Finanční skupina Fio Úvěr v různých měnách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční skupina Fio Úvěr v různých měnách"

Transkript

1 Finanční skupina Fio Úvěr v různých měnách - popis produktu - - uživatelská příručka

2 Popis produktu Vážení klienti, Tímto materiálem Vám podrobně představujeme jedinečný produkt Finanční skupiny Fio, kterým je Úvěr v různých měnách, častěji však nazývaný prostě Měnový úvěr. V tomto dokumentu naleznete veškeré informace týkající se charakteristiky produktu, podmínek pro jeho získání a návodu k obsluze prostřednictvím naší elektronické obchodní aplikace e-broker včetně několika FAQ. Cílem produktu je uspokojit zejména dva požadavky: 1. poskytnout klientům účinný a cenově dostupný nástroj k zajištění proti riziku ztráty vlivem změn kurzů na devizových trzích, tj. proti devizovému riziku 2. umožnit vypořádání obchodu v jiné měně, než má klient aktuálně k dispozici na obchodním účtu, aniž by ji musel nakupovat na devizovém trhu, a tedy zvyšoval své náklady na investice o rozdíl nákupního a prodejního kurzu měn, Zajištění proti devizovému riziku spojenému s investicí do cenných papírů je dosaženo tím, že investor si potřebný objem měny, ve které jsou pořizované cenné papíry denominovány, půjčuje proti poskytnutí ekvivalentní záruky v jeho základní měně. Pro tuzemskou osobu je základní měnou obvykle CZK, nicméně není nijak výjimečné, že i český investor nakupující na pražské burze si potřebný objem korun půjčuje pomocí měnového úvěru proti záruce v USD nebo EUR. Půjčka se přistavuje dle devizového kurzu Měna záruky/měna úvěru Prodej platného v den provedení operace. Například zajišťuje-li si tuzemský investor prostředky k nákupu na US trhu a devizový kurz je v daný den kotován CZK/USD 22,30 (nákup) 23,00 (prodej), za přistavený úvěr bude muset poskytnout záruku v objemu 23 x výše úvěru. Po přistavení půjčky má investor kdykoliv možnost se rozhodnout, zda zajištění své investice bude využívat po celou dobu jejího trvání, nebo zda chce začít spekulovat i na změnu devizových kurzů a půjčku operativně zcela nebo částečně splatí z poskytnuté záruky při aktuálním devizovém kurzu. Načerpání měnového úvěru Čerpání měnového úvěru je možno vytvořit dvojím způsobem: 1. Podáním a uspokojením pokynu k nákupu CP, jehož peněžní vypořádání má být dle zadané speciální dispozice provedeno za pomoci čerpání měnového úvěru. Zadavatel pokynu vybere, jaká je jeho základní měna, tj. jaká měna bude poskytnuta do záruky za přijatý měnový úvěr, a zvolí způsob vypořádání přes účet pro měnový úvěr. Měnou úvěru se implicitně rozumí ta měna, v níž jsou nakupované cenné papíry denominovány. V případě uspokojení pokynu dochází k načerpání měnového úvěru přesně ve výši postačující na pokrytí kupní ceny a všech přímo souvisejících poplatků a jako záruka je ve prospěch věřitele převáděna ekvivalentní částka v zadané zdrojové měně. 2. Samostatným pokynem k čerpání měnového úvěru Pomocí zvláštního pokynu je možné načerpat měnový úvěr bez vazby na konkrétní nákup cenných papírů a pouze si tím připravit prostředky k budoucím operacím. Velikost takové transakce je definována buď objemem požadovaného úvěru, nebo velikostí poskytované záruky. POZOR, peníze získané prostřednictvím měnového úvěru je dle smlouvy možno použít výhradně na nákup cenných papírů prostřednictvím vybraných obchodníků (viz příloha smlouvy). Jakékoliv jiné použití (např. výběr v hotovosti, převod na bankovní účet klienta) není přípustné. Čerpaný úvěr může být libovolně navyšován, a to až do výše sjednaného úvěrového rámce, který je vyjadřován v CZK. Úvěry v zahraničních měnách jsou pro účely vyjádření čerpání v CZK přepočítávány aktuálním kurzem devizy Střed. Splácení měnového úvěru Doba, po kterou může být měnový úvěr čerpán, není ze strany věřitele nijak limitována, samozřejmě za předpokladu plnění všech smluvně definovaných podmínek. Investor čerpající měnový úvěr má tedy široké možnosti, jak výši svojí úvěrové angažovanosti regulovat. Čerpaný úvěr může být libovolně načerpáván a splácen, přičemž ke splacení mohou sloužit jak kterékoliv prostředky deponované u věřitele jako záruka, tak vlastní volné prostředky investora deponované na jeho účtu u obchodníka. Dojde-li k úplnému splacení měnového úvěru (popř. měnových úvěrů), je investorovi automaticky vrácena veškerá záruka, kterou do té doby věřiteli poskytl. Při částečném splacení je investorovi vrácena taková část záruky, aby po jejím snížení bylo ručení 100% (podrobně viz následující bod Zajištění měnového úvěru). Před úplným splacením úvěru je vhodné provést zúčtování úroků, které zpravidla nepatrně navýší jeho objem.

3 1. Splacení úvěru z výnosu z prodeje cenných papírů Jestliže investor prodává cenný papír denominovaný ve stejné měně, v jaké zároveň čerpá měnový úvěr, výnos z takového prodeje je automaticky použit ke splacení měnového úvěru. V praxi je takové operace dosaženo tím, že je-li čerpán měnový úvěr a klient zároveň podává prodejní pokyn na cenné papíry denominované ve stejné měně, není umožněno jiné vypořádání prodeje než na obchodní účet investora v téže měně. Tzn. prodává-li investor americké akcie a zároveň čerpá měnový úvěr v USD, může být takový prodej vypořádán výhradně v USD na investorův obchodní účet. V den vypořádání prodeje je pak disponibilní výnos z prodeje (nebo jeho adekvátní část) automaticky převeden z obchodního účtu na úvěrový účet za účelem splacení měnového úvěru. Jestliže investor v době do vypořádání prodeje realizuje za utržené prostředky nákup, automatické splacení měnového úvěru proběhne pouze maximálně ve výši rozdílu mezi objemem prodeje a objemem následného nákupu (případně nákupů). 2. Splacení úvěru z poskytnuté záruky V případě, že investor usoudí, že aktuální vývoj devizových kurzů dává prostor k otevření devizové pozice ve měně, ve které prozatím čerpá měnový úvěr, má kdykoliv možnost pomocí zvláštního pokynu provést splacení úvěru ze záruky, tedy de facto provést devizovou konverzi, kde prodávanou měnou je měna záruky a kupovanou měna úvěru. Tato devizová konverze se provádí v aktuálním kurzu Měna záruky / Měna úvěru Prodej. Pokud by výsledná suma měla být vyšší, než objem úvěru (tj. měna záruky od načerpání úvěru zhodnotila proti měně úvěru), konverze se provede jen v objemu potřebném k úplnému splacení úvěru. Zbylá záruka bude vrácena investorovi. V opačném případě zůstává po konverzi celého objemu záruky část úvěru neuhrazena a nezajištěna a investor musí tento stav napravit. 3. Splacení úvěru z obchodního účtu Získá-li investor prostředky ve měně, ve které právě čerpá měnový úvěr, může je kdykoliv použít k jeho částečnému nebo úplnému splacení. Ke splacení měnového úvěru z obchodního účtu lze rovněž použít prostředky v jiné měně, přičemž nedílnou součástí takové operace je devizová konverze v kurzu Měna splátky / Měna úvěru Prodej, kdy měna splátky je prodávanou měnou a měna úvěru kupovanou. Příslušný pokyn lze zadat buď v objemu použité splátky nebo v objemu splácené části úvěru. POZOR, měnový úvěr plně ochrání investici před devizovým rizikem pouze za jinak stejných podmínek, tj. pokud investor prodejem cenných papírů získá stejný objem prostředků, jaký byl použit k nákupu. Jestliže investice do cenných papírů byla zisková, pokryje výnos z prodeje úhradu celého měnového úvěru a investorovi je vrácen celý objem poskytnuté záruky. Pokud chce investor do své základní měny převést i dosažený zisk, nemá jinou možnost, než jej zkonvertovat v aktuálním devizovém kurzu Základní měna / měna investice Nákup. Jestliže však samotná investice do cenných papírů byla ztrátová, postačí výnos z prodeje ke splacení jen části měnového úvěru a investorovi se vrátí jen taková část záruky, aby zůstalo 100% zajištění zbývajícího úvěru. Tuto zbývající část úvěru pak investor obvykle vyrovná splacením ze záruky, které však proběhne v aktuálním kurzu. Jednoduše vyjádřeno případný zisk či ztrátu z investování do cenných papírů nelze proti devizovému riziku nijak zajistit. Zajištění měnového úvěru Každý měnový úvěr musí být primárně zajištěn převedením ekvivalentní peněžní záruky v jiné měně. Měnový úvěr je pak považován za zajištěný, jestliže objem záruky přepočtený na měnu úvěru pomocí devizového kurzu Střed je vyšší než objem úvěru. Ručení se vyjadřuje jako podíl přepočtené záruky ku objemu úvěru x 100 (tedy v procentech). Je-li ručení >= 100 %, úvěr je dostatečně zajištěn. Jestliže ručení překročí hranici 108% (tj. měna záruky zhodnocuje ku měně úvěru), investorovi je automaticky vrácena část záruky tak, aby výsledné ručení bylo právě 100%. Jestliže naopak měna záruky proti měně úvěru znehodnocuje, úvěr se může stát nedostatečně zajištěným (ručení < 100%) a věřitel má právo vyžadovat doplnění záruky. Klesne-li však ručení pod úroveň 92%, má věřitel právo úvěr vypovědět, ze stávající záruky částečně uspokojit svoji pohledávku a splacení zbylé části úvěru na investorovi vymáhat. INFO: Převáděním dodatečných záruk při znehodnocování měny záruky proti měně úvěru není zajištění proti devizovému riziku nijak narušeno. Po splacení měnového úvěru z výnosu z prodeje cenných papírů je celý objem poskytnutých záruk vrácen investorovi. Kromě primárního zajištění peněžní zárukou je ze strany věřitele vyžadováno též sekundární zajištění nakupovanými cennými papíry nebo hotovostí denominovanými ve měně úvěru. Účelem tohoto požadavku je zajistit, aby prostředky získané prostřednictvím měnového úvěru nemohly být použity v rozporu se smlouvou. Získání měnového úvěru Navštivte Vaši pobočku, kde s Vámi naši pracovníci podepíší Smlouvu o úvěru v různých měnách a další ujednání, ve které si stanovíte úvěrový rámec dle předpokládané výše Vašich investic. Úvěrový rámec je sjednáván na dobu 3 měsíců po jejímž uplynutí je vždy automaticky obnoven, nedojde-li k jeho vypovězení některou ze smluvních stran. Za uzavření Smlouvy a za poskytnutí úvěrového rámce neplatíte žádný poplatek. U větších úvěrových rámců (obvykle nad

4 1,5 miliónu CZK) si věřitel vyhrazuje právo zkoumat bonitu žadatele a vyžádat si pro tento proces potřebné podklady např. přehled závazků, daňové přiznání, účetní výkazy apod. Podání speciálního pokynu k obsluze měnového úvěru ani vlastní převody peněžních prostředků mezi podúčty nejsou nijak zpoplatněny. Žádné poplatky tedy neplatíte, dokud nevyužijete zajištění devizových pozic čerpáním úvěru, které je zpoplatněno úrokem z čerpaného objemu dle Smlouvy. Náklady na zajištění (tj. úroková sazba) se odvíjí od vzájemných poměrů klíčových úrokových sazeb pro jednotlivé měny vyhlašovaných příslušnými centrálními bankami a pohybují se obvykle v rozmezí 2-4% p.a. Návod k obsluze prostřednictvím aplikace e-broker Informace o aktuálním stavu měnového úvěru a kompletní sadu nástrojů k jeho obsluze naleznete na stránce Peníze. Informace o stavu úvěru: Jestliže Procento ručení je menší než 100,00%, je potřeba výši záruky posílit alespoň o velikost rozdílu mezi položkami Požadované ručení a Ručení. Tabulka se stavy jednotlivých podúčtů Je-li zůstatek podúčtu záporný, znamená to, že v příslušné měně je právě čerpán měnový úvěr. Je-li naopak kladný, v příslušné měně byla poskytnuta záruka. Ikonky pro podání pokynů k obsluze měnového úvěru: pokyn ke splacení úvěru ze záruky pokyn ke snížení záruky pokyn k zaúčtování úroků pokyn k čerpání úvěru pokyn ke splacení úvěru z obchodního účtu pokyn k doplnění záruky Nákup cenných papírů s využitím měnového úvěru provedete tak, že na příslušném formuláři pro podání nákupního pokynu zadáte v okně Způsob vypořádání následující dispozici: Účet pro měnový úvěr Měna, kde jako Měna zvolíte tu měnu, která se v dostatečném objemu nachází na Vašem obchodním účtu a bude převedena do záruky. POZOR! Zvolíte-li jako způsob vypořádání Obchodní účet - Měna a uvedená Měna bude odlišná od té, ve které jsou denominovány nakupované cenné papíry, bude společně s uspokojením nákupního pokynu automaticky provedena devizová konverze v odpovídajícím objemu.

5 Podrobná charakteristika pokynů k obsluze měnového úvěru V popisu pokynů jsou používány následující zkratky: Smlouva = Smlouva o úvěru v různých měnách a další ujednání OU = obchodní účet u FIO, burzovní společnosti, a.s. UU = úvěrový účet dle Smlouvy, vedený věřitelem BaFio, a.s. podúčet UU = podúčet UU v jedné konkrétní měně Čerpání úvěru samostatným pokynem Pokyn slouží k získání jiné měny, než máte právě k dispozici na Vašem OU. Na straně Úvěru zvolte měnu, kterou chcete získat. Na straně Záruky zvolte měnu, kterou máte právě volnou na OU a jíž budete za půjčenou měnu ručit. Stačí zadat jen jeden z těchto údajů a pomocí tlačítka Dopočítej zjistit ten druhý. Po odeslání pokynu bude z Vašeho OU převedena záruka na podúčet UU v měně záruky. A z podúčtu UU v měně úvěru budou převedeny zapůjčené prostředky na OU. Otevře se tak úvěrová pozice, jejíž objem čerpání bude úročen dle podmínek Smlouvy. Touto otevřenou pozicí jste zajistěni proti riziku změny devizového kurzu. Splacení úvěru z obchodního účtu Pokyn slouží k vrácení čerpané měny věřiteli z OU. Na straně Úvěru zvolte měnu, kterou máte vypůjčenou. Na straně Splátky zvolte měnu, v níž chcete půjčku splácet. Zpravidla půjde o měnu stejnou, Smlouva však umožňuje i splacení jinou měnou. Chcete-li splatit čerpání úvěru stejnou měnou, musíte vyplnit obje pole Objem částkou, o kterou chcete čerpání snížit. Při splácení jinou měnou definujte objem splátky nebo objem úvěru a dejte Dopočítat Chcete-li splatit celou výši úvěru, zatrhněte volbu Splatit vše. Po odeslání pokynu bude z Vašeho OU převedena příslušná částka na podúčet UU v měně čerpání. Snížením čerpání dojde k nárůstu ručení. Částka převyšující požadované ručení bude pak při nočním clearingu automaticky převedena na OU. Chcete-li převést volné prostředky z ručení ihned, použijte Pokyn ke snížení záruky. Splacení měnového úvěru ze záruky Pokyn slouží k příkazu věřiteli, aby použil Vámi poskytnutou záruku k uhrazení své pohledávky z Vaší otevřené úvěrové pozice. Na straně Úvěru zvolte měnu, ve které čerpáte úvěr. Na straně Záruky zvolte měnu, kterou půjčku splatíte, tedy měnu, kterou jste dříve poskytli jako záruku. Objem transakce definujte buď částí úvěru, kterou chcete splatit, nebo objemem záruky, kterou chcete ke splacení použít. Po odeslání pokynu bude půjčka (resp. její část) uhrazena poskytnutou zárukou (resp. její částí). Výsledný efekt pokynu je tedy stejný, jako byste měnu směnili aktuálním devizovým kursem.

6 Pokyn ke snížení záruky Pokyn slouží k příkazu věřiteli, aby převedl z Vámi poskytnuté záruky částku, která přesahuje požadované ručení. Věřitel toto snížení provádí i bez pokynu klienta, a to v případě, že záruka převyšuje požadované ručení o více než 8%. Pokyn je tedy nutno podat jen v případě, že chcete ze záruky uvolnit částku, která přesahuje požadované ručení v rozmezí 1% 8%. Druhým případem, kdy můžete využít tento pokyn, je okamžité uvolnění záruky v případě Splacení úvěru z obchodního účtu. Pro odeslání pokynu je třeba zvolit měnu a částku, kterou chcete ze záruky uvolnit. Dále je možné zvolit datum, kdy má ke snížení záruky dojít okamžitě (dnešní datum), či v budoucnosti. Po odeslání pokynu bude zadaná částka převedena z podúčtu UU na OU. Jestliže bezprostředně po uvolnění požadovaného objemu záruky by procento ručení pokleslo pod 100%, bude pokyn ke snížení záruky odmítnut. Pokyn k doplnění záruky Pokyn slouží k doplnění záruky na UU. Záruku je třeba doplnit vždy, pokud klesne o více než 8% pod požadované ručení. Zvolte měnu, v níž chcete záruku doplnit. Dále můžete zvolit částku, kterou chcete ke zvýšení převést, nebo - vzhledem k tomu, že požadované ručení je vždy uváděno v CZK - zjistit přesnou částku tlačítkem Dopočítej. Po odeslání pokynu bude částka převedena z OU na podúčet UU ve zvolené měně. Pokud k doplnění záruky zvolíte měnu, kterou právě čerpáte, dojde takovým pokynem ke snížení čerpání. Pokyn k zaúčtování úroků Pokyn slouží k výpočtu a zaúčtování úroků z čerpaného úvěru k aktuálnímu dni. Úroky jsou průběžně počítány a zaúčtovány k čerpané částce vždy na konci kalendářního měsíce. Tento pokyn tak oceníte v případě, kdy chcete úvěr splatit v průběhu měsíce a potřebujete znát částku ke splacení včetně příslušenství úvěru, tj. úroků k danému dni. Po stisku tlačítka Odeslat se zobrazí spočtené a dosud nezaúčtované úroky z jednotlivých čerpaných měn. Dalším stiskem tlačítka Odeslat budou tyto částky připočteny k čerpané částce. Následně můžete pokynem ke Splacení úvěru z obchodního účtu či Splacení měnového úvěru ze záruky splatit úvěr včetně úroků a plně tak okamžitě vyrovnat závazky z čerpání úvěru.

e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi

e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi Obsah KAPITOLA 1. O APLIKACI E-BROKER........ 3 1.1 Požadavky na systém 4 1.2 Bezpečnost........4 KAPITOLA 2. ZÁHLAVÍ... 5 2.1 Trhy ČR, USA,

Více

Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Obchodní podmínky poskytování investičních služeb společnosti X-Trade Brokers DM S.A. (Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP )

Obchodní podmínky poskytování investičních služeb společnosti X-Trade Brokers DM S.A. (Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP ) OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky poskytování investičních služeb společnosti X-Trade Brokers DM S.A. (Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP ) ze dne 16. července 2015 1. Pojmy Basic účet Cena Finančního

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2 Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Obsah 1. TYP VAŠÍ KARTY 3 2. PRAKTICKÉ

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH311 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

Kód úvěrových podmínek: IOK115P

Kód úvěrových podmínek: IOK115P Kód úvěrových podmínek: IOK115P Co byste měli vědět o Extra kartě Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru a projevení zájmu o Extra kartu. Jedná se o kreditní kartu, kterou poskytuje společnost Home Credit

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET 1. 1. ČERVNA LEDNA 2011 2010 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 2. KARTA 3 3. POUŽITÍ KARTY

Více

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115N

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115N Úvěrové podmínky Premia karta Home Credit Kód úvěrových podmínek: IZK115N Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě Home Credit Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě Home Credit. Úvěrové

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru a Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce společnosti ESSOX s.r.o. č. 400412US ze dne 10. 4. 2012

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru a Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce společnosti ESSOX s.r.o. č. 400412US ze dne 10. 4. 2012 Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru a Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce společnosti ESSOX s.r.o. č. 400412US ze dne 10. 4. 2012 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115P

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115P Úvěrové podmínky Premia karta Home Credit Kód úvěrových podmínek: IZK115P Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě Home Credit Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě Home Credit. Úvěrové

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚRY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚRY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚRY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚRY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Obsah I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Premia karta České pojišťovny. Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ICK115

Premia karta České pojišťovny. Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ICK115 Premia karta České pojišťovny Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ICK115 Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě České pojišťovny Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě České pojišťovny.

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 195 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN: CZ0000000278 Společnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti. Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů

Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti. Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů 2015 OBSAH: 1. PRODUKTY ČSOB AM... 2 2. ÚČETNÍ SOUVISLOSTI... 3 2.1. ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ ČLENĚNÍ

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Vážený kliente, od 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje podmínky a způsob poskytování spotřebitelských úvěrů (zákon č. 145/2010

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Představení karty. Premia karta Home Credit. výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění

Představení karty. Premia karta Home Credit. výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Představení karty Premia karta Home Credit výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: IZK114P Co byste měli vědět o Vaší

Více

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Účinné od 28. 2. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Tyto všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více

Průvodce aplikací e-broker

Průvodce aplikací e-broker Finanční skupina Fio průvodce základními úkony a možnostmi aplikace pro nové uživatele www.fio.cz Obsah 1. Jak se poprvé přihlásit do aplikace e-broker...3 2. Jak odblokovat on-line kurzy pro USA a SRN...4

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více