Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory"

Transkript

1 Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Absolutní válka : Sovtský svaz za druhé svtové války moderní djiny / Chris Bellamy ; [z anglického originálu... peložil Pavel Vereš] Praha : Academia, s., [24] s. barev. obr. píl. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 djiny dvacátého století ; válka ; Rusko ; SSSR ; druhá svtová válka ; Ve své práci líí autor v jednom svazku djiny nejvtšího a nejstrašnjšího konfliktu v djinách. Druhou svtovou válku lze oznait za absolutní, protože ob strany usilovaly o naprosté vyhlazení svého protivníka a o likvidaci jeho politické existence. Autor s mimoádným úsilím vypráví píbh jak ze sovtské, tak nmecké strany a nevynechává ani dlouhé období od srpna 1939 do ervna 1941, kdy byly Nmecko a Sovtský svaz spojenci. 2. Dlouhé stíny Mnichova : Mnichovská dohoda oima signatá a její dopady na eskoslovensko / Jan Kuklík, Jan Nmeek, Jaroslav Šebek Praha : Auditorium, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 djiny dvacátého století ; politika ; mezinárodní vztahy ; esko ; Mnichovská dohoda ; století 20 Publikace líí dopady Mnichovské dohody na mezinárodní politiku a diplomatické vztahy eskoslovenska. Pináší nové, dosud nezveejnné informace z londýnských a amerických archiv.

2 3. Drogová závislost a rodina / Marina Barnardová ; [z anglického originálu... peložil Jií Bareš] Praha : Triton, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 toxikomanie ; závislost ; rodina ; vztah rodie-dít Kniha je výsledkem výzkum týkajících se nejen závislosti na návykových látkách, ale pedevším vlivu zneužívání návykových látek na celý rodinný systém. Je rozdlena do kapitol, které popisují vliv užívání návykových látek u jednotlivých len rodiny a dopad na ostatní její píslušníky. 4. Hlavou ze 2011 : úvahy nad civilizací a její budoucností / Ivan M. Havel... [et al. ; editor Aleš Palán] Praha : Dybbuk, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 civilizace ; politika ; etika ; ekonomie ; kultura ; globalizace ; ekologie Sborník je první pokus pedstavit tenám myšlení vybraných eských osobností, zástupc souasné vdy, kultury, duchovních, filosofických i jiných smr. Sborník by ml být uren jak pro tenáe hledající vdecké poznatky, tak i pro ty, kteí se zajímají o informace z oblasti futurologie a lidské imaginace.

3 5. Homosexualita v djinách eské kultury / Martin C. Putna a kol. Praha : Academia, s., [24] s. barev. obr. píl. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 homosexualita ; literatura ; umní ; kultura ; spolenost ; esko ; kulturní djiny Kniha pedstavuje první souborné zpracování tématu homosexuality v eské kultue, konkrétn v literatue, výtvarném umní, divadle a filmu. eské osobnosti, díla a fenomény jsou pitom vždy vztahovány k obecnjším tendencím euroamerické kultury a jsou analyzovány metodami vycházejícími z vývoje píslušných disciplín svtové vdy. 6. Krajní pravice a krajní levice v R / Martin Bastl... [et al.] Praha : Grada Publishing, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 politologie ; komunismus ; anarchismus ; nacionalismus ; esko ; krajní pravice ; krajní levice ; neonacismus Kniha si klade za cíl pehledn popsat a v základních rysech analyzovat vývoj a hlavní atributy psobení krajní levice a krajní pravice v eské republice v prvním desetiletí 21. století. Pokouší se identifikovat hlavní události a procesy, které se v tchto ástech politického spektra objevily.

4 7. Kultura : biokulturologická perspektiva / Martin Soukup ; [ilustrace Marek Židv] ervený Kostelec : Pavel Mervart, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 kultura ; biologie ; evoluce ; biokulturologie ; antropologie ; darwinismus Kniha pedstavuje první pvodní eskou práci vnovanou pojmu kultura z hlediska biokulturologie. Autor staví na antropologickém a kulturologickém zacházení s pojmem kultura, které dává do souvislosti s historickým vývojem darwinisticky orientovaných výklad kultury. Zvláštní pozornost je v knize vnována klíovým koncepcím a pojmm sociobiologie, evoluní psychologie, etologie lovka, memetiky, behaviorální ekologie lovka a pístup oznaovaných koevoluce gen a kultury. 8. Lidská pirozenost jako úkol lovka : filosofická interpretace Etiky Nikomachovy / Stanislav Synek Praha : Togga, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: I 33985V1 etika ; morálka ; filozofie ; Aristotelés, ; lidská spolenost ; pirozenost Úlohou pedkládané studie je interpretovat klíové pojmy Aristotelovy etiky a pokusit se jednak pispt k lepšímu porozumní této myslitelské pozici, jednak oživit nkteré otázky a akcenty, které v souasné etické diskusi bu chybí, nebo podléhají znaným zjednodušením.

5 9. Nmecko páchá sebevraždu : jak dáváme svou zemi všanc / Thilo Sarrazin ; [z nmeckého originálu... peložil František Štícha] Praha : Academia, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: I 33987V1 pisthovalectví ; sociální integrace ; sociální politika ; školská politika ; zamstnanecká politika ; Nmecko ; multikulturalismus ; sociální problém Autor v knize na základ svých bohatých zkušeností z politiky a státní správy podává bitkou, pedevším na íslech a statistikách založenou analýzu toho, jak Nmecko podkopává samotné základy svého budoucího blahobytu, sociálního smíru a spoleenské stability. 10. Pavuina závislosti : alkoholismus jako nemoc a možnosti efektivní léby / Jií Heller a Olga Pecinovská (eds.) Praha : Togga, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: I 33993V1 alkoholismus ; závislost ; terapie ; prevence Autoi upozorují na stále nedostatené znalosti vývoje alkoholismu a jeho osudové nebezpeí pi ztráte kontroly. Je známo, že tato nemoc stále uniká pozornosti, jak léka, kteí pozd poznávají pravou píinu nkterých a to velmi astých a rzných somatických potíží svých pacient, jež jsou koneným dsledkem jejich zatajeného alkoholismu, tak laické veejnosti, která projevy alkoholického opojení toleruje.

6 11. Politika a média v konzumní spolenosti / Vlastimil Ržika Praha : Grada Publishing, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 politika ; hromadné sdlovací prostedky ; spolenost ; konzumní spolenost Publikace si klade za cíl mapovat, analyzovat a popsat dosud známé procesy provázanosti mediální komunikace s veejnou politikou. 12. Pozor, Toxo! : tajná uebnice praktické metodologie vdy / Jaroslav Flegr Praha : Academia, s. :. -- eština. ISBN Sign.: II V1 biologie ; patologie ; mentální handicap ; epidemiologie ; lidské chování ; toxoplazmóza Publikace popisuje historii objev týkajících se vlivu parazita Toxoplasma na lidskou psychiku, chování a dokonce i vzhled. Doživotní a zatím nevyléitelná nákaza tímto parazitem postihuje zhruba tetinu obyvatel eska, v nkterých zemích Evropy a zejména v Jižní Americe je však nakažena více než polovina obyvatelstva.

7 13. Pražský hbitov / Umberto Eco ; [peložil Jií Pelán] Praha : Argo, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 próza ; svtová literatura ; dobrodružné píbhy Nejnovjší román Umberta Eca, v nmž vystupuje ada historických postav, líí na pozadí událostí 19. století vznik fiktivního konspiraního plánu, který zaal žít vlastním životem. 14. Psychologie komunismu / Jindich Kabát ; [pedmluvu napsal Václav Malý ; doslov napsal Karel Janeek] Praha : Práh, s. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 djiny dvacátého století ; komunismus ; totalita ; životní styl ; spolenost ; esko ; perzekuce ; století 20 Kniha analyzuje život spolenosti s vdeckou dsledností. Kam až komunistická diktatura dosáhla, uvažujeme-li o soukromí lovka? Až k rodinným oslavám, zpsobu, jak trávil svoji dovolenou a volný as vbec, její ideologie zásadn ovlivovala základní fungování rodiny. Ovlivnila a zmanipulovala každé odvtví spolenosti: školství, medicínu, služby, obchod, armádu, péi o nemohoucí. Pamtníka pi jejím tení mnohde zamrazí, ožijí v nm takka hmatatelné vzpomínky a nkteré životní zkušenosti z té doby dostávají nové souvislosti.

8 15. Slovník filozofických pojm souasnosti / Jií Olšovský Praha : Grada Publishing, s. ;. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 filozofie ; osobnost ; teorie Tetí, rozšíené a aktualizované vydání slovníku odráží základní posuny v souasném myšlení. Pístupnou formou pibližuje tu oblast vdní, která sahá k pramenm lidského života a veškeré existence. Seznámení se základními filozofickými pojmy a skutenostmi mže být podntem k dalšímu vlastnímu zkoumání. Pojmy jsou navzájem propojeny odkazy, jednotliví filozofové a myslitelé zde mají své medailonky, slovník je doplnn i podrobným jmenným rejstíkem. 16. Sociální politika / Vojtch Krebs a kolektiv Praha : Wolters Kluwer eská republika, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 sociální politika ; sociální zabezpeení ; zdravotní politika ; školská politika ; zamstnanecká politika ; esko Pedkládaný text je uren pedevším poslucham Vysoké školy ekonomické v Praze. Mže posloužit však i studentm jiných vysokých škol a fakult, kteí si zvolí sociální politiku za pedmt svého studijního zájmu.

9 17. Uebnice evropské integrace / Lubor Lacina, Jan Ostížek a kol. Brno : Barrister & Principal, s. :. -- eština. ISBN (brož.) : Sign.: II V1 integrace ; ekonomie ; rozpoet ; legislativa ; politika Evropské unie ; Evropská unie Uebnice evropské integrace provádí celým spektrem témat od poátk a motiv evropské integrace až po její dnešní podobu a nástin možného budoucího vývoje s ohledem na probíhající krizi eurozóny. 18. Uebnice globalizace / Jan Hoda, Tomáš Kotrba Brno : Barrister & Principal, s. :. -- eština. ISBN (brož.) : Sign.: II V1 globalizace ; lidská práva ; migrace Autoi vychází z myšlenky, že frontální výukou lze nauit mnohé, nicmén aktivizaní metody ve výuce dovedou žáky a studenty daleko více motivovat k samostudiu, vytváí u nich zájem o problematiku a podprahov u probíraných témat docilují vyšší míry zapamatování. Zdánliv složitá témata související s globalizací jsou proto rozebrána tak, aby se v mnoha pípadech dal text uchopit a rovnou uinit souástí výuky v píslušných hodinách.

10 19. Václav, kníže ech / Petr Charvát Praha : Vyšehrad, s., [8] s. barev. obr. píl. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 djiny stedovku ; biografie ; Václav, ; esko ; Pemyslovci ; kníže Autor se na základ velmi skromných pramenných údaj pokouší o alespo letmý portrét nejproslulejšího panovníka eského raného stedovku, jak se o nm dozvídáme z listin, kronik, legend a archeologických nález. Vypisuje píbh jeho vlády a snaží se i o postižení okolností, které vedly k nejproslulejší vražd eských djin. 20. Vojta Náprstek : vlastenec, sbratel, mecenáš / Milena Secká Praha : Národní muzeum (Praha, esko), s., [8] s. barev. obr. píl. :. -- eština. ISBN (Vyšehrad : váz.) Sign.: II V1 biografie ; kultura ; spolenost ; politika ; Náprstek, Vojta, ; esko ; století 19 Po návratu z nucené emigrace v Americe se rozhodl získané zkušenosti a vdomosti uplatnit ve prospch blaha svého národa a veškerou svou inností se snažil o zprostedkování moderních myšlenek ze zahranií. Nejvíce své pokrokové myšlenky uplatoval v rámci komunální politiky jako pražský radní.

11 21. Zelená psychologie / Ralph Metzner ; peložil Ludk Louis Thompson Pober Praha : Triton, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 píroda ; rostlina ; ekologie ; kultura ; náboženství ; psychika ; holistický pístup Na základ analogického myšlení, teorie živl a psychických funkcí a teorie Gaie jako živého organismu Metzner rozšiuje chápání píin, diagnóz a léby psychických nemocí na vztah lovka k pírod. V jednotlivých kapitolách mimo jiné seznamuje tenáe se zelenou kosmologií Hildegardy z Bingenu, s principy ozdravného užívání rostlinných drog v indiánských spoleenstvích, s historickými koeny a dsledky rozštpu lidského myšlení, s výkladem rzných nebeských a zemských božstev atd. 22. Život ve staletích : lexikon historie. 14. století / Vlastimil Vondruška Brno : MOBA, c s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: III 37073V1 djiny stedovku ; životní styl ; spolenost ; náboženství ; vzdlávání ; obchod ; rodina ; esko ; století 14 Život ve staletích je bohat ilustrovaný vícedílný lexikon historie, který pedstavuje život v eských zemích od doby knížecí až do konce feudalismu. Kniha se nezamuje na politické djiny, ale na životní styl v nejširším smyslu slova. Zvláštností je styl zpracování, nebo každému století je vnován jeden díl. To umožuje popisovat promny života ve všech vrstvách tehdejší spolenosti pehledn ve vzájemných souvislostech.

Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. C. G. Jung v zrcadle filosofie : hermeneutická interpretace filosofických aspekt Jungova díla / Boris Rafailov Brno : Emitos, 2010 -- 129 s. --

Více

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Antikrist Galileo : životopis / Michael White ; [z anglického originálu... peložili Helena a Lubomír Synkovi] Praha : Academia, 2011 -- 342 s.

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc.

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc. Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka RNDr. Marta Sližová, CSc. Bakaláská práce 2007 ABSTRAKT Bakaláská práce reflektuje zkušenosti z individuálních kurz eštiny pro dosplé cizince. Teoretická

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Vzd lávání spot ebitelské ve ejnosti Pr vodce VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Spot ebitelsko ob anská sí 2005 Victoria Thoresen (ed.) Vzdlávání spotebitelské veejnosti Prvodce Vol. 1. Vyšší vzdlání Spotebitelsko

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika 1. Anglitina za 24 dn : intenzivní kurz pro samouky + audio CD / Emily A. Grosvenor ; [peklad Vilém Jungmann] Brno : Computer Press, 2011 -- vi, 239 s. ;. -- anglitina.

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání ABSTRAKT V bakaláské práci se zabývám spiritualitou v život stedoškolské mládeže a zamuji se na nová náboženství. V teoretické ásti definuji základní pojmy, popisuji historický vývoj nových náboženství,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta 2 Absolvent základní školy Sborník z pracovního semináe konaného dne 20. 21. ervna 2007 na Pedagogické fakult MU Editoi: Josef Maák a Tomáš Janík Brno 2007 3 SBORNÍK

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Výběr z nových knih 11/2012 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 11/2012 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 11/2012 ostatní společenskovědní obory 1. Architektura : lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla / Ondřej Šefců -- 1. vyd. Praha : Grada Publishing, [2012] -- 256 s. --

Více