OBEC HUSLENKY. Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC HUSLENKY. Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 29. 8. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu"

Transkript

1 Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek, Mgr. Jarmila Kopecká, Schildberger Tomáš, Bc. Schön Martin, Václavíková Jana, Vozák Antonín ml., Vozák Antonín st., Zádilský Jaromír, Hrňa Jaroslav, Rožnovják Gustav, Světinský Jiří, Neomluveni: Orság Ladislav, Ing. Straděj Zdeněk Začátek: hod Zapisovatelka: Jitka Hajdová 1. Zahájení: Pan starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce a přivítal přítomné. Konstatoval, že dnešní zasedání bylo řádně svoláno a byli pozváni všichni členové OZ. V době zahájení zasedání je z 15-ti členů OZ přítomno 13 členů OZ a tudíž dnešní zasedání je schopno jednat a usnášet se. K usnesení OZ č. 5 ze dne nebyla na OÚ vznesena ani jedna připomínka, tudíž je platné. Program: viz pozvánka Starosta navrhuje rozšířit a upravit program Upravit text v bodě č. 6 Zastřešené posezení odpadkový koš, rozsocha s informační tabulí a stojan na kolo podél trasy cyklostezky na katastru obce Huslenky za správně: A jsme tu bikeři čas si oddýchnuť. Bod č. 8 zařadit do programu před bod č. 6 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Huslenky a SŽDC tento bod zařadit jako bod č. 11 Zvolení zástupce pro spolupráci s odborem pro územní plánování při MěÚ Vsetín tento bod zařadit jako bod č. 12 Zastupitel pan Světinský žádá zastupitele o vypuštění bodu č. 10 z programu: hlasování k doplnění programu: pro 13 proti 0 zdržel se 0 2. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise, určení zapisovatele Volba ověřovatele zápisu - navrženi: Zapisovatelka: Mgr. Jarmila Kopecká Jana Václavíková Jitka Hajdová Volba návrhové komise navrženi: předseda: Mgr. Helena Jurčíková členové: Jiří Světinský, Jaromír Zádilský Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Huslenky určuje ověřovateli zápisu paní Mgr. Jarmilu Kopeckou a paní Janu Václavíkovou a návrhovou komisi ve složení Mgr. Helena Jurčíková, Jiří Světinský a Jaromír Zádilský zapisovatelem určuje slečnu Jitku Hajdovou hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 2 Usnesení č. 1 bylo schváleno 3. Kontrola usnesení a zápisu 5. zasedání OZ ze dne Na základě schváleného programu jednání OZ podávám zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání ZO. K usnesení z minulého zastupitelstva č. 3 nebyla vznesena ani jedna připomínka, tudíž je platné. Ověřovatelé zápisu: Ing. Radomír Kořenek a Antonín Vozák ml. nevznesli námitek k zápisu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí platnost usnesení č. 5 ze dne 20. června zasedání ZO stránka 1 (celkem 6)

2 4. Záměr prodeje části pozemku par.č. 6690/1 v k.ú. Huslenky Dne p. Kořenek Josef si nechal vyměřit hranice pozemku. U vyměření byl přítomen starosta obce. Hranice pozemku zaměřena bez připomínek. Po zaměření hranice doručil p. Kořenek žádost na odprodej části pozemku z parcely číslo 6690/1 viz snímek. Rada obce byla se žádosti seznámena a postupuje tuto žádost k projednání členům OZ Místostarostka obce Mgr. Helena Jurčíkova čte žádost pana Kořenka Starosta obce - sděluje zastupitelům obce, že tato žádost na přání pana Kořenka je zařazena mezi první body jednání, z důvodu aby žadatel pan Kořenek mohl se dané problematice samostatně vyjádřit. Doposud se pan Kořenek nedostavil Jaroslav Hrňa p. Kořenek stavil čerpací stanici na cizím pozemku, na tomto místě máme septik, nebudeme mít příjezd k OÚ, zimní údržba, benzínku stavil později, jako obecní úřad, plynové nádrže si mohl dát na druhou stranu, kde je lepší přístup Mgr. Helena Jurčíková souhlasí s p. Hrňou, obec navíc musí vyhlásit záměr prodeje, na který se může přihlásit kdokoliv Gustav Rožnovják udělala se mu příjezdová cesta, nebude manipulační prostor kolem obce Starosta obce závěrem k tomuto bodu konstatuje, že pan Kořenek ani dnes nevyužil možnosti své požadavky osobně vysvětlit celému zastupitelstvu obce Zastupitelstvo obce Huslenky doporučuje vyhlásit záměr prodeje par. č. 6690/1 v k.ú. Huslenky hlasování: pro 0 proti 13 zdržel se 0 Návrh usnesení byl zamítnut Usnesení č. 2 bylo schváleno ve znění: Zastupitelstvo obce Huslenky nedoporučuje vyhlásit záměr prodeje par. č. 6690/1 v k.ú. Huslenky 5. Zřízení věcného břemene na par. č /1, 16344/2,16344/3 vše v k.ú. Huslenky Smlouva o zřízení VB mezi obcí Huslenky a ČEZ distribucí, a.s. Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, IČ: v k.ú. Huslenky na dotčených par.č /1,16344/2,16344/3 lokalita U Hrňů Losové nová výstavba. Starosta obce podrobně vysvětlil lokalitu (U Hrňů Losové) kde věcné břemeno je zřízeno nová výstavba rodinných domů. Za věcné břemeno se zřizuje úplata 1000 Kč Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje zřízení věcného břemene na par. č /1, 16344/2, 16344/3 vše v k.ú. Huslenky mezi obcí Huslenky a ČEZ distribucí, a.s. Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, IČ: Usnesení č. 3 bylo schváleno 6. Spolupráce s partnerskou obcí ze SR Oravská Lesná v rámci Přeshraniční spolupráce SR a ČR oblast podpory fond mikroprojektů Tato nejmladší oravská obec leží na rozhraní Oravy, Kysúc a Polska, v malebném prostředí Slovenských Beskyd a Oravské Magury, kde pramení i řeka Biela Orava. Díky překrásní scenérii, scenérií a výborným sněhovým lyžařským podmínkám, je obec lákadlem pro turisty hlavně v zimním období. Lyžařům jsou k dispozici dva lyžařské vleky, jako i terény vhodné na běžecké lyžovaní. Vydatné sněhové srážky umožňují lyžovaní na přírodním sněhu až do poloviny dubna. Naše webová stránka vás bude informovat o nabídce služeb a zajímavostech obce S touto obcí hodláme podat projekt, viz bod. 6 (původního programu jednání OZ (bod 7 zápisu) a dále připravujeme projekt na dokončení cyklostezky a to úseky od Střelnice po cestu Hrachoveček a druhý úsek od silnice II/487 od Sniegoňů po lávku přes řeku Bečvu. Podmínkou je spolupráce nejen na projektech, ale i v návštěvě obou partnerských obcí u příležitosti oslav, kulturních a společenských akcí. V rámci projektu budou obce vzájemně spolupracovat a cyklistům či občanům bude navzájem představena partnerská obec. 6. zasedání ZO stránka 2 (celkem 6)

3 Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje vzájemnou spolupráci s partnerskou obcí ze SR Oravská Lesná Usnesení č. 4 bylo schváleno 7. Projekt přeshraniční spolupráce A jsme tu bikeři čas si oddýchnuť Připravovaný projekt společně s obcí ze SR Oravská Lesná vybudování odpočinkových míst dle schematického nákresu celkem 4 místa. Projednáno s Povodím připravena Smlouva o nájmu, projednáno s p. Burdíkovou (N. H.) nájemní smlouva podepsána na 10 let. Odevzdání projektu do v rámci OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR, spoluúčast obce 15% u SR 5%, včetně doprovodných aktivit. Antonín Vozák st. proč se nepostaví odpočinkové místo blíže střelnici? Tomáš Schildberger pozemek je soukromý, nyní je odpočívadlo umístěno na obecním pozemku Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje předložení žádosti o FP v rámci OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR, oblast podpory 1.6 Fond mikroprojektů za účelem realizace mikroprojektu A jsme tu bikeři čas si oddýchnuť. Partneři projektu: Obec Huslenky, Obec Oravská Lesná Zastupitelstvo schvaluje zabezpečení realizace mikroprojektu v případě schválení žádosti o FP zajištění předfinancování. Zastupitelstvo schvaluje spolufinancování ve výši 15% z celkového rozpočtu projektu. Celkový rozpočet mikroprojektu ,02 Kč, tj ,15 EUR 15% spolufinancování ,79 Kč, tj ,13 EUR Usnesení č. 5 bylo schváleno 8. Finanční půjčka pro Farní sbor ČCE Huslenky ve výši Kč na realizaci obnovy zvonů - Projekt z Programu LEADER prostřednictvím Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko na poskytnutí půjčky ve výši Kč na realizaci oprav zvonů. Projekt je financován z Programu LEADER prostřednictvím Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko. RO doporučuje schválení půjčky Gustav Rožnovják - jde o překlenovací úvěr na určité období? Starosta obce ano jde o překlenovací úvěr, po realizaci a kontrole budou finanční prostředky vráceny na účet farního sboru a poté na účet obecního úřadu, vše bude ošetřeno Smlouvou o půjčce Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje finanční půjčku pro Farní sbor ČCE Huslenky ve výši Kč na realizaci obnovy zvonů - Projekt z Programu LEADER prostřednictvím Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko Usnesení č. 6 bylo schváleno 9. Zpráva finančního výboru: Zprávu o činnosti finančního výboru přednesl předseda p. Antonín Vozák ml. Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí zprávu finančního výboru 10. Projekt - Čistá řeka Bečva II p.mgr. Jurčíková seznámila zastupitele obce s momentální stavem na ČřB II 6. zasedání ZO stránka 3 (celkem 6)

4 Jsou podepsány smlouvy se všemi majiteli kromě pozemku majitele pana Trtíka (sběrač) Ptá se, zda se pan Trtík nerozmyslel Antonín Trtík měli jste se jít podívat na místo činu, všechny vesnice mají svojí čističku, čistička stoji max Kč, opravuji 35 mil. Kč Gustav Rožnovják v kterém roce budovaly ostatní obce čističky Antonín Trtík před 5 lety Gustav Rožnovják čističku v dnešní době již nejde profinancovat Mgr. Helena Jurčíková z hlediska územního plánu nelze v těchto místech čističku postavit (neurbanizované území/zemědělská půda), varianta s čističkou nejde postavit, platný územní plán s ní nepočítá a nový také ne. Pokud chceme akci ČŘB II profinancovat z peněz EU, musíme ji stavět legálně, ne načerno, tj. na základě platné legislativy a ve lhůtě, kdy je možné dotace získat. Teď nemáme čas vyřizovat čističku a ani to není možné, protože dochází ke změně celého územního plánu Huslenek, kdy starý územní plán už nejde nijak měnit a nový ještě není schválený, takže z hlediska územního plánování, jako základní podmínky pro stavbu čehokoliv, stavba čističky není možná. Na ploše, která není dle územního plánu vymezena pro stavbu budov, prostě postavit nejde a to ani čistička. Vysvětluji to tak, že to nejde pochopit? Antonín Trtík - územní plán se může předělat, kdyby to vedlo podél cyklostezky, je napojeno i údolí Škrádné Mgr. Helena Jurčíková kvůli Vám nebude odkanalizované nic. Vy jste koupil ty pozemky proto, aby se odkanalizovalo Škrádné? Antonín Trtík dělali jste tři varianty projektu Mgr. Helena Jurčíková když kanalizace půjde v cyklostezce, rozbijeme cyklostezku a půjdeme v 8 metrové hloubce - navrhuje schůzi v restauraci s projektanty a s lidmi, kteří mají být odkanalizováni Antonín Trtík zdůvodněte to, že se tam už 2 roky nechcete sejít Antonín Vozák ml. co tam uvidíme? Mgr. Helena Jurčíková pozemek byl zakoupen schválně, myslíte na lidi v Huslenkách? Antonín Trtík kanalizace klidně mohla vést podél cyklostezky Mgr. Helena Jurčíková - jste odborník na tyto věci, vlastníte firmu, která se tímto zabývá, a proto musíte vědět, že z hlediska funkčnosti a nákladů je pro kanalizaci nejlepší ta trasa, která je naprojektována přes vaše pozemky podél Bečvy. Antonín Trtík - není nejlepší pro lidi a pro obec Huslenky Antonín Vozak st. proč jsi to neprosazoval před pěti lety, když jsi seděl v zastupitelstvu, obec již mohla být částečně odkanalizována Antonín Trtík neumíte jednat, jste jak za komunistů Paní Ilešová mě jde přes pozemek voda a plyn a nevadí mi to, v obci se řekne jméno Trtík a občanům naskakuje všem kopřivka Antonín Trtík a když se řekne tvoje jméno tak taky občanům naskakuje kopřivka Starosta obce - v krajním termínu před možným odevzdáním projektu bude svoláno ZO a budou pozváni občané, kteří by měli být odkanalizování. Pokud nebude souhlas všech majitelů, hrozí nebezpečí, že obec Huslenky nebude odkanalizována Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí informaci o průběhu projektu ČřB II 11. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Huslenky a SŽDC Jedná se o vodovod na Lánech, žádost o dotaci nového vodovodního řádu, vodovod byl udělán, ale nebyl projekčně zpracován, vodovod se nyní pasportizuje. Musíme zřídit věcné břemeno Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi subjekty obcí Huslenky a SŽDC v rámci stavby Huslenky vodovod na Lánech na pozemku parc. č /1 v k.ú. Huslenky Usnesení č. 7 bylo schváleno 6. zasedání ZO stránka 4 (celkem 6)

5 12. Zvolení zástupce pro spolupráci s odborem pro územní plánování při MěÚ Vsetín p. Mgr. Jurčíková seznámila zastupitele obce s daným problémem při zvolení zástupce pro spolupráci s odborem pro územní plánování při MěÚ Vsetín, kdy v ZO č. 2 byl zvolen zástupce p. Mgr. Helena Jurčíková. Dané zvolení je formálně nedostačující, v usnesení musí být uvedeny určité zákony. Mgr. Helena Jurčíková čte správné usnesení. Zastupitelstvo obce Huslenky určuje Mgr. Helenu Jurčíkovou, člena zastupitelstva obce Huslenky, aby spolupracovala s pořizovatelem odborem územního plánování, stavebního řádu a dopravy Městského úřadu Vsetín, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen stavební zákon ) Dle 47 odst. 1 a 4 stavebního zákona při zpracování a úpravě návrhu zadání územního plánu Huslenky včetně jeho změn a při zpracování a úpravě návrhů zadání změn územního plánu sídelního útvaru Huslenky Dle 49 odst. 1 stavebního zákona při zpracování návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Huslenky včetně návrhu rozhodnutí o výběru výsledné varianty řešení a při zpracování návrhů pokynů pro zpracování návrhů změn územního plánu sídelního útvaru (územního plánu) Huslenky včetně návrhu rozhodnutí o výběru výsledné varianty řešení Dle 53 odst. 1 stavebního zákona při vyhodnocení výsledků projednání a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu územního plánu Huslenky a při vyhodnocení výsledků projednání a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu změn územního plánu sídelního útvaru (územní plán) Huslenky Usnesení č. 8 bylo schváleno 13. Informace o investičních akcích probíhající a připravující: a) budova ZŠ příprava projektu na zateplení a výměnu oken na statické zabezpečení budovy b) sběrný dvůr projekt odevzdán, rozdělen na projekt sběrný dvůr a kompostárnu c) víceúčelové hřiště práce probíhají dle harmonogramu do konce října vše hotovo d) parkoviště u ZŠ dokončovací práce, zaměření skutečného stavu, odevzdáni do poloviny října e) povodňové škody oprava komunikací, vodních toků a mostů práce započaly f) Cyklostezka Bečva příprava projektu (2 úseky) + A jsme tu bikeři čas si oddýchnuť g) budova bývalé MŠ údolí nabídka na pronájem, jiné využití h) Huslenské slavnosti 2011 příprava, budou probíhat v sobotu Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí informace starosty obce o průběhu probíhajících a připravujících se investičních a neinvestičních akcí. 14. Připomínky zastupitelů a občanů Mgr. Helena Jurčíková informuje zastupitele obce o územním plánu, při nastoupení do funkce již nemohla zasahovat do územního plánu, nový ÚP se ještě neprojednával u dotčených orgánů, nyní se budou vyjadřovat dotčené orgány (neví se jak se dotčené orgány vyjádří), poté půjde plán na územní plánování do Zlína, poté bude plán vyvěšen na obci kdy budou moct podat připomínky a námitky občané, schválení nového územního plánu bude trvat minimálně rok, v této chvíli platí starý územní plán, pokud se nepodaří odsouhlasit územní plán do roku 2015, tak nebude žádný územní plán, obec do územního plánu nemůže nyní nijak zasahovat Antonín Vozák ml. v říjnu bude stavba hřiště dokončena, kdo se bude o hřiště starat? Vyvolat jednání s TJ Sokol už nyní Starosta obce nebude doděláno parkoviště a dětské hřiště z důvodu získání dotací jen na menší částku, vlastník bude obec Huslenky, musí se najít cesta s TJ Sokol, abychom mohli používat kabiny. Čeká se, až se 6. zasedání ZO stránka 5 (celkem 6)

6 dokončí stavba, poté vyjednávat s výborem TJ Sokol. Vstup na hřiště bude zdarma. Na nejbližším jednání RO zavolat předsedu TJ Sokol. Gustav Rožnovják kamarád podnikatel má německou firmu, která byla ochotna udělat pro celou cyklostezku dopravní značení, v rámci všech obcí od Vsetína po Velké Karlovic. Značení již uděláno, mohlo by se zjistit co je ještě potřeba udělat na cyklostezce? Já bych se dohodl s firmou o možnosti financování dodělávek. Starosta obce byla by možnost zafinancování dopravního značení okruhu Huslenek a projednat s vedením VHV s možností profinancování v ostatních obcí Tomáš Schildberger splav pod bratřejůvským mostem? Starosta obce Povodí Moravy bylo na místě samém, během podzimu se budou rekonstruovat určité úseky Bečvy, upraví kameny u splávku, jinak je splávek dobrý Antonín Vozák ml. plot na škole je vyviklaný, děti prolézají na ulici Starosta obce žádá vedení SOH s.r.o. prostřednictvím Tomáše Schildbergera o opravu plotu do zahájení školního roku Antonín Trtík nepochopím jedno, musí přijít projektant, který opravu mostu v Bratřejůvce nakreslil, ty kameny jsou malé, celý den to bagroval, kdo to bude platit Starosta obce obec to platit nebude, je to v rámci reklamace, je to v rámci povodňových škod 15. Závěr Starosta obce poděkoval členům OZ za účast a zasedání ukončil v 18:35 hod. Ukončení: hod Zapsala: Jitka Hajdová Zápis byl vyhotoven dne Ověřeno dne: Ověřeno dne: Mgr. Jarmila Kopecká ověřovatel zápisu Jana Václavíková ověřovatel zápisu Mgr. Helena Jurčíková místostarostka Oldřich Surala starosta obce 6. zasedání ZO stránka 6 (celkem 6)

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček Z Á P I S z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 17.12.2014 v 16.00hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Horký Pavel Mgr., Chladová Hana, Ing. Ivan Indráček, Kořínek Jaroslav, Ing.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina

ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina K bodu č. 1 Zahájení Ing. Ondřej Hudec zahájil II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 -

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 - Zápis z jednání ZO č. 6/2010 ze dne 7.10.2010-1 - P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 7.10.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení (místostarosta)

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20.3.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter,

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

6. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.12.2013

6. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.12.2013 Z á p i s 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 10.12.2013 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 5. 6. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 5. 6. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 5. 6. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezentační listiny 13 členů Krátkodobě omluveni:

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více