NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo"

Transkript

1 NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé d) dnem 15. narozenin 2. Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká? a) v plném rozsahu zletilostí b) narozením c) dnem 15. narozenin d) vždy pouze dovršením 18. roku 3. Které tvrzení je správné? a) způsobilost mít práva a povinnosti mají i právnické osoby b) způsobilost mít práva a povinnosti mají i právnické osoby jen pokud je to uvedeno v zřizovací listině c) způsobilost mít práva a povinnosti právnické osoby v některých případech mají, v jiných ne d) právnické osoby nemají způsobilost mít práva a povinnosti 4. Při zřízení právnické osoby se určí její sídlo. Co platí o tomto sídle? a) pro umístění sídla nejsou zákonem stanoveny žádné podmínky b) sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti c) adresa sídla musí být shodná s místem podnikání d) sídlo se nezapisuje do obchodního rejstříku, je však nutné o něm informovat živnostenský rejstřík 5. Může zákon omezit způsobilost právnické osoby nabývat práva a povinnosti? a) ne, nemůže, neboť všechny právnické osoby mají vždy a za všech okolností tuto způsobilost neomezenou b) ano může c) může, ale pouze u právnických osob, která zřídil stát d) ano může, ale pouze u obchodních společností s ručením omezeným 6. Je odštěpný závod subjektem práva (má právní subjektivitu)? a) odštěpný závod je jiný název pro podnik, a proto je odštěpný závod subjektem práva b) odštěpný závod je organizační složka podniku, která se sice nezapisuje jako odštěpný závod do obchodního rejstříku, avšak má právní subjektivitu c) odštěpný závod je organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku a jako taková má právní subjektivitu d) odštěpný závod je organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku; přitom nemá právní subjektivitu

2 7. Co je to obchodní firma? a) obchodní firma je pojmenování, které neobsahuje dodatek označující právní formu právnické osoby b) obchodní firma je termín shodný s termínem s.r.o. c) obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku d) obchodní firma je název, který vzniká zápisem do živnostenského rejstříku 8. Jaké právní úkony může činit vedoucí organizační složky podniku (odštěpného závodu)? a) vedoucí organizační složky podniku (odštěpného závodu), který je zapsán do obchodního rejstříku, je zmocněn za podnikatele činit veškeré právní úkony týkající se celého podniku b) vedoucí organizační složky podniku (odštěpného závodu), který je zapsán do obchodního rejstříku, je zmocněn za podnikatele činit veškeré právní úkony týkající se této složky c) vedoucí organizační složky podniku (odštěpného závodu), který je zapsán do obchodního rejstříku, není zmocněn za podnikatele činit veškeré právní úkony týkající se této složky d) vedoucí organizační složky podniku, která je zapsána v obchodním rejstříku, není zmocněn za podnikatele činit žádné právní úkony, ledaže by měl speciální plnou moc 9. Které tvrzení je správné? a) prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc; prokurista může být jen právnická osoba b) prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc; prokuru lze udělit jen řediteli podniku c) prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc; prokuru lze udělit jen fyzické osobě d) prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu k výslovně sjednaným právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc 10. Jaká platí pravidla pro nahlížení do obchodního rejstříku, pořizování kopií či výpisů z něj? a) obchodní rejstřík je každému přístupný; každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj kopie či výpisy b) obchodní rejstřík není každému přístupný c) obchodní rejstřík je přístupný jen osobám, které jsou zde zapsány d) obchodní rejstřík je přístupný jen soudům a orgánům veřejné správy 11. Které tvrzení je správné (jedná-li se o vztahy podle obchodního zákoníku)? a) ručením lze zajistit i závazek, který vznikne v budoucnu nebo jehož vznik je závislý na splnění podmínky b) ručením nelze zajistit závazek, který vznikne v budoucnu nebo jehož vznik je závislý na splnění podmínky c) ručením lze zajistit i závazek, který vznikne v budoucnu, nikdy však takto nelze zajistit závazek, jehož vznik je závislý na splnění podmínky

3 d) ručením lze zajistit i závazek, který vznikne v budoucnu, avšak pouze pokud závazek vznikne do 3 měsíců ode dne prohlášení ručitele o tom, že dlužníka uspokojí 12. Kdy je dlužník (podle obchodního zákoníku) povinen sdělit ručiteli výši své zajištěné pohledávky? a) nikdy, tuto povinnost má věřitel, a ten ji má bez zbytečného odkladu na požádání b) kdykoliv na požádání c) do 1 měsíce od požádání d) do 21 dní od požádání 13. Kdy je věřitel oprávněn domáhat se splnění závazku na ručiteli? a) kdykoliv b) jen v případě, že dlužník nesplnil svůj splatný závazek v přiměřené době poté, co byl k tomu věřitelem písemně vyzván; tohoto vyzvání není třeba, jestliže je věřitel nemůže uskutečnit nebo jestliže je nepochybné, že dlužník svůj závazek nesplní c) jen pokud dlužník nezaplatil ve lhůtě 15 dní od právní moci rozhodnutí d) 15 dní po dni, kdy byl dlužník ke splnění dluhu marně věřitelem písemně vyzván 14. Může (dle obchodního zákoníku) ručitel použít k započtení i své pohledávky vůči věřiteli? a) může, pokud s tím dlužník souhlasí b) může, pokud s tím věřitel souhlasí c) nemůže d) může 15. Může ručení zaniknout (dle obchodního zákoníku)? a) ručení nezaniká b) ručení zaniká výpovědí ze strany ručitele c) ručení zaniká zánikem závazku, který ručení zajišťuje, ručení však nezaniká, jestliže závazek zanikl pro nemožnost plnění dlužníka a závazek je splnitelný ručitelem nebo pro zánik právnické osoby, jež je dlužníkem d) ručení zaniká výpovědí ze strany dlužníka 16. Kdy zanikne závazek (dle obchodního zákoníku)? a) závazek zanikne pouze, je-li dlužníkem splněn včas a řádně b) závazek zanikne, je-li věřiteli splněn včas a řádně c) závazek zanikne, je-li věřitelem splněn včas a řádně d) závazek zanikne, je-li dlužníkovi splněn včas a řádně 17. Záleží na tom, kde se závazek (dle obchodního zákoníku) bude plnit? a) ne, k řádnému plnění závazku může dojít kdekoliv b) ano, protože k řádnému splnění závazku se vyžaduje, aby závazek byl splněn toliko v sídle (v místě bydliště) věřitele c) k řádnému splnění závazku se vyžaduje, aby závazek byl splněn ve stanoveném místě d) k řádnému plnění závazku může dojít pouze v sídle (v místě bydliště) dlužníka 18. Kdy je věřitel oprávněn (dle obchodního zákoníku) požadovat plnění závazku, nebyla-li doba plnění ve smlouvě stanovena? a) čas plnění určuje pouze věřitel

4 b) není-li doba plnění ve smlouvě určena, je dlužník povinen splnit svůj dluh v termínech stanovených obchodním zákoníkem c) není-li doba plnění ve smlouvě určena, je věřitel oprávněn požadovat plnění závazku 15 dní po uzavření smlouvy a dlužník je povinen závazek splnit v této době d) není-li doba plnění ve smlouvě určena, je věřitel oprávněn požadovat plnění závazku ihned po uzavření smlouvy a dlužník je povinen závazek splnit bez zbytečného odkladu po té, kdy byl věřitelem o plnění požádán 19. Jaký vliv má (dle obchodního zákoníku) dřívější splnění dluhu na úroky? a) plní-li dlužník peněžitý závazek před stanovenou dobou plnění, není oprávněn bez souhlasu věřitele odečíst od dlužné částky úrok odpovídající době, o kterou plnil dříve b) plní-li dlužník peněžitý závazek před stanovenou dobou plnění, je oprávněn bez souhlasu věřitele odečíst od dlužné částky úrok odpovídající době, o kterou plnil dříve c) plní-li dlužník peněžitý závazek před stanovenou dobou plnění, nemusí platit z dlužné částky úrok d) plní-li věřitel peněžitý závazek před stanovenou dobou plnění, není oprávněn bez souhlasu dlužníka odečíst od dlužné částky úrok odpovídající době, o kterou plnil dříve 20. Kdy lze odstoupit od smlouvy (dle obchodního zákoníku)? a) od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo obchodní zákoník b) od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva c) od smlouvy nelze odstoupit d) od smlouvy může odstoupit pouze ten, kdo byl přinucen na ni přistoupit za výrazně nevýhodných podmínek 21. Je obchodní rejstřík každému přístupný? a) obchodní rejstřík je přístupný pouze osobám, které jsou v něm zapsány, ty si z něj mohou činit kopie či výpisy b) obchodní rejstřík je přístupný pouze tuzemským subjektům (fyzickým a právnickým osobám) c) obchodní rejstřík není přístupný nikomu, jedná se o informační systém státu d) obchodní rejstřík je každému přístupný; každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj kopie či výpisy 22. Jakým způsobem se podává návrh na zápis do obchodního rejstříku? a) návrh na návrh na zápis lze podat pouze na formuláři; podpis nemusí být úředně ověřen b) návrh na návrh na zápis lze podat pouze na formuláři; podpis musí být úředně ověřen c) návrh na zápis lze podat jakoukoliv formou d) návrh na zápis podávají fyzické osoby jakoukoliv formou, právnické osoby pouze elektronicky 23. Jaké jsou podmínky k provozování živnosti silniční motorová doprava velkými vozidly, tj. k získání koncese? a) u právnických osob vznik společnosti a u fyzických dosažení věku 21 let, bezúhonnost a splnění odborné způsobilosti b) odborná způsobilost, dobrá pověst a finanční způsobilost

5 c) u fyzické osoby dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a splnění zvláštních podmínek podle přímo použitelného předpisu EU, kterými jsou usazení, dobrá pověst, finanční způsobilost a odborná způsobilost. d) dosažení věku 15 let, bezúhonnost a prokázání odborné a finanční způsobilosti 24. Kdy vzniká obchodní společnost? a) společnost vzniká dnem udělení koncese b) společnost vzniká založením společnosti, tj. podpisem společenské smlouvy c) společnost vzniká dnem, který je uveden v zakladatelské listině d) společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku 25. Které tvrzení je správné? a) vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku; po dobu likvidace se užívá firma společnosti s dovětkem "v likvidaci" b) vstup společnosti do likvidace se zapisuje do živnostenského rejstříku; po dobu likvidace se užívá běžné označení firmou společnosti c) vstup společnosti do likvidace se nezapisuje do obchodního rejstříku d) vstup společnosti do likvidace se nezapisuje do obchodního rejstříku, avšak po dobu likvidace se užívá firma společnosti s dovětkem "v likvidaci" 26. Co je veřejná obchodní společnost? a) veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň tři osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti rovným dílem b) veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň jedna osoba podniká tak, že ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem c) veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem d) veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti do výše svých podílů 27. Může být společnost s ručením omezeným založena jednou osobou? a) společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou; společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným; jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným b) společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou; společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným; jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše jedné společností s ručením omezeným c) nemůže d) ano může, avšak jedna fyzická osoba může být společníkem nejvíce padesáti společností 28. Kolik společníků může nejvíc mít společnost s ručením omezeným? a) 20 b) 50 c) 60 d) 30

6 29. Jaká je výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným? a) výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň Kč b) výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň Kč c) výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň Kč d) výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň Kč za každého společníka 30. Jaký je nejvyšší orgán akciové společnosti? a) představenstvo b) dozorčí rada c) předseda dozorčí rady d) valná hromada 31. Jak odpovídá družstvo za porušení svých závazků? a) za porušení svých závazků odpovídá družstvo celým majetkem svých členů b) za porušení svých závazků odpovídá družstvo do výše základního kapitálu c) za porušení svých závazků odpovídá družstvo celým svým majetkem. d) za porušení svých závazků odpovídá družstvo celým svým majetkem i majetkem svých členů 32. Jaké jsou orgány družstva? a) členská schůze, valná hromada, dozorčí rada b) představenstvo, kontrolní rada, jednatel c) členská chůze, představenstvo, kontrolní komise, dozorčí rada, jednatel d) členská schůze, představenstvo, kontrolní komise, další orgány družstva podle stanov 33. Co je nutné k založení družstva? a) pro založení družstva se vyžaduje konání ustavující schůze družstva b) pro založení družstva se vyžaduje svolání valné hromady c) pro založení družstva se vyžaduje vypracování zakladatelské smlouvy d) pro založení družstva se vyžaduje přítomnost 2/3 členů 34. Kdy je dlužník v úpadku? a) dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů než dlužníků, a po dobu delší 90 dnů není schopen plnit závazky b) dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit c) dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 90 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit d) dlužník je v úpadku, jestliže má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit 35. Jaké jsou způsoby řešení úpadku? a) jediným způsobem řešení úpadku je likvidace b) způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka je vyrovnání c) způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení se rozumí konkurs, reorganizace, oddlužení a zvláštní způsoby řešení úpadku, které insolvenční zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů d) jediným způsobem řešení úpadku je konkurz

7 36. Co je to konkurz? a) je to likvidace společnosti b) konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů úplně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části zanikají c) konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon nestanoví jinak d) konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že jsou zjištěné pohledávky dlužníků zásadně poměrně uspokojeny z výnosu činnosti podniku s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části zanikají 37. Kdy nastávají účinky prohlášení konkurzu? a) účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v Obchodním věstníku b) účinky prohlášení konkursu nastávají od právní moci rozhodnutí o prohlášení konkurzu c) účinky prohlášení konkursu nastávají dnem, který je stanoven v prohlášení konkurzu d) účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku 38. Jaký vliv má prohlášení konkursu na dlužníkovu způsobilost k právním úkonům? a) prohlášení konkursu nemá vliv na dlužníkovu způsobilost k právním úkonům ani na jeho procesní způsobilost b) dlužník po prohlášení konkursu nemá nadále způsobilost k právním úkonům ani procesní způsobilost c) prohlášení konkursu omezuje dlužníkovu způsobilost k právním úkonům způsobem určeným v prohlášení d) dlužník po prohlášení konkursu má nadále způsobilost k právním úkonům, ztrácí však procesní způsobilost, když za něj procení úkony vykonává správce konkurzní podstaty 39. Jakou relevanci mají právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení? a) právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči dlužníkům neúčinné b) právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou platné c) právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné d) právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči všem subjektům neúčinné 40. Kdo může podat insolvenční návrh v případě hrozícího úpadku? a) jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník b) jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat dlužník nebo věřitel c) jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen věřitel d) jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat kdokoli

8

9 B. Obchodní právo Klíč 1 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) 2 8 odst. 1 a 2 občanského zákoníku 3 18 odst. 1 občanského zákoníku 4 19c odst. 1 občanského zákoníku 5 19a odst. 1 občanského zákoníku 6 7 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 7 8 odst. 1 obchodního zákoníku 8 13 odst. 3 obchodního zákoníku 9 14 odst. 1 obchodního zákoníku odst. 1 obchodního zákoníku odst. 2 obchodního zákoníku obchodního zákoníku odst. 1 obchodního zákoníku odst. 2 obchodního zákoníku odst. 1 a 2 obchodního zákoníku odst. 1 obchodního zákoníku obchodního zákoníku odst. 2 obchodního zákoníku obchodního zákoníku obchodního zákoníku odst. 1 obchodního zákoníku odst. 1 obchodního zákoníku 23 6 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále ŽZ ) odst. 1 obchodního zákoníku odst. 2 obchodního zákoníku odst. 1 obchodního zákoníku odst. 2 obchodního zákoníku odst. 3 obchodního zákoníku odst. 1 obchodního zákoníku odst. 1 obchodního zákoníku odst. 1 obchodního zákoníku obchodního zákoníku odst. 1 obchodního zákoníku 34 3 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů insolvenční zákon ) 35 4 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenčního zákona odst. 1 insolvenčního zákona odst. 3 insolvenčního zákona odst. 3 insolvenčního zákona odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obchodní zákoník, účinnost od 1.7.2008 513 ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 600/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 286/1993

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zadání: Typy ch í. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. = Ústava upravuje - práva hospodářská - práva na svobodnou volbu povolání - právo podnikat - právo na získání prostředků na životní

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE.

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE. N ávrh ZÁKON ze dne... 2011 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Hlava I Díl 1 Společná

Více

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 304/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ. Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob

Návrh ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ. Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob III. Návrh ZÁKON ze dne. 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob 1 Vymezení veřejného rejstříku (1) Veřejnými rejstříky právnických

Více

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE.

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE. III. N ávrh ZÁKON ze dne... 2011 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Hlava I Díl

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

Z nového občanského zákoníku

Z nového občanského zákoníku Z nového občanského zákoníku Zrušení právnické osoby 168 (1) Právnická osoba se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. Valná hromada akciové společnosti OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. přijala v návaznosti na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA

Více

Veřejný seznam. Rejstříky vztahující se k podnikání. Obchodní rejstřík (v. 2014/10/15)

Veřejný seznam. Rejstříky vztahující se k podnikání. Obchodní rejstřík (v. 2014/10/15) Obchodní rejstřík (v. 2014/10/15) (2005 ) 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Veřejný seznam Seznam vedený orgánem nadaným veřejnou mocí. Databáze. Ve kterém jsou povinně zaznamenávány

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Ze dne 25.01.2012 Částka 34/2012 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 152/2010 Sb. Změna: 409/2010 Sb. Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Část první

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více