STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., České Budějovice zpracovala pro zadavatele odborný posudek jako podklad pro uzavření smlouvy o dílo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., České Budějovice zpracovala pro zadavatele odborný posudek jako podklad pro uzavření smlouvy o dílo."

Transkript

1 DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA BOZP Průběžná 48, České Budějovice tel./fax: , GSM brána: ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE Způsob zadání: zakázka malého rozsahu Datum odeslání výzvy k podání nabídky: Název zakázky: KAMENNÝ ÚJEZD CHODNÍKY SILNICE III/00354 ZADAVATEL: Obec Kamenný Újezd zastoupená starostkou obce, paní Ing. Jitkou Šebelkovou Náměstí 220, Kamenný Újezd IČ: ZASTOUPENÍ ZADAVATELE: společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle MS STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o. Společnost pro inženýrské a cenové poradenství Průběžná 48, České Budějovice ODBORNÝ POSUDEK PODKLAD PRO POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., České Budějovice zpracovala pro zadavatele odborný posudek jako podklad pro uzavření smlouvy o dílo. Odborný posudek zpracovali: Jaroslav Vítovec majitel a jednatel společnosti Hana Lavičková příprava, organizace a administrativní zajišťování zadávacího řízení ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: Já, Jaroslav Vítovec, jednatel společnosti STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., České Budějovice, prohlašuji, že nikdo z výše uvedených zaměstnanců společnosti, kteří se podíleli na zadání zakázky a zpracování odborného posudku, nespolupracoval s uchazeči na předložených nabídkách. Žádný z pracovníků společnosti nemá osobní zájem na zadání příslušné zakázky konkrétnímu uchazeči a není k uchazečům v osobním, pracovním nebo jiném obdobném poměru. Jaroslav Vítovec jednatel společnosti Spisová značka: C 4875, vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích IČ: Bank. spojení: Komerční banka, a.s., České Budějovice DIČ: CZ Číslo účtu: /0100

2 1. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Dne byla po dohodě se zadavatelem, Obcí Kamenný Újezd, zaslaná výzva k podání nabídky následujícím dodavatelům: č. 1 SEXTA spol. s r. o. Planá 67, České Budějovice IČ č. 2 Jiří Jokl Krasejovka 20, Kamenný Újezd IČ č. 3 Skanska a.s. Líbalova 2348/1, Praha - Chodov IČ korespondenční adresa: Okružní 1/ České Budějovice č. 4 Swietelsky stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, České Budějovice IČ odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast České Budějovice provozovna U Hada, Branišovská 1713/35, České Budějovice č. 5 SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, Česká Lípa IČ závod České Budějovice Litvínovická 1478, České Budějovice č. 6 STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, Praha 5 IČ Odštěpný závod České Budějovice Vrbenská 31, České Budějovice Výzva byla dne zveřejněna na webových stránkách zadavatele, tj. na v záložce Veřejné zakázky. Na základě této zveřejněné výzvy požádal o poskytnutí zadávací dokumentace dodavatel: č. 7 HOCHTIEF CZ a.s. Plzeňská 3217/16, Praha IČ divize Pozemní stavby Čechy, závod JIH Okružní 544, České Budějovice 2. PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Lhůta pro podání nabídek skončila dne v hodin podáním nabídek v sídle zadavatele, Obecního úřadu Kamenný Újezd, Náměstí 220, Kamenný Újezd (do podatelny). Do uplynutí lhůty podali svou nabídku uchazeči v pořadí: č. 1 Skanska a.s. Líbalova 2348/1, Praha - Chodov IČ korespondenční adresa: Okružní 1/ České Budějovice 2

3 č. 2 SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, Česká Lípa IČ závod České Budějovice Litvínovická 1478, České Budějovice č. 3 Jiří Jokl Krasejovka 20, Kamenný Újezd IČ , DIČ CZ Korespondenční adresa: Hlinsko 56, České Budějovice č. 4 STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, Praha 5 IČ Odštěpný závod České Budějovice Vrbenská 31, České Budějovice č. 5 Swietelsky stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, České Budějovice IČ odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast České Budějovice provozovna U Hada, Branišovská 1713/35, České Budějovice Otevírání obálek s nabídkami (kontrola podaných nabídek) se uskutečnilo dne v kanceláři starostky v sídle zadavatele, Obecního úřadu Kamenný Újezd, Náměstí 220, Kamenný Újezd. Obálky s nabídkami byly otevřeny postupně podle pořadového čísla doručení. V rámci otevírání obálek s nabídkami bylo kontrolováno, zda je nabídka zpracována v českém jazyce a návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Dále byly zapsané identifikační údaje uchazeče a konstatováno, zda nabídka splňuje požadavky na úplnost nabídky. Žádná z nabídek nebyla hodnotící komisí při otevírání obálek vyřazena. 3. PODKLADY PRO POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Nabídky uchazečů jsou předány společně s tímto odborným posudkem zadavateli. Tyto nabídky jsou kontrolovány z hlediska splnění požadavků na prokázání kvalifikace a dále z hlediska nabídkové ceny. Pro potřeby zadavatele byl zpracován tento odborný posudek a to jako podklad pro posouzení a hodnocení nabídek. Případná doporučení vyplývající ze zjištěných skutečností a návrhy pro další postup jsou uváděny průběžně v textu a zejména v závěru odborného posudku. 4. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY UCHAZEČŮ Uchazeči byli vyzváni, aby v nabídkách předložili doklady prokazující kvalifikační předpoklady v následujícím členění: a) základní kvalifikační předpoklady, b) profesní kvalifikační předpoklady, c) technické kvalifikační předpoklady. d) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 3

4 4.1 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY: Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (rozumí se 49 obchodního zákoníku), d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon) e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnsti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (rozumí se 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnsti). 4

5 Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. 4.2 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokázal dodavatel, který předložil: kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky; uchazeč předloží kopii živnostenského listu nebo výpisu ze živnostenského rejstříku pro Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 4.3 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokázal dodavatel, který předložil: seznam min. 4 realizovaných zakázek srovnatelného charakteru, které nesmí být ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace (tj. ke dni podání nabídky) starší 5 let; z toho: 2 realizované zakázky srovnatelného charakteru, jejichž předmětem plnění byla novostavba nebo rekonstrukce chodníku nebo komunikace s živičným povrchem s finančním objemem každé stavby nad 2 mil. Kč bez DPH, další jiné 2 realizované zakázky srovnatelného charakteru, jejichž předmětem plnění byla novostavba nebo rekonstrukce chodníku nebo komunikace s dlážděným krytem s finančním objemem každé stavby nad 1 mil. Kč bez DPH; přičemž součástí alespoň jedné z realizovaných zakázek musí být provedení povrchového odvodnění komunikací Ke všem uvedeným realizovaným zakázkám musí být doložena kopie osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací (osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně). 4.4 EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST ( 62) Splnění ekonomické a finanční způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (ve smyslu 62, resp. 50 odst. 1 písm. c) zákona). Přehled dokladů předložených v nabídkách č. 1 Skanska a.s. Ověřená kopie pověření k zastupování společnosti v zadávacích řízeních, zejména k podávání a podepisování nabídek do výše 50 mil. Kč a k uzavírání smluv o dílo v případě výběru nabídky uděleného řediteli regionálního závodu Čechy západ Ing. Aleši Novákovi a oblastnímu manažerovi Jihočeské oblasti Ing. Michalu Türkovi prokuristou Ing. Michalem Reiterem dne Základní kvalifikační předpoklady ( 53) kopie Certifikátu č vydaného SILMOS-Q s.r.o. o prokázání splnění kvalifikačních předpokladů definovaných Systémem certifikovaných stavebních dodavatelů platného do 5

6 certifikátem je prokázáno splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona Profesní kvalifikační předpoklady ( 54) viz základní kvalifikační předpoklady, Certifikát Sytému certifikovaných stavebních dodavatelů certifikátem je prokázáno splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a), b) a d) zákona Technické kvalifikační předpoklady ( 56) seznam nejvýznamnějších stavebních prací provedených za posledních 5 let vč. osvědčení vyhotovených objednateli o řádném provedení nejdůležitějších staveb Ekonomická a finanční způsobilost ( 62) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podepsané v souladu s pověřením ředitelem regionálního závodu Čechy západ Ing. Alešem Novákem a oblastním manažerem Jihočeské oblasti Ing. Michalem Türkem dne Ostatní prohlášení dle 68 odst. 3 zákona nad rámec požadavků zadavatele pojistný certifikát o uzavřeném pojištění odpovědnosti za škodu do výše 200 mil. Kč u Kooperativa pojišťovny, a.s. Uchazeč SPLNIL kvalifikaci dle požadavků zadavatele. č. 2 SaM silnice a mosty a.s. originál plné moci k podepisování nabídek udělené vedoucímu o.z. České Budějovice Ing. Janu Rybákovi předsedou představenstva Ing. Dušanem Drahošem dne Základní kvalifikační předpoklady ( 53) kopie výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaného MMR ČR ze dne výpisem je prokázáno splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) až k) podepsané vedoucím o.z. České Budějovice Ing. Janem Rybákem dne Profesní kvalifikační předpoklady ( 54) viz základní kvalifikační předpoklady, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů výpisem je prokázáno splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a), b) a d) zákona Technické kvalifikační předpoklady ( 56) seznam nejvýznamnějších stavebních prací provedených za posledních 5 let vč. osvědčení vyhotovených objednateli o řádném provedení nejdůležitějších staveb Ekonomická a finanční způsobilost ( 62) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podepsané vedoucím o.z. České Budějovice Ing. Janem Rybákem dne Ostatní prohlášení dle 68 odst. 3 zákona nad rámec požadavků zadavatele Uchazeč SPLNIL kvalifikaci dle požadavků zadavatele. 6

7 č. 3 Jiří Jokl Základní kvalifikační předpoklady ( 53) čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) až k) podepsané Jiřím Joklem dne Profesní kvalifikační předpoklady ( 54) kopie výpisu z živnostenského rejstříku se zapsaným předmětem podnikání Provádění staveb, jejich změn a odstraňování podnikatel, fyzická osoba nezapsaná v Obchodním rejstříku Technické kvalifikační předpoklady ( 56) seznam nejvýznamnějších stavebních prací provedených za posledních 5 let vč. osvědčení vyhotovených objednateli o řádném provedení nejdůležitějších staveb Ekonomická a finanční způsobilost ( 62) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podepsané Jiřím Joklem dne Ostatní kopie osvědčení o autorizaci ČKAIT autorizovaného technika v oboru dopravní stavby Jiřího Jokla vedeného pod č nad rámec požadavků zadavatele potvrzení o uzavřeném pojištění odpovědnosti za škodu do výše 20 mil. Kč u Kooperativa pojišťovny, a.s. Uchazeč SPLNIL kvalifikaci dle požadavků zadavatele. č. 4 STRABAG a.s. originál plné moci k zastupování firmy ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek do 12,5 mil. Kč podepsané vedoucím provozní jednotky Ing. Lukášem Babkou a ekonomkou provozní jednotky Marií Jindrovou, předsedou představenstva Ing. Jaroslavem Katzerem a členem představenstva Ing. Jiřím Dynkou dne Základní kvalifikační předpoklady ( 53) kopie výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaného MMR ČR ze dne výpisem je prokázáno splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) až k) podepsané předsedou představenstva Ing. Jaroslavem Katzerem a členem představenstva Ing. Jiřím Dynkou dne Profesní kvalifikační předpoklady ( 54) viz základní kvalifikační předpoklady, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů výpisem je prokázáno splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a), b) a d) zákona Technické kvalifikační předpoklady ( 56) seznam nejvýznamnějších stavebních prací provedených za posledních 5 let vč. osvědčení vyhotovených objednateli o řádném provedení nejdůležitějších staveb Ekonomická a finanční způsobilost ( 62) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podepsané vedoucím provozní jednotky Ing. Lukášem Babkou a ekonomkou provozní jednotky Marií Jindrovou dne Uchazeč SPLNIL kvalifikaci dle požadavků zadavatele. 7

8 č. 5 Swietelsky stavební s.r.o. originál plné moci k zastupování a podepisování za společnost při podávání nabídek a souvisejících smluv o dílo udělené řediteli oblasti České Budějovice Ing. Luďku Kroupovi vedoucím odštěpného závodu Ing. Františkem Fryšem dne s platností do Základní kvalifikační předpoklady ( 53) kopie Certifikátu č vydaného SILMOS-Q s.r.o. o prokázání splnění kvalifikačních předpokladů definovaných Systémem certifikovaných stavebních dodavatelů platného do certifikátem je prokázáno splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona Profesní kvalifikační předpoklady ( 54) viz základní kvalifikační předpoklady, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů výpisem je prokázáno splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a), b) a d) zákona Technické kvalifikační předpoklady ( 56) viz základní kvalifikační předpoklady, Certifikát Sytému certifikovaných stavebních dodavatelů certifikátem je prokázáno splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 3 písm. a) až f), 56 odst. 4 a 56 odst. 5 zákona Ekonomická a finanční způsobilost ( 62) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podepsané ředitelem oblasti České Budějovice Ing. Luďkem Kroupou dne Uchazeč SPLNIL kvalifikaci dle požadavků zadavatele. Přehled doložených referencí 2 zakázky, jejichž předmětem plnění byla novostavba nebo rekonstrukce chodníku nebo komunikace s živičným povrchem s finančním objemem každé stavby nad 2 mil. Kč bez DPH 2 zakázky, jejichž předmětem plnění byla novostavba nebo rekonstrukce chodníku nebo komunikace s dlážděným krytem s finančním objemem každé zakázky nad 1 mil. Kč bez DPH přičemž součástí alespoň jedné z realizovaných zakázek musí být provedení odvodnění komunikací č. 1 Skanska a.s. Polní cesta a protierozní opatření Šraňky, k.ú. Březolupy ČR Státní pozemkový úřad termín realizace: 04/ /2014 celkové náklady stavby: 4,215 mil. Kč z toho realizováno uchazečem: 4,215 mil. Kč Vybudování nové polní cesty s živičným povrchem, provedení nového odvodnění I/47 Nezamyslice ŘSD ČR termín realizace: 10/2014 celkové náklady stavby: 3,286 mil. Kč z toho realizováno uchazečem: 3,286 mil. Kč Rekonstrukce komunikace živičný povrch 8

9 Chodník a stezka pro chodce a cyklisty podél silnice II/150 v Protivvě INSTA CZ, s.r.o. termín realizace: 07/ /2014 celkové náklady stavby: 5,144 mil. Kč z toho realizováno uchazečem: 5,144 mil. Kč Výstavba cyklistické stezky pro chodce a cyklisty - dlážděný kryt, provedení odvodňovacích žlabů Rybáře I. etapa, 3. stavba SO 01 komunikace Město Hodonín termín realizace: 03/ /2013 celkové náklady stavby: 11,733 mil. Kč z toho realizováno uchazečem: 11,733 mil. Kč vybourání a nové zřízení podélných a kolmých parkovacích stání a chodníků a vjezdů do domů ze zámkové dlažby, odvodnění č. 2 SaM silnice a mosty a.s. Rekonstrukce křižovatky silnice II/166 a účelové komunikace Střemily Jihočeský kraj termín realizace: 04/ /2013 celkové náklady stavby: mil. Kč6,850 z toho realizováno uchazečem: 6,850 mil. Kč kompletní rekonstrukce komunikace s živičným krytem Písek Otavská cyklostezka 3. etapa Město Písek termín realizace: 08/ /2010 celkové náklady stavby: 8,118 mil. Kč z toho realizováno uchazečem: 4,540 mil. Kč výstavba cyklostezky s živičným povrchem, propustek, opěrná zeď s kamenným obkladem Mělník, revitalizace náměstí Míru Město Mělník termín realizace: 05/ /2011 celkové náklady stavby: 17,395 mil. Kč z toho realizováno uchazečem: 15,737 mil. Kč kompletní revitalizace náměstí v historickém centru s povrchem z kamenné dlažby, úpravy kabelových tras, veřejné osvětlení, odvodnění, vegetační úpravy, mobiliář Revitalizace Mírového náměstí ve Verneřicích I. etapa, 1. část Město Verneřice termín realizace: 04/ /2012 celkové náklady stavby: 2,978 mil. Kč z toho realizováno uchazečem: 2,680 mil. Kč kompletní rekonstrukce plochy náměstí s povrchem z kamenné a zámkové dlažby, oprava kašny, schodiště, veřejné osvětlení 9

10 č. 3 Jiří Jokl termín realizace: 09/ /2014 Polní cesta RC 1 v katastrálním území Švihov u Lažišť KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj celkové náklady stavby: 5,345 mil. Kč z toho realizováno uchazečem: 5,345 mil. Kč Provedení komunikace v obci Švihov u Lažišť Drslavice. Stavební úpravy ulice Fr. Šrámka České Budějovice (úsek Lipenská Nádražní) Statutární město České Budějovice termín realizace: 03/ /2014 celkové náklady stavby: 4,109 mil. Kč z toho realizováno uchazečem: 4,109 mil. Kč komunikace včetně parkovacích stání, chodník ze zámkové dlažby, kanalizace včetně přípojek, vodovod včetně přípojek, VO. ZTV Stará cesta, Rekonstrukce a dostavba křižovatky MK u OC Globus, Stavba chodníku, České Vrbné E.C.D. s.r.o.; České Budějovice termín realizace: 10/ /2013 celkové náklady stavby: 6,470 mil. Kč z toho realizováno uchazečem: 6,470 mil. Kč komunikace, kanalizace, VO, chodník ze zámkové dlažby, terénní úpravy. Srubec úprava Hodějovické ulice Obec Srubec termín realizace: 06/ /2011 celkové náklady stavby: 3,468 mil. Kč z toho realizováno uchazečem: 3,468 mil. Kč komunikace, VO, kanalizace, terénní úpravy, chodníky ze zámkové dlažby č. 4 STRABAG a.s. Rekonstrukce Družstevní ulice v Prachaticích Město Prachatice termín realizace: 05/ /2011 celkové náklady stavby: 4,213 mil. Kč z toho realizováno uchazečem: 3,700 mil. Kč komunikace, komunikace po kanalizaci a vodě, předlažba, kanalizace, vodovod, DIO Rekonstrukce Prokopovy ulice v Písku Město Písek termín realizace: 06/ /2010 celkové náklady stavby: 16,011 mil. Kč z toho realizováno uchazečem: 10,407 mil. Kč rekonstrukce kanalizace a vodovodu rekonstrukce vozovky, pokládka kamenných kostek, dlažeb, odvodnění komunikace, dopravní značení, VO, vegetační úpravy 10

11 Rekonstrukce Lázeňské ulice v Prachaticích Město Prachatice termín realizace: 09/ /2011 celkové náklady stavby: 4,977 mil. Kč z toho realizováno uchazečem: 4,437 mil. Kč komunikace, chodník ze zámkové dlažby, kanalizace, vodovod, DIO, dopravní značení Rekonstrukce Rumpálovy ulice v Prachaticích Město Prachatice termín realizace: 05/ /2013 celkové náklady stavby: 15,413 mil. Kč z toho realizováno uchazečem: 12,485 mil. Kč zemní práce, komunikace vč. podkladních vrstev, kryt z ACO11, zámková dlažba, osazení betonových schodů, opěrná zeď, kanalizace, vodovod, VO, oplocení č. 5 Swietelsky stavební s.r.o. Č. Budějovice, rekonstrukce veřejných prostranství ul. Baarova, B. Smetany, Skuherského Statutární město České Budějovice termín realizace: 07/ /2011 celkové náklady stavby: 37,0 mil. Kč z toho realizováno uchazečem: 37,0 mil. Kč rekonstrukce komunikací v intravilánu (3.859 m 2 vozovky, 516 m 2 přídlažby), vč. chodníků ze zámkové dlažby, kanalizace, vodovod viz certifikát SCSD Č. Budějovice, rekonstrukce veřejných prostranství ul. Žižkova Statutární město České Budějovice termín realizace: 07/ /2012 celkové náklady stavby: 18,5 mil. Kč z toho realizováno uchazečem: 18,5 mil. Kč rekonstrukce komunikací v intravilánu (2.900 m 2 vozovky, 156 m 2 přídlažby), vč m 2 parkovacích stání a chodníků ze zámkové dlažby, kanalizace, vodovod viz certifikát SCSD Rekonstrukce III/1580 a 15015, průtah Rapšach Jihočeský kraj a obec Rapšach termín realizace: 08/ /2011 celkové náklady stavby: 19,8 mil. Kč z toho realizováno uchazečem: 19,8 mil. Kč rekonstrukce m 2 vozovky v intravilánu, vč m 2 parkovacích zálivů a chodníků ze zámkové dlažby viz certifikát SCSD termín realizace: 10/ /2012 Č. Budějovice, ul. Evžena Rošického stavební úpravy kom. III/14539 Jihočeský kraj a Statutární město České Budějovice celkové náklady stavby: 109 mil. Kč z toho realizováno uchazečem: 109 mil. Kč rekonstrukce 2,110 km komunikace v intravilánu za provozu, chodníky ze zámkové dlažby, splašková komunikace, odvodnění vozovky, vodovod, VO, NN, sadové úpravy viz certifikát SCSD 11

12 5. POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty. Pořadí nabídek bude stveno podle výše nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty. Výši nabídkové ceny posoudí zadavatel, popř. jím jmenovaná hodnotící komise též ve vztahu k předmětu zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky, musí si zadavatel, popř. jím jmenovaná hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Zadavatel, popř. jím jmenovaná hodnotící komise může po písemném zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny přizvat uchazeče na jednání za účelem vysvětlení předloženého zdůvodnění. Zadavatel, popř. jím jmenovaná hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Zadavatel, popř. jím jmenovaná hodnotící komise může po písemném zdůvodnění nejasností nabídky přizvat uchazeče na jednání za účelem vysvětlení jeho nabídky. O posouzení a hodnocení nabídek pořídí zadavatel, popř. hodnotící komise písemný protokol/zápis obsahující rozhodné události, které byly předmětem jednání komise, tzn. minimálně: seznam posouzených a vyřazených nabídek; zdůvodnění vyřazení předložené nabídky; popis způsobu hodnocení nabídek; výsledek hodnocení; údaj o složení hodnotící komise. Protokol/zápis vždy podepisuje zadavatel, popř. všichni přítomní členové hodnotící komise. Přílohu protokolu/zápisu budou tvořit čestná prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti podepsaná zadavatelem, resp. všemi zúčastněnými členy hodnotící komise. Je-li zadavatelem jmenována hodnotící komise, je tato komise usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, popř. náhradníků, a rozhoduje na principu většiny přítomných. Vztahy neupravené zadávací dokumentací se v případě nejasností řídí ustveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. výše nabídkové ceny V textové části Zadávací dokumentace stavby byly uvedeny podrobné požadavky na jednotný způsob zpracování ceny. Uchazeči byli povinni doložit nabídkovou cenu povinnou cenovou přílohou s uvedením všech objektivně vznikajících nákladů. Součástí cenové nabídky měly být zhotovitelem oceněné soupisy prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a měly být oceněny v požadovaném členění. Cena díla je ve smlouvě o dílo sjednána jako celková, po objektech a bude platit až do doby ukončení a předání díla za podmínek daných ve smlouvě o dílo. Uchazeč měli ocenit všechny položky soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Žádná položka soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být oceněna nulou, uchazeči nesměli položky doplňovat ani slučovat. Poznámka: V rámci vyjasňování zadávací dokumentace byl uchazečům poskytnutý upravený výkaz výměr. V upraveném výkazu výměr zaslaném byly projektantem doplněny duplicitní položky, které jsou již obsaženy v samostatném výkazu VO. Jako dodatečné informace č. 2 byla tato informace sdělena uchazečům spolu s pokynem Položky č. 87 a č. 88 ve výkazu KamennyUjezd-chodnik_vykaz_ xls neoceňovat, resp. ocenit 0 Kč s tím, že toto nebude považováno za porušení požadavků na zpracování nabídkové ceny dle čl. 8.3 Zadávací dokumentace. 12

13 Údaje z povinné cenové přílohy: odborný posudek zakázka malého rozsahu č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 Skanska a.s. SaM silnice a mosty a.s. Jiří Jokl STRABAG a.s. Swietelsky stavební s.r.o. Chodníky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Vodohospodářské řešení ,00 Kč ,00 Kč ,41 Kč ,58 Kč ,00 Kč Veřejné osvětlení ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,97 Kč ,00 Kč Ostatní a vedlejší náklady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,15 Kč ,00 Kč Celková cena bez DPH ,00 Kč ,00 Kč ,81 Kč ,70 Kč ,00 Kč DPH 21% ,00 Kč ,00 Kč ,34 Kč ,07 Kč ,00 Kč Celková cena vč. DPH ,00 Kč ,00 Kč ,15 Kč ,77 Kč ,00 Kč Nabídková cena všech uchazečů byla kontrolována v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr, ve smyslu ustvení 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nabídka uchazeče č. 3 Jiří Jokl V nabídce byla zjištěna početní chyba, která má vliv na výši nabídkové ceny. Uchazeč v objektu Chodníky chybně sečetl cenu za Díl: 91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací v ceně ,88 Kč nejsou započteny položky 89 DIO pro Dolní chodník - dle výkresu za 6 655,00 Kč a 90 DIO pro Horní chodník - dle výkresu za 6 655,00 Kč. V celkové nabídkové ceně tak chybí částka ,00 Kč. Správná celková cena díla bez DPH má být Kč. Uchazeč podal neúplnou nabídku a tato NABÍDKA MUSÍ BÝT VYŘAZENA. Při kontrole nabídkových cen ostatních uchazečů nebyla zjištěna pochybení. Tabulka hodnocení všech nabídek: Nabídková cena bez DPH POŘADÍ č. 1 Skanska a.s ,00 Kč 1. č. 2 SaM silnice a mosty a.s ,00 Kč 2. č. 3 Jiří Jokl ,81 Kč 3. č. 4 STRABAG a.s ,70 Kč 5. č. 5 Swietelsky stavební s.r.o ,00 Kč 4. Tabulka hodnocení nabídek splňujících požadavky zadavatele stvené v zadávacích podmínkách: Nabídková cena bez DPH POŘADÍ č. 1 Skanska a.s ,00 Kč 1. č. 2 SaM silnice a mosty a.s ,00 Kč 2. č. 3 Jiří Jokl nabídka vyřazena --- č. 4 STRABAG a.s ,70 Kč 4. č. 5 Swietelsky stavební s.r.o ,00 Kč 3. 13

14 5. INFORMACE O SUBDODAVATELÍCH Uchazeči měli v nabídce dále předložit seznam všech subdodavatelů potřebných ke komplexnímu zajištění dané zakázky, jejich identifikační údaje a popis a podíl výkonů. Údaje uvedené v nabídkách uchazečů: č. 1 Skanska a.s. podíl prací realizovaných vlastními kapacitami tis. Kč 100,0 % podíl prací realizovaných subdodavateli 0 tis. Kč 0,0 % č. 2 SaM silnice a mosty a.s. podíl prací realizovaných vlastními kapacitami tis. Kč 88,0 % podíl prací realizovaných subdodavateli 558 tis. Kč 12,0 % subdodavatel: druh subdodávky: podíl na zakázce: Montela s.r.o. České Budějovice, Kněžskodvorská 535/25 IČ M - luft, s.r.o Praha 5 - Lipence, Na Lhotkách 418 IČ č. 3 Jiří Jokl VO 412 tis. Kč 9,0 % protlak 146 tis. Kč 3,0 % podíl prací realizovaných vlastními kapacitami tis. Kč 92,0 % podíl prací realizovaných subdodavateli 389 tis. Kč 8,0 % subdodavatel: druh subdodávky: podíl na zakázce: Montela s.r.o. České Budějovice, Kněžskodvorská 535/25 IČ č. 4 STRABAG a.s. VO 389 tis. Kč 8,0 % podíl prací realizovaných vlastními kapacitami tis. Kč 100,0 % podíl prací realizovaných subdodavateli 0 tis. Kč 0,0 % č. 5 Swietelsky stavební s.r.o. podíl prací realizovaných vlastními kapacitami tis. Kč 91,5 % podíl prací realizovaných subdodavateli 742tis. Kč 8,6 % subdodavatel: druh subdodávky: podíl na zakázce: Signistav s.r.o Hrdějovice, Na Návsi 3 IČ Montela s.r.o. České Budějovice, Kněžskodvorská 535/25 IČ DZ, DIO 52 tis. Kč 1,0 % elektromontáže 690 tis. Kč 7,6 % 6. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ Variantní řešení nebylo zadavatelem připuštěno. 14

15 7. ZÁVĚR HODNOCENÍ NABÍDEK Několik užitečných poznámek pro zadavatele cíle a prvky efektivního zadávacího systému základní cíle a principy zadávání zakázek: Zadavatel musí zajistit, aby kroky zadávacího procesu byly srozumitelné, Získat nestranným a otevřeným způsobem ve správný čas správnou kvalitu od správného dodavatele a za výhodnou cenu. Konkurence je základní složkou efektivního procesu zadávání veřejných zakázek. Konkurence umožňuje zadavateli ovládat cenu a zlepšovat kvalitu. Bez konkurenčního prostředí jsou to naopak dodavatelé, kteří určují zadavateli, kolik zaplatí za jimi definovu kvalitu, množství a v jimi určených dodacích lhůtách. Konkurence není pouze záležitostí vyhledání nejnižší ceny, ale výběrové řízení musí v sobě spojovat nestranný přístup, vyváženost ceny a odpovídající kvalitu. Důležitou fází výběrového řízení je analýza nabídnuté ceny z hlediska oprávněných nákladů a přiměřeného zisku uchazeče s ohledem na požadovu (nabízenou) kvalitu. VÝSLEDNÉ POŘADÍ VŠECH NABÍDEK: 1. č. 1 Skanska a.s. Líbalova 2348/1, Praha - Chodov IČ korespondenční adresa: Okružní 1/ České Budějovice 2. č. 2 SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, Česká Lípa IČ závod České Budějovice Litvínovická 1478, České Budějovice 3. č. 3 Jiří Jokl Krasejovka 20, Kamenný Újezd IČ , DIČ CZ Korespondenční adresa: Hlinsko 56, České Budějovice 4. č. 5 Swietelsky stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, České Budějovice IČ odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast České Budějovice provozovna U Hada, Branišovská 1713/35, České Budějovice 5. č. 4 STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, Praha 5 IČ Odštěpný závod České Budějovice Vrbenská 31, České Budějovice VÝSLEDNÉ POŘADÍ NABÍDEK SPLŇUJÍCÍCH POŽADAVKY ZADAVATELE STANOVENÉ V ZADÁVACÍCH PODMÍNKÁCH: 1. č. 1 Skanska a.s. Líbalova 2348/1, Praha - Chodov IČ korespondenční adresa: Okružní 1/ České Budějovice 15

16 2. č. 2 SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, Česká Lípa IČ závod České Budějovice Litvínovická 1478, České Budějovice 3. č. 5 Swietelsky stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, České Budějovice IČ odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast České Budějovice provozovna U Hada, Branišovská 1713/35, České Budějovice 4. č. 4 STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, Praha 5 IČ Odštěpný závod České Budějovice Vrbenská 31, České Budějovice Závěr po posouzení a hodnocení nabídek doporučení zadavateli: Na základě podrobné analýzy nabídek a jejich hodnocení podle kritérií uvedených ve výzvě k podání nabídek a zadávacích podmínkách doporučujeme zadavateli následující závěr: Vyřadit nabídku uchazeče: Jiří Jokl Krasejovka 20, Kamenný Újezd IČ , DIČ CZ Korespondenční adresa: Hlinsko 56, České Budějovice V nabídce byla zjištěna POČETNÍ CHYBA, která má vliv na výši nabídkové ceny. Odůvodnění: Uchazeč v objektu Chodníky chybně sečetl cenu za Díl: 91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací v ceně ,88 Kč nejsou započteny položky 89 DIO pro Dolní chodník - dle výkresu za 6 655,00 Kč a 90 DIO pro Horní chodník - dle výkresu za 6 655,00 Kč. V celkové nabídkové ceně tak chybí částka ,00 Kč. Správná celková cena díla bez DPH má být Kč. Uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou: Skanska a.s. Líbalova 2348/1, Praha - Chodov IČ , DIČ CZ korespondenční adresa: Okružní 1/ České Budějovice Nejnižší nabídková cena: ,00 Kč bez DPH 16

17 UPOZORNĚNÍ: Skutečně platný výsledek posouzení a hodnocení nabídek všech uchazečů je uveden v rozhodnutí zadavatele. Informace uvedené v Odborném posudku nejsou pro zadavatele limitující, pokud se neztotožní s uvedeným bodovým hodnocením má právo vlastního úsudku a úplnou svobodu při svém rozhodování. AUTORSKÁ PRÁVA: Kompletní dokumentace výběrového řízení (mimo projektu) je výhradním duševním vlastnictvím společnosti STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, České Budějovice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení společnosti je zakázáno. 17

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie (dále jen VZMR II. ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma zadavatele: příspěvková

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky: Restaurování barokního oltáře v románském kostele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 1. Název veřejné zakázky: Samostatný sjezd ke kostelu 2. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Farní sbor ČCE

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

zpracovaná v rozsahu ustanovení hlavy IV zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

zpracovaná v rozsahu ustanovení hlavy IV zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou IČ: 00262854 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejná zakázka na služby Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

Kanalizace a ČOV Stříbrnice

Kanalizace a ČOV Stříbrnice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO UŽŠÍ ŘÍZENÍ PODLE 28 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝVH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE Kanalizace a ČOV Stříbrnice

Více

Splašková kanalizace Písečná I. etapa

Splašková kanalizace Písečná I. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní (významnou) veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle Pravidel České republiky Ministerstva zemědělství, č.j. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2013 Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby k Albertu a úprava křižovatky v ul. Legií ve Varnsdorfu"

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V souladu s Metodickým pokynem zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 ROP Střední Morava, Vás zadavatel tímto vyzývá

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44 Identifikační údaje uchazeče: i. Název: Obec Tuklaty Sídlo zadavatele: Tuklaty, Na Rafandě 14, PSC: 250 82 Zastoupená:

Více

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace.

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace. Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56, 68301 Rousínov, tel: 517 324 820, fax: 517 324 845, E-mail: radnice@rousinov.cz, http: www.rousinov.cz V Rousínově dne 30.4.2015 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání

Více

ZADAVATEL: Obec Lázně Libverda zastoupená starostou obce, panem Ing. Janem Pospíšilem Lázně Libverda 16, 463 62 Hejnice IČ: 00671983

ZADAVATEL: Obec Lázně Libverda zastoupená starostou obce, panem Ing. Janem Pospíšilem Lázně Libverda 16, 463 62 Hejnice IČ: 00671983 DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Identifikační údaje zadavatele: Obec Červenka Se sídlem: Svatoplukova 16, Červenka 784 01 IČ: 00635740 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Jaroslav Vlk, starosta kontaktní osoba

Více

zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 18/2012/MRFP Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Tišnov 29. 8. 2014 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 000 53 198 bankovní

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Identifikační údaje zadavatele: Obec Červenka Se sídlem: Svatoplukova 16, Červenka 784 01 IČ: 00635740 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Jaroslav Vlk, starosta kontaktní osoba

Více

VÝZVA k podání nabídky

VÝZVA k podání nabídky Vážená paní / Vážený pane, VÝZVA k podání nabídky dovoluji si Vás vyzvat jako zájemce o zakázku s názvem: Oprava bočního balkonu Löw- Beerovy vily k vypracování a k podání nabídky do tohoto řízení. 1.

Více

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE OBEC CHOMUTICE vypisuje v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pozdějším znění (ZVZ) výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Kanalizační

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27, v souladu s 101 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení obce Bernartice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice

Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice Úřední doba: pondělí 8:00-11:30, 13:00-17:00 středa 8:00-11:30, 13:00-17:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce Název výběrového řízení: Povodňové škody v obci Hodslavice most M1 u Č.P. 99 Dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p.

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p. Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 I. Informace o zadavateli: Zadavatel: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení

Více

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech Psychiatrická léčebna Dobřany Ústavní 2, 334 41 Dobřany Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle ust. 38 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava technické vybavení

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Oprava hygienického

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI:

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: Brno 6. 6. 2013 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY Zadavatel: Název: Gymnázium, Brno, Křenová 36 se sídlem: Křenová

Více

Město Verneřice. 1.Podmínky zadání zakázky. 1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky Předmětem plnění zakázky je

Město Verneřice. 1.Podmínky zadání zakázky. 1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky Předmětem plnění zakázky je Město Verneřice Mírové náměstí 138, 407 25 podává výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zák.č.137/2006 v úpl.znění Název akce : Úprava stávajícího rozvodu VO Verneřice 1.Podmínky

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

C H L A D Í C Í V I T R Í N Y

C H L A D Í C Í V I T R Í N Y Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: C H L A D Í

Více

VÝZVA. k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona.

VÝZVA. k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona. VÝZVA k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona. Zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu 2. kategorie zadávanou v souladu s 6 ZVZ a v souladu se Závaznými

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Bourací práce domu Husova č.p. 432, Kojetín 1. Identifikační

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: OZVUČOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA V MĚSTSKÉM DIVADLE VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Dobrovolný svazek obcí Ligary Hodějice 41 684 01 Slavkov u Brno IČ: 72022418 Jednající: Jiří Ziegler, předseda svazku Zástupce zadavatele: Zastoupený: Sídlem: U Hřiště

Více

vyzývá uchazeče k podání nabídky na:

vyzývá uchazeče k podání nabídky na: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 1. Zadavatel zakázky: Obchodní firma: Společenství vlastníků domu Gočárova 1225-1229 IČ : 288 52 036 Sídlo: Hradec Králové, Gočárova třída 1225 PSČ: 500 02 Zapsán v rejstříku společenství

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Veřejná zakázka Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Evidenční číslo veřejné zakázky: 60056282 Údaje ze zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Identifikační údaje sektorového zadavatele: VaK Bruntál a.s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál IČ: 47675861 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel Tel: +

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 Praha 4 Krč, PSČ 140 59

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 Praha 4 Krč, PSČ 140 59 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 Praha 4 Krč, PSČ 140 59 Adresát : Jméno: HOCHTIEF CZ a.s. Divize pozemní stavby Sídlo: Plzeňská16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468 DIČ: CZ46678468

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 10, 15, 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon): Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy do Domova

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů,

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Kolín Tender Consulting CZ s.r.o. Karlovo náměstí 78 Riegrova 46 280 12 Kolín I. 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadávací řízení Zjednodušené

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Zadavatel upozorňuje, že limit veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle 12, odst. 3

Zadavatel upozorňuje, že limit veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle 12, odst. 3 V Praze dne: 22.5. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, dle 12, odst. 3, zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na akci MČ Praha Vinoř

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. zjednodušené podlimitní řízení podlimitní zakázka na dodávky ČERPACÍ STANICE ŠTĚPÁNKA VÝMĚNA ČERPACÍ TECHNIKY

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. zjednodušené podlimitní řízení podlimitní zakázka na dodávky ČERPACÍ STANICE ŠTĚPÁNKA VÝMĚNA ČERPACÍ TECHNIKY DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 3. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 3. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek nabídky na zakázku s názvem:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek nabídky na zakázku s názvem: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek nabídky na zakázku s názvem: uchazeče k podání SPORTaS pronájem restaurace v areálu národní házené

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Nákup vrtačky operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Nákup vrtačky pro operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český

Více