sborový list Advent a Vánoce v ARŠE FOTO z besídky ??? OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 11-12/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sborový list Advent a Vánoce v ARŠE FOTO z besídky 20.12.??? OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 11-12/2009"

Transkript

1 sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 11-12/2009 FOTO z besídky ??? Advent a Vánoce v ARŠE

2 Všechno nejlepší! Narozeniny v prosinci a lednu oslaví: Hlásek Jan Kotas Petr st. Morocz Petr Csukásová Lydie Špačková Jitka Vydrová Vlasta 80 let 55 let 45 let 20 let 45 let 70 let Dobrořeč má duše Hospodinu, celé nitro mé Jeho svatému jménu! Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! Žalm 103,1-2 Sbírky 1. listopad Kč 8. listopad Kč 15. listopad Kč 22. listopad Kč 29. listopad Kč 6. prosinec Kč 13. prosinec Kč 2

3 Z deníku staršovstva a sboru listopad / prosinec 2009 KOHO JSME VE SPOLEČENSTVÍ ARCHY PŘIVÍTALI? Při svých listopadových a prosincových jednáních přivítali starší celou řadu hostů. Máme radost z rozhodnutí Vojty Kukly, šéfa našich dataprojektorů, pro křest. Bude křtěn společně s Liborem Kalvachem a Matoušem Kalvachem první neděli lednovou Manţelé Věra a Tibor Csukásovi a bratr Ladislav Synek se rozhodli přejít z Křesťanských sborů do Archy. Společně obnovili svůj křestní závazek a sloţili slib během třetí neděle adventní. Své rozhodování ukončila také sestra Lenka Macháčková a přestoupila z Církve Křesťanská společenství do našeho sboru. Členský závazek sloţí společně s křtěnci třetího ledna. SPRÁVCOVSTVÍ ARCHY OPĚT JINAK :-) S ohledem na změnu zaměstnání a náročný pracovní reţim se rozhodli manţelé Martina a Dan Čapkovi ukončit své krátké (ale plodné) období správcování Archy. Za několik měsíců bdění nad sborovou budovou jim děkujeme. Vracíme se tedy opět k hledání, jak to Pán Bůh s dozorem nad naší sborovou budovou myslí. Ohledně objednávek a zajištění akcí se nyní obracejte na sestru Marii Kampovou nebo hospodáře sboru bratra Petra Kotase. Roli topiče u kotlů Archy převzal dočasně bratr K1, tedy moje maličkost. Budeteli chtít některý prostor Archy vytopit nebo vychladit, obracejte se tedy na mne, ale pokud moţno s dostatečným předstihem. :-) JAK SE ŠKOLOU? Na své prosincové poradě starší sboru uzavřeli několikaměsíční hledání týkající se případného zaloţení křesťanské základní školy. Členské shromáţdění sboru, které se konalo 22. listopadu, svěřilo staršovstvu mandát rozhodnout o této věci. S důvěrou v Boţí pomoc jsme rozhodli kladně. Čekají nás tedy další úkoly související s přípravou tohoto projektu. Chceme Vás poprosit i nadále o přímluvné modlitby - za starší i přípravný tým. A JE TU ADVENT! Adventní přípravu otevřela hudební skupinka a bratr Martin Hambálek oslavným shromáţděním, které se konalo na první neděli adventní. - Hned další týden se konala Adventní kavárna, kterou tentokrát připravovali Černíkovi a Kalenských. Nezapomenutelným záţitkem bylo přednesení Čapkova převyprávění části vánočních událostí sestrou Hanou Černíkovou. - Podvečer třetí neděle adventní jsme věnovali malému experimentu. Uskutečnili jsme Bohosluţbu za sloupem - bohosluţbu určenou více k rozjímání nad Boţími skutky a Boţím slovem, k intimnějšímu a přece společnému uctívá- 3

4 ní Hospodina. Počet rozsvícených svíček asi mírně přesáhl počet účastníků, ale to zřejmě není to rozhodující. Dá-li Bůh, podvečerní bohosluţbu Za sloupem zkusíme znovu připravit. - Letošní program pro seniory byl uzavřen vánočním seniorklubem, pro který hrála Bona Nota a sváteční slovo připravil bratr Martin Tabačan. - Advent vyvrcholil dětskou vánoční slavností. Její přípravě byla věnována mimořádná pozornost. Scénář připravený sestrou Markétou Chmelovou účastníky velmi zaujal a představení dětí i dospělých nenechalo nikoho chladným. Moc děkujeme také zvukařům, technikům, výtvarníkům, rodičům a všem ostatním, kteří se na této oslavě Vánoc a zvěstování naděje v Kristu podíleli! ÚČASTNÍKŮM SBOROVÝCH DOVOLENÝCH je určena poslední poznámka: na 24. ledna odpoledne chystáme setkání těch, kdo se v uplynulých osmi letech účastnili sborových dovolených. Oldřichov v Hájích, Daňkovice, Loučná, Grúň a Maxov - takové bylo naše letní putování po českých a moravských krajích, za kterým se chceme společně ohlédnout. Zapište si, prosíme, do Vašich nových diářů toto datum! Plnost Boţího pokoje a poţehnání přeje celému společenství Archy v Kristu Váš Sam. Jindra, t.č. K1 FOTO z besídky ??? 4

5 Vánoční dětská slavnost v Arše Deník prorokyně ANNY scénář a režie: Markéta Chmelová hráli: děti z besídek, klubu Awana a učitelé Čtvrtou adventní neděli 20. prosince jsme spolu s dětmi z besídek a Awana klubu proţili vánoční slavnost, která nás ţivotním příběhem prorokyně Anny, o níţ čteme v Lukášově evangeliu v 2. kapitole, vrátila asi o 2000 let zpátky do doby narození Krista. Anna téměř celý svůj ţivot slouţila Bohu v chrámě. Přijala zaslíbení, ţe osobně spatří Spasitele - Krista. Celé vystoupení bylo ve verších a podílelo se na něm víc jak třicet rolí Jak to tedy bylo s Annou, dcerou Fanuelovou? Pro nás vybírám jen to, v čem byl celý příběh výzvou a radostnou zvěstí evangeliem pro nás všechny: Sestra Truncová v roli prorokyně Anny jiţ jako staré ţeny listuje ve svém deníku a vypráví svůj ţivotní příběh. Mnozí Annu odsuzují, ţe se oddala sluţbě Bohu, jiní ji ţádají o přímluvné modlitby. Setkává se malou dívkou Ráchel: Teto Anno, vysvětli mi, proč ten rozruch mezi lidmi narození Krista budí? Mě zbožné řeči spíše nudí. Anna jí odpovídá: Moje malá Ráchel, stačí jen, vědět, až přijde v životě den, kdy zděsíš se vlastní hříšnosti, jedině Kristus ti odpustí. Anna hovoří také s malým Zacheem, který se svěřuje Anně, ţe ho trápí chudoba jeho početné rodiny. Teto Anno, rád Tě vidím, za rodinu však se stydím, ze všech stran čouhá z nás chudoba, mám z toho mindráky až běda. Jaké slovo má Anna pro Zachea? To je mi líto, Zachee, snad má modlitba přispěje k zlepšení vaší situace. Ty však si hlídej svoje srdce! Kdyţ se Anna setkává s Josefem a Marií, kteří přináší malého Jeţíše osmý den po narození k obřízce do chrámu, aby vykonali vše podle Mojţíšova zákona. Anna poznává v malém dítěti Spasitele a ví, ţe právě teď Bůh splnil, co jí před lety zaslíbil. 5

6 Zde bychom moţná očekávali konec vánočního příběhu. Ale příchodem Jeţíše na tuto zem vrcholí Boţí dílo spásy člověka Jeţíš přišel na svět jako sluţebník, aby spasil a hledal, co zahynulo. Mnoho let po odchodu Anny k Bohu poznává dnes jiţ dospělá Ráchel svůj hřích, vzpomene si na slovo Anny a v pokání přichází k Jeţíši, který jí odpouští hříchy. A příběh Zachea? Půlku majetku chudým dám. Co vzal jsem neoprávněně, vynahradím čtyřnásobně. Zaznělo v závěru z úst také jiţ staršího muţe Zachea a samotnou tečkou v příběhu bylo slovo Jeţíše k Zacheovi: Dnes přišlo do domu tvého spasení, raduj se z něho. Poděkování patří autorce, všem dětem, učitelům a všem dalším pomocníkům, kteří i tímto krásným způsobem připomněli nám všem přítomným radostnou zvěst o tom, proč Jeţíš přišel na tento svět. pro SL Dagmar Kalvachová Pol. Biblické hodiny Na začátku školního roku nám pravidelné středeční Studium Bible (nebo-li biblická hodina) nově zavonělo. Nebylo to ani tak vůní podzimu a babího léta, ale stejnou vůní, která se line z jakékoli lékárny, neboť minimálně pro příští půlrok se Studium Bible mělo proměnit v lékárnu. Kaţdý, kdo se prošel kolem naší reklamní plochy ve vestibulu, mohl zjistit, ţe nabízíme multi-vitamínový přípravek pro doplnění duchovní stravy liquor fidei (inu, pro nás nelatiníky prostě kapky víry ). Pod odborným vedením pana doktora Jindry jsme míchali a vydávali jednu kapku léku týdně. Nebylo to ani tolik pro léčbu chronických onemocnění jako je třeba kašlavka (projevující se silným nechutenstvím otevřít a číst Boţí slovo), roztrživka (vyuţívající naší bezmoci naladit se na Boţí vedení) jdoucí ruku v ruce například s nestíhalkou (známá neschopností nalézt tiché a oddělené místo k rozhovoru s Bohem). Pro tyto nemoci je třeba mnohem silnějších léků. Spíše se jednalo o preventivní posílení naší duchovní imunity a organismu při bojích se zákeřnými nemocemi, jako jsou například ty výše uvedené. Myslím si, ţe to ani nemusím zmiňovat, ale rozhodně tyto kapky nenahrazují běţnou pestrou stravu jako je například chutná salátová mísa z listů Bible zapíjená dle chuti buď říznou zelenou vyráběnou z křesťanského kancionálu nebo silnou medovinou stáčenou ze zlatých stránek. Stejně jako zdravý ţivotní styl projevující třeba chozením do modlitební posilovny, aby nám nabobtnaly ty správné Boţí svaly. Kdo přišel, dostal komplexní lék zabalený do úhledné krabičky. Co v ní šlo nalézt? Po rozbalení se vám jako první objeví příbalový leták, obsahující cenné informace. Z něj jsme se například dozvěděli, ţe zmíněné kapky se s úspěchem uţívají především ve společenství církve (tedy těch, kdo uţ s kurýrováním nějaké té duchovní nemoci mají zkušenosti). Nebo ţe účinek kapek hodně souvisí se zboţností těch, kdo je uţívají. A také, ţe mechanismus účinku je tak trochu záhada: něco logicky vysvětlit umíme, ale mnohé ještě ne. 6

7 Nejdůleţitějším obsahem byla ona lahvička s multi-vitamínovými kapkami. Ptáte se, jaké vitamíny obsahuje? Různé, ale z těch základních snad zmíním jen vitamíny A, B, H a K. Vitamín A nebo-li andělé prospívá především našemu duchovnímu zraku, protoţe jeho účinné látky působí tak, ţe umoţňují uţivateli rozpoznávat neviditelný duchovní svět a uvědomovat si, ţe zde nejsme sami, ale ţe jsou zde také andělé, co by Boţí poslové či třeba démoni, co by odpůrců Boha, byť jejich pouť začala stejně jako u všech ostatních bytostí u Boha samotného. Vitamín B nebo-li Bible posiluje naší obranyschopnost, protoţe umoţňuje jednak hlouběji poznat Boha a tím na sebe vázat další zdraví prospěšné látky, ale také aktivně působí při obraně těla. Dokonce tak účinně, ţe je ostřejší neţ dvojsečný meč! Vitamín H nebo-li Hospodin, patří mezi sloţité a komplexní vitamíny, protoţe je prospěšný pro mnoho oblastí našeho duchovního zdraví. Posiluje například naší důvěru prostřednictvím porozumění Jeho prozřetelného vedení, které dennodenně zaţíváme. Blahodárně působí i na naše klouby, protoţe se dokáţeme někdy aţ nevídaně hluboko sklonit před svým Stvořitelem. Vitamín K nebo-li Kristus, je základní součástí multi-vitamínových kapek. Jistě vás nepřekvapí, ţe tvoří jeho největší část. Však, pomněte sami, ţe se jedná o základní přísadu pro konečnou záchranu člověka, neboť například umoţňuje smíření se samotným Bohem, tiší Jeho rozbouřený hněv a osvobozuje od smrti. Ţivotnost těchto multi-vitamínových kapek je jiţ ukončena. Ale nezoufejte, naše lékárnická laboratoř dnem i nocí pracuje na nových kapkách, které přinesou nové posílení vaší duchovní imunity. Rádi vás tímto také zveme na den otevřených dveří naší laboratoře, který se koná ve středu 6. ledna 2010 v 18:30. Naše lékárna se chce zapojit úsilí o nabídnutí toho nejpotřebnějšího léku. Přijměte naše pozvání a přijďte do naší laboratoře společně vyvinout lék, který bude podáván během následujícího půl roku. Za tým lékárny Archa se loučí lékárenský asistent K2 Zeptala jsem se s. Střihavkové a s. Vydrové, co je nejvíc oslovilo v uvedeném cyklu výkladů: Dluţno dodat, ţe oba naši bratři kazatelé (K1 a K2) nám kromě skvěle připraveného odborného výkladu s důrazem na celou řadu vhodně volených biblických odkazů opět ponechávali i dost prostoru pro vlastní přemýšlení a vyjádření vlastních názorů v pravidelné diskuzi. Mně například zaujalo: VÍRA je určitý druh pocitů čistě subjektivních, tak jak je kaţdému z nás dáno. (Ţd 11,6) Víra má svůj původ v Bohu. Je to Boţí dar. Naše lidská odpověď na Boţí nabídku spasení nemá původ v člověku, ale v Bohu. Naše víra, stejně jako pokání a láska jsou tedy nezaslouţeným Boţím darem. Myslím, ţe jsme se na biblických hodinách dozvěděli opět mnoho zajímavého a snad jsme zase aspoň o maličko poodhrnuli cíp toho zvláštního a hlubokého tajemství o Boţí vznešenosti a nesmírné Lásce. Plně se ztotoţňuji s výrokem jednoho známého křesťanského spisovatele, (jehoţ jméno jsem si nestačila poznamenat): Zdráhal bych se uvěřit v Boha, který by byl pro mě úplně čitelný a srozumitelný. Ani já tedy nemusím nutně rozumět všemu 7

8 Nemám tušení, jaké bude téma našich biblických hodin v příštím pololetí. Ale uţ se na ně moc těším! Ostatně, přijďte i vy, a přesvědčte se sami: Okuste a vizte, ţe Hospodin je dobrý! Blaze tomu, kdo se utíká k Němu. (Ţalm 34,9) pro SL s.střihavková Daniela Jsme vděčni za hutnější pokrm, kterého se nám dostává na biblických hodinách v cyklu kapky víry. Z řady podnětných úvah vybírám téma o třech rolích, které přijal Jeţíš Kristus v díle spásy: Jako prorok PROMLOUVÁ mocným Boţím slovem a zároveň ON SÁM JE TO SLOVO. Jako kněz JE PROSTŘEDNÍKEM mezi Bohem a lidmi a zároveň ON SÁM JE OBĚTÍ. Jako král VYHLAŠUJE Boţí vládu nad světem a příchod Boţího království a zároveň ON SÁM JE KRÁLEM. Děkujeme za to, Pán Bůh nechává člověka alespoň z části nahlédnout do skrytých duchovních věcí a za to, ţe posílá své sluţebníky, aby do nich uváděli i nás. pro SL s. Vydrová Vlasta Ve vyznání víry Církve bratrské hned v úvodu čteme: Za pravidlo víry a života přijímá Církev bratrská Písmo svaté Bibli. V přesvědčení, že církev může uskutečnit ve světě své poslání jenom tehdy, když zůstane věrnou své Hlavě - Ježíši Kristu, který je jejím základem a který ji zachovává a dovede až k cíli, se jako členové Církve bratrské hlásíme k tomuto vyznání víry. O zjevení Věříme, že se Bůh zjevoval lidem mnoha způsoby prostřednictvím svého stvoření, svého Zákona, svých poslů a proroků, ale v posledních dnech a s konečnou platností se zjevil ve svém Synu, Ježíši Kristu (Žd 1,1n), který je vtěleným Bohem a vlastním zjevením Boha pravého a živého (J 1,1; 1,18; J 14,9; 1J 5,20). O Písmu svatém Věříme, že neomylným svědectvím o tomto zjevení je Písmo svaté Starého a Nového zákona, které bylo inspirováno Duchem Božím. Pánem a středem Písma je Ježíš Kristus. Písmo svaté má dvě stránky: božskou a lidskou. Božská stránka je neomylná pravda, lidská stránka je lidská řeč, lidské vyjádření i to, jak řeč a vyjádření byly zachovány. Písmo svaté jako Boží slovo je jediným měřítkem a autoritou naší víry a našeho života (2Tm 3,16; 2Pt 1,21). Jistě mi dáte za pravdu, ţe chceme-li dobře vědět, čemu věříme, pak je třeba znát Písmo, číst bibli a přemýšlet o tom, co čteme. Jeden z moţných rozvrhů pravidelného čtení je přiloţen na následujících stránkách tohoto čísla SL. Takto můţeme celou bibli přečíst za jeden rok. Boţí poţehnání při osobním ztišení u Písma přeje Dagmar Klavachová Pol. 8

9 LEDEN ÚNOR BŘEZEN 1. 1.Mojţ. 1-2 Jan 1 2.Mojţ Mk 3 4.Mojţ Tim Mojţ. 3-4 Mat 1 2.Mojţ Mk 4 4.Mojţ Tim Mojţ. 5-6 Mat 2 2.Mojţ Mk 5 4.Mojţ Tim Mojţ. 7-8 Mat 3 2.Mojţ Mk 6 4.Mojţ Tim Mojţ Mat 4 2.Mojţ Mk 7 4.Mojţ Tim Mojţ Mat 5 2.Mojţ Mk 8 4.Mojţ Tim Mojţ Mat 6 2.Mojţ Mk 9 4.Mojţ Tim Mojţ Mat 7 2.Mojţ Mk 10 4.Mojţ Tim Mojţ Mat 8 2.Mojţ Mk 11 4.Mojţ Tim Mojţ Mat 9 2.Mojţ Mk 12 4.Mojţ Tim Mojţ Mat 10 2.Mojţ Mk 13 4.Mojţ Jan Mojţ Mat 11 2.Mojţ Mk 14 4.Mojţ Jan Mojţ Mat 12 2.Mojţ Mk 15 4.Mojţ Jan Mojţ Mat 13 2.Mojţ Mk 16 4.Mojţ Jan Mojţ Mat 14 3.Mojţ. 1-2 Fiemon 4.Mojţ Jan Mojţ Mat 15 3.Mojţ. 3-4 Ţd 1 4.Mojţ Jan Mojţ Mat 16 3.Mojţ. 5-6 Ţd 2 4.Mojţ Jan Mojţ Mat 17 3.Mojţ. 7-8 Ţd 3 4.Mojţ Jan Mojţ Mat 18 3.Mojţ Ţd 4 5.Mojţ. 1-2 Jan Mojţ Mat 19 3.Mojţ Ţd 5 5.Mojţ. 3-4 Jan Mojţ Mat 20 3.Mojţ. 13 Ţd 6 5.Mojţ. 5-6 Jan Mojţ Mat 21 3.Mojţ. 14 Ţd 7 5.Mojţ. 7-8 Jan Mojţ Mat 22 3.Mojţ Ţd 8 5.Mojţ Jan Mojţ Mat 23 3.Mojţ Ţd 9 5.Mojţ Jan Mojţ Mat 24 3.Mojţ Ţd 10 5.Mojţ Jan Mojţ. 1-2 Mat 25 3.Mojţ Ţd 11 5.Mojţ Jan Mojţ. 3-4 Mat 26 3.Mojţ Ţd 12 5.Mojţ Jan Mojţ. 5-6 Mat 27 3.Mojţ Ţd 13 5.Mojţ Jan Mojţ. 7-8 Mat 28 5.Mojţ Jan Mojţ Mk 1 5.Mojţ Jan Mojţ Mk 2 5.Mojţ Sk 1 9

10 DUBEN KVĚTEN ČERVEN 1. 5.Mojţ Sk 2 1.Sam 3-5 Ţ Kr Ţ Mojţ Sk 3 1.Sam 6-8 Ţ Kr Ţ Mojţ Sk 4 1.Sam 9-10 Ţ Kr Ţ Mojţ Sk 5 1.Sam Ţ Kr Ţ Jozue 1-2 Sk 6 1.Sam 14 Ţ 18 1.Kr Ţ Jozue 3-4 Sk 7 1.Sam Ţ Kr Ţ Jozue 5-6 Sk 8 1.Sam 17 Ţ Kr 1-2 Ţ Jozue 7-8 Sk 9 1.Sam Ţ Kr 3-4 Ţ Jozue 9-10 Sk 10 1.Sam Ţ Kr 5-6 Ţ Jozue Sk 11 1.Sam Ţ Kr 7-8 Ţ Jozue Sk 12 1.Sam Ţ 31 2.Kr 9-10 Ţ Jozue Sk 13 1.Sam Ţ Kr Ţ Jozue Sk 14 1.Sam Ţ 34 2.Kr Ţ Jozue Sk 15 1.Sam Ţ Kr Ţ Jozue Sk 16 2.Sam 1-2 Ţ 37 2.Kr Ţ Jozue Sk 17 2.Sam 3-4 Ţ Kr Ţ Soud 1-2 Sk 18 2.Sam 5-6 Ţ Kr Ţ Soud 3-4 Sk 19 2.Sam 7-8 Ţ Kr Ţ Soud 5-6 Sk 20 2.Sam 9-10 Ţ 44 2.Kr 25 Ţ Soud 7-8 Sk 21 2.Sam Ţ Par 1 Ţ Soud 9-10 Sk 22 2.Sam Ţ Par 2.III Ţ Soud Sk 23 2.Sam Ţ 49 1.Par 4.V Ţ Soud Sk 24 2.Sam Ţ 50 1.Par 6 Ţ Soud Sk 25 2.Sam Ţ Par 7-8 Ţ Soud Sk 26 2.Sam Ţ Par 9-10 Ţ Soud Sk 27 2.Sam Ţ Par Ţ Soud 21 Sk 28 1.Kr 1-2 Ţ Par Ţ Rut 1-2 Ţ Kr 3-4 Ţ Par Ţ Rut 3-4 Ţ Kr 5-6 Ţ Par Ţ Sam 1-2 Ţ Kr 7-8 Ţ Par Ţ Kr 9-10 Ţ 68 10

11 ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ 1. 1.Par Ţ 119:1-24 Est 1-2 Př 12 Pís 1-4 Řím Par Ţ 119:25-48 Est 3-4 Př 13 Pís 5-8 Řím Par Ţ 119:49-72 Est 5-7 Př 14 Iz 1-2 Řím Par 1-2 Ţ 119:73-96 Est 8-10 Př 15 Iz 3-5 Řím Par 3-4 Ţ 119: Job 1-2 Př 16 Iz Kor Par 5-6 Ţ 119: Job 3-4 Př 17 Iz Kor Par 7-8 Ţ 119: Job 5-6 Př 18 Iz Kor Par 9-10 Ţ Job 7-8 Př 19 Iz Kor Par Ţ Job 9-10 Př 20 Iz Kor Par Ţ Job Př 21 Iz Kor Par Ţ Job Př 22 Iz Kor Par Ţ 135 Job Př 23 Iz Kor Par Ţ 136 Job Př 24 Iz Kor Par Ţ Job Př 25 Iz Kor Par Ţ 139 Job Př 26 Iz Kor Par Ţ Job Př 27 Iz Kor Par Ţ Job Př 28 Iz Kor Par Ţ Job Př 29 Iz Kor Par Ţ Job Př 30 Iz Kor Ezdr 1-2 Ţ Job Př 31 Iz Kor Ezdr 3-4 Př 1 Job Řím 1 Iz Kor Ezdr 5-6 Př 2 Job Řím 2 Iz Kor Ezdr 7-8 Př 3 Job Řím 3 Iz Kor Ezdr 9-10 Př 4 Job Řím 4 Iz Kor Neh. 1-2 Př 5 Job 42 Řím 5 Iz Kor Neh. 3-4 Př 6 Kaz 1-2 Řím 6 Iz Gal Neh. 5-6 Př 7 Kaz 3-4 Řím 7 Iz Gal Neh. 7 Př 8 Kaz 5-6 Řím 8 Iz Gal Neh. 8-9 Př 9 Kaz 7-8 Řím 9 Iz Gal Neh Př 10 Kaz 9-10 Řím 10 Jer 1-2 Gal Neh Př 11 Kaz Řím 11 11

12 ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 1. Jer 3-4 Gal 6 Ez 1-2 Luk 10 Oz Pe 3 2. Jer 5-6 Ef 1 Ez 3-4 Luk 11 Oz Jan 1 3. Jer 7-8 Ef 2 Ez 5-7 Luk 12 Oz Jan 2 4. Jer 9-10 Ef 3 Ez 8-10 Luk 13 Oz Jan 3 5. Jer Ef 4 Ez Luk Oz Jan 4 6. Jer Ef 5 Ez Luk 16 Oz Jan 5 7. Jer Ef 6 Ez Luk 17 Joel Jan 8. Jer Fil 1 Ez Luk 18 Amos 1-2 Juda 9. Jer Fil 2 Ez Luk 19 Amos 3-4 Zj Jer Fil 3 Ez Luk 20 Amos 5-6 Zj Jer Fil 4 Ez Luk 21 Amos 7-9 Zj Jer Kol 1 Ez Luk 22:1-38 Abdiaš Zj Jer Kol 2 Ez Luk 22:39-71 Jonáš 1-4 Zj Jer Kol 3 Ez Luk 23 Mich 1-3 Zj Jer 31 Kol 4 Ez Luk 24 Mich 4-5 Zj Jer 32 1.Tes 1-2 Ez Tit 1 Mich 6-7 Zj Jer Tes 3 Ez Tit 2 Nah 1-3 Zj Jer Tes 4 Ez Tit 3 Aba 1-2 Zj Jer Tes 5 Ez Jak 1 Aba 3 Zj Jer Tes 1 Ez Jak 2 Sof 1-2 Zj Jer Tes 2 Ez Jak 3 Sof 3 Zj Jer Tes 3 Ez Jak 4 Age 1-2 Zj Jer Luk 1:1-36 Ez Jak 5 Za 1-2 Zj Jer 48 Luk 1:37-80 Dan Pe 1 Za 3-4 Zj Jer 49 Luk 2-3 Dan Pe 2 Za 5-6 Zj Jer 50 Luk 4 Dan Pe 3 Za 7-8 Zj Jer 51 Luk 5 Dan Pe 4 Za 9-10 Zj Jer 52 Luk 6 Dan Pe 5 Za Zj Pl.Jer 1-2 Luk 7 Dan Pe 1 Za Zj Pl.Jer 3-4 Luk 8 Oz Pe 2 Mal 1-4 Zj Pl.Jer 5 Luk 9 Ţ 73 a !!! list lze vytrhnout a založit si do bible!!! 12

13 Vánoční povídka Pan Votruba vypráví: DAVIDOVA HVĚZDA Pohoda to tedy byla. Čaj, štrúdl nebo chcete-li závin, prostě celá ta předvánoční atmosféra, k níţ patřilo i větrné a mrazivé povětří za oknem stejně jako zvláštní ubrus, který lesník pravidelně kaţdé vánoce prostíral na stůl. V příjemném přítmí se zdál téměř sněhobílý a odráţel do tmy záblesky plamenů z krbu stejně ţlutých jako dvě šesticípé hvězdy našité uprostřed. Kdyţ oheň vzplanul jasněji, mohli jste si na nich přečíst i značně vybledlý, ale doposud dobře viditelný nápis JUDE. Já mám Štědrý den upřímně rád, i kdyţ ho proţívám uţ moc let úplně sám. Ráno nacpu do pytle nejlepší seno, do batohu přidám k semenci pět kilo hovězího loje a jdu nadělovat. Chodím, přemýšlím a přitom mám takovej příjemnej pocit, ţe mi sýkorky, brhlíci, strakapoudi nebo panáčkující zajíc za ty dodané dobroty děkují, No a večer si zatopím, tak jako dneska, v krbu a pak si v Knize knih najdu ten jedinečný příběh o narození Spasitele. Občas k němu něco svátečně dobrého přikousnu a věř mi nebo nevěř, s tímhle si po zbytek večera vystačím jenomţe jak tak koukám, tebe víc neţ to, jak hajnej Votruba tráví vánoce, zajímá historie tohohle ubrusu, viď? Stalo se to uţ moc dávno. Němci se tehdá rozlézali po Evropě jak morová nákaza My jsme tadyhle v Dubicích o válce spíš slyšeli, neţ bychom ji nějak extra pociťovali na vlastní kůţi. Sám nejlíp víš, ţe Dubice ani dneska nejsou ţádný velkoměsto, prachvobyčejnská vesnická díra na úpatí hor, obleţená rybníky a mokřinami, dobrá tak leda na dovolenou Tehdy tomu nebylo jinak, a tak není divu, ţe se většina příslušníků Třetí říše těmhle končinám spíš vyhýbala. V prosinci ve dvaačtyřicátém napadlo plno sněhu a na vánoční svátky k němu nebe nadělilo ještě čerstvej prašan. Bylo to zrovna na Štědrej den. Všude bílá, tichá sváteční atmosféra a já si řekl, ţe obejdu známé, abych jim popřál Boţího poţehnání. To víš, ţe mě všude trochu pohostili, a tak jsem se zpátky vracel téměř před setměním. Abych si trochu zkrátil cestu, vzal jsem to přes dolní cíp. Sám jsi uţ tam několikrát byl, a tak víš, ţe je to zapomenutý kus země. Jenomţe tehdá jsem v něm ke svýmu údivu natrefil na dva lidi. Brodili se po kolena sněhem a zrovna, kdyţ se chystali přejít odlesněný hřebínek, mě zpozorovali. Nejdřív zůstali jak zasaţeni bleskem, ale rychle se vzpamatovali a snaţili se ztratit. Dohnat je mi samozřejmě nedalo moc práce, byli to muţ a ţena. On táhl na zádech objemný batoh a ona drţela v náruči dítě, ještě nemluvně. Drobná, černovlasá, taková hezounká maminka mě teď sledovala pohledem plným úzkosti a strachu. Kam tak pozdě, přátelé? snaţím se rozehnat vzájemnou nedůvěru. Asi jsme trochu zabloudili, povídá ten muţ, byli jsme tady v létě, ale v zimě vypadá všechno úplně jinak. Jestli chcete, pomůţu vám najít cestu, přebíhám očima z jednoho na druhého, jsem zdejší hajný. Kam máte vůbec namířeno? Do Louňovic, k příbuzným. Do Louňovic? nevěřím svým uším. Víte vy vůbec, jak dlouho jsou odtud Louňovice?! Muţ mlčky zavrtěl hlavou a zavadil očima o mou dvojku. V té chvíli se ţena pohnula, aby si přehodila dítě z ruky do ruky a přitom se jí trochu odhrnula velká klopa tmavého kabátu. Tak takhle je to tedy, třeštím oči na jasně ţlutou skvrnu, ale to uţ si ţena přitáhla pole- 13

14 kaně klopu zpět. Přede mnou se za tohle stydět nemusíte, mladá paní, povídám co nejuctivěji. Váţím si hvězdy krále Davida, z jehoţ rodu se narodil Mesiáš! Drobátko se usmála a ten muţ vyhrkl: Já jsem Josef Kuhhel a tohle je moje ţena Maruška. Uţ jsme na cestě skoro celý dva dny Takţe ţádný Louňovice? Ne, pohodil s úlevou hlavou, to bylo jen tak pro případ. Výmluva asi dost slabá, ţe? Pro domorodce určitě. Ale dost řečí! sebral jsem mu batoh a hodil ho na záda. Kousek odtud mám hájovnu, kde budete v bezpečí. Doma jsem připravil světnici pro hosty, ohřál kotel vody a nachystal hostinu, které vévodily domácí klobásky. Chvíli jsme ţvýkali, mezitím povídali a pak popili čaje, tenkrát bez rumu. Byli to velmi milí lidé. Utíkali z města do Krasoňova k nějakýmu sedlákovi, co prý za velký peníze přechovával na svém statku Ţidy. Samozřejmě lepší přijít o majetek neţ o ţivot Kdyţ bylo asi půl osmé večer, vzpomněl jsem si, ţe jsou Vánoce. Mám jeden takový zvyk, vzal jsem do rukou Bibli a otevřel ji. Seděli naproti mě, muţ a ţena s dítětem v náruči a s jakousi posvátnou úctou naslouchali, jak jim předčítám proroctví proroka Izajáše o narození Spasitele. Určitě ho oba znali, protoţe mi neušlo, ţe několikrát pokývali souhlasně hlavou. Pochopitelně, ţe tím jsem neskončil a nalistoval tu známou zprávu o Jeţíšově narození v Betlémě Nevím, kdo z nich začal plakat dřív, ale kdyţ jsem zvedl hlavu, měli v očích slzy oba. A mně to najednou došlo: Já jsem Josef Kuhell a tohle moje ţena Maruška! představili se mi v lese. Josef s Marií drţící děťátko! Dobrý Boţe stáhlo se mi rázem hrdlo dojetím, vţdyť já mám jesličky přímo v hájovně a dokonce! vybavil jsem si ţlutou hvězdu s šesti cípy schovanou pod zimním kabátem. Ti dva nebo správněji - ti tři zůstali v Dubicích aţ do konce války. Jeden četník, co patřil mezi nás dubický křesťany, jim opatřil falešné doklady, a tak se z Kuhllových stali Kynclovi. Josefa jsem zaměstnal jako lesního dělníka a Marie se starala o malého Petříka. To víš, ţe jsem zpočátku přeci jenom strach měl, ale lidé z podhorských vsí a samot dovedou mlčet. No vidíš a na to nejdůleţitějších bych docela zapomněl. První uvěřil v našem malém dubickém společenství v Jeţíše jako Mesiáše Josef, ale myslím, ţe Marie na něho s tím svým viditelným rozhodnutím čekala. Ono v ţidovských rodinách platí víc neţ kde jinde, ţe o těhle věcech rozhoduje muţ... Po válce se manţelé teď jiţ zase Kuhllovi odstěhovali jako většina ţidovských rodin do Ameriky. Zbylo po nich mnohem víc neţ jen tyhle dvě Davidovy hvězdy. Vzpomínky na kus společně proţitýho ţivota a zapamatuj si chlapče, ţe vzpomínky jsou větší bohatství neţ všechny moţný poklady tohohle světa. Nikdo ti je nemůţe vzít Od té doby trávím rok co rok Štědrý den sám, i kdyţ bych lhal, opravil se vzápětí, protoţe skutečně sám může být jen člověk žijící bez Boha. Víš, já se ani tak nedivím, ţe přibývá těch, kteří nemají vánoční svátky rádi. Vţdyť k čemu Vánoce, kdyţ si v nich nemohu připomenout narození Spasitele a radovat se z toho, ţe i pro mne vyšla hvězda z Jákoba. z povídky Evy a Pavla Dolejších pro SL vybrala Dagmar Kalvachová Pol. 14

15 Dubaj novodobý ráj? Nedávno jsme promítali v Seniorklubu videosnímek o Dubaji, jednom ze sedmi emirátů, které tvoří dohromady Spojené arabské emiráty. Ty pak jsou druhým největším vývozcem ropy na světě. Právě díky ziskům z prodeje ropy se o Dubaji začalo hovořit jako o zemi neomezených moţností., o novodobém ráji na zemi. Toto rčení platilo ještě nedávno a dokládají to nadpisy několika článků, které jsem vybral z velkého mnoţství dalších. Tak jsme mohli číst, ţe: chloubou Dubaje bude umělé souostroví, které svým tvarem kopíruje zeměkouli v Dubaji otevřeli největší letištní terminál na světě v Dubaji začalo jezdit první metro na Arabském poloostrově v Dubaji vyrostl na umělém ostrově nejluxusnější hotel světa Atlantis the Palm v Dubaji otevřou první chlazenou pláţ na světě (aby písek nepálil do chodidel) v lednu bude v Dubaji otevřena nejvyšší budova na světě 900m vysoký mrakodrap za bratru 351 miliard Kč Připomíná mi to příběh z prvních kapitol Bible, kde čteme v 1.Mojţ. 11: Lidé si řekli vespolek: Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po zemi. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali..i rozehnal je Hospodin po celé zemi. Titulky článků o Dubaji z poslední doby nasvědčují tomu, ţe výsledek megalonismu a pýchy dubajských šejků je podobný jako těch, kteří stavěli biblické město a věţ v Bábelu. Ne, ţe by je Bůh rozprášil po celé zemi, ale mají jiný veliký problém posuďte sami. Opět titulky: Dubaji hrozí státní bankrot a ten můţe světu zahradit cestu z hospodářské krize ke dnu mohou jít mnohé i evropské banky, které poskytly Dubaji neprozřetelně vysoké úvěry největší holdingová dubajská společnost má dluh 60 miliard dolarů (tj. neuvěřitelných více neţ bilion Kč) Dubaj se hroutí a věřitelé se bojí o peníze Stále tedy platí ono biblické slovo, ţe lépe je mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid. Lépší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist. (kniha Přísloví) Vladimír Lukáš 15

16 Co nového v knihovně Jackie Pullinger HONBA ZA DRAKEM Angličanka Jackie Pullinger zasvětila svůj ţivot narkomanům v Hongkongu. Riskantně pronikla do místa zvaného Obezděné město, kde vládne bezpráví, bují obchod s drogami, kvete prostituce a pornografie Svým působením pomohla stovkám narkomanů, aby opustili dráhu závislosti a zločinu. Její práci se dostalo mezinárodního uznání. Richard J. Foster USPOŘÁDEJ SVŮJ DUCHOVNÍ SVĚT Problémem dnešní doby je povrchnost. Největším duchovním problémem pak je touha po okamţitém uspokojení. Dnešní doba však nepotřebuje větší počet inteligentních či talentovaných lidí, ale zoufale se jí nedostává lidí s hlubším charakterem. Autor nabízí cestu, jak se skrze rozjímání, modlitbu, půst a studium Bible takovým člověkěm stát. Henri Nouwen PROMĚŇ MŮJ NÁŘEK V TANEC Kráčet v těžkých časech s nadějí Ať vás Bůh provede vaším utrpením ať má jakoukoliv podobu a uvádí vás do radosti z tance okamţik za okamţikem ve své milosti. Tato hluboce povzbuzující, hluboce realistická kniha se zaměřuje ne na to, jak přeţít těţké časy, ale jak ţít plně uprostřed nich a dále. J. Francis Hudson PŘÍBĚH SYNŮ KRÁLOVSKÝCH V tomto biblicky věrném románu autorka popisuje dobu, kdy král David je uţ starý a unavený. Kdo z jeho synů zaujme Davidovo místo? za knihovnu Irena Hambálková 16

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA Farní zpravodaj 2011 / 4 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk prosinec Váţení farníci, na začátku adventní doby k nám promlouval nový pan biskup svým pastýřským listem (viz níţe). Slova plná moudrosti

Více

Farní zpravodaj. 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen

Farní zpravodaj. 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen Farní zpravodaj 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen Váţení farníci, všem čtenářům Farního zpravodaje přeji pokoj a dobro. V úţasném čase před Velikonočními svátky, v postní době,

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

Farní zpravodaj. 2013 / 4 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk prosinec

Farní zpravodaj. 2013 / 4 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk prosinec Farní zpravodaj 2013 / 4 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk prosinec CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE? Váţení čtenáři, v úvodu zpravodaje, který právě otevíráte, naleznete pastýřský list s povzbuzením,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU

LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU 2 AVE LISTOPAD 2010 21. listopadu ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMSKÉM CHRÁMĚ Spolu s východními křesťany slavíme uvedení Panny Marie do chrámu, v němţ se snad jiţ jako tříletá

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení.

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. (Lk 22, 40) 69 2 Milé sestry v Kristu, pokoj a radost v době postní

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5 1 Obsah Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor s manž. Lutkovými......5 Světová náboženství Judaismus - V. Svátky.. 11 Okénko pro nemocné (o. J. Šik

Více

měsíčník sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Braníku XX. ročník číslo 6/červen 2014

měsíčník sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Braníku XX. ročník číslo 6/červen 2014 měsíčník sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Braníku XX. ročník číslo 6/červen 2014 Pravidelný sborový program VÍTEJTE! Neděle 9.30 14.30 bohoslužby (první neděli v měsíci rodinné, třetí neděli

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

Ročník IX únor 2007 číslo2

Ročník IX únor 2007 číslo2 modlitba Bože, ty znáš slabost mé víry, mé pochybnosti a starosti. A přece mne miluješ takového, jaký jsem. Dej, ať se nezabývám jen sám sebou, ať myslím na lidi, kteří žijí ve strachu, denně hladovějí,

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

27. LISTOPADU 2011 ČÍSLO 116

27. LISTOPADU 2011 ČÍSLO 116 27. LISTOPADU 2011 ČÍSLO 116 Alois Nebel je český animovaný film, který právě běží v kinech. Jistě jste mohli číst různé kritiky a připomínky k tomuto filmu. Jeho zhlédnutí a ještě více písnička Půlnoční

Více

Farní zpravodaj. 2013 / 3 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk září

Farní zpravodaj. 2013 / 3 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk září Farní zpravodaj 2013 / 3 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk září Váţení farníci, proţíváme krásné zářijové období. Pro mnohé skončila doba prázdnin, dovolených a hodně dětí stojí na začátku školních

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 11 / 2013 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 ÚVODNÍK NOVÉ SRDCE A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

Moje Inspirace. Existuje něco víc, neţ jen náboţenství

Moje Inspirace. Existuje něco víc, neţ jen náboţenství Moje Inspirace Existuje něco víc, neţ jen náboţenství 1 NĚCO SCHÁZÍ Vítejte! V tomto dokumentu bych Vám chtěla představit a přiblíţit toho, kdo mě inspiruje v celém ţivotě. Je to Bůh. Ano, vím, asi to

Více

Církev adventistů sedmého dne. sbor Frýdlant n.o.

Církev adventistů sedmého dne. sbor Frýdlant n.o. Církev adventistů sedmého dne sbor Frýdlant n.o. Bulletin číslo 29. vyšlo dne 2.1.2010 MODLITBA Pane ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím dej ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015 KOMPAS BŘEZEN/2015 Večírky vrcholí Dotazník NEBEND + MÁTA BRNO Závazek z Kapského Města (3) PROGRAM NA BŘEZEN 2015 OBOROH Březen 2015 Obsah 2 3 4 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jan Amos Komenský J.

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více