ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA PRO BUDOUCNOST"

Transkript

1 Ruská 355, Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

2 Na základě změn v RVP ZV 2013 bylo rozhodnuto, že tercie ve školním roce 2013/14 bude mít konverzaci v cizím jazyce a v kvartě bude tento předmět nahrazen Finanční gramotností, a to v souladu s platným ŠVP. Učební plány Učební plán nižšího stupně osmiletého gymnázia Učební plán nižšího stupně osmiletého gymnázia prima sekunda tercie kvarta celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Konverzace v cizím jazyce Matematika Konverzace v cizím jazyce Informatika Dějepis Občanská výchova Zeměpis Fyzika Chemie Biologie Hudební výchova Finanční gramotnost Výtvarná výchova Tělesná výchova Celková hodinová dotace

3 Učební plán nižší stupeň osmiletého gymnázia vzdělávací oblasti Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty Ročník P S T K Jazyk a jazyková komunikace Člověk a společnost Matematika a její Aplikace Člověk a příroda Člověk a svět práce Výchova ke zdraví Člověk a společnost Informační a komunikační Technologie Umění a kultura Člověk a zdraví Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Občanská výchova Dějepis Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Finanční gramotnost Informatika Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Celková časová dotace Konverzace v cizím jazyce volitelný předmět, který si žáci vybírají od sekundy do tercie. Žáci si volí mezi konverzací v německém jazyce (NjK) a konverzací v anglickém jazyce (AjK).

4 Učební plán nižší stupeň osmiletého gymnázia disponibilní hodiny a rozdělení podle vzdělávacích oblastí Předmět Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk 1 Konverzace v cizím jazyce 2 Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Cizí jazyk Disp. hodiny Matematika Matematika a její aplikace 16 1 Dějepis Člověk a společnost Dějepis 8 0 Občanská výchova Člověk a společnost Výchova k občanství 3 0 Zeměpis Člověk a společnost Zeměpis 1 1 Člověk a příroda 7 0 Biologie Člověk a příroda Člověk a zdraví Člověk a svět práce Přírodopis Výchova ke zdraví Fyzika Chemie Informatika Člověk a příroda Člověk a svět práce Člověk a příroda Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Člověk a svět práce Fyzika 7 1 Chemie Finanční Člověk a společnost 0,5 0,5 gramotnost Člověk a svět práce 0,5 0,5 Hudební výchova Umění a kultura Hudební výchova 4 0 Výtvarná výchova Umění a kultura Výtvarná výchova 6 0 Tělesná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 1 0 Tělesná výchova 7 0 Celkem Poznámky k učebnímu plánu 1 Další cizí jazyk čerpá celkem 12 hodin z disponibilní dotace. Vzhledem k počtu žáků se vyučuje pouze německý jazyk a není nabízena alternativa jiných předmětů. Žáci jsou přijímáni na naši školu s tím, že jsou tyto dva cizí jazyky vyučovány po celou dobu studia důraz gymnaziálního vzdělávání na znalost cizích jazyků. 2 Konverzace v cizím jazyce je volitelný předmět, který čerpá 2 hodiny z disponibilní dotace. Žáci si vybírají z anglického a německého jazyka podle zájmu v sekundě a předmět je vyučován až do tercie

5 Konverzace v anglickém jazyce Učební osnovy předmětu KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE Charakteristika předmětu Obsah a časové vymezení podmětu, organizace výuky Na vyučovací předmět Anglický jazyk, kterému jsou věnovány tři hodiny týdně v každém ročníku nižšího gymnázia, navazuje ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku jedna hodina povinně volitelného předmětu Konverzace v anglickém jazyce týdně. Vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Výuka v tomto předmětu vychází z konverzačních výstupů a učiva v příslušném ročníku a navazuje na průřezová témata předmětu Anglický jazyk. Zařazení předmětu vychází z potřeb Evropského jazykového portfolia, které upřednostňuje praktické uplatnění jazyka v komunikativních situacích. Je důsledně vedena v cizím jazyce. Doplňkovým materiálem je měsíčník R & R vycházející od září do června každý školní rok. Tento předmět doplňující a rozšiřující učební osnovy anglického jazyka v jednotlivých ročnících napomáhá rozvíjet všechny čtyři základní jazykové dovednosti prostřednictvím diskusí a aktivit různých druhů připravených na základě článků a témat, které se objeví v aktuálním čísle časopisu. Stejně jako v případě hodin anglického jazyka, výuka v anglické konverzaci je výrazně propojena nejen s mateřským jazykem, ale též například s dramatickou výchovou, z níž přebírá některé techniky, např. hraní rolí, dramatizace, improvizace apod. Dále se využívá nahrávek, písniček a jiných textů v interpretaci rodilých mluvčích. Do výuky je možné také zařadit i práci s internetem a různými tištěnými i audiovizuálními autentickými materiály. Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení: pravidelně do hodin zařazuje práci samostatnou, ve dvojicích a skupinách s různými výstupy zadává žákům úkoly, aby samostatně vyhledávali a třídili informace z různých zdrojů (učebnice, Internet, literatura, mapa) hodnotí práci žáků a učí žáka pracovat s chybou a různými aktivitami napomáhá žákům učit se jak hodnotit druhé Kompetence k řešení problémů: vytváří praktické problémové úlohy a situace a učí žáky problémy řešit pomocí metody hraní rolí

6 Konverzace v anglickém jazyce Kompetence komunikativní: rozvíjí schopnosti žáka prezentovat a publikovat své názory a myšlenky zadáváním skupinové práce a práce ve dvojicích vede žáky ke spolupráci a vzájemné komunikaci mezi vrstevníky, která napomáhá snížit jazykové bariéry Kompetence sociální a personální: zařazuje do hodin kooperativní vyučování a týmovou práci, při které žáci procvičují osvojené jazykové prostředky a nacvičují hraní rolí podporuje skupinovou práci, při které se žák učí přijímat svou roli ve skupině a pomáhat ostatním žákům komunikuje s žáky formou dialogu, během kterého je žák schopen reflexe oceněním dobrých výkonů učí žáky vážit si své práce, práce učitele a práce ostatních žáků Žák uplatňuje své individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti Kompetence pracovní: napomáhá žákům používat při práci vhodné pomůcky a technologie (různé druhy slovníků a jejich specifika apod.) zadáváním domácích úkolů vytváří u žáka pravidelné studijní a pracovní návyky pomáhá žákovi s výběrem vhodného způsobu zaznamenávání a učení slovní zásoby kontroluje plnění závazků a povinností

7 Konverzace v anglickém jazyce - sekunda Konkretizovaný výstup Žák: popíše svoje záliby uvede koníčky svých přátel a některých členů rodiny charakterizuje povolání svých rodičů objasní své plány do budoucna a své vysněné povolání vyjmenuje jednotlivé části dne charakterizuje svoji náplň práce během všedního dne objasní svůj denní program o víkendu popíše program dne vybraného člena rodiny nebo kamaráda vyjmenuje několik dopravních prostředků uvede, jakým dopravním prostředkem cestuje nejraději charakterizuje dle obrázků situaci (nádraží, zastávka, letiště) popíše činnosti spojené s přípravou na prázdninovou cestu určí cíl své vysněné cesty uvede lokality, kam jezdí rád v létě a v zimě Konkretizované učivo Volný čas, koníčky Aktivity ve volném čase Koníčky Povolání rodičů Vysněné povolání Plán dne, denní program Činnost během všedního dne Aktivity o víkendu Cestování Dopravní prostředky Na nádraží Vysněná cesta Cesty dle ročních období (k moři, na hory apod.) Cesty po naší vlasti Cestování za příbuznými a kamarády Průřezová témata, vazby a přesahy OSV Sociální komunikace Spolupráce a soutěž, Kreativita (skupinová práce v hodinách, soutěže průběžně v rámci výuky) OSV Sociální komunikace VMEGS - Objevujeme Evropu a svět; Evropa a svět nás zajímá Z - průběžně Hodnocení, realizace a poznámky Během celého školního roku se s ohledem na charakter učiva prolíná ústní a písemné hodnocení ve formě skupinové či individuální. K hodnocení práce žáků je dále využívána individuální či skupinová samostatná práce, rozhovory, referáty, domácí úkoly. Operativně se hodnotí aktivita při hodinách

8 Konverzace v anglickém jazyce - sekunda Konkretizovaný výstup Žák: vyjmenuje několik jídel k snídani, obědu a večeři uvede svá oblíbená a neoblíbená jídla určí několik pokrmů české a anglické kuchyně orientuje se v jídelním a nápojovém lístku objedná si jídlo, požádá o zaplacení uvede možnosti rychlého občerstvení Konkretizované učivo Jídlo a pití Pokrmy a nápoje Oblíbená a neoblíbená jídla Česká a anglická kuchyně V restauraci Rychlé občerstvení Průřezová témata, vazby a přesahy Hodnocení, realizace a poznámky vyjmenuje několik druhů sportu uvede své oblíbené sporty, jimž se věnuje nebo o které se zajímá určí letní, zimní a celoroční sporty charakterizuje svého oblíbeného sportovce či sportovkyni vyjmenuje několik sportovních disciplín zimních a letních olympijských her uvede, kterým sportům se věnuje při hodinách Tv Sport Oblíbený sport Sport dle ročního období či celoročně Aktivní a pasivní sportování Oblíbený sportovec/sportovkyně Olympijské hry OSV - Seberegulace (dobrý vztah k sobě samému, zvládání stresových situací) OSV - Komunikace Tv sporty VMEGS Žijeme v Evropě (Pozitivní vztah a respekt ke kulturním hodnotám současnosti i minulosti)

9 Konverzace v anglickém jazyce - tercie Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Průřezová témata, vazby a přesahy Žák: uvede význam sportování pro celkovou kondici a zdraví člověka vyjmenuje několik pokrmů zdravé stravy popíše situaci u lékaře / v nemocnici uvede několik druhů nemocí popíše vzorový pokoj a byt podle obrázku nebo fotografie popíše svůj pokoj, byt, dům vypráví o svém budoucím bydlení vypráví o oslavě svých narozenin napíše pozvánku na narozeninovou oslavu orientuje se v programu televize, pojmenuje typy pořadů, charakterizuje je vypráví o svém oblíbeném televizním pořadu pojmenuje součásti oblečení popíše oblečení spolužáka řekne, co si obleče k určitým příležitostem vypráví o svém vztahu k módě vyjádří svůj názor na uvedené osoby Zdravý životní styl Sportem ku zdraví Zdravá strava Nemoci Bydlení Popis pokoje, bytu, domu Jak chci jednou bydlet Televize Televizní program a pořady Já a televize Móda Oblečení Já a móda Názory EV - Vztah člověka k životnímu prostředí Čj, Ov - průběžně OSV - Komunikace (formulace a prezentace myšlenek a názorů) OSV - Sebepoznání a sebepojetí MV - Fungování a vliv médií ve společnosti OSV - Rozvoj schopností Poznávání OSV - Poznávání lidí; Komunikace; Kooperace a kompetice Hodnocení, realizace a poznámky Během celého školního roku se s ohledem na charakter učiva prolíná ústní a písemné hodnocení ve formě skupinové či individuální. K hodnocení práce žáků je dále využívána individuální či skupinová samostatná práce, rozhovory, referáty, domácí úkoly. Operativně se hodnotí aktivita při hodinách pracuje s reklamním textem cestovní kanceláře, sdělí nejdůležitější informace z tohoto textu vypráví o svém vztahu k cestování Cestování VMEGS Žijeme v Evropě Ze průběžně

10 Konverzace v anglickém jazyce - tercie Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Průřezová témata, vazby a přesahy Hudba OSV - Komunikace Hudba dnes a dříve Hudební styly a skupiny VMEGS - Jsme Evropané Oblíbený zpěvák, zpěvačka, (Pozitivní vztah a respekt ke skupina kulturním hodnotám Hra na hudební nástroje současnosti i minulosti) Hudba jako koníček vypráví, kam nejraději jezdí řekne, kterou zemi chce navštívit a proč vyhledá další informace ke zvolené zemi a prezentuje je ve třídě charakterizuje hudební žánry a jejich vývoj v průběhu minulého století a počátkem 21. století uvede své oblíbené hudební skupiny či zpěváka/zpěvačku vyjmenuje několik hudebních nástrojů uvede, na jaký hudební nástroj hraje nebo hrál (případně na který hraje jeho kamarád / kamarádka) Hv průběžně Hodnocení, realizace a poznámky

11 Konverzace v německém jazyce Učební osnovy předmětu KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE Charakteristika předmětu Obsah a časové vymezení předmětu, organizace výuky Konverzace v německém jazyce doplňuje vyučovací předmět Německý jazyk, časovou dotaci čerpá z vázané disponibilní časové dotace. Žáci si ho volí v sekundě. Předmětu je věnována jedna vyučovací hodina týdně od sekundy do kvarty nižšího gymnázia. Výuka vychází z konverzačních výstupů a učiva v příslušném ročníku a navazuje na průřezová témata předmětu Německý jazyk. Zařazení předmětu vychází z potřeb Evropského jazykového portfolia, které upřednostňuje praktické uplatnění jazyka v komunikativních situacích. Cílem výuky je podle Evropského jazykového portfolia dosažení jazykové úrovně A2. Ta předpokládá, že žák rozumí větám a často užívaným výrazům týkajícím se každodenního života. Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích, které vyžadují jednoduchou, přímou výměnu informací o důvěrně známých, často se opakujících záležitostech. Žák dále zvládne jednoduchým způsobem popsat svou školu, nejbližší okolí, rodinu a bezprostřední potřeby. Výuka je doplněna exkurzemi a vycházkami. Žáci se dělí na skupiny. Ve výuce lze vedle učebnice Ping Pong neu 1. a 2. a 3. díl využít veškeré doplňující výukové materiály, jako jsou videokurzy, výukové programy, on-line cvičení a další dle potřeb a schopností žáků. Realizovaná průřezová témata Environmentální výchova Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova Mediální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení pracuje s žáky tak, aby si osvojili základy znalostí německého jazyka a pochopili praktický význam německého jazyka pro život jedince v současném světě používáním různých informačních zdrojů rozvíjí schopnosti vyhledávat a získávat a ve studiu používat informace z německy hovořící jazykové oblasti diskutuje s žáky o tématech, která vycházejí z reálií německé jazykové oblasti /kultura, politika, všední život jedince i společnosti/ a která odrážejí jejich životní zkušenosti /život v rodině, ve škole, vztah ke sportu /

12 Konverzace v německém jazyce Kompetence k řešení problémů: pomáhá rozhovorem s žáky využívat jejich jazykových znalostí, fantazie, intuice a představivosti při řešení komunikativních situací, se kterými se mohou setkat v německy mluvící oblasti anebo ve styku s německy hovořícím cizincem Kompetence komunikativní: zařazuje do hodin poslech nahrávek, aby žáci porozuměli sdělením různého typu různých komunikačních situací, se kterými se mohou setkat při styku s rodilým mluvčím, a dokázali správně a vhodně reagovat vyžaduje v písemných i ústních projevech jasné, správné a srozumitelné vyjadřování pracuje s učebnicí a dalšími texty, které respektují a umožňují komunikativní přístup k vyučování cizího jazyka Kompetence sociální a personální: rozděluje při výuce žáky do skupin, které plní samostatně úkoly a provádějí jejich hodnocení skupinovou prací vede žáky k tvořivému využívání všech prostředků jazykové komunikace během výuky německého jazyka Kompetence občanské: sleduje aktuální dění v německé jazykové oblasti a s žáky o něm hovoří odborným výkladem a tematickými exkurzemi utváří v žácích základní přehled o společensko-historickém vývoji v německy mluvících zemích, který jim pomůže respektovat a tolerovat odlišné kulturní hodnoty Kompetence pracovní: zadáváním a kontrolou domácích úkolů utváří u žáků pracovní návyky a vede je k systematické přípravě

13 Konverzace v německém jazyce - sekunda Konkretizovaný výstup Žák: popíše svoje záliby uvede koníčky svých přátel a některých členů rodiny charakterizuje povolání svých rodičů objasní své plány do budoucna a své vysněné povolání vyjmenuje jednotlivé části dne charakterizuje svoji náplň práce během všedního dne objasní svůj denní program o víkendu popíše program dne vybraného člena rodiny nebo kamaráda vyjmenuje několik dopravních prostředků uvede, jakým dopravním prostředkem cestuje nejraději charakterizuje dle obrázků situaci (nádraží, zastávka, letiště) popíše činnosti spojené s přípravou na prázdninovou cestu určí cíl své vysněné cesty uvede lokality, kam jezdí rád v létě a v zimě Konkretizované učivo Volný čas, koníčky Aktivity ve volném čase Koníčky Povolání rodičů Vysněné povolání Plán dne, denní program Činnost během všedního dne Aktivity o víkendu Cestování Dopravní prostředky Na nádraží Vysněná cesta Cesty dle ročních období (k moři, na hory apod.) Cesty po naší vlasti Cestování za příbuznými a kamarády Průřezová témata, vazby a přesahy OSV - Kreativita (samostatná práce individuální texty: koníčky, vysněné povolání) OSV - Komunikace (skupinová diskuse na téma koníčky) OSV - Komunikace (skupinová diskuse na téma denní program) OSV Kreativita; Komunikace (samostatná práce a následná diskuse na téma cestování) MKV - Kulturní diference; Multikulturalita (Odlišnost jiných kultur) VMEGS - Objevujeme Evropu a svět; Evropa a svět nás zajímá Z - průběžně Hodnocení, realizace a poznámky Během celého školního roku se vzhledem k charakteru učiva prolíná ústní a písemné hodnocení ve formě skupinové či individuální. K hodnocení práce žáků je dále využívána samostatná práce, referáty a jiné formy hodnocení

14 Konverzace v německém jazyce - sekunda Konkretizovaný výstup Žák: vyjmenuje několik jídel k snídani, obědu a večeři uvede svá oblíbená a neoblíbená jídla určí několik pokrmů české a německé kuchyně orientuje se v jídelním a nápojovém lístku objedná si jídlo, požádá o zaplacení uvede možnosti rychlého občerstvení Konkretizované učivo Jídlo a pití Pokrmy a nápoje Oblíbená a neoblíbená jídla Česká a německá kuchyně V restauraci Rychlé občerstvení Průřezová témata, vazby a přesahy Hodnocení, realizace a poznámky vyjmenuje několik druhů sportu uvede své oblíbené sporty, jimž se věnuje nebo o které se zajímá určí letní, zimní a celoroční sporty charakterizuje svého oblíbeného sportovce či sportovkyni vyjmenuje několik sportovních disciplín zimních a letních olympijských her uvede, kterým sportům se věnuje při hodinách Tv Sport Oblíbený sport Sport dle ročního období či celoročně Aktivní a pasivní sportování Oblíbený sportovec/sportovkyně Olympijské hry OSV - Psychohygiena (dobrý vztah k sobě samému) OSV - Komunikace (skupinová diskuse sportování) Tv sporty

15 Konverzace v německém jazyce - sekunda Konkretizovaný výstup Žák: uvede význam sportování pro celkovou kondici a zdraví člověka vyjmenuje několik pokrmů zdravé stravy popíše situaci u lékaře / v nemocnici uvede několik druhů nemocí Konkretizované učivo Zdravý životní styl Sportem ku zdraví Zdravá strava Nemoci Průřezová témata, vazby a přesahy OSV - Psychohygiena (dobrý vztah k sobě samému, zvládání stresových situací) Hodnocení, realizace a poznámky charakterizuje hudební žánry a jejich vývoj v průběhu minulého století a počátkem 21. století uvede své oblíbené hudební skupiny či zpěváka/zpěvačku vyjmenuje několik hudebních nástrojů uvede, na jaký hudební nástroj hraje nebo hrál (případně na který hraje jeho kamarád / kamarádka) čte s porozuměním text na téma hudba Hudba Hudba dnes a dříve Hudební styly a skupiny Oblíbený zpěvák, zpěvačka, skupina Hra na hudební nástroje Hudba jako koníček OSV - Komunikace (Samostatná práce hudba jako koníček. Skupinová diskuse) VMEGS - Jsme Evropané (Pozitivní vztah a respekt ke kulturním hodnotám současnosti i minulosti) Hv průběžně

16 Konverzace v německém jazyce - tercie Konkretizovaný výstup Žák: popíše vzorový pokoj a byt podle obrázku nebo fotografie popíše svůj pokoj, byt, dům vypráví o svém budoucím bydlení vypráví o oslavě svých narozenin napíše pozvánku na narozeninovou oslavu orientuje se v programu televize, pojmenuje typy pořadů, charakterizuje je vypráví o svém oblíbeném televizním pořadu pojmenuje součásti oblečení popíše oblečení spolužáka řekne, co si obleče k určitým příležitostem vypráví o svém vztahu k módě Konkretizované učivo Bydlení Popis pokoje, bytu, domu Jak chci jednou bydlet Televize Televizní program a pořady Já a televize Móda Oblečení Já a móda Průřezová témata, vazby a přesahy OSV Kreativita (samostatná práce - popis pokoje, bytu, můj vysněný dům, byt; pozvánka na oslavu narozenin) EV - Vztah člověka k prostředí (diskuse ve skupinách dům budoucnosti) Čj, Ov - průběžně OSV - Komunikace (formulace a prezentace myšlenek a názorů) OSV - Sebepoznání a sebepojetí (samostatná práce - můj oblíbený televizní pořad) MV - Fungování a vliv médií ve společnosti (zpracování, vyhodnocování a využívání podnětů z médií. Skupinová práce s učebnicí - pořady německé televize) Čj průběžně Hodnocení, realizace a poznámky Během celého školního roku se vzhledem k charakteru učiva prolíná ústní a písemné hodnocení ve formě skupinové či individuální. K hodnocení práce žáků je dále využívána samostatná práce, referáty a jiné formy hodnocení

17 Konverzace v německém jazyce - tercie Konkretizovaný výstup Žák: vyjádří svůj názor na uvedené osoby pracuje s reklamním textem cestovní kanceláře, sdělí nejdůležitější informace z tohoto textu vypráví o svém vztahu k cestování vypráví, kam nejraději jezdí řekne, kterou zemi chce navštívit a proč vyhledá další informace ke zvolené zemi a prezentuje je ve třídě Názory Cestování Konkretizované učivo Průřezová témata, vazby a přesahy OSV - Rozvoj schopností poznávání (porozumění sama sobě a vytváření pozitivního postoje k sobě samému; samostatná nebo skupinová práce - co mám dnes na sobě, oblečení mého spolužáka; já a móda) OSV - Poznávání lidí; Komunikace; Kooperace a kompetice (jasná formulace a prezentace myšlenek a názorů; formování dobrých mezilidských vztahů - práce ve skupině, individuální úkol charakteristika osoby) Hodnocení, realizace a poznámky Z, Čj - průběžně

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA D O D AT E K K E Š K O L N Í M U V Z D Ě L Á VA C Í M U P R O G R A M U pro základní vzdělávání Základní školy

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující

Více

4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk

4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 4.10. Doplňující vzdělávací obory Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem je naplňování očekávaných

Více

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce a Český jazyk a literatura ve vybraných ročnících Charakteristika a osnovy nového volitelného předmětu Obchodní

Více

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K 02-ŠVP-Anglický jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 9) 1. 9. 2014 Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získat zájem žáků o cizí jazyk, utvářet pozitivní vztah k tomuto

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Dodatek k SYP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání

Dodatek k SYP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání v Dodatek k SYP ZV č. 1, v " Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání Škola: Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty I Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Nabízí

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty 1.1.3. ANGLICKÝ JAZYK I.ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů - platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ICT9101

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu 5.2 Anglický jazyk Vyučovací předmět anglický jazyk je zařazen do výuky v prvním až čtvrtém ročníku nižšího stupně gymnázia. Vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 3 Přírodopis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Obsah předmětu navazuje

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 1 Informační a komunikační technologie Časová dotace 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 2 hodiny. 6. ročník 1 hodina

Více

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia C.1.07/1.1.00/14.0143 4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Evropská studia 2 2 1 R Předmět Evropská studia realizuje v anglickém jazyce

Více

Anglický jazyk 3.období 6. ročník

Anglický jazyk 3.období 6. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku běžné třídy Vyučovací předmět: Období ročník : Anglický jazyk 3.období 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu V předmětech Pracovní činnosti a Praktické činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č. 1 Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1.

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/0 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Český jazyk vážně i nevážně...6 Seminář z českého jazyka...

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je zařazena na obou stupních ZŠ. Vědomosti

Více

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 DODATEK č. 2 k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012 Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Dokument byl projednán na pedagogické radě dne 10.04.2014 Dokument byl schválen školskou radou dne 2.6.2014

Více

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 školní vzdělávací program I ve mně je lídr č.j.: mand/650/2014. Každý může být úspěšný. Začlenění Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 PLACE HERE I ve mně je lídr č.j.:

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 - 1 - Výběr volitelného předmětu může výrazně ovlivnit míru rozvoje jednotlivých klíčových kompetencí a zcela jistě se výrazně podílí

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - UČÍME SE S AMOSEM Dodatek č. 5, s účinností od. 9. 203 zpracováno podle RVP ZV, verze platná od. 9. 203 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Člověk ve společnosti

Člověk ve společnosti Vyučovací předmět Člověk a společnost Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák 1 a) vyjmenuje symboly našeho

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.:1807/2013-1 Škola: Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Kristina Kolovrátková Koordinátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. Vidím, slyším, cítím - učím se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.: Vidím,

Více

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část A Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Obsah: 1. Identifikační

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

Dramatická výchova ročník TÉMA

Dramatická výchova ročník TÉMA Dramatická výchova ročník TÉMA ČASOVÁ DOTACE 1 Dramatická/divadelní výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní Základy hlasové průpravy, hlasová hygiena VÝSTUP Žák: oboru dramatická/divadelní

Více

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A 04-ŠVP-Matematika-P,S,T,K strana 1 (celkem 11) 1. 9. 2014 P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A Charakteristika předmětu: Matematika vytváří postupným osvojováním matematických pojmů, útvarů, algoritmů a

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 2. stupni navazuje na Anglický jazyk z

Více

M e t o d i c k ý p o k y n

M e t o d i c k ý p o k y n Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. 11818/2005-22 V Praze dne 13.5. 2005 M e t o d i c k ý p o k y n k realizaci rozvojového programu Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 SPOLEČNÁ ČÁST...4 2. Identifikační údaje...5

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností, zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu KULTURNÍ SEMINÁŘ. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu KULTURNÍ SEMINÁŘ. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu KULTURNÍ SEMINÁŘ Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Kulturní seminář Hodiny jsou čerpány z disponibilních

Více

Anglický jazyk - Prima

Anglický jazyk - Prima - Prima Anglický jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 1. - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

.5. Př írodověda 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 5.5.2. začlenění průřezových témat 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence

.5. Př írodověda 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 5.5.2. začlenění průřezových témat 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence 5.5. Přírodověda obsah stránka 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.5.2. začlenění průřezových témat 2 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence 2 5.5.4. formy a metody práce 3 5.5.5. způsoby, formy

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice. Osmileté studium

Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice. Osmileté studium Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice Osmileté studium 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Velikost školy... 6 2.1 Vybavení školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky dalšího dalšího cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Další cizí jazyk je vyučován v šestém až devátém

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA. 5. ročník 1+1disponibilní hodina týdně

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA. 5. ročník 1+1disponibilní hodina týdně Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda 4. ročník 2

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Kontakt se spolužáky Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: oslovuje spolužáky křestním jménem vytváří kamarádské vztahy se spolužáky

Více

NĚMECKÝ JAZYK B2 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk

NĚMECKÝ JAZYK B2 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice (2. ročník) NĚMECKÝ JAZYK B2 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací

Více

5.6. Vlastivěda 1 / 11

5.6. Vlastivěda 1 / 11 5.6. Vlastivěda obsah stránka 5.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.6.2. Začlenění průřezových témat 2 5.6.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.6.4. Formy a metody práce 3 5.6.5. Způsoby, formy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání Charakteristika ŠVP 13. ZŠ v Plzni Škola cesta k poznání" Školní

Více

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) zorganizuje si

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Belgická 25, 120 00 Praha

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník)

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, v návaznosti na Přírodovědu ve 4. a 5. ročníku, rozvíjí a prohlubuje daná témata o specifické poznatky a dovednosti,

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

Dodatek č.1 k II.dílu ŠVP. Úpravy a doplnění osnov předmětu Občanská výchova

Dodatek č.1 k II.dílu ŠVP. Úpravy a doplnění osnov předmětu Občanská výchova Dodatek č.1 k II.dílu ŠVP Úpravy a doplnění osnov předmětu Občanská výchova Platnost dokumentu : od 1. 9. 2013 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené podobě

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 2 k ŠVP NG 4. verze Zpracovány podle: RVP ZV ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy FG Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne 25. 8. 203

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

4. Začlenění průřezových témat

4. Začlenění průřezových témat 4. Začlenění průřezových témat Osobnostní výchova 1. stupeň Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 4. ročník přírodověda Dopravní výchova Turistika Informační a komunikační technologie Seznámení

Více

ANGLICKÝ JAZYK - ve znění standardů platných od 1.9. 2013

ANGLICKÝ JAZYK - ve znění standardů platných od 1.9. 2013 ANGLICKÝ JAZYK - ve znění standardů platných od 1.9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět úzce souvisí

Více

Ročník III. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník III. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdrav Seznámení s novým předmětem Představení nové učebnice Chit Chat Pozdrav, představení sebe sama Rozhovory, poslech Odhaduje a rozpoznává anglické slovo od slova v jiném jazyce rozlišuje učebnici,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o. Školní vzdělávací program pro základní a gymnaziální vzdělávání vypracován podle RVP ZV a RVP G šestiletý program Hlučín 2014 Vize školy V našem plánu vycházíme

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

Dodatek ke školní. kolnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání č. 1. (podle RVP ZV)

Dodatek ke školní. kolnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání č. 1. (podle RVP ZV) Dodatek ke školní kolnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání č. 1 (podle RVP ZV) Název školního vzdělávacího programu: Proč?... Proč ne? Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: osmiletý

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner Vzdělávací obsah směřuje směřujeme k: - získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí,

Více

NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník)

NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník) NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Výuka německého jazyka probíhá s dvouhodinovou týdenní časovou dotací od 6. do 8. ročníku. V 9. ročníku si žáci mohou zvolit pokračování výuky německého

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Očekávané výstupy RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a

Více

Discover English 2. Podklady pro přípravu vzdělávacího obsahu Anglického jazyka v ŠVP

Discover English 2. Podklady pro přípravu vzdělávacího obsahu Anglického jazyka v ŠVP Discover English 2 Podklady pro přípravu vzdělávacího obsahu Anglického jazyka v ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie (metody a formy práce) jsou uváděny pro všechny ročníky společně, vzdělávací obsah pak

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016)

PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016) PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016) pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracovaný podle RVP ZV) pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles)

Více

Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky

Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky I. Identifikační údaje II. Úplnost a vybavení školy III. Charakteristika pedagogického sboru IV. Zabezpečení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-1/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 01. 09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 872/2009-A Název školy: Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Adresa: Omská 1300, 100 00 Praha 10 Identifikátor: 600006646 IČ: 63109026 Místo

Více

Do vyučovacího předmětu Seminář z matematiky a fyziky jsou začleněna tato průřezová témata:

Do vyučovacího předmětu Seminář z matematiky a fyziky jsou začleněna tato průřezová témata: Seminář z matematiky a fyziky Obsahové vymezení Vyučovací předmět Seminář z matematiky a fyziky navazuje na vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Fyzika a Matematika a její aplikace. Vychází také z katalogu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: ŠIKOVNÉ RUCE

Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: ŠIKOVNÉ RUCE Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: ŠIKOVNÉ RUCE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Matematika Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) používá přirozená čísla

Více