12. Základní strategie v geografické výuce (behaviorální, kognitivní, konstruktivní)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. Základní strategie v geografické výuce (behaviorální, kognitivní, konstruktivní)"

Transkript

1 Univerzitní příprava geografů-pedagogů Pracovní soubor předmětů (Hynek, Vávra), Úvod do oborové didaktiky geografie (bakalářský stupeň) 1. Úvod do geografického vzdělává 2. Historie geografického vzdělávání ve světě (Německo, USA, Velká Británie a další) 3. Historie geografického vzdělávání na území České republiky 4. Filosofické a psychologické přístupy k prostorovosti v geografickém vzdělávání 5. Prostorové myšlení v geografickém vzdělávání 6. Geografické kurikulum a standardy geografického vzdělávání ve světě 7. Geografické kurikulum a standardy geografického vzdělávání v České republice 8. Regionální a tematická studia v geografickém vzdělávání 9. Učebnice v geografickém vzdělávání 10. Příprava na první výstup v hodině zeměpisu a její realizace (výklad, samostatná práce) 11. Další prostředky (internet, interaktivní tabule, interaktivní učebnice) pro geografapedagoga 12. Základní strategie v geografické výuce (behaviorální, kognitivní, konstruktivní) Literatura Anderson, Lorin W. and Krathwohl, David R A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. Abridged Edition. s.l. : Addison Wesley Longman, Inc., p ISBN X. Aristotelés Fyzika. [překl.] Antonín Kříž. Praha : Nakladateství Petr Rezek, str Podle vydání Karla Prantla, Aristotelis Physica, Lipsiae ISBN Ausubel, David P Educational Psychology. A Cognitive View. New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc, p ISBN Balderstone, David Teaching styles and strategies. [book auth.] Aschley Kent. Reflective Practice in Geography Teaching. London : Paul Chapman Publishing Ltd, 2000, 10, pp Bruner, Jerome. 1960, The Process of Education. A Landmark in Educational Theory. Twenty-seventh printing, s.l. : Hardvard University Press, 1960, p. 97. ISBN Downs, Roger M., et al Geography for Life: National Geography Standards. Second Edition. Geography Education National Implementation Project. Washington : National Council for Geographic Education, p ISBN Gardner, Howard Dimenze myšlení. Teorie rozmanitých inteligencí. [překl.] Eva Votavová. Praha : Portál, str původní vydání ISBN Gersmehl, Phil Teaching Geography. 1th. New York : The Guilford Press, p ISBN Hemmer, Ingrid, [ed.] Educational Standards in Geography for the Intermediate School Certificate with sample assignments. 2nd Edition. Bonn : German Geographical Society, p. 91. Hofmann, Eduard [editor] Václav Poštolka. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Geodny Liberec 2008, Sborník příspěvků. stránky ISBN Hynek, Alois Vzdělávání zeměpisem. Školní vzdělávací programy. [Online] [Citace: 9. říjen 2006.] Janík, Tomáš Didaktické znaloti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Brno : Paido, str ISBN Korthagen, Fred A.J Jak spojit praxi s teorií : didaktika realistického vzdělávání učitelů. [překl.] Petr Najvar a Jiřina Najvarová. Brno : Paido, str ISBN Kühnlová, Hana Kapitoly z didaktiky geografie. Praha : Univerzita Karlova v Praze, str Překlad Mezinárodní charty goegrafického vzdělávání (IGU). ISBN Madziková, Alena Postavenie a úlohy didaktiky geografie v meniacej se spoločnosti. Postavenie a úlohy didaktiky geografie v meniacej se spoločnosti. Geografická revue. 2007, roč.3, č.1, stránky Michálek, Alois Výuka geografie/zeměpisu - terra inkognita? Výuka geografie/zeměpisu - terra inkognita? Geografie - Sborník České geografické společnosti. 2003, Sv. roč. 106, č. 1, stránky MŠMT Standard vzdělávání ve čtyřletetém gymnáziu. MŠMT. Praha : autor neznámý, Věstník MŠMT, sešit 4/1996.

2 Standard základního vzdělávání. č.j /95-26, ze dne , MŠMT. Praha : autor neznámý, Věstník MŠMT, sešit 9/ Papík, Matej Náčrty vo vyučovaní zemepisu. [editor] Jozefa Turábková. 1. vydání. Bratislava : Slovenské pedagogické nakldateĺstvo, str Pasch, Marvin, Gardner, Trevor G, a další Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: jak pracovat s kurikulem. [překl.] Milan Koldinský. Praha : Portál, str (C) 1991, ISBN Petty, Geoffrey Moderní vyučování. [překl.] Štěpán Kovařík. 2. vydání. Praha : Portál, str Teaching Today 1993, Ellenborough House, Cheltenham. ISBN Plato Timaeus and Critias. London : Penguin Group, p ISBN Platón Kleitofón, Ústava, Timaios, Kritias. [editor] Aleš Havlíček. [překl.] František Novotný. 1. vydání. Praha : OIKOYMENH, str Sv. IV, Překlad František Novotný, 1919, 1921, ISBN X. Rinschede, Gisbert Geographiedidaktik. 2., aktualisierte Auflage. Paderborn : Verlag Ferdinand Schöningh GmbH, S ISBN Shulman, Lee S Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. February 1987, Vol. Vol. 57 No. 1, pp Skalková, Jarmila Obecná didaktika. 2. rozšířené a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., str ISBN Slavík, Jan Hodnocení v současné škole. 1. Praha : Portál, str ISBN Sobotová, Miromila a Sobota, Karel Zeměpisný náčrtník. 1. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, str. 30 volných listů. ISBN Turkota, Ján, a další Základy všeobecnej didaktiky geografie. [editor] Jozefa Tarábková. 1. vydání. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, str Vávra, Jaroslav Didaktika geografie I: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině v zeměpisu na ZŠ, na příkladu tématu Světový oceán. Učební texty. Liberec : Technická univerzita v Liberci, str. 92. ISBN Princip spirálového osvojování a vzestup učiva. [CD] [editor] Václav Poštolka. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, ISBN Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů? Metodický portál: Články. [Online] Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 5. květen [Citace: 5. květen 2011.] ISSN Wahla, Arnošt Strukturní složka učebnic geografie. Praha : SPN, str. 83. Sv. Spisy pedagogogické fakulty v Ostravě ; Sv. 48/1983. Waugh, David Geography. An Integrated Approach. 2nd edition. Walton-on-Thames Surrey : Thomas Nelson & Sons Ltd, p ISBN Verze A Geografické kurikulum pro ZŠ a SŠ 1. Úvod geografie jako vědní disciplina, geografické vzdělávání,oborová didaktika? 2. Geograficita, prostorovosti: místa, území (akvatoria), krajiny, oblasti, globiony 3. Co je geografické kurikulum? Témata, způsobilosti, kurikulární vývoj, hodnocení 4. RVP-ZV: postavení zeměpisu, kritický a tvořivý přístup 5. RVP-G: postavení zeměpisu, kritický a tvořivý přístup 6. Zahraniční zeměpisná kurikula UK, Německo, USA, Austrálie, Kanada 7. Vzdělávací verze fyzické, humánní a regionální geografie 8. Zeměpisný ŠVP: zásady, osnova porozumění a jednání 9. ICT- internet, media, GIS, GPS, geocaching, venkovní terén 10. Tematická geografie krajina, životní prostředí, živly, bezpečnost 11. Tematická geografie lokální/regionální rozvoj, trvalá udržitelnost 12. ESPECT ekonomie, společnost,politika, ekologie/environment, kultura, technika 13. ČR-Evropa-svět: identita a diference, potřeby a cíle, strategie a provedení RVP-ZV, RVP-G: dokumenty MŠMT

3 MAŇÁK, J., JANÍK, T., & ŠVEC, V. (2008). Kurikulum v současné škole. (L. SADÍLKOVÁ, Editor) Brno: Paido. PASCH, M. (2005): Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál. 416 s. ISBN PETTY, G.(2004): Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, s. ISBN X. VÁVRA, J. (2006). Didaktika geografie I: od vzdělávacího programu k vyučovací hodině v zeměpisu na ZŠ, na příkladu tématu Světový oceán (Učební texty. vyd.). Liberec: Technická univerzita v Liberci Learning to teach geography in the secondary school :a companion to school experience. Edited by David LAMBERT - David BALDERSTONE. 2nd ed. London : Routledge, xxiii, 455. ISBN Teaching geography in secondary schools : a reader. Edited by Maggie SMITH. 1st publ. London : RoutledgeFalmer, xx, 330 s. ISBN Plans for revision of the 1992, CGE Charter on Geographical Education, ANDERSON, L. W., KRATHWOHL, D. R., BLOOM B.S. eds.(2000): A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, Complete, Longman Publishing Group, ISBN-13: , 352 pp. Curriculum Development: Judith Howard, Department of Education, Elon University, Summer Development.pdf Verze B Geografické kurikulum (věk 5 až 19 let) 1. Úvod. Pojmy: kurikulum, učební/tematický plán, obsah (CO) a učení (JAK) 2. Geografické myšlení v geografickém vzdělávání 3. Vývoj geografického kurikula v USA 4. Vývoj geografického kurikula v UK a v Německu 5. Současný stav kurikula (Standardů) s hodnocením v USA, 6. Současný stav kurikul s hodnocením v UK a v Německu 7. Vývoj českého geografického vzdělávání (od zač. 20. stol po 80. léta) 8. Současný stav českého kurikula (ZŠ a GV), obsahové a evaluační standardy, katalog znalostí a dovedností 9. Využití Revidované Bloomovy taxonomie pro stanovení a uspořádání geografického obsahu 10. Obsahová analýza tematického celku 11. Příklady uspořádání geografického obsahu z obecné geografie (Světový oceán, Obyvatelstvo) 12. Příklad uspořádání geografického celku z České republiky 13. Učebnice a internetové zdroje pro realizaci geografického obsahu Literatura Anderson, Lorin W. and Krathwohl, David R A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. Abridged Edition. s.l. : Addison Wesley Longman, Inc., p ISBN X. Bednarz, Sarah W., et al Geography for Life. National Geography Standards st. Washington D.C. : National Geographic Research & Exploration, p ISBN CERMAT Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platný od školního roku 2009/2010. Zeměpis. Praha : CERMAT, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, str. 16. Schválil: Ministerstvo školství, mládaeže a telovýchovy dne pod č.j. 3250/2008-2/CERMAT Zeměpis. Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce Návrh pro veřejnou diskusi. Praha : MInisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy, str. 16.

4 Downs, Roger M., et al Geography for Life: National Geography Standards. Second Edition. Geography Education National Implementation Project. Washington : National Council for Geographic Education, p ISBN Gersmehl, Philip J. and Gersmehl, Carol A Spatial Thinking by Young CHildren: Neurologic Evidence for Early Development and "Educability". Spatial Thinking by Young CHildren: Neurologic Evidence for Early Development and "Educability". Journal of Geography. 106: 5, 2007, pp Hemmer, Ingrid, [ed.] Educational Standards in Geography for the Intermediate School Certificate with sample assignments. 2nd Edition. Bonn : German Geographical Society, p. 91. Herink, Josef Geografie: její postavení a pojetí v národních kurikulech ve světě shrnutí, závěry a doporučení. Metodický portál RVP. [Online] 6. únor [Citace: 20. listopad 2009.] KURIKULECH-VE-SVETE-%E2%80%93-SHRNUTI-ZAVERY-A-DOPORUCENI.html/. ISSN: Hofmann, Eduard [editor] Josef Maňák a Tomáš Janík. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Problémy kurikula základní školy. stránky ISBN Hynek, Alois (ed.) US Geography Standards. Školní vzdělávací programy. [Online] [Citace: 15. červen 2009.] Hynek, Alois Prostorovosti: místa, krajiny, regiony. Prostorovosti: místa, krajiny, regiony. Acta Geographica Universtitatis Comenianae. 2009, Sv. 52, stránky Univerzitní vzdělávání geografů-pedagogů: Návrh kompetencí aneb učitelská způsobilost geografůpedagogů (rozvojový projekt). Školní vzdělávací programy. [Online] [Citace: 16. August 2010.] Vzdělávání zeměpisem. Školní vzdělávací programy. [Online] [Citace: 9. říjen 2006.] Janík, Tomáš a Stuchlíková, Iva Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione 1(1). 2010, stránky Kohoutová, Alice Zeměpis 7 pro základní školy a víceletá gymnázia. Pracovní sešit. Plzeň : Fraus, str. 52. ISBN Korthagen, Fred A.J Jak spojit praxi s teorií : didaktika realistického vzdělávání učitelů. [překl.] Petr Najvar a Jiřina Najvarová. Brno : Paido, str ISBN Madziková, Alena Postavenie a úlohy didaktiky geografie v meniacej se spoločnosti. Postavenie a úlohy didaktiky geografie v meniacej se spoločnosti. Geografická revue. 2007, roč.3, č.1, stránky Maňák, Josef a Knecht, Petr (eds.) Hodnocení učebnic. Brno : Paido, str ISBN Matoušek, Alois, Trna, Josef a Rychnovský, Boris Fyzickogeografické standardy ve vztahu ke standardům z přírodních věd. Fyzickogeografické standardy ve vztahu ke standardům z přírodních věd. 1998, stránky MŠMT Standard vzdělávání ve čtyřletetém gymnáziu. MŠMT. Praha : autor neznámý, Věstník MŠMT, sešit 4/ Standard základního vzdělávání. č.j /95-26, ze dne , MŠMT. Praha : autor neznámý, Věstník MŠMT, sešit 9/ Píšová, Michaela, Kostková, Klára a Janík, Tomáš (eds.) Kurikulární reforma na gymnáziích. Případové studie tvorby kurikula. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, str ISBN Řezníčková, Dana a kol Výuky v krajině. Náměty pro geografické a invironmentální vzdělávání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, PřF, katedra SG a RR, str ISBN Řezníčková, Dana Od myšlenkových a mentálních map ke schématům, aneb jak jsem objevila dávno objevené. Práce s kartičkami (nejen) v zeměpisu. KritickeMysleni.cz, Kritické listy 5. [Online] Kritické myšlení o.s., [Citace: ] The Transformation of Geography Education in Czechia. The Transformation of Geography Education in Czechia. [ed.] Bohumír Janský. Geography - Journal of Czech Geographic Society. December 2009, Year 114, Number 4, pp Sobotová, Miromila a Sobota, Karel Zeměpisný náčrtník. 1. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, str. 30 volných listů. ISBN Stoltman, Joseph P Geography and History in the Curriculum: Relationships Between Space and Time. Los Angeles : Rand McNally and Company, March 11, 1988, Speeches/Conference Papers, pp Turkota, Ján, a další Základy všeobecnej didaktiky geografie. [editor] Jozefa Tarábková. 1. vydání. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, str. 260.

5 1972. Učební osnovy gymnasia. Zeměpis. Společenskovědní seminář v zeměpise. Praha : Minsterstvo školství České socialistické republiky. Státní pedagogické nakladateství, 1972, str. 22. Vávra, Jaroslav Didaktika geografie I: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině v zeměpisu na ZŠ, na příkladu tématu Světový oceán. Učební texty. Liberec : Technická univerzita v Liberci, str. 92. ISBN Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů? Metodický portál: Články. [Online] Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 5. květen [Citace: 5. květen 2011.] ISSN Vávra, Jaroslav Reakce na Výzkumnou zprávu o tvorbě gymnaziálního kurikula z roku Metodický portál RVP. [Online] 7. listopad [Citace: 20. leden 2012.] ISSN VÚP Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Dotisk 1. vydání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, str. 75. ISBN Wahla, Arnošt Sekce geografického vzdělávání. Česká geografická společnost. Zápis z výboru sekce. Katedra sociální gegorafie a regionálního rozvoje. [Online] [Citace: 16. August 2010.] Strukturní složka učebnic geografie. Praha : SPN, str. 83. Sv. Spisy pedagogogické fakulty v Ostravě ; Sv. 48/1983. Waugh, David Geography. An Integrated Approach. 2nd edition. Walton-on-Thames Surrey : Thomas Nelson & Sons Ltd, p ISBN Verze A Vedení geografické výuky 1. Výuka a učení v geografickém vzdělávání, cíle geografického vzdělávání, RVP a ŠVP 2. Mezinárodní charta geografického vzdělávání, US standardy geografického vzdělávání 3. Vybavení, pomůcky, školní kabinet a učebna 4. Využívání masmédií, Internetu a jiných informačních zdrojů, jejich kritická interpretace 5. Strategie vedení výuky, styl, řešení problémových situací 6. Plánování vyučovací hodiny, obsah a postupy 7. Hodnocení žáků, prověřování znalostí a dovedností, standardní testy, maturita 8. Role kartografie v geografickém vzdělávání, školní mapy a atlasy, mapování 9. Aktivizace žáků, důraz na učení, participace 10. Projektová výuka/učení, terénní práce, sociální interview 11. Skupinové učení, debaty, besedy, kroužky 12. Sebekritická reflexe vedení výuky, plánování, inovace, personální rozvoj 13. Svět v pohybu a proměny geografie Verze B Vedení výuky (věk 6 až 19 let) 1. Úvod do problematiky (epistemologie a teorie učení) 2. Geografické myšlení v geografickém vzdělávání 3. Typy hodin ve výuce zeměpisu (výklad, samostatná práce, kooperativní výuka, ve dvojicích, týmová práce, projektová výuka) 4. Brunerův model, Ausubelům advance organiser a revidovaná Bloomova taxonomie v geografickém vzdělávání 5. Pojetí geografického vzdělávání (behaviorální, kognitivní a konstruktivní) 6. Přístup v geografické výuce dvojího ostří : obecný a regionální; fyzická geografie a humánní geografie 7. Tři okruhy v geografickém vzdělávání: fakta-pojmy-teorie (Bruner); fakta/představyvysvětlující teorie/analýzy-názory/evaluace (Gersmehl) 8. Úhelné kameny geografického vzdělávání: poloha (location) místo (place) propojení (link) region 9. Pět témat a šest elementů v americkém geografickém vzdělávání 10. Příklad výuky fyzickogeografického a humánně geografického tématu

6 11. Výběr a použití učebnic pro zvolená témata 12. Testování znalostí a dovedností ze zvolených témat 13. Jak rozumět resistenci vůči změnám v geografickém vzdělávání (v osobní a institucionální rovině) Literatura Anderson, Lorin W. and Krathwohl, David R A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. Abridged Edition. s.l. : Addison Wesley Longman, Inc., p ISBN X. Ausubel, David P Educational Psychology. A Cognitive View. New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc, p ISBN Bruner, Jerome. 1960, The Process of Education. A Landmark in Educational Theory. Twenty-seventh printing, s.l. : Hardvard University Press, 1960, p. 97. ISBN Davidson, Donald Subjective, Intersubjective, Objective. Oxford : Oxford University Press, p ISBN Downs, Roger M., et al Geography for Life: National Geography Standards. Second Edition. Geography Education National Implementation Project. Washington : National Council for Geographic Education, p ISBN Gersmehl, Phil Teaching Geography. 1th. New York : The Guilford Press, p ISBN Gersmehl, Philip J. and Gersmehl, Carol A Spatial Thinking by Young CHildren: Neurologic Evidence for Early Development and "Educability". Spatial Thinking by Young CHildren: Neurologic Evidence for Early Development and "Educability". Journal of Geography. 106: 5, 2007, pp Hemmer, Ingrid, [ed.] Educational Standards in Geography for the Intermediate School Certificate with sample assignments. 2nd Edition. Bonn : German Geographical Society, p. 91. Herink, Josef a Tlach, Stanislav Základy zeměpisných znalostí. Sbírka úloh k sestavování testů, k procvičování a ověřování učiva zeměpisu podle Standardů základního vzdělávání pro 6.-9.ročník. [editor] Zorka Drtinová. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, str. 70. ISBN Herink, Josef, Mališ, Ivan a Zahradník, Karel Otázky a úkoly ze zeměpisu. 2. vydání. Praha : Česká geografická společnost, str. 68. ISBN Hofmann, Eduard [editor] Václav Poštolka. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Geodny Liberec 2008, Sborník příspěvků. stránky ISBN Hynek, Alois Vzdělávání zeměpisem. Školní vzdělávací programy. [Online] [Citace: 9. říjen 2006.] Janík, Tomáš, a další Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? [editor] Lucie Sadílková. Brno : Paido, str Sv. 6. ISBN Korthagen, Fred A.J Jak spojit praxi s teorií : didaktika realistického vzdělávání učitelů. [překl.] Petr Najvar a Jiřina Najvarová. Brno : Paido, str ISBN Madziková, Alena Postavenie a úlohy didaktiky geografie v meniacej se spoločnosti. Postavenie a úlohy didaktiky geografie v meniacej se spoločnosti. Geografická revue. 2007, roč.3, č.1, stránky Michálek, Alois Výuka geografie/zeměpisu - terra inkognita? Výuka geografie/zeměpisu - terra inkognita? Geografie - Sborník České geografické společnosti. 2003, Sv. roč. 106, č. 1, stránky MŠMT Standard vzdělávání ve čtyřletetém gymnáziu. MŠMT. Praha : autor neznámý, Věstník MŠMT, sešit 4/ Standard základního vzdělávání. č.j /95-26, ze dne , MŠMT. Praha : autor neznámý, Věstník MŠMT, sešit 9/ Papík, Matej Náčrty vo vyučovaní zemepisu. [editor] Jozefa Turábková. 1. vydání. Bratislava : Slovenské pedagogické nakldateĺstvo, str Pasch, Marvin, Gardner, Trevor G, a další Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: jak pracovat s kurikulem. [překl.] Milan Koldinský. Praha : Portál, str (C) 1991, ISBN Rinschede, Gisbert Geographiedidaktik. 2., aktualisierte Auflage. Paderborn : Verlag Ferdinand Schöningh GmbH, S ISBN Shulman, Lee S Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. February 1987, Vol. Vol. 57 No. 1, pp Turkota, Ján, a další Základy všeobecnej didaktiky geografie. [editor] Jozefa Tarábková. 1. vydání. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, str. 260.

7 Vávra, Jaroslav Didaktika geografie I: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině v zeměpisu na ZŠ, na příkladu tématu Světový oceán. Učební texty. Liberec : Technická univerzita v Liberci, str. 92. ISBN Vávra, Jaroslav Místo v humanistickém přístupu. [CD ROM] [editor] Hana Svobodová. Brno : GaREP, ISBN O geografickém vzdělávání, o geografickém vzdělávacím obsahu a o geografii místa v geografickém vzdělávání. RVP Metodický portál, Základní vzdělávání. [Online] 24. duben [Citace: 10. červen 2009.] ISSN: Princip spirálového osvojování a vzestup učiva. [CD] [editor] Václav Poštolka. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, ISBN Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů? Metodický portál: Články. [Online] Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 5. květen [Citace: 5. květen 2011.] ISSN Vuicich, George and Stoltman, Joseph P Geography in Elementary and Secondary Education: Tradition to Opportunity. Boulder : ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, p. 77. Wahla, Arnošt Strukturní složka učebnic geografie. Praha : SPN, str. 83. Sv. Spisy pedagogogické fakulty v Ostravě ; Sv. 48/1983. Waugh, David Geography. An Integrated Approach. 2nd edition. Walton-on-Thames Surrey : Thomas Nelson & Sons Ltd, p ISBN Geografická cvičení a projekty 1. Úvod do problematiky projektové výuky 2. Kladení otázek (enquiry) 3. Globální výzvy a sporné náhledy v geografickém vzdělávání 4. Využití modelu geografického přechodu ve výuce zeměpisu 5. Transfér a aplikace standardů do výuky 6. Pozorování a uvažování na příkladu z okolí fakulty 7. Místo a místní region v geografickém vzdělávání 8. Multikulturalismus jako téma v geografickém vzdělávání v Česku a v zahraničí 9. Gersmehlovy koncepty v geografickém vzdělávání (lokace-prostor-časoprostor) Literatura Anderson, Lorin W. and Krathwohl, David R A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. Abridged Edition. s.l. : Addison Wesley Longman, Inc., p ISBN X. CERMAT Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platný od školního roku 2009/2010. Zeměpis. Praha : CERMAT, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, str. 16. Schválil: Ministerstvo školství, mládaeže a telovýchovy dne pod č.j. 3250/2008-2/CERMAT. Gersmehl, Phil J Themes and Counterpoints in Geographical Education. Themes and Counterpoints in Geographical Education. Journal of Geography. May/June 1992, pp available: Gersmehl, Phil Teaching Geography. 1th. New York : The Guilford Press, p ISBN Hofmann, Eduard., Korvas, Pavel a Poláček, Petr Multimediální učebnice pro terénní výuku. Brno : PedF, Masarykova univerzita, str. 22. manuskript, software GeoShow3D Lite. Hynek, Alois a Svozi, Břetislav Mentální mapy lokalit. Liberec : Technická univerzita v LIberci, Fakulta přírodvědně-humanitní a pedagogická, 2008, Geodny Liberec Sborník příspěvků., stránky ISBN Hynek, Alois O nezbytnosti hlubšího studia krajiny. Roč. XI, č.5, Praha : Ústav územního rozvoje, 2012, stránky 1-5. ISSN Hynek, Alois [editor] Marie Novotná a D. Peckert. Plzeň : Miscellania Geographica, 7, Universitas Bohemiae Occidentalis, katedra geografie, Jak dál v regionální geografii. stránky Hynek, Alois, a další Prostorovost Brna. [CD ROM] [editor] Hana Svobodová. [prod.] GaREP. Brno : GaREP, Prostorovost: Místa, území, krajiny, regiony, globiony. ISBN Kykal, Josef Retrospektiva zaniklých a částečně zaniklých obcí v bývalém VVP Ralsko za posledních 90 let. Diplomová práce. Liberec : Technická univerzita v Liberci, vedoucí práce J. Vávra, MŠMT Standard vzdělávání ve čtyřletetém gymnáziu. MŠMT. Praha : autor neznámý, Věstník MŠMT, sešit 4/1996.

8 Standard základního vzdělávání. č.j /95-26, ze dne , MŠMT. Praha : autor neznámý, Věstník MŠMT, sešit 9/ Rinschede, Gisbert Geographiedidaktik. 2., aktualisierte Auflage. Paderborn : Verlag Ferdinand Schöningh GmbH, S ISBN Řezníčková, Dana a kol Výuky v krajině. Náměty pro geografické a invironmentální vzdělávání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, PřF, katedra SG a RR, str ISBN Stoltman, Joseph P The 2001 National Assessment of Educational Progress in Geography. Center for Social Studies and International Education. [Online] Indiana University, Bloomington, [Cited: September 25, 2012.] ducational%20progress%20in%20geography.pdf. Vávra, Jaroslav Inovační aspekty ve způsobu přípravy studentů na geografickou část ŠVP a v geografických programech DVPP. [editor] Josef Šedlbauer. Liberec : Technická unvierzita v Liberci, 2008, Pregraduální a rozšiřující vzdělávání na pedagogických fakultách: inovační aspekty. ISBN VÚP Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Dotisk 1. vydání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, str. 75. ISBN Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, str vytvořen v systémovém projektu Pilo G/GP. ISBN Základy fyzické geografie verzea 1. Planeta Země oceány a pevniny, atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra, biosféra 2. Počasí 3. Podnebí 4. Vodstvo souše 5. Oceány a moře 6. Endogenní síly 7. Exogenní modelace reliéfu 8. Půda 9. Půdní pokryv 10. Biota, biocenózy, řetězce 11. Biomy 12. FG celky - zóny 13. FG celky regiony Horník S., Chábera S., Kříž H., Mičian Ĺ., Quitt E.(1982): Základy fyzické geografie. SPN, Praha, 398 s. Demek J., Quitt E., Raušer J. (1976): Úvod do obecné fyzické geografie. Academia, Praha, 404 s. Goudie A.(2001): The Nature of the Environment, 4th ed. Blackwell, Oxford, 544 s. Christopherson R.(2005): Geosystems - An Introduction to Physical Geography. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 752 s. +CD Strahler A., Strahler A. (2005): Introducing Physical Geography. 4th ed. Wiley, New York, 567 s. + CD verzeb 1. Pohled na planetu Zemi z kosmu: proč je modrá? Jakým vývojem naše Země prošla? Vymezení krajinné sféry, přírodní procesy, jež ji udržují: proč je i zelená? Oceány a pevniny, ekumena. Tematické mapy z vybraných světových atlasů. 2. Endogenní síly, desková tektonika, pohyb litosferických desek kde bylo území dnešní Brna ve starohorách, prvohorách.? National Geographic 1963: první mapa

9 reliéfu oceánského dna. Wilsonův cyklus. Geotektury a morfostruktury tvary reliéfu. Vulkanický relief. 3. Exogenní síly a modelace reliéfu Země proudící voda, vítr, sníh, ledovce, působení organismů. Kras, delty, pouště, permafrost, mořské pobřeží, korálové ostrovy, ledovce. 4. Počasí atmosféra naší Země, její fyzikální vlastnosti, výškové členění, tlakové útvary, fronty a jejich pohyb všeobecná cirkulace v troposféře, synoptické mapy 5. Podnebí bilance slunečního záření, aktivní povrch, advekce, lidské zásahy. Mapy klimatu Země, kolísání klimatu, globální oteplení. Klimogramy, jejich konstrukce a analýza. 6. Oceány a moře čtyři vodní vrstvy světového oceánu a jejich propojení mořskými proudy, všeobecná cirkulace oceánských/mořských vod, jejich prostorová diferenciace, vlastnosti mořské/oceánské vody. Oceán jako geo/bio/chemostat. 7. Pevninské vodstvo oběh vody na souši, řeky, jezera, vodní nádrže, podzemní vody. Vodní režim řek, hydrografy a hydrogramy. Humidní a aridní oblasti, desertifikace, deglaciace. Povodně, sucha, vodní a údolní síť 8. Půda strukturní úrovně organizace půdy od jílových mineral přes půdní matrix, půdní horizonty, půdní profil, pedon ke struktuře půdního pokryvu. Půdní procesy, půdní horizonty, jež jimi vznikají a typy půd ve střední Evropě a na Zemi. Klasifikace půd česká, US nomenklatura, FAO system. 9. Půdní pokryv Země prostorové uspořádání typů půd Země, půdní zóny, sektory, výšková stupňovitost půd. Návaznost půd na klima Země, význam matečního materiálu půd. Strulktury půdního pokryvu podle Fridlanda kombinace: komplexy, palety, soubory, variance, mozaiky, tašety 10. Biota Země souše, vnitrozemského vodstva, mělkých moří, oceánských hlubin. Potravní řetězce producenti, konzumenti, reducenti. Ekosystém složky, procesy, fungování, proměny, biogeocény. 11. Biomy Země prostorové uspořádání tří typů koncentricit a pásů, pásem, zón mezi nimi, sektory. Výšková stupňovitost bioty Země, typy těchto prostorových specter. Hloubková stupňovitost bioty v mořích a oceánech, biota horkých oceánských vývěrů, vývěrů metanu. 12. Tabulka vazeb přírodních složek v typech přírodních krajin Země, lokální projevy. Vztahy mnorfoskulptur reliéfu na horninách, klimatu, půdních typů, režimů oběhu vody, bioty. Regionalizace přírody Země soustavy, chory, topy. 13. Prostorový obraz přírody ČR podle Atlasu krajiny ČR geologie, klima, půdy, vody, biota, typy krajin HORNÍK S., CHÁBERA S., KŘÍŽ H., MIČIAN Ĺ., QUITT E.(1982): Základy fyzické geografie. SPN, Praha, 398 s. DEMEK J., QUITT E., RAUŠER J. (1976): Úvod do obecné fyzické geografie. Academia, Praha, 404 s. GOUDIE A.(2001): The Nature of the Environment, 4th ed. Blackwell, Oxford, 544 s. HRNČIAROVÁ T., MACKOVČIN, P., ZVARA, I. eds. (2010): Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str CHRISTOPHERSON R.(2005): Geosystems - An Introduction to Physical Geography. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 752 s. +CD STRAHLER A., STRAHLER A. (2005): Introducing Physical Geography. 4th ed. Wiley, New York, 567 s. + CD Resources and Environment World Atlas. Russian Academy of Science, Institute of Geography, Ed. Hölzel, Vienna. Vol. 1+2: 190 plates + expl.text, 1998

10 Základy humánní geografie 1. Humánní geografie - témata, členění, přístupy. 2. Prostorové rozložení obyvatelstva, demografický přechod, přirozený pohyb a migrace obyvatel. 3. Struktura obyvatelstva, jazyky a náboženství. 4. Geografie sídel - typy sídel, prostorová struktura a funkce měst, urbanizace. 5. Charakteristika, vývoj a sektorová struktura světového hospodářství, informační společnost. Doprava - základní termíny, druhy dopravy, hodnocení a typy komunikační sítě. 6. Zemědělský půdní fond, faktory rozmístění zemědělské výroby, přírodní pásy. 7. Rostlinná výroba - zemědělské plodiny, hlavní produkční a spotřební oblasti. 8. Kriteria hodnocení a typy zemědělské výroby, lesnictví a rybolov. 9. Lokalizační faktory, útvary průmyslové regionalizace, klasifikace a odvětvový přehled průmyslové výroby. 10. Nerostné suroviny - využití, světové zásoby, těžba, palivoenergetický komplex. Zpracovatelský průmysl - lokalizační faktory, produkce a hlavní regiony hutnictví. 11. Zpracovatelský průmysl - lokalizační faktory, produkce a hlavní regiony strojírenství a chemického průmyslu, spotřební průmysl. 12. Geografie služeb - povaha a úloha služeb v hospodářství, základní klasifikace služeb, hierarchie služeb a sídel. Geografie cestovního ruchu - předpoklady, druhy a formy cestovního ruchu. 13. Zahraniční obchod, toky kapitálu, nadnárodní společnosti, mezinárodní hospodářské organizace. Literatura TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. a kol. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň, ISBN FELLMANN J.D., GETIS A., GETIS J., MALINOWSKI J.C. Human Geography. Landscapes of Human Activities. New York, RUBENSTEIN J.M. Cultural Landscape. An Introduction to Human geography.. Prentice Hall, HRALA, V. Geografie světového hospodářství. Praha, SKOKAN, L. Geografie světového hospodářství. Ústí n. L., KNOX, P.L.; MARSTON, S.A. Human geography CLOKE P., CRANG P., GOODWIN M. Introducing Human Geographies. London, KNOX P. L., MARSTON S. A. Places and Regions in Global Context. Human Geography. Upper saddle River, CLOKE P., COOK I., CRANG P., GOODWIN M., PAINTER J., PHILO C. Practising Human Geography. London, KRÁL, J. Zeměpis člověka. Praha, Základy regionální geografie 1. Vývoj studia regionů - Herodotova Odyssea, topos/chór, Oikumene Eratosthenes,Ptolemaios kartografie, osvícenství Jefferson, Humboldt, klasické období Reclus, de la Blache, R.Brunet, choréme - Géographie Universelle, současnost - Pred, Harvey, Gregory,Jameson, Entrikin,Cooke, Haggett, Claval. Regionalismus. 2. Přírodní regiony a ekonomické regiony: srovnání 3. Metropolitní regiony, kulturní regiony, region jako žitý svět 4. Metody regionalizace: individuální mapování, systematické mapování, mapy jako nástroj regionalizace, polarizované regiony, regionalizace jako klasifikace

11 5. Ekologické základy RG a ekonomické základy RG 6. Sociální a kulturní dimenze RG 7. Region a politický život, regionální vědomí a identita 8. Vývoj forem regionální organizace: společnosti bez státu, tradiční společnosti, od průmyslové revoluce, globalizace a nový územní řád 9. Vývoj/rozvoj regionů, haggettovský koncept 10. Regionální nerovnosti, disparity: vznik, vývoj a řešení 11. Teorie a praxe regionálního rozvoje 12. Veřejná správa regionů, regionální politika 13. Lokální, mikroregionální a meziregionální rozvoj, glokalizace, tvrdá a měkká segmentace LAUKO, V., KASALA K.( 2009): Teória a metodológia regionálnej geografie. KARTPRINT, Bratislava, 95 s.. ISBN HAMPL,M Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: UK, PřF, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 201 s. ISBN X. WOKOUN R., ed. a kol. (2008): Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 2.vyd. Vyd. a nakl. A.Čeněk, Plzeň, 455 s. ISBN BLAŽEK J., UHLÍŘ D. ( 2002): Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika, klasifikace. Karolinum, Praha, 211 s. CLAVAL P. (1998): An Introduction to Regional Geography. Oxford: Blackwell publ., 299 s. ISBN: DIERCKE WELTATLAS, Westermann, Braunschweig, 299 s. ISBN HAGGETT,P. (1990): The Geographer s Art. Oxford: Basil Blackwell Ltd., 219 s., ISBN WOKOUN R., MALINOVSKÝ J. et al. (2008): Regionální rozvoj: východiska RR, regionální politika, teorie, strategie a programování. Linde, Praha, 475 s. Politická geografie (povinně volitelný) 1.Co je to politická geografie, základní teorie politické geografie 2.Etnická geografie: ohrožení diversity 3.Politické uspořádání prostoru 4.Kolonialismus a postkolonialismus 5.První, druhý a třetí svět po 2. svět. válce, Železná opona, Berlínská zeď 6.Kritická geopolitika 7.Občanství a vládnutí (governance) 8.Nacionalismus, radikalismus, extremismus 9. Sociálně vyloučené lokality. Obecně, příklady ze světa, Evropy, ČR 10.Globalizace a její společenské a geografické důsledky Literatura JEHLIČKA, P., TOMEŠ, J., DANĚK, P. Stát, prostor, politika? vybrané kapitoly z politické geografie BAAR, V. Národy na prahu 21. století, emancipace nebo nacionalismus?. Ostrava., ŘÍCHOVÁ, B. Přehled moderních politologických teorií.. Praha, VÁVRA, J. Argentina : vývoj ke krizi na začátku 21. století, z ekonomického, sociálního a politického hlediska. Liberec, ISBN X. KRÁL, J. Zeměpis člověka, Díl II, Zeměpis politický. Praha, AGNEW, J., MITCHELOVÁ, K., TOAL, G. A Companion to Political Geography

12 BLACKSELL, M. Political Geography FLINT. C., TAYLOR, P. Political Geography: World-economy, Nation-state and Locality SIBLEY, D Geographies of Exclusion. Society and Difference in the West. London : ROUTLEDGE, p ISBN Světové regiony (globiony, megaregiony) 1. Rozlišení konceptů Země a svět, planetární úroveň, pevniny a oceány. Kultury, krajiny, společnosti, hospodářství, politika, kvalita života/životní prostředí, mentální mapa světa. 2. Literatura- de Blij a Muller, Bradshaw, Pulcipher. Statistiky časopisu The Economist. Světové geografické atlasy The Times, Goode s, Dircke/Westermann, Kozenn/Hölzell/Frytag-Berndt, Smith, Le Monde 3. Evropa severní a západní, globalizace a glokalizace, statistický obraz světa, světový obchod a trh práce. 4. Evropa,východní a jižní, svět jako politické kolbiště, životní prostředí a trvalá udržitelnost, ekosystémy, globální oteplení 5. Evropa střední, ekonomická soutěž tří hlavních center, neoliberální ekonomie - světla a stíny, nadnárodní společnosti, nevládní organizace 6.Ruská federace a SNS, mezinárodní vztahy, organizace, smlouvy, světový řád, významní světoví aktéři 7.Čína, Japonsko, východní Asie, velmoci a střední mocnosti, ekonomická dynamika, živelné pohromy 8.Jižní a jihovýchodní Asie, náboženské konflikty, vzájemná závislost světových regionů 9.Střední východ a severní Afrika, Středomoří, světová energetika, význam ceny barelu ropy, boj a energtické zdroje, Izrael,Írán 10.Subsaharská Afrika, kolonialismus a postkolonialismus, urbánní a rurální kontrast, hlad a výživa, nemoci/aids, 5 fází demografického vývoje lidstva 11.Latinská Amerika, kulturní vertikální a horizontální diverzita, multi/transkulturalismus, bohaté a chudé národy 12. USA a Kanada, postindustriální ekonomie, urbanismus, dominance USA a světová bezpečnost 13.Austrálie, oceány, polární vrchlíky, parcelování oceánů a polárních vrchlíků,, "shrinking world", "global village" and "regional neighborhoods", global players. BRADSHAW M. A World Regional Geography.The New Global Order. Boston: McGraw- Hill, s. KNOX P., AGNEW J. AND LINDA MCCARTHY. The geography of the world economy. London, Hodder Education Publ., 2003, 448 s. H. J. DE BLIJ, MULLER P. Realms, Regions and Concepts, 13th ed.new York, Wiley, 2008, 672 s.. H. J. DE BLIJ, MULLER P. The World Today: Concepts and Regions in Geography. New York,Wiley, 2009, 464 s. HOWARD VEREGIN (ED.), RAND MCNALLY Goode s World Atlas 22nd ed. Upper Saddle River, Prentice Hall, 2009, 371 s. PULCIPHER L., PULCIPHER M., World Regional Geography: Global Patterns, Local Lives 2nd ed.new York, W.H.Freeman, 601 s. + app. The Economist Pocket World in Figures. London, The Economist,2011, 256 s. United Nations Development Programme. United Nations Millennium Development Goals.

13 Urbánní a rurální studia verzea 1. Sociální konstrukce geografie, její tematizace v regionální politice 2. Transakční vazby měst a venkova v regionech - centra, semiperiferie a periferie, suburbanizace/subruralizace 3. Pozitivistický, behaviorální, strukturní a postrukturní přístup k městům 4. Volba ekonomie města od průmyslu ke službám a financím 5. Sociální prostorová strukturace města vztah sociálních procesů a prostorových struktur 6. Životní prostředí měst a jejich udržitelnost, environmentální percepce a imaginace 7. Strategie a územní plány měst, bydlení, volný čas, participace veřejnosti 8. Situační tematizace vývoje měst a jejich budoucnost, distribuce moci 9. Venkovská krajina: příroda, osídlení a hospodářství 10. Sociální otázky venkova, venkovský způsob života, diferencovaný přístup k rozvoji 11. Budoucnost venkova v jeho rozmanitosti, udržitelnost venkova a jeho identity 12. Vztahy města-venkov, komunikace, překonání bariér, druhé bydlení 13. Prostorová integrace měst a venkova v regionální trvalé udržitelnosti verzeb 1. Lokální úroveň v kontextu regionální a globální úrovně, glokalistika, geografický tématický obsah, kartografická prezentace. 2. Percepce a mentální mapa okolí fakulty Lynchovy a Goldovy mentální mapy, rozlišení lokusů, locales a lokalit 3. Rurální, subrurální/suburbánní a urbánní lokality, jejich modely. 4. Fyzickogeografický/přírodně krajinný obsah lokalit. 5. Humánněgeografický/kulturně krajinný obsah lokalit. 6. Prostorová konstrukce průniku krajinné a sociální reality. 7. Prostorové administrativní jednotky na lokální úrovni, jejich vlastníci, uživatelé, rohodovatelé a dotčení (stakeholders). 8. Územní plány, programy, projekty rozvoje a sociální realita. 9. Oficiální a neoficiální lokální údaje, získávání dat a jejich interpretace. 10. Kooperace nebo konflikt rezortních přístupů k lokalitám, public private participation. 11. Témata v konceptu ESPECT a Foucaultovská heterotopie. 12. Volba tématu jeho obsah a souvislosti, SWOT analýza, ODAPI, LANDEP. 13. Komunitní přístup k řešení lokálních témat. Praktická účast geografů v lokálních tématech, vztahy teorie, empirie a aplikace. Fyzickogeografická regionalizace 1. Fyzická geografie a fyzicko-geografická regionalizace (FGR). 2. Prostorové dimenze fyzicko-geografické sféry: topy, chory/regiony, globiny. 3. Koncept fyzicko-geografického celku/komplexu: vlastnosti, struktura, procesy. 4. Dílčí FG regionalizace geomorfologická, klimatická, hydrologická, půdní, biotická. 5. Základní regionalizací operace: klasifikace, členění, taxonomické jednotky. 6. FGR České republiky reliéf, půdy, vodstvo, půdy, biota, FG celky přírodní krajiny. 7. FGR Evropy reliéf, půdy, vodstvo, půdy, biota FG celky přírodní krajiny. 8. FGR Asie reliéf, půdy, vodstvo, půdy, biota FG celky přírodní krajiny. 9. FGR Afriky, Austrálie reliéf, půdy, vodstvo, půdy, biota FG celky přírodní krajiny. 10. FGR Amerik reliéf, půdy, vodstvo, půdy, biota FG celky přírodní krajiny. 11. FGR polárních vrchlíků. 12. FGR oceánů 4 vrstvy vod a dno. 13. FG syntéza Země: globiny, chory.

14 KUNSKÝ, J. (1968): Fyzický zeměpis Československa. SPN. Praha. 535 s. KONDRACKI, J. (1976): Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej.panstwove Wydawnictwo Naukove. Warszawa. 168 s. FEDINA, A. J. (1981): Fizikogeografičeskoje rajonirovanije. Izdatělstvo Moskovskogo gosudarstvěnnogo univerzitěta. Moskva. 127 s. RESOURCES AND ENVIRONMENT WORLD ATLAS. Ed.Hölzel, Vienna and IG RAS Moscow (1998), I.+II. vol., 192 plates Geografický seminář 1. Současný svět, globalizace, česká situace 2. Vývoj geografického myšlení 3. Geografická data, GIS, tematická kartografie 4. Individuální/skupinová/společenská pozice geografie 5. Reflexivní vymezení geografie a její sociální konstrukce 6. Fyzickogeografický obraz Země 7. Kultury, kulturní krajiny Země 8. Světové hospodářství a politika 9. Lokální geografie geografické projekty, terénní geografie 10. Česká republika regiony a regionální rozvoj 11. Trvalá udržitelnost a bezpečnost, krajinná ekologie prakticky, environmentalistika 12. Geografický projekt, SWOT analýza, LANDEP, nizozemský ODAPI 13. Seminární práce, maturita ze zeměpisu Globální, regionální a lokální témata ve vzdělávání 1. Globální témata jako výzvy, nikoliv pouze jako strašáci/problémy. 2. Řešení globálních témat, význam mezinárodních vztahů. 3. Interakce/interference globálních témat, role ČR v jejich řešení. 4. Urbánní témata. 5. Rurální témata. 6. Témata regionálního rozvoje. 7. Environmentální témata lokální a regionální úrovně. 8. Témata udržitelnosti a bezpečnosti. 9. Témata rizik, pohrom, krizí. 10. Světové regiony srovnání. 11. Kulturní diference, jinakost, tolerance. 12. Terorismus, drogy, hlad, sociální nerovnost, bezdomovci a jejich řešení na regionální a lokální úrovni. 13. Politics policy polity na národní, regionální a lokální úrovni. 14. Regiony dominace, regiony útlaku - foucaultovský pohled. BINEK, J. a kol. (2007): Venkovský prostor a jeho oživení. GaREP: Brno, 140 s. MOLDÁN, B. a kol. (2002): K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek, 5 svazků, UK Praha. Programy rozvoje krajů ČR, (www.dhv.cz) STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY. Rada vlády pro udržitelný rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, 2010, 97 s.

15 GUINESS, P., NAGLE, G., (1999): Advanced Geography. Concepts and Cases. Hodder and Stoughton, London, 508 s. Regionální geografie České republiky ve vzdělávání 1.Hranice a poloha ČR umístění, postavení, propojení, vývoj státního území 2. územně správní uspořádání. 3. Reliéf/horniny, klima, hydrologie, půdní a vegetační pokryv 4. Fyzickogeografické celky/přírodní krajiny 5. Přírodní zdroje, krajinné ekosystémy jako capital, ochrana přírody a krajiny, NATURA, chráněná území NP, CHKO, NPR, PP, VKP. 6.Osídlení a obyvatelstvo: sídelní systém, struktura obyvatelstva, demografická reprodukce/populační vývoj 7.Hospodářská základna: zemědělství, průmysl a služby vývoj a proměny po r.1989, zahraniční investice 8.Doprava a dopravní infrastruktura, dopravní systém, efektivita, tranzitní osy 9. Cestovní ruch potenciál/faktory/atraktory turismu a rekreace, vybavenost, regiony cestovního ruchu 10. Zahraniční vztahy a obchod, mezinárodní integrační seskupení. Evropská Unie. 11. Regiony a jejich charakteristiky / zvláštnosti / význam. 12. Příklady a význam regionálního členění (regionalizace)- oblasti, kraje, okresy, typologie obcí a sídel. 13. Hlavní prameny a postupy zpracování informací o území ČR a regionech v ČR HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. DemoArt, Praha, s TOUŠEK, V., a kol. (2005): Česká republika: portréty krajů. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 136 s. ISBN HRNČIAROVÁ T., MACKOVČIN, P., ZVARA, I. eds. (2010): Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: PAVLÍK, Z. (2002): Populační vývoj České republiky. PřF UK. Praha. Geografie Kanady 1. Regiony Kanady, model: jádro-semiperiferie-periferie zdrojová. Typy regionů, jejich vývoj, nordicita. 2. Horniny a reliéf Kanady: Kanadský štít, Appalače, Nížina velkých jezer a řeky sv. Vavřince, Vnitřní plošiny, Kordillera, šelfy Pacifiku, Atlantiku, Arktické souostroví 3. Klima Kanady klimatické typy, chod teploty v průběhu roku, atmosferická cirkulace. Velká povodí Kanady, významné řeky, Niagarské vodopády. Půdy a vegetace Kanady, permafrost, pustiny, tundry, boreální lesy, lesostepi, prérie, smíšené a listnaté lesy, horské lesy, temperátní deštný les 4. Životní prostředí, chráněná území, národní a provinční parky, další chráněná území a akvatoria, problémy znečištění 5. První obyvatelé Kanady, druzí kolonisté z Británie a Francie, třetí z ostatních zemí. Územní vývoj Kanady, národní hranice, tři tenze původní obyvatelé a přistěhovalci, centralismus a decentralismus, regionální tenze 6. Práva původního obyvatelstva, Métis, francouzsko-anglická linie, unijní zákony, rok 1867, separatismus. Osídlení, hustota zalidnění, rozmístění obyvatelstva, cenzy, demografický vývoj, imigrace, etnicita, jazyk, náboženství, multikulturalismus 7. Hospodářství sektory, severoamerický trh, pracovní síla, primární sector, průmysl, zemědělství, doprava, služby

16 8. Ontário 9. Québec 10. Britská Kolumbie 11. Západní Kanada 12. Atlantická Kanada 13. Kanadský sever Hynek A., Kovaříková L. (2003): Geografie Kanady. Masarykova univerzita, Brno, 214 s. Bone R. ( 2010): Regional Geography of Canada, 5th ed.. Oxford University Press, Don Mills, 552 s. Bone R. ( 2003): The Geography of the Canadian North: Issues and Challenges, 3rd ed. Oxford University Press, Don Mills, 320 s. Hecht A., Pletsch A., eds. (2000): Virtual Geography Texts on Canada and Germany. Interactive Trilingual Multimedia CD-ROM, Georg Eckert Inst. Braunschweig, Canadian and Czech Cities in Transition 1. Urban theory, modern and postmodern, the hybrid and transitive city. 2. Waterloo (Canada) and Liberec (Czech Rep.): contemporary and former company cities. 3. The changing economic context, the cultures, the institutions and the environment of cities. 4. Cities and transition changing patterns of urban growth and form in Canada and the Czech Republic. 5. Trends, issues, and visions in urban Canada and the Czech Republic. 6. Canadian cities in continental context, the core-periphery spatiality. 7. Growth and transition in the Canadian urban system, the economic development and ecological restructuring, socio-economic perspectives. 8. Canadian and Czech cities as social space, real estate and power/decision making. 9. Transportation, communication the inner city and central/suburban downtowns, suburbs, countryside. 10. Employment transitions, housing and retail environment. 11. The municipal role in the governance of Canadian cities, planning Canadian cities context, continuity, and change, issues and innovations. 12. Urban change and conflict, neighbourhood change, communities. 13. The creative city: intelligent Waterloo, Ontario, Canada, and the city in transition: Liberec, the Czech Republic BONE, R. (2010): The Regional Geography of Canada. Oxford University Press. 5 th ed., Don Mills, 552 s. ISBN-13: BUNTING, T., FILION, P., WALKER, R.(eds.), (2010): Canadian Cities in Transition. Oxford University Press. 4 th ed., Don Mills, 468 s ISBN HECHT, A., PLETSCH, A. (eds.): Canadian Urban and Regional Socio-Economic. Perspectives: Conditions at the beginning of the 21st Century. Schriften der Universität Marburg 120, Marburg Kanada-Studien 2, Marburg, Germany, 2004, 308 pp. ISBN HECHT, A., PLETSCH, A., (eds.), (1997): Geographies of Germany and Canada. Paradigms, Concepts, Stereotypes, Images./ Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Band 92. Verlag Hahnsche. Hannover. Buchhandlung. ISBN HUBBARD, P. (2006): City. London and New York: Routledge. ISBN

17 KING, A.D., (ed.), (1996): Re-presenting the City. New York. New York University Press. ISBN KNOX, P., PINCH, S. (2000): Urban Social Geography. An Introduction. 4th ed. Pearson/Preentice Hall. Harlow. ISBN MCCANN, L., GUNN, A. (eds.), (1998): Heartland & Hinterland. A Regional Geography of Canada.Scarborough. Terénní geografický projekt Přípravná fáze: Studium podkladů, obstarání pomůcek pro práci a pobyt v terénu ve vybraném/určeném území výuky, určení hlavních cílů projektu. Požadavky a postup terénního mapování. Základní informace o území, statistická data, tematické mapy území, letecké a družicové snímky. Vývoj využívání území. Předběžná rekognoskace území, hledání aktérů a dotčených. Rozvojové dokumenty. Etická a bezpečnostní pravidla práce v terénu. Terénní mapování: Dokumentace terénních průzkumů a rozborů (mapy, deníky, foto, zvukové záznamy, prospekty, získané informace, dotazníky apod.) pro řešení projektu. Srovnávání s předběžnými podklady, sociální komunikace, používání více metod průzkumu, ověřování využití země, vlastníků, uživatelů, režimů využívání. Percepty a afekty obyvatel. Tematické zamě-ření projektu. Zpracování výsledků terénního šetření: Srovnání reálného stavu využívání území s podklady o jeho využívání, rozvojovými dokumenty, jejich naplňováním. Zjištění shod a rozdílů mezi rozvojovými záměry a skutečným stavem území, postoje a činnosti obyvatel. Funkční zamě-ření území, jeho využívání a přínos trvale bydlícímu obyvatelstvu, získávání živobytí mimo zkoumané území. Udržitel-nost a bezpečnost území, živelné pohromy a krizové situace. Způsob plnění tématu projektu. Prezentace a aplikace výsledků: Závěrečná zpráva o terénním mapování vlastní projekt, jeho zaměření, návrhy změn v území. Využití postupů GIS, obrazová a mapová dokumentace. Hodnocení výsledků ve vztahu k projektovému záměru, návrhy na pokračování či jiné zaměření projektu. Návrh konzultací výsledků s pracovníky veřejné správy, nevládními organizacemi, rozhodovateli a dotčenými HYNEK A., HYNEK N. (2005): Sustainability, Development and Security in Landscape Field Practice. In: Donert K., Charzyński P., eds.: Changing Horizont in Geography Education. HERODOT Network, Toruń, p ISBN (326 pp.) HYNEK A., HYNEK N., SCHREFEL CH. and HERBER V., eds., (2007): Environmental Security in Borderland Areas: Exploring the Znojmo/Retz Transborder Region. 17& 4 Organisationsberatung GmbH, Wien, 81 pp. ISBN HYNEK A., SVOZIL B., TRÁVNÍČEK J., TOUŠEK V., TROJAN J., VÁGAI T. (2010): Terénní lokální studia - prak-tická rukověť. Geografický ústav PřF MU, Informační systém PhD studia, rukopis 1-7 s. HYNEK A., SVOZIL B., TRÁVNÍČEK J., TROJAN J. (2009): Rurální studia v zázemí Brna Lipůvka - Lažany- Újezd. Geodny Liberec Elektronický sborník příspěvků. Výroční mezinárodní konference ČGS, eds. Lipský Z., Popková K., Poštolka V., Šmída J., 8 S. FP TUL LIBEREC, ISBN

18 HYNEK A., SVOZIL B., TRÁVNÍČEK J., TROJAN J. (2009): Trvalá udržitelnost Deblínska: Vzdělávací projekt. Envi-gogika. 2009/2, Centrum pro otázky životního prostředí UK Praha, ISSN: , 8 s. HYNEK A., SVOZIL B., TRÁVNÍČEK J., TROJAN J. (2010): Sustainability Educational Project Case Study Deblín Rural Town, South Moravia, Czech Republic. Proceedings CD EDULEARN10 Conference 5th-7th July 2010, Barcelona, Spain. International Association of Technology, Education and Development (IATED). Edited by L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer, I. Candel Torres. International Association of Technology, Education and Development IATED, Va-lencia, p ISBN: Regionální rozvoj 1. Česká strategie regionálního rozvoje 2. Česká politika územního rozvoje 3. Regiony a jejich vymezování, administrativní a disparitní 4. Strategie a programy rozvoje krajů 5. Metodologické přístupy k regionálnímu rozvoji 6. Hlavní ekonomické teorie uplatňované v regionálním rozvoji 7. Neoklasické a neoliberální teorie regionálního rozvoje 8. Keynesiánské pojetí regionálního rozvoje 9. Strukturalistické přístupy k regionálnímu rozvoji 10. Kritický realismus v pojetí regionálního rozvoje 11. Institucionální směry v regionálním rozvoji 12. Současné koncepty regionálního rozvoje, regionální politika 13. Globální a glokální vývoj BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. ( 2011): Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. Vyd. 2., přeprac. a rozšíř. Praha, Karolinum, 342 s., ISBN Kol. (2006): Strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: MMR ČR. KREJČÍ T., KLUSÁČEK P., KONEČNÝ O., RUDA A. (2010): regionální rozvoj teorie, aplikace, regionalizace. Brno, Mendelova univerzita, 155 s., ISBN WOKOUN, R. et al. (2008): Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Linde, Praha, 475 s. ISBN MAIER, G., TÖDTLING, F. (1998): Regionálna a urbanistická ekonomika 2 : regionálny rozvoj a regionálna politika. ELITA Bratislava. 240 s. ISBN Program rozvoje kraje (metodická příručka), 3. verze finální, 2009, DHV, ARR, MK, 60 s. RAJČÁKOVÁ, E. (2005): Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: Univerzita Komenského, 120 s. ISBN WOKOUN, R. a kol. (2007): Regionální rozvoj a jeho management v České republice. VŠE, Praha/Oeconomica, 244 s. ISBN Mikroregionální rozvoj 1. Mikroregiony jejich vymezení, úloha, dokumenty pro jejich rozvoj, místní akční skupiny 2. Hospodářství regionu drobné, malé a střední podnikání: průmysl, stavebnictví, služby, zemědělství, tržní služby. Drobné, malé a střední podnikání. Zaměstnanost a trh práce, lidské zdroje, inovace 3. Doprava, technická infrastruktura - elektroenergetika, plynárenství, teplárenství, dálkovody, telekomunikace, vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu, odpadové hospodářství, vodní hospodářství, ochrana před povodněmi

19 4. Sociální infrastruktura, občanská vybavenost zdravotnictví, školství, sociální péče. Sociální rozvoj, vzdělanost, kultura, 5. Regionální marketing a podpora investování do regionu, 6. Životní prostředí, přírodní zdroje, krajinné ekosystémy jako kapitál, environmentální management 7. Turistika a cestovní ruch 8. Stav ÚPD obcí mikroregionu 9. Vnější vztahy mikroregionu poloha, umístění, postavení, propojení 10. Průmyslové zóny, brownfields nejen průmyslové, chráněná území 11. Pořízení strategických dokumentů pro rozvoj mikroregionu zadání, zpracování, projednání, schvalování za účasti veřejnosti, zavedení do praxe 12. Analytická část profil mikroregionu, SWOT analýza, odvětvové a územní rozdíly 13. Návrhová část vize, cíle, priority, projekty, akční plán, financování, zavedení a sledování realizace GALVASOVÁ, I. a kol. (2005): Strategie rozvoje mikroregionu Letovicko. Brno: GAREP, s. LABOUNKOVÁ L., PŮČEK, M., ROHREROVÁ L. a kol. (2009): Metodická příručka pro zpracování strategických rozvojových dokumentů mikroregionů. Ústav územního rozvoje, Brno, 52 s. ISBN: Metodika pro Místní agendy 21 v České republice. Český ekologický ústav, Praha, PERLÍN, R., BIČÍK, I. (2006): Strategický plán mikroregionu metodická příručka pro zájemce o strategické plánování ve venkov-ských mikroregionech a obcích. Praha: Univerzita Karlova, s. VYSTOUPIL J., KUNC J., HOLEŠINSKÁ A., ŠAUER M. (2007): Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů v cestovním ruchu. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, s. Trvalá udržitelnost a bezpečnost 1. Vymezení trvalé udržitelnosti v mezinárodně akceptovaných dokumentech, projektech 2. Česká cesta k trvalé udržitelnosti, legislativní rámec a realita 3. Environmentální politika v národních a mezinárodních souvislostech 4. Současná regionální politika v kontextu praxe zemí EU, strukturální fondy 5. Prostorová strukturace přírody, fyzickogeografický základ, krajinné ekosystémy 6. Kulturní krajina, krajinný pokryv, využití země prostorová strukturace 7. Prostorová organizace sociálních aktivit 8. Interakce přírody a společnosti s dopady na krajinné ekosystémy 9. Produkce a reprodukce krajiny, ekonomické náklady a užitek 10. Krajinná politika, programy a projekty sledující trvalou udržitelnost, environmentální bezpečnost 11. Terénní identifikace, aplikace GIS, dokumentace 12. Lokální agenda 21, regionální politika, vyjednávání, role EIA a SEA 13. Praktický projekt regionální trvalé udržitelnosti ALCAMO, Joseph et al. Millennium Ecosystem Assessment: Ecosystems and Human Well- Being, Island Press, available at: Environmental science: toward a sustainable future. Edited by Richard T. Wright - Bernard J. Nebel. 8th ed. Upper Saddle River : Pearson education, xix, 681 s. ISBN HYNEK, Alois - HYNEK, Nikola - HERBER, Vladimír - SCHREFEL, Christian.

20 Environmental Security in Borderland Areas: Exploring the Znojmo/Retz Transborder Region. Vienna : 17&4 Organisationsberatung, ISBN Krajinný ráz. Edited by Jiří Löw - Igor Míchal. 1. vyd. Kostelec nad Černými Lesy : Lesnická práce, s. +. ISBN MOLDÁN B., HÁK T., KOLÁŘOVÁ H., 2002: K udržitelnému rozvoji České republiky vytváření podmínek. Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha, sv. 1-5, 1840 s. Humánní geografie a la Knox/Marston, Rubenstein a vlastní pohled 1. Globalizace 2. Společnost, společenství, etnicita 3. Obyvatelstvo demografie, migrace 4. Příroda a společnost 5. Kultury, jazyky, náboženství 6. Místa a krajiny 7. Hospodářský vývoj 8. Průmysl 9. Zemědělství a potraviny 10. Služby 11. Politika míst a území, mezinárodní vztahy 12. Urbanizace, život měst 13. Venkov RUBENSTEIN J. (2010): Contemporary Human Geography. New York, Prentice Hall, 363 s. ISBN KNOX P., MARSTON S. (2010 ): Places and Regions in Global Context - Human Geography. Upper Saddle River, Prentice Hall Int., 515 s., ISBN Krajina prostorovost, materialita, asambláže, proměny 1. Krajinná sféra Země pevninská a oceánská, varianty podle F.Milkova 2. Biogeochemické cykly, interaktivní procesní přírodní prostorovost 3. Potravní a rozkladné řetězce látek/energií, homeostaze/homeorheze, resilience 4. Materialita krajiny: krajinné ekosystémy a jejich kapitál, živelné pohromy 5. Vztahy lidé-příroda, utváření kulturních krajin, re/deteritorializace 6. Chápání krajiny v různých kulturních/národních verzích 7. Datové báze pro studium krajiny, aplikace GIS 8. Topická prostorová analýza krajiny terénní studium 9. Chorická prostorová analýza venkovské a městské krajiny 10. Koncepty, percepty a afekty krajiny the way of seeing (J.Wiley) 11. Regionální a lokální rozvoj, environmentalistika a utváření krajiny 12. Projevy lidských činností v kulturní krajině, krajinný management 13. Krajina jako dědictví, udržitelnost a hnací síly její změny, politika krajiny ALCAMO, J. et al.: Ekosystémy a kvalita lidského života: Rámec pro hodnocení. Zpráva pracovní skupiny pro koncepční rámec Ekosystémového hodnocení milénia, Ministerstvo životního prostředí, Praha, s. (orig. Millenium Ecosystem Assessment)

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné (osmileté) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ Praha 2005 Editorka: Marie Novotná Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, 128 43 Praha 2 tel.: 221

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250 5.9.4 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis navazuje na vzdělávací obsah několika předmětů 1. stupně ZŠ, v největší míře však na Vlastivědu a Přírodovědu ve 4.

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk

Více

TEZE PROJEKTU KE TVORBĚ KONCEPCE TERÉNNÍ VÝUKY

TEZE PROJEKTU KE TVORBĚ KONCEPCE TERÉNNÍ VÝUKY Centrum pro interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ TEZE PROJEKTU KE TVORBĚ KONCEPCE TERÉNNÍ VÝUKY Eduard Hofmann, Darina Mísařová 1 OBSAH ÚVOD 1. TERÉNNÍ VÝUKA 2. TVORBA KONCEPCE TERÉNNÍ VÝUKY 3.

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

O NEZBYTNOSTI HLUBŠÍHO STUDIA KULTURNÍ KRAJINY

O NEZBYTNOSTI HLUBŠÍHO STUDIA KULTURNÍ KRAJINY O NEZBYTNOSTI HLUBŠÍHO STUDIA KULTURNÍ KRAJINY Alois Hynek Studium krajiny je závažným transdisciplinárním tématem v rámci hledání možností trvalé udržitelnosti nejen přírody, ale i lidské společnosti,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život ČÁST B vyšší gymnázium (kvinta

Více

Průřezová témata jsou obsažena u jednotlivých učebních bloků.

Průřezová témata jsou obsažena u jednotlivých učebních bloků. 4.5.5. Zeměpis Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Integruje osobnostní a sociální výchovu demokratického občana. Vychovává k myšlení v souvislostech,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis se vyučuje v prvních třech ročnících. Hodinová dotace je 2-2 - 2. Na předmět navazuje povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu pro 3. a 4. ročník

Více

č.1 Země jako vesmírné těleso

č.1 Země jako vesmírné těleso č.1 Země jako vesmírné těleso Vznik Země, postavení Země ve vesmíru Porovnání vlastností Země s ostatními tělesy sluneční soustavy Vliv Měsíce a Slunce na Zemi Význam Slunce pro život na Zemi Zatmění Slunce

Více

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák vysvětlí, v čem spočívá jedinečnost naší planety v naší sluneční soustavě popíše velikost a tvar Země a podá o něm důkazy na mapě ukáže rovnoběžky

Více

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium č. j.: GB/439/09/0492

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium č. j.: GB/439/09/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium č. j.: GB/439/09/0492 Připraveni na život Školní vzdělávací program pro čtyřleté

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Katedra veřejné a sociální politiky Vendula Majerová Suburbanizace Středočeského kraje a její vztah ke zdraví Diplomová

Více

Deblínsko: na cestě k trvalé udržitelnosti

Deblínsko: na cestě k trvalé udržitelnosti Deblínsko: na cestě k trvalé udržitelnosti Vlastivědná učebnice Editoři: B. Svozil, A. Hynek Deblínsko: na cestě k trvalé udržitelnosti Vlastivědná učebnice Editoři: B. Svozil, A. Hynek Autoři textů Úvodní

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

Životní prostředí v České republice a regionu. Eva JADERNÁ. České Budějovice

Životní prostředí v České republice a regionu. Eva JADERNÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Eva JADERNÁ Životní prostředí

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více