AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ"

Transkript

1 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ PRO OBDOBÍ ROKU 214

2 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ PRO OBDOBÍ ROKU

3

4 Projednáno Vědeckou radou Mendelovy univerzity v Brně dne 24. září 213 Projednáno Správní radou Mendelovy univerzity v Brně dne 15. října 213 Schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 21. října 213 Brno, říjen 213 č. j /

5 OBSAH Východiska pro tvorbu Aktualizace DZ 214 Poslání MENDELU Vize MENDELU 1 PRIORITNÍ OBLAST KVALITA A RELEVANCE 1.1 Rozvoj vzdělávacího procesu 1.2 Rozvoj vědecko-výzkumných a inovačních procesů 1.3 Vnitřní a vnější zajišťování kvality 1.4 Odpovědnost za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů 2 PRIORITNÍ OBLAST OTEVŘENOST 2.1 Internacionalizace 2.2 Celoživotní vzdělávání 2.3 Spolupráce s aplikační sférou a regionem 2.4 Propagace a prestiž univerzity 3 PRIORITNÍ OBLAST EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ 3.1 Řízení univerzity 3.2 Oblast IS/IT 3.3 Neinvestiční fi nancování 3.4 Investiční fi nancování 3.5 Řízení školních podniků, účelová činnost PŘÍLOHA Institucionální plán

6

7

8 Východiska pro tvorbu Aktualizace DZ 214 Východiskem pro Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro období roku 214 (dále Aktualizace DZ 214) je Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro období (dále Dlouhodobý záměr MENDELU) a Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity pro oblast vysokých škol pro rok 214 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 2 Součástí Aktualizace DZ 214 je Institucionální plán univerzity, který spolu s ukazateli výkonu MENDELU deklaruje záměr univerzity dosáhnout konkrétních cílů vytyčených touto Aktualizací. MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ FORMULOVALA VE SVÉM DLOUHODOBÉM ZÁMĚRU PRO OBDOBÍ TOTO POSLÁNÍ A VIZI: Poslání MENDELU Posláním univerzity je získávat a promítat výsledky základního a aplikovaného výzkumu v přírodních, biologických, technických, ekonomických, sociálně-politických, environmentálních, zemědělských, lesnických a potravinářských oborech do vzdělávacích programů evropské kvality. K základním hodnotám univerzity patří zejména kvalita a komplexnost. 214 Vize MENDELU MENDELU se hodlá stát uznávanou evropskou univerzitou, která poskytuje vyváženou kombinaci vzdělávacích, vědecko-výzkumných a profesně zaměřených aktivit v rozvíjeném spektru věd na úrovni základního i aplikovaného výzkumu a jeho inženýrského, technologického a manažerského využití. MENDELU chce být evropskou špičkou: v zahradní a krajinné architektuře, v genomice a metabolomice, v oblasti vzdělávání a výzkumu produkce a využití dřeva. MENDELU usiluje o excelenci: ve výzkumu ekonomických problémů společnosti, souvislostí rozvoje regionů, změn klimatu, ve výzkumu aktuálních problémů znalostní společnosti unikátním spojením ekonomických a informatických přístupů, ve vývoji environmentálních technik, v oblasti udržitelného zemědělství, v oblasti nábytkářství, v přístupech k řešení problémů rozvojového světa. MENDELU bude svým studentům nabízet vysokou uplatnitelnost a prestiž v různých postaveních v rámci významných sfér lidské společnosti, jako je věda a školství, podnikatelská, obchodní a výrobní sféra, poradenství, fi nanční a veřejná správa, terciární sféra, mezinárodní vztahy, nezisková sféra. 1 Dokument uveřejněn na Úřední desce MENDELU 2 Dokument zveřejněný na stránkách MŠMT ČR cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/aktualizace-dlouhodobeho-zameru- -pro-oblast-vysokych-skol-pro-4 7

9 1 PRIORITNÍ OBLAST KVALITA A RELEVANCE 1.1 Rozvoj vzdělávacího procesu Pokračovat v úpravě studijních programů s ohledem na potřeby trhu práce směřující k jejich větší integraci. OP VK Čtyři upravené studijní programy. Vytvářet motivační podmínky pro kariérní postup akademických pracovníků. Institucionální plán položka č. 1.2 Seznam podpořených pracovníků. Pokračovat v revizi doktorských studijních programů. Institucionální plán položka č. 2.2 Přehled revidovaných doktorských studijních programů. Připravený doktorský studijní program Agrobusiness v rozvoji regionů. Podporovat zvyšování úrovně pedagogické činnosti akademických pracovníků v anglickém jazyce. Institucionální plán položka č. 1.3 Počet akademických pracovníků, kteří absolvovali ověření jazykových kompetencí přezkoušením. Zvyšovat počet ucelených studijních programů v anglickém jazyce a pokračovat v rozšiřování nabídky programů joint degree a double degree. Počet nově vytvořených programů v anglickém jazyce. Počet nově vytvořených programů joint degree a double degree. 214 Zabývat se rozšiřováním či aktualizací způsobů ověřování kompetencí uchazečů o studium. Institucionální plán položka č. 2.1 Inovované otázky pro test studijních předpokladů. Aktualizovat studijní literaturu zejména pro humanitní a společenské obory akreditované na MENDELU. Institucionální plán položka č. 2.3 Doplněné knižní tituly. Podporovat pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let. Institucionální plán položka Realizované výstupy dle specifi kace jednotlivých projektů IP kategorie B. Profi lovat a inovovat studijní programy na úrovni předmětů/ kurzů. Institucionální plán položka OP VK Realizované výstupy dle specifi kace jednotlivých projektů IP kategorie B. Podporovat tvůrčí práci studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. Institucionální plán položka Realizované výstupy dle specifi kace jednotlivých projektů IP kategorie B. 8

10 1.2 Rozvoj vědecko-výzkumných a inovačních procesů Pokračovat v budování centra excelentního výzkumu Výzkumné centrum Josefa Ressela v areálu MENDELU v Útěchově. OP VaVpI Mendelu Research Infrastructure Realizovaná investiční výstavba. Podporovat technologické a laboratorní vybavení pro podporu a rozvoj zootechnických programů. Institucionální plán položka č. 4.1 Pořízené a instalované technologie a laboratorní zařízení. Podporovat vytváření systému přístrojového vybavení. Institucionální plán položka č. 4.2 Vytvořený systém přístrojů pro ekofyziologický výzkum. Podporovat rozvoj výzkumné infrastruktury zaměřené na experimentální kolekce zahradnických plodin. Institucionální plán položka č. 4.3 Vybudovaný solární skleník. Počet zapojených akademických pracovníků a doktorandů do související výzkumné činnosti. Rozvíjet centrum excelentního výzkumu podpora výzkumu chřipkových virů. Institucionální plán položka č. 4.4 Přístrojové vybavení. 214 Podporovat komercializaci aplikovaných výsledků vědecko- -výzkumné a vývojové činnosti podpora výsledků výzkumu barevných pšenic. Institucionální plán položka č. 4.5 Patentová přihláška. Zvyšovat efektivnost publikační činnosti odstraněním formálních překážek ke zvýšení citovanosti článků v Acta Universitatis. Institucionální plán položka č. 5.1 Retrospektivně přidělená čísla DOI článkům v časopisu Acta Universitatis publikovaných v letech 25 až 212, zpracované použité reference podle pravidel CrossRef a vystavené plné texty článků na web Rozvíjet lidské zdroje ve vědě a výzkumu formou meziuniverzitní spolupráce v posilování post-doktorských pozic. Institucionální plán položka č. 6.1 Vytvořené nové post-doktorské pozice. Zavedený motivační program pro mladé výzkumné pracovníky. Realizované meziuniverzitní vzdělávací semináře pro post-doktorandy. Rozvíjet aktivity výzkumných a projektových center na MENDELU. Institucionální plán položka č. 7.1 Realizovaná informační a podpůrná činnost. Realizovaná mezinárodní konference. Realizované přednášky domácích a zahraničních odborníků. Posílení excelence doktorských studijních programů prostřednictvím periodické organizace Journal clubu Počet zúčastněných doktorandů. 9

11 1.3 Vnitřní a vnější zajišťování kvality 214 Rozvíjet systém vnitřního zajišťování a hodnocení kvality včetně implementace systému získávání zpětné vazby od zaměstnanců univerzity. Institucionální plán položka č. 1.2 Systém správy vstupů a výstupů pro ECTS. Systém hodnocení kvality akademických a neakademických pracovníků. Dotazník pro získávání zpětné vazby od zaměstnanců MENDELU. Připravovat se na mezinárodní akreditace. Vybrané mezinárodní akreditační agentury pro každou fakultu. Zvyšovat absorpční kapacitu MENDELU pro realizaci projektů fi nancovaných z EU OP VVV, Horizont 22, nové schéma ERASMUS for all. Institucionální plán položka č. 7.2 Personální zajištění Projektového centra MENDELU specialisty na nová grantová schémata. Realizovaná interní školení zaměstnanců MENDELU. Počet nově zpracovaných projektových přihlášek. Zavedení centrální univerzitní evidence projektů. Metodika evidence projektů. Přehledy projektů MENDELU zpracované prostřednictvím centrální evidence. Rozvíjet poradenství na MENDELU. Institucionální plán položka č. 3.1 Realizované kurzy o problematice asistence osob s postižením, znakové řeči aj. Realizované sociálně-právní poradenství. Zpracovaná analýza hlavních příčin studijní neúspěšnosti studentů MENDELU. Rozšířené diagnostické nástroje. 1.4 Odpovědnost za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů Přispívat k vytváření portfolia kvalitních absolventů prostřednictvím služeb kariérního centra. Institucionální plán položka č. 1.1 Zpráva o stavu uplatnitelnosti a zaměstnatelnosti absolventů MENDELU za uplynulé období. 2 PRIORITNÍ OBLAST OTEVŘENOST 2.1 Internacionalizace Podporovat trvalý rozvoj mobilit studentů podporou odborných stáží s důrazem na dlouhodobé mobility (delší než 3 dní) a jejich kvalitu a obsah. Lifelong Learning Programme, Aktion, CEEPUS, EUCEN, resp. programy pro spolupráci EU s ostatními částmi světa. Institucionální plán položka č. 8.1 OP VK Seznam vyslaných a seznam přijatých studentů. Podporovat mobilitu hostujících akademických pracovníků. Institucionální plán položka č. 8.2 OP VK Počet hostujících akademických pracovníků zajišťujících výuku na MENDELU. prorektor pro mezinárodní vztahy Podporovat mobilitu akademických pracovníků a studentů doktorského studia. Institucionální plán položka č. 8.3 Počet podpořených mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia. prorektor pro mezinárodní vztahy 1

12 Pokračovat v zapojování a realizaci projektů mezinárodní spolupráce zaměřených na řešení problémů rozvojového světa. OP VK Seznam řešených a podaných projektů rozvojové pomoci a spolupráce. Seznam řešených a podaných vědecko-výzkumných projektů. prorektorka pro vědu a výzkum 2.2 Celoživotní vzdělávání Rozvíjet celoživotní vzdělávání zvyšováním úrovně a efektivity vnitřní a vnější komunikace a služeb vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání (VÚ ICV). Institucionální plán položka č. 2.4 Počet kurzů celoživotního vzdělávání. 214 Popularizovat vědu a výzkum ve vztahu k široké veřejnosti. OP VK Přehled realizovaných akcí. kancléř Podpořit zájem o technické obory prezentací možností studia a jejich provázanosti s aplikační sférou. Přehled realizovaných prezentací. Připravená stálá a mobilní prezentace. kancléř 3 PRIORITNÍ OBLAST EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ 3.1 Řízení univerzity 2.3 Spolupráce s aplikační sférou a regionem Rozvíjet spolupráci s reprezentanty aplikační sféry, regionální veřejné správy a samosprávy za účelem zvyšování uplatnitelnosti absolventů univerzity, spolupráce na společných koncepcích a strategiích a propojení vědecko-výzkumné a inovační činnosti s praxí. Seznam realizovaných aktivit. Příklady dobré praxe spolupráce. prorektor pro koncepci, rozvoj a IT 2.4 Propagace a prestiž univerzity Zvyšování povědomí o MENDELU a její konkurenceschopnosti v zahraničí. Institucionální plán položka č. 9.1 Seznam realizovaných akcí. Seznam spolupracujících agentur. Realizovat IPn KREDO. IPn KREDO Zpracovaný strategický plán MENDELU. prorektor pro koncepci, rozvoj a IT kvestor Sledovat a vyhodnocovat hodnoty parametrů vstupujících do výpočtu ukazatelů výkonu. Aktualizovaný soubor výkonových ukazatelů MENDELU. prorektor pro koncepci, rozvoj a IT Provést analýzu pomocných (obslužných) procesů s cílem tyto procesy optimalizovat. Provedená analýza a návrh optimalizace. kvestor 11

13 3.2 Oblast IS/IT Pokračovat v realizaci projektu Inovace informačního systému na MENDELU. Centralizovaný projekt Inovace UIS. Realizovaná další etapa projektu. prorektor pro koncepci, rozvoj a IT Pořídit aplikaci cestovní příkazy v SAP pro zefektivnění ekonomické agendy a oběhu účetních dokladů. Vlastní zdroje univerzity FRIM. Implementovaná pořízená aplikace cestovní příkazy v SAP v ostrém provozu. kvestor prorektor pro koncepci, rozvoj a IT Pořídit aplikaci Flexible Real Estate Management fl exibilní správa nemovitostí v SAP jako náhradu za FPMS, jehož funkčnost dosáhla možného limitu a nevyhovuje současným potřebám. Vlastní zdroje univerzity FRIM Zadávací dokumentace k výběru zhotovitele. Implementovaná aplikace ve zkušebním provozu. kvestor prorektor pro koncepci, rozvoj a IT Rozvíjet infrastrukturu v oblasti IS/IT. Institucionální plán položka č. 1.1 Inovovaná IT učebna včetně instalovaného IT vybavení. prorektor pro koncepci, rozvoj a IT Rozvíjet IS/IT na MENDELU se zaměřením na vytvoření či zefektivnění evidenčních, databázových a reportingových systémů. Institucionální plán položka č. 1.2 Seznam implementovaných IS/IT. prorektor pro koncepci, rozvoj a IT Neinvestiční fi nancování Analyzovat zásady pro tvorbu a správu rozpočtu a aktualizovat jejich obsah k použití pro tvorbu a správu rozpočtu pro rok 215. Zpracovaný dokument Zásady pro tvorbu a správu rozpočtu pro rok 215. kvestor 3.4 Investiční fi nancování Obnovovat a rozvíjet infrastrukturu kampusu MENDELU. Zdroj: Institucionální plán položka č. 11.1, 11.2 Rozšíření infrastruktury Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb. Vybudovaný ateliér pro tvůrčí a uměleckou činnost na Zahradnické fakultě v Lednici. kvestor Realizovat akce odstraňující havarijní stav a drobné stavební akce. FRIM Realizované akce. kvestor Připravit plán rekonstrukce auly. Vytvořená projektová dokumentace. Schválený plán financování. kvestor 3.5 Řízení školních podniků, účelová činnost Zlepšit venkovní podmínky MŠ HRÁŠEK vybudováním oploceného travnatého hřiště. Institucionální plán položka č Vybudované oplocené hřiště s vybavením. prorektor pro účelová zařízení

14 Vybudovat parkovací místa na kolejích JAK na ploše štěrkového hřiště. Vlastní zdroje univerzity FRIM SKM. Vybudovaná parkovací místa na 6 % plochy stávajícího štěrkového hřiště mezi budovami A a D. prorektor pro účelová zařízení 214 Realizovat plánovanou obnovu výsadbou vinic v Lednici na Moravě. Vlastní zdroje univerzity FRIM ŠZP Žabčice. Vysazené nové vinice v rozsahu 6 ha na vlastních pozemcích ŠZP Žabčice. prorektor pro účelová zařízení Vybavit nová okna po revitalizaci ubytovací části kolejí Akademie stínicí technikou. Vlastní zdroje univerzity FRIM SKM. Instalované žaluzie. prorektor pro účelová zařízení Realizovat dostavbu objektu Vranov u Brna, č. p. 93 pro následné přemístění Polesí Vranov do tohoto objektu. Vlastní zdroje univerzity FRIM ŠLP Křtiny. Realizovaná plánovaná etapa dostavby. prorektor pro účelová zařízení Revitalizovat objekt garáží pro Středisko údržby v Adamově za účelem rozvoje další činnosti, a to pneuservisu pro nákladní automobily, provoz skladu MTZ a dalších skladových prostor. Vlastní zdroje univerzity FRIM ŠLP Křtiny. Zprovozněný revitalizovaný objekt. prorektor pro účelová zařízení Realizovat obnovu strojního parku ŠZP Žabčice využívaného při praktické výuce studentů a další účelové činnosti. Vlastní zdroje univerzity FRIM ŠZP Žabčice. Kloubový kolový nakladač. prorektor pro účelová zařízení Zajistit výnosovou stabilitu trvalých kultur a zlepšit ekonomiku pěstování vinné révy a višní realizací hydrogeologického průzkumu lokality a projektové přípravy závlah. Vlastní zdroje univerzity FRIM ŠZP Žabčice. Realizovaný hydrogeologický průzkum lokality na vlastních pozemcích ŠZP Žabčice. Projektová příprava závlah pro vinice a sady ŠZP Žabčice v k. ú. Žabčice. prorektor pro účelová zařízení Vykoupit pozemky v k.ú. Unkovice od obce Hrušovany. Pokračovat ve výkupu potřebných pozemků pro ŠZP Žabčice od fyzických osob. Vlastní zdroje univerzity FRIM ŠZP Žabčice. Realizované výkupy. prorektor pro účelová zařízení 13

15

16 PŘÍLOHA Institucionální plán Mendelovy univerzity v Brně pro rok 214 sumarizace Oblast podpory Finanční částka Výkonové ukazatele Garant Pol. č. Název dílčí části IP INV NIV celkem Název hodn. hodn. (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) A6 uplatnitelnost absolventů 96 % 96 % Kariérní a motivační systém, rozvoj akademických pracovníků A4 zajištění výuky dostatečným počtem akademických pracovníků A3 zajištění výuky ak. pracovníky s kvalifikací Ph.D. a kvalifi kací obdobnou 35,8 36,,8,9 Rozvoj vzdělávací činnosti prorektor pro pedagogiku 2 Rozvoj vzdělávacího procesu A5 úspěšnost studentů ve standardní době studia A5 úspěšnost studentů ve standardní době studia A5 úspěšnost studentů ve standardní době studia 19 % 2 % 19 % 2 % 19 % 2 % E1 celoživotní vzdělávání,25:1,21:1 3 Poradenství 5 5 E2 poradenství 4,6 4,8 4 Podpora excelentní vědy pořízením unikátních přístrojů a technologií Podpora vědy a výzkumu prorektor pro vědu a výzkum 5 6 Zvyšování efektivnosti poblikační činnosti v rámci časopisu Acta Universitatis Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu B1 rozsah vědecké, výzkumné a umělecké činnosti ve vztahu k počtu ak. pracovníků 68 % 6 % 7 Rozvoj a rozšíření služeb projektových a výzkumných center MENDELU C3 počet a doba pobytu studentů vyjíždějících na VŠ a jiná výzkumná pracoviště v cizí zemi 3,8 3,8 Mezinárodní otevřenost prorektor pro pedagogiku 8 Mobility studentů a akademických pracovníků C4 počet a doba pobytu ak. pracovníků přijíždějících na VŠ C5 počet a doba pobytu ak. pracovníků pobývajících na VŠ a jiných výzkumných pracovištích v cizí zemi 2, 2,5 1, 1,1 prorektor pro koncepci, rozvoj a IT Rozvoj infrastruktury kvestor 9 Propagace v zahraničí C2 počet a doba pobytu studentů přijíždějích 3,5 4, 1 Podpora a rozvoj IS/IT na MENDELU F3 rozvoj infrastruktury 1 11 Rozvoj univerzitního kampusu F3 rozvoj infrastruktury 1 Podpora a inovace vzdělávací činnosti prorektor pro pedagogiku Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let Profilace a inovace stud. programů na úrovni předmětů / kurzů Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti A3 zajištění výuky ak. pracovníky s kvalifikací Ph.D. a kvalifi kací obdobnou,8,9 A6 uplatnitelnost absolventů 96 % 96 % A5 úspěšnost studentů ve standardní době studia 19 % 2 % CELKEM

17 16 Institucionální plán Mendelovy univerzity v Brně pro rok 214 detail kategorie A Oblast podpory Finanční částka Finanční částka Výkonové ukazatele Garant Pol. č. Název dílčí části IP INV NIV celkem Pol. č. Název projektu INV INV celkem hodn. hodn. Název (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) Kariérní centrum studentů PEF MENDELU 1 1 A6 uplatnitelnost absolventů 96 % 96 % 1 Kariérní a motivační systém, rozvoj akademických pracovníků Kariérní a motivační systém, rozvoj akademických pracovníků Ověřování úrovně jazykových kompetencí ak. pracovníků k zajištění vyšší úrovně jejich pedagogické činnosti A4 zajištění výuky dostatečným počtem akademických pracovníků A3 zajištění výuky ak. pracovníky s kvalifikací Ph.D. a kvalifikací obdobnou 35,8 %,8 36, %,9 Rozvoj vzdělávací činnosti prorektor pro pedagogiku 2 Rozvoj vzdělávacího procesu Inovace otázek pro test studijních předpokladů Příprava doktorského studijního oboru Agrobusiness v rozvoji regionu Aktualizace studijní literatury zejména pro humanitní a společenské obory akreditované na MENDELU A5 úspěšnost studentů ve standardní době studia 19 % 2 % 2.4 Podpora a rozvoj vnitřních a vnějších vztahů a služeb VÚ ICV MENDELU 2 2 E1 celoživotní vzdělávání,25:1,21:1 3 Poradenství Rozvoj speciálně pedagogického poradenství na MENDELU v roce E2 poradenství 4,6 4,8 4.1 Dovybavení pavilonu M pro podporu a rozvoj zootechnických programů Podpora ekofyziologického výzkumu Podpora excelentní vědy pořízením unikátních přístrojů a technologií Investiční podpora výzkumné infrastruktury zaměřené na experimentální kolekce zahradnických plodin B1 rozsah vědecké, výzkumné a umělecké činnosti ve vztahu k počtu ak. pracovníků 68, 6,* 4.4 Podpora excelence v oblasti výzkumu chřipkových virů Podpora vědy a výzkumu prorektor pro vědu a výzkum 5 Zvyšování efektivnosti publ. činnosti v rámci časopisu Acta Universitatis Podpora výsledků výzkumu barevných pšenic a jejich komercionalizace Odstranění formálních překážek ke zvýšení citovanosti článků v Acta Unversitatis B1 rozsah vědecké, výzkumné a umělecké činnosti ve vztahu k počtu ak. pracovníků 68, 6,* 6 Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu Rozvoj lidských zdrojů pro oblast vědy, výzkumu a inovaci B1 rozsah vědecké, výzkumné a umělecké činnosti ve vztahu k počtu ak. pracovníků 68, 6,* 7 Rozvoj a rozšíření služeb projektových a výzkumných center MENDELU Posílení rozvoje aktivit výzkumného centra FRRMS Zvýšení absorpční kapacity MENDELU pro realizaci projektů fi nancovaných z EU - OP VVV, Horizont 22 (Erasmu for All) B1 rozsah vědecké, výzkumné a umělecké činnosti ve vztahu k počtu ak. pracovníků 68, 6,* 8.1 Podpora spolupráce se strategickými partnery v oblasti mobility studentů na základě bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi vysokými školami, popř. formou free-movers C3 počet a doba pobytu studentů vyjíždějích na VŠ a jiná výzkumná pracoviště v cizí zemi 3,8 3,8 Mezinárodní otevřenost prorektor pro pedagogiku 8 Mobility studentů a akademických pracovníků Podpora mobilit hostujících akademických pracovníků Podpora mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia C4 počet a doba pobytu ak. pracovníků přijíždějích na VŠ C5 počet a doba pobytu ak. pracovníků pobývajících na VŠ a jiných výzkumných pracovištích v cizí zemi 2, 1, 2,5 1,1 9 Propagace v zahraničí Zvýšení konkurenceschopnosti MENDELU a jejích součástí formou propagace v zahraničí C2 počet a doba pobytu studentů přijíždějících 3,5 4, prorektor pro koncepci, rozvoj a IT 1 Podpora a rozvoj IS / IT na MENDELU Podpora IT infrastruktury pro tvůrčí vzdělávací činnost Podpora rozvoje IS/IT na MENDELU s celouniverzitním dopadem F3 rozvoj infrastruktury 1 Rozvoj infrastruktury kvestor 11 Rozvoj univerzitního kampusu Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU Ateliér pro tvůrčí a uměleckou činnost ZF MENDELU F3 rozvoj infrastruktury Vybudování oploceného travnatého hřiště pro UMŠ Hrášek CELKEM Vysvětlivky: * V průběhu roku 213 došlo ke změně metodiky hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací, tj. změně výpočtu bodů RIV. Z tohoto důvodu se stávají výsledky do roku 212 neporovnatelnými s výsledky let 213 a 214. Hodnota roku 213, tj. výchozí hodnota je původní plánovaná hodnota ukazatele. Hodnota roku 214, tj. koncová hodnota ukazatele byla stanovena kvalifikovaným odhadem. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebyla provedena analýza dopadu změny metodiky na výsledné bodové hodnocení, nelze vyloučit, že se skutečné hodnoty ukazatele budou od plánovaných hodnot významně lišit

18 17 Oblast podpory Podpora a inovace vydělávací činnosti CELKEM Institucionální plán Mendelovy univerzity v Brně pro rok 214 detail kategorie B Finanční částka Finanční částka Výkonové ukazatele Garant Pol. č. Název dílčí části IP INV NIV celkem Pol. č. Název projektu INV INV celkem hodn. hodn. Název (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) Rozvoj pedagogicko-didaktických kompetencí začínajících ak. pracovníků a studentů doktorských stud. programů (VŠ pedagogika) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let Les trvale tvořící ve výuce LDF (interdisciplinární spolupráce ústavů ÚZPL, HÚL, ÚLDEP, ÚLDT a ŠLP Křtiny Využití GPS telemetrie pro stanovení využívání prostředí a migrací jelení zvěře jako základ jejího managementu ve vztahu k regulaci škod na lesních porostech v oblasti Oderských vrchů A3 zajištění výuky ak. pracovníky s kvalifikací Ph.D. a kvalifikací obdobnou,8, Inovace a modernizace výuky vybraných odb. zahradnických předmětů ústavu Inovace výuky pomocí tištěných a multimediálních didaktických pomůcek Inovace modelové technologické linky pro výuku oboru Vinhradnictví a vinařství Inovace předmětů vyučovaných v oborech TO, ZS, ARI systémech pro řízení poloprovozních bioplynových stanic Inovace technicky zaměřených předmětů Progresivní světové realizace jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a podpory pedagogické práce Inovace předmětů Údržba a opravy strojů a Projektování servisních provozů prorektor pro pedagogiku 13 Profilace a inovace stud. programů na úrovni předmětů / kurzů Inovace výuky odborných jazyků na Ústavu jazykových a kulturních studií FRRMS MENDELU Inovace předmětu Počítačové projektování praktické využití GIS při řešení hydrologických analýz A6 uplatnitelnost absolventů 96 % 96 % 13.1 Inovace studijních programů na úrovni předmětů Inovace specializací Komerční komunikace a Management zdravotnických zařízení Inovace předmětů studijního programu Specializace v pedagogice Rozvoj specializace Evropská studia na FRRMS MENDELU Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů Posílení excelentní postgraduální výuky v oboru Zemědělská chemie Inovace digitálních modelů reliéfu a povrchu pro aplikace v precizním lesnictví na ŠLP Křtiny Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti Vytvoření studentského týmu pro vybudování výukového centra v učebně budovy P (dílny) Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifi kaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin Podpora prezentace výsledků tvůrčí práce studentů ve výuce předmětů ochrany lesa A5 úspěšnost studentů ve standardní době studia 19 % 2 % 14.4 Podpora práce s talentovanými studenty

19

20

21

22

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO OSTRAVA, 2014 2 Obsah ÚVOD... 4 1 KVALITA A RELEVANCE... 5 1.1 Počet studentů...

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Říjen 2014 Preambule Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 (dále jen ADZ VŠE

Více

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Preambule S cílem naplnění vize Univerzity

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní na období 2011 2015 Praha, září 2010 Dlouhodobý záměr rozvoje

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Brno, listopad 2008 Aktualizace

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2014 (AR 2013-2014) Praha říjen 2013

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 11 priorit FTK UP Olomouc 2011 2015 1. Věda a výzkum 2. Vzdělávání 3. Ekonomika a finanční stabilita 4. Personální politika 5. Studenti 6. Práce s partnery 7.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6

OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6 Obsah OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6 4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ 8 4.1.1

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více