Mateřská škola Močovice. H O D N O T Í C Í Z P R Á V A Š K O L Y (příloha 2 k ŠVP za školní rok 2012/13)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Močovice. H O D N O T Í C Í Z P R Á V A Š K O L Y (příloha 2 k ŠVP za školní rok 2012/13)"

Transkript

1 Mateřská škola Močovice H O D N O T Í C Í Z P R Á V A Š K O L Y (příloha 2 k ŠVP za školní rok 2012/13) za školní rok 2012 / 2013 Obsah: 1. Materiální, technické, hygienické a další podmínky školy 2. Cíle a záměry Školního vzdělávacího programu pro školní rok 2012/13 3. Práce pedagogického sboru vlastní hodnocení ( autoevaluace ) 4. Hodnocení jednotlivých oblastí vzdělávání 5. Hodnocení třídy dětí tabulka 6. Naplňování individuálních vzdělávacích potřeb dětí 7. Spolupráce mateřské školy s rodiči dětí 8. Další spolupráce 1

2 Materiální, technické, hygienické a další podmínky školy Po celý rok jsme se opět snažily o zlepšování prostředí mateřské školy a doplňování potřebného vybavení v rámci finančních možností. Nejdůležitější akcí, která byla v tomto školním roce započata, je rekonstrukce budovy mateřské školy. Rekonstrukce byla původně plánovaná již na minulý školní rok, ale z důvodu nepřidělení dotace byla odložena na tento školní rok. Jedná se o výměnu oken, dveří, zateplení půdy (toto je již hotovo), zateplení budovy (bude dokončeno v průběhu září). Ve skladu byl vyměněn bojler, zároveň musela být provedena oprava vodovodních trubek na chodbě v přízemí. Od tohoto školního roku mají děti k dispozici nové peřinky a polštářky na spaní. Z důvodu většího počtu dětí, které zůstávají v mateřské škole na spaní, byly dokoupeny matrace a pan Moravec zhotovil skříňku pro tyto nové matrace. Z důvodu velkého znečištění řemeslníky při rekonstrukci školy musel být operativně vyměněn koberec v kanceláři. Při rekonstrukci byly vyklizeny sklady a půda likvidace zastaralého, nepotřebného a poškozeného vybavení, předmětů, dětských stolků a židliček, nábytku. Odvoz těchto věcí zajišťoval pan Sus. 2

3 Do herny a jídelny byly zakoupeny nové dětské stolky a židličky a to tak, aby splňovaly hygienické požadavky. V herně i jídelně je vždy jeden stolek a šest židliček výškově nastavitelných. Po rekonstrukci upravil pan Chvátil kryty před topením, dveře do herny a na WC pro zaměstnance, dále parapety u oken na schodišti. Z důvodu nástupu malých dětí do mateřské školy od září příštího roku a neuskutečnění rekonstrukce vnitřku budovy byly v průběhu rekonstrukce o prázdninách vyměněny také dětské záchody. Bylo vyměněno celkem pět dětských záchodků včetně splachovačů, z toho tři kusy věnoval pan Kroupa jako sponzorský dar. Výměnu provedl pan Šibrava. V průběhu rekonstrukce byla zjištěna také závada na odpadu z kuchyně, na zprůchodnění musela být objednána odborná firma zajistil starosta obce Ing. Kos. Péči o zahradu opět zajišťoval pracovník obecního úřadu pan Sus, natření zahradních laviček p. Vavřina. Opraven byl i plot kolem zahrady, který byl uvolněn od sloupků. Chybějící dráty, kterými byl plot přichycen, byly nahrazeny navařením silnějšího spojovacího materiálu, pletivo bylo přichyceno drátem. V proběhu roku paní Urbánková průběžně kontrolovala funkčnost tlakové kanalizace, očištění kontaktů prováděl pan Vavřina. 3

4 V průběhu školního roku byly také zakoupeny a vyměněny omyvatelné ubrusy a to do výdejny stravování, jídelny a herny. Pomůcky pro výchovně vzdělávací práci, administrativní a úklidové prostředky byly zakoupeny vždy jen v případě potřeby za hotovost. Osobní ochranné pracovní prostředky byly opět zakoupeny na konci prázdnin. V průběhu celého roku jsme opět pro děti kupovaly nové hračky podle aktuální nabídky a děti je poté dostaly k Vánocům. Obnova zařízení školní zahrady nebyla zatím z finančních důvodů zajištěna (obci nebyla přiznána dotace), bylo zajištěno jen zvětšení pískoviště, které provádí pan Němec. Dokončeno bude v proběhu září zároveň s dokončením prací na rekonstrukci budovy. 4

5 Cíle a záměry Školního vzdělávacího plánu pro školní rok 2012/13 Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, koordinovat lokomoci. Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti. Vyjadřovat smysluplně a samostatně myšlenky ve vhodně zformulovaných větách. Učit děti chránit bezpečí své i druhých. Umožňovat poznávání hodnoty věcí i lidské práce. Podporovat estetické vnímání a prožívání krás přírody. Učit děti uvědomovat si, že způsob jakým se chováme ovlivňuje náš život. Učit děti být citlivé ve vztahu k živým bytostem, neubližovat živým tvorům. 5

6 Práce pedagogického sboru vlastní hodnocení ( autoevaluace ) I nadále vládne v mateřské škole přátelská a vstřícná atmosféra. Také v tomto školním roce bylo do naší mateřské školy zapsáno 20 dětí, v průběhu roku se odhlásilo 1 dítě a to od II.pololetí, od dubna nastoupilo místo něj nové dítě. Ke všem dětem se všechny pracovnice snažily přistupovat individuálně, samozřejmostí byla vlídnost a velké porozumění k zvláštnostem jednotlivých dětí i jejich rodičů. Zvýšená pozornost musela být věnována dvěma integrovaným dětem, jedno z dětí má těžkou sluchovou vadu. Zde je kromě špatného sluchu velkým problémem, který s tímto postižením souvisí, velmi špatná výslovnost a dýchání. Druhé z integrovaných dětí má diagnostikovanou hyperaktivitu, která se vyznačuje velkou zbrklostí a někdy neúmyslnou agresivitou (nekoordinované a neúmyslné odstrkování ostatních dětí), u tohoto dítěte jsme se hlavně zaměřovaly na jeho přípravu na přechod do základní školy. K sobě se pracovnice chovaly vždy s respektem a ohleduplně. Pedagogické pracovnice se na svou práci důkladně připravovaly, promýšlely pečlivě práci s dětmi, její cíle a postupy. Ředitelka školy věnovala velkou pozornost uvádění začínající učitelky do praxe. Slečna učitelka svoji práci zvládala velmi dobře, zamýšlela se nad správnými postupy, doplňovala si znalosti v práci s předškolními dětmi, využívala jak odbornou literaturu tak zásobníky her a činností z praxe ředitelky školy. Jak se nám již osvědčilo a protože jsme malá škola, tak autoevaluaci neboli vlastní hodnocení jsme prováděli opět individuálními rozhovory mezi oběma pedagogickými pracovnicemi. V těchto rozhovorech jsme se opět zabývaly výsledky vzdělávání, co se nám s kým podařilo, případně nepodařilo a z jakého důvodu, snažily jsme se vždy o sjednocení výchovného působení obou učitelek spolupráce. V případě dílčího neúspěchu jsme se vždy domluvily na tom, jak by bylo možné dosáhnout zlepšení a jak na děti nadále lépe působit. Posuzovaly jsme vždy výsledky práce dětí i naše. Při posuzování svého výkonu jsme se vždy snažily být objektivní a dobrat se co nejlepšího řešení problému. Pedagogické pracovnice vždy důsledně dbaly na individuální potřeby jednotlivých dětí, poskytovaly dětem prostor pro samostatné objevování a tvůrčí aktivity podle jejich individuálních možností a dovedností. Při své práci se obě pedagogické pracovnice řídily Školním vzdělávacím plánem, který i nadále doplňovaly tak, aby úkoly v něm obsažené byly postaveny tak, aby jimi nebyly příliš svazovány a měly dostatek prostoru pro tvořivost a improvizaci. Tématické celky i části byly vhodně vybírány podle aktuální situace, konkrétní i průběžné cíle byly plněny tak, aby se navzájem prolínaly a 6

7 doplňovaly. Tématické části jsme dále hodnotily na Hodnotících listech, kde jsme se zamýšlely nad tím, co děti nejvíce zaujalo, co si osvojily a jaké jsou závěry pro další činnost. Dále jsme vždy vypracovaly záznam o závěrečné evaluaci tématického bloku. Na plnění všech úkolů jsme se snažily samozřejmě spolupracovat i s rodiči dětí, kteří ve většině případů se podle možností celkem aktivně zapojovali. 7

8 Hodnocení jednotlivých oblastí vzdělávání Dítě a jeho tělo V této oblasti jsme se v tomto školním roce zaměřily na vnímání a rozlišování pomocí všech smyslů a na koordinování lokomoce. Výrazných pokroků jsme dosáhly hlavně u většiny předškolních dětí a dítěte s odkladem školní docházky. Při vnímání a rozlišování smysly jsme využívaly dostatek didaktických pomůcek, pomáhaly nám například dřevěné kostky, kde jsme mohly procvičovat hmat (různý povrch, počet), sluch (různý zvuk při zachrastění), poznávání různě těžkých kostek vždy dvě jsou stejně těžké apod., k pomůckám vždy i škraboška na zakrytí očí. Zrak dětí jsme rozvíjely hlavně záměrným pozorováním, a to okolního světa i při hrách (např. skládání puzzlí, sestavování z korálků a samozřejmě všechny výtvarné činnosti). Čich a chuť jsme rozvíjely především v období, kdy jsme poznávaly různé druhy ovoce a zeleniny, dále například při zhotovování vánočního cukroví, čich jsme rozvíjely i při poznávání různých surovin, rostlin a květin. Při koordinaci lokomoce nám hodně pomohlo zapojení většiny dětí (dle zájmu rodičů) v kroužku Baby Juda, kde měly děti příležitost k nácviku správného držení těla, procvičení pohybových schopností a dovedností. Děti, které kroužek nenavštěvovaly, měly možnost cvičení sledovat a poté ho i procvičovat s učitelkami v mateřské škole. Po celý rok jsme se snažily, aby děti zvládly sebeobsluhu, což se nám v tomto školním roce velmi dařilo. Velkých pokroků jsme dosáhly u dětí 3. ročníku, ale i mladší děti se snažily a až na maličkosti, s kterými potřebovaly pomoc učitelky nebo kamarádů, sebeobsluhu docela zvládly, kromě několika dětí (Petr. Š., Roman Š., Andrea N.), které byly při sebeobsluze pomalé nebo některé činnosti nezvládaly vůbec. Také uplatňování hygienických a zdravotně preventivních návyků byly děti schopné celkem zvládat, jen přetrvávala nutnost některým dětem návyky (splachování WC, mytí rukou, používání kapesníku) připomínat např. Petr Š., Roman Š. a nejmladší děti. Při stravování měly opět problémy s udržením čistoty při jídle Petr Š. a Roman Š. Denní režim byl opět realizován s ohledem na věkové možnosti a potřeby jednotlivých dětí. Jak máme uvedeno ve školním vzdělávacím programu, byl režim pružný a obměnitelný tak, abychom mohly reagovat na vzniklé situace. 8

9 Dítě a jeho psychika V této oblasti jsme se snažily u dětí rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti, což se nám dařilo hlavně u předškolních holčiček, šikovné byly i některé mladší děti např. Emma O., Vítek S., Jakub T. a další. Děti se dobře zapojovaly hlavně při vypravování vlastních zážitků a dojmů. Velké problémy ale měly některé děti s výslovností a to i děti, které docházely na logopedii (Marek V., Petr Š., Roman Š., Nikola P., Kateřina P.), ještě více problémů měla Andrea N., která přes upozornění matky na logopedii nezačala docházet. Děti jsme také učily tomu, aby smysluplně a samostatně vyjadřovaly své myšlenky, a to pokud možno ve vhodně zformulovaných větách, což opět velmi dobře zvládly předškolní děti (kromě Dominika N., který se téměř nezapojoval při jakémkoli vyjadřování). Dítě a ten druhý V této oblasti jsme se snažily děti naučit tomu, aby chránily bezpečí své i druhých. Upozorňovaly jsme je na možné nebezpečí při všech činnostech, hlavně například při chůzi po schodech, při pobytu venku chůze podél komunikace, přecházení silnice, při výletech do města, při jízdě v dopravním prostředku, na plaveckém výcviku. Děti se učily i vzájemnému chování vůči sobě navzájem a to tak, aby si neublížily a to jak úmyslně tak nechtěně. Snažily jsme se, aby děti byly vstřícné k nejmladším a slabším nebo postiženým dětem, aby se jim snažily pomáhat při ochraně před možným nebezpečím. Snažily jsme se také o to, aby děti přirozeně a bez zábran komunikovaly s ostatními dětmi i dospělými, což zvládaly všechny děti úplně bez problému, téměř všechny děti byly hodně komunikativní, rády si vypravovaly jak mezi sebou, tak se zaměstnanci školy i případnými návštěvníky v mateřské škole. Dítě a společnost V této oblasti jsme se zaměřovaly na to, abychom dětem umožňovaly poznávat hodnotu věcí i lidské práce. Děti byly vedeny k šetrnému zacházení s veškerými předměty, s kterými přicházely do styku a to jak s vlastními (např. oblečení, obuv), tak se školkovými (např. hračky, lůžkoviny, nábytek, nádobí apod.). S dětmi jsme také navštívily různá pracoviště v obci truhlářství, prodejna, autoopravna, vypravovaly jsme si o práci 9

10 zaměstnanců mateřské školy, co mají na starost a jak jim děti mohou ulehčit práci (úklid hraček po hře apod). Zvýšenou pozornost jsme věnovaly také tomu, jak děti mohou pomáhat doma rodičům, děti byly aktivní při vypravování o tom, s čím doma pomáhají. Šikovné byly opět hlavně holčičky v třetím ročníku, které dokázaly pěkně uklízet po sobě i pomoci mladším kamarádům. Podporovaly jsme také estetické vnímání a prožívání krás přírody a to hlavně při pobytech venku, kde jsme pozorovaly změny okolí v souvislosti se střídáním ročních období, porovnávaly jsme, co se v průběhu ročních období změnilo, jak se od sebe liší jednotlivá roční období, co je na nich krásného apod. Dalším prostředkem k poznávání krás přírody a k rozvíjení estetického vnímání byla také četba příběhů, pohádek, recitace básní, prohlížení obrázků, ilustrací atd. Dítě a svět V této oblasti jsme se snažily o to, aby se děti naučily uvědomovat si, že způsob jakým se chováme, ovlivňuje náš život. Také toto se nám dařilo hlavně u nejstarších holčiček a u některých středních dětí. Dalším úkolem, který se nám celkem dařilo plnit, bylo učit děti být citlivé ve vztahu k živým bytostem, neubližovat živým tvorům. Tento úkol jsme plnily hlavně při vycházkách do okolí i při vypravování o připravovaných činnostech a výletech (např. před návštěvou ZOO Praha). Děti byly většinou vstřícné a chápavé, i když někdy musely být upozorňovány na to, aby zbytečně třeba nezašlapovaly broučky a podobně. 10

11 Hodnocení třídy v MŠ Močovice ke dni školní rok 2012/13. Stav dětí celkem 20 z toho chlapců 10 dívek 10 Počet dětí: 2 letých 1 3 letých 1 4 letých 5 5 letých 7 6 letých 5 7 letých 1 Počet dětí s odkladem školní docházky 1 jiný věk. Počet dětí s nepravidelnou docházkou 0 Počet dětí navštěvujících MŠ prvním rokem 5 Počet dětí se zdravotním postižením 2 Z toho s - mentálním postižením. - zrakovým postižením. - sluchovým postižením tělesným postižením.. - vadou řeči.. - kombinovaným postižením 1 - poruchou chování... - nevhodným sociokulturním prostředím Počet dětí s vadou výslovnosti (drobnější vady řeči d.není zařazeno jako integrované) 5 K nápravě výslovnosti došlo u 1 dítěte Průměr docházky za školní rok = 80 % Počet dětí vyžadující intenzivní individuální péči 1 (mimo dětí se zdravotním postižením, kterým je zajištěna speciálně pedagogická péče) Počet dětí s nadprůměrnou inteligencí 0, průměrnou inteligencí 20, podprůměrnou inteligencí 0 Počet dětí vyrovnaných, klidných 12 průměrně temperamentních 6 živých, neklidných, hyperaktivních 2 Rodinná péče o děti: velmi dobrá 14 dobrá 6 nedostatečná 0 Hygienické návyky a sebeobsluha: Počet dětí, které mají osvojené návyky: udrží osob. čistotu 20, mytí rukou 20, používání kapesníku 17, samostatné používání WC 18, stolování včetně příboru 17, úprava zevnějšku 18, samost. svlékání a oblékání 16, klička na tkaničce 6, správné držení tužky 10 V průběhu školního roku odhlášeno 1 dítě V průběhu školního roku nastoupilo 1 nové dítě V Močovicích dne: Hodnocení provedla: Čepková O. Podpisy:

12 Naplňování individuálních vzdělávacích potřeb dětí Nový školní rok byl zahájen 3. září 2012, do mateřské školy bylo zapsáno 20 dětí, což je maximální kapacita. Celkový počet dětí byl rozdělen na polovinu, což znamená že bylo 10 chlapců a 10 holčiček.. V průběhu roku bylo odhlášeno jedno dítě a to od II. pololetí, od dubna bylo za něj přihlášeno jiné. Místních dětí bylo v tomto školním roce jen šest dětí (od II. pololetí jen pět), ostatní do mateřské školy dováželi rodiče z okolí (Vodranty, Žáky, Čáslav, Březí, Vlkaneč, Kluky, Třebešice, Štrampouch, Lomec). Složení skupiny bylo: třetí ročník 8 dětí (II.pol. 7), druhý ročník 6 dětí a první ročník 6 (7) dětí. Výchovně vzdělávací činnost jsme se dětem opět snažily zpříjemnit pohodovou atmosférou, klidným a vstřícným přístupem s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí. Od září nastupovaly čtyři děti, všechny byly přijaté k neomezené docházce. Adaptace byla trochu problematická jen u jednoho dítěte (nejmladší), první den byl v pohodě, další dva dny dosti plakal, měl problémy při přechodu z jedné činnosti do druhé (např. po hře se jít oblékat na pobyt venku atd.), velké zlepšení nastalo po vypočítání na prstech jedné ruky kdy přijde maminka, další dny již chodil bez problémů. Ostatní děti, které nastoupily neměly žádný větší problém, jen druhý nejmladší chlapec měl zpočátku menší problém s tím, když měl ve školce odpočívat po obědě, poté když ho maminka opět několikrát vzala po obědě domů, tak problémy ustaly. I nadále se nám dařilo podporovat tvořivost a samostatnost dětí, ve vedoucí úloze jsme využívaly to, v čem jednotlivé děti vynikaly. U méně aktivních a introvertních dětí jsme podněcovaly jejich sebedůvěru, umožňovaly jsme jim jejich seberealizaci v plnění úkolů, pověřovaly jsme je podle jejich přání a výběru samostatnými úkoly. Trochu problémy jsme měly jen s integrovanými dětmi, kterým jsme se musely samozřejmě více věnovat. Velkou pomocí nám byla u dítěte s diagnostikovanou hyperaktivitou přítomnost pedagogické 12

13 asistentky. Snažily jsme se, aby se děti nebály chybovat, oceňovali jsme vždy nejen úspěch v činnosti, ale i snahu podle individuálních možností jednotlivých dětí. Během roku jsme vedli záznamy o vzdělávacích pokrocích všech dětí. Téměř u všech dětí ukončujících předškolní docházku jsme při plnění klíčových kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní docházku dosáhly velkých pokroků pro bezproblémový přechod do základní školy. Trochu problémy bude asi mít dítě s ADHD, ale i u něj byl znatelný velký pokrok. Dalším dítětem, který bude mít možná trochu problém je nejmladší z předškolních dětí, kterému jsme doporučovaly případný odklad školní docházky, ale rodiče uznali, že to zvládne a přes doporučení nenavštívili ani pedagogickopsychologickou poradnu. U předškolních dětí jsme zaznamenávaly dílčí úspěchy v jejich rozvoji, což nám pomáhalo při naplňování jejich individuálních vzdělávacích potřeb, na co je třeba se zaměřit, co děti ještě nezvládají a v čem naopak vynikají. Při naplňování individuálních potřeb jsme se opět snažily, aby individuální péče byla věnována všem dětem podle jejich potřeby, všechny děti jsme po celý rok průběžně hodnotily, podle toho, jestli se jim něco podařilo nebo s čím měly naopak nějaké problémy. Individuální hodnocení jsme zaznamenávali průběžně písemně. Na Hodnotících listech jsme zaznamenávaly co děti nejvíce zaujalo, co si osvojily, jaké jsou závěry pro další činnost a autoevaluaci ke každému podtématu Školního vzdělávacího plánu. 13

14 Spolupráce mateřské školy s rodiči dětí Spolupráce mateřské školy s rodiči dětí byla opět velmi úzká. Rodičům jsme umožňovaly pobývat s dětmi v mateřské škole podle jejich přání a potřeb jednotlivých dětí. Rodiče se mohli zapojovat do her s dětmi a to třeba při hrách se stavebnicemi, kreslení, skládání puzzlí nebo při hře na koberci s kostkami, kuchyňkou, prodejnou a podobně. Snažily jsme se, aby děti věděly, že se mohou na nás vždy s důvěrou obrátit a nemusí se bát zůstat ve školce bez rodičů. Spolu s dětmi jsme si o rodičích vypravovaly, seznamovaly jsme je s tím, jak mohou rodičům pomáhat, co všechno rodiče musí dělat a to jak v zaměstnání, tak i doma, posilovaly jsme tím u dětí lásku a úctu k rodičům. U dětí jsme se snažily posilovat a rozvíjet kladný vztah k rodičům připravily jsme pro rodiče v předvánoční době Adventní koncert, dále veřejné vystoupení na oslavu MDŽ v obci, spolu s dětmi jsme u příležitosti oslav zhotovovaly pro rodiče drobné dárky a podobně. Vystoupení dětí bylo vždy velmi zdařilé, děti sklidily velký úspěch různými básněmi, písněmi, tanečky i krátkým vystoupením v angličtině. Dále jsme spolu s rodiči, zřizovatelem (obecním úřadem), Sokolem Močovice a dobrovolnými hasiči spolupracovaly při akcích konaných na místním hřišti a to Pálení čarodějnic, kdy rodiče spolu s dětmi připravili doma čarodějnice, které jsme v průvodu odnesli na hřiště a spálili, poté spolu s ostatními občany bylo velké opékání vuřtů, další takovou akcí byla oslava MDD, kde si všechny děti zasoutěžily a od obecního úřadu obdržely za všechny soutěže drobné odměny. Ve spolupráci s rodiči byl dětem také zakoupen dárek k Vánocům a to Velká kniha omalovánek, pastelky, vystřihovánky, holčičky ještě dostaly malý kufřík s korálky a chlapci dinosauří vajíčko. Tyto dárky si děti odnesly po besídce domů. Rodiče také finančně umožnili dětem v průběhu roku navštívit různá filmová nebo divadelní představení v Čáslavi, plavecký výcvik v Kutné Hoře, cvičení s trenérem Baby Judo. Největší úspěch ale sklidil již tradiční celodenní rodinný výlet (spolu s dětmi jeli většinou oba rodiče a starší i mladší sourozenci), tentokrát to bylo do ZOO v Praze. Výlet se velmi vydařil, všichni byli moc spokojení a již plánovali, kam pojedeme příští rok. Na výlet dětem přispěl i obecní úřad, který částečně uhradil náklady na dopravu. 14

15 Další spolupráce se zřizovatelem průběžná jednání podle potřeby na zasedáních obce každou středu přímo se starostou obce po telefonické domluvě + různé společenské a kulturní akce s městským úřadem mzdová účetní p. Kožená, poradenská činnost i p. Hladíková s manžely Horkými výuka JUDA s divadlem v Čáslavi objednávání představení dle nabídky se ZŠ a MŠ Krchleby společné cesty autobusem do divadla s MŠ Kluky a s MŠ Čáslav předávání informací s pedagogicko psychologickou poradnou řešení odkladů školní docházky doporučení zřízení funkce asistenta pedagoga s Mudr. Švehlíkovou preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců s Speciálním pedagogickým centrem pro děti s vadami sluchu a řeči odborná pomoc při integraci sluchově postiženého dítěte s paní Valouškovou fotografování dětí nahrávání záznamů z veřejného vystoupení dětí na DVD zhotovování fotografií z různých akcí s cestovní kanceláří Milena zajištění autobusu na školní výlet 15

16 16

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y. Mateřská škola ve Verneřicích. hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009

V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y. Mateřská škola ve Verneřicích. hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009 V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y Mateřská škola ve Verneřicích hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009 Obsah: 1. Podmínky ke vzdělávání 1.1 Základní data o škole 1.2 Personální podmínky 1.3 Materiálně

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Projekt podpory zdraví Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Adresa školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více