Finanční skupina Fio Úvěr v různých měnách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční skupina Fio Úvěr v různých měnách"

Transkript

1 Finanční skupina Fio Úvěr v různých měnách - popis produktu - - uživatelská příručka

2 Popis produktu Vážení klienti, Tímto materiálem Vám podrobně představujeme jedinečný produkt Finanční skupiny Fio, kterým je Úvěr v různých měnách, častěji však nazývaný prostě Měnový úvěr. V tomto dokumentu naleznete veškeré informace týkající se charakteristiky produktu, podmínek pro jeho získání a návodu k obsluze prostřednictvím naší elektronické obchodní aplikace e-broker včetně několika FAQ. Cílem produktu je uspokojit zejména dva požadavky: 1. poskytnout klientům účinný a cenově dostupný nástroj k zajištění proti riziku ztráty vlivem změn kurzů na devizových trzích, tj. proti devizovému riziku 2. umožnit vypořádání obchodu v jiné měně, než má klient aktuálně k dispozici na obchodním účtu, aniž by ji musel nakupovat na devizovém trhu, a tedy zvyšoval své náklady na investice o rozdíl nákupního a prodejního kurzu měn, Zajištění proti devizovému riziku spojenému s investicí do cenných papírů je dosaženo tím, že investor si potřebný objem měny, ve které jsou pořizované cenné papíry denominovány, půjčuje proti poskytnutí ekvivalentní záruky v jeho základní měně. Pro tuzemskou osobu je základní měnou obvykle CZK, nicméně není nijak výjimečné, že i český investor nakupující na pražské burze si potřebný objem korun půjčuje pomocí měnového úvěru proti záruce v USD nebo EUR. Půjčka se přistavuje dle devizového kurzu Měna záruky/měna úvěru Prodej platného v den provedení operace. Například zajišťuje-li si tuzemský investor prostředky k nákupu na US trhu a devizový kurz je v daný den kotován CZK/USD 22,30 (nákup) 23,00 (prodej), za přistavený úvěr bude muset poskytnout záruku v objemu 23 x výše úvěru. Po přistavení půjčky má investor kdykoliv možnost se rozhodnout, zda zajištění své investice bude využívat po celou dobu jejího trvání, nebo zda chce začít spekulovat i na změnu devizových kurzů a půjčku operativně zcela nebo částečně splatí z poskytnuté záruky při aktuálním devizovém kurzu. Načerpání měnového úvěru Čerpání měnového úvěru je možno vytvořit dvojím způsobem: 1. Podáním a uspokojením pokynu k nákupu CP, jehož peněžní vypořádání má být dle zadané speciální dispozice provedeno za pomoci čerpání měnového úvěru. Zadavatel pokynu vybere, jaká je jeho základní měna, tj. jaká měna bude poskytnuta do záruky za přijatý měnový úvěr, a zvolí způsob vypořádání přes účet pro měnový úvěr. Měnou úvěru se implicitně rozumí ta měna, v níž jsou nakupované cenné papíry denominovány. V případě uspokojení pokynu dochází k načerpání měnového úvěru přesně ve výši postačující na pokrytí kupní ceny a všech přímo souvisejících poplatků a jako záruka je ve prospěch věřitele převáděna ekvivalentní částka v zadané zdrojové měně. 2. Samostatným pokynem k čerpání měnového úvěru Pomocí zvláštního pokynu je možné načerpat měnový úvěr bez vazby na konkrétní nákup cenných papírů a pouze si tím připravit prostředky k budoucím operacím. Velikost takové transakce je definována buď objemem požadovaného úvěru, nebo velikostí poskytované záruky. POZOR, peníze získané prostřednictvím měnového úvěru je dle smlouvy možno použít výhradně na nákup cenných papírů prostřednictvím vybraných obchodníků (viz příloha smlouvy). Jakékoliv jiné použití (např. výběr v hotovosti, převod na bankovní účet klienta) není přípustné. Čerpaný úvěr může být libovolně navyšován, a to až do výše sjednaného úvěrového rámce, který je vyjadřován v CZK. Úvěry v zahraničních měnách jsou pro účely vyjádření čerpání v CZK přepočítávány aktuálním kurzem devizy Střed. Splácení měnového úvěru Doba, po kterou může být měnový úvěr čerpán, není ze strany věřitele nijak limitována, samozřejmě za předpokladu plnění všech smluvně definovaných podmínek. Investor čerpající měnový úvěr má tedy široké možnosti, jak výši svojí úvěrové angažovanosti regulovat. Čerpaný úvěr může být libovolně načerpáván a splácen, přičemž ke splacení mohou sloužit jak kterékoliv prostředky deponované u věřitele jako záruka, tak vlastní volné prostředky investora deponované na jeho účtu u obchodníka. Dojde-li k úplnému splacení měnového úvěru (popř. měnových úvěrů), je investorovi automaticky vrácena veškerá záruka, kterou do té doby věřiteli poskytl. Při částečném splacení je investorovi vrácena taková část záruky, aby po jejím snížení bylo ručení 100% (podrobně viz následující bod Zajištění měnového úvěru). Před úplným splacením úvěru je vhodné provést zúčtování úroků, které zpravidla nepatrně navýší jeho objem.

3 1. Splacení úvěru z výnosu z prodeje cenných papírů Jestliže investor prodává cenný papír denominovaný ve stejné měně, v jaké zároveň čerpá měnový úvěr, výnos z takového prodeje je automaticky použit ke splacení měnového úvěru. V praxi je takové operace dosaženo tím, že je-li čerpán měnový úvěr a klient zároveň podává prodejní pokyn na cenné papíry denominované ve stejné měně, není umožněno jiné vypořádání prodeje než na obchodní účet investora v téže měně. Tzn. prodává-li investor americké akcie a zároveň čerpá měnový úvěr v USD, může být takový prodej vypořádán výhradně v USD na investorův obchodní účet. V den vypořádání prodeje je pak disponibilní výnos z prodeje (nebo jeho adekvátní část) automaticky převeden z obchodního účtu na úvěrový účet za účelem splacení měnového úvěru. Jestliže investor v době do vypořádání prodeje realizuje za utržené prostředky nákup, automatické splacení měnového úvěru proběhne pouze maximálně ve výši rozdílu mezi objemem prodeje a objemem následného nákupu (případně nákupů). 2. Splacení úvěru z poskytnuté záruky V případě, že investor usoudí, že aktuální vývoj devizových kurzů dává prostor k otevření devizové pozice ve měně, ve které prozatím čerpá měnový úvěr, má kdykoliv možnost pomocí zvláštního pokynu provést splacení úvěru ze záruky, tedy de facto provést devizovou konverzi, kde prodávanou měnou je měna záruky a kupovanou měna úvěru. Tato devizová konverze se provádí v aktuálním kurzu Měna záruky / Měna úvěru Prodej. Pokud by výsledná suma měla být vyšší, než objem úvěru (tj. měna záruky od načerpání úvěru zhodnotila proti měně úvěru), konverze se provede jen v objemu potřebném k úplnému splacení úvěru. Zbylá záruka bude vrácena investorovi. V opačném případě zůstává po konverzi celého objemu záruky část úvěru neuhrazena a nezajištěna a investor musí tento stav napravit. 3. Splacení úvěru z obchodního účtu Získá-li investor prostředky ve měně, ve které právě čerpá měnový úvěr, může je kdykoliv použít k jeho částečnému nebo úplnému splacení. Ke splacení měnového úvěru z obchodního účtu lze rovněž použít prostředky v jiné měně, přičemž nedílnou součástí takové operace je devizová konverze v kurzu Měna splátky / Měna úvěru Prodej, kdy měna splátky je prodávanou měnou a měna úvěru kupovanou. Příslušný pokyn lze zadat buď v objemu použité splátky nebo v objemu splácené části úvěru. POZOR, měnový úvěr plně ochrání investici před devizovým rizikem pouze za jinak stejných podmínek, tj. pokud investor prodejem cenných papírů získá stejný objem prostředků, jaký byl použit k nákupu. Jestliže investice do cenných papírů byla zisková, pokryje výnos z prodeje úhradu celého měnového úvěru a investorovi je vrácen celý objem poskytnuté záruky. Pokud chce investor do své základní měny převést i dosažený zisk, nemá jinou možnost, než jej zkonvertovat v aktuálním devizovém kurzu Základní měna / měna investice Nákup. Jestliže však samotná investice do cenných papírů byla ztrátová, postačí výnos z prodeje ke splacení jen části měnového úvěru a investorovi se vrátí jen taková část záruky, aby zůstalo 100% zajištění zbývajícího úvěru. Tuto zbývající část úvěru pak investor obvykle vyrovná splacením ze záruky, které však proběhne v aktuálním kurzu. Jednoduše vyjádřeno případný zisk či ztrátu z investování do cenných papírů nelze proti devizovému riziku nijak zajistit. Zajištění měnového úvěru Každý měnový úvěr musí být primárně zajištěn převedením ekvivalentní peněžní záruky v jiné měně. Měnový úvěr je pak považován za zajištěný, jestliže objem záruky přepočtený na měnu úvěru pomocí devizového kurzu Střed je vyšší než objem úvěru. Ručení se vyjadřuje jako podíl přepočtené záruky ku objemu úvěru x 100 (tedy v procentech). Je-li ručení >= 100 %, úvěr je dostatečně zajištěn. Jestliže ručení překročí hranici 108% (tj. měna záruky zhodnocuje ku měně úvěru), investorovi je automaticky vrácena část záruky tak, aby výsledné ručení bylo právě 100%. Jestliže naopak měna záruky proti měně úvěru znehodnocuje, úvěr se může stát nedostatečně zajištěným (ručení < 100%) a věřitel má právo vyžadovat doplnění záruky. Klesne-li však ručení pod úroveň 92%, má věřitel právo úvěr vypovědět, ze stávající záruky částečně uspokojit svoji pohledávku a splacení zbylé části úvěru na investorovi vymáhat. INFO: Převáděním dodatečných záruk při znehodnocování měny záruky proti měně úvěru není zajištění proti devizovému riziku nijak narušeno. Po splacení měnového úvěru z výnosu z prodeje cenných papírů je celý objem poskytnutých záruk vrácen investorovi. Kromě primárního zajištění peněžní zárukou je ze strany věřitele vyžadováno též sekundární zajištění nakupovanými cennými papíry nebo hotovostí denominovanými ve měně úvěru. Účelem tohoto požadavku je zajistit, aby prostředky získané prostřednictvím měnového úvěru nemohly být použity v rozporu se smlouvou. Získání měnového úvěru Navštivte Vaši pobočku, kde s Vámi naši pracovníci podepíší Smlouvu o úvěru v různých měnách a další ujednání, ve které si stanovíte úvěrový rámec dle předpokládané výše Vašich investic. Úvěrový rámec je sjednáván na dobu 3 měsíců po jejímž uplynutí je vždy automaticky obnoven, nedojde-li k jeho vypovězení některou ze smluvních stran. Za uzavření Smlouvy a za poskytnutí úvěrového rámce neplatíte žádný poplatek. U větších úvěrových rámců (obvykle nad

4 1,5 miliónu CZK) si věřitel vyhrazuje právo zkoumat bonitu žadatele a vyžádat si pro tento proces potřebné podklady např. přehled závazků, daňové přiznání, účetní výkazy apod. Podání speciálního pokynu k obsluze měnového úvěru ani vlastní převody peněžních prostředků mezi podúčty nejsou nijak zpoplatněny. Žádné poplatky tedy neplatíte, dokud nevyužijete zajištění devizových pozic čerpáním úvěru, které je zpoplatněno úrokem z čerpaného objemu dle Smlouvy. Náklady na zajištění (tj. úroková sazba) se odvíjí od vzájemných poměrů klíčových úrokových sazeb pro jednotlivé měny vyhlašovaných příslušnými centrálními bankami a pohybují se obvykle v rozmezí 2-4% p.a. Návod k obsluze prostřednictvím aplikace e-broker Informace o aktuálním stavu měnového úvěru a kompletní sadu nástrojů k jeho obsluze naleznete na stránce Peníze. Informace o stavu úvěru: Jestliže Procento ručení je menší než 100,00%, je potřeba výši záruky posílit alespoň o velikost rozdílu mezi položkami Požadované ručení a Ručení. Tabulka se stavy jednotlivých podúčtů Je-li zůstatek podúčtu záporný, znamená to, že v příslušné měně je právě čerpán měnový úvěr. Je-li naopak kladný, v příslušné měně byla poskytnuta záruka. Ikonky pro podání pokynů k obsluze měnového úvěru: pokyn ke splacení úvěru ze záruky pokyn ke snížení záruky pokyn k zaúčtování úroků pokyn k čerpání úvěru pokyn ke splacení úvěru z obchodního účtu pokyn k doplnění záruky Nákup cenných papírů s využitím měnového úvěru provedete tak, že na příslušném formuláři pro podání nákupního pokynu zadáte v okně Způsob vypořádání následující dispozici: Účet pro měnový úvěr Měna, kde jako Měna zvolíte tu měnu, která se v dostatečném objemu nachází na Vašem obchodním účtu a bude převedena do záruky. POZOR! Zvolíte-li jako způsob vypořádání Obchodní účet - Měna a uvedená Měna bude odlišná od té, ve které jsou denominovány nakupované cenné papíry, bude společně s uspokojením nákupního pokynu automaticky provedena devizová konverze v odpovídajícím objemu.

5 Podrobná charakteristika pokynů k obsluze měnového úvěru V popisu pokynů jsou používány následující zkratky: Smlouva = Smlouva o úvěru v různých měnách a další ujednání OU = obchodní účet u FIO, burzovní společnosti, a.s. UU = úvěrový účet dle Smlouvy, vedený věřitelem BaFio, a.s. podúčet UU = podúčet UU v jedné konkrétní měně Čerpání úvěru samostatným pokynem Pokyn slouží k získání jiné měny, než máte právě k dispozici na Vašem OU. Na straně Úvěru zvolte měnu, kterou chcete získat. Na straně Záruky zvolte měnu, kterou máte právě volnou na OU a jíž budete za půjčenou měnu ručit. Stačí zadat jen jeden z těchto údajů a pomocí tlačítka Dopočítej zjistit ten druhý. Po odeslání pokynu bude z Vašeho OU převedena záruka na podúčet UU v měně záruky. A z podúčtu UU v měně úvěru budou převedeny zapůjčené prostředky na OU. Otevře se tak úvěrová pozice, jejíž objem čerpání bude úročen dle podmínek Smlouvy. Touto otevřenou pozicí jste zajistěni proti riziku změny devizového kurzu. Splacení úvěru z obchodního účtu Pokyn slouží k vrácení čerpané měny věřiteli z OU. Na straně Úvěru zvolte měnu, kterou máte vypůjčenou. Na straně Splátky zvolte měnu, v níž chcete půjčku splácet. Zpravidla půjde o měnu stejnou, Smlouva však umožňuje i splacení jinou měnou. Chcete-li splatit čerpání úvěru stejnou měnou, musíte vyplnit obje pole Objem částkou, o kterou chcete čerpání snížit. Při splácení jinou měnou definujte objem splátky nebo objem úvěru a dejte Dopočítat Chcete-li splatit celou výši úvěru, zatrhněte volbu Splatit vše. Po odeslání pokynu bude z Vašeho OU převedena příslušná částka na podúčet UU v měně čerpání. Snížením čerpání dojde k nárůstu ručení. Částka převyšující požadované ručení bude pak při nočním clearingu automaticky převedena na OU. Chcete-li převést volné prostředky z ručení ihned, použijte Pokyn ke snížení záruky. Splacení měnového úvěru ze záruky Pokyn slouží k příkazu věřiteli, aby použil Vámi poskytnutou záruku k uhrazení své pohledávky z Vaší otevřené úvěrové pozice. Na straně Úvěru zvolte měnu, ve které čerpáte úvěr. Na straně Záruky zvolte měnu, kterou půjčku splatíte, tedy měnu, kterou jste dříve poskytli jako záruku. Objem transakce definujte buď částí úvěru, kterou chcete splatit, nebo objemem záruky, kterou chcete ke splacení použít. Po odeslání pokynu bude půjčka (resp. její část) uhrazena poskytnutou zárukou (resp. její částí). Výsledný efekt pokynu je tedy stejný, jako byste měnu směnili aktuálním devizovým kursem.

6 Pokyn ke snížení záruky Pokyn slouží k příkazu věřiteli, aby převedl z Vámi poskytnuté záruky částku, která přesahuje požadované ručení. Věřitel toto snížení provádí i bez pokynu klienta, a to v případě, že záruka převyšuje požadované ručení o více než 8%. Pokyn je tedy nutno podat jen v případě, že chcete ze záruky uvolnit částku, která přesahuje požadované ručení v rozmezí 1% 8%. Druhým případem, kdy můžete využít tento pokyn, je okamžité uvolnění záruky v případě Splacení úvěru z obchodního účtu. Pro odeslání pokynu je třeba zvolit měnu a částku, kterou chcete ze záruky uvolnit. Dále je možné zvolit datum, kdy má ke snížení záruky dojít okamžitě (dnešní datum), či v budoucnosti. Po odeslání pokynu bude zadaná částka převedena z podúčtu UU na OU. Jestliže bezprostředně po uvolnění požadovaného objemu záruky by procento ručení pokleslo pod 100%, bude pokyn ke snížení záruky odmítnut. Pokyn k doplnění záruky Pokyn slouží k doplnění záruky na UU. Záruku je třeba doplnit vždy, pokud klesne o více než 8% pod požadované ručení. Zvolte měnu, v níž chcete záruku doplnit. Dále můžete zvolit částku, kterou chcete ke zvýšení převést, nebo - vzhledem k tomu, že požadované ručení je vždy uváděno v CZK - zjistit přesnou částku tlačítkem Dopočítej. Po odeslání pokynu bude částka převedena z OU na podúčet UU ve zvolené měně. Pokud k doplnění záruky zvolíte měnu, kterou právě čerpáte, dojde takovým pokynem ke snížení čerpání. Pokyn k zaúčtování úroků Pokyn slouží k výpočtu a zaúčtování úroků z čerpaného úvěru k aktuálnímu dni. Úroky jsou průběžně počítány a zaúčtovány k čerpané částce vždy na konci kalendářního měsíce. Tento pokyn tak oceníte v případě, kdy chcete úvěr splatit v průběhu měsíce a potřebujete znát částku ke splacení včetně příslušenství úvěru, tj. úroků k danému dni. Po stisku tlačítka Odeslat se zobrazí spočtené a dosud nezaúčtované úroky z jednotlivých čerpaných měn. Dalším stiskem tlačítka Odeslat budou tyto částky připočteny k čerpané částce. Následně můžete pokynem ke Splacení úvěru z obchodního účtu či Splacení měnového úvěru ze záruky splatit úvěr včetně úroků a plně tak okamžitě vyrovnat závazky z čerpání úvěru.

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

NÁVOD KE SPOŘICÍMU ÚČTU K EKONTU (EKONTO PLUS, EKONTO FLEXI)

NÁVOD KE SPOŘICÍMU ÚČTU K EKONTU (EKONTO PLUS, EKONTO FLEXI) NÁVOD KE SPOŘICÍMU ÚČTU K EKONTU (EKONTO PLUS, EKONTO FLEXI) 1. Založení spořicího účtu k ekontu 1. V levém menu zvolte SPOŘICÍ ÚČET / Žádost 2. Proveďte certifikaci. Tím dojde k akceptaci žádosti a zřízení

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví - účtová třída 1 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 Účtová skupina 11 Pokladní hodnoty Účtová skupina 12 Vklady,

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran (kurzové rozdíly) B. Platební služby provedené v přímé návaznosti

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran 1) 1) Náklady rozdílu mezi kurzem, za který byla měnová konverze

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100 Příklad č. 1 Na základě následujících kotací spotového kursu eura v korunách a tříměsíčních úrokových měr na korunová a eurová aktiva vypočítejte nákupní a prodejní tříměsíční forwardový kurs eura v korunách

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a související služby

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

1 Běžný účet, kontokorent

1 Běžný účet, kontokorent 1 Běžný účet, kontokorent Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu klientových financí. Jeho primárním účelem je umožnit klientovi hospodařit s peněžní prostředky prostřednictvím některého

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Soukromá klientela Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

JAK BUDEME VAŠE PENÍZE INVESTOVAT

JAK BUDEME VAŠE PENÍZE INVESTOVAT JAK BUDEME VAŠE PENÍZE INVESTOVAT Je to jednoduché. Vždy se budeme řídit nejaktuálnější verzí vašeho investičního plánu, kterou si odsouhlasíme a hned jak pošlete peníze na účet např. do Interactive Brokers,

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Smluvní ujednání. 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o Městys Brankovice.

Smluvní ujednání. 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o Městys Brankovice. Příloha č. 1 - Smluvní ujednání Smluvní ujednání 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o Městys Brankovice. 2 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Bance, jedna se o poskytovatele

Více

WEBTRANSFER česky. OTÁZKY a ODPOVĚDI

WEBTRANSFER česky. OTÁZKY a ODPOVĚDI WEBTRANSFER česky OTÁZKY a ODPOVĚDI Mikroúvěry od lidí k lidem (P2P) PŮJČÍ POSKYTOVATELÉ SPLÁCÍ ZÁJEMCI Proč vstoupit do projektu WEBTRANSFER zajímavé zhodnocení půjček 0,5-3% denně bonus za registraci

Více

Bonus 300 Kč za doporučení ING Konta a zvýhodněná sazba pro nového klienta ING Konta

Bonus 300 Kč za doporučení ING Konta a zvýhodněná sazba pro nového klienta ING Konta Pravidla akce: Doporuč ING Konto nebo ING Podílové fondy a získej odměnu Jste spokojeni s ING Bank a rádi byste doporučili naše produkty i svým známým? Za každého doporučeného klienta, kterého přivedete,

Více

Smluvní ujednání. 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o 2299.

Smluvní ujednání. 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o 2299. Příloha č. 1 - Smluvní ujednání Smluvní ujednání 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o 2299. 2 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Bance, jedna se o poskytovatele úvěru.

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Které CP patří do krátkodobého fin. majetku? Majetkové CP zakládající podíl na majetku vlastněné společnosti (akcie, podílové listy) Dlužné cenné papíry představují

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k obchodu s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je v případě podání pokynu nebo

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření

Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření 1. Východiska 1.1. Základním východiskem je zákon Způsob výpočtu RPSN vychází ze Zákona o úvěru pro spotřebitele (dále jen ZÚS). Tato metodika pouze sjednocuje

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! Proč investovat s NN Investment Fondy? Partners? Na základě jedné smlouvy lze investovat

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Ceník pro investování do akcií

Ceník pro investování do akcií Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií. 1. Smluvní dokumentace 2. Zřízení a vedení majetkových

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! www.nnfondy.cz Proč investovat s NN Investment Partners? Na základě jedné smlouvy

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH.

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. JEDNÁ SE O MEZINÁRODNÍ TRH, KTERÝ NEMÁ JEDNO PEVNÉ TRŽNÍ

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Roční procentní sazba nákladů

Roční procentní sazba nákladů Příloha č. 1 k zákonu č. 257/2016 Sb. Roční procentní sazba nákladů ČÁST 1 Vzorec pro výpočet roční procentní sazby nákladů Roční procentní sazba nákladů se vypočte podle tohoto vzorce: m m C k (1 + X)-t

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE O LOMBARDNÍM ÚVĚRU

VŠEOBECNÉ INFORMACE O LOMBARDNÍM ÚVĚRU d VŠEOBECNÉ INFORMACE O LOMBARDNÍM ÚVĚRU 1. Věřitel 2. Ověření v registru Název věřitele Telefonní číslo 800 111 055 Komerční banka, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky - Spotřebitelské i Hotovostní

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - již nenabízené produkty Platný od 1. 9. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Kreditní karty... 2 2. Kreditní karty... 2 3. Povolené přečerpání... 3 4. Hotovostní úvěr

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 2 000 000 000 Kč splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001928 Emisní kurz: [Tento údaj

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.40 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2000.00 + 0.150 % z objemu obchodu nad min.100.00 CZK 500000.00 objemu

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit Řešené ukázkové příklady k bakalářské zkoušce z MTP0 1. Peněžní multiplikátor Vyberte potřebné údaje a vypočítejte hodnotu peněžního multiplikátoru pro měnový agregát M1, jestliže znáte následující údaje:

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL Příručka pro klienty V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info@artesa.cz nebo na čísle 800 128 836. 1/23 Artesa, spořitelní družstvo, www.artesa.cz, info@artesa.cz

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky termínovaných účtů (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Definice kontraktu: Kontrakt je kombinací spotového (měnového) obchodu a měnového forwardu. Jedná se o dohodu o spotovém prodeji dohodnutého

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013

Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013 Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013 Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/11 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Účty... 3 3. Výpisy z Účtů... 4 4. Historie transakcí...

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) Objem 1 25 000 Kč 1,00 % z objemu, min.

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více