1 z :04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 z 2 31.10.2014 9:04"

Transkript

1 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98549&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3746&context_nvds_i... z :4 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE2 Subjekt: Ke dni: Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Výnosy, náklady, zisk nebo ztráta - FIS2_ - Přehled výnosů, nákladů, zisku nebo ztráty Úrokové výnosy (Σ) Hodnota za běžné období Úroky z finančních aktiv k obchodování 2 2, Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 3 3, Úroky z realizovatelných finančních aktiv 4 4, Úroky z úvěrů a jiných pohledávek Úroky z finančních investic držených do splatnosti Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů 7 7, Úroky z ostatních aktiv 8 8, Úrokové náklady (Σ) 9 9, Úroky na finanční závazky k obchodování, Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě 2 2, Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů 3 3, Úroky na ostatní závazky 4 4, Náklady na základní kapitál splatný na požádání 5 5, Výnosy z dividend (Σ) 6 6, Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování 7 7, Výnosy z dividend z finančních aktiv v RH vykázané do zisku nebo ztráty 8 8, Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv 9 9, Výnosy z poplatků a provizí 2 2, Náklady na poplatky a provize Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z (Σ) 22 22, Zisk nebo (-) ztráta z realizovatelných finančních aktiv 23 23, Zisk nebo (-) ztráta z úvěrů a jiných pohledávek 24 24, Zisk nebo (-) ztráta z finančních investic držených do splatnosti 25 25, Zisk nebo (-) ztráta z finančních závazků v naběhlé hodnotě 26 26, Zisk nebo (-) ztráta z ostatních finančních závazků 27 27, Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 28 28, Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty 29 29, Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 3 3, Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 32 32, Ostatní provozní výnosy 33 33, Ostatní provozní náklady Zisk nebo (-) ztráta z provozní činnosti Správní náklady (Σ) 36 36, Náklady na zaměstnance 37 37, Ostatní správní náklady 38 38, Odpisy (Σ) 39 39, Odpisy pozemků, budov a zařízení 4 4, Odpisy investic do nemovitostí 4 4, Odpisy nehmotného majetku 42 42, Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování (Σ) 43 43, Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky nebo jejich (-) reverzování 44 44, Ostatní rezervy nebo jejich (-) reverzování 45 45, Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování (Σ) 46 46, Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně nebo jejich (-) reverzování 47 47, Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 48 48, Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek nebo jejich (-) reverzování 49 49, Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti nebo jejich (-) reverzování 5 5, Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 5 5, Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování (Σ) 52 52, Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení nebo jejich (-) reverzování 53 53, Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí nebo jejich (-) reverzování 54 54, Ztráty ze znehodnocení goodwillu nebo jejich (-) reverzování 55 55, Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku nebo jejich (-) reverzování 56 56, Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 57 57, Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 58 58, Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 59 59, Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 6 6, Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 62 62, , 56 5, 445 6, 6 2, -75 3, 2 34, 4 35, 4 6,

2 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98549&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3746&context_nvds_i... 2 z :4 Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 64 64, Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností před zdaněním 65 65, Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z ukončovaných činností 66 66, Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (Σ) Menšinové podíly na zisku nebo (-) ztrátě 68 Zisk nebo (-) ztráta mateřského podniku bez menšinových podílů , 4 67,

3 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=9846&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=376&context_nvds_i... z :5 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE Subjekt: Ke dni: Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Základní rozvaha - FIS_ - Aktiva v základním členění Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání (Σ) Pokladní hotovost Hotovost u centrálních bank Ostatní vklady splatné na požádání Účetní hodnota 43526, 869 2, 47 3, 4 4, 78 5, Finanční aktiva k obchodování (Σ) 6 6, Deriváty k obchodování 7 7, Kapitálové nástroje k obchodování 8 8, Dluhové cenné papíry k obchodování 9 9, Úvěry a pohledávky k obchodování, Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ), Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 2 2, Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 3 3, Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 4 4, Realizovatelná finanční aktiva (Σ) 5 5, Kapitálové nástroje realizovatelné 6 6, Dluhové cenné papíry realizovatelné 7 7, Úvěry a pohledávky realizovatelné 8 8, Úvěry a jiné pohledávky (Σ) 9 9, Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 2 2, Úvěry a pohledávky 2 2, Finanční investice držené do splatnosti (Σ) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti , , Úvěry a pohledávky držené do splatnosti 24 24, Zajišťovací deriváty 25 25, Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 26 26, Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 27 27, Hmotný majetek (Σ) 28 28, Pozemky, budovy a zařízení 29 29, Investiční nemovitosti 3 3, Nehmotný majetek (Σ) 3 3, Goodwill 32 32, Ostatní nehmotný majetek 33 33, Daňové pohledávky (Σ) 34 34, Pohledávky ze splatné daně 35 35, Pohledávky z odložené daně 36 36, Ostatní aktiva 37 37, Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 38 38, Základní rozvaha - FIS_2 - Závazky a vlastní kapitál v základním členění Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ) Závazky celkem (Σ) 2 Účetní hodnota Finanční závazky k obchodování (Σ) 3 3, Deriváty k obchodování 4 4, Závazky z krátkých prodejů 5 5, Vklady k obchodování 6 6, Emitované dluhové CP k obchodování 7 7, Ostatní finanční závazky k obchodování 8 8, Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ) 9 9, Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, Ostatní fin.závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 2 2, Finanční závazky v naběhlé hodnotě (Σ) Vklady v naběhlé hodnotě Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 5 5, Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 6 6, Zajišťovací deriváty 7 7, Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 8 8, Rezervy (Σ) 9 9, , , , ,

4 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=9846&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=376&context_nvds_i... 2 z :5 Rezervy na penze a ostatní definované požitky 2 2, Rezervy na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky 2 2, Rezervy na restrukturalizaci 22 22, Rezervy na právní problémy a daňové spory 23 23, Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky 24 24, Ostatní rezervy 25 25, Daňové závazky (Σ) 26 26, Závazky ze splatné daně 27 27, Závazky z odložené daně 28 28, Základní kapitál splatný na požádání 29 29, Ostatní závazky Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 3 3, Vlastní kapitál celkem (Σ) Základní kapitál (Σ) 33 33, Splacený základní kapitál 34 34, Nesplacený základní kapitál 35 35, Emisní ážio 36 36, Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál (Σ) Kapitálová složka finančních nástrojů Ostatní vydané kapitálové nástroje 39 39, Ostatní vlastní kapitál 4 4, Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) (Σ) 4 4, OCI z položek, které se nereklasifikují do zisku nebo ztráty (Σ) 42 42, OCI z hmotného majetku 43 43, OCI z nehmotného majetku 44 44, OCI z penzijních plánů 45 45, OCI z neoběžných aktiv a ukončovaných skupin určených k prodeji, které se nereklasifikují do Z/Z 46 46, OCI z podílu na OCI dceřiných, společných a přidružených podniků, které se nereklasifikují do Z/Z 47 47, OCI z položek, které se reklasifikují do zisku nebo ztráty (Σ) 48 48, OCI ze zajištění čistých investic do zahraničních jednotek (efektivní část) 49 49, OCI z kurzových rozdílů 5 5, OCI ze zajišťovacích derivátů k zajištění peněžních toků (efektivní část) 5 5, OCI z realizovatelných finančních aktiv 52 52, OCI z neoběžných aktiv a ukončovaných skupin určených k prodeji, které se reklasifikují do Z/Z 53 53, OCI z podílu na OCI dceřiných, společných a přidružených podniků, které se reklasifikují do Z/Z 54 54, Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Rozdíly z ocenění 56 56, Rezervní fondy (Σ) Podíl na změnách rezervních fondů, nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty v dceřiných, společných a přidružených podnicích 58 58, Ostatní rezervní fondy (-) Vlastní akcie 6 6, Zisk nebo ztráta za běžné účetní období (-) Mezitímní dividendy 62 Menšinové podíly (Σ) 63 Menšinové podíly na OCI (kumulovaného ostatního úplného výsledku hospodaření) 64 Ostatní menšinové podíly , , 66 37, 66 38, 23 55, , , 4 6, Podrozvaha - FIS_2 - Poskytnuté úvěrové a jiné přísliby a finanční záruky Jmenovitá hodnota *Poskytnuté úvěrové přísliby celkem (Σ), *Centrální banky 2 2, *Vládní instituce 3 3, *Úvěrové instituce 4 4, *Ostatní finanční instituce 5 5, *Nefinanční podniky 6 6, *Domácnosti 7 7, *Poskytnuté finanční záruky celkem (Σ) 8 8, *Centrální banky 9 9, *Vládní instituce, *Úvěrové instituce, *Ostatní finanční instituce 2 2, *Nefinanční podniky 3 3, *Domácnosti 4 4, *Ostatní poskytnuté přísliby celkem (Σ) 5 5, *Centrální banky 6 6, *Vládní instituce 7 7, *Úvěrové instituce 8 8, *Ostatní finanční instituce 9 9, *Nefinanční podniky 2 2, *Domácnosti 2 2, Nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby 22 22, Nevýkonné poskytnuté finanční záruky 23 23, Nevýkonné poskytnuté ostatní přísliby 24 24,

5 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=9846&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=376&context_nvds_i... 3 z :5 Podrozvaha - FIS_22 - Přijaté úvěrové a jiné přísliby a finanční záruky Maximální výše uznatelných záruk Jmenovitá hodnota 2 *Přijaté úvěrové přísliby celkem (Σ),2 *Centrální banky 2 2,2 *Vládní instituce 3 3,2 *Úvěrové instituce 4 4,2 *Ostatní finanční instituce 5 5,2 *Nefinanční podniky 6 6,2 *Domácnosti 7 7,2 *Přijaté finanční záruky celkem (Σ) 8 8, *Centrální banky 9 9, *Vládní instituce, *Úvěrové instituce, *Ostatní finanční instituce 2 2, *Nefinanční podniky 3 3, *Domácnosti 4 4, *Ostatní přijaté přísliby celkem (Σ) 5 5,2 *Centrální banky 6 6,2 *Vládní instituce 7 7,2 *Úvěrové instituce 8 8,2 *Ostatní finanční instituce 9 9,2 *Nefinanční podniky 2 2,2 *Domácnosti 2 2,2

6 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98264&fo=364&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3886&contex... z :8 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE4 Subjekt: Ke dni: Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Finanční aktiva podle produktů a sektorů - FIS4_ - Finanční aktiva k obchodování podle sektorů Účetní hodnota *Kapitálové nástroje k obchodování, z toho: kapitálové nástroje v pořizovací ceně 2 2, *z toho: úvěrové instituce 3 3, *z toho: ostatní finanční instituce 4 4, *z toho: nefinanční podniky 5 5, Hodnota kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika 2 *Dluhové CP k obchodování (Σ) 6 6, 6,2 *Centrální banky 7 7, 7,2 *Vládní instituce 8 8, 8,2 *Úvěrové instituce 9 9, 9,2 *Ostatní finanční instituce,,2 *Nefinanční podniky,,2 *Úvěry a pohledávky k obchodování (Σ) 2 2, 2,2 *Centrální banky 3 3, 3,2 *Vládní instituce 4 4, 4,2 *Úvěrové instituce 5 5, 5,2 *Ostatní finanční instituce 6 6, 6,2 *Nefinanční podniky 7 7, 7,2 *Domácnosti 8 8, 8,2 Finanční aktiva podle produktů a sektorů - FIS4_2 - Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty podle sektorů Účetní hodnota Hodnota kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika 2 Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ),,2 *Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 2 2, z toho: kapitálové nástroje v pořizovací ceně 3 3, *z toho: úvěrové instituce 4 4, *z toho: ostatní finanční instituce 5 5, *z toho: nefinanční podniky 6 6, *Dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ) 7 7, 7,2 *Centrální banky 8 8, 8,2 *Vládní instituce 9 9, 9,2 *Úvěrové instituce,,2 *Ostatní finanční instituce,,2 *Nefinanční podniky 2 2, 2,2 *Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ) 3 3, 3,2 *Centrální banky 4 4, 4,2 *Vládní instituce 5 5, 5,2 *Úvěrové instituce 6 6, 6,2 *Ostatní finanční instituce 7 7, 7,2 *Nefinanční podniky 8 8, 8,2 *Domácnosti 9 9, 9,2 Finanční aktiva podle produktů a sektorů - FIS4_3 - Realizovatelná finanční aktiva podle sektorů Účetní hodnota aktiv bez znehodnocení Účetní hodnota aktiv se znehodnocením Účetní hodnota Kumulovaná hodnota znehodnocení Realizovatelná finanční aktiva (Σ),,2,3,4 *Kapitálové nástroje realizovatelné 2 2, 2,2 2,3 2,4 z toho: kapitálové nástroje v pořizovací ceně 3 3, 3,2 3,3 3,4 *z toho: úvěrové instituce 4 4, 4,2 4,3 4,4 *z toho: ostatní finanční instituce 5 5, 5,2 5,3 5,4 *z toho: nefinanční podniky 6 6, 6,2 6,3 6,4 *Dluhové cenné papíry realizovatelné (Σ) 7 7, 7,2 7,3 7,4 *Centrální banky 8 8, 8,2 8,3 8,4 *Vládní instituce 9 9, 9,2 9,3 9,4 *Úvěrové instituce,,2,3,4 *Ostatní finanční instituce,,2,3,4 *Nefinanční podniky 2 2, 2,2 2,3 2,4 *Úvěry a pohledávky realizovatelné (Σ) 3 3, 3,2 3,3 3,4 *Centrální banky 4 4, 4,2 4,3 4,4 *Vládní instituce 5 5, 5,2 5,3 5,4 *Úvěrové instituce 6 6, 6,2 6,3 6,4 *Ostatní finanční instituce 7 7, 7,2 7,3 7,4 *Nefinanční podniky 8 8, 8,2 8,3 8,4 *Domácnosti 9 9, 9,2 9,3 9,4

7 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98264&fo=364&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3886&contex... 2 z :8 Finanční aktiva podle produktů a sektorů - FIS4_4 - Úvěry a jiné pohledávky a finanční investice držené do splatnosti podle sektorů Aktiva bez znehodnocení (účetní hodnota brutto) Aktiva se znehodnocením (účetní hodnota brutto) Opravné položky k jednotlivě posuzovaným finančním aktivům Opravné položky k portfoliově posuzovaným finančním aktivům jednotlivě nevýznamným Opravné položky k portfoliu finančních aktiv jednotlivě bez znehodnocení Účetní hodnota Úvěry a jiné pohledávky (Σ),,2,3,4,5,6 *Dluhové CP neobchodovatelné (Σ) 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 *Centrální banky 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 *Vládní instituce 4 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 *Úvěrové instituce 5 5, 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 *Ostatní finanční instituce 6 6, 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 *Nefinanční podniky 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 *Úvěry a pohledávky (Σ) 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 *Centrální banky 9 9, 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 *Vládní instituce,,2,3,4,5,6 *Úvěrové instituce,,2,3,4,5,6 *Ostatní finanční instituce 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 *Nefinanční podniky 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 *Domácnosti 4 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Finanční investice držené do splatnosti (Σ) *Dluhové CP držené do splatnosti (Σ) , , 5,2 5,3 5,4 5,5 6,2 6,3 6,4 6,5 *Centrální banky 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 *Vládní instituce 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 *Úvěrové instituce , 9,2 9,3 9,4 9,5 *Ostatní finanční instituce 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 *Nefinanční podniky 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 *Úvěry a pohledávky držené do splatnosti (Σ) 22 22, 22,2 22,3 22,4 22,5 22,6 *Centrální banky 23 23, 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 *Vládní instituce 24 24, 24,2 24,3 24,4 24,5 24,6 *Úvěrové instituce 25 25, 25,2 25,3 25,4 25,5 25,6 *Ostatní finanční instituce 26 26, 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 *Nefinanční podniky 27 27, 27,2 27,3 27,4 27,5 27,6 *Domácnosti 28 28, 28,2 28,3 28,4 28,5 28, , , ,6 Finanční aktiva po splatnosti, dle znehodnocení a selhání - FIS4_2 - Finanční aktiva bez znehodnocení a po splatnosti podle sektorů Do 3 dnů včetně Nad 3 dnů do 6 dnů včetně Nad 6 dnů do 9 dnů včetně Nad 9 dnů do 8 dnů včetně Nad 8 dnů do roku včetně Nad rok Finanční aktiva bez znehodnocení a po splatnosti celkem (Σ),,2,3,4,5,6 *Dluhové cenné papíry bez znehodnocení a po splatnosti (Σ) 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 *Centrální banky 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 *Vládní instituce 4 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 *Úvěrové instituce 5 5, 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 *Ostatní finanční instituce 6 6, 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 *Nefinanční podniky 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 *Úvěry a pohledávky bez znehodnocení a po splatnosti (Σ) 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 *Centrální banky 9 9, 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 *Vládní instituce,,2,3,4,5,6 *Úvěrové instituce,,2,3,4,5,6 *Ostatní finanční instituce 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 *Nefinanční podniky 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 *Domácnosti 4 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Finanční aktiva po splatnosti, dle znehodnocení a selhání - FIS4_22 - Finanční aktiva bez znehodnocení a po splatnosti podle produktů Do 3 dnů včetně Nad 3 dnů do 6 dnů včetně Nad 6 dnů do 9 dnů včetně Nad 9 dnů do 8 dnů včetně Nad 8 dnů do roku včetně Nad rok Úvěry a pohledávky bez znehodnocení a po splatnosti celkem (Σ),,2,3,4,5,6 Pohledávky splatné na požádání a s krátkodobou výpovědní lhůtou (běžné účty) 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Pohledávky z kreditních karet 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Obchodní pohledávky 4 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Pohledávky z finančního leasingu 5 5, 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Pohledávky z reverzních repo obchodů 6 6, 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 Ostatní termínové úvěry 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 Pohledávky jiné než úvěry 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 Úvěry a pohledávky zajištěné nemovitostmi bez znehodnocení a po splatnosti 9 9, 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 Ostatní zajištěné úvěry kromě zajištění nemovitostí bez znehodnocení a po splatnosti,,2,3,4,5,6 Spotřebitelské úvěry bez znehodnocení a po splatnosti,,2,3,4,5,6 Půjčky na domácnost bez znehodnocení a po splatnosti 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Úvěry na projektové financování bez znehodnocení a po splatnosti 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Finanční aktiva po splatnosti, dle znehodnocení a selhání - FIS4_23 - Finanční aktiva se znehodnocením podle sektorů Účetní hodnota aktiv se znehodnocením Opravné položky k jednotlivě posuzovaným finančním aktivům Opravné položky k portfoliově posuzovaným finančním aktivům jednotlivě nevýznamným Opravné položky k portfoliu finančních aktiv jednotlivě bez znehodnocení Kumulované odpisy Finanční aktiva se znehodnocením celkem (Σ),,2,3,4,5 *Kapitálové nástroje se znehodnocením 2 2, 2,5 z toho: kapitálové nástroje se znehodnocením v pořizovací ceně 3 3, 3,5 *z toho: úvěrové instituce 4 4, 4,5 *z toho: ostatní finanční instituce 5 5, 5,5 *z toho: nefinanční podniky 6 6, 6,5 *Dluhové cenné papíry se znehodnocením (Σ) 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 *Centrální banky 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 *Vládní instituce 9 9, 9,2 9,3 9,4 9,5

8 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98264&fo=364&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3886&contex... 3 z :8 *Úvěrové instituce,,2,3,4,5 *Ostatní finanční instituce,,2,3,4,5 *Nefinanční podniky 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 *Úvěry a pohledávky se znehodnocením (Σ) 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 *Centrální banky 4 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 *Vládní instituce 5 5, 5,2 5,3 5,4 5,5 *Úvěrové instituce 6 6, 6,2 6,3 6,4 6,5 *Ostatní finanční instituce 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 *Nefinanční podniky 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 *Domácnosti 9 9, 9,2 9,3 9,4 9,5 Finanční aktiva po splatnosti, dle znehodnocení a selhání - FIS4_24 - Finanční aktiva se znehodnocením podle produktů Účetní hodnota aktiv se znehodnocením Opravné položky k jednotlivě posuzovaným finančním aktivům Opravné položky k portfoliově posuzovaným finančním aktivům jednotlivě nevýznamným 2 3 Úvěry a pohledávky se znehodnocením celkem (Σ),,2,3 Pohledávky splatné na požádání a s krátkodobou výpovědní lhůtou (běžné účty) 2 2, 2,2 2,3 Pohledávky z kreditních karet 3 3, 3,2 3,3 Obchodní pohledávky 4 4, 4,2 4,3 Pohledávky z finančního leasingu 5 5, 5,2 5,3 Pohledávky z reverzních repo obchodů 6 6, 6,2 6,3 Ostatní termínové úvěry 7 7, 7,2 7,3 Pohledávky jiné než úvěry 8 8, 8,2 8,3 Úvěry a pohledávky zajištěné nemovitostmi se znehodnocením 9 9, 9,2 9,3 Ostatní zajištěné úvěry kromě zajištěných nemovitostí se znehodnocením,,2,3 Spotřebitelské úvěry se znehodnocením,,2,3 Půjčky na domácnost se znehodnocením 2 2, 2,2 2,3 Úvěry na projektové financování se znehodnocen 3 3, 3,2 3,3 Finanční závazky - FIS4_3 - Finanční závazky podle produktů a portfolií Finanční závazky celkem (Σ) Účetní hodnota Finanční závazky k obchodování Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty Finanční závazky v naběhlé hodnotě Zajišťovací účetnictví 2 3 4,,2 Deriváty 2 2, 2,4 Závazky z krátkých prodejů (Σ) 3 3, Závazky z krátkých prodejů kapitálových nástrojů 4 4, Závazky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů 5 5, Vklady celkem 6 6, 6,2 Emitované dluhové cenné papíry (Σ) 7 7, 7,2 7,3 Vkladové certifikáty 8 8, 8,2 8,3 Cenné papíry zajištěné aktivy (sekuritizované) 9 9, 9,2 9,3 Kryté dluhopisy,,2,3 Hybridní kontrakty,,2,3 Ostatní vydané dluhové cenné papíry (Σ) 2 2, 2,2 2,3 Konvertibilní finanční nástroje 3 3, 3,2 3,3 Nekonvertibilní finanční nástroje 4 4, 4,2 4,3 Ostatní finanční závazky 5 5, 5,2 5,3 3324, ,3,4 Finanční závazky - FIS4_32 - Vklady podle produktů, protistran a portfolií Vklady celkem (Σ) Účetní hodnota Finanční závazky k obchodování Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty Finanční závazky v naběhlé hodnotě 2 3,,2 Vklady centrálních bank (Σ) 2 2, 2,2 2,3 Běžné účty / Jednodenní vklady centrálních bank 3 3, 3,2 3,3 Termínové vklady centrálních bank 4 4, 4,2 4,3 Vklady splatné na požádání centrálních bank 5 5, 5,2 5,3 Repo obchody centrálních bank 6 6, 6,2 6,3 Vklady vládních institucí (Σ) 7 7, 7,2 7,3 Běžné účty / Jednodenní vklady vládních institucí 8 8, 8,2 8,3 Termínové vklady vládních institucí 9 9, 9,2 9,3 Vklady splatné na požádání vládních institucí,,2,3 Repo obchody vládních institucí,,2,3 Vklady úvěrových institucí (Σ) 2 2, 2,2 2,3 Běžné účty / Jednodenní vklady úvěrových institucí 3 3, 3,2 3,3 Termínované vklady úvěrových institucí 4 4, 4,2 4,3 Vklady splatné na požádání úvěrových institucí 5 5, 5,2 5,3 Repo obchody úvěrových institucí 6 6, 6,2 6,3 Vklady ostatních finančních institucí (Σ) 7 7, 7,2 7,3 Běžné účty / Jednodenní vklady ostatních finančních institucí 8 8, 8,2 8,3 Termínové vklady ostatních finančních institucí 9 9, 9,2 9,3 Vklady splatné na požádání ostatních finančních institucí 2 2, 2,2 2,3 Repo obchody ostatních finančních institucí 2 2, 2,2 2,3 Vklady nefinančních podniků (Σ) Běžné účty / Jednodenní vklady nefinančních podniků 22 22, 22, , 23,2 Termínové vklady nefinančních podniků 24 24, 24,2 24,3 3324,3 6 22,3 6 23,3

9 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98264&fo=364&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3886&contex... 4 z :8 Vklady splatné na požádání nefinančních podniků 25 25, 25,2 25,3 Repo obchody nefinančních podniků 26 26, 26,2 26,3 Vklady domácností (Σ) Běžné účty / Jednodenní vklady domácností 27 27, 27, , 28,2 Termínové vklady domácností 29 29, 29,2 29,3 Vklady splatné na požádání domácností 3 3, 3,2 3,3 Repo obchody domácností 3 3, 3,2 3, , ,3 Finanční závazky - FIS4_33 - Finanční závazky podle produktů-doplňující údaje Finanční závazky celkem (Σ) Hodnota kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika Částka smluvně požadovaná uhradit k datu splatnosti , Deriváty k obchodování 2 2, Závazky z krátkých prodejů 3 Vklady celkem 4 Emitované dluhové cenné papíry 5 5, 5, , Ostatní finanční závazky 6 6, 4,2 Finanční závazky - FIS4_35 - Podřízené finanční závazky Účetní hodnota Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty Finanční závazky v naběhlé hodnotě 2 Podřízené finanční závazky (Σ),,2 Podřízené vklady 2 2, 2,2 Podřízené emitované dluhové cenné papíry 3 3, 3,2 Deriváty - FIS4_4 - Deriváty k obchodování Účetní hodnota derivátu - aktiva Účetní hodnota derivátu - závazky Jmenovitá hodnota Jmenovitá hodnota prodaných derivátů Deriváty k obchodování celkem (Σ),,2,3,4 Úrokové riziko (Σ) 2 2, 2,2 2,3 2,4 Úrokové OTC opce 3 3, 3,2 3,3 3,4 Ostatní úrokové OTC deriváty 4 4, 4,2 4,3 Úrokové opce obchodované na organizovaném trhu 5 5, 5,2 5,3 5,4 Ostatní úrokové deriváty obchodované na organizovaném trhu 6 6, 6,2 6,3 Akciové riziko (Σ) 7 7, 7,2 7,3 7,4 Akciové OTC opce 8 8, 8,2 8,3 8,4 Ostatní akciové OTC deriváty 9 9, 9,2 9,3 Akciové opce obchodované na organizovaném trhu,,2,3,4 Ostatní akciové deriváty obchodované na organizovaném trhu,,2,3 Měnové riziko a zlato (Σ) 2 2, 2,2 2,3 2,4 Měnové OTC opce 3 3, 3,2 3,3 3,4 Ostatní měnové OTC deriváty 4 4, 4,2 4,3 Měnové opce obchodované na organizovaném trhu 5 5, 5,2 5,3 5,4 Ostatní měnové deriváty obchodované na organizovaném trhu 6 6, 6,2 6,3 Úvěrové riziko (Σ) 7 7, 7,2 7,3 7,4 Swap úvěrového selhání 8 8, 8,2 8,3 8,4 Opce úvěrového rozpětí 9 9, 9,2 9,3 9,4 Swapy veškerých výnosů 2 2, 2,2 2,3 2,4 Ostatní úvěrové deriváty 2 2, 2,2 2,3 2,4 Komoditní riziko 22 22, 22,2 22,3 22,4 Ostatní rizika 23 23, 23,2 23,3 23,4 Deriváty - FIS4_42 - Deriváty k obchodování použité pro ekonomické zajištění a OTC deriváty k obchodování podle protistran Účetní hodnota derivátu - aktiva Účetní hodnota derivátu - závazky Jmenovitá hodnota 2 3 Deriváty - ekonomické zajištění úrokového rizika,,2,3 Deriváty - ekonomické zajištění akciového rizika 2 2, 2,2 2,3 Deriváty - ekonomické zajištění měnového rizika 3 3, 3,2 3,3 Deriváty - ekonomické zajištění úvěrového rizika 4 4, 4,2 4,3 Deriváty - ekonomické zajištění komoditního rizika 5 5, 5,2 5,3 Deriváty - Ekonomické zajištění ostatního rizika 6 6, 6,2 6,3 OTC deriváty k obchodování celkem (Σ) 7 7, 7,2 7,3 OTC deriváty s úvěrovými institucemi 8 8, 8,2 8,3 OTC deriváty s ostatními finančními institucemi 9 9, 9,2 9,3 OTC deriváty s ostatními protistranami,,2,3 Deriváty - FIS4_43 - Zajišťovací deriváty Účetní hodnota derivátu - aktiva Účetní hodnota derivátu - závazky Jmenovitá hodnota Jmenovitá hodnota prodaných derivátů Zajišťovací deriváty celkem (Σ),,2,3,4 Deriváty k zajištění reálné hodnoty celkem (Σ) 2 2, 2,2 2,3 2,4 Úrokové riziko (Σ) 3 3, 3,2 3,3 3,4 Úrokové OTC opce 4 4, 4,2 4,3 4,4 Ostatní úrokové OTC deriváty 5 5, 5,2 5,3 Úrokové opce obchodované na organizovaném trhu 6 6, 6,2 6,3 6,4 Ostatní úrokové deriváty obchodované na organizovaném trhu 7 7, 7,2 7,3

10 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98264&fo=364&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3886&contex... 5 z :8 Akciové riziko (Σ) 8 8, 8,2 8,3 8,4 Akciové OTC opce 9 9, 9,2 9,3 9,4 Ostatní akciové OTC deriváty,,2,3 Akciové opce obchodované na organizovaném trhu,,2,3,4 Ostatní akciové deriváty obchodované na organizovaném trhu 2 2, 2,2 2,3 Měnové riziko a zlato (Σ) 3 3, 3,2 3,3 3,4 Měnové OTC opce 4 4, 4,2 4,3 4,4 Ostatní měnové OTC deriváty 5 5, 5,2 5,3 Měnové opce obchodované na organizovaném trhu 6 6, 6,2 6,3 6,4 Ostatní měnové deriváty obchodované na organizovaném trhu 7 7, 7,2 7,3 Úvěrové riziko (Σ) 8 8, 8,2 8,3 8,4 Swap úvěrového selhání 9 9, 9,2 9,3 9,4 Opce úvěrového rozpětí 2 2, 2,2 2,3 2,4 Swapy veškerých výnosů 2 2, 2,2 2,3 2,4 Ostatní úvěrové deriváty 22 22, 22,2 22,3 22,4 Komoditní riziko 23 23, 23,2 23,3 23,4 Ostatní rizika 24 24, 24,2 24,3 24,4 Deriváty k zajištění peněžních toků celkem (Σ) 25 25, 25,2 25,3 25,4 Úrokové riziko (Σ) 26 26, 26,2 26,3 26,4 Úrokové OTC opce 27 27, 27,2 27,3 27,4 Ostatní úrokové OTC deriváty 28 28, 28,2 28,3 Úrokové opce obchodované na organizovaném trhu 29 29, 29,2 29,3 29,4 Ostatní úrokové deriváty obchodované na organizovaném trhu 3 3, 3,2 3,3 Akciové riziko (Σ) 3 3, 3,2 3,3 3,4 Akciové OTC opce 32 32, 32,2 32,3 32,4 Ostatní akciové OTC deriváty 33 33, 33,2 33,3 Akciové opce obchodované na organizovaném trhu 34 34, 34,2 34,3 34,4 Ostatní akciové deriváty obchodované na organizovaném trhu 35 35, 35,2 35,3 Měnové riziko a zlato (Σ) 36 36, 36,2 36,3 36,4 Měnové OTC opce 37 37, 37,2 37,3 37,4 Ostatní měnové OTC deriváty 38 38, 38,2 38,3 Měnové opce obchodované na organizovaném trhu 39 39, 39,2 39,3 39,4 Ostatní měnové deriváty obchodované na organizovaném trhu 4 4, 4,2 4,3 Úvěrové riziko (Σ) 4 4, 4,2 4,3 4,4 Swap úvěrového selhání 42 42, 42,2 42,3 42,4 Opce úvěrového rozpětí 43 43, 43,2 43,3 43,4 Swapy veškerých výnosů 44 44, 44,2 44,3 44,4 Ostatní úvěrové deriváty 45 45, 45,2 45,3 45,4 Komoditní riziko 46 46, 46,2 46,3 46,4 Ostatní rizika 47 47, 47,2 47,3 47,4 Deriváty k zajištění čistých investic do zahraničních jednotek 48 48, 48,2 48,3 48,4 Deriváty k zajištění reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 49 49, 49,2 49,3 49,4 Deriváty k zajištění peněžních toků portfolia 5 5, 5,2 5,3 5,4 Zajišťovací OTC deriváty (Σ) 5 5, 5,2 5,3 5,4 OTC deriváty s úvěrovými institucemi 52 52, 52,2 52,3 OTC deriváty s ostatními finančními institucemi 53 53, 53,2 53,3 OTC deriváty s ostatními osobami 54 54, 54,2 54,3 Úvěry a pohledávky - FIS4_5 - Úvěry a pohledávky podle produktů a sektorů Úvěry a pohledávky celkem (Σ) Pohledávky splatné na požádání a s krátkodobou výpovědní lhůtou (běžné účty) 2 Centrální banky ( rezidenti a nerezidenti) Vládní instituce ( rezid. a nerezid) a ostat. mez. instituce Úvěrové instituce (rezid. a nerezidenti) a mez. rozv. banky Ostatní finační instituce bez nez. ist. sloužící domácnostem (rezidenti a nerezidenti) Nefinanční podniky ( rezidenti a nerezidenti) Domácnosti, SVJ a neziskové instituce sloužící domácnostem (Rez. + Ner.) , 4 2,,2 2,2 78,3 78 2,3,4,5,6 2,4 2,5 2,6 Pohledávky z kreditních karet 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Obchodní pohledávky 4 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Pohledávky z finančního leasingu 5 5, 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Pohledávky z reverzních repo obchodů 6 6, 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 Ostatní termínové úvěry 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 Pohledávky jiné než úvěry 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 Úvěry a pohledávky zajištěné nemovitostmi 9 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 Ostatní zajištěné úvěry,2,3,4,5,6 Spotřebitelské úvěry,6 Půjčky na domácnost 2 2,6 Úvěry na projektové financování 3 3,5 Rekonciliace OP - FIS4_6 - Rekonciliace OP a ostatní úpravy finančních aktiv Počáteční stav opravných položek k počátku účetního období Tvorba opravných položek Rozpuštění opravných položek Použití opravných položek Přesuny mezi opravnými položkami Ostatní úpravy opravných položek Konečný stav opravných položek k ultimu Výnosy z odepsaných aktiv přímo do výkazu zisku nebo ztráty Úpravy ocenění zahrnuté do výkazu zisku nebo ztráty Opravné položky a ostatní úpravy k finančním aktivům celkem (Σ),,2,3,4,5,6,7,8,9 Úprava ocenění kapitálových nástrojů 2 2,9 Opravné položky a ostatní úpravy k jednotlivě posuzovaným finančním aktivům (Σ) 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 *Dluhové CP (Σ) 4 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 *Centrální banky 5 5, 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 *Vládní instituce 6 6, 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 *Úvěrové instituce 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 *Ostatní finanční instituce 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 *Nefinanční podniky 9 9, 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 *Úvěry a pohledávky (Σ),,2,3,4,5,6,7,8,9

1 z 1 11.7.2014 10:50

1 z 1 11.7.2014 10:50 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=95934&context_casbod=5..&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=675&context_nvds_i... z.7.4 :5 Výskyt datového souboru Kód souboru: VYZAS Subjekt:

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Členové představenstva družstevní záložny

Členové představenstva družstevní záložny Údaje o družstevní záložně k 31.12.2009 Datum změny údajů po auditu: 22.7.2010 Datum zveřejnění údajů: 22.7.2010 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

(-) Nadlimitní významné investice do T2 nástrojů osob z finančního sektoru 95 Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu 96 Převýšení odpočtu od položek T2

(-) Nadlimitní významné investice do T2 nástrojů osob z finančního sektoru 95 Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu 96 Převýšení odpočtu od položek T2 COK10.E140403 - Kapitál a rizikové expozice na kons. základě 30.6.2014 COK10_11 - Kapitál m1 1 Kapitál 1 56 679 Tier 1 (T1) kapitál 2 56 679 Kmenový tier 1 (CET1) kapitál 3 56 679 Nástroje použitelné pro

Více

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 40-12 Datový soubor: DOCOS40 Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP Část 1: Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost Datová oblast: DIS20_01

Více

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Koruna česká Všechny cizí měny (bez CZK) Koruna česká Všechny cizí měny (bez CZK) Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti

Koruna česká Všechny cizí měny (bez CZK) Koruna česká Všechny cizí měny (bez CZK) Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti 1) Aktiva (v tis. Kč) k 31.12.2010 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Koruna česká Všechny cizí měny (bez CZK) Všechny

Více

ROZVAHA BANKY AKTIVA

ROZVAHA BANKY AKTIVA ROZVAHA BANKY AKTIVA (v tis. Kč) 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 Aktiva celkem 136 331 843 160 089 807 111 705 608 126 140 535 Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 97 209 023

Více

ROZVAHA BANKY AKTIVA

ROZVAHA BANKY AKTIVA ROZVAHA BANKY AKTIVA (v tis. Kč) 30.9.2013 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 Aktiva celkem 119 629 583 136 331 843 160 089 807 111 705 608 Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 83 349 461

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 31.12.2010 Datum zveřejnění údajů: 29.4.2011 Datum zveřejnění údajů po auditu: 1.7.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 31.3.2012 Datum zveřejnění údajů: 4.5.2012 Datum zveřejnění změny po auditu: 6.8.2012 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Datum zveřejnění úpravy údajů: 7.7.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 30.6.2012 Datum zveřejnění údajů: 6.8.2012 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Údaje o společnosti AKCENTA CZ, a.s. k 31.12.2011

Údaje o společnosti AKCENTA CZ, a.s. k 31.12.2011 Údaje o společnosti AKCENTA CZ, a.s. k 31.12.2011 Datum zveřejnění údajů: 30.4.2012 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ společnosti Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 30.9.2010 Datum zveřejnění údajů: 2.11.2010 Datum zveřejnění opravy a doplnění: 15.11.2010 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 40-12 Datový soubor: DOCOS40 Část 1: Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost Datová oblast: DIS20_01 Kapitál Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka

Více

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 40-12 Datový soubor: DOCOS40 Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP Část 1: Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost Datová oblast: DIS20_01

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

1 z :13

1 z :13 https://wsn.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=55949&context_casbod=..6&appl=isl&query_vds_page=6&context_ds_iid=675&context_nvds_... Kód souboru: VYZAS Subjekt: 6494685 Ke dni:..7 Přehled výnosů,

Více

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP Kapitál (DIS20_01)

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP Kapitál (DIS20_01) Kapitál (DIS20_01) R001 Kapitál 49 452 R002 Původní kapitál (Tier1) 49 570 R003 Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 25 487 R004 Vlastní podíly R005 Emisní ážio 20 077 R006 Rezervní

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 30.9.2009 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu poslední změny do OR Výše ZK zapsaného

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Povinně zveřejňované informace k

Povinně zveřejňované informace k Povinně zveřejňované informace k 30. 6. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 15. 8. 2013 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

Rozvaha obchodníka s CP

Rozvaha obchodníka s CP Rozvaha obchodníka s CP Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzov aný o opravné Údaj nekompenzov aný o opravné Údaj nekompenzov aný o opravné Údaj nekompenzov

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cennými papíry a) Obchodní firma: Citfin - Finanční trhy, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Radlická 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápisu do

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2010 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.6.2010 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cennými papíry a) Obchodní firma: Citfin - Finanční trhy, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Radlická 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápisu do

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2009 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.)

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Zveřejněno dne 7. 5. 2009 Obsah: 1. Údaje o bance Základní informace Organizační struktura Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva

Více

Povinně zveřejňované informace 30.9.2012

Povinně zveřejňované informace 30.9.2012 Povinně zveřejňované informace 30.9.2012 Údaje o společnosti AKCENTA CZ,a.s. k 30.9.2012 Datum zveřejnění údajů: 8.11.2012 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů nebo členů společnosti

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Organizační schéma UNIBON

Organizační schéma UNIBON ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚDAJE O UNIBON SPOŘITELNÍM A ÚVĚRNÍM DRUŽSTVU Obchodní firma UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen UNIBON ) Právní forma družstvo Adresa sídla Ostrava, Moravská Ostrava, Velká

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 31.3.2008 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013 Informace o Českém spořitelní družstvu Obchodní firma: Právní forma: Družstvo IČ: 274 44 376 Sídlo: Datum zápisu do obchodního rejstříku: 4. dubna 2006

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 405 394 262 Oprávky a opravné položky -225 916-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 168 489

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 28 083,52 258 966,64 907 483,97 786 323,30

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 13 208,87 41 754,13 102 028,72 122 138,98

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 41 913,43 199 469,84 635 633,94 595 600,98

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 347 624 346 203 Oprávky a opravné položky -210 665-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 959

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 353 027 346 203 Oprávky a opravné položky -214 218-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 138 809

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období AKTIVA CELKEM 417 767 392 593 Stálá aktiva 293 554 293 644 Dlouhodobý hmotný majetek 172 647 173 032 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 296 167 296 094 Oprávky a opravné položky

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

1. investiční záložna spořitelní a úvěrní družstvo. Informace k

1. investiční záložna spořitelní a úvěrní družstvo. Informace k 1. investiční záložna spořitelní a úvěrní družstvo Informace k 31.12.2007 Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a

Více

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 31. 3. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 31. 3. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012 OBSAH Úvod 1 Základní údaje 1 Předmět podnikání 1 Činnosti skutečně vykonávané 1 Činnosti omezené nebo vyloučené 1 Základní kapitál 1 Organizační struktura 2 Kontrolní

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 256 319 081 Oprávky a opravné položky -185 517-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 133 739

Více

Pololetní zpráva 2008

Pololetní zpráva 2008 Pololetní zpráva 2008 Pololetní zpráva 2008 0 Raiffeisenbank a.s Obsah Obsah Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. a ebanky, a.s. k 30.6.2008 2 Finanční výsledky Raiffeisenbank a.s. za 1. pololetí roku

Více

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11) Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond PS R001 Aktiva celkem 54 848 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 27 076 R004 Pohledávky za bankami

Více

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11) Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond PS R001 Aktiva celkem 48 909 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 48 909 R004 Pohledávky za bankami

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 440 319 081 Oprávky a opravné položky -188 197-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 131 243

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. června 2011 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. září 2011 1) Údaje o povinné osobě Evropsko-ruská banka, a.s. Právní forma: akciová společnost Se sídlem: Štefánikova 78/50, Praha

Více

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s.

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31.12.2011 V souladu se 7. částí (uveřejňování informací) vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání

Více

Ing. Jaroslav Šulc, CSc. Orgán. Ing. Andrea Riedlová Orgán. představenstvo Funkce/pozice

Ing. Jaroslav Šulc, CSc. Orgán. Ing. Andrea Riedlová Orgán. představenstvo Funkce/pozice Seznam údajů o Peněžním domě, spořitelním družstvu (dále jen "PD"), složení společníků nebo členů, o činnosti a finanční situaci podle Přílohy č. 10 k vyhlášce 23/2014 Sb. Datum uveřejnění informace 15.5.2014

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.6.2008

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.6.2008 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.6.28 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01

a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 1. Informace o spořitelním družstvu a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 b) Datum zápisu do obchodního rejstříku:

Více

Conseq Investment Management, a.s. (dále jen Společnost )

Conseq Investment Management, a.s. (dále jen Společnost ) Conseq Investment Management, a.s. (dále jen Společnost ) Údaje o Společnosti, o složení akcionářů, o činnosti a finanční situaci dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. Údaje o Společnosti k 30.

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 346 573 344 246 Oprávky a opravné položky -206 854-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 139 719

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Artesa, spořitelní družstvo. Informace k

Artesa, spořitelní družstvo. Informace k Artesa, spořitelní družstvo Informace k 31.03.2010 Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Artesa, spořitelní družstvo Informace k 30.9. Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více