Školní vzdělávací program. Příloha č. 3. Volitelné předměty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Příloha č. 3. Volitelné předměty"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Příloha č. 3 Volitelné předměty Motto: Porozumět člověku i přírodě

2 Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/ doba řešení: Odkaz v rámci řešení projektu. v textu ŠVP znamená, že vzdělávací obsah předmětu byl vytvořen nebo upraven 2

3 Obsah Obsah Obsah Identifikační údaje Systém volitelných předmětů Učební plán Nabídka volitelných předmětů Učební osnovy, 1. volitelný předmět Seminář z anglického jazyka Seminář z francouzkého jazyka Seminář z německého jazyka Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět Seminář ze základů společenských věd Seminář z dějepisu Seminář ze zeměpisu Seminář z matematiky Seminář z fyziky Seminář z chemie Seminář z biologie Seminář z informatiky Ekonomie Deskriptivní geometrie Seminář z dějin umění Učební osnovy, 4. volitelný předmět Stylistika Užitá matematika Seminář z fyziky

4 1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP: ŠVP pro osmileté studium Název školy: Gymnázium Brno-Řečkovice Adresa školy: Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice Ředitel školy: RNDr. Peter Krupka, Ph.D. IČO školy: IZO školy: Rezortní identifikátor školy: Kód gymnázia: K/81 Kontakt: tel Zřizovatel: Adresa: Kontakt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Odbor školstvíkrajského úřadu Jihomoravského kraje telefon: fax: Platnost dokumentu: od 1. září 2013 RNDr. Peter Krupka, Ph.D., ředitel 4

5 2 Systém volitelných předmětů 2 Systém volitelných předmětů 2.1 Učební plán V učebním plánu vyššího stupně gymnázia jsou zařazeny volitelné předměty. Následující tabulka ukazuje hodinové dotace jednotlivým předmětům: Ročník Celkem 1. volitelný předmět volitelný předmět volitelný předmět volitelný předmět 2 2 Každoročně jsou vyučovány pouze volitelné předměty, o které projevilo zájem dostatek žáků příslušného ročníku. V případě nedostatečného zájmu musí dotčení žáci provést alternativní volbu. Všechny předměty jsou vyučovány ve studijních skupinách, které jsou sestaveny ze zájemců o daný předmět. Skupiny mají zpravidla 7 až 18 žáků. 2.2 Nabídka volitelných předmětů 1. volitelný předmět Náplní 1. volitelného předmětu je příprava ke zkouškám, které vedou k získání mezinárodně uznávaných certifikátů. Žák volí jeden předmět z nabídky: - Seminář z anglického jazyka - Seminář z francouzského jazyka - Seminář z německého jazyka Během studia předmětu jsou rozvíjeny všechny potřebné dovednosti potřebné k úplnému ovládnutí cizího jazyka. Cílem je dosažení úrovně B2, popř. C1 podle Evropského referenčního rámce. Žáci jsou připravováni metodami, které jim umožní úspěšně složit zkoušku vedoucí k zisku certifikátu. Zkoušky jsou skládány u institucí, které mají oprávnění certifikáty udělit. Skládání zkoušky není povinné. Náklady spojené s účastí u zkoušky hradí žák. Na závěr studia předmětu, na konci 8. ročníku, skládají žáci závěrečnou zkoušku, kterou prokáží zvládnutí slovní zásoby, gramatiky, řečových i písemných dovedností na požadované úrovni. V případě, že žák získá certifikát, je mu závěrečná zkouška uznána. 2. a 3. volitelný předmět Volbou 2. a 3. volitelného předmětu žák volí hlavní profilaci svého studia ve vztahu ke svým dalším studijním a profesním zájmům. 5

6 2 Systém volitelných předmětů Žák volí dva předměty z nabídky: - Seminář ze základů společenských věd - Seminář z dějepisu - Seminář ze zeměpisu - Seminář z matematiky - Seminář z fyziky - Seminář z chemie - Seminář z biologie - Seminář z informatiky - Ekonomie - Deskriptivní geometrie - Seminář z dějin umění Výuka v každém z těchto předmětů je vedena převážně seminární formou. Žáci sami studují předepsaná témata, diskutují, prezentují. Významnou součástí u předmětů s přírodovědnou tématikou jsou laboratorní práce, u všech předmětů jsou zařazovány exkurze a návštěvy vědeckých a odborných pracovišť. Výklad učitele je v menšině. Na závěr studia předmětu, na konci 8. ročníku, skládají žáci závěrečnou zkoušku, kterou prokáží zvládnutí všech požadovaných znalostí a dovedností. Forma zkoušky závisí na předmětu a rozhodnutí předmětové komise, může mít písemnou, ústní nebo kombinovanou podobu, součástí může být i laboratorní práce. V případě, že žák zvolí daný, popř. příbuzný všeobecně vzdělávací předmět jako zkoušku skládanou ústní formou v profilové části maturitní zkoušky, je mu závěrečná zkouška prominuta. 4. volitelný předmět Volbou předmětu žák doplňuje hlavní profilaci svého studia. Nabízené předměty jsou zaměřeny jednak na rozvoj všech dovedností potřebných k úspěšnému složení maturitní zkoušky, jednak doplňují nabídku 2. a 3. volitelného předmětu: Žák volí jeden předmět z nabídky: - Stylistika - Užitá matematika - Seminář z fyziky 2 - dále je vždy nabízen předmět z nabídky předmětů pro 2. a 3. volitelný předmět za podmínky, že nebyl pro výuku od septimy otevřen. Náplň těchto předmětů je vzhledem k celkové nižší hodinové dotaci upravena. 6

7 3 Učební osnovy, 1. volitelný předmět 3.1 Seminář z anglického jazyka 3 Učební osnovy, 1. volitelný předmět 3.1 Seminář z anglického jazyka Vyučovací předmět navazuje na obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP G. Výuka probíhá ve skupinách žáků. Seminář je určen pro žáky, kteří hodlají v oktávě skládat maturitní zkoušku z anglického jazyka nebo se chystají k mezinárodní jazykové zkoušce FCE nebo CAE odpovídající úrovni B2 resp. C1 dle Společného evropského referenčního rámce. Obsah výuky je zaměřen komunikativně, žáci mají zvládnout prostředky komunikace v běžných každodenních situacích ve formě mluvené i psané. Současně mají porozumět čteným a poslechovým textům. Učitelé pracují s tradičními i moderními materiály časopisy, novinami, audiovizuální technikou a internetem. Hlavními metodami práce jsou skupinová práce a práce ve dvojicích. Studenti jsou vedeni k samostatné práci a intenzivní domácí přípravě. 7

8 3 Učební osnovy, 1. volitelný předmět 3.1 Seminář z anglického jazyka Roč. Učivo Gramatické kategorie rozdíly mezi prostou a průběhovou formou frázová slovesa slovesné konstrukce příslovce negativní prefixy počitatelnost a nepočitatelnost vztažné věty Slohové útvary formální dopis neformální dopis Komunikační situace souhlas, nesouhlas vyjádření názoru, argument delší i kratší dialogy na dané téma vyjadřování určitosti a možnosti vyjádření podmínky popis objektů a obrázků Komunikační témata multimédia sport a extrémní sporty beletrie, literární žánry jídlo nakupování konzumní společnost technologie Ukázkové testy k přípravě k testům - procvičování dovednosti psaní Porozumění a poslech porozumění a poslech dialogů na úrovni mez. zkoušky ; schopnost individuální reakce a naslouchání partnerovi v dialogu; vyjádření názoru v návaznosti na informace v dialogu; aktivní využívání dvojjazyčného slovníku Čtení čtení autentických i zaměřených textů na úrovni zkoušky induktivní a deduktivní osvojení gramatických bodů; schopnost extenzivního a intenzivního čtení pro obecné i specifické informace v textu; vyhledání konkrétní informace v textu Mluvení aktivní používání slovní zásobu týkající se probíraných komunikačních témat; adekvátní reakce v komunikačních situacích; důraz na plynulost a přesnost mluveného projevu Psaní schopnost a prohloubení dovedností napsat odpovídající stylistický útvarí na vybrané téma PT Osobnostní a sociální výchova okruh Kooperace a kompetice PT Mediální výchova Okruh Účinky mediální produkce a vliv médií integrace do výuky Náměty role plays rozhovory skupinová práce jazykové hry domácí úkoly Doplňkové aktivity práce se slovníky poslechové aktivity písně video, DVD 8

9 3 Učební osnovy, 1. volitelný předmět 3.2 Seminář z francouzského jazyka 3.2 Seminář z francouzkého jazyka Seminář z francouzského jazyka je realizován v předmaturitním a maturitním ročníku (dvě hodiny v septimě a dvě hodiny v oktávě) jako dvouletý volitelný seminář a je nabízen žákům, kteří chtějí skládat maturitu z francouzského jazyka nebo mezinárodní zkoušku z francouzštiny DELF (Le diplôme d Études de Langue Française), a to v úrovni B1 či B2. Studenti mohou skládat zkoušku DELF Scolaire, kterou každoročně organizuje Alliance française v Brně. Předmět Seminář z francouzského jazyka náleží do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace z RVP GV a do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Rozvíjí klíčové kompetence a prohlubuje a rozvíjí vzdělávací obsah předmětu Francouzský jazyk. Je zaměřen na přípravu k mezinárodní jazykové zkoušce DELF a ke komplexní maturitní zkoušce či k maturitní zkoušce profilové. Studenti se v kurzu seznamují s danými formami a typy testů, se kterými se mohou u zmiňovaných zkoušek setkat. V závislosti na tom jsou procvičovány schopnosti mluvní a komunikační (rozhovor, popis obrázků, řešení situací), psaní (všechny požadované formy písemného projevu), čtení (schopnost orientace v textu, porozumění textu) a poslech (poslech dialogů a monologů zaměřený na reálné události). Učitelé pracují s tradičními i moderními materiály didaktickými i autentickými (učebnice a příručky dle úrovní B1 a B2, internet, časopisy, mapy, testy, CD, DVD). Žáci pracují samostatně, ve dvojicích či ve skupinách. Studenti jsou také vedeni k samostatné práci a domácí přípravě. V rámci semináře se studenti připravují na všechny čtyři části certifikační zkoušky, procvičují tedy porozumění mluvenému a písemnému projevu (compréhension orale et compréhension écrite), i vlastní mluvený a písemný projev (production orale et écrite). 9

10 3 Učební osnovy, 1. volitelný předmět 3.2 Seminář z francouzského jazyka Roč Mluvnice soustava slovesných časů slovesné vazby pomocná a modální slovesa shoda příčestí minulého zájmena vedlejší věty přímá a nepřímá řeč užívání konjunktivu Učivo souslednost časová Tematické okruhy média,sport, jídlo, nakupování,oblékání, volný čas, cestování, počasí, příroda, zdraví a nemoci, škola a vzdělávání, životní prostředí Francie, Paříž památky, důležité historické momenty a osobnosti, zeměpis Francie Praha a Česká republika památky, moje město Brno, můj region francouzská kultura významné lit. směry, velikáni fr.literatury, osobnosti výtvarného umění, hudby a kinematografie frankofonie frankofonní země Evropy a světa aktuality aspekty současného života ve Francii a frankofonních zemích ve svých projevech písemných i mluvených používá širokou škálu gramatických prostředků Mluvní projev žák má dostatečně rozsáhlou slovní zásobu, aby dokázal komunikovat na dané téma a aktivně se účastní rozhovoru, srozumitelně formuluje své názory Porozumění mluvenému projevu žák rozumí myšlenkám vyjádřeným spisovným jazykem na běžná životní témata, identifikuje různé styly a citová zabarvení promluvy Písemný projev žák napíše souvislé texty na témata, která zná, žák vytvoří různé stylistické útvary ( dopis, zpráva, vypravování, pozvánka aj.), žák logicky strukturuje formální i neformální text Porozumění písemnému projevu žák rozumí textům, které obsahují běžnou slovní zásobu, rozliší hlavní informace a odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené sl.zásoby a na základě kontextu PT Osobnostní a sociální výchova PT Mediální výchova PT Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech PT Multikulturní výchova Mezipředmětové vztahy: zeměpis, dějepis, základy společenských věd Doplňkové aktivity práce s výkladovými slovníky poslechové aktivity písně četba lit. textů v originále využití krátkometrážních filmů, reklamních spotů francouzské filmy v orig. verzi (Festival du Film français) 10

11 3 Učební osnovy, 1. volitelný předmět 3.4 Seminář z německého jazyka 3.3 Seminář z německého jazyka Vyučovací předmět navazuje na obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP G. Výuka probíhá ve skupinách žáků. Seminář je určen pro žáky, kteří hodlají v oktávě skládat maturitní zkoušku z německého jazyka nebo se chystají k mezinárodní jazykové zkoušce Zertifikat Deutsch, odpovídající úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce. Obsah výuky je zaměřen komunikativně, žáci mají zvládnout základní prostředky komunikace v běžných každodenních situacích ve formě mluvené i psané. Současně mají porozumět jednoduchým čteným a poslechovým textům. Učitelé pracují s tradičními i moderními materiály časopisy, novinami, audiovizuální technikou a internetem. Hlavními metodami práce jsou skupinová práce a práce ve dvojicích. Studenti jsou také vedeni k samostatné práci a domácí přípravě. 11

12 3 Učební osnovy, 1. volitelný předmět 3.4 Seminář z německého jazyka Roč. 7. Témata a slovní zásoba: Seznamování Bydlení Sport a volný čas Všednodenní aktivity Vzdělání a zaměstnání Učivo Mluvnice: zvratná slovesa konjunktiv II trpný rod směrová příslovce vztažné věty dvojité spojovací výrazy ( je desto atd.) vedlejší věty s weil a denn konstrukce s obwohl a trotzdem konjunktiv II v minulosti 8. Témata: Vzdělávací systémy Mezilidské vztahy Konzum Nová média Cestování a mobilita Mluvnice: použití výrazů als a wenn konstrukce s bevor a nachdem imperativ účelové věty vedlejší stupňování přídavných jmen a příslovcí pomocné sloveso werden v pasivu a futuru weil, denn, deshalb budoucí čas Čtení, psaní a poslech: rozumí rozhlasovým a televizní zprávám rozumí autentickým rozhovorům rozumí telefonickým rozhovorům rozumí soukromým internetovým stránkám napíše pozvánku na oslavu vyhledá klíčové informace v publicistickém textu reprodukuje ústně obsah publicistického textu vytvoří kratší publicistický text Interaktivní dovednosti: představí sebe a kamaráda, svoji rodinu popíše lidské chování shromáždí argumenty a použije je v diskusi formuluje svá přání přesvědčí o svém návrhu, nápadu dokáže telefonicky pozvat hosty na oslavu zorganizuje párty požádá o radu zadá inzerát na internet Čtení, psaní a poslech: rozumí rozhlasovým a televizní zprávám rozumí delšímu vyprávění reaguje v běžných komunikačních situacích orientuje se ve statistice rozumí inzerátům v novinách a na internetu písemně formuluje stížnost rozumí populárně-naučným textům napíše kratší útvar v populárně-naučném stylu rozumí interview na odborné téma Interaktivní dovednosti: reprodukuje obsah zpráv v televizi popíše a charakterizuje jinou osobu vypráví delší příběh dokáže smírně ukončit hádku vede složitější rozhovor s prodavačem ústně formuluje stížnost dokáže vést hovor na abstraktní téma (média) PT: PT-OSV Sociální komunikace PT-VMEGS Vzdělávaní v Evropě a ve světě MV: ZSV základy slušného chování INF internet BIO člověk a pohyb PT: OSV Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti MEV Mediální produkty a jejich významy MV: ZSV mezilidské vztahy INF internet ZEM Německo, Švýcarsko, Rakousko 12

13 4 Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět 4.1 Seminář ze základů spol. věd 4 Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět 4.1 Seminář ze základů společenských věd Seminář doplňuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti vytvořené v předmětu ZSV. Dále rozvíjí bohaté mezipředmětové vztahy, zejm. s předmětem Dějepis. Kromě prohlubování teoretických informací je zařazeno i jejich praktické využití, ať již formou zpracování referátů s prezentací, nebo formou exkursí, resp. formou prožitkové pedagogiky. V oktávě je seminář dále zaměřen i na závěrečné opakování a shrnutí učiva ZSV s ohledem na profilovou část maturitní zkoušky ze ZSV. Mezipředmětové vztahy s učivem ZSV nejsou v tabulce uváděny. 13

14 4 Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět 4.1 Seminář ze základů společenských věd 7. Základy alfabety alfabeta přídechy přízvuky Religionistika Výchova k lidským právům úvod do religionistiky; náboženství, víra, církev právní postavení církví v ČR přehled registrovaných církví v ČR primitivní kulty polytheismus monotheismus (judaismus, křesťanství, Islám) lidská práva ve světě lidská práva u nás (ČSSR, ČR) příprava herního odpoledne pro děti uprchlíků 8. Systematická filosofie etika ontologie gnoseologie filosofie společnosti četba a interpretace filosofického textu Shrnutí a opakování učiva ZSV právo psychologie sociologie mezinárodní vztahy politologie ekonomie filosofie etika religionistika přečte slovíčka zapsaná alfabetou dle Erasmovské výslovnosti na příkladech posoudí vliv starořečtiny na odbornou terminologii rozlišuje významné náboženské systémy, identifikuje projevy náboženské a jiné nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského myšlení rozlišuje jednotlivé základní etapy vývoje náboženského myšlení v dějinách lidstva objasní židovství (vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím) a další neevropské náboženské a kulturní systémy vymezí specifika islámské oblasti objasní proces christianizace objasní význam islámské, židovské a některé další neevropské kultury v moderním světě obhajuje svá lidská práva, respektuje lidská práva druhých lidí a uvážlivě vystupuje proti jejich porušování respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních skupin, na příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou vést předsudky - objasní podstatu filosofického tázání, porovná východiska filosofie, mýtu, náboženství, vědy a umění k uchopení skutečnosti a člověka eticky a věcně správně argumentuje v dialogu a diskusi, uvážlivě a kriticky přistupuje k argumentům druhých lidí, rozpozná nekorektní argumentaci a manipulativní strategie v mezilidské komunikaci posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem PT VMEGS Globalisační a rozvojové procesy PT VMEGS Globální problémy, jejich příčiny a důsledky PT MUV Základní problémy sociokulturních rozdílů MV DEJ Judaismus MV DEJ Utváření středověké Evropy MV DEJ islám MV DEJ konflikty na Blízkém Východě, vznik státu Izrael MV DEJ Globální problémy moderní společnosti MV ZEM náboženství světa PT MUV základní problémy sociokulturních rozdílů PT MUV Psychosociální aspekty interkulturality MV VYV výtvarné umění jako experimentální praxe MV FYZ čas a prostor MV BIO poznávací procesy MV DEJ liberalismus 14

15 4 Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět 4.2 Seminář z dějepisu 4.2 Seminář z dějepisu Seminář z dějepisu je určen pro žáky, kteří mají zájem o rozšířenou výuku dějepisu. Seminář z dějepisu doplňuje, rozšiřuje a upevňuje znalosti získané v předmětu dějepis. Dále rozvíjí mezipředmětové vztahy, zejména s předměty ZEM, ZSV, CJL a VYV. Seminář tvoří přehled nejen v oblasti politické, ale také v oblasti sociální, ekonomické a kulturní s důrazem na regionální dějiny a dějiny 19. a 20. století. V septimě se klade důraz na regionální dějiny a vybrané kapitoly z dějin 19. a 20. století. Nedílnou součástí semináře je také zpracování seminární práce s tematikou z regionálních dějin vypracování populárně-naučného článku. V oktávě si žáci rozšiřují znalosti o obecné a národní dějiny po roce Seminář v oktávě má také za cíl připravit studenty k maturitní zkoušce, přijímací zkoušce na vysoké školy a k úvodu vysokoškolského studia. V oblasti praktického poznávaní jsou součástí semináře návštěvy expozic a přednášek dle momentální nabídky. 15

16 4 Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět 4.2 Seminář z dějepisu 7. Úvod do studia historie Regionální historie 8. Vybrané kapitoly z dějin 19. a 20. století Pomocné vědy historické Práce s prameny a odbornou literaturou Úvod do historiografie Historie Moravy od pravěku po současnost Historie města Brna Kulturní památky a významné osobnosti města Brna Politický a kulturní vývoj Ruska v 19. a 20. století Vznik a vývoj USA v 19. a 20. století Mocenské postavení VB v 19. a 20. století Vznik a vývoj Německa Politické a kulturní dějiny Francie se orientuje a rozlišuje různé zdroje historických informací a úskalí jejich interpretace zhodnotí přínos osobností k vývoji historiografie jako vědního oboru si uvědomí tendence a vlivy ovlivňující interpretaci historie vysvětlí a porovná vývoj regionu a města Brna v kontextu českého a rakouského státu si je vědom svébytnosti Moravy jako kulturně-politického celku pochopí vliv celostátních a světových událostí na územněpoliticky vymezený region uvědomí si důležitost událostí dějin regionálních na dějiny národní a obecné popíše a vysvětlí vývoj města Brna pochopí a vysvětlí přínos významných osobností pro vývoj města Brna jako celku porozumí potřebě osobností pro vývoj společnosti dokáže objasnit formování moderní pluralitní parlamentní demokracie pochopí a dokáže vysvětlit příčiny asymetrického vývoje v USA a Evropě analyzuje souvislosti politických a hospodářských dějin dokáže definovat rozdíly mezi totalitními a demokratickými režimy MV: ZSV, ZEM, CJL, VYV, cizí jazyky PT: MEV vyhledání a zpracování informací, vliv politiky na interpretaci informací MUV kulturní rozdíly MV: ZSV, ZEM, CJL, VYV, cizí jazyky PT: MUV kulturní rozdíly MEV vyhledání a zpracování informací ENV podmínky života, vztah člověka a prostředí OSV poznávání lidí, hodnot, postoje MV: ZSV, ZEM, CJL, VYV, cizí jazyky PT: MUV multikulturalita, kulturní rozdíly MEV vyhledání a zpracování informací ENV podmínky života OSV poznávání lidí, hodnot, postoje, řešení problémů VDO formy vlády, občanská společnost, svoboda myšlení v demokratickém státě, formy participace na politickém životě 16

17 4 Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět 4.3 Seminář ze zeměpisu 4.3 Seminář ze zeměpisu Seminář ze zeměpisu je určen pro žáky, kteří mají zájem o další vysokoškolské studium s přírodovědným i humanitním zaměřením, např. na přírodovědecké fakultě či fakultě sociálních studií. Jedním z hlavních cílů je zopakování vybraných témat geografie a jejich následující rozšíření. Dále pak seminář studenty uvede do částí, jež nejsou náplní hodin zeměpisu (dálkový průzkum země, kartografické techniky, geodézie, rozšiřování EU a evropanství, aplikovaná geografie: regionální politika a regionální rozvoj). Součástí semináře jsou také praktická cvičení v terénu, návštěvy některých institucí, besedy, přednášky apod 17

18 4 Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět 4.3 Seminář ze zeměpisu 7. Úvod do geografie postavení geografie jako vědní disciplíny objekt studia geografie rozdělení geografie význam geografie pro společnost 18 Geografické informace geografické informační a navigační systémy Socioekonomická sféra Země světová populace a sídla Socioekonomická sféra Země světová ekonomika a politika Socioekonomická sféra Země cestovní ruch Regionální geografie místní region 8. Geografické informace geografická kartografie a topografie, geografický a kartografický vyjadřovací jazyk geografický informační systém (GIS) dálkový průzkum Země (DPZ) praktické využití GIS, DPZ a satelitních navigačních přístrojů GPS (globální polohový systém) ostatní systémy navigace základní segmenty GPS demografické charakteristiky struktura města civilizační sféry sociální problémy metodika propojení učiva s regionální geografií výrobní sféra nevýrobní sféra primér, sekundér, terciér, kvartér formování politické mapy mezinárodní postavení států krizové oblasti metodika propojení učiva s regionální geografií systém a vývoj cestovního ruchu faktory rozvoje a rozmístění cestovního ruchu druhy a formy cestovního ruchu mezinárodní cestovní ruch regionalizace charakteristika brněnské městské čtvrti Řečkovice a Mokrá hora specifika místního regionu praktické aplikace s kartografickými produkty, s mapami různých funkcí, s kartogramy obecně používané pojmy, kartografické znaky, vysvětlivky, statistická data dělení kartografie základy matematické kartografie vymezí objekt studia geografie rozdělí geografii jako vědní obor objasní význam geografie pro společnost používá počítačový program Google Earth ovládá uživatelský segment GPS čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy a tabulky, analyzuje a interpretuje číselné geografické údaje vymezí civilizační regiony světa popíše základní sociální problémy lidstva vyjádří základní rozdíly výrobní a nevýrobní sféry určí do kterého hospodářského sektoru spadají jednotlivá hospodářská odvětví a popíše je lokalizuje a charakterizuje politické konflikty současného světa vyhledá na mapách hlavní světové oblasti cestovního ruchu, porovná jejich lokalizační faktory a potenciál popíše systém, vývoj, druhy a formy cestovního ruchu provede ve skupině přípravnou fázi turistické cesty do určených světových regionů vymezí místní region (podle bydliště, školy) na mapě podle zvolených kritérií zhodnotí přírodní, hospodářské a kulturní poměry mikroregionu a jeho vazby k vyšším územním celkům a regionům vytváří a využívá vlastní mentální schémata a mentální mapy pro orientaci v konkrétním území charakterizuje specifika místního regionu používá dostupné kartografické produkty a další geografické zdroje dat a informací v tištěné i elektronické podobě pro řešení geografických problémů orientuje se s pomocí map v krajině používá s porozuměním vybranou geografickou, topografickou a kartografickou terminologii PT- ENV Problematika vztahu organismu a prostředí MV- INF Zpracování a prezentace informací MV- DEJ Pravěk, Starověk, Středověk, Počátky novověku, Moderní doba 1- situace v letech , Moderní doba 2-soudobé dějiny PT: VMEGS Glob. a rozvojové procesy PT: MUV Základní problémy sociokulturních rozdílů MV: ZSV, DEJ PT VMEGS Glob. a rozvojové procesy Glob. problémy, jejich příčiny a důsledky Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce PT: MEV Účinky mediální produkce a vliv médií PT - OSV Sociální komunikace Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Spolupráce a soutěž PT - OSV Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů MV- MAT Práce s daty MV- INF Zpracování a prezentace informací

19 4 Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět 4.3 Seminář ze zeměpisu Přírodní sféra Země planetární geografie Přírodní sféra Země složení, struktura a vývoj Země, geologické procesy v litosféře Přírodní sféra Země pedosféra Přírodní sféra Země atmosféra, hydrosféra, kryosféra, biosféra druhy map etapy vzniku mapy metody vytváření tématických map tvar a pohyby Země geoid, rotační elipsoid, referenční koule precese a nutace ortodroma základní astronomické souřadnice pohyby Měsíce zatmění a zákryty litosféra Země jako geologické těleso geologická historie Země základní geobiocykly, geologická období vývoje Země, změny polohy kontinentů magmatický proces zvětrávání a sedimentační proces metamorfní procesy deformace litosféry změny polohy kontinentů vznik magmatu a jeho tuhnutí krystalizace minerálů z magmatu mechanické a chemické zvětrávání, srážení, sedimentace, jejich typy kontaktní a regionální metamorfóza křehká a plastická deformace geologických objektů vývoj stavby pevnin a oceánů mechanismus deskové tektoniky zemětřesení a vulkanismus tvary zemského povrchu vznik a vývoj půd meteorologie klimatologie povrchové vody jejich rozložení na Zemi; chem. složení, ph hydrogeologický cyklus geologické působení vody podzemní vody propustnost hornin; hydrogeologické systémy; chemické složení podzemních vod; ochrana podzemních vod ledovce vyjádří principy kartografických projekcí objasní proces vzniku mapy rozliší různé metody pro tvorbu tématické mapy určí tvar Země popíše základní pohyby Země a Měsíce zhodnotí důsledky gravitačních vlivů v soustavě Země, Měsíc, Slunce objasní zatmění Slunce a Měsíce určí nerostné složení a rozpozná strukturu běžných magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin využívá geologickou mapu ČR k objasnění geologického vývoje regionů porovná složení a strukturu jednotlivých zemských sfér a objasní jejich vzájemné vztahy rozliší horizontální a vertikální členitost reliéfu určí základní vlastnosti vzorku půdního profilu a navrhne využitelnost a způsob efektivního hospodaření s půdou v daném regionu zdůvodní rozšíření půdních typů v určité podnebné oblasti rozliší jednotlivé složky hydrosféry a jejich funkci v krajině zhodnotí využitelnost různých druhů vod a posoudí možné způsoby efektivního hospodaření s vodou v příslušném regionu objasní jevy v atmosféře analyzuje rozdíly mezi počasím a podnebím definuje a lokalizuje kryosféru rozliší geobiomy Země MV- FYZ Pohyb těles a jejich vzájemné působení MV - FYZ Stavba a vlastnosti látek MV - CHE Anorganická chemie PT:-ENV okruh Člověk a životní prostředí Geologie okruh Složení, struktura a vývoj Země integrováno Geologie okruh Geologické procesy v litosféře integrováno PT- ENV okruh Člověk a životní prostředí Geologie okruh Člověk a anorganická příroda integrováno MV- FYZ Stavba a vlastnosti látek MV-CHE Organická chemie MV- BIO Biologie rostlin, Biologie živočichů PT- ENV - okruh Člověk a životní prostředí Geologie okruh Voda integrováno 19

20 4 Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět 4.3 Seminář ze zeměpisu Regionální geografie makroregiony světa Regionální geografie Česká republika permafrost biodiverzita geobiomy metodika propojení učiva s regionální geografií podrobná analýza vybraných (pro studenty problematických) částí komplexního geografického rozboru světových regionů dílčí prohloubení učiva podrobná analýza vybraných (pro studenty problematických) částí komplexního geografického rozboru ČR dílčí prohloubení učiva lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná zhodnotí polohu, přírodní poměry a surovinové zdroje ČR lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti České republiky, rozlišuje jejich specifika PT- VMEGS Globalizační a rozvojové procesy Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Žijeme v Evropě PT- MUV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí MV- DEJ Moderní doba 2-soudobé dějiny MV- ZSV PT- ENV -Životní prostředí regionu a ČR PT-VMEGS Žijeme v Evropě 20

21 4 Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět 4.4 Seminář z matematiky 4.4 Seminář z matematiky Na druhém stupni navazuje na předmět Matematika dvouletý volitelný předmět Seminář z matematiky (v septimě a oktávě). Je určen určeny především pro žáky se zájmem o vysokoškolské studium s přírodovědným či technickým zaměřením. Náplní semináře je rozšíření základního učiva o počáteční partie z vyšší matematiky, jejichž zvládnutí je předpkladem pro studium přírodovědně zaměřených vysokoškolských oborů. 21

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost Zeměpis Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu zeměpis a ve volitelném předmětu seminář ze zeměpisu. Vyučovací předmět

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

4.9.61. Zeměpisný seminář

4.9.61. Zeměpisný seminář 4.9.61. Zeměpisný seminář Seminář je koncipován jako dvouletý, pro žáky 3. ročníku a septim. Je určený pro žáky s hlubším zájmem o zeměpis. Navazuje na předmět Zeměpis, prohlubuje zeměpisné poznatky 1.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 Rozpracované výstupy v předmětu Učivo Přesahy a vazby: mezipředmětové vztahy, průřezová témata Poznámky žák porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět prohlubuje poznatky z fyzické a regionální geografie, zároveň slouží k zopakování a doplnění látky ze socioekonomické

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS obsah předmětu časové vymezení předmětu Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a části průřezových témat Výchova

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 1. ročník = 66

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

5.6.4 Zeměpis povinný předmět

5.6.4 Zeměpis povinný předmět 5.6.4 Zeměpis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 Zeměpis se vyučuje na druhém stupni v dotaci

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Orgánové soustavy člověka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K - Soustava opěrná a pohybová

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6.4. Zeměpis A) Charakteristika předmětu Zeměpis je předmětem ve kterém dochází k propojování jednotlivých sfér života. Má silný interdisciplinární

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Charakteristiky maturitních předmětů

Charakteristiky maturitních předmětů Charakteristiky maturitních předmětů Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 2012 Obsah Anglický jazyk... 2 Biologie... 3 Český jazyk a literatura... 4 Dějepis... 5 Deskriptivní geometrie... 6 Francouzský

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník REGIONY KOMPETENCE K UČENÍ IX. Evropa - fyzickogeografické

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Zpracování osnovy ekologicko-geografického semináře koordinoval Mgr. Vladimír Böhm. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 6. N, 4. V 2 hodiny Na povinné hodiny geografie navazuje volitelný seminář Ekologicko-geografický

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných a společenskovědních předmětů PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Obsah 1) Porovnání staré a nové koncepce výuky geografie a kartografie 2) Jaké jsou

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více