Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen"

Transkript

1 Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen Auswahlbibliographie zu Zeitschriftenaufsätzen und Beiträgen in Sammelbänden aus den Jahren Die Zusammenstellung ergänzt die Bibliographie der Buchpuplikationen zum Thema. Aus den thematischen Sammelbänden wurden nur Aufsätze erfasst, die sich direkt mit der Vertreibung der Deutschen beschäftigen. Darüber hinaus wurden Debattenbeiträge und umfangreichere Rezensionen zum Thema aufgenommen. Bearbeiterin: V ra B e ová (Institut für Zeitgeschichte Prag) (eine Fassung mit Übersetzungen der tschechichen Titel ist in Vorbereitung und demnächst bei Zeitgeschichte-online verfügbar) 1 ALEŠ, Milan: Odsun N mc a statistika (Die Zwangsaussiedlung der deutschen und die Statistik). - In: Statistika. - 33, 5 (1996), s AUGUSTIN, Milan: Die Vertreibung der Deutschen aus tschechischer Sicht. - In: Sudetenland. - 40, 2 (1998), s BALCAR, Miroslav: Malé zamyšlení nad bilancí vztahu eské republiky, respektive eské spole nosti k národnostní menšin i národní skupin sudetských N mc po listopadu (Nachdenken über die Bilanz der Beziehungen der Tschechischen Republik bzw. der tschechischen Gesellschaft zur nationalen Minderheit der Deutschen oder der Bevölkerungsgruppe der Sudetendeutschen nach dem November 1989) - In: St ední Evropa , (2001), s. IV-VI. Akce: Menšiny - s l zem [Sympozium]. Praha BALCAR, Miroslav: Válka nebo mír? : O esko-sudeton mecké vyrovnání. (Krieg oder Frieden? Über den tschechisch-sudetendeutschen Ausgleich.) - In: St ední Evropa. - 10, 38/39 (1994), s BEDNÁ, Miloslav: Vydírání pokra uje. - In: Spory o d jiny Praha, s. - S Res. angl. Polem. na : P íležitost, jaká se neopakuje / Bohumil Doležal // In: Lidové noviny ( ). 6 BENEŠ, Bohuslav: Náš domov st ední Evropa : eské a n mecké lidové vzpomínky na rok 1938 a 1945 po p l století. (Unser Haus Mitteleuropa: Tschechische und deutsche Erinnerungen an das Jahr 1938 und 1945 ein halbes Jahrhundert danach.) - In: Jižní Morava. - 37(40), (2001), s Res. n m.

2 7 BENEŠ, Edvard: Memorandum.. 3, Problém N mc v echách (Memorandum Nr. 3. Das Problem der Deutschen in Böhmen) - In: Edvard Beneš a st ední Evropa. - Praha, s. - S Akce: Politika dr. Edvarda Beneše a st ední Evropa [Mezinárodní konference]. Praha BENEŠ, Zden k: Stále nep ekonané trauma : Ješt jednou o esko-sudeton meckých vztazích. (Das andauernde Trauma: Noch einmal über die tschechisch-sudetendeutschen Beziehungen.) - In: Listy. - 30, 4 (2000), s BERTON, Stanislav: Historické pozadí vyhnání sudetských N mc. (Die historischen Hintergründe der Vertreibung der Deutschen) - In: St ední Evropa. - 13, 67 (1997), s BIEBERLE, Josef: K novodobé historii N mc na Olomoucku : Kritický komentá k regionální historiografii v etn autoreflexe. (Zur neueren Geschichte der Deutschen im Olmützer Gebiet Ein kritischer Kommentar zur regionalen Geschichtsschreibung und Erinnerung.)- In: St ední Morava. - 12, 7 (2001), s BIEBERLE, Josef: Olomou tí N mci : K 50. výro í jejich p esídlení. 1, Mezi dv ma sv tovými válkami - 2, Povále ný rozchod. - In: St ední Morava. - 2, 3 (1996), s ; 3, 4 (1997) s Res. n m. 12 BIMAN, Stanislav Spole ná komise historik (Die gemeinsame Historikerkommission). - In: eši a N mci / Uspo. Walter Koschmal aj. - Praha, s. - S BLAŽKOVÁ, Jitka: Všední život na Žluticku v letech 1930 až In: Historický sborník Karlovarska. - 4, (1996), s Res. n m. 14 BLUCHA, Vladimír: Spole ný život ech a N mc v Krnov do roku In: eši a N mci d íve a dnes = Tschechen und Deutsche früher und heute / K vyd. p ipr. Zden k Jeník. - Opava, s. - S Res. n m. Akce: Problémy národní identity a vzájemných vztah ech a N mc [Mezioborová konference]. Krnov BRADÁ, Zden k: Hra na zp tnou spravedlnost. - In: Listy. - 28, 5 (1998), s BROKLOVÁ, Eva: M j domov je tam, kde hu í voda po lu inách, bory šumí po skalinách... - In: Spory o d jiny Praha, s. - S Res. angl.

3 Akce: Wo ist meine Heimat... Stopy esko-n mecké vzájemnosti v 19. a 20. století [Výstava]. Praha BROKLOVÁ, Eva: Názory obyvatelstva po druhé sv tové válce v kontextu doby a nástupu totalitarismu. - In: Cesta do katastrofy / Ed. Ivona ezanková aj. - Praha, s. - S Akce: 3. konference esko-n mecké komise. Šti ín BROKLOVÁ, Eva - PÁNEK, Jaroslav - T MA, Old ich: O nevzd lanosti a p edsudcích v historizující žurnalistice : Polemika s Jánem Mlynárikem. - In: Zpravodaj Historického klubu. - 12, 1 (2001), s Polem. na : Fušování do historie / Ján Mlynárik // In: Lidové noviny ( ), s BURACHOVI, Stanislav: Když odešli N mci : N kolik úvah k osudu západního Krušnoho í po odsunu N mc. - In: Historický sborník Karlovarska. - 1, (1993), s BYSTRICKÝ, Vladimír: Das Staatliche Gebietsarchiv in Pilsen. - In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham. - 10, (1993), s ECH, Vladimír H.: esko-n mecké vztahy ve sv tle metodologie. - In: esko-n mecké vztahy Praha, s. - S Akce: esko-n mecké vztahy [Konference]. Praha DAN K, B etislav: Odsun jako morální problém (Die Vertreibung als moralisches Problem). - In: Totalitarismus ve 20. století (Totalitarismus im 20. Jahrhundert)/ Eds. Radovan Rybá aj. - Brno, s. - S Res. angl. Akce: Totalitarismus ve 20. století : eskoslovenské zkušenosti [Konference]. Brno DEKRET presidenta republiky ze dne 19. kv tna 1945 o neplatnosti n kterých majetkov -právních jednání z doby nesvobody a o národní správ majetkových hodnot N mc, Ma_ar, zrádc a kolaborant a n kterých organisací a ústav. - In: Edvard Beneš a st ední Evropa. - Praha, s. - S Akce: Politika dr. Edvarda Beneše a st ední Evropa [Mezinárodní konference]. Praha DISKUSE k bloku Mýty o minulosti / Jan Zahradil, Pavel Machá ek, Vladimír Urbánek, Marie Neudorflová, Michal Simkani, V ra Olivová, Jaroslav Valenta, Eduard Maur, Miroslav Šesták, Miloslav Švec, Jaroslav Pánek, Eva Broklová, Václav Houžvi ka, Miloslav Bedná. - In: Spory o d jiny Praha, s. - S Akce: Novodobé mýty eské minulosti a sou asnosti [Seminá ]. Praha

4 25 DOLEŽAL, Bohumil: Perspektiven für einen tschechisch-deutschen Dialog nach der Verabschiedung der Deklaration. - In: eši a N mci = Deutsche und Tschechen. - Praha, s. - S Akce: Deklarace - nová šance pro budoucnost [6. Jihlavské sympózium]. Jihlava DOLEŽAL, Bohumil: Perspektivy esko-n meckého dialogu po p ijetí prohlášení. - In: eši a N mci = Deutsche und Tschechen. - Praha, s. - S Akce: Deklarace - nová šance pro budoucnost [6. Jihlavské sympózium]. Jihlava DOLEŽAL, Bohumil: Poznámky k»prezidentským dekret m«. - In: St ední Evropa. - 12, 63 (1996), s Akce: Fórum smí ení. Vina ice DOLEŽAL, Bohumil: Poznámky k sudeton meckému problému. - Res. angl. - In: Soudobé d jiny - 1, 2/3 (1993/1994), s DOLEŽAL, Bohumil: Proces nebo dohoda? - In: St ední Evropa. - 11, 47 (1995), s DOLEŽAL, Bohumil: Vyhnání i odsun?. - In: St ední Evropa. - 11, 53 (1995), s DOLEŽAL, Bohumil: Vyjád ení k diskusi [k sudeton meckému problému]. - Res. angl. - In: Soudobé d jiny. - 1, 2/3 (1993/1994), s D VODOVÁ zpráva pro Parlament eské republiky : K esko-n mecké deklaraci o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. - In: St ední Evropa. - 13, 68 (1997), s DVO Á EK, J. A.: Hesla a duch p evratné doby (ješt k odsunu N mc ). - In: K es anská revue. - 61, 6 (1994), s DVO ÁK, Ji í: Jižní echy v období : Pohrani í, odsun N mc a p íchod osídlenc. - In: esko-slovenská historická ro enka s. - S Res. n m. Akce: Obnova spole ného státu ech a Slovák v roce 1945 [Konference]. Brno EIS, Zden k: Bolesti a nad je. - In: Listy. - 26, 3 (1996), s Akce: 5. Jihlavské setkání. Jihlava

5 EIS, Zden k: O tabu ve vztazích ech a sudetských N mc. - In: eši a N mci historická tabu = Tschechen und Deutsche historische Tabus. - Praha, s. - S Akce: Bílá místa - mezery a tabu v n mecko- eských d jinách [Konference]. Jihlava EIS, Zden k: Über das Tabu in den Beziehungen der Tschechen und der Sudetendeutschen. - In: eši a N mci historická tabu = Tschechen und Deutsche historische Tabus. - Praha, s. - S Akce: Bílá místa - mezery a tabu v n mecko- eských d jinách [Konference]. Jihlava ELIÁŠ, Karel: Ješt jednou k n kterým otázkám konfiskace podle dekret prezidenta republiky. 12/1945 Sb. a. 108/ In: Právník , (1994), s EXODUS tradi ní n mecké majority Rýma ovska v letech / Roman Icha, Ji í Karel, Leona Pleská, Herbert Schneider. - In: St ední Morava. - 13, (2001), s Res. n m. 40 FILIP, Ota: Nechte mrtvé spát?! : Po stopách brn nského pochodu smrti / Zaps. -mej-. - In: Proglas. - 1, 7 (1990), s FILIP, Ota: O N mcích, eších a národní hrdosti : Rozhovor / Zaps. Pavel Dostál. - In: Listy. - 24, 1 (1994), s FILIP, Ota: Die stillen Toten unterm Klee bei Poho elice. - Res. es. - In: Slovo v úzkosti a nad ji / Uspo. Zden k Rotrekl, Karel Mácha. - Brno, s. - S FRANC, Miroslav: Interna ní tábor Roudnice In: Vlastiv dný sborník Pod ipsko. - 10, (2000), s HAHNOVÁ, Eva: [Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn ]. - In: Bohemia. - 39, 1 (1998), s Polem. na: Nationale Frage... / Hrsg. Richard Plaschka aj. - Wien : Verl. d. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, s. 45 HAHNOVÁ, Eva: Die»Sudetendeutsche Frage«und die Historiker in den USA / Eva Hahn. - In: Bohemia. - 39, 2 (1998), s Akce: Sudetendeutsche Frage [Konference]. Boca Raton ; Salt Lake City HAHNOVÁ, Eva:»Do the Expelled Sudeten Germans Hold the Key to the Czech Future?«/ Eva Hahn. - In: Forward to the Past? / Eds. Lene B. Sörensen, Leslie C. Eliason. - Aarhus, 1997.

6 - S HAHNOVÁ, Eva - HAHN, Hans Henning: Flucht und Vertreibung. - In: Deutsche Erinnerungsorte. 1 / Hrsg. François Etienne aj. - München, S HAHNOVÁ, Eva: Menschen oder Nationen? : Die Vertreibung der Deutschen aus tschechischer Sicht / Eva Schmidt-Hartmann. - In: Die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten / Ed. Wolfgang Benz Aufl. - Frankfurt a.m., S HAHNOVÁ, Eva:»My«a»oni«: Hledání eské národní identity na stránkách Dneška z roku 1946 / Eva Hartmannová. - In: Stránkami soudobých d jin / P ipr. a uspo. Karel Jech. - Praha, s. - S HAHNOVÁ, Eva: O»d jinných p ekážkách«a esko-n meckém dialogu historik : Dov tek ke zpráv o diskusi bohemist v as. Osteuropa. - In: eský asopis historický. - 98, 4 (2000), s HAHNOVÁ, Eva: P ísp vek k diskusi o tzv. sudeton meckém problému / Eva Hartmannová. - Res. angl. - In: Soudobé d jiny. - 1, 2/3 (1993/1994), s HAHNOVÁ, Eva: Die Sudetendeutschen in der deutschen Gesellschaft : ein halbes Jahrhundert politischer Geschichte zwischen»heimat«und»zuhause«/ Eva Hahn. - In: Im geteilten Europa / Hrg. Hans Lemberg aj. - Essen, s. - S HAHNOVÁ, Eva: Die Sudetendeutschen in der deutschen Gesellschaft : ein halbes Jahrhundert politischer Geschichte zwischen»heimat«und»zuhause«/ Eva Hahn. - In: Begegnung und Konflikt / Eds. Jörg K. Hoensch aj. - Essen, s. - S Akce: Begegnung und Konflikt [Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission]. Marburg HAHNOVÁ, Eva: Sudetskí Nemci v nemeckej spolo nosti : polstoro ie politických dejín medzi»vlas ou«a»domovom«. - In: V rozdelenej Európe / Zost. Dušan Ková aj. - Bratislava, s. - S HAHNOVÁ, Eva: Tschechen und Sudetendeutsche : Ein mühsamer Abschied von der Vergangenheit / Eva Schmidt-Hartmann. - In: Bohemia. - 34, 2 (1993), s HÁJEK, Miloš: N kolik poznámek k Danubiov lánku»tézy o vysídlení eskoslovenských Nemcov«. - In: eši, N mci, odsun / K vyd. p ipr. Bohumil erný aj. - Praha, s. - S.

7 Polem. na: Tézy o vysídlení eskoslovenských Nemcov in: Sv dectví 57 (1978), s / Ján Mlynárik. 57 HANDL, Vladimír: The Czech-German Declaration on Reconciliation. - In: Perspectives. - 9, (1997/1998), s HANDL, Vladimír: esko-n mecká prohlášení mezi minulostí a zít kem? - In: Mezinárodní vztahy. - 3 (1998), s HANDL, Vladimír: Die tschechisch-deutsche Erklärung von 1997 : Politisches Ende eines schwierigen historischen Kapitels? - In: WeltTrends (1998), s HANDL, Vladimír: Zum Verhältnis von Innen- und Aussenpolitik : die tschechoslowakisch-deutschen Beziehungen seit In: Tschechen, Slowaken und Deutsche. - Hannover, S HANZLÍK, František: Benešovy dekrety a konstituování politického systému osvobozené republiky v roce In: Sou asný stav a perspektivy zkoumání politických stran na našem území / Red. Pavel Marek. - Olomouc, s. - S Akce: Sou asný stav a perspektivy zkoumání politických stran na našem území [V decká konference]. Olomouc HANZLÍK, František: Historické souvislosti geneze ešení otázky odsunu sudetských N mc a p ijetí benešových dekret. - In: Sborník Vysoké vojenské školy. - 2 (1994), s HANZLÍK, František: K historickým souvislostem p ijetí Benešových dekrenat a ešení otázky sudetských N mc. - Res. angl. - In: Politologický asopis. - 2, 2 (1995), s HAVEL, Václav: eši a N mci na cest k dobrému sousedství : Projev pronesený v aule Univerzity Karlovy. - In: St ední Evropa. - 11, 47 (1995), s HAVLÍ EK, Dušan: Srovnávání. - In: Listy. - 28, 6 (1998), s HAVLÍK, Bohumil: Perzekuce a odsun N mc na jihozápadní Morav v letech In: Vlastiv dný sborník Vyso iny. Odd. v d spole enských. - 12, (2000), s HEJDÁNEK, Ladislav: Dopis p íteli : 3. ada , dopis. 4/44. - In: eši, N mci, odsun / K

8 vyd. p ipr. Bohumil erný aj. - Praha, s. - S HEROLDOVÁ, Iva: Etnické procesy v eském pohrani í po druhé sv tové válce. - In: V rozdelenej Európe / Zost. Dušan Ková aj. - Bratislava, s. - S HOBZA, Radek: Ne kolektivní trest, ale sebeob tování. - In: eský zápas. - 75, 9 (1995), s. 1, HOUŽVI KA, Václav: Aktuální podoba sudeton mecké otázky. - In: Spory o d jiny Praha, s. - S Res. angl. Akce: Novodobé mýty eské minulosti a sou asnosti [Seminá ]. Praha HOUŽVI KA, Václav: esko-n mecké pohrani í v nových podmínkách. - In: Mezinárodní vztahy. - 4 (1996), s HOUŽVI KA, Václav: esko-n mecké pohrani í v nových souvislostech. - In: Kdo žije v pohrani í. - Ústí n.l., s. - S HOUŽVI KA, Václav: esko-n mecké pohrani í v nových souvislostech. - In: Politologická revue. - 2, 2 (1996), s Res. angl. 74 HOUŽVI KA, Václav: Germany as a Factor of Differentiation in Czech Society. - In: Czech Sociological Review. - 6, 2 (1998), s HOUŽVI KA, Václav: Odsunutí N mc - jádro esko-n meckého sporu. - In: Kdo žije v pohrani í. - Ústí n.l., s. - S HOUŽVI KA, Václav: Sudeton mecká otázka a vztahy ech k N mecku : Hlavní poznatky sociologických výzkum v letech In: Mezinárodní vztahy. - 4 (2000), s Res. angl. 77 HRADILOVÁ, Jana: Anarchie moci : Správní a dozor í personál tábora pro N mce v Adolfovicích ( ). - In: Historie (2001), s Res. n m. Akce: Historie 2000 [Celostátní studentská v decká konference]. eské Bud jovice HRADILOVÁ, Jana: Internace n meckého obyvatelstva v adolfovickém tábo e In: Jesenicko. - 2, (2001), s

9 79 HRAZDÍRA, Ji í - KAISER, Vladimír: Interna ní tábory v Ústí nad Labem In: eši a N mci = Tschechen und Deutsche. - Praha, s. - S Akce: Ztracené d jiny? Verlorene Geschichte? [Mezinárodní konference]. Jihlava HRAZDÍRA, Ji í - KAISER, Vladimír: Internierungslager in Aussig an der Elbe In: eši a N mci = Tschechen und Deutsche. - Praha, s. - S Akce: Ztracené d jiny? Verlorene Geschichte? [Mezinárodní konference]. Jihlava HRBEK, Jaroslav: Americký dokument o odsunu N mc z eskoslovenska. - In: Historie a vojenství. - 44, 5 (1995), s HRBEK, Jaroslav: Konec války a my. - In: D jiny a sou asnost. - 17, 3 (1995), s HRUBÝ, Karel O transferu menšin : Konference o esko-n meckých vztazích v Bad Wiessee, In: Prom ny. - 28, 3 (1991), s HÜBL, Milan: Glosy k vysídlení eskoslovenských N mc : [Polemické p ísp vky k Mlynárikovým Tezím o vysídlení s. N mc ]. - In: eši, N mci, odsun / K vyd. p ipr. Bohumil erný aj. - Praha, s. - S Polem. na : Tézy o vysídlení eskoslovenských Nemcov / Ján Mlynárik // In: eši, N mci, odsun. Praha, S HÜBNER, Miloš: Pár poznámek ke Smí ení. - In: St ední Evropa. - 13, 66 (1997), s CHROMÝ, Pavel: Etnická istka nebo d jinné vít zství? - In: Geografické rozhledy. - 8, 3 (1998/1999), s CHURA, Milan: Postupim jako eské alibi. - In: esko-n mecké vztahy. - Praha, S ICHA, Roman - KAREL, Ji í - SCHNEIDER, Herbert: T žké umírání na prahu míru - Rýma ovsko In: St ední Morava. - 9 (1999), s JE ÁBEK, Milan: Vybrané poznatky ze sociologického šet ení v esko-n meckém pohrani í. - In: Území v procesu zm n / Ed. Gilles Lepesant. - Praha, s. - S

10 Akce: Území v procesu zm n [Kolokvium]. Praha JEST ÁB, Vojt ch: Kv ten 1945 : Divoký odsun v Brn. - In: Listy. - 31, 1 (2001), s Zkrác. text 39. kap. knihy: Hmatat až k nahot. 91 JÍLEK, Tomáš: Historické zhodnocení esko-n meckých vztah v západním eském pohrani í. - In: Sborník sociáln ekonomického ústavu SAV, S JI ÍK, Václav: Retribu ní realita a Chebsko. - In: Velké d jiny malý národ / Ed. Frank Boldt. - Praha, s. - S K problematice vysídlení sudetských N mc : Synod eskobratrské církve evangelické : Toto stanovisko p ijal 29. synod dne 18. listopadu 1995 za stanovisko eskobratrské evangelické. - In: Za války a po válce / Uspo. Jan apek. - St edokluky, s. - S KAISER, Vladimír: Einige Anmerkungen zu Pavel Schnabels Film»Die Brücke von Aussig«- (ZDF , Uhr). - In: eši a N mci cestou dialogu = Deutsche und Tschechen Weg des Dialogs. - Praha, s. - S Akce: eši a N mci cestou dialogu = Deutsche und Tschechen Weg des Dialogs [5. sympozium]. Jihlava KAISER, Vladimír: Das Kriegsende und die Vertreibung der Deutschen aus dem Aussiger Gebiet. - In: Erzwungene Trennung / Hrsg. Detlef Brandes aj. - Essen, s. - S KAISER, Vladimír: N kolik poznámek k filmu Pavla Schnabela»Die Brücke von Aussig«- (ZDF , Uhr). - In: eši a N mci cestou dialogu = Deutsche und Tschechen Weg des Dialogs. - Praha, s. - S Akce: eši a N mci cestou dialogu = Deutsche und Tschechen Weg des Dialogs [5. sympozium]. Jihlava KAISER, Vladimír Neue Sichtweisen auf die Ereignisse in Aussig vom 31. Juli In: eši a N mci historická tabu = Tschechen und Deutsche historische Tabus. - Praha, s. - S Akce: Bílá místa - mezery a tabu v n mecko- eských d jinách [Konference]. Jihlava KAISER, Vladimír: Nové pohledy na události v Ústí nad Labem 31. ervence In: eši a N mci historická tabu = Tschechen und Deutsche historische Tabus. - Praha, s. - S Akce: Bílá místa - mezery a tabu v n mecko- eských d jinách [Konference]. Jihlava

11 99 KAISEROVÁ, Kristina: Odsun - die Vertreibung der Sudetendeutschen : Výstava v Sudeton meckém dom v Mnichov (kv ten- íjen 1995), scéná : Alois Harasko, Roland J. Hoffmann. - In: Minulostí Západo eského kraje. - 31, (1996), s Akce: Die Vertreibung der Sudetendeutschen [Výstava]. München KAREL, Ji í - PLESKÁ, Leona: Sm rnice k»divokým«odsun m? - In: St ední Morava. - 12, (2001), s KÁRNÍK, Zden k: Odsun N mc a dlouhodobé sociální a hospodá ské trendy ve vývoji obyvatelstva v industriální spole nosti : Na p íkladu dvou obcí p i národnostní hranici v Orlických horách. - In: Východo eské listy historické. - 11/12, (1997), s Text p v. p ipr. pro seminá v Deštném (1995). 102 KASTNER, Quido: Zm ny národnostní skladby obyvatelstva eského pohrani í. - In: Kdo žije v pohrani í. - Ústí n.l., s. - S KINDL, Milan: Ješt jednou k problém m konfiskace. - In: Právník , (1994), s KINDL, Milan - KNAPP, Viktor: K n kterým otázkám konfiskace podle dekret prezidenta republiky. 12 a. 108/1945 Sb. - In: Právník , 7 (1994), s KLENOVSKÝ, Jaroslav: Memorandum k odsunu Sudetských N mc a k otázce vzájemného odpušt ní a usmí ení mezi nimi a eským národem. - In: Akademické listy. P íl. 3. ( erven 1990), s KLIMEK, Antonín: Cesta k odsunu. - In: Soudobé d jiny. - 1, 2/3 (1993/1994), s Res. angl. KLVA OVÁ, Eva: Restitu ní bujení. - In: Ekonom. - 38, 4 (1994), s KOHÁK, Erazim: Dopis anonymnímu p íteli in: Sv dectví 59/ In: eši, N mci, odsun / K vyd. p ipr. Bohumil erný aj. - Praha, s. - S KOHOUT, Luboš: Kritické poznámky k tezím Danubia : Rekapitulace diskuse. - In: eši, N mci, odsun / K vyd. p ipr. Bohumil erný aj. - Praha, s. - S Polem. na : Tézy o vysídlení eskoslovenských Nemcov / Ján Mlynárik // In: eši, N mci, odsun. Praha, S

12 110 KONVI KA, Libor: K problému esko-sudetského vyrovnání. - In: Sociologické aktuality. - 5, 5 (1994), s KREJ Í, Jan: Reparace a n které další nároky v i N mecku, vyplývající z mnichovské dohody a z druhé sv tové války. - In: Krajanské organizace sudetských N mc v SRN Praha, s. - S KREJ Í, Oskar: Benešovy dekrety neexistují! - In: Ekonom. - 45, 37 (2001), s KREJ Í, Oskar: Legenda o Benešových dekretech. - In: Ekonom. - 42, 37 (1998), s K EN, Jan: Die Abschiebung aus deutscher Sicht. - In: eši a N mci = Tschechen und Deutsche. - Praha, s. - S Akce: Ztracené d jiny? Verlorene Geschichte? [Mezinárodní konference]. Jihlava K EN, Jan: Neue tschechische Studien zum Jahr In: Mentalitäten - Nationen - Spannungsfelder / Hrsg. Eduard Mühle aj. - Marburg/Lahn, S Akce: Mentalitäten - Nationen - Spannungsfelder [Kolloquium]. Marburg/Lahn K EN, Jan: N kolik témat pro esko-n mecký dialog. - In: eši a N mci. - Praha, s. - S Akce: Deklarace nová šance pro budoucnost [6. sympózium]. Jihlava K EN, Jan: Odsun N mc ve sv tle nových pramen : Dialog, m sí ník pro politiku, hospodá ství a kulturu, Ústí n.l. 1967, ást 1,. 4, str. 1-5, ást 2. 5, str. 6-10, ást 3. 6, str In: eši, N mci, odsun / K vyd. p ipr. Bohumil erný aj. - Praha, s. - S K EN, Jan: Odsun v n meckých pohledech. - In: eši a N mci = Tschechen und Deutsche. - Praha, s. - S Akce: Ztracené d jiny? Verlorene Geschichte? [Mezinárodní konference]. Jihlava K EN, Jan: Probleme und Chancen der Kooperation tschechischer und deutscher Historiker. - In: Aspekte der Zusammenarbeit in der Ostmitteleuropa-Forschung / Hrsg. Hugo Weczerka. - Marburg, S

13 K EN, Jan: Tschechen, Deutsche, Vertreibung - Übereinstimmungen und Streitigkeiten. - In: Tschechen, Deutsche und der Zweite Weltkrieg / Hrsg. Robert Maier aj. - Hannover, S K EN, Jan: Die Vergangenheit bei Tschechen und Sudetendeutschen. - In: Bohemia. - 34, 2 (1993), s K EN, Jan: Vergebung, Entschuldigung und Blick in die Zukunft [Vergebung, Entschuldigung und Blick in die Zukunft]. - In: Ztracené d jiny aneb ziemie odzyskane? = Verlorene Geschichte oder wiedergewonnenes Land? - Praha, S K EN, Jan: Zwei deutsche Fragen. - In: Dokumentation Ostmitteleuropa. - 5/6 (1991) KU ERA, Jaroslav: Auf dem Weg zu einem Nationalstaat : Tschechen und Deutsche in der Nachkriegstschechoslowakei. - In: An der Bruchlinie = Na rozhraní sv t / Hrsg. Gernot Heiss aj. - Innsbruck, s. - S KU ERA, Jaroslav: eská historiografie a odsun N mc : Pokus o bilanci ty let. - Res. angl. - In: Soudobé d jiny. - 1, 2/3 (1993/1994), s KU ERA, Jaroslav: eši a N mci v eskoslovensku : Zamyšlení nad jejich soužitím a jeho koncem. - Res. n m. - In: Slovanské historické studie. - 19, (1993), s KU ERA, Jaroslav: Na cest k národnímu státu : eši a N mci v povále ném eskoslovensku. - In: An der Bruchlinie = Na rozhraní sv t / Hrsg. Gernot Heiss aj. - Innsbruck, s. - S KU ERA, Jaroslav: Statistické propo ty odsunových ztrát - kone né slovo nebo slepá uli ka? - In: Cesta do katastrofy / Ed. Ivona ezanková aj. - Praha, s. - S Akce: 3. konference esko-n mecké historické komise. Šti ín KU ERA, Jaroslav: Die sudetendeutschen Vertreibungsverluste : Zum neuesten Beitrag von Fritz Peter Habel. - In: Bohemia. - 37, (1996), s KU ERA, Jaroslav: Die Vertreibung : Die Debatte um die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung in der Tschechoslowakei und ihre politische Bedeutung. - In: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften. - 2, 3 (1992), s

14 KU ERA, Rudolf: esko-n mecká prohlášení. - In: St ední Evropa. - 13, 66 (1997), s KU ERA, Rudolf: Odvaha být malým jen geograficky. - In: St ední Evropa. - 16, 102 (2000), s KU ERA, Rudolf: Die staatsrechtliche Einordnung der Beneschdekrete. - In: Erzieherbrief. - 46[47], (2000), s KUDLÁ EK, Martin: N mecká majorita v Miroslavi v letech In: Ro enka Státního okresního archivu ve Znojm 1996 / Uspo. Michaela Chládková aj. - Znojmo : Státní okresní archiv, s. - S KUKLÍK, Jan: Dekrety prezidenta republiky. - In: Národnostní menšiny / Ed. Jana Kohnová aj. - Praha, s. - S KUKLÍK, Jan Po átky vydávání dekret prezidenta republiky v londýnském exilu. - In: Soudobé d jiny. - 3, 1 (1996), s Res. angl. 137 KUKLÍK, Jan: Po átky vydávání dekret prezidenta republiky v londýnském exilu. - In: Pocta svobod. - Brno, S KUNŠTÁT, Miroslav: Faktor minulosti v sou asných esko-n meckých vztazích. - In: Mezinárodní politika. - 25, 11 (2001), s KUNŠTÁT, Miroslav: Perceptions at the German-Czech Relations after the Second World War. - In: Coming to Terms with Past. - Birmingham, S KURAL, Václav: Diskussionsbeitrag : Fragezeichen zur letzten Phase des tschechisch-deutschen Zusammenlebens in den böhmischen Ländern. - In: Bohemia. - 35, 2 (1994), s Akce: Unsere Geschichte : Die tschechisch-deutsche Vergangenheit als Interpretationsproblem. Praha KURAL, Václav: Glosy na okraj»poznámek...«b. Doležala. - Res. angl. - In: Soudobé d jiny. - 1, 2/3 (1993/1994), s Polem. na : Poznámky k sudeton meckému problému / Bohumil Doležal // Soudobé d jiny. - Ro. 1,. 2/3 (1993/1994), s

15 KURAL, Václav: Hlavní organizace sudeton meckých vysídlenc v SRN In: Studie o sudeton mecké otázce / Václav Kural aj. - Praha, s. - S KURAL, Václav: Ješt n kolik glos. - In: eši, N mci, odsun / K vyd. p ipr. Bohumil erný aj. - Praha, s. - S KURAL, Václav: Katastrofické vyúst ní esko-n meckých vztah. - In: eši a N mci historická tabu = Tschechen und Deutsche historische Tabus. - Praha, s. - S Akce: Bílá místa - mezery a tabu v n mecko- eských d jinách [Konference]. Jihlava KURAL, Václav: Die katastrophale Zuspitzung der tschechisch-deutschen Beziehungen. - In: eši a N mci historická tabu = Tschechen und Deutsche historische Tabus. - Praha, s. - S Akce: Bílá místa - mezery a tabu v n mecko- eských d jinách [Konference]. Jihlava KUSEBAUCHOVÁ, Eva: Život? - Soub. text v n m. - In: Sv dkové zaml ené minulosti / P el. a red. Iva Da ková. - Praha, s. - S LINHARTOVÁ, Hana - JULÍNKOVÁ, Renata - ŽÁRSKÁ, Monika: Období po roce 1946 : Dialog žen obou národností a r zných generací / Hana Linhartová, Renata Julínková, Monika Žárská. - In: eské a n mecké ženy v procesu usmí ení. - Bonn ; Praha, s. - S Akce: eské a n mecké ženy v procesu usmí ení [ eskon mecké fórum žen]. Bonn LN NI KOVÁ, Andrea: Zadržování a vyšet ování osob obvin ných podle tzv. malého dekretu v Moravské Ostrav po kv tnu In: V ze ství ve st ední Evrop v letech P íl. as. eské v ze ství,. 3 (2001). - Praha, s. - S Res. angl. Akce: V ze ství ve st ední Evrop v letech [Mezinárodní seminá ]. Praha LOEWENSTEIN, Bed ich: Identitäten - Vergangenheiten - Verdrängungen. - In: Bohemia. - 34, 2 (1993), s LOEWENSTEIN, Bed ich: P ísp vek do diskuse. - In: eši, N mci, odsun / K vyd. p ipr. Bohumil erný aj. - Praha, s. - S LUKAS, Ji í: Odsun n meckého obyvatelstva z Prahy v roce In: Pražský sborník historický. - 23, (1990), s

Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen

Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen Auswahlbibliographie zu Zeitschriftenaufsätzen und Beiträgen in Sammelbänden aus den Jahren

Více

Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948

Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948 Go East str. 1/18 Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948 Tomáš Krystlík Ideová východiska poválečného státu vycházela z nekomunistického odboje. Shrnuta jsou v programu Za svobodu zpracovaném

Více

3-4/2005. Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945

3-4/2005. Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945 3-4/2005 SOU OBÉ DùJINY Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945 Soudobé dějiny XII / 2 415 SOUDOBÉ DĚJINY XII / 3-4 ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR 416 Soudobé dějiny XII / 3 4 Z POVĚŘENÍ

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

Z p r á v a z a r o k 2003

Z p r á v a z a r o k 2003 Z p r á v a z a r o k 2003 Vznik knihovny Knihovna zakázaných knih vznikla z pot eby soust edit na jednom míst a zp ístupnit širší ve ejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatel a zaplnit tak

Více

Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 1918

Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 1918 Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 1918 Miroslav ehák Bakalá ská práce 2011 Prohla uji, e jsem tuto práci vypracoval samostatn. Ve keré prameny,

Více

Pak odtržení Slovenska, nacistická okupace ech, Druhá sv tová válka a op t zav ené hranice.

Pak odtržení Slovenska, nacistická okupace ech, Druhá sv tová válka a op t zav ené hranice. Z historie eského horolezectví Níže uvedený lánek p ipravil pro webové stránky HS v roce 2007, ke 111. výro í eského horolezectví, Vladimír Chroust Procházka ml. ze zápisk svého otce, poprvé áste publikovaných

Více

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a OBSAH : ÚVOD... 6 ÁST I Teoretická ást... 8 1. Poloha a znak m sta... 8 2. P írodní podmínky... 10 3. Historie m sta Nové Hrady... 15 3.1 Od po átku do roku 1279... 15 3.2 Od roku 1279 do 1620... 15 3.3

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

Kulturní události m síce íjna

Kulturní události m síce íjna KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 ÍJEN Kulturní události m síce íjna Hank v d m - Sugar Blue George Kayband - harmonikový mág. - Hv zdný prach hitparád - hudební skupina Travellers výchovný koncert.

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

ALMANACH SMÍCHOVSKÉ ST EDNÍ PR MYSLOVÉ ŠKOLY

ALMANACH SMÍCHOVSKÉ ST EDNÍ PR MYSLOVÉ ŠKOLY ALMANACH SMÍCHOVSKÉ ST EDNÍ PR MYSLOVÉ ŠKOLY ŽÁKOVSKÝ PROJEKT T ÍDY 4.D Vytvo en v roce 2005/2006 k 105. výro í založení školy (škola založena v zá í 1901) Zkrácená verze pro web, 140-ti stránkový originál

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta

Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta Ulrich Lins První vydání nakladatelství Bleicher (D-7016 Gerlinger, francouzská zona mecko) pro UEA (Rotterdam, Nizozemsko) 1988. Druhé vydání podle

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO... Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz PARDUBICKÝ KRAJ A KRAJSKÁ

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KOLE 1. Název koly Gymnázium Na Praa ce Nad Ohradou 23, 130 00 Praha 3 I O: 60461675, IZO: 000335398 Identifikátor za

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009 sport daltonská výuka ekologie jazyky ALMANACH KE 40. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY 1969 2009 Základní škola

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Promarněné talenty: soukromé bitvy se stávají věcí veřejnou Ženy a věda v zemích ENWISE

Promarněné talenty: soukromé bitvy se stávají věcí veřejnou Ženy a věda v zemích ENWISE Community Research EVROPSKÁ KOMISE Promarněné talenty: soukromé bitvy se stávají věcí veřejnou Ženy a věda v zemích ENWISE VĚDA A SPOLEČNOST Máte zájem o evropský výzkum? S tvrtletníkem RTD info budete

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Martin Pelc Kulturní a sociální dějiny německých turistických spolků v českých zemích do roku 1938 Autoreferát disertační práce Opava 2008

Více