AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ"

Transkript

1 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ PRO OBDOBÍ ROKU 214

2 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ PRO OBDOBÍ ROKU

3

4 Projednáno Vědeckou radou Mendelovy univerzity v Brně dne 24. září 213 Projednáno Správní radou Mendelovy univerzity v Brně dne 15. října 213 Schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 21. října 213 Brno, říjen 213 č. j /

5 OBSAH Východiska pro tvorbu Aktualizace DZ 214 Poslání MENDELU Vize MENDELU 1 PRIORITNÍ OBLAST KVALITA A RELEVANCE 1.1 Rozvoj vzdělávacího procesu 1.2 Rozvoj vědecko-výzkumných a inovačních procesů 1.3 Vnitřní a vnější zajišťování kvality 1.4 Odpovědnost za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů 2 PRIORITNÍ OBLAST OTEVŘENOST 2.1 Internacionalizace 2.2 Celoživotní vzdělávání 2.3 Spolupráce s aplikační sférou a regionem 2.4 Propagace a prestiž univerzity 3 PRIORITNÍ OBLAST EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ 3.1 Řízení univerzity 3.2 Oblast IS/IT 3.3 Neinvestiční fi nancování 3.4 Investiční fi nancování 3.5 Řízení školních podniků, účelová činnost PŘÍLOHA Institucionální plán

6

7

8 Východiska pro tvorbu Aktualizace DZ 214 Východiskem pro Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro období roku 214 (dále Aktualizace DZ 214) je Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro období (dále Dlouhodobý záměr MENDELU) a Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity pro oblast vysokých škol pro rok 214 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 2 Součástí Aktualizace DZ 214 je Institucionální plán univerzity, který spolu s ukazateli výkonu MENDELU deklaruje záměr univerzity dosáhnout konkrétních cílů vytyčených touto Aktualizací. MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ FORMULOVALA VE SVÉM DLOUHODOBÉM ZÁMĚRU PRO OBDOBÍ TOTO POSLÁNÍ A VIZI: Poslání MENDELU Posláním univerzity je získávat a promítat výsledky základního a aplikovaného výzkumu v přírodních, biologických, technických, ekonomických, sociálně-politických, environmentálních, zemědělských, lesnických a potravinářských oborech do vzdělávacích programů evropské kvality. K základním hodnotám univerzity patří zejména kvalita a komplexnost. 214 Vize MENDELU MENDELU se hodlá stát uznávanou evropskou univerzitou, která poskytuje vyváženou kombinaci vzdělávacích, vědecko-výzkumných a profesně zaměřených aktivit v rozvíjeném spektru věd na úrovni základního i aplikovaného výzkumu a jeho inženýrského, technologického a manažerského využití. MENDELU chce být evropskou špičkou: v zahradní a krajinné architektuře, v genomice a metabolomice, v oblasti vzdělávání a výzkumu produkce a využití dřeva. MENDELU usiluje o excelenci: ve výzkumu ekonomických problémů společnosti, souvislostí rozvoje regionů, změn klimatu, ve výzkumu aktuálních problémů znalostní společnosti unikátním spojením ekonomických a informatických přístupů, ve vývoji environmentálních technik, v oblasti udržitelného zemědělství, v oblasti nábytkářství, v přístupech k řešení problémů rozvojového světa. MENDELU bude svým studentům nabízet vysokou uplatnitelnost a prestiž v různých postaveních v rámci významných sfér lidské společnosti, jako je věda a školství, podnikatelská, obchodní a výrobní sféra, poradenství, fi nanční a veřejná správa, terciární sféra, mezinárodní vztahy, nezisková sféra. 1 Dokument uveřejněn na Úřední desce MENDELU 2 Dokument zveřejněný na stránkách MŠMT ČR cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/aktualizace-dlouhodobeho-zameru- -pro-oblast-vysokych-skol-pro-4 7

9 1 PRIORITNÍ OBLAST KVALITA A RELEVANCE 1.1 Rozvoj vzdělávacího procesu Pokračovat v úpravě studijních programů s ohledem na potřeby trhu práce směřující k jejich větší integraci. OP VK Čtyři upravené studijní programy. Vytvářet motivační podmínky pro kariérní postup akademických pracovníků. Institucionální plán položka č. 1.2 Seznam podpořených pracovníků. Pokračovat v revizi doktorských studijních programů. Institucionální plán položka č. 2.2 Přehled revidovaných doktorských studijních programů. Připravený doktorský studijní program Agrobusiness v rozvoji regionů. Podporovat zvyšování úrovně pedagogické činnosti akademických pracovníků v anglickém jazyce. Institucionální plán položka č. 1.3 Počet akademických pracovníků, kteří absolvovali ověření jazykových kompetencí přezkoušením. Zvyšovat počet ucelených studijních programů v anglickém jazyce a pokračovat v rozšiřování nabídky programů joint degree a double degree. Počet nově vytvořených programů v anglickém jazyce. Počet nově vytvořených programů joint degree a double degree. 214 Zabývat se rozšiřováním či aktualizací způsobů ověřování kompetencí uchazečů o studium. Institucionální plán položka č. 2.1 Inovované otázky pro test studijních předpokladů. Aktualizovat studijní literaturu zejména pro humanitní a společenské obory akreditované na MENDELU. Institucionální plán položka č. 2.3 Doplněné knižní tituly. Podporovat pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let. Institucionální plán položka Realizované výstupy dle specifi kace jednotlivých projektů IP kategorie B. Profi lovat a inovovat studijní programy na úrovni předmětů/ kurzů. Institucionální plán položka OP VK Realizované výstupy dle specifi kace jednotlivých projektů IP kategorie B. Podporovat tvůrčí práci studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. Institucionální plán položka Realizované výstupy dle specifi kace jednotlivých projektů IP kategorie B. 8

10 1.2 Rozvoj vědecko-výzkumných a inovačních procesů Pokračovat v budování centra excelentního výzkumu Výzkumné centrum Josefa Ressela v areálu MENDELU v Útěchově. OP VaVpI Mendelu Research Infrastructure Realizovaná investiční výstavba. Podporovat technologické a laboratorní vybavení pro podporu a rozvoj zootechnických programů. Institucionální plán položka č. 4.1 Pořízené a instalované technologie a laboratorní zařízení. Podporovat vytváření systému přístrojového vybavení. Institucionální plán položka č. 4.2 Vytvořený systém přístrojů pro ekofyziologický výzkum. Podporovat rozvoj výzkumné infrastruktury zaměřené na experimentální kolekce zahradnických plodin. Institucionální plán položka č. 4.3 Vybudovaný solární skleník. Počet zapojených akademických pracovníků a doktorandů do související výzkumné činnosti. Rozvíjet centrum excelentního výzkumu podpora výzkumu chřipkových virů. Institucionální plán položka č. 4.4 Přístrojové vybavení. 214 Podporovat komercializaci aplikovaných výsledků vědecko- -výzkumné a vývojové činnosti podpora výsledků výzkumu barevných pšenic. Institucionální plán položka č. 4.5 Patentová přihláška. Zvyšovat efektivnost publikační činnosti odstraněním formálních překážek ke zvýšení citovanosti článků v Acta Universitatis. Institucionální plán položka č. 5.1 Retrospektivně přidělená čísla DOI článkům v časopisu Acta Universitatis publikovaných v letech 25 až 212, zpracované použité reference podle pravidel CrossRef a vystavené plné texty článků na web Rozvíjet lidské zdroje ve vědě a výzkumu formou meziuniverzitní spolupráce v posilování post-doktorských pozic. Institucionální plán položka č. 6.1 Vytvořené nové post-doktorské pozice. Zavedený motivační program pro mladé výzkumné pracovníky. Realizované meziuniverzitní vzdělávací semináře pro post-doktorandy. Rozvíjet aktivity výzkumných a projektových center na MENDELU. Institucionální plán položka č. 7.1 Realizovaná informační a podpůrná činnost. Realizovaná mezinárodní konference. Realizované přednášky domácích a zahraničních odborníků. Posílení excelence doktorských studijních programů prostřednictvím periodické organizace Journal clubu Počet zúčastněných doktorandů. 9

11 1.3 Vnitřní a vnější zajišťování kvality 214 Rozvíjet systém vnitřního zajišťování a hodnocení kvality včetně implementace systému získávání zpětné vazby od zaměstnanců univerzity. Institucionální plán položka č. 1.2 Systém správy vstupů a výstupů pro ECTS. Systém hodnocení kvality akademických a neakademických pracovníků. Dotazník pro získávání zpětné vazby od zaměstnanců MENDELU. Připravovat se na mezinárodní akreditace. Vybrané mezinárodní akreditační agentury pro každou fakultu. Zvyšovat absorpční kapacitu MENDELU pro realizaci projektů fi nancovaných z EU OP VVV, Horizont 22, nové schéma ERASMUS for all. Institucionální plán položka č. 7.2 Personální zajištění Projektového centra MENDELU specialisty na nová grantová schémata. Realizovaná interní školení zaměstnanců MENDELU. Počet nově zpracovaných projektových přihlášek. Zavedení centrální univerzitní evidence projektů. Metodika evidence projektů. Přehledy projektů MENDELU zpracované prostřednictvím centrální evidence. Rozvíjet poradenství na MENDELU. Institucionální plán položka č. 3.1 Realizované kurzy o problematice asistence osob s postižením, znakové řeči aj. Realizované sociálně-právní poradenství. Zpracovaná analýza hlavních příčin studijní neúspěšnosti studentů MENDELU. Rozšířené diagnostické nástroje. 1.4 Odpovědnost za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů Přispívat k vytváření portfolia kvalitních absolventů prostřednictvím služeb kariérního centra. Institucionální plán položka č. 1.1 Zpráva o stavu uplatnitelnosti a zaměstnatelnosti absolventů MENDELU za uplynulé období. 2 PRIORITNÍ OBLAST OTEVŘENOST 2.1 Internacionalizace Podporovat trvalý rozvoj mobilit studentů podporou odborných stáží s důrazem na dlouhodobé mobility (delší než 3 dní) a jejich kvalitu a obsah. Lifelong Learning Programme, Aktion, CEEPUS, EUCEN, resp. programy pro spolupráci EU s ostatními částmi světa. Institucionální plán položka č. 8.1 OP VK Seznam vyslaných a seznam přijatých studentů. Podporovat mobilitu hostujících akademických pracovníků. Institucionální plán položka č. 8.2 OP VK Počet hostujících akademických pracovníků zajišťujících výuku na MENDELU. prorektor pro mezinárodní vztahy Podporovat mobilitu akademických pracovníků a studentů doktorského studia. Institucionální plán položka č. 8.3 Počet podpořených mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia. prorektor pro mezinárodní vztahy 1

12 Pokračovat v zapojování a realizaci projektů mezinárodní spolupráce zaměřených na řešení problémů rozvojového světa. OP VK Seznam řešených a podaných projektů rozvojové pomoci a spolupráce. Seznam řešených a podaných vědecko-výzkumných projektů. prorektorka pro vědu a výzkum 2.2 Celoživotní vzdělávání Rozvíjet celoživotní vzdělávání zvyšováním úrovně a efektivity vnitřní a vnější komunikace a služeb vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání (VÚ ICV). Institucionální plán položka č. 2.4 Počet kurzů celoživotního vzdělávání. 214 Popularizovat vědu a výzkum ve vztahu k široké veřejnosti. OP VK Přehled realizovaných akcí. kancléř Podpořit zájem o technické obory prezentací možností studia a jejich provázanosti s aplikační sférou. Přehled realizovaných prezentací. Připravená stálá a mobilní prezentace. kancléř 3 PRIORITNÍ OBLAST EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ 3.1 Řízení univerzity 2.3 Spolupráce s aplikační sférou a regionem Rozvíjet spolupráci s reprezentanty aplikační sféry, regionální veřejné správy a samosprávy za účelem zvyšování uplatnitelnosti absolventů univerzity, spolupráce na společných koncepcích a strategiích a propojení vědecko-výzkumné a inovační činnosti s praxí. Seznam realizovaných aktivit. Příklady dobré praxe spolupráce. prorektor pro koncepci, rozvoj a IT 2.4 Propagace a prestiž univerzity Zvyšování povědomí o MENDELU a její konkurenceschopnosti v zahraničí. Institucionální plán položka č. 9.1 Seznam realizovaných akcí. Seznam spolupracujících agentur. Realizovat IPn KREDO. IPn KREDO Zpracovaný strategický plán MENDELU. prorektor pro koncepci, rozvoj a IT kvestor Sledovat a vyhodnocovat hodnoty parametrů vstupujících do výpočtu ukazatelů výkonu. Aktualizovaný soubor výkonových ukazatelů MENDELU. prorektor pro koncepci, rozvoj a IT Provést analýzu pomocných (obslužných) procesů s cílem tyto procesy optimalizovat. Provedená analýza a návrh optimalizace. kvestor 11

13 3.2 Oblast IS/IT Pokračovat v realizaci projektu Inovace informačního systému na MENDELU. Centralizovaný projekt Inovace UIS. Realizovaná další etapa projektu. prorektor pro koncepci, rozvoj a IT Pořídit aplikaci cestovní příkazy v SAP pro zefektivnění ekonomické agendy a oběhu účetních dokladů. Vlastní zdroje univerzity FRIM. Implementovaná pořízená aplikace cestovní příkazy v SAP v ostrém provozu. kvestor prorektor pro koncepci, rozvoj a IT Pořídit aplikaci Flexible Real Estate Management fl exibilní správa nemovitostí v SAP jako náhradu za FPMS, jehož funkčnost dosáhla možného limitu a nevyhovuje současným potřebám. Vlastní zdroje univerzity FRIM Zadávací dokumentace k výběru zhotovitele. Implementovaná aplikace ve zkušebním provozu. kvestor prorektor pro koncepci, rozvoj a IT Rozvíjet infrastrukturu v oblasti IS/IT. Institucionální plán položka č. 1.1 Inovovaná IT učebna včetně instalovaného IT vybavení. prorektor pro koncepci, rozvoj a IT Rozvíjet IS/IT na MENDELU se zaměřením na vytvoření či zefektivnění evidenčních, databázových a reportingových systémů. Institucionální plán položka č. 1.2 Seznam implementovaných IS/IT. prorektor pro koncepci, rozvoj a IT Neinvestiční fi nancování Analyzovat zásady pro tvorbu a správu rozpočtu a aktualizovat jejich obsah k použití pro tvorbu a správu rozpočtu pro rok 215. Zpracovaný dokument Zásady pro tvorbu a správu rozpočtu pro rok 215. kvestor 3.4 Investiční fi nancování Obnovovat a rozvíjet infrastrukturu kampusu MENDELU. Zdroj: Institucionální plán položka č. 11.1, 11.2 Rozšíření infrastruktury Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb. Vybudovaný ateliér pro tvůrčí a uměleckou činnost na Zahradnické fakultě v Lednici. kvestor Realizovat akce odstraňující havarijní stav a drobné stavební akce. FRIM Realizované akce. kvestor Připravit plán rekonstrukce auly. Vytvořená projektová dokumentace. Schválený plán financování. kvestor 3.5 Řízení školních podniků, účelová činnost Zlepšit venkovní podmínky MŠ HRÁŠEK vybudováním oploceného travnatého hřiště. Institucionální plán položka č Vybudované oplocené hřiště s vybavením. prorektor pro účelová zařízení

14 Vybudovat parkovací místa na kolejích JAK na ploše štěrkového hřiště. Vlastní zdroje univerzity FRIM SKM. Vybudovaná parkovací místa na 6 % plochy stávajícího štěrkového hřiště mezi budovami A a D. prorektor pro účelová zařízení 214 Realizovat plánovanou obnovu výsadbou vinic v Lednici na Moravě. Vlastní zdroje univerzity FRIM ŠZP Žabčice. Vysazené nové vinice v rozsahu 6 ha na vlastních pozemcích ŠZP Žabčice. prorektor pro účelová zařízení Vybavit nová okna po revitalizaci ubytovací části kolejí Akademie stínicí technikou. Vlastní zdroje univerzity FRIM SKM. Instalované žaluzie. prorektor pro účelová zařízení Realizovat dostavbu objektu Vranov u Brna, č. p. 93 pro následné přemístění Polesí Vranov do tohoto objektu. Vlastní zdroje univerzity FRIM ŠLP Křtiny. Realizovaná plánovaná etapa dostavby. prorektor pro účelová zařízení Revitalizovat objekt garáží pro Středisko údržby v Adamově za účelem rozvoje další činnosti, a to pneuservisu pro nákladní automobily, provoz skladu MTZ a dalších skladových prostor. Vlastní zdroje univerzity FRIM ŠLP Křtiny. Zprovozněný revitalizovaný objekt. prorektor pro účelová zařízení Realizovat obnovu strojního parku ŠZP Žabčice využívaného při praktické výuce studentů a další účelové činnosti. Vlastní zdroje univerzity FRIM ŠZP Žabčice. Kloubový kolový nakladač. prorektor pro účelová zařízení Zajistit výnosovou stabilitu trvalých kultur a zlepšit ekonomiku pěstování vinné révy a višní realizací hydrogeologického průzkumu lokality a projektové přípravy závlah. Vlastní zdroje univerzity FRIM ŠZP Žabčice. Realizovaný hydrogeologický průzkum lokality na vlastních pozemcích ŠZP Žabčice. Projektová příprava závlah pro vinice a sady ŠZP Žabčice v k. ú. Žabčice. prorektor pro účelová zařízení Vykoupit pozemky v k.ú. Unkovice od obce Hrušovany. Pokračovat ve výkupu potřebných pozemků pro ŠZP Žabčice od fyzických osob. Vlastní zdroje univerzity FRIM ŠZP Žabčice. Realizované výkupy. prorektor pro účelová zařízení 13

15

16 PŘÍLOHA Institucionální plán Mendelovy univerzity v Brně pro rok 214 sumarizace Oblast podpory Finanční částka Výkonové ukazatele Garant Pol. č. Název dílčí části IP INV NIV celkem Název hodn. hodn. (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) A6 uplatnitelnost absolventů 96 % 96 % Kariérní a motivační systém, rozvoj akademických pracovníků A4 zajištění výuky dostatečným počtem akademických pracovníků A3 zajištění výuky ak. pracovníky s kvalifikací Ph.D. a kvalifi kací obdobnou 35,8 36,,8,9 Rozvoj vzdělávací činnosti prorektor pro pedagogiku 2 Rozvoj vzdělávacího procesu A5 úspěšnost studentů ve standardní době studia A5 úspěšnost studentů ve standardní době studia A5 úspěšnost studentů ve standardní době studia 19 % 2 % 19 % 2 % 19 % 2 % E1 celoživotní vzdělávání,25:1,21:1 3 Poradenství 5 5 E2 poradenství 4,6 4,8 4 Podpora excelentní vědy pořízením unikátních přístrojů a technologií Podpora vědy a výzkumu prorektor pro vědu a výzkum 5 6 Zvyšování efektivnosti poblikační činnosti v rámci časopisu Acta Universitatis Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu B1 rozsah vědecké, výzkumné a umělecké činnosti ve vztahu k počtu ak. pracovníků 68 % 6 % 7 Rozvoj a rozšíření služeb projektových a výzkumných center MENDELU C3 počet a doba pobytu studentů vyjíždějících na VŠ a jiná výzkumná pracoviště v cizí zemi 3,8 3,8 Mezinárodní otevřenost prorektor pro pedagogiku 8 Mobility studentů a akademických pracovníků C4 počet a doba pobytu ak. pracovníků přijíždějících na VŠ C5 počet a doba pobytu ak. pracovníků pobývajících na VŠ a jiných výzkumných pracovištích v cizí zemi 2, 2,5 1, 1,1 prorektor pro koncepci, rozvoj a IT Rozvoj infrastruktury kvestor 9 Propagace v zahraničí C2 počet a doba pobytu studentů přijíždějích 3,5 4, 1 Podpora a rozvoj IS/IT na MENDELU F3 rozvoj infrastruktury 1 11 Rozvoj univerzitního kampusu F3 rozvoj infrastruktury 1 Podpora a inovace vzdělávací činnosti prorektor pro pedagogiku Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let Profilace a inovace stud. programů na úrovni předmětů / kurzů Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti A3 zajištění výuky ak. pracovníky s kvalifikací Ph.D. a kvalifi kací obdobnou,8,9 A6 uplatnitelnost absolventů 96 % 96 % A5 úspěšnost studentů ve standardní době studia 19 % 2 % CELKEM

17 16 Institucionální plán Mendelovy univerzity v Brně pro rok 214 detail kategorie A Oblast podpory Finanční částka Finanční částka Výkonové ukazatele Garant Pol. č. Název dílčí části IP INV NIV celkem Pol. č. Název projektu INV INV celkem hodn. hodn. Název (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) Kariérní centrum studentů PEF MENDELU 1 1 A6 uplatnitelnost absolventů 96 % 96 % 1 Kariérní a motivační systém, rozvoj akademických pracovníků Kariérní a motivační systém, rozvoj akademických pracovníků Ověřování úrovně jazykových kompetencí ak. pracovníků k zajištění vyšší úrovně jejich pedagogické činnosti A4 zajištění výuky dostatečným počtem akademických pracovníků A3 zajištění výuky ak. pracovníky s kvalifikací Ph.D. a kvalifikací obdobnou 35,8 %,8 36, %,9 Rozvoj vzdělávací činnosti prorektor pro pedagogiku 2 Rozvoj vzdělávacího procesu Inovace otázek pro test studijních předpokladů Příprava doktorského studijního oboru Agrobusiness v rozvoji regionu Aktualizace studijní literatury zejména pro humanitní a společenské obory akreditované na MENDELU A5 úspěšnost studentů ve standardní době studia 19 % 2 % 2.4 Podpora a rozvoj vnitřních a vnějších vztahů a služeb VÚ ICV MENDELU 2 2 E1 celoživotní vzdělávání,25:1,21:1 3 Poradenství Rozvoj speciálně pedagogického poradenství na MENDELU v roce E2 poradenství 4,6 4,8 4.1 Dovybavení pavilonu M pro podporu a rozvoj zootechnických programů Podpora ekofyziologického výzkumu Podpora excelentní vědy pořízením unikátních přístrojů a technologií Investiční podpora výzkumné infrastruktury zaměřené na experimentální kolekce zahradnických plodin B1 rozsah vědecké, výzkumné a umělecké činnosti ve vztahu k počtu ak. pracovníků 68, 6,* 4.4 Podpora excelence v oblasti výzkumu chřipkových virů Podpora vědy a výzkumu prorektor pro vědu a výzkum 5 Zvyšování efektivnosti publ. činnosti v rámci časopisu Acta Universitatis Podpora výsledků výzkumu barevných pšenic a jejich komercionalizace Odstranění formálních překážek ke zvýšení citovanosti článků v Acta Unversitatis B1 rozsah vědecké, výzkumné a umělecké činnosti ve vztahu k počtu ak. pracovníků 68, 6,* 6 Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu Rozvoj lidských zdrojů pro oblast vědy, výzkumu a inovaci B1 rozsah vědecké, výzkumné a umělecké činnosti ve vztahu k počtu ak. pracovníků 68, 6,* 7 Rozvoj a rozšíření služeb projektových a výzkumných center MENDELU Posílení rozvoje aktivit výzkumného centra FRRMS Zvýšení absorpční kapacity MENDELU pro realizaci projektů fi nancovaných z EU - OP VVV, Horizont 22 (Erasmu for All) B1 rozsah vědecké, výzkumné a umělecké činnosti ve vztahu k počtu ak. pracovníků 68, 6,* 8.1 Podpora spolupráce se strategickými partnery v oblasti mobility studentů na základě bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi vysokými školami, popř. formou free-movers C3 počet a doba pobytu studentů vyjíždějích na VŠ a jiná výzkumná pracoviště v cizí zemi 3,8 3,8 Mezinárodní otevřenost prorektor pro pedagogiku 8 Mobility studentů a akademických pracovníků Podpora mobilit hostujících akademických pracovníků Podpora mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia C4 počet a doba pobytu ak. pracovníků přijíždějích na VŠ C5 počet a doba pobytu ak. pracovníků pobývajících na VŠ a jiných výzkumných pracovištích v cizí zemi 2, 1, 2,5 1,1 9 Propagace v zahraničí Zvýšení konkurenceschopnosti MENDELU a jejích součástí formou propagace v zahraničí C2 počet a doba pobytu studentů přijíždějících 3,5 4, prorektor pro koncepci, rozvoj a IT 1 Podpora a rozvoj IS / IT na MENDELU Podpora IT infrastruktury pro tvůrčí vzdělávací činnost Podpora rozvoje IS/IT na MENDELU s celouniverzitním dopadem F3 rozvoj infrastruktury 1 Rozvoj infrastruktury kvestor 11 Rozvoj univerzitního kampusu Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU Ateliér pro tvůrčí a uměleckou činnost ZF MENDELU F3 rozvoj infrastruktury Vybudování oploceného travnatého hřiště pro UMŠ Hrášek CELKEM Vysvětlivky: * V průběhu roku 213 došlo ke změně metodiky hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací, tj. změně výpočtu bodů RIV. Z tohoto důvodu se stávají výsledky do roku 212 neporovnatelnými s výsledky let 213 a 214. Hodnota roku 213, tj. výchozí hodnota je původní plánovaná hodnota ukazatele. Hodnota roku 214, tj. koncová hodnota ukazatele byla stanovena kvalifikovaným odhadem. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebyla provedena analýza dopadu změny metodiky na výsledné bodové hodnocení, nelze vyloučit, že se skutečné hodnoty ukazatele budou od plánovaných hodnot významně lišit

18 17 Oblast podpory Podpora a inovace vydělávací činnosti CELKEM Institucionální plán Mendelovy univerzity v Brně pro rok 214 detail kategorie B Finanční částka Finanční částka Výkonové ukazatele Garant Pol. č. Název dílčí části IP INV NIV celkem Pol. č. Název projektu INV INV celkem hodn. hodn. Název (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) Rozvoj pedagogicko-didaktických kompetencí začínajících ak. pracovníků a studentů doktorských stud. programů (VŠ pedagogika) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let Les trvale tvořící ve výuce LDF (interdisciplinární spolupráce ústavů ÚZPL, HÚL, ÚLDEP, ÚLDT a ŠLP Křtiny Využití GPS telemetrie pro stanovení využívání prostředí a migrací jelení zvěře jako základ jejího managementu ve vztahu k regulaci škod na lesních porostech v oblasti Oderských vrchů A3 zajištění výuky ak. pracovníky s kvalifikací Ph.D. a kvalifikací obdobnou,8, Inovace a modernizace výuky vybraných odb. zahradnických předmětů ústavu Inovace výuky pomocí tištěných a multimediálních didaktických pomůcek Inovace modelové technologické linky pro výuku oboru Vinhradnictví a vinařství Inovace předmětů vyučovaných v oborech TO, ZS, ARI systémech pro řízení poloprovozních bioplynových stanic Inovace technicky zaměřených předmětů Progresivní světové realizace jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a podpory pedagogické práce Inovace předmětů Údržba a opravy strojů a Projektování servisních provozů prorektor pro pedagogiku 13 Profilace a inovace stud. programů na úrovni předmětů / kurzů Inovace výuky odborných jazyků na Ústavu jazykových a kulturních studií FRRMS MENDELU Inovace předmětu Počítačové projektování praktické využití GIS při řešení hydrologických analýz A6 uplatnitelnost absolventů 96 % 96 % 13.1 Inovace studijních programů na úrovni předmětů Inovace specializací Komerční komunikace a Management zdravotnických zařízení Inovace předmětů studijního programu Specializace v pedagogice Rozvoj specializace Evropská studia na FRRMS MENDELU Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů Posílení excelentní postgraduální výuky v oboru Zemědělská chemie Inovace digitálních modelů reliéfu a povrchu pro aplikace v precizním lesnictví na ŠLP Křtiny Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti Vytvoření studentského týmu pro vybudování výukového centra v učebně budovy P (dílny) Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifi kaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin Podpora prezentace výsledků tvůrčí práce studentů ve výuce předmětů ochrany lesa A5 úspěšnost studentů ve standardní době studia 19 % 2 % 14.4 Podpora práce s talentovanými studenty

19

20

21

22

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013: projednala

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 1. Kvalita a relevance EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha 24. 10. 2013

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha 24. 10. 2013 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Praha, říjen 2013 1 OBSAH 1. Úvod vyhlášení IP, podmínky... 3 1.1. Podmínky... 3 1.2. Projednání institucionálního plánu... 3 2. Cíle IP ČVUT 2014... 4 2.1. Východiska...

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Hlavními prioritami ministerstva pro rok 2015 jsou:

Hlavními prioritami ministerstva pro rok 2015 jsou: Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2014 o Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

České vysoké učení technické v Praze. Dlouhodobého záměru ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v Praze. Dlouhodobého záměru ČVUT v Praze České vysoké učení technické v Praze Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT v Praze pro rok 2015 Praha, říjen 2014 OBSAH 1. Úvod 2. Východiska Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2015 3. Aktualizace

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014. Ústí nad labem, leden 2014

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014. Ústí nad labem, leden 2014 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2014 2014 Ústí nad labem, leden 2014 014 Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Obsah. 1. Úvod 5. Použité zkratky 19

Obsah. 1. Úvod 5. Použité zkratky 19 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice pro rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro rok 2016 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 2012 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015 Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Plzeň, říjen 2014 Úvod Tento dokument obsahuje institucionální plán rozvoje univerzity pro kalendářní rok 2015. Navazuje na roční aktualizaci

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Praha, září 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Východiska Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2014 3. Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2014 4. Závěr Str. 1

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Matematický ústav v Opave, Na Rybnícku 626/1, 746 01 Opava, Ceská republika Materiál byl schválen Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 5. 10. 2015. Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2014 Karviná,

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

OP VVV a strategické plánování VŠ

OP VVV a strategické plánování VŠ OP VVV a strategické plánování VŠ Jitka Baťková Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz OP VVV a strategické plánování VŠ Konference IPN KREDO http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc - 1 - Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 Cíle stanovené akademické obci EPI, s.r.o. k plnění požadavků MŠMT ČR

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček ČVUT Cesta Vpřed Vojtěch Petráček Motto ČVUT musí hrát důležitou úlohu při formování prostředí, které v České republice zajistí rozvoj vzdělanosti, vědy a výzkumu, rovněž tak zvyšování kvality řízení našeho

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní na období 2016 2020 Praha - říjen 2015 1 O b s a h VÝCHODISKA DZ NA

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ PRO ROK 2015 BRNO, 29.12.2014 Aktualizace Dlouhodobého

Více

České vysoké učení technické v Praze. Institucionální plán ČVUT

České vysoké učení technické v Praze. Institucionální plán ČVUT České vysoké učení technické v Praze Institucionální plán ČVUT pro rok 2015 Praha, říjen 2014 1 OBSAH 1. Úvod vyhlášení IP, podmínky plnění IP.. 3 1.1. Podmínky, které musí předkládané IP splňovat 3 1.2.

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2015

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2015 Jihočeská univerzita University of South Bohemia in České Budějovice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2015 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Slezská univerzita v Opavě Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Opava, říjen 2012 Obsah Institucionální rozvojový plán na rok 2013 Úvod 5 Informační a komunikační technologie

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor. Projednáno Vědeckou radou VŠCHT Praha dne 23. 10. 2015

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor. Projednáno Vědeckou radou VŠCHT Praha dne 23. 10. 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na období 2016 2020 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch,

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2012 /po změnách a navýšení/ Východiska pro zpracování institucionálního rozvojového plánu jsou Dlouhodobý záměr

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Investiční

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 o Praha 2015 Obsah 1. Výchozí dokumenty...

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Inka VAVERKOVÁ (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1. Fórum investic, výzkumu a inovací v Královéhradeckém kraji Hradec

Více