Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy"

Transkript

1 Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 3046 ze dne k návrhu působnosti členů Rady hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy I. zrušuje usnesení Rady HMP č ze dne , ve znění usnesení Rady HMP č ze dne , usnesení Rady HMP č ze dne , usnesení Rady HMP č ze dne , usnesení Rady HMP č ze dne , usnesení Rady HMP č. 158 ze dne a usnesení Rady HMP č ze dne II. III. schvaluje působnost členů Rady hlavního města Prahy uvedenou v příloze č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení ukládá 1. náměstkovi primátorky Dolínkovi 1. podepisovat spolu s primátorkou hl.m. Prahy právní předpisy hl.m. Prahy Kontrolní termín: podepisovat spolu s primátorkou hl.m. Prahy zápisy z jednání Rady hl.m. Prahy Kontrolní termín: Adriana Krnáčová primátorka hl.m. Prahy Petr Dolínek náměstek primátorky hl.m. Prahy Předkladatel: primátorka hl.m. Prahy Tisk: R Provede: náměstek primátorky Dolínek Na vědomí: odborům MHMP

2 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne P ů s o b n o s t členů Rady hl. m. Prahy I. Všichni členové Rady hl. m. Prahy ve svěřených oblastech: 1. zpracovávají koncepční a strategické dokumenty rozvoje dané oblasti na území hl. m. Prahy 2. předkládají Radě hl. m. Prahy návrhy rozvoje dané oblasti na území hl. m. Prahy 3. předkládají Radě návrhy na řešení aktuálních otázek v dané oblasti 4. sledují, jak jsou plněna usnesení Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy v dané oblasti, v případě, že tato usnesení jsou plněna nedostatečně, postupují podle bodu 3 5. zabezpečují činnosti v samostatné působnosti hl. m. Prahy vykonávané v rámci svěřených oblastí, zejména správu příspěvkových organizací a ekonomizaci jejich činnosti, jejich funkci, případnou transformaci, zřizování a zrušování 6. sledují uplatňování funkcí města v rámci plánování územního rozvoje ve svěřených oblastech II. Primátorka hl. m. Prahy dále plní úkoly vyplývající pro primátora hl. m. Prahy z obecně závazných právních předpisů (zejména 72 a 73 zákona o hl. m. Praze). Primátorka hl. m. Prahy plní také úkoly stanovené ve zvláštních zákonech primátorovi hl. m. Prahy nebo hejtmanovi kraje. III. Náměstci primátorky hl. m. Prahy dále plní úkoly primátora hl. m. Prahy uvedené pod bodem II., pokud jej zastupují v plném rozsahu. Případně plní vymezené úkoly tak, jak je primátorka určí při rozhodnutí o způsobu zastupování. IV. Náměstci primátorky hl. m. Prahy a další členové Rady hl. m. Prahy zabezpečují úkoly v samostatné působnosti, pokud jsou jim svěřeny Zastupitelstvem hl. m. Prahy. V. V nepřítomnosti primátorky hl. m. Prahy je pověřen jejím zastupováním náměstek primátorky Petr Dolínek, neurčí-li primátorka hl. m. Prahy jiného náměstka primátorky hl. m. Prahy. Jednotliví členové Rady hl. m. Prahy mají svěřeny následující oblasti: 1

3 Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová Legislativa, veřejná správa a protikorupční opatření 1. Oblast legislativy a práva se zaměřením na: přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy, vyhodnocování a kontrolu jejich účinnosti a návrhy na jejich změny a zdokonalení posuzování návrhů zákonů, které se dotýkají hl. m. Prahy a vnitřních předpisů Zastupitelstva hl. m. Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy předklad návrhů zákonů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vztahy hl. m. Prahy k soudům a státním zastupitelstvím tvorbu a posuzování zásadních smluv a ostatních zásadních majetkoprávních aktů hl. m. Prahy problematiku taxislužby 2. Oblast veřejné správy se zaměřením na: rozdělení působnosti mezi hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy Statut hl. m. Prahy vztahy mezi hl. m. Prahou a orgány státní správy v přenesené působnosti 3. Oblast protikorupčních opatření se zaměřením na: dodržování zákona o střetu zájmů orgány hl. m. Prahy přípravu protikorupční strategie hl. m. Prahy, koordinaci přípravy a realizace protikorupční politiky a konkrétních protikorupčních opatření v působnosti orgánů hl. m. Prahy koordinaci a kontrolu vyřizování stížností adresovaných orgánům hl. m. Prahy upozorňujících na možné korupční jednání 4. Oblast vnitřních vztahů se zaměřením na: udílení čestných občanství a cen hl. m. Prahy užití znaku a vlajky hl. m. Prahy místní názvosloví 5. Oblast vnějších vztahů se zaměřením na: vztahy k ostatním regionálním a municipálním subjektům na území České republiky koordinaci vztahů k městským částem hl. m. Prahy koordinaci vztahů k Parlamentu České republiky, vládě České republiky, ministerstvům a ostatním orgánům státní správy 6. Oblast zahraničních vztahů se zaměřením na: koordinaci zahraničně-politických vztahů vztahy hl. m. Prahy se zahraničními městy, zastoupení hl. m. Prahy v nevládních organizacích a přípravu smluv uzavíraných v této oblasti hl. m. Prahou problematiku Evropské unie včetně organizačních otázek zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu 2

4 7. Oblast informatiky se zaměřením na: egovernment (poskytování veřejných služeb on-line prostředky) provoz a rozvoj infrastruktury potřebné pro zajištění elektronických služeb hl. m. Prahy včetně rozvoje partnerství s privátní sférou v této oblasti koordinaci projektů v návaznosti na strategické cíle města pro oblast informatiky 8. Oblast vědy, výzkumu a inovací se zaměřením na: problematiku podpory vědecko-výzkumných institucí spolupráci se státními subjekty, občanskými strukturami, univerzitami a vysokými školami v otázkách vědy a výzkumu podporu rozvoje inovačních technologií Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finance a rozpočet 1. Oblast finanční politiky se zaměřením na: návrh sestavy rozpočtů a vyúčtování výsledků hospodaření sledování opatření k zabezpečení rozpočtové rovnováhy v průběhu roku kontakt s finančními institucemi při realizaci finančního hospodaření hl. m. Prahy práci s cizími zdroji v rozpočtu hl. m. Prahy vymezení finančních vztahů mezi hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy přípravu rozpočtového a investičního výhledu hl. m. Prahy návrhy způsobu financování investičních záměrů hl. m. Prahy spolupráci při zadání a vyhodnocení výsledků auditu hl. m. Prahy Náměstek primátorky hl. m. Prahy PhDr. Matěj Stropnický Územní rozvoj a územní plán 1. Oblast územního rozvoje a územního plánu se zaměřením na: přípravu, projednání, monitorování, vyhodnocení a implementaci Strategického plánu hl. m. Prahy tvorbu územního plánu a jeho změn sledování národních a krajských koncepcí, tvorbu koncepcí městských a vznik jednotlivých projektů na území hl. m. Prahy zpracování, projednání a návrhy na realizaci strategických, územně-rozvojových a urbanistických programů hl. m. Prahy využití rozvojových lokalit hl. m. Prahy rozvoj nevyužitých a zanedbaných území v rámci hl. m. Prahy projednávání záměrů územního rozvoje s ostatními kraji České republiky 3

5 Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek Doprava a evropské fondy 1. Oblast dopravy se zaměřením na: výstavbu, rozvoj a údržbu dopravní infrastruktury města rozvoj hlavního uličního systému pro individuální dopravu vytvoření Centrálního registru oprav a výstavby (CROV) jako nástroje na zlepšení dopravní průjezdnosti a efektivní koordinace při stavebních úpravách na pozemních komunikacích koordinaci a řízení dopravních systémů a procesů řešení dopravy v klidu na území hl. m. Prahy (zejména otázky parkovacích zón) rozvoj individuální cyklistické dopravy, výstavbu cyklostezek, vyznačování cyklotras, zřizování a podporu zařízení k individuální cyklodopravě (např. půjčoven kol apod.) rozvoj sítě městské hromadné dopravy, pražské integrované dopravy spolupráci jednotlivých dopravců v hl. m. Praze a pražské aglomeraci koordinaci a rozvoj spolupráce v oblasti hromadné dopravy s městskými částmi hl. m. Prahy spolupráci na řešení národních a mezinárodních projektů strategie rozvoje měst v oblasti hromadné dopravy řešení problematiky bezbariérovosti a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP) 2. Oblast evropských fondů se zaměřením na: zajištění úspěšného čerpání dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu v rámci Operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost v programovém období Evropské unie úspěšné dokončení implementace pražských operačních programů v programovém období Evropské unie aktivní vyhledávání možností pro získávání evropských dotací z jiných dotačních titulů Evropské unie pro hl. m. Prahu přípravu čerpání finančních prostředků v příštím programovém období Evropské unie vč. vydefinování a analýzy prioritních oblastí, vytvoření jednoho multifondového pražského operačního programu, nastavení jednoduchých pravidel pro čerpání dotací a přípravy a odsouhlasení implementační struktury 4

6 Radní hl. m. Prahy Ing. Michal Hašek Správa majetku a majetkové podíly 1. Oblast správy majetku a majetkových podílů se zaměřením na: zájmy hl. m. Prahy ve vztahu k resortním ministerstvům svěřování majetku hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy vč. předkládání záměrů vyplývajících z oznamovací povinnosti orgánů městských částí hl. m. Prahy při jejich majetkoprávních úkonech úplatné převody, které vedou ke sjednocování vlastnictví v území s cílem efektivního rozvoje města majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných komunikacemi ve vlastnictví hl. m. Prahy dle schválených pravidel ekonomické využití rozvojových lokalit hl. m. Prahy spolupráci při tvorbě rozpočtu hospodářské činnosti hl. m. Prahy plnění úkolů vyplývajících pro hl. m. Prahu z tzv. restitučních zákonů ve vztahu k oprávněným fyzickým a právnickým osobám správu městského nemovitého majetku obchodně-ekonomické aktivity investorů na území hl. m. Prahy správu akciového portfolia hl. m. Prahy plnění úkolů spojených se zakladatelskou funkcí hl. m. Prahy u státních podniků bezúplatná nabytí majetku evidenci a inventarizaci majetku hl. m. Prahy, městem řízených organizací a svěřeného majetku městským částem hl. m. Prahy a jimi zřizovaným organizacím vztahy hl. m. Prahy k státnímu pozemkovému úřadu České republiky 2. Oblast podpory podnikání se zaměřením na: podporu malého a středního podnikání Radní hl. m. Prahy Bc. Libor Hadrava Bezpečnost a prevence kriminality 1. Oblast bezpečnosti se zaměřením na: organizaci a koordinaci Záchranného bezpečnostního systému hl. m. Prahy vztahy hl. m. Prahy k bezpečnostním složkám koordinaci řízení Městské policie hl. m. Prahy 2. Oblast koordinace aktivit při prevenci kriminality 5

7 Radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko Zdravotnictví a bydlení 1. Oblast zdravotnictví se zaměřením na: vypracování generelu pražského zdravotnictví, vymezení odpovědnosti obce za konkrétní oblasti poskytování zdravotní péče, péči o rizikové skupiny obyvatelstva zajištění lékařské služby první pomoci, pohotovostní stomatologické služby a sítě lékáren vč. pohotovostních a záchytné protialkoholní stanice činnost městských zdravotnických zařízení spolupráci s nestátními zdravotnickými zařízeními, společnostmi a nadacemi, které poskytují zdravotnické služby obyvatelům hl. m. Prahy činnost Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy protidrogovou problematiku 2. Oblast bydlení se zaměřením na: zajištění bytů pro sociální účely záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti bytové politiky správu a údržbu bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných objekty ve vlastnictví bytových družstev spolupráci se státními organizacemi v oblasti bytové výstavby transformace bytového fondu Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková Infrastruktura, technická vybavenost a životní prostředí 1. Oblast infrastruktury a technické vybavenosti se zaměřením na: řešení problematiky technické vybavenosti městských částí hl. m. Prahy rozvoj a správu kolektorové sítě hl. m. Prahy optimalizaci městské infrastruktury s ohledem na zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy výstavbu protipovodňových opatření hl. m. Prahy 2. Oblast životního prostředí se zaměřením na: posuzování rozvoje vodohospodářské infrastruktury z hlediska životního prostředí přestavbu a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově s cílem splnění limitů Evropské unie na kvalitu vypouštěných vod péči o zásobování pitnou vodou na území hl. m. Prahy a souvisejících tocích a odvod znečištěné vody ekologickou politiku města v rámci trvale udržitelného rozvoje informovanost obyvatel o aktuálním stavu všech složek životního prostředí správu a rozvoj ploch zeleně v kompetenci hl. m. Prahy efektivní správu a rozvoj městské zeleně tvorbu a následné naplňování Územního energetického dokumentu hl. m. Prahy 6

8 ekologickou výchovu a vzdělání se zaměřením na mládež a neziskové organizace působící na území hl. m. Prahy rozšiřování systému ekologického sběru, třídění a zpracování odpadu zajištění povinností hl. m. Prahy v samostatné působnosti při vyhodnocování dopadů na životní prostředí Radní hl. m. Prahy Jan Wolf Kultura, památková péče, výstavnictví a cestovní ruch 1. Oblast kultury se zaměřením na: podporu vybraných kulturních projektů, systém jejich podpor a vytváření nových kulturních projektů spolupráci s kulturními institucemi působícími v hl. m. Praze s cílem zabezpečit kulturní rozvoj města organizaci kulturních styků s městy a obcemi v České republice i v zahraničí spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy v oblasti kultury 2. Oblast památkové péče se zaměřením na: správu a rozvoj Pražské památkové rezervace a památkově chráněných objektů na území hl. m. Prahy podporu subjektů pečujících o památkově chráněné objekty 3. Oblast církví a náboženských společností se zaměřením na: spolupráci hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy s církvemi a náboženskými společnostmi zajišťování potřeb církví a údržbu církevních památek 4. Oblast výstavnictví se zaměřením na: koordinaci využití majetku hl. m. Prahy v areálu Výstaviště v Holešovicích a Kongresového centra Praha a dlouhodobou koncepci rozvoje výstavního areálu v Letňanech 5. Oblast cestovního ruchu se zaměřením na: podporu zahraniční turistiky podporu kongresové turistiky Radní hl. m. Prahy Ing. Mgr. Irena Ropková Školství a sociální politika 1. Oblast školství se zaměřením na: rozvoj školství včetně školství alternativního sledování a hodnocení kvality vzdělávání činnost v oblasti správy a rozvoje předškolních a školních zařízení informovanost obyvatelstva o organizaci vzdělávacího systému v oblasti samosprávy záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti školství podporu sportu ve školách 7

9 2. Oblast sociální politiky se zaměřením na: rozvoj sítě sociálních zařízení zřizovaných městskými částmi hl. m. Prahy a hl. m. Prahou činnost střediska sociální prevence a zpracování jeho činnosti ve spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy činnosti domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem, domovů, integrovaných center a dalších zařízení, jejich transformaci a rozvoj činnosti v oblasti péče o rodinu se zaměřením na děti a starší generaci s využitím spolupráce nestátních organizací oblast sociální péče se zaměřením na rozvoj sítě sociálních zařízení zřizovaných církvemi, náboženskými společnostmi a občanskými sdruženími v oblasti sociální záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti sociální politiky 3. Oblast pohřebnictví se zaměřením na: péči o hřbitovy a pohřební místa ve vlastnictví hl. m. Prahy péči o válečné hroby ve vlastnictví hl. m. Prahy, popř. podporu dalších subjektů, které zajišťuji tuto péči Radní hl. m. Prahy Hana Nováková Sport a volný čas 1. Oblast sportu se zaměřením na: činnosti na úseku tělovýchovy a sportu a spolupráci s příslušnými institucemi a občanskými sdruženími grantovou politiku v oblasti sportu přímé investice do oblasti sportu 2. Oblast volnočasových aktivit se zaměřením na: fungování Zoologické zahrady hl. m. Prahy a Botanické zahrady hl. m. Prahy spolupráci s organizacemi mládeže, organizacemi a občanskými sdruženími, která se zabývají péčí o mládež, zejména v oblasti volného času mládeže 3. Oblast národnostních menšin se zaměřením na: spolupráci s občanskými sdruženími národnostních menšin, organizacemi a institucemi, zabývajícími se aktivitami v oblasti národnostních menšin integraci cizinců a romskou problematiku 8

10 Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č ze dne Věcná příslušnost členů Rady hl. m. Prahy k organizacím zřízeným hl. m. Prahou Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová 1. Asociace krajů České republiky IČ: Svaz měst a obcí České republiky IČ: Náměstek primátorky hl. m. Prahy PhDr. Matěj Stropnický 1. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy IČ: Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek 1. Technická s práva komunikací hlavního města Prahy IČ: Číslo inventarizačního místa: Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) IČ: Číslo inventarizačního místa: Asociace měst pro cyklisty IČ: Radní hl. m. Prahy Ing. Michal Hašek 1. Architektonický atelier BETA SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa: Československé automobilové opravny /ČSAO/ Praha -Černokostelecká SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa: Československé automobilové opravny Praha (Průběžná) SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa: Pražská kanalizace a vodní toky SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa: Pražské vodárny SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa: Sady, lesy a zahradnictví SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa: Státní statek hlavního města Prahy SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa: Stavební podnik oprav a služeb Praha SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa:

11 Radní hl. m. Prahy Bc. Libor Hadrava 1. Správa služeb hlavního města Prahy IČ: NADAČNÍ FOND BEZPEČNÁ PRAHA IČ: Radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko 1. Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby IČ: Číslo inventarizačního místa: Městská nemocnice následné péče IČ: Městská poliklinika Praha IČ: Číslo inventarizačního místa: Dětský domov Charlotty Masarykové IČ: Číslo inventarizačního místa: Centrum léčebné rehabilitace IČ: Olivova dětská léčebna, o.p.s. IČ: Národní síť Zdravých měst České republiky IČ: Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková 1. Lesy hl. m. Prahy IČ: Číslo inventarizačního místa: Radní hl. m. Prahy Jan Wolf 1. Divadlo v Dlouhé IČ: Číslo inventarizačního místa: Divadlo na Vinohradech IČ: Číslo inventarizačního místa: Divadlo Na zábradlí IČ: Číslo inventarizačního místa: Divadlo Spejbla a Hurvínka IČ: Číslo inventarizačního místa: Divadlo pod Palmovkou IČ: Číslo inventarizačního místa: Hudební divadl o v Karlíně IČ: Číslo inventarizačního místa: Městská divadla pražská IČ: Číslo inventarizačního místa: Švandovo divadl o na Smíchově IČ: Číslo inventarizačního místa: Minor IČ: Číslo inventarizačního místa: Studio YPSILON IČ: Číslo inventarizačního místa:

12 11. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK IČ: Číslo inventarizačního místa: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy IČ: Číslo inventarizačního místa: Galerie hlavního města Prahy IČ: Číslo inventarizačního místa: Muzeum hlavního města Prahy IČ: Číslo inventarizačního místa: Národní kulturní památka Vyšehrad IČ: Číslo inventarizačního místa: Městská knihovna v Praze IČ: Číslo inventarizačního místa: Pražská informační služba IČ: Číslo inventarizačního místa: Divadlo Archa o.p.s. IČ: Činoherní klub, o.p.s. IČ: Praha- Evropské město kultury roku 2000, o.p.s. v likvidaci IČ: Pražský dům fotografie - Prague House of Photography, o.p.s. v likvidaci IČ: České dědictví UNESCO IČ: Radní hl. m. Prahy Ing. Mgr. Irena Ropková 1. Akademické gymnázium, škola hlavního města Štěpánská 22 Praha 1 Prahy IČ: Malostranské gymnázium Josefská 7 Praha 1 IČ: Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského Truhlářská 22 Praha 1 IČ: Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Hellichova 3 Praha 1 Prahy IČ: Gymnázium prof. Jana Patočky Jindřišská 36 Praha 1 IČ: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská 15 Praha 1 hlavního města Prahy IČ: Masarykova střední škola chemická Křemencova 12 Praha 1 IČ: Obchodní akademie Dušní 7 Praha 1 IČ: Pražská konzervatoř Na Rejdišti 1 Praha 1 IČ: Základní škola praktická a Praktická škola Karla Josefská 4 Praha 1 Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK IČ: Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 IČ: Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy Betlémská 4/287 Praha 1 3

13 IČ: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední Alšovo nábřeží 6 Praha 1 zdravotnická škola IČ: Taneční konzervatoř hlavního města Prahy Křižovnická 7 Praha 1 IČ: Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel U Půjčovny 9 Praha 1 IČ: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní Masná 18 Praha 1 IČ: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16 Praha 1 IČ: Vyšší odborná škola stavební a Střední Dušní 17 Praha 1 průmyslová škola stavební IČ: Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická Hellichova 22 Praha 1 IČ: Českoslovanská akademie obchodní, střední Resslova 5 Praha 2 odborná škola IČ: Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola Resslova 8 Praha 2 IČ: Domov mládeže a Školní jídelna Neklanova 32 Praha 2 IČ: Gymnázium Botičská 1 Praha 2 IČ: Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní V Pevnosti 4 Praha 2 škola a Střední škola IČ: Obchodní akademie Vinohradská 38 Praha 2 IČ: Odborné učiliště Vyšehrad Vratislavova 6 Praha 2 IČ: Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Ječná 27 Praha 2 pro sluchově postižené IČ: Základní škola pro zrakově postižené nám. Míru 19 Praha 2 IČ: Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné Ke Karlovu 2 Praha 2 fakultní nemocnici IČ: Střední odborné učiliště obchodní Belgická 29 Praha 2 IČ: Střední průmyslová škola elektrotechnická Ječná 30 Praha 2 IČ: Vyšší odborná škola ekonomických studií a Podskalská 10 Praha 2 Střední průmyslová škola potravinářských technologií IČ: Základní škola a střední škola waldorfská Křejpského 1501 Praha 4 4

14 IČ: Základní škola praktická a Praktická škola Vinohradská 54 Praha 2 IČ: Gymnázium Karla Sladkovského Sladkovského náměstí 8 Praha 3 IČ: Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 23 Praha 3 IČ: Obchodní akademie Kubelíkova 37 Praha 3 IČ: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 Lucemburská 40 Praha 3 a 9 IČ: Základní škola Zahrádka U Zásobní zahrady 8 Praha 3 IČ: Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkovo náměstí 1 Praha 3 IČ: Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Hollarovo náměstí 2 Praha 3 Václava Hollara IČ: Gymnázium Budějovická 680 Praha 4 IČ: Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 Praha 4 IČ: Gymnázium Elišky Krásnohorské Ohradní 55 Praha 4 - Michle IČ: Gymnázium Písnická 760 Praha 4 IČ: Gymnázium Postupická 3150 Praha 4 IČ: Gymnázium Opatov Konstantinova 1500 Praha 4 IČ: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Roškotova 4 Praha 4 Ježka IČ: Konzervatoř Duncan centre Branická 41 Praha 4 IČ: Obchodní akademie Svatoslavova 333 Praha 4 IČ: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu Kupeckého 576 Praha 4 11 a 12 IČ: Mateřská škola speciální Na Lysinách 6 Praha 4 IČ: Základní škola Boleslavova 1 Praha 4 IČ: Základní škola a Střední škola Kupeckého 576 Praha 4 IČ: Střední škola Aloyse Klara Vídeňská 28/756 Praha 4 IČ: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Vídeňská 800 Praha 4 Thomayerově nemocnici IČ: Střední odborné učiliště Ohradní 57 Praha 4 IČ:

15 58. Střední odborné učiliště potravinářské Libušská 320/111 Praha 4 IČ: Střední škola technická Zelený pruh 50 Praha 4 IČ: Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Družstevní ochoz 3 Praha 4 IČ: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 5. května 51 Praha 4 zdravotnická škola IČ: Vyšší odborná škola informačních služeb Pacovská 350 Praha 4 IČ: Základní škola praktická a Základní škola Ružinovská 4718 Praha 4 speciální IČ: Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 IČ: Gymnázium Milady Horákové Na Planině 1393 Praha 4 IČ: Gymnázium Na Zatlance 11 Praha 5 IČ: Gymnázium Nad Kavalírkou 1 Praha 5 IČ: Gymnázium Christiana Dopplera Zborovská 45/621 Praha 5 - Smíchov IČ: Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 IČ: Gymnázium Oty Pavla Loučanská 520 Praha 5 IČ: Gymnázium pro zrakově postižené a Střední Radlická 115 Praha 5 odborná škola pro zrakově postižené IČ: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5 Kuncova 1/1580 Praha 5 IČ: Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25 Praha 5 IČ: Mateřská škola speciální Sluníčko Deylova 3 Praha 5 IČ: Základní škola praktická a Základní škola Pod Radnicí 5 Praha 5 speciální IČ: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Výmolova 169 Praha 5 pro sluchově postižené IČ: Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 1 Praha 5 IČ: Základní škola pro žáky se specifickými Na Zlíchově 19 Praha 5 poruchami chování IČ: Středisko praktického vyučování Seydlerova 2451 Praha 5 IČ: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Drtinova 3 Praha 5 IČ: Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1 Praha 5 IČ:

16 82. Střední škola dostihového sportu a jezdectví U závodiště 325/1 Praha 5 IČ: Střední odborné učiliště Pod Klapicí 11/15 Praha 5 IČ: Hotelová škola Radlická Radlická 115 Praha 5 IČ: Školní jídelna Štefánikova 11 Praha 5 IČ: Základní škola praktická Nám. Osvoboditelů 1368 Praha 5 IČ: Základní škola praktická a Základní škola Trávníčkova 1743 Praha 5 speciální Lužiny IČ: Domov mládeže a školní jídelna Studentská 10 Praha 6 IČ: Gymnázium Arabská 14 Praha 6 IČ: Gymnázium Nad Alejí 1952 Praha 6 IČ: Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2 Praha 6 IČ: Obchodní akademie Krupkovo náměstí 4 Praha 6 IČ: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6 Vokovická 32 Praha 6 IČ: Základní škola speciální a Praktická škola Rooseveltova 8 Praha 6 IČ: Základní škola pro žáky se specifickými U Boroviček 1 Praha 6 poruchami učení IČ: Střední odborná škola civilního letectví K Letišti 278 Praha 6 IČ: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33 Praha 6 Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium IČ: Základní škola Vokovice Vokovická 3 Praha 6 IČ: Gymnázium Nad Štolou 1 Praha 7 IČ: Obchodní akademie Holešovice Jablonského 3 Praha 7 IČ: Vyšší odborná škola oděvního návrhářství Jablonského 3 Praha 7 a Střední průmyslová škola oděvní IČ: Domov mládeže a Školní jídelna Pobřežní 6 Praha 8 IČ: Karlínské gymnázium Pernerova 25 Praha 8 IČ: Gymnázium U Libeňského zámku 1 Praha 8 IČ: Gymnázium Ústavní 400 Praha 8 IČ: Střední škola Náhorní U Měšťanských škol 525/1 Praha 8 7

17 IČ: Obchodní akademie Hovorčovická 1281 Praha 8 IČ: Odborné učiliště a Praktická škola Chabařovická 4/1125 Praha 8 IČ: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 Šiškova 2 Praha 8 a 8 IČ: Mateřská škola speciální Drahaňská 7 Praha 8 IČ: Mateřská škola speciální Štíbrova 1691 Praha 8 IČ: Základní škola logopedická a Základní škola Libčická 399 Praha 8 praktická IČ: Základní škola a Mateřská škola Za Invalidovnou 3 Praha 8 IČ: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Bulovka Budínova 2 Praha 8 IČ: Základní škola při psychiatrické léčebně Ús tavní 91 Praha 8 IČ: Vyšší odborná škola ekonomická a Obchodní Kollárova 5 Praha 8 akademie IČ: Střední odborné učiliště kadeřnické Karlínské náměstí 8/225 Praha 8 IČ: Střední škola Centrum odborné přípravy Poděbradská 1/179 Praha 9 technickohospodářské IČ: Dětský domov a Školní jídelna Národních hrdinů 1 Praha 9 IČ: Dětský domov a Školní jídelna Smržovská 77 Praha 9 IČ: Domov mládeže a Školní jídelna Lovosická 42 Praha 9 IČ: Gymnázium Českolipská 373 Praha 9 IČ: Gymnázium Chodovická 2250 Praha 9 IČ: Gymnázium Litoměřická 726 Praha 9 IČ: Gymnázium Čakovice nám. 25. března 100 Praha 9 IČ: Gymnázium Špitálská 2 Praha 9 IČ: Střední odborná škola logistických služeb Učňovská 1/100 Praha 9 IČ: Střední odborná škola pro administrati vu Lipí 1911 Praha 9 Evropské unie IČ: Střední odborná škola stavební a zahradnická Učňovská 1 Praha 9 IČ: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Ke Stadionu 623 Praha 9 IČ:

18 131. Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé Novovysočanská 48/280 Praha 9 elektrotechniky IČ: Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání Za Černým mostem 3 Praha 9 IČ: Střední odborné učiliště služeb Novovysočanská 5 Praha 9 IČ: Střední průmyslová škola na Proseku Novoborská 2 Praha 9 IČ: Střední průmyslová škola zeměměřická Pod Táborem 300 Praha 9 IČ: Mateřská škola speciální, Základní škola Bártlova 83 Praha 9 praktická a Základní škola speciální IČ: Základní škola Tolerance Mochovská 570 Praha 9 IČ: Gymnázium Omská 1300 Praha 10 IČ: Gymnázium Voděradská 2 Praha 10 IČ: Gymnázium Přípotoční 1337 Praha 10 IČ: Obchodní akademie Heroldovy sady 1 Praha 10 IČ: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu Jabloňová 30 Praha IČ: Střední škola, Základní škola, Mateřská škola Chotouňská 476 Praha 10 IČ: Základní škola logopedická a Mateřská škola Moskevská 29 Praha 10 logopedická IČ: Základní škola speciální Starostrašnická 45 Praha 10 IČ: Hotelová škola Vršovická 43 Praha 10 IČ: Střední škola automobilní a informatiky Weilova 4 Praha 10 IČ: Střední odborné učiliště gastronomie U Krbu 45/521 Praha 10 IČ: Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1 Praha 10 IČ: Střední průmyslová škola Na Třebešíně 2299 Praha 10 IČ: Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině 320 Praha 10 IČ: Střední zdravotnická škola Ruská 91 Praha 10 IČ: Vyšší odborná škola sociálně právní Jasmínová 3166/37a Praha 10 IČ: Základní škola Práčská 37 Praha 10 IČ: Základní škola Vachkova 941 Praha 10 IČ: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu Francouzská 56 Praha 10 9

19 1,2 a Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5 IČ: Číslo inventarizačního místa: Hudební škola hl avního města Prahy, základní umělecká škola, Praha 3, Komenského náměstí 9 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 4, Dunická 3136 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 4 Nusle, Lounských 4/129 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 5 Stodůlky, K Brance 72 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 5 Košíře, Na Popelce 18 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Půlkruhová 99 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola Marie Podvalové, Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 1 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 IČ: Číslo inventarizačního místa: Nadační fond Cesta ke vzdělání IČ: Dětské centrum Paprsek IČ: Číslo inventarizačního místa: Centrum sociálních služeb Praha IČ: Číslo inventarizačního místa:

20 186. Domov pro seniory Hortenzie IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Krč IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Háje IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Chodov IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Elišky Purkyňové IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Kobylisy IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Ďáblice IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Malešice IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Zahradní Město IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Heřmanův Městec IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Dobřichovice IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Pyšely IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov Maxov IČ: Číslo inventarizačního místa: Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice IČ: Číslo inventarizačního místa: Palata - Domov pro zrakově postižené IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov sociálních služeb Vlašská IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická IČ: Číslo inventarizačního místa: Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov Svojšice IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov se zvláštním režimem Terezín IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov Zvíkovecká kytička IČ: Číslo inventarizačního místa: Správa pražských hřbitovů IČ: Číslo inventarizačního místa: Pohřební ústav hlavního města Prahy IČ: Číslo inventarizačního místa:

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení. zřizovaných hlavním městem Prahou na rok 2014

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení. zřizovaných hlavním městem Prahou na rok 2014 Příloha č. 6 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne 203 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hlavním městem Prahou na rok 204 NIV Gymnázia 556 65,0

Více

v tis.kč z toho z toho pedagogové pedagogové é

v tis.kč z toho z toho pedagogové pedagogové é Příloha č. 6 k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. ze dne Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hlavním městem Prahou na rok 2012 z toho

Více

Příloha č. 6 zadávací dokumentace Seznam zastoupených zadavatelů (bude součástí nabídky jako povinná příloha č. 3 RS)

Příloha č. 6 zadávací dokumentace Seznam zastoupených zadavatelů (bude součástí nabídky jako povinná příloha č. 3 RS) Příloha č. 6 zadávací dokumentace Seznam zastoupených zadavatelů (bude součástí nabídky jako povinná příloha č. 3 RS) Poř. č. Název Pověřujícího zadavatele podle zřizovací listiny (dle působnosti odborů

Více

Schola Pragensis 2012 / přehled vystavovatelů / ČAS REGISTRACE A NÁVOZU

Schola Pragensis 2012 / přehled vystavovatelů / ČAS REGISTRACE A NÁVOZU 100 výstava plakátů bez 21.11.2012 0:00 0:00 21.11.2012 0:00 101 Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12 K 20.11.2012 9:15 0:00 20.11.2012 9:00 102 Odbor SMT - Řemeslo žije! - Jungmannova

Více

P ů s o b n o s t členů Rady hl. m. Prahy

P ů s o b n o s t členů Rady hl. m. Prahy P ů s o b n o s t členů Rady hl. m. Prahy I. Všichni členové Rady hl. m. Prahy ve svěřených oblastech: 1. zpracovávají koncepční a strategické dokumenty rozvoje dané oblasti na území hl. m. Prahy 2. předkládají

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2596 ze dne 23.10.2015 k návrhu na revokaci přílohy č. 1 až č. 3 k usnesení Rady hl.m. Prahy č. 3046 ze dne 27.11.2014

Více

P ů s o b n o s t členů Rady hl. m. Prahy

P ů s o b n o s t členů Rady hl. m. Prahy Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1093 ze dne 20. 6. 2013 ve znění usnesení Rady HMP č. 1179 ze dne 16. 7. 2013, ve znění usnesení Rady HMP č. 1640 ze dne 10. 9. 2013, usnesení Rady HMP č. 1877 ze dne

Více

P ů s o b n o s t členů Rady hl. m. Prahy

P ů s o b n o s t členů Rady hl. m. Prahy P ů s o b n o s t členů Rady hl. m. Prahy I. Všichni členové Rady hl. m. Prahy ve svěřených oblastech: 1. zpracovávají koncepční a strategické dokumenty rozvoje dané oblasti na území hl. m. Prahy, 2. předkládají

Více

Návoz výtah. Registr den. Jungmannova 29 Praha 1 K 1-út 15:15 1-út 15:30. Panská 3/856 Praha 1 K 1-út 8:45 1-út 9:00

Návoz výtah. Registr den. Jungmannova 29 Praha 1 K 1-út 15:15 1-út 15:30. Panská 3/856 Praha 1 K 1-út 8:45 1-út 9:00 út stř 18.11. 19.11. 100 Magistrát hlavního města Prahy - odbor školství, mládeže a sportu K 2-stř 8:45 2-stř 9:00 101 PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Hlavní město Praha, V technice je budoucnost představení

Více

Schola Pragensis 2013 / přehled vystavovatelů 1.PATRO 2.PATRO

Schola Pragensis 2013 / přehled vystavovatelů 1.PATRO 2.PATRO 1.PATRO 100 stánek - hlavní informace 101 Rozvojové projekty Praha, a. s., Opletalova 929/22, 110 00 Praha 1 102 Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 684 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 684 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 684 ze dne 29. 3. 2016 Zřizovatel HMP (Příjemci dotace jsou povinni nakládat s finančními prostředky v souladu s Metodikou pro předkladatele pro rok 2016) Číslo S/001/2016

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 898 ze dne 28. 4. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 898 ze dne 28. 4. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 898 ze dne 28. 4. 2015 Zdravé město Praha 2015 - zřizovatel HMP (Příjemci dotace jsou povinni nakládat s finančními prostředky v souladu s Metodikou pro předkladatele

Více

Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP v Kč

Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP v Kč Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP v Kč Příspěvkové organizace Č. org. Zůstatek Převod fin. vyp. Zdroje 2014 Zůstatek Převod fin. vyp. Zdroje 2015 k 31. 12. 2013 za rok 2013 celkem

Více

5.4. Přehled o hospodaření s prostředky účelových fondů hlavního města Prahy a) Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací hlavního města Prahy za rok 2013 Usnesením č. 12/6 ze dne 13. 12. 2007

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY...

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY... AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY... 4 PRAHA 1, ŠTĚPÁNSKÁ 22... 4 GYMNÁZIUM JANA NERUDY, ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY... 4 PRAHA 1, HELLICHOVA 3... 4 GYMNÁZIUM PROFESORA JANA PATOČKY... 5

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 413 ze dne 11. 3. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 413 ze dne 11. 3. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 413 ze dne 11. 3. 2014 Zdravé město Praha 2014 - zřizovatel HMP Název žadatele, adresa, IČO Zřizovatel Název Svět je krásný bez Drog A1 47 250 47 250 30 000,00 3121

Více

Kapitola: 01 - Rozvoj obce Finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací za rok 2011 k rozpočtu hl. m. Prahy

Kapitola: 01 - Rozvoj obce Finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací za rok 2011 k rozpočtu hl. m. Prahy Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne Kapitola: 01 - Rozvoj obce Finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací za rok 2011 k rozpočtu hl. m. Prahy Doplňková činnost Organizace Tržby

Více

Návrh limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2015

Návrh limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2015 Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/12 ze dne 18. 12. 2014 Návrh limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2015

Více

Přehled zúčastněných škol v projektu EVALUACE

Přehled zúčastněných škol v projektu EVALUACE Přehled zúčastněných škol v projektu EVALUACE Období testování 19.10. - 10.11. 2006 Testovaná skupina studenti 1. ročníků SŠ studia Datum zpracování 1.12.2006 Zpracoval Petr Vágenknecht Název školy Adresa

Více

Hudební divadlo v Karlíně 14 423 585,00 3 067 200,00 0,00 0,00 0,00 1 976 280,00 1 356 400,00 11 976 265,00 Hvězdárna a planetárium hl. m.

Hudební divadlo v Karlíně 14 423 585,00 3 067 200,00 0,00 0,00 0,00 1 976 280,00 1 356 400,00 11 976 265,00 Hvězdárna a planetárium hl. m. Rozbor investičních fondů příspěvkových organizací - rok 2014 Příspěvková organizace 1 2 3 4 5 6 7 v Kč z toho: odvod do 50 % z RHMP schválené, ale RHMP zatím inv. akce - UZ 94, odpisy 4. čtvrtletí celkově

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2575 ze dne 18.10.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2016 v kap. 04 Školství, mládež a sport Rada

Více

Program 41. jednání Rady HMP dne

Program 41. jednání Rady HMP dne Program 41. jednání Rady HMP dne 29.11.2011 Program P R O G R A M 41.jednání Rady HMP, které se koná dne 29. 11. 2011 od 10.30 hodin K odsouhlasení - zápis z 40. jednání Rady HMP ze dne 22. 11. 2011 -

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

Finanční vypořádání PO vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2013 v Kč

Finanční vypořádání PO vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2013 v Kč Aktivní saldo Finanční vypořádání PO vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2013 ostatní odvod z IF 5 970 948,51 fond Fin. vyp. PO HMP 50 537 985,28 státní rozpočet 4 790 429,67 ostatní 63 510 263,70

Více

Program 21. jednání Rady HMP dne 5.6.2012

Program 21. jednání Rady HMP dne 5.6.2012 Program 21. jednání Rady HMP dne 5.6.2012 Program P R O G R A M 21.jednání Rady HMP, které se koná dne 5. 6. 2012 K odsouhlasení - zápis z 20. jednání Rady HMP ze dne 29. 5. 2012 1. Organizační záležitosti

Více

5.2 Komentář k finančnímu vypořádání příspěvkových organizací vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2012

5.2 Komentář k finančnímu vypořádání příspěvkových organizací vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2012 5.2 Komentář k finančnímu vypořádání příspěvkových organizací vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2012 Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1669 ze dne 25.10. 2011 byla v příloze č.1 a 2 usnesení schválena

Více

školy fond Fin. vyp. PO HMP 1 144 473,68 odvod z FI 88 301,07 MŠMT - SR 99 888,53 MK ČR 0,00 ostatní 4 172 273,92 Celkem 5 504 937,20

školy fond Fin. vyp. PO HMP 1 144 473,68 odvod z FI 88 301,07 MŠMT - SR 99 888,53 MK ČR 0,00 ostatní 4 172 273,92 Celkem 5 504 937,20 5.1. Finanční vypořádání PO vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2014 Aktivní saldo ostatní odvod z FI 1 299 232,39 odvod odpisů 48 687 833,53 fond Fin. vyp. PO HMP 49 980 739,13 státní rozpočet 231

Více

Seznam usnesení 14. Zastupitelstva HMP ze dne

Seznam usnesení 14. Zastupitelstva HMP ze dne Z-4153 14/1 25.2.2016 k Integrované strategii pro integrované teritoriální investice Pražské metropolitní oblasti na programové období 2014-2020 Z-4147 14/2 25.2.2016 k návrhu na formalizaci vztahů a Pekingu

Více

PRAŢSKÁ KONZERVATOŘ... 6 PRAHA 1, NA REJDIŠTI 1... 6 TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY... 6 PRAHA 1, KŘIŢOVNICKÁ 7... 6 OBCHODNÍ AKADEMIE...

PRAŢSKÁ KONZERVATOŘ... 6 PRAHA 1, NA REJDIŠTI 1... 6 TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY... 6 PRAHA 1, KŘIŢOVNICKÁ 7... 6 OBCHODNÍ AKADEMIE... (mimo gymnázií) PRAŢSKÁ KONZERVATOŘ... 6 PRAHA 1, NA REJDIŠTI 1... 6 TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY... 6 PRAHA 1, KŘIŢOVNICKÁ 7... 6 OBCHODNÍ AKADEMIE... 7 PRAHA 1, DUŠNÍ 7... 7 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ

Více

Rozpočet běžných výdajů vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2011 byl čerpán částkou 36 621 792,3 tis. Kč, tj. na 97,5 % upraveného rozpočtu.

Rozpočet běžných výdajů vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2011 byl čerpán částkou 36 621 792,3 tis. Kč, tj. na 97,5 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2011 byl čerpán částkou 36 621 792,3 tis. Kč, tj. na 97,5 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání než odpovídá danému období

Více

Seznam usnesení 21. Zastupitelstva HMP ze dne

Seznam usnesení 21. Zastupitelstva HMP ze dne Z-4719 21/28 15.12.2016 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6 Z-4734 21/29 15.12.2016 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního

Více

Seznam usnesení 18. Zastupitelstva HMP ze dne

Seznam usnesení 18. Zastupitelstva HMP ze dne Z-4398 18/1 16.6.2016 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-4412 18/2 16.6.2016 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy Ivanu Klímovi Z-4413 18/3 16.6.2016 k návrhu na udělení

Více

P R O G R A M U J E D N Á N Í

P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 18. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 16.6. 2016 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 17.6. 2016) Pravidelný bod

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 2. P O K R A Č O V Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 2. P O K R A Č O V Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 2. P O K R A Č O V Á N Í 21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 15.12. 2016 od 9,00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice,

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 1. jednání Rady HMP, které se koná dne

U P R A V E N Ý P R O G R A M 1. jednání Rady HMP, které se koná dne U P R A V E N Ý P R O G R A M 1. jednání Rady HMP, které se koná dne 10. 1. 2017 K odsouhlasení - zápis z 43. jednání Rady HMP ze dne 20. 12. 2016 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

P R O G R A M 20. jednání Rady HMP, které se koná dne

P R O G R A M 20. jednání Rady HMP, které se koná dne P R O G R A M 20. jednání Rady HMP, které se koná dne 23. 5. 2017 K odsouhlasení - zápis z 19. jednání Rady HMP ze dne 16. 5. 2017 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 9.00

Více

P R O G R A M U J E D N Á N Í

P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 8. zasedání Zastupitelstva hlavního města, které se koná dne 18.6. 2015 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 19.6. 2015) Pravidelný bod v pevném

Více

P R O G R A M 8. jednání Rady HMP, které se koná dne 25. 2. 2014

P R O G R A M 8. jednání Rady HMP, které se koná dne 25. 2. 2014 P R O G R A M 8. jednání Rady HMP, které se koná dne 25. 2. 2014 K odsouhlasení - zápis ze 7. jednání Rady HMP ze dne 18. 2. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 12.00

Více

P R O G R A M 2. jednání Rady HMP, které se koná dne

P R O G R A M 2. jednání Rady HMP, které se koná dne P R O G R A M 2. jednání Rady HMP, které se koná dne 17. 1. 2017 od 9.30 hod. K odsouhlasení - zápis z 1. jednání Rady HMP ze dne 10. 1. 2017 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti

Více

Schola Pragensis 2011 - přehled vystavovatelů

Schola Pragensis 2011 - přehled vystavovatelů 100 HLAVNÍ INFORMACE 100-1 výstava návrhů plakátu pro Scholu11 101 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 102 Obchodní akademie, Praha

Více

Akademické gymnázium, škola hl. města Prahy, Štěpánská 22, P1 Střední umělecká škola textilních řemesel, U Půjčovny 9, P1

Akademické gymnázium, škola hl. města Prahy, Štěpánská 22, P1 Střední umělecká škola textilních řemesel, U Půjčovny 9, P1 Soutěž MŠMT - Prezenční listina účastníků krajské kolo II. kategorie 10. dubna 2015 DDM Praha 2, Slezská 21, Praha 2 Poř. č. Příjmení a jméno Škola (přesný název) narození Podpis 1 Turková Ivana Malostranské

Více

Schválená usnesení 11. jednání Rady HMP dne 20.3.2012

Schválená usnesení 11. jednání Rady HMP dne 20.3.2012 Schválená usnesení 11. jednání Rady HMP dne 20.3.2012 Usnesení R-6200 293 20.3.2012 k návrhu na přijetí 1.tranše z úvěru od Evropské investiční banky "Finance Contract Prague Metro III-A" R-6338 294 20.3.2012

Více

P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2015

P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2015 P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2015 K odsouhlasení - zápis z 2. jednání Rady HMP ze dne 20. 1. 2015 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 9.00

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2642 ze dne 27.10.2015 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31.12.2015 Rada hlavního

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 18. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 16.6. 2016 od 9,00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.2

Více

Pódiová vystoupení a videoprojekce

Pódiová vystoupení a videoprojekce Schola Pragensis 2011 16. ročník výstavy SCHOLA PRAGENSIS 2011 Hlavní město Praha a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Prahy si Vás dovolují pozvat na 16. ročník přehlídky

Více

Schválená usnesení 18. Rady HMP ze dne

Schválená usnesení 18. Rady HMP ze dne R-21650 1133 17.5.2016 k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace Botanická zahrada hl.m. Prahy R-21460 1134 17.5.2016 k návrhu na udělení partnerství hl.m. Prahy při pořádání akcí v oblasti

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 27. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 28.5. 2009 (odsouhlaseno Radou HMP dne 26.5.2009) původní pořadová čísla tisků

Více

Program 2. jednání Rady HMP dne 17.1.2012

Program 2. jednání Rady HMP dne 17.1.2012 Program 2. jednání Rady HMP dne 17.1.2012 Program P R O G R A M 2.jednání Rady HMP, které se koná dne 17. 1. 2012 K odsouhlasení - zápis z 1. jednání Rady HMP ze dne 10. 1. 2012 ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

Finanční vypořádání PO vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2013 v Kč

Finanční vypořádání PO vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2013 v Kč Aktivní saldo Finanční vypořádání PO vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2013 ostatní odvod z IF 5 970 948,51 fond Fin. vyp. PO HMP 50 537 985,28 státní rozpočet 4 790 429,67 ostatní 63 510 263,70

Více

Program 4. jednání Rady HMP dne 31.1.2012

Program 4. jednání Rady HMP dne 31.1.2012 Program 4. jednání Rady HMP dne 31.1.2012 Program P R O G R A M 4.jednání Rady HMP, které se koná dne 31. 1. 2012 K odsouhlasení - zápis z 3. jednání Rady HMP ze dne 24. 1. 2012 ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

P R O G R A M. 20. jednání Rady HMP, které se koná dne

P R O G R A M. 20. jednání Rady HMP, které se koná dne P R O G R A M 20. jednání Rady HMP, které se koná dne 31. 5. 2016 K odsouhlasení - zápis z 19. jednání Rady HMP ze dne 24. 5. 2016 - zápis z 11. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 27. 5. 2016 BOD TISK

Více

program 14. jednání Rady HMP dne 12.4.2011

program 14. jednání Rady HMP dne 12.4.2011 program 14. jednání Rady HMP dne 12.4.2011 program P R O G R A M 14.jednání Rady HMP, které se koná dne 12. 4. 2011 K odsouhlasení - zápis z 13. jednání Rady HMP ze dne 5. 4. 2011 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ

Více

P R O G R A M. 4. jednání Rady HMP, které se koná dne

P R O G R A M. 4. jednání Rady HMP, které se koná dne P R O G R A M 4. jednání Rady HMP, které se koná dne 28. 1. 2014 K odsouhlasení - zápis z 3. jednání Rady HMP ze dne 21. 1. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 12.00

Více

Schválená usnesení 9. mimořádné Rady HMP ze dne

Schválená usnesení 9. mimořádné Rady HMP ze dne Schválená usnesení 9. mimořádné Rady HMP ze dne 6.3.2012 Usnesení R-6305 228 6.3.2012 k návrhu na "Program prevence kriminality hl.m. Prahy na rok 2012" R-6275 229 6.3.2012 k návrhu na přijetí účelového

Více

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014 Z-2614 40/1 19.6.2014 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) Z-2681 40/2 19.6.2014 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn

Více

P R O G R A M. 25. jednání Rady HMP, které se koná dne 30. 6. 2015

P R O G R A M. 25. jednání Rady HMP, které se koná dne 30. 6. 2015 P R O G R A M 25. jednání Rady HMP, které se koná dne 30. 6. 2015 K odsouhlasení - zápis z 24. jednání Rady HMP ze dne 23. 6. 2015 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 9.00

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

P R O G R A M. 1. jednání Rady HMP, které se koná dne

P R O G R A M. 1. jednání Rady HMP, které se koná dne P R O G R A M 1. jednání Rady HMP, které se koná dne 13. 1. 2015 K odsouhlasení - zápis z 40. jednání Rady HMP ze dne 16. 12. 2014 - zápis z 41. jednání Rady HMP ze dne 19. 12. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ

Více

užívání NL a rizikového chování

užívání NL a rizikového chování Číslo Název žadatele, adresa, IČO Zřizovatel Název projektu Typ Celkové Částka Návrh Schválení projektu žádosti náklady v Kč požadovaná v přidělené přidělené Kč částky v Kč částky v Kč S/008/ Gymnázium

Více

Z á p i s. ze 4. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 31. ledna 2012 od hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Z á p i s. ze 4. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 31. ledna 2012 od hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Z á p i s ze 4. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 31. ledna 2012 od 10.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající : Přítomni : Omluveni : Ověřovatelé : Zapisovatelka

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í 8. zasedání Zastupitelstva hlavního města, které se koná dne 18.6. 2015 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 19.6. 2015) Pravidelný

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Schválená usnesení 11. Rady HMP ze dne

Schválená usnesení 11. Rady HMP ze dne R-21320 676 29.3.2016 k úpravám návrhu textu Prohlášení starostů hlavních měst EU o městské agendě EU a uprchlické krizi R-21229 677 29.3.2016 k volbě přísedících Městského soudu v Praze R-20886 678 29.3.2016

Více

Schválená usnesení 41. Rady HMP ze dne

Schválená usnesení 41. Rady HMP ze dne R-24035 3038 6.12.2016 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na valné hromadě společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. konané dne 13. 12. 2016 R-23026 3039 6.12.2016 k vyloučení

Více

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Č. Název příspěvkové organizace 1 SPZ Triangle 2 Krajská majetková 3 Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M

U P R A V E N Ý P R O G R A M U P R A V E N Ý P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 24. 1. 2017 K odsouhlasení - zápis z 2. jednání Rady HMP ze dne 17. 1. 2017 - zápis z 1. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 19. 1.

Více

Schválená usnesení 40. Rady HMP ze dne

Schválená usnesení 40. Rady HMP ze dne R-08255 2032 27.11.2012 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky MČ Praha - Újezd z rozpočtu hlavního města R-07979 2033 27.11.2012 k realizaci veřejné zakázky na "Modernizaci městského rádiového systému

Více

Schválená usnesení 39. Rady HMP ze dne 20.11.2012

Schválená usnesení 39. Rady HMP ze dne 20.11.2012 R-07159 1939 20.11.2012 k návrhu na uzavření smlouvy "Rámcová smlouva o poskytování služeb pronájmu pevných optických okruhů" v rámci výstavby a rozšíření Městského kamerového systému hl.m. Prahy R-07115

Více

P R O G R A M U J E D N Á N Í

P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 22. 2. 2007 od 9.00 hodin (odsouhlaseno Radou HMP dne 13.2.2007) 1. 945 Návrh na vzájemnou spolupráci

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PRO SLUCHOVĚ POSTIŢENÉ, O.P.S... 8 ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA... 9 PRAHA 8, CHABAŘOVICKÁ 1125/4... 9.

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PRO SLUCHOVĚ POSTIŢENÉ, O.P.S... 8 ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA... 9 PRAHA 8, CHABAŘOVICKÁ 1125/4... 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLA HERFORTA, FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK... 3 PRAHA 1, JOSEFSKÁ 4... 3 DÍVČÍ KATOLICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA... 3 PRAHA 1, PLATNÉŘSKÁ 4/191... 3 GYMNÁZIUM,

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 14. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 25.2. 2016 od 9,00 hod. Pravidelný bod v pevném čase 12,30 13,15 Návrhy, připomínky a

Více

Schválená usnesení 43. Rady HMP ze dne 8.12.2015

Schválená usnesení 43. Rady HMP ze dne 8.12.2015 R-19068 2993 8.12.2015 k uzavření dohody o vzájemné spolupráci, koordinaci a investorství při realizaci akce: D 11 - MÚK Beranka a navazujících investicích R-19940 2994 8.12.2015 k integraci veřejné dopravy

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012, kterou se

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 24.6.2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 15.6.2004) 1. 040 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci Městským

Více

P R O G R A M. 1. jednání Rady HMP, které se koná dne

P R O G R A M. 1. jednání Rady HMP, které se koná dne P R O G R A M 1. jednání Rady HMP, které se koná dne 12. 1. 2016 K odsouhlasení - zápis z 45. jednání Rady HMP ze dne 22. 12. 2015 - zápis z 11. mimořádné Rady HMP ze dne 23. 12. 2015 BOD TISK MATERIÁL

Více

Seznam usnesení 32. Zastupitelstva HMP ze dne 7.11.2013

Seznam usnesení 32. Zastupitelstva HMP ze dne 7.11.2013 Z-2125 32/1 7.11.2013 Revitalizace Karlova náměstí - schválení rozpočtového opatření pro Dopravní podnik hl.m. Prahy Z-2169 32/2 7.11.2013 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Institut plánování

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

P R O G R A M U J E D N Á N Í

P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 24.11. a 25.11. 2016 od 9,00 hod. Pravidelný bod v pevném čase 12,30 13,15 Návrhy, připomínky

Více

Základní škola Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic nám.jiřího z Lobkovic 22 13000 Praha 3 63831406 1 22 22

Základní škola Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic nám.jiřího z Lobkovic 22 13000 Praha 3 63831406 1 22 22 Přehled zúčastněných škol v projektu EVALUACE Období testování 2. října až 31. října 2006 Testovaná skupina 6. třídy Datum zpracování Zpracoval Název školy Adresa PSČ Městská část IČO Počet tříd Počet

Více

P R O G R A M U J E D N Á N Í

P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 8. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 21.6.2007 (odsouhlaseno Radou HMP dne 12.6.2007) 1. 162 Návrh na přidělení grantů v oblasti sportu

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

P R O G R A M. 7. jednání Rady HMP, které se koná dne

P R O G R A M. 7. jednání Rady HMP, které se koná dne P R O G R A M 7. jednání Rady HMP, které se koná dne 24. 2. 2015 K odsouhlasení - zápis z 6. jednání Rady HMP ze dne 17. 2. 2015 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 9.00

Více

Schválená usnesení 40. Rady HMP ze dne 16.12.2014

Schválená usnesení 40. Rady HMP ze dne 16.12.2014 R-16203 3192 16.12.2014 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace hl.m. Prahy ROPID R-16259 3193 16.12.2014 ke změně ve složení hodnotící komise veřejné

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY NÁVRH ÚPRAVY SÍTĚ STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH HL. M.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY NÁVRH ÚPRAVY SÍTĚ STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH HL. M. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT T HLAVNÍHO HO MĚSTA M PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ,, MLÁDE DEŽE E A TĚLOVÝCHOVYT NÁVRH ÚPRAVY SÍTĚS STŘEDN EDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH Z HL. M. PRAHOU Počet a struktura středních škol

Více

P R O G R A M. 16. jednání Rady HMP, které se koná dne od 8.30 hod.

P R O G R A M. 16. jednání Rady HMP, které se koná dne od 8.30 hod. P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 3. 5. 2016 od 8.30 hod. K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 26. 4. 2016 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í P O K R A Č O V Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í P O K R A Č O V Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í P O K R A Č O V Á N Í 21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 25.11. 2016 od 9,00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha

Více

Seznam usnesení 26. Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne

Seznam usnesení 26. Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne Z-1560 26/1 25.4.2013 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2013 Z-1527 26/2 25.4.2013 k návrhu na účelovou neinvestiční dotaci městským částem hlavního města Prahy - na zkoušky

Více

U S N E S E N Í Rady Asociace krajů České republiky číslo: 146 ze dne: 12. září 2014 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 21. června 2014 do 5. září 2014 Rada Asociace

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

P R O G R A M 20. jednání Rady HMP, které se koná dne 26. 5. 2015

P R O G R A M 20. jednání Rady HMP, které se koná dne 26. 5. 2015 P R O G R A M 20. jednání Rady HMP, které se koná dne 26. 5. 2015 K odsouhlasení - zápis z 19. jednání Rady HMP ze dne 19. 5. 2015 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 9.00

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

P R O G R A M 41. jednání Rady HMP, které se koná dne

P R O G R A M 41. jednání Rady HMP, které se koná dne P R O G R A M 41. jednání Rady HMP, které se koná dne 6. 12. 2016 K odsouhlasení - zápis z 40. jednání Rady HMP ze dne 29. 11. 2016 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 9.00

Více

P R O G R A M. 31. jednání Rady HMP, které se koná dne

P R O G R A M. 31. jednání Rady HMP, které se koná dne P R O G R A M 31. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 9. 2016 K odsouhlasení - zápis z 30. jednání Rady HMP ze dne 20. 9. 2016 - zápis ze 14. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 22. 9. 2016 BOD TISK

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 3300 ze dne 19.12.2014 k návrhu na volbu členů správní rady a dozorčí rady Nadačního fondu Cesta ke vzdělání Rada hlavního

Více