Mateřská škola Močovice. H O D N O T Í C Í Z P R Á V A Š K O L Y (příloha 2 k ŠVP za školní rok 2012/13)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Močovice. H O D N O T Í C Í Z P R Á V A Š K O L Y (příloha 2 k ŠVP za školní rok 2012/13)"

Transkript

1 Mateřská škola Močovice H O D N O T Í C Í Z P R Á V A Š K O L Y (příloha 2 k ŠVP za školní rok 2012/13) za školní rok 2012 / 2013 Obsah: 1. Materiální, technické, hygienické a další podmínky školy 2. Cíle a záměry Školního vzdělávacího programu pro školní rok 2012/13 3. Práce pedagogického sboru vlastní hodnocení ( autoevaluace ) 4. Hodnocení jednotlivých oblastí vzdělávání 5. Hodnocení třídy dětí tabulka 6. Naplňování individuálních vzdělávacích potřeb dětí 7. Spolupráce mateřské školy s rodiči dětí 8. Další spolupráce 1

2 Materiální, technické, hygienické a další podmínky školy Po celý rok jsme se opět snažily o zlepšování prostředí mateřské školy a doplňování potřebného vybavení v rámci finančních možností. Nejdůležitější akcí, která byla v tomto školním roce započata, je rekonstrukce budovy mateřské školy. Rekonstrukce byla původně plánovaná již na minulý školní rok, ale z důvodu nepřidělení dotace byla odložena na tento školní rok. Jedná se o výměnu oken, dveří, zateplení půdy (toto je již hotovo), zateplení budovy (bude dokončeno v průběhu září). Ve skladu byl vyměněn bojler, zároveň musela být provedena oprava vodovodních trubek na chodbě v přízemí. Od tohoto školního roku mají děti k dispozici nové peřinky a polštářky na spaní. Z důvodu většího počtu dětí, které zůstávají v mateřské škole na spaní, byly dokoupeny matrace a pan Moravec zhotovil skříňku pro tyto nové matrace. Z důvodu velkého znečištění řemeslníky při rekonstrukci školy musel být operativně vyměněn koberec v kanceláři. Při rekonstrukci byly vyklizeny sklady a půda likvidace zastaralého, nepotřebného a poškozeného vybavení, předmětů, dětských stolků a židliček, nábytku. Odvoz těchto věcí zajišťoval pan Sus. 2

3 Do herny a jídelny byly zakoupeny nové dětské stolky a židličky a to tak, aby splňovaly hygienické požadavky. V herně i jídelně je vždy jeden stolek a šest židliček výškově nastavitelných. Po rekonstrukci upravil pan Chvátil kryty před topením, dveře do herny a na WC pro zaměstnance, dále parapety u oken na schodišti. Z důvodu nástupu malých dětí do mateřské školy od září příštího roku a neuskutečnění rekonstrukce vnitřku budovy byly v průběhu rekonstrukce o prázdninách vyměněny také dětské záchody. Bylo vyměněno celkem pět dětských záchodků včetně splachovačů, z toho tři kusy věnoval pan Kroupa jako sponzorský dar. Výměnu provedl pan Šibrava. V průběhu rekonstrukce byla zjištěna také závada na odpadu z kuchyně, na zprůchodnění musela být objednána odborná firma zajistil starosta obce Ing. Kos. Péči o zahradu opět zajišťoval pracovník obecního úřadu pan Sus, natření zahradních laviček p. Vavřina. Opraven byl i plot kolem zahrady, který byl uvolněn od sloupků. Chybějící dráty, kterými byl plot přichycen, byly nahrazeny navařením silnějšího spojovacího materiálu, pletivo bylo přichyceno drátem. V proběhu roku paní Urbánková průběžně kontrolovala funkčnost tlakové kanalizace, očištění kontaktů prováděl pan Vavřina. 3

4 V průběhu školního roku byly také zakoupeny a vyměněny omyvatelné ubrusy a to do výdejny stravování, jídelny a herny. Pomůcky pro výchovně vzdělávací práci, administrativní a úklidové prostředky byly zakoupeny vždy jen v případě potřeby za hotovost. Osobní ochranné pracovní prostředky byly opět zakoupeny na konci prázdnin. V průběhu celého roku jsme opět pro děti kupovaly nové hračky podle aktuální nabídky a děti je poté dostaly k Vánocům. Obnova zařízení školní zahrady nebyla zatím z finančních důvodů zajištěna (obci nebyla přiznána dotace), bylo zajištěno jen zvětšení pískoviště, které provádí pan Němec. Dokončeno bude v proběhu září zároveň s dokončením prací na rekonstrukci budovy. 4

5 Cíle a záměry Školního vzdělávacího plánu pro školní rok 2012/13 Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, koordinovat lokomoci. Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti. Vyjadřovat smysluplně a samostatně myšlenky ve vhodně zformulovaných větách. Učit děti chránit bezpečí své i druhých. Umožňovat poznávání hodnoty věcí i lidské práce. Podporovat estetické vnímání a prožívání krás přírody. Učit děti uvědomovat si, že způsob jakým se chováme ovlivňuje náš život. Učit děti být citlivé ve vztahu k živým bytostem, neubližovat živým tvorům. 5

6 Práce pedagogického sboru vlastní hodnocení ( autoevaluace ) I nadále vládne v mateřské škole přátelská a vstřícná atmosféra. Také v tomto školním roce bylo do naší mateřské školy zapsáno 20 dětí, v průběhu roku se odhlásilo 1 dítě a to od II.pololetí, od dubna nastoupilo místo něj nové dítě. Ke všem dětem se všechny pracovnice snažily přistupovat individuálně, samozřejmostí byla vlídnost a velké porozumění k zvláštnostem jednotlivých dětí i jejich rodičů. Zvýšená pozornost musela být věnována dvěma integrovaným dětem, jedno z dětí má těžkou sluchovou vadu. Zde je kromě špatného sluchu velkým problémem, který s tímto postižením souvisí, velmi špatná výslovnost a dýchání. Druhé z integrovaných dětí má diagnostikovanou hyperaktivitu, která se vyznačuje velkou zbrklostí a někdy neúmyslnou agresivitou (nekoordinované a neúmyslné odstrkování ostatních dětí), u tohoto dítěte jsme se hlavně zaměřovaly na jeho přípravu na přechod do základní školy. K sobě se pracovnice chovaly vždy s respektem a ohleduplně. Pedagogické pracovnice se na svou práci důkladně připravovaly, promýšlely pečlivě práci s dětmi, její cíle a postupy. Ředitelka školy věnovala velkou pozornost uvádění začínající učitelky do praxe. Slečna učitelka svoji práci zvládala velmi dobře, zamýšlela se nad správnými postupy, doplňovala si znalosti v práci s předškolními dětmi, využívala jak odbornou literaturu tak zásobníky her a činností z praxe ředitelky školy. Jak se nám již osvědčilo a protože jsme malá škola, tak autoevaluaci neboli vlastní hodnocení jsme prováděli opět individuálními rozhovory mezi oběma pedagogickými pracovnicemi. V těchto rozhovorech jsme se opět zabývaly výsledky vzdělávání, co se nám s kým podařilo, případně nepodařilo a z jakého důvodu, snažily jsme se vždy o sjednocení výchovného působení obou učitelek spolupráce. V případě dílčího neúspěchu jsme se vždy domluvily na tom, jak by bylo možné dosáhnout zlepšení a jak na děti nadále lépe působit. Posuzovaly jsme vždy výsledky práce dětí i naše. Při posuzování svého výkonu jsme se vždy snažily být objektivní a dobrat se co nejlepšího řešení problému. Pedagogické pracovnice vždy důsledně dbaly na individuální potřeby jednotlivých dětí, poskytovaly dětem prostor pro samostatné objevování a tvůrčí aktivity podle jejich individuálních možností a dovedností. Při své práci se obě pedagogické pracovnice řídily Školním vzdělávacím plánem, který i nadále doplňovaly tak, aby úkoly v něm obsažené byly postaveny tak, aby jimi nebyly příliš svazovány a měly dostatek prostoru pro tvořivost a improvizaci. Tématické celky i části byly vhodně vybírány podle aktuální situace, konkrétní i průběžné cíle byly plněny tak, aby se navzájem prolínaly a 6

7 doplňovaly. Tématické části jsme dále hodnotily na Hodnotících listech, kde jsme se zamýšlely nad tím, co děti nejvíce zaujalo, co si osvojily a jaké jsou závěry pro další činnost. Dále jsme vždy vypracovaly záznam o závěrečné evaluaci tématického bloku. Na plnění všech úkolů jsme se snažily samozřejmě spolupracovat i s rodiči dětí, kteří ve většině případů se podle možností celkem aktivně zapojovali. 7

8 Hodnocení jednotlivých oblastí vzdělávání Dítě a jeho tělo V této oblasti jsme se v tomto školním roce zaměřily na vnímání a rozlišování pomocí všech smyslů a na koordinování lokomoce. Výrazných pokroků jsme dosáhly hlavně u většiny předškolních dětí a dítěte s odkladem školní docházky. Při vnímání a rozlišování smysly jsme využívaly dostatek didaktických pomůcek, pomáhaly nám například dřevěné kostky, kde jsme mohly procvičovat hmat (různý povrch, počet), sluch (různý zvuk při zachrastění), poznávání různě těžkých kostek vždy dvě jsou stejně těžké apod., k pomůckám vždy i škraboška na zakrytí očí. Zrak dětí jsme rozvíjely hlavně záměrným pozorováním, a to okolního světa i při hrách (např. skládání puzzlí, sestavování z korálků a samozřejmě všechny výtvarné činnosti). Čich a chuť jsme rozvíjely především v období, kdy jsme poznávaly různé druhy ovoce a zeleniny, dále například při zhotovování vánočního cukroví, čich jsme rozvíjely i při poznávání různých surovin, rostlin a květin. Při koordinaci lokomoce nám hodně pomohlo zapojení většiny dětí (dle zájmu rodičů) v kroužku Baby Juda, kde měly děti příležitost k nácviku správného držení těla, procvičení pohybových schopností a dovedností. Děti, které kroužek nenavštěvovaly, měly možnost cvičení sledovat a poté ho i procvičovat s učitelkami v mateřské škole. Po celý rok jsme se snažily, aby děti zvládly sebeobsluhu, což se nám v tomto školním roce velmi dařilo. Velkých pokroků jsme dosáhly u dětí 3. ročníku, ale i mladší děti se snažily a až na maličkosti, s kterými potřebovaly pomoc učitelky nebo kamarádů, sebeobsluhu docela zvládly, kromě několika dětí (Petr. Š., Roman Š., Andrea N.), které byly při sebeobsluze pomalé nebo některé činnosti nezvládaly vůbec. Také uplatňování hygienických a zdravotně preventivních návyků byly děti schopné celkem zvládat, jen přetrvávala nutnost některým dětem návyky (splachování WC, mytí rukou, používání kapesníku) připomínat např. Petr Š., Roman Š. a nejmladší děti. Při stravování měly opět problémy s udržením čistoty při jídle Petr Š. a Roman Š. Denní režim byl opět realizován s ohledem na věkové možnosti a potřeby jednotlivých dětí. Jak máme uvedeno ve školním vzdělávacím programu, byl režim pružný a obměnitelný tak, abychom mohly reagovat na vzniklé situace. 8

9 Dítě a jeho psychika V této oblasti jsme se snažily u dětí rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti, což se nám dařilo hlavně u předškolních holčiček, šikovné byly i některé mladší děti např. Emma O., Vítek S., Jakub T. a další. Děti se dobře zapojovaly hlavně při vypravování vlastních zážitků a dojmů. Velké problémy ale měly některé děti s výslovností a to i děti, které docházely na logopedii (Marek V., Petr Š., Roman Š., Nikola P., Kateřina P.), ještě více problémů měla Andrea N., která přes upozornění matky na logopedii nezačala docházet. Děti jsme také učily tomu, aby smysluplně a samostatně vyjadřovaly své myšlenky, a to pokud možno ve vhodně zformulovaných větách, což opět velmi dobře zvládly předškolní děti (kromě Dominika N., který se téměř nezapojoval při jakémkoli vyjadřování). Dítě a ten druhý V této oblasti jsme se snažily děti naučit tomu, aby chránily bezpečí své i druhých. Upozorňovaly jsme je na možné nebezpečí při všech činnostech, hlavně například při chůzi po schodech, při pobytu venku chůze podél komunikace, přecházení silnice, při výletech do města, při jízdě v dopravním prostředku, na plaveckém výcviku. Děti se učily i vzájemnému chování vůči sobě navzájem a to tak, aby si neublížily a to jak úmyslně tak nechtěně. Snažily jsme se, aby děti byly vstřícné k nejmladším a slabším nebo postiženým dětem, aby se jim snažily pomáhat při ochraně před možným nebezpečím. Snažily jsme se také o to, aby děti přirozeně a bez zábran komunikovaly s ostatními dětmi i dospělými, což zvládaly všechny děti úplně bez problému, téměř všechny děti byly hodně komunikativní, rády si vypravovaly jak mezi sebou, tak se zaměstnanci školy i případnými návštěvníky v mateřské škole. Dítě a společnost V této oblasti jsme se zaměřovaly na to, abychom dětem umožňovaly poznávat hodnotu věcí i lidské práce. Děti byly vedeny k šetrnému zacházení s veškerými předměty, s kterými přicházely do styku a to jak s vlastními (např. oblečení, obuv), tak se školkovými (např. hračky, lůžkoviny, nábytek, nádobí apod.). S dětmi jsme také navštívily různá pracoviště v obci truhlářství, prodejna, autoopravna, vypravovaly jsme si o práci 9

10 zaměstnanců mateřské školy, co mají na starost a jak jim děti mohou ulehčit práci (úklid hraček po hře apod). Zvýšenou pozornost jsme věnovaly také tomu, jak děti mohou pomáhat doma rodičům, děti byly aktivní při vypravování o tom, s čím doma pomáhají. Šikovné byly opět hlavně holčičky v třetím ročníku, které dokázaly pěkně uklízet po sobě i pomoci mladším kamarádům. Podporovaly jsme také estetické vnímání a prožívání krás přírody a to hlavně při pobytech venku, kde jsme pozorovaly změny okolí v souvislosti se střídáním ročních období, porovnávaly jsme, co se v průběhu ročních období změnilo, jak se od sebe liší jednotlivá roční období, co je na nich krásného apod. Dalším prostředkem k poznávání krás přírody a k rozvíjení estetického vnímání byla také četba příběhů, pohádek, recitace básní, prohlížení obrázků, ilustrací atd. Dítě a svět V této oblasti jsme se snažily o to, aby se děti naučily uvědomovat si, že způsob jakým se chováme, ovlivňuje náš život. Také toto se nám dařilo hlavně u nejstarších holčiček a u některých středních dětí. Dalším úkolem, který se nám celkem dařilo plnit, bylo učit děti být citlivé ve vztahu k živým bytostem, neubližovat živým tvorům. Tento úkol jsme plnily hlavně při vycházkách do okolí i při vypravování o připravovaných činnostech a výletech (např. před návštěvou ZOO Praha). Děti byly většinou vstřícné a chápavé, i když někdy musely být upozorňovány na to, aby zbytečně třeba nezašlapovaly broučky a podobně. 10

11 Hodnocení třídy v MŠ Močovice ke dni školní rok 2012/13. Stav dětí celkem 20 z toho chlapců 10 dívek 10 Počet dětí: 2 letých 1 3 letých 1 4 letých 5 5 letých 7 6 letých 5 7 letých 1 Počet dětí s odkladem školní docházky 1 jiný věk. Počet dětí s nepravidelnou docházkou 0 Počet dětí navštěvujících MŠ prvním rokem 5 Počet dětí se zdravotním postižením 2 Z toho s - mentálním postižením. - zrakovým postižením. - sluchovým postižením tělesným postižením.. - vadou řeči.. - kombinovaným postižením 1 - poruchou chování... - nevhodným sociokulturním prostředím Počet dětí s vadou výslovnosti (drobnější vady řeči d.není zařazeno jako integrované) 5 K nápravě výslovnosti došlo u 1 dítěte Průměr docházky za školní rok = 80 % Počet dětí vyžadující intenzivní individuální péči 1 (mimo dětí se zdravotním postižením, kterým je zajištěna speciálně pedagogická péče) Počet dětí s nadprůměrnou inteligencí 0, průměrnou inteligencí 20, podprůměrnou inteligencí 0 Počet dětí vyrovnaných, klidných 12 průměrně temperamentních 6 živých, neklidných, hyperaktivních 2 Rodinná péče o děti: velmi dobrá 14 dobrá 6 nedostatečná 0 Hygienické návyky a sebeobsluha: Počet dětí, které mají osvojené návyky: udrží osob. čistotu 20, mytí rukou 20, používání kapesníku 17, samostatné používání WC 18, stolování včetně příboru 17, úprava zevnějšku 18, samost. svlékání a oblékání 16, klička na tkaničce 6, správné držení tužky 10 V průběhu školního roku odhlášeno 1 dítě V průběhu školního roku nastoupilo 1 nové dítě V Močovicích dne: Hodnocení provedla: Čepková O. Podpisy:

12 Naplňování individuálních vzdělávacích potřeb dětí Nový školní rok byl zahájen 3. září 2012, do mateřské školy bylo zapsáno 20 dětí, což je maximální kapacita. Celkový počet dětí byl rozdělen na polovinu, což znamená že bylo 10 chlapců a 10 holčiček.. V průběhu roku bylo odhlášeno jedno dítě a to od II. pololetí, od dubna bylo za něj přihlášeno jiné. Místních dětí bylo v tomto školním roce jen šest dětí (od II. pololetí jen pět), ostatní do mateřské školy dováželi rodiče z okolí (Vodranty, Žáky, Čáslav, Březí, Vlkaneč, Kluky, Třebešice, Štrampouch, Lomec). Složení skupiny bylo: třetí ročník 8 dětí (II.pol. 7), druhý ročník 6 dětí a první ročník 6 (7) dětí. Výchovně vzdělávací činnost jsme se dětem opět snažily zpříjemnit pohodovou atmosférou, klidným a vstřícným přístupem s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí. Od září nastupovaly čtyři děti, všechny byly přijaté k neomezené docházce. Adaptace byla trochu problematická jen u jednoho dítěte (nejmladší), první den byl v pohodě, další dva dny dosti plakal, měl problémy při přechodu z jedné činnosti do druhé (např. po hře se jít oblékat na pobyt venku atd.), velké zlepšení nastalo po vypočítání na prstech jedné ruky kdy přijde maminka, další dny již chodil bez problémů. Ostatní děti, které nastoupily neměly žádný větší problém, jen druhý nejmladší chlapec měl zpočátku menší problém s tím, když měl ve školce odpočívat po obědě, poté když ho maminka opět několikrát vzala po obědě domů, tak problémy ustaly. I nadále se nám dařilo podporovat tvořivost a samostatnost dětí, ve vedoucí úloze jsme využívaly to, v čem jednotlivé děti vynikaly. U méně aktivních a introvertních dětí jsme podněcovaly jejich sebedůvěru, umožňovaly jsme jim jejich seberealizaci v plnění úkolů, pověřovaly jsme je podle jejich přání a výběru samostatnými úkoly. Trochu problémy jsme měly jen s integrovanými dětmi, kterým jsme se musely samozřejmě více věnovat. Velkou pomocí nám byla u dítěte s diagnostikovanou hyperaktivitou přítomnost pedagogické 12

13 asistentky. Snažily jsme se, aby se děti nebály chybovat, oceňovali jsme vždy nejen úspěch v činnosti, ale i snahu podle individuálních možností jednotlivých dětí. Během roku jsme vedli záznamy o vzdělávacích pokrocích všech dětí. Téměř u všech dětí ukončujících předškolní docházku jsme při plnění klíčových kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní docházku dosáhly velkých pokroků pro bezproblémový přechod do základní školy. Trochu problémy bude asi mít dítě s ADHD, ale i u něj byl znatelný velký pokrok. Dalším dítětem, který bude mít možná trochu problém je nejmladší z předškolních dětí, kterému jsme doporučovaly případný odklad školní docházky, ale rodiče uznali, že to zvládne a přes doporučení nenavštívili ani pedagogickopsychologickou poradnu. U předškolních dětí jsme zaznamenávaly dílčí úspěchy v jejich rozvoji, což nám pomáhalo při naplňování jejich individuálních vzdělávacích potřeb, na co je třeba se zaměřit, co děti ještě nezvládají a v čem naopak vynikají. Při naplňování individuálních potřeb jsme se opět snažily, aby individuální péče byla věnována všem dětem podle jejich potřeby, všechny děti jsme po celý rok průběžně hodnotily, podle toho, jestli se jim něco podařilo nebo s čím měly naopak nějaké problémy. Individuální hodnocení jsme zaznamenávali průběžně písemně. Na Hodnotících listech jsme zaznamenávaly co děti nejvíce zaujalo, co si osvojily, jaké jsou závěry pro další činnost a autoevaluaci ke každému podtématu Školního vzdělávacího plánu. 13

14 Spolupráce mateřské školy s rodiči dětí Spolupráce mateřské školy s rodiči dětí byla opět velmi úzká. Rodičům jsme umožňovaly pobývat s dětmi v mateřské škole podle jejich přání a potřeb jednotlivých dětí. Rodiče se mohli zapojovat do her s dětmi a to třeba při hrách se stavebnicemi, kreslení, skládání puzzlí nebo při hře na koberci s kostkami, kuchyňkou, prodejnou a podobně. Snažily jsme se, aby děti věděly, že se mohou na nás vždy s důvěrou obrátit a nemusí se bát zůstat ve školce bez rodičů. Spolu s dětmi jsme si o rodičích vypravovaly, seznamovaly jsme je s tím, jak mohou rodičům pomáhat, co všechno rodiče musí dělat a to jak v zaměstnání, tak i doma, posilovaly jsme tím u dětí lásku a úctu k rodičům. U dětí jsme se snažily posilovat a rozvíjet kladný vztah k rodičům připravily jsme pro rodiče v předvánoční době Adventní koncert, dále veřejné vystoupení na oslavu MDŽ v obci, spolu s dětmi jsme u příležitosti oslav zhotovovaly pro rodiče drobné dárky a podobně. Vystoupení dětí bylo vždy velmi zdařilé, děti sklidily velký úspěch různými básněmi, písněmi, tanečky i krátkým vystoupením v angličtině. Dále jsme spolu s rodiči, zřizovatelem (obecním úřadem), Sokolem Močovice a dobrovolnými hasiči spolupracovaly při akcích konaných na místním hřišti a to Pálení čarodějnic, kdy rodiče spolu s dětmi připravili doma čarodějnice, které jsme v průvodu odnesli na hřiště a spálili, poté spolu s ostatními občany bylo velké opékání vuřtů, další takovou akcí byla oslava MDD, kde si všechny děti zasoutěžily a od obecního úřadu obdržely za všechny soutěže drobné odměny. Ve spolupráci s rodiči byl dětem také zakoupen dárek k Vánocům a to Velká kniha omalovánek, pastelky, vystřihovánky, holčičky ještě dostaly malý kufřík s korálky a chlapci dinosauří vajíčko. Tyto dárky si děti odnesly po besídce domů. Rodiče také finančně umožnili dětem v průběhu roku navštívit různá filmová nebo divadelní představení v Čáslavi, plavecký výcvik v Kutné Hoře, cvičení s trenérem Baby Judo. Největší úspěch ale sklidil již tradiční celodenní rodinný výlet (spolu s dětmi jeli většinou oba rodiče a starší i mladší sourozenci), tentokrát to bylo do ZOO v Praze. Výlet se velmi vydařil, všichni byli moc spokojení a již plánovali, kam pojedeme příští rok. Na výlet dětem přispěl i obecní úřad, který částečně uhradil náklady na dopravu. 14

15 Další spolupráce se zřizovatelem průběžná jednání podle potřeby na zasedáních obce každou středu přímo se starostou obce po telefonické domluvě + různé společenské a kulturní akce s městským úřadem mzdová účetní p. Kožená, poradenská činnost i p. Hladíková s manžely Horkými výuka JUDA s divadlem v Čáslavi objednávání představení dle nabídky se ZŠ a MŠ Krchleby společné cesty autobusem do divadla s MŠ Kluky a s MŠ Čáslav předávání informací s pedagogicko psychologickou poradnou řešení odkladů školní docházky doporučení zřízení funkce asistenta pedagoga s Mudr. Švehlíkovou preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců s Speciálním pedagogickým centrem pro děti s vadami sluchu a řeči odborná pomoc při integraci sluchově postiženého dítěte s paní Valouškovou fotografování dětí nahrávání záznamů z veřejného vystoupení dětí na DVD zhotovování fotografií z různých akcí s cestovní kanceláří Milena zajištění autobusu na školní výlet 15

16 16

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy a evaluaci výchovně- vzdělávacího procesu za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy a evaluaci výchovně- vzdělávacího procesu za školní rok 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, okres Nymburk zastoupená ředitelkou školy PaedDr. Irenou Jarešovou Přerov nad Labem 112, 289 16 Přerov nad Labem Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Příloha č. 3 INKLUZIVNÍ DÍTĚ

Příloha č. 3 INKLUZIVNÍ DÍTĚ Příloha č. 3 INKLUZIVNÍ DÍTĚ 1. Děti s přiznanými podpůrnými opatřeními Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, z kterého vychází i náš školní vzdělávací plán, ctí pojetí, že rámcové cíle

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-9/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-9/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIB-9/11-B Název kontrolované osoby: Mateřská škola PASTELKY, Brno, Jamborova 11 Sídlo: Jamborova 11/3188, 615 00 Brno IČO: 60 55

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6. Kociánka 6, 612 00 Brno. Identifikátor školy: 600 024 954

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6. Kociánka 6, 612 00 Brno. Identifikátor školy: 600 024 954 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 Kociánka 6, 612 00 Brno Identifikátor školy: 600 024 954 Termín konání inspekce:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Libštát, okres Semily. Adresa: 512 03 Libštát 212. Identifikátor školy: 600 098 745

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Libštát, okres Semily. Adresa: 512 03 Libštát 212. Identifikátor školy: 600 098 745 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Libštát, okres Semily Adresa: 512 03 Libštát 212 Identifikátor školy: 600 098 745 Termín konání inspekce: 2. 3. června 2004 Čj.:

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves Výroční zpráva Mateřská škola Nová Ves 204-205 Mateřská škola Nová Ves Údaje o mateřské škole za školní rok 204/205 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Základní škola a Mateřská škola Nová

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2015/2016 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-558/15-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49 753 533 Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 053 116/99-1002 Signatura: be3as106 Oblastní pracoviště č. 5 Karlovy Vary Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace. Horní Bojanovice 170, Hustopeče u Brna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace. Horní Bojanovice 170, Hustopeče u Brna Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace Horní Bojanovice 170, 693 01 Hustopeče u Brna Identifikátor školy: 600 111 504 Termín

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 343/98-110 58 Inspektorát č.13 Olomouc Signatura: bm4as301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá mateřská škola

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-477/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-477/14-Z Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-477/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Mateřská škola Uherský Brod Újezdec, Nádražní 282, okres Uherské Hradiště Sídlo Nádražní 282,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dasný, okres České Budějovice

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dasný, okres České Budějovice Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dasný, okres České Budějovice Dasný 38, 373 41 Hluboká nad Vltavou Identifikátor školy:

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-643/12-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-643/12-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-643/12-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2 vykonávající činnost školy: Sídlo: Chabařovická 2/1349, 182 00

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757. Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757. Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757 Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757 Identifikátor školy: 600 051

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I Benešova 149/I, 284 01 Kutná Hora Identifikátor školy: 600

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-103/15-B. Mateřská škola, Brno, Kamenáčky 28. Kamenáčky 28/3838, 636 00 Brno

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-103/15-B. Mateřská škola, Brno, Kamenáčky 28. Kamenáčky 28/3838, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-103/15-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60555220 Identifikátor 600106799 Právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves u Chýnova. Adresa: Nová Ves u Chýnova č. 78, Chýnov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves u Chýnova. Adresa: Nová Ves u Chýnova č. 78, Chýnov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nová Ves u Chýnova Adresa: Nová Ves u Chýnova č. 78, 391 55 Chýnov Identifikátor školy: 600 064 255 Termín konání inspekce: 25.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Drobovice 76 Drobovice 76, 286 01 Čáslav Identifikátor školy: 600 045 714 Termín konání inspekce: 8. a 9. září 2004 Čj.: Signatura:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více