1 z :04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 z 2 31.10.2014 9:04"

Transkript

1 z :4 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE2 Subjekt: Ke dni: Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Výnosy, náklady, zisk nebo ztráta - FIS2_ - Přehled výnosů, nákladů, zisku nebo ztráty Úrokové výnosy (Σ) Hodnota za běžné období Úroky z finančních aktiv k obchodování 2 2, Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 3 3, Úroky z realizovatelných finančních aktiv 4 4, Úroky z úvěrů a jiných pohledávek Úroky z finančních investic držených do splatnosti Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů 7 7, Úroky z ostatních aktiv 8 8, Úrokové náklady (Σ) 9 9, Úroky na finanční závazky k obchodování, Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě 2 2, Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů 3 3, Úroky na ostatní závazky 4 4, Náklady na základní kapitál splatný na požádání 5 5, Výnosy z dividend (Σ) 6 6, Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování 7 7, Výnosy z dividend z finančních aktiv v RH vykázané do zisku nebo ztráty 8 8, Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv 9 9, Výnosy z poplatků a provizí 2 2, Náklady na poplatky a provize Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z (Σ) 22 22, Zisk nebo (-) ztráta z realizovatelných finančních aktiv 23 23, Zisk nebo (-) ztráta z úvěrů a jiných pohledávek 24 24, Zisk nebo (-) ztráta z finančních investic držených do splatnosti 25 25, Zisk nebo (-) ztráta z finančních závazků v naběhlé hodnotě 26 26, Zisk nebo (-) ztráta z ostatních finančních závazků 27 27, Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 28 28, Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty 29 29, Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 3 3, Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 32 32, Ostatní provozní výnosy 33 33, Ostatní provozní náklady Zisk nebo (-) ztráta z provozní činnosti Správní náklady (Σ) 36 36, Náklady na zaměstnance 37 37, Ostatní správní náklady 38 38, Odpisy (Σ) 39 39, Odpisy pozemků, budov a zařízení 4 4, Odpisy investic do nemovitostí 4 4, Odpisy nehmotného majetku 42 42, Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování (Σ) 43 43, Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky nebo jejich (-) reverzování 44 44, Ostatní rezervy nebo jejich (-) reverzování 45 45, Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování (Σ) 46 46, Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně nebo jejich (-) reverzování 47 47, Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 48 48, Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek nebo jejich (-) reverzování 49 49, Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti nebo jejich (-) reverzování 5 5, Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 5 5, Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování (Σ) 52 52, Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení nebo jejich (-) reverzování 53 53, Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí nebo jejich (-) reverzování 54 54, Ztráty ze znehodnocení goodwillu nebo jejich (-) reverzování 55 55, Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku nebo jejich (-) reverzování 56 56, Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 57 57, Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 58 58, Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 59 59, Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 6 6, Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 62 62, , 56 5, 445 6, 6 2, -75 3, 2 34, 4 35, 4 6,

2 2 z :4 Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 64 64, Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností před zdaněním 65 65, Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z ukončovaných činností 66 66, Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (Σ) Menšinové podíly na zisku nebo (-) ztrátě 68 Zisk nebo (-) ztráta mateřského podniku bez menšinových podílů , 4 67,

3 z :5 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE Subjekt: Ke dni: Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Základní rozvaha - FIS_ - Aktiva v základním členění Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání (Σ) Pokladní hotovost Hotovost u centrálních bank Ostatní vklady splatné na požádání Účetní hodnota 43526, 869 2, 47 3, 4 4, 78 5, Finanční aktiva k obchodování (Σ) 6 6, Deriváty k obchodování 7 7, Kapitálové nástroje k obchodování 8 8, Dluhové cenné papíry k obchodování 9 9, Úvěry a pohledávky k obchodování, Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ), Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 2 2, Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 3 3, Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 4 4, Realizovatelná finanční aktiva (Σ) 5 5, Kapitálové nástroje realizovatelné 6 6, Dluhové cenné papíry realizovatelné 7 7, Úvěry a pohledávky realizovatelné 8 8, Úvěry a jiné pohledávky (Σ) 9 9, Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 2 2, Úvěry a pohledávky 2 2, Finanční investice držené do splatnosti (Σ) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti , , Úvěry a pohledávky držené do splatnosti 24 24, Zajišťovací deriváty 25 25, Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 26 26, Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 27 27, Hmotný majetek (Σ) 28 28, Pozemky, budovy a zařízení 29 29, Investiční nemovitosti 3 3, Nehmotný majetek (Σ) 3 3, Goodwill 32 32, Ostatní nehmotný majetek 33 33, Daňové pohledávky (Σ) 34 34, Pohledávky ze splatné daně 35 35, Pohledávky z odložené daně 36 36, Ostatní aktiva 37 37, Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 38 38, Základní rozvaha - FIS_2 - Závazky a vlastní kapitál v základním členění Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ) Závazky celkem (Σ) 2 Účetní hodnota Finanční závazky k obchodování (Σ) 3 3, Deriváty k obchodování 4 4, Závazky z krátkých prodejů 5 5, Vklady k obchodování 6 6, Emitované dluhové CP k obchodování 7 7, Ostatní finanční závazky k obchodování 8 8, Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ) 9 9, Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, Ostatní fin.závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 2 2, Finanční závazky v naběhlé hodnotě (Σ) Vklady v naběhlé hodnotě Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 5 5, Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 6 6, Zajišťovací deriváty 7 7, Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 8 8, Rezervy (Σ) 9 9, , , , ,

4 2 z :5 Rezervy na penze a ostatní definované požitky 2 2, Rezervy na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky 2 2, Rezervy na restrukturalizaci 22 22, Rezervy na právní problémy a daňové spory 23 23, Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky 24 24, Ostatní rezervy 25 25, Daňové závazky (Σ) 26 26, Závazky ze splatné daně 27 27, Závazky z odložené daně 28 28, Základní kapitál splatný na požádání 29 29, Ostatní závazky Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 3 3, Vlastní kapitál celkem (Σ) Základní kapitál (Σ) 33 33, Splacený základní kapitál 34 34, Nesplacený základní kapitál 35 35, Emisní ážio 36 36, Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál (Σ) Kapitálová složka finančních nástrojů Ostatní vydané kapitálové nástroje 39 39, Ostatní vlastní kapitál 4 4, Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) (Σ) 4 4, OCI z položek, které se nereklasifikují do zisku nebo ztráty (Σ) 42 42, OCI z hmotného majetku 43 43, OCI z nehmotného majetku 44 44, OCI z penzijních plánů 45 45, OCI z neoběžných aktiv a ukončovaných skupin určených k prodeji, které se nereklasifikují do Z/Z 46 46, OCI z podílu na OCI dceřiných, společných a přidružených podniků, které se nereklasifikují do Z/Z 47 47, OCI z položek, které se reklasifikují do zisku nebo ztráty (Σ) 48 48, OCI ze zajištění čistých investic do zahraničních jednotek (efektivní část) 49 49, OCI z kurzových rozdílů 5 5, OCI ze zajišťovacích derivátů k zajištění peněžních toků (efektivní část) 5 5, OCI z realizovatelných finančních aktiv 52 52, OCI z neoběžných aktiv a ukončovaných skupin určených k prodeji, které se reklasifikují do Z/Z 53 53, OCI z podílu na OCI dceřiných, společných a přidružených podniků, které se reklasifikují do Z/Z 54 54, Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Rozdíly z ocenění 56 56, Rezervní fondy (Σ) Podíl na změnách rezervních fondů, nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty v dceřiných, společných a přidružených podnicích 58 58, Ostatní rezervní fondy (-) Vlastní akcie 6 6, Zisk nebo ztráta za běžné účetní období (-) Mezitímní dividendy 62 Menšinové podíly (Σ) 63 Menšinové podíly na OCI (kumulovaného ostatního úplného výsledku hospodaření) 64 Ostatní menšinové podíly , , 66 37, 66 38, 23 55, , , 4 6, Podrozvaha - FIS_2 - Poskytnuté úvěrové a jiné přísliby a finanční záruky Jmenovitá hodnota *Poskytnuté úvěrové přísliby celkem (Σ), *Centrální banky 2 2, *Vládní instituce 3 3, *Úvěrové instituce 4 4, *Ostatní finanční instituce 5 5, *Nefinanční podniky 6 6, *Domácnosti 7 7, *Poskytnuté finanční záruky celkem (Σ) 8 8, *Centrální banky 9 9, *Vládní instituce, *Úvěrové instituce, *Ostatní finanční instituce 2 2, *Nefinanční podniky 3 3, *Domácnosti 4 4, *Ostatní poskytnuté přísliby celkem (Σ) 5 5, *Centrální banky 6 6, *Vládní instituce 7 7, *Úvěrové instituce 8 8, *Ostatní finanční instituce 9 9, *Nefinanční podniky 2 2, *Domácnosti 2 2, Nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby 22 22, Nevýkonné poskytnuté finanční záruky 23 23, Nevýkonné poskytnuté ostatní přísliby 24 24,

5 3 z :5 Podrozvaha - FIS_22 - Přijaté úvěrové a jiné přísliby a finanční záruky Maximální výše uznatelných záruk Jmenovitá hodnota 2 *Přijaté úvěrové přísliby celkem (Σ),2 *Centrální banky 2 2,2 *Vládní instituce 3 3,2 *Úvěrové instituce 4 4,2 *Ostatní finanční instituce 5 5,2 *Nefinanční podniky 6 6,2 *Domácnosti 7 7,2 *Přijaté finanční záruky celkem (Σ) 8 8, *Centrální banky 9 9, *Vládní instituce, *Úvěrové instituce, *Ostatní finanční instituce 2 2, *Nefinanční podniky 3 3, *Domácnosti 4 4, *Ostatní přijaté přísliby celkem (Σ) 5 5,2 *Centrální banky 6 6,2 *Vládní instituce 7 7,2 *Úvěrové instituce 8 8,2 *Ostatní finanční instituce 9 9,2 *Nefinanční podniky 2 2,2 *Domácnosti 2 2,2

6 z :8 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE4 Subjekt: Ke dni: Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Finanční aktiva podle produktů a sektorů - FIS4_ - Finanční aktiva k obchodování podle sektorů Účetní hodnota *Kapitálové nástroje k obchodování, z toho: kapitálové nástroje v pořizovací ceně 2 2, *z toho: úvěrové instituce 3 3, *z toho: ostatní finanční instituce 4 4, *z toho: nefinanční podniky 5 5, Hodnota kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika 2 *Dluhové CP k obchodování (Σ) 6 6, 6,2 *Centrální banky 7 7, 7,2 *Vládní instituce 8 8, 8,2 *Úvěrové instituce 9 9, 9,2 *Ostatní finanční instituce,,2 *Nefinanční podniky,,2 *Úvěry a pohledávky k obchodování (Σ) 2 2, 2,2 *Centrální banky 3 3, 3,2 *Vládní instituce 4 4, 4,2 *Úvěrové instituce 5 5, 5,2 *Ostatní finanční instituce 6 6, 6,2 *Nefinanční podniky 7 7, 7,2 *Domácnosti 8 8, 8,2 Finanční aktiva podle produktů a sektorů - FIS4_2 - Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty podle sektorů Účetní hodnota Hodnota kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika 2 Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ),,2 *Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 2 2, z toho: kapitálové nástroje v pořizovací ceně 3 3, *z toho: úvěrové instituce 4 4, *z toho: ostatní finanční instituce 5 5, *z toho: nefinanční podniky 6 6, *Dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ) 7 7, 7,2 *Centrální banky 8 8, 8,2 *Vládní instituce 9 9, 9,2 *Úvěrové instituce,,2 *Ostatní finanční instituce,,2 *Nefinanční podniky 2 2, 2,2 *Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ) 3 3, 3,2 *Centrální banky 4 4, 4,2 *Vládní instituce 5 5, 5,2 *Úvěrové instituce 6 6, 6,2 *Ostatní finanční instituce 7 7, 7,2 *Nefinanční podniky 8 8, 8,2 *Domácnosti 9 9, 9,2 Finanční aktiva podle produktů a sektorů - FIS4_3 - Realizovatelná finanční aktiva podle sektorů Účetní hodnota aktiv bez znehodnocení Účetní hodnota aktiv se znehodnocením Účetní hodnota Kumulovaná hodnota znehodnocení Realizovatelná finanční aktiva (Σ),,2,3,4 *Kapitálové nástroje realizovatelné 2 2, 2,2 2,3 2,4 z toho: kapitálové nástroje v pořizovací ceně 3 3, 3,2 3,3 3,4 *z toho: úvěrové instituce 4 4, 4,2 4,3 4,4 *z toho: ostatní finanční instituce 5 5, 5,2 5,3 5,4 *z toho: nefinanční podniky 6 6, 6,2 6,3 6,4 *Dluhové cenné papíry realizovatelné (Σ) 7 7, 7,2 7,3 7,4 *Centrální banky 8 8, 8,2 8,3 8,4 *Vládní instituce 9 9, 9,2 9,3 9,4 *Úvěrové instituce,,2,3,4 *Ostatní finanční instituce,,2,3,4 *Nefinanční podniky 2 2, 2,2 2,3 2,4 *Úvěry a pohledávky realizovatelné (Σ) 3 3, 3,2 3,3 3,4 *Centrální banky 4 4, 4,2 4,3 4,4 *Vládní instituce 5 5, 5,2 5,3 5,4 *Úvěrové instituce 6 6, 6,2 6,3 6,4 *Ostatní finanční instituce 7 7, 7,2 7,3 7,4 *Nefinanční podniky 8 8, 8,2 8,3 8,4 *Domácnosti 9 9, 9,2 9,3 9,4

7 2 z :8 Finanční aktiva podle produktů a sektorů - FIS4_4 - Úvěry a jiné pohledávky a finanční investice držené do splatnosti podle sektorů Aktiva bez znehodnocení (účetní hodnota brutto) Aktiva se znehodnocením (účetní hodnota brutto) Opravné položky k jednotlivě posuzovaným finančním aktivům Opravné položky k portfoliově posuzovaným finančním aktivům jednotlivě nevýznamným Opravné položky k portfoliu finančních aktiv jednotlivě bez znehodnocení Účetní hodnota Úvěry a jiné pohledávky (Σ),,2,3,4,5,6 *Dluhové CP neobchodovatelné (Σ) 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 *Centrální banky 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 *Vládní instituce 4 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 *Úvěrové instituce 5 5, 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 *Ostatní finanční instituce 6 6, 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 *Nefinanční podniky 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 *Úvěry a pohledávky (Σ) 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 *Centrální banky 9 9, 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 *Vládní instituce,,2,3,4,5,6 *Úvěrové instituce,,2,3,4,5,6 *Ostatní finanční instituce 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 *Nefinanční podniky 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 *Domácnosti 4 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Finanční investice držené do splatnosti (Σ) *Dluhové CP držené do splatnosti (Σ) , , 5,2 5,3 5,4 5,5 6,2 6,3 6,4 6,5 *Centrální banky 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 *Vládní instituce 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 *Úvěrové instituce , 9,2 9,3 9,4 9,5 *Ostatní finanční instituce 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 *Nefinanční podniky 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 *Úvěry a pohledávky držené do splatnosti (Σ) 22 22, 22,2 22,3 22,4 22,5 22,6 *Centrální banky 23 23, 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 *Vládní instituce 24 24, 24,2 24,3 24,4 24,5 24,6 *Úvěrové instituce 25 25, 25,2 25,3 25,4 25,5 25,6 *Ostatní finanční instituce 26 26, 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 *Nefinanční podniky 27 27, 27,2 27,3 27,4 27,5 27,6 *Domácnosti 28 28, 28,2 28,3 28,4 28,5 28, , , ,6 Finanční aktiva po splatnosti, dle znehodnocení a selhání - FIS4_2 - Finanční aktiva bez znehodnocení a po splatnosti podle sektorů Do 3 dnů včetně Nad 3 dnů do 6 dnů včetně Nad 6 dnů do 9 dnů včetně Nad 9 dnů do 8 dnů včetně Nad 8 dnů do roku včetně Nad rok Finanční aktiva bez znehodnocení a po splatnosti celkem (Σ),,2,3,4,5,6 *Dluhové cenné papíry bez znehodnocení a po splatnosti (Σ) 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 *Centrální banky 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 *Vládní instituce 4 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 *Úvěrové instituce 5 5, 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 *Ostatní finanční instituce 6 6, 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 *Nefinanční podniky 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 *Úvěry a pohledávky bez znehodnocení a po splatnosti (Σ) 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 *Centrální banky 9 9, 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 *Vládní instituce,,2,3,4,5,6 *Úvěrové instituce,,2,3,4,5,6 *Ostatní finanční instituce 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 *Nefinanční podniky 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 *Domácnosti 4 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Finanční aktiva po splatnosti, dle znehodnocení a selhání - FIS4_22 - Finanční aktiva bez znehodnocení a po splatnosti podle produktů Do 3 dnů včetně Nad 3 dnů do 6 dnů včetně Nad 6 dnů do 9 dnů včetně Nad 9 dnů do 8 dnů včetně Nad 8 dnů do roku včetně Nad rok Úvěry a pohledávky bez znehodnocení a po splatnosti celkem (Σ),,2,3,4,5,6 Pohledávky splatné na požádání a s krátkodobou výpovědní lhůtou (běžné účty) 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Pohledávky z kreditních karet 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Obchodní pohledávky 4 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Pohledávky z finančního leasingu 5 5, 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Pohledávky z reverzních repo obchodů 6 6, 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 Ostatní termínové úvěry 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 Pohledávky jiné než úvěry 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 Úvěry a pohledávky zajištěné nemovitostmi bez znehodnocení a po splatnosti 9 9, 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 Ostatní zajištěné úvěry kromě zajištění nemovitostí bez znehodnocení a po splatnosti,,2,3,4,5,6 Spotřebitelské úvěry bez znehodnocení a po splatnosti,,2,3,4,5,6 Půjčky na domácnost bez znehodnocení a po splatnosti 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Úvěry na projektové financování bez znehodnocení a po splatnosti 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Finanční aktiva po splatnosti, dle znehodnocení a selhání - FIS4_23 - Finanční aktiva se znehodnocením podle sektorů Účetní hodnota aktiv se znehodnocením Opravné položky k jednotlivě posuzovaným finančním aktivům Opravné položky k portfoliově posuzovaným finančním aktivům jednotlivě nevýznamným Opravné položky k portfoliu finančních aktiv jednotlivě bez znehodnocení Kumulované odpisy Finanční aktiva se znehodnocením celkem (Σ),,2,3,4,5 *Kapitálové nástroje se znehodnocením 2 2, 2,5 z toho: kapitálové nástroje se znehodnocením v pořizovací ceně 3 3, 3,5 *z toho: úvěrové instituce 4 4, 4,5 *z toho: ostatní finanční instituce 5 5, 5,5 *z toho: nefinanční podniky 6 6, 6,5 *Dluhové cenné papíry se znehodnocením (Σ) 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 *Centrální banky 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 *Vládní instituce 9 9, 9,2 9,3 9,4 9,5

8 3 z :8 *Úvěrové instituce,,2,3,4,5 *Ostatní finanční instituce,,2,3,4,5 *Nefinanční podniky 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 *Úvěry a pohledávky se znehodnocením (Σ) 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 *Centrální banky 4 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 *Vládní instituce 5 5, 5,2 5,3 5,4 5,5 *Úvěrové instituce 6 6, 6,2 6,3 6,4 6,5 *Ostatní finanční instituce 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 *Nefinanční podniky 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 *Domácnosti 9 9, 9,2 9,3 9,4 9,5 Finanční aktiva po splatnosti, dle znehodnocení a selhání - FIS4_24 - Finanční aktiva se znehodnocením podle produktů Účetní hodnota aktiv se znehodnocením Opravné položky k jednotlivě posuzovaným finančním aktivům Opravné položky k portfoliově posuzovaným finančním aktivům jednotlivě nevýznamným 2 3 Úvěry a pohledávky se znehodnocením celkem (Σ),,2,3 Pohledávky splatné na požádání a s krátkodobou výpovědní lhůtou (běžné účty) 2 2, 2,2 2,3 Pohledávky z kreditních karet 3 3, 3,2 3,3 Obchodní pohledávky 4 4, 4,2 4,3 Pohledávky z finančního leasingu 5 5, 5,2 5,3 Pohledávky z reverzních repo obchodů 6 6, 6,2 6,3 Ostatní termínové úvěry 7 7, 7,2 7,3 Pohledávky jiné než úvěry 8 8, 8,2 8,3 Úvěry a pohledávky zajištěné nemovitostmi se znehodnocením 9 9, 9,2 9,3 Ostatní zajištěné úvěry kromě zajištěných nemovitostí se znehodnocením,,2,3 Spotřebitelské úvěry se znehodnocením,,2,3 Půjčky na domácnost se znehodnocením 2 2, 2,2 2,3 Úvěry na projektové financování se znehodnocen 3 3, 3,2 3,3 Finanční závazky - FIS4_3 - Finanční závazky podle produktů a portfolií Finanční závazky celkem (Σ) Účetní hodnota Finanční závazky k obchodování Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty Finanční závazky v naběhlé hodnotě Zajišťovací účetnictví 2 3 4,,2 Deriváty 2 2, 2,4 Závazky z krátkých prodejů (Σ) 3 3, Závazky z krátkých prodejů kapitálových nástrojů 4 4, Závazky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů 5 5, Vklady celkem 6 6, 6,2 Emitované dluhové cenné papíry (Σ) 7 7, 7,2 7,3 Vkladové certifikáty 8 8, 8,2 8,3 Cenné papíry zajištěné aktivy (sekuritizované) 9 9, 9,2 9,3 Kryté dluhopisy,,2,3 Hybridní kontrakty,,2,3 Ostatní vydané dluhové cenné papíry (Σ) 2 2, 2,2 2,3 Konvertibilní finanční nástroje 3 3, 3,2 3,3 Nekonvertibilní finanční nástroje 4 4, 4,2 4,3 Ostatní finanční závazky 5 5, 5,2 5,3 3324, ,3,4 Finanční závazky - FIS4_32 - Vklady podle produktů, protistran a portfolií Vklady celkem (Σ) Účetní hodnota Finanční závazky k obchodování Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty Finanční závazky v naběhlé hodnotě 2 3,,2 Vklady centrálních bank (Σ) 2 2, 2,2 2,3 Běžné účty / Jednodenní vklady centrálních bank 3 3, 3,2 3,3 Termínové vklady centrálních bank 4 4, 4,2 4,3 Vklady splatné na požádání centrálních bank 5 5, 5,2 5,3 Repo obchody centrálních bank 6 6, 6,2 6,3 Vklady vládních institucí (Σ) 7 7, 7,2 7,3 Běžné účty / Jednodenní vklady vládních institucí 8 8, 8,2 8,3 Termínové vklady vládních institucí 9 9, 9,2 9,3 Vklady splatné na požádání vládních institucí,,2,3 Repo obchody vládních institucí,,2,3 Vklady úvěrových institucí (Σ) 2 2, 2,2 2,3 Běžné účty / Jednodenní vklady úvěrových institucí 3 3, 3,2 3,3 Termínované vklady úvěrových institucí 4 4, 4,2 4,3 Vklady splatné na požádání úvěrových institucí 5 5, 5,2 5,3 Repo obchody úvěrových institucí 6 6, 6,2 6,3 Vklady ostatních finančních institucí (Σ) 7 7, 7,2 7,3 Běžné účty / Jednodenní vklady ostatních finančních institucí 8 8, 8,2 8,3 Termínové vklady ostatních finančních institucí 9 9, 9,2 9,3 Vklady splatné na požádání ostatních finančních institucí 2 2, 2,2 2,3 Repo obchody ostatních finančních institucí 2 2, 2,2 2,3 Vklady nefinančních podniků (Σ) Běžné účty / Jednodenní vklady nefinančních podniků 22 22, 22, , 23,2 Termínové vklady nefinančních podniků 24 24, 24,2 24,3 3324,3 6 22,3 6 23,3

9 4 z :8 Vklady splatné na požádání nefinančních podniků 25 25, 25,2 25,3 Repo obchody nefinančních podniků 26 26, 26,2 26,3 Vklady domácností (Σ) Běžné účty / Jednodenní vklady domácností 27 27, 27, , 28,2 Termínové vklady domácností 29 29, 29,2 29,3 Vklady splatné na požádání domácností 3 3, 3,2 3,3 Repo obchody domácností 3 3, 3,2 3, , ,3 Finanční závazky - FIS4_33 - Finanční závazky podle produktů-doplňující údaje Finanční závazky celkem (Σ) Hodnota kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika Částka smluvně požadovaná uhradit k datu splatnosti , Deriváty k obchodování 2 2, Závazky z krátkých prodejů 3 Vklady celkem 4 Emitované dluhové cenné papíry 5 5, 5, , Ostatní finanční závazky 6 6, 4,2 Finanční závazky - FIS4_35 - Podřízené finanční závazky Účetní hodnota Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty Finanční závazky v naběhlé hodnotě 2 Podřízené finanční závazky (Σ),,2 Podřízené vklady 2 2, 2,2 Podřízené emitované dluhové cenné papíry 3 3, 3,2 Deriváty - FIS4_4 - Deriváty k obchodování Účetní hodnota derivátu - aktiva Účetní hodnota derivátu - závazky Jmenovitá hodnota Jmenovitá hodnota prodaných derivátů Deriváty k obchodování celkem (Σ),,2,3,4 Úrokové riziko (Σ) 2 2, 2,2 2,3 2,4 Úrokové OTC opce 3 3, 3,2 3,3 3,4 Ostatní úrokové OTC deriváty 4 4, 4,2 4,3 Úrokové opce obchodované na organizovaném trhu 5 5, 5,2 5,3 5,4 Ostatní úrokové deriváty obchodované na organizovaném trhu 6 6, 6,2 6,3 Akciové riziko (Σ) 7 7, 7,2 7,3 7,4 Akciové OTC opce 8 8, 8,2 8,3 8,4 Ostatní akciové OTC deriváty 9 9, 9,2 9,3 Akciové opce obchodované na organizovaném trhu,,2,3,4 Ostatní akciové deriváty obchodované na organizovaném trhu,,2,3 Měnové riziko a zlato (Σ) 2 2, 2,2 2,3 2,4 Měnové OTC opce 3 3, 3,2 3,3 3,4 Ostatní měnové OTC deriváty 4 4, 4,2 4,3 Měnové opce obchodované na organizovaném trhu 5 5, 5,2 5,3 5,4 Ostatní měnové deriváty obchodované na organizovaném trhu 6 6, 6,2 6,3 Úvěrové riziko (Σ) 7 7, 7,2 7,3 7,4 Swap úvěrového selhání 8 8, 8,2 8,3 8,4 Opce úvěrového rozpětí 9 9, 9,2 9,3 9,4 Swapy veškerých výnosů 2 2, 2,2 2,3 2,4 Ostatní úvěrové deriváty 2 2, 2,2 2,3 2,4 Komoditní riziko 22 22, 22,2 22,3 22,4 Ostatní rizika 23 23, 23,2 23,3 23,4 Deriváty - FIS4_42 - Deriváty k obchodování použité pro ekonomické zajištění a OTC deriváty k obchodování podle protistran Účetní hodnota derivátu - aktiva Účetní hodnota derivátu - závazky Jmenovitá hodnota 2 3 Deriváty - ekonomické zajištění úrokového rizika,,2,3 Deriváty - ekonomické zajištění akciového rizika 2 2, 2,2 2,3 Deriváty - ekonomické zajištění měnového rizika 3 3, 3,2 3,3 Deriváty - ekonomické zajištění úvěrového rizika 4 4, 4,2 4,3 Deriváty - ekonomické zajištění komoditního rizika 5 5, 5,2 5,3 Deriváty - Ekonomické zajištění ostatního rizika 6 6, 6,2 6,3 OTC deriváty k obchodování celkem (Σ) 7 7, 7,2 7,3 OTC deriváty s úvěrovými institucemi 8 8, 8,2 8,3 OTC deriváty s ostatními finančními institucemi 9 9, 9,2 9,3 OTC deriváty s ostatními protistranami,,2,3 Deriváty - FIS4_43 - Zajišťovací deriváty Účetní hodnota derivátu - aktiva Účetní hodnota derivátu - závazky Jmenovitá hodnota Jmenovitá hodnota prodaných derivátů Zajišťovací deriváty celkem (Σ),,2,3,4 Deriváty k zajištění reálné hodnoty celkem (Σ) 2 2, 2,2 2,3 2,4 Úrokové riziko (Σ) 3 3, 3,2 3,3 3,4 Úrokové OTC opce 4 4, 4,2 4,3 4,4 Ostatní úrokové OTC deriváty 5 5, 5,2 5,3 Úrokové opce obchodované na organizovaném trhu 6 6, 6,2 6,3 6,4 Ostatní úrokové deriváty obchodované na organizovaném trhu 7 7, 7,2 7,3

10 5 z :8 Akciové riziko (Σ) 8 8, 8,2 8,3 8,4 Akciové OTC opce 9 9, 9,2 9,3 9,4 Ostatní akciové OTC deriváty,,2,3 Akciové opce obchodované na organizovaném trhu,,2,3,4 Ostatní akciové deriváty obchodované na organizovaném trhu 2 2, 2,2 2,3 Měnové riziko a zlato (Σ) 3 3, 3,2 3,3 3,4 Měnové OTC opce 4 4, 4,2 4,3 4,4 Ostatní měnové OTC deriváty 5 5, 5,2 5,3 Měnové opce obchodované na organizovaném trhu 6 6, 6,2 6,3 6,4 Ostatní měnové deriváty obchodované na organizovaném trhu 7 7, 7,2 7,3 Úvěrové riziko (Σ) 8 8, 8,2 8,3 8,4 Swap úvěrového selhání 9 9, 9,2 9,3 9,4 Opce úvěrového rozpětí 2 2, 2,2 2,3 2,4 Swapy veškerých výnosů 2 2, 2,2 2,3 2,4 Ostatní úvěrové deriváty 22 22, 22,2 22,3 22,4 Komoditní riziko 23 23, 23,2 23,3 23,4 Ostatní rizika 24 24, 24,2 24,3 24,4 Deriváty k zajištění peněžních toků celkem (Σ) 25 25, 25,2 25,3 25,4 Úrokové riziko (Σ) 26 26, 26,2 26,3 26,4 Úrokové OTC opce 27 27, 27,2 27,3 27,4 Ostatní úrokové OTC deriváty 28 28, 28,2 28,3 Úrokové opce obchodované na organizovaném trhu 29 29, 29,2 29,3 29,4 Ostatní úrokové deriváty obchodované na organizovaném trhu 3 3, 3,2 3,3 Akciové riziko (Σ) 3 3, 3,2 3,3 3,4 Akciové OTC opce 32 32, 32,2 32,3 32,4 Ostatní akciové OTC deriváty 33 33, 33,2 33,3 Akciové opce obchodované na organizovaném trhu 34 34, 34,2 34,3 34,4 Ostatní akciové deriváty obchodované na organizovaném trhu 35 35, 35,2 35,3 Měnové riziko a zlato (Σ) 36 36, 36,2 36,3 36,4 Měnové OTC opce 37 37, 37,2 37,3 37,4 Ostatní měnové OTC deriváty 38 38, 38,2 38,3 Měnové opce obchodované na organizovaném trhu 39 39, 39,2 39,3 39,4 Ostatní měnové deriváty obchodované na organizovaném trhu 4 4, 4,2 4,3 Úvěrové riziko (Σ) 4 4, 4,2 4,3 4,4 Swap úvěrového selhání 42 42, 42,2 42,3 42,4 Opce úvěrového rozpětí 43 43, 43,2 43,3 43,4 Swapy veškerých výnosů 44 44, 44,2 44,3 44,4 Ostatní úvěrové deriváty 45 45, 45,2 45,3 45,4 Komoditní riziko 46 46, 46,2 46,3 46,4 Ostatní rizika 47 47, 47,2 47,3 47,4 Deriváty k zajištění čistých investic do zahraničních jednotek 48 48, 48,2 48,3 48,4 Deriváty k zajištění reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 49 49, 49,2 49,3 49,4 Deriváty k zajištění peněžních toků portfolia 5 5, 5,2 5,3 5,4 Zajišťovací OTC deriváty (Σ) 5 5, 5,2 5,3 5,4 OTC deriváty s úvěrovými institucemi 52 52, 52,2 52,3 OTC deriváty s ostatními finančními institucemi 53 53, 53,2 53,3 OTC deriváty s ostatními osobami 54 54, 54,2 54,3 Úvěry a pohledávky - FIS4_5 - Úvěry a pohledávky podle produktů a sektorů Úvěry a pohledávky celkem (Σ) Pohledávky splatné na požádání a s krátkodobou výpovědní lhůtou (běžné účty) 2 Centrální banky ( rezidenti a nerezidenti) Vládní instituce ( rezid. a nerezid) a ostat. mez. instituce Úvěrové instituce (rezid. a nerezidenti) a mez. rozv. banky Ostatní finační instituce bez nez. ist. sloužící domácnostem (rezidenti a nerezidenti) Nefinanční podniky ( rezidenti a nerezidenti) Domácnosti, SVJ a neziskové instituce sloužící domácnostem (Rez. + Ner.) , 4 2,,2 2,2 78,3 78 2,3,4,5,6 2,4 2,5 2,6 Pohledávky z kreditních karet 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Obchodní pohledávky 4 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Pohledávky z finančního leasingu 5 5, 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Pohledávky z reverzních repo obchodů 6 6, 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 Ostatní termínové úvěry 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 Pohledávky jiné než úvěry 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 Úvěry a pohledávky zajištěné nemovitostmi 9 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 Ostatní zajištěné úvěry,2,3,4,5,6 Spotřebitelské úvěry,6 Půjčky na domácnost 2 2,6 Úvěry na projektové financování 3 3,5 Rekonciliace OP - FIS4_6 - Rekonciliace OP a ostatní úpravy finančních aktiv Počáteční stav opravných položek k počátku účetního období Tvorba opravných položek Rozpuštění opravných položek Použití opravných položek Přesuny mezi opravnými položkami Ostatní úpravy opravných položek Konečný stav opravných položek k ultimu Výnosy z odepsaných aktiv přímo do výkazu zisku nebo ztráty Úpravy ocenění zahrnuté do výkazu zisku nebo ztráty Opravné položky a ostatní úpravy k finančním aktivům celkem (Σ),,2,3,4,5,6,7,8,9 Úprava ocenění kapitálových nástrojů 2 2,9 Opravné položky a ostatní úpravy k jednotlivě posuzovaným finančním aktivům (Σ) 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 *Dluhové CP (Σ) 4 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 *Centrální banky 5 5, 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 *Vládní instituce 6 6, 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 *Úvěrové instituce 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 *Ostatní finanční instituce 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 *Nefinanční podniky 9 9, 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 *Úvěry a pohledávky (Σ),,2,3,4,5,6,7,8,9

1 z 1 11.7.2014 10:50

1 z 1 11.7.2014 10:50 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=95934&context_casbod=5..&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=675&context_nvds_i... z.7.4 :5 Výskyt datového souboru Kód souboru: VYZAS Subjekt:

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cennými papíry a) Obchodní firma: Citfin - Finanční trhy, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Radlická 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápisu do

Více

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.)

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Zveřejněno dne 7. 5. 2009 Obsah: 1. Údaje o bance Základní informace Organizační struktura Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013 Informace o Českém spořitelní družstvu Obchodní firma: Právní forma: Družstvo IČ: 274 44 376 Sídlo: Datum zápisu do obchodního rejstříku: 4. dubna 2006

Více

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s.

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31.12.2011 V souladu se 7. částí (uveřejňování informací) vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání

Více

Ing. Jaroslav Šulc, CSc. Orgán. Ing. Andrea Riedlová Orgán. představenstvo Funkce/pozice

Ing. Jaroslav Šulc, CSc. Orgán. Ing. Andrea Riedlová Orgán. představenstvo Funkce/pozice Seznam údajů o Peněžním domě, spořitelním družstvu (dále jen "PD"), složení společníků nebo členů, o činnosti a finanční situaci podle Přílohy č. 10 k vyhlášce 23/2014 Sb. Datum uveřejnění informace 15.5.2014

Více

a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01

a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 1. Informace o spořitelním družstvu a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 b) Datum zápisu do obchodního rejstříku:

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. září 2011 1) Údaje o povinné osobě Evropsko-ruská banka, a.s. Právní forma: akciová společnost Se sídlem: Štefánikova 78/50, Praha

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.6.2008

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.6.2008 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.6.28 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. června 2011 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/2007

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2012) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2012) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2012) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Zveřejňované informace RKC k 30.6.2013. Část II.

Zveřejňované informace RKC k 30.6.2013. Část II. Zveřejňované informace RKC k 30.6.2013 Část II. Výsledky prezentované jako RKC J&T (Regulovaný konsolidační celek) publikovaný na webu www.jtfg.com v rámci zveřejňovaných informací banky, není totožný

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.9.27 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2013

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Koněvova 2747/99 130 45 Praha 3 Žižkov tel.: 271 031 111 fax: 222 581 156

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Informační povinnost k 31.3.2013. 1. Údaje o povinné osobě. Představenstvo: Kontrolní komise:

Informační povinnost k 31.3.2013. 1. Údaje o povinné osobě. Představenstvo: Kontrolní komise: Informační povinnost k 31.3.213 Údaje dle přílohy č. 24, 25 k vyhlášce č. 123/27 Sb. (zveřejněno 9.5.213) 1. Údaje o povinné osobě a) Peněžní dům, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 1 Uherské Hradiště

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31. 12. 2013

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31. 12. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31. 12. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Koněvova 2747/99 130 45 Praha 3 Žižkov tel.: 271 031 111 fax: 222 581

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů ze dne 25. 6. 2012 Tato zpráva obsahuje průběžné neauditované údaje. Údaje prezentované v této zprávě také nezohledňují

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.3.2008 zveřejněno: 9.5.2008

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.3.2008 zveřejněno: 9.5.2008 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.3.2008 zveřejněno: 9.5.2008 1. Údaje o bance a) Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba )

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) Údaje o Společnosti, o sloţení akcionářů, o činnosti a finanční situaci a o plnění pravidel obezřetného podnikání dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013. Část I.

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013. Část I. J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013 Část I. OBSAH OBSAH 1. INFORMACE O BANCE 3 1.1 BANKA UVEŘEJŇUJE 3 1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BANKY 4 1.3 INFORMACE O VZTAZÍCH SE ČLENY DOZORČÍ RADY, ČLENY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 ROZVAHA k 31. prosinci 2007 Obchodní firma: ING Bank N. V. organizační složka Sídlo: Nádražní 344/25, Praha 5 IČO: 492 798 66 Předmět podnikání: Banka

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 30. 9. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 7. LISTOPADU 2012

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 30. 9. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 7. LISTOPADU 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 7. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvod 01 Základní údaje 01 Údaje o činnosti 01 Základní kapitál 01 Organizační struktura 02 Údaje o členech představenstva, kontrolní komise a členech vrcholného

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 1. Informace o spořitelním družstvu a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 b) Datum zápisu do obchodního rejstříku:

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy za první pololetí r. 2005: Základní informace Za 1. pololetí 2005 vykazuje CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci účetní ztrátu

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Opravné položky k jednotlivým pohledávkám. Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnocení

Opravné položky k jednotlivým pohledávkám. Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnocení : 02 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: Druhy ocenění aktiv a pasiv Opravné položky DRCENY Druhy ocenění (popř. cen) sledovaných aktiv nebo pasiv podle právních předpisů platných v České republice

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více