Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z Platnost od

2

3 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Profil absolventa Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat 13 3 Učební plán Celkový Ročníkový 34 4 Učební osnovy Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Občanský a společenskovědní základ Člověk a příroda Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Životní prostředí člověka Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Člověk a zdraví Výchova ke zdraví -B Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce VO 267 Strana 3 z 347

4 4.8.2 Práce s laboratorní technikou ve fyzice Využití digitálních technologií Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk - NJ, FJ Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka volitelná latina, matematika, český a anglický jazyk Volitelné vzdělávací aktivity Volitelný seminář I Volitelný seminář II Volitelný seminář III Nepovinné vzdělávací aktivity Nepovinný seminář I Školní projekty Nový projekt Hodnocení žáků a autoevaluace školy 343 Strana 4 z 347

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. Motivační název: Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Délka studia 8 Forma studia denní forma vzdělávání Předkladatel: Název školy Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy REDIZO IČ Adresa TÁBORSKÁ 1685, ŘÍČANY Ředitel PaedDr. MILENA URBANOVÁ Kontakty Telefon www Fax Zřizovatel: Název IČ Kontakt Adresa Telefon Fax www PaedDr. MILENA URBANOVÁ, TOMÁŠ URBAN 5. KVĚTNA 710, ŘÍČANY Strana 5 z 347

6 2 Charakteristika školy a ŠVP 2.1 Charakteristika školy Charakteristika školy Masarykovo klasické gymnázium pracuje již 17 let. Nese název prvního čs. prezidenta TGM. Cílem školy je naplňovat ideály ve vzdělávání a lidskosti. Škola se nachází na okraji města Říčan, 22 km od Prahy, v čisté krajině s množstvím lesů a rybníků. Svými aktivitami se škola snaží být i vzdělávacím centrem pro region /dálkové studium gymnázia při zaměstnání, vzdělávání učitelů, STK v IVT a jazycích, jazykové kurzy,.../. Budova školy byla původně podnikovou mateřskou školkou. V současnosti je upravena pro provoz gymnázia. Vzhledem k malé kapacitě školy se zajímáme o dostavbu školy a její rekonstrukci. Město Říčany, které budovu vlastnilo, ji v lednu 2006 prodalo Masarykovu klasickému gymnáziu. Vzhledem k tomu, že do objektu se nikdy neinvestovalo, čeká nás i zásadní rekonstrukce stávajícího objektu /výměna oken, rozsáhlá oprava fasády,.../ a rozšíření stávající kapacity školy-dostavba budovy. Škola je centrem středního vzdělávání pro středočeský region, speciálně dřívější obvod Prahavýchod. Dopravní spojení je zajišťováno jak vlakem, tak autobusem i integrovaným dopravním systémem města. Chceme pokračovat ve vytváření příznivého klimatu školy, v nastolených pravidlech partnerství a v komunikaci se studenty to vše za předpokladu sounáležitosti studenta i pedagoga se školou jako takovou. Velikost školy A. - nižší stupeň 8letého gymnázia: - počet tříd celkem: 5 - počet tříd v ročníku: průměrná naplněnost tříd: 30 - označení tříd: prima, sekunda, tercie A, tercie B, kvarta B. - vyšší stupeň 8letého gymnázia: - počet tříd celkem: 4 - počet tříd v ročníku 1 - průměrná naplněnost tříd: 25 - označení tříd: kvinta, sexta, septima, oktáva Vybavení školy Prostorové podmínky jsou prozatím postačující. Pracovní prostředí je v souladu s hygienickými a bezpečnostními normami. Pravidelně je zajišťována technická údržba. Prostorové podmínky chceme zcela zdokonalit přístavbou školy /bezbarierový Strana 6 z 347

7 přístup, 5 tříd, 5 kabinetů, aula, šatny/. Pro výuku odborných předmětů slouží v současnosti učebny: IVT, multimediální učebna, pracovna chemie, jazyků, knihovna. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny základním didaktickým vybavením /TV, DVD, dataprojektor, VHS/. Výtvarná výchova využívá grafický lis v suterénu školy Výuku TV realizujeme na hřišti v areálu školy. Současně využíváme atletického stadionu Sokola Říčany, sokolovny Sokola Říčany, sportovní haly Města Říčany, tělocvičny 3.ZŠ Říčany, tenisové kurty Oaza Říčany. V suterénu školy je příležitostně k dispozici i sauna. Žáci mohou pro práci i komunikaci využívat nejen učebny výpočetní techniky, ale i počítače přístupné v další prostoře školy, všechny jsou napojeny on-line na internet. Všechny kabinety jsou vybaveny pomůckami důležitými pro výuku v daném předmětu / Čj, D, Z, Bi, Ch, M, F/. V suterénu školy jsou umístěny automaty na studené i teplé občerstvení včetně plněných baget a dalších drobností. U kuchyně funguje také kiosek, kde je možné zakoupit jakékoliv občerstvení. V budově není zaveden bezbarierový přístup. Šatní prostory v suterénu školy budou s dostavbou školy rekonstruovány. V současné Době fungují zamykací kóje na obuv, věšáky na kabáty u tříd. Stravování žáků je zajištěno školní kuchyní, která se nachází v suterénu školy a je zřízena soukromým subjektem J+J, s.r.o. Firmě jsou prostory kuchyně pronajaty. Díky umístění školy uprostřed zahrady, je možná relaxace dětí i venku o přestávkách nebo po ukončení školy. Na zahradě jsou, kromě hřiště, umístěny lavičky, pinpongové stoly a příjemný udržovaný trávník/. Charakteristika pedagogického sboru Složení pedagogického sboru odpovídá jednak potřebě efektivně skloubit aprobační požadavky a nároky na učitele s kompetencemi důležitými pro moderní výchovu a vzdělávání. Právě na přístup k žákům, komunikaci a nejnovější metody, formy a výchovně-vzdělávací strategie bylo v minulých letech převážně zaměřeno další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nadále budeme pokračovat ve vzdělávání pedagogických pracovníků s důrazem na jejich schopnosti zajistit osvojování klíčových kompetencí u žáků. Pedagogický sbor je v optimálním odborném a věkovém složení se smyslem pro toleranci a komunikaci jak mezi sebou, tak vůči žákům i okolí. Pedagogický sbor tvoří 24 učitelů /10 mužů, 14 žen/ včetně ředitelky školy a Strana 7 z 347

8 zástupkyně ředitelky školy. Dbáme na dodržení plné aprobovanosti učitelů a systematické další vzdělávání pedagogů. Škola zabezpečeuje systém specializace pedagogů na poskytování poradenských služeb ve spolupráci se školským poradenským zařízením: - v oblasti výchovného poradenství za využití spolupráce s pedagogicko-psych. poradnou, Úřadem práce, VŠ a dalšími institucemi. - na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami /včetně specializace na cizí jazyky/. - na poradenství v oblasti negativních společenských jevů, kdy jsou využívány kontakty s protidrogovým centrem, Městem Říčany, odbornými psychology. - na práci s nadanými studenty /olympiády, soutěže/. Vzdělávací program umožňuje pedagogům rozvíjet tvořivý styl práce, zapojovat odlišné metodické postupy s ohledem na věkové zvláštnosti žáků, využívat diferencovaného vyučování, kooperativních metod. Neomezuje učitele při uplatňování časových i metodických odlišností, které vycházejí z efektivních způsobů výuky.uplatňované organizační formy jsou sestaveny tak, aby byly volně aplikovatelné v různých oborech, představují zvýšenou nabídku volitelných předmětů, podporu experimentů, seminářů, besed, soustředění a jiných forem jako projektové vyučování se zaměřením na nadané žáky s možností individuální práce i kooperace do skupin. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce K dlouhodobým projektům organizovaných školou patří: - prevence sociálně-patologických jevů - Klub mladých diváků Mezinárodní spolupráce je navázána: pravidelné jazykové pobyty na soukromé škole v Anglii /Salisbury/ pravidelné jazykové pobyty ve Francii /Cannes/ v rámci spolupráce s italskými partnery jsme byly zařazeni do Mezinárodního projektu Leonardo společně s dalšími školami EU poznávací a jazykové pobyty Irsko, Skotsko, Rakousko, Německo lyžařský výcvikový kurz Rakousko Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Naší snahou je vytvářet programy, které podporují především spolupráci školy a města, ale i regionu a školy. Jde o dlouhodobé kontakty kulturního i sportovního charakteru, které vrcholí zapojením žáků do divadelních souborů, průvodcovské Strana 8 z 347

9 činnosti, dotazníkových šetření, sportovních klání a mnoha dalších aktivit. Spolupráce s rodiči v rámci třídních kolektivů je velice interaktivní díky zájmu rodičů o dění ve škole. Aktivní spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy je postavena na demokratickém principu a realizována prostřednictvím volené Studentské rady. Pravidla spolupráce respektují práva a povinnosti obou stran, v souladu se stanovenými legislativními normami. Školská rada. Dne byla ustanovena Školská rada orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada má 6 členů, její funkční období je 3 roky a ve své činnosti se řídí podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Školský zákon, v platném znění. Jednání probíhá v souladu s jednacím řádem nejméně 2x do roka. Informační systém Nahlédnutím do webových stránek školy / je možné získat základní i aktuální informace o škole jako celku. V případě zájmu zde lze najít i podrobné informace o jednotlivých aktivitách školy a projektech. Slouží rovněž ke komunikaci s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím zveřejněných ových adres. Strana 9 z 347

10 2.2 Profil absolventa Profil absolventa Úspěšným ukončením příslušného školního vzdělávacího programu dosáhne žák A - u nižšího stupně 8letého studia základní vzdělání B - u vyššího stupně 8letého studia střední vzdělání s maturitou Prioritou je příprava na VŠ a osvojování základní orientace na trhu práce včetně uplatnění v zemích EU. Oblast jazyková a výpočetní techniky se odráží v širokém spektru zájmu absolventů o studium vysokých škol velmi širokého spektra od technických směrů až po směry humanitní. Klademe důraz nejen na získání znalostí, ale také na utváření charakteru žáka, na individuální možnosti žáka, na respekt k potřebám jedince, na uvědomění si demokratických principů společnosti. Vedeme žáky k etnické a náboženské toleranci, ke kladnému vztahu k životnímu prostředí. Důsledně, prokazatelně a pravidelně jsou žáci informováni o možném ohrožení Zdraví a bezpečnosti při činnostech, jichž se účastní během vzdělávání i výchovných aktivitách. Maturitní zkouška Pokud nebude nařízeno jinak. Školní část maturitní zkoušky začíná v dubnu písemnou maturitní prací z českého jazyka. V květnu pak následují ústní maturitní zkoušky z českého jazyka, anglického jazyka a dvou volitelných předmětů /Nj, Frj, La, M, Ch, Bi, Z, D, IVT, ZSV/. Tato ústní zkouška se koná před maturitní komisí složené z vedení školy, vyučujících a předsedy maturitní komise, kterým je pedagog z jiného školského gymnaziálního zařízení. Vzdělávání se ukončuje maturitní zkouškou.dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Klíčové kompetence Kompetence k učení Dílčí kompetence kompetence k učení Učitel vede žáky k samostatnému objevování při získávání nových poznatků a jejich zpracování. Učíme žáky organizovat a řídit vlastní učení a motivovat se pro další učení. Žáci se učí stanovovat si dostupné cíle a hodnotit míru jejich dosažení jednak sami sebou, ale i v rámci společné diskuze s ostatními žáky. Strana 10 z 347

11 Žáci se naučí orientovat se v širší nabídce informačních zdrojů a využívat tuto skutečnost při tvorbě ročníkových prací. Žáci jsou motivováni pro životní styl obohacený o fyzickou stránku Olympiády a soutěže Kompetence k řešení problémů Dílčí kompetence kompetence k řešení problémů Žáci individuálně či společně řeší úkoly, vzájemně se hodnotí, učí se vyvozovat závěry z vlastních i cizích chyb. Žáci jsou vedeni k orientaci v běžných životních situacích. Učitel pomáhá žákovi pochopit propojenost jednotlivých oborů, rozlišit problémy a hledat jejich příčiny. Žáci se zapojují do soutěží, prezentací, výstav. Učitel aplikuje herní formy řešení problémů vzájemným zadáváním a hodnocením úkolů. Aplikujeme úlohy testového typu a učíme žáky strategii řešení těchto úloh. soutěže a projekty Kompetence komunikativní Dílčí kompetence kompetence komunikativní Učitel vede žáky k aktualizaci a prezentaci poznatků získaných při exkurzích. Učitel směřuje žáky k využívání dostupných prostředků komunikace (knihovna, internet) Učitel učí žáka používat přesná vyjádření adekvátní situaci (zapojení studentů do prezentací, projektů. Vedeme žáky ke vhodné komunikaci mezi sebou, s pedagogy i mimo školu. Rozvíjíme vztahy s jinými školami a subjekty (projekty, mimoškolní aktivity). Využíváme kooperativní formy výuky a vytváříme podmínky pro komunikaci v cizích jazycích (zájezdy, mezinárodní programy). Kompetence sociální a personální Dílčí kompetence kompetence sociální a personální Učitel vede žáka ke schopnosti společně tvořit a vyhodnocovat, vytváří podmínky při praktických cvičeních pro práci ve skupině a dodržování základních pravidel skupiny. Strana 11 z 347

12 Žáci jsou vedeni k respektování pravidel chodu školy, na nichž se sami podílejí. Realizujeme třídní Dny projektové výuky s cílem vytvoření hodnotných mezilidských vztahů, atmosféry tolerance a potlačení xenofobie. Žák je motivován přijímat kulturní odlišnosti jiných sociálních skupin či jiných etnik. Učitelé se snaží dosáhnout harmonického působení ve všech oborech. Uplatňujeme kooperativní a týmovou práci. Organizujeme výuku ve skupinách vytvořených z více tříd a někdy i z více ročníků. Kompetence občanské Dílčí kompetence kompetence občanské Učitel vede žáky k přijetí pravidel platných při realizaci praktických činností ve škole a k poznávání zásad bezpečnosti a zdravého životního stylu. Učíme žáky prezentovat veřejnosti sami sebe a život školy. Vedeme žáky k respektování ekologických souvislostí. Celoškolní projekty Kompetence pracovní Dílčí kompetence kompetence pracovní Učitel vede žáky k poznávání zásad bezpečnosti práce, ochrany svého zdraví i druhých, ochrany kulturních a společenských hodnot Žák získává základní dovednosti v laboratorní technice, při práci s modely a využitím výpočetní techniky Žák uplatňuje vytrvalost a soustavnost při plnění zadaných úkolů Žáci pracují ve školních kroužcích ( např. keramický, biologický,výtvarný) a školních klubech. Žáci provádějí praktická cvičení a laboratorní práce. Kompetence k podnikavosti 2.3 Charakteristika ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Strana 12 z 347

13 Zaměření školy je všeobecné a humanitní předměty s důrazem na výuku cizích jazyků a výpočetní techniky. Zaměření školy naplňuje cíle základního /v nižším stupni 8letého gymnázia/ a gymnaziálního vzdělávání. Základním cílem ŠVP je rozvíjení klíčových kompetencí žáka, které jsou jasně definovány v Rámcovém vzdělávacím programu /RVP ZV, RVP GV/ a vycházejí z obecně formulovaných hodnot společnosti. Škola rozvíjí spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy postavenou na demokratickém principu. Práva a povinnosti žáků jsou shrnuty ve Školním řádu. Důsledně, prokazatelně a pravidelně jsou žáci instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při činnostech, jichž se účastní v průběhu vzdělávání i výchovných aktivitách. Škola realizuje vhodný režim vyučování v návaznosti na povinné a nepovinné vzdělávání. Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení je orgqanizováno podle ustanovení školského zákona Vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách. Do konce ledna je na webových stránkách školy i na informační tabuli na hlavní nástěnce školy zvěřejněn počet přijímaných uchazečů pro další školní rok. Do 1. ročníku vyššího stupně gymnázia je možné přijímat uchazeče, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň 8letého gymnázia /základní vzdělání/. Přijímací zkouška se koná formou testu zjišťujícího vědomosti a dovednosti nepřesahující RVP ZV. Do konce března jsou příjímací kriteria zveřejněna na webových stránkách školy. Přihlášku podává žák řediteli školy na které studuje na předepsaném tiskopisu. Přihlášku lze pro první kolo přijímacího řízení podat pouze na jednu střední školu. Maturitní zkouška Pokud nebude nařízeno jinak. Školní část maturitní zkoušky začíná v dubnu písemnou maturitní prací z českého jazyka. V květnu pak následují ústní maturitní zkoušky z českého jazyka, anglického jazyka a dvou volitelných předmětů /Nj, Frj, La, M, Ch, Bi, Z, D, IVT, ZSV/. Tato ústní zkouška se koná před maturitní komisí složené z vedení školy, vyučujících a předsedy maturitní komise, kterým je pedagog z jiného školského gymnaziálního zařízení Začlenění průřezových témat Strana 13 z 347

14 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce tercie Biologie úvod do biologie člověka Výchova ke zdraví -B Změny v životě člověka a jejich reflexe; Osobnostní a sociální rozvoj Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce tercie Výchova k občanství člověk jako jedinec Výchova ke zdraví -B Změny v životě člověka a jejich reflexe Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce tercie kvarta Výchova k občanství člověk jako jedinec Výchova ke zdraví -B Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Tělesná výchova sportovní hry Psychohygiena - integrace ve výuce tercie kvarta Biologie úvod do biologie člověka Výchova ke zdraví -B Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Tělesná výchova sportovní hry Kreativita - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Kreativita - integrace ve výuce prima sekunda Hudební výchova 1. Pěvecké návyky, rozšiřování hlasového rozsahu, mutace, realizace zvukových doprovodů Výtvarná výchova prima Hudební výchova 2. Pěvecké návyky, rozšiřování hlasového rozsahu, mutace, realizace hudebních doprovodů Strana 14 z 347

15 tercie kvarta Výtvarná výchova sekunda Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Hudební výchova 3. Pěvecké návyky, rozšiřování hlasového rozsahu, mutace, realizace hudebních doprovodů Výtvarná výchova tercie Tělesná výchova sportovní hry Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Hudební výchova 4. Pěvecké návyky, rozšiřování hlasového rozsahu, mutace, realizace hudebních doprovodů Výtvarná výchova kvarta Poznávání lidí - integrace ve výuce prima sekunda kvinta septima oktáva Dějepis člověk v dějinách; počátky lidské společnosti; nejstarší civilizace; kořeny evropské kultury Výchova k občanství člověk ve společnosti Výchova ke zdraví -B Vztahy mezi lidmi, formy soužití Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Dějepis člověk v dějinách; PRAVĚK počátky lidské civilizace; STAROVĚK - nejstarší civilizace; STAROVĚK - kořeny evropské kultury Další cizí jazyk - NJ, FJ francouzský jayzk Volitelný seminář I VDS Volitelný seminář I VXX Strana 15 z 347

16 Mezilidské vztahy - integrace ve výuce prima Výchova ke zdraví -B Vztahy mezi lidmi, formy soužití tercie Výchova k občanství člověk jako jedinec Komunikace - integrace ve výuce prima Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Výchova k občanství člověk ve společnosti Výchova ke zdraví -B Vztahy mezi lidmi, formy soužití tercie Výchova ke zdraví -B Osobnostní a sociální rozvoj Kooperace a kompetice - integrace ve výuce tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk; francouzský jazyk Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk; francouzský jazyk Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jayzk Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce prima Výchova ke zdraví -B Hodnota a podpora zdraví kvarta Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Tělesná výchova sportovní hry Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce tercie Výchova k občanství Strana 16 z 347

17 člověk jako jedinec Výchova ke zdraví -B Osobnostní a sociální rozvoj Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - integrace ve výuce kvinta Občanský a společenskovědní základ člověk jako jedinec, člověk a svět práce Tělesná výchova sexta septima oktáva Tělesná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - integrace ve výuce kvinta Občanský a společenskovědní základ člověk jako jedinec, člověk a svět práce Tělesná výchova sexta septima oktáva Tělesná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Sociální komunikace - integrace ve výuce sexta Občanský a společenskovědní základ člověk ve společnosti, člověk a svět práce, občan ve státě Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Morálka všedního dne - integrace ve výuce sexta septima Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Občanský a společenskovědní základ občan a právo, člověk a ekonomie, člověk a svět práce Spolupráce a soutěž - integrace ve výuce kvinta Tělesná výchova sexta septima Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Tělesná výchova Občanský a společenskovědní základ občan a právo, člověk a ekonomie, člověk a svět práce Strana 17 z 347

18 oktáva Tělesná výchova Tělesná výchova VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola - integrace ve výuce prima Cizí jazyk - AJ anglický jazyk Výchova k občanství člověk ve společnosti Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce tercie Výchova k občanství stát a právo Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce tercie Dějepis modernizace společnosti.národní obrození a revoluce 1. poloviny 19.století Výchova k občanství stát a právo Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce prima tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Dějepis člověk v dějinách; počátky lidské společnosti; nejstarší civilizace; kořeny evropské kultury Výchova k občanství stát a právo Dějepis modernizace společnosti od poloviny 19.století do první světové války Dějepis člověk v dějinách; PRAVĚK počátky lidské civilizace; STAROVĚK - nejstarší civilizace; STAROVĚK - kořeny evropské kultury Zeměpis Politický zeměpis Volitelný seminář I VDS Dějepis MODERNÍ DĚJINY - od revolučního roku do konce II. světové války Volitelný seminář I VXX; VZS VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Strana 18 z 347

19 Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce kvarta kvinta oktáva Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka Cizí jazyk - AJ anglický jazyk Občanský a společenskovědní základ úvod do filosofie a religionistiky Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Cizí jazyk - AJ anglický jazyk Dějepis křesťanství a středověká Evropa Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Dějepis objevy a dobývání.počátky nové doby Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk; francouzský jazyk Výchova k občanství mezinárodní vztahy, globální svět Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk; francouzský jazyk Cizí jazyk - AJ anglický jazyk Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jayzk Dějepis STŘEDOVĚK vrcholný a pozdní Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk Dějepis NOVOVĚK,Nové objevy a vliv osvícenství na společnost,zrod průmyslové společnosti a revoluce v dějinách Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk Strana 19 z 347

20 Jsme Evropané - integrace ve výuce prima sekunda tercie kvinta septima oktáva Výtvarná výchova prima Výtvarná výchova sekunda Dějepis modernizace společnosti.národní obrození a revoluce 1. poloviny 19.století Cizí jazyk - AJ anglický jazyk volitelná latina, matematika, český a anglický jazyk anglický jazyk Fyzika magnetismus a elektromagnetismus Občanský a společenskovědní základ úvod do filosofie a religionistiky Globalizační a rozvojové procesy - integrace ve výuce kvinta sexta oktáva Cizí jazyk - AJ anglický jazyk Zeměpis Obyvatelstvo Zeměpis Obyvatelstvo a sídla; Světové hospodářství; Politický zeměpis; Krajina a životní prostředí Občanský a společenskovědní základ úvod do filosofie a religionistiky Volitelný seminář I VZS Globální problémy, jejich příčiny a důsledky - integrace ve výuce kvinta sexta Cizí jazyk - AJ anglický jazyk Zeměpis Obyvatelstvo Další cizí jazyk - NJ, FJ francouzský jayzk volitelná latina, matematika, český a anglický jazyk anglický jazyk Zeměpis Strana 20 z 347

21 oktáva Světové hospodářství; Krajina a životní prostředí Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Volitelný seminář I VZS Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce - integrace ve výuce kvinta sexta oktáva Cizí jazyk - AJ anglický jazyk Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Občanský a společenskovědní základ úvod do filosofie a religionistiky Žijeme v Evropě - integrace ve výuce kvinta sexta oktáva Cizí jazyk - AJ anglický jazyk Další cizí jazyk - NJ, FJ francouzský jayzk Zeměpis Světové makroregiony Cizí jazyk - AJ anglický jazyk Další cizí jazyk - NJ, FJ francouzský jazyk Vzdělávání v Evropě a ve světě - integrace ve výuce kvinta sexta oktáva Cizí jazyk - AJ anglický jazyk Fyzika molekulová fyzika a termika Další cizí jazyk - NJ, FJ francouzský jazyk Cizí jazyk - AJ anglický jazyk MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference - integrace ve výuce sekunda Výchova k občanství člověk a společnost Strana 21 z 347

22 tercie oktáva Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Lidské vztahy - integrace ve výuce prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Dějepis člověk v dějinách; počátky lidské společnosti; nejstarší civilizace; kořeny evropské kultury Dějepis křesťanství a středověká Evropa Tělesná výchova sportovní hry Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka Tělesná výchova sportovní hry Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka Výchova k občanství stát a hospodářství Cizí jazyk - AJ anglický jazyk Dějepis člověk v dějinách; PRAVĚK počátky lidské civilizace; STAROVĚK - nejstarší civilizace; STAROVĚK - kořeny evropské kultury Dějepis STŘEDOVĚK vrcholný a pozdní Volitelný seminář I VDS Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Volitelný seminář I VXX Etnický původ - integrace ve výuce sekunda Dějepis křesťanství a středověká Evropa Strana 22 z 347

23 tercie sexta oktáva Výchova k občanství člověk a společnost Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka Biologie úvod do biologie člověka Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka Dějepis STŘEDOVĚK vrcholný a pozdní Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Multikulturalita - integrace ve výuce sekunda tercie kvarta kvinta sexta Výchova k občanství člověk a společnost Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Cizí jazyk - AJ anglický jazyk Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk; francouzský jazyk Cizí jazyk - AJ anglický jazyk Zeměpis Obyvatelstvo Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jayzk volitelná latina, matematika, český a anglický jazyk anglický jazyk Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk Strana 23 z 347

24 oktáva Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Další cizí jazyk - NJ, FJ německý jazyk Volitelný seminář I VZS Princip sociálního smíru a solidarity - integrace ve výuce prima sekunda tercie oktáva Výchova k občanství člověk ve společnosti Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Základní problémy sociokulturních rozdílů - integrace ve výuce kvinta sexta oktáva Zeměpis Obyvatelstvo Cizí jazyk - AJ anglický jazyk Občanský a společenskovědní základ člověk ve společnosti, člověk a svět práce, občan ve státě Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka volitelná latina, matematika, český a anglický jazyk anglický jazyk Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Volitelný seminář I VZS Psychosociální aspekty interkulturality - integrace ve výuce sexta oktáva Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Občanský a společenskovědní základ úvod do filosofie a religionistiky Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí - integrace ve výuce oktáva Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Strana 24 z 347

25 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy - pokrytí předmětem Životní prostředí člověka Ekosystémy - integrace ve výuce sekunda kvarta Biologie ekologie Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka Základní podmínky života - pokrytí předmětem Životní prostředí člověka Chemie Základní podmínky života - integrace ve výuce sekunda kvarta kvinta septima Biologie ekologie Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka Zeměpis Zemské těleso Volitelný seminář I VZS Lidské aktivity a problémy životního prostředí - pokrytí předmětem Životní prostředí člověka Chemie Lidské aktivity a problémy životního prostředí - integrace ve výuce sekunda kvarta Biologie ekologie Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka Strana 25 z 347

26 kvinta cvičení z anglického jazyka Cizí jazyk - AJ anglický jazyk Vztah člověka k prostředí - pokrytí předmětem Životní prostředí člověka Chemie Vztah člověka k prostředí - integrace ve výuce sekunda kvarta kvinta septima Biologie ekologie Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka cvičení z anglického jazyka Cizí jazyk - AJ anglický jazyk Fyzika magnetismus a elektromagnetismus Problematika vztahů organismů a prostředí - integrace ve výuce sexta Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Člověk a životní prostředí - integrace ve výuce kvinta sexta septima Cizí jazyk - AJ anglický jazyk Zeměpis Litosféra; Atmosféra; Hydrosféra; Pedosféra; Biosféra a krajinná ekologie volitelná latina, matematika, český a anglický jazyk anglický jazyk Fyzika molekulová fyzika a termika Zeměpis Krajina a životní prostředí Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Cizí jazyk - AJ anglický jazyk Strana 26 z 347

27 oktáva Další cizí jazyk - NJ, FJ francouzský jazyk volitelná latina, matematika, český a anglický jazyk anglický jazyk Volitelný seminář I VZS Volitelný seminář I VZS Životní prostředí regionu a České republiky - integrace ve výuce sexta septima Fyzika elektřina MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Zeměpis Česká republika; Místní region Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Fyzika magnetismus a elektromagnetismus Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - integrace ve výuce kvinta oktáva Zeměpis Zemské těleso Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - integrace ve výuce sekunda kvarta sexta Výchova k občanství člověk a společnost Dějepis rozdělený a integrující se svět Výchova k občanství stát a hospodářství; mezinárodní vztahy, globální svět Zeměpis Strana 27 z 347

28 oktáva Obyvatelstvo a sídla Dějepis SOUDOBÉ DĚJINY - od studené války až po současnost Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Stavba mediálních sdělení - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Stavba mediálních sdělení - integrace ve výuce kvarta oktáva Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Vnímání autora mediálních sdělení - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Vnímání autora mediálních sdělení - integrace ve výuce kvarta oktáva Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Fungování a vliv médií ve společnosti - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Fungování a vliv médií ve společnosti - integrace ve výuce kvarta oktáva Dějepis rozdělený a integrující se svět Dějepis SOUDOBÉ DĚJINY - od studené války až po současnost Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Tvorba mediálního sdělení - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Tvorba mediálního sdělení - integrace ve výuce tercie Informační a komunikační technologie zdroje a vyhledávání informací, komunikace Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Strana 28 z 347

29 kvarta kvinta oktáva Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Práce v realizačním týmu - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Práce v realizačním týmu - integrace ve výuce tercie oktáva Informační a komunikační technologie zdroje a vyhledávání informací, komunikace Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Média a mediální produkce - integrace ve výuce kvinta sexta septima oktáva Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Občanský a společenskovědní základ občan a právo, člověk a ekonomie, člověk a svět práce Fyzika magnetismus a elektromagnetismus Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Mediální produkty a jejich význam - integrace ve výuce kvinta sexta septima Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Cizí jazyk - AJ anglický jazyk Další cizí jazyk - NJ, FJ francouzský jazyk volitelná latina, matematika, český a anglický jazyk Strana 29 z 347

30 oktáva anglický jazyk Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Uživatelé - integrace ve výuce oktáva Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Účinky mediální produkce a vliv médií - integrace ve výuce oktáva Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Role médií v moderních dějinách - integrace ve výuce oktáva Občanský a společenskovědní základ úvod do filosofie a religionistiky Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Strana 30 z 347

31 3 Učební plán 3.1 Celkový Realizace učebního plánu Strana 31 z 347

32 nižší stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie 1 0 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Člověk a společnost Dějepis 8 0 Výchova k občanství 4 0 Člověk a příroda Fyzika Chemie Biologie 6 0 Zeměpis Životní prostředí člověka X Umění a kultura Hudební výchova 4 0 Výtvarná výchova 6 0 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví -B 2 0 Tělesná výchova 9 0 Člověk a svět práce 4 3 Člověk a svět práce VO 2 0 Práce s laboratorní technikou ve fyzice 1 X Využití digitálních technologií 1 X Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk - NJ, FJ Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka Strana 32 z 347

33 vyšší stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 4 4 Informační a komunikační technologie 4 0 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Člověk a společnost Dějepis Občanský a společenskovědní základ 8 0 Člověk a příroda Fyzika 6 0 Chemie 6 0 Biologie 6 0 Zeměpis 4 0 Životní prostředí člověka X Umění a kultura 4 4 Dějiny umění a kultury - výtvarný obor 4 0 Člověk a zdraví 8 8 Tělesná výchova 8 8 Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk - NJ, FJ volitelná latina, matematika, český a anglický jazyk X Volitelné vzdělávací aktivity Volitelný seminář I 4 X Volitelný seminář II 4 X Volitelný seminář III X Nepovinné vzdělávací aktivity 0 X Nepovinný seminář I 0 X Strana 33 z 347

34 3.2 Ročníkový nižší stupeň Vzdělávací oblasti (obory) SVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie X X 1 X 1 0 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie X Biologie Zeměpis Životní prostředí člověka X X X X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví -B 1 X 1 X 2 0 Tělesná výchova Člověk a svět práce 4 3 Člověk a svět práce VO X Práce s laboratorní technikou ve fyzice 1 X X X 1 X Využití digitálních technologií X X X 1 1 X Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk - NJ, FJ X X Cvičení z Matematiky, Českého a Anglického jazyka X Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku N - nepovinný; * - volitelný bez skupiny Strana 34 z 347

35 vyšší stupeň Vzdělávací oblasti (obory) SVP RVP Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 4 4 Informační a komunikační technologie 1 1 X Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Člověk a společnost Dějepis Občanský a společenskovědní základ Člověk a příroda Fyzika X 6 0 Chemie X 6 0 Biologie X 6 0 Zeměpis 2 2 X X 4 0 Životní prostředí člověka X X X X Umění a kultura 4 4 Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Člověk a zdraví 8 8 Tělesná výchova Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk - NJ, FJ volitelná latina, matematika, český a anglický jazyk X X Volitelné vzdělávací aktivity Volitelný seminář I X X X Volitelný seminář II X X X Volitelný seminář III X X X X Nepovinné vzdělávací aktivity 0 X Nepovinný seminář I X X 2 N 2 N 0 X Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku N - nepovinný; * - volitelný bez skupiny Strana 35 z 347

36 4 Učební osnovy 4.1 Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním i středním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací. V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací. V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce. Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní. Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje Strana 36 z 347

37 přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací. Strana 37 z 347

38 4.1.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Vyučovací předmět matematika vychází z RVPZV. V matematice je kladen důraz na dobré porozumění pojmům a souvislostem, na zvládnutí a rozvoj matematických schopností a dovedností a jejich využití v praktických činnostech,na rozvíjení logického myšlení,srozumitelnou a věcnou argumentaci, na efektivní využití osvojeného matematického aparátu, na rozvoj tvořivosti,geometrické představivosti a abstrakce. Ve výuce matematiky je zohledněn rozvoj výpočetní techniky. Žáci jsou vedeni k tvůrčí práci se získanými informacemi. V nižších ročnících se schopnosti žáků rozvíjejí i pomocí matematických soutěží (Klokan, Pythagoriáda) a dále se žáci zůčastňují i matematické olympiády. Protože škola připravuje žáky především k dalšímu studiu na VŠ, je důležité budování pozitivního vztahu ke vzdělávání. Absolventi budou i ve svém profesním životě konfrontováni s novými poznatky a neustálé vzdělávání bude součástí jejich pracovní náplně. Poslední ročník studia je chápán jako příprava na maturitu a další studium a tomu odpovídá i učební plán. Časové a organizační vymezení: Předmět matematika se vyučuje v primě 5 hodin týdně, v sekundě, tercii, kvartě, kvintě a sextě 4 hodiny týdně, v septimě a oktávě po 5 hodinách týdně. Na povinné hodiny matematiky navazují v septimě a oktávě volitelné semináře. Jejich se obměňuje podle zaměření a požadavku žáků. Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení: učitel - vede žáky k vyhledávání,třídění a použití informací - motivuje žáky vhodnými otázkami a problémovými úlohami - vede žáky ke správnému použití matematických termínů a symbolů - vede žáky k samostatnému formulování závěrů a ke správné argumentaci - oceňuje dobrou práci žáků a netoleruje ledabylost - vede nadané žáky k účasti v matematických soutěžích Kompetence k řešení problémů: učitel - vede žáky k hledání různých řešení a k jejich zdůvodnění (problémové vyučování) - diskutuje se žáky o verifikaci řešení problému, o příčinách a důsledcích chyb Kompetence komunikativní: učitel - vede žáky k samostatnému myšlení, přesnému vyjadřování a věcné argumentaci - vytváří příležitosti k práci ve skupinách, případně ve dvojicích,usměrňuje žákovské diskuse Kompetence sociální a personální: učitel - zařazuje do vyučování skupinovou práci a vede žáky k vlastní organizaci práce ve Strana 38 z 347

39 skupině a k odpovědnosti za činnost skupiny - vede žáky k respektování názorů druhých Kompetence občanské: učitel - dbá na to, aby žáci respektovali názory druhých - podporuje zodpovědný vztah ke studiu a k plnění povinností - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování Kompetence pracovní: učitel - vede žáky ke kladnému vztahu k práci - vede žáky k sebehodnocení a posouzení svých možností - zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatky z běžného života Učební plán předmětu Ročník Dotace Povinnost (skupina) Dotace skupiny povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný prima - dotace: 4 + 1, povinný opakování učiva umí zapsat a přečíst římská čísla používá množinovou symboliku čte, zapisuje, porovnává a zaokrouhluje přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně umí zobrazit přir. číslo na čísel. ose umí přečíst a zapsat desetinné číslo sčítá a odčítá des.čísla násobí a dělí des. čísla jednociferným přirozeným číslem umí řešit jednoduché rovnice a provádět zkoušku užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka, úsečka, umí je narýsovat a zapsat pomocí symbolů narýsuje a změří daný úhel umí graficky přenést úhel a sestrojit jeho osu opakování učiva Opakování učiva - aritmetika číslo a číslice, římské číslice, množiny přirozená čísla desetinná čísla číselné výrazy rovnice Opakování učiva geometrie bod, přímka, polopřímka, úsečka úhly dvojice přímek dvojice úhlů kruh, kružnice rovinné obrazce prostorové útvary Strana 39 z 347

40 rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů pojmenuje a symbolicky zapíše vžij. polohu dvou přímek pozná dvojice vedlejších a vrcholových úhlů zná pojem kruh, kružnice, poloměr, průměr umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku rozezná prostorové útvary (hranoly, válec, jehlan, kužel) desetinná čísla - umí zobrazit des. číslo na číselné ose - porovnává a zaokrouhluje des. čísla - sčítá, odčítá a násobí des. čísla - dělí des. čísla přirozeným i desetinnými čísly - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností - převádí jednotky Do: F (prima) : učíme se měřit celá čísla rozlišuje kladná a záporná čísla umí zobrazit kladná a záporná čísla na číselné ose chápe pojem opačné číslo určí absolutní hodnotu daného čísla sčítá, odčítá, násobí a dělí dvě celá čísla řeší jednoduché slovní úlohy umí zobrazit záporná des.čísla na číselné ose provádí číselné operace se zápornými des. čísly desetinná čísla celá čísla, záporná desetinná čísla Desetinná čísla. - čtení a zápis v desítkové soustavě - zobrazení na číselné ose - porovnávání - zaokrouhlování - početní operace - převody jednotek Celá čísla čtení a zápis čísla zobrazení na číselné ose opačné číslo absolutní hodnota početní operace číselné výrazy Záporná desetinná čísla čtení a zápis čísla zobrazení na číselné ose početní operace Aritmetický průměr umí vypočítat aritmetický průměr a odchylku od aritmet. průměru Číselná osa a soustava souřadnic Strana 40 z 347

41 - umí zobrazit a zapsat souřadnice bodu na číselné ose i v pravoúhlé soustavě souřadnic dělitelnost přirozených čísel - zná pojem násobek, dělitel - umí použít znaky dělitelnosti - rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené - rozloží číslo na součin prvočísel - rozumí pojmu soudělná a nesoudělná čísla - určuje a užívá násobky a dělitele včetně nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele - řeší slovní úlohy s využitím dělitelnosti přirozených čísel úhly a jejich velikost užívá jednotky stupeň, minuta sčítá a odčítá úhly početně i graficky násobí úhly přirozeným číslem graficky a početně dělí úhly dvěma graficky a početně umí zkonstruovat úhly velikosti 90, 60, 45, 30, 15, 120 stupňů kružítkem dělitelnost přirozených čísel úhly a jejich velikost Dělitelnost přirozených čísel násobek, dělitel znaky dělitelnosti prvočísla a čísla složená, rozklad čísla na součin prvočísel největší společný dělitel soudělná a nesoudělná čísla nejmenší společný násobek Úhly a jejich velikosti početní operace s velikostmi úhlů konstrukce úhlů kružítkem Z (prima) : Mapy osová a středová souměrnost pomocí průsvitného papíru i měřením ověří vlastnosti shodných geometrických obrazců. určí osu souměrnosti osově souměrného obrazce a střed souměrnosti ve středově souměrných rovinných útvarech středová a osová souměrnost Osová a středová souměrnost Strana 41 z 347

42 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině sestrojí obraz v osové i středové souměrnosti sekunda - dotace: 4, povinný zlomky převede zlomek na desetinné číslo a naopak upraví smíšené číslo na zlomek a nepravý zlomek na smíšené číslo porovná dva zlomky zobrazí daný zlomek na číselné ose sčítá a odčítá zlomky násobí a dělí dva zlomky upraví složený zlomek řeší slovní úlohy vedoucí k základním operacím se zlomky zlomky CVM,CVČJ,CVAJ (sekunda) : cvičení z matematiky racionální čísla zobrazí racionální číslo na číselné ose porovnává racionální čísla. sčítá, odčítá, násobí a dělí dvě racionální čísla řeší slovní úlohy na užití racionálních čísel v praxi racionální čísla CVM,CVČJ,CVAJ (sekunda) : cvičení z matematiky trjúhelníky určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a zná jejich vlastností pojmenuje, znázorní a správně užívá základní pojmy (strana, výška,vnitřní a vnější úhly, střední příčka, těžnice, těžiště) trojúhelníky Zlomky početní operace smíšené zlomky složený zlomek Racionální čísla Trojúhelníky pojem, druhy vnitřní a vnější úhly trojúhelníku těžnice, střední příčky, výšky kružnice opsaná, vepsaná obsah trojúhelníků Strana 42 z 347

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 SPOLEČNÁ ČÁST...4 2. Identifikační údaje...5

Více

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK je jedna věc stejně dobrá a krásná, a to je pozorovat. Pozorovat, vidět, objevovat,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o. Školní vzdělávací program pro základní a gymnaziální vzdělávání vypracován podle RVP ZV a RVP G šestiletý program Hlučín 2014 Vize školy V našem plánu vycházíme

Více

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 školní vzdělávací program I ve mně je lídr č.j.: mand/650/2014. Každý může být úspěšný. Začlenění Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 PLACE HERE I ve mně je lídr č.j.:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny žáky Verze druhá z 01. 09. 2010 Platnost 1.9.2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 872/2009-A Název školy: Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Adresa: Omská 1300, 100 00 Praha 10 Identifikátor: 600006646 IČ: 63109026 Místo

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 OBSAH: ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A 04-ŠVP-Matematika-P,S,T,K strana 1 (celkem 11) 1. 9. 2014 P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A Charakteristika předmětu: Matematika vytváří postupným osvojováním matematických pojmů, útvarů, algoritmů a

Více

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 9/2014 Účinnost

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice. Osmileté studium

Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice. Osmileté studium Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice Osmileté studium 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Velikost školy... 6 2.1 Vybavení školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

Strojírenská a elektrotechnická zařízení Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 Školní vzdělávací program Strojírenská a elektrotechnická zařízení Varianta 1.3 Dle RVP 23-41-M/01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu V předmětech Pracovní činnosti a Praktické činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Obsah Identifikační údaje.. 6 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - denní studium - A. pro nižšší stupeň šestiletého gymnázia (v souladu s Rámcovým vzdělávacím

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-106/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 Sídlo Talichova 824, 266 01 Beroun 2 E-mail právnické osoby IČO 47

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 60/08-01 Název školy: Česko-italské jazykové gymnázium, s.r.o. Adresa: Sadská 530, 198 00 Praha 9 Identifikátor: 600 006 361 IČ: 64 578

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ RVP 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JAN NEPOMUK NEUMANN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JAN NEPOMUK NEUMANN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JAN NEPOMUK NEUMANN Určený pro šestiletý cyklus gymnaziálního vzdělávání a zpracovaný podle RVP ZV a RVP GV Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 206/2015 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vítězslava Hálka ODOLENA VODA, Školní 200

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium MASARYKOVO KLASICKÉ GYMNÁZIUM ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce Aristoteles 1 Č.j.:MKG-Ří/280/2015

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro život Identifikační údaje školy Název: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IZO: 600 130 584 IČO:

Více

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR: ŠVP s účinností od 1. 9. 2015 pro výuku žáků třídy: 1. P ve šk. r. 2015-2016 2. P ve šk. r.

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Název školy: EDUCA Parddubice Střední odborná škola, s. r. o. Ředitelka školy: Ing. Lenka Rolečková Koordinátor EVVO: Mgr. Markéta Procházková

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-141/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Jesenická 11, 323

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání DO ŠKOLY S RADOSTÍ Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Verze 2013/2014-1 - OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /nižší stupeň osmiletého gymnázia/ UČÍME SE PRO ŽIVOT I.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /nižší stupeň osmiletého gymnázia/ UČÍME SE PRO ŽIVOT I. GYMNÁZIUM A SOŠ ÚPICE Havlíčkova 812, 542 32 Úpice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /nižší stupeň osmiletého gymnázia/ UČÍME SE PRO ŽIVOT I. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály

Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 29-54-H / 01 Cukrář "Zdravé, chutné a vkusné výrobky jsou naším cílem" 29-54-H/01Cukrář Verze z 09. 01. 2009 Platnost od

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru název školy adresa školy zřizovatel název ŠVP název oboru kód platnost číslo jednací Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Krajský úřad Karlovarského

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Červené Janovice, okres Kutná Hora

Kompletní ŠVP. Základní škola Červené Janovice, okres Kutná Hora školní vzdělávací program ŠVP pro ZV " Škola pro život" - Kopie Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner Vzdělávací obsah směřuje směřujeme k: - získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí,

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Školský vzdělávací program EKONOMICKÉ LYCEUM ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 Motto: Jsme škola, která ti dá křídla pro život Motto vyjadřuje dynamicky se rozvíjející

Více

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání Charakteristika ŠVP 13. ZŠ v Plzni Škola cesta k poznání" Školní

Více

GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU Školní vzdělávací program Gymnázium se sportovní přípravou RVP pro gymnázia se sportovní přípravou GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 Název ŠVP Gymnázium

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Naše škola; č.j. 32/2007-02-03 Verze 1.1. z 04.09.2010 Platnost OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Naše škola Verze konečná z 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola č.j.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2382/14-S I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha - východ Masarykovo nám. 71,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD 1. Identifikační údaje školy Název školy: Základní škola Chotěboř, Buttulova

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání MADE IN GYMUN Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání denní forma vzdělávání (pro osmiletý a čtyřletý

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

NÁŠ SVĚT. 3. Lidé a čas orientace v čase i ve vzdálenější minulosti

NÁŠ SVĚT. 3. Lidé a čas orientace v čase i ve vzdálenější minulosti NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1539/09-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1539/09-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1539/09-P Název školy: Církevní gymnázium Plzeň Adresa: Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň Identifikátor: 600 009 611 IČ: 40 527 867 Místo

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1.9.2013) úplné znění s vyznačenými změnami Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy 2012 2013 Až budou knihy

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje, údaje o škole a zřizovateli...

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Belgická 25, 120 00 Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-73/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Cestovní ruch platný od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP

Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP 79-41-K/41 Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou Sázavská 547 Motto: Učitel, který se od svých žáků nic nenaučí, není učitelem. Frank Herbert OBSAH: 1. Identifikační údaje str. 4 2. Charakteristika

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. Vidím, slyším, cítím - učím se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.: Vidím,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

Mechanik seřizovač 2013

Mechanik seřizovač 2013 školní vzdělávací program 058/2013 Mechanik seřizovač - CNC obráběcí stroje Seřizovač Mechanik seřizovač 2013 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium - všeobecné (čtyřleté) (Zpracováno podle RVP G) PROSTĚ JINAK...

Školní vzdělávací program. Gymnázium - všeobecné (čtyřleté) (Zpracováno podle RVP G) PROSTĚ JINAK... Školní vzdělávací program Gymnázium - všeobecné (čtyřleté) (Zpracováno podle RVP G) PROSTĚ JINAK... Motto našeho gymnázia chce vyjádřit touhu nebýt pouze vzdělávací institucí, ale komunitou, ve které se

Více

Školní vzdělávací program P E K A Ř

Školní vzdělávací program P E K A Ř Školní vzdělávací program P E K A Ř Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola technická,

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Koncepce rozvoje školy v letech 2011-2016 Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II. Verze 1(2009) GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II. Verze 1(2009) GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II Verze 1(2009) GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 květen 2009 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: ECCE HOMO II Školní vzdělávací

Více

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část A Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Obsah: 1. Identifikační

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1529/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 Sídlo:

Více