1 z :04

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 z 2 31.10.2014 9:04"

Transkript

1 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98549&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3746&context_nvds_i... z :4 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE2 Subjekt: Ke dni: Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Výnosy, náklady, zisk nebo ztráta - FIS2_ - Přehled výnosů, nákladů, zisku nebo ztráty Úrokové výnosy (Σ) Hodnota za běžné období Úroky z finančních aktiv k obchodování 2 2, Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 3 3, Úroky z realizovatelných finančních aktiv 4 4, Úroky z úvěrů a jiných pohledávek Úroky z finančních investic držených do splatnosti Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů 7 7, Úroky z ostatních aktiv 8 8, Úrokové náklady (Σ) 9 9, Úroky na finanční závazky k obchodování, Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě 2 2, Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů 3 3, Úroky na ostatní závazky 4 4, Náklady na základní kapitál splatný na požádání 5 5, Výnosy z dividend (Σ) 6 6, Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování 7 7, Výnosy z dividend z finančních aktiv v RH vykázané do zisku nebo ztráty 8 8, Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv 9 9, Výnosy z poplatků a provizí 2 2, Náklady na poplatky a provize Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z (Σ) 22 22, Zisk nebo (-) ztráta z realizovatelných finančních aktiv 23 23, Zisk nebo (-) ztráta z úvěrů a jiných pohledávek 24 24, Zisk nebo (-) ztráta z finančních investic držených do splatnosti 25 25, Zisk nebo (-) ztráta z finančních závazků v naběhlé hodnotě 26 26, Zisk nebo (-) ztráta z ostatních finančních závazků 27 27, Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 28 28, Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty 29 29, Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 3 3, Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 32 32, Ostatní provozní výnosy 33 33, Ostatní provozní náklady Zisk nebo (-) ztráta z provozní činnosti Správní náklady (Σ) 36 36, Náklady na zaměstnance 37 37, Ostatní správní náklady 38 38, Odpisy (Σ) 39 39, Odpisy pozemků, budov a zařízení 4 4, Odpisy investic do nemovitostí 4 4, Odpisy nehmotného majetku 42 42, Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování (Σ) 43 43, Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky nebo jejich (-) reverzování 44 44, Ostatní rezervy nebo jejich (-) reverzování 45 45, Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování (Σ) 46 46, Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně nebo jejich (-) reverzování 47 47, Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 48 48, Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek nebo jejich (-) reverzování 49 49, Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti nebo jejich (-) reverzování 5 5, Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 5 5, Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování (Σ) 52 52, Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení nebo jejich (-) reverzování 53 53, Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí nebo jejich (-) reverzování 54 54, Ztráty ze znehodnocení goodwillu nebo jejich (-) reverzování 55 55, Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku nebo jejich (-) reverzování 56 56, Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 57 57, Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 58 58, Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 59 59, Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 6 6, Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 62 62, , 56 5, 445 6, 6 2, -75 3, 2 34, 4 35, 4 6,

2 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98549&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3746&context_nvds_i... 2 z :4 Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 64 64, Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností před zdaněním 65 65, Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z ukončovaných činností 66 66, Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (Σ) Menšinové podíly na zisku nebo (-) ztrátě 68 Zisk nebo (-) ztráta mateřského podniku bez menšinových podílů , 4 67,

3 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=9846&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=376&context_nvds_i... z :5 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE Subjekt: Ke dni: Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Základní rozvaha - FIS_ - Aktiva v základním členění Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání (Σ) Pokladní hotovost Hotovost u centrálních bank Ostatní vklady splatné na požádání Účetní hodnota 43526, 869 2, 47 3, 4 4, 78 5, Finanční aktiva k obchodování (Σ) 6 6, Deriváty k obchodování 7 7, Kapitálové nástroje k obchodování 8 8, Dluhové cenné papíry k obchodování 9 9, Úvěry a pohledávky k obchodování, Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ), Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 2 2, Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 3 3, Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 4 4, Realizovatelná finanční aktiva (Σ) 5 5, Kapitálové nástroje realizovatelné 6 6, Dluhové cenné papíry realizovatelné 7 7, Úvěry a pohledávky realizovatelné 8 8, Úvěry a jiné pohledávky (Σ) 9 9, Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 2 2, Úvěry a pohledávky 2 2, Finanční investice držené do splatnosti (Σ) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti , , Úvěry a pohledávky držené do splatnosti 24 24, Zajišťovací deriváty 25 25, Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 26 26, Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 27 27, Hmotný majetek (Σ) 28 28, Pozemky, budovy a zařízení 29 29, Investiční nemovitosti 3 3, Nehmotný majetek (Σ) 3 3, Goodwill 32 32, Ostatní nehmotný majetek 33 33, Daňové pohledávky (Σ) 34 34, Pohledávky ze splatné daně 35 35, Pohledávky z odložené daně 36 36, Ostatní aktiva 37 37, Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 38 38, Základní rozvaha - FIS_2 - Závazky a vlastní kapitál v základním členění Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ) Závazky celkem (Σ) 2 Účetní hodnota Finanční závazky k obchodování (Σ) 3 3, Deriváty k obchodování 4 4, Závazky z krátkých prodejů 5 5, Vklady k obchodování 6 6, Emitované dluhové CP k obchodování 7 7, Ostatní finanční závazky k obchodování 8 8, Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ) 9 9, Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, Ostatní fin.závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 2 2, Finanční závazky v naběhlé hodnotě (Σ) Vklady v naběhlé hodnotě Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 5 5, Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 6 6, Zajišťovací deriváty 7 7, Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 8 8, Rezervy (Σ) 9 9, , , , ,

4 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=9846&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=376&context_nvds_i... 2 z :5 Rezervy na penze a ostatní definované požitky 2 2, Rezervy na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky 2 2, Rezervy na restrukturalizaci 22 22, Rezervy na právní problémy a daňové spory 23 23, Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky 24 24, Ostatní rezervy 25 25, Daňové závazky (Σ) 26 26, Závazky ze splatné daně 27 27, Závazky z odložené daně 28 28, Základní kapitál splatný na požádání 29 29, Ostatní závazky Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 3 3, Vlastní kapitál celkem (Σ) Základní kapitál (Σ) 33 33, Splacený základní kapitál 34 34, Nesplacený základní kapitál 35 35, Emisní ážio 36 36, Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál (Σ) Kapitálová složka finančních nástrojů Ostatní vydané kapitálové nástroje 39 39, Ostatní vlastní kapitál 4 4, Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) (Σ) 4 4, OCI z položek, které se nereklasifikují do zisku nebo ztráty (Σ) 42 42, OCI z hmotného majetku 43 43, OCI z nehmotného majetku 44 44, OCI z penzijních plánů 45 45, OCI z neoběžných aktiv a ukončovaných skupin určených k prodeji, které se nereklasifikují do Z/Z 46 46, OCI z podílu na OCI dceřiných, společných a přidružených podniků, které se nereklasifikují do Z/Z 47 47, OCI z položek, které se reklasifikují do zisku nebo ztráty (Σ) 48 48, OCI ze zajištění čistých investic do zahraničních jednotek (efektivní část) 49 49, OCI z kurzových rozdílů 5 5, OCI ze zajišťovacích derivátů k zajištění peněžních toků (efektivní část) 5 5, OCI z realizovatelných finančních aktiv 52 52, OCI z neoběžných aktiv a ukončovaných skupin určených k prodeji, které se reklasifikují do Z/Z 53 53, OCI z podílu na OCI dceřiných, společných a přidružených podniků, které se reklasifikují do Z/Z 54 54, Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Rozdíly z ocenění 56 56, Rezervní fondy (Σ) Podíl na změnách rezervních fondů, nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty v dceřiných, společných a přidružených podnicích 58 58, Ostatní rezervní fondy (-) Vlastní akcie 6 6, Zisk nebo ztráta za běžné účetní období (-) Mezitímní dividendy 62 Menšinové podíly (Σ) 63 Menšinové podíly na OCI (kumulovaného ostatního úplného výsledku hospodaření) 64 Ostatní menšinové podíly , , 66 37, 66 38, 23 55, , , 4 6, Podrozvaha - FIS_2 - Poskytnuté úvěrové a jiné přísliby a finanční záruky Jmenovitá hodnota *Poskytnuté úvěrové přísliby celkem (Σ), *Centrální banky 2 2, *Vládní instituce 3 3, *Úvěrové instituce 4 4, *Ostatní finanční instituce 5 5, *Nefinanční podniky 6 6, *Domácnosti 7 7, *Poskytnuté finanční záruky celkem (Σ) 8 8, *Centrální banky 9 9, *Vládní instituce, *Úvěrové instituce, *Ostatní finanční instituce 2 2, *Nefinanční podniky 3 3, *Domácnosti 4 4, *Ostatní poskytnuté přísliby celkem (Σ) 5 5, *Centrální banky 6 6, *Vládní instituce 7 7, *Úvěrové instituce 8 8, *Ostatní finanční instituce 9 9, *Nefinanční podniky 2 2, *Domácnosti 2 2, Nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby 22 22, Nevýkonné poskytnuté finanční záruky 23 23, Nevýkonné poskytnuté ostatní přísliby 24 24,

5 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=9846&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=376&context_nvds_i... 3 z :5 Podrozvaha - FIS_22 - Přijaté úvěrové a jiné přísliby a finanční záruky Maximální výše uznatelných záruk Jmenovitá hodnota 2 *Přijaté úvěrové přísliby celkem (Σ),2 *Centrální banky 2 2,2 *Vládní instituce 3 3,2 *Úvěrové instituce 4 4,2 *Ostatní finanční instituce 5 5,2 *Nefinanční podniky 6 6,2 *Domácnosti 7 7,2 *Přijaté finanční záruky celkem (Σ) 8 8, *Centrální banky 9 9, *Vládní instituce, *Úvěrové instituce, *Ostatní finanční instituce 2 2, *Nefinanční podniky 3 3, *Domácnosti 4 4, *Ostatní přijaté přísliby celkem (Σ) 5 5,2 *Centrální banky 6 6,2 *Vládní instituce 7 7,2 *Úvěrové instituce 8 8,2 *Ostatní finanční instituce 9 9,2 *Nefinanční podniky 2 2,2 *Domácnosti 2 2,2

6 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98264&fo=364&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3886&contex... z :8 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE4 Subjekt: Ke dni: Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Finanční aktiva podle produktů a sektorů - FIS4_ - Finanční aktiva k obchodování podle sektorů Účetní hodnota *Kapitálové nástroje k obchodování, z toho: kapitálové nástroje v pořizovací ceně 2 2, *z toho: úvěrové instituce 3 3, *z toho: ostatní finanční instituce 4 4, *z toho: nefinanční podniky 5 5, Hodnota kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika 2 *Dluhové CP k obchodování (Σ) 6 6, 6,2 *Centrální banky 7 7, 7,2 *Vládní instituce 8 8, 8,2 *Úvěrové instituce 9 9, 9,2 *Ostatní finanční instituce,,2 *Nefinanční podniky,,2 *Úvěry a pohledávky k obchodování (Σ) 2 2, 2,2 *Centrální banky 3 3, 3,2 *Vládní instituce 4 4, 4,2 *Úvěrové instituce 5 5, 5,2 *Ostatní finanční instituce 6 6, 6,2 *Nefinanční podniky 7 7, 7,2 *Domácnosti 8 8, 8,2 Finanční aktiva podle produktů a sektorů - FIS4_2 - Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty podle sektorů Účetní hodnota Hodnota kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika 2 Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ),,2 *Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 2 2, z toho: kapitálové nástroje v pořizovací ceně 3 3, *z toho: úvěrové instituce 4 4, *z toho: ostatní finanční instituce 5 5, *z toho: nefinanční podniky 6 6, *Dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ) 7 7, 7,2 *Centrální banky 8 8, 8,2 *Vládní instituce 9 9, 9,2 *Úvěrové instituce,,2 *Ostatní finanční instituce,,2 *Nefinanční podniky 2 2, 2,2 *Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ) 3 3, 3,2 *Centrální banky 4 4, 4,2 *Vládní instituce 5 5, 5,2 *Úvěrové instituce 6 6, 6,2 *Ostatní finanční instituce 7 7, 7,2 *Nefinanční podniky 8 8, 8,2 *Domácnosti 9 9, 9,2 Finanční aktiva podle produktů a sektorů - FIS4_3 - Realizovatelná finanční aktiva podle sektorů Účetní hodnota aktiv bez znehodnocení Účetní hodnota aktiv se znehodnocením Účetní hodnota Kumulovaná hodnota znehodnocení Realizovatelná finanční aktiva (Σ),,2,3,4 *Kapitálové nástroje realizovatelné 2 2, 2,2 2,3 2,4 z toho: kapitálové nástroje v pořizovací ceně 3 3, 3,2 3,3 3,4 *z toho: úvěrové instituce 4 4, 4,2 4,3 4,4 *z toho: ostatní finanční instituce 5 5, 5,2 5,3 5,4 *z toho: nefinanční podniky 6 6, 6,2 6,3 6,4 *Dluhové cenné papíry realizovatelné (Σ) 7 7, 7,2 7,3 7,4 *Centrální banky 8 8, 8,2 8,3 8,4 *Vládní instituce 9 9, 9,2 9,3 9,4 *Úvěrové instituce,,2,3,4 *Ostatní finanční instituce,,2,3,4 *Nefinanční podniky 2 2, 2,2 2,3 2,4 *Úvěry a pohledávky realizovatelné (Σ) 3 3, 3,2 3,3 3,4 *Centrální banky 4 4, 4,2 4,3 4,4 *Vládní instituce 5 5, 5,2 5,3 5,4 *Úvěrové instituce 6 6, 6,2 6,3 6,4 *Ostatní finanční instituce 7 7, 7,2 7,3 7,4 *Nefinanční podniky 8 8, 8,2 8,3 8,4 *Domácnosti 9 9, 9,2 9,3 9,4

7 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98264&fo=364&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3886&contex... 2 z :8 Finanční aktiva podle produktů a sektorů - FIS4_4 - Úvěry a jiné pohledávky a finanční investice držené do splatnosti podle sektorů Aktiva bez znehodnocení (účetní hodnota brutto) Aktiva se znehodnocením (účetní hodnota brutto) Opravné položky k jednotlivě posuzovaným finančním aktivům Opravné položky k portfoliově posuzovaným finančním aktivům jednotlivě nevýznamným Opravné položky k portfoliu finančních aktiv jednotlivě bez znehodnocení Účetní hodnota Úvěry a jiné pohledávky (Σ),,2,3,4,5,6 *Dluhové CP neobchodovatelné (Σ) 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 *Centrální banky 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 *Vládní instituce 4 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 *Úvěrové instituce 5 5, 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 *Ostatní finanční instituce 6 6, 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 *Nefinanční podniky 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 *Úvěry a pohledávky (Σ) 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 *Centrální banky 9 9, 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 *Vládní instituce,,2,3,4,5,6 *Úvěrové instituce,,2,3,4,5,6 *Ostatní finanční instituce 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 *Nefinanční podniky 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 *Domácnosti 4 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Finanční investice držené do splatnosti (Σ) *Dluhové CP držené do splatnosti (Σ) , , 5,2 5,3 5,4 5,5 6,2 6,3 6,4 6,5 *Centrální banky 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 *Vládní instituce 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 *Úvěrové instituce , 9,2 9,3 9,4 9,5 *Ostatní finanční instituce 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 *Nefinanční podniky 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 *Úvěry a pohledávky držené do splatnosti (Σ) 22 22, 22,2 22,3 22,4 22,5 22,6 *Centrální banky 23 23, 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 *Vládní instituce 24 24, 24,2 24,3 24,4 24,5 24,6 *Úvěrové instituce 25 25, 25,2 25,3 25,4 25,5 25,6 *Ostatní finanční instituce 26 26, 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 *Nefinanční podniky 27 27, 27,2 27,3 27,4 27,5 27,6 *Domácnosti 28 28, 28,2 28,3 28,4 28,5 28, , , ,6 Finanční aktiva po splatnosti, dle znehodnocení a selhání - FIS4_2 - Finanční aktiva bez znehodnocení a po splatnosti podle sektorů Do 3 dnů včetně Nad 3 dnů do 6 dnů včetně Nad 6 dnů do 9 dnů včetně Nad 9 dnů do 8 dnů včetně Nad 8 dnů do roku včetně Nad rok Finanční aktiva bez znehodnocení a po splatnosti celkem (Σ),,2,3,4,5,6 *Dluhové cenné papíry bez znehodnocení a po splatnosti (Σ) 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 *Centrální banky 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 *Vládní instituce 4 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 *Úvěrové instituce 5 5, 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 *Ostatní finanční instituce 6 6, 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 *Nefinanční podniky 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 *Úvěry a pohledávky bez znehodnocení a po splatnosti (Σ) 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 *Centrální banky 9 9, 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 *Vládní instituce,,2,3,4,5,6 *Úvěrové instituce,,2,3,4,5,6 *Ostatní finanční instituce 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 *Nefinanční podniky 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 *Domácnosti 4 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Finanční aktiva po splatnosti, dle znehodnocení a selhání - FIS4_22 - Finanční aktiva bez znehodnocení a po splatnosti podle produktů Do 3 dnů včetně Nad 3 dnů do 6 dnů včetně Nad 6 dnů do 9 dnů včetně Nad 9 dnů do 8 dnů včetně Nad 8 dnů do roku včetně Nad rok Úvěry a pohledávky bez znehodnocení a po splatnosti celkem (Σ),,2,3,4,5,6 Pohledávky splatné na požádání a s krátkodobou výpovědní lhůtou (běžné účty) 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Pohledávky z kreditních karet 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Obchodní pohledávky 4 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Pohledávky z finančního leasingu 5 5, 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Pohledávky z reverzních repo obchodů 6 6, 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 Ostatní termínové úvěry 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 Pohledávky jiné než úvěry 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 Úvěry a pohledávky zajištěné nemovitostmi bez znehodnocení a po splatnosti 9 9, 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 Ostatní zajištěné úvěry kromě zajištění nemovitostí bez znehodnocení a po splatnosti,,2,3,4,5,6 Spotřebitelské úvěry bez znehodnocení a po splatnosti,,2,3,4,5,6 Půjčky na domácnost bez znehodnocení a po splatnosti 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Úvěry na projektové financování bez znehodnocení a po splatnosti 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Finanční aktiva po splatnosti, dle znehodnocení a selhání - FIS4_23 - Finanční aktiva se znehodnocením podle sektorů Účetní hodnota aktiv se znehodnocením Opravné položky k jednotlivě posuzovaným finančním aktivům Opravné položky k portfoliově posuzovaným finančním aktivům jednotlivě nevýznamným Opravné položky k portfoliu finančních aktiv jednotlivě bez znehodnocení Kumulované odpisy Finanční aktiva se znehodnocením celkem (Σ),,2,3,4,5 *Kapitálové nástroje se znehodnocením 2 2, 2,5 z toho: kapitálové nástroje se znehodnocením v pořizovací ceně 3 3, 3,5 *z toho: úvěrové instituce 4 4, 4,5 *z toho: ostatní finanční instituce 5 5, 5,5 *z toho: nefinanční podniky 6 6, 6,5 *Dluhové cenné papíry se znehodnocením (Σ) 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 *Centrální banky 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 *Vládní instituce 9 9, 9,2 9,3 9,4 9,5

8 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98264&fo=364&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3886&contex... 3 z :8 *Úvěrové instituce,,2,3,4,5 *Ostatní finanční instituce,,2,3,4,5 *Nefinanční podniky 2 2, 2,2 2,3 2,4 2,5 *Úvěry a pohledávky se znehodnocením (Σ) 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 *Centrální banky 4 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 *Vládní instituce 5 5, 5,2 5,3 5,4 5,5 *Úvěrové instituce 6 6, 6,2 6,3 6,4 6,5 *Ostatní finanční instituce 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 *Nefinanční podniky 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 *Domácnosti 9 9, 9,2 9,3 9,4 9,5 Finanční aktiva po splatnosti, dle znehodnocení a selhání - FIS4_24 - Finanční aktiva se znehodnocením podle produktů Účetní hodnota aktiv se znehodnocením Opravné položky k jednotlivě posuzovaným finančním aktivům Opravné položky k portfoliově posuzovaným finančním aktivům jednotlivě nevýznamným 2 3 Úvěry a pohledávky se znehodnocením celkem (Σ),,2,3 Pohledávky splatné na požádání a s krátkodobou výpovědní lhůtou (běžné účty) 2 2, 2,2 2,3 Pohledávky z kreditních karet 3 3, 3,2 3,3 Obchodní pohledávky 4 4, 4,2 4,3 Pohledávky z finančního leasingu 5 5, 5,2 5,3 Pohledávky z reverzních repo obchodů 6 6, 6,2 6,3 Ostatní termínové úvěry 7 7, 7,2 7,3 Pohledávky jiné než úvěry 8 8, 8,2 8,3 Úvěry a pohledávky zajištěné nemovitostmi se znehodnocením 9 9, 9,2 9,3 Ostatní zajištěné úvěry kromě zajištěných nemovitostí se znehodnocením,,2,3 Spotřebitelské úvěry se znehodnocením,,2,3 Půjčky na domácnost se znehodnocením 2 2, 2,2 2,3 Úvěry na projektové financování se znehodnocen 3 3, 3,2 3,3 Finanční závazky - FIS4_3 - Finanční závazky podle produktů a portfolií Finanční závazky celkem (Σ) Účetní hodnota Finanční závazky k obchodování Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty Finanční závazky v naběhlé hodnotě Zajišťovací účetnictví 2 3 4,,2 Deriváty 2 2, 2,4 Závazky z krátkých prodejů (Σ) 3 3, Závazky z krátkých prodejů kapitálových nástrojů 4 4, Závazky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů 5 5, Vklady celkem 6 6, 6,2 Emitované dluhové cenné papíry (Σ) 7 7, 7,2 7,3 Vkladové certifikáty 8 8, 8,2 8,3 Cenné papíry zajištěné aktivy (sekuritizované) 9 9, 9,2 9,3 Kryté dluhopisy,,2,3 Hybridní kontrakty,,2,3 Ostatní vydané dluhové cenné papíry (Σ) 2 2, 2,2 2,3 Konvertibilní finanční nástroje 3 3, 3,2 3,3 Nekonvertibilní finanční nástroje 4 4, 4,2 4,3 Ostatní finanční závazky 5 5, 5,2 5,3 3324, ,3,4 Finanční závazky - FIS4_32 - Vklady podle produktů, protistran a portfolií Vklady celkem (Σ) Účetní hodnota Finanční závazky k obchodování Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty Finanční závazky v naběhlé hodnotě 2 3,,2 Vklady centrálních bank (Σ) 2 2, 2,2 2,3 Běžné účty / Jednodenní vklady centrálních bank 3 3, 3,2 3,3 Termínové vklady centrálních bank 4 4, 4,2 4,3 Vklady splatné na požádání centrálních bank 5 5, 5,2 5,3 Repo obchody centrálních bank 6 6, 6,2 6,3 Vklady vládních institucí (Σ) 7 7, 7,2 7,3 Běžné účty / Jednodenní vklady vládních institucí 8 8, 8,2 8,3 Termínové vklady vládních institucí 9 9, 9,2 9,3 Vklady splatné na požádání vládních institucí,,2,3 Repo obchody vládních institucí,,2,3 Vklady úvěrových institucí (Σ) 2 2, 2,2 2,3 Běžné účty / Jednodenní vklady úvěrových institucí 3 3, 3,2 3,3 Termínované vklady úvěrových institucí 4 4, 4,2 4,3 Vklady splatné na požádání úvěrových institucí 5 5, 5,2 5,3 Repo obchody úvěrových institucí 6 6, 6,2 6,3 Vklady ostatních finančních institucí (Σ) 7 7, 7,2 7,3 Běžné účty / Jednodenní vklady ostatních finančních institucí 8 8, 8,2 8,3 Termínové vklady ostatních finančních institucí 9 9, 9,2 9,3 Vklady splatné na požádání ostatních finančních institucí 2 2, 2,2 2,3 Repo obchody ostatních finančních institucí 2 2, 2,2 2,3 Vklady nefinančních podniků (Σ) Běžné účty / Jednodenní vklady nefinančních podniků 22 22, 22, , 23,2 Termínové vklady nefinančních podniků 24 24, 24,2 24,3 3324,3 6 22,3 6 23,3

9 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98264&fo=364&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3886&contex... 4 z :8 Vklady splatné na požádání nefinančních podniků 25 25, 25,2 25,3 Repo obchody nefinančních podniků 26 26, 26,2 26,3 Vklady domácností (Σ) Běžné účty / Jednodenní vklady domácností 27 27, 27, , 28,2 Termínové vklady domácností 29 29, 29,2 29,3 Vklady splatné na požádání domácností 3 3, 3,2 3,3 Repo obchody domácností 3 3, 3,2 3, , ,3 Finanční závazky - FIS4_33 - Finanční závazky podle produktů-doplňující údaje Finanční závazky celkem (Σ) Hodnota kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika Částka smluvně požadovaná uhradit k datu splatnosti , Deriváty k obchodování 2 2, Závazky z krátkých prodejů 3 Vklady celkem 4 Emitované dluhové cenné papíry 5 5, 5, , Ostatní finanční závazky 6 6, 4,2 Finanční závazky - FIS4_35 - Podřízené finanční závazky Účetní hodnota Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty Finanční závazky v naběhlé hodnotě 2 Podřízené finanční závazky (Σ),,2 Podřízené vklady 2 2, 2,2 Podřízené emitované dluhové cenné papíry 3 3, 3,2 Deriváty - FIS4_4 - Deriváty k obchodování Účetní hodnota derivátu - aktiva Účetní hodnota derivátu - závazky Jmenovitá hodnota Jmenovitá hodnota prodaných derivátů Deriváty k obchodování celkem (Σ),,2,3,4 Úrokové riziko (Σ) 2 2, 2,2 2,3 2,4 Úrokové OTC opce 3 3, 3,2 3,3 3,4 Ostatní úrokové OTC deriváty 4 4, 4,2 4,3 Úrokové opce obchodované na organizovaném trhu 5 5, 5,2 5,3 5,4 Ostatní úrokové deriváty obchodované na organizovaném trhu 6 6, 6,2 6,3 Akciové riziko (Σ) 7 7, 7,2 7,3 7,4 Akciové OTC opce 8 8, 8,2 8,3 8,4 Ostatní akciové OTC deriváty 9 9, 9,2 9,3 Akciové opce obchodované na organizovaném trhu,,2,3,4 Ostatní akciové deriváty obchodované na organizovaném trhu,,2,3 Měnové riziko a zlato (Σ) 2 2, 2,2 2,3 2,4 Měnové OTC opce 3 3, 3,2 3,3 3,4 Ostatní měnové OTC deriváty 4 4, 4,2 4,3 Měnové opce obchodované na organizovaném trhu 5 5, 5,2 5,3 5,4 Ostatní měnové deriváty obchodované na organizovaném trhu 6 6, 6,2 6,3 Úvěrové riziko (Σ) 7 7, 7,2 7,3 7,4 Swap úvěrového selhání 8 8, 8,2 8,3 8,4 Opce úvěrového rozpětí 9 9, 9,2 9,3 9,4 Swapy veškerých výnosů 2 2, 2,2 2,3 2,4 Ostatní úvěrové deriváty 2 2, 2,2 2,3 2,4 Komoditní riziko 22 22, 22,2 22,3 22,4 Ostatní rizika 23 23, 23,2 23,3 23,4 Deriváty - FIS4_42 - Deriváty k obchodování použité pro ekonomické zajištění a OTC deriváty k obchodování podle protistran Účetní hodnota derivátu - aktiva Účetní hodnota derivátu - závazky Jmenovitá hodnota 2 3 Deriváty - ekonomické zajištění úrokového rizika,,2,3 Deriváty - ekonomické zajištění akciového rizika 2 2, 2,2 2,3 Deriváty - ekonomické zajištění měnového rizika 3 3, 3,2 3,3 Deriváty - ekonomické zajištění úvěrového rizika 4 4, 4,2 4,3 Deriváty - ekonomické zajištění komoditního rizika 5 5, 5,2 5,3 Deriváty - Ekonomické zajištění ostatního rizika 6 6, 6,2 6,3 OTC deriváty k obchodování celkem (Σ) 7 7, 7,2 7,3 OTC deriváty s úvěrovými institucemi 8 8, 8,2 8,3 OTC deriváty s ostatními finančními institucemi 9 9, 9,2 9,3 OTC deriváty s ostatními protistranami,,2,3 Deriváty - FIS4_43 - Zajišťovací deriváty Účetní hodnota derivátu - aktiva Účetní hodnota derivátu - závazky Jmenovitá hodnota Jmenovitá hodnota prodaných derivátů Zajišťovací deriváty celkem (Σ),,2,3,4 Deriváty k zajištění reálné hodnoty celkem (Σ) 2 2, 2,2 2,3 2,4 Úrokové riziko (Σ) 3 3, 3,2 3,3 3,4 Úrokové OTC opce 4 4, 4,2 4,3 4,4 Ostatní úrokové OTC deriváty 5 5, 5,2 5,3 Úrokové opce obchodované na organizovaném trhu 6 6, 6,2 6,3 6,4 Ostatní úrokové deriváty obchodované na organizovaném trhu 7 7, 7,2 7,3

10 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98264&fo=364&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3886&contex... 5 z :8 Akciové riziko (Σ) 8 8, 8,2 8,3 8,4 Akciové OTC opce 9 9, 9,2 9,3 9,4 Ostatní akciové OTC deriváty,,2,3 Akciové opce obchodované na organizovaném trhu,,2,3,4 Ostatní akciové deriváty obchodované na organizovaném trhu 2 2, 2,2 2,3 Měnové riziko a zlato (Σ) 3 3, 3,2 3,3 3,4 Měnové OTC opce 4 4, 4,2 4,3 4,4 Ostatní měnové OTC deriváty 5 5, 5,2 5,3 Měnové opce obchodované na organizovaném trhu 6 6, 6,2 6,3 6,4 Ostatní měnové deriváty obchodované na organizovaném trhu 7 7, 7,2 7,3 Úvěrové riziko (Σ) 8 8, 8,2 8,3 8,4 Swap úvěrového selhání 9 9, 9,2 9,3 9,4 Opce úvěrového rozpětí 2 2, 2,2 2,3 2,4 Swapy veškerých výnosů 2 2, 2,2 2,3 2,4 Ostatní úvěrové deriváty 22 22, 22,2 22,3 22,4 Komoditní riziko 23 23, 23,2 23,3 23,4 Ostatní rizika 24 24, 24,2 24,3 24,4 Deriváty k zajištění peněžních toků celkem (Σ) 25 25, 25,2 25,3 25,4 Úrokové riziko (Σ) 26 26, 26,2 26,3 26,4 Úrokové OTC opce 27 27, 27,2 27,3 27,4 Ostatní úrokové OTC deriváty 28 28, 28,2 28,3 Úrokové opce obchodované na organizovaném trhu 29 29, 29,2 29,3 29,4 Ostatní úrokové deriváty obchodované na organizovaném trhu 3 3, 3,2 3,3 Akciové riziko (Σ) 3 3, 3,2 3,3 3,4 Akciové OTC opce 32 32, 32,2 32,3 32,4 Ostatní akciové OTC deriváty 33 33, 33,2 33,3 Akciové opce obchodované na organizovaném trhu 34 34, 34,2 34,3 34,4 Ostatní akciové deriváty obchodované na organizovaném trhu 35 35, 35,2 35,3 Měnové riziko a zlato (Σ) 36 36, 36,2 36,3 36,4 Měnové OTC opce 37 37, 37,2 37,3 37,4 Ostatní měnové OTC deriváty 38 38, 38,2 38,3 Měnové opce obchodované na organizovaném trhu 39 39, 39,2 39,3 39,4 Ostatní měnové deriváty obchodované na organizovaném trhu 4 4, 4,2 4,3 Úvěrové riziko (Σ) 4 4, 4,2 4,3 4,4 Swap úvěrového selhání 42 42, 42,2 42,3 42,4 Opce úvěrového rozpětí 43 43, 43,2 43,3 43,4 Swapy veškerých výnosů 44 44, 44,2 44,3 44,4 Ostatní úvěrové deriváty 45 45, 45,2 45,3 45,4 Komoditní riziko 46 46, 46,2 46,3 46,4 Ostatní rizika 47 47, 47,2 47,3 47,4 Deriváty k zajištění čistých investic do zahraničních jednotek 48 48, 48,2 48,3 48,4 Deriváty k zajištění reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 49 49, 49,2 49,3 49,4 Deriváty k zajištění peněžních toků portfolia 5 5, 5,2 5,3 5,4 Zajišťovací OTC deriváty (Σ) 5 5, 5,2 5,3 5,4 OTC deriváty s úvěrovými institucemi 52 52, 52,2 52,3 OTC deriváty s ostatními finančními institucemi 53 53, 53,2 53,3 OTC deriváty s ostatními osobami 54 54, 54,2 54,3 Úvěry a pohledávky - FIS4_5 - Úvěry a pohledávky podle produktů a sektorů Úvěry a pohledávky celkem (Σ) Pohledávky splatné na požádání a s krátkodobou výpovědní lhůtou (běžné účty) 2 Centrální banky ( rezidenti a nerezidenti) Vládní instituce ( rezid. a nerezid) a ostat. mez. instituce Úvěrové instituce (rezid. a nerezidenti) a mez. rozv. banky Ostatní finační instituce bez nez. ist. sloužící domácnostem (rezidenti a nerezidenti) Nefinanční podniky ( rezidenti a nerezidenti) Domácnosti, SVJ a neziskové instituce sloužící domácnostem (Rez. + Ner.) , 4 2,,2 2,2 78,3 78 2,3,4,5,6 2,4 2,5 2,6 Pohledávky z kreditních karet 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Obchodní pohledávky 4 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Pohledávky z finančního leasingu 5 5, 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Pohledávky z reverzních repo obchodů 6 6, 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 Ostatní termínové úvěry 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 Pohledávky jiné než úvěry 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 Úvěry a pohledávky zajištěné nemovitostmi 9 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 Ostatní zajištěné úvěry,2,3,4,5,6 Spotřebitelské úvěry,6 Půjčky na domácnost 2 2,6 Úvěry na projektové financování 3 3,5 Rekonciliace OP - FIS4_6 - Rekonciliace OP a ostatní úpravy finančních aktiv Počáteční stav opravných položek k počátku účetního období Tvorba opravných položek Rozpuštění opravných položek Použití opravných položek Přesuny mezi opravnými položkami Ostatní úpravy opravných položek Konečný stav opravných položek k ultimu Výnosy z odepsaných aktiv přímo do výkazu zisku nebo ztráty Úpravy ocenění zahrnuté do výkazu zisku nebo ztráty Opravné položky a ostatní úpravy k finančním aktivům celkem (Σ),,2,3,4,5,6,7,8,9 Úprava ocenění kapitálových nástrojů 2 2,9 Opravné položky a ostatní úpravy k jednotlivě posuzovaným finančním aktivům (Σ) 3 3, 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 *Dluhové CP (Σ) 4 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 *Centrální banky 5 5, 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 *Vládní instituce 6 6, 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 *Úvěrové instituce 7 7, 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 *Ostatní finanční instituce 8 8, 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 *Nefinanční podniky 9 9, 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 *Úvěry a pohledávky (Σ),,2,3,4,5,6,7,8,9

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012 Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS Prezentace pro média 8. listopad Obsah 1. Výsledky ve zkratce 2. Analýza udržitelného zisku 3. Analýza obchodních

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a IAS 12 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 12 Daně ze zisku [Novelizace standardu novelizace pojmů, třetí odstavec části "Cíle" IAS 12 je upraven, v odstavcích 22(b), 59, 60 a 65 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory IAS 20 Mezinárodní účetní standard 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory [Novelizace standardu - v odstavcích 14 a 15 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský výsledek", v odstavci

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 14 14.1 Definice vlastního kapitálu Úpravě vlastního kapitálu není věnován samostatný standard, požadavky IFRS na tuto oblast jsou rozprostřeny napříč

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Konzultační materiál Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Účel konzultace Cílem tohoto konzultačního materiálu je (1) představit připravovaný

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Podrobnější vymezení požadavků na jednotlivé přístupy pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku

Podrobnější vymezení požadavků na jednotlivé přístupy pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku Příloha č. 22 Podrobnější vymezení požadavků na jednotlivé přístupy pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku I. Přístup základního ukazatele a) Kapitálový požadavek k operačnímu riziku podle

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více