Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy"

Transkript

1 Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 3046 ze dne k návrhu působnosti členů Rady hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy I. zrušuje usnesení Rady HMP č ze dne , ve znění usnesení Rady HMP č ze dne , usnesení Rady HMP č ze dne , usnesení Rady HMP č ze dne , usnesení Rady HMP č ze dne , usnesení Rady HMP č. 158 ze dne a usnesení Rady HMP č ze dne II. III. schvaluje působnost členů Rady hlavního města Prahy uvedenou v příloze č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení ukládá 1. náměstkovi primátorky Dolínkovi 1. podepisovat spolu s primátorkou hl.m. Prahy právní předpisy hl.m. Prahy Kontrolní termín: podepisovat spolu s primátorkou hl.m. Prahy zápisy z jednání Rady hl.m. Prahy Kontrolní termín: Adriana Krnáčová primátorka hl.m. Prahy Petr Dolínek náměstek primátorky hl.m. Prahy Předkladatel: primátorka hl.m. Prahy Tisk: R Provede: náměstek primátorky Dolínek Na vědomí: odborům MHMP

2 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne P ů s o b n o s t členů Rady hl. m. Prahy I. Všichni členové Rady hl. m. Prahy ve svěřených oblastech: 1. zpracovávají koncepční a strategické dokumenty rozvoje dané oblasti na území hl. m. Prahy 2. předkládají Radě hl. m. Prahy návrhy rozvoje dané oblasti na území hl. m. Prahy 3. předkládají Radě návrhy na řešení aktuálních otázek v dané oblasti 4. sledují, jak jsou plněna usnesení Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy v dané oblasti, v případě, že tato usnesení jsou plněna nedostatečně, postupují podle bodu 3 5. zabezpečují činnosti v samostatné působnosti hl. m. Prahy vykonávané v rámci svěřených oblastí, zejména správu příspěvkových organizací a ekonomizaci jejich činnosti, jejich funkci, případnou transformaci, zřizování a zrušování 6. sledují uplatňování funkcí města v rámci plánování územního rozvoje ve svěřených oblastech II. Primátorka hl. m. Prahy dále plní úkoly vyplývající pro primátora hl. m. Prahy z obecně závazných právních předpisů (zejména 72 a 73 zákona o hl. m. Praze). Primátorka hl. m. Prahy plní také úkoly stanovené ve zvláštních zákonech primátorovi hl. m. Prahy nebo hejtmanovi kraje. III. Náměstci primátorky hl. m. Prahy dále plní úkoly primátora hl. m. Prahy uvedené pod bodem II., pokud jej zastupují v plném rozsahu. Případně plní vymezené úkoly tak, jak je primátorka určí při rozhodnutí o způsobu zastupování. IV. Náměstci primátorky hl. m. Prahy a další členové Rady hl. m. Prahy zabezpečují úkoly v samostatné působnosti, pokud jsou jim svěřeny Zastupitelstvem hl. m. Prahy. V. V nepřítomnosti primátorky hl. m. Prahy je pověřen jejím zastupováním náměstek primátorky Petr Dolínek, neurčí-li primátorka hl. m. Prahy jiného náměstka primátorky hl. m. Prahy. Jednotliví členové Rady hl. m. Prahy mají svěřeny následující oblasti: 1

3 Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová Legislativa, veřejná správa a protikorupční opatření 1. Oblast legislativy a práva se zaměřením na: přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy, vyhodnocování a kontrolu jejich účinnosti a návrhy na jejich změny a zdokonalení posuzování návrhů zákonů, které se dotýkají hl. m. Prahy a vnitřních předpisů Zastupitelstva hl. m. Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy předklad návrhů zákonů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vztahy hl. m. Prahy k soudům a státním zastupitelstvím tvorbu a posuzování zásadních smluv a ostatních zásadních majetkoprávních aktů hl. m. Prahy problematiku taxislužby 2. Oblast veřejné správy se zaměřením na: rozdělení působnosti mezi hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy Statut hl. m. Prahy vztahy mezi hl. m. Prahou a orgány státní správy v přenesené působnosti 3. Oblast protikorupčních opatření se zaměřením na: dodržování zákona o střetu zájmů orgány hl. m. Prahy přípravu protikorupční strategie hl. m. Prahy, koordinaci přípravy a realizace protikorupční politiky a konkrétních protikorupčních opatření v působnosti orgánů hl. m. Prahy koordinaci a kontrolu vyřizování stížností adresovaných orgánům hl. m. Prahy upozorňujících na možné korupční jednání 4. Oblast vnitřních vztahů se zaměřením na: udílení čestných občanství a cen hl. m. Prahy užití znaku a vlajky hl. m. Prahy místní názvosloví 5. Oblast vnějších vztahů se zaměřením na: vztahy k ostatním regionálním a municipálním subjektům na území České republiky koordinaci vztahů k městským částem hl. m. Prahy koordinaci vztahů k Parlamentu České republiky, vládě České republiky, ministerstvům a ostatním orgánům státní správy 6. Oblast zahraničních vztahů se zaměřením na: koordinaci zahraničně-politických vztahů vztahy hl. m. Prahy se zahraničními městy, zastoupení hl. m. Prahy v nevládních organizacích a přípravu smluv uzavíraných v této oblasti hl. m. Prahou problematiku Evropské unie včetně organizačních otázek zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu 2

4 7. Oblast informatiky se zaměřením na: egovernment (poskytování veřejných služeb on-line prostředky) provoz a rozvoj infrastruktury potřebné pro zajištění elektronických služeb hl. m. Prahy včetně rozvoje partnerství s privátní sférou v této oblasti koordinaci projektů v návaznosti na strategické cíle města pro oblast informatiky 8. Oblast vědy, výzkumu a inovací se zaměřením na: problematiku podpory vědecko-výzkumných institucí spolupráci se státními subjekty, občanskými strukturami, univerzitami a vysokými školami v otázkách vědy a výzkumu podporu rozvoje inovačních technologií Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finance a rozpočet 1. Oblast finanční politiky se zaměřením na: návrh sestavy rozpočtů a vyúčtování výsledků hospodaření sledování opatření k zabezpečení rozpočtové rovnováhy v průběhu roku kontakt s finančními institucemi při realizaci finančního hospodaření hl. m. Prahy práci s cizími zdroji v rozpočtu hl. m. Prahy vymezení finančních vztahů mezi hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy přípravu rozpočtového a investičního výhledu hl. m. Prahy návrhy způsobu financování investičních záměrů hl. m. Prahy spolupráci při zadání a vyhodnocení výsledků auditu hl. m. Prahy Náměstek primátorky hl. m. Prahy PhDr. Matěj Stropnický Územní rozvoj a územní plán 1. Oblast územního rozvoje a územního plánu se zaměřením na: přípravu, projednání, monitorování, vyhodnocení a implementaci Strategického plánu hl. m. Prahy tvorbu územního plánu a jeho změn sledování národních a krajských koncepcí, tvorbu koncepcí městských a vznik jednotlivých projektů na území hl. m. Prahy zpracování, projednání a návrhy na realizaci strategických, územně-rozvojových a urbanistických programů hl. m. Prahy využití rozvojových lokalit hl. m. Prahy rozvoj nevyužitých a zanedbaných území v rámci hl. m. Prahy projednávání záměrů územního rozvoje s ostatními kraji České republiky 3

5 Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek Doprava a evropské fondy 1. Oblast dopravy se zaměřením na: výstavbu, rozvoj a údržbu dopravní infrastruktury města rozvoj hlavního uličního systému pro individuální dopravu vytvoření Centrálního registru oprav a výstavby (CROV) jako nástroje na zlepšení dopravní průjezdnosti a efektivní koordinace při stavebních úpravách na pozemních komunikacích koordinaci a řízení dopravních systémů a procesů řešení dopravy v klidu na území hl. m. Prahy (zejména otázky parkovacích zón) rozvoj individuální cyklistické dopravy, výstavbu cyklostezek, vyznačování cyklotras, zřizování a podporu zařízení k individuální cyklodopravě (např. půjčoven kol apod.) rozvoj sítě městské hromadné dopravy, pražské integrované dopravy spolupráci jednotlivých dopravců v hl. m. Praze a pražské aglomeraci koordinaci a rozvoj spolupráce v oblasti hromadné dopravy s městskými částmi hl. m. Prahy spolupráci na řešení národních a mezinárodních projektů strategie rozvoje měst v oblasti hromadné dopravy řešení problematiky bezbariérovosti a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP) 2. Oblast evropských fondů se zaměřením na: zajištění úspěšného čerpání dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu v rámci Operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost v programovém období Evropské unie úspěšné dokončení implementace pražských operačních programů v programovém období Evropské unie aktivní vyhledávání možností pro získávání evropských dotací z jiných dotačních titulů Evropské unie pro hl. m. Prahu přípravu čerpání finančních prostředků v příštím programovém období Evropské unie vč. vydefinování a analýzy prioritních oblastí, vytvoření jednoho multifondového pražského operačního programu, nastavení jednoduchých pravidel pro čerpání dotací a přípravy a odsouhlasení implementační struktury 4

6 Radní hl. m. Prahy Ing. Michal Hašek Správa majetku a majetkové podíly 1. Oblast správy majetku a majetkových podílů se zaměřením na: zájmy hl. m. Prahy ve vztahu k resortním ministerstvům svěřování majetku hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy vč. předkládání záměrů vyplývajících z oznamovací povinnosti orgánů městských částí hl. m. Prahy při jejich majetkoprávních úkonech úplatné převody, které vedou ke sjednocování vlastnictví v území s cílem efektivního rozvoje města majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných komunikacemi ve vlastnictví hl. m. Prahy dle schválených pravidel ekonomické využití rozvojových lokalit hl. m. Prahy spolupráci při tvorbě rozpočtu hospodářské činnosti hl. m. Prahy plnění úkolů vyplývajících pro hl. m. Prahu z tzv. restitučních zákonů ve vztahu k oprávněným fyzickým a právnickým osobám správu městského nemovitého majetku obchodně-ekonomické aktivity investorů na území hl. m. Prahy správu akciového portfolia hl. m. Prahy plnění úkolů spojených se zakladatelskou funkcí hl. m. Prahy u státních podniků bezúplatná nabytí majetku evidenci a inventarizaci majetku hl. m. Prahy, městem řízených organizací a svěřeného majetku městským částem hl. m. Prahy a jimi zřizovaným organizacím vztahy hl. m. Prahy k státnímu pozemkovému úřadu České republiky 2. Oblast podpory podnikání se zaměřením na: podporu malého a středního podnikání Radní hl. m. Prahy Bc. Libor Hadrava Bezpečnost a prevence kriminality 1. Oblast bezpečnosti se zaměřením na: organizaci a koordinaci Záchranného bezpečnostního systému hl. m. Prahy vztahy hl. m. Prahy k bezpečnostním složkám koordinaci řízení Městské policie hl. m. Prahy 2. Oblast koordinace aktivit při prevenci kriminality 5

7 Radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko Zdravotnictví a bydlení 1. Oblast zdravotnictví se zaměřením na: vypracování generelu pražského zdravotnictví, vymezení odpovědnosti obce za konkrétní oblasti poskytování zdravotní péče, péči o rizikové skupiny obyvatelstva zajištění lékařské služby první pomoci, pohotovostní stomatologické služby a sítě lékáren vč. pohotovostních a záchytné protialkoholní stanice činnost městských zdravotnických zařízení spolupráci s nestátními zdravotnickými zařízeními, společnostmi a nadacemi, které poskytují zdravotnické služby obyvatelům hl. m. Prahy činnost Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy protidrogovou problematiku 2. Oblast bydlení se zaměřením na: zajištění bytů pro sociální účely záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti bytové politiky správu a údržbu bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných objekty ve vlastnictví bytových družstev spolupráci se státními organizacemi v oblasti bytové výstavby transformace bytového fondu Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková Infrastruktura, technická vybavenost a životní prostředí 1. Oblast infrastruktury a technické vybavenosti se zaměřením na: řešení problematiky technické vybavenosti městských částí hl. m. Prahy rozvoj a správu kolektorové sítě hl. m. Prahy optimalizaci městské infrastruktury s ohledem na zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy výstavbu protipovodňových opatření hl. m. Prahy 2. Oblast životního prostředí se zaměřením na: posuzování rozvoje vodohospodářské infrastruktury z hlediska životního prostředí přestavbu a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově s cílem splnění limitů Evropské unie na kvalitu vypouštěných vod péči o zásobování pitnou vodou na území hl. m. Prahy a souvisejících tocích a odvod znečištěné vody ekologickou politiku města v rámci trvale udržitelného rozvoje informovanost obyvatel o aktuálním stavu všech složek životního prostředí správu a rozvoj ploch zeleně v kompetenci hl. m. Prahy efektivní správu a rozvoj městské zeleně tvorbu a následné naplňování Územního energetického dokumentu hl. m. Prahy 6

8 ekologickou výchovu a vzdělání se zaměřením na mládež a neziskové organizace působící na území hl. m. Prahy rozšiřování systému ekologického sběru, třídění a zpracování odpadu zajištění povinností hl. m. Prahy v samostatné působnosti při vyhodnocování dopadů na životní prostředí Radní hl. m. Prahy Jan Wolf Kultura, památková péče, výstavnictví a cestovní ruch 1. Oblast kultury se zaměřením na: podporu vybraných kulturních projektů, systém jejich podpor a vytváření nových kulturních projektů spolupráci s kulturními institucemi působícími v hl. m. Praze s cílem zabezpečit kulturní rozvoj města organizaci kulturních styků s městy a obcemi v České republice i v zahraničí spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy v oblasti kultury 2. Oblast památkové péče se zaměřením na: správu a rozvoj Pražské památkové rezervace a památkově chráněných objektů na území hl. m. Prahy podporu subjektů pečujících o památkově chráněné objekty 3. Oblast církví a náboženských společností se zaměřením na: spolupráci hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy s církvemi a náboženskými společnostmi zajišťování potřeb církví a údržbu církevních památek 4. Oblast výstavnictví se zaměřením na: koordinaci využití majetku hl. m. Prahy v areálu Výstaviště v Holešovicích a Kongresového centra Praha a dlouhodobou koncepci rozvoje výstavního areálu v Letňanech 5. Oblast cestovního ruchu se zaměřením na: podporu zahraniční turistiky podporu kongresové turistiky Radní hl. m. Prahy Ing. Mgr. Irena Ropková Školství a sociální politika 1. Oblast školství se zaměřením na: rozvoj školství včetně školství alternativního sledování a hodnocení kvality vzdělávání činnost v oblasti správy a rozvoje předškolních a školních zařízení informovanost obyvatelstva o organizaci vzdělávacího systému v oblasti samosprávy záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti školství podporu sportu ve školách 7

9 2. Oblast sociální politiky se zaměřením na: rozvoj sítě sociálních zařízení zřizovaných městskými částmi hl. m. Prahy a hl. m. Prahou činnost střediska sociální prevence a zpracování jeho činnosti ve spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy činnosti domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem, domovů, integrovaných center a dalších zařízení, jejich transformaci a rozvoj činnosti v oblasti péče o rodinu se zaměřením na děti a starší generaci s využitím spolupráce nestátních organizací oblast sociální péče se zaměřením na rozvoj sítě sociálních zařízení zřizovaných církvemi, náboženskými společnostmi a občanskými sdruženími v oblasti sociální záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti sociální politiky 3. Oblast pohřebnictví se zaměřením na: péči o hřbitovy a pohřební místa ve vlastnictví hl. m. Prahy péči o válečné hroby ve vlastnictví hl. m. Prahy, popř. podporu dalších subjektů, které zajišťuji tuto péči Radní hl. m. Prahy Hana Nováková Sport a volný čas 1. Oblast sportu se zaměřením na: činnosti na úseku tělovýchovy a sportu a spolupráci s příslušnými institucemi a občanskými sdruženími grantovou politiku v oblasti sportu přímé investice do oblasti sportu 2. Oblast volnočasových aktivit se zaměřením na: fungování Zoologické zahrady hl. m. Prahy a Botanické zahrady hl. m. Prahy spolupráci s organizacemi mládeže, organizacemi a občanskými sdruženími, která se zabývají péčí o mládež, zejména v oblasti volného času mládeže 3. Oblast národnostních menšin se zaměřením na: spolupráci s občanskými sdruženími národnostních menšin, organizacemi a institucemi, zabývajícími se aktivitami v oblasti národnostních menšin integraci cizinců a romskou problematiku 8

10 Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č ze dne Věcná příslušnost členů Rady hl. m. Prahy k organizacím zřízeným hl. m. Prahou Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová 1. Asociace krajů České republiky IČ: Svaz měst a obcí České republiky IČ: Náměstek primátorky hl. m. Prahy PhDr. Matěj Stropnický 1. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy IČ: Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek 1. Technická s práva komunikací hlavního města Prahy IČ: Číslo inventarizačního místa: Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) IČ: Číslo inventarizačního místa: Asociace měst pro cyklisty IČ: Radní hl. m. Prahy Ing. Michal Hašek 1. Architektonický atelier BETA SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa: Československé automobilové opravny /ČSAO/ Praha -Černokostelecká SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa: Československé automobilové opravny Praha (Průběžná) SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa: Pražská kanalizace a vodní toky SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa: Pražské vodárny SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa: Sady, lesy a zahradnictví SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa: Státní statek hlavního města Prahy SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa: Stavební podnik oprav a služeb Praha SP v likvidaci IČ: Číslo inventarizačního místa:

11 Radní hl. m. Prahy Bc. Libor Hadrava 1. Správa služeb hlavního města Prahy IČ: NADAČNÍ FOND BEZPEČNÁ PRAHA IČ: Radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko 1. Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby IČ: Číslo inventarizačního místa: Městská nemocnice následné péče IČ: Městská poliklinika Praha IČ: Číslo inventarizačního místa: Dětský domov Charlotty Masarykové IČ: Číslo inventarizačního místa: Centrum léčebné rehabilitace IČ: Olivova dětská léčebna, o.p.s. IČ: Národní síť Zdravých měst České republiky IČ: Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková 1. Lesy hl. m. Prahy IČ: Číslo inventarizačního místa: Radní hl. m. Prahy Jan Wolf 1. Divadlo v Dlouhé IČ: Číslo inventarizačního místa: Divadlo na Vinohradech IČ: Číslo inventarizačního místa: Divadlo Na zábradlí IČ: Číslo inventarizačního místa: Divadlo Spejbla a Hurvínka IČ: Číslo inventarizačního místa: Divadlo pod Palmovkou IČ: Číslo inventarizačního místa: Hudební divadl o v Karlíně IČ: Číslo inventarizačního místa: Městská divadla pražská IČ: Číslo inventarizačního místa: Švandovo divadl o na Smíchově IČ: Číslo inventarizačního místa: Minor IČ: Číslo inventarizačního místa: Studio YPSILON IČ: Číslo inventarizačního místa:

12 11. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK IČ: Číslo inventarizačního místa: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy IČ: Číslo inventarizačního místa: Galerie hlavního města Prahy IČ: Číslo inventarizačního místa: Muzeum hlavního města Prahy IČ: Číslo inventarizačního místa: Národní kulturní památka Vyšehrad IČ: Číslo inventarizačního místa: Městská knihovna v Praze IČ: Číslo inventarizačního místa: Pražská informační služba IČ: Číslo inventarizačního místa: Divadlo Archa o.p.s. IČ: Činoherní klub, o.p.s. IČ: Praha- Evropské město kultury roku 2000, o.p.s. v likvidaci IČ: Pražský dům fotografie - Prague House of Photography, o.p.s. v likvidaci IČ: České dědictví UNESCO IČ: Radní hl. m. Prahy Ing. Mgr. Irena Ropková 1. Akademické gymnázium, škola hlavního města Štěpánská 22 Praha 1 Prahy IČ: Malostranské gymnázium Josefská 7 Praha 1 IČ: Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského Truhlářská 22 Praha 1 IČ: Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Hellichova 3 Praha 1 Prahy IČ: Gymnázium prof. Jana Patočky Jindřišská 36 Praha 1 IČ: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská 15 Praha 1 hlavního města Prahy IČ: Masarykova střední škola chemická Křemencova 12 Praha 1 IČ: Obchodní akademie Dušní 7 Praha 1 IČ: Pražská konzervatoř Na Rejdišti 1 Praha 1 IČ: Základní škola praktická a Praktická škola Karla Josefská 4 Praha 1 Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK IČ: Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 IČ: Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy Betlémská 4/287 Praha 1 3

13 IČ: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední Alšovo nábřeží 6 Praha 1 zdravotnická škola IČ: Taneční konzervatoř hlavního města Prahy Křižovnická 7 Praha 1 IČ: Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel U Půjčovny 9 Praha 1 IČ: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní Masná 18 Praha 1 IČ: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16 Praha 1 IČ: Vyšší odborná škola stavební a Střední Dušní 17 Praha 1 průmyslová škola stavební IČ: Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická Hellichova 22 Praha 1 IČ: Českoslovanská akademie obchodní, střední Resslova 5 Praha 2 odborná škola IČ: Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola Resslova 8 Praha 2 IČ: Domov mládeže a Školní jídelna Neklanova 32 Praha 2 IČ: Gymnázium Botičská 1 Praha 2 IČ: Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní V Pevnosti 4 Praha 2 škola a Střední škola IČ: Obchodní akademie Vinohradská 38 Praha 2 IČ: Odborné učiliště Vyšehrad Vratislavova 6 Praha 2 IČ: Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Ječná 27 Praha 2 pro sluchově postižené IČ: Základní škola pro zrakově postižené nám. Míru 19 Praha 2 IČ: Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné Ke Karlovu 2 Praha 2 fakultní nemocnici IČ: Střední odborné učiliště obchodní Belgická 29 Praha 2 IČ: Střední průmyslová škola elektrotechnická Ječná 30 Praha 2 IČ: Vyšší odborná škola ekonomických studií a Podskalská 10 Praha 2 Střední průmyslová škola potravinářských technologií IČ: Základní škola a střední škola waldorfská Křejpského 1501 Praha 4 4

14 IČ: Základní škola praktická a Praktická škola Vinohradská 54 Praha 2 IČ: Gymnázium Karla Sladkovského Sladkovského náměstí 8 Praha 3 IČ: Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 23 Praha 3 IČ: Obchodní akademie Kubelíkova 37 Praha 3 IČ: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 Lucemburská 40 Praha 3 a 9 IČ: Základní škola Zahrádka U Zásobní zahrady 8 Praha 3 IČ: Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkovo náměstí 1 Praha 3 IČ: Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Hollarovo náměstí 2 Praha 3 Václava Hollara IČ: Gymnázium Budějovická 680 Praha 4 IČ: Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 Praha 4 IČ: Gymnázium Elišky Krásnohorské Ohradní 55 Praha 4 - Michle IČ: Gymnázium Písnická 760 Praha 4 IČ: Gymnázium Postupická 3150 Praha 4 IČ: Gymnázium Opatov Konstantinova 1500 Praha 4 IČ: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Roškotova 4 Praha 4 Ježka IČ: Konzervatoř Duncan centre Branická 41 Praha 4 IČ: Obchodní akademie Svatoslavova 333 Praha 4 IČ: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu Kupeckého 576 Praha 4 11 a 12 IČ: Mateřská škola speciální Na Lysinách 6 Praha 4 IČ: Základní škola Boleslavova 1 Praha 4 IČ: Základní škola a Střední škola Kupeckého 576 Praha 4 IČ: Střední škola Aloyse Klara Vídeňská 28/756 Praha 4 IČ: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Vídeňská 800 Praha 4 Thomayerově nemocnici IČ: Střední odborné učiliště Ohradní 57 Praha 4 IČ:

15 58. Střední odborné učiliště potravinářské Libušská 320/111 Praha 4 IČ: Střední škola technická Zelený pruh 50 Praha 4 IČ: Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Družstevní ochoz 3 Praha 4 IČ: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 5. května 51 Praha 4 zdravotnická škola IČ: Vyšší odborná škola informačních služeb Pacovská 350 Praha 4 IČ: Základní škola praktická a Základní škola Ružinovská 4718 Praha 4 speciální IČ: Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 IČ: Gymnázium Milady Horákové Na Planině 1393 Praha 4 IČ: Gymnázium Na Zatlance 11 Praha 5 IČ: Gymnázium Nad Kavalírkou 1 Praha 5 IČ: Gymnázium Christiana Dopplera Zborovská 45/621 Praha 5 - Smíchov IČ: Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 IČ: Gymnázium Oty Pavla Loučanská 520 Praha 5 IČ: Gymnázium pro zrakově postižené a Střední Radlická 115 Praha 5 odborná škola pro zrakově postižené IČ: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5 Kuncova 1/1580 Praha 5 IČ: Smíchovská střední průmyslová škola Preslova 25 Praha 5 IČ: Mateřská škola speciální Sluníčko Deylova 3 Praha 5 IČ: Základní škola praktická a Základní škola Pod Radnicí 5 Praha 5 speciální IČ: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Výmolova 169 Praha 5 pro sluchově postižené IČ: Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 1 Praha 5 IČ: Základní škola pro žáky se specifickými Na Zlíchově 19 Praha 5 poruchami chování IČ: Středisko praktického vyučování Seydlerova 2451 Praha 5 IČ: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Drtinova 3 Praha 5 IČ: Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1 Praha 5 IČ:

16 82. Střední škola dostihového sportu a jezdectví U závodiště 325/1 Praha 5 IČ: Střední odborné učiliště Pod Klapicí 11/15 Praha 5 IČ: Hotelová škola Radlická Radlická 115 Praha 5 IČ: Školní jídelna Štefánikova 11 Praha 5 IČ: Základní škola praktická Nám. Osvoboditelů 1368 Praha 5 IČ: Základní škola praktická a Základní škola Trávníčkova 1743 Praha 5 speciální Lužiny IČ: Domov mládeže a školní jídelna Studentská 10 Praha 6 IČ: Gymnázium Arabská 14 Praha 6 IČ: Gymnázium Nad Alejí 1952 Praha 6 IČ: Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2 Praha 6 IČ: Obchodní akademie Krupkovo náměstí 4 Praha 6 IČ: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6 Vokovická 32 Praha 6 IČ: Základní škola speciální a Praktická škola Rooseveltova 8 Praha 6 IČ: Základní škola pro žáky se specifickými U Boroviček 1 Praha 6 poruchami učení IČ: Střední odborná škola civilního letectví K Letišti 278 Praha 6 IČ: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33 Praha 6 Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium IČ: Základní škola Vokovice Vokovická 3 Praha 6 IČ: Gymnázium Nad Štolou 1 Praha 7 IČ: Obchodní akademie Holešovice Jablonského 3 Praha 7 IČ: Vyšší odborná škola oděvního návrhářství Jablonského 3 Praha 7 a Střední průmyslová škola oděvní IČ: Domov mládeže a Školní jídelna Pobřežní 6 Praha 8 IČ: Karlínské gymnázium Pernerova 25 Praha 8 IČ: Gymnázium U Libeňského zámku 1 Praha 8 IČ: Gymnázium Ústavní 400 Praha 8 IČ: Střední škola Náhorní U Měšťanských škol 525/1 Praha 8 7

17 IČ: Obchodní akademie Hovorčovická 1281 Praha 8 IČ: Odborné učiliště a Praktická škola Chabařovická 4/1125 Praha 8 IČ: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 Šiškova 2 Praha 8 a 8 IČ: Mateřská škola speciální Drahaňská 7 Praha 8 IČ: Mateřská škola speciální Štíbrova 1691 Praha 8 IČ: Základní škola logopedická a Základní škola Libčická 399 Praha 8 praktická IČ: Základní škola a Mateřská škola Za Invalidovnou 3 Praha 8 IČ: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Bulovka Budínova 2 Praha 8 IČ: Základní škola při psychiatrické léčebně Ús tavní 91 Praha 8 IČ: Vyšší odborná škola ekonomická a Obchodní Kollárova 5 Praha 8 akademie IČ: Střední odborné učiliště kadeřnické Karlínské náměstí 8/225 Praha 8 IČ: Střední škola Centrum odborné přípravy Poděbradská 1/179 Praha 9 technickohospodářské IČ: Dětský domov a Školní jídelna Národních hrdinů 1 Praha 9 IČ: Dětský domov a Školní jídelna Smržovská 77 Praha 9 IČ: Domov mládeže a Školní jídelna Lovosická 42 Praha 9 IČ: Gymnázium Českolipská 373 Praha 9 IČ: Gymnázium Chodovická 2250 Praha 9 IČ: Gymnázium Litoměřická 726 Praha 9 IČ: Gymnázium Čakovice nám. 25. března 100 Praha 9 IČ: Gymnázium Špitálská 2 Praha 9 IČ: Střední odborná škola logistických služeb Učňovská 1/100 Praha 9 IČ: Střední odborná škola pro administrati vu Lipí 1911 Praha 9 Evropské unie IČ: Střední odborná škola stavební a zahradnická Učňovská 1 Praha 9 IČ: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Ke Stadionu 623 Praha 9 IČ:

18 131. Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé Novovysočanská 48/280 Praha 9 elektrotechniky IČ: Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání Za Černým mostem 3 Praha 9 IČ: Střední odborné učiliště služeb Novovysočanská 5 Praha 9 IČ: Střední průmyslová škola na Proseku Novoborská 2 Praha 9 IČ: Střední průmyslová škola zeměměřická Pod Táborem 300 Praha 9 IČ: Mateřská škola speciální, Základní škola Bártlova 83 Praha 9 praktická a Základní škola speciální IČ: Základní škola Tolerance Mochovská 570 Praha 9 IČ: Gymnázium Omská 1300 Praha 10 IČ: Gymnázium Voděradská 2 Praha 10 IČ: Gymnázium Přípotoční 1337 Praha 10 IČ: Obchodní akademie Heroldovy sady 1 Praha 10 IČ: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu Jabloňová 30 Praha IČ: Střední škola, Základní škola, Mateřská škola Chotouňská 476 Praha 10 IČ: Základní škola logopedická a Mateřská škola Moskevská 29 Praha 10 logopedická IČ: Základní škola speciální Starostrašnická 45 Praha 10 IČ: Hotelová škola Vršovická 43 Praha 10 IČ: Střední škola automobilní a informatiky Weilova 4 Praha 10 IČ: Střední odborné učiliště gastronomie U Krbu 45/521 Praha 10 IČ: Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1 Praha 10 IČ: Střední průmyslová škola Na Třebešíně 2299 Praha 10 IČ: Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině 320 Praha 10 IČ: Střední zdravotnická škola Ruská 91 Praha 10 IČ: Vyšší odborná škola sociálně právní Jasmínová 3166/37a Praha 10 IČ: Základní škola Práčská 37 Praha 10 IČ: Základní škola Vachkova 941 Praha 10 IČ: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu Francouzská 56 Praha 10 9

19 1,2 a Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5 IČ: Číslo inventarizačního místa: Hudební škola hl avního města Prahy, základní umělecká škola, Praha 3, Komenského náměstí 9 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 4, Dunická 3136 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 4 Nusle, Lounských 4/129 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 5 Stodůlky, K Brance 72 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 5 Košíře, Na Popelce 18 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Půlkruhová 99 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola Marie Podvalové, Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 1 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295 IČ: Číslo inventarizačního místa: Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 IČ: Číslo inventarizačního místa: Nadační fond Cesta ke vzdělání IČ: Dětské centrum Paprsek IČ: Číslo inventarizačního místa: Centrum sociálních služeb Praha IČ: Číslo inventarizačního místa:

20 186. Domov pro seniory Hortenzie IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Krč IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Háje IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Chodov IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Elišky Purkyňové IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Kobylisy IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Ďáblice IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Malešice IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Zahradní Město IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Heřmanův Městec IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Dobřichovice IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro seniory Pyšely IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov Maxov IČ: Číslo inventarizačního místa: Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice IČ: Číslo inventarizačního místa: Palata - Domov pro zrakově postižené IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov sociálních služeb Vlašská IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická IČ: Číslo inventarizačního místa: Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov Svojšice IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov se zvláštním režimem Terezín IČ: Číslo inventarizačního místa: Domov Zvíkovecká kytička IČ: Číslo inventarizačního místa: Správa pražských hřbitovů IČ: Číslo inventarizačního místa: Pohřební ústav hlavního města Prahy IČ: Číslo inventarizačního místa:

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 898 ze dne 28. 4. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 898 ze dne 28. 4. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 898 ze dne 28. 4. 2015 Zdravé město Praha 2015 - zřizovatel HMP (Příjemci dotace jsou povinni nakládat s finančními prostředky v souladu s Metodikou pro předkladatele

Více

Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP v Kč

Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP v Kč Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP v Kč Příspěvkové organizace Č. org. Zůstatek Převod fin. vyp. Zdroje 2014 Zůstatek Převod fin. vyp. Zdroje 2015 k 31. 12. 2013 za rok 2013 celkem

Více

Finanční vypořádání PO vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2013 v Kč

Finanční vypořádání PO vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2013 v Kč Aktivní saldo Finanční vypořádání PO vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2013 ostatní odvod z IF 5 970 948,51 fond Fin. vyp. PO HMP 50 537 985,28 státní rozpočet 4 790 429,67 ostatní 63 510 263,70

Více

Hudební divadlo v Karlíně 14 423 585,00 3 067 200,00 0,00 0,00 0,00 1 976 280,00 1 356 400,00 11 976 265,00 Hvězdárna a planetárium hl. m.

Hudební divadlo v Karlíně 14 423 585,00 3 067 200,00 0,00 0,00 0,00 1 976 280,00 1 356 400,00 11 976 265,00 Hvězdárna a planetárium hl. m. Rozbor investičních fondů příspěvkových organizací - rok 2014 Příspěvková organizace 1 2 3 4 5 6 7 v Kč z toho: odvod do 50 % z RHMP schválené, ale RHMP zatím inv. akce - UZ 94, odpisy 4. čtvrtletí celkově

Více

5.2 Komentář k finančnímu vypořádání příspěvkových organizací vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2012

5.2 Komentář k finančnímu vypořádání příspěvkových organizací vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2012 5.2 Komentář k finančnímu vypořádání příspěvkových organizací vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2012 Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1669 ze dne 25.10. 2011 byla v příloze č.1 a 2 usnesení schválena

Více

školy fond Fin. vyp. PO HMP 1 144 473,68 odvod z FI 88 301,07 MŠMT - SR 99 888,53 MK ČR 0,00 ostatní 4 172 273,92 Celkem 5 504 937,20

školy fond Fin. vyp. PO HMP 1 144 473,68 odvod z FI 88 301,07 MŠMT - SR 99 888,53 MK ČR 0,00 ostatní 4 172 273,92 Celkem 5 504 937,20 5.1. Finanční vypořádání PO vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2014 Aktivní saldo ostatní odvod z FI 1 299 232,39 odvod odpisů 48 687 833,53 fond Fin. vyp. PO HMP 49 980 739,13 státní rozpočet 231

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

Akademické gymnázium, škola hl. města Prahy, Štěpánská 22, P1 Střední umělecká škola textilních řemesel, U Půjčovny 9, P1

Akademické gymnázium, škola hl. města Prahy, Štěpánská 22, P1 Střední umělecká škola textilních řemesel, U Půjčovny 9, P1 Soutěž MŠMT - Prezenční listina účastníků krajské kolo II. kategorie 10. dubna 2015 DDM Praha 2, Slezská 21, Praha 2 Poř. č. Příjmení a jméno Škola (přesný název) narození Podpis 1 Turková Ivana Malostranské

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 24.6.2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 15.6.2004) 1. 040 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci Městským

Více

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014 Z-2614 40/1 19.6.2014 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) Z-2681 40/2 19.6.2014 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn

Více

Pódiová vystoupení a videoprojekce

Pódiová vystoupení a videoprojekce Schola Pragensis 2011 16. ročník výstavy SCHOLA PRAGENSIS 2011 Hlavní město Praha a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Prahy si Vás dovolují pozvat na 16. ročník přehlídky

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015 R-18364 1580 30.6.2015 k rozpracování projektového záměru Prague Market (Jednotný trh městských služeb) R-18436 1581 30.6.2015 k návrhu na poskytnutí daru městu Tbilisi a úpravě rozpočtu běžných výdajů

Více

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Usnesení R-6524 514 4.5.2012 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Troja z rozpočtu R-6560 515 4.5.2012 k vyhlášení 9. výzvy

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PRO SLUCHOVĚ POSTIŢENÉ, O.P.S... 8 ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA... 9 PRAHA 8, CHABAŘOVICKÁ 1125/4... 9.

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PRO SLUCHOVĚ POSTIŢENÉ, O.P.S... 8 ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA... 9 PRAHA 8, CHABAŘOVICKÁ 1125/4... 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLA HERFORTA, FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK... 3 PRAHA 1, JOSEFSKÁ 4... 3 DÍVČÍ KATOLICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA... 3 PRAHA 1, PLATNÉŘSKÁ 4/191... 3 GYMNÁZIUM,

Více

Schválená usnesení 19. Rady HMP ze dne 20.5.2014

Schválená usnesení 19. Rady HMP ze dne 20.5.2014 R-13695 1028 20.5.2014 k návrhu na vyhodnocení cvičení Blackout 2014 R-13423 1029 20.5.2014 k návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2014 MČ Praha 21 na akci "Revitalizace parku

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 29.5. 2014 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 30.5. 2014)

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY NÁVRH ÚPRAVY SÍTĚ STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH HL. M.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY NÁVRH ÚPRAVY SÍTĚ STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH HL. M. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT T HLAVNÍHO HO MĚSTA M PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ,, MLÁDE DEŽE E A TĚLOVÝCHOVYT NÁVRH ÚPRAVY SÍTĚS STŘEDN EDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH Z HL. M. PRAHOU Počet a struktura středních škol

Více

Seznam usnesení 17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 29.5.2008

Seznam usnesení 17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 29.5.2008 717 1 29.5.2008 k návrhu postupu ve věci optimalizace finanční pozice hl.m.prahy 790 2 29.5.2008 k souboru rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2008 843

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 20. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 25. 10. 2012 od 9,00 hod. ve velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.

Více

P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl. m. Prahy přednesených na 31. zasedání ZHMP dne 26.11.2009

P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl. m. Prahy přednesených na 31. zasedání ZHMP dne 26.11.2009 P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl. m. Prahy přednesených na 31. zasedání ZHMP dne 26.11.2009 (Schváleno v Radě HMP dne 1.12.2009) Termín vyřízení: 26.12.2009 P Í S E M

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Schválená usnesení 2. Rady HMP ze dne 15.1.2013

Schválená usnesení 2. Rady HMP ze dne 15.1.2013 R- 08410A 22 15.1.2013 k návrhu na svolání mimořádné valné hromady společnosti Pražská energetika Holding a.s. R-08685 23 15.1.2013 k návrhu úpravy v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Z á p i s z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající : Přítomni : Omluveni : Ověřovatelé : Zapisovatelka

Více

Schválená usnesení 33. Rady HMP ze dne 8.10.2014

Schválená usnesení 33. Rady HMP ze dne 8.10.2014 R-15637 2665 7.10.2014 k návrhu na zveřejňování smluv na webových stránkách akciové společnosti Obecní dům, a.s. R-15636 2666 7.10.2014 k návrhu na zveřejňování smluv na webových stránkách akciové společnosti

Více

Schválená usnesení 50. Rady HMP ze dne 10.12.2013

Schválená usnesení 50. Rady HMP ze dne 10.12.2013 R-11750 2437 10.12.2013 k dalšímu fungování NADAČNÍHO FONDU BEZPEČNÁ PRAHA R-11806 2438 10.12.2013 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru na propagační kampaň a doprovodný program festivalu

Více

Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti na území hlavního města Prahy

Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti na území hlavního města Prahy Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti na území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy podle ustanovení 10 odst. 1 písm. b) a 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 491/2001 Sb., o

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2201 ze dne 15.9.2015 k vypracování koncepční studie ulic / Rada hlavního města Prahy I. souhlasí s návrhem na vypracování

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 23. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 16. prosince 2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 7.12.2004) 1. 365 Ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Schválená usnesení 24. Rady HMP ze dne 24.6.2014

Schválená usnesení 24. Rady HMP ze dne 24.6.2014 R-14338 1486 24.6.2014 k výroční zprávě, schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a ke schválení smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady společnosti Rozvojové projekty

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců Odpovědnost jednotlivých odborů a oddělení krajského úřadu Sekce Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa) sekretariátu hejtmana krizového řízení a bezpečnosti vnějších vztahů

Více

P R O G R A M. 14. mimořádného jednání Rady HMP, které se koná dne 28.11.2014 od 12. 00 hod.

P R O G R A M. 14. mimořádného jednání Rady HMP, které se koná dne 28.11.2014 od 12. 00 hod. P R O G R A M 14. mimořádného jednání Rady HMP, které se koná dne 28.11.2014 od 12. 00 hod. BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 2. 15519 k uzavření dílčí objednávky ke smlouvě

Více

Zápis. ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová Přítomni: členové

Více

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o.,

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o., Katalog OOH media Seznam reklamních zařízení Bigboardy ČÍSLO ROZMĚR (m) OSVĚTLENÍ MĚST. ČÁST KATASTR. ÚZEMÍ SMĚR ORIENTAČNÍ BOD 84 00 9,6 3,6 Ano 4 Krč z centra od metra Kačerov směr Krč 84 00 2 9,6 3,6

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

číslo: 170 ze dne: 20. března 2015 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 9. ledna do 12. března 2015 I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: - dopis ministrovi

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Po...

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Po... Odeslat Česky English Přihlášení Registrace Úvod: O městě: Primátorka a volené orgány: Zastupitelstvo HMP: Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy zařadit tisk Z - 3217 "K obsazení předsedy a místopředsedy

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Zápis. ze 25. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 30. června 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. ze 25. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 30. června 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis ze 25. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 30. června 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. února 2015 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. února 2015 Částka 1 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 18. února 2015 Částka 1 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Rada hlavního města Prahy I. schvaluje Koncepci pražských břehů,

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu JPD 3 EKOGRAMOTNOST pod

Více

Zápis. ze 7. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 24. února 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. ze 7. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 24. února 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis ze 7. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 24. února 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka:

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Program: 1. Uvítání členů výboru, schválení zápisu z 35. zasedání, schválení programu 36. zasedání výboru 2. Granty

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2730 ze dne 7102014 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hlm Prahy k 31122014 Rada hlavního města

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

Svaz důchodců ČR nám.w.churchilla 2 Praha 3 113 59 300 1. odbor zdravotnictví, sociální a bytové politiky Mariánské nám. 2 Praha 1 110 00 100 1

Svaz důchodců ČR nám.w.churchilla 2 Praha 3 113 59 300 1. odbor zdravotnictví, sociální a bytové politiky Mariánské nám. 2 Praha 1 110 00 100 1 Kontaktní Název Email Telefon Ulice ČP Město PSČ osoba Počet ks časopisu Počet ks CD Centrum sociálních služeb Praha Chelčického 842/39 Praha 3 Žižkov 130 00 35 1 Rada seniorů ČR nám.w.churchilla 2 Praha

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

PETŘINY výstupní - vnitřní kolej manipulace - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej pouze směr PETŘINY pouze směr SPOJOVACÍ

PETŘINY výstupní - vnitřní kolej manipulace - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej pouze směr PETŘINY pouze směr SPOJOVACÍ 1 PETŘINY výstupní - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej ---------------------------- OBCHODNÍ DŮM PETŘINY VĚTRNÍK VOJENSKÁ NEMOCNICE BATERIE OŘECHOVKA SIBELIOVA VOZOVNA STŘEŠOVICE PRAŠNÝ MOST HRADČANSKÁ

Více

Vyhodnocení aplikace Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy

Vyhodnocení aplikace Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2588 ze dne 30. 9. 2014 Vyhodnocení aplikace Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy Vypracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 73 ze dne 24.1.2012 k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 3. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005

P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005 P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005 Tisk Č.usn. Schváleno Název usnesení 039 32/01 24.11.2005 Konečný návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2006 a dotačním

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy Možnost kombinace metody EPC s dotací na zateplení objektů v majetku hlavního města Prahy 27.listopadu 2014 Základní dokumenty v oblasti energetiky Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (aktualizovaná

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

základní 2011-2013 neporušen Domov pro seniory základní 2011-2013 neporušen Azylové domy základní inspekce zrušena základní přeložena na 2014

základní 2011-2013 neporušen Domov pro seniory základní 2011-2013 neporušen Azylové domy základní inspekce zrušena základní přeložena na 2014 inspektovaná sociální služba 2013 Palata - Domov pro zrakově postižené,na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha 5 - Smíchov druh sociální služby dle ZSS* Domov pro osoby se zdravotním postižením typ inspekce

Více

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 31. zasedání Zastupitelstva hlavního města, které se koná dne 19. 9. 2013 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 20.9. 2013) (Schváleno

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

linka 1 linka 2 linka 3 (v úseku Nádraží Braník - Sídliště Modřany/Levského pouze vybrané spoje dle JŘ)

linka 1 linka 2 linka 3 (v úseku Nádraží Braník - Sídliště Modřany/Levského pouze vybrané spoje dle JŘ) Od 1.9. 2012 dochází ke změnám linkového vedení pražských tramvají. Zrušen provoz linek 15, 19, 21 a 36. Změna trasy linek 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 24 a 25. Změny názvů stávajících a zřízení

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 15.7.2014

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 15.7.2014 R-14469 1605 15.7.2014 k návrhu na změnu stanov společnosti Obecní dům, a.s. R-14581 1606 15.7.2014 k návrhu na uspořádání taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému hl.m. Prahy na téma

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 12 Vydán dne 24. dubna 2014 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 12 Vydán dne 24. dubna 2014 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 12 Vydán dne 24. dubna 2014 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 22. ledna 2014 č. 60 o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce

Více