ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA PRO BUDOUCNOST"

Transkript

1 Ruská 355, Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

2 Na základě změn v RVP ZV 2013 bylo rozhodnuto, že tercie ve školním roce 2013/14 bude mít konverzaci v cizím jazyce a v kvartě bude tento předmět nahrazen Finanční gramotností, a to v souladu s platným ŠVP. Učební plány Učební plán nižšího stupně osmiletého gymnázia Učební plán nižšího stupně osmiletého gymnázia prima sekunda tercie kvarta celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Konverzace v cizím jazyce Matematika Konverzace v cizím jazyce Informatika Dějepis Občanská výchova Zeměpis Fyzika Chemie Biologie Hudební výchova Finanční gramotnost Výtvarná výchova Tělesná výchova Celková hodinová dotace

3 Učební plán nižší stupeň osmiletého gymnázia vzdělávací oblasti Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty Ročník P S T K Jazyk a jazyková komunikace Člověk a společnost Matematika a její Aplikace Člověk a příroda Člověk a svět práce Výchova ke zdraví Člověk a společnost Informační a komunikační Technologie Umění a kultura Člověk a zdraví Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Občanská výchova Dějepis Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Finanční gramotnost Informatika Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Celková časová dotace Konverzace v cizím jazyce volitelný předmět, který si žáci vybírají od sekundy do tercie. Žáci si volí mezi konverzací v německém jazyce (NjK) a konverzací v anglickém jazyce (AjK).

4 Učební plán nižší stupeň osmiletého gymnázia disponibilní hodiny a rozdělení podle vzdělávacích oblastí Předmět Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk 1 Konverzace v cizím jazyce 2 Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Cizí jazyk Disp. hodiny Matematika Matematika a její aplikace 16 1 Dějepis Člověk a společnost Dějepis 8 0 Občanská výchova Člověk a společnost Výchova k občanství 3 0 Zeměpis Člověk a společnost Zeměpis 1 1 Člověk a příroda 7 0 Biologie Člověk a příroda Člověk a zdraví Člověk a svět práce Přírodopis Výchova ke zdraví Fyzika Chemie Informatika Člověk a příroda Člověk a svět práce Člověk a příroda Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Člověk a svět práce Fyzika 7 1 Chemie Finanční Člověk a společnost 0,5 0,5 gramotnost Člověk a svět práce 0,5 0,5 Hudební výchova Umění a kultura Hudební výchova 4 0 Výtvarná výchova Umění a kultura Výtvarná výchova 6 0 Tělesná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 1 0 Tělesná výchova 7 0 Celkem Poznámky k učebnímu plánu 1 Další cizí jazyk čerpá celkem 12 hodin z disponibilní dotace. Vzhledem k počtu žáků se vyučuje pouze německý jazyk a není nabízena alternativa jiných předmětů. Žáci jsou přijímáni na naši školu s tím, že jsou tyto dva cizí jazyky vyučovány po celou dobu studia důraz gymnaziálního vzdělávání na znalost cizích jazyků. 2 Konverzace v cizím jazyce je volitelný předmět, který čerpá 2 hodiny z disponibilní dotace. Žáci si vybírají z anglického a německého jazyka podle zájmu v sekundě a předmět je vyučován až do tercie

5 Konverzace v anglickém jazyce Učební osnovy předmětu KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE Charakteristika předmětu Obsah a časové vymezení podmětu, organizace výuky Na vyučovací předmět Anglický jazyk, kterému jsou věnovány tři hodiny týdně v každém ročníku nižšího gymnázia, navazuje ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku jedna hodina povinně volitelného předmětu Konverzace v anglickém jazyce týdně. Vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Výuka v tomto předmětu vychází z konverzačních výstupů a učiva v příslušném ročníku a navazuje na průřezová témata předmětu Anglický jazyk. Zařazení předmětu vychází z potřeb Evropského jazykového portfolia, které upřednostňuje praktické uplatnění jazyka v komunikativních situacích. Je důsledně vedena v cizím jazyce. Doplňkovým materiálem je měsíčník R & R vycházející od září do června každý školní rok. Tento předmět doplňující a rozšiřující učební osnovy anglického jazyka v jednotlivých ročnících napomáhá rozvíjet všechny čtyři základní jazykové dovednosti prostřednictvím diskusí a aktivit různých druhů připravených na základě článků a témat, které se objeví v aktuálním čísle časopisu. Stejně jako v případě hodin anglického jazyka, výuka v anglické konverzaci je výrazně propojena nejen s mateřským jazykem, ale též například s dramatickou výchovou, z níž přebírá některé techniky, např. hraní rolí, dramatizace, improvizace apod. Dále se využívá nahrávek, písniček a jiných textů v interpretaci rodilých mluvčích. Do výuky je možné také zařadit i práci s internetem a různými tištěnými i audiovizuálními autentickými materiály. Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení: pravidelně do hodin zařazuje práci samostatnou, ve dvojicích a skupinách s různými výstupy zadává žákům úkoly, aby samostatně vyhledávali a třídili informace z různých zdrojů (učebnice, Internet, literatura, mapa) hodnotí práci žáků a učí žáka pracovat s chybou a různými aktivitami napomáhá žákům učit se jak hodnotit druhé Kompetence k řešení problémů: vytváří praktické problémové úlohy a situace a učí žáky problémy řešit pomocí metody hraní rolí

6 Konverzace v anglickém jazyce Kompetence komunikativní: rozvíjí schopnosti žáka prezentovat a publikovat své názory a myšlenky zadáváním skupinové práce a práce ve dvojicích vede žáky ke spolupráci a vzájemné komunikaci mezi vrstevníky, která napomáhá snížit jazykové bariéry Kompetence sociální a personální: zařazuje do hodin kooperativní vyučování a týmovou práci, při které žáci procvičují osvojené jazykové prostředky a nacvičují hraní rolí podporuje skupinovou práci, při které se žák učí přijímat svou roli ve skupině a pomáhat ostatním žákům komunikuje s žáky formou dialogu, během kterého je žák schopen reflexe oceněním dobrých výkonů učí žáky vážit si své práce, práce učitele a práce ostatních žáků Žák uplatňuje své individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti Kompetence pracovní: napomáhá žákům používat při práci vhodné pomůcky a technologie (různé druhy slovníků a jejich specifika apod.) zadáváním domácích úkolů vytváří u žáka pravidelné studijní a pracovní návyky pomáhá žákovi s výběrem vhodného způsobu zaznamenávání a učení slovní zásoby kontroluje plnění závazků a povinností

7 Konverzace v anglickém jazyce - sekunda Konkretizovaný výstup Žák: popíše svoje záliby uvede koníčky svých přátel a některých členů rodiny charakterizuje povolání svých rodičů objasní své plány do budoucna a své vysněné povolání vyjmenuje jednotlivé části dne charakterizuje svoji náplň práce během všedního dne objasní svůj denní program o víkendu popíše program dne vybraného člena rodiny nebo kamaráda vyjmenuje několik dopravních prostředků uvede, jakým dopravním prostředkem cestuje nejraději charakterizuje dle obrázků situaci (nádraží, zastávka, letiště) popíše činnosti spojené s přípravou na prázdninovou cestu určí cíl své vysněné cesty uvede lokality, kam jezdí rád v létě a v zimě Konkretizované učivo Volný čas, koníčky Aktivity ve volném čase Koníčky Povolání rodičů Vysněné povolání Plán dne, denní program Činnost během všedního dne Aktivity o víkendu Cestování Dopravní prostředky Na nádraží Vysněná cesta Cesty dle ročních období (k moři, na hory apod.) Cesty po naší vlasti Cestování za příbuznými a kamarády Průřezová témata, vazby a přesahy OSV Sociální komunikace Spolupráce a soutěž, Kreativita (skupinová práce v hodinách, soutěže průběžně v rámci výuky) OSV Sociální komunikace VMEGS - Objevujeme Evropu a svět; Evropa a svět nás zajímá Z - průběžně Hodnocení, realizace a poznámky Během celého školního roku se s ohledem na charakter učiva prolíná ústní a písemné hodnocení ve formě skupinové či individuální. K hodnocení práce žáků je dále využívána individuální či skupinová samostatná práce, rozhovory, referáty, domácí úkoly. Operativně se hodnotí aktivita při hodinách

8 Konverzace v anglickém jazyce - sekunda Konkretizovaný výstup Žák: vyjmenuje několik jídel k snídani, obědu a večeři uvede svá oblíbená a neoblíbená jídla určí několik pokrmů české a anglické kuchyně orientuje se v jídelním a nápojovém lístku objedná si jídlo, požádá o zaplacení uvede možnosti rychlého občerstvení Konkretizované učivo Jídlo a pití Pokrmy a nápoje Oblíbená a neoblíbená jídla Česká a anglická kuchyně V restauraci Rychlé občerstvení Průřezová témata, vazby a přesahy Hodnocení, realizace a poznámky vyjmenuje několik druhů sportu uvede své oblíbené sporty, jimž se věnuje nebo o které se zajímá určí letní, zimní a celoroční sporty charakterizuje svého oblíbeného sportovce či sportovkyni vyjmenuje několik sportovních disciplín zimních a letních olympijských her uvede, kterým sportům se věnuje při hodinách Tv Sport Oblíbený sport Sport dle ročního období či celoročně Aktivní a pasivní sportování Oblíbený sportovec/sportovkyně Olympijské hry OSV - Seberegulace (dobrý vztah k sobě samému, zvládání stresových situací) OSV - Komunikace Tv sporty VMEGS Žijeme v Evropě (Pozitivní vztah a respekt ke kulturním hodnotám současnosti i minulosti)

9 Konverzace v anglickém jazyce - tercie Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Průřezová témata, vazby a přesahy Žák: uvede význam sportování pro celkovou kondici a zdraví člověka vyjmenuje několik pokrmů zdravé stravy popíše situaci u lékaře / v nemocnici uvede několik druhů nemocí popíše vzorový pokoj a byt podle obrázku nebo fotografie popíše svůj pokoj, byt, dům vypráví o svém budoucím bydlení vypráví o oslavě svých narozenin napíše pozvánku na narozeninovou oslavu orientuje se v programu televize, pojmenuje typy pořadů, charakterizuje je vypráví o svém oblíbeném televizním pořadu pojmenuje součásti oblečení popíše oblečení spolužáka řekne, co si obleče k určitým příležitostem vypráví o svém vztahu k módě vyjádří svůj názor na uvedené osoby Zdravý životní styl Sportem ku zdraví Zdravá strava Nemoci Bydlení Popis pokoje, bytu, domu Jak chci jednou bydlet Televize Televizní program a pořady Já a televize Móda Oblečení Já a móda Názory EV - Vztah člověka k životnímu prostředí Čj, Ov - průběžně OSV - Komunikace (formulace a prezentace myšlenek a názorů) OSV - Sebepoznání a sebepojetí MV - Fungování a vliv médií ve společnosti OSV - Rozvoj schopností Poznávání OSV - Poznávání lidí; Komunikace; Kooperace a kompetice Hodnocení, realizace a poznámky Během celého školního roku se s ohledem na charakter učiva prolíná ústní a písemné hodnocení ve formě skupinové či individuální. K hodnocení práce žáků je dále využívána individuální či skupinová samostatná práce, rozhovory, referáty, domácí úkoly. Operativně se hodnotí aktivita při hodinách pracuje s reklamním textem cestovní kanceláře, sdělí nejdůležitější informace z tohoto textu vypráví o svém vztahu k cestování Cestování VMEGS Žijeme v Evropě Ze průběžně

10 Konverzace v anglickém jazyce - tercie Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Průřezová témata, vazby a přesahy Hudba OSV - Komunikace Hudba dnes a dříve Hudební styly a skupiny VMEGS - Jsme Evropané Oblíbený zpěvák, zpěvačka, (Pozitivní vztah a respekt ke skupina kulturním hodnotám Hra na hudební nástroje současnosti i minulosti) Hudba jako koníček vypráví, kam nejraději jezdí řekne, kterou zemi chce navštívit a proč vyhledá další informace ke zvolené zemi a prezentuje je ve třídě charakterizuje hudební žánry a jejich vývoj v průběhu minulého století a počátkem 21. století uvede své oblíbené hudební skupiny či zpěváka/zpěvačku vyjmenuje několik hudebních nástrojů uvede, na jaký hudební nástroj hraje nebo hrál (případně na který hraje jeho kamarád / kamarádka) Hv průběžně Hodnocení, realizace a poznámky

11 Konverzace v německém jazyce Učební osnovy předmětu KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE Charakteristika předmětu Obsah a časové vymezení předmětu, organizace výuky Konverzace v německém jazyce doplňuje vyučovací předmět Německý jazyk, časovou dotaci čerpá z vázané disponibilní časové dotace. Žáci si ho volí v sekundě. Předmětu je věnována jedna vyučovací hodina týdně od sekundy do kvarty nižšího gymnázia. Výuka vychází z konverzačních výstupů a učiva v příslušném ročníku a navazuje na průřezová témata předmětu Německý jazyk. Zařazení předmětu vychází z potřeb Evropského jazykového portfolia, které upřednostňuje praktické uplatnění jazyka v komunikativních situacích. Cílem výuky je podle Evropského jazykového portfolia dosažení jazykové úrovně A2. Ta předpokládá, že žák rozumí větám a často užívaným výrazům týkajícím se každodenního života. Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích, které vyžadují jednoduchou, přímou výměnu informací o důvěrně známých, často se opakujících záležitostech. Žák dále zvládne jednoduchým způsobem popsat svou školu, nejbližší okolí, rodinu a bezprostřední potřeby. Výuka je doplněna exkurzemi a vycházkami. Žáci se dělí na skupiny. Ve výuce lze vedle učebnice Ping Pong neu 1. a 2. a 3. díl využít veškeré doplňující výukové materiály, jako jsou videokurzy, výukové programy, on-line cvičení a další dle potřeb a schopností žáků. Realizovaná průřezová témata Environmentální výchova Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova Mediální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení pracuje s žáky tak, aby si osvojili základy znalostí německého jazyka a pochopili praktický význam německého jazyka pro život jedince v současném světě používáním různých informačních zdrojů rozvíjí schopnosti vyhledávat a získávat a ve studiu používat informace z německy hovořící jazykové oblasti diskutuje s žáky o tématech, která vycházejí z reálií německé jazykové oblasti /kultura, politika, všední život jedince i společnosti/ a která odrážejí jejich životní zkušenosti /život v rodině, ve škole, vztah ke sportu /

12 Konverzace v německém jazyce Kompetence k řešení problémů: pomáhá rozhovorem s žáky využívat jejich jazykových znalostí, fantazie, intuice a představivosti při řešení komunikativních situací, se kterými se mohou setkat v německy mluvící oblasti anebo ve styku s německy hovořícím cizincem Kompetence komunikativní: zařazuje do hodin poslech nahrávek, aby žáci porozuměli sdělením různého typu různých komunikačních situací, se kterými se mohou setkat při styku s rodilým mluvčím, a dokázali správně a vhodně reagovat vyžaduje v písemných i ústních projevech jasné, správné a srozumitelné vyjadřování pracuje s učebnicí a dalšími texty, které respektují a umožňují komunikativní přístup k vyučování cizího jazyka Kompetence sociální a personální: rozděluje při výuce žáky do skupin, které plní samostatně úkoly a provádějí jejich hodnocení skupinovou prací vede žáky k tvořivému využívání všech prostředků jazykové komunikace během výuky německého jazyka Kompetence občanské: sleduje aktuální dění v německé jazykové oblasti a s žáky o něm hovoří odborným výkladem a tematickými exkurzemi utváří v žácích základní přehled o společensko-historickém vývoji v německy mluvících zemích, který jim pomůže respektovat a tolerovat odlišné kulturní hodnoty Kompetence pracovní: zadáváním a kontrolou domácích úkolů utváří u žáků pracovní návyky a vede je k systematické přípravě

13 Konverzace v německém jazyce - sekunda Konkretizovaný výstup Žák: popíše svoje záliby uvede koníčky svých přátel a některých členů rodiny charakterizuje povolání svých rodičů objasní své plány do budoucna a své vysněné povolání vyjmenuje jednotlivé části dne charakterizuje svoji náplň práce během všedního dne objasní svůj denní program o víkendu popíše program dne vybraného člena rodiny nebo kamaráda vyjmenuje několik dopravních prostředků uvede, jakým dopravním prostředkem cestuje nejraději charakterizuje dle obrázků situaci (nádraží, zastávka, letiště) popíše činnosti spojené s přípravou na prázdninovou cestu určí cíl své vysněné cesty uvede lokality, kam jezdí rád v létě a v zimě Konkretizované učivo Volný čas, koníčky Aktivity ve volném čase Koníčky Povolání rodičů Vysněné povolání Plán dne, denní program Činnost během všedního dne Aktivity o víkendu Cestování Dopravní prostředky Na nádraží Vysněná cesta Cesty dle ročních období (k moři, na hory apod.) Cesty po naší vlasti Cestování za příbuznými a kamarády Průřezová témata, vazby a přesahy OSV - Kreativita (samostatná práce individuální texty: koníčky, vysněné povolání) OSV - Komunikace (skupinová diskuse na téma koníčky) OSV - Komunikace (skupinová diskuse na téma denní program) OSV Kreativita; Komunikace (samostatná práce a následná diskuse na téma cestování) MKV - Kulturní diference; Multikulturalita (Odlišnost jiných kultur) VMEGS - Objevujeme Evropu a svět; Evropa a svět nás zajímá Z - průběžně Hodnocení, realizace a poznámky Během celého školního roku se vzhledem k charakteru učiva prolíná ústní a písemné hodnocení ve formě skupinové či individuální. K hodnocení práce žáků je dále využívána samostatná práce, referáty a jiné formy hodnocení

14 Konverzace v německém jazyce - sekunda Konkretizovaný výstup Žák: vyjmenuje několik jídel k snídani, obědu a večeři uvede svá oblíbená a neoblíbená jídla určí několik pokrmů české a německé kuchyně orientuje se v jídelním a nápojovém lístku objedná si jídlo, požádá o zaplacení uvede možnosti rychlého občerstvení Konkretizované učivo Jídlo a pití Pokrmy a nápoje Oblíbená a neoblíbená jídla Česká a německá kuchyně V restauraci Rychlé občerstvení Průřezová témata, vazby a přesahy Hodnocení, realizace a poznámky vyjmenuje několik druhů sportu uvede své oblíbené sporty, jimž se věnuje nebo o které se zajímá určí letní, zimní a celoroční sporty charakterizuje svého oblíbeného sportovce či sportovkyni vyjmenuje několik sportovních disciplín zimních a letních olympijských her uvede, kterým sportům se věnuje při hodinách Tv Sport Oblíbený sport Sport dle ročního období či celoročně Aktivní a pasivní sportování Oblíbený sportovec/sportovkyně Olympijské hry OSV - Psychohygiena (dobrý vztah k sobě samému) OSV - Komunikace (skupinová diskuse sportování) Tv sporty

15 Konverzace v německém jazyce - sekunda Konkretizovaný výstup Žák: uvede význam sportování pro celkovou kondici a zdraví člověka vyjmenuje několik pokrmů zdravé stravy popíše situaci u lékaře / v nemocnici uvede několik druhů nemocí Konkretizované učivo Zdravý životní styl Sportem ku zdraví Zdravá strava Nemoci Průřezová témata, vazby a přesahy OSV - Psychohygiena (dobrý vztah k sobě samému, zvládání stresových situací) Hodnocení, realizace a poznámky charakterizuje hudební žánry a jejich vývoj v průběhu minulého století a počátkem 21. století uvede své oblíbené hudební skupiny či zpěváka/zpěvačku vyjmenuje několik hudebních nástrojů uvede, na jaký hudební nástroj hraje nebo hrál (případně na který hraje jeho kamarád / kamarádka) čte s porozuměním text na téma hudba Hudba Hudba dnes a dříve Hudební styly a skupiny Oblíbený zpěvák, zpěvačka, skupina Hra na hudební nástroje Hudba jako koníček OSV - Komunikace (Samostatná práce hudba jako koníček. Skupinová diskuse) VMEGS - Jsme Evropané (Pozitivní vztah a respekt ke kulturním hodnotám současnosti i minulosti) Hv průběžně

16 Konverzace v německém jazyce - tercie Konkretizovaný výstup Žák: popíše vzorový pokoj a byt podle obrázku nebo fotografie popíše svůj pokoj, byt, dům vypráví o svém budoucím bydlení vypráví o oslavě svých narozenin napíše pozvánku na narozeninovou oslavu orientuje se v programu televize, pojmenuje typy pořadů, charakterizuje je vypráví o svém oblíbeném televizním pořadu pojmenuje součásti oblečení popíše oblečení spolužáka řekne, co si obleče k určitým příležitostem vypráví o svém vztahu k módě Konkretizované učivo Bydlení Popis pokoje, bytu, domu Jak chci jednou bydlet Televize Televizní program a pořady Já a televize Móda Oblečení Já a móda Průřezová témata, vazby a přesahy OSV Kreativita (samostatná práce - popis pokoje, bytu, můj vysněný dům, byt; pozvánka na oslavu narozenin) EV - Vztah člověka k prostředí (diskuse ve skupinách dům budoucnosti) Čj, Ov - průběžně OSV - Komunikace (formulace a prezentace myšlenek a názorů) OSV - Sebepoznání a sebepojetí (samostatná práce - můj oblíbený televizní pořad) MV - Fungování a vliv médií ve společnosti (zpracování, vyhodnocování a využívání podnětů z médií. Skupinová práce s učebnicí - pořady německé televize) Čj průběžně Hodnocení, realizace a poznámky Během celého školního roku se vzhledem k charakteru učiva prolíná ústní a písemné hodnocení ve formě skupinové či individuální. K hodnocení práce žáků je dále využívána samostatná práce, referáty a jiné formy hodnocení

17 Konverzace v německém jazyce - tercie Konkretizovaný výstup Žák: vyjádří svůj názor na uvedené osoby pracuje s reklamním textem cestovní kanceláře, sdělí nejdůležitější informace z tohoto textu vypráví o svém vztahu k cestování vypráví, kam nejraději jezdí řekne, kterou zemi chce navštívit a proč vyhledá další informace ke zvolené zemi a prezentuje je ve třídě Názory Cestování Konkretizované učivo Průřezová témata, vazby a přesahy OSV - Rozvoj schopností poznávání (porozumění sama sobě a vytváření pozitivního postoje k sobě samému; samostatná nebo skupinová práce - co mám dnes na sobě, oblečení mého spolužáka; já a móda) OSV - Poznávání lidí; Komunikace; Kooperace a kompetice (jasná formulace a prezentace myšlenek a názorů; formování dobrých mezilidských vztahů - práce ve skupině, individuální úkol charakteristika osoby) Hodnocení, realizace a poznámky Z, Čj - průběžně

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Platnost

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Společenské vědy Vyučovací obsah předmětu Společenské vědy vychází

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

6.11 Občanská výchova

6.11 Občanská výchova 6.11 Občanská výchova 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS obsah předmětu časové vymezení předmětu Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a části průřezových témat Výchova

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj. Út Čj M Čj Tv Čajs. St Čj M Čj Vv. Čt Tv Čj Časp Čj. Pá Čj M Čajs Čj

Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj. Út Čj M Čj Tv Čajs. St Čj M Čj Vv. Čt Tv Čj Časp Čj. Pá Čj M Čajs Čj Rozvrh třídy I. A ve škol. roce 2014/15 Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj Út Čj M Čj Tv Čajs St Čj M Čj Vv Čt Tv Čj Časp Čj Pá Čj M Čajs Čj Český jazyk 9 Anglický jazyk 1 (N) Člověk a jeho svět 2 Matematika 4 Výtvarná

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět Dějiny umění integruje žákovské výstupy vzdělávací

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Základy společenské výchovy Základy společenské výchovy jsou na

Více

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka.

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Německý jazyk nižší gymnázium

Německý jazyk nižší gymnázium Německý jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura,

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více