STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU"

Transkript

1 STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný účelový trvalý Fond Města Žďáru nad Sázavou (dále jen Fond ). Čl. 1 Účel Fondu Fond Města Žďáru nad Sázavou soustřeďuje finanční prostředky města, které jsou poskytovány jednotlivým subjektům, prostřednictvím grantových programů formou dotací a půjček na základě stanovených pravidel a v souladu se schválenými prioritami. Čl. 2 Tvorba Fondu Zdroje Fondu tvoří: a) příděl z rozpočtu města ve výši schválené zastupitelstvem města b) zůstatek Fondu k předchozího roku c) úroky z prostředků Fondu na bankovním účtu d) splátky půjček poskytnutých z Fondu e) jiné finanční prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů) f) vrácené prostředky z nevyčerpaných projektů Čl.3 Vymezení pojmů 1) Grantový program - stanoví formu a zaměření podpory podle aktuálních prioritních oblastí a ekonomických podmínek. Je schvalován zastupitelstvem města. 2) Projekt žadatelem navrhovaný souhrn činností zaměřených k uskutečnění konkrétního cíle, priority a opatření v rámci jednotlivého grantového programu. 3) Podpora dotace nebo půjčka, poskytnutá žadateli na základě podaného a radou města schváleného projektu a po uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí podpory. 4) Rada Fondu = Rada města dohlížecí a monitorovací orgán Fondu pověřený zastupitelstvem a odpovědný za dohled nad využíváním prostředků Fondu. Rada města rozhodovací orgán, je odpovědný za posouzení projektů. Rozhoduje o přidělení a výši podpory před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory. 5) Garant věcně příslušný odbor městského úřadu, odpovědný za zveřejnění grantového programu, příjem a formální posouzení žádostí, komunikaci s žadateli a realizaci podpory. Garant kontroluje plnění jednotlivých Smluv o poskytnutí podpory. V případě nesrovnalostí mezi uzavřenou smlouvou a realizovaným plněním předkládá garant tyto nesrovnalosti k řešení radě města. Čl. 4 Schvalování použití prostředků Fondu a jeho správa 1. Návrh rozpočtu, tvorby a čerpání Fondu, jednotlivé grantové programy a objem prostředků na ně schvaluje Zastupitelstvo Města Žďáru nad Sázavou. Poskytování prostředků z Fondu zabezpečuje Městský úřad v souladu se Zásadami pro poskytování podpory z Fondu, které jsou přílohou tohoto Statutu.

2 2. Zastupitelstvo města pověřuje ke každému schválenému grantovému programu radu města, která rozhodne o přidělení a výši podpory z Fondu na konkrétní projekt v rámci vyhlášeného grantového programu. 3. Prostředky Fondu, jejich rozdělování, čerpání a účelnost využívání podléhají monitorovací činnosti rady města. Rada města předloží každoročně zastupitelstvu města závěrečnou zprávu o čerpání prostředků z Fondu, přehled projektů a hodnocení využití Fondu. Tato zpráva se předkládá zpravidla spolu se zprávou o hospodaření města za uplynulý kalendářní rok. 4. Prostředky Fondu se ukládají a sledují na samostatném bankovním účtu. Správu tohoto účtu zabezpečuje finanční odbor městského úřadu, který zodpovídá za účtování o Fondu a převody finančních prostředků do zdrojů Fondu a provádí převody finančních prostředků příjemcům podpory podle schváleného použití Fondu na základě grantových programů schválených radou města a předaných odboru finančnímu garantem. Čl. 5 Zásady hospodaření s Fondem 1. Výši přídělu finančních prostředků do Fondu z rozpočtu města stanovuje Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou. 2. Výdaje z Fondu lze uskutečňovat jen na schválené grantové programy a do výše prostředků schválených zastupitelstvem na jednotlivé grantové programy. 3. Na poskytování příspěvků a jiného finančního plnění z Fondu není právní nárok. 4. Při čerpání prostředků Fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem Fondu, tímto Statutem, Zásadami pro poskytování podpory z Fondu a s podmínkami, stanovenými pro jednotlivé schválené grantové programy. 5. Zastupitelstvo může použít finanční prostředky z Fondu i mimo ustanovení Zásad pro poskytování podpory z Fondu. 6. Prostředky poskytované z Fondu jsou účelové, podléhají zúčtování s Fondem a kontrole prováděné příslušnými orgány Města Žďáru nad Sázavou. 7. Subjekt, který je příjemcem podpory z Fondu, musí při čerpání dotace postupovat v souladu s uzavřenou smlouvou, příslušnými zákony (zák. 320/2001 Sb. O finanční kontrole) a obecně závaznými předpisy. Čl. 6 Závěrečná ustanovení Tento Statut Fondu Města Žďáru nad Sázavou nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Města Žďáru nad Sázavou dne

3 FOND MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZÁSADY pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou Příloha Statutu Města Žďáru nad Sázavou Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou (dále jen Zastupitelstvo ) jako správce Fondu Města Žďáru nad Sázavou (dále jen Fond ) stanoví tyto zásady, které upravují základní přístupy k poskytování finančních prostředků (podpory) z Fondu: A. VZNIK A OBSAH FONDU A.1. Fond byl zřízen usnesením Zastupitelstva Města Žďáru nad Sázavou dne A.2. Fond soustřeďuje finanční prostředky, které Město Žďár nad Sázavou poskytuje na základě Zásad a v souladu se schválenými prioritami různým subjektům. Zastupitelstvo stanoví a schválí podle aktuálních prioritních oblastí a ekonomických podmínek grantové programy. Cílem Fondu je: - transparentní a systémová podpora v souladu se zájmy města - zapojení velkého množství subjektů do aktivit vedoucích k rozvoji města - trénink subjektů na systém a pravidla podávání grantů - poskytování prostředků na jednotlivé programy a jejich vyhlašování nezávisle na rozpočtovém roku B. GRANTOVÉ PROGRAMY B.1. Tvorba a předkládání programů B.1.1 Návrh na vyhlášení grantového programu předkládá Zastupitelstvu Rada města. B.2. Schvalování programů B.2.1 Návrh na vyhlášení grantového programu schvaluje Zastupitelstvo. B.2.2 Návrh grantového programu obsahuje vždy následující informace: 1. Název programu 2. Celkový objem finančních prostředků 3. Vyhlášení cíle, dílčího cíle 4. Cíl programu 5. Popis a rozsah programu 6. Příjemci podpory 7. Lokalizace projektů 8. Přijatelné a nepřijatelné výdaje 9. Základní a specifická kritéria pro posuzování projektů 10. Minimální a maximální výše příspěvku 11. Minimální podíl příjemce podpory 12. Časový harmonogram realizace projektu 13. Platební podmínky

4 14. Termíny a podmínky podání projektů 15. Odpovědnost za realizaci podpory (garant programu) B.3. Vyhlášení programů Vyhlášení grantového programu formou výzvy k předkládání projektů bude obsahovat informace obsažené v bodech článku B.2.2 těchto Zásad, náležitosti žádosti o poskytnutí podpory, strukturu této žádosti a další nezbytné informace organizačně-technického charakteru. C. ŘÍZENÍ FONDU C.1. Rozhodování o poskytnutí podpory C.1.1. Zastupitelstvo schvaluje grantový program. Dále určí příslušný odbor městského úřadu, který bude garantem grantového programu. Rada města ve spolupráci s garantem posoudí přijaté žádosti o podporu a provedou výběr projektů. Rada města rozhoduje o přidělení a výši finanční podpory konkrétním příjemcům na základě vyhodnocení jejich projektů. C.1.2. Podpora se přiznává včetně stanovení základních podmínek usnesením rady města v rámci prostředků Fondu schválených pro jednotlivý grantový program. C.1.3. Každý člen rady města prokáže nestrannost při rozhodování. V případě strannosti (střetu zájmů) se nezúčastní projednávání a hlasování o projektu. C.2. Čerpání podpory C.2.1. Poskytování prostředků z Fondu zabezpečuje Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou v rámci Zastupitelstvem stanovených závazných objemů prostředků pro jednotlivé grantové programy. C.3. Dohlížecí a monitorovací orgán Fondu C.3.1. Rada města monitoruje rozdělování, čerpání a účelnost využití prostředků z Fondu. Rada města předkládá Zastupitelstvu závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu, která obsahuje přehled projektů a jejich zhodnocení a dále celkové hodnocení využití Fondu. Tato zpráva je zpravidla předkládána současně se zprávou o hospodaření města za uplynulý kalendářní rok. D. ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PODPORY D.1. Obecné podmínky pro poskytnutí podpory D.1.1. Fond je otevřený všem oprávněným osobám (subjektům) na základě rovnosti. Okruh možných příjemců podpory stanoví podmínky jednotlivých grantových programů. D.1.2. Na poskytnutí podpory není právní nárok. Poskytnutím podpory se nezakládá ani nárok na poskytnutí další podpory z Fondu, jiných zdrojů městského rozpočtu, nebo městských fondů v případě, že podporovaná akce nebo projekt bude pokračovat i v dalších letech. D.1.3. Podpora je přísně účelová a její čerpání je vázáno na financování akce, na kterou byla poskytnuta. Poskytuje se v souladu s podmínkami jednotlivých grantových programů. Příspěvek podléhá zúčtování s Fondem za podmínek stanovených daným programem. D.1.4. Žadatel je přímo odpovědný za přípravu a vedení projektu, není-li stanoveno jinak. D.1.5. Po přiznání podpory bude s každým příjemcem uzavřena smlouva o poskytnutí podpory. D.2. Žádost o poskytnutí podpory D.2.1. Žádost o podporu lze podat pouze písemně, pokud podmínky jednotlivého grantového programu nestanoví jinak, a to zpravidla prostřednictvím podatelny městského úřadu do termínu stanoveného v podmínkách grantového programu. Postup, lhůty a formuláře žádostí o poskytnutí

5 podpory, možné nosiče informací, popřípadě povinné přílohy žádostí a osnovy projektů, budou stanoveny podmínkami jednotlivých grantových programů. D.2.2. Město Žďár nad Sázavou zveřejní vyhlášení příslušného grantového programu na webové stránce města a dále pak zpravidla prostřednictvím nezávislého tisku, vlastních tiskovin či jinými dostupnými prostředky tak, aby byla zajištěna široká informovanost o možnosti získat podporu z Fondu. Město dále zveřejní na své webové stránce formuláře žádostí a podrobné podmínky grantového programu. Zodpovědnost za zveřejnění mají garanti jednotlivých programů. D.2.3. Zastupitelstvo může ve výjimečném případě stanovit jinou instituci pro příjem žádostí, než je uvedeno v těchto Zásadách (např. k tomu zřízenou agenturu). D.2.4. Fond nehradí žadatelům náklady spojené s vypracováním a předložením žádosti. D.2.5. Po otevření obálek garant zaregistruje všechny žádosti. D.2.6. Garant posoudí žádost z hlediska kompletnosti a splnění všech formálních náležitostí. D.2.7. V případě neschválení žádosti si žadatel může do 3 měsíců po oznámení vyžádat vrácení podkladů. D.3. Základní kritéria pro posuzování projektů Nutná základní kritéria pro posuzování projektů jsou: a. soulad projektu s Programem rozvoje města, popř. s dalšími rozvojovými plány a programy b. soulad projektu s vyhlášeným grantovým programem c. připravenost a realizovatelnost projektu d. prokazatelné využití poskytnutých prostředků ve prospěch rozvoje města e. reálný a průhledný rozpočet nákladů f. soulad projektu s obecně platnými právními předpisy g. důvěryhodnost předkladatele a jeho schopnost akci spolufinancovat a realizovat D.4. Specifická kritéria pro posuzování projektů Specifická kritéria pro posuzování projektů jsou stanovena podmínkami jednotlivých schválených grantových programů. E. ČERPÁNÍ PODPORY E.1. Smlouva o poskytnutí podpory E.1.1. Na základě usnesení rady města uzavře Město Žďár nad Sázavou s žadatelem písemnou smlouvu o poskytnutí podpory, předloženou garantem, dle obecně platných předpisů. Smlouvu za město podepíše starosta či jeho statutární zástupce. Nesplní-li žadatel podmínky, stanovené usnesením, město smlouvu neuzavře. E.1.2. Smlouva obsahuje podmínky, za kterých se podpora poskytuje, zejména výši a formu podpory, účel použití, lhůty a způsob čerpání prostředků Fondu, kritéria pro posouzení výsledků, způsob a termín vyúčtování, lhůty a podmínky vrácení podpory, případně její části v případě neplnění smluvních podmínek včetně výše sankcí a důvodů pro odstoupení od smlouvy. E.1.3. Čerpání prostředků z Fondu je možné až po uzavření smlouvy. E.2. Odpovědnost příjemce podpory E.2.1. Příjemce podpory je povinen poskytnuté prostředky z Fondu použít v souladu se smlouvou a k účelu, na který mu byly poskytnuty. E.2.2. Způsob použití a vyúčtování podpory podléhají kontrole orgánů města. E.2.3. Pokud příjemce podpory poskytnuté prostředky ve stanoveném časovém rozmezí nevyčerpá, odvede jejich zůstatek do Fondu při finančním vypořádání podpory.

6 E.2.4. Příjemce podpory v závěrečném vyúčtování prokáže zajištění spolufinancování. Zároveň s vyúčtováním předloží příjemce podpory závěrečnou zprávu, ve které uvede vlastní hodnocení projektu především z hlediska jeho prokazatelných dopadů na rozvoj dané oblasti. Vyúčtování a závěrečná zpráva bude podána nejpozději do 30 dnů po ukončení projektu k rukám vedoucího toho odboru městského úřadu, v jehož gesci se program realizuje. F. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ F.1. Podle těchto Zásad se postupuje ode dne jejich schválení Zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou dne

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová ze dne 9.12.2014 Zastupitelstvo obce Zašová schválilo tato pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová: Čl. I Úvodní

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku) Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 Městská část Praha 20 (dále též poskytovatel

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 FOND VYSOČIN Y Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 1 Obsah Článek 1 Základní pojmy... 3 Článek 2 Zásady pro

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 4 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 30. 6. 2010 DATUM ÚČINNOSTI: 1. 8. 2010 2 Obsah: ÚVOD

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu integrace romské komunity v roce 2014 V Praze dne 15. 10. 2013 č.j.:msmt

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Č. j.: 5515/2011-27 III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb.,

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více