P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno"

Transkript

1 P O S O U Z E N Í Alternativní koncepce komunika ní sít v širším okolí brn nské aglomerace Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, Brno Zhotovitel: Ing.Milan Strnad autorizovaný inženýr Keltská 109, Dolní B ežany-lhota Leden 2007

2

3 3. Dopravní politika Dopravní politika dle zadání ÚPmB (duben 2006) uvádí, že výrazným vlivem na brn nské a regionální dopravní systémy je snaha, aby se m sto Brno stalo k ižovatkou multimodálních koridor, a k tomu uvádí zásady a cíle: - dlouhodob stabilizovat a chránit dopravní koridory v území (Brna) v zájmu budoucího napojení rozvojových území a v zájmu spojení Brna s regionem a ostatními regiony v Evrop - jednotlivé dopravní systémy a jejich prvky budou ešeny jako sou ásti multimodálních evropských koridor, jejichž k ížení je na území m sta - regulace individuální automobilové dopravy bude rozvinuta na základ vícestup ové ochrany m sta p ed nadbyte nou dopravou v souladu s koncepcí p ijatou v ÚPmB. Toto zadání ÚPmB je v rozporu s rozhodnutím Rady evropského parlamentu.1692/96/es z , dle které transevropská silni ní sí na svých trasách míjí hlavní sídelní útvary, navíc tyto zásady jsou kontraproduktivní, nebo Zadání ÚPmB zavádí do m stských sídelních útvar dálnice, respektive rychlostní silnice, aby zárove v rámci vícestup ové ochrany m sta p ed nadbyte nou dopravou, kterou tam sama zavedla, zbyte n zvyšovala náklady na ochranu p ed negativními vlivy dopravy. S takto formulovanou dopravní politikou nelze souhlasit, a proto ob anská sdružení navrhují zm nu koncepce dopravní politiky v oblasti silni ní dopravy pro Brno, v etn jeho aglomerace s p ihlédnutím na širší vztahy k ostatnímu území R a na mezinárodní vztahy (p edevším k Rakousku), která pro silni ní dopravu doporu uje opustit tezi Brno k ižovatka multimodálních koridor, a tak zcela vylou it z m sta a v maximální mí e z aglomerace Brna tranzitní (zbytkovou) dopravu. Prakticky to znamená: - vztah Víde B eclav - Katovice (multimodální koridor.vi) vést na území R v trase B eclav Hulín Lipník n/be vou Ostrava _ státní hranice - vztah Bratislava Praha je na stávající D2 a D1, které trasov z stávají, pouze D1 se v úseku Kývalka Holubice (28 km) zkapacit uje rozší ením o jeden jízdní pruh v každém sm ru - vztahvíde - Praha vést na území R v trase Hat Znojmo Jihlava a po D1 do Prahy - R43 jako spojka mezi R35 a D1 je vedena Boskovickou brázdou od Starého M sta u Moravské T ebové p es Svitávku u Boskovic, dále pokra uje západn kolem Ku imi a východn od Veverské Bytýšky do MÚK Kývalky na D1

4 ÚROVE KVALITY DOPRAVY - VARIANTA OFICIÁLNÍ POL. SIL. ÚSEK KAT. SKLON VÝHLEDOVÁ INTESITA KAPACITA VYUŽITELNOST ÚKD POZNÁMKA DENNÍ HODINOVÁ 1. D 1 KÝVALKA TROUBSKO D % B 2. D 1 TROUBSKO - BRNO JIH D % B 3. D 1 BRNO JIH BRNO VÝCHOD D % B 4. D 1 BRNO VÝCHOD - HOLUBICE D % B 5. T TROUBSKO - MOD ICE R % B 6. T MOD ICE - CHRLICE S % B 7. T CHRLICE - HOLUBICE S % B 8. D 2 BRNO JIH - CHRLICE D % B 9. D 2 CHRLICE - B ECLAV D % A 10. D 2 B ECLAV - ST. HRANICE R/SR D % A 11. R 55 HODONÍN - B ECLAV R % A 12. R 52 BRNO CENTRUM - MOD ICE R % D ROZŠÍ IT NA R R 52 MOD ICE - POHO ELICE R % B 14. R 52 POHO ELICE - MIKULOV ST. HR. R % A 15. R 43 STARÉ M STO R 35 - SVITÁVKA R % A 16. R 43 SVITÁVKA - KU IM R % B 17. R 43 KU IM - TROUBSKO D 1 R % B POZN: Výhledové intensity vyjad ují saturovaný jízdní proud.

5 ÚROVE KVALITY DOPRAVY - VARIANTA ALTERNATIVNÍ POL. SIL. ÚSEK KAT. SKLON VÝHLEDOVÁ INTESITA KAPACITA VYUŽITELNOST ÚKD POZNÁMKA DENNÍ HODINOVÁ 1. D 1 KÝVALKA BRNO - ZÁPAD D % C 2. D 1 BRNO ZÁPAD BRNO JIH D % C 3. D 1 BRNO JIH BRNO VÝCHOD D % B 4. D 1 BRNO VÝCHOD - HOLUBICE D % C 5. D 2 BRNO JIH - CHRLICE D % B 6. D 2 CHRLICE - B ECLAV D % A 7. D 2 B ECLAV - ST. HRANICE R/SR D % A 8. R 55 HODONÍN - B ECLAV D1 R % A 9. R 55 B ECLAV D1 - POŠTORNÁ I/40 R % A 10. R 55 POŠTORNÁ I/40 - ST. HRANICE R/AUS R 25.5/2 0-2 % A 11. R 52 BRNO CENTRUM - MOD ICE R % D ROZŠÍ IT NA R R 52 MOD ICE - POHO ELICE R % C 13. I / 52 POHO ELICE - MIKULOV ST. HR. R/AUS S % B 14. R 43 STARÉ M STO R 35 - SVITÁVKA R % A 15. R 43 SVITÁVKA - KU IM R % B 16. R 43 KU IM - KÝVALKA D 1 R 25.5/2 2-4 % B POZN: Výhledové intensity vyjad ují saturovaný jízdní proud.

6 5.Investi ní náklady etapizace K porovnání rozdíl investi ních náklad oficiálního a alternativního návrhu se nep edkládají celkové údaje pot ebné k vybudování celé silni ní sít, ale jen položky rozdílové. Položky, které jsou spole né pro ob ešení nebo se realizují separátn se neuvažují. Jedná se o tyto položky: - R43 Ku im Staré M sto - D1 Kývalka Holubice, rozší ení na D 33,5 - R55 B eclav D2 - Napajedla - I/38 Hat Znojmo Jihlava D1 Rozdílové položky varianty oficiální: km IN (mil.) realizace 1. R43 Ku im Troubsko 23, JZT propojení D1-R52-D2 12, JVT propojení D2-D1 12, R52 Poho elice Mikulov 23, Celkem: 71 km mil. Rozdílové položky varianty alternativní: 1. R43 Ku im Kývalka D R55 D2 B eclav Poštovná Celkem: 33 km mil. Pozn.: - cenové ohodnocení a doba realizace dle GEPARDI - uvedený soupis se týká investic v R, související investice v Rakousku nejsou uvedeny.

7 6. Záv ry k jednotlivým trasám 6.1. Dálnice D1 Dálnice D1 je na území Brna a její aglomerace stabilizovaná, má jednozna n daný koridor,který prakticky neprochází obytným územím (mimo n která n která nahodilá osídlení). V dostate né vzdálenosti od D1 je území koridoru zastav no objekty služeb, výroby, skladování a distribuce. V tomto koridoru se p ipravuje rozší ení dálnice o dvakrát jeden jízdní pruh a tím se zvýší její kapacita tak, že bude vyhovující na maximální možnou intenzitu dopravy. Rozší ení je plánováno do r Tangenty JZT + JVT JZT (Troubsko-Mod ice), spojení R52-D2 (Mod ice-chrlice) a spojení D2-D1 (Chrlice-Holubice), které mají dopravn obsloužit výhledová polyfunk ní území a zárove odleh it D1 se dle provedeného rozboru jeví jako neopodstatn né. P i rozší ení D1 na dvakrát t i pruhy je kapacita D1 vyhovující a pokud se jedná o obslužnost uvedeného polyfunk ního území, je toto možno obsloužit p ímo ze stávajících MÚK obslužnými komunikacemi. Je tedy zbyte né plánovat stavbu další paralelní dopravní komunikace s D1, a tak omezovat území pro další rozvoj m sta a nep íjemn zasahovat do stávajících sídelních útvar Dálnice D2 Dálnice D2 na území JMK v úseku Brno-B eclav st.hranice není v sou asné dob a do budoucna pln využitá, tedy je vhodné sem p evést dopravní zát ž z R Rychlostní silnice R43 Tato rychlostní silnice má plnit severojižní spojení R35 a D1 v ose západn od Brna. V sou asné dob i ve výhledu není intenzita dopravy p íliš velká (7-12 tis. vozidel), ve spojení s místní aglomera ní dopravou se zvýší až k 20tis. vozidel, a to je intenzita, která je již škodlivá pro existující sídelní útvar (Bystrc). Doporu uje se realizovat R43 v trase Ku im-veverská Bytyška- Kývalka v polovi ním profilu, který p evezme veškerou t žkou dopravu ze severu tak, že tranzitní doprava mine Brno a cestou D1 rozvede cílovou dopravu do p íslušných ástí m sta Rychlostní silnice R52 ty pruhová R52 je v úseku MÚK Brno centrum-poho elice v provozu. Trasa této silnice je prakticky v soub hu s D2 (vzdálenost jen 7-10 km), takže se atraktivita obou p ekrývá a tím se snižuje využitelnost obou. Další pokra ování má být p es vodní nádrž Nové Mlýny II, podle hranice CHKO Pálava do

8 Mikulova a dále do Vídn. Sm rování dopravy na R52, zvlášt t žké, není z d vodu blízkosti D2 nutné a z hlediska ochrany p írody je nežádoucí. Doporu uji proto, sm rovat dopravu na Víde p es B eclav (rozdíl ve vzdálenosti 10 km), a hrani ní p echod v Mikulov ponechat pro osobní auta a malý pohrani ní styk. Znamená to ukon it p ípravu výstavby R52 ( ty pruhová) v úseku Poho elice-mikulov st. hranice, i když se uvažuje v plánu GEPARDI se zahájením v r a ukon ením Rychlostní silnice R55 Realizace R55 probíhá v sou asné dob (Hulín-Otrokovice-Napajedla), celá trasa až do B eclavi D2 má být dle GEPARDI realizována do r Je tedy nutné úsek D2 B eclav - st.hranice realizovat v období , což je reálné. Akceptování p echodu Poštovná - Reinthal rakouskou stranou a realizace úseku v nejbližší dob je podmínkou úsp šnosti návrhu p edkládané koncepce komunika ní sít Silnice I/38 Stávající silnice I/38 v úseku hrani ní p echod Hat Znojmo- Jihlava D1 je v sou asné dob v rekonstrukci, v etn výstavby obchvat m st a obcí, takže po dokon ení bude v kategorii rychlostních silnic. Dle GEPARDI má být realizována do r S touto trasou se uvažuje jako s hlavní spojnicí Praha Víde, která na rakouské stran navazuje na silnici A2.

9

10

11

12

13 7. Souhrnné stanovisko a doporu ení Úkolem Posouzení koncepce komunika ní sít v širším okolí brn nské aglomerace bylo prokázat, zda je vhodné vést silni ní koridorovou dopravu p es Brno a s tím související d sledky územní, dopravní, ekologické a ekonomické. Za tím ú elem bylo navrženo nové dopravní schéma dálnic a rychlostních silnic, tak aby byla zajišt na obslužnost území a sníženy negativní vlivy z dopravy v okolí. Toto nové dopravní schéma vytvá í jednodušší sí komunikací alternativní návrh, který je porovnáván se stávajícím územním plánem m sta Brna a Jihomoravského kraje oficiální návrh z r zných hledisek: 1. Dopravní obslužnost Ob ešení zajiš ují obsluhu území dostate n s tím, že oficiální návrh je v n kterých p ípadech p edimenzován (soub h D2 a R52, tangenty a D1 v Brn ). 2. Úrove kvality dopravy Komunika ní sí obou ešení vykazuje požadovanou úrove kvality dopravy dle normy. Znamená to, že dopravní tok bude p evážn velmi dobrý až dobrý, vyjíme n uspokojivý. 3. Realizace komunikací Z hlediska požadavku na výstavbu komunikací a spln ní výše uvedených dopravních kritérií je nutné vybudovat ve variant Oficiální 71 km silnic v cen cca 46 miliard K, a ve variant Alternativní 33 km silnic v cen cca 16 miliard K. Znamená to úsporu cca 30 miliard K ve prosp ch alternativní varianty. 4. Ekonomická únosnost Hledisko ekonomické únosnosti nebylo posuzováno, nebo v sou asné don nejsou k dispozici nutné podklady. Jelikož rozhodujícími faktory pro ur ení ekonomické únosnosti je pom r náklad a výnos je evidentní, že alternativní návrh, který vykazuje podstatn nižší náklady a v tší dopravní zát ž bude z hlediska ekonomické únosnosti spole ensky výhodn jší. 5. Ekologické hledisko Z ekologického hlediska vlivu na životní prost edí (osídlení, fauna, flora) je rozhodující st et ve variant alternativní v oblasti B eclavi, ve variant oficiální je rozhodující st et v oblasti Bystrce v etn rekrea ní oblasti brn nské p ehrady a v oblasti CHKO Pálava v etn vodní nádrže Nové mlýny. Z posouzení nevýhod obou variant se jeví p ijateln jší oblast B eclavi, a tedy lze považovat variantu alternativní za ekologicky sch dn jší

14

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ...2 B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000...2 C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RODINNÝCH DOM BOHDALEC - ZA ŠKOLOU Místo stavby

Více

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Územní plán Mnichov Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Po izovatel: M stský ú ad Mariánské Lázn Stavební a územn plánovací ú ad Ruská 155 Mariánské Lázn Zpracovatel: Projektová kancelá MARKANT

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010 2013 ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 1. Analytická ást ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké u ení technické v Brn, Antonínská 548/1,

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A.

Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A. Ing.arch.Haluza Jaroslav Hynaisova 3, Ostrava Mariánské Hory, 709 00 UDI MORAVA s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016.

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Obsah krajského stranického volebního programu sleduje následující obsahové linie: 1. Z analýzy dat vyplývá,

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Autorský tým Mgr. Jakub Bucek Mgr. Jana Vi arová Ing. Dita Jane ková Ing. Jaromír Pokoj Velké pod kování pracovník m KU Zlínského Kraje odd lení životního

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e:

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e: Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT Praha 24. ervna 2008 Zam ení seminá e: Cílem seminá e je podat objektivní informace o sou asném stavu a vývoji našich les nejen odborné ve ejnosti

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval. J.

ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval. J. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval J.PIPA kontroloval ING. SEDLÁK investor : M STO HUMPOLEC, HORNÍ NÁM STÍ 300 akce ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI Pod P íkopem

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

Zpracovala RRA Vysočina, z.s.p.o.,

Zpracovala RRA Vysočina, z.s.p.o., Důvodová zpráva pro vybrané úseky silnic Páteřní silniční sítě kraje Vysočina II. Etapa srrpen 2007 Zpracovala RRA Vysočina, z.s.p.o., www.rrav.cz, region@rrav.cz Úvod Prognóza vývoje dopravy je poměrně

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více