12. Základní strategie v geografické výuce (behaviorální, kognitivní, konstruktivní)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. Základní strategie v geografické výuce (behaviorální, kognitivní, konstruktivní)"

Transkript

1 Univerzitní příprava geografů-pedagogů Pracovní soubor předmětů (Hynek, Vávra), Úvod do oborové didaktiky geografie (bakalářský stupeň) 1. Úvod do geografického vzdělává 2. Historie geografického vzdělávání ve světě (Německo, USA, Velká Británie a další) 3. Historie geografického vzdělávání na území České republiky 4. Filosofické a psychologické přístupy k prostorovosti v geografickém vzdělávání 5. Prostorové myšlení v geografickém vzdělávání 6. Geografické kurikulum a standardy geografického vzdělávání ve světě 7. Geografické kurikulum a standardy geografického vzdělávání v České republice 8. Regionální a tematická studia v geografickém vzdělávání 9. Učebnice v geografickém vzdělávání 10. Příprava na první výstup v hodině zeměpisu a její realizace (výklad, samostatná práce) 11. Další prostředky (internet, interaktivní tabule, interaktivní učebnice) pro geografapedagoga 12. Základní strategie v geografické výuce (behaviorální, kognitivní, konstruktivní) Literatura Anderson, Lorin W. and Krathwohl, David R A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. Abridged Edition. s.l. : Addison Wesley Longman, Inc., p ISBN X. Aristotelés Fyzika. [překl.] Antonín Kříž. Praha : Nakladateství Petr Rezek, str Podle vydání Karla Prantla, Aristotelis Physica, Lipsiae ISBN Ausubel, David P Educational Psychology. A Cognitive View. New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc, p ISBN Balderstone, David Teaching styles and strategies. [book auth.] Aschley Kent. Reflective Practice in Geography Teaching. London : Paul Chapman Publishing Ltd, 2000, 10, pp Bruner, Jerome. 1960, The Process of Education. A Landmark in Educational Theory. Twenty-seventh printing, s.l. : Hardvard University Press, 1960, p. 97. ISBN Downs, Roger M., et al Geography for Life: National Geography Standards. Second Edition. Geography Education National Implementation Project. Washington : National Council for Geographic Education, p ISBN Gardner, Howard Dimenze myšlení. Teorie rozmanitých inteligencí. [překl.] Eva Votavová. Praha : Portál, str původní vydání ISBN Gersmehl, Phil Teaching Geography. 1th. New York : The Guilford Press, p ISBN Hemmer, Ingrid, [ed.] Educational Standards in Geography for the Intermediate School Certificate with sample assignments. 2nd Edition. Bonn : German Geographical Society, p. 91. Hofmann, Eduard [editor] Václav Poštolka. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Geodny Liberec 2008, Sborník příspěvků. stránky ISBN Hynek, Alois Vzdělávání zeměpisem. Školní vzdělávací programy. [Online] [Citace: 9. říjen 2006.] Janík, Tomáš Didaktické znaloti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Brno : Paido, str ISBN Korthagen, Fred A.J Jak spojit praxi s teorií : didaktika realistického vzdělávání učitelů. [překl.] Petr Najvar a Jiřina Najvarová. Brno : Paido, str ISBN Kühnlová, Hana Kapitoly z didaktiky geografie. Praha : Univerzita Karlova v Praze, str Překlad Mezinárodní charty goegrafického vzdělávání (IGU). ISBN Madziková, Alena Postavenie a úlohy didaktiky geografie v meniacej se spoločnosti. Postavenie a úlohy didaktiky geografie v meniacej se spoločnosti. Geografická revue. 2007, roč.3, č.1, stránky Michálek, Alois Výuka geografie/zeměpisu - terra inkognita? Výuka geografie/zeměpisu - terra inkognita? Geografie - Sborník České geografické společnosti. 2003, Sv. roč. 106, č. 1, stránky MŠMT Standard vzdělávání ve čtyřletetém gymnáziu. MŠMT. Praha : autor neznámý, Věstník MŠMT, sešit 4/1996.

2 Standard základního vzdělávání. č.j /95-26, ze dne , MŠMT. Praha : autor neznámý, Věstník MŠMT, sešit 9/ Papík, Matej Náčrty vo vyučovaní zemepisu. [editor] Jozefa Turábková. 1. vydání. Bratislava : Slovenské pedagogické nakldateĺstvo, str Pasch, Marvin, Gardner, Trevor G, a další Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: jak pracovat s kurikulem. [překl.] Milan Koldinský. Praha : Portál, str (C) 1991, ISBN Petty, Geoffrey Moderní vyučování. [překl.] Štěpán Kovařík. 2. vydání. Praha : Portál, str Teaching Today 1993, Ellenborough House, Cheltenham. ISBN Plato Timaeus and Critias. London : Penguin Group, p ISBN Platón Kleitofón, Ústava, Timaios, Kritias. [editor] Aleš Havlíček. [překl.] František Novotný. 1. vydání. Praha : OIKOYMENH, str Sv. IV, Překlad František Novotný, 1919, 1921, ISBN X. Rinschede, Gisbert Geographiedidaktik. 2., aktualisierte Auflage. Paderborn : Verlag Ferdinand Schöningh GmbH, S ISBN Shulman, Lee S Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. February 1987, Vol. Vol. 57 No. 1, pp Skalková, Jarmila Obecná didaktika. 2. rozšířené a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., str ISBN Slavík, Jan Hodnocení v současné škole. 1. Praha : Portál, str ISBN Sobotová, Miromila a Sobota, Karel Zeměpisný náčrtník. 1. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, str. 30 volných listů. ISBN Turkota, Ján, a další Základy všeobecnej didaktiky geografie. [editor] Jozefa Tarábková. 1. vydání. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, str Vávra, Jaroslav Didaktika geografie I: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině v zeměpisu na ZŠ, na příkladu tématu Světový oceán. Učební texty. Liberec : Technická univerzita v Liberci, str. 92. ISBN Princip spirálového osvojování a vzestup učiva. [CD] [editor] Václav Poštolka. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, ISBN Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů? Metodický portál: Články. [Online] Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 5. květen [Citace: 5. květen 2011.] ISSN Wahla, Arnošt Strukturní složka učebnic geografie. Praha : SPN, str. 83. Sv. Spisy pedagogogické fakulty v Ostravě ; Sv. 48/1983. Waugh, David Geography. An Integrated Approach. 2nd edition. Walton-on-Thames Surrey : Thomas Nelson & Sons Ltd, p ISBN Verze A Geografické kurikulum pro ZŠ a SŠ 1. Úvod geografie jako vědní disciplina, geografické vzdělávání,oborová didaktika? 2. Geograficita, prostorovosti: místa, území (akvatoria), krajiny, oblasti, globiony 3. Co je geografické kurikulum? Témata, způsobilosti, kurikulární vývoj, hodnocení 4. RVP-ZV: postavení zeměpisu, kritický a tvořivý přístup 5. RVP-G: postavení zeměpisu, kritický a tvořivý přístup 6. Zahraniční zeměpisná kurikula UK, Německo, USA, Austrálie, Kanada 7. Vzdělávací verze fyzické, humánní a regionální geografie 8. Zeměpisný ŠVP: zásady, osnova porozumění a jednání 9. ICT- internet, media, GIS, GPS, geocaching, venkovní terén 10. Tematická geografie krajina, životní prostředí, živly, bezpečnost 11. Tematická geografie lokální/regionální rozvoj, trvalá udržitelnost 12. ESPECT ekonomie, společnost,politika, ekologie/environment, kultura, technika 13. ČR-Evropa-svět: identita a diference, potřeby a cíle, strategie a provedení RVP-ZV, RVP-G: dokumenty MŠMT

3 MAŇÁK, J., JANÍK, T., & ŠVEC, V. (2008). Kurikulum v současné škole. (L. SADÍLKOVÁ, Editor) Brno: Paido. PASCH, M. (2005): Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál. 416 s. ISBN PETTY, G.(2004): Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, s. ISBN X. VÁVRA, J. (2006). Didaktika geografie I: od vzdělávacího programu k vyučovací hodině v zeměpisu na ZŠ, na příkladu tématu Světový oceán (Učební texty. vyd.). Liberec: Technická univerzita v Liberci Learning to teach geography in the secondary school :a companion to school experience. Edited by David LAMBERT - David BALDERSTONE. 2nd ed. London : Routledge, xxiii, 455. ISBN Teaching geography in secondary schools : a reader. Edited by Maggie SMITH. 1st publ. London : RoutledgeFalmer, xx, 330 s. ISBN Plans for revision of the 1992, CGE Charter on Geographical Education, ANDERSON, L. W., KRATHWOHL, D. R., BLOOM B.S. eds.(2000): A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, Complete, Longman Publishing Group, ISBN-13: , 352 pp. Curriculum Development: Judith Howard, Department of Education, Elon University, Summer Development.pdf Verze B Geografické kurikulum (věk 5 až 19 let) 1. Úvod. Pojmy: kurikulum, učební/tematický plán, obsah (CO) a učení (JAK) 2. Geografické myšlení v geografickém vzdělávání 3. Vývoj geografického kurikula v USA 4. Vývoj geografického kurikula v UK a v Německu 5. Současný stav kurikula (Standardů) s hodnocením v USA, 6. Současný stav kurikul s hodnocením v UK a v Německu 7. Vývoj českého geografického vzdělávání (od zač. 20. stol po 80. léta) 8. Současný stav českého kurikula (ZŠ a GV), obsahové a evaluační standardy, katalog znalostí a dovedností 9. Využití Revidované Bloomovy taxonomie pro stanovení a uspořádání geografického obsahu 10. Obsahová analýza tematického celku 11. Příklady uspořádání geografického obsahu z obecné geografie (Světový oceán, Obyvatelstvo) 12. Příklad uspořádání geografického celku z České republiky 13. Učebnice a internetové zdroje pro realizaci geografického obsahu Literatura Anderson, Lorin W. and Krathwohl, David R A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. Abridged Edition. s.l. : Addison Wesley Longman, Inc., p ISBN X. Bednarz, Sarah W., et al Geography for Life. National Geography Standards st. Washington D.C. : National Geographic Research & Exploration, p ISBN CERMAT Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platný od školního roku 2009/2010. Zeměpis. Praha : CERMAT, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, str. 16. Schválil: Ministerstvo školství, mládaeže a telovýchovy dne pod č.j. 3250/2008-2/CERMAT Zeměpis. Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce Návrh pro veřejnou diskusi. Praha : MInisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy, str. 16.

4 Downs, Roger M., et al Geography for Life: National Geography Standards. Second Edition. Geography Education National Implementation Project. Washington : National Council for Geographic Education, p ISBN Gersmehl, Philip J. and Gersmehl, Carol A Spatial Thinking by Young CHildren: Neurologic Evidence for Early Development and "Educability". Spatial Thinking by Young CHildren: Neurologic Evidence for Early Development and "Educability". Journal of Geography. 106: 5, 2007, pp Hemmer, Ingrid, [ed.] Educational Standards in Geography for the Intermediate School Certificate with sample assignments. 2nd Edition. Bonn : German Geographical Society, p. 91. Herink, Josef Geografie: její postavení a pojetí v národních kurikulech ve světě shrnutí, závěry a doporučení. Metodický portál RVP. [Online] 6. únor [Citace: 20. listopad 2009.] KURIKULECH-VE-SVETE-%E2%80%93-SHRNUTI-ZAVERY-A-DOPORUCENI.html/. ISSN: Hofmann, Eduard [editor] Josef Maňák a Tomáš Janík. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Problémy kurikula základní školy. stránky ISBN Hynek, Alois (ed.) US Geography Standards. Školní vzdělávací programy. [Online] [Citace: 15. červen 2009.] Hynek, Alois Prostorovosti: místa, krajiny, regiony. Prostorovosti: místa, krajiny, regiony. Acta Geographica Universtitatis Comenianae. 2009, Sv. 52, stránky Univerzitní vzdělávání geografů-pedagogů: Návrh kompetencí aneb učitelská způsobilost geografůpedagogů (rozvojový projekt). Školní vzdělávací programy. [Online] [Citace: 16. August 2010.] Vzdělávání zeměpisem. Školní vzdělávací programy. [Online] [Citace: 9. říjen 2006.] Janík, Tomáš a Stuchlíková, Iva Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione 1(1). 2010, stránky Kohoutová, Alice Zeměpis 7 pro základní školy a víceletá gymnázia. Pracovní sešit. Plzeň : Fraus, str. 52. ISBN Korthagen, Fred A.J Jak spojit praxi s teorií : didaktika realistického vzdělávání učitelů. [překl.] Petr Najvar a Jiřina Najvarová. Brno : Paido, str ISBN Madziková, Alena Postavenie a úlohy didaktiky geografie v meniacej se spoločnosti. Postavenie a úlohy didaktiky geografie v meniacej se spoločnosti. Geografická revue. 2007, roč.3, č.1, stránky Maňák, Josef a Knecht, Petr (eds.) Hodnocení učebnic. Brno : Paido, str ISBN Matoušek, Alois, Trna, Josef a Rychnovský, Boris Fyzickogeografické standardy ve vztahu ke standardům z přírodních věd. Fyzickogeografické standardy ve vztahu ke standardům z přírodních věd. 1998, stránky MŠMT Standard vzdělávání ve čtyřletetém gymnáziu. MŠMT. Praha : autor neznámý, Věstník MŠMT, sešit 4/ Standard základního vzdělávání. č.j /95-26, ze dne , MŠMT. Praha : autor neznámý, Věstník MŠMT, sešit 9/ Píšová, Michaela, Kostková, Klára a Janík, Tomáš (eds.) Kurikulární reforma na gymnáziích. Případové studie tvorby kurikula. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, str ISBN Řezníčková, Dana a kol Výuky v krajině. Náměty pro geografické a invironmentální vzdělávání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, PřF, katedra SG a RR, str ISBN Řezníčková, Dana Od myšlenkových a mentálních map ke schématům, aneb jak jsem objevila dávno objevené. Práce s kartičkami (nejen) v zeměpisu. KritickeMysleni.cz, Kritické listy 5. [Online] Kritické myšlení o.s., [Citace: ] The Transformation of Geography Education in Czechia. The Transformation of Geography Education in Czechia. [ed.] Bohumír Janský. Geography - Journal of Czech Geographic Society. December 2009, Year 114, Number 4, pp Sobotová, Miromila a Sobota, Karel Zeměpisný náčrtník. 1. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, str. 30 volných listů. ISBN Stoltman, Joseph P Geography and History in the Curriculum: Relationships Between Space and Time. Los Angeles : Rand McNally and Company, March 11, 1988, Speeches/Conference Papers, pp Turkota, Ján, a další Základy všeobecnej didaktiky geografie. [editor] Jozefa Tarábková. 1. vydání. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, str. 260.

5 1972. Učební osnovy gymnasia. Zeměpis. Společenskovědní seminář v zeměpise. Praha : Minsterstvo školství České socialistické republiky. Státní pedagogické nakladateství, 1972, str. 22. Vávra, Jaroslav Didaktika geografie I: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině v zeměpisu na ZŠ, na příkladu tématu Světový oceán. Učební texty. Liberec : Technická univerzita v Liberci, str. 92. ISBN Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů? Metodický portál: Články. [Online] Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 5. květen [Citace: 5. květen 2011.] ISSN Vávra, Jaroslav Reakce na Výzkumnou zprávu o tvorbě gymnaziálního kurikula z roku Metodický portál RVP. [Online] 7. listopad [Citace: 20. leden 2012.] ISSN VÚP Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Dotisk 1. vydání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, str. 75. ISBN Wahla, Arnošt Sekce geografického vzdělávání. Česká geografická společnost. Zápis z výboru sekce. Katedra sociální gegorafie a regionálního rozvoje. [Online] [Citace: 16. August 2010.] Strukturní složka učebnic geografie. Praha : SPN, str. 83. Sv. Spisy pedagogogické fakulty v Ostravě ; Sv. 48/1983. Waugh, David Geography. An Integrated Approach. 2nd edition. Walton-on-Thames Surrey : Thomas Nelson & Sons Ltd, p ISBN Verze A Vedení geografické výuky 1. Výuka a učení v geografickém vzdělávání, cíle geografického vzdělávání, RVP a ŠVP 2. Mezinárodní charta geografického vzdělávání, US standardy geografického vzdělávání 3. Vybavení, pomůcky, školní kabinet a učebna 4. Využívání masmédií, Internetu a jiných informačních zdrojů, jejich kritická interpretace 5. Strategie vedení výuky, styl, řešení problémových situací 6. Plánování vyučovací hodiny, obsah a postupy 7. Hodnocení žáků, prověřování znalostí a dovedností, standardní testy, maturita 8. Role kartografie v geografickém vzdělávání, školní mapy a atlasy, mapování 9. Aktivizace žáků, důraz na učení, participace 10. Projektová výuka/učení, terénní práce, sociální interview 11. Skupinové učení, debaty, besedy, kroužky 12. Sebekritická reflexe vedení výuky, plánování, inovace, personální rozvoj 13. Svět v pohybu a proměny geografie Verze B Vedení výuky (věk 6 až 19 let) 1. Úvod do problematiky (epistemologie a teorie učení) 2. Geografické myšlení v geografickém vzdělávání 3. Typy hodin ve výuce zeměpisu (výklad, samostatná práce, kooperativní výuka, ve dvojicích, týmová práce, projektová výuka) 4. Brunerův model, Ausubelům advance organiser a revidovaná Bloomova taxonomie v geografickém vzdělávání 5. Pojetí geografického vzdělávání (behaviorální, kognitivní a konstruktivní) 6. Přístup v geografické výuce dvojího ostří : obecný a regionální; fyzická geografie a humánní geografie 7. Tři okruhy v geografickém vzdělávání: fakta-pojmy-teorie (Bruner); fakta/představyvysvětlující teorie/analýzy-názory/evaluace (Gersmehl) 8. Úhelné kameny geografického vzdělávání: poloha (location) místo (place) propojení (link) region 9. Pět témat a šest elementů v americkém geografickém vzdělávání 10. Příklad výuky fyzickogeografického a humánně geografického tématu

6 11. Výběr a použití učebnic pro zvolená témata 12. Testování znalostí a dovedností ze zvolených témat 13. Jak rozumět resistenci vůči změnám v geografickém vzdělávání (v osobní a institucionální rovině) Literatura Anderson, Lorin W. and Krathwohl, David R A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. Abridged Edition. s.l. : Addison Wesley Longman, Inc., p ISBN X. Ausubel, David P Educational Psychology. A Cognitive View. New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc, p ISBN Bruner, Jerome. 1960, The Process of Education. A Landmark in Educational Theory. Twenty-seventh printing, s.l. : Hardvard University Press, 1960, p. 97. ISBN Davidson, Donald Subjective, Intersubjective, Objective. Oxford : Oxford University Press, p ISBN Downs, Roger M., et al Geography for Life: National Geography Standards. Second Edition. Geography Education National Implementation Project. Washington : National Council for Geographic Education, p ISBN Gersmehl, Phil Teaching Geography. 1th. New York : The Guilford Press, p ISBN Gersmehl, Philip J. and Gersmehl, Carol A Spatial Thinking by Young CHildren: Neurologic Evidence for Early Development and "Educability". Spatial Thinking by Young CHildren: Neurologic Evidence for Early Development and "Educability". Journal of Geography. 106: 5, 2007, pp Hemmer, Ingrid, [ed.] Educational Standards in Geography for the Intermediate School Certificate with sample assignments. 2nd Edition. Bonn : German Geographical Society, p. 91. Herink, Josef a Tlach, Stanislav Základy zeměpisných znalostí. Sbírka úloh k sestavování testů, k procvičování a ověřování učiva zeměpisu podle Standardů základního vzdělávání pro 6.-9.ročník. [editor] Zorka Drtinová. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, str. 70. ISBN Herink, Josef, Mališ, Ivan a Zahradník, Karel Otázky a úkoly ze zeměpisu. 2. vydání. Praha : Česká geografická společnost, str. 68. ISBN Hofmann, Eduard [editor] Václav Poštolka. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Geodny Liberec 2008, Sborník příspěvků. stránky ISBN Hynek, Alois Vzdělávání zeměpisem. Školní vzdělávací programy. [Online] [Citace: 9. říjen 2006.] Janík, Tomáš, a další Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? [editor] Lucie Sadílková. Brno : Paido, str Sv. 6. ISBN Korthagen, Fred A.J Jak spojit praxi s teorií : didaktika realistického vzdělávání učitelů. [překl.] Petr Najvar a Jiřina Najvarová. Brno : Paido, str ISBN Madziková, Alena Postavenie a úlohy didaktiky geografie v meniacej se spoločnosti. Postavenie a úlohy didaktiky geografie v meniacej se spoločnosti. Geografická revue. 2007, roč.3, č.1, stránky Michálek, Alois Výuka geografie/zeměpisu - terra inkognita? Výuka geografie/zeměpisu - terra inkognita? Geografie - Sborník České geografické společnosti. 2003, Sv. roč. 106, č. 1, stránky MŠMT Standard vzdělávání ve čtyřletetém gymnáziu. MŠMT. Praha : autor neznámý, Věstník MŠMT, sešit 4/ Standard základního vzdělávání. č.j /95-26, ze dne , MŠMT. Praha : autor neznámý, Věstník MŠMT, sešit 9/ Papík, Matej Náčrty vo vyučovaní zemepisu. [editor] Jozefa Turábková. 1. vydání. Bratislava : Slovenské pedagogické nakldateĺstvo, str Pasch, Marvin, Gardner, Trevor G, a další Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: jak pracovat s kurikulem. [překl.] Milan Koldinský. Praha : Portál, str (C) 1991, ISBN Rinschede, Gisbert Geographiedidaktik. 2., aktualisierte Auflage. Paderborn : Verlag Ferdinand Schöningh GmbH, S ISBN Shulman, Lee S Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. February 1987, Vol. Vol. 57 No. 1, pp Turkota, Ján, a další Základy všeobecnej didaktiky geografie. [editor] Jozefa Tarábková. 1. vydání. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, str. 260.

7 Vávra, Jaroslav Didaktika geografie I: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině v zeměpisu na ZŠ, na příkladu tématu Světový oceán. Učební texty. Liberec : Technická univerzita v Liberci, str. 92. ISBN Vávra, Jaroslav Místo v humanistickém přístupu. [CD ROM] [editor] Hana Svobodová. Brno : GaREP, ISBN O geografickém vzdělávání, o geografickém vzdělávacím obsahu a o geografii místa v geografickém vzdělávání. RVP Metodický portál, Základní vzdělávání. [Online] 24. duben [Citace: 10. červen 2009.] ISSN: Princip spirálového osvojování a vzestup učiva. [CD] [editor] Václav Poštolka. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, ISBN Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů? Metodický portál: Články. [Online] Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 5. květen [Citace: 5. květen 2011.] ISSN Vuicich, George and Stoltman, Joseph P Geography in Elementary and Secondary Education: Tradition to Opportunity. Boulder : ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, p. 77. Wahla, Arnošt Strukturní složka učebnic geografie. Praha : SPN, str. 83. Sv. Spisy pedagogogické fakulty v Ostravě ; Sv. 48/1983. Waugh, David Geography. An Integrated Approach. 2nd edition. Walton-on-Thames Surrey : Thomas Nelson & Sons Ltd, p ISBN Geografická cvičení a projekty 1. Úvod do problematiky projektové výuky 2. Kladení otázek (enquiry) 3. Globální výzvy a sporné náhledy v geografickém vzdělávání 4. Využití modelu geografického přechodu ve výuce zeměpisu 5. Transfér a aplikace standardů do výuky 6. Pozorování a uvažování na příkladu z okolí fakulty 7. Místo a místní region v geografickém vzdělávání 8. Multikulturalismus jako téma v geografickém vzdělávání v Česku a v zahraničí 9. Gersmehlovy koncepty v geografickém vzdělávání (lokace-prostor-časoprostor) Literatura Anderson, Lorin W. and Krathwohl, David R A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. Abridged Edition. s.l. : Addison Wesley Longman, Inc., p ISBN X. CERMAT Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platný od školního roku 2009/2010. Zeměpis. Praha : CERMAT, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, str. 16. Schválil: Ministerstvo školství, mládaeže a telovýchovy dne pod č.j. 3250/2008-2/CERMAT. Gersmehl, Phil J Themes and Counterpoints in Geographical Education. Themes and Counterpoints in Geographical Education. Journal of Geography. May/June 1992, pp available: Gersmehl, Phil Teaching Geography. 1th. New York : The Guilford Press, p ISBN Hofmann, Eduard., Korvas, Pavel a Poláček, Petr Multimediální učebnice pro terénní výuku. Brno : PedF, Masarykova univerzita, str. 22. manuskript, software GeoShow3D Lite. Hynek, Alois a Svozi, Břetislav Mentální mapy lokalit. Liberec : Technická univerzita v LIberci, Fakulta přírodvědně-humanitní a pedagogická, 2008, Geodny Liberec Sborník příspěvků., stránky ISBN Hynek, Alois O nezbytnosti hlubšího studia krajiny. Roč. XI, č.5, Praha : Ústav územního rozvoje, 2012, stránky 1-5. ISSN Hynek, Alois [editor] Marie Novotná a D. Peckert. Plzeň : Miscellania Geographica, 7, Universitas Bohemiae Occidentalis, katedra geografie, Jak dál v regionální geografii. stránky Hynek, Alois, a další Prostorovost Brna. [CD ROM] [editor] Hana Svobodová. [prod.] GaREP. Brno : GaREP, Prostorovost: Místa, území, krajiny, regiony, globiony. ISBN Kykal, Josef Retrospektiva zaniklých a částečně zaniklých obcí v bývalém VVP Ralsko za posledních 90 let. Diplomová práce. Liberec : Technická univerzita v Liberci, vedoucí práce J. Vávra, MŠMT Standard vzdělávání ve čtyřletetém gymnáziu. MŠMT. Praha : autor neznámý, Věstník MŠMT, sešit 4/1996.

8 Standard základního vzdělávání. č.j /95-26, ze dne , MŠMT. Praha : autor neznámý, Věstník MŠMT, sešit 9/ Rinschede, Gisbert Geographiedidaktik. 2., aktualisierte Auflage. Paderborn : Verlag Ferdinand Schöningh GmbH, S ISBN Řezníčková, Dana a kol Výuky v krajině. Náměty pro geografické a invironmentální vzdělávání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, PřF, katedra SG a RR, str ISBN Stoltman, Joseph P The 2001 National Assessment of Educational Progress in Geography. Center for Social Studies and International Education. [Online] Indiana University, Bloomington, [Cited: September 25, 2012.] ducational%20progress%20in%20geography.pdf. Vávra, Jaroslav Inovační aspekty ve způsobu přípravy studentů na geografickou část ŠVP a v geografických programech DVPP. [editor] Josef Šedlbauer. Liberec : Technická unvierzita v Liberci, 2008, Pregraduální a rozšiřující vzdělávání na pedagogických fakultách: inovační aspekty. ISBN VÚP Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Dotisk 1. vydání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, str. 75. ISBN Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, str vytvořen v systémovém projektu Pilo G/GP. ISBN Základy fyzické geografie verzea 1. Planeta Země oceány a pevniny, atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra, biosféra 2. Počasí 3. Podnebí 4. Vodstvo souše 5. Oceány a moře 6. Endogenní síly 7. Exogenní modelace reliéfu 8. Půda 9. Půdní pokryv 10. Biota, biocenózy, řetězce 11. Biomy 12. FG celky - zóny 13. FG celky regiony Horník S., Chábera S., Kříž H., Mičian Ĺ., Quitt E.(1982): Základy fyzické geografie. SPN, Praha, 398 s. Demek J., Quitt E., Raušer J. (1976): Úvod do obecné fyzické geografie. Academia, Praha, 404 s. Goudie A.(2001): The Nature of the Environment, 4th ed. Blackwell, Oxford, 544 s. Christopherson R.(2005): Geosystems - An Introduction to Physical Geography. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 752 s. +CD Strahler A., Strahler A. (2005): Introducing Physical Geography. 4th ed. Wiley, New York, 567 s. + CD verzeb 1. Pohled na planetu Zemi z kosmu: proč je modrá? Jakým vývojem naše Země prošla? Vymezení krajinné sféry, přírodní procesy, jež ji udržují: proč je i zelená? Oceány a pevniny, ekumena. Tematické mapy z vybraných světových atlasů. 2. Endogenní síly, desková tektonika, pohyb litosferických desek kde bylo území dnešní Brna ve starohorách, prvohorách.? National Geographic 1963: první mapa

9 reliéfu oceánského dna. Wilsonův cyklus. Geotektury a morfostruktury tvary reliéfu. Vulkanický relief. 3. Exogenní síly a modelace reliéfu Země proudící voda, vítr, sníh, ledovce, působení organismů. Kras, delty, pouště, permafrost, mořské pobřeží, korálové ostrovy, ledovce. 4. Počasí atmosféra naší Země, její fyzikální vlastnosti, výškové členění, tlakové útvary, fronty a jejich pohyb všeobecná cirkulace v troposféře, synoptické mapy 5. Podnebí bilance slunečního záření, aktivní povrch, advekce, lidské zásahy. Mapy klimatu Země, kolísání klimatu, globální oteplení. Klimogramy, jejich konstrukce a analýza. 6. Oceány a moře čtyři vodní vrstvy světového oceánu a jejich propojení mořskými proudy, všeobecná cirkulace oceánských/mořských vod, jejich prostorová diferenciace, vlastnosti mořské/oceánské vody. Oceán jako geo/bio/chemostat. 7. Pevninské vodstvo oběh vody na souši, řeky, jezera, vodní nádrže, podzemní vody. Vodní režim řek, hydrografy a hydrogramy. Humidní a aridní oblasti, desertifikace, deglaciace. Povodně, sucha, vodní a údolní síť 8. Půda strukturní úrovně organizace půdy od jílových mineral přes půdní matrix, půdní horizonty, půdní profil, pedon ke struktuře půdního pokryvu. Půdní procesy, půdní horizonty, jež jimi vznikají a typy půd ve střední Evropě a na Zemi. Klasifikace půd česká, US nomenklatura, FAO system. 9. Půdní pokryv Země prostorové uspořádání typů půd Země, půdní zóny, sektory, výšková stupňovitost půd. Návaznost půd na klima Země, význam matečního materiálu půd. Strulktury půdního pokryvu podle Fridlanda kombinace: komplexy, palety, soubory, variance, mozaiky, tašety 10. Biota Země souše, vnitrozemského vodstva, mělkých moří, oceánských hlubin. Potravní řetězce producenti, konzumenti, reducenti. Ekosystém složky, procesy, fungování, proměny, biogeocény. 11. Biomy Země prostorové uspořádání tří typů koncentricit a pásů, pásem, zón mezi nimi, sektory. Výšková stupňovitost bioty Země, typy těchto prostorových specter. Hloubková stupňovitost bioty v mořích a oceánech, biota horkých oceánských vývěrů, vývěrů metanu. 12. Tabulka vazeb přírodních složek v typech přírodních krajin Země, lokální projevy. Vztahy mnorfoskulptur reliéfu na horninách, klimatu, půdních typů, režimů oběhu vody, bioty. Regionalizace přírody Země soustavy, chory, topy. 13. Prostorový obraz přírody ČR podle Atlasu krajiny ČR geologie, klima, půdy, vody, biota, typy krajin HORNÍK S., CHÁBERA S., KŘÍŽ H., MIČIAN Ĺ., QUITT E.(1982): Základy fyzické geografie. SPN, Praha, 398 s. DEMEK J., QUITT E., RAUŠER J. (1976): Úvod do obecné fyzické geografie. Academia, Praha, 404 s. GOUDIE A.(2001): The Nature of the Environment, 4th ed. Blackwell, Oxford, 544 s. HRNČIAROVÁ T., MACKOVČIN, P., ZVARA, I. eds. (2010): Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str CHRISTOPHERSON R.(2005): Geosystems - An Introduction to Physical Geography. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 752 s. +CD STRAHLER A., STRAHLER A. (2005): Introducing Physical Geography. 4th ed. Wiley, New York, 567 s. + CD Resources and Environment World Atlas. Russian Academy of Science, Institute of Geography, Ed. Hölzel, Vienna. Vol. 1+2: 190 plates + expl.text, 1998

10 Základy humánní geografie 1. Humánní geografie - témata, členění, přístupy. 2. Prostorové rozložení obyvatelstva, demografický přechod, přirozený pohyb a migrace obyvatel. 3. Struktura obyvatelstva, jazyky a náboženství. 4. Geografie sídel - typy sídel, prostorová struktura a funkce měst, urbanizace. 5. Charakteristika, vývoj a sektorová struktura světového hospodářství, informační společnost. Doprava - základní termíny, druhy dopravy, hodnocení a typy komunikační sítě. 6. Zemědělský půdní fond, faktory rozmístění zemědělské výroby, přírodní pásy. 7. Rostlinná výroba - zemědělské plodiny, hlavní produkční a spotřební oblasti. 8. Kriteria hodnocení a typy zemědělské výroby, lesnictví a rybolov. 9. Lokalizační faktory, útvary průmyslové regionalizace, klasifikace a odvětvový přehled průmyslové výroby. 10. Nerostné suroviny - využití, světové zásoby, těžba, palivoenergetický komplex. Zpracovatelský průmysl - lokalizační faktory, produkce a hlavní regiony hutnictví. 11. Zpracovatelský průmysl - lokalizační faktory, produkce a hlavní regiony strojírenství a chemického průmyslu, spotřební průmysl. 12. Geografie služeb - povaha a úloha služeb v hospodářství, základní klasifikace služeb, hierarchie služeb a sídel. Geografie cestovního ruchu - předpoklady, druhy a formy cestovního ruchu. 13. Zahraniční obchod, toky kapitálu, nadnárodní společnosti, mezinárodní hospodářské organizace. Literatura TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. a kol. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň, ISBN FELLMANN J.D., GETIS A., GETIS J., MALINOWSKI J.C. Human Geography. Landscapes of Human Activities. New York, RUBENSTEIN J.M. Cultural Landscape. An Introduction to Human geography.. Prentice Hall, HRALA, V. Geografie světového hospodářství. Praha, SKOKAN, L. Geografie světového hospodářství. Ústí n. L., KNOX, P.L.; MARSTON, S.A. Human geography CLOKE P., CRANG P., GOODWIN M. Introducing Human Geographies. London, KNOX P. L., MARSTON S. A. Places and Regions in Global Context. Human Geography. Upper saddle River, CLOKE P., COOK I., CRANG P., GOODWIN M., PAINTER J., PHILO C. Practising Human Geography. London, KRÁL, J. Zeměpis člověka. Praha, Základy regionální geografie 1. Vývoj studia regionů - Herodotova Odyssea, topos/chór, Oikumene Eratosthenes,Ptolemaios kartografie, osvícenství Jefferson, Humboldt, klasické období Reclus, de la Blache, R.Brunet, choréme - Géographie Universelle, současnost - Pred, Harvey, Gregory,Jameson, Entrikin,Cooke, Haggett, Claval. Regionalismus. 2. Přírodní regiony a ekonomické regiony: srovnání 3. Metropolitní regiony, kulturní regiony, region jako žitý svět 4. Metody regionalizace: individuální mapování, systematické mapování, mapy jako nástroj regionalizace, polarizované regiony, regionalizace jako klasifikace

11 5. Ekologické základy RG a ekonomické základy RG 6. Sociální a kulturní dimenze RG 7. Region a politický život, regionální vědomí a identita 8. Vývoj forem regionální organizace: společnosti bez státu, tradiční společnosti, od průmyslové revoluce, globalizace a nový územní řád 9. Vývoj/rozvoj regionů, haggettovský koncept 10. Regionální nerovnosti, disparity: vznik, vývoj a řešení 11. Teorie a praxe regionálního rozvoje 12. Veřejná správa regionů, regionální politika 13. Lokální, mikroregionální a meziregionální rozvoj, glokalizace, tvrdá a měkká segmentace LAUKO, V., KASALA K.( 2009): Teória a metodológia regionálnej geografie. KARTPRINT, Bratislava, 95 s.. ISBN HAMPL,M Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: UK, PřF, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 201 s. ISBN X. WOKOUN R., ed. a kol. (2008): Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 2.vyd. Vyd. a nakl. A.Čeněk, Plzeň, 455 s. ISBN BLAŽEK J., UHLÍŘ D. ( 2002): Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika, klasifikace. Karolinum, Praha, 211 s. CLAVAL P. (1998): An Introduction to Regional Geography. Oxford: Blackwell publ., 299 s. ISBN: DIERCKE WELTATLAS, Westermann, Braunschweig, 299 s. ISBN HAGGETT,P. (1990): The Geographer s Art. Oxford: Basil Blackwell Ltd., 219 s., ISBN WOKOUN R., MALINOVSKÝ J. et al. (2008): Regionální rozvoj: východiska RR, regionální politika, teorie, strategie a programování. Linde, Praha, 475 s. Politická geografie (povinně volitelný) 1.Co je to politická geografie, základní teorie politické geografie 2.Etnická geografie: ohrožení diversity 3.Politické uspořádání prostoru 4.Kolonialismus a postkolonialismus 5.První, druhý a třetí svět po 2. svět. válce, Železná opona, Berlínská zeď 6.Kritická geopolitika 7.Občanství a vládnutí (governance) 8.Nacionalismus, radikalismus, extremismus 9. Sociálně vyloučené lokality. Obecně, příklady ze světa, Evropy, ČR 10.Globalizace a její společenské a geografické důsledky Literatura JEHLIČKA, P., TOMEŠ, J., DANĚK, P. Stát, prostor, politika? vybrané kapitoly z politické geografie BAAR, V. Národy na prahu 21. století, emancipace nebo nacionalismus?. Ostrava., ŘÍCHOVÁ, B. Přehled moderních politologických teorií.. Praha, VÁVRA, J. Argentina : vývoj ke krizi na začátku 21. století, z ekonomického, sociálního a politického hlediska. Liberec, ISBN X. KRÁL, J. Zeměpis člověka, Díl II, Zeměpis politický. Praha, AGNEW, J., MITCHELOVÁ, K., TOAL, G. A Companion to Political Geography

12 BLACKSELL, M. Political Geography FLINT. C., TAYLOR, P. Political Geography: World-economy, Nation-state and Locality SIBLEY, D Geographies of Exclusion. Society and Difference in the West. London : ROUTLEDGE, p ISBN Světové regiony (globiony, megaregiony) 1. Rozlišení konceptů Země a svět, planetární úroveň, pevniny a oceány. Kultury, krajiny, společnosti, hospodářství, politika, kvalita života/životní prostředí, mentální mapa světa. 2. Literatura- de Blij a Muller, Bradshaw, Pulcipher. Statistiky časopisu The Economist. Světové geografické atlasy The Times, Goode s, Dircke/Westermann, Kozenn/Hölzell/Frytag-Berndt, Smith, Le Monde 3. Evropa severní a západní, globalizace a glokalizace, statistický obraz světa, světový obchod a trh práce. 4. Evropa,východní a jižní, svět jako politické kolbiště, životní prostředí a trvalá udržitelnost, ekosystémy, globální oteplení 5. Evropa střední, ekonomická soutěž tří hlavních center, neoliberální ekonomie - světla a stíny, nadnárodní společnosti, nevládní organizace 6.Ruská federace a SNS, mezinárodní vztahy, organizace, smlouvy, světový řád, významní světoví aktéři 7.Čína, Japonsko, východní Asie, velmoci a střední mocnosti, ekonomická dynamika, živelné pohromy 8.Jižní a jihovýchodní Asie, náboženské konflikty, vzájemná závislost světových regionů 9.Střední východ a severní Afrika, Středomoří, světová energetika, význam ceny barelu ropy, boj a energtické zdroje, Izrael,Írán 10.Subsaharská Afrika, kolonialismus a postkolonialismus, urbánní a rurální kontrast, hlad a výživa, nemoci/aids, 5 fází demografického vývoje lidstva 11.Latinská Amerika, kulturní vertikální a horizontální diverzita, multi/transkulturalismus, bohaté a chudé národy 12. USA a Kanada, postindustriální ekonomie, urbanismus, dominance USA a světová bezpečnost 13.Austrálie, oceány, polární vrchlíky, parcelování oceánů a polárních vrchlíků,, "shrinking world", "global village" and "regional neighborhoods", global players. BRADSHAW M. A World Regional Geography.The New Global Order. Boston: McGraw- Hill, s. KNOX P., AGNEW J. AND LINDA MCCARTHY. The geography of the world economy. London, Hodder Education Publ., 2003, 448 s. H. J. DE BLIJ, MULLER P. Realms, Regions and Concepts, 13th ed.new York, Wiley, 2008, 672 s.. H. J. DE BLIJ, MULLER P. The World Today: Concepts and Regions in Geography. New York,Wiley, 2009, 464 s. HOWARD VEREGIN (ED.), RAND MCNALLY Goode s World Atlas 22nd ed. Upper Saddle River, Prentice Hall, 2009, 371 s. PULCIPHER L., PULCIPHER M., World Regional Geography: Global Patterns, Local Lives 2nd ed.new York, W.H.Freeman, 601 s. + app. The Economist Pocket World in Figures. London, The Economist,2011, 256 s. United Nations Development Programme. United Nations Millennium Development Goals.

13 Urbánní a rurální studia verzea 1. Sociální konstrukce geografie, její tematizace v regionální politice 2. Transakční vazby měst a venkova v regionech - centra, semiperiferie a periferie, suburbanizace/subruralizace 3. Pozitivistický, behaviorální, strukturní a postrukturní přístup k městům 4. Volba ekonomie města od průmyslu ke službám a financím 5. Sociální prostorová strukturace města vztah sociálních procesů a prostorových struktur 6. Životní prostředí měst a jejich udržitelnost, environmentální percepce a imaginace 7. Strategie a územní plány měst, bydlení, volný čas, participace veřejnosti 8. Situační tematizace vývoje měst a jejich budoucnost, distribuce moci 9. Venkovská krajina: příroda, osídlení a hospodářství 10. Sociální otázky venkova, venkovský způsob života, diferencovaný přístup k rozvoji 11. Budoucnost venkova v jeho rozmanitosti, udržitelnost venkova a jeho identity 12. Vztahy města-venkov, komunikace, překonání bariér, druhé bydlení 13. Prostorová integrace měst a venkova v regionální trvalé udržitelnosti verzeb 1. Lokální úroveň v kontextu regionální a globální úrovně, glokalistika, geografický tématický obsah, kartografická prezentace. 2. Percepce a mentální mapa okolí fakulty Lynchovy a Goldovy mentální mapy, rozlišení lokusů, locales a lokalit 3. Rurální, subrurální/suburbánní a urbánní lokality, jejich modely. 4. Fyzickogeografický/přírodně krajinný obsah lokalit. 5. Humánněgeografický/kulturně krajinný obsah lokalit. 6. Prostorová konstrukce průniku krajinné a sociální reality. 7. Prostorové administrativní jednotky na lokální úrovni, jejich vlastníci, uživatelé, rohodovatelé a dotčení (stakeholders). 8. Územní plány, programy, projekty rozvoje a sociální realita. 9. Oficiální a neoficiální lokální údaje, získávání dat a jejich interpretace. 10. Kooperace nebo konflikt rezortních přístupů k lokalitám, public private participation. 11. Témata v konceptu ESPECT a Foucaultovská heterotopie. 12. Volba tématu jeho obsah a souvislosti, SWOT analýza, ODAPI, LANDEP. 13. Komunitní přístup k řešení lokálních témat. Praktická účast geografů v lokálních tématech, vztahy teorie, empirie a aplikace. Fyzickogeografická regionalizace 1. Fyzická geografie a fyzicko-geografická regionalizace (FGR). 2. Prostorové dimenze fyzicko-geografické sféry: topy, chory/regiony, globiny. 3. Koncept fyzicko-geografického celku/komplexu: vlastnosti, struktura, procesy. 4. Dílčí FG regionalizace geomorfologická, klimatická, hydrologická, půdní, biotická. 5. Základní regionalizací operace: klasifikace, členění, taxonomické jednotky. 6. FGR České republiky reliéf, půdy, vodstvo, půdy, biota, FG celky přírodní krajiny. 7. FGR Evropy reliéf, půdy, vodstvo, půdy, biota FG celky přírodní krajiny. 8. FGR Asie reliéf, půdy, vodstvo, půdy, biota FG celky přírodní krajiny. 9. FGR Afriky, Austrálie reliéf, půdy, vodstvo, půdy, biota FG celky přírodní krajiny. 10. FGR Amerik reliéf, půdy, vodstvo, půdy, biota FG celky přírodní krajiny. 11. FGR polárních vrchlíků. 12. FGR oceánů 4 vrstvy vod a dno. 13. FG syntéza Země: globiny, chory.

14 KUNSKÝ, J. (1968): Fyzický zeměpis Československa. SPN. Praha. 535 s. KONDRACKI, J. (1976): Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej.panstwove Wydawnictwo Naukove. Warszawa. 168 s. FEDINA, A. J. (1981): Fizikogeografičeskoje rajonirovanije. Izdatělstvo Moskovskogo gosudarstvěnnogo univerzitěta. Moskva. 127 s. RESOURCES AND ENVIRONMENT WORLD ATLAS. Ed.Hölzel, Vienna and IG RAS Moscow (1998), I.+II. vol., 192 plates Geografický seminář 1. Současný svět, globalizace, česká situace 2. Vývoj geografického myšlení 3. Geografická data, GIS, tematická kartografie 4. Individuální/skupinová/společenská pozice geografie 5. Reflexivní vymezení geografie a její sociální konstrukce 6. Fyzickogeografický obraz Země 7. Kultury, kulturní krajiny Země 8. Světové hospodářství a politika 9. Lokální geografie geografické projekty, terénní geografie 10. Česká republika regiony a regionální rozvoj 11. Trvalá udržitelnost a bezpečnost, krajinná ekologie prakticky, environmentalistika 12. Geografický projekt, SWOT analýza, LANDEP, nizozemský ODAPI 13. Seminární práce, maturita ze zeměpisu Globální, regionální a lokální témata ve vzdělávání 1. Globální témata jako výzvy, nikoliv pouze jako strašáci/problémy. 2. Řešení globálních témat, význam mezinárodních vztahů. 3. Interakce/interference globálních témat, role ČR v jejich řešení. 4. Urbánní témata. 5. Rurální témata. 6. Témata regionálního rozvoje. 7. Environmentální témata lokální a regionální úrovně. 8. Témata udržitelnosti a bezpečnosti. 9. Témata rizik, pohrom, krizí. 10. Světové regiony srovnání. 11. Kulturní diference, jinakost, tolerance. 12. Terorismus, drogy, hlad, sociální nerovnost, bezdomovci a jejich řešení na regionální a lokální úrovni. 13. Politics policy polity na národní, regionální a lokální úrovni. 14. Regiony dominace, regiony útlaku - foucaultovský pohled. BINEK, J. a kol. (2007): Venkovský prostor a jeho oživení. GaREP: Brno, 140 s. MOLDÁN, B. a kol. (2002): K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek, 5 svazků, UK Praha. Programy rozvoje krajů ČR, (www.dhv.cz) STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY. Rada vlády pro udržitelný rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, 2010, 97 s.

15 GUINESS, P., NAGLE, G., (1999): Advanced Geography. Concepts and Cases. Hodder and Stoughton, London, 508 s. Regionální geografie České republiky ve vzdělávání 1.Hranice a poloha ČR umístění, postavení, propojení, vývoj státního území 2. územně správní uspořádání. 3. Reliéf/horniny, klima, hydrologie, půdní a vegetační pokryv 4. Fyzickogeografické celky/přírodní krajiny 5. Přírodní zdroje, krajinné ekosystémy jako capital, ochrana přírody a krajiny, NATURA, chráněná území NP, CHKO, NPR, PP, VKP. 6.Osídlení a obyvatelstvo: sídelní systém, struktura obyvatelstva, demografická reprodukce/populační vývoj 7.Hospodářská základna: zemědělství, průmysl a služby vývoj a proměny po r.1989, zahraniční investice 8.Doprava a dopravní infrastruktura, dopravní systém, efektivita, tranzitní osy 9. Cestovní ruch potenciál/faktory/atraktory turismu a rekreace, vybavenost, regiony cestovního ruchu 10. Zahraniční vztahy a obchod, mezinárodní integrační seskupení. Evropská Unie. 11. Regiony a jejich charakteristiky / zvláštnosti / význam. 12. Příklady a význam regionálního členění (regionalizace)- oblasti, kraje, okresy, typologie obcí a sídel. 13. Hlavní prameny a postupy zpracování informací o území ČR a regionech v ČR HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. DemoArt, Praha, s TOUŠEK, V., a kol. (2005): Česká republika: portréty krajů. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 136 s. ISBN HRNČIAROVÁ T., MACKOVČIN, P., ZVARA, I. eds. (2010): Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: PAVLÍK, Z. (2002): Populační vývoj České republiky. PřF UK. Praha. Geografie Kanady 1. Regiony Kanady, model: jádro-semiperiferie-periferie zdrojová. Typy regionů, jejich vývoj, nordicita. 2. Horniny a reliéf Kanady: Kanadský štít, Appalače, Nížina velkých jezer a řeky sv. Vavřince, Vnitřní plošiny, Kordillera, šelfy Pacifiku, Atlantiku, Arktické souostroví 3. Klima Kanady klimatické typy, chod teploty v průběhu roku, atmosferická cirkulace. Velká povodí Kanady, významné řeky, Niagarské vodopády. Půdy a vegetace Kanady, permafrost, pustiny, tundry, boreální lesy, lesostepi, prérie, smíšené a listnaté lesy, horské lesy, temperátní deštný les 4. Životní prostředí, chráněná území, národní a provinční parky, další chráněná území a akvatoria, problémy znečištění 5. První obyvatelé Kanady, druzí kolonisté z Británie a Francie, třetí z ostatních zemí. Územní vývoj Kanady, národní hranice, tři tenze původní obyvatelé a přistěhovalci, centralismus a decentralismus, regionální tenze 6. Práva původního obyvatelstva, Métis, francouzsko-anglická linie, unijní zákony, rok 1867, separatismus. Osídlení, hustota zalidnění, rozmístění obyvatelstva, cenzy, demografický vývoj, imigrace, etnicita, jazyk, náboženství, multikulturalismus 7. Hospodářství sektory, severoamerický trh, pracovní síla, primární sector, průmysl, zemědělství, doprava, služby

16 8. Ontário 9. Québec 10. Britská Kolumbie 11. Západní Kanada 12. Atlantická Kanada 13. Kanadský sever Hynek A., Kovaříková L. (2003): Geografie Kanady. Masarykova univerzita, Brno, 214 s. Bone R. ( 2010): Regional Geography of Canada, 5th ed.. Oxford University Press, Don Mills, 552 s. Bone R. ( 2003): The Geography of the Canadian North: Issues and Challenges, 3rd ed. Oxford University Press, Don Mills, 320 s. Hecht A., Pletsch A., eds. (2000): Virtual Geography Texts on Canada and Germany. Interactive Trilingual Multimedia CD-ROM, Georg Eckert Inst. Braunschweig, Canadian and Czech Cities in Transition 1. Urban theory, modern and postmodern, the hybrid and transitive city. 2. Waterloo (Canada) and Liberec (Czech Rep.): contemporary and former company cities. 3. The changing economic context, the cultures, the institutions and the environment of cities. 4. Cities and transition changing patterns of urban growth and form in Canada and the Czech Republic. 5. Trends, issues, and visions in urban Canada and the Czech Republic. 6. Canadian cities in continental context, the core-periphery spatiality. 7. Growth and transition in the Canadian urban system, the economic development and ecological restructuring, socio-economic perspectives. 8. Canadian and Czech cities as social space, real estate and power/decision making. 9. Transportation, communication the inner city and central/suburban downtowns, suburbs, countryside. 10. Employment transitions, housing and retail environment. 11. The municipal role in the governance of Canadian cities, planning Canadian cities context, continuity, and change, issues and innovations. 12. Urban change and conflict, neighbourhood change, communities. 13. The creative city: intelligent Waterloo, Ontario, Canada, and the city in transition: Liberec, the Czech Republic BONE, R. (2010): The Regional Geography of Canada. Oxford University Press. 5 th ed., Don Mills, 552 s. ISBN-13: BUNTING, T., FILION, P., WALKER, R.(eds.), (2010): Canadian Cities in Transition. Oxford University Press. 4 th ed., Don Mills, 468 s ISBN HECHT, A., PLETSCH, A. (eds.): Canadian Urban and Regional Socio-Economic. Perspectives: Conditions at the beginning of the 21st Century. Schriften der Universität Marburg 120, Marburg Kanada-Studien 2, Marburg, Germany, 2004, 308 pp. ISBN HECHT, A., PLETSCH, A., (eds.), (1997): Geographies of Germany and Canada. Paradigms, Concepts, Stereotypes, Images./ Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Band 92. Verlag Hahnsche. Hannover. Buchhandlung. ISBN HUBBARD, P. (2006): City. London and New York: Routledge. ISBN

17 KING, A.D., (ed.), (1996): Re-presenting the City. New York. New York University Press. ISBN KNOX, P., PINCH, S. (2000): Urban Social Geography. An Introduction. 4th ed. Pearson/Preentice Hall. Harlow. ISBN MCCANN, L., GUNN, A. (eds.), (1998): Heartland & Hinterland. A Regional Geography of Canada.Scarborough. Terénní geografický projekt Přípravná fáze: Studium podkladů, obstarání pomůcek pro práci a pobyt v terénu ve vybraném/určeném území výuky, určení hlavních cílů projektu. Požadavky a postup terénního mapování. Základní informace o území, statistická data, tematické mapy území, letecké a družicové snímky. Vývoj využívání území. Předběžná rekognoskace území, hledání aktérů a dotčených. Rozvojové dokumenty. Etická a bezpečnostní pravidla práce v terénu. Terénní mapování: Dokumentace terénních průzkumů a rozborů (mapy, deníky, foto, zvukové záznamy, prospekty, získané informace, dotazníky apod.) pro řešení projektu. Srovnávání s předběžnými podklady, sociální komunikace, používání více metod průzkumu, ověřování využití země, vlastníků, uživatelů, režimů využívání. Percepty a afekty obyvatel. Tematické zamě-ření projektu. Zpracování výsledků terénního šetření: Srovnání reálného stavu využívání území s podklady o jeho využívání, rozvojovými dokumenty, jejich naplňováním. Zjištění shod a rozdílů mezi rozvojovými záměry a skutečným stavem území, postoje a činnosti obyvatel. Funkční zamě-ření území, jeho využívání a přínos trvale bydlícímu obyvatelstvu, získávání živobytí mimo zkoumané území. Udržitel-nost a bezpečnost území, živelné pohromy a krizové situace. Způsob plnění tématu projektu. Prezentace a aplikace výsledků: Závěrečná zpráva o terénním mapování vlastní projekt, jeho zaměření, návrhy změn v území. Využití postupů GIS, obrazová a mapová dokumentace. Hodnocení výsledků ve vztahu k projektovému záměru, návrhy na pokračování či jiné zaměření projektu. Návrh konzultací výsledků s pracovníky veřejné správy, nevládními organizacemi, rozhodovateli a dotčenými HYNEK A., HYNEK N. (2005): Sustainability, Development and Security in Landscape Field Practice. In: Donert K., Charzyński P., eds.: Changing Horizont in Geography Education. HERODOT Network, Toruń, p ISBN (326 pp.) HYNEK A., HYNEK N., SCHREFEL CH. and HERBER V., eds., (2007): Environmental Security in Borderland Areas: Exploring the Znojmo/Retz Transborder Region. 17& 4 Organisationsberatung GmbH, Wien, 81 pp. ISBN HYNEK A., SVOZIL B., TRÁVNÍČEK J., TOUŠEK V., TROJAN J., VÁGAI T. (2010): Terénní lokální studia - prak-tická rukověť. Geografický ústav PřF MU, Informační systém PhD studia, rukopis 1-7 s. HYNEK A., SVOZIL B., TRÁVNÍČEK J., TROJAN J. (2009): Rurální studia v zázemí Brna Lipůvka - Lažany- Újezd. Geodny Liberec Elektronický sborník příspěvků. Výroční mezinárodní konference ČGS, eds. Lipský Z., Popková K., Poštolka V., Šmída J., 8 S. FP TUL LIBEREC, ISBN

18 HYNEK A., SVOZIL B., TRÁVNÍČEK J., TROJAN J. (2009): Trvalá udržitelnost Deblínska: Vzdělávací projekt. Envi-gogika. 2009/2, Centrum pro otázky životního prostředí UK Praha, ISSN: , 8 s. HYNEK A., SVOZIL B., TRÁVNÍČEK J., TROJAN J. (2010): Sustainability Educational Project Case Study Deblín Rural Town, South Moravia, Czech Republic. Proceedings CD EDULEARN10 Conference 5th-7th July 2010, Barcelona, Spain. International Association of Technology, Education and Development (IATED). Edited by L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer, I. Candel Torres. International Association of Technology, Education and Development IATED, Va-lencia, p ISBN: Regionální rozvoj 1. Česká strategie regionálního rozvoje 2. Česká politika územního rozvoje 3. Regiony a jejich vymezování, administrativní a disparitní 4. Strategie a programy rozvoje krajů 5. Metodologické přístupy k regionálnímu rozvoji 6. Hlavní ekonomické teorie uplatňované v regionálním rozvoji 7. Neoklasické a neoliberální teorie regionálního rozvoje 8. Keynesiánské pojetí regionálního rozvoje 9. Strukturalistické přístupy k regionálnímu rozvoji 10. Kritický realismus v pojetí regionálního rozvoje 11. Institucionální směry v regionálním rozvoji 12. Současné koncepty regionálního rozvoje, regionální politika 13. Globální a glokální vývoj BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. ( 2011): Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. Vyd. 2., přeprac. a rozšíř. Praha, Karolinum, 342 s., ISBN Kol. (2006): Strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: MMR ČR. KREJČÍ T., KLUSÁČEK P., KONEČNÝ O., RUDA A. (2010): regionální rozvoj teorie, aplikace, regionalizace. Brno, Mendelova univerzita, 155 s., ISBN WOKOUN, R. et al. (2008): Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Linde, Praha, 475 s. ISBN MAIER, G., TÖDTLING, F. (1998): Regionálna a urbanistická ekonomika 2 : regionálny rozvoj a regionálna politika. ELITA Bratislava. 240 s. ISBN Program rozvoje kraje (metodická příručka), 3. verze finální, 2009, DHV, ARR, MK, 60 s. RAJČÁKOVÁ, E. (2005): Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: Univerzita Komenského, 120 s. ISBN WOKOUN, R. a kol. (2007): Regionální rozvoj a jeho management v České republice. VŠE, Praha/Oeconomica, 244 s. ISBN Mikroregionální rozvoj 1. Mikroregiony jejich vymezení, úloha, dokumenty pro jejich rozvoj, místní akční skupiny 2. Hospodářství regionu drobné, malé a střední podnikání: průmysl, stavebnictví, služby, zemědělství, tržní služby. Drobné, malé a střední podnikání. Zaměstnanost a trh práce, lidské zdroje, inovace 3. Doprava, technická infrastruktura - elektroenergetika, plynárenství, teplárenství, dálkovody, telekomunikace, vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu, odpadové hospodářství, vodní hospodářství, ochrana před povodněmi

19 4. Sociální infrastruktura, občanská vybavenost zdravotnictví, školství, sociální péče. Sociální rozvoj, vzdělanost, kultura, 5. Regionální marketing a podpora investování do regionu, 6. Životní prostředí, přírodní zdroje, krajinné ekosystémy jako kapitál, environmentální management 7. Turistika a cestovní ruch 8. Stav ÚPD obcí mikroregionu 9. Vnější vztahy mikroregionu poloha, umístění, postavení, propojení 10. Průmyslové zóny, brownfields nejen průmyslové, chráněná území 11. Pořízení strategických dokumentů pro rozvoj mikroregionu zadání, zpracování, projednání, schvalování za účasti veřejnosti, zavedení do praxe 12. Analytická část profil mikroregionu, SWOT analýza, odvětvové a územní rozdíly 13. Návrhová část vize, cíle, priority, projekty, akční plán, financování, zavedení a sledování realizace GALVASOVÁ, I. a kol. (2005): Strategie rozvoje mikroregionu Letovicko. Brno: GAREP, s. LABOUNKOVÁ L., PŮČEK, M., ROHREROVÁ L. a kol. (2009): Metodická příručka pro zpracování strategických rozvojových dokumentů mikroregionů. Ústav územního rozvoje, Brno, 52 s. ISBN: Metodika pro Místní agendy 21 v České republice. Český ekologický ústav, Praha, PERLÍN, R., BIČÍK, I. (2006): Strategický plán mikroregionu metodická příručka pro zájemce o strategické plánování ve venkov-ských mikroregionech a obcích. Praha: Univerzita Karlova, s. VYSTOUPIL J., KUNC J., HOLEŠINSKÁ A., ŠAUER M. (2007): Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů v cestovním ruchu. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, s. Trvalá udržitelnost a bezpečnost 1. Vymezení trvalé udržitelnosti v mezinárodně akceptovaných dokumentech, projektech 2. Česká cesta k trvalé udržitelnosti, legislativní rámec a realita 3. Environmentální politika v národních a mezinárodních souvislostech 4. Současná regionální politika v kontextu praxe zemí EU, strukturální fondy 5. Prostorová strukturace přírody, fyzickogeografický základ, krajinné ekosystémy 6. Kulturní krajina, krajinný pokryv, využití země prostorová strukturace 7. Prostorová organizace sociálních aktivit 8. Interakce přírody a společnosti s dopady na krajinné ekosystémy 9. Produkce a reprodukce krajiny, ekonomické náklady a užitek 10. Krajinná politika, programy a projekty sledující trvalou udržitelnost, environmentální bezpečnost 11. Terénní identifikace, aplikace GIS, dokumentace 12. Lokální agenda 21, regionální politika, vyjednávání, role EIA a SEA 13. Praktický projekt regionální trvalé udržitelnosti ALCAMO, Joseph et al. Millennium Ecosystem Assessment: Ecosystems and Human Well- Being, Island Press, available at: Environmental science: toward a sustainable future. Edited by Richard T. Wright - Bernard J. Nebel. 8th ed. Upper Saddle River : Pearson education, xix, 681 s. ISBN HYNEK, Alois - HYNEK, Nikola - HERBER, Vladimír - SCHREFEL, Christian.

20 Environmental Security in Borderland Areas: Exploring the Znojmo/Retz Transborder Region. Vienna : 17&4 Organisationsberatung, ISBN Krajinný ráz. Edited by Jiří Löw - Igor Míchal. 1. vyd. Kostelec nad Černými Lesy : Lesnická práce, s. +. ISBN MOLDÁN B., HÁK T., KOLÁŘOVÁ H., 2002: K udržitelnému rozvoji České republiky vytváření podmínek. Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha, sv. 1-5, 1840 s. Humánní geografie a la Knox/Marston, Rubenstein a vlastní pohled 1. Globalizace 2. Společnost, společenství, etnicita 3. Obyvatelstvo demografie, migrace 4. Příroda a společnost 5. Kultury, jazyky, náboženství 6. Místa a krajiny 7. Hospodářský vývoj 8. Průmysl 9. Zemědělství a potraviny 10. Služby 11. Politika míst a území, mezinárodní vztahy 12. Urbanizace, život měst 13. Venkov RUBENSTEIN J. (2010): Contemporary Human Geography. New York, Prentice Hall, 363 s. ISBN KNOX P., MARSTON S. (2010 ): Places and Regions in Global Context - Human Geography. Upper Saddle River, Prentice Hall Int., 515 s., ISBN Krajina prostorovost, materialita, asambláže, proměny 1. Krajinná sféra Země pevninská a oceánská, varianty podle F.Milkova 2. Biogeochemické cykly, interaktivní procesní přírodní prostorovost 3. Potravní a rozkladné řetězce látek/energií, homeostaze/homeorheze, resilience 4. Materialita krajiny: krajinné ekosystémy a jejich kapitál, živelné pohromy 5. Vztahy lidé-příroda, utváření kulturních krajin, re/deteritorializace 6. Chápání krajiny v různých kulturních/národních verzích 7. Datové báze pro studium krajiny, aplikace GIS 8. Topická prostorová analýza krajiny terénní studium 9. Chorická prostorová analýza venkovské a městské krajiny 10. Koncepty, percepty a afekty krajiny the way of seeing (J.Wiley) 11. Regionální a lokální rozvoj, environmentalistika a utváření krajiny 12. Projevy lidských činností v kulturní krajině, krajinný management 13. Krajina jako dědictví, udržitelnost a hnací síly její změny, politika krajiny ALCAMO, J. et al.: Ekosystémy a kvalita lidského života: Rámec pro hodnocení. Zpráva pracovní skupiny pro koncepční rámec Ekosystémového hodnocení milénia, Ministerstvo životního prostředí, Praha, s. (orig. Millenium Ecosystem Assessment)

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta Tématická oblast Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Rozdělení a význam geografie Tvar a pohyby Země Přírodní

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Geografie. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky. bakalářský studijní obor

Geografie. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky. bakalářský studijní obor Katedra geografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky bakalářský studijní obor Geografie kombinovaná forma studia verze 2016/2017 Státní závěrečné

Více

Úvod do geografie, geografické vědy Zdroje geografických dat, pravidla citace

Úvod do geografie, geografické vědy Zdroje geografických dat, pravidla citace Vyučovací předmět Zeměpis Týdenní hodinová dotace 5 hodin Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy vymezí objekt studia geografie rozdělí geografii

Více

Obecná a regionální ekonomie

Obecná a regionální ekonomie Obecná a regionální ekonomie 1) Ekonomie (předmět zájmu, pojetí); podstata a funkce regionální ekonomie 2) Neoklasické a neoliberální modely v regionální ekonomii 3) Keynesiánské a strukturalistické přístupy

Více

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS 1. ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar a velikost Země. Země ve vesmíru. Pohyby Země a jejich důsledky. 2. ZNÁZORNĚNÍ ZEMĚ NA MAPÁCH Mapa, glóbus, kartografická zobrazení, měřítko mapy,

Více

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Zeměpis (Z) Školní výstupy Učivo (pojmy) 6 Z F Vysvětlí strukturu vesmíru. vesmír 6 Z F Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu

Více

Geografické/ prostorové myšlení u 10 až 15 letých. Jaroslav Vávra 2015, katedra geografie, TU v Liberci

Geografické/ prostorové myšlení u 10 až 15 letých. Jaroslav Vávra 2015, katedra geografie, TU v Liberci Geografické/ prostorové myšlení u 10 až 15 letých Jaroslav Vávra 2015, katedra geografie, TU v Liberci Myšlení Prostorové (kognitivní psychologie) pravděpodobně jedním z nejdůležitějších způsobů myšlení

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Maturitní otázky z předmětu ZEMĚPIS

Maturitní otázky z předmětu ZEMĚPIS Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZEMĚPIS 1. Země jako vesmírné těleso, pohyby Země a jejich důsledky - vznik Země a její postavení ve vesmíru -

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6.4. Zeměpis A) Charakteristika předmětu Zeměpis je předmětem ve kterém dochází k propojování jednotlivých sfér života. Má silný interdisciplinární

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA BAKALÁŘSKÝ STUPEŇ. (platnost od 1. 11. 2014)

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA BAKALÁŘSKÝ STUPEŇ. (platnost od 1. 11. 2014) STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA BAKALÁŘSKÝ STUPEŇ (platnost od 1. 11. 2014) A. HUMÁNNÍ GEOGRAFIE A HUMÁNNÍ GEOGRAFIE ČR 1. Vývoj, struktura a rozmístění obyvatelstva ve světě Antropogeneze člověka a vývoj počtu

Více

OTÁZKY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUPEŇ. (platnost od )

OTÁZKY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUPEŇ. (platnost od ) OTÁZKY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUPEŇ (platnost od 1. 11. 2014) Koncepce: Okruhy jsou široce koncipované z povinných předmětů navazujícího magisterského studia Vedení geografické

Více

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou.

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou. Učebnice používané v předmětu zeměpis, geografie V předmětu zeměpis se vyučuje podle ucelené řady učebnic Nakladatelství České geografické společnosti (www.ncgs.cz). Učebnice pro nižší gymnázium (prima

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Zeměpis 3. období 9. ročník Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Očekávané

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy Kód studijního oboru 7503T114 Typ studia navazující magisterský Forma studia prezenční Specializace

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Zeměpis 3. období 6. ročník Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ: Planeta Země a její krajiny (SPN 1997) Obecný zeměpis sešitové atlasy pro ZŠ (Kartografie Praha

Více

Geografické myšlení v českém geografickém vzdělávání

Geografické myšlení v českém geografickém vzdělávání 1 Geografické myšlení v českém geografickém vzdělávání Příspěvek přednesený na 4. workshopu geografického vzdělávání v Liberci, 17. ledna 2012 Jaroslav Vávra, katedra geografie FP TU v Liberci Úvod Český

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE OBORU GEOGRAFIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE OBORU GEOGRAFIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra geografie pošta/mail: Studentská 2, Liberec 46117 kancelář/office: Voroněžská 13, Liberec telefon/phone: +(420) 485 352

Více

Učivo. žák Je seznámen se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologií.

Učivo. žák Je seznámen se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologií. Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Zeměpis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost Zeměpis Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu zeměpis a ve volitelném předmětu seminář ze zeměpisu. Vyučovací předmět

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Zeměpis - 7. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Zeměpis - 7. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE a Topografie RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4 ZEMĚPIS Zeměpis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 Rozpracované výstupy v předmětu Učivo Přesahy a vazby: mezipředmětové vztahy, průřezová témata Poznámky žák porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) PŘEDMĚT TŘÍDA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE 64 MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) Zeměpis kvinta Mgr. Martin Kulhánek UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE OBORU APLIKOVANÁ GEOGRAFIE

ZKUŠEBNÍ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE OBORU APLIKOVANÁ GEOGRAFIE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra geografie pošta/mail: Studentská 2, Liberec 46117 kancelář/office: Voroněžská 13, Liberec telefon/phone: +(420) 485 352

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis (platnost od 1. 9. 2009 pro 1. ročník)

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis (platnost od 1. 9. 2009 pro 1. ročník) Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost Zeměpis Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu zeměpis a ve volitelném předmětu seminář ze zeměpisu. Vyučovací předmět

Více

OKRUHY OTÁZEK K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE Z GEOGRAFIE

OKRUHY OTÁZEK K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE Z GEOGRAFIE OKRUHY OTÁZEK K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE Z GEOGRAFIE Okruhy otázek státní závěrečné zkoušky z předmětu zeměpis se skládají ze tří částí, které odpovídají skladbě předmětů v bakalářském studiu. Otázky A) Geografie

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

TÉMATICKÉ OKRUHY OTÁZEK K MAGISTERSKÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z GEOGRAFIE

TÉMATICKÉ OKRUHY OTÁZEK K MAGISTERSKÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z GEOGRAFIE TÉMATICKÉ OKRUHY OTÁZEK K MAGISTERSKÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z GEOGRAFIE Okruhy otázek státní závěrečné zkoušky z předmětu Zeměpis s didaktikou se skládají ze tří částí, které odpovídají skladbě předmětů

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník REGIONY KOMPETENCE K UČENÍ IX. Evropa - fyzickogeografické

Více

DEBLÍNSKÝ ZÁZRAK PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV. A. Hynek, B. Svozil J. Trojan J. Trávníček O. Šerý M. Braun ZŠ DEBLÍN

DEBLÍNSKÝ ZÁZRAK PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV. A. Hynek, B. Svozil J. Trojan J. Trávníček O. Šerý M. Braun ZŠ DEBLÍN ZŠ DEBLÍN PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV LIDÉ A KRAJINA II 2013 DEBLÍNSKÝ ZÁZRAK A. Hynek, B. Svozil J. Trojan J. Trávníček O. Šerý M. Braun Struktura, mise ZŠ < VŠ // ZŠ VŠ // ZŠ + VŠ =? Dítě

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz Maturitní témata ZEMĚPIS 1.Planeta Země-tvar a velikost Země,postavení Země ve vesmíru,pohyby Země a jejich důsledky,čas,datum, kalendář,ekliptika,rovnodennost,slunovrat. 2.Geografie České republiky-hospodářství-těžba

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů ZEMĚPIS Gymnázium PORG Libeň Zeměpis je na PORGu Libeň vyučován jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Zájemci mohou dosažené zeměpisné znalosti prohlubovat ve volitelných seminářích společenskovědního

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA 5.3.1. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Země jako vesmírné těleso Postavení Země

Více

Geografie 1. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie

Geografie 1. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka   ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Geografie 1 Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz Laboratoř e fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování Předměty Geografie

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Zeměpis

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy prokáže na konkrétních

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner Vzdělávací obsah směřuje směřujeme k: - získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí,

Více

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Týmová práce Ročník: 8. 9. Kompetence ( výstupy ) Učivo obsah Mezipředm. Osvojí si proces teambuldingu. Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu:

Více

Globalizace a integrační procesy v cestovním ruchu a hotelnictví

Globalizace a integrační procesy v cestovním ruchu a hotelnictví Globalizace a integrační procesy v cestovním ruchu a hotelnictví RNDr. Jakub Trojan Laboratoř experimentální a aplikované geografie trojan@hotskolabrno.cz College of Business and Hotel Management, Ltd.

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ DODATEK č.1 Pro 8.ročník 1 ZEMĚPIS Vyučovací předmět Období Člověk a příroda ZEMĚPIS 3. 8.

Více

Jaromír Korčák bibliografie

Jaromír Korčák bibliografie Jaromír Korčák bibliografie AUERHAN, Jan. Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Praha: Státní úřad statistický, 1934, 55*, 205 s. ČEPEK, Oldřich a Jaromír KORČÁK. Hospodářský

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST-ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR-ZEMĚPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT-ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis svým pojetím navazuje především na žákovské výstupy vzdělávací oblasti

Více

Oddělení Geověd. Západočeská univerzita v Plzni, Centrum biologie a geověd. Návrhy témat kvalifikačních prací

Oddělení Geověd. Západočeská univerzita v Plzni, Centrum biologie a geověd. Návrhy témat kvalifikačních prací Oddělení Geověd Západočeská univerzita v Plzni, Centrum biologie a geověd Návrhy témat kvalifikačních prací Plzeň, říjen 2016 doc. RNDr. Pavel MENTLÍK, Ph.D. Témata kvalifikačních prací (BP) Geomorfologicko-didaktické

Více

FG metody výzkumu malé oblasti

FG metody výzkumu malé oblasti FG metody výzkumu malé oblasti Geografická poloha turistická mapa 1 : 50 000 lze využít autoatlas, turistické průvodce, případně materiály obecního úřadu, internetové stránky obce, kraje apod. Geologická

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Životopis Osobní údaje Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Pedagogická činnost IKK MOP OST PEU ZVS EGGA EVPR ZVSA ZVSA EHPAC RRMOP RRZVS RRZVSA Řešené projekty Interkulturní kompetence (PEF) Mezinárodní

Více

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu - Prima Zeměpis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence pracovní Kompetence k učení postavení

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Ročník: Člověk a příroda Zeměpis Komp e t e n c e. Očekávané výstupy

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Ročník: Člověk a příroda Zeměpis Komp e t e n c e. Očekávané výstupy VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: Ročník: Člověk a příroda Zeměpis 2. 6. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky řírodní obraz 6,9 zhodnotí postavení Země ve vesmíru

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a příroda - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro navazující magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia. pro rok 2011

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro navazující magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia. pro rok 2011 Tematické okruhy ke státní zkoušce pro navazující magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia pro rok 2011 Geografie a regionální rozvoj (MRS/SZZRR) 1. Obyvatelstvo Země srovnání vývoje a současné

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Země jako vesmírné těleso vesmír (vznik vesmíru, vesmírná tělesa), postavení Země ve vesmíru, sluneční soustava, tvar a velikost Země, zeměpisné souřadnice, GPS, pohyby Země a jejich důsledky (zemská

Více

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět prohlubuje poznatky z fyzické a regionální geografie, zároveň slouží k zopakování a doplnění látky ze socioekonomické

Více

Příloha č. 1 Zeměpis Ročník: 6. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 1 Zeměpis Ročník: 6. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 1 Zeměpis Ročník: 6. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Přírodní obraz Země - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními

Více

PROSTOROVOST: MÍSTA, ÚZEMÍ, KRAJINY, REGIONY, GLOBIONY

PROSTOROVOST: MÍSTA, ÚZEMÍ, KRAJINY, REGIONY, GLOBIONY Workshop kateder geografie TU v Liberci, katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny PrF Univerzity Komenského v Bratislave a pobočky České geografické společnosti v Liberci : PROSTOROVOST:

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

SADA VY_32_INOVACE_AJ3

SADA VY_32_INOVACE_AJ3 SADA VY_32_INOVACE_AJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Magdou Brodovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: brodova@szesro.cz The Czech cuisine VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.01

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

Učitelství geografie pro SŠ

Učitelství geografie pro SŠ Katedra geografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky navazující magisterský studijní obor Učitelství geografie pro SŠ prezenční i kombinovaná

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Okruhy pro SBZ Školský management

Okruhy pro SBZ Školský management Okruhy pro SBZ Školský management Organizace a řízení školství Řízení výchovně vzdělávacího procesu Teorie managementu Předmět: Organizace a řízení školství 1. Organizace školství ČR v mezinárodním srovnání

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK. Mezipředmětové přesahy

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK. Mezipředmětové přesahy 6. ROČNÍK Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ REGIONY SVĚTA ZEMĚPIS Učivo Mezipředmětové přesahy Organizuje a

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie O1.A: minimální počet známek za pololetí: 4 (první pololetí), 5 (druhé pololetí) - Planetární geografie - Kartografie - Atmosféra a hydrosféra - Litosféra

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

Učební osnovy Zeměpis

Učební osnovy Zeměpis Učební osnovy Zeměpis PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Související PT 5. Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Oddělení Geověd. Západočeská univerzita v Plzni, Centrum biologie a geověd. Návrhy témat kvalifikačních prací

Oddělení Geověd. Západočeská univerzita v Plzni, Centrum biologie a geověd. Návrhy témat kvalifikačních prací Oddělení Geověd Západočeská univerzita v Plzni, Centrum biologie a geověd Návrhy témat kvalifikačních prací Plzeň, prosinec 2015 doc. RNDr. Pavel MENTLÍK, Ph.D. Témata kvalifikačních prací (BP) Geomorfologicko-didaktické

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více