Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy"

Transkript

1 Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 3046 ze dne k návrhu působnosti členů Rady hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy I. zrušuje usnesení Rady HMP č ze dne , ve znění usnesení Rady HMP č ze dne , usnesení Rady HMP č ze dne , usnesení Rady HMP č ze dne , usnesení Rady HMP č ze dne , usnesení Rady HMP č. 158 ze dne a usnesení Rady HMP č ze dne II. III. schvaluje působnost členů Rady hlavního města Prahy uvedenou v příloze č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení ukládá 1. náměstkovi primátorky Dolínkovi 1. podepisovat spolu s primátorkou hl.m. Prahy právní předpisy hl.m. Prahy Kontrolní termín: podepisovat spolu s primátorkou hl.m. Prahy zápisy z jednání Rady hl.m. Prahy Kontrolní termín: Adriana Krnáčová primátorka hl.m. Prahy Petr Dolínek náměstek primátorky hl.m. Prahy Předkladatel: primátorka hl.m. Prahy Tisk: R Provede: náměstek primátorky Dolínek Na vědomí: odborům MHMP

2 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne P ů s o b n o s t členů Rady hl. m. Prahy I. Všichni členové Rady hl. m. Prahy ve svěřených oblastech: 1. zpracovávají koncepční a strategické dokumenty rozvoje dané oblasti na území hl. m. Prahy 2. předkládají Radě hl. m. Prahy návrhy rozvoje dané oblasti na území hl. m. Prahy 3. předkládají Radě návrhy na řešení aktuálních otázek v dané oblasti 4. sledují, jak jsou plněna usnesení Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy v dané oblasti, v případě, že tato usnesení jsou plněna nedostatečně, postupují podle bodu 3 5. zabezpečují činnosti v samostatné působnosti hl. m. Prahy vykonávané v rámci svěřených oblastí, zejména správu příspěvkových organizací a ekonomizaci jejich činnosti, jejich funkci, případnou transformaci, zřizování a zrušování 6. sledují uplatňování funkcí města v rámci plánování územního rozvoje ve svěřených oblastech II. Primátorka hl. m. Prahy dále plní úkoly vyplývající pro primátora hl. m. Prahy z obecně závazných právních předpisů (zejména 72 a 73 zákona o hl. m. Praze). Primátorka hl. m. Prahy plní také úkoly stanovené ve zvláštních zákonech primátorovi hl. m. Prahy nebo hejtmanovi kraje. III. Náměstci primátorky hl. m. Prahy dále plní úkoly primátora hl. m. Prahy uvedené pod bodem II., pokud jej zastupují v plném rozsahu. Případně plní vymezené úkoly tak, jak je primátorka určí při rozhodnutí o způsobu zastupování. IV. Náměstci primátorky hl. m. Prahy a další členové Rady hl. m. Prahy zabezpečují úkoly v samostatné působnosti, pokud jsou jim svěřeny Zastupitelstvem hl. m. Prahy. V. V nepřítomnosti primátorky hl. m. Prahy je pověřen jejím zastupováním náměstek primátorky Petr Dolínek, neurčí-li primátorka hl. m. Prahy jiného náměstka primátorky hl. m. Prahy. Jednotliví členové Rady hl. m. Prahy mají svěřeny následující oblasti: 1

3 Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová Legislativa, veřejná správa a protikorupční opatření 1. Oblast legislativy a práva se zaměřením na: přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy, vyhodnocování a kontrolu jejich účinnosti a návrhy na jejich změny a zdokonalení posuzování návrhů zákonů, které se dotýkají hl. m. Prahy a vnitřních předpisů Zastupitelstva hl. m. Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy předklad návrhů zákonů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vztahy hl. m. Prahy k soudům a státním zastupitelstvím tvorbu a posuzování zásadních smluv a ostatních zásadních majetkoprávních aktů hl. m. Prahy problematiku taxislužby 2. Oblast veřejné správy se zaměřením na: rozdělení působnosti mezi hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy Statut hl. m. Prahy vztahy mezi hl. m. Prahou a orgány státní správy v přenesené působnosti 3. Oblast protikorupčních opatření se zaměřením na: dodržování zákona o střetu zájmů orgány hl. m. Prahy přípravu protikorupční strategie hl. m. Prahy, koordinaci přípravy a realizace protikorupční politiky a konkrétních protikorupčních opatření v působnosti orgánů hl. m. Prahy koordinaci a kontrolu vyřizování stížností adresovaných orgánům hl. m. Prahy upozorňujících na možné korupční jednání 4. Oblast vnitřních vztahů se zaměřením na: udílení čestných občanství a cen hl. m. Prahy užití znaku a vlajky hl. m. Prahy místní názvosloví 5. Oblast vnějších vztahů se zaměřením na: vztahy k ostatním regionálním a municipálním subjektům na území České republiky koordinaci vztahů k městským částem hl. m. Prahy koordinaci vztahů k Parlamentu České republiky, vládě České republiky, ministerstvům a ostatním orgánům státní správy 6. Oblast zahraničních vztahů se zaměřením na: koordinaci zahraničně-politických vztahů vztahy hl. m. Prahy se zahraničními městy, zastoupení hl. m. Prahy v nevládních organizacích a přípravu smluv uzavíraných v této oblasti hl. m. Prahou problematiku Evropské unie včetně organizačních otázek zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu 2

4 7. Oblast informatiky se zaměřením na: egovernment (poskytování veřejných služeb on-line prostředky) provoz a rozvoj infrastruktury potřebné pro zajištění elektronických služeb hl. m. Prahy včetně rozvoje partnerství s privátní sférou v této oblasti koordinaci projektů v návaznosti na strategické cíle města pro oblast informatiky 8. Oblast vědy, výzkumu a inovací se zaměřením na: problematiku podpory vědecko-výzkumných institucí spolupráci se státními subjekty, občanskými strukturami, univerzitami a vysokými školami v otázkách vědy a výzkumu podporu rozvoje inovačních technologií Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finance a rozpočet 1. Oblast finanční politiky se zaměřením na: návrh sestavy rozpočtů a vyúčtování výsledků hospodaření sledování opatření k zabezpečení rozpočtové rovnováhy v průběhu roku kontakt s finančními institucemi při realizaci finančního hospodaření hl. m. Prahy práci s cizími zdroji v rozpočtu hl. m. Prahy vymezení finančních vztahů mezi hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy přípravu rozpočtového a investičního výhledu hl. m. Prahy návrhy způsobu financování investičních záměrů hl. m. Prahy spolupráci při zadání a vyhodnocení výsledků auditu hl. m. Prahy Náměstek primátorky hl. m. Prahy PhDr. Matěj Stropnický Územní rozvoj a územní plán 1. Oblast územního rozvoje a územního plánu se zaměřením na: přípravu, projednání, monitorování, vyhodnocení a implementaci Strategického plánu hl. m. Prahy tvorbu územního plánu a jeho změn sledování národních a krajských koncepcí, tvorbu koncepcí městských a vznik jednotlivých projektů na území hl. m. Prahy zpracování, projednání a návrhy na realizaci strategických, územně-rozvojových a urbanistických programů hl. m. Prahy využití rozvojových lokalit hl. m. Prahy rozvoj nevyužitých a zanedbaných území v rámci hl. m. Prahy projednávání záměrů územního rozvoje s ostatními kraji České republiky 3

5 Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek Doprava a evropské fondy 1. Oblast dopravy se zaměřením na: výstavbu, rozvoj a údržbu dopravní infrastruktury města rozvoj hlavního uličního systému pro individuální dopravu vytvoření Centrálního registru oprav a výstavby (CROV) jako nástroje na zlepšení dopravní průjezdnosti a efektivní koordinace při stavebních úpravách na pozemních komunikacích koordinaci a řízení dopravních systémů a procesů řešení dopravy v klidu na území hl. m. Prahy (zejména otázky parkovacích zón) rozvoj individuální cyklistické dopravy, výstavbu cyklostezek, vyznačování cyklotras, zřizování a podporu zařízení k individuální cyklodopravě (např. půjčoven kol apod.) rozvoj sítě městské hromadné dopravy, pražské integrované dopravy spolupráci jednotlivých dopravců v hl. m. Praze a pražské aglomeraci koordinaci a rozvoj spolupráce v oblasti hromadné dopravy s městskými částmi hl. m. Prahy spolupráci na řešení národních a mezinárodních projektů strategie rozvoje měst v oblasti hromadné dopravy řešení problematiky bezbariérovosti a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP) 2. Oblast evropských fondů se zaměřením na: zajištění úspěšného čerpání dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu v rámci Operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost v programovém období Evropské unie úspěšné dokončení implementace pražských operačních programů v programovém období Evropské unie aktivní vyhledávání možností pro získávání evropských dotací z jiných dotačních titulů Evropské unie pro hl. m. Prahu přípravu čerpání finančních prostředků v příštím programovém období Evropské unie vč. vydefinování a analýzy prioritních oblastí, vytvoření jednoho multifondového pražského operačního programu, nastavení jednoduchých pravidel pro čerpání dotací a přípravy a odsouhlasení implementační struktury 4

6 Radní hl. m. Prahy Ing. Michal Hašek Správa majetku a majetkové podíly 1. Oblast správy majetku a majetkových podílů se zaměřením na: zájmy hl. m. Prahy ve vztahu k resortním ministerstvům svěřování majetku hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy vč. předkládání záměrů vyplývajících z oznamovací povinnosti orgánů městských částí hl. m. Prahy při jejich majetkoprávních úkonech úplatné převody, které vedou ke sjednocování vlastnictví v území s cílem efektivního rozvoje města majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných komunikacemi ve vlastnictví hl. m. Prahy dle schválených pravidel ekonomické využití rozvojových lokalit hl. m. Prahy spolupráci při tvorbě rozpočtu hospodářské činnosti hl. m. Prahy plnění úkolů vyplývajících pro hl. m. Prahu z tzv. restitučních zákonů ve vztahu k oprávněným fyzickým a právnickým osobám správu městského nemovitého majetku obchodně-ekonomické aktivity investorů na území hl. m. Prahy správu akciového portfolia hl. m. Prahy plnění úkolů spojených se zakladatelskou funkcí hl. m. Prahy u státních podniků bezúplatná nabytí majetku evidenci a inventarizaci majetku hl. m. Prahy, městem řízených organizací a svěřeného majetku městským částem hl. m. Prahy a jimi zřizovaným organizacím vztahy hl. m. Prahy k státnímu pozemkovému úřadu České republiky 2. Oblast podpory podnikání se zaměřením na: podporu malého a středního podnikání Radní hl. m. Prahy Bc. Libor Hadrava Bezpečnost a prevence kriminality 1. Oblast bezpečnosti se zaměřením na: organizaci a koordinaci Záchranného bezpečnostního systému hl. m. Prahy vztahy hl. m. Prahy k bezpečnostním složkám koordinaci řízení Městské policie hl. m. Prahy 2. Oblast koordinace aktivit při prevenci kriminality 5

7 Radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko Zdravotnictví a bydlení 1. Oblast zdravotnictví se zaměřením na: vypracování generelu pražského zdravotnictví, vymezení odpovědnosti obce za konkrétní oblasti poskytování zdravotní péče, péči o rizikové skupiny obyvatelstva zajištění lékařské služby první pomoci, pohotovostní stomatologické služby a sítě lékáren vč. pohotovostních a záchytné protialkoholní stanice činnost městských zdravotnických zařízení spolupráci s nestátními zdravotnickými zařízeními, společnostmi a nadacemi, které poskytují zdravotnické služby obyvatelům hl. m. Prahy činnost Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy protidrogovou problematiku 2. Oblast bydlení se zaměřením na: zajištění bytů pro sociální účely záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti bytové politiky správu a údržbu bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných objekty ve vlastnictví bytových družstev spolupráci se státními organizacemi v oblasti bytové výstavby transformace bytového fondu Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková Infrastruktura, technická vybavenost a životní prostředí 1. Oblast infrastruktury a technické vybavenosti se zaměřením na: řešení problematiky technické vybavenosti městských částí hl. m. Prahy rozvoj a správu kolektorové sítě hl. m. Prahy optimalizaci městské infrastruktury s ohledem na zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy výstavbu protipovodňových opatření hl. m. Prahy 2. Oblast životního prostředí se zaměřením na: posuzování rozvoje vodohospodářské infrastruktury z hlediska životního prostředí přestavbu a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově s cílem splnění limitů Evropské unie na kvalitu vypouštěných vod péči o zásobování pitnou vodou na území hl. m. Prahy a souvisejících tocích a odvod znečištěné vody ekologickou politiku města v rámci trvale udržitelného rozvoje informovanost obyvatel o aktuálním stavu všech složek životního prostředí správu a rozvoj ploch zeleně v kompetenci hl. m. Prahy efektivní správu a rozvoj městské zeleně tvorbu a následné naplňování Územního energetického dokumentu hl. m. Prahy 6

8 ekologickou výchovu a vzdělání se zaměřením na mládež a neziskové organizace působící na území hl. m. Prahy rozšiřování systému ekologického sběru, třídění a zpracování odpadu zajištění povinností hl. m. Prahy v samostatné působnosti při vyhodnocování dopadů na životní prostředí Radní hl. m. Prahy Jan Wolf Kultura, památková péče, výstavnictví a cestovní ruch 1. Oblast kultury se zaměřením na: podporu vybraných kulturních projektů, systém jejich podpor a vytváření nových kulturních projektů spolupráci s kulturními institucemi působícími v hl. m. Praze s cílem zabezpečit kulturní rozvoj města organizaci kulturních styků s městy a obcemi v České republice i v zahraničí spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy v oblasti kultury 2. Oblast památkové péče se zaměřením na: správu a rozvoj Pražské památkové rezervace a památkově chráněných objektů na území hl. m. Prahy podporu subjektů pečujících o památkově chráněné objekty 3. Oblast církví a náboženských společností se zaměřením na: spolupráci hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy s církvemi a náboženskými společnostmi zajišťování potřeb církví a údržbu církevních památek 4. Oblast výstavnictví se zaměřením na: koordinaci využití majetku hl. m. Prahy v areálu Výstaviště v Holešovicích a Kongresového centra Praha a dlouhodobou koncepci rozvoje výstavního areálu v Letňanech 5. Oblast cestovního ruchu se zaměřením na: podporu zahraniční turistiky podporu kongresové turistiky Radní hl. m. Prahy Ing. Mgr. Irena Ropková Školství a sociální politika 1. Oblast školství se zaměřením na: rozvoj školství včetně školství alternativního sledování a hodnocení kvality vzdělávání činnost v oblasti správy a rozvoje předškolních a školních zařízení informovanost obyvatelstva o organizaci vzdělávacího systému v oblasti samosprávy záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti školství podporu sportu ve školách 7

9 2. Oblast sociální politiky se zaměřením na: rozvoj sítě sociálních zařízení zřizovaných městskými částmi hl. m. Prahy a hl. m. Prahou činnost střediska sociální prevence a zpracování jeho činnosti ve spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy činnosti domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem, domovů, integrovaných center a dalších zařízení, jejich transformaci a rozvoj činnosti v oblasti péče o rodinu se zaměřením na děti a starší generaci s využitím spolupráce nestátních organizací oblast sociální péče se zaměřením na rozvoj sítě sociálních zařízení zřizovaných církvemi, náboženskými společnostmi a občanskými sdruženími v oblasti sociální záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti sociální politiky 3. Oblast pohřebnictví se zaměřením na: péči o hřbitovy a pohřební místa ve vlastnictví hl. m. Prahy péči o válečné hroby ve vlastnictví hl. m. Prahy, popř. podporu dalších subjektů, které zajišťuji tuto péči Radní hl. m. Prahy Hana Nováková Sport a volný čas 1. Oblast sportu se zaměřením na: činnosti na úseku tělovýchovy a sportu a spolupráci s příslušnými institucemi a občanskými sdruženími grantovou politiku v oblasti sportu přímé investice do oblasti sportu 2. Oblast volnočasových aktivit se zaměřením na: fungování Zoologické zahrady hl. m. Prahy a Botanické zahrady hl. m. Prahy spolupráci s organizacemi mládeže, organizacemi a občanskými sdruženími, která se zabývají péčí o mládež, zejména v oblasti volného času mládeže 3. Oblast národnostních menšin se zaměřením na: spolupráci s občanskými sdruženími národnostních menšin, organizacemi a institucemi, zabývajícími se aktivitami v oblasti národnostních menšin integraci cizinců a romskou problematiku 8

10 Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č ze dne Věcná příslušnost členů Rady hl. m. Prahy k organizacím zřízeným hl. m. Prahou Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová 1. Asociace krajů České republiky IČ: Svaz měst a obcí České republiky IČ: Náměstek primátorky hl. m. Prahy PhDr. Matěj Stropnický 1. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy IČ: Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek 1. Technická s práva komunikací hlavního města Prahy IČ: Číslo inventarizačního místa: Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) IČ: Číslo inventarizačního místa: Asociace měst pro cyklisty IČ: Radní hl. m. Prahy Ing. Michal Hašek 1. Architektonický atelier BETA SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa: Československé automobilové opravny /ČSAO/ Praha -Černokostelecká SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa: Československé automobilové opravny Praha (Průběžná) SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa: Pražská kanalizace a vodní toky SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa: Pražské vodárny SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa: Sady, lesy a zahradnictví SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa: Státní statek hlavního města Prahy SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa: Stavební podnik oprav a služeb Praha SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa:

11 Radní hl. m. Prahy Bc. Libor Hadrava 1. Správa služeb hlavního města Prahy IČ: NADAČNÍ FOND BEZPEČNÁ PRAHA IČ: Radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko 1. Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby IČ: Číslo inventarizačního místa: Městská nemocnice následné péče IČ: Městská poliklinika Praha IČ: Číslo inventarizačního místa: Dětský domov Charlotty Masarykové IČ: Číslo inventarizačního místa: Centrum léčebné rehabilitace IČ: Olivova dětská léčebna, o.p.s. IČ: Národní síť Zdravých měst České republiky IČ: Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková 1. Lesy hl. m. Prahy IČ: Číslo inventarizačního místa: Radní hl. m. Prahy Jan Wolf 1. Divadlo v Dlouhé IČ: Číslo inventarizačního místa: Divadlo na Vinohradech IČ: Číslo inventarizačního místa: Divadlo Na zábradlí IČ: Číslo inventarizačního místa: Divadlo Spejbla a Hurvínka IČ: Číslo inventarizačního místa: Divadlo pod Palmovkou IČ: Číslo inventarizačního místa: Hudební divadl o v Karlíně IČ: Číslo inventarizačního místa: Městská divadla pražská IČ: Číslo inventarizačního místa: Švandovo divadl o na Smíchově IČ: Číslo inventarizačního místa: Minor IČ: Číslo inventarizačního místa: Studio YPSILON IČ: Číslo inventarizačního místa:

12 11. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK IČ: Číslo inventarizačního místa: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy IČ: Číslo inventarizačního místa: Galerie hlavního města Prahy IČ: Číslo inventarizačního místa: Muzeum hlavního města Prahy IČ: Číslo inventarizačního místa: Národní kulturní památka Vyšehrad IČ: Číslo inventarizačního místa: Městská knihovna v Praze IČ: Číslo inventarizačního místa: Pražská informační služba IČ: Číslo inventarizačního místa: Divadlo Archa o.p.s. IČ: Činoherní klub, o.p.s. IČ: Praha- Evropské město kultury roku 2000, o.p.s. v likvidaci IČ: Pražský dům fotografie - Prague House of Photography, o.p.s. v likvidaci IČ: České dědictví UNESCO IČ: Radní hl. m. Prahy Ing. Mgr. Irena Ropková 1. Akademické gymnázium, škola hlavního města Štěpánská 22 Praha 1 Prahy IČ: Malostranské gymnázium Josefská 7 Praha 1 IČ: Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského Truhlářská 22 Praha 1 IČ: Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Hellichova 3 Praha 1 Prahy IČ: Gymnázium prof. Jana Patočky Jindřišská 36 Praha 1 IČ: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská 15 Praha 1 hlavního města Prahy IČ: Masarykova střední škola chemická Křemencova 12 Praha 1 IČ: Obchodní akademie Dušní 7 Praha 1 IČ: Pražská konzervatoř Na Rejdišti 1 Praha 1 IČ: Základní škola praktická a Praktická škola Karla Josefská 4 Praha 1 Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK IČ: Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 IČ: Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy Betlémská 4/287 Praha 1 3

13 IČ: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední Alšovo nábřeží 6 Praha 1 zdravotnická škola IČ: Taneční konzervatoř hlavního města Prahy Křižovnická 7 Praha 1 IČ: Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel U Půjčovny 9 Praha 1 IČ: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní Masná 18 Praha 1 IČ: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16 Praha 1 IČ: Vyšší odborná škola stavební a Střední Dušní 17 Praha 1 průmyslová škola stavební IČ: Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická Hellichova 22 Praha 1 IČ: Českoslovanská akademie obchodní, střední Resslova 5 Praha 2 odborná škola IČ: Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola Resslova 8 Praha 2 IČ: Domov mládeže a Školní jídelna Neklanova 32 Praha 2 IČ: Gymnázium Botičská 1 Praha 2 IČ: Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní V Pevnosti 4 Praha 2 škola a Střední škola IČ: Obchodní akademie Vinohradská 38 Praha 2 IČ: Odborné učiliště Vyšehrad Vratislavova 6 Praha 2 IČ: Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Ječná 27 Praha 2 pro sluchově postižené IČ: Základní škola pro zrakově postižené nám. Míru 19 Praha 2 IČ: Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné Ke Karlovu 2 Praha 2 fakultní nemocnici IČ: Střední odborné učiliště obchodní Belgická 29 Praha 2 IČ: Střední průmyslová škola elektrotechnická Ječná 30 Praha 2 IČ: Vyšší odborná škola ekonomických studií a Podskalská 10 Praha 2 Střední průmyslová škola potravinářských technologií IČ: Základní škola a střední škola waldorfská Křejpského 1501 Praha 4 4

14 IČ: Základní škola praktická a Praktická škola Vinohradská 54 Praha 2 IČ: Gymnázium Karla Sladkovského Sladkovského náměstí 8 Praha 3 IČ: Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 23 Praha 3 IČ: Obchodní akademie Kubelíkova 37 Praha 3 IČ: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 Lucemburská 40 Praha 3 a 9 IČ: Základní škola Zahrádka U Zásobní zahrady 8 Praha 3 IČ: Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkovo náměstí 1 Praha 3 IČ: Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Hollarovo náměstí 2 Praha 3 Václava Hollara IČ: Gymnázium Budějovická 680 Praha 4 IČ: Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 Praha 4 IČ: Gymnázium Elišky Krásnohorské Ohradní 55 Praha 4 - Michle IČ: Gymnázium Písnická 760 Praha 4 IČ: Gymnázium Postupická 3150 Praha 4 IČ: Gymnázium Opatov Konstantinova 1500 Praha 4 IČ: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Roškotova 4 Praha 4 Ježka IČ: Konzervatoř Duncan centre Branická 41 Praha 4 IČ: Obchodní akademie Svatoslavova 333 Praha 4 IČ: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu Kupeckého 576 Praha 4 11 a 12 IČ: Mateřská škola speciální Na Lysinách 6 Praha 4 IČ: Základní škola Boleslavova 1 Praha 4 IČ: Základní škola a Střední škola Kupeckého 576 Praha 4 IČ: Střední škola Aloyse Klara Vídeňská 28/756 Praha 4 IČ: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Vídeňská 800 Praha 4 Thomayerově nemocnici IČ: Střední odborné učiliště Ohradní 57 Praha 4 IČ:

15 58. Střední odborné učiliště potravinářské Libušská 320/111 Praha 4 IČ: Střední škola technická Zelený pruh 50 Praha 4 IČ: Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Družstevní ochoz 3 Praha 4 IČ: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 5. května 51 Praha 4 zdravotnická škola IČ: Vyšší odborná škola informačních služeb Pacovská 350 Praha 4 IČ: Základní škola praktická a Základní škola Ružinovská 4718 Praha 4 speciální IČ: Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 IČ: Gymnázium Milady Horákové Na Planině 1393 Praha 4 IČ: Gymnázium Na Zatlance 11 Praha 5 IČ: Gymnázium Nad Kavalírkou 1 Praha 5 IČ: Gymnázium Christiana Dopplera Zborovská 45/621 Praha 5 - Smíchov IČ: Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 IČ: Gymnázium Oty Pavla Loučanská 520 Praha 5 IČ: Gymnázium pro zrakově postižené a Střední Radlická 115 Praha 5 odborná škola pro zrakově postižené IČ: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5 Kuncova 1/1580 Praha 5 IČ: Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25 Praha 5 IČ: Mateřská škola speciální Sluníčko Deylova 3 Praha 5 IČ: Základní škola praktická a Základní škola Pod Radnicí 5 Praha 5 speciální IČ: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Výmolova 169 Praha 5 pro sluchově postižené IČ: Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 1 Praha 5 IČ: Základní škola pro žáky se specifickými Na Zlíchově 19 Praha 5 poruchami chování IČ: Středisko praktického vyučování Seydlerova 2451 Praha 5 IČ: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Drtinova 3 Praha 5 IČ: Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1 Praha 5 IČ:

16 82. Střední škola dostihového sportu a jezdectví U závodiště 325/1 Praha 5 IČ: Střední odborné učiliště Pod Klapicí 11/15 Praha 5 IČ: Hotelová škola Radlická Radlická 115 Praha 5 IČ: Školní jídelna Štefánikova 11 Praha 5 IČ: Základní škola praktická Nám. Osvoboditelů 1368 Praha 5 IČ: Základní škola praktická a Základní škola Trávníčkova 1743 Praha 5 speciální Lužiny IČ: Domov mládeže a školní jídelna Studentská 10 Praha 6 IČ: Gymnázium Arabská 14 Praha 6 IČ: Gymnázium Nad Alejí 1952 Praha 6 IČ: Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2 Praha 6 IČ: Obchodní akademie Krupkovo náměstí 4 Praha 6 IČ: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6 Vokovická 32 Praha 6 IČ: Základní škola speciální a Praktická škola Rooseveltova 8 Praha 6 IČ: Základní škola pro žáky se specifickými U Boroviček 1 Praha 6 poruchami učení IČ: Střední odborná škola civilního letectví K Letišti 278 Praha 6 IČ: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33 Praha 6 Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium IČ: Základní škola Vokovice Vokovická 3 Praha 6 IČ: Gymnázium Nad Štolou 1 Praha 7 IČ: Obchodní akademie Holešovice Jablonského 3 Praha 7 IČ: Vyšší odborná škola oděvního návrhářství Jablonského 3 Praha 7 a Střední průmyslová škola oděvní IČ: Domov mládeže a Školní jídelna Pobřežní 6 Praha 8 IČ: Karlínské gymnázium Pernerova 25 Praha 8 IČ: Gymnázium U Libeňského zámku 1 Praha 8 IČ: Gymnázium Ústavní 400 Praha 8 IČ: Střední škola Náhorní U Měšťanských škol 525/1 Praha 8 7

17 IČ: Obchodní akademie Hovorčovická 1281 Praha 8 IČ: Odborné učiliště a Praktická škola Chabařovická 4/1125 Praha 8 IČ: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 Šiškova 2 Praha 8 a 8 IČ: Mateřská škola speciální Drahaňská 7 Praha 8 IČ: Mateřská škola speciální Štíbrova 1691 Praha 8 IČ: Základní škola logopedická a Základní škola Libčická 399 Praha 8 praktická IČ: Základní škola a Mateřská škola Za Invalidovnou 3 Praha 8 IČ: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Bulovka Budínova 2 Praha 8 IČ: Základní škola při psychiatrické léčebně Ús tavní 91 Praha 8 IČ: Vyšší odborná škola ekonomická a Obchodní Kollárova 5 Praha 8 akademie IČ: Střední odborné učiliště kadeřnické Karlínské náměstí 8/225 Praha 8 IČ: Střední škola Centrum odborné přípravy Poděbradská 1/179 Praha 9 technickohospodářské IČ: Dětský domov a Školní jídelna Národních hrdinů 1 Praha 9 IČ: Dětský domov a Školní jídelna Smržovská 77 Praha 9 IČ: Domov mládeže a Školní jídelna Lovosická 42 Praha 9 IČ: Gymnázium Českolipská 373 Praha 9 IČ: Gymnázium Chodovická 2250 Praha 9 IČ: Gymnázium Litoměřická 726 Praha 9 IČ: Gymnázium Čakovice nám. 25. března 100 Praha 9 IČ: Gymnázium Špitálská 2 Praha 9 IČ: Střední odborná škola logistických služeb Učňovská 1/100 Praha 9 IČ: Střední odborná škola pro administrati vu Lipí 1911 Praha 9 Evropské unie IČ: Střední odborná škola stavební a zahradnická Učňovská 1 Praha 9 IČ: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Ke Stadionu 623 Praha 9 IČ:

18 131. Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé Novovysočanská 48/280 Praha 9 elektrotechniky IČ: Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání Za Černým mostem 3 Praha 9 IČ: Střední odborné učiliště služeb Novovysočanská 5 Praha 9 IČ: Střední průmyslová škola na Proseku Novoborská 2 Praha 9 IČ: Střední průmyslová škola zeměměřická Pod Táborem 300 Praha 9 IČ: Mateřská škola speciální, Základní škola Bártlova 83 Praha 9 praktická a Základní škola speciální IČ: Základní škola Tolerance Mochovská 570 Praha 9 IČ: Gymnázium Omská 1300 Praha 10 IČ: Gymnázium Voděradská 2 Praha 10 IČ: Gymnázium Přípotoční 1337 Praha 10 IČ: Obchodní akademie Heroldovy sady 1 Praha 10 IČ: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu Jabloňová 30 Praha IČ: Střední škola, Základní škola, Mateřská škola Chotouňská 476 Praha 10 IČ: Základní škola logopedická a Mateřská škola Moskevská 29 Praha 10 logopedická IČ: Základní škola speciální Starostrašnická 45 Praha 10 IČ: Hotelová škola Vršovická 43 Praha 10 IČ: Střední škola automobilní a informatiky Weilova 4 Praha 10 IČ: Střední odborné učiliště gastronomie U Krbu 45/521 Praha 10 IČ: Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1 Praha 10 IČ: Střední průmyslová škola Na Třebešíně 2299 Praha 10 IČ: Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině 320 Praha 10 IČ: Střední zdravotnická škola Ruská 91 Praha 10 IČ: Vyšší odborná škola sociálně právní Jasmínová 3166/37a Praha 10 IČ: Základní škola Práčská 37 Praha 10 IČ: Základní škola Vachkova 941 Praha 10 IČ: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu Francouzská 56 Praha 10 9

19 1,2 a Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5 IČ: Číslo inventarizačního místa: Hudební škola hl avního města Prahy, základní umělecká škola, Praha 3, Komenského náměstí 9 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 4, Dunická 3136 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 4 Nusle, Lounských 4/129 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 5 Stodůlky, K Brance 72 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 5 Košíře, Na Popelce 18 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Půlkruhová 99 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola Marie Podvalové, Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 1 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 IČ: Číslo inventarizačního místa: Nadační fond Cesta ke vzdělání IČ: Dětské centrum Paprsek IČ: Číslo inventarizačního místa: Centrum sociálních služeb Praha IČ: Číslo inventarizačního místa:

20 186. Domov pro seniory Hortenzie IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Krč IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Háje IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Chodov IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Elišky Purkyňové IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Kobylisy IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Ďáblice IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Malešice IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Zahradní Město IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Heřmanův Městec IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Dobřichovice IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Pyšely IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov Maxov IČ: Číslo inventarizačního místa: Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice IČ: Číslo inventarizačního místa: Palata - Domov pro zrakově postižené IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov sociálních služeb Vlašská IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická IČ: Číslo inventarizačního místa: Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov Svojšice IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov se zvláštním režimem Terezín IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov Zvíkovecká kytička IČ: Číslo inventarizačního místa: Správa pražských hřbitovů IČ: Číslo inventarizačního místa: Pohřební ústav hlavního města Prahy IČ: Číslo inventarizačního místa:

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 73 ze dne 24.1.2012 k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností

Více

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2730 ze dne 7. 10. 2014

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2730 ze dne 7. 10. 2014 Stránka 1 Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2730 ze dne 7. 10. 2014 Evidenční jednotka kód IČ (Evid.j.) Evidenční jednotka název Druh právnické osoby (Evid.j.) ID evidenční jednotky Aktivní Hlavní evidenční

Více

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006. Hlavní město Praha

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006. Hlavní město Praha Hlavní město Praha Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006 Hlavní město Praha V Praze dne 27.4. 2007 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb.,

Více

NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 01 - Rozvoj obce NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU ČÁST II. - BĚŽNÉ VÝDAJE Název organizace ODPA Text Návrh rozpočtu na

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 7 Červenec 2002 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 7 Červenec 2002 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVIII Sešit 7 Červenec 2002 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 99/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství,

Více

Název Ulice PSČ Součást Telefon E-mail

Název Ulice PSČ Součást Telefon E-mail Mateřské školy obec, MČ Obvod: Praha 1 Praha 1 Obvod: Praha 2 Praha 2 Obvod: Praha 3 Praha 3 Mateřská škola Hellichova Hellichova 13 11800 257 312 707 Mateřská škola Letenská Letenská 5 11800 257 533 755

Více

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015 R-18364 1580 30.6.2015 k rozpracování projektového záměru Prague Market (Jednotný trh městských služeb) R-18436 1581 30.6.2015 k návrhu na poskytnutí daru městu Tbilisi a úpravě rozpočtu běžných výdajů

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

od strategické vize ke skutečnosti

od strategické vize ke skutečnosti od strategické vize ke skutečnosti Strategický plán je programovým dokumentem usilujícím o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Není jen prognostickou vizí nebo politickou

Více

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast v tis. Kč ORGANIZACE - ODBOR Běžné výdaje Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast v tis. Kč ORGANIZACE - ODBOR Běžné výdaje Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast v tis. Kč ORGANIZACE - ODBOR Běžné výdaje Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy SR 2011 UR 2011 Skutečnost %plnění Skutečnost Index Limit Skutečnost

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

Schválená usnesení 24. Rady HMP ze dne 24.6.2014

Schválená usnesení 24. Rady HMP ze dne 24.6.2014 R-14338 1486 24.6.2014 k výroční zprávě, schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a ke schválení smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady společnosti Rozvojové projekty

Více

2/1969 Sb. ZÁKON. České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON. České národní rady 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 898 ze dne 28. 4. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 898 ze dne 28. 4. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 898 ze dne 28. 4. 2015 Zdravé město Praha 2015 - zřizovatel HMP (Příjemci dotace jsou povinni nakládat s finančními prostředky v souladu s Metodikou pro předkladatele

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Zápis. členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) náměstek primátora Novotný radní Vašíček

Zápis. členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) náměstek primátora Novotný radní Vašíček Zápis ze 27. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 19. srpna2014 od 13.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka:

Více

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2009 Vláda svým usnesením ze dne ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti státní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Vymezení pojmu organizační řád Organizační řád je základním vnitřním předpisem Městského úřadu Polička jako orgánu města Poličky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 O ASOCIACI KRAJŮ ČR 5 Úvod 6 Poslání 6 Struktura 6 KRAJE ČR 8 Hlavní město Praha 9 Středočeský kraj 13 Jihočeský kraj 18 Plzeňský kraj

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ I. etapa Analýza současného plánování rozvoje na obecní úrovni Část I.a: Zhodnocení současného systému regionální podpory, analýza databází, právní analýza Výstup části I.a1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více