Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen"

Transkript

1 Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen Auswahlbibliographie zu Zeitschriftenaufsätzen und Beiträgen in Sammelbänden aus den Jahren Die Zusammenstellung ergänzt die Bibliographie der Buchpuplikationen zum Thema. Aus den thematischen Sammelbänden wurden nur Aufsätze erfasst, die sich direkt mit der Vertreibung der Deutschen beschäftigen. Darüber hinaus wurden Debattenbeiträge und umfangreichere Rezensionen zum Thema aufgenommen. Bearbeiterin: V ra B e ová (Institut für Zeitgeschichte Prag) (eine Fassung mit Übersetzungen der tschechichen Titel ist in Vorbereitung und demnächst bei Zeitgeschichte-online verfügbar) 1 ALEŠ, Milan: Odsun N mc a statistika (Die Zwangsaussiedlung der deutschen und die Statistik). - In: Statistika. - 33, 5 (1996), s AUGUSTIN, Milan: Die Vertreibung der Deutschen aus tschechischer Sicht. - In: Sudetenland. - 40, 2 (1998), s BALCAR, Miroslav: Malé zamyšlení nad bilancí vztahu eské republiky, respektive eské spole nosti k národnostní menšin i národní skupin sudetských N mc po listopadu (Nachdenken über die Bilanz der Beziehungen der Tschechischen Republik bzw. der tschechischen Gesellschaft zur nationalen Minderheit der Deutschen oder der Bevölkerungsgruppe der Sudetendeutschen nach dem November 1989) - In: St ední Evropa , (2001), s. IV-VI. Akce: Menšiny - s l zem [Sympozium]. Praha BALCAR, Miroslav: Válka nebo mír? : O esko-sudeton mecké vyrovnání. (Krieg oder Frieden? Über den tschechisch-sudetendeutschen Ausgleich.) - In: St ední Evropa. - 10, 38/39 (1994), s BEDNÁ, Miloslav: Vydírání pokra uje. - In: Spory o d jiny Praha, s. - S Res. angl. Polem. na : P íležitost, jaká se neopakuje / Bohumil Doležal // In: Lidové noviny ( ). 6 BENEŠ, Bohuslav: Náš domov st ední Evropa : eské a n mecké lidové vzpomínky na rok 1938 a 1945 po p l století. (Unser Haus Mitteleuropa: Tschechische und deutsche Erinnerungen an das Jahr 1938 und 1945 ein halbes Jahrhundert danach.) - In: Jižní Morava. - 37(40), (2001), s Res. n m.

2 7 BENEŠ, Edvard: Memorandum.. 3, Problém N mc v echách (Memorandum Nr. 3. Das Problem der Deutschen in Böhmen) - In: Edvard Beneš a st ední Evropa. - Praha, s. - S Akce: Politika dr. Edvarda Beneše a st ední Evropa [Mezinárodní konference]. Praha BENEŠ, Zden k: Stále nep ekonané trauma : Ješt jednou o esko-sudeton meckých vztazích. (Das andauernde Trauma: Noch einmal über die tschechisch-sudetendeutschen Beziehungen.) - In: Listy. - 30, 4 (2000), s BERTON, Stanislav: Historické pozadí vyhnání sudetských N mc. (Die historischen Hintergründe der Vertreibung der Deutschen) - In: St ední Evropa. - 13, 67 (1997), s BIEBERLE, Josef: K novodobé historii N mc na Olomoucku : Kritický komentá k regionální historiografii v etn autoreflexe. (Zur neueren Geschichte der Deutschen im Olmützer Gebiet Ein kritischer Kommentar zur regionalen Geschichtsschreibung und Erinnerung.)- In: St ední Morava. - 12, 7 (2001), s BIEBERLE, Josef: Olomou tí N mci : K 50. výro í jejich p esídlení. 1, Mezi dv ma sv tovými válkami - 2, Povále ný rozchod. - In: St ední Morava. - 2, 3 (1996), s ; 3, 4 (1997) s Res. n m. 12 BIMAN, Stanislav Spole ná komise historik (Die gemeinsame Historikerkommission). - In: eši a N mci / Uspo. Walter Koschmal aj. - Praha, s. - S BLAŽKOVÁ, Jitka: Všední život na Žluticku v letech 1930 až In: Historický sborník Karlovarska. - 4, (1996), s Res. n m. 14 BLUCHA, Vladimír: Spole ný život ech a N mc v Krnov do roku In: eši a N mci d íve a dnes = Tschechen und Deutsche früher und heute / K vyd. p ipr. Zden k Jeník. - Opava, s. - S Res. n m. Akce: Problémy národní identity a vzájemných vztah ech a N mc [Mezioborová konference]. Krnov BRADÁ, Zden k: Hra na zp tnou spravedlnost. - In: Listy. - 28, 5 (1998), s BROKLOVÁ, Eva: M j domov je tam, kde hu í voda po lu inách, bory šumí po skalinách... - In: Spory o d jiny Praha, s. - S Res. angl.

3 Akce: Wo ist meine Heimat... Stopy esko-n mecké vzájemnosti v 19. a 20. století [Výstava]. Praha BROKLOVÁ, Eva: Názory obyvatelstva po druhé sv tové válce v kontextu doby a nástupu totalitarismu. - In: Cesta do katastrofy / Ed. Ivona ezanková aj. - Praha, s. - S Akce: 3. konference esko-n mecké komise. Šti ín BROKLOVÁ, Eva - PÁNEK, Jaroslav - T MA, Old ich: O nevzd lanosti a p edsudcích v historizující žurnalistice : Polemika s Jánem Mlynárikem. - In: Zpravodaj Historického klubu. - 12, 1 (2001), s Polem. na : Fušování do historie / Ján Mlynárik // In: Lidové noviny ( ), s BURACHOVI, Stanislav: Když odešli N mci : N kolik úvah k osudu západního Krušnoho í po odsunu N mc. - In: Historický sborník Karlovarska. - 1, (1993), s BYSTRICKÝ, Vladimír: Das Staatliche Gebietsarchiv in Pilsen. - In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham. - 10, (1993), s ECH, Vladimír H.: esko-n mecké vztahy ve sv tle metodologie. - In: esko-n mecké vztahy Praha, s. - S Akce: esko-n mecké vztahy [Konference]. Praha DAN K, B etislav: Odsun jako morální problém (Die Vertreibung als moralisches Problem). - In: Totalitarismus ve 20. století (Totalitarismus im 20. Jahrhundert)/ Eds. Radovan Rybá aj. - Brno, s. - S Res. angl. Akce: Totalitarismus ve 20. století : eskoslovenské zkušenosti [Konference]. Brno DEKRET presidenta republiky ze dne 19. kv tna 1945 o neplatnosti n kterých majetkov -právních jednání z doby nesvobody a o národní správ majetkových hodnot N mc, Ma_ar, zrádc a kolaborant a n kterých organisací a ústav. - In: Edvard Beneš a st ední Evropa. - Praha, s. - S Akce: Politika dr. Edvarda Beneše a st ední Evropa [Mezinárodní konference]. Praha DISKUSE k bloku Mýty o minulosti / Jan Zahradil, Pavel Machá ek, Vladimír Urbánek, Marie Neudorflová, Michal Simkani, V ra Olivová, Jaroslav Valenta, Eduard Maur, Miroslav Šesták, Miloslav Švec, Jaroslav Pánek, Eva Broklová, Václav Houžvi ka, Miloslav Bedná. - In: Spory o d jiny Praha, s. - S Akce: Novodobé mýty eské minulosti a sou asnosti [Seminá ]. Praha

4 25 DOLEŽAL, Bohumil: Perspektiven für einen tschechisch-deutschen Dialog nach der Verabschiedung der Deklaration. - In: eši a N mci = Deutsche und Tschechen. - Praha, s. - S Akce: Deklarace - nová šance pro budoucnost [6. Jihlavské sympózium]. Jihlava DOLEŽAL, Bohumil: Perspektivy esko-n meckého dialogu po p ijetí prohlášení. - In: eši a N mci = Deutsche und Tschechen. - Praha, s. - S Akce: Deklarace - nová šance pro budoucnost [6. Jihlavské sympózium]. Jihlava DOLEŽAL, Bohumil: Poznámky k»prezidentským dekret m«. - In: St ední Evropa. - 12, 63 (1996), s Akce: Fórum smí ení. Vina ice DOLEŽAL, Bohumil: Poznámky k sudeton meckému problému. - Res. angl. - In: Soudobé d jiny - 1, 2/3 (1993/1994), s DOLEŽAL, Bohumil: Proces nebo dohoda? - In: St ední Evropa. - 11, 47 (1995), s DOLEŽAL, Bohumil: Vyhnání i odsun?. - In: St ední Evropa. - 11, 53 (1995), s DOLEŽAL, Bohumil: Vyjád ení k diskusi [k sudeton meckému problému]. - Res. angl. - In: Soudobé d jiny. - 1, 2/3 (1993/1994), s D VODOVÁ zpráva pro Parlament eské republiky : K esko-n mecké deklaraci o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. - In: St ední Evropa. - 13, 68 (1997), s DVO Á EK, J. A.: Hesla a duch p evratné doby (ješt k odsunu N mc ). - In: K es anská revue. - 61, 6 (1994), s DVO ÁK, Ji í: Jižní echy v období : Pohrani í, odsun N mc a p íchod osídlenc. - In: esko-slovenská historická ro enka s. - S Res. n m. Akce: Obnova spole ného státu ech a Slovák v roce 1945 [Konference]. Brno EIS, Zden k: Bolesti a nad je. - In: Listy. - 26, 3 (1996), s Akce: 5. Jihlavské setkání. Jihlava

5 EIS, Zden k: O tabu ve vztazích ech a sudetských N mc. - In: eši a N mci historická tabu = Tschechen und Deutsche historische Tabus. - Praha, s. - S Akce: Bílá místa - mezery a tabu v n mecko- eských d jinách [Konference]. Jihlava EIS, Zden k: Über das Tabu in den Beziehungen der Tschechen und der Sudetendeutschen. - In: eši a N mci historická tabu = Tschechen und Deutsche historische Tabus. - Praha, s. - S Akce: Bílá místa - mezery a tabu v n mecko- eských d jinách [Konference]. Jihlava ELIÁŠ, Karel: Ješt jednou k n kterým otázkám konfiskace podle dekret prezidenta republiky. 12/1945 Sb. a. 108/ In: Právník , (1994), s EXODUS tradi ní n mecké majority Rýma ovska v letech / Roman Icha, Ji í Karel, Leona Pleská, Herbert Schneider. - In: St ední Morava. - 13, (2001), s Res. n m. 40 FILIP, Ota: Nechte mrtvé spát?! : Po stopách brn nského pochodu smrti / Zaps. -mej-. - In: Proglas. - 1, 7 (1990), s FILIP, Ota: O N mcích, eších a národní hrdosti : Rozhovor / Zaps. Pavel Dostál. - In: Listy. - 24, 1 (1994), s FILIP, Ota: Die stillen Toten unterm Klee bei Poho elice. - Res. es. - In: Slovo v úzkosti a nad ji / Uspo. Zden k Rotrekl, Karel Mácha. - Brno, s. - S FRANC, Miroslav: Interna ní tábor Roudnice In: Vlastiv dný sborník Pod ipsko. - 10, (2000), s HAHNOVÁ, Eva: [Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn ]. - In: Bohemia. - 39, 1 (1998), s Polem. na: Nationale Frage... / Hrsg. Richard Plaschka aj. - Wien : Verl. d. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, s. 45 HAHNOVÁ, Eva: Die»Sudetendeutsche Frage«und die Historiker in den USA / Eva Hahn. - In: Bohemia. - 39, 2 (1998), s Akce: Sudetendeutsche Frage [Konference]. Boca Raton ; Salt Lake City HAHNOVÁ, Eva:»Do the Expelled Sudeten Germans Hold the Key to the Czech Future?«/ Eva Hahn. - In: Forward to the Past? / Eds. Lene B. Sörensen, Leslie C. Eliason. - Aarhus, 1997.

6 - S HAHNOVÁ, Eva - HAHN, Hans Henning: Flucht und Vertreibung. - In: Deutsche Erinnerungsorte. 1 / Hrsg. François Etienne aj. - München, S HAHNOVÁ, Eva: Menschen oder Nationen? : Die Vertreibung der Deutschen aus tschechischer Sicht / Eva Schmidt-Hartmann. - In: Die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten / Ed. Wolfgang Benz Aufl. - Frankfurt a.m., S HAHNOVÁ, Eva:»My«a»oni«: Hledání eské národní identity na stránkách Dneška z roku 1946 / Eva Hartmannová. - In: Stránkami soudobých d jin / P ipr. a uspo. Karel Jech. - Praha, s. - S HAHNOVÁ, Eva: O»d jinných p ekážkách«a esko-n meckém dialogu historik : Dov tek ke zpráv o diskusi bohemist v as. Osteuropa. - In: eský asopis historický. - 98, 4 (2000), s HAHNOVÁ, Eva: P ísp vek k diskusi o tzv. sudeton meckém problému / Eva Hartmannová. - Res. angl. - In: Soudobé d jiny. - 1, 2/3 (1993/1994), s HAHNOVÁ, Eva: Die Sudetendeutschen in der deutschen Gesellschaft : ein halbes Jahrhundert politischer Geschichte zwischen»heimat«und»zuhause«/ Eva Hahn. - In: Im geteilten Europa / Hrg. Hans Lemberg aj. - Essen, s. - S HAHNOVÁ, Eva: Die Sudetendeutschen in der deutschen Gesellschaft : ein halbes Jahrhundert politischer Geschichte zwischen»heimat«und»zuhause«/ Eva Hahn. - In: Begegnung und Konflikt / Eds. Jörg K. Hoensch aj. - Essen, s. - S Akce: Begegnung und Konflikt [Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission]. Marburg HAHNOVÁ, Eva: Sudetskí Nemci v nemeckej spolo nosti : polstoro ie politických dejín medzi»vlas ou«a»domovom«. - In: V rozdelenej Európe / Zost. Dušan Ková aj. - Bratislava, s. - S HAHNOVÁ, Eva: Tschechen und Sudetendeutsche : Ein mühsamer Abschied von der Vergangenheit / Eva Schmidt-Hartmann. - In: Bohemia. - 34, 2 (1993), s HÁJEK, Miloš: N kolik poznámek k Danubiov lánku»tézy o vysídlení eskoslovenských Nemcov«. - In: eši, N mci, odsun / K vyd. p ipr. Bohumil erný aj. - Praha, s. - S.

7 Polem. na: Tézy o vysídlení eskoslovenských Nemcov in: Sv dectví 57 (1978), s / Ján Mlynárik. 57 HANDL, Vladimír: The Czech-German Declaration on Reconciliation. - In: Perspectives. - 9, (1997/1998), s HANDL, Vladimír: esko-n mecká prohlášení mezi minulostí a zít kem? - In: Mezinárodní vztahy. - 3 (1998), s HANDL, Vladimír: Die tschechisch-deutsche Erklärung von 1997 : Politisches Ende eines schwierigen historischen Kapitels? - In: WeltTrends (1998), s HANDL, Vladimír: Zum Verhältnis von Innen- und Aussenpolitik : die tschechoslowakisch-deutschen Beziehungen seit In: Tschechen, Slowaken und Deutsche. - Hannover, S HANZLÍK, František: Benešovy dekrety a konstituování politického systému osvobozené republiky v roce In: Sou asný stav a perspektivy zkoumání politických stran na našem území / Red. Pavel Marek. - Olomouc, s. - S Akce: Sou asný stav a perspektivy zkoumání politických stran na našem území [V decká konference]. Olomouc HANZLÍK, František: Historické souvislosti geneze ešení otázky odsunu sudetských N mc a p ijetí benešových dekret. - In: Sborník Vysoké vojenské školy. - 2 (1994), s HANZLÍK, František: K historickým souvislostem p ijetí Benešových dekrenat a ešení otázky sudetských N mc. - Res. angl. - In: Politologický asopis. - 2, 2 (1995), s HAVEL, Václav: eši a N mci na cest k dobrému sousedství : Projev pronesený v aule Univerzity Karlovy. - In: St ední Evropa. - 11, 47 (1995), s HAVLÍ EK, Dušan: Srovnávání. - In: Listy. - 28, 6 (1998), s HAVLÍK, Bohumil: Perzekuce a odsun N mc na jihozápadní Morav v letech In: Vlastiv dný sborník Vyso iny. Odd. v d spole enských. - 12, (2000), s HEJDÁNEK, Ladislav: Dopis p íteli : 3. ada , dopis. 4/44. - In: eši, N mci, odsun / K

8 vyd. p ipr. Bohumil erný aj. - Praha, s. - S HEROLDOVÁ, Iva: Etnické procesy v eském pohrani í po druhé sv tové válce. - In: V rozdelenej Európe / Zost. Dušan Ková aj. - Bratislava, s. - S HOBZA, Radek: Ne kolektivní trest, ale sebeob tování. - In: eský zápas. - 75, 9 (1995), s. 1, HOUŽVI KA, Václav: Aktuální podoba sudeton mecké otázky. - In: Spory o d jiny Praha, s. - S Res. angl. Akce: Novodobé mýty eské minulosti a sou asnosti [Seminá ]. Praha HOUŽVI KA, Václav: esko-n mecké pohrani í v nových podmínkách. - In: Mezinárodní vztahy. - 4 (1996), s HOUŽVI KA, Václav: esko-n mecké pohrani í v nových souvislostech. - In: Kdo žije v pohrani í. - Ústí n.l., s. - S HOUŽVI KA, Václav: esko-n mecké pohrani í v nových souvislostech. - In: Politologická revue. - 2, 2 (1996), s Res. angl. 74 HOUŽVI KA, Václav: Germany as a Factor of Differentiation in Czech Society. - In: Czech Sociological Review. - 6, 2 (1998), s HOUŽVI KA, Václav: Odsunutí N mc - jádro esko-n meckého sporu. - In: Kdo žije v pohrani í. - Ústí n.l., s. - S HOUŽVI KA, Václav: Sudeton mecká otázka a vztahy ech k N mecku : Hlavní poznatky sociologických výzkum v letech In: Mezinárodní vztahy. - 4 (2000), s Res. angl. 77 HRADILOVÁ, Jana: Anarchie moci : Správní a dozor í personál tábora pro N mce v Adolfovicích ( ). - In: Historie (2001), s Res. n m. Akce: Historie 2000 [Celostátní studentská v decká konference]. eské Bud jovice HRADILOVÁ, Jana: Internace n meckého obyvatelstva v adolfovickém tábo e In: Jesenicko. - 2, (2001), s

9 79 HRAZDÍRA, Ji í - KAISER, Vladimír: Interna ní tábory v Ústí nad Labem In: eši a N mci = Tschechen und Deutsche. - Praha, s. - S Akce: Ztracené d jiny? Verlorene Geschichte? [Mezinárodní konference]. Jihlava HRAZDÍRA, Ji í - KAISER, Vladimír: Internierungslager in Aussig an der Elbe In: eši a N mci = Tschechen und Deutsche. - Praha, s. - S Akce: Ztracené d jiny? Verlorene Geschichte? [Mezinárodní konference]. Jihlava HRBEK, Jaroslav: Americký dokument o odsunu N mc z eskoslovenska. - In: Historie a vojenství. - 44, 5 (1995), s HRBEK, Jaroslav: Konec války a my. - In: D jiny a sou asnost. - 17, 3 (1995), s HRUBÝ, Karel O transferu menšin : Konference o esko-n meckých vztazích v Bad Wiessee, In: Prom ny. - 28, 3 (1991), s HÜBL, Milan: Glosy k vysídlení eskoslovenských N mc : [Polemické p ísp vky k Mlynárikovým Tezím o vysídlení s. N mc ]. - In: eši, N mci, odsun / K vyd. p ipr. Bohumil erný aj. - Praha, s. - S Polem. na : Tézy o vysídlení eskoslovenských Nemcov / Ján Mlynárik // In: eši, N mci, odsun. Praha, S HÜBNER, Miloš: Pár poznámek ke Smí ení. - In: St ední Evropa. - 13, 66 (1997), s CHROMÝ, Pavel: Etnická istka nebo d jinné vít zství? - In: Geografické rozhledy. - 8, 3 (1998/1999), s CHURA, Milan: Postupim jako eské alibi. - In: esko-n mecké vztahy. - Praha, S ICHA, Roman - KAREL, Ji í - SCHNEIDER, Herbert: T žké umírání na prahu míru - Rýma ovsko In: St ední Morava. - 9 (1999), s JE ÁBEK, Milan: Vybrané poznatky ze sociologického šet ení v esko-n meckém pohrani í. - In: Území v procesu zm n / Ed. Gilles Lepesant. - Praha, s. - S

10 Akce: Území v procesu zm n [Kolokvium]. Praha JEST ÁB, Vojt ch: Kv ten 1945 : Divoký odsun v Brn. - In: Listy. - 31, 1 (2001), s Zkrác. text 39. kap. knihy: Hmatat až k nahot. 91 JÍLEK, Tomáš: Historické zhodnocení esko-n meckých vztah v západním eském pohrani í. - In: Sborník sociáln ekonomického ústavu SAV, S JI ÍK, Václav: Retribu ní realita a Chebsko. - In: Velké d jiny malý národ / Ed. Frank Boldt. - Praha, s. - S K problematice vysídlení sudetských N mc : Synod eskobratrské církve evangelické : Toto stanovisko p ijal 29. synod dne 18. listopadu 1995 za stanovisko eskobratrské evangelické. - In: Za války a po válce / Uspo. Jan apek. - St edokluky, s. - S KAISER, Vladimír: Einige Anmerkungen zu Pavel Schnabels Film»Die Brücke von Aussig«- (ZDF , Uhr). - In: eši a N mci cestou dialogu = Deutsche und Tschechen Weg des Dialogs. - Praha, s. - S Akce: eši a N mci cestou dialogu = Deutsche und Tschechen Weg des Dialogs [5. sympozium]. Jihlava KAISER, Vladimír: Das Kriegsende und die Vertreibung der Deutschen aus dem Aussiger Gebiet. - In: Erzwungene Trennung / Hrsg. Detlef Brandes aj. - Essen, s. - S KAISER, Vladimír: N kolik poznámek k filmu Pavla Schnabela»Die Brücke von Aussig«- (ZDF , Uhr). - In: eši a N mci cestou dialogu = Deutsche und Tschechen Weg des Dialogs. - Praha, s. - S Akce: eši a N mci cestou dialogu = Deutsche und Tschechen Weg des Dialogs [5. sympozium]. Jihlava KAISER, Vladimír Neue Sichtweisen auf die Ereignisse in Aussig vom 31. Juli In: eši a N mci historická tabu = Tschechen und Deutsche historische Tabus. - Praha, s. - S Akce: Bílá místa - mezery a tabu v n mecko- eských d jinách [Konference]. Jihlava KAISER, Vladimír: Nové pohledy na události v Ústí nad Labem 31. ervence In: eši a N mci historická tabu = Tschechen und Deutsche historische Tabus. - Praha, s. - S Akce: Bílá místa - mezery a tabu v n mecko- eských d jinách [Konference]. Jihlava

11 99 KAISEROVÁ, Kristina: Odsun - die Vertreibung der Sudetendeutschen : Výstava v Sudeton meckém dom v Mnichov (kv ten- íjen 1995), scéná : Alois Harasko, Roland J. Hoffmann. - In: Minulostí Západo eského kraje. - 31, (1996), s Akce: Die Vertreibung der Sudetendeutschen [Výstava]. München KAREL, Ji í - PLESKÁ, Leona: Sm rnice k»divokým«odsun m? - In: St ední Morava. - 12, (2001), s KÁRNÍK, Zden k: Odsun N mc a dlouhodobé sociální a hospodá ské trendy ve vývoji obyvatelstva v industriální spole nosti : Na p íkladu dvou obcí p i národnostní hranici v Orlických horách. - In: Východo eské listy historické. - 11/12, (1997), s Text p v. p ipr. pro seminá v Deštném (1995). 102 KASTNER, Quido: Zm ny národnostní skladby obyvatelstva eského pohrani í. - In: Kdo žije v pohrani í. - Ústí n.l., s. - S KINDL, Milan: Ješt jednou k problém m konfiskace. - In: Právník , (1994), s KINDL, Milan - KNAPP, Viktor: K n kterým otázkám konfiskace podle dekret prezidenta republiky. 12 a. 108/1945 Sb. - In: Právník , 7 (1994), s KLENOVSKÝ, Jaroslav: Memorandum k odsunu Sudetských N mc a k otázce vzájemného odpušt ní a usmí ení mezi nimi a eským národem. - In: Akademické listy. P íl. 3. ( erven 1990), s KLIMEK, Antonín: Cesta k odsunu. - In: Soudobé d jiny. - 1, 2/3 (1993/1994), s Res. angl. KLVA OVÁ, Eva: Restitu ní bujení. - In: Ekonom. - 38, 4 (1994), s KOHÁK, Erazim: Dopis anonymnímu p íteli in: Sv dectví 59/ In: eši, N mci, odsun / K vyd. p ipr. Bohumil erný aj. - Praha, s. - S KOHOUT, Luboš: Kritické poznámky k tezím Danubia : Rekapitulace diskuse. - In: eši, N mci, odsun / K vyd. p ipr. Bohumil erný aj. - Praha, s. - S Polem. na : Tézy o vysídlení eskoslovenských Nemcov / Ján Mlynárik // In: eši, N mci, odsun. Praha, S

12 110 KONVI KA, Libor: K problému esko-sudetského vyrovnání. - In: Sociologické aktuality. - 5, 5 (1994), s KREJ Í, Jan: Reparace a n které další nároky v i N mecku, vyplývající z mnichovské dohody a z druhé sv tové války. - In: Krajanské organizace sudetských N mc v SRN Praha, s. - S KREJ Í, Oskar: Benešovy dekrety neexistují! - In: Ekonom. - 45, 37 (2001), s KREJ Í, Oskar: Legenda o Benešových dekretech. - In: Ekonom. - 42, 37 (1998), s K EN, Jan: Die Abschiebung aus deutscher Sicht. - In: eši a N mci = Tschechen und Deutsche. - Praha, s. - S Akce: Ztracené d jiny? Verlorene Geschichte? [Mezinárodní konference]. Jihlava K EN, Jan: Neue tschechische Studien zum Jahr In: Mentalitäten - Nationen - Spannungsfelder / Hrsg. Eduard Mühle aj. - Marburg/Lahn, S Akce: Mentalitäten - Nationen - Spannungsfelder [Kolloquium]. Marburg/Lahn K EN, Jan: N kolik témat pro esko-n mecký dialog. - In: eši a N mci. - Praha, s. - S Akce: Deklarace nová šance pro budoucnost [6. sympózium]. Jihlava K EN, Jan: Odsun N mc ve sv tle nových pramen : Dialog, m sí ník pro politiku, hospodá ství a kulturu, Ústí n.l. 1967, ást 1,. 4, str. 1-5, ást 2. 5, str. 6-10, ást 3. 6, str In: eši, N mci, odsun / K vyd. p ipr. Bohumil erný aj. - Praha, s. - S K EN, Jan: Odsun v n meckých pohledech. - In: eši a N mci = Tschechen und Deutsche. - Praha, s. - S Akce: Ztracené d jiny? Verlorene Geschichte? [Mezinárodní konference]. Jihlava K EN, Jan: Probleme und Chancen der Kooperation tschechischer und deutscher Historiker. - In: Aspekte der Zusammenarbeit in der Ostmitteleuropa-Forschung / Hrsg. Hugo Weczerka. - Marburg, S

13 K EN, Jan: Tschechen, Deutsche, Vertreibung - Übereinstimmungen und Streitigkeiten. - In: Tschechen, Deutsche und der Zweite Weltkrieg / Hrsg. Robert Maier aj. - Hannover, S K EN, Jan: Die Vergangenheit bei Tschechen und Sudetendeutschen. - In: Bohemia. - 34, 2 (1993), s K EN, Jan: Vergebung, Entschuldigung und Blick in die Zukunft [Vergebung, Entschuldigung und Blick in die Zukunft]. - In: Ztracené d jiny aneb ziemie odzyskane? = Verlorene Geschichte oder wiedergewonnenes Land? - Praha, S K EN, Jan: Zwei deutsche Fragen. - In: Dokumentation Ostmitteleuropa. - 5/6 (1991) KU ERA, Jaroslav: Auf dem Weg zu einem Nationalstaat : Tschechen und Deutsche in der Nachkriegstschechoslowakei. - In: An der Bruchlinie = Na rozhraní sv t / Hrsg. Gernot Heiss aj. - Innsbruck, s. - S KU ERA, Jaroslav: eská historiografie a odsun N mc : Pokus o bilanci ty let. - Res. angl. - In: Soudobé d jiny. - 1, 2/3 (1993/1994), s KU ERA, Jaroslav: eši a N mci v eskoslovensku : Zamyšlení nad jejich soužitím a jeho koncem. - Res. n m. - In: Slovanské historické studie. - 19, (1993), s KU ERA, Jaroslav: Na cest k národnímu státu : eši a N mci v povále ném eskoslovensku. - In: An der Bruchlinie = Na rozhraní sv t / Hrsg. Gernot Heiss aj. - Innsbruck, s. - S KU ERA, Jaroslav: Statistické propo ty odsunových ztrát - kone né slovo nebo slepá uli ka? - In: Cesta do katastrofy / Ed. Ivona ezanková aj. - Praha, s. - S Akce: 3. konference esko-n mecké historické komise. Šti ín KU ERA, Jaroslav: Die sudetendeutschen Vertreibungsverluste : Zum neuesten Beitrag von Fritz Peter Habel. - In: Bohemia. - 37, (1996), s KU ERA, Jaroslav: Die Vertreibung : Die Debatte um die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung in der Tschechoslowakei und ihre politische Bedeutung. - In: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften. - 2, 3 (1992), s

14 KU ERA, Rudolf: esko-n mecká prohlášení. - In: St ední Evropa. - 13, 66 (1997), s KU ERA, Rudolf: Odvaha být malým jen geograficky. - In: St ední Evropa. - 16, 102 (2000), s KU ERA, Rudolf: Die staatsrechtliche Einordnung der Beneschdekrete. - In: Erzieherbrief. - 46[47], (2000), s KUDLÁ EK, Martin: N mecká majorita v Miroslavi v letech In: Ro enka Státního okresního archivu ve Znojm 1996 / Uspo. Michaela Chládková aj. - Znojmo : Státní okresní archiv, s. - S KUKLÍK, Jan: Dekrety prezidenta republiky. - In: Národnostní menšiny / Ed. Jana Kohnová aj. - Praha, s. - S KUKLÍK, Jan Po átky vydávání dekret prezidenta republiky v londýnském exilu. - In: Soudobé d jiny. - 3, 1 (1996), s Res. angl. 137 KUKLÍK, Jan: Po átky vydávání dekret prezidenta republiky v londýnském exilu. - In: Pocta svobod. - Brno, S KUNŠTÁT, Miroslav: Faktor minulosti v sou asných esko-n meckých vztazích. - In: Mezinárodní politika. - 25, 11 (2001), s KUNŠTÁT, Miroslav: Perceptions at the German-Czech Relations after the Second World War. - In: Coming to Terms with Past. - Birmingham, S KURAL, Václav: Diskussionsbeitrag : Fragezeichen zur letzten Phase des tschechisch-deutschen Zusammenlebens in den böhmischen Ländern. - In: Bohemia. - 35, 2 (1994), s Akce: Unsere Geschichte : Die tschechisch-deutsche Vergangenheit als Interpretationsproblem. Praha KURAL, Václav: Glosy na okraj»poznámek...«b. Doležala. - Res. angl. - In: Soudobé d jiny. - 1, 2/3 (1993/1994), s Polem. na : Poznámky k sudeton meckému problému / Bohumil Doležal // Soudobé d jiny. - Ro. 1,. 2/3 (1993/1994), s

15 KURAL, Václav: Hlavní organizace sudeton meckých vysídlenc v SRN In: Studie o sudeton mecké otázce / Václav Kural aj. - Praha, s. - S KURAL, Václav: Ješt n kolik glos. - In: eši, N mci, odsun / K vyd. p ipr. Bohumil erný aj. - Praha, s. - S KURAL, Václav: Katastrofické vyúst ní esko-n meckých vztah. - In: eši a N mci historická tabu = Tschechen und Deutsche historische Tabus. - Praha, s. - S Akce: Bílá místa - mezery a tabu v n mecko- eských d jinách [Konference]. Jihlava KURAL, Václav: Die katastrophale Zuspitzung der tschechisch-deutschen Beziehungen. - In: eši a N mci historická tabu = Tschechen und Deutsche historische Tabus. - Praha, s. - S Akce: Bílá místa - mezery a tabu v n mecko- eských d jinách [Konference]. Jihlava KUSEBAUCHOVÁ, Eva: Život? - Soub. text v n m. - In: Sv dkové zaml ené minulosti / P el. a red. Iva Da ková. - Praha, s. - S LINHARTOVÁ, Hana - JULÍNKOVÁ, Renata - ŽÁRSKÁ, Monika: Období po roce 1946 : Dialog žen obou národností a r zných generací / Hana Linhartová, Renata Julínková, Monika Žárská. - In: eské a n mecké ženy v procesu usmí ení. - Bonn ; Praha, s. - S Akce: eské a n mecké ženy v procesu usmí ení [ eskon mecké fórum žen]. Bonn LN NI KOVÁ, Andrea: Zadržování a vyšet ování osob obvin ných podle tzv. malého dekretu v Moravské Ostrav po kv tnu In: V ze ství ve st ední Evrop v letech P íl. as. eské v ze ství,. 3 (2001). - Praha, s. - S Res. angl. Akce: V ze ství ve st ední Evrop v letech [Mezinárodní seminá ]. Praha LOEWENSTEIN, Bed ich: Identitäten - Vergangenheiten - Verdrängungen. - In: Bohemia. - 34, 2 (1993), s LOEWENSTEIN, Bed ich: P ísp vek do diskuse. - In: eši, N mci, odsun / K vyd. p ipr. Bohumil erný aj. - Praha, s. - S LUKAS, Ji í: Odsun n meckého obyvatelstva z Prahy v roce In: Pražský sborník historický. - 23, (1990), s

16 LUŽA, Radomír: Dopis Radomíra Luži Ladislavu Hejdánkovi. - In: eši, N mci, odsun / K vyd. p ipr. Bohumil erný aj. - Praha, s. - S MACHÁ EK, Pavel: Nebezpe né výpravy landsmanštaftu do lesa paragraf. - In: esko-n mecké vztahy Praha, s. - S Akce: esko-n mecké vztahy [Konference]. Praha MACHÁ EK, Pavel: Nezvratnost dekret prezidenta eskoslovenska. - In: eskoslovenství - sou ást evropanství / Red. Stanislava Ku erová aj. - Brno, s. - S Akce: esko-slovenská vzájemnost a svébytnost v soudobé Evrop [Odborná mezinárodní konference]. Luha ovice MAIDL, Václav: Flucht und Vertreibung in der tschechischen Nachkriegsliteratur. - In: Landschaften der Erinnerung / Hrsg. Elke Mehnert. - Frankfurt a.m., s. - S MANDLER, Emanuel: Ackermann-Gemeinde aktivní. - In: St ední Evropa. - 16, 99 (2000), s. IV-VII. 157 MANDLER, Emanuel: Budeme obhajovat Benešovy dekrety? - In: St ední Evropa. - 12, 63 (1996), s Akce: Fórum smí ení. Vina ice MANDLER, Emanuel: Jeden díl permanentní revoluce v echách a na Morav In: St ední Evropa. - 12, (1996), s ; ; MANDLER, Emanuel: K pochopení esko-n meckých vztah v letech a vlastn i potom In: St ední Evropa. - 15, (1999), s ; MANDLER, Emanuel: Nové prostory : S p ihlédnutím k nejnov jší studii esko-n mecké komise historik. - In: St ední Evropa. - 12, 64 (1996), s Polem. na : Prostor,. 31 (1996) : Konfrontace. 161 MANDLER, Emanuel: Odsunuté d jiny a chyb jící d jiny odsunu : Recenze, ukázky a diskuse In: St ední Evropa. - 15, 92/93-94/95 (1999), s ; MANDLER, Emanuel: Poj_te diskutovat o povále ném vyhnání N mc! - In: St ední Evropa. - 15, 92/93 (1999), s. I-III. 163

17 MANDLER, Emanuel: Potíže s N meckem a s N mci. - In: Nebát se a nekrást? / Emanuel Mandler. - Praha, s. - S MANDLER, Emanuel Revoluce, na kterou jsme zapomn li. - In: Nebát se a nekrást? / Emanuel Mandler. - Praha : Torst, s. - S MAŠKOVÁ, V ra: K odsunu uprchlík a n meckého obyvatelstva z okresu eský Krumlov v letech In: Výb r z prací len Historického klubu p i Jiho eském muzeu v. Bud jovicích. - 29, 1 (1992), s MATES, Pavel: Dekrety prezidenta republiky. - In: Právní rádce. - 2, 8 (1994), s MATES, Pavel: Dekrety prezidenta republiky. - In: S' , 43 (1994), s. 12. MATES, Pavel: Rozm ry odsunu. - In: ROK. - 3, 2 (1992), s M CHÝ, Jan: Rozhodnutia na hrane doby : Benešove dekréty. - In: Historická revue. - 4, 9 (1993), s MEZIHORÁK, František: Chancen der Versöhnung aus tschechischer Sicht. - In: Deutsche, Polen, Tschechen. - Frankfurt a.m., S MEZIHORÁK, František: Der tschechisch-deutsche gordische Knoten. - In: Wandel der Werte. - Olomouc, S MIKULE, Vladimír: Dekrety prezidenta republiky a nyn jší právo. - In: Právní aspekty odsunu sudetských N mc / Odpov. red. Dobroslav Mat jka. - Praha, s. - S MIKULE, Vladimír: Dekrety prezidenta republiky po padesáti letech. - In: Studie o sudeton mecké otázce / Václav Kural aj. - Praha, s. - S MÍ EJOVSKÝ, Lubomír: Benešovy dekrety nelze zrušit! - In: esko-n mecké vztahy Praha, s. - S Akce: esko-n mecké vztahy [Konference]. Praha MÍŠKOVÁ, Alena: Odsun a Intolerance : Ke dv ma výstavám v novaným transferu n meckého

18 obyvatelstva. - In: D jiny a sou asnost. - 17, 5 (1995), s Akce:»Odsun«- Die Vertreibung der Sudetendeutschen [Výstava]. Ústí n.labem ; Intolerance [Výstava]. Mnichov MLYNÁ, Zden k: Dopis Zde ka Mlyná e redakci Sv dectví : Sv detví 58/1979, str In: eši, N mci, odsun / K vyd. p ipr. Bohumil erný aj. - Praha, s. - S NAJDEKOVÁ, Matylda: Nezbavitelná minulost In: St ední Evropa. - 15, 88-94/95 (1999), s ; ; ; ; ; ; 16, 96 ; (2000) s ; ; ; NEJVYŠŠÍ soud eské republiky : Posuzování spln ní zákonných podmínek konfiskace majetku podle dekret. 12/1945 Sb. a. 28/1945 Sb. soudem. - In: Právní rozhledy. - 7, 7 (1999), s NOVOTNÝ, Gustav: Benešovy dekrety a jejich interpretace p i restituci vlastnických vztah k les m. - In: Lesnictví - Forestry. - 40, 3 (1994), s NOVOTNÝ, Karel: Majetek sudetských N mc ve sv tle právních dokument. - In: P ítomnost. - 2, 10 (1991), s OPAT, Jaroslav: K Bohemovu»Slovu o odsunu«. - In: eši, N mci, odsun / K vyd. p ipr. Bohumil erný aj. - Praha, s. - S ORDERLY Transfers of German Populations : Originální zn ní XIII. hlavy [dohody v Postupimi z ]. - In: Právní aspekty odsunu sudetských N mc. P íl. 3 / Odpov. red. Dobroslav Mat jka. - Praha, s. - S PAUER, Jan: Problém morálních norem a hodnot v esko-n mecké diskusi. - In: Sociologický asopis. - 35, 2 (1999), s Res. angl. 184 PAVLÍ EK, Václav - MALÝ, Karel: Mýty a realita prezidentských dekret. - In: VIII. sjezd eských historik : Hradec Králové zá í 1999 / Ed. p ipr. Ji í Pešek. - Praha, s. - S Akce: VIII. sjezd eských historik. Hradec Králové PAVLÍ EK, Václav: O amnestiích, zákonu. 115/1946 Sb. a aktech odporu proti N mecku. - In: Studie o sudeton mecké otázce / Václav Kural aj. - Praha, s. - S

19 186 PAVLÍ EK, Václav: O dekretech prezidenta republiky. - In: Právní aspekty odsunu sudetských N mc / Odp. red. Dobroslav Mat jka. - Praha, s. - S PAVLÍ EK, Václav: O legalit a legitimit transferu n meckého obyvatelstva z eskoslovenska. - In: Evropa mezi N meckem a Ruskem / Eds. Miroslav Šesták aj. - Praha, s. - S Res. n m. 188 PAVLÍ EK, Václav - SUCHÁNEK, Radovan: O n kterých otázkách majetkových nárok v esko-n meckých vztazích. - In: Krajanské organizace sudetských N mc v SRN Praha, s. - S PAVLÍ EK, Václav: Sou asnost a dekrety prezidenta republiky. - In: eské a n mecké ženy v procesu usmí ení. - Bonn ; Praha, s. - S Akce: eské a n mecké ženy v procesu usmí ení [ eskon mecké fórum žen]. Bonn PAVLÍ EK, Václav: Über die Dekrete des Präsidenten der Republik in der Kontinuität von Staat und Recht. - In: Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften ( ). Bd. 4, Tschechoslowakei ( ) / Hrsg. Heinz Mohnhaupt aj. - Frankfurt a.main, S PAVLÍ EK, Václav: Úvahy o dekretální normotvorb a sou asnosti. - In: eskoslovenství - st edoevropanství - evropanství Brno, s. - S Akce: eskoslovenství - st edoevropanství - evropanství [Odborná mezinárodní konference]. Luha ovice PE ICH, Václav: Teze pro eský dialog s bývalými n meckými krajany. - In: eši a N mci historická tabu = Tschechen und Deutsche historische Tabus. - Praha, s. - S Akce: Bílá místa - mezery a tabu v n mecko- eských d jinách [Konference]. Jihlava PE ICH, Václav: Thesen zu einem tschechischen Dialog mit ehemaligen deutschen Mitbürgern. - In: eši a N mci historická tabu = Tschechen und Deutsche historische Tabus. - Praha, s. - S , fotogr. p íl. Akce: Bílá místa - mezery a tabu v n mecko- eských d jinách [Konference]. Jihlava PEŠEK, Ji í:»motivem pro vyhnání byl Mnichov...«. - In: Soudobé d jiny. - 8, 4 (2001), s Res. angl. Rec. na : Der Weg zur Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei / Detlef Brandes. - München, s.

20 195 PEŠEK, Ji í: [Vertreibung und Abschub]. - In: Minulostí Západo eského kraje, - 33 (1998), s Rec. na: Vertreibung und Abschub : Deutsche in Mähren / Emilia Hrabovec. - Wien, PETRÁŠ, Ji í: Konec soužití ech a N mc v eských Bud jovicích. - In: Jiho eský sborník historický. - 66/67, (1997/1998), s PETRÁŠ, Ji í - SVÁTEK, František: Odsun N mc : esko-n mecké soužití a odsun n meckého obyvatelstva na jižní hranici s Rakouskem v letech 1945 až In: Kultury na hranici / Vyd. Andrea Komlosy aj. - Wien, s. - S PETRÁŠ, Ji í: Poznámky k esko-n mecké problematice v eských Bud jovicích po skon ení II. sv tové války. - In: Výb r z prací len Historického klubu p i Jiho eském muzeu v. Bud jovicích. - 32, (1995), s PFAFF, Ivan: [Polemika k odsunu N mc ]. - In: eši, N mci, odsun / K vyd. p ipr. Bohumil erný aj. - Praha, s. - S PICK, Otto: Chceme revidovat výsledky druhé sv tové války? - In: Ekonom. - 21, 3 (1995), s PIŠTORA, Ladislav: P esídlenci - kategorie obyvatel ve Spolkové republice a odsun N mc z naší republiky. - In: Demografie. - 32, 3 (1990), s PITHART, Petr: Výhrady i p itakání. - In: Soudobé d jiny. - 1, 2/3 (1993/1994), s Res. angl. Rec. na : Poznámky k sudeton meckému problému // Soudobé d jiny. - Ro. 1,. 2/3 (1993/1994), s PODLEŠÁK, Jan: Odpušt ní a smí ení : K odsunu sudetských N mc a k jejich nároku na vlast. - In: Proglas. - 3, 9 (1992), s POKORNÝ, Ladislav: K odsunu N mc z eskoslovenska po druhé sv tové válce. - In: K es anská revue. - 61, 5 (1994), s Akce: Odsun N mc z eskoslovenska [Panelová diskuse]. Praha

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Filozofický ústav v Plzni (1805-1850) a autoři okruhu Puchmajerových almanachů

Filozofický ústav v Plzni (1805-1850) a autoři okruhu Puchmajerových almanachů STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE Smetanovy sady 2 Bibliografická rešerše č. 7/2004 Počet záznamů: 62 + 5 příloh Filozofický ústav v Plzni (1805-1850) a autoři okruhu Puchmajerových almanachů

Více

ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ ( ) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ. svazek 1

ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ ( ) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ. svazek 1 ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ (1918-1938) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ svazek 1 Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum 2010 svazek 1 KAREL MALÝ Statě Slovo

Více

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch 9 8 6 7 5 ÚNOR Nj obchod, služby a cestovní ruch 1 Petr Hladík 14 Hynek 09:00-12:00 Valentýn 10:30 2 Rekvalifikace PC - Eva Sýkorová 15 Nela 09:00-12:00 Jiřina Nj - konverzace 3 Šárka Kuthanová Blažej

Více

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2012

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2012 Výro ní zpráva Nada ního fondu SENIO I SKUPINY EZ za rok 2012 Základní údaje o nada ním fondu Název: Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ" Sídlo: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 : 279 47 564 Vznik: 27.9.2007

Více

- ústava = konstituce = nejvyšší platná zákonná norma; základní zákon státu; přijetí: při založení, převratu, po válce

- ústava = konstituce = nejvyšší platná zákonná norma; základní zákon státu; přijetí: při založení, převratu, po válce Otázka: Ústava a konstitucionalismus Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): barbora4.a - ústava = konstituce = nejvyšší platná zákonná norma; základní zákon státu; přijetí: při založení, převratu,

Více

Výběrová bibliografie Václava Kurala

Výběrová bibliografie Václava Kurala Výběrová bibliografie Václava Kurala Sestavila Kristina Rexová MONOGRAFIE: - Partyzánské hnutí v Československu za druhé světové války. Aut.: Antonín Benčík Václav Kural Jan Paulík Jaroslav Šolc Zdeněk

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Zdeněk Sadovský

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Zdeněk Sadovský ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2016 (Stav k 25.4.2016) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Les fuentes hispánicas y americanas en el archivo de Žitenice Bohemia. In: Ibero-Americana Pragensia. Roč. 13, 1979, č. 201-206.

Les fuentes hispánicas y americanas en el archivo de Žitenice Bohemia. In: Ibero-Americana Pragensia. Roč. 13, 1979, č. 201-206. BIBLIOGRAFIE PRACÍ EDUARDA MIKUŠKA Sestavila Kristina Rexová Důl Mír, nositel Řádu práce, v minulosti a dnes (spoluautor). Břežánky (Doly Klementa Gottwalda n.p.) 1973. Ideové pojetí vztahu českého státu

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: STU/05/0900364/000/003 V Brně dne 31.07.2009 Číslo jednací:

Více

Morava - Přerov 23.5.2009

Morava - Přerov 23.5.2009 Morava - Přerov 23.5.2009 POŘADÍ DRUŽSTVO Plné Dor Celkem Chyby 1 Wydlack Valmez 715 364 1079 15 2 CAMO Ptáček Luhač 736 301 1037 14 3 WMS Blansko 692 340 1032 17 4 RESTA DAKON Lověšice 731 297 1028 14

Více

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha ADRESÁŘ magistrátů Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha leden 2015 Adresář magistrátů (aktualizace leden 2015) Adresář obsahuje údaje o magistrátech, včetně údajů o odborech kultury.

Více

závod č. 98 Letní slalom v Českém Vrbném MČR veteránů a MČR C2ž a C2mix České Vrbné

závod č. 98 Letní slalom v Českém Vrbném MČR veteránů a MČR C2ž a C2mix České Vrbné K1M barva čísel: černá 1 23040 ZVOLÁNEK Jan 1995 U23 2+ SKVS ČB Pouze sobota 2 78006 PRCHLÍK Michal 1981 2 L.Tábor 3 34043 ČERVENKA Ondřej 1996 U23 2 Hubertus 4 187006 NEUGEBAUER Roman 1965 V 2 Stonava

Více

Zadání úkolů školního kola - test

Zadání úkolů školního kola - test Č. Jméno Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101 00

Více

I odorživotuíbo prostředí Ma~strát města 1lihtTP~

I odorživotuíbo prostředí Ma~strát města 1lihtTP~ I odorživotuíbo prostředí Ma~strát města 1lihtTP~ dle rozdělovníku Váš dopis ze dne čislo jednaci vyřizuje I telefon 05.12.2014 MMJ/OZP/9998/2014-3 Ing. Samešová/706 11.02.2015 24669/2015/MMJ oprávněná

Více

Dřevohostice. Elektronický Digitální Povodňový Portál

Dřevohostice. Elektronický Digitální Povodňový Portál Elektronický Digitální Povodňový Portál Dřevohostice Stanoviště: Náměstí 74/, Dřevohostice 75114 Telefon: 581297911,725136620 ou@drevohostice.cz Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice

Více

Vě k Po řadí na HL Po č et hlas ů

Vě k Po řadí na HL Po č et hlas ů Ve volbách do zastupitelstva obce (mě stysu, mě sta, mě stské č ásti, m ě stského obvodu) Boršice u Blatnice okres. U herské Hradišt ě... konaných ve dnech (dne) 1 0.10. - 11.10.2014 byly podle výsledk

Více

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013 V Litom icích 4.11.2012 Vedoucí sout že: Martin Vrbata Op t za ínají být ve v tší mí e v nepo ádku zaslané zápisy o utkání, nedopln né nap.o jméno rozhod ího, as utkání, teplota, platnost kolaudace a hlavn

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 43 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Sjezdy O ŠTÍT MĚSTA TÁBORA MČR veteránů BHZ: 4 Druh závodu: Sjezd postupový Datum závodu: 09.05.2009 Začátek závodu 16:45

Více

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2013

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2013 Výro ní zpráva Nada ního fondu SENIO I SKUPINY EZ za rok 2013 Základní údaje o nada ním fondu Název: Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ" Sídlo: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 : 279 47 564 Vznik: 27.9.2007

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

CZ / AME / 004C MUDr. Michal Záruba April 30, 2008 (+420) 326 724 730 293 06 Kosmonosy Boleslavská 880

CZ / AME / 004C MUDr. Michal Záruba April 30, 2008 (+420) 326 724 730 293 06 Kosmonosy Boleslavská 880 Authorised Examiners (class 2 according to ICAO) authorisation name validation contact address CZ / AME / 003C MUDr. Vlastimil Kadlec April 30, 2006 (+420) 606 604 745 500 05 Hradec Králové Jungmannova

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2015 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 13 SPOLE NÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO

Více

Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování

Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Zde ka Niklasová 3. 11. 2014 editelka odboru ve ejných dražeb a realitní innosti Základní východiska

Více

Dějiny a zajímavosti obce Janov nad Nisou

Dějiny a zajímavosti obce Janov nad Nisou Dějiny a zajímavosti obce Janov nad Nisou BERAN, Pavel et.al. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl II., H-O. Praha: Libri, 2002, s. 145. BEROUNSKÝ, Jindřich. 107 let tramvají a městské

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 16.12.2010. čísl. 11/02/10-48/02/10

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 16.12.2010. čísl. 11/02/10-48/02/10 MĚSTO FULNEK Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 16.12.2010 čísl. 11/02/10-48/02/10 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Zlínský krajský přebor 22.kolo

Zlínský krajský přebor 22.kolo Zlínský krajský přebor 22.kolo Je dobojováno! Gratuluji Vsetínu A k návratu do Jihomoravské divize,bojkovicím k pěknému druhému místu a velká škoda bylo zaváhání Zlína A v Luhačovicích ve 20.kole,jinak

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1990/2012/Lu Č.J.: MUVI 17078/2012 VYŘIZUJE: Lukašíková TEL.: 556 312 265

Více

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH HUDEBNÍ OBOR Písňová soutěž Bohuslava Martinů, Praha říjen 2015 Beáta Vymlátilová 1. CENA pedagogické

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu 2008/07/II --- 2) program zasedání: 1. Informace, diskuse

Více

STATISTICKÝ ZPRAVODAJ

STATISTICKÝ ZPRAVODAJ ÚŘAD PRÁCE V JESENÍKU STATISTICKÝ ZPRAVODAJ Květen 28 Bílá Voda Javorník Bernartice Základní údaje regionu Jeseník Celkový počet obyvatel Počet EAO Celková výměra okresu Počet obcí Nejvýše položená obec

Více

Katastrální ú ad St edo eský kraj

Katastrální ú ad St edo eský kraj Tento projekt je spolufinancován z prost edk Evropské unie prost ednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. ÍLOHA. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve ejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem AD LDS

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

N zvy ulic v DaËicÌch

N zvy ulic v DaËicÌch N zvy ulic v DaËicÌch První oficiální rozdělení a pojmenování ulic města pochází z 80. let 19. století. Ulice měly svá jména samozřejmě již před tím, ale oficiálně pojmenovány byly až na zasedání obecního

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

Škola tazatel st 1 st 2

Škola tazatel st 1 st 2 Gymnázium Fr.Palackého Husova 146/2 Valašské Meziříčí Bartošková, Jana odevzdano odevzdano odevzdano odevzdano odevzdáno Slezské gymnázium, Opava, přísp.org. Krnovská 69 Opava Binarová, Veronika odevzdano

Více

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2015

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2015 Výro ní zpráva Nada ního fondu SENIO I SKUPINY EZ za rok 2015 Základní údaje o nada ním fondu Název: Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ" Sídlo: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 : 279 47 564 Vznik: 27.9.2007

Více

MINISTERSTVO KULTURY. I. Umění a knižní kultura

MINISTERSTVO KULTURY. I. Umění a knižní kultura MINISTERSTVO KULTURY I. Umění a knižní kultura II. Státní památková péče III. Ochrana movitého kulturního dědictví, muzea a galerie IV. Hromadné sdělovací prostředky a audiovize V. Ochrana práv duševního

Více

Otázky pro příjímací řízení pro akademický rok 2008/2009

Otázky pro příjímací řízení pro akademický rok 2008/2009 Otázky pro příjímací řízení pro akademický rok 2008/2009 Zadavatel: Společensko historický přehled: kód 4 Správná odpověď (jen jedna odpověď je správná) 4 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď

Více

Výpis usnesení ze 78. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 17. 12. 2015

Výpis usnesení ze 78. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 17. 12. 2015 RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Program: Výpis usnesení ze 78. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 17. 12. 2015 1. Změna usnesení č. 1249/2015/RK-77 ve věci poskytnutí dotace na přeshraniční

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen

Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen Auswahlbibliographie zu Zeitschriftenaufsätzen und Beiträgen in Sammelbänden aus den Jahren

Více

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu Celkem 17 0 0 2 Podíl 89.5% 0% 0% 10.5% 2008/07/II návrh: 1)

Více

D I E L I E C H T E N S T E I N I S C H T S C H E C H I S C H E N B E Z I E H U N G E N I M W A N D E L D E R Z E I T

D I E L I E C H T E N S T E I N I S C H T S C H E C H I S C H E N B E Z I E H U N G E N I M W A N D E L D E R Z E I T D I E L I E C H T E N S T E I N I S C H T S C H E C H I S C H E N B E Z I E H U N G E N I M W A N D E L D E R Z E I T E R G E B N I S S E D E R A R B E I T D E R T S C H E C H I S C H L I E C H T E N S

Více

Program konference (aktualizace V.)

Program konference (aktualizace V.) Teorie a praxe sociálního státu v Evropě ve 20. století Cesty k sociálnímu státu (Mezinárodní vědecká konference, Praha 14. 16. listopad 2011) A. Pondělí 14. 11. 2011: Program konference (aktualizace V.)

Více

TJ SPARTAK P erov oddíl dálkového a zimního plavání

TJ SPARTAK P erov oddíl dálkového a zimního plavání TJ SPARTAK P erov oddíl dálkového a zimního plavání Pod záštitou statutárního m sta P erov a obce Výkleky Po adatel: TJ Spartak P erov a 3R SPORT Datum: 21. ervna 2008 Místo: Lom Výkleky Okr. P erov editel

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

ZPRAVODAJ Vč divize. Výsledky 21. kola:

ZPRAVODAJ Vč divize. Výsledky 21. kola: Společná STK KKKS a PKKS ZPRAVODAJ Vč divize Číslo 21 - ročník 2008/09 Trutnov 04.04.2009 Zpracoval : I.Kulich Pokud dobře počítám, je rozhodnuto o vítězství. Vítězem Východočeské divize ročníku 2008-9

Více

B AGENTURA CZECHINVEST A JEJÍ REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ

B AGENTURA CZECHINVEST A JEJÍ REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ A ŘÍDICÍ ORGÁN OPPP MPO Řídicí orgán pro OPPP Odbor strukturálních fondů Na Františku 32 110 15 Praha 1 pracoviště: Politických vězňů 20 tel.: 224 062 917 fax.: 224 062 630 www: http://www.mpo.cz e-mail:

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Svatováclavský běh. Výsledky. Český Brod, park a okolí Pivovarského rybníka Počasí: skoro jasno, teplota 17 C

Svatováclavský běh. Výsledky. Český Brod, park a okolí Pivovarského rybníka Počasí: skoro jasno, teplota 17 C Český Brod, park a okolí Pivovarského rybníka Počasí: skoro jasno, teplota 17 C Chlapečci mladší (r.n. 2011 a mladší) 1. 13 Mařík Jonáš 2011 Petříkov 23,7 2. 186 Martinovský Tobiáš 2011 Atletika Český

Více

Váš dopis ze dne číslo jednaci vyřizuje I telefon Jihla ~

Váš dopis ze dne číslo jednaci vyřizuje I telefon Jihla ~ udhor živutníbo prostředí Ma&strát rněsb dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednaci vyřizuje I telefon Jihla ~ 24.11.2014 MMJ/OZP/9594/2014-2 20771312014/MMJ Ing. Samešová/706 oprávněná úřední osoba

Více

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní Městský úřad MěÚ - budova Radnice Ing. Bradáč František starosta 566 781 001 MěÚ - budova Radnice Komínek Josef místostarosta 566 781 002 MěÚ - budova Radnice Hortová Alena sekretariát 566 781 155 MěÚ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradišt ě Odbor životního prost ředí odlou čené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradišt ě Odbor životního prost ředí odlou čené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradišt ě Odbor životního prost ředí odlou čené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/39886/2014/Toml Spis/ 6391/2014 VYŘIZUJE:

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Radou kraje přidělené finančních prostředků z grantu ZVÝŠENÉ NÁKLADY OBNOVY PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH STAVEB. 20 Arnoldovým

Radou kraje přidělené finančních prostředků z grantu ZVÝŠENÉ NÁKLADY OBNOVY PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH STAVEB. 20 Arnoldovým okres Poř. Příspěvek se poskytuje č. žadateli: Příloha usnesení č. 505/2006/ Radou kraje přidělené finančních prostředků z grantu ZVÝŠENÉ NÁKLADY OBNOVY PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH STAVEB Na obnovu památkově

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost Česká pedagogická společnost SJEZD ČESKÉ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI - USNESENÍ Praha, Pedagogická fakulta UK 16. 2. 2011 Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 16. února 2011 v Praze na Pedagogické

Více

Hudební dění v Polné a okolí 243

Hudební dění v Polné a okolí 243 Hudební dění v Polné a okolí 243 XIV. Dětský sborový zpěv Historie dětského sborového zpěvu se začíná v Polné psát v roce 1935. U jeho začátků stál Bohuslav Fišer, který v té době shromáždil dětský sbor

Více

Prosadíme výstavbu t locvi ny u ZŠ referendum ke klí ovým problém m výstavbu koupališt

Prosadíme výstavbu t locvi ny u ZŠ referendum ke klí ovým problém m výstavbu koupališt 10. -11. íjna 2014 p ij te k volbám Prosadíme výstavbu t locvi ny u ZŠ referendum ke klí ovým problém m výstavbu koupališt 1. Miloslav Landa DiS. k: 42 let, zem lec, Hrbov 2. Josef Mlyná k: 71 let, d chodce,

Více

Metodické listy pro kombinované studium p edm tu. Ústavní právo

Metodické listy pro kombinované studium p edm tu. Ústavní právo Metodické listy pro kombinované studium p edm tu Ústavní právo Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osv tlení základních pojm a princip z oblasti státov dy a ústavního práva. D raz je p i výkladu kladen

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 Montag, 24.10.2011 10:00 Uhr Eröffnung der Konferenz 10:30-11:30 Uhr Zum ETZ Projekt Stories: Niklas Perzi (WALDVIERTEL AKADEMIE,

Více

Moderní člověk a náboženství

Moderní člověk a náboženství MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Kabinet pro studium díla TGM při katedře filozofie FF MU v Brně Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně si

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

MSMO 2014/2015 - Jablunkov. Hodnotící Fotoklub. Brno KMF Jihlava. Rýmařov Kuřim

MSMO 2014/2015 - Jablunkov. Hodnotící Fotoklub. Brno KMF Jihlava. Rýmařov Kuřim Hodnocený FK MSMO 2014/2015 - Hodnotící Fotoklub 1. Čichoň Tomáš Hříbě 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 5 21 179 2. Celuch Jaroslav Kubánské intermeco 6 8 5 5 3 5 5 7 4 7 7 62 5 3. Havlíček František Po výstavě 5 3

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ústavní právo ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY 30.4.2014. právním odvětvím veřejného práva vymezujícím stát a obsah státní moci

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ústavní právo ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY 30.4.2014. právním odvětvím veřejného práva vymezujícím stát a obsah státní moci ÚSTAVNÍ PRÁVO Ústavní právo právním odvětvím veřejného práva vymezujícím stát a obsah státní moci souhrn právních norem určujících formy států a vlády rozdělení a výkon státní moci základní práva a svobody

Více

2013/3350/V/CHRM 28034/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz OZNÁMENÍ

2013/3350/V/CHRM 28034/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

0. kategorie Přímení Jméno Kategorie Škola Austová Andrea 0. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 Dlabáček Jan 0.

0. kategorie Přímení Jméno Kategorie Škola Austová Andrea 0. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 Dlabáček Jan 0. 0. kategorie Austová Andrea 0. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 Dlabáček Jan 0. Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková organizace Gabriel Petr 0. Základní

Více

Program. Středa 24. 4. 2013. Seminář Češi a Němci na Vysočině / Seminar Tschechen und Deutsche in Vysočina. 24. 26. dubna 2013 Havlíčkův Brod

Program. Středa 24. 4. 2013. Seminář Češi a Němci na Vysočině / Seminar Tschechen und Deutsche in Vysočina. 24. 26. dubna 2013 Havlíčkův Brod Seminář Češi a Němci na Vysočině / Seminar Tschechen und Deutsche in Vysočina Středa 24. 4. 2013 24. 26. dubna 2013 Havlíčkův Brod Program 09:00 10:30 Příjezd a registrace účastníků 10:30 10:50 Přivítání

Více

PŘEHLED POROTCŮ. Praha. Praha. Liberec. Praha. Brno. Brno Brno. Minichovice Frýdek Místek. Klentnice. Praha. Praha. Praha. Kuřim. Praha. Praha.

PŘEHLED POROTCŮ. Praha. Praha. Liberec. Praha. Brno. Brno Brno. Minichovice Frýdek Místek. Klentnice. Praha. Praha. Praha. Kuřim. Praha. Praha. PŘEHLED POROTCŮ Amblerová Kamila / č.a. 03 581 Andrejsová Michaela/ č. a. 03 823 Aulík Jan/ č.a. 01 492 Axmannova Vladimíra/ č.a. 00 475 Babinský Jan/ č.a. 01 091 Balda Vladimír/ č.a. 03 702 Bambuchová

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

142/2000 Sb. VYHLÁŠKA České národní banky. ze dne 16. května 2000

142/2000 Sb. VYHLÁŠKA České národní banky. ze dne 16. května 2000 142/2000 Sb. VYHLÁŠKA České národní banky ze dne 16. května 2000 o ukončení platnosti pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou československou bance: Česká národní banka stanoví podle 22 písm.

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

Z á p i s. ízení I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky se ujal starosta JUDr. Ji í Helán.

Z á p i s. ízení I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky se ujal starosta JUDr. Ji í Helán. Z á p i s z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne 11.11.2010 v Dom spolkových aktivit Rubínek, Pozna ská 10, Brno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Znalecký posudek č. 2012/103

Znalecký posudek č. 2012/103 Znalecký posudek č. 2012/103 o ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 393/3 v katastrálním území Lhota u Šternberka, obec Šternberk, okres Olomouc, kraj Olomoucký. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava

Více

Zemědělské družstevnictví: kolektivizace Vznik JZD 1948-1949. Státní ústřední archiv, Praha 1995.)

Zemědělské družstevnictví: kolektivizace Vznik JZD 1948-1949. Státní ústřední archiv, Praha 1995.) ZAKLÁDÁNÍ JZD Na základě zákona o JZD (č. 69/1949 Sb.) mělo v každé obci vzniknout jednotné zemědělské družstvo (JZD) a nahradit tak všechny dosavadní typy družstev (např. strojní, hospodářská, meliorační,

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006

USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006 USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006 Přítomni:,, David Marvan, Pavel Konečný, Petr Dostál rozpočet obce na rok 2006 v celkové částce 3.762.000,- Kč jako vyrovnaný s tím, že

Více

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2003 ------------------------------------------------------------- 4. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

M a g i s t r á t města Olomouce o d b o r s t a v e b n í, o d dě l e n í ú z e m ně správní 7 7 9 1 1 O l o m o u c, H y n a i s o v a 1 0 OZNÁMENÍ

M a g i s t r á t města Olomouce o d b o r s t a v e b n í, o d dě l e n í ú z e m ně správní 7 7 9 1 1 O l o m o u c, H y n a i s o v a 1 0 OZNÁMENÍ Evidenční číslo dokumentu : ÚSO-DOK/497/2012/Se Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 M a g i s t r á t města Olomouce o d b o r s t a v e b n í, o d dě l e n í ú z e m ně správní 7 7 9 1 1

Více

Historie pamětních knih na železnici

Historie pamětních knih na železnici Zdeněk Hrdina Miroslav Kunt Historie pamětních knih na železnici První nápad Uveřejnil časopis Železniční revue v roce 1919. Autorem přednosta stanice Chlumec nad Cidlinou František Bek (*1873). Přitom

Více

Kategorie A Bílá vína suchá a polosuchá s obsahem zbytkového cukru do 12 g/l v etn.

Kategorie A Bílá vína suchá a polosuchá s obsahem zbytkového cukru do 12 g/l v etn. Kategorie A Bílá vína suchá a polosuchá s obsahem zbytkového cukru do 12 g/l v etn. Ryzlink vlašský 5 A Spielberg CZ, s.r.o. Archlebov 2009 pozdní sb r 916 83,20 Z 5,8 2 A Spielberg CZ, s.r.o. Archlebov

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů DĚJEPIS Gymnázium PORG Libeň Dějepis je na PORGu Libeň vyučován jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Kořeny evropské kultury vyučovaný v primě. I. Cíle výuky Naši studenti

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015 76/2015 Rada města Lanškroun projednala návrh obecně závazné vyhlášky města, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku města Lanškroun č.

Více

Městský úřad Otrokovice nám. 3. května 1340 PSČ 765 23 Otrokovice O Z N Á M E N Í. odbor stavební úřad

Městský úřad Otrokovice nám. 3. května 1340 PSČ 765 23 Otrokovice O Z N Á M E N Í. odbor stavební úřad Městský úřad Otrokovice nám. 3. května 1340 PSČ 765 23 Otrokovice odbor stavební úřad tel. : 577 680 111 fax. : 577 933 369 e-mail : radnice@muotrokovice.cz FVE 20 s.r.o. Vídeňská 546/55 639 00 Brno zastoupená

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

Inventář. Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939-1942. Státní oblastní archiv v Zámrsku. archivní pomůcka č. 8999 NAD č.

Inventář. Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939-1942. Státní oblastní archiv v Zámrsku. archivní pomůcka č. 8999 NAD č. Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8999 NAD č. 67 Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939- Zpracovali: Mgr.

Více