Školní vzdělávací program. Příloha č. 3. Volitelné předměty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Příloha č. 3. Volitelné předměty"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Příloha č. 3 Volitelné předměty Motto: Porozumět člověku i přírodě

2 Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/ doba řešení: Odkaz v rámci řešení projektu. v textu ŠVP znamená, že vzdělávací obsah předmětu byl vytvořen nebo upraven 2

3 Obsah Obsah Obsah Identifikační údaje Systém volitelných předmětů Učební plán Nabídka volitelných předmětů Učební osnovy, 1. volitelný předmět Seminář z anglického jazyka Seminář z francouzkého jazyka Seminář z německého jazyka Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět Seminář ze základů společenských věd Seminář z dějepisu Seminář ze zeměpisu Seminář z matematiky Seminář z fyziky Seminář z chemie Seminář z biologie Seminář z informatiky Ekonomie Deskriptivní geometrie Seminář z dějin umění Učební osnovy, 4. volitelný předmět Stylistika Užitá matematika Seminář z fyziky

4 1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP: ŠVP pro osmileté studium Název školy: Gymnázium Brno-Řečkovice Adresa školy: Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice Ředitel školy: RNDr. Peter Krupka, Ph.D. IČO školy: IZO školy: Rezortní identifikátor školy: Kód gymnázia: K/81 Kontakt: tel Zřizovatel: Adresa: Kontakt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Odbor školstvíkrajského úřadu Jihomoravského kraje telefon: fax: Platnost dokumentu: od 1. září 2013 RNDr. Peter Krupka, Ph.D., ředitel 4

5 2 Systém volitelných předmětů 2 Systém volitelných předmětů 2.1 Učební plán V učebním plánu vyššího stupně gymnázia jsou zařazeny volitelné předměty. Následující tabulka ukazuje hodinové dotace jednotlivým předmětům: Ročník Celkem 1. volitelný předmět volitelný předmět volitelný předmět volitelný předmět 2 2 Každoročně jsou vyučovány pouze volitelné předměty, o které projevilo zájem dostatek žáků příslušného ročníku. V případě nedostatečného zájmu musí dotčení žáci provést alternativní volbu. Všechny předměty jsou vyučovány ve studijních skupinách, které jsou sestaveny ze zájemců o daný předmět. Skupiny mají zpravidla 7 až 18 žáků. 2.2 Nabídka volitelných předmětů 1. volitelný předmět Náplní 1. volitelného předmětu je příprava ke zkouškám, které vedou k získání mezinárodně uznávaných certifikátů. Žák volí jeden předmět z nabídky: - Seminář z anglického jazyka - Seminář z francouzského jazyka - Seminář z německého jazyka Během studia předmětu jsou rozvíjeny všechny potřebné dovednosti potřebné k úplnému ovládnutí cizího jazyka. Cílem je dosažení úrovně B2, popř. C1 podle Evropského referenčního rámce. Žáci jsou připravováni metodami, které jim umožní úspěšně složit zkoušku vedoucí k zisku certifikátu. Zkoušky jsou skládány u institucí, které mají oprávnění certifikáty udělit. Skládání zkoušky není povinné. Náklady spojené s účastí u zkoušky hradí žák. Na závěr studia předmětu, na konci 8. ročníku, skládají žáci závěrečnou zkoušku, kterou prokáží zvládnutí slovní zásoby, gramatiky, řečových i písemných dovedností na požadované úrovni. V případě, že žák získá certifikát, je mu závěrečná zkouška uznána. 2. a 3. volitelný předmět Volbou 2. a 3. volitelného předmětu žák volí hlavní profilaci svého studia ve vztahu ke svým dalším studijním a profesním zájmům. 5

6 2 Systém volitelných předmětů Žák volí dva předměty z nabídky: - Seminář ze základů společenských věd - Seminář z dějepisu - Seminář ze zeměpisu - Seminář z matematiky - Seminář z fyziky - Seminář z chemie - Seminář z biologie - Seminář z informatiky - Ekonomie - Deskriptivní geometrie - Seminář z dějin umění Výuka v každém z těchto předmětů je vedena převážně seminární formou. Žáci sami studují předepsaná témata, diskutují, prezentují. Významnou součástí u předmětů s přírodovědnou tématikou jsou laboratorní práce, u všech předmětů jsou zařazovány exkurze a návštěvy vědeckých a odborných pracovišť. Výklad učitele je v menšině. Na závěr studia předmětu, na konci 8. ročníku, skládají žáci závěrečnou zkoušku, kterou prokáží zvládnutí všech požadovaných znalostí a dovedností. Forma zkoušky závisí na předmětu a rozhodnutí předmětové komise, může mít písemnou, ústní nebo kombinovanou podobu, součástí může být i laboratorní práce. V případě, že žák zvolí daný, popř. příbuzný všeobecně vzdělávací předmět jako zkoušku skládanou ústní formou v profilové části maturitní zkoušky, je mu závěrečná zkouška prominuta. 4. volitelný předmět Volbou předmětu žák doplňuje hlavní profilaci svého studia. Nabízené předměty jsou zaměřeny jednak na rozvoj všech dovedností potřebných k úspěšnému složení maturitní zkoušky, jednak doplňují nabídku 2. a 3. volitelného předmětu: Žák volí jeden předmět z nabídky: - Stylistika - Užitá matematika - Seminář z fyziky 2 - dále je vždy nabízen předmět z nabídky předmětů pro 2. a 3. volitelný předmět za podmínky, že nebyl pro výuku od septimy otevřen. Náplň těchto předmětů je vzhledem k celkové nižší hodinové dotaci upravena. 6

7 3 Učební osnovy, 1. volitelný předmět 3.1 Seminář z anglického jazyka 3 Učební osnovy, 1. volitelný předmět 3.1 Seminář z anglického jazyka Vyučovací předmět navazuje na obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP G. Výuka probíhá ve skupinách žáků. Seminář je určen pro žáky, kteří hodlají v oktávě skládat maturitní zkoušku z anglického jazyka nebo se chystají k mezinárodní jazykové zkoušce FCE nebo CAE odpovídající úrovni B2 resp. C1 dle Společného evropského referenčního rámce. Obsah výuky je zaměřen komunikativně, žáci mají zvládnout prostředky komunikace v běžných každodenních situacích ve formě mluvené i psané. Současně mají porozumět čteným a poslechovým textům. Učitelé pracují s tradičními i moderními materiály časopisy, novinami, audiovizuální technikou a internetem. Hlavními metodami práce jsou skupinová práce a práce ve dvojicích. Studenti jsou vedeni k samostatné práci a intenzivní domácí přípravě. 7

8 3 Učební osnovy, 1. volitelný předmět 3.1 Seminář z anglického jazyka Roč. Učivo Gramatické kategorie rozdíly mezi prostou a průběhovou formou frázová slovesa slovesné konstrukce příslovce negativní prefixy počitatelnost a nepočitatelnost vztažné věty Slohové útvary formální dopis neformální dopis Komunikační situace souhlas, nesouhlas vyjádření názoru, argument delší i kratší dialogy na dané téma vyjadřování určitosti a možnosti vyjádření podmínky popis objektů a obrázků Komunikační témata multimédia sport a extrémní sporty beletrie, literární žánry jídlo nakupování konzumní společnost technologie Ukázkové testy k přípravě k testům - procvičování dovednosti psaní Porozumění a poslech porozumění a poslech dialogů na úrovni mez. zkoušky ; schopnost individuální reakce a naslouchání partnerovi v dialogu; vyjádření názoru v návaznosti na informace v dialogu; aktivní využívání dvojjazyčného slovníku Čtení čtení autentických i zaměřených textů na úrovni zkoušky induktivní a deduktivní osvojení gramatických bodů; schopnost extenzivního a intenzivního čtení pro obecné i specifické informace v textu; vyhledání konkrétní informace v textu Mluvení aktivní používání slovní zásobu týkající se probíraných komunikačních témat; adekvátní reakce v komunikačních situacích; důraz na plynulost a přesnost mluveného projevu Psaní schopnost a prohloubení dovedností napsat odpovídající stylistický útvarí na vybrané téma PT Osobnostní a sociální výchova okruh Kooperace a kompetice PT Mediální výchova Okruh Účinky mediální produkce a vliv médií integrace do výuky Náměty role plays rozhovory skupinová práce jazykové hry domácí úkoly Doplňkové aktivity práce se slovníky poslechové aktivity písně video, DVD 8

9 3 Učební osnovy, 1. volitelný předmět 3.2 Seminář z francouzského jazyka 3.2 Seminář z francouzkého jazyka Seminář z francouzského jazyka je realizován v předmaturitním a maturitním ročníku (dvě hodiny v septimě a dvě hodiny v oktávě) jako dvouletý volitelný seminář a je nabízen žákům, kteří chtějí skládat maturitu z francouzského jazyka nebo mezinárodní zkoušku z francouzštiny DELF (Le diplôme d Études de Langue Française), a to v úrovni B1 či B2. Studenti mohou skládat zkoušku DELF Scolaire, kterou každoročně organizuje Alliance française v Brně. Předmět Seminář z francouzského jazyka náleží do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace z RVP GV a do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Rozvíjí klíčové kompetence a prohlubuje a rozvíjí vzdělávací obsah předmětu Francouzský jazyk. Je zaměřen na přípravu k mezinárodní jazykové zkoušce DELF a ke komplexní maturitní zkoušce či k maturitní zkoušce profilové. Studenti se v kurzu seznamují s danými formami a typy testů, se kterými se mohou u zmiňovaných zkoušek setkat. V závislosti na tom jsou procvičovány schopnosti mluvní a komunikační (rozhovor, popis obrázků, řešení situací), psaní (všechny požadované formy písemného projevu), čtení (schopnost orientace v textu, porozumění textu) a poslech (poslech dialogů a monologů zaměřený na reálné události). Učitelé pracují s tradičními i moderními materiály didaktickými i autentickými (učebnice a příručky dle úrovní B1 a B2, internet, časopisy, mapy, testy, CD, DVD). Žáci pracují samostatně, ve dvojicích či ve skupinách. Studenti jsou také vedeni k samostatné práci a domácí přípravě. V rámci semináře se studenti připravují na všechny čtyři části certifikační zkoušky, procvičují tedy porozumění mluvenému a písemnému projevu (compréhension orale et compréhension écrite), i vlastní mluvený a písemný projev (production orale et écrite). 9

10 3 Učební osnovy, 1. volitelný předmět 3.2 Seminář z francouzského jazyka Roč Mluvnice soustava slovesných časů slovesné vazby pomocná a modální slovesa shoda příčestí minulého zájmena vedlejší věty přímá a nepřímá řeč užívání konjunktivu Učivo souslednost časová Tematické okruhy média,sport, jídlo, nakupování,oblékání, volný čas, cestování, počasí, příroda, zdraví a nemoci, škola a vzdělávání, životní prostředí Francie, Paříž památky, důležité historické momenty a osobnosti, zeměpis Francie Praha a Česká republika památky, moje město Brno, můj region francouzská kultura významné lit. směry, velikáni fr.literatury, osobnosti výtvarného umění, hudby a kinematografie frankofonie frankofonní země Evropy a světa aktuality aspekty současného života ve Francii a frankofonních zemích ve svých projevech písemných i mluvených používá širokou škálu gramatických prostředků Mluvní projev žák má dostatečně rozsáhlou slovní zásobu, aby dokázal komunikovat na dané téma a aktivně se účastní rozhovoru, srozumitelně formuluje své názory Porozumění mluvenému projevu žák rozumí myšlenkám vyjádřeným spisovným jazykem na běžná životní témata, identifikuje různé styly a citová zabarvení promluvy Písemný projev žák napíše souvislé texty na témata, která zná, žák vytvoří různé stylistické útvary ( dopis, zpráva, vypravování, pozvánka aj.), žák logicky strukturuje formální i neformální text Porozumění písemnému projevu žák rozumí textům, které obsahují běžnou slovní zásobu, rozliší hlavní informace a odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené sl.zásoby a na základě kontextu PT Osobnostní a sociální výchova PT Mediální výchova PT Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech PT Multikulturní výchova Mezipředmětové vztahy: zeměpis, dějepis, základy společenských věd Doplňkové aktivity práce s výkladovými slovníky poslechové aktivity písně četba lit. textů v originále využití krátkometrážních filmů, reklamních spotů francouzské filmy v orig. verzi (Festival du Film français) 10

11 3 Učební osnovy, 1. volitelný předmět 3.4 Seminář z německého jazyka 3.3 Seminář z německého jazyka Vyučovací předmět navazuje na obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP G. Výuka probíhá ve skupinách žáků. Seminář je určen pro žáky, kteří hodlají v oktávě skládat maturitní zkoušku z německého jazyka nebo se chystají k mezinárodní jazykové zkoušce Zertifikat Deutsch, odpovídající úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce. Obsah výuky je zaměřen komunikativně, žáci mají zvládnout základní prostředky komunikace v běžných každodenních situacích ve formě mluvené i psané. Současně mají porozumět jednoduchým čteným a poslechovým textům. Učitelé pracují s tradičními i moderními materiály časopisy, novinami, audiovizuální technikou a internetem. Hlavními metodami práce jsou skupinová práce a práce ve dvojicích. Studenti jsou také vedeni k samostatné práci a domácí přípravě. 11

12 3 Učební osnovy, 1. volitelný předmět 3.4 Seminář z německého jazyka Roč. 7. Témata a slovní zásoba: Seznamování Bydlení Sport a volný čas Všednodenní aktivity Vzdělání a zaměstnání Učivo Mluvnice: zvratná slovesa konjunktiv II trpný rod směrová příslovce vztažné věty dvojité spojovací výrazy ( je desto atd.) vedlejší věty s weil a denn konstrukce s obwohl a trotzdem konjunktiv II v minulosti 8. Témata: Vzdělávací systémy Mezilidské vztahy Konzum Nová média Cestování a mobilita Mluvnice: použití výrazů als a wenn konstrukce s bevor a nachdem imperativ účelové věty vedlejší stupňování přídavných jmen a příslovcí pomocné sloveso werden v pasivu a futuru weil, denn, deshalb budoucí čas Čtení, psaní a poslech: rozumí rozhlasovým a televizní zprávám rozumí autentickým rozhovorům rozumí telefonickým rozhovorům rozumí soukromým internetovým stránkám napíše pozvánku na oslavu vyhledá klíčové informace v publicistickém textu reprodukuje ústně obsah publicistického textu vytvoří kratší publicistický text Interaktivní dovednosti: představí sebe a kamaráda, svoji rodinu popíše lidské chování shromáždí argumenty a použije je v diskusi formuluje svá přání přesvědčí o svém návrhu, nápadu dokáže telefonicky pozvat hosty na oslavu zorganizuje párty požádá o radu zadá inzerát na internet Čtení, psaní a poslech: rozumí rozhlasovým a televizní zprávám rozumí delšímu vyprávění reaguje v běžných komunikačních situacích orientuje se ve statistice rozumí inzerátům v novinách a na internetu písemně formuluje stížnost rozumí populárně-naučným textům napíše kratší útvar v populárně-naučném stylu rozumí interview na odborné téma Interaktivní dovednosti: reprodukuje obsah zpráv v televizi popíše a charakterizuje jinou osobu vypráví delší příběh dokáže smírně ukončit hádku vede složitější rozhovor s prodavačem ústně formuluje stížnost dokáže vést hovor na abstraktní téma (média) PT: PT-OSV Sociální komunikace PT-VMEGS Vzdělávaní v Evropě a ve světě MV: ZSV základy slušného chování INF internet BIO člověk a pohyb PT: OSV Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti MEV Mediální produkty a jejich významy MV: ZSV mezilidské vztahy INF internet ZEM Německo, Švýcarsko, Rakousko 12

13 4 Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět 4.1 Seminář ze základů spol. věd 4 Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět 4.1 Seminář ze základů společenských věd Seminář doplňuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti vytvořené v předmětu ZSV. Dále rozvíjí bohaté mezipředmětové vztahy, zejm. s předmětem Dějepis. Kromě prohlubování teoretických informací je zařazeno i jejich praktické využití, ať již formou zpracování referátů s prezentací, nebo formou exkursí, resp. formou prožitkové pedagogiky. V oktávě je seminář dále zaměřen i na závěrečné opakování a shrnutí učiva ZSV s ohledem na profilovou část maturitní zkoušky ze ZSV. Mezipředmětové vztahy s učivem ZSV nejsou v tabulce uváděny. 13

14 4 Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět 4.1 Seminář ze základů společenských věd 7. Základy alfabety alfabeta přídechy přízvuky Religionistika Výchova k lidským právům úvod do religionistiky; náboženství, víra, církev právní postavení církví v ČR přehled registrovaných církví v ČR primitivní kulty polytheismus monotheismus (judaismus, křesťanství, Islám) lidská práva ve světě lidská práva u nás (ČSSR, ČR) příprava herního odpoledne pro děti uprchlíků 8. Systematická filosofie etika ontologie gnoseologie filosofie společnosti četba a interpretace filosofického textu Shrnutí a opakování učiva ZSV právo psychologie sociologie mezinárodní vztahy politologie ekonomie filosofie etika religionistika přečte slovíčka zapsaná alfabetou dle Erasmovské výslovnosti na příkladech posoudí vliv starořečtiny na odbornou terminologii rozlišuje významné náboženské systémy, identifikuje projevy náboženské a jiné nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského myšlení rozlišuje jednotlivé základní etapy vývoje náboženského myšlení v dějinách lidstva objasní židovství (vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím) a další neevropské náboženské a kulturní systémy vymezí specifika islámské oblasti objasní proces christianizace objasní význam islámské, židovské a některé další neevropské kultury v moderním světě obhajuje svá lidská práva, respektuje lidská práva druhých lidí a uvážlivě vystupuje proti jejich porušování respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních skupin, na příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou vést předsudky - objasní podstatu filosofického tázání, porovná východiska filosofie, mýtu, náboženství, vědy a umění k uchopení skutečnosti a člověka eticky a věcně správně argumentuje v dialogu a diskusi, uvážlivě a kriticky přistupuje k argumentům druhých lidí, rozpozná nekorektní argumentaci a manipulativní strategie v mezilidské komunikaci posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem PT VMEGS Globalisační a rozvojové procesy PT VMEGS Globální problémy, jejich příčiny a důsledky PT MUV Základní problémy sociokulturních rozdílů MV DEJ Judaismus MV DEJ Utváření středověké Evropy MV DEJ islám MV DEJ konflikty na Blízkém Východě, vznik státu Izrael MV DEJ Globální problémy moderní společnosti MV ZEM náboženství světa PT MUV základní problémy sociokulturních rozdílů PT MUV Psychosociální aspekty interkulturality MV VYV výtvarné umění jako experimentální praxe MV FYZ čas a prostor MV BIO poznávací procesy MV DEJ liberalismus 14

15 4 Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět 4.2 Seminář z dějepisu 4.2 Seminář z dějepisu Seminář z dějepisu je určen pro žáky, kteří mají zájem o rozšířenou výuku dějepisu. Seminář z dějepisu doplňuje, rozšiřuje a upevňuje znalosti získané v předmětu dějepis. Dále rozvíjí mezipředmětové vztahy, zejména s předměty ZEM, ZSV, CJL a VYV. Seminář tvoří přehled nejen v oblasti politické, ale také v oblasti sociální, ekonomické a kulturní s důrazem na regionální dějiny a dějiny 19. a 20. století. V septimě se klade důraz na regionální dějiny a vybrané kapitoly z dějin 19. a 20. století. Nedílnou součástí semináře je také zpracování seminární práce s tematikou z regionálních dějin vypracování populárně-naučného článku. V oktávě si žáci rozšiřují znalosti o obecné a národní dějiny po roce Seminář v oktávě má také za cíl připravit studenty k maturitní zkoušce, přijímací zkoušce na vysoké školy a k úvodu vysokoškolského studia. V oblasti praktického poznávaní jsou součástí semináře návštěvy expozic a přednášek dle momentální nabídky. 15

16 4 Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět 4.2 Seminář z dějepisu 7. Úvod do studia historie Regionální historie 8. Vybrané kapitoly z dějin 19. a 20. století Pomocné vědy historické Práce s prameny a odbornou literaturou Úvod do historiografie Historie Moravy od pravěku po současnost Historie města Brna Kulturní památky a významné osobnosti města Brna Politický a kulturní vývoj Ruska v 19. a 20. století Vznik a vývoj USA v 19. a 20. století Mocenské postavení VB v 19. a 20. století Vznik a vývoj Německa Politické a kulturní dějiny Francie se orientuje a rozlišuje různé zdroje historických informací a úskalí jejich interpretace zhodnotí přínos osobností k vývoji historiografie jako vědního oboru si uvědomí tendence a vlivy ovlivňující interpretaci historie vysvětlí a porovná vývoj regionu a města Brna v kontextu českého a rakouského státu si je vědom svébytnosti Moravy jako kulturně-politického celku pochopí vliv celostátních a světových událostí na územněpoliticky vymezený region uvědomí si důležitost událostí dějin regionálních na dějiny národní a obecné popíše a vysvětlí vývoj města Brna pochopí a vysvětlí přínos významných osobností pro vývoj města Brna jako celku porozumí potřebě osobností pro vývoj společnosti dokáže objasnit formování moderní pluralitní parlamentní demokracie pochopí a dokáže vysvětlit příčiny asymetrického vývoje v USA a Evropě analyzuje souvislosti politických a hospodářských dějin dokáže definovat rozdíly mezi totalitními a demokratickými režimy MV: ZSV, ZEM, CJL, VYV, cizí jazyky PT: MEV vyhledání a zpracování informací, vliv politiky na interpretaci informací MUV kulturní rozdíly MV: ZSV, ZEM, CJL, VYV, cizí jazyky PT: MUV kulturní rozdíly MEV vyhledání a zpracování informací ENV podmínky života, vztah člověka a prostředí OSV poznávání lidí, hodnot, postoje MV: ZSV, ZEM, CJL, VYV, cizí jazyky PT: MUV multikulturalita, kulturní rozdíly MEV vyhledání a zpracování informací ENV podmínky života OSV poznávání lidí, hodnot, postoje, řešení problémů VDO formy vlády, občanská společnost, svoboda myšlení v demokratickém státě, formy participace na politickém životě 16

17 4 Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět 4.3 Seminář ze zeměpisu 4.3 Seminář ze zeměpisu Seminář ze zeměpisu je určen pro žáky, kteří mají zájem o další vysokoškolské studium s přírodovědným i humanitním zaměřením, např. na přírodovědecké fakultě či fakultě sociálních studií. Jedním z hlavních cílů je zopakování vybraných témat geografie a jejich následující rozšíření. Dále pak seminář studenty uvede do částí, jež nejsou náplní hodin zeměpisu (dálkový průzkum země, kartografické techniky, geodézie, rozšiřování EU a evropanství, aplikovaná geografie: regionální politika a regionální rozvoj). Součástí semináře jsou také praktická cvičení v terénu, návštěvy některých institucí, besedy, přednášky apod 17

18 4 Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět 4.3 Seminář ze zeměpisu 7. Úvod do geografie postavení geografie jako vědní disciplíny objekt studia geografie rozdělení geografie význam geografie pro společnost 18 Geografické informace geografické informační a navigační systémy Socioekonomická sféra Země světová populace a sídla Socioekonomická sféra Země světová ekonomika a politika Socioekonomická sféra Země cestovní ruch Regionální geografie místní region 8. Geografické informace geografická kartografie a topografie, geografický a kartografický vyjadřovací jazyk geografický informační systém (GIS) dálkový průzkum Země (DPZ) praktické využití GIS, DPZ a satelitních navigačních přístrojů GPS (globální polohový systém) ostatní systémy navigace základní segmenty GPS demografické charakteristiky struktura města civilizační sféry sociální problémy metodika propojení učiva s regionální geografií výrobní sféra nevýrobní sféra primér, sekundér, terciér, kvartér formování politické mapy mezinárodní postavení států krizové oblasti metodika propojení učiva s regionální geografií systém a vývoj cestovního ruchu faktory rozvoje a rozmístění cestovního ruchu druhy a formy cestovního ruchu mezinárodní cestovní ruch regionalizace charakteristika brněnské městské čtvrti Řečkovice a Mokrá hora specifika místního regionu praktické aplikace s kartografickými produkty, s mapami různých funkcí, s kartogramy obecně používané pojmy, kartografické znaky, vysvětlivky, statistická data dělení kartografie základy matematické kartografie vymezí objekt studia geografie rozdělí geografii jako vědní obor objasní význam geografie pro společnost používá počítačový program Google Earth ovládá uživatelský segment GPS čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy a tabulky, analyzuje a interpretuje číselné geografické údaje vymezí civilizační regiony světa popíše základní sociální problémy lidstva vyjádří základní rozdíly výrobní a nevýrobní sféry určí do kterého hospodářského sektoru spadají jednotlivá hospodářská odvětví a popíše je lokalizuje a charakterizuje politické konflikty současného světa vyhledá na mapách hlavní světové oblasti cestovního ruchu, porovná jejich lokalizační faktory a potenciál popíše systém, vývoj, druhy a formy cestovního ruchu provede ve skupině přípravnou fázi turistické cesty do určených světových regionů vymezí místní region (podle bydliště, školy) na mapě podle zvolených kritérií zhodnotí přírodní, hospodářské a kulturní poměry mikroregionu a jeho vazby k vyšším územním celkům a regionům vytváří a využívá vlastní mentální schémata a mentální mapy pro orientaci v konkrétním území charakterizuje specifika místního regionu používá dostupné kartografické produkty a další geografické zdroje dat a informací v tištěné i elektronické podobě pro řešení geografických problémů orientuje se s pomocí map v krajině používá s porozuměním vybranou geografickou, topografickou a kartografickou terminologii PT- ENV Problematika vztahu organismu a prostředí MV- INF Zpracování a prezentace informací MV- DEJ Pravěk, Starověk, Středověk, Počátky novověku, Moderní doba 1- situace v letech , Moderní doba 2-soudobé dějiny PT: VMEGS Glob. a rozvojové procesy PT: MUV Základní problémy sociokulturních rozdílů MV: ZSV, DEJ PT VMEGS Glob. a rozvojové procesy Glob. problémy, jejich příčiny a důsledky Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce PT: MEV Účinky mediální produkce a vliv médií PT - OSV Sociální komunikace Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Spolupráce a soutěž PT - OSV Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů MV- MAT Práce s daty MV- INF Zpracování a prezentace informací

19 4 Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět 4.3 Seminář ze zeměpisu Přírodní sféra Země planetární geografie Přírodní sféra Země složení, struktura a vývoj Země, geologické procesy v litosféře Přírodní sféra Země pedosféra Přírodní sféra Země atmosféra, hydrosféra, kryosféra, biosféra druhy map etapy vzniku mapy metody vytváření tématických map tvar a pohyby Země geoid, rotační elipsoid, referenční koule precese a nutace ortodroma základní astronomické souřadnice pohyby Měsíce zatmění a zákryty litosféra Země jako geologické těleso geologická historie Země základní geobiocykly, geologická období vývoje Země, změny polohy kontinentů magmatický proces zvětrávání a sedimentační proces metamorfní procesy deformace litosféry změny polohy kontinentů vznik magmatu a jeho tuhnutí krystalizace minerálů z magmatu mechanické a chemické zvětrávání, srážení, sedimentace, jejich typy kontaktní a regionální metamorfóza křehká a plastická deformace geologických objektů vývoj stavby pevnin a oceánů mechanismus deskové tektoniky zemětřesení a vulkanismus tvary zemského povrchu vznik a vývoj půd meteorologie klimatologie povrchové vody jejich rozložení na Zemi; chem. složení, ph hydrogeologický cyklus geologické působení vody podzemní vody propustnost hornin; hydrogeologické systémy; chemické složení podzemních vod; ochrana podzemních vod ledovce vyjádří principy kartografických projekcí objasní proces vzniku mapy rozliší různé metody pro tvorbu tématické mapy určí tvar Země popíše základní pohyby Země a Měsíce zhodnotí důsledky gravitačních vlivů v soustavě Země, Měsíc, Slunce objasní zatmění Slunce a Měsíce určí nerostné složení a rozpozná strukturu běžných magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin využívá geologickou mapu ČR k objasnění geologického vývoje regionů porovná složení a strukturu jednotlivých zemských sfér a objasní jejich vzájemné vztahy rozliší horizontální a vertikální členitost reliéfu určí základní vlastnosti vzorku půdního profilu a navrhne využitelnost a způsob efektivního hospodaření s půdou v daném regionu zdůvodní rozšíření půdních typů v určité podnebné oblasti rozliší jednotlivé složky hydrosféry a jejich funkci v krajině zhodnotí využitelnost různých druhů vod a posoudí možné způsoby efektivního hospodaření s vodou v příslušném regionu objasní jevy v atmosféře analyzuje rozdíly mezi počasím a podnebím definuje a lokalizuje kryosféru rozliší geobiomy Země MV- FYZ Pohyb těles a jejich vzájemné působení MV - FYZ Stavba a vlastnosti látek MV - CHE Anorganická chemie PT:-ENV okruh Člověk a životní prostředí Geologie okruh Složení, struktura a vývoj Země integrováno Geologie okruh Geologické procesy v litosféře integrováno PT- ENV okruh Člověk a životní prostředí Geologie okruh Člověk a anorganická příroda integrováno MV- FYZ Stavba a vlastnosti látek MV-CHE Organická chemie MV- BIO Biologie rostlin, Biologie živočichů PT- ENV - okruh Člověk a životní prostředí Geologie okruh Voda integrováno 19

20 4 Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět 4.3 Seminář ze zeměpisu Regionální geografie makroregiony světa Regionální geografie Česká republika permafrost biodiverzita geobiomy metodika propojení učiva s regionální geografií podrobná analýza vybraných (pro studenty problematických) částí komplexního geografického rozboru světových regionů dílčí prohloubení učiva podrobná analýza vybraných (pro studenty problematických) částí komplexního geografického rozboru ČR dílčí prohloubení učiva lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná zhodnotí polohu, přírodní poměry a surovinové zdroje ČR lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti České republiky, rozlišuje jejich specifika PT- VMEGS Globalizační a rozvojové procesy Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Žijeme v Evropě PT- MUV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí MV- DEJ Moderní doba 2-soudobé dějiny MV- ZSV PT- ENV -Životní prostředí regionu a ČR PT-VMEGS Žijeme v Evropě 20

21 4 Učební osnovy, 2. a 3. volitelný předmět 4.4 Seminář z matematiky 4.4 Seminář z matematiky Na druhém stupni navazuje na předmět Matematika dvouletý volitelný předmět Seminář z matematiky (v septimě a oktávě). Je určen určeny především pro žáky se zájmem o vysokoškolské studium s přírodovědným či technickým zaměřením. Náplní semináře je rozšíření základního učiva o počáteční partie z vyšší matematiky, jejichž zvládnutí je předpkladem pro studium přírodovědně zaměřených vysokoškolských oborů. 21

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Obsah 1. Seminář z českého jazyka a literatury... 3 2. Konverzace v anglickém jazyce... 8 3. Konverzace v německém jazyce... 14 4. Seminář z matematiky...

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 3

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 3 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 3 Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium + osnovy volitelných předmětů Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 - Od 1. 9. 2011 v ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia a čtyřleté gymnázium je učivo obohaceno o nové výukové programy vytvořené v rámci realizovaného projektu - Zavedení nových

Více

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/02.0129 doba

Více

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

3.2. Ročníkový učební plán

3.2. Ročníkový učební plán 3.2. Ročníkový učební plán Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků Vzdělávací oblasti (obory) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace

Více

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Biologie z RVP GV a integruje některé výstupy ze vzdělávacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A P O D N I K A T E L S K Á P R O F I T, S P O L. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Více

Macte animo, generose homo, sic itur ad astra

Macte animo, generose homo, sic itur ad astra Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Vyšší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP G) Denní forma vzdělávání Macte animo,

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Geodézie a katastr nemovitostí

Geodézie a katastr nemovitostí školní vzdělávací program Geodézie a katastr nemovitostí Geodézie a katastr nemovitostí PLACE HERE Geodézie a katastr nemovitostí Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Geodézie a katastr

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázia vyšší stupeň víceletého gymnázia

Školní vzdělávací program pro gymnázia vyšší stupeň víceletého gymnázia Školní vzdělávací program pro gymnázia vyšší stupeň víceletého gymnázia Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 Školní rok 2014/2015 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 4 2.1

Více

Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky

Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Na Hradě 90 Hradec Králové Hodinová dotace daného předmětu v jednotlivých ročnících Vyučovací

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium č.j. ŠVP-GFP-03/2014 platný od 1. 11. 2014 1 OBSAH A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 B. CHARAKTERISTIKA

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje:

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro obor PODNIKÁNÍ Identifikační údaje: Název instituce : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 10, Weilova 4 Zřizovatel: Název ŠVP : Kód a název oboru : Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro osmileté gymnázium ÁMOS 2. vyšší stupeň kvinta oktáva. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro osmileté gymnázium ÁMOS 2. vyšší stupeň kvinta oktáva. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro osmileté gymnázium ÁMOS 2 vyšší stupeň kvinta oktáva Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více