CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN Vážení ètenáøi,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi,"

Transkript

1 CERVEN 2011 CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA Vážení ètenáøi, v èervnovém èísle jsme pro Vás pøipravili nìkolik zajímavých zpráv. Nabídneme Vám informace o nejrùznìjších akcích, které se v našich prostorách budou konat. V èervnu se v našem centru bude konat velký lékaøský kongres ERA-EDTA, kterého se zúèastní na odborníkù z oblasti klinické nefrologie, dialýzy nebo transplantace ledvin. V srpnu to bude 23rd International Congress of Refrigeration. Podrobnìjší informace k první akci jste si mohli pøeèíst v minulém èísle. V tom èervnovém Vám pøinášíme èlánek o pøipravovaném kongresu vìnovanému chlazení. Dále Vám pøedstavíme projekt zvaný Ambassador Award Evening. Jeho druhý roèník se konal v Rezidenci primátora v dubnu letošního roku. Jedná se o aktivitu Prague Convention Bureau, jehož je Kongresové centrum Praha èlenem. Další novinkou, kterou Vám nabídneme, jsou statistiky International Congress & Convention Association. Každoroènì vydává statistiky týkající se poètu akcí v kongresových destinacích nebo o poètu delegátù. Vìøím, že se Vám témata našeho ètvrtletníku líbí a dovolte mi, abych Vám touto cestou popøál pøíjemné prožití vašich dovolených. Tìšíme se na Vás. Michal Kárník generální øeditel

2 PROBEHL JIŽ DRUHÝ ROÈNÍK UDÍLENÍ CEN AMBASADORUM ZA PRÍNOS KONGRESOVÉ TURISTICE 7. dubna se v rezidenci primátora konal již druhý roèník udílení cen Ambassador Award Evening, které poøádalo Prague Convention Bureau. Byli ocenìni nejvýznamnìjší èeští zástupci v mezinárodních asociacích, a to v kategoricíh Kongres roku 2010, Kandidatura roku 2010 a ocenìní za zásluhy o kongresovou turistiku. Pøedáno bylo rovnìž zvláštní ocenìní Kongresového centra Praha za ekonomicky nejpøínosnìjší mezinárodní setkání, které se zde konalo v uplynulém období. Veèera se zúèastnilo témìr 50 èeských vìdcù a špièkových odborníkù v doprovodu èlenských agentur Prague Convention Bureau, hotelù a také Kongresového centra Praha, jejichž zástupci s tìmito vìdci velmi efektivnì spolupracují. Letošní novinkou bylo udílení ceny za nejvýznamnìjší korporátní akci roku, která v roce 2010 pøinesla Èeské republice a Praze prestiž coby destinaci, jež je pokrokem svých služeb na úrovni svìtových kongresových metropolí. Korporátní akce roku 2010 Coca-Cola HBC za akci Leadership Conference Kandidatura roku 2010 Mgr. Karolína Gondková (Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy), Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA (Univerzita Karlova) a Prof. PHDr. Petr Fiala, PhD. (Èeská konference rektorù) za kandidaturu na 26. Konferenci Evropské asociace pro mezinárodní vzdìlávání (konference se uskuteèní v roce 2014, pøedpokládaná úèast je delegátù) Kongres roku 2010 Doc. Ing. Jan Koláø, Csc. za 61. Mezinárodní astronautický kongres Ocenìní Kongresového centra Praha Prof. RNDr. Jan Palouš DrSc. pøedsedal organizaènímu výboru 26. Valného shromáždìní Mezinárodní astronomické unie 2006 (v jeho prùbìhu byl napøíklad novì definován pojem planeta, èímž se poèet planet sluneèní soustavy snížil na 8) Cena za dlouhodobý pøínos kongresové turistice Prof. MUDr. Jiøí Raboch, DrSc. Jako èlen organizaèních výborù se podílel napøíklad na nejúspìšnìjším kongresu v historii Svìtové psychiatrické spoleènosti (WPA) v roce 2008 a jako konzultant Svìtové psychiatrické spoleènosti pro konference se zasloužil o získání mezinárodní konference WPA, která se bude konat v Praze v roce 2012 opìt v Kongresovém centru Praha. Oèekává se na ní až úèastníkù.

3 V POÈTU KONANÝCH AKCÍ PRAHA PREDSTIHLA ATÉNY, RÍM NEBO ŠANGHAJ V loòském roce se v Praze konalo 85 kongresových akcí a hlavní mìsto tak skonèilo na devatenáctém místì na svìtì. Jak vyplývá z roèních statistik, které vydává International Congress and Convention Association (ICCA). Praha pøedstihla i taková velkomìsta, jakými jsou Atény, Øím, Dublin nebo Šanghaj. V nejbližší dobì se v Praze bude konat kongres SICOT/SIROT, Hydro 2011 nebo EuCHEMS. Statistika mezinárodní asociace ICCA zpracovává data získaná od svých èlenù. Do statistik jsou zahrnuty pouze ty akce, které mají minimálnì padesát úèastníkù, rotují alespoò mezi tøemi zemìmi a konají se v pravidelném èasovém intervalu. Z hlediska poètu akcí opìt zabodovala mezi mìsty Praha, kde probìhlo témìø 80 procent veškerých akcí konaných v ÈR. Metropole skonèila na devatenáctém místì a pøedèila i tak významná kongresová mìsta jakými jsou napøíklad Brusel nebo Šanghaj. Nejvýznamnìjší mìrou se na celkovém poètu akcí podílely kongresy a konference, které se konaly v Kongresovém centru Praha, a.s. (KCP). V KCP se v loòském roce konaly velké mezinárodní akce jako 12. Evropský endokrinologický kongres nebo Mezinárodní astronautický kongres. I výhled do budoucnosti lze považovat za optimistický. Na konci srpna se prostory KCP zaplní delegáty mezinárodního kongresu na téma chlazení. V záøí se uskuteèní kongres SICOT/SIROT svìtový lékaøský kongres na téma ortopedie a traumatologie. Další významnou akcí bude Glial Cells vìdecký kongres o kmenových buòkách. inzerce

4 23. MEZINÁRODNÍ KONGRES CHLAZENÍ V KCP Ve dnech srpna 2011 se v Praze uskuteèní nejvýznamnìjší akce Mezinárodního ústavu chlazení Mezinárodní kongres chlazení. Jedná se o událost, která nemá v dìjinách èeskoslovenského i èeského chlazení obdoby. Èeská republika byla na základì výbìrového øízení povìøena Mezinárodním ústavem chlazení (IIF/IIR) organizací celosvìtového 23. Mezinárodního kongresu chlazení. Kongresy se konají pravidelnì jednou za 4 roky a vìnují se problematice všech oborù, ve kterých se vyskytuje nìkterá z forem chladící techniky. Tyto oblasti zahrnují napøíklad techniku hlubokých teplot, jako je problematika zkapalòování, úchova a doprava plynù, úchova tkání aj. Do zájmu oboru patøí i záležitosti, které se vztahují ke zpracování, pøepravì a úchovì látek podléhající zkáze - pøedevším potravin, a to nejen z hlediska strojního zaøízení pro výrobu chladu, ale i souvisejících náležitostí, jako je problematika kvality prostøedí nebo problematika tepelných ztrát pøi pøepravì a skladování. Kongres pojednává i o záležitostech spojených s vìtráním a klimatizací objektù s pobytem osob, stejnì jako s udržováním teplot prostøedí nebo pracovních látek i napøíklad s využíváním tepelných èerpadel. 23. Mezinárodní kongres chlazení probìhne v prostorách Kongresového centra Praha. Navazuje na pøedchozí kongresy, které se konaly napø. v Sydney (1999), Washingtonu (2003) nebo v Pekingu (2007). Pøedpokládaná úèast na 23. Mezinárodním kongresu chlazení je kolem odborníkù z celého svìta. Jednání bude probíhat na nìkolika úrovních - èást jednání zahrnuje plenární a klíèová spoleèná zasedání s tématy pojednávajícími o základní problematice chladící techniky a souvisejících oborù, jako je ochrana životního prostøedí, vývoj chladící techniky v rozvojových zemích apod. Samostatnì budou probíhat jednání, pøednášky a diskuse týkající se podrobnì urèité problematiky. Pøednáškový cyklus bude doplnìn výstavou ve formì plakátù, což je velmi názorný zpùsob, jak usnadnit pochopení a podnítit diskusi. Souèástí kongresového jednání jsou i diskusní setkání užších skupin odborníkù za úèasti odborné veøejnosti na specializovaná témata. V rámci jednání kongresu probìhnou i specializovaná jednání - symposia - na konkrétní témata. Zajímavou akcí mùže být napøíklad jednání odborníkù zabývajících se úchovou potravin s názvem "Možnosti úspor energie v chlazených skladech", který se bude vìnovat záležitostem zásadního významu ve vztahu k chlazeným prostorám. Jen v Evropì se totiž uvádí objem chlazených skladù pro potraviny kolem 45 milionù krychlových metrù. Projekt, který se nazývá ICE-E (Zlepšení úrovnì chlazených skladù) si klade za cíl zvýšit kvalifikaci provozovatelù a zlepšit úroveò práce provozù tak, aby nároky na energii pøi skladování byly co nejnižší a zároveò i úniky látek, které poškozují životní prostøedí byly v co nejvìtším rozsahu eliminovány. Úèast na kongresu je nesporným pøínosem pro každého úèastníka, jedná se o naprosto mimoøádnou pøíležitost získání jedineèných informací ze všech oborù zájmu i pro opravdového odborníka v chladící technice. Nespornou výhodou je i seznámení se nejen se špièkovými vìdci, techniky, manažery a podnikateli v oboru, ale i obchodníky z celého svìta. Pro èeské úèastníky se tím otevírá mimoøádnì široká škála možností, jak rozšíøit své kontakty, znalosti a obchodní pøíležitosti v celosvìtovém mìøítku. èasopis Chlazení a klimatizace, 2/2011 (zkráceno) inzerce

5 VEDELI JSTE, ŽE... Kongresový sál je nejvìtším sálem v Kongresovém centru Praha. Zasahuje od druhého do ètvrtého patra. Nachází se v nìm pohodlných sedadel, z nichž každé je samostatnì klimatizované. Ke komfortu návštìvníkù také pøispívá velkorysý prostor mezi jednotlivými øadami sedadel. V Kongresovém sále se konají nejen kongresy, ale také koncerty, které si zde získávají stále vìtší oblibu. Díky vynikající akustice se totiž øadí mezi tøináct nejlepších koncertních sálù svìta. Na jeho úpravách se podílela skupina èeských i zahranièních odborníkù v oboru akustiky. Rozmìry mobilní koncertní mušle umožòují koncerty až 100 èlenných orchestrù. Každoroènì se tak v KCP koná zaèátkem prosince koncert vážné hudby, vìnovaný vždy jednomu skladateli. Celoroènì se zde pak konají koncerty známých kapel a interpretù, jako Alanis Morissette, Suzanne Vega, Bonnie Tyler, Ringo Star, Smokie, Tori Amos, Chris Rea, Vonda Shepard a dalších. Také v následujících mìsících se mùžete tìšit na jedineèné koncerty. Pøehled sledujete na našich webových stránkách. Vstupenky jsou k dostání vždy v pøedprodejních sítích. VÝBER KONCERTU Ian Anderson Plays The Best Of Jethro Tull frontman skupiny hraje to nejlepší od Jethro Tull LEVEL 42 funkjazzová kapela, koncert v rámci festivalu Prague Proms Ringo Star And His All Star Band legendární hudebník vystoupí se svou fenomenální kapelou B. B. King bluesové eso na podiu spolu s Johnem Mayallem Prùbìžný pøehled všech koncertù a akcí sledujte na PREHLED AKCÍ th International Rapeseed Congress mezinárodní vìdìcký kongres o øepce olejné RichWoman semináø - Kim Kiyosaki live! úspìšná podnikatelka nauèí i èeské ženy, jak se stát finanènì nezávislými Robert Kiyosaki live! - RichDad semináø live! "Peníze jsou jenom myšlenka. Pokud chcete mít víc penìz, zmìòte zpùsob svého uvažování, radí Robert Kiyosaki, investor, obchodník, spisovatel motivaèních knih a uèitel miliardáøù ERA - EDTA lékaøský kongres s doprovodnou výstavou Evropská asociace geochemie - Goldschmidt Conference 2011 konference Geochemické spoleènosti a Evropské asociace geochemie rd International Congress on Refrigeration mezinárodní vìdecký kongres s doprovodnou výstavou na téma chlazení Více informací a pøehled akcí naleznete na Kongresové centrum Praha, 5. kvìtna 65, Praha, tel.: , Fax: inzerce: Vychází jako ètvrtletník. Všechna práva vyhrazena

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 10 ČÍSLO 1 březen 2002 ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE První zkušenosti s otevøením trhu s elektrickou energií Od nového roku zaèalo otevírání trhu s elektrickou energií, které

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì XIV 4 Štáb 3SAT natáèel v Brnì 2004 Reprezentaèní ples VUT v Brnì Vaòkovka se promìní v nákupní centrum Evropská zastavení v Londýnì Obsah 3... TECHNIKA V MNOŽNÉM ÈÍSLE 4... VÍROVÁ TURBÍNA JE PØÍSLIBEM

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Etika neuèí pøímo, co se za daného

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Etika neuèí pøímo, co se za daného ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2002 Pohled z Králického Snìžníku do údolí øeky Moravy. Foto Ing. Petr Kokeš DO NOVÉHO ROKU 2003 Jaký bude rok 2003? Co nám pøinese a

Více

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY Centre by Ostrava University analysis, which was executed in the frame of ESF Projects which were oriented on the increase quality of basic and secondary schools of the Moravian-Silesian region. Research

Více

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 4 2002 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Krkonoše - pohled z cesty nad Martinovou boudou na jihovýchod. oto Jiøí Bruník PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA

Více

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně LISTOPAD 2000 na VUT v Brně Na pùdì ÈTP pøivítal následníka britského trùnu, prince Charlese (uprostøed) také rektor Vysokého uèení technického Jan Vrbka (vlevo). Princ Charles v Českém technologickém

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d Náchodský zpravodaj 1 Náchodský zpravodaj L i s t o p a d podzimní mìsíc to poslední, mìsíc prvního snìhu o svátku svatomartinském, zvaný též mìsíc svatého Huberta, nejvyššího patrona myslivcù. Obsah Zprávy

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Dennis Lehane: SBOHEM, BABY Bostonští soukromí detektivové Patrick Kenzie a Angela Gennaro usilovnì pátrají po zmizelé ètyøleté holèièce. Pak se ztratí další dítì... a detektivové

Více

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s.

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 4 prosinec 2001 Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Soutìž Úsporná svítidla Ètyøicet sedm návrhù svítidel vhodných k použití s

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2006: Pøipravenost rezortu zdravotnictví a systémový pøístup k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví Projekt

Více

HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU ZA ROK 2003

HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU ZA ROK 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA OBÈANSKÉHO SDRUŽENÍ HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU ZA ROK 2003 STRUÈNÌ O NÁS Obèanské sdružení Humanistické centrum Narovinu bylo založeno roku 1995 z iniciativy èlenù mezinárodního Humanistického

Více

Z HISTORIE KNIHOVNY V KLATOVECH

Z HISTORIE KNIHOVNY V KLATOVECH 1860 2010 NABÍZÍME VÁM STRUÈNÝ POHLED DO HISTORIE KNIHOVNICTVÍ V KLATOVECH. Z BOHATÉHO ARCHIVU MÌSTSKÉ KNIHOVNY JSME VYBRALI TO, O ÈEM SI MYSLÍME, ŽE BY VÁS MOHLO ZAUJMOUT. SLUŽBY PRO ÈTENÁØE SE VŠAK BÌHEM

Více

Spolupracující regiony

Spolupracující regiony Pøedstavení projektu MATEO MATEO (Matching Technologies and Opportunities) je souèástí programu Evropské unie Interreg IIIC. Jedná se o unikátní projekt, který se zaslouží o to, že do Jihoèeského a Plzeòského

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce...

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Výroèní zpráva 2013 Obsah Úvod............................................. 2 Poslání organizace...................................... 3 Struktura organizace.....................................

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

VÝSTAVY V GALERII ROBERTA GUTTMANNA. Pøíbìh pokraèuje. Pøírùstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994 2014 (24. duben 3.

VÝSTAVY V GALERII ROBERTA GUTTMANNA. Pøíbìh pokraèuje. Pøírùstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994 2014 (24. duben 3. 2 2014 VÝSTAVY V GALERII ROBERTA GUTTMANNA Pøíbìh pokraèuje. Pøírùstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994 2014 (24. duben 3. srpen 2014) Židovské muzeum v Praze pøipravilo u pøíležitosti 20. výroèí

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více