sborový list Advent a Vánoce v ARŠE FOTO z besídky ??? OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 11-12/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sborový list Advent a Vánoce v ARŠE FOTO z besídky 20.12.??? OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 11-12/2009"

Transkript

1 sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 11-12/2009 FOTO z besídky ??? Advent a Vánoce v ARŠE

2 Všechno nejlepší! Narozeniny v prosinci a lednu oslaví: Hlásek Jan Kotas Petr st. Morocz Petr Csukásová Lydie Špačková Jitka Vydrová Vlasta 80 let 55 let 45 let 20 let 45 let 70 let Dobrořeč má duše Hospodinu, celé nitro mé Jeho svatému jménu! Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! Žalm 103,1-2 Sbírky 1. listopad Kč 8. listopad Kč 15. listopad Kč 22. listopad Kč 29. listopad Kč 6. prosinec Kč 13. prosinec Kč 2

3 Z deníku staršovstva a sboru listopad / prosinec 2009 KOHO JSME VE SPOLEČENSTVÍ ARCHY PŘIVÍTALI? Při svých listopadových a prosincových jednáních přivítali starší celou řadu hostů. Máme radost z rozhodnutí Vojty Kukly, šéfa našich dataprojektorů, pro křest. Bude křtěn společně s Liborem Kalvachem a Matoušem Kalvachem první neděli lednovou Manţelé Věra a Tibor Csukásovi a bratr Ladislav Synek se rozhodli přejít z Křesťanských sborů do Archy. Společně obnovili svůj křestní závazek a sloţili slib během třetí neděle adventní. Své rozhodování ukončila také sestra Lenka Macháčková a přestoupila z Církve Křesťanská společenství do našeho sboru. Členský závazek sloţí společně s křtěnci třetího ledna. SPRÁVCOVSTVÍ ARCHY OPĚT JINAK :-) S ohledem na změnu zaměstnání a náročný pracovní reţim se rozhodli manţelé Martina a Dan Čapkovi ukončit své krátké (ale plodné) období správcování Archy. Za několik měsíců bdění nad sborovou budovou jim děkujeme. Vracíme se tedy opět k hledání, jak to Pán Bůh s dozorem nad naší sborovou budovou myslí. Ohledně objednávek a zajištění akcí se nyní obracejte na sestru Marii Kampovou nebo hospodáře sboru bratra Petra Kotase. Roli topiče u kotlů Archy převzal dočasně bratr K1, tedy moje maličkost. Budeteli chtít některý prostor Archy vytopit nebo vychladit, obracejte se tedy na mne, ale pokud moţno s dostatečným předstihem. :-) JAK SE ŠKOLOU? Na své prosincové poradě starší sboru uzavřeli několikaměsíční hledání týkající se případného zaloţení křesťanské základní školy. Členské shromáţdění sboru, které se konalo 22. listopadu, svěřilo staršovstvu mandát rozhodnout o této věci. S důvěrou v Boţí pomoc jsme rozhodli kladně. Čekají nás tedy další úkoly související s přípravou tohoto projektu. Chceme Vás poprosit i nadále o přímluvné modlitby - za starší i přípravný tým. A JE TU ADVENT! Adventní přípravu otevřela hudební skupinka a bratr Martin Hambálek oslavným shromáţděním, které se konalo na první neděli adventní. - Hned další týden se konala Adventní kavárna, kterou tentokrát připravovali Černíkovi a Kalenských. Nezapomenutelným záţitkem bylo přednesení Čapkova převyprávění části vánočních událostí sestrou Hanou Černíkovou. - Podvečer třetí neděle adventní jsme věnovali malému experimentu. Uskutečnili jsme Bohosluţbu za sloupem - bohosluţbu určenou více k rozjímání nad Boţími skutky a Boţím slovem, k intimnějšímu a přece společnému uctívá- 3

4 ní Hospodina. Počet rozsvícených svíček asi mírně přesáhl počet účastníků, ale to zřejmě není to rozhodující. Dá-li Bůh, podvečerní bohosluţbu Za sloupem zkusíme znovu připravit. - Letošní program pro seniory byl uzavřen vánočním seniorklubem, pro který hrála Bona Nota a sváteční slovo připravil bratr Martin Tabačan. - Advent vyvrcholil dětskou vánoční slavností. Její přípravě byla věnována mimořádná pozornost. Scénář připravený sestrou Markétou Chmelovou účastníky velmi zaujal a představení dětí i dospělých nenechalo nikoho chladným. Moc děkujeme také zvukařům, technikům, výtvarníkům, rodičům a všem ostatním, kteří se na této oslavě Vánoc a zvěstování naděje v Kristu podíleli! ÚČASTNÍKŮM SBOROVÝCH DOVOLENÝCH je určena poslední poznámka: na 24. ledna odpoledne chystáme setkání těch, kdo se v uplynulých osmi letech účastnili sborových dovolených. Oldřichov v Hájích, Daňkovice, Loučná, Grúň a Maxov - takové bylo naše letní putování po českých a moravských krajích, za kterým se chceme společně ohlédnout. Zapište si, prosíme, do Vašich nových diářů toto datum! Plnost Boţího pokoje a poţehnání přeje celému společenství Archy v Kristu Váš Sam. Jindra, t.č. K1 FOTO z besídky ??? 4

5 Vánoční dětská slavnost v Arše Deník prorokyně ANNY scénář a režie: Markéta Chmelová hráli: děti z besídek, klubu Awana a učitelé Čtvrtou adventní neděli 20. prosince jsme spolu s dětmi z besídek a Awana klubu proţili vánoční slavnost, která nás ţivotním příběhem prorokyně Anny, o níţ čteme v Lukášově evangeliu v 2. kapitole, vrátila asi o 2000 let zpátky do doby narození Krista. Anna téměř celý svůj ţivot slouţila Bohu v chrámě. Přijala zaslíbení, ţe osobně spatří Spasitele - Krista. Celé vystoupení bylo ve verších a podílelo se na něm víc jak třicet rolí Jak to tedy bylo s Annou, dcerou Fanuelovou? Pro nás vybírám jen to, v čem byl celý příběh výzvou a radostnou zvěstí evangeliem pro nás všechny: Sestra Truncová v roli prorokyně Anny jiţ jako staré ţeny listuje ve svém deníku a vypráví svůj ţivotní příběh. Mnozí Annu odsuzují, ţe se oddala sluţbě Bohu, jiní ji ţádají o přímluvné modlitby. Setkává se malou dívkou Ráchel: Teto Anno, vysvětli mi, proč ten rozruch mezi lidmi narození Krista budí? Mě zbožné řeči spíše nudí. Anna jí odpovídá: Moje malá Ráchel, stačí jen, vědět, až přijde v životě den, kdy zděsíš se vlastní hříšnosti, jedině Kristus ti odpustí. Anna hovoří také s malým Zacheem, který se svěřuje Anně, ţe ho trápí chudoba jeho početné rodiny. Teto Anno, rád Tě vidím, za rodinu však se stydím, ze všech stran čouhá z nás chudoba, mám z toho mindráky až běda. Jaké slovo má Anna pro Zachea? To je mi líto, Zachee, snad má modlitba přispěje k zlepšení vaší situace. Ty však si hlídej svoje srdce! Kdyţ se Anna setkává s Josefem a Marií, kteří přináší malého Jeţíše osmý den po narození k obřízce do chrámu, aby vykonali vše podle Mojţíšova zákona. Anna poznává v malém dítěti Spasitele a ví, ţe právě teď Bůh splnil, co jí před lety zaslíbil. 5

6 Zde bychom moţná očekávali konec vánočního příběhu. Ale příchodem Jeţíše na tuto zem vrcholí Boţí dílo spásy člověka Jeţíš přišel na svět jako sluţebník, aby spasil a hledal, co zahynulo. Mnoho let po odchodu Anny k Bohu poznává dnes jiţ dospělá Ráchel svůj hřích, vzpomene si na slovo Anny a v pokání přichází k Jeţíši, který jí odpouští hříchy. A příběh Zachea? Půlku majetku chudým dám. Co vzal jsem neoprávněně, vynahradím čtyřnásobně. Zaznělo v závěru z úst také jiţ staršího muţe Zachea a samotnou tečkou v příběhu bylo slovo Jeţíše k Zacheovi: Dnes přišlo do domu tvého spasení, raduj se z něho. Poděkování patří autorce, všem dětem, učitelům a všem dalším pomocníkům, kteří i tímto krásným způsobem připomněli nám všem přítomným radostnou zvěst o tom, proč Jeţíš přišel na tento svět. pro SL Dagmar Kalvachová Pol. Biblické hodiny Na začátku školního roku nám pravidelné středeční Studium Bible (nebo-li biblická hodina) nově zavonělo. Nebylo to ani tak vůní podzimu a babího léta, ale stejnou vůní, která se line z jakékoli lékárny, neboť minimálně pro příští půlrok se Studium Bible mělo proměnit v lékárnu. Kaţdý, kdo se prošel kolem naší reklamní plochy ve vestibulu, mohl zjistit, ţe nabízíme multi-vitamínový přípravek pro doplnění duchovní stravy liquor fidei (inu, pro nás nelatiníky prostě kapky víry ). Pod odborným vedením pana doktora Jindry jsme míchali a vydávali jednu kapku léku týdně. Nebylo to ani tolik pro léčbu chronických onemocnění jako je třeba kašlavka (projevující se silným nechutenstvím otevřít a číst Boţí slovo), roztrživka (vyuţívající naší bezmoci naladit se na Boţí vedení) jdoucí ruku v ruce například s nestíhalkou (známá neschopností nalézt tiché a oddělené místo k rozhovoru s Bohem). Pro tyto nemoci je třeba mnohem silnějších léků. Spíše se jednalo o preventivní posílení naší duchovní imunity a organismu při bojích se zákeřnými nemocemi, jako jsou například ty výše uvedené. Myslím si, ţe to ani nemusím zmiňovat, ale rozhodně tyto kapky nenahrazují běţnou pestrou stravu jako je například chutná salátová mísa z listů Bible zapíjená dle chuti buď říznou zelenou vyráběnou z křesťanského kancionálu nebo silnou medovinou stáčenou ze zlatých stránek. Stejně jako zdravý ţivotní styl projevující třeba chozením do modlitební posilovny, aby nám nabobtnaly ty správné Boţí svaly. Kdo přišel, dostal komplexní lék zabalený do úhledné krabičky. Co v ní šlo nalézt? Po rozbalení se vám jako první objeví příbalový leták, obsahující cenné informace. Z něj jsme se například dozvěděli, ţe zmíněné kapky se s úspěchem uţívají především ve společenství církve (tedy těch, kdo uţ s kurýrováním nějaké té duchovní nemoci mají zkušenosti). Nebo ţe účinek kapek hodně souvisí se zboţností těch, kdo je uţívají. A také, ţe mechanismus účinku je tak trochu záhada: něco logicky vysvětlit umíme, ale mnohé ještě ne. 6

7 Nejdůleţitějším obsahem byla ona lahvička s multi-vitamínovými kapkami. Ptáte se, jaké vitamíny obsahuje? Různé, ale z těch základních snad zmíním jen vitamíny A, B, H a K. Vitamín A nebo-li andělé prospívá především našemu duchovnímu zraku, protoţe jeho účinné látky působí tak, ţe umoţňují uţivateli rozpoznávat neviditelný duchovní svět a uvědomovat si, ţe zde nejsme sami, ale ţe jsou zde také andělé, co by Boţí poslové či třeba démoni, co by odpůrců Boha, byť jejich pouť začala stejně jako u všech ostatních bytostí u Boha samotného. Vitamín B nebo-li Bible posiluje naší obranyschopnost, protoţe umoţňuje jednak hlouběji poznat Boha a tím na sebe vázat další zdraví prospěšné látky, ale také aktivně působí při obraně těla. Dokonce tak účinně, ţe je ostřejší neţ dvojsečný meč! Vitamín H nebo-li Hospodin, patří mezi sloţité a komplexní vitamíny, protoţe je prospěšný pro mnoho oblastí našeho duchovního zdraví. Posiluje například naší důvěru prostřednictvím porozumění Jeho prozřetelného vedení, které dennodenně zaţíváme. Blahodárně působí i na naše klouby, protoţe se dokáţeme někdy aţ nevídaně hluboko sklonit před svým Stvořitelem. Vitamín K nebo-li Kristus, je základní součástí multi-vitamínových kapek. Jistě vás nepřekvapí, ţe tvoří jeho největší část. Však, pomněte sami, ţe se jedná o základní přísadu pro konečnou záchranu člověka, neboť například umoţňuje smíření se samotným Bohem, tiší Jeho rozbouřený hněv a osvobozuje od smrti. Ţivotnost těchto multi-vitamínových kapek je jiţ ukončena. Ale nezoufejte, naše lékárnická laboratoř dnem i nocí pracuje na nových kapkách, které přinesou nové posílení vaší duchovní imunity. Rádi vás tímto také zveme na den otevřených dveří naší laboratoře, který se koná ve středu 6. ledna 2010 v 18:30. Naše lékárna se chce zapojit úsilí o nabídnutí toho nejpotřebnějšího léku. Přijměte naše pozvání a přijďte do naší laboratoře společně vyvinout lék, který bude podáván během následujícího půl roku. Za tým lékárny Archa se loučí lékárenský asistent K2 Zeptala jsem se s. Střihavkové a s. Vydrové, co je nejvíc oslovilo v uvedeném cyklu výkladů: Dluţno dodat, ţe oba naši bratři kazatelé (K1 a K2) nám kromě skvěle připraveného odborného výkladu s důrazem na celou řadu vhodně volených biblických odkazů opět ponechávali i dost prostoru pro vlastní přemýšlení a vyjádření vlastních názorů v pravidelné diskuzi. Mně například zaujalo: VÍRA je určitý druh pocitů čistě subjektivních, tak jak je kaţdému z nás dáno. (Ţd 11,6) Víra má svůj původ v Bohu. Je to Boţí dar. Naše lidská odpověď na Boţí nabídku spasení nemá původ v člověku, ale v Bohu. Naše víra, stejně jako pokání a láska jsou tedy nezaslouţeným Boţím darem. Myslím, ţe jsme se na biblických hodinách dozvěděli opět mnoho zajímavého a snad jsme zase aspoň o maličko poodhrnuli cíp toho zvláštního a hlubokého tajemství o Boţí vznešenosti a nesmírné Lásce. Plně se ztotoţňuji s výrokem jednoho známého křesťanského spisovatele, (jehoţ jméno jsem si nestačila poznamenat): Zdráhal bych se uvěřit v Boha, který by byl pro mě úplně čitelný a srozumitelný. Ani já tedy nemusím nutně rozumět všemu 7

8 Nemám tušení, jaké bude téma našich biblických hodin v příštím pololetí. Ale uţ se na ně moc těším! Ostatně, přijďte i vy, a přesvědčte se sami: Okuste a vizte, ţe Hospodin je dobrý! Blaze tomu, kdo se utíká k Němu. (Ţalm 34,9) pro SL s.střihavková Daniela Jsme vděčni za hutnější pokrm, kterého se nám dostává na biblických hodinách v cyklu kapky víry. Z řady podnětných úvah vybírám téma o třech rolích, které přijal Jeţíš Kristus v díle spásy: Jako prorok PROMLOUVÁ mocným Boţím slovem a zároveň ON SÁM JE TO SLOVO. Jako kněz JE PROSTŘEDNÍKEM mezi Bohem a lidmi a zároveň ON SÁM JE OBĚTÍ. Jako král VYHLAŠUJE Boţí vládu nad světem a příchod Boţího království a zároveň ON SÁM JE KRÁLEM. Děkujeme za to, Pán Bůh nechává člověka alespoň z části nahlédnout do skrytých duchovních věcí a za to, ţe posílá své sluţebníky, aby do nich uváděli i nás. pro SL s. Vydrová Vlasta Ve vyznání víry Církve bratrské hned v úvodu čteme: Za pravidlo víry a života přijímá Církev bratrská Písmo svaté Bibli. V přesvědčení, že církev může uskutečnit ve světě své poslání jenom tehdy, když zůstane věrnou své Hlavě - Ježíši Kristu, který je jejím základem a který ji zachovává a dovede až k cíli, se jako členové Církve bratrské hlásíme k tomuto vyznání víry. O zjevení Věříme, že se Bůh zjevoval lidem mnoha způsoby prostřednictvím svého stvoření, svého Zákona, svých poslů a proroků, ale v posledních dnech a s konečnou platností se zjevil ve svém Synu, Ježíši Kristu (Žd 1,1n), který je vtěleným Bohem a vlastním zjevením Boha pravého a živého (J 1,1; 1,18; J 14,9; 1J 5,20). O Písmu svatém Věříme, že neomylným svědectvím o tomto zjevení je Písmo svaté Starého a Nového zákona, které bylo inspirováno Duchem Božím. Pánem a středem Písma je Ježíš Kristus. Písmo svaté má dvě stránky: božskou a lidskou. Božská stránka je neomylná pravda, lidská stránka je lidská řeč, lidské vyjádření i to, jak řeč a vyjádření byly zachovány. Písmo svaté jako Boží slovo je jediným měřítkem a autoritou naší víry a našeho života (2Tm 3,16; 2Pt 1,21). Jistě mi dáte za pravdu, ţe chceme-li dobře vědět, čemu věříme, pak je třeba znát Písmo, číst bibli a přemýšlet o tom, co čteme. Jeden z moţných rozvrhů pravidelného čtení je přiloţen na následujících stránkách tohoto čísla SL. Takto můţeme celou bibli přečíst za jeden rok. Boţí poţehnání při osobním ztišení u Písma přeje Dagmar Klavachová Pol. 8

9 LEDEN ÚNOR BŘEZEN 1. 1.Mojţ. 1-2 Jan 1 2.Mojţ Mk 3 4.Mojţ Tim Mojţ. 3-4 Mat 1 2.Mojţ Mk 4 4.Mojţ Tim Mojţ. 5-6 Mat 2 2.Mojţ Mk 5 4.Mojţ Tim Mojţ. 7-8 Mat 3 2.Mojţ Mk 6 4.Mojţ Tim Mojţ Mat 4 2.Mojţ Mk 7 4.Mojţ Tim Mojţ Mat 5 2.Mojţ Mk 8 4.Mojţ Tim Mojţ Mat 6 2.Mojţ Mk 9 4.Mojţ Tim Mojţ Mat 7 2.Mojţ Mk 10 4.Mojţ Tim Mojţ Mat 8 2.Mojţ Mk 11 4.Mojţ Tim Mojţ Mat 9 2.Mojţ Mk 12 4.Mojţ Tim Mojţ Mat 10 2.Mojţ Mk 13 4.Mojţ Jan Mojţ Mat 11 2.Mojţ Mk 14 4.Mojţ Jan Mojţ Mat 12 2.Mojţ Mk 15 4.Mojţ Jan Mojţ Mat 13 2.Mojţ Mk 16 4.Mojţ Jan Mojţ Mat 14 3.Mojţ. 1-2 Fiemon 4.Mojţ Jan Mojţ Mat 15 3.Mojţ. 3-4 Ţd 1 4.Mojţ Jan Mojţ Mat 16 3.Mojţ. 5-6 Ţd 2 4.Mojţ Jan Mojţ Mat 17 3.Mojţ. 7-8 Ţd 3 4.Mojţ Jan Mojţ Mat 18 3.Mojţ Ţd 4 5.Mojţ. 1-2 Jan Mojţ Mat 19 3.Mojţ Ţd 5 5.Mojţ. 3-4 Jan Mojţ Mat 20 3.Mojţ. 13 Ţd 6 5.Mojţ. 5-6 Jan Mojţ Mat 21 3.Mojţ. 14 Ţd 7 5.Mojţ. 7-8 Jan Mojţ Mat 22 3.Mojţ Ţd 8 5.Mojţ Jan Mojţ Mat 23 3.Mojţ Ţd 9 5.Mojţ Jan Mojţ Mat 24 3.Mojţ Ţd 10 5.Mojţ Jan Mojţ. 1-2 Mat 25 3.Mojţ Ţd 11 5.Mojţ Jan Mojţ. 3-4 Mat 26 3.Mojţ Ţd 12 5.Mojţ Jan Mojţ. 5-6 Mat 27 3.Mojţ Ţd 13 5.Mojţ Jan Mojţ. 7-8 Mat 28 5.Mojţ Jan Mojţ Mk 1 5.Mojţ Jan Mojţ Mk 2 5.Mojţ Sk 1 9

10 DUBEN KVĚTEN ČERVEN 1. 5.Mojţ Sk 2 1.Sam 3-5 Ţ Kr Ţ Mojţ Sk 3 1.Sam 6-8 Ţ Kr Ţ Mojţ Sk 4 1.Sam 9-10 Ţ Kr Ţ Mojţ Sk 5 1.Sam Ţ Kr Ţ Jozue 1-2 Sk 6 1.Sam 14 Ţ 18 1.Kr Ţ Jozue 3-4 Sk 7 1.Sam Ţ Kr Ţ Jozue 5-6 Sk 8 1.Sam 17 Ţ Kr 1-2 Ţ Jozue 7-8 Sk 9 1.Sam Ţ Kr 3-4 Ţ Jozue 9-10 Sk 10 1.Sam Ţ Kr 5-6 Ţ Jozue Sk 11 1.Sam Ţ Kr 7-8 Ţ Jozue Sk 12 1.Sam Ţ 31 2.Kr 9-10 Ţ Jozue Sk 13 1.Sam Ţ Kr Ţ Jozue Sk 14 1.Sam Ţ 34 2.Kr Ţ Jozue Sk 15 1.Sam Ţ Kr Ţ Jozue Sk 16 2.Sam 1-2 Ţ 37 2.Kr Ţ Jozue Sk 17 2.Sam 3-4 Ţ Kr Ţ Soud 1-2 Sk 18 2.Sam 5-6 Ţ Kr Ţ Soud 3-4 Sk 19 2.Sam 7-8 Ţ Kr Ţ Soud 5-6 Sk 20 2.Sam 9-10 Ţ 44 2.Kr 25 Ţ Soud 7-8 Sk 21 2.Sam Ţ Par 1 Ţ Soud 9-10 Sk 22 2.Sam Ţ Par 2.III Ţ Soud Sk 23 2.Sam Ţ 49 1.Par 4.V Ţ Soud Sk 24 2.Sam Ţ 50 1.Par 6 Ţ Soud Sk 25 2.Sam Ţ Par 7-8 Ţ Soud Sk 26 2.Sam Ţ Par 9-10 Ţ Soud Sk 27 2.Sam Ţ Par Ţ Soud 21 Sk 28 1.Kr 1-2 Ţ Par Ţ Rut 1-2 Ţ Kr 3-4 Ţ Par Ţ Rut 3-4 Ţ Kr 5-6 Ţ Par Ţ Sam 1-2 Ţ Kr 7-8 Ţ Par Ţ Kr 9-10 Ţ 68 10

11 ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ 1. 1.Par Ţ 119:1-24 Est 1-2 Př 12 Pís 1-4 Řím Par Ţ 119:25-48 Est 3-4 Př 13 Pís 5-8 Řím Par Ţ 119:49-72 Est 5-7 Př 14 Iz 1-2 Řím Par 1-2 Ţ 119:73-96 Est 8-10 Př 15 Iz 3-5 Řím Par 3-4 Ţ 119: Job 1-2 Př 16 Iz Kor Par 5-6 Ţ 119: Job 3-4 Př 17 Iz Kor Par 7-8 Ţ 119: Job 5-6 Př 18 Iz Kor Par 9-10 Ţ Job 7-8 Př 19 Iz Kor Par Ţ Job 9-10 Př 20 Iz Kor Par Ţ Job Př 21 Iz Kor Par Ţ Job Př 22 Iz Kor Par Ţ 135 Job Př 23 Iz Kor Par Ţ 136 Job Př 24 Iz Kor Par Ţ Job Př 25 Iz Kor Par Ţ 139 Job Př 26 Iz Kor Par Ţ Job Př 27 Iz Kor Par Ţ Job Př 28 Iz Kor Par Ţ Job Př 29 Iz Kor Par Ţ Job Př 30 Iz Kor Ezdr 1-2 Ţ Job Př 31 Iz Kor Ezdr 3-4 Př 1 Job Řím 1 Iz Kor Ezdr 5-6 Př 2 Job Řím 2 Iz Kor Ezdr 7-8 Př 3 Job Řím 3 Iz Kor Ezdr 9-10 Př 4 Job Řím 4 Iz Kor Neh. 1-2 Př 5 Job 42 Řím 5 Iz Kor Neh. 3-4 Př 6 Kaz 1-2 Řím 6 Iz Gal Neh. 5-6 Př 7 Kaz 3-4 Řím 7 Iz Gal Neh. 7 Př 8 Kaz 5-6 Řím 8 Iz Gal Neh. 8-9 Př 9 Kaz 7-8 Řím 9 Iz Gal Neh Př 10 Kaz 9-10 Řím 10 Jer 1-2 Gal Neh Př 11 Kaz Řím 11 11

12 ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 1. Jer 3-4 Gal 6 Ez 1-2 Luk 10 Oz Pe 3 2. Jer 5-6 Ef 1 Ez 3-4 Luk 11 Oz Jan 1 3. Jer 7-8 Ef 2 Ez 5-7 Luk 12 Oz Jan 2 4. Jer 9-10 Ef 3 Ez 8-10 Luk 13 Oz Jan 3 5. Jer Ef 4 Ez Luk Oz Jan 4 6. Jer Ef 5 Ez Luk 16 Oz Jan 5 7. Jer Ef 6 Ez Luk 17 Joel Jan 8. Jer Fil 1 Ez Luk 18 Amos 1-2 Juda 9. Jer Fil 2 Ez Luk 19 Amos 3-4 Zj Jer Fil 3 Ez Luk 20 Amos 5-6 Zj Jer Fil 4 Ez Luk 21 Amos 7-9 Zj Jer Kol 1 Ez Luk 22:1-38 Abdiaš Zj Jer Kol 2 Ez Luk 22:39-71 Jonáš 1-4 Zj Jer Kol 3 Ez Luk 23 Mich 1-3 Zj Jer 31 Kol 4 Ez Luk 24 Mich 4-5 Zj Jer 32 1.Tes 1-2 Ez Tit 1 Mich 6-7 Zj Jer Tes 3 Ez Tit 2 Nah 1-3 Zj Jer Tes 4 Ez Tit 3 Aba 1-2 Zj Jer Tes 5 Ez Jak 1 Aba 3 Zj Jer Tes 1 Ez Jak 2 Sof 1-2 Zj Jer Tes 2 Ez Jak 3 Sof 3 Zj Jer Tes 3 Ez Jak 4 Age 1-2 Zj Jer Luk 1:1-36 Ez Jak 5 Za 1-2 Zj Jer 48 Luk 1:37-80 Dan Pe 1 Za 3-4 Zj Jer 49 Luk 2-3 Dan Pe 2 Za 5-6 Zj Jer 50 Luk 4 Dan Pe 3 Za 7-8 Zj Jer 51 Luk 5 Dan Pe 4 Za 9-10 Zj Jer 52 Luk 6 Dan Pe 5 Za Zj Pl.Jer 1-2 Luk 7 Dan Pe 1 Za Zj Pl.Jer 3-4 Luk 8 Oz Pe 2 Mal 1-4 Zj Pl.Jer 5 Luk 9 Ţ 73 a !!! list lze vytrhnout a založit si do bible!!! 12

13 Vánoční povídka Pan Votruba vypráví: DAVIDOVA HVĚZDA Pohoda to tedy byla. Čaj, štrúdl nebo chcete-li závin, prostě celá ta předvánoční atmosféra, k níţ patřilo i větrné a mrazivé povětří za oknem stejně jako zvláštní ubrus, který lesník pravidelně kaţdé vánoce prostíral na stůl. V příjemném přítmí se zdál téměř sněhobílý a odráţel do tmy záblesky plamenů z krbu stejně ţlutých jako dvě šesticípé hvězdy našité uprostřed. Kdyţ oheň vzplanul jasněji, mohli jste si na nich přečíst i značně vybledlý, ale doposud dobře viditelný nápis JUDE. Já mám Štědrý den upřímně rád, i kdyţ ho proţívám uţ moc let úplně sám. Ráno nacpu do pytle nejlepší seno, do batohu přidám k semenci pět kilo hovězího loje a jdu nadělovat. Chodím, přemýšlím a přitom mám takovej příjemnej pocit, ţe mi sýkorky, brhlíci, strakapoudi nebo panáčkující zajíc za ty dodané dobroty děkují, No a večer si zatopím, tak jako dneska, v krbu a pak si v Knize knih najdu ten jedinečný příběh o narození Spasitele. Občas k němu něco svátečně dobrého přikousnu a věř mi nebo nevěř, s tímhle si po zbytek večera vystačím jenomţe jak tak koukám, tebe víc neţ to, jak hajnej Votruba tráví vánoce, zajímá historie tohohle ubrusu, viď? Stalo se to uţ moc dávno. Němci se tehdá rozlézali po Evropě jak morová nákaza My jsme tadyhle v Dubicích o válce spíš slyšeli, neţ bychom ji nějak extra pociťovali na vlastní kůţi. Sám nejlíp víš, ţe Dubice ani dneska nejsou ţádný velkoměsto, prachvobyčejnská vesnická díra na úpatí hor, obleţená rybníky a mokřinami, dobrá tak leda na dovolenou Tehdy tomu nebylo jinak, a tak není divu, ţe se většina příslušníků Třetí říše těmhle končinám spíš vyhýbala. V prosinci ve dvaačtyřicátém napadlo plno sněhu a na vánoční svátky k němu nebe nadělilo ještě čerstvej prašan. Bylo to zrovna na Štědrej den. Všude bílá, tichá sváteční atmosféra a já si řekl, ţe obejdu známé, abych jim popřál Boţího poţehnání. To víš, ţe mě všude trochu pohostili, a tak jsem se zpátky vracel téměř před setměním. Abych si trochu zkrátil cestu, vzal jsem to přes dolní cíp. Sám jsi uţ tam několikrát byl, a tak víš, ţe je to zapomenutý kus země. Jenomţe tehdá jsem v něm ke svýmu údivu natrefil na dva lidi. Brodili se po kolena sněhem a zrovna, kdyţ se chystali přejít odlesněný hřebínek, mě zpozorovali. Nejdřív zůstali jak zasaţeni bleskem, ale rychle se vzpamatovali a snaţili se ztratit. Dohnat je mi samozřejmě nedalo moc práce, byli to muţ a ţena. On táhl na zádech objemný batoh a ona drţela v náruči dítě, ještě nemluvně. Drobná, černovlasá, taková hezounká maminka mě teď sledovala pohledem plným úzkosti a strachu. Kam tak pozdě, přátelé? snaţím se rozehnat vzájemnou nedůvěru. Asi jsme trochu zabloudili, povídá ten muţ, byli jsme tady v létě, ale v zimě vypadá všechno úplně jinak. Jestli chcete, pomůţu vám najít cestu, přebíhám očima z jednoho na druhého, jsem zdejší hajný. Kam máte vůbec namířeno? Do Louňovic, k příbuzným. Do Louňovic? nevěřím svým uším. Víte vy vůbec, jak dlouho jsou odtud Louňovice?! Muţ mlčky zavrtěl hlavou a zavadil očima o mou dvojku. V té chvíli se ţena pohnula, aby si přehodila dítě z ruky do ruky a přitom se jí trochu odhrnula velká klopa tmavého kabátu. Tak takhle je to tedy, třeštím oči na jasně ţlutou skvrnu, ale to uţ si ţena přitáhla pole- 13

14 kaně klopu zpět. Přede mnou se za tohle stydět nemusíte, mladá paní, povídám co nejuctivěji. Váţím si hvězdy krále Davida, z jehoţ rodu se narodil Mesiáš! Drobátko se usmála a ten muţ vyhrkl: Já jsem Josef Kuhhel a tohle je moje ţena Maruška. Uţ jsme na cestě skoro celý dva dny Takţe ţádný Louňovice? Ne, pohodil s úlevou hlavou, to bylo jen tak pro případ. Výmluva asi dost slabá, ţe? Pro domorodce určitě. Ale dost řečí! sebral jsem mu batoh a hodil ho na záda. Kousek odtud mám hájovnu, kde budete v bezpečí. Doma jsem připravil světnici pro hosty, ohřál kotel vody a nachystal hostinu, které vévodily domácí klobásky. Chvíli jsme ţvýkali, mezitím povídali a pak popili čaje, tenkrát bez rumu. Byli to velmi milí lidé. Utíkali z města do Krasoňova k nějakýmu sedlákovi, co prý za velký peníze přechovával na svém statku Ţidy. Samozřejmě lepší přijít o majetek neţ o ţivot Kdyţ bylo asi půl osmé večer, vzpomněl jsem si, ţe jsou Vánoce. Mám jeden takový zvyk, vzal jsem do rukou Bibli a otevřel ji. Seděli naproti mě, muţ a ţena s dítětem v náruči a s jakousi posvátnou úctou naslouchali, jak jim předčítám proroctví proroka Izajáše o narození Spasitele. Určitě ho oba znali, protoţe mi neušlo, ţe několikrát pokývali souhlasně hlavou. Pochopitelně, ţe tím jsem neskončil a nalistoval tu známou zprávu o Jeţíšově narození v Betlémě Nevím, kdo z nich začal plakat dřív, ale kdyţ jsem zvedl hlavu, měli v očích slzy oba. A mně to najednou došlo: Já jsem Josef Kuhell a tohle moje ţena Maruška! představili se mi v lese. Josef s Marií drţící děťátko! Dobrý Boţe stáhlo se mi rázem hrdlo dojetím, vţdyť já mám jesličky přímo v hájovně a dokonce! vybavil jsem si ţlutou hvězdu s šesti cípy schovanou pod zimním kabátem. Ti dva nebo správněji - ti tři zůstali v Dubicích aţ do konce války. Jeden četník, co patřil mezi nás dubický křesťany, jim opatřil falešné doklady, a tak se z Kuhllových stali Kynclovi. Josefa jsem zaměstnal jako lesního dělníka a Marie se starala o malého Petříka. To víš, ţe jsem zpočátku přeci jenom strach měl, ale lidé z podhorských vsí a samot dovedou mlčet. No vidíš a na to nejdůleţitějších bych docela zapomněl. První uvěřil v našem malém dubickém společenství v Jeţíše jako Mesiáše Josef, ale myslím, ţe Marie na něho s tím svým viditelným rozhodnutím čekala. Ono v ţidovských rodinách platí víc neţ kde jinde, ţe o těhle věcech rozhoduje muţ... Po válce se manţelé teď jiţ zase Kuhllovi odstěhovali jako většina ţidovských rodin do Ameriky. Zbylo po nich mnohem víc neţ jen tyhle dvě Davidovy hvězdy. Vzpomínky na kus společně proţitýho ţivota a zapamatuj si chlapče, ţe vzpomínky jsou větší bohatství neţ všechny moţný poklady tohohle světa. Nikdo ti je nemůţe vzít Od té doby trávím rok co rok Štědrý den sám, i kdyţ bych lhal, opravil se vzápětí, protoţe skutečně sám může být jen člověk žijící bez Boha. Víš, já se ani tak nedivím, ţe přibývá těch, kteří nemají vánoční svátky rádi. Vţdyť k čemu Vánoce, kdyţ si v nich nemohu připomenout narození Spasitele a radovat se z toho, ţe i pro mne vyšla hvězda z Jákoba. z povídky Evy a Pavla Dolejších pro SL vybrala Dagmar Kalvachová Pol. 14

15 Dubaj novodobý ráj? Nedávno jsme promítali v Seniorklubu videosnímek o Dubaji, jednom ze sedmi emirátů, které tvoří dohromady Spojené arabské emiráty. Ty pak jsou druhým největším vývozcem ropy na světě. Právě díky ziskům z prodeje ropy se o Dubaji začalo hovořit jako o zemi neomezených moţností., o novodobém ráji na zemi. Toto rčení platilo ještě nedávno a dokládají to nadpisy několika článků, které jsem vybral z velkého mnoţství dalších. Tak jsme mohli číst, ţe: chloubou Dubaje bude umělé souostroví, které svým tvarem kopíruje zeměkouli v Dubaji otevřeli největší letištní terminál na světě v Dubaji začalo jezdit první metro na Arabském poloostrově v Dubaji vyrostl na umělém ostrově nejluxusnější hotel světa Atlantis the Palm v Dubaji otevřou první chlazenou pláţ na světě (aby písek nepálil do chodidel) v lednu bude v Dubaji otevřena nejvyšší budova na světě 900m vysoký mrakodrap za bratru 351 miliard Kč Připomíná mi to příběh z prvních kapitol Bible, kde čteme v 1.Mojţ. 11: Lidé si řekli vespolek: Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po zemi. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali..i rozehnal je Hospodin po celé zemi. Titulky článků o Dubaji z poslední doby nasvědčují tomu, ţe výsledek megalonismu a pýchy dubajských šejků je podobný jako těch, kteří stavěli biblické město a věţ v Bábelu. Ne, ţe by je Bůh rozprášil po celé zemi, ale mají jiný veliký problém posuďte sami. Opět titulky: Dubaji hrozí státní bankrot a ten můţe světu zahradit cestu z hospodářské krize ke dnu mohou jít mnohé i evropské banky, které poskytly Dubaji neprozřetelně vysoké úvěry největší holdingová dubajská společnost má dluh 60 miliard dolarů (tj. neuvěřitelných více neţ bilion Kč) Dubaj se hroutí a věřitelé se bojí o peníze Stále tedy platí ono biblické slovo, ţe lépe je mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid. Lépší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist. (kniha Přísloví) Vladimír Lukáš 15

16 Co nového v knihovně Jackie Pullinger HONBA ZA DRAKEM Angličanka Jackie Pullinger zasvětila svůj ţivot narkomanům v Hongkongu. Riskantně pronikla do místa zvaného Obezděné město, kde vládne bezpráví, bují obchod s drogami, kvete prostituce a pornografie Svým působením pomohla stovkám narkomanů, aby opustili dráhu závislosti a zločinu. Její práci se dostalo mezinárodního uznání. Richard J. Foster USPOŘÁDEJ SVŮJ DUCHOVNÍ SVĚT Problémem dnešní doby je povrchnost. Největším duchovním problémem pak je touha po okamţitém uspokojení. Dnešní doba však nepotřebuje větší počet inteligentních či talentovaných lidí, ale zoufale se jí nedostává lidí s hlubším charakterem. Autor nabízí cestu, jak se skrze rozjímání, modlitbu, půst a studium Bible takovým člověkěm stát. Henri Nouwen PROMĚŇ MŮJ NÁŘEK V TANEC Kráčet v těžkých časech s nadějí Ať vás Bůh provede vaším utrpením ať má jakoukoliv podobu a uvádí vás do radosti z tance okamţik za okamţikem ve své milosti. Tato hluboce povzbuzující, hluboce realistická kniha se zaměřuje ne na to, jak přeţít těţké časy, ale jak ţít plně uprostřed nich a dále. J. Francis Hudson PŘÍBĚH SYNŮ KRÁLOVSKÝCH V tomto biblicky věrném románu autorka popisuje dobu, kdy král David je uţ starý a unavený. Kdo z jeho synů zaujme Davidovo místo? za knihovnu Irena Hambálková 16

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2011

Střešovický. evangelík. na červen 2011 Střešovický evangelík na červen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více