Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4 Region Brno Podhájí Brno-Øeèkovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad."

Transkript

1 TIRÁŽ OBSAH TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková, Ing. Irena Doležalová, Ing. Kvìta Pavlíková, Eva Štefkovièová, Ing. Martin Špryòar, Mgr. Vojtìch Hromíø, Mgr. Kamil Veselý, Ing. Pavel Košut, Carlos Sardá Grafická úprava, sazba & zlom Carlos Sardá Pøíjem inzerce Carlos Sardá odbor public relations Tel.: Fax: Adresa redakce Nad Sokolovnou 117/ Praha 4 Tel.: Fax: červen 2003 Úvodník... 2 Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ...3 Rozhovor s Ing. Alešem Konrádem... 3 Usnesení SZR ze PROFESNÍ VZDÌLÁVÁNÍ...6 Kurz bezpeènostních poradcù... 6 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA...6 Zpráva z jednání Rady pro osobní dopravu IRU...6 MEZINÁRODNÍ VZTAHY...9 Auta se rodí v Mnichovì...9 Rezoluce IRU...9 Výsledky jednání Smíšené komise s Lotyšskem...10 Výsledky jednání Smíšené komise s Rakouskem...10 Jarní zasedání IRU konference IRU Východ - Západ...16 Výsledky jednání Smíšené komise s Bulharskem...19 Výsledky jednání Smíšené komise s Polskem...19 Mnichov - Veletrh Transport Logistic...21 CELNÍ PROBLEMATIKA...22 Pøeprava na podkladì karnetu TIR mezi Moldávií a Ukrajinou...22 ZAHRANIÈNÍ PØEDPISY...22 Zahranièní pøedpisy o provozu na pozemních komunikacích - Slovensko...22 TECHNIKA...27 Scania a MAN budou spolupracovat...27 Ford Mondeo Combi 2,0 TDCi...28 Nové Eurocargo...32 Mercedes-Benz prezentuje Viano a nové Vito...33 Volvo FM12 se 460 k...35 Scania zahajuje výrobu prodloužené kabiny EXC...37 Truck SERVICE CLUB...42 Obálka Grafika: Carlos Sardá Foto: Martin Felix Tisk a expedice T-STUDIO Pelléova 9/244, Praha 6 Toto èíslo bylo pøedáno do tisku dne Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou, s.p. odštìpný závod Pøeprava, è.j. 2116/99 ze dne Zapsáno do evidence periodického tisku pod èíslem MK ÈR E Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4 Region Brno Podhájí Brno-Øeèkovice Region Ostrava Kafkova 8, Ostrava KONTAKTY NA REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTÌ ÈESMADU BOHEMIA Region Hradec Králové Horova 180, Hradec Králové Region Ústí nad Labem Londýnská 13, Ústí nad Labem Region Èeské Budìjovice Na Sadech 2033/21, Èeské Budìjovice Region Plzeò ul. Domažlická 174 P.O. BOX 5, Plzeò 14 Moskevské zastoupení Slovenské velvyslanectví ul. J. Fuèíka 17/19 Rusko, Moskva Ruská Federace

2 ÚVODNÍK Vážení èlenové a pøátelé Sdružení ÈESMAD BOHEMIA, obèané demonstrují, ekologové se odvolávají, øidièi jsou zoufalí a politici chápou. Ne, opravdu jsem se nepøepsal a nechtìl napsat, že chrápou, to možná dìlali v uplynulých letech, teï chápou situaci. Nìkteøí situaci jedné ze stran, nìkteøí dokonce všech. Øeè je o naší severní cestì do Nìmecka, tedy budoucí dálnici D 8 a souèasných protestech pøed znovuotevøením hranièního pøechodu Cínovec. Zájmových stran v tomto sporu je opravdu hodnì a stanoviska mají mnohdy protichùdná. A to se ještì nikdo neptal holek u silnice, jak ony to vidí. Samozøejmì vidìt to mùžeme, èi dokonce musíme každý jinak, ovšem nemìli bychom v diskusi nad øešením opouštìt realitu, což se nìkterým úèastníkùm dìje velmi èasto. Po roce 1989, kdy se z naší republiky zaèala stávat normální zemì obchodující se svìtem, staly se otvory v železné oponì ponìkud úzké, následkem èehož stály kamiony až do Teplic. Tuto prekérní situaci odstranila nìmecká strana nákladem nìkolika miliard marek, když na Cínovci zøídila mohutný moderní hranièní pøechod. To byl první poèin, který obyvatele Dubí a jejich zastupitele rozèílil, neboť nyní kamiony hranici prùbìžnì projíždìly a nesilážovaly se na záchytných parkovištích, èímž spousta lidí pøišla o kšeft. Když to zaèalo vypadat, že si zvyknou, vzala velká voda silnici a náklaïáky pøestaly jezdit úplnì. Teï by mìly zaèít jezdit znovu a ono se to lidem v Dubí nelíbí. A padají klasicky nesmyslné návrhy. Mìlo by se všechno vozit po železnici, nebo poslat po Labi anebo alespoò posadit tiráky na Rolu. Kupodivu nikoho nenapadlo støílet katapultem zboží do Nìmec pøes kopec. Je to zhruba stejnì tak realistická varianta jako ty pøedchozí. Úzkým hrdlem železnice zkrátka tolik zboží neprojde, ať chceme nebo ne. Takže férovì si pøiznejme, že de facto øešení, které protestující požadují, je utlumení silnièní dopravy jako takové, potažmo mezinárodního obchodu a kontaktù vùbec. To je sen i druhé skupiny, skupiny organizovaných teroristù maskujících se ekologickými pøívlastky, která blokuje jediné možné a pro všechny pozitivní øešení urychlenou výstavbu dálnice D 8. Protože tyto tlupy tvrdí, že jednají v zájmu všech nebo alespoò vìtšiny, což se spoustì lidí ponìkud nezdá, navrhuji jednoduché øešení. Tak jako se prodávají ve speciálních obchodech potraviny vypìstované na ekologických farmách, bez použití chemikálií a pesticidù, nebo se na obalech vyznaèuje, zda bylo umìle manipulováno s geny rostlin èi zvíøat, z nichž je daný produkt vyroben, oznaèoval bych veškeré zboží výstražným symbolem (nejlépe lebkou se zkøíženými hnáty) v pøípadì, že pøi jeho transportu bylo použito silnièní dopravy. Všichni odpùrci dálnic a kamionù by pak místo nákladného kupování pozemkù na trase budoucích autostrád, nebezpeèného zalehávání cesty náklaïákùm, smolením jalových petic pro média, samosprávné i evropské orgány a dalších nátlakových akcí znièili automobilovou lobby ekonomicky. Výhradnì by nakupovali sice ponìkud nahnilé, za to však do èeských zemí na høbetu osla dovezené jižní plody. Mléko zkyslé, leè párem volkù na voze do mìsta ze vsi pøitažené. Všechny výrobky od podvlékaèek až po televize by byly oznaèeny vkusnými piktogramy, oznaèujícími jakýže druh hovada byl k jejich pøepravì použit. Ti radikální by pak nekupovali vùbec nic, protože i zvíøe vyšlape kupecké stezky a trousí po nich bobky. A všichni dopravci a šoféøi by umøeli hladem, protože by nemìli do èeho píchnout a bylo by na svìtì blaze. A nebo by hladem umøeli všichni ekoši, protože by se zpùsob jejich civilizace neosvìdèil a bylo by na svìte ještì lépe. Martin Felix 2 TRANSPORT MAGAZÍN

3 Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ ROZHOVOR S... Pøi pøíležitosti setkání zástupcù firmy Popsané øešení u verze tahaèe AD umožnilo zvýšit užiteèné zatížení až o 550 kg Iveco s jejími obchodními pøáteli na støedovìkém vodním hradu Švihov jsem oproti vlajkové lodi Stralis AS. si o úspìších a plánech spoleènosti Iveco povídal s øeditelem pražského zastoupení Druhou novinkou je pak nové Eurocargo, které bude od konce kvìtna v nabídce tohoto výrobce ing. Alešem Konrádem. ve všech již známých verzích a variantách Iveco dostalo od loòska novou tváø s výjimkou øady 4x4, která bude zavedena v podobì vlajkové lodi Stralis. Letos se do výroby od záøí objevily další novinky, mùžete je krátce Nové Eurocargo si ponechává osvìdèené motory Tector z pøedcházející øady, charakterizovat? Døíve nìž Vám odpovím na Vaši otázku, ostatní komponenty doznaly buï velkých dovolil bych si pouze malé upøesnìní. Iveco, kromì nové vlajkové lodi STRALIS AS kompletnì nové (napø. kabina, elektronika, zmìn (napø. pøevodovky, rám), nebo jsou uvedlo na trh i nový motor 2,3 HPI do øady informatika, nápravy,...). Pøi výrobì byly Daily s výkony 96 a 116 koní a kroutícím navíc použity i nové technologie a materiály. Iveco investovalo v posledních 2 letech momentem vyšším než pùvodní motory 2,8 litrù se srovnatelným výkonem. Kromì 1.4 miliardy Euro ( Kè) do toho se nabídka øady Daily rozšíøila i o model Combi pro 8 pasažérù a øidièe. dlouhodobì investuje roènì v prùmìru 220 hmotných investic a technologií. Navíc miliónù Euro ( Kè) do vývoje a výzkumu. Odrazilo se uvedení Stralisu na trh v prodejních výsledcích? Ano a velice výraznì. Oproti prvním šesti mìsícùm loòského roku jsme ve druhém pololetí zaznamenali nárùst prodejù o 40%. Majitelé oceòují hlavnì mimoøádnì nízkou spotøebu, vysoké probìhy do pøedepsaných výmìn náplní (u mezinárodní dálkové dopravy km) Ing. Aleš Konrád, v roli rytíøského hostitele a spolehlivost vozidel. Øidièi na støedovìkém hradì Švihov pak hlavnì oceòuji vnitøní prostor kabiny, pohodlí, variabilitu a pružnost motorù vèetnì sladìného kinematického øetìzce. pøepravu materiálu a tedy i vyšší poptávku po nákladních vozidlech. K tomuto trendu je potom potøeba pøidat dobu životnosti vozidel a získáme køivku, která má rostoucí trend, ale její frekvence a amplituda se zvyšují. Jinými slovy, krize v tomto sektoru se opakují stále èastìji a jsou hlubší. A aby celá vìc nebyla tak jednoduchá, hloubka krize pak závisí i na stavu trhu v Asii a Americe, protože všichni vìtší výrobci v tomto segmentu jsou celosvìtovými hráèi, je tedy logické, že lze propad napø. na evropském trhu èásteènì nahradit prodeji jinde a opaènì. Abych odpovìdìl i na druhou èást otázky, IVECO loni na trhu EU, který se propadl o již zmínìných -5,7% zvýšilo svùj podíl o +0,9%. Nejvìtším úspìchem pak nespornì bylo +5,6% v kategorii EuroCargo (-8,5% trh), kde IVECO dosáhlo historického 30% podílu na trhu a stalo se absolutní jednièkou. V tìžké øadì, díky modelu Stralis, jsme posílili o +1,3% (-10% trh) a v øadì Daily 0,4%. Stejnì tak úspìšní jsme byli loni i v Èeské republice, kde jsme prodali 1378 nových nákladních vozidel. Toto èíslo je nejvyšší v celé historii firmy IVECO v ÈR. Dovolím si využít této pøíležitosti a podìkovat našim zákazníkùm za dùvìru. Vraťme se ale k vaší otázce. Letos jsme uvedli na trh novou tìžkou øadu Stralis AT a AD s interním oznaèením baby Stralis. Tato øada ve verzi AT je urèena nejen pro mezinárodní provoz na støednì dlouhé tratì, ale i pro vnitrostátní dopravu. Øada AD pak pro vnitrostátní a regionální dopravu. Kabina vozidla je užší o 20 cm oproti verzi AS a zároveò nástupní výška byla snížena o 15 cm pro usnadnìní èastìjšího nastupování a vystupování. Nejmodernìjší technologie známá z øady AS byla použita beze zbytku i u variant AT / AD. Motory v nabídce jsou Cursory 8 a 10. Jaká je souèasná situace na trhu ve svìtì a u nás? Trh v EU má již od druhé poloviny roku 2001 klesající trend. Srovnáme-li celkové prodeje za rok 2001 a 2002 zjistíme, že ve všech kategoriích šel dolù. V øadì 3,5 t celkové hmotnosti o - 1,4%; do 6t o - 10,1%; v kategorii EuroCargo do 17 t o - 8,5% a v tìžké øadì pak o celých - 10%. Souhrnný propad trhu v popsaných segmentech byl - 5,7%. Segment nákladních vozidel a velikost trhu, aè se to nezdá, podléhá urèitým zákonitostem. Ta první, logická, je, že rostoucí HDP s sebou pøináší vyšší požadavek na TRANSPORT MAGAZÍN 3

4 Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ V øadì Daily jsme v kategorii 3,5 t zvýšili náš podíl o +2,5% na trhu, který byl stabilní. V kategorii do 6 t zvýšila stejná øada svùj podíl o +2,7% a upevnila si tak první pozici s témìø tøetinovým podílem na trhu. Ve støední kategorii, tzn. od 6,1 do 17 t jsme dosáhli 20% podílu na trhu a zvýšili loni svùj podíl o +0,7% oproti roku Od prvního místa obsazeného domácím výrobcem nás již dìlilo jen 24 vozidel. Tìžká øada hlavnì díky novému modelu Stralis pak loni zaznamenala nárùst +3,5% podílu na trhu v ÈR. Iveco je firmou vskutku mezinárodní, ve kterých zemích jsou vaše hlavní výrobní závody? Iveco má 22 výrobních závodù v Evropì. Každý závod má svoji specializaci. Tato strategie pak umožòuje vybavit výrobu tou nejlepší možnou technologií. Tìžká silnièní nákladní auta vyrábíme v Nìmecku, terénní ve Španìlsku, Eurocargo v Itálii stejnì jako øadu Daily, která má ještì jeden výrobní závod ve Španìlsku. Ty nejvìtší naftové motory o výkonu až 1600 kw (2200 koní) se vyrábí v Itálii. Zde se rovnìž vyrábí motory od výkonu 70 kw do 202 kw. Ve Francii potom vyrábíme motory Cursor s výkony od 180 kw do 430 kw montované napø. do tìžké øady Iveco Stralis a EuroTrakker Divize specializující se na požární techniku má svoje závody ve Francii, Itálii, Nìmecku a Rakousku. Irisbus, patøící dnes již 100% firmì IVECO vyrábí pak autobusy ve Francii, Itálii, Španìlsku, Maïarsku i Èeské republice. Iveco pøikládá velký význam nejen evropskému trhu, ale soustøeïuje se rovnìž i na ostatní trhy. Naše výrobní závody mimo Evropu produkují stejné množství vozidel jako evropské závody. Nejvìtší výrobní kapacity jsou umístìny v Turecku, Indii, Èínì, Austrálii, Argentinì a Brazílii. V Èeské republice je to tedy Karosa Iveco se stalo vlastníkem Irisbusu. Jaká je její budoucnost a kde se vstup Iveca projeví na èeských autobusech nejvíce? IVECO odkoupilo akcie firmy IRISBUS v držení RVI (jednalo se o 35% podíl) a stalo se tak 100% vlastníkem. Souèástí Irisbusu jsou mimo jiné i náš domácí výrobce autobusù Karosa a maïarský Ikarus. IRISBUS je samostatná autobusová divize, z tohoto dùvodu bych se nerad vyjadøoval o její strategii a doporuèil bych se obrátit na mé kolegy z Karosy - Irisbusu. Ještì pøed odkoupením akcií zaèala Karosa využívat motory Cursor 8 ve své modelové øadì autobusù 900. Dnes jsou tyto agregáty montovány i do modelù Axer a Citybus. Síť Irisbusu dnes nabízí i minibus na podvozku øady Daily. Pracujeme však již spoleènì i na jednotném diagnostickém systému, který bude pokrývat jak diagnostiku nákladních automobilù tak i autobusù Karosa. Spojení støedovìké tvrze se supermoderní technikou 21. století reprezentovanou novými øadami Iveco jde kupodivu velmi dobøe dohromady, zvláštì, když nám ještì tak pøeje poèasí. Za rok nás ovšem èeká vstup do epochy nové, do Evropské unie, jak ta bude podle vás pøát trhu s užitkovými automobily, potažmo èeské autodopravì vùbec? Já osobnì jsem založením optimista a mìl jsem navíc tu možnost žít a pracovat v zahranièí. Z vlastní zkušenosti tedy vím, že jsme národ velice schopný podnikavý a pracovitý. V první fázi pøedpokládám, že dojde k poklesu na trhu a to nejen z dùvodu možnosti lepšího a efektivnìjšího využití vozového parku, protože pøepravci už nebudou ztrácet èas ve frontách na hranicích, ale i z dùvodu poèáteèní nejistoty z mìnícího se prostøedí. V koneèném dùsledku pak i s odvoláním na to, co jsem øekl døíve, se s rostoucím HDP bude i zvyšovat poptávka po pøepravì zboží. Vstup do EU bude mít i pozitivní vliv na náš, v nìkterých segmentech, stále ještì pøestárlý vozový park nákladních aut. Jsem pøesvìdèen že budoucnost bude patøit všem dobøe organizovaným, efektivnì pracujícím firmám bez ohledu na velikost. Dìkuji za rozhovor Ptal se a fotografoval Martin Felix 4 TRANSPORT MAGAZÍN

5 Z ÈINNOSTI SDRUŽENÍ U S N E S E N Í Shromáždìní zástupcù regionù Sdružení ÈESMAD BOHEMIA konaného dne v Praze. Shromáždìní zástupcù regionù 1. SCHVALUJE a) v souladu s ustanovením volebního øádu èleny mandátové a návrhové komise, zapisovatele, ovìøovatele zápisu a skrutátory ve složení: mandátová komise: Ivan Šafáø, VENTOSPED, s.r.o. Chrudim Emil Jirkù, PM AUTEC, a.s., Brno Milan Èmiko, CM TRANSPORT s.r.o Tachov Josef Máša, DASS spol. s r.o. V Lukiách 271, Pøíbram Roman Frank, FRAMA Ostrava Jan Musil, MeDoZa, Dìèín Pavel Janouš, MEINDL s.r.o. Jindøichùv Hradec návrhová komise: JUDr. Antonín Hrazdíra, DONAK, spol. s r.o., Vyškov Ing. Petr Beránek, OMEGA TRANS spol. s r.o. Plzeò Ilja Rozsypal, TRANSKAM spol. s r.o. Hoøovice ing. Petr Kramný, TQM Opava Miroslav Božetický, Marlo AB s.r.o. Chrudim Ing. Ivo Svoboda, Liberec Václav Ficl, ÈSAD JIHOTRANS, a.s. È.Budìjovice zapisovatel: JUDr. Anna Mrázková ovìøovatelé zápisu: Jiøí Povolný Rudolf Domanský skrutátoøi: Ing. Vojtìch Kadìra Anna Kozáková Marie Louženská Jitka Marešová Bc. Vojtìch Máša Michaela Mûllerová Miroslav Veltruský b) zprávu o plnìní rozpoètu Sdružení za rok 2002 vèetnì roèní úèetní závìrky Sdružení a rozdìlení zdrojù c) rozpoèet Sdružení na rok 2003 vèetnì plánu poøízení, likvidace a prodeje hmotného a nehmotného investièního majetku d) zprávu Pøedsednictva pøednesenou prezidentem Sdružení ing.vladimírem Starostou, e) Strategii Sdružení ÈESMAD BOHEMIA po vstupu ÈR do EU f) pøedložené návrhy na zmìnu stanov, volebního a jednacího øádu Sdružení, které jsou nedílnou souèástí tohoto usnesení g) zprávu revizní komise h) zprávu mandátové komise 2. POTVRZUJE - výši èlenských vkladù, èlenských pøíspìvkù a roèní udržovací pøíspìvek, které pro rok 2004 zùstávají zachovány ve stávající výši 3. BERE NA VÌDOMÍ a) zprávu generálního tajemníka o èinnosti Sdružení za období b) kontrolu plnìní Usnesení Shromáždìní zástupcù regionù Sdružení, konaného dne 17. kvìtna 2002 v Praze c) zprávu pøedsedy Komise pro úpravu stanov 4. UKLÁDÁ I) pøedsednictvu Sdružení: a) projednat a øešit pøipomínky z diskuse Shromáždìní zástupcù regionù, doplnìné o podnìty z regionù b) svolat tiskovou konferenci Sdružení a informovat veøejnost o závìrech dnešního Shromáždìní zástupcù regionù a o situaci v dopravì v ÈR c) aktivnì pùsobit na poli osvìty vùèi podnikatelským svazùm a odborné veøejnosti v souvislosti se zavedením elektronického zpoplatnìní infrastruktury v Nìmecku a Rakousku a s tím spojených negativních dopadù do hospodaøení dopravních firem d) jednat se státní správou o vytváøení stejných podmínek pro tuzemské i zahranièní dopravce II) generálnímu tajemníkovi a) informovat èlenskou základnu Sdružení o závìrech dnešního Shromáždìní zástupcù regionù prostøednictví Transport magazínu do b) zajistit neprodlenì zaregistrování zmìn Stanov Sdružení u Ministerstva vnitra ÈR c) rozeslat neprodlenì všem èlenùm Sdružení zmìny stanov, jednacího a volebního øádu Sdružení po registraci u MV ÈR V Praze dne 23. kvìtna 2003 Pøedseda návrhové komise: JUDr. Antonín Hrazdíra TRANSPORT MAGAZÍN 5

6 PROFESNÍ VZDÌLÁVÁNÍ PROFESNÍ VZDÌLÁVÁNÍ Vážení pøátelé, vedeni snahou vyjít vstøíc požadavkùm vás, certifikovaných bezpeènostních poradcù, rozhodli jsme se zøídit KLUB BEZPEÈNOSTNÍCH PORADCÙ s cílem vytvoøit platformu pro pravidelné setkávání a výmìnu zkušeností v oblasti pøeprav nebezpeèného zboží. Základním posláním klubu bude zejména: - Poøádání pravidelných semináøù na aktuální témata v oblasti pøeprav nebezpeèného zboží - Výmìna zkušeností z výkonu funkce bezpeènostního poradce, sdílení dobré praxe mezi èleny klubu - Prùbìžný informaèní servis èlenùm klubu z expertní skupiny IRU pro pøepravy ADR (GEMD) - Zøízení diskusního fóra pro èleny klubu na internetových stranách Sdružení - Aktivní spolupráce s ostatními subjekty v oblasti ADR (komise ADR ÈB, MDS ÈR, Policie ÈR apod.) a formulování podnìtù k øešení problémových oblastí Pokud máte zájem o èlenství v Klubu bezpeènostních poradcù, vyplòte prosím registraèní lístek a nezapomeòte uvést svùj , na který vám zašleme potvrzení registrace a budeme prùbìžnì zasílat dùležité informace. Prosím, zaregistrujte mne jako èlena Klubu bezpeènostních poradcù: Jméno, Příjmení Adresa Tel. Pøihlášku zašlete na ÈESMAD BOHEMIA, Školicí a poradenské støedisko, Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4. Nebo faxujte na AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V úvodu jednání byla schválena zpráva ZPRÁVA z jednání, které se uskuteènilo v Ženevì. Prezident Rady pro osobní Z JEDNÁNÍ dopravu (dále jen Rada) pøednesl zprávu, ve které poukázal na aktuální problémy RADY PRO v provozování dopravy osob, kterými jsou zejména èekací doby na hranièních OSOBNÍ pøechodech, dodržování Dohody AETR a Dohoda INTERBUS. Bylo konstatováno, DOPRAVU IRU, které se konalo 23. dubna 2003 v Bruselu Jednání se uskuteènilo v rámci oslav 30. výroèí založení kanceláøe IRU v Bruselu. Sdružení ÈESMAD BOHEMIA na tomto jednání reprezentovali Ing. J. Hanák a E. Štefkovièová. Jednání vedl pan Pacifico. že ve výkladu Dohody INTERBUS je mnoho nejasností, které budou øešeny v rámci zasedání Spoleèného výboru Dohody, které se uskuteèní Byly projednány navrhované zmìny struktury IRU, jejichž cílem by mìlo být zefektivnìní práce Rady a optimalizace èasu èlenù Rady. Øídící rada pro osobní dopravu by mìla být od zaèlenìna do Rady pro osobní dopravu. Po oèekávaném rozšíøení EU by zùstalo bez práva úèasti na jednáních Øídící rady pouze 7 èlenských asociací IRU. Na podzim probìhnou volby IRU, bìhem kterých by mìlo být rozhodnuto o novém èlenìní IRU, do konce kvìtna by mìl být pøedložen návrh nové struktury. Dále byla projednána problematika poplatkù za použití infrastruktury. V lednu tohoto roku byl Øídící radou pro osobní dopravu vypracován návrh pozice IRU k této problematice. Vzhledem k aktuálním problémùm se zavedením nových systémù poplatkù v Rakousku a Nìmecku a ke snaze EU docílit v budoucnu alespoò èásteènou harmonizaci zpoplatnìní infrastruktury bude tento materiál pøepracován. 6 TRANSPORT MAGAZÍN

7 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Èlenové Rady byli informováni o podpoøe IRU ohlednì snahy zvýšit maximální povolenou hmotnost autobusù z 18 t na 19,5 t pro vozidla se 2 nápravami a z 25 t na 26 t pro vozidla se 3 nápravami. Nicménì IRU nebude usilovat, v zájmu schválení alespoò celkových limitù, o zvýšení maximální povolené hmotnosti pøipadající na nápravu. Byla otevøena problematika zvyšujícího se pojistného pro dopravní firmy provozující autobusy v nìkterých státech (nìkde až o %). Bylo dohodnuto, že tato problematika bude dále projednávána Radou, která se bude na evropské úrovni, nikoli pouze na národní snažit nalézt øešení tohoto problému. Byly projednány existující projekty, kterými jsou Mìsto pøátelské k turistickým autokarùm, Propagaèní film pro turistickou dopravu autobusy - projekt byl zrušen pro nedostatek finanèních prostøedkù, Cena Eurochallenge - možnost navržení kandidátù byla prodloužena do V rámci projektu Krizový management v pøípadì nehody byla vypracována síť kontaktních osob všech národních asociací, byl vytištìn manuál krizového managementu. Školení kontaktních osob je plánováno na podzim Souèástí programu Rady byl také semináø Usnadnìní dálkové pravidelné dopravy autobusy a autokary v Evropì. Èeskou republiku na tomto semináøi reprezentoval Vojtìch Ježek (SODELI CZ s.r.o.). Semináø byl zamìøen na obvyklé problémy, kterým èelí provozovatelé mezinárodní dálkové dopravy, a na lokální imigraci. Obdobný semináø, avšak zamìøený na udržitelnost dopravy osob se uskuteèní na výstavì Busworld v Kortrijku v øíjnu Bìhem jednání byl schválen návrh Rezoluce o øízení dopravní poptávky prostøednictvím podpory udržitelnosti hromadné silnièní dopravy osob. Pøíští jednání CTP se uskuteèní v Ženevì. olení TRANSPORT MAGAZÍN 7

8 KAMIONY PRO MALÉ I VELKÉ ØIDIÈ V souèasné dobì máme v prodeji modely kamionù tìchto výrobcù: MODELY KAMIONÙ V PRODEJI! Modely jsou v mìøítku 1:32 v rùzném provedení a barevnosti. Kabina modelu je provedena z kovu, podvozek a návìsy jsou z plastu. Modely je možné použít i jako reklamu pro dopravce. Zveme Vás do prodejen na našich regionálních pracovištích. Tradièní zboží pro dopravce jízdní doklady, odbornou literaturu, mapy a atlasy, kotouèky do tachografù, výbavu ADR, snìhové øetìzy, zajišťovací pásy, rozpìrné tyèe, dálnièní známky, autokosmetiku, autopøíslušenství, pracovní pomùcky a videokazety, to vše vèetnì horkých novinek, zakoupíte na našich regionálních pracovištích nebo v internetovém obchodì

9 MEZINÁRODNÍ VZTAHY MEZINÁRODNÍ VZTAHY AUTA SE RODÍ V MNICHOVÌ Již tøetí roèník mezinárodního odborného veletrhu dodavatelù automobilového prùmyslu for Cars chystá bavorská metropole Mnichov na dny od 16. do 18. záøí letošního roku. Výstava každoroènì oslovuje nejširší spektrum výrobcù automobilových komponentù, dodavatelù nástrojù a doprovodných služeb v tomto exponovaném prùmyslu. Renomovaný veletrh for Cars by mìl být i výzvou pro èeské malé a støední dodavatelské subjekty, jež se zákonitì ocitají pod velkým tlakem nadnárodních koncernù. Zámìrem poøadatelù je pøivést vystavovatele z celé Evropy, tedy nìkolik set firem.evropští vystavovatelé tradiènì projevují zájem o nákup a kooperaci výroby a hledají nové nákupní zdroje zejména v produkènì levnìjších zemí- budoucích èlenech EU. Èeské republice se tedy, obraznì øeèeno, otevírají dveøe. Za nimi je strmý vývoj automobilového prùmyslu, marketing, uplatnìní produktù na globálním trhu a další možnosti. A máme vùbec šanci na takové akci uspìt? Na tuto otázku lze èásteènì odpovìdìt i tak, že veletrh byl Ministerstvem prùmyslu a obchodu a zaøazen do seznamu oficiálních úèastí ÈR s možností státního pøíspìvku na výstavní plochu. Souèasnì s tímto veletrhem probìhne na mnichovském výstavišti také pátý roèník veletrhu Materialica, který je zamìøen na nové materiály v automobilovém prùmyslu. AL REZOLUCE IRU O AUTOKARECH A NÁKLADNÍCH AUTOMOBILECH OHLEDUPLNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTØEDÍ schválená Valným shromáždìním IRU v Bruselu dne 24. dubna 2003 Rezoluce IRU o ekologicky šetrných autokarech a nákladních automobilech schválená Valným shromáždìním IRU v Bruselu dne 24. dubna 2003 Ekologicky šetrné autokary a nákladní automobily s nízkými emisemi èástic, uhlovodíkù, oxidù dusíku a oxidu uhelnatého jsou souèástí strategie 3 I IRU (inovace, stimuly [incentives] a infrastruktura) pøi realizaci zdrojových opatøení k dosažení udržitelného rozvoje v odvìtví silnièní dopravy. V souèasné dobì v této oblasti došlo ke dvìma dùležitým skuteènostem: uvádìní do provozu užitkových motorových vozidel s naftovými motory Euro 4 (dokonce pøed termínem stanoveným IRU na rok 2005); dokonèování právních pøedpisù k zavádìní používání motorové nafty s nízkým obsahem síry. Existuje tìsná souvislost mezi normami pro motory a normami pro paliva. Motor Euro 4 je dalším krokem v øadì stále nároènìjších norem pro naftové motory, které podle Evropské komise k roku 2006 dosáhnou dalšího snížení emisí ve srovnání s rokem 1990: èástice 42% oxidy dusíku 54% oxid uhelnatý 60% uhlovodíky 72% Velké výdaje na èistìjší (a dražší) nová vozidla a na školení øidièù v oblasti palivovì úsporné jízdy znamenají významnou investici odvìtví silnièní dopravy v zájmu trvale udržitelného rozvoje. Nicménì IRU musí zdùraznit, že: je nutné, aby vìtšina technických øešení odpovídala normì Euro 4 a dokonce i pøísnìjší normì Euro 5, která vyžaduje použití motorové nafty s nízkým obsahem síry (napøíklad 10 dílù na milion èi nižším); provozovatelé silnièní dopravy jsou pøipraveni k nákupu vozidel vyhovujících nejnovìjší normì Euro i døíve, než jim tato povinnost vznikne, avšak tuto nároènou investici neuskuteèní døíve, než bude k dispozici požadované palivo; motorová nafta s nízkým obsahem síry bude v Evropské unii plnì k dispozici až od roku 2009, tedy rok po termínu pro Euro 5; nejsofistikovanìjší techniky èištìní emisí potøebují aditivum na bázi moèoviny add blue ; rychlé zavádìní této nové technologie, ohleduplné k životnímu prostøedí, je nutno podporovat. IRU a jeho èlenské asociace vyzývají orgány EU a národní orgány, aby: zajistily dostupnost motorové nafty s nízkým obsahem síry v dostateèném množství a vyváženém geografickém pokrytí od roku 2004; synchronizovaly závazné termíny pro zavedení normy Euro 5 s plnou dostupností motorové nafty s nízkým obsahem síry; organizovaly geograficky vyváženou distribuci aditiva add blue ; urychlily zavádìní èistìjších vozidel nabídkou reálných obchodních stimulù, jako je snížení danì u paliv a vozidel vyhovujících nejnovìjším ekologickým normám (Euro 4 a Euro 5). V souvislosti s tím IRU vítá výzvu Evropského parlamentu k propagaci a podpoøe snížených daní na motorovou naftu s nízkým obsahem síry. V souvislosti s výše uvedeným je politováníhodné, že rezoluce Evropské konference ministrù dopravy o palivech neobsahujících síru nevyzývá k žádným obchodním stimulùm, které by podnìcovaly odvìtví silnièní dopravy k investování do nejnovìjších vozidel s omezenými emisemi. TRANSPORT MAGAZÍN 9

10 MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝSLEDKY JEDNÁNÍ SMÍŠENÉ KOMISE S LOTYŠSKEM Ve dnech dubna 2003 se v Rize konalo jednání lotyšsko-èeské Smíšené komise o mezinárodní silnièní dopravì. Èeskou delegaci vedl ing. Ivan Dvoøáèek, vedoucí oddìlení osobní dopravy MD ÈR, a lotyšskou delegaci vedl pan Julijs Vaitužs, vedoucí odboru silnièní dopravy MD Lotyšska. V úvodu jednání bylo konstatováno, že za pøedcházející období nebyly zaznamenány vážnìjší problémy v provozování silnièní dopravy mezi obìma zemìmi. Delegace si vymìnily statistické informace, dle kterých bylo shodnì konstatováno, že objem dopravy a obchodu mezi Lotyšskem a Èeskou republikou má vzrùstající tendenci. Vzájemnì byly diskutovány problémy a zkušenosti související se vstupem obou zemí do EU a s aplikací Dohody INTERBUS. Lotyšská strana informovala, že požádala o pøechodnou dobu pro zavedení používání tachografù ve vnitrostátní dopravì do a pro zavedení finanèní zpùsobilosti pro vnitrostátní dopravce do konce roku Delegace si vymìnily informace také o koncepci kontrol dodržování pøedpisù platných v silnièní dopravì, které Lotyšsko hodlá pøidìlit do kompetence policii. Vozidla EURO 2 a 3 tvoøí v Lotyšsku 40% vozového parku. Obì strany se shodly na skuteènosti, že ohlednì výkladu Dohody INTERBUS je mnoho nejasností, které by mìly být øešeny v rámci jednání Spoleèného výboru Dohody INTERBUS. Bylo dohodnuto, že bilaterální dohoda bude ponechána v platnosti i po vstupu obou zemí do EU pro možnost øešení dvoustranných otázek (napø. tøetizemních pøeprav a kabotáže). Lotyšská strana s ohledem na mírný nedostatek tøetizemních povolení na rok 2003 požádala o navýšení tìchto povolení o 100 ks. Po vzájemné diskusi bylo dohodnuto navýšení tøetizemních povolení pro rok 2003 o 50 ks, kontingent povolení platných pro loco a tranzitní pøepravy zùstává zachován ve stejné výši. Na 1. ètyøi mìsíce roku 2004 bude vymìnìno ks povolení platných pro loco a tranzitní pøepravy a 150 ks tøetizemních povolení, což èiní pøibližnì 1/3 kontingentu pro rok V oblasti dopravy osob bylo potvrzeno provozování jedné pravidelné linky na trase Riga Praha. Bylo dohodnuto, že pro rok 2004 již nebudou s ohledem na platnost Dohody INTERBUS vymìnìna povolení pro prázdné vjezdy autobusù. Pro rok 2003 zùstávají vymìnìná povolení v platnosti. Èeská strana požádala lotyšskou delegaci o sdìlení, zda Lotyšsko jako kandidátská zemì EU již pøijalo Naøízení 2002/7/EC upravující mj. délku autobusù (3 nápravy 15 m). V Lotyšsku tato smìrnice ještì není v platnosti, ale její pøijetí se oèekává v blízké budoucnosti. V Lotyšsku nejsou v souèasné dobì vybírány žádné poplatky za použití silnièní sítì. Problematiku zpoplatnìní silnic hodlá Lotyšsko øešit spoleènì s ostatními pobaltskými zemìmi v horizontu 3 let. Jednání se uskuteènilo v pøátelské konstruktivní atmosféøe. Eva Štefkovièová odbor povolení VÝSLEDKY JEDNÁNÍ SMÍŠENÉ KOMISE S RAKOUSKEM Ve dnech kvìtna 2003 se uskuteènilo ve Vídni zasedání rakousko-èeské Smíšené komise pro silnièní dopravu. Vedoucím rakouské delegace byl Dr. Rienhard Rentmeister ze Spolkového ministerstva dopravy, inovace a technologie, èeskou delegaci vedl ing. Ondøej Šťastný, øeditel odboru silnièní dopravy èeského Ministerstva dopravy. Za Sdružení ÈESMAD BOHEMIA se jednání zúèastnili ing. Vladimír Starosta, president Sdružení, ing. Martin Špryòar, generální tajemník a Jaroslava Èerná, vedoucí odboru povolení. V úvodu zasedání byl projednán vývoj dopravy mezi obìma státy. Po výmìnì statistických údajù obì strany zjistily, že po ponìkud mírnìjším rùstu objemu bilaterálního obchodu v roce 2001, došlo od roku 2002 opìt ke znaènému nárùstu jak množství pøepravených tun, tak pøedevším hodnoty zboží pøepravovaného po silnici. V této souvislosti bylo zmínìno, že Rakousko zaujímá 3. místo mezi zahranièními investory v ÈR a pro Rakousko je ÈR z pohledu exportu a importu 2. nejvýznamnìjší zemí v Evropì. Jako druhý bod jednání byla zaøazena kombinovaná doprava, která je pøedmìtem vysokého zájmu rakouské strany. Rok 2002 byl rekordním rokem z pohledu poètu uskuteènìných jízd na trasách ROLA èeskými dopravci. Celkem bylo zaznamenáno tìchto jízd a souèasnì bylo konstatováno, že potøeba èeských dopravcù na použití kombinované dopravy pøes Rakousko stále vzrùstá. Proto se obì delegace velmi zajímaly o možnost opìtovného uvedení do provozu trasy ROLA Villach-Èeské Budìjovice, aby tím vznikla další alternativní trasa vedle stávajícího spojení Villach - Wels. Zástupce firmy ÖKOMBI k tomu vysvìtlil, že jsou v tomto smìru vedena jednání, ale doposud nemohlo dojít k doøešení celého problému, neboť bylo nutno provést øadu oprav poškozených vagónù, které bezpeènostní kontrola vyøadila z bìžného provozu. V žádném pøípadì však není uzavøena možnost opìtovnì zprovoznit tuto trasu ROLA ještì v prùbìhu roku Èeská strana k tomu uvedla, že v jízdním øádu by se poèítalo se dvìma vlaky za den, a proto by mìla být kapacita využita. Rozhodující však bude cenová otázka. K diskusi se pøipojil i zástupce firmy Intercontainer Austria, GmbH, který nejprve pøedstavil svou spoleènost a následnì také zdùraznil svùj zájem na opìtovném RAKOUSKO zprovoznìní trasy Villach-Èeské Budìjovice, která by podle 10 TRANSPORT MAGAZÍN

11 MEZINÁRODNÍ VZTAHY jeho názoru mohla být používána i pro kombinovanou nedoprovázenou dopravu. Závìrem k této problematice rakouská strana potvrdila, že odmìnná povolení budou vydána za použití veškerých tras ROLA vedoucích do, z èi pøes Rakousko, a to nezávisle na tom, která spoleènost kombinovanou dopravu provozuje. Nevyøešena s koneènou platností zùstává pro ÈR prozatím problematika tranzitu pøes rakouské území na období od do Pravdìpodobnì bude prodloužen do v rámci EU na tranzit pøes rakouské území systém ekobodù (mìl skonèit ) a ÈR se do tohoto systému bude nucena zapojit. Nebo se stane zázrak a i tranzit pøes rakouské území nebude Stìžejním bodem jednání pro èeskou stranu bylo stanovení koneèného kontingentu povolení na rok 2003, tzn. jeho pøípadné navýšení a rozhodnutí, jak bude vypadat povolovací øízení v roce 2004, kdy ÈR bude od vstupovat do EU. Z postoje rakouské strany k této problematice èeští zástupci zøetelnì cítili, že Èeská republika je již chápana jako budoucí platný èlen unie, tzn. že striktnì odmítavý postoj Rakouska k jakémukoliv zvyšování poètu vzájemnì vymìòovaných povolení se viditelnì zmírnil. Samozøejmì, že požadavky èeské strany nebyly plnì akceptovány, v oblasti povolení podléhat žádnému omezení. Èeká se totiž na rozhodnutí kompetentních evropských orgánù, které stanoví, zda a na jakém základì bude tento systém ekobodù prodloužen. Poèet ekobodù, které by pøípadnì mìla ÈR obdržet, není znám, ale èeská delegace byla informována, že rakouská strana by byla povinna nahlásit do Bruselu poèty jednorázových i trvalých povolení platných na tranzit, které ÈR obdržela v rámci kontingentu na rok Na základì této informace a zcela jistì i dalších podkladù by pak byl kontingent tìchto ekobodù pro ÈR stanoven Evropskou komisí. platných na tranzit zùstal odmítavý postoj Rakouska stejnì neoblomný, ale pro rok 2003 získala èeská delegace navýšení kontingentu jednorázových povolení o ks, dále 12 ks trvalých povolení a 500 ks jednorázových pøíhranièních povolení. Obì delegace se dále dohodly na skuteènosti, že dle Èl.8, odst. 2 Dohody mezi vládou Rakouské republiky a Èeské republiky o mezinárodní dopravì zboží, bude s úèinností Kromì pøíhranièních povolení, která jsou urèena pro vozidla minimálnì EURO 1, jsou veškerá ostatní získaná povolení platná pro vozidla EURO 3 a jsou urèena pouze pro bilaterální pøepravy. Na návrh rakouské delegace bylo odsouhlaseno, že pro použití nových druhù povolení urèených pro vozidla EURO 3, je v bilaterálním vztahu, jako kontrolní dokument k prokázání ekologické zpùsobilosti dle rezoluce CEMT/CM(2001)9/ FINAL, postaèující formuláø atest A EURO 3 bezpeèného motorového vozidla. Z postoje rakouské strany k této problematice èeští zástupci zøetelnì cítili, že Èeská republika je již chápana jako budoucí platný èlen unie, tzn. že striktnì odmítavý postoj Rakouska k jakémukoliv zvyšování poètu vzájemnì vymìòovaných povolení se viditelnì zmírnil. od 1. èervence 2003 následující typ pøepravy osvobozen od povolovacího øízení. Bez povolení bude novì možno provádìt pøepravu nedìlitelného zboží v jednotlivých pøípadech, pokud bude provádìna nákladními vozidly, pro která bylo dle daných národních pøedpisù udìleno výjimeèné nadrozmìrné èi nadgabaritní povolení vzhledem k nejvyšším pøípustným mírám nebo nejvyšším pøípustným celkovým hmotnostem pro danou jízdu. Mìlo by se však jednat o skuteèné výjimky, resp. o nadlimitní pøepravy nedìlitelného zboží, které mají Pro rok 2004, samozøejmì v pøípadì vstupu Èeské republiky do Evropské unie, bylo stanoveno, že pro období budou vymìnìna trvalá povolení ve stejném poètu jako v roce 2003, veškerá stanovenu pro jednotlivou jízdu detailní trasu, jak po èeském, tak rakouském území a jejichž realizace vyžaduje pøítomnost doprovodných vozidel. jednorázová povolení, která neopravòují k tranzitní pøepravì, budou vymìnìna v rozsahu 50% roèního kontingentu roku 2003 a univerzální jednorázová povolení platná i pro tranzit budou vymìnìna v rozsahu jedné tøetiny kontingentu roku Návrh èeské delegace, aby zrušení povolovacího øízení bylo zahájeno Rovnìž bylo dohodnuto, že bilaterální Dohoda o dopravì zboží zùstane v platnosti i po vstupu Èeské republiky do Evropské unie. Bude se to však týkat pouze tìch ustanovení Dohody, která nebudou postavena mimo platnost nadøazeným právem Evropské unie. již od , nebyl bohužel rakouskou stranou akceptován. V každém pøípadì však platí, že stávající jednorázová i trvalá povolení budou od zrušena. Po vstupu Èeské republiky do Evropské unie nebudou totiž bilaterální a tøetizemní pøepravy v rámci evropského hospodáøského prostoru podléhat povolení, pouze pro tøetizemní pøepravy do státù mimo evropský hospodáøský prostor bude nutno používat buï povolení CEMT nebo Závìrem rakouská strana krátce informovala o novém poplatku za užití silnic, tzv. mýtném, které je závislé na poètu ujetých km a které vstoupí v platnost pravdìpodobnì od 1. ledna Podrobné informace jsou pro všechny zájemce uveøejnìny na webové stránce firmy AISOE (www.aisoe.at), která o tomto tématu aktuálnì informuje. zvláštní tøetizemní povolení. Obì strany se shodly na tom, že pro tøetizemní pøepravy tohoto typu je tøeba ještì pøed vstupem ÈR do EU urèit na pøíštím zasedání Smíšené komise bilaterální pravidla. Pøíští jednání èesko-rakouské Smíšené komise by se mìlo konat v Praze ještì pøed vstupem ÈR do Evropské unie, aby do bylo zcela zøejmé, jakými pravidly se èeští dopravci budou Èeská delegace navrhla k diskusi i otázku kabotáže po vstupu povinni øídit. Èeské republiky do EU. Rakouská strana vysvìtlila, že hodlá postupovat podle dohodnutého systému rok a bude prozatím trvat na zákazu kabotáže. Nebrání se však tomu, aby tato otázka Jaroslava Èerná vedoucí odboru povolení byla v budoucnosti znovu prozkoumána. TRANSPORT MAGAZÍN 11

12 MEZINÁRODNÍ VZTAHY JARNÍ ZASEDÁNÍ MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY IRU Ve dnech dubna 2003 se v rámci oslav 30 let od založení bruselské kanceláøe IRU uskuteènilo v Bruselu pravidelné jarní zasedání orgánù Mezinárodní unie silnièní dopravy. První den probíhalo zasedání Rady pro osobní a Rady pro nákladní dopravu. Druhý den se uskuteènilo zasedání Valného shromáždìní. Za Sdružení se zasedání zúèastnili: ing. Vladimír Starosta, prezident; ing. Ivan Domecký, èestný prezident; JUDr. antonín Hrazíra, viceprezident; ing. Jaroslav Hanák, viceprezident a pøedseda Odborné sekce pro MAD; Ivan Šafáø, viceprezident; ing. Martin Špryòar, generální tajemník; Mgr. Vojtìch Hromíø, zástupce generálního tajemníka; ing. Jan Medveï, vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahù; Michaela Havelková, vedoucí celního odboru, Eva Štefkovièová, odbor povolení a Barbara Kostelacová, odbor mezinárodních vztahù. Níže jsou uvedeny zprávy z jednotlivých zasedání. Následnì byla schválena zpráva z minulého zasedání, které se uskuteènilo v listopadu 2002 v Ženevì. V souvislosti se zavedením vybírání poplatkù za používání silnic v SRN od 1. záøí t. r., zástupce koncernu Deimler Chrysler, p. dr. T. A. Stenske, podrobnì informoval o zpùsobu placení mýtného elektronický (pomocí jednotek zabudovaných ve vozidlech) a manuální (pomocí terminálù, které budou umístìny u nájezdù na dálnice). V souèasné dobì je k dispozici asi 150 tisíc jednotek (on board unit) k instalaci do nákladních vozidel, což se jasnì ukazuje jako nedostateèný poèet (napø. jen Belgie požaduje 60 tisíc tìchto jednotek). Manuálních terminálù by mìlo být asi S terminály bude možno komunikovat v nìmeckém, anglickém, francouzském a polském jazyce. Za úèelem podávání informací o zavedení mýtného bylo zøízeno zvláštní call centrum, kde na èísle je možno získat podrobné informace. Dr. Stenske také prezentoval zpùsob kontroly placení mýtného BAGem. BAG bude mít cca 300 mobilních jednotek, které budou kontrolovat platbu mýtného. Tyto jednotky budou vybaveny PC a kontroly budou provádìny bez toho, aniž by vozidla byla zastavována (na základì kontroly SPZ). Pokuta za nezaplacení mýtného mùže dosáhnout až EUR. V následné velmi dlouhé diskusi jednoznaènì odeznìl požadavek, aby IRU požádala nìmeckou vládu o odložení data zavedení výbìru mýtného, neboť se jasnì ukazuje, že tento systém od t. r. nemùže efektivnì fungovat. Dr. Stenske informoval shromáždìní, že všechny pøipomínky vzešlé z diskuse si odváží domù k jejich øešení. Rada projednala návrh stanoviska IRU k poplatkùm za využívání infrastruktury nákladními automobily. Tento dokument vychází z toho, že pro všechny druhy dopravy má být stejné zpoplatnìní, aby nedocházelo k diskriminaci urèitého druhu dopravy. Na mezinárodní úrovni by mìl být definován rámec poplatkù za využívání infrastruktury a konkrétní výše poplatkù by mìla být stanovena na národní úrovni. Dokument byl schválen a bude pøedložen Evropské komisi, ale je zároveò nutné, aby byl využíván pøi jednáních s národními vládami. Na programu jednání byla také otázka alpského tranzitu. Rada byla informována o rozporných stanoviscích EU ministrù dopravy a parlamentu k problematice ekobodù. IRU je z principu proti ekobodùm, avšak bude podporovat stanovisko EU parlamentu. Pro nové kandidátské zemì EU není zatím pøipraven scénáø týkající se ekobodù. Existuje další znepokojení, neboť v Rakousku se pøipravuje zákaz jízd v noci a za výjimky vybírání vysokých poplatkù. Rada vzala na vìdomí otevøení tunelu Mont-Blanc bez jakýchkoliv omezení. IRU vítá aktivitu Evropské komise, která pøipravuje smìrnici týkající se bezpeènosti v tunelech. Tato smìrnice má stanovit minimální standardy pro organizaci, úlohu a odpovìdnost institucí, které mají na starost bezpeè- Rada pro nákladní dopravu Po schválení programu jednání vystoupil v úvodu prezident Rady p. Herman Grewer, prezident nìmeckého sdružení BGL, který svùj projev vìnoval z vìtší èásti problematice TIR. Systém TIR v loòském roce èelil vážné krizi, zvláštì v Ruské federaci, což vyústilo v dramatickou situaci vypovìzení ruèení na území RF v závìru loòského roku. V dùsledku krize také bylo nutno pøijmout nová opatøení, jako napø. Preventivní opatøení pro zemì ohrožované organizovanou kriminalitou. Dále bylo také vydáno nové znìní Prohlášení o závazcích sdružení vùèi IRU a Závazné prohlášení dopravní spoleènosti vùèi sdružení. Vìnoval se také otázce zavedení vybírání mýtného v SRN a Rakousku. Zavedením mýtného dojde ke zvýšení nákladù dopravcù. V SRN by toto zvýšení mìlo pøedstavovat 15 % a v Rakousku 25 %. Zleva: A Tesaøík, námìstek ministra dopravy ÈR; V. Starosta, prezident Sdružení ÈESMAD BOHEMIA; V. Slavíèek, dopravní atašé velvyslanectví ÈR v Bruselu; Z. Werner, šéf Pražského domu v Bruselu; J. Hanák, viceprezident ÈESMAD BOHEMIA; M. Marmy, generální tajemník IRU; P. Bargiolla, èestný prezident IRU; M. Špryòar, generální tajemník ÈESMAD BOHEMIA; J. Havlík, velvyslanec ÈR v Belgii. TRANSPORT MAGAZÍN 12

13 MEZINÁRODNÍ VZTAHY nost silnièního provozu v tunelech. IRU je však zároveò znepokojena nákladovými požadavky na vozidla, které mají zvýšit bezpeènost provozu v tunelech. K otázce ilegální imigrace vystoupil s prezentací nového zákona, který vstoupil v platnost v prosinci m. r., a souèasnou situací Dr. Dave Gale, vrchní inspektor Imigraèního úøadu. Od doby platnosti nového zákona bylo imigraèními orgány nalezeno 926 imigrantù. Prùmìrná pokuta èinila 1 tisíc liber, pøièemž ve 43 % byla udìlena pokuta pouze ve výši 500 liber. V 92 pøípadech pokuta nebyla vùbec udìlena, neboť bylo zjištìno, že øidièi byla pøijata pøíslušná opatøení. P. Gale informoval, že u vìtšiny dopravcù chybí efektivní systém kontrol. Velké množství vozidel není opatøeno celními závìrami, natož zámky. IRU v souèasné dobì pøipravuje ve spolupráci s imigraèním úøadem tzv. doporuèené postupy pro dopravce. Tento materiál bude IRU distribuován v èervnu t. r. Dalším bodem programu byla problematika TIR. Generální sekretariát IRU byl kritizován za vydání nového znìní Prohlášení o závazcích sdružení vùèi IRU a Závazného prohlášení pro držitele karnetù TIR, která byla zpracována bez konzultace Celní komise IRU. Rada doporuèila ke schválení Valnému shromáždìní upøesòující ustanovení Prohlášení sdružení vùèi IRU týkající se dodržování politiky IRU a vytvoøení centrální databáze vylouèených držitelù karnetù TIR ze systému TIR. Dále byla podána informace o prùbìhu zasedání Pracovní skupiny WP.30 EHK/OSN v únoru, kde byla projednávána otázka zaèlenìní kontrolního systému SafeTIR do Úmluvy TIR a vytvoøení jednacího øádu pro Výkonnou radu. Pøíští zasedání Rady se uskuteèní dne 6. listopadu 2003 v Ženevì. Valné shromáždìní Na základì schváleneného programu jednání vystoupil se svým projevem prezident IRU p. P. Laeremanse. Vìnoval se podpisu pøístupových dohod nových kandidátských státù EU v Athénách. Tato událost podtrhuje i oslavy 30. založení bruselské kanceláøe IRU. Za úèelem øešení požadavkù budoucí rozšíøené Evropské unie je nutno pøizpùsobit i sekretariát IRU v Ženevì a Bruselu. P. Laeremanse struènì zmínil i vyvrcholení krize systému TIR, ke kterému došlo v závìru loòského roku, kdy hrozilo pozastavení systému TIR na území Ruské federace. Významnou událostí loòského roku bylo také pøijetí èínského sdružení dopravcù za pøidruženého èlena IRU. Pøítomné èleny ve svém projevu též vyzval k aktivní úèasti na 7. konferenci Východ-Západ konané v Budapešti ve dnech t. r. a 2. euro-asijské konferenci, která se uskuteèní v záøí t. r. v Teheránu. Bez pøipomínek byla schválena zpráva z listopadového zasedání Valného shromáždìní, které se uskuteènilo v Ženevì. Zároveò byla schválena výroèní zpráva IRU za rok Stìžejními body výroèní zprávy je kongres IRU uspoøádaný v Bukurešti m. r. a problematika systému TIR. Dalším schváleným dokumentem byla úèetní uzávìrka za rok 2002 zpracovaná nezávislými auditory KMPG s. a. v Ženevì a zpráva úèetních komisaøù za rok Komisaøi ve své zprávì upozornili na fakt, Generální sekretariát IRU byl kritizován za vydání nového znìní Prohlášení o závazcích sdružení vùèi IRU a Závazného prohlášení pro držitele karnetù TIR, která byla zpracována bez konzultace Celní komise IRU. že ve støednìdobém horizontu je nutno poèítat se snížením poètu vydávaných karnetù s ohledem na plánované rozšíøení Evropské unie. Na jednání Valného shromáždìní byla jako host pøizvána pí. Loyola de Palacio del Valle-Lerserndi, vice-prezidentka Evropské komise odpovìdná za energii a dopravu. Ve svém vystoupení zdùraznila, že názory mezi IRU a Evropskou komisí nejsou vždy identické, ale pøestože jsou názory rozdílné, mají názory IRU vliv na pøíjímání rozhodnutí Evropského parlamentu a komise. Hlavním bodem jejího vystoupení byla problematika silnièních poplatkù, které jsou dùležitým prvkem spoleèné dopravní politiky. Situace se liší v jednotlivých zemích a podle druhu dopravy. Tyto rozdíly vyvolávají nefunkènost vnitøních trhù a zkreslují konkurenceschopnost v rámci dopravních systémù. Opatøení pøijímaná komisí budou zacílena na harmonizaci pravidel vytvoøení spoleèného rámce pro zpoplatnìní dopravní infrastruktury. Cílem zpoplatnìní silnièní infrastruktury není získávání pøíjmù pro státní rozpoèet, ale vytváøení stimulù pro dopravní operace. K otázce rozšíøení Evropské unie se pí. de Palacio vyjádøila, že pro evropský prùmysl má být rozšíøení EU chápáno jako pøíležitost. Vìtší trh, vìtší možnosti produktù a více spotøebitelù umožní evropskému prùmyslu rozšíøení jeho aktivit. Pøi rozšiøování EU o Španìlsko, Portugalsko a Øecko se objevily obavy, že rozšíøení EU nebude zakládat nové pøíležitosti. Tyto obavy se však ukázaly jako neopodstatnìné. Nicménì urèité obavy jsou vznášeny, hlavnì jaký vliv na ekonomiku 15 èlenských státù bude mít pøipojení 10 nových státù a to zvláštnì s ohledem na rozdíly ve výrobì a náklady na pracovní sílu. Tyto obavy se zdají pí. de Palacio do urèité míry jako pøehnané. Konkurenceschopnost nezávisí od výše poplatkù, ale závisí také na dalších faktorech, jako je kvalita poskytovaných služeb, inovace, prodejní dovednosti, rozsah dodávek apod. V rámci programu bezpeènosti na silnicích je pøipravován komisí akèní plán: snížení o polovinu poètu osudových nehod v Evropské unii do roku Hlavními prvky akèního plánu jsou: lepší chování úèastníkù silnièního provozu, výroba bezpeènìjších vozidel a zlepšení silnièní infrastruktury. Posledním bodem je vytvoøení Charty silnièní dopravy. V souèasné dobì je také zvažováno zlepšení provádìní existujících pravidel pro profesionální silnièní dopravu na dobu øízení, odpoèinek a pracovní dobu. Pí. de Palacio také hovoøila o návrhu smìrnice pro bezpeènost v tunelech. Návrh øeší hlavní technické a provozní aspekty, které se vztahují k bezpeènosti, tj. technické vybavení, dopravní pøedpisy, školení operaèního personálu pro pøípad nehod, organizace záchranných prací, informace jak se chovat v pøípadì požáru a komunikaèní prostøedky. Dalším významným hostem, pøizvaným na jednání, byl dr. Ingo Friedrich, vice- -prezident Evropského parlamentu. Své vystoupení vìnoval úloze Evropského parlamentu v dopravní politice a uspoøádání parlamentu po rozšíøení EU. Valné shromáždìní schválilo rezoluci o ekologických autobusech a nákladních vozidlech. Tato vozidla pøedstavují dùležitou souèást strategie IRU s oznaèením 3i (inovace, in- 13 TRANSPORT MAGAZÍN

14 MEZINÁRODNÍ VZTAHY centivy stimuly, infrastruktura). Souèasnì bylo schváleno i stanovisko IRU k návrhu smìrnice EU o minimálních bezpeènostních požadavcích na tunely. IRU doufá, že bude pøizvána k úèasti v pracovní skupinì expertù pro bezpeènost tunelù, kterou má Evropská komise ustanovit. V oblasti systému TIR bylo Valné shromáždìní informováno, že byl ukonèen spor s SGS o pøedèasném pøerušení kontraktu a došlo k finanènímu vypoøádání mezi IRU a SGS. Bylo schváleno upøesnìní Prohlášení o závazcích (dodržování politiky IRU a databáze vylouèených držitelù TIR), které bylo doporuèeno Radou pro nákladní dopravu. Vzhledem k tomu, že se v brzké dobì pøedpokládá uzavøení dohody mezi EHK/OSN a IRU o povìøení k provádìní správy systému TIR v návaznosti na II. fázi revize Úmluvy TIR, bylo schváleno, že IRU nebude rozporovat výši poplatku, který se odvádí z každého karnetu na financování Výkonné rady TIR. Prezident IRU také podal informaci o uzavøení dohod o øešení krizové situace v oblasti systému TIR v Bìlorusku, Rusku a Bulharsku. Na požadavek norského sdružení, který byl podpoøen i vystoupením ing. Špryòara, na rozšíøení aktivit Akademie IRU o zpracování standardù pro zpùsobilost øidièù, bylo generálním tajemníkem a prezidentem IRU odpovìzeno, že je nejdøíve nutno více rozšíøit aktivity v oblasti diplomù CPC. V souèasné dobì bylo vydáno 1600 diplomù CPC, pøièemž 50 % jich bylo vydáno v Rusku. Prezidenti styèných výborù informovali o svých aktivitách. Styèný výbor pro zemì SNS se podílel na urovnání krize systému TIR v Rusku v závìru m. r. Informoval o zpracování Modrého dokumentu IRU, který hovoøí o stavu silnièní dopravy v RF. Na podzim letošního roku by mìla být vyhlášena deklarace o neèistých obchodních praktikách v zemích bývalého SNS. Styèný výbor IRU pro EU projednával problematiku dohody Interbus a pøipravovaného mýtného v Nìmecku a Rakousku. Na dotaz ing. Špryòara, zda by kandidátské zemì mohly být pøizvány na jednání Styèného výboru pro EU jako napø. pozorovatelé, bylo odpovìzeno, že v souèasné dobì to není možné a že tato otázka bude øešena na podzimním zasedání. Valné shromáždìní schválilo aktualizovaný návrh stanoviska k digitálním tachografùm. V tomto stanovisku se mj. vyzývají instituce EU a další zainteresované mezinárodní organizace, aby bezodkladnì vyvinuly palubní digitální zaøízení schopné zaznamenávat hodiny øízení i údaje potøebné ke stanovení výše poplatkù za používání silnic a umožòující rozšíøení o další funkce, napøíklad pro systému správy autoparku. V závìru jednání vystoupili prezidenti Rad pp. Grewer a Pacifico a informovali Valné shromáždìní o jednotlivých projednávaných bodech programu svých jednání. Pøíští zasedání Valného shromáždìní se uskuteèní dne 7. listopadu 2003 v Ženevì. Koktejl poøádaný Sdružením ÈESMAD BOHEMIA Oslavy 30 let založení bruselské kanceláøe IRU Sdružení ÈESMAD BOHEMIA využilo k uspoøádání koktejlu v Pražském domì v Bruselu dne 24. dubna Koktejl se uskuteènil pod záštitou p. Pavla Telièky, èeského velvyslance v Bruselu pro EU. Úèelem koktejlu bylo pøedstavení silnièního sektoru Èeské republiky vrcholným bruselským funkcionáøùm. Akce se také zúèastnili zástupci IRU v èele s generálním tajemníkem, p. Martinem Marmym a èeští pøedstavitelé Ministerstva dopravy. Zleva: M. Špryòar, generální tajemník ÈESMAD BOHEMIA; V. Starosta, prezident Sdružení ÈESMAD BOHEMIA; P. Telièka, èeský velvyslanec pøi Evropské unii. Michaela Havelková vedoucí celního odboru TRANSPORT MAGAZÍN 14

15 MEZINÁRODNÍ VZTAHY Ve dnech kvìtna 2003 se v Budapešti uskuteènila 7. Konference IRU o silnièní dopravì Východ Západ na téma Rozšíøení EU Jak dále v panevropském kontextu?, která byla uspoøádána ve spolupráci s maïarským sdružením silnièních dopravcù ATRH a pod patronací ministra zahranièní a dopravy Maïarské republiky. Za Sdružení ÈESMAD BOHEMIA se této konference zúèastnili ing. Vladimír Starosta, prezident; Robert Krigar, I. viceprezident; ing. Jaroslav Hanák, viceprezident a pøedseda Odborné sekce pro MAD; JUDr. Antonín Hrazdíra, viceprezident; Ivan Šafáø, viceprezident; Jan Kašpar, Karel David, Ladislav Sova, èlenové Pøedsednictva; ing. Martin Špryòar, generální tajemník; Mgr. Vojtìch Hromíø, zástupce generálního tajemníka; ing. Jan Medveï, vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahù; Michaela Havelková, vedoucí celního odboru, Barbara Kostelacová, odbor mezinárodních vztahù a Bc. Vojtìch Máša, vedoucí regionálního pracovištì Brno. V èeské delegaci byli dále dopravci, èlenové sdružení PM AUTEC a.s., Brno, QUICKTRANS s.r.o., Zlín; MOSS PLUS s.r.o., Hustopeèe, dále zástupci IVECO pp. Køíž a Jurka a za Dopravní noviny p. M. Frydryšek. Konferenci zahájil dr. Istvan Csillag, maïarský ministr hospodáøství a dopravy, spolu s prezidentem IRU p. Paulem Laeremansem, p. Tiborem de Sorgo, prezidentem ATRH a p. Franco Fenoglioem, viceprezidentem IVECO, hlavním sponzorem 7. Konference. Ve svých úvodních projevech se vìnovali samozøejmì problematice rozšíøení Evropské unie a pøípadným problémùm. Dle prezidenta IRU se nacházíme velmi blízko historickému momentu, masivnímu rozšíøení Evropské unie na východ, závažným mezníkem v evropské integraci, která poskytne vzrušující obchodní pøíležitosti. Jednání konference bylo rozdìleno na 3 kulaté stoly, které se dále dìlily na jednotlivé panely. Téma prvního kulatého stolu bylo: Vyhlídky cestovního ruchu, obchodu a provozu mezi rozšíøenou EU a neèlenskými zemìmi na euroasijském kontinentì. Tato èást jednání se zabývala odpovìïmi na otázky jaké jsou vyhlídky cestovního ruchu a mezinárodní spolupráce, neboť po historickém otevøení smìrem na Východ prudce poroste cestovní ruch a mezinárodní spolupráce. Jakou mùžeme oèekávat míru rùstu v národních ekonomikách a v sektoru dopravy a zda silnièní doprava 7. KONFERENCE IRU O SILNIÈNÍ DOPRAVÌ VÝCHOD-ZÁPAD posílí nevyhnutelnì svoji pozici jako hlavní zpùsob dopravy v kandidátských zemích EU a v dalších nastupujících ekonomikách? Souèasnì zde vyvstává otázka jakou výši tržního podílu pravdìpodobnì dosáhne silnièní doprava ve støední a východní Evropì a dále a jaké to bude mít dùsledky pro vládní plánovaèe? Na tyto otázky v první panelové diskusi týkající se ekonomického pokroku a ekonomických vyhlídek odpovídali p. Alain Rathery, zástupce generálního tajemníka Evropské konference ministrù dopravy CEMT; pí. Eva Molnar, øeditelka sektoru dopravy Svìtové banky a p. Janusz Lacny, prezident polského sdružení dopravcù ZMPD. Do diskuse svým virtuálním pøíspìvkem pøispìl i p. Günter Verheugen, èlen Evropské komise. V druhém panelu, který se týkal rùstu osobní a nákladní dopravy diskutovali p. Stefan Rommerskirchen, vedoucí sekce dopravy, Prognos Basel; p. Jan Burnewicz, profesor Gdaòské univerzity a p. Artur Gleijm, øeditel holandského Výzkumného ústavu NEA. Téma druhého kulatého stolu bylo: Rozšíøení Evropské unie Jste pøipraveni?. V rámci tohoto kulatého stolu, kde diskutovanými otázkami bylo, že rozšíøení Evropské unie o deset dalších zemí je jednou z nejvìtších zmìn, kterou od skonèení druhé svìtové války Evropa zažívá. Otázkou je, zda jsou kandidátské zemì úspìšné ve velmi složitém procesu harmonizace, vèetnì pøejímání legislativy spoleèenství? Uèinily vlády kandidátských zemí svou práci v oblasti silnièní dopravy a co je ještì tøeba udìlat, pokud se týká pravidel, institucí, infrastruktury a myšlení lidí? Do jaké míry jsou byrokracie, nedostateènì prùhledná legislativa a její uplatòování, potíže pøi pøekraèování hranic, vízové problémy øidièù, úèinky ilegální emigrace atd. pøekážkou silnièní dopravy? V prvním panelu tohoto kulatého stolu týkající ho se pokroku v rozšiøování Evropské unie se svými poznatky vystoupili p. Dirk van Vreckem, vedoucí odboru silnièní a øíèní dopravy, DGTREN, Evropská komise; p. Ference Kovacs, zástupce státního tajemníka, maïarského ministerstva hospodáøství a dopravy; p. Hermann Grewer, prezident nìmeckého sdružení BGL a prezident Rady pro nákladní dopravu IRU; p. Causse, viceprezident francouzského sdružení FNTR; p. Janos Nagy, generální øeditel maïarské Národní celní a finanèní stráže a také p. Vladimír Starosta, prezident Sdružení ÈESMAD BOHEMIA. V druhém diskusním panelu tématicky zamìøeném na panevropský a asijský kontext rozšíøení EU hovoøili p. Abdullajev, viceprezident ázerbajdžánské dopravní firmy; p. David C. Green, bývalý prezident IRU; p. Vladimír Flora, prezident moldavského sdružení; p. Emanuele Grimaldi, italská Grimaldi Group; p. Francesco Pacifico, prezident Rady pro osobní dopravu IRU. Tuto diskusi doplnili svými virtuálními vystoupeními pí. Nora Neufeld, právní poradce a p. Pierre Latrille, rada, Svìtová obchodní organizace. Tøetí, poslední kulatý stùl mìl téma Silnièní doprava v 21. století. Úèastníci diskuse se zabývali otázkou škodlivých úèinkù na životní prostøedí, zda tyto mohou být minimalizovány. IRU nabízí toto øešení: inovace + pobídky + infrastruktura (3i strategie) = trvalá udržitelnost a pøedpoklad pro služby vysoké kvality. Pøímými úèastníky tohoto stolu byli p. Kallistratos Dionelis, generální tajemník, Evropské sdružení spoleèností vybírajících dálnièní mýtné ASECAP; p. Ulrich Höpfner, výkonný a vìdecký øeditel nìmeckého Institutu pro výzkum energetiky a životního prostøedí; pp. Jean Sauvaire, øeditel odboru IVECO a Graham Smith, obchodní øeditel, autobusové dopravní firmy Heyfordian Travel Ltd., Oxford. Na závìr jednání konference byla pøijata spoleèná deklarace Rozšíøení EU dùležitý krok k vyhovujícímu a efektivnímu trhu silnièní dopravy vyzývající všechny partnery z obèanské spoleènosti a odvìtví, jakož i národní a mezinárodní správní orgány mj. ke spojení sil k omezení èi odstranìní pøekážek kladených obchodu, cestovnímu ruchu a dopravì a soustøedili úsilí na oblasti s vysokou koncentrací pøekážek, jakými jsou státní hranice a k posuzování, podporování, podnìcování a odmìòování snahy odvìtví silnièní dopravy nabízet služby vysoké kvality pøi respektování principù udržitelného vývoje. Michaela Havelková vedoucí celního odboru 15 TRANSPORT MAGAZÍN

16 MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝSLEDKY JEDNÁNÍ SMÍŠENÉ KOMISE S BULHARSKEM Ve dnech kvìtna 2003 se v Praze konalo pravidelné jednání bulharsko- -èeské Smíšené komise o mezinárodní silnièní dopravì. Èeskou delegaci vedl ing. Ladislav Nìmec a ing. Ivan Dvoøáèek, vedoucím bulharské delegace byl Simeon Arnaudov. V úvodu jednání si delegace vymìnily informace o vývoji vzájemného obchodu a shodnì konstatovaly nárùst obchodní výmìny a poètu pøeprav. Z Bulharska se vyváží zejména døezy, porcelánová umyvadla, radiátory a tìstoviny a cukrárenské výrobky. Z Èeské republiky se vyváží prací prostøedky, automobily a pneumatiky. Bylo konstatováno, že v oblasti povolovacího øízení v nákladní dopravì nebyly od minulého zasedání Smíšené komise zaznamenány žádné vážnìjší problémy. Jako problematické se však ze strany èeských dopravcù jeví placení poplatkù v Bulharsku, které svou výší nìkolikanásobnì pøevyšují poplatky vybírané v Èeské republice, což je v rozporu s Dohodou. V souèasné dobì je v Bulharsku platný pøedpis Tarif 14, dle kterého jsou poplatky vybírány. Èeská strana se dotázala, jak je možné, že za stejné úseky silnic je vybírán rùzný poplatek. Bulharská strana vysvìtlila, že k tìmto situacím dochází z dùvodu kurzových rozdílù pøi pøepoètu mìny, výše poplatkù je stanovena v USD a je pøepoèítávána dle denního kurzu. Poplatky se vybírají pøi vstupu do Bulharska na hranièních pøechodech. Poplatek se skládá z nìkolika èástí: poplatku za použití dálnic, poplatku za použití odpoèivadel a míst pøilehlých k dálnici, poplatkù za vážení a pøípadnì z poplatku za zpracování dokumentù mimo pracovní dobu. Bulharská strana informovala o novém systému poplatkù, který bude v Bulharsku zaveden od , bude to jednotný poplatek za využívání silnièní infrastruktury v èase (dálnièní známka), Tarif 14 zanikne. Bulharská strana se zavázala do 1 mìsíce zaslat návrhy na øešení nevyrovnané výše poplatkù, tak aby bylo dosaženo reciprocity. Pokud bulharská strana tento závazek nesplní, pøijme èeská strana reciproèní opatøení. Zástupci obou stran si vzájemnì pøislíbili zaslat informace o tom, jaké poplatky platí dopravce v pøípadì použití povolení vymìnìných v rámci kontingentu (ta nepodléhají daním a poplatkùm) a jaké se platí v pøípadì použití povolení podléhajících placení daní a poplatkù. Vymìnìný kontingent povolení pro rok 2003 je pro obì strany dostaèující. V oblasti dopravy osob byly projednány provozované bilaterální a tranzitní linky. V souèasné dobì je provozováno 6 linek, a to bez vážnìjších problémù. Delegace si bìhem jednání vymìnily povolení pro sezónní linku Praha - Burgas. Kyvadlová doprava je provozována bez problémù a nadále budou platit podmínky dohodnuté na pøedcházejících smíšených komisích. Bylo dohodnuto, že od bude jako kontrolní doklad pro kyvadlovou dopravu používán seznam cestujících s uvedením data cesty a potvrzený dopravcem. Pøíležitostná doprava podléhá v souèasné dobì v obou zemích Dohodì INTERBUS. Od budou jako kontrolní doklad pro pøíležitostnou dopravu používány výhradnì sešity jízdních listù dle Dohody INTERBUS. Povolení vymìnìná pro pøíležitostnou dopravu na rok 2003 jsou platná pouze do Byla navržena výmìna bianco povolení pro neliberalizovanou pøíležitostnou dopravu, bulharská strana pøislíbila vyjádøení k tomuto návrhu v co nejkratší dobì. Jednání probìhlo v pøátelské a konstruktivní atmosféøe. Eva Štefkovièová odbor povolení VÝSLEDKY JEDNÁNÍ SMÍŠENÉ KOMISE S POLSKEM Ve dnech 19. a 21. kvìtna 2003 se ve Varšavì uskuteènilo pravidelné zasedání èesko polské Smíšené komise o mezinárodní silnièní dopravì. Èeskou delegaci vedl Ondøej Šťastný, øeditel odboru silnièní dopravy MD ÈR, polskou delegaci pan Tomasz Michalski, øeditel odboru mezinárodní silnièní dopravy polského Ministerstva infrastruktury. Za ÈESMAD BOHEMIA se zúèastnili jednání Antonín Prachaø za Pøedsednictvo a Jan Medveï za sekretariát. Jednání byl za èeskou stranu pøítomen i pan Petr Maryška z èeského velvyslanectví ve Varšavì. Po úvodním pøedstavení a schválení programu jednání si delegace vymìnily statistické údaje o obchodní výmìnì mezi obìma státy a o poètu realizovaných jízd dopravci obou stran. Delegace konstatovaly, že obchodní výmìna se stále mírnì zvyšuje s pøedpokladem urèitého dalšího rùstu. Tomu odpovídá i mírnì rostoucí poèet jízd èeských a polských silnièních dopravcù. Delegace si s uspokojením potvrdily, že ani v Èesku, ani v Polsku nebyla v poslední dobì zaznamenána, s výjimkou vybírání nìkterých poplatkù za použití silnic a dovozní danì z pohonných hmot v Polsku, žádná vážná porušení platné dohody o silnièní dopravì. Dalším bodem jednání byla nákladní doprava. Delegace nejprve potvrdily, že zùstane zachován stávající systém, kdy povolovacímu øízení podléhají jen tøetizemní pøepravy, pøi kterých vozidlo neprojíždí obvyklou trasou územím sídla èi bydlištì dopravce. U tøetizemních pøeprav, kdy se využívá možnosti jízdy bez povolení, byla potvrzena základní podmínka, kdy spojnice mezi místem nakládky i místem vykládky musí protínat území druhého státu (pravidlo pøiloženého pravítka). Delegace rozhodly, že poèet tøetizemních povolení se zvýší o 100 kusù, takže definitivní kontingent na rok 2003 a pøedbìžný na rok 2004 bude ve výši: 600 ks jednorázových tøetizemních povolení Delegace se dále dohodly, že tato tøetizemní povolení se budou používat i po vstupu obou státù do EU pro tøetizemní pøepravy mezi Polskem, resp. Èeskem TRANSPORT MAGAZÍN 16

17 MEZINÁRODNÍ VZTAHY a neèlenským státem. Souèasnì obì delegace potvrdily, že s výjimkou kabotáže budou od vstupu do EU plnì liberalizovány všechny ostatní pøepravy tak, jak je to v EU obvyklé. V otázce kabotáže bylo odsouhlaseno, že pøed vstupem do EU se sejdou delegace ještì jednou a posoudí, od kterého termínu a v jakém rozsahu by bylo možné liberalizovat kabotáž èi zaèít vydávat kabotážní povolení. Dále probíhalo jednání o osobní dopravì. Delegace konstatovaly, že v souèasné dobì je schváleno 10 pravidelných linek mezi obìma státy. Delegace odsouhlasily, že bude možné povolovat zvláštní pravidelné linky mezi PR a ÈR podle definice, že tato linka bude pøedstavovat neveøejnou pravidelnou pøepravu jen urèité skupiny osob s vylouèením dalších cestujících. Na žádost a na základì stížnosti èeské strany delegace písemnì potvrdily, že povolení pro pravidelnou linku je platné i pro vstup prázdného autobusu v pøípadì, že autobus jede pravidelnou linku a dodržuje stanovené podmínky, ale jede prázdný. Polská delegace oznámila, že od se Polsko stává èlenem dohody INTERBUS. Delegace dohodly, že od budou liberalizovat tranzitní kyvadlovou a pøíležitostnou dopravu se zavøenými dveømi. Již vymìnìná povolení budou platná až do na kyvadlovou vzájemnou dopravu a na vstup prázdného autobusu. Delegace potvrdily, že v oblasti nepravidelné autobusové dopravy nejsou známy žádné závažnìjší problémy a že vše probíhá v souladu s platnými ustanoveními dvoustranné dohody. V posledním bodì jednání si delegace vymìnily zkušenosti z oblasti silnièní dopravy a vztahù jak ke státùm EU, tak i státùm mimo EU. Èeská delegace pøedala zkušenosti s pøibližováním èeského práva požadavkùm Unie. Èeská delegace oficiálnì uplatnila protest proti porušování èlánku 15 dvoustranné dohody ve vìci vybírání dodateèných spotøebních daní z dovozu pohonných hmot, jejichž množství pøesahuje 200 litrù u nákladního vozidla a 600 litrù u autobusu. Polská delegace se snažila problému vyhnout tím, že tato záležitost není v gesci Ministerstva infrastruktury, ale Ministerstva financí, pøiznala, že je si vìdoma faktu, že uvedené opatøení je asi nesluèitelné s právem EU a že po vstupu bude muset polská strana toto opatøení zrušit. Èeská delegace ale trvala na tom, že partnerem a garantem dodržování dvoustranné dohody o silnièní dopravì, k jejímuž porušování dle èeského názoru dochází, je polské Ministerstvo infrastruktury. Po delší diskusi polská delegace slíbila, že èeský protest se všemi argumenty pøedá na Ministerstvo financí. Èeská delegace souèasnì požádala polskou, aby souèástí výhrad byla i skuteènost, že èeští dopravci mají velké potíže s vracením DPH za pohonné hmoty nakoupené v Polsku. V podrobné diskusi se ukázalo, že pracovníci polského Ministerstva infrastruktury nejsou prakticky vùbec informováni o tom, jakým zpùsobem je naøízení o omezeném dovozu PHM uplatòováno, jak se kontroluje množství pohonných hmot a z èeho a jaké poplatky a danì se vybírají. Dále èeská delegace upozornila na nevyvážený zpùsob vybírání poplatkù za použití silnièní infrastruktury v PR. Vyjádøila nesouhlas s omezením platnosti dálnièních kuponù a požádala polskou stranu, zda by bylo možné vrátit pùvodní systém, kdy dopravce oznaèil platnost kuponù až v pøípadì, kdy to bylo potøeba, pøed použitím placené komunikace. Èeská delegace také vyjádøila velké výhrady k tomu, že velice èasto dochází ke kontrolám a následným pokutám i pøi èekání na odbavení na polských hranicích.polská delegace vysvìtlila, že omezená platnost kuponù byla zavedena pro zlepšení kontroly zaplacení poplatku a že je nepravdìpodobné, že by se toto naøízení zmìnilo. Pokud se týká placení i pøi èekání na hranicích vedoucí polské delegace oznámil, že již vydal metodický pokyn, podle kterého se nemají kupony na hranicích kontrolovat, resp. v pøípadì, že øidiè prokáže, že pøekroèil platnost kuponu z dùvodu èekání na odbavení, napø. podle tachografového kotouèku, pokuta mu nemá být vymìøena. Èeská delegace si tento pokyn vyžádala, polská strana slíbila dokument zaslat. U pøíležitosti pobytu ve Varšavì èeská delegace navštívila i èeské velvyslanectví a pøi rozhovoru s velvyslancem Bedøichem Kopeckým a obchodním radou Jindøichem Jiráskem podrobnì popsala problémy, které èeští dopravci v Polsku zejména v poslední dobì mají. Velvyslanec Kopecký i obchodní rada Jirásek slíbili, že se celou záležitostí budou zabývat a velvyslanec projevil ochotu uvedenou otázku projednat pøímo s polským ministrem financí. Jednání probìhlo v pøátelské pracovní atmosféøe. Na konci jednání obì delegace vyjádøily oèekávání, že po vysvìtlení problémù s poplatky v PR vzájemné vztahy budou i nadále na dobré úrovni, což se urèitì odrazí na vyšší obchodní výmìnì mezi obìma státy. Delegace se dohodly, že další jednání smíšené komise by se mohlo uskuteènit po dohodì obou stran v Èesku v roce 2004, ještì pøed vstupem do EU. Jan Medveï vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahù 17 TRANSPORT MAGAZÍN

18 Byli jsme pøi tom MNICHOV VELETRH TRANSPORT LOGISTIC 2003 Zástupci Komise pro služby navštívili v rámci výjezdního zasedání Komise mezinárodní odborný veletrh pro logistiku, telematiku a dopravu TRANSPORT LOGISTIC 2003, který se konal v Mnichovì ve dnech kvìtna Tento vùdèí evropský veletrh byl letos více než kdy jindy postaven na silné mezinárodní úèasti. Vystavovalo zde celkem vystavovatelù ze 46 zemí celého svìta. Hlavní organizátor veletrhu Messe München GmbH získal díky èetným atraktivním doprovodným akcím a kongresùm, z èehož nìkteré byly poøádány vùbec poprvé, øadu nových vystavovatelù i odborných návštìvníkù. Poprvé se na veletrhu TRANS- PORT LOGISTIC 2003 pøedstavili se spoleèným veletržním stánkem zástupci mezinárodního prùmyslu kontejnerové a cisternové pøepravy. Mezi nì patøili provozovatelé skladišť, kontejnerová a cisternová zasilatelství, obslužné a zabezpeèovací firmy, dále také mezinárodní servisní spoleènosti nabízející služby a poskytující vybavení v chemickém prùmyslu. Hlavním mottem pøitom byla kvalita a zabezpeèení, jakož i nezneèisťování životního prostøedí. K dalším zajímavým momentùm výstavy patøila i odborná fóra Spolkového svazu logistiky (BVL) a èetné tzv. Info-Markts. Doprovodné workshopy zaujímající postoje k aktuálním tématùm dneška, jako je terorismus, zavedení povinnosti placení mýtného pro nákladní automobily, pøeprava nebezpeèných nákladù atd. Vysoká byla letos i úèast firem z èeské republiky, což bylo urèitì dáno i tím, že Ministerstvo prùmyslu a obchodu poprvé zaøadilo veletrh Transport Logistic 2003 do seznamu oficiálních úèastí se státní podporou. Na výstavní ploše témìø 600 m 2 vystavovalo 27 èeských vystavovatelù. Ve spolupráci se Svazem spedice a logistiky ÈR se podaøilo zorganizovat spoleènou èeskou expozici, která se nacházela v pavilonu A5 a byla reprezentována 15 pøedními speditérskými firmami jako napø. C.S. Cargo s.r.o., ÈSAD Hodonín, Drusped Lagermax, s.r.o., Euroseal Liberec a.s., FTL, Jipocar Transport, Maersk Logisitcs, Ministerstvo prùmyslu, Raal Trans, Butraco, Servant a.s., Selectra, SETTO spedition, Èetrans a.s. A protože se jednalo o ryze èeskou expozici, nesmìlo zde samozøejmì chybìt èeské èepované pivo a pøíjemná obsluha. Z oblasti železnièní dopravy urèitì stojí za zmínku kongres EURAILFREIGHT 2003, který poprvé na veletrhu TRANSPORT LOGISTIC uspoøádala Spoleènost pro evropské dráhy (CER) a jejímž tématickým tìžištìm se stalo poskytování nákladní železnièní dopravy. Pod heslem New Dimensions for a New Century byla diskutována liberalizace a propojování nákladní železnièní dopravy a železnièních sítí. Pøedstavitelé nejvìtších leteckých pøekladišť, zasilatelství, leteckých spoleèností a letišť mìli možnost pøedstavit a nabídnout své služby na Air Cargo Europe. Tato akce nabídla poprvé v Evropì leteckým spoleènostem možnost spoleènì se prezentovat pøed širokým mezinárodním publikem. Co øíci závìrem? Mezinárodní veletrh TRANSPORT LOGISTIC má jistì zajištìnou budoucnost, neboť sféra dopravy a logistiky vykazuje nepøetržitý pozitivní trend vývoje. Dùvodem tohoto vytrvalého rozvoje je i globalizace, spojená s pokraèující mezinárodní dìlbou práce. Standardní logistické výkony jsou pod velkým tlakem konkurence na výši ceny a úroveò služeb. Podniky proto usilují o prezentaci svého propracovaného know-how a neustálé rozšiøování geografické šíøe pùsobnosti. Veletrh TRANSPORT LOGISTIC 2003 se tak stal komunikaèní platformou, kde bylo možno pøedstavit aktuální novinky, které zde jistì nalezly své zákazníky. Silná mezinárodní úèast i výhodná poloha Mnichova již døíve pøedznamenala existenci veletrhu jako vùdèího evropského odborného veletrhu. A s ohledem na letošní stav pøihlášených vystavovatelù, zvláštì pak z kandidátských zemí EU, ale i samotných návštìvníkù, se poèítá se stabilním vývojem. Ing. Kvìta Pavlíková odbor služeb TRANSPORT MAGAZÍN 18

19 CELNÍ PROBLEMATIKA CELNÍ PROBLEMATIKA PØEPRAVA NA PODKLADÌ KARNETÙ TIR MEZI MOLDÁVIÍ A UKRAJINOU Dále Celní služba Moldavské republiky omezila poèet pohranièních celních úøadù, které jsou oprávnìny pro vyøizování operací TIR. Níže uvádíme seznam celních úøadù, které nejsou urèeny pro vyøizování operací TIR na hranicích Moldávie s Ukrajinou a vzorové otisky razítek, které jsou platné od 1. záøí V øíjnu roku 2001 jsme vás informovali o zavedení nových celních razítek moldavskou celní správou s úèinností od 1. záøí 2001 a stažení z obìhu starých celních razítek. Avšak v jednom z moldavských regionù jsou razítka stažená z obìhu stále používána pro vyøizování celních formalit pøi pøepravách na podkladì karnetù TIR. Aby nedocházelo k takovýmto nedopatøením, dne 15. kvìtna 2003 Státní celní služba Ukrajiny a Celní správa Moldávie podepsaly protokol o vzájemném uznávání pøepravních dokumentù a celních závìr a razítek. Podle uvedeného protokolu, poèínaje 25. kvìtnem 2003, pouze u pøepravy, kdy dokumenty budou potvrzeny razítky danými do obìhu od 1. záøí 2001 bude vozidlùm umožnìn vstup na území Ukrajiny. Celní úøady na hranicích Moldávie/Ukrajina Hrustovaya - Bolgan Goianul Nou - Platonovo Pervomajsk - Cuciurgan Hruszka - Velikaja Kosnita Brostheni - Timkovo Varankau - Stanislavka Colosove - Iosipovka Malaesti - Velikoploskoje Blijnii Hutor - Slavianoserbka Nezavertajlovka - Gradinti ZAHRANIÈNÍ PØEDPISY ZAHRANIÈNÍ PØEDPISY O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH SLOVENSKO Problémem pro øidièe mezinárodní kamionové dopravy bývá spáchání dopravního pøestupku a jeho následné øešení ze strany policie toho kterého státu. Znalost zjišťování pøestupkù, jejich klasifikace i stanovení pøíslušných sankcí patøí mezi dùležité znalosti, kterými by mìl být øidiè mezinárodní dopravy vybaven. V tomto pokraèování se proto budeme pøestupkùm proti bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu na Slovensku podrobnìji vìnovat. Pøestupky proti bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu Pøestupky jsou øešeny na základì ustanovení Zákona Slovenské národní rady è.372/1990 Sb. o priestupkoch. Tento èlánek se však bude vìnovat pouze pøestupkùm proti ustanovení Zákona Národní rady Slovenské republiky è.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách. Oproti naší právní úpravì nejsou pøestupky proti bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu (dále jen bezpeènost provozu), taxativnì vyjmenovány, ale obecnì zahrnuty ve formulaci podle odst.1 písm.a) 22 zákona jako porušení všeobecnì závazného právního pøedpisu (zák.o premávke na pozemných komunikáciách) o bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu, nebo jestliže pod písm.b) porušením všeobecnì závazného právního pøedpisu, podle písm.a) bezprostøednì ohrozí bezpeènost nebo plynulost silnièního provozu, nebo zpùsobí dopravní nehodu. Za pøestupky proti bezpeènosti silnièního provozu lze uložit pokuty a to: za pøestupky podle písm.a) do Sk a pokud pøestupek spáchal øidiè motorového vozidla tím, že se odmítl podrobit dechové zkoušce a nebo lékaøskému vyšetøení pøi podezøení z øízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, až do Sk a zákaz èinnosti do jednoho roku. za pøestupky podle písm.b) až do Sk a zákaz èinnosti do jednoho roku. Obdobnì jako náš zákon o pøestupcích, i Slovenský právní pøedpis zná podle 23 jiné pøestupky na úseku dopravy a pøestupky na úseku silnièního hospodáøství. Pro potøeby dopravcù a øidièù silnièní dopravy uvádíme pouze pøestupky, které se váží k silnièní dopravì. Pøestupku se dopustí ten, kdo: podle odst.1) písm. h) poruší povinnost ustanovenou všeobecnì závazným právním pøedpisem pro dopravu nebo pøepravu nebezpeèných vìcí, i) zneèistí nebo poškodí pozemní komunikaci tak, že zpùsobí její nesjízdnost nebo neprùjezdnost. Za uvedené pøestupky lze uložit pokutu až do výše Sk. Posledním ustanovením zákona o pøestupcích, kterým jsou øešeny pøestupky, které se objevují v silnièním provozu, jsou pøestupky obsažené v 30. Jedná se o pøestupky na úseku ochrany pøed alkoholismem a jinými toxikomániemi. K bezpeènosti silnièního 19 TRANSPORT MAGAZÍN

20 ZAHRANIÈNÍ PØEDPISY provozu mají vztah pøedevším pøestupky uvedené pod písmeny f), g) a h). Tìchto pøestupkù se dopustí ten, kdo: f) požije alkoholický nápoj, nebo užije jinou návykovou látku, pøestože ví, že bude vykonávat zamìstnání nebo èinnost, pøi které by mohl ohrozit zdraví lidí, nebo poškodit majetek; g) po požití alkoholického nápoje, nebo po užití jiné návykové látky vykonává èinnost podle písmene f) h) ve stavu vyluèujícím zpùsobilost, kterou si pøivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává èinnost uvedenou pod písmenem f). Sankce za uvedené pøestupky jsou stanoveny takto: písm. f) - je možné uložit finanèní pokutu až do výše Sk a dále zákaz èinnosti až do 6 mìsícù, písm. g) - finanèní pokuta až do výše Sk a zákaz èinnosti až do 1 roku, písm. h) - finanèní pokuta až do výše Sk a zákaz èinnosti až do 2 let. Projednávání pøestupkù Pøestupky spáchané porušením všeobecnì závazných právních pøedpisù o bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu, projednávají správní orgány Policajného zboru Slovenskej republiky, tedy odlišnì od Èeské republiky, kde jako správní orgán vystupují Obecní úøady povìøených obcí. Projednávání pøestupkù v blokovém øízení Pokud je pøestupek spolehlivì zjištìn, nestaèí napomenutí a obvinìný z pøestupku je ochoten pokutu zaplatit, pøestupek je možno projednat v blokovém øízení. Policista obvinìnému z pøestupku mùže uložit blokovou pokutu až do výše Sk u mladistvých až do Sk. Z uvedeného tedy vyplývá, že pøestupky ve vyšší sazbì je možno uložit pouze ve správním øízení. Uvedené èástky je možno ukládat od 1. kvìtna V blokovém øízení mùže (v rámci bezpeènosti silnièního provozu) policista projednat pøestupky, uvedené podle 22 odst.1, písm.a) zákona o pøestupcích, s výjimkou pøestupku odmítnutí se podrobit dechové zkoušce na alkohol, nebo lékaøskému vyšetøení odbìrem a vyšetøení krve, nebo pokud je øidiè ovlivnìn alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Dále pak podle 22 odst.1, písm.b) zákona, tedy pøestupkù, které bezprostøednì ohrožují bezpeènost a plynulost silnièního provozu, jejichž výsledkem mùže být i malá dopravní nehoda. Ukládání blokových pokut pøi objasòování dopravních nehod V blokovém øízení mùže policista jako pøestupek projednat dopravní nehodu, která byla zavinìna ménì závažným porušením všeobecnì závazného právního pøedpisu o bezpeènosti silnièního provozu a to bez ohledu na výši zpùsobené škody a také tehdy, jestliže došlo k nepatrnému zranìní osoby pøi kterém je podle zjištìných skuteèností zcela nepochybné, že není potøebné lékaøské vyšetøení. Ostatní pøestupky, které jsou v èlánku uvedeny, nelze øešit blokovì, ale pouze ve správním øízení u vìcnì a místnì pøíslušných správních orgánù, v pøípadì Slovenské republiky krajské a okresní dopravní inspektoráty nebo obvodní oddìlení Policajného zboru. V blokovém øízení tedy nelze ve Slovenské republice policista projednat pøestupky, pøi kterých bylo v souvislosti s dopravní nehodou zjištìno závažné porušení závazného právního pøedpisu o bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu. Za závažné porušení tohoto pøedpisu se považuje zejména: nedání pøednosti v jízdì napø. v køižovatce, pøi vjíždìní na silnici z místa ležícího mimo silnici, nedání pøednosti chodcùm pøecházejícím po vyznaèeném pøechodu, nesprávné pøedjíždìní, požití alkoholu nebo jiných návykových látek, bezdùvodné odmítnutí podrobit se vyšetøení na zjištìní požití alkoholických nápojù nebo jiných návykových látek øidièem, nepøimìøená rychlost, kdy se vozidlo v jejím dùsledku dostane do protismìru na nepøehledném nebo nebezpeèném místì, a nebo ohrozí protijedoucího øidièe, nebo øidièe jedoucího za ním, nebo jiného úèastníka silnièního provozu. Sazebník pokut Jak již bylo uvedeno, Zákon SNR o pøestupcích neuvádí taxativní výèet pøestupkù proti bezpeènosti silnièního provozu, tak jako je tomu v Zákonu o pøestupcích v Èeské republice. Proto Policajný zbor Slovenské republiky používá závazný Sadzobník pokut ukládaných v blokovom konání za priestupky proti bezpeènosti a plynulosti cestnej premávky spáchané fyzickou osobou porušením niektorých ustanovení zákona NR SR è.315/1996 Z.z. O premávke na pozemných komunikáciách. V sazebníku pokut jsou uvedeny pokutované pøestupky s vyznaèením výše ukládané pokuty, bez možnosti právního uvážení policisty. Èástka je stanovena bez rozpìtí. U nìkterých pøestupkù je stanovena namísto pokutové sazby pouze povinnost oznámení pøestupku ke správnímu øízení. Pøestupky v sazebníku nejsou (tak jako v Nìmeckých sazebnících) èíslovány, ale uvádìny zákona o provozu na pozemních komunikacích. (V sazebníku mohlo dojít od nových úprav výše pokutových sazeb k nìkterým zmìnám, které v krátké dobì nebylo možno postihnout, proto je nutno uvedené sazby chápat jako nezávazný pøíklad). Pøíklad vybraných pøestupkù z obsahu sazebníku pokut: 3 Základní povinnosti úèastníkù silnièního provozu odst.2 písm.b) Nerespektování dopravní znaèky a dopravního zaøízení 1. pøíkazové dopravní znaèky Dej pøednost v jízdì, Stùj, dej pøednost v jízdì Sk 2. zákazové dopravní znaèky Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou smìrech) Zákaz vjezdu všech vozidel, Zákaz pøedjíždìní 500 Sk 3. ostatní dopravní znaèky 300 Sk 4 Povinnosti øidièe odst. 1 Øídit vozidlo bez øidièského prùkazu v pøípadì, že øidiè není držitelem øidièského oprávnìní Sk odst. 2 písm. f) Nedání pøednosti chodcùm, pøecházejícím pøes pøechod pro chodce, jestliže došlo k jejich 1. omezení 500 Sk 2. ohrožení Sk 3. dopravní nehodì oznámit TRANSPORT MAGAZÍN 20

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Dennis Lehane: SBOHEM, BABY Bostonští soukromí detektivové Patrick Kenzie a Angela Gennaro usilovnì pátrají po zmizelé ètyøleté holèièce. Pak se ztratí další dítì... a detektivové

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 4 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 23. února 2015 CENA: 6 KÈ Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 2 Conta 5 Podboøany Stávka pomohla propouštìným zamìstnancùm BOZP Zamìstnavatel a osobní

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 10 ČÍSLO 1 březen 2002 ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE První zkušenosti s otevøením trhu s elektrickou energií Od nového roku zaèalo otevírání trhu s elektrickou energií, které

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s.

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 4 prosinec 2001 Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Soutìž Úsporná svítidla Ètyøicet sedm návrhù svítidel vhodných k použití s

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu ENERGIE Praha 2001 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií ENERGIE V roce 1990

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì XIV 4 Štáb 3SAT natáèel v Brnì 2004 Reprezentaèní ples VUT v Brnì Vaòkovka se promìní v nákupní centrum Evropská zastavení v Londýnì Obsah 3... TECHNIKA V MNOŽNÉM ÈÍSLE 4... VÍROVÁ TURBÍNA JE PØÍSLIBEM

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více