OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ"

Transkript

1 aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, :39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ PRACÍ PROSTØEDKY A PØÍSADY JAK VYJMOUT FILTR VYPOUŠTÌNÍ ZBYLÉ VODY PÉÈE A ÚDRŽBA JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PØEPRAVA / MANIPULACE

2 aCS.fm Page 18 Thursday, December 30, :39 AM PØED POUŽITÍM PRAÈKY 1.Rozbalení a kontrola Po vybalení se pøesvìdète, zda není praèka poškozená. V pøípadì pochybností praèku nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci. Zkontrolujte, zda jste dostali všechno pøíslušenství i dodávané díly. Odstraòte obalový materiál (plastové sáèky, polystyrén, apod.) uschovejte mimo dosah dìtí - mohly by pro nì být nebezpeèné. 2.Odstranìní pøepravních šroubù Praèka je vybavena ochrannými pøepravními šrouby, které chrání vnitøek praèky pøed poškozením pøi dopravì. Pøed použitím praèky musí být pøepravní šrouby bezpodmíneènì odstranìny 3.Instalace praèky Z ovládacího panelu odstraòte ochrannou fólii. Pøi pøemist ování nikdy spotøebiè nedržte za pracovní desku. Umístìte ho na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe do rohu místnosti. Pøesvìdète se, zda všechny nožièky stojí stabilnì na zemi a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotøebiè dokonale vyrovnaný (viz Instalace/Seøízení nožièek ). 4.Pøívod vody Pøívodní hadici pøipojte v souladu s místními platnými pøedpisy vodárenského podniku. Pøívod vody: Pouze studená voda Vodovodní kohout: 3/4 hadicová pøípojka se závitem Tlak vody (hydrodynamický tlak): kpa (1-10 bar). 5.Vypouštìní Vypouštìcí hadici pøipojte k sifonu nebo ji zavìste pomocí pøiloženého oblouku ve tvaru U pøes okraj umyvadla. Jestliže je praèka pøipojena k vestavìnému vypouštìcímu systému, pøesvìdète se, zda je vybaven odvzdušòovaèem, který brání souèasnému plnìní a vypouštìní vody (sifonový efekt). 6.Pøipojení k elektrické síti Pøipojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikáø v souladu s pokyny výrobce a bìžnými platnými bezpeènostními pøedpisy. Údaje o napìtí, pøíkonu a elektrickém jištìní jsou uvedeny na vnitøní stranì dvíøek. Spotøebiè mùže být pøipojen k síti výluènì zásuvkou s uzemnìním podle platných pøedpisù. Praèka musí být podle zákona uzemnìna. Výrobce odmítá veškerou odpovìdnost za poškození zdraví osob nebo zvíøat a za škody na majetku, k nimž došlo v dùsledku nedodržení výše uvedených pokynù. Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky. Pøed každou údržbou odpojte praèku od pøívodu elektrické energie. Po instalaci musí být vždy zajištìn pøístup k pøipojení do sítì pøes zásuvku nebo k dvojpólovému vypínaèi pøívodu proudu. Pokud byla praèka pøi pøevozu poškozena, nezapínejte ji. Zavolejte do servisu. Výmìnu elektrického kabelu smí provádìt pouze pracovník servisu. Spotøebiè je urèený pouze pro použití v domácnosti a k pøedepsanému úèelu. Minimální rozmìry pro vestavbu: Šíøka: 600 mm Výška: 825 mm Hloubka: 600 mm 18

3 aCS.fm Page 19 Thursday, December 30, :39 AM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ 1.Obal Balicí materiál je zcela recyklovatelný a je oznaèen recyklaèním symbolem. Pøi likvidaci obalového materiálu se øiïte místními pøedpisy. 2.Likvidace obalu a staré praèky Praèka je vyrobena z recyklovatelných materiálù. Praèku je nutné zlikvidovat v souladu s místními pøedpisy o likvidaci odpadu. Pøed likvidací odstraòte všechny zbytky pracího prášku a odøíznìte pøívodní kabel, aby praèka nebylo možné znovu používat. 3.Obecná doporuèení Jestliže praèku nepoužíváte, nenechávejte ji pøipojenou k síti. Zavøete vodovodní kohout. Døíve než se pustíte do èištìní nebo údržby, praèku vypnìte nebo ji odpojte od sítì K omytí vnìjších èástí praèky použijte neutrální vlhký hadøík. Nepoužívejte èisticí prostøedky s abrazivními èásticemi. Nikdy neotvírejte dvíøka násilím, ani je nepoužívejte jako stupínek. Nedovolte dìtem, aby si s praèkou hrály, nebo aby lezly do bubnu (viz také další stranu èást Dìtská pojistka ). Je-li to nutné, je možné pøívodní kabel vymìnit za stejný, který získáte v servisu. Pøívodní kabel smí vymìnit pouze kvalifikovaný elektrikáø. 4.Prohlášení o souladu s pøedpisy EU Tento spotøebiè je v souladu se smìrnicemi ES: Smìrnice o nízkém napìtí 73/23/EHS Smìrnice pro elektromagnetickou sluèitelnost 89/336/EHS Smìrnice o oznaèení CE 93/68/ES 19

4 aCS.fm Page 20 Thursday, December 30, :39 AM POPIS PRAÈKY 1. Pracovní deska 2. Ovládací panel 3. Násypka na prací prostøedek 4. Servisní štítek (uvnitø dvíøek) 5. Dvíøka 6. Dìtská pojistka (je-li u modelu, uvnitø dveøí) 7. Filtr (za krytem) 8. Podstavec 9. Seøiditelné nožièky DVÍØKA Chcete-li otevøít dvíøka, uchopte držadlo, stisknìte vnitøní držadlo a dveøe otevøete. Dveøe zavøete tak, že je lehce zatlaèíte, až západka slyšitelnì zapadne. DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) Chcete-li zabránit nevhodnému použití spotøebièe, otoète plastovým šroubem na vnitøní stranì dvíøek. Mùžete k tomu použít silný kulatý roh barevné vložky z násypky na prací prostøedek nebo minci: Svislá rýha: dvíøka nejdou zavøít Vodorovná rýha - normální poloha: dvíøka je možné opìt zavøít PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM Doporuèujeme provést krátký prací cyklus bez prádla, aby se odstranily zbytky vody, které mohly zùstat v praèce po jejím testování ve výrobì. 1. Otevøete vodovodní kohoutek. 2. Zavøete dvíøka. 3. Do násypky pøidejte malé množství pracího prostøedku (asi 30 ml). 4. Zvolte krátký program a spust te ho (viz struèný návod). 20

5 aCS.fm Page 21 Thursday, December 30, :39 AM PØÍPRAVA PRANÍ 1.Prádlo roztøiïte podle... Druhu látky / symbolu údržby na visaèce Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/ syntetické materiály, vlna, ruèní praní. Barvy Barevné kusy oddìlte od bílých. Nové barevné kusy perte zvlášt. Náplnì Perte dohromady prádlo rùzných rozmìrù, zvýšíte tak prací úèinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží. Jemné prádlo Malé kousky (napø. (napø. nylonové punèochy, pásky apod.) nebo s háèky (napø. podprsenky) perte ve speciálních sáècích nebo v povlaku se zipem. Vždy ze záclon odstraòte kroužky nebo záclony s kroužky perte v bavlnìném sáèku. 2.Vyprázdnìte kapsy Mince, zavírací špendlíky apod. mohou poškodit prádlo i buben a nádrž praèky. 3.Uzávìry Zatáhnìte zipy a zapnìte knoflíky nebo háèky; Volné pásky a tkanice je tøeba svázat. Èištìní skvrn Krev, mléko, vejce apod. se vìtšinou odstraní bìhem programu ve fázi pùsobení enzymù. K odstranìní skvrn od èerveného vína, kávy, èaje, trávy, ovoce apod. je tøeba pøidat odstraòovaè skvrn do násypky na prací prostøedky. Zvlášt odolné skvrny je tøeba ošetøit již pøed praním èistièem skvrn. Barvení Používejte pouze barviva doporuèená pro praèky. Øiïte se pokyny výrobce. Na plastových nebo gumových èástech praèky mohou barviva zanechat skvrny. Vkládání prádla 1.Otevøete dveøe. 2.Prádlo vkládejte do bubnu postupnì jedno po druhém, praèku nepøeplòujte. Dodržujte množství prádla uvedená ve struèném návodu. Poznámka: Pøílišné množství prádla má za následek špatné prací výsledky a zmaèkané prádlo. 3.Zavøete dvíøka. PRACÍ PROSTØEDKY A PØÍSADY Volba pracího prostøedku závisí na: druhu látky (bavlna, snadná údržba/syntetické materiály, vlna). Poznámka: Používejte pouze speciální prostøedky na praní vlny. barvì prací teplotì stupni a typu zneèištìní. Poznámka: Bìlavé zbytky pracího prostøedku jsou zpùsobeny nerozpustnými složkami použitými v moderních bezfosfátových pracích prášcích. Tyto skvrny snadno oprášíte, nebo okartáèujete, nebo používejte tekuté prací prostøedky. Používejte pouze prací prostøedky urèené do automatických praèek pro domácnosti. Používáte-li prostøedky k odstraòování vodního kamene, barviva nebo bìlidla, pøesvìdète se, zda jsou vhodné pro domácí automatické praèky. Prostøedky k odstraòování vodního kamene mohou praèku poškodit. Nepoužívejte žádná rozpouštìdla (napø. terpentýn, benzín). V praèce neperte látky, které byly ošetøeny rozpouštìdly nebo hoølavými tekutinami. Dávkování Dodržujte výrobcem doporuèené dávky na obalu pracích prostøedkù. Závisí na: stupni a typu zneèištìní. množství prádla pøi plné náplni dávkujte podle pokynù výrobce; polovièní náplò: 3/4 dávky pro plnou náplò; Minimální náplò (asi 1 kg): 1/2 dávky pro plnou náplò; tvrdosti vody v místì svého bydlištì (stupeò tvrdosti zjistíte u místního vodárenského podniku): Mìkká voda potøebuje ve srovnání s tvrdou vodou menší množství pracího prostøedku (viz tabulka tvrdosti vody v návodu k použití). 21

6 aCS.fm Page 22 Thursday, December 30, :39 AM Poznámky: Pøíliš mnoho pracího prostøedku mùže zpùsobit nadbyteèné množství pìny, které snižuje úèinnost praní. Zjistí-li praèka nadbyteèné množství pìny, mùže zablokovat odstøeïování. Pøíliš malé množství pracího prostøedku má zase za následek zašedlé prádlo a na bubnu, hadicích a topném tìlese se tvoøí vápenité usazeniny. Tabulka tvrdosti vody Tvrdost vody Charakteristika mìkká støední tvrdá velmi tvrdá Nìmecké stupnì dh nad 21 Francouzské stupnì fh nad 37 Anglické stupnì eh nad 26 Pøidávání pracích prostøedkù a pøísad Násypka má tøi komory (obr. A ). Komora Prací prostøedek pro pøedpírku Komora Prací prostøedek pro hlavní praní Èisticí prostøedek na skvrny Prostøedek ke zmìkèování vody (stupeò tvrdosti 4) Používáte-li tekuté prací prostøedky, vyjmìte barevnou vložku z násypky a vložte ji do prvního otvoru v komoøe (obr. A ). Na vložce je stupnice k usnadnìní dávkování. Komora Avivážní prostøedek Tekutý škrob Pøísady dávejte pouze ke znaèce MAX. Poznámky: Prací prostøedky a pøísady uchovávejte na bezpeèném a suchém místì mimo dosah dìtí. Pro programy s pøedpírkou lze použít tekuté prací prostøedky. V tomto pøípadì je nutné pro hlavní praní použít pouze práškový prací prostøedek. Používáte-li vysoce koncentrované práškové nebo tekuté prací prostøedky, vložte pøímo do bubnu pøiložený dávkovaè ve tvaru koule nebo pytlíèku s pracím prostøedkem; zabráníte tak problémùm s jeho rozptýlením. Používáte-li prostøedky proti vodnímu kameni, bìlidla nebo barvy, ovìøte si, že jsou vhodná pro praèky. Prostøedky proti vodnímu kameni by mohly obsahovat složky, které mohou poškodit èásti vaší praèky. V praèce nepoužívejte žádná rozpouštìdla (napø. terpentýn, benzín). Používáte-li práškový škrob, postupujte následujícím zpùsobem: 1. Vyperte prádlo zvoleným programem. 2. Rozmíchejte v kelímku škrob s vodou. 3. Zvolte program Máchání a odstøeïování, snižte poèet otáèek na asi 800 ot/min a program spust te. 4. Vysuòte násypku pro prací prostøedky tak, aby byly vidìt asi 3 cm komory. 5. Když do násypky natéká voda, nalijte do komory škrobový roztok. 6. Jsou-li po skonèení programu v násypce ještì nìjaké zbytky škrobu, vyèistìte ji (viz Údržba a èištìní ). Øiïte se také pokyny výrobce škrobu. 22 A

7 aCS.fm Page 23 Thursday, December 30, :39 AM JAK VYJMOUT FILTR Doporuèujeme pravidelnì filtr kontrolovat a èistit, nejménì dvakrát až tøikrát roènì. Pøedevším: Jestliže praèka správnì nevypouští vodu nebo neodstøeïuje. Jestliže se èerpadlo ucpalo nìjakým pøedmìtem (napø. knoflíky, mincí, spínacím špendlíkem) DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: pøed vypouštìním praèky si ovìøte, zda voda už vychladla. 1. Spotøebiè vypnìte a zástrèku vytáhnìte ze zásuvky. 2. Otevøete kryt filtru. Mùžete k tomu použít barevnou vložku z násypky na prací prostøedek. 3. Pod filtr umístìte misku. 4. Otevøete filtr, ale úplnì ho nevytahujte. Pomalu otáèejte držadlem proti smìru hodinových ruèièek, až voda vyteèe. 5. Poèkejte, až vyteèe všechna voda. 6. Teprve teï filtr úplnì vyšroubujte a vytáhnìte. 7. Vyèistìte filtr a jeho komoru. 8. Pøesvìdèete se, že se rotor èerpadla volnì pohybuje. 9. Zasuòte filtr zpìt a zašroubujte ho ve smìru hodinových ruèièek až na doraz (držadlo musí být vodorovnì). 10. Do násypky na prací prostøedky nalijte asi 1 litr vody, abyste znovu aktivovali systém Eko. Zkontrolujte, zda je filtr na cizí pøedmìty správnì a pevnì umístìný. 11. Pøiklopte kryt a zajistìte ho. 12. Praèku opìt zapojte. 13. Zvolte program a spust te ho. VYPOUŠTÌNÍ ZBYLÉ VODY Pøed vypouštìním zbylé vody praèku vypnìte a vytáhnìte zástrèku ze zásuvky. Otevøete kryt filtru na cizí pøedmìty. Mùžete k tomu použít barevnou vložku z násypky na prací prostøedek. Pod filtr umístìte misku. 1. Otevøete filtr, ale úplnì ho nevytahujte. Pomalu otáèejte držadlem proti smìru hodinových ruèièek, až voda vyteèe. 2. Poèkejte, až vyteèe všechna voda. 3. Teprve teï filtr úplnì vyšroubujte a vytáhnìte. 4. Opatrnì praèku nakloòte smìrem dopøedu, aby voda mohla vytéct. 5. Zasuòte filtr zpìt a zašroubujte ho ve smìru hodinových ruèièek až na doraz (držadlo musí být vodorovnì). 6. Pøiklopte kryt a zajistìte ho. Pøed opìtovným použitím praèky: 1. Do násypky na prací prostøedky nalijte asi 0,5 litru vody, abyste znovu aktivovali systém Eko. 2. Praèku opìt zapojte. 23

8 aCS.fm Page 24 Thursday, December 30, :39 AM PÉÈE A ÚDRŽBA Vnìjší plochy a ovládací panel Omývejte je mìkkým vlhkým hadøíkem. Mùžete použít i neutrální èisticí prostøedek (neabrazivní). Osušte mìkkým hadøíkem. Tìsnìní dvíøek Tìsnìní otírejte podle potøeby vlhkým hadøíkem. Tìsnìní dvíøek pravidelnì kontrolujte. Filtr Filtr pravidelnì kontrolujte a èistìte, nejménì dvakrát až tøikrát roènì (viz Jak vyjmout filtr ). Násypka na prací prostøedek 1. Stisknìte uvolòovací páèku v komoøe pro pøedpírku smìrem dolù a pak zásuvku vytáhnìte. 2. Vyjmìte barevnou møížku (obr. A ) z komory na zmìkèovadlo. Vyjmìte vložku z komory na zmìkèovadlo. 3. Všechny èásti omyjte pod tekoucí vodou. 4. Vložku a møížky vrat te zpìt do násypky a násypku zasaïte zpìt do jejího umístìní. A Sítkové filtry pro vodovodní pøipojení Pravidelnì je kontrolujte a èistìte. Praèky s pøímou pøívodní hadicí 1. Zavøete kohout a odšroubujte pøívodní hadici na kohoutu. 2. Vyèistìte vnitøní sítkový filtr a pøívodní hadici pøišroubujte opìt ke kohoutu. 3. Pøívodní hadici pak odšroubujte od zadní èásti praèky. 4. Kleštìmi vyjmìte sítkový filtr z pøívodu k praèce a vyèistìte ho. 5. Vrat te sítkový filtr na místo a pøívodní hadici opìt pøišroubujte. 6. Otevøete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotìsnost spojení. Pro praèky s hadicí Aquastop 1. Zavøete kohout a odšroubujte hadici Aquastop od kohoutu. 2. Vyèistìte vnitøní sítkový filtr a pøívodní hadici pøišroubujte opìt ke kohoutu. 3. Otevøete vodovodní kohout a zkontrolujte dokonalou vodotìsnost spojení. 24

9 aCS.fm Page 25 Thursday, December 30, :39 AM JAK ODSTRANIT PORUCHU Praèka je podle typu modelu vybavena rùznými automatickými bezpeènostními funkcemi. Poruchy tak mohou být zjištìny vèas a bezpeènostní systém mùže vhodnì zareagovat. Vìtšinou jde o malé poruchy, které odstraníte bìhem nìkolika minut. Praèka nezaèala prát, kontrolky nesvítí. Je pøívodní kabel zasunutý do zásuvky. Zásuvka správnì funguje (vyzkoušejte ji napø. stolní lampou). Praèka nezaèala prát... Kontrolka Start/ Pauza bliká. Jsou dveøe spotøebièe správnì zavøené (dìtská pojistka); Jste stiskli tlaèítko Start/Pøestávka. U praèky s displejem LCD se objeví toto oznámení: Je vodovodní kohout otevøený. U modelù s ukazatelem Vodovodní kohout se rozsvítí èervená kontrolka. Otevøete vodovodní kohoutek a stisknìte tlaèítko Start/Pauza. Praèka se zastavila bìhem programu (liší se podle modelu). Nebliká kontrolka Stop máchání ; tuto funkci ukonèete opìtovným stiskem tlaèítka. Pro praèky s displejem LCD: Zvolili jste funkci Stop máchání a na displeji se objeví symbol Stop máchání ; tuto funkci ukonèete stiskem tlaèítka nebo ukonèete program Vypouštìní. Zvolili jste jiný program a kontrolka Start/ Pauza bliká. Znovu zvolte požadovaný program a stisknìte tlaèítko Start/Pauza. Otevøeli jste dveøe a kontrolka Start/Pauza bliká. Zavøete dvíøka a stisknìte opìt tlaèítko Start/Pauza. U praèky s displejem LCD se objeví toto oznámení: PAUZA! Nebyl aktivován bezpeènostní systém praèky (viz tabulku Ukazatelù poruch ). Po praní zùstávají v násypce zbytky pracích prostøedkù a pøísad. Je sifon správnì instalovaný a je èistý (viz Péèe a údržba ). Do praèky pøitéká dostateèné množství vody. Nejsou sítkové filtry v pøívodní hadici zanesené (viz Péèe a údržba ). Pøi použití pracího prostøedku v prášku pøedem odstraòte z násypky barevnou vložku na dávkování tekutého pracího prostøedku. Praèka pøi odstøeïování vibruje. Je praèka dokonale vyrovnaná a nožièky jsou správnì seøízené. Byly odstranìny pøepravní šrouby. Pøed použitím praèky musí být pøepravní šrouby bezpodmíneènì odstranìny Prádlo je špatnì odstøedìné. Praèka je vybavena korekèním systémem ke zjišt ování nerovnováhy. Jestliže dáte do praèky jednotlivé tìžké kusy (napø. koupací plášt ), mùže tento systém automaticky snížit rychlost odstøedìní, nebo jeli nevyváženost pøi spuštìní odstøeïování pøíliš velká, dokonce odstøeïovací cyklus úplnì pøerušit i po nìkolika pokusech o odstøedìní, aby praèku chránil. U praèky s displejem LCD se v pøípadì zjištìní nerovnováhy na displeji objeví toto oznámení: Je-li prádlo na konci cyklu ještì pøíliš vlhké, pøidejte menší kousky prádla, abyste náplò vyvážili a znovu spust te odstøeïovací cyklus. Praèka nespustí odstøeïování také pøi nadbyteèném množství pìny. Dodržujte správné dávkování. U modelù s displejem LCD se objeví toto oznámení: Zkontrolujte, zda jste nenastavili rychlost odstøedìní na 0. 25

10 aCS.fm Page 26 Thursday, December 30, :39 AM Doba programu uvedená na displeji zbývajícího programu (je-li jím praèka vybavena) se mùže náhle zmìnit o nìkolik minut smìrem nahoru i dolù, nebo se pùvodnì zobrazená doba programu prodlužuje nebo zkracuje To je normální jev; praèka se pøizpùsobuje okolnostem, které mohou mít vliv na délku pracího programu, napø.: Tabulka popisu poruch nadmìrným pìnìním nevyváženost pøi vložení jednotlivých, velmi tìžkých kusù prádla; déle trvající ohøev vody odpovídající pøívodu velmi studené vody Praèka vezme pøi výpoètu délky programu tyto skuteènosti v úvahu a délku programu pøípadnì upraví. Ve fázi plnìní vodou praèka navíc zjišt uje množství prádla, a je-li to nutné, pøizpùsobí mu pùvodnì zobrazenou délku programu. Malá kontrolka svítí. Èíselný displej Popis poruchy Vodovodní kohout zavøený FH Porucha v pøívodu vody Vyèistìte èerpadlo FP Porucha vypouštìní - od F15 do F19 Porucha elektrického systému Aquastop FA Zásah Aquastopu Tabulka popisu poruch pro modely s displejem LCD Displej LCD Tlaèítko Start/ Pøestávka blikající Popis poruchy Porucha v pøívodu vody až blikající Porucha elektrického prvku blikající Porucha vypouštìní Zásah Aquastopu blikající Zásah Aquastopu a.porucha v pøívodu vody Porucha pøívodu vody - nedostateèný nebo žádný pøívod vody. U modelù s displejem poruch se rozsvítí kontrolka Vodovodní kohout zavøený a zaène blikat kontrolka nebo FH na displeji. U praèky s displejem LCD se objeví toto oznámení: U modelù bez displeje poruch se praèka zastaví v pøíslušné èásti programu. Spotøebiè vypnìte a zástrèku vytáhnìte ze zásuvky. Je vodovodní kohout zcela otevøený a tlak pøívodu vody je dostateèný. Hadice není nìkde pøehnutá. Nejsou sítkové filtry v pøívodní hadici zanesené (viz Péèe a údržba/sítkové filtry pøívodní hadice ). Není voda v pøívodní hadici zamrzlá. Není otevøený bezpeènostní ventil v bezpeènostní hadici (èervený ukazatel v kontrolním okénku bezpeènostního ventilu); V tomto pøípadì vymìòte bezpeènostní hadici za novou. Praèku opìt zapojte. Znovu zvolte požadovaný program a stisknìte tlaèítko On/Off. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz Servis ). 26

11 aCS.fm Page 27 Thursday, December 30, :39 AM b.porucha vypouštìní Voda se neodèerpává. U praèky s displejem LCD se objeví toto oznámení: U modelù s displejem poruch se podle modelu rozsvítí FP a bude svítit nebo blikat. Jestliže je praèka vybavena ukazatelem Èištìní èerpadla, rozsvítí se èervená kontrolka umístìná vedle ukazatele. U modelù bez displeje poruch se praèka zastaví v pøíslušné èásti programu. Spotøebiè vypnìte a zástrèku vytáhnìte ze zásuvky. není vypouštìcí hadice nikde pøehnutá; nejsou èerpadlo nebo filtr zanesené (viz Jak vyjmout filtr ). DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: pøed vypouštìním praèky si ovìøte, zda voda už vychladla. není voda ve vypouštìcí hadici zamrzlá Praèku opìt zapojte. Zvolte a spust te program Vypouštìní/Reset. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz Servis ). c.porucha elektrického prvku Praèka se zastavila bìhem programu. Je-li praèka vybavena digitálním displejem nebo displejem LCD, zobrazí se F4 až F31. Zvolte a spust te program Vypouštìní nebo Reset. Pak zvolte požadovaný program a spust te ho. U modelù bez displeje poruch se praèka zastaví v pøíslušné èásti programu. Praèku vypnìte a znovu zapnìte, aby program pokraèoval. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz Servis ). d.zásah Aquastopu (je-li jím model vybaven) Aquastop mùže být spuštìn: 1. nadmìrným pìnìním 2. unikáním vody z praèky V tomto pøípadì se automaticky zapne èerpadlo, aby se mohla odèerpat voda. U praèky s displejem LCD se objeví toto oznámení: Zásah Aquastopu U modelù s displejem poruch se rozsvítí kontrolka Zásah Aquastopu. Na displeji se objeví FA nebo støídavì F a A a bìží èerpadlo. Praèku vypnìte, odpojte ji a pøesvìdète se, že je vodovodní kohout zavøený. Opatrnì praèku nakloòte smìrem dopøedu, aby voda mohla vytéct. Potom: 1. Praèku opìt zapojte. 2. Otevøete vodovodní kohout (jestliže voda zaène okamžitì natékat do praèky, i když jste praèku nespustili, jde o poruchu. Zavøete vodovodní kohout a zavolejte do servisu. 3. Znovu zvolte požadovaný program a spust te ho. 27

12 aCS.fm Page 28 Thursday, December 30, :39 AM SERVIS Než se obrátíte na servis: 1.Pokuste se problém vyøešit sami (viz Jak odstranit poruchu ). 2.Znovu spust te program, zda se závada opìt projeví. 3.Jestliže praèka stále nefunguje správnì, zavolejte do servisu. Uveïte: Typ poruchy. Model praèky Servisní kód (èíslo za slovem SERVICE). PØEPRAVA / MANIPULACE Servisní štítek se nachází uvnitø dvíøek. Svoji úplnou adresu Telefonní èíslo i s pøedvolbou. Telefonní èísla a adresy servisù jsou uvedeny na záruèním listu. Mùžete se také obrátit na prodejce, u kterého jste praèku zakoupili. Nikdy nezvedejte praèku pøi pøepravì za pracovní desku. 1. Vytáhnìte pøívodní kabel ze zásuvky. 2. Zavøete vodovodní kohoutek. 3. Odpojte pøívodní a odpadní hadici. 4. Vypust te zbytky vody z hadic a z praèky (viz Jak vyjmout filtr, Vypouštìní zbylé vody ). 5. Nasaïte pøepravní šrouby (povinné). 28

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA DĚTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY/ VYJMUTÍ FILTRU PÉČE

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU PÉČE

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

3cs10253.fm Page 1 Thursday, March 11, 2004 7:02 PM OBSAH

3cs10253.fm Page 1 Thursday, March 11, 2004 7:02 PM OBSAH 3cs10253.fm Page 1 Thursday, March 11, 2004 7:02 PM OBSAH PŘED POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRANÍ PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VOLBA PROGRAMU ČIŠTĚNÍ

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VOLBA PROGRAMU JAK ČISTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

OBSAH POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA (JE-LI U MODELU) PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU

OBSAH POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA (JE-LI U MODELU) PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU 3cz10147.fm Page 16 Thursday, May 6, 2004 6:36 PM OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DÍŘKA DĚTSKÁ POJISTKA (JE-LI U MODELU) PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA

Více

TABULKA PROGRAMŮ. a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, C. Tlačítko Odložený start. např.: D. Volič rychlosti odstředění

TABULKA PROGRAMŮ. a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, C. Tlačítko Odložený start. např.: D. Volič rychlosti odstředění CZ TABULKA PROGRAMŮ A. Volič programu Pračka je vybavena automatickými F bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí B. Časový displej J H B a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, C. Tlačítko Odložený

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100 Instrukcja obsługi Návod k použití Használati útmutató Pralka automatyczna Automatická pračka Automata mosógép ZWQ 5101 ZWQ 5100 Obsah Upozornění...28 Popis spotřebiče...30 Tabulka programů...32 Jak prát?...33

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele. Velmi

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍRUČKA PŘED POUŽITÍM

Více

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRAÈKA INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1011 EWT 811 PL 146 5408 00-07/03 CZ OBSAH INFORMACE PRO UŽIVATELE...17 Dùležitá upozornìní...17 Použití...17 Nebezpeèí zamrznutí...17

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

návod k použití Pračka EWS 105210 A

návod k použití Pračka EWS 105210 A návod k použití Pračka EWS 105210 A 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Poznámky k ochraně životního prostředí 3 Technické

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LTH57520. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití W 43 Praèka Návod k instalaci a použití Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství

Více

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Obsah Pro uživatele Bezpečnostní informace 3 Popis spotřebiče 4-5 - Ostřikovací rameno - Hrubý filtr/mikrofiltr - Jemný filtr - Dávkovač mycího prostředku - Dávkovač leštidla - Změkčovač vody Ovládací

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1264 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V CS Návod k použití Pračka ZWSE 7100 V Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Poznámky k ochraně životního prostředí 4 Popis spotřebiče _ 5 Ovládací panel 5 Programy _ 6 Údaje o spotřebě

Více

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

Návod k obsluze automatické pračky

Návod k obsluze automatické pračky Návod k obsluze automatické pračky NÁVOD K OBSLUZE DWD MH1211 Ekonomický systém praní Vzhledem k moderní technologii specifikace hladiny vody a délky praní spotřebuje pračka minimální množství vody a elektrické

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PÉČE A ÚDRŽBA

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PÉČE A ÚDRŽBA NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PÉČE A ÚDRŽBA JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL 3cs33036.fm Page 13 Friday, January 24, 2003 6:41 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY-MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK

Více

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration L 70270 VFLCS CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOST INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOST POKYNY................................................ 4 3. TECHNICKÉ

Více

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 7108 ZWS 7128

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 7108 ZWS 7128 CZ Návod k použití 2 Pračka ZWS 7108 ZWS 7128 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel _ 5 Při prvním použití _ 8 Vlastní nastavení _ 8 Denní používání 8 Užitečné rady a tipy

Více

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledkù Návod k instalaci a obsluze Margherita Praèka se sušièkou bezpeèná a se snadnou obsluhou AL 128 D CZ Tøída A pøi 40 C První praèka se

Více

AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY. Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011)

AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY. Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011) AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011) OBSAH Základní informace...3 Pokyny týkající se bezpečnosti...4 Instalace pračky...6 Označení symbolů

Více

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S

Více

AUTOMATICKÁ PRAČKA. Tento návod je platný pro model BFW1000W

AUTOMATICKÁ PRAČKA. Tento návod je platný pro model BFW1000W AUTOMATICKÁ PRAČKA Tento návod je platný pro model BFW1000W OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje,

Více

EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS...

EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS... EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA JAK ODSTRANIT ZÁVADU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA JAK ODSTRANIT ZÁVADU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE 3cz15038.fm Page 1 Monday, September 23, 2002 5:00 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

Více

návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W

návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

LAVAMAT 72850 M. Návod k použití

LAVAMAT 72850 M. Návod k použití LAVAMAT 72850 M Návod k použití Pračka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný

Více

TABULKA PROGRAMŮ C D. Druh prádla / Poznámky. - Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla

TABULKA PROGRAMŮ C D. Druh prádla / Poznámky. - Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla CZ TABULKA PROGRAMŮ A. Kontrolka Otevřená dvířka Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.: B. Kontrolka Servis C. Kontrolka

Více

........ EWT 1366 HDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWT 1366 HDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1366 HDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C.

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C. MTajemství krásného prádla M ARGHERITA Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù Návod k instalaci a obsluze AL 108 D CZ Třída A při 40 C První praèka, která perfektnì pere pøi pouhých 40 C Cashmere Gold

Více

Návod k použití a Návod pro instalaci WM 16Y890EU

Návod k použití a Návod pro instalaci WM 16Y890EU Návod k použití a Návod pro instalaci WM 16Y890EU Q4ACMZ2262 1 Obsah Vaše nová pračka...4 Vysvětlivky symbolů... 4 Použití k určenému účelu...5 Bezpečnostní pokyny...6 Ochrana životního prostředí...8 Obal/starý

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, spa. Při vybírání přístroje

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV48580 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614336

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV48580 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614336 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LAV48580. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ NÌCO O VÍNÌ JAK SPOTØEBIÈ POUŽIVAT

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV40S. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka

AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, SpA.

Více

Bubnová sušička Sušička

Bubnová sušička Sušička Návod k použití Návod na používanie Bubnová sušička Sušička PDC7E 2 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění 2 Životní prostředí 4 Instalace 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Před prvním použitím 7 Sušicí

Více

PŘED POUŽITÍM PRAČKY 1. Odstranění obalu a kontrola 5. Vypouštěcí hadice 6. Elektrické připojení 2. Odstranění přepravních šroubů

PŘED POUŽITÍM PRAČKY 1. Odstranění obalu a kontrola 5. Vypouštěcí hadice 6. Elektrické připojení 2. Odstranění přepravních šroubů NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY VYJMUTÍ FILTRU PÉČE A ÚDRŽBA JAK ODSTRANIT

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482 Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA Obsah Česky Instalace, 14 15 Vybalení a vyrovnání Připojení k přívodu elektřiny a vody První cyklus praní Technické údaje Popis automatické pračky a zahájení pracího

Více

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky Obsah Informace pro uïivatele Bezpeãnostní informace 3 Likvidace 4 Va e nová automatická praãka 4 Popis praãky 5-7 - Pohled zepfiedu, Pohled zezadu - Ovládací panel V eobecné informace t kající se praní

Více

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ Èesky, 37 LD 44 Obsah Instalace, 38-39 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Upozornìní pro první mytí Technické údaje Popis

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1 Návod k použití BEEM Parní čistič Miracle Mop 9 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Návod k použití 2. Automatická pračka ZWG1100M ZWG1120M ZWG1140M

Návod k použití 2. Automatická pračka ZWG1100M ZWG1120M ZWG1140M CS Návod k použití 2 Automatická pračka ZWG1100M ZWG1120M ZWG1140M Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Prací programy 7-8 Užitečné rady a tipy 9 Při prvním použití 10 Vlastní

Více

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 OVLÁDACÍ PANEL 13 PROGRAMY

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1 BEEM Parní čistič Miracle Mop 10 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není viditelně poškozené

Více

FAVORIT 64070 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 64070 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 64070 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

PŘED POUŽITÍM PRAČKY 1.Rozbalení a kontrola

PŘED POUŽITÍM PRAČKY 1.Rozbalení a kontrola 30106380CZ.fm Page 1 Friday, February 11, 2011 4:17 PM URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro pračku. Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v tomto

Více

ARGHERITA. Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších. představuje zrození nového interaktivního dialogu AD 1200. Třída A při 40 C.

ARGHERITA. Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších. představuje zrození nového interaktivního dialogu AD 1200. Třída A při 40 C. M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù představuje zrození nového interaktivního dialogu Návod k instalaci a obsluze, AD 1200 CZ Třída A při 40 C První praèka, která

Více

Návod k použití GVD (5-8)

Návod k použití GVD (5-8) Návod k použití GVD (5-8) 1 Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, že vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www. registercandy.com

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV60850IB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Průvodce Zdraví & bezpečnost, Používání & údržba a instalace. www.whirlpool.eu/register

Průvodce Zdraví & bezpečnost, Používání & údržba a instalace. www.whirlpool.eu/register Průvodce Zdraví & bezpečnost, Používání & údržba a instalace www.whirlpool.eu/register ČESKY...s. 3 2 ČESKY PRŮVODCE ZDRAVÍ A BEZPEČNOST, POUŽITÍ A PÉČE a INSTALACE CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI

Více