1 Pozemní stavební objekt Inženýrský objekt Technická zpráva Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Pozemní stavební objekt...1 2 Inženýrský objekt...1 2.1 Technická zpráva...1 2.1.1 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického"

Transkript

1

2 1 Pozemní stavební objekt Inženýrský objekt Technická zpráva Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Požadavky na vybavení Napojení na stávající technickou infrastrukturu Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování Údaje o zpracovaných technických výpočtech Požadavky na postup stavebních a montážních prací Požadavky na provoz zařízení Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce Výkresová část Statické výpočty Ostatní výpočty Seznam souvisejících předpisů a norem Bezpečnostní a právní předpisy Normy...7

3 1 Pozemní stavební objekt Stavba neobsahuje žádný pozemní stavební objekt. 2 Inženýrský objekt 2.1 Technická zpráva Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Projektová dokumentace řeší nové dešťové kanalizace, které bude vybudována v rámci realizace nové místní komunikace v obci Lahošť, v ulici Polní a to v celkovém rozsahu 86,96m, z čehož stoka dešťové kanalizace bude provedena z kanalizačního potrubí PVC DN250 v provedení SN12 a v úhrnné délce 61,60m. Na kanalizační stoce bude vybudováno 3ks nových revizních šachet, z nichž 2ks budou v provedení DN1000 (montované z prefabrikovaných dílů) a 1ks v provedení DN600 (Š01 typová revizní šachta montovaná z polypropylenových prvku typových šachet DN600). Šachty budou uzavřeny litinovými poklopy DN600 D400 bez odvětrání. Pro sběr dešťových vod z povrchu je navržena kombinace bodových prvků odvodnění (uliční vpusti) a liniových prků (sběrný žlab), kdy liniové prvky jsou navrženy pouze v části, kde nebylo vhodné využít bodové prvky. Celkem je v řešeném povodí rozmístěno 3ks uličních vpustí a sběrný žlab v délce 9,00m. Odvodňovací prvky budou na dešťovou stoku napojeny kanalizačním potrubím PVC DN200 v provedení SN8 a v úhrnné délce 25,36m. Tato kombinace umožní efektivní odvedení srážkových vod z řešeného území do stávající dešťové kanalizace, která se nachází v ulici Švermova a zakončena ve stávající kanalizační výusti v pravém břehu zpevněného koryta potoka Bouřlivce. Celková kapacita stavby: Trubní materiály: Revizní šachty: Uliční vpusti: Sběrný žlab: 86,96 m PVC DN250 SN ,60m PVC DN200 SN8...25,36m DN ks DN ks DN450 mříž D ks BRIKO sir200as...9,00 m Kanalizační stoka Kanalizační stoka, pro odvedení dešťových vod svedených z povrchu 5ks uličních vpustí a sběrného žlabu s integrovanou vpustí, je navržena z kanalizačního potrubí PVC DN250 SN12 v úhrnné délce 61,60. Materiálově bude využito potrubí vysokopevnostní, sendvičové třívrstvé konstrukce, plnostěnné provedení dle STO-AO /2009, zvenčí i zevnitř hladké bez pěnového vylehčení, s naformovaným hrdlem s vloženým dvoubřitým těsněním, které bude vyztuženo kroužkem. Pro snadnou identifikaci trouby v rámci kamerových prohlídek bude vnitřní, bílá, vrstva opatřena popisem typu, druhu a šarže trubního materiálu. Technické parametru trubního materiálu: - 1 -

4 provedení...sendvičové, třívrstvé, plnostěnné dimenze...dn250 kruhová pevnost...sn12 krátkodobý modul pružnosti N/mm 2 dlouhodobý modul pružnosti N/mm 2 (E 50let ) koeficient teplotní roztažnosti...0,08 mm/mk krátkodobá pevnost v tahu (20 C)...44 N/mm 2 dlouhodobá pevnost v tahu (20 C)...25 N/mm2 Pokládka potrubí bude prováděna v otevřeném, zapažením výkopu šíře 1,0 m, na pískové lože tl.0,15 m, které bude rozprostřeno na přehutněnou základovou spáru. V případě zastižení podzemní vody ve výkopu bude základová spára odvodněna dočasnou drenáží, která bude provedena z drenážního potrubí PVC DN100. Zastižená podzemní voda bude z výkopu čerpána do stávající dešťové kanalizace. Do dokončení pokládky bude drenáž zaslepena zeminou. Potrubí bude poté obsypáno pískem a pískový obsyp bude proveden min 0,30 m nad vrchol potrubí (na potrubím pískový zásyp nebude hutněno). Následně bude proveden zásyp výkopu výkopkem až po úroveň 0,63 m pod povrch, tento zásyp bude prováděn po vrstvám max. 0,30 m, které budou řádně hutněny (45 MPa). Poté budou provedeny konstrukční vrstvy dle vzorového příčného řezu skladby komunikace (viz SO 01 komunikace). Revizní šachty jsou navrženy z části, jako montované z prefabrikovaných dílů DN1000 a z části jako typové DN600. Šachty DN1000 (Š2, Š3, Š4 a Š5) v provedení dle výkazu šachetních dílů. Šachta Š01 DN600 bude provedena dle výkresové přílohy s využitím typového soutokového dna (nevyužité vtoky budou zaslepeny originálními záslepkami). Do šachetního dna bude vsazen trubní nástavec DN600 a vrch šachty bude osazen teleskopickým zakončením s osazením poklopu D400 (DN600) blíže viz. grafická příloha. Připojovací potrubí Připojovací potrubí je navrženo z kanalizačního potrubí PVC DN200 SN8 v úhrnné délce 25,36m a to se stěnou kompaktní dle ČSN EN 1401, zvenčí i zevnitř hladké bez pěnového vylehčení, s naformovaným hrdlem s vloženým dvoubřitým těsněním, které bude vyztuženo kroužkem. Pro snadnou identifikaci trouby v rámci kamerových prohlídek je vnitřní stěna opatřena popisem typu, druhu a šarže trubního materiálu. Technické parametru trubního materiálu: provedení...plnostěnné dimenze...dn200 kruhová pevnost...sn8 krátkodobý modul pružnosti N/mm 2 dlouhodobý modul pružnosti N/mm 2 (E 50let ) koeficient teplotní roztažnosti...0,08 mm/mk krátkodobá pevnost v tahu (20 C)...44 N/mm 2 dlouhodobá pevnost v tahu (20 C)...25 N/mm 2 Pokládka potrubí bude prováděna v otevřeném, zapažením výkopu šíře 1,0 m, na pískové lože tl.0,15 m, které bude rozprostřeno na přehutněnou základovou spáru. V případě zastižení podzemní vody ve výkopu bude základová spára odvodněna dočasnou drenáží, která bude provedena z drenážního potrubí PVC DN100. Zastižená podzemní voda bude z výkopu čerpána do stávající dešťové kanalizace. Do dokončení pokládky bude drenáž zaslepena zeminou. Potrubí bude poté obsypáno pískem a pískový obsyp bude proveden min 0,30 m nad vrchol potrubí (na potrubím pískový zásyp nebude hutněno). Následně bude proveden zásyp výkopu výkopkem až po úroveň 0,63 m pod povrch, tento zásyp bude prováděn po vrstvám max. 0,30 m, které budou řádně hutněny (45 MPa). Poté budou provedeny - 2 -

5 konstrukční vrstvy dle vzorového příčného řezu skladby komunikace (viz SO 01 komunikace). V případě připojovacího potrubí UV č.3 bude v části pod konstrukcí vozovky provedeno obetonování betonem C20/25 XF2 v tl. min.0,20m. Revizní šachty DN1000 Prefabrikované šachty DN1000 (Š č.2, č.3) 2ks, budou provedeny dle vzorového řešení a ve skladbě dle výkazu šachetních dílů. Šachty budou sestaveny z prefabrikátů s hrdlem podle normy ČSN EN 1917, dílce pro šachty vyhovují požadavkům ČSN EN 206-1, TKP ŘSD. Prefabrikovaná šachtová dna budou v provedení kompaktním, monolitickém jednolitém z jedné betonové směsi se vsazenými šachetnímu vložkami kompatibilními s trubním vedením, kdy úhel výtoku a vtoků je obsažen ve výkazu šachetním dílů - tabulka šachtových den. Dno bude v provedení s vodotěsným přechodem na svislé části tělesa šachty těsněným elastomerním těsněním dle ČSN K manipulaci budou zabudována závitová pouzdra pro manipulační závěsy. Spojování jednotlivých prefabrikovaných šachtových dílců bude prováděno pomocí elastomerového těsnění dle ČSN EN na špici dílce, přičemž použití pěnových hmot pro těsnění spojů se nepřipouští. Jednotlivé díly šachet budou osazeny ocelovými stupadly DIN s PE povlakem a v dílcích budou pro manipulaci zabudována závitová pouzdra pro manipulační závěsy. Šachty budou uzavřeny vždy poklopem bez odvětrání jehož víko i rám budou ze šedé litiny s mrazuvzdornou betonovou výplní. Beton bude odolný proti posypovým solím. Litina může být bez ochranného povlaku. Dosedací plochy u vík a rámu musí být obráběny (dokonalé dosednutí) a do víka bude zabudována tlumící vložka. Technické parametry prefabrikovaných dílů: světlý rozměr...dn1000 tl.stěny...120mm materiálové provedení betonu...xf4 poklop...dn600 D400 Zemní práce - výkopy pro revizní šachty budou prováděny současně se zemními pracemi pro trubní vedení. Prováděny budou obdobně jako v případě trubního vedení, a to rozšířením výkopu v místě revizní šachty na šíři 2,00m a hloubky dle podélného profilu a tabulky sestavy šachet. Pod prefabrikovaným šachetním dnem bude vždy realizována podkladová betonová deska z betonu C15 tl.0,15m. Revizní šachta DN600 Revizní šachta DN600 (Š č.1) 1ks, bude provedena jako modulová montovaná z typových prvku revizních šachet DN600. Šachtové dno bude z polypropylenu v provedení s kynetou, soutokové (nevyužité vtoky budou uzavřeny originálními záslepkami). Šachta řešena plovoucím samonosným poklopem neseným roznášecím prstencem. Prodloužení revizní šachty bude provedeno z polypropylenového potrubí DN600, uvnitř hladkým, s kruhovou pevností SN4. Spoje modulových prvků budou těsněny pryžovými kroužky dle ČSN Šachta musí odpovídat ČSN EN Šachta bude uzavřena poklopem bez odvětrání jehož víko i rám budou ze šedé litiny s mrazuvzdornou betonovou výplní. Beton bude odolný proti posypovým solím. Litina může být bez ochranného povlaku. Dosedací plochy u vík a rámu musí být obráběny (dokonalé dosednutí) a do víka bude zabudována tlumící vložka. Poklop musí odpovídat ČSN EN 124. Technické parametry dílů: světlý rozměr...dn

6 typ...soutočné kruhová pevnost trubní části...sn4 teplota při pokládce ºC teplota média...max. 80ºC materiálové provedení...polypropylen střední modul pružnosti...min 2000 N/mm 2 koeficient teplotní roztažnosti...0,15 mm/mk Zemní práce - výkopy pro revizní šachty budou prováděny současně se zemními pracemi pro trubní vedení. Prováděny budou obdobně jako v případě trubního vedení, a to rozšířením výkopu v místě revizní šachty na šíři 2,00m a hloubky dle podélného profilu a tabulky sestavy šachet. Pod šachetním dnem bude vždy realizována podkladová betonová deska z betonu C15 tl.0,15m. Uliční vpusti Uliční vpusti jsou navrženy, jako montované z prefabrikovaných dílů DN450 v počtu 3ks a budou provedeny dle vzorového řešení obsaženého ve výkresové příloze vždy s kalovým prostorem na níž bude osazena skruž se vsazenou šachetní vložkou pro PVC DN200 SN8 (připojovací potrubí). Uliční vpusti budou osazeny vtokovou mříží s vtokovým průřezem 910 cm 2 a vzdálenosti mezi žebry 36mm (rám DIN , mříž DIN ). Konstrukčně jsou uliční vpusti UV č.1, 2, 3 a 5 řešeny s kalovým prostorem, bahenním košem. Uliční vpust UV č.4 je navržena jako průtočná bez kalového prostoru a současně bude u tato uliční vpust, vzhledem k výškové konfiguraci, provedena s sníženou konstrukční výškou horního prefabrikovaného dílu (přesná úprava bude provedena na místě zaříznutím). Technické parametry prefabrikovaných díků: světlý rozměr...dn450 tl.stěny...50mm materiálové provedení betonu...xf4 poklop...dn450 D400 Zemní práce - výkopy pro uliční vpusti budou prováděny současně se zemními pracemi pro trubní vedení připojovacího potrubí. Prováděny budou obdobně jako v případě trubního vedení dle hloubky v podélného profilu. Pod prefabrikovaným šachetním dnem bude vždy realizována podkladová betonová deska z betonu C15 tl.0,14m a štěrkové lože tl.0,08m, Sběrný žlab Sběrný žlab v délce 9,00m bude složen z prefabrikovaných tvarovek dle kladečského schématu (1x UV, 8x žlab 1,0m, 1x žlab 0,5m, 1x čelo) z polymerického betonu délky 1,0 m a 0,5m, které se spojují na sucho pomocí per a drážek. Tvarovky budou ukládány do betonového podkladního lože dle vzorových detailů uložení. Žlaby se spodním odtokem jsou zakončeny žlabovými čely, nebo jsou napojeny na vpusti. Při napojení žlabu na integrovanou vpusť bude nejdříve přiložen žlab ke vpusti a podle hloubky žlabu bude odstraněna příslušná předformovaná přepážku na vpusti. Žlaby budou pokládány ve směru šipky (lisovaná na vnější boční stěně tvarovky) orientované k výtoku. Pokládání žlabu se začíná v jeho nejnižším bodě, u výtoku. Následně bude pokračováno proti směru toku (viz. kladecí schéma). Každý žlab se zapasuje na pero a drážku. Žlaby a vpusti budou ukládány do betonového lože vysokého a širokého podle předpokládaného zatížení (viz. detail uložení). Je nutno dbát na to, aby se při osazení nedostala mezi pero a drážku jakákoliv nečistota. Vrchní hrana krycí mřížky musí být uložena 10 mm pod úrovní zpevněné plochy. Při pokládce a hutnění okolních ploch je nutné dát pozor, aby v bezprostřední blízkosti žlabů (cca 1 m) nepojížděla těžká technika. V průběhu stavby doporučujeme žlaby s rošty zakrýt (prknem, lepenkou...), aby před předáním nedošlo ke znečištění stavebním materiálem. Vpusť se osazuje do betonového lože a obetonuje se podle schémat - 4 -

7 platných pro osazení žlabů. S ohledem na funkčnost odvodňovacího systému jako celku je nutno žlaby a vpusti pravidelně čistit!. Sběrný žlab, včetně integrované vpusti, zakryt litinovým vtokovým roštěm můstkovým D400/E600, bez povrchové úpravy. Prefabrikované díly žlabu budou osazeny ve výkopu šíře 1,00 m na betonový základ z betonu C25/30 tl.0,20m, pod kterým bude přehutněna základová spára (45 MPa). Výkop bude následně zasypán dle vzorového příčného řezu a to včetně úpravy pracovní spáry v místě napojení na AB povrch budoucí komunikace (řešena samostatným SO 01 komunikace) Požadavky na vybavení Vybavení podzemních objektů je standardní a odpovídá ČSN EN a DIN Napojení na stávající technickou infrastrukturu Napojení na stávající dešťovou kanalizaci bude provedeno v místě stávající revizní vtokové šachty, která bude zrušena a nahrazena novou Š č.1, přičemž napojení bude řešeno pískovaným hrdlem DN250, které bude zatěsněno ve stávající troubě DN300 s využitím vhodné sírano-vzdorné štěrkové hmoty (např.ergelit) Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování Navržená stavba po dokončení nezmění odvod povrchových vod ani kvalitu podzemních vod Údaje o zpracovaných technických výpočtech S ohledem na navržené řešení a respektování stávající technického řešení nebyly prováděny žádné rozsáhlé výpočty. Ověřena byla pouze kapacita nového trubního vedení s využitím hydraulických tabulek Požadavky na postup stavebních a montážních prací Stavební práce budou zahájeny pokládkou trubního vedení kanalizace a to včetně napojení od revizní šachty Š1 a to ve směru proti toku stoky. Tato skutečnost umožní na možnost následného proplachu a zprovoznění (včetně zkoušky vodotěsnosti) a následně bude provedena montáž štěrbinového žlabu. Po dokončení pokládky jako celku budou provedeny zkoušky vodotěsnosti stavby jako celku v souladu s platnou ČSN. Inženýrské sítě: V rámci předaných podkladů bude dotčena především stávající dešťová kanalizace BET DN300, dále budou stávající inženýrské sítě jejich křížením: vodovod HDPE 63, LT 80, A150 SčVK,a.s. Teplice, kanalizace splašková KTH DN250 SčVK,a.s. Teplice, plynovod STL HDPE 63 RWE GasNet s.r.o., - 5 -

8 nadzemní vedení NN ČEZ Distribuce,a.s., podzemní vedení NN ČEZ Distribuce,a.s., podzemní telekomunikační vedení Telefonica O2 ČR Požadavky na provoz zařízení Stavba bude provozována investorem jako dešťová kanalizace lokálního charakteru Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce Stavba nemá ve své podstatě negativní vliv na životní prostředí. Bezpečnost práce na stavbě je řešena obecně platnými zákony a vyhláškami. 2.2 Výkresová část Výkresová část je v dokumentaci vzhledem ke svému rozsahu umístěna za textovou částí a její skladba je popsána v obsahu stavebního objektu včetně značení čísel příloh. Vytyčovací prvky jsou řešeny výpisem vytyčovacích souřadnic (JTSK), které jsou součástí projektové dokumentace. 2.3 Statické výpočty Vzhledem k rozsahu díla a využití typizovaných částí staveb není nutno provádět kontrolu návrhu konstrukcí statickými výpočty. 2.4 Ostatní výpočty Vzhledem k rozsahu a charakteru díla využití typizovaných částí staveb nebylo nutno provádět žádné další výpočty. 2.5 Seznam souvisejících předpisů a norem Bezpečnostní a právní předpisy 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 20/1966 Sb. zákon ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 174/1968 Sb. zákon ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů 254/2001 Sb. zákon o vodách(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 274/2001 Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů - 6 -

9 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 591/2006 Sb. nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 50/1978 Sb. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Změna: 98/ /1979 Sb. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, Změna: 97/1982 Sb., 551/1990 Sb., 352/2000 Sb. 19/1979 Sb. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, Změna: 552/1990 Sb., 352/2000 Sb. 48/1982 Sb. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 15. dubna 1982 kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, Změna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb. 133/1985 Sb. zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně Změna: 425/1990 Sb., 40/1994 Sb., 203/1994 Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb. 17/1992 Sb. zákon ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí, Změna: 123/1998 Sb., 100/2001 Sb. 22/1997 Sb. zákon ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, Změna: 71/2000 Sb., 102/2001 Sb. 61/2003 Sb. nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, ve znění pozdějších předpisů 428/2001 Sb. vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 20/2002 Sb. vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění pozdějších předpisů 195/2002 Sb. vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů 293/2002 Sb. vyhláška Ministerstva životního prostředí o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, ve znění pozdějších předpisů 590/2002 Sb. vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla Normy ČSN ČSN ČSN EN ČSN ČSN ČSN EN 805 ČSN ČSN Technické výkresy instalace zdravotnětechnické a plynovodní instalace Výkresy inženýrských staveb výkresy kanalizace ( ) Označování výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi Požární bezpečnost staveb zásobování požární vodou Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ( ) Vodárenství požadavky na vnější sítě a součásti Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí Žumpy - 7 -

10 ČSN EN 752 ČSN EN 1610 ČSN ČSN EN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN TNV TNV TNV TNV TNV TNV TNV TNV TNV ( ) Odvodňovací systémy vně budov ( ) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek ( ) Charakterizace odpadů Názvosloví část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady Odvádění a čištění odpad. vod ze zdravotnických zařízení Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží Vodní hospodářství-názvosl.jakosti vod Stokové sítě a kanalizační přípojky. Kanalizační podchody pod dráhou a pozemní komunikací Provozní řád kanalizace. Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení. Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi statický výpočet Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech Sanace vodovodních sítí Obsluha a údržba vodovodních potrubí veřejných vodovodů Provozní řad vodovodu Odlehčovací komory a separátory - 8 -

1. Úvod. 2. Technické řešení

1. Úvod. 2. Technické řešení 1. Úvod Tento objekt projektové dokumentace řeší odvodnění zpevněných a nezpevněných ploch komunikací v rámci projektu výstavby chodníků v Palkovicích. Upozorňuji na skutečnost, že se v trase navržených

Více

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace SO 02_1 _A4.pdf Datum: říjen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Měřítko SO 2 Výtlaky Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02-1 0 Obsah: 1.

Více

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města.

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města. Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO04 - Kanalizace splašková 1. PŘEDMĚT PROJEKTU Předkládaná dokumentace je součástí uceleného celku, jež bude sloužit pro realizaci

Více

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva. Identifikační údaje a) označení stavby Název b) stavebník Jméno / název : Obec Popice Adresa : Hlavní 62, 69 27 Popice Telefon : 725 293 c) projektant Odpovědný

Více

1. Základní údaje stavby

1. Základní údaje stavby - 1 - Technická zpráva 1. Základní údaje stavby Název stavby: Katastrální území: Přípojka kanalizace pro objekt č.p. 49/1 ul. Havlíkova 643033 Horní Jiřetín Dotčené pozemky: - p.p.č. 80/5, Potoční 15/1,

Více

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov Investor : Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ SO 101 KOMUNIKACE SO 102 CHODNÍK

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,

Více

VALTICE ulice Sluneční, sítě technické infrastruktury DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ D-2 SO 02 - KANALIZACE

VALTICE ulice Sluneční, sítě technické infrastruktury DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ D-2 SO 02 - KANALIZACE D-2-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvod Kanalizace je navržena, vzhledem k charakteru kanalizační sítě v obci, jako jednotná. Bude odvádět zejména splaškové odpadní vody z uvažované zástavby. Dešťové vody ze střech,

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek 1. Výstavba nových, výměna, rekonstrukce nebo přeložky stávajících vodovodů: Veškerý

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY POPOVIČKY s. r. o. A. Obecné technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci

TECHNICKÉ SLUŽBY POPOVIČKY s. r. o. A. Obecné technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci Technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci a na vodovodní nebo kanalizační přípojky připojované na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci Popovičky stanovené pro vodovod a

Více

5.2.2. kopaná studna, armaturní šachta...5 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ PLOCHY KLUZIŠTĚ A SPRCH...7 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ BROUZDALIŠTĚ...7

5.2.2. kopaná studna, armaturní šachta...5 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ PLOCHY KLUZIŠTĚ A SPRCH...7 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ BROUZDALIŠTĚ...7 OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. ÚVOD... 3 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 4. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY... 3 4.1. potřeba vody... 3 4.2. dešťové vody... 4 5. zásobování vodou, odkanalizování... 4 5.1. Zásobování

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY LEGENDA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY LEGENDA SRBCE VODOVOD, KANALIZACE Zadávací dokumentace stavby TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY LEGENDA SRBCE VODOVOD, KANALIZACE Členěnní dokumentace a označování standardů: Stavební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 F.7 OBJEKT SO.07 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA Obsah dokumentace:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova Objekt : SO 01 Komunikace a/ Inetnifikační údaje objektu - Úvod Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

OBSAH : 4. PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ... 4. STR. 5. PROVÁDĚNÍ STAVBY... 5. STR. Název stavby :

OBSAH : 4. PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ... 4. STR. 5. PROVÁDĚNÍ STAVBY... 5. STR. Název stavby : Název stavby : OBSAH : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE..................... 2. STR. 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY.................. 2. STR. 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY................ 3. STR. 4. PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ...................

Více

OBEC STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

OBEC STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ ODKANALIZOVÁNÍ OBCE OBEC STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ ODKANALIZOVÁNÍ OBCE MĚSÍČNÍ ZPRÁVA Zhotovitele stavby ÚNOR 2010 1 O B S A H : I. POPIS POKROKU PRACÍ II. III. IV. FOTODOKUMENTACE JAKOST BEZPEČNOSTNÍ STATISTIKY V. SROVNÁNÍ

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD C. TECHNICKÁ

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing.

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing. Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Petra Uhlárová Akce Zakázkové číslo

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz.

IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz. IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz Technická zpráva A. Průvodní zpráva B. Neobsazeno C. Situace stavby C.1

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název stavby: MČ Vinoř Revitalizace území u ul. V Podskalí 2.část Místo stavby: Městská část Vinoř, k. ú. Vinoř Charakter stavby: rekonstrukce, stavba inženýrská Investor stavby:

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY SEZNAM PŘÍLOH. (zak.č. DM 205-1) D.1.4.A-01 - Technická zpráva

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY SEZNAM PŘÍLOH. (zak.č. DM 205-1) D.1.4.A-01 - Technická zpráva DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO HŘBITOV PARC.Č. 1009/2, STARÁ VES U BÍLOVCE SEZNAM PŘÍLOH (zak.č. DM 205-1) D.1.4.A-01 - Technická zpráva D.1.4.A-02

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Tabulky 5.1 Trubní vedení STL 5.2 Plynovodní přípojky z trub PE délky 10 m 5.3 Plynovodní přípojky z trub PE délky 5 m 5.4 Příplatek za trasu ve vozovce 5.5 Trubní vedení STL (20 Plynovody

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

Zajištění a kontrola kvality

Zajištění a kontrola kvality Zajištění a kontrola kvality Všeobecné podmínky Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný Systém zajištění kvality pro všechny své práce (plán kontrol a zkoušek). Systém bude podrobně popsán a k předání

Více

OZNÁMENÍ. O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (doručováno veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/021236/STAV/SU/BO Přerov, dne 8.4.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Titulní list Název stavby: Pasport dešťové kanalizace Místo stavby: obec Nezbavětice Kraj: Plzeňský Okres: Plzeň - jih Charakter stavby:

Více

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO nahlize VHS Brno, a.s. Masná 102, 602 00 Brno VH atelier, spol. s r.o. Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US OBSAH: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 4 B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení... 5 B.2.3. Celkové

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÉ PROFILY, ROZVINUTÉ ŘEZY 06 DEŠŤOVÁ

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 31. 3. 2015 9987-2/DS/15/TI 16. 4. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 862/15/VH a veřejná vyhláška. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení

I. Oznámení II. Usnesení č. 862/15/VH a veřejná vyhláška. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: neuvedena Ze dne: 12. května 2015 Č. j.: SMO/334517/15/OŽP/Mot Sp. zn.: S-SMO/170891/15/OŽP/9 Vyřizuje: Ing. Motal, Surýnek Telefon:

Více

Technická normalizace ve vodním hospodářství. Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s.

Technická normalizace ve vodním hospodářství. Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Technická normalizace ve vodním hospodářství Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Tvorba norem na mezinárodní úrovni (EN, ISO, EN ISO) na národní úrovni (ČSN) na odvětvové úrovni (TNV) Normy ČSN počátek

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038 TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ 1. Identifikační údaje stavby a investora : Název akce : Místo : Parkoviště, Mohelnice, nám. Kosmonautů Mohelnice Katastrální území : Mohelnice parc.

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Soběslav odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav tel. č.: 381 508 111, fax: 381 508 109 e-mail: kubes@musobeslav.cz, http://www.musobeslav.cz Město Veselí

Více

F. 1 Technická zpráva

F. 1 Technická zpráva PD - Splašková kanalizace Rohatce F. Technická zpráva F. Technická zpráva Obsah : A. Základní údaje stavby B. Splašková kanalizace - popis jednotlivých stok - stoka A, B, BA, C, D, Kanalizační výtlak I

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci BŘECLAV Zpevněná plocha u kina 1.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU Název stavby: Investor: Adresa : Katastrální území: Kraj: Zodp. projektant: Druh stavby:

Více

TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY

TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY datum vydání: změnový list č.: profese: 2014-08-28 ZADÁVACÍ LIST 1 DOPRAVNÍ název změny: strana č.: počet stran: Změna dimenze dešťové kanalizace na DN 300v úseku

Více

JINDŘICHOV KANALIZACE A ČOV

JINDŘICHOV KANALIZACE A ČOV OBEC JINDŘICHOV Jindřichov 19, 753 01 Hranice JINDŘICHOV KANALIZACE A ČOV DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A.2.1 POPISY PRACI- KANALIZACE Dokumentace je vypracována podle vyhlášky 230/2012 Sb. kterou

Více

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO nahlize VHS Brno, a.s. Masná 102, 602 00 Brno VH atelier, spol. s r.o. Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Opatovice, stavební úřad Hlavní 170, 753 56 Opatovice Č.j: St.ú.158/733/2007-328-A/5-Bu/185-18 Opatovice, dne: 2.11.2007 E-mail: stavebni@opatovice.cz Telefon: 581 621 209 Navrhovatel: Obec

Více

Spis. zn.: STAV/11/598/Ar Mariánské Lázně, dne 17.3.2011 Č.j.: STAV/11/1038/Ar ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

Spis. zn.: STAV/11/598/Ar Mariánské Lázně, dne 17.3.2011 Č.j.: STAV/11/1038/Ar ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Mariánské Lázně Stavební úřad adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon: 354 922 149, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz Spis. zn.: STAV/11/598/Ar

Více

Povolený způsob likvidace odpadních vod

Povolený způsob likvidace odpadních vod OZNÁMENÍ OBCE PŘEMYSLOVICE O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ v katastru obce Přemyslovice v souladu s platnými právními předpisy a Kanalizačním řádem Vymezení základních pojmů Za

Více

a) trvalá zátopa zasahující na pozemky ( parcely ve zjednodušené evidenci ZE):

a) trvalá zátopa zasahující na pozemky ( parcely ve zjednodušené evidenci ZE): I. vydává povolení podle ustanovení 8 odst. 1 písm.a) bod 2. zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k nakládání s povrchovými vodami k jejich

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov tel: 317 754 111 fax: 317 721 256 e-mail: mubene@benesov-city.cz epodatelna@benesov-city.cz ČÍSLO JEDNACÍ: Vod. 235 35851,35835/2013 SPIS. ZNAČKA:

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX002XUZN* MUHTX002XUZN SPIS.ZN.: OVÚP/10200/2011/Šp Č.J.: MUHT 11975/2011 VYŘIZUJE: Václav

Více

STANDARDY PRO VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

STANDARDY PRO VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY STANDARDY PRO VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Standardy VAS, a.s., divize Třebíč pro vodovodní a kanalizační přípojky jsou zpracovány jako závazná metodika pro všechny stupně projektových dokumentací

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Vodovod Útušice. Místo : k.ú. Útušice. Obec : Útušice. Kraj : Plze ský. Pov.obec : eštice. Stavebník : Obec Útušice,

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Vodovod Útušice. Místo : k.ú. Útušice. Obec : Útušice. Kraj : Plze ský. Pov.obec : eštice. Stavebník : Obec Útušice, TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Vodovod Útušice Místo : k.ú. Útušice Obec : Útušice Kraj : Plze ský Pov.obec : eštice Stavebník : Obec Útušice, Útušice 59, 332 09 Št novice Stupe PD : DPS Stav.objekt : SO 31

Více

F2.5.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F2.5.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Název : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NOVOSEDLY lokalita Mikulovská Investor : Obec NOVOSEDLY, Novosedly 1, 691 82 NOVOSEDLY Stupeň : PD pro SP Část : F2.5 Plynovod, plynové přípojky F2.5.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodp.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE Pro betonové bazény 92 Skimmery 15 l pro betonové bazény 93 Skimmery 17,5 l pro betonové bazény 95 Příslušenství skimmerů pro betonové bazény 97 Skimmery z nerezové oceli pro betonové

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÝ ŚENOV, MIKULÁŠOVICKÁ 324, VELKÝ ŚENOV, 407 78. název stavby OBNOVA KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE VE VELKÉM ŠENOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÝ ŚENOV, MIKULÁŠOVICKÁ 324, VELKÝ ŚENOV, 407 78. název stavby OBNOVA KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE VE VELKÉM ŠENOVĚ stavebník ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÝ ŚENOV, MIKULÁŠOVICKÁ 324, VELKÝ ŚENOV, 407 78 název stavby OBNOVA KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE VE VELKÉM ŠENOVĚ SO 04 STAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE SO 05 STAVBA A OBNOVA

Více

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů. 1 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 2 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 2 3. Údaje o instalovaných výkonech... 2 4. Prostředí... 2 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště Zájmové území se nachází v zastavěném území v prostoru dnešní ulice Věncová v jižní

Více

Prodloužení ulice Jiráskova, Zbraslav, kanalizační a vodovodní řad prodloužení inženýrských sítí II

Prodloužení ulice Jiráskova, Zbraslav, kanalizační a vodovodní řad prodloužení inženýrských sítí II OBEC ZBRASLAV se sídlem Komenského 105, Zbraslav, IČ: 00282910 Prodloužení ulice Jiráskova, Zbraslav, kanalizační a vodovodní řad prodloužení inženýrských sítí II dále jen zadavatel Veřejná zakázka: Prodlloužení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.13; 13.060.10 Červen 2010 ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody Ground water abstraction Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6615 z 1980-02-12 a ČSN

Více

POTRUBÍ PRO ODVODNĚNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

POTRUBÍ PRO ODVODNĚNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB POTRUBÍ PRO ODVODNĚNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB Ultra Rib 2 PP SN10 Ultra Rib 2 PP SN16 Uporol PE-HD/PP SN 4,8 UltraCor PP SN12 DN 150-500 mm DN 150-500 mm DN 600-2200 mm DN 300-600 mm Environment is our challenge

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod, odloučené pracoviště - Palachova 1303, Náchod

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod, odloučené pracoviště - Palachova 1303, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod, odloučené pracoviště - Palachova 1303, Náchod Čj.: 7227/2010/ŽP/Na/Pl/PT Náchod 14. března 2011 Vyřizuje:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s názvem Opravy komunikací a zpevněných cest v areálu Domova pod hradem Žampach

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 11 PDPS 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku

Více

Vlkov Letovice, oprava vodovodního přivaděče. Technická zpráva. nebylo provedeno. Stavba je vytýčena v souřadnicovém systému

Vlkov Letovice, oprava vodovodního přivaděče. Technická zpráva. nebylo provedeno. Stavba je vytýčena v souřadnicovém systému Výškové zaměření stavby JTSK. Trasa : nebylo provedeno. Stavba je vytýčena v souřadnicovém systému Potrubí HDPE, PE 100-RC, typ 2 dle PAS 1075, SDR 11, PN 16 160 / 14,6 mm Potrubí obnovy řešeného vodovod.

Více

Plánovací smlouva. I. Smluvní strany

Plánovací smlouva. I. Smluvní strany Plánovací smlouva dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti uzavřená v souladu s 86, odst.

Více

Vodohospodářské projekty s r.o., Náměstí T.G.Masaryka č.p. 130, Česká Lípa 470 01, IČ 22793186

Vodohospodářské projekty s r.o., Náměstí T.G.Masaryka č.p. 130, Česká Lípa 470 01, IČ 22793186 . OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 1 A.1. Identifikační údaje... 1 A.1.1 Údaje o stavbě... 1 a) název stavby... 1 b) místo stavby... 1 c) předmět dokumentace... 1 A.1.2 Údaje o stavebníkovy... 1 A.1.3 Údaje

Více

Pěšice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Pěšice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Pěšice Kód části obce PRVK: 3609.5314.115.02 Název obce: Řepníky Kód obce (IČOB): 14523 (572209) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53142 Název

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník b) Objednatel projektové dokumentace Obec Smetanova Lhota Smetanova Lhota 85 398 04 Smetanova Lhota IČO: 00250121 DIČ:

Více

JABLONEC NAD NISOU, STŘELECKÁ ULICE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRO č.p. 1067/14

JABLONEC NAD NISOU, STŘELECKÁ ULICE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRO č.p. 1067/14 JABLONEC NAD NISOU, STŘELECKÁ ULICE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRO č.p. 1067/14 Dokumentace pro územní souhlas TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Identifikační údaje... str. 2 2. Úvod... str. 2 3. Podklady... str. 3

Více

0,000 = 217,00 m n.m.

0,000 = 217,00 m n.m. 0,000 = 217,00 m n.m. Hradišťská 407 533 52 Pardubice, Polabiny e-mail: enemo@enemo.cz IČO: 28282604 DIČ: CZ 28282604 Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING OBSAH Centrum vývoje a inovací

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY. Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY. Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299 Místo : RATIBOŘICKÁ 2299, Praha Horní Počernice Projektovaná část : Stupeň : Dokumentace pro výběr zhotovitele Investor : Městská část

Více

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: 2015/149625/STAV/SU/PR

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

D.5 - TECHNICKÁ ZPRÁVA - přípojka pro č.p.95

D.5 - TECHNICKÁ ZPRÁVA - přípojka pro č.p.95 Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA (2.část) Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Arch.č. : 1478-1/13 D.5 - TECHNICKÁ ZPRÁVA - přípojka pro č.p.95 Děčín,

Více

RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE

RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE MÍSTO STAVBY : Kroměříž, m.č. Těšňovice, trať Kamence ZADAVATEL : Autoeden Zedník s.r.o Lesní 331 Vážany, Kroměříž 76701 STUPEŇ DOKUMENTACE : Územní studie Zakázkové číslo

Více

Nástupiště TISCHER a SUDOP

Nástupiště TISCHER a SUDOP MONTÁŢNÍ NÁVOD pro dodávky a montáž stavebních dílců, vyráběných společností ŽPSV a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992. Nástupiště

Více

TITULNÍ LIST. Novostavba RD manželů Ježkových Beroun parc.č. 1410/121. Nad Paloučkem 1715 266 01 Beroun - město. Místo stavby: Beroun kat.č.

TITULNÍ LIST. Novostavba RD manželů Ježkových Beroun parc.č. 1410/121. Nad Paloučkem 1715 266 01 Beroun - město. Místo stavby: Beroun kat.č. TITULNÍ LIST Akce: Novostavba RD manželů Ježkových Beroun parc.č. 1410/121 Stavebník: Manželé JEŽKOVI Nad Paloučkem 1715 266 01 Beroun - město Místo stavby: Beroun kat.č. 1410/121 Stupeň PD: Projekt pro

Více

Znalecký posudek č. 901-11/2014

Znalecký posudek č. 901-11/2014 Znalecký posudek č. 901-11/2014 O ceně vodovodního řadu a kanalizace části díla Inženýrské sítě pro výstavbu RD Hronov - Šedivá Hora na více pozemcích více vlastníků v katastrálním území Hronov, v obci

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Akce Místo stavby Okres Investor : Celková oprava Lesní cesty Chyňavská - Zelená bouda : Chyňava : Beroun : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice,

Více