VZOROVÉ PŘÍKLADY Z FYZIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOROVÉ PŘÍKLADY Z FYZIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava"

Transkript

1 VZOROVÉ PŘÍKLADY Z FYZIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z fyziky: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice určená pro Bc studium vysoké školy technického nebo přírodovědného zaměření, popř i skriptum základní kurzu fyziky takové školy Např: Halliday D, Resnick R, Walker J: Fyzika,VUTIUM a PROMETHEUS, Praha 000 V Hajko: Fyzika v príkladoch, ALFA Bratislava, od roku nejméně 4 vydání Fojtek, A, Foukal, J, Mádr, V, Wyslych, P: Základy fyziky pro bakalářské studium na VŠB-TU Ostrava Skriptum, 1 vyd, Ostrava, VŠB-TU, 000 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES Na koncích tyče délky 80 cm působí kolmo k tyči dvě rovnoběžné síly o velikostech 50 N a 30 N, viz obr1 Ve kterém místě musíte tyč podepřít, aby se neotáčela? Jak velkou tlakovou silou působí tyč na podpěru? Hmotnost tyče neuvažujte obr 1 Označíme si veličiny symboly: F 1 = 50 N, F = 30 N, d = 0,8 m, F =?, d =? Velikost tlakové síly působící na podpěru tyče je rovna výslednici daných rovnoběžných sil: F = F 1 + F = = 80 N Aby se tyč neotáčela, musí být výsledný moment obou sil nulový: F 1 d 1 = F d Ale my známe délku tyč, bude výhodnější dosadit za d = d - d 1, tedy: F 1 d 1 = F (d - d 1 ), a odtud hledaná vzdálenost: F d 300,8 d1 = = = 0,3 m F1 + F 80 Tyč musíme podepřít ve vzdálenosti 30 cm od působiště větší síly Tyč působí na podpěru tlakovou silou 80 N

2 Po nakloněné rovině o délce 5 m se začne valit bez prokluzování válec tak, že jeho těžiště sníží svoji polohu o 1 m Určete velikost rychlosti, s níž se těleso pohybuje na konci daného úseku, viz obr obr Označíme si veličiny: l = 5 m, h = 1 m, J T = mr /, g = 9,8 ms -, v =? Využijeme zákona zachování mechanické energie Válec v horní poloze má potenciální energii E p1 = m g h, v dolní poloze E p = 0 Kinetická energie v horní poloze je nulová, E k1 = 0 a v dolní poloze je dána kinetickou energií posuvného pohybu a kinetickou energií rotačního pohybu v Ek = mv + J T ω = mv + m r r Vyjádříme-li si ze zákona zachování energie E k1 + E p1 = E k + E p velikost rychlosti, dostáváme 4 4 v = g h = 9,8 1 = 3,6 m/s 3 3 Velikost rychlosti válce ve spodní poloze je 3,6 m/s Příklady na procvičení: Do jaké výšky se vychýlí z rovnovážné polohy balistické kyvadlo hmotnosti 10 kg, uvízne-li v něm střela hmotnosti 100 g letící rychlostí 00 ms -1? [0, m] Určete souřadnice hmotného středu čtyř kuliček o hmotnostech 1 g, g, 3 g, 4 g, které leží a) v přímce b) ve vrcholech čtverce c) na souřadných osách a v počátku kartézské soustavy souřadnic Vzdálenost sousedních kuliček je vždy 10 cm Na trámu hmotnosti 40 kg a délky 3 m se houpají dvě děti, jedno hmotnosti 30 kg, druhé hmotnosti 50 kg Ve kterém místě je nejvýhodnější trám podepřít? [1,75 m od dítěte o hmotnosti 30 kg] Určete moment setrvačnosti homogenní tenké tyče hmotnosti m a délky l, rotující kolem osy jdoucí koncem tyče kolmo na tyč [1/3 m l ] Tyč délky l je zavěšena v bodě O a může se otáčet kolem vodorovné osy kolmé na tyč Jakou rychlost musíme udělit dolnímu konci tyče, aby se tyč pootočila do vodorovné polohy [ 3 gl ]

3 Při poklesu otáček z f 1 = 0 s -1 na f = 1 s -1 dodal setrvačník energii J Určete jeho moment setrvačnosti [71, kgm ] IDEÁLNÍ KAPALINY V nádobě s vodou plove kus ledu Jaká část jeho objemu vyčnívá nad hladinu? Jak se změní výška 3 hladiny vody v nádobě poté, co led roztaje? Hustota ledu je ρ = 900kg m, hustota vody 3 ρ = 1000 kgm Na led působí směrem dolů tíhová síla F, směrem vzhůru vztlaková síla F Protože je led v klidu, musí být výsledná síla, která na něj působí, nulová a tedy Označme objem ponořené části ledu V, objem celého ledu Nad hladinu vyčnívá objem ρ VL G Pak platí F F G = F vz = V g, F ρv g G ρ L L L V L g ρv g V = V L = V = L vz = ρ = L VL ρ V = VL V = V L VL = VL L vz Tedy Nad hladinu vyčnívá 10 1 objemu ledové kostky Na druhou část otázky lze odpovědět i bez výpočtu Podle Archimedova zákona byla vztlaková síla a tedy i tíha ledu rovna tíze vody stejného objemu, jako je objem ponořené části ledu V Tíha vody, která původně tvořila ledovou kostku, se roztáním nezmění Roztáním ledu tedy vznikne voda objemu V a výška hladiny vody v nádobě zůstane stejná Ideální kapalina proudí vodorovným potrubím, jehož tvar je zakreslen na obrázku Pro porovnání tlaků je potrubí opatřeno manometrickými trubicemi O kolik výše vystoupí hladina ve druhé manometrické trubici než v první? Rychlost kapaliny v1 = 1,5 m s, pro průřezy potrubí platí 1 S = 3 S 1 obr 3 Rozdílná úroveň hladin v manometrických trubicích ukazuje rozdíl tlaků v daných místech potrubí, který lze vypočítat podle vztahu pro hydrostatický tlak p = h ρ g, odtud

4 p h = ρ g Rozdíl tlaků lze určit z Bernoulliovy rovnice p1 + ρ v1 = p + ρ v p = p p1 = ρ ( v1 v ) Potřebujeme ještě určit rychlost, k tomu využijeme rovnici kontinuity, odkud plyne, že v S1 v1 S1 v1 v1 v = = = S 3 S 1 3 Po dosazení dostaneme v1 1 1,5 8 h = 1 = m = 0, 1 m g Příklady na procvičení: Kolik m 3 vody za minutu musíme dodávat do nádrže s výškou hladiny 3 m a s otvorem o průměru cm ve dně, aby hladina zůstávala v konstantní výšce? Zúžení proudu v otvoru zanedbáváme [0,145 m 3 min -1 ] Jakou rychlostí se pohybuje hladina ve válcové nádobě o průměru 1 m, v jejíž podstavě je otvor o průměru cm v okamžiku, kdy výška hladiny je 05 m? Zúžení proudu v otvoru zanedbáváme [1,510-3 ms -1 ] Jak velkým přetlakem musíme působit na píst stříkačky průměru d 1 = m, aby z ní voda vytékala tryskou průměru d = m rychlostí v = 30 ms -1 [4,510 5 Pa] Balón o poloměru r = 4m, který je naplněn heliem, se vznáší ve stálé výši ve vzduchu Jakou silou je nadlehčován balón, je-li hustota hélia za daných podmínek 0,098 kgm -3 a hustota vzduchu je 0,707 kgm -3? [1600 N] Nákladní člun o celkové hmotnosti t připlul z řeky do moře Vypočtěte, o kolik tun je možno zvětšit hmotnost nákladu na člunu na moři, aby ponor zůstal stejný jako v řece Hustota říční vody je 998 kgm -3 Hustota mořské vody je 1031 kgm -3 [O 135 tun] IDEÁLNÍ PLYNY Jak se změní objem ideálního plynu uzavřeného v nádobě s pohyblivým pístem, jestliže jeho teplota vzroste izobaricky z t1 = 7 o C na t =17 o C? Izobarický děj je děj, při kterém je tlak plynu konstantní Ze stavové rovnice pak plyne, že V 1 V =, T1 T kde T1 a T jsou počáteční a koncová termodynamická teplota plynu Platí T = ({} t + 73, 15)K, odtud plyne, že T = K, T = 400 K Pak V T = = = V T

5 Objem plynu vzroste o třetinu Kolik tepla projde za den zdí tloušťky 0,4 m a plochy 0 m, jsou-li součinitel tepelné vodivosti λ = 0,7 Wm -1 K -1 a součinitele přestupu tepla pro exteriér α e = 3 Wm - K -1, pro interiér α i = 8 Wm - K -1? Jaká bude teplota venkovní a vnitřní stěny? Teplota vzduchu v místnosti je t i = 0 C, venkovní teplota t e = 0 C Předpokládejme, že jde o ustálený stav, takže rozložení teplot ve zdi je neměnné Označme t i teplotu vnitřní stěny, t e teplotu vnější stěny Protože vnitřní energie zdi se v ustáleném stavu nemění, musí být teplo prošlé za dané období zdí a oběma jejími povrchy (stěnami) shodné Musí tedy platit: Q = α τ S t t ), Q = τ S t t ) i ( i i S α a ( ) d e ( e e Vyřešením soustavy těchto tří rovnic o třech neznámých dostaneme výsledek: ( ti te ) τ S ( 0 ( 0) ) Q = = J = 93,4 MJ, 1 1 d 1 1 0, α α λ 8 3 0,7 i e 6 Q 93,4 10 t i = ti = 0 C = 13, C i , α τ S Q = λ τ t t 6 Q 93,4 10 t e = te + = 0 + C = -17,7 C e α τ S Teplo prošlé zdí z místnosti ven za jeden den Q = 93,4 MJ, teplota stěny v místnosti t i = 13, C, vnější teplota zdi t e = -17,7 C Příklady na procvičení: Láhev obsahuje 4 kg kyslíku O Jaké je to látkové množství v kilomolech? Kolik molekul kyslíku je v láhvi? [0,15 kmol, 0, ] Vypočtěte jakou hmotnost má kyslík v nádrži o objemu 60 l při tlaku 11 MPa a teplotě 5 0 C [8,5 kg] 1 m 3 vzduchu počátečního tlaku 10 5 Pa izotermicky expanduje na dvojnásobný objem Vypočtěte výsledný tlak, práci, kterou plyn vykoná a množství přivedeného tepla [10 5 Pa, A = Q = Pa] Vzduchu obsaženému v nádrži objemu 015 m 3 počáteční teploty 30 0 C a počátečního tlaku 10 7 Pa se odvede J tepla při stálém objemu Vypočítejte výslednou teplotu vzduchu (vzduch předp jako dvouatomový plyn)! [5, o C] V nádobě se nachází 1 kg vzduchu Při stálém objemu klesne tlak plynu z hodnoty Pa na hodnotu 10 5 Pa Je-li počáteční teplota plynu 5 0 C, určete výslednou teplotu a teplo, které bylo nutno odebrat [-174 o C, -1, J] Vzduch tlaku Pa a objemu 0,08 m 3 expanduje při stálém tlaku na dvojnásobný objem Vypočítejte vykonanou práci, změnu vnitřní energie a přijaté teplo i e

6 [ J, J, J] Dva kilomoly dvouatomového plynu se ohřejí při stálém tlaku o 50 0 C Určete změnu vnitřní energie, práci, kterou plyn při změně objemu vykoná a množství dodaného tepla [, J, 8, J,, J] kg vzduchu teploty C a tlaku 10 6 Pa adiabaticky expandují na pětinásobný objem Určete výsledný objem, výslednou teplotu, vykonanou práci a změnu vnitřní energie [1,65 m 3, 8 o C, 3, J, -3, J] GRAVITAČNÍ POLE Stanovte vztahy pro dobu výstupu, výšku výstupu a délku vrhu vrhu šikmého vzhůru pod úhlem α s počáteční rychlostí v 0 y v o y A α x x Zrychlení vrženého objektu a = g má nenulovou pouze svislou složku dv Tedy ve směru vodorovném a x = 0 = x Jestliže je časová derivace rychlosti ve směru x rovna dt nule, pak tato rychlost musí být konstantní po celé dráze šikmého vrhu a rovna x-ové složce počáteční rychlosti v x = v ox Vyjádříme si nyní tuto rychlost pomocí dráhy v ox dx =, napíšeme rovnici dt pro dx a integrujeme: dx = v dt + C Po integraci dostáváme rovnici x = v ox oxt + C Pro stanovení integrační konstanty C vyjdeme z počátečních podmínek V našem případě máme popsánu situaci na počátku vrhu, tedy v čase t = 0, kdy těleso je v počátku a tedy také x = 0 Integrační konstanta je tedy také nulová, jak zjistíme po dosazení do rovnici pro dráhu x Dosadíme-li nyní za v ox = v o cos α dostaneme konečně rovnici pro složku dráhy ve směru x: x = v o t cos α dv y Teď se podívejme na směr y Zrychlení je orientováno proti směru osy y, bude tedy a y = g = dt Opět můžeme provést separaci proměnných (umístiti každou na jinou stranu rovnice) a integrovat:

7 g dt + = C1 v y, neboli po integraci v y = - gt + C 1 Z počátečních podmínek opět zjistíme, že konstanta je rovna y-ové složce počáteční rychlosti v oy = v o sin α Rychlost ve směru y se tedy s časem bude měnit podle rovnice: v y = - gt + v o sin α dy Zase již naučeným postupem si vyjádříme v y =, z tohoto vztahu osamostatníme dy, dosadíme dt za v y, integrujeme pomocí neurčitého integrálu, určíme integrační konstantu (bude nulová) a dostaneme pro y-ovou složku dráhy: y = - 1/ g t + v o t sin α A konečně se můžeme dostat k odpovědi na zadání Nejdříve doba výstupu Když se podíváte na vržený objekt ve směru osy x, pak objekt nejdříve stoupá rychlost v y, zastaví se v nejvyšším bodě a začne klesat Tedy platí, že v nejvyšším bodě je y- ová složka rychlosti nulová: v y = - gt + v o cos α = 0 Z této podmínky stanovíme příslušný čas jako vo sinα t = g v o sin α Jestliže tento čas dosadíme do rovnice pro y, dostaneme nejvyšší výšku dráhy ymax = g A konečně délku vrhu dostaneme z rovnice pro x, když za čas dosadíme takový čas, který odpovídá nulové výšce (y = 0) Tedy nejdříve řešíme rovnici 0 = - 1/ g t + v o t sin α pro čas, kdy nám vyjdou dvě řešení (je to kvadratická rovnice) Prvé řešení odpovídá počátku hodu t = 0, druhé je pak vo sin α náš hledaný čas, který dosadíme do rovnice x = v o t cos α a vyjde nám y = max g Jakou rychlostí musíme vrhnout těleso z povrchu Země, aby se již nevrátilo zpět? Protože působnost gravitačního pole není prostorově nijak omezena, požadujeme vlastně, aby těleso mělo dostatečnou energii k tomu, aby se mohlo od Země vzdálit do nekonečna (nepřihlížíme ovšem k vlivu ostatních vesmírných těles) Přesouváme-li těleso z povrchu Země do nekonečna, působíme proti gravitační síle F, jíž je těleso přitahováno k Zemi, a vykonáme tedy práci rovnou přírůstku potenciální energie tělesa W M Z m = κ r z Má-li se těleso přesunout po dané trajektorii bez našeho dalšího působení, musíme mu na počátku udělit kinetickou energii o alespoň stejné velikosti E k = W, přičemž pro kinetickou energii platí vztah 1 mv Ek = 11 4 Ek A κm Z 6, , Odtud tedy v = = = = ms = 11, 10 ms 6 m m r 6, z Umělá družice rotuje kolem Země ve vzdálenosti 66 x 106 m od jejího středu Zemi považujte za homogenní kouli o hmotnosti kg S jakou obvodovou rychlostí v se musí družice pohybovat kolem Země, nemá-li žádný pohon?

8 Řešme úlohu z hlediska neinerciální vztažné soustavy spojené s družicí Vzhledem k této soustavě je družice v klidu, výsledná síla, která na ni působí, je tedy nulová Na družici působí gravitační síla Země F daná Newtonovým gravitačním zákonem, proti ní působí odstředivá síla F o Jejich velikosti se musí rovnat Tedy mv mz m = Fo = F = κ, r h ( r h) Z + Z + odtud po úpravě dostaneme κm v = = ms = 5, r + h 6, , Z 6, , z ms Příklady na procvičení: O kolik % se zmenší tíha tělesa ve výšce 300 km nad povrchem Země? V jaké výšce nad povrchem Země klesne tíha tělesa na polovinu? [9,4%, 640 km] Pohyb dělostřeleckého granátu je popsán rovnicemi x = 50 t y = 430 t - 4,9 t Určete rovnici trajektorie, dobu letu T, délku vrhu L [1,95 km, 87,8 s] [Pod jakým elevačním úhlem se musí vrhnout těleso šikmo vzhůru, aby se výška jeho výstupu rovnala délce doletu? [76 o ] Stacionární družice je umístěna v rovině rovníku Určete její vzdálenost od povrchu Země a její oběžnou rychlost [ km, 3,07 kms -1 ] ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ POLE Na obrázku 5 vidíme dva body A,B v homogenním elektrickém poli Pole je vytvořeno kladně nabitou rovinou Oba body leží na jedné siločáře, jejich vzájemná vzdálenost je d 1 Určete práci, kterou vykonají síly pole při přemístění kladného testovacího náboje Q 0 z bodu A do místa nulového potenciálu W A =? Určete potenciál v bodě A φ A =? 3 Určete práci, kterou vykonají síly pole při přemístění kladného testovacího náboje Q 0 z bodu B do místa nulového potenciálu W B =?

9 Obr 5 1) Kladně nabitá deska vytváří homogenní pole Intenzita E má konstantní velikost a směr (od desky) Ve vzdálenosti d 1 od bodu A umístíme uzemněnou desku Potenciál uzemněné desky je nulový Vzdálenost bodu B od uzemněné desky označíme d Z mechaniky víme, že práce vykonaná konstantní silou F, působící na částici a vyvolávající posunutí d 1 částice, je rovna W A = Fd 1 cos α pokud sílu F vyjádříme z rovnice V 314-1, potom W A = EQ o d 1 cos α kde α je úhel mezi směry vektorů E a d 1 V našem případě je α = 0 o, cos 0 o = 1 a proto W A = EQ o d 1 ) Z definice potenciálu V plyne, že φ A = Ed 1 3) V případě bodu B postupujeme stejně, tedy W A = EQ o d Určete pokles napětí na hliníkové dvojlince dlouhé 500 m, jestliže dvojlinkou prochází proud 15 A Každý z vodičů má obsah příčného řezu 10 mm Měrný elektrický odpor hliníku je,710-8 Ωm L = 500 m, I = 15 A, S = 10 mm = 10-5 m, ρ =,710-8 Ωm odpor dvojlinky je R = L ρ / S napětí vypočítáme z Ohmova zákona U = IR dosadíme-li za R dostaneme U = LI ρ / S Dosadíme: U = 50015,710-8 /10-5 V = 4,05 V Pokles napětí na dvojlince je 4,05 V Na obrázku 6-a je obvod, jehož prvky mají hodnoty: U e1 = 3,0 V, U e = 6,0 V, U e3 = 6,0 V, R 1 = Ω, R = Ω, R 3 = 4 Ω, R 4 = Ω, R 5 = Ω Určete velikost a směr proudu v každé ze tří větví

10 Obr 6-a Nejprve označíme směry proudů uvnitř zdrojů (Obr 6-b) Obr 6-b Uzly označíme A,B Dále zvolíme označení a směry proudů v jednotlivých větvích bez ohledu na to, že skutečné směry zatím neznáme Situaci vidíte na obr6-c: proud I 1 prochází větví A, R 1, zdroj U e1, R, B proud I prochází větví A, R 3, zdroj U e, B proud I 3 prochází větví A, R 4, zdroj U e3, R 5, B Obr6-c Obr6-d Máme tři proudy a tedy tři neznámé Musíme sestavit tři rovnice První rovnici získáme použitím IKirchhoffova zákona pro uzel A Do uzlu A vstupuje proud I 3, z uzlu vystupují proudy I 1 a I I 1 + I = I 3 ( a) Stejnou rovnici bychom dostali pro uzel B Sledujte O 36-15d Při sestavování rovnic na základě IIKirchhoffova zákona vybereme uzavřenou smyčku a zvolíme směr postupu Tento směr volíme libovolně Nesmíme ale zapomenout, že elektromotorická napětí orientovaná souhlasně se zvoleným směrem postupu a napětí na rezistorech, kde zvolený směr proudu souhlasí se zvoleným směrem postupu, píšeme s kladným zna-

11 ménkem, v opačném případě se znaménkem záporným Vybrali jsme si smyčku v levé části obvodu ( je označena zeleně), zvolili jsme si směr postupu ( zelená šipka) a podle II Kirchhoffova zákona platí -I 1 R 1 + I R 3 I 1 R = U e1 U e Do rovnice dosadíme numericky a po úpravě můžeme psát -4I 1 + 4I = -3 ( b) Nyní si zvolíme sousední smyčku ( je označena oranžově) v pravé části obr 36-15d a opět si zvolíme směr postupu (oranžová šipka) a podle II Kirchhoffova zákona platí -I 3 R 4 I 3 R 5 I R 3 = U e U e3 Do rovnice dosadíme numericky a po úpravě můžeme psát -I I 3 = 0 ( c) Máme tedy tři rovnice o třech neznámých I 1 + I = I 3 ( a) -4I 1 + 4I = -3 ( b) -I I 3 = 0 ( c) ( c) I 3 = -I ( a) I 1 + I = 0 4I 1 + 8I = 0 ( b) -4I 1 +4I = -3 sečteme upravenou rovnici ( a) s rovnicí ( b) a dostaneme I = - 0,5 A z rovnice ( c) čteme I 3 = 0,5 A z rovnice ( a) čteme I 1 = 0,5 A Z výsledku je patrno, že směry proudů I 1 a I 3 jsme volili správně, směr proudu I bude opačný Jaký poloměr R musí mít válcová cívka vinutá drátem o poloměru r = 0,6 mm závit vedle závitu, aby při proudu A byl magnetický tok cívkou Wb? poloměr drátu r = 0,6 mm = m, I = A, Φ= Wb Indukční tok je definován podle V 33-1 takto: Φ = BS cos α V našem případě je B velikost indukce v dutině cívky Podle V je B = µ o NI /l Počet závitů N a délku cívky l neznáme, ale víme, že cívka je vinuta závit vedle závitu vodičem o průměru d = r Na délku l tedy můžeme navinout l / r závitů a po dosazení dostaneme l I I B = µ r o = µ o l r S velikost plochy závitů, tj S = πr α úhel, který svírá normála plochy závitů s vektorem indukce, tj α = 0 o Pro velikost indukčního toku můžeme psát

12 Dosadíme: I Φ = µ o π R r R = Poloměr závitů je,13 cm R = r Φ µ I π 3 6 0, R =, π10 π o m Dlouhým solenoidem, který má navinuto 80 závitů na centimetr prochází proud 70 ma Vypočítejte velikost magnetické indukce v dutině cívky a) se vzduchovým jádrem b) s feromagnetickým jádrem, jehož µ r = 650 n = 80 cm -1 = 8000 m -1, I = 70 ma = A Podle V 34-1 je velikost indukce solenoidu s vakuovým jádrem B o = µ o In a pro solenoid s jádrem, jehož permeabilita je µ r platí V 34- B = µ r B o = µ o µ r In a) Pro vzduch je přibližně µ r = 1 a tedy po dosazení B o = 4π = 7, T b) Pro dané feromagnetické jádro je µ r = 650 a tedy velikost indukce je B = 650 7, = 4, T Velikost indukce solenoidu s feromagnetickým jádrem bude při magnetizujícím proudu 70 ma 650krát větší než s vakuovým jádrem V této souvislosti je třeba zmínit velmi důležitou věc Relativní permeabilita µ r feromagnetických látek není pro danou látku konstantní, nýbrž závisí na magnetizujícím proudu I (při konstantní hustotě závitů n =N/l ) Příklady na procvičení: Dva stejné bodové náboje umístěné ve vzdálenosti 0 cm působí na sebe ve vzduchu silou F V jaké vzdálenosti by musely být umístěny v oleji o relativní permitivitě ε r = 5, aby se velikost síly nezměnila? [8,9 cm] Kde na spojnici nábojů Q a 4Q vzdálených l je třeba umístit třetí náboj Q tak, aby na něj nepůsobila žádná síla? l 3 Desky kondenzátoru o ploše m jsou ve vakuu ve vzdálenosti 5 mm Na kondenzátoru je napětí 10 4 V Stanovte kapacitu kondenzátoru, náboj každé desky, plošnou hustotu náboje a intenzitu pole mezi deskami [3,54 nf, 3, C, 1, Cm -, 10 6 Vm -1 ] Vypočtěte výslednou kapacitu, kterou dostaneme, připojíme-li paralelně ke kondenzátoru o kapacitě 1 pf dva kondenzátory o kapacitách 3 pf a 7 pf v sérii [3,1 pf]

13 Na bodový náboj Q = C umístěný v elektrickém poli působí ve vakuu síla 10-5 N Určete intenzitu elektrického pole v místě náboje Q a velikost náboje tvořícího pole, jsou-li oba náboje vzdáleny 05 m [10 3 vm -1, 5,610-8 C] Na elektron v homogenním elektrickém poli působí síla N Vypočtěte intenzitu elektrického pole a složku rychlosti elektronu ve směru intenzity pole, které dosáhne na dráze 9 cm, považujeme-li pohyb elektronu ve vakuu za rovnoměrně zrychlený Složka rychlosti elektronu ve směru intenzity pole se na počátku dráhy rovnala nule [31, Vm -1, 10 6 ms -1 ] Dva kondenzátory se stejnou kapacitou zapojíme seriově a pak paralelně Rozdíl v kapacitách obou kombinací je 3 µf Určete kapacitu těchto kondenzátorů [ µf] Vodičem délky 500 m a průřezu 6 mm prochází proud 6 A Jak velký je měrný odpor vodiče, je-li napětí na jeho koncích 14 V? [,810-8 Ωm] Dává-li baterie proud 3 A, je její svorkové napětí 4 V Při proudu 4 A klesne svorkové napětí na 0 V Určete a) vnější odpor v obou případech, b) vnitřní odpor baterie, c) elektromotorické napětí baterie [8 Ω, 5 Ω, 4 Ω, 36 V] Miliampérmetru, který má rozsah 100 ma a vnitřní odpor 9 Ω, máme použít k měření proudů do 3 A Stanovte odpor potřebného bočníku [0,1 Ω] Jak se změní odpor drátu, který při nazměněné hmotnosti 5krát prodloužíme? [Zvětší se 5 krát] Tři vodiče o odporech 7 Ω, 1 Ω a 4 Ω jsou zapojeny za sebou na napětí 8 V Vypočtěte proud, který protéká obvodem, a úbytek napětí na každém odporu Vnitřní odpor zdroje napětí zanedbáváme [0,4 A,,8 V, 8,4 V, 16,8 V] Dva vodiče mají při sériovém spojení celkový odpor 60 Ω a při paralelním spojení odpor 15 Ω Jak velké jsou odpory jednotlivých vodičů? [30 Ω] Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve středu kruhového vodiče s poloměrem 5 cm protékaného proudem 5 A [68 T, 50 Am -1 ] Jaký poloměr musí mít dlouhá cívka vinutá drátem o průměru 1 mm závit vedle závitu v jedné vrstvě, aby při průtoku proudu A byl magnetický indukční tok touto cívkou Wb? Pole uvnitř cívky pokládejte za homogenní [,13 cm]

14 Cívka se zanedbatelně malým ohmickým odporem při zapojení na střidavé napětí 0 V a frekvence 50 s -1 propouští proud 10 A Stanovte indukčnost cívky [70 mh] Kondenzátor o kapacitě F v sérii se solenoidem o indukčnosti H a odporu vinutí 30 ohmů je připojen na zdroj střídavého napětí 110 V frekvence 50 s -1 Stanovte proud v obvodu, napětí na kapacitě a napětí na indukčnosti [0,474 A, 189 V, 98 V] KMITÁNÍ A VLNĚNÍ Těleso hmotnosti 4 kg koná netlumený harmonický pohyb podle rovnice: y = 0 sin(05 π t) (m,s) Určete rychlost tělesa v čase t = T/4 Dále určete velikost síly, která působí na toto těleso při výchylce 01 m Rovnice kmitů je obecně y = A sin(ωt + φ) Vztah mezi kruhovou frekvencí a periodou je ω=π/t, v našem případě ω = 05 π, takže T = 4 s Rovnici pro rychlost dostaneme derivací rovnice pro výchylku: v = dy/dt = 01 π cos (05 π t) (ms -1,s) Dosazením za čas t = T/4 = 1s máme v = 01 π cos (05 π ) ms -1 = 0 ms -1 K tomuto výsledku jsme mohli dospět i pouhým uvážením toho, že počáteční fáze zadaných kmitů je nulová a ve čtvrtině periody bude tak těleso v bodě obratu (vratu) Hledanou sílu určíme pomocí druhého Newtonova zákona jeko součin hmotnosti a zrychlení, které získáme derivací rychlosti podle času a = dv/dt = -005 π sin(05 π t) = -05 π y (ms -,s) Máme tedy F = m a = 4 (-05) π 0,1 N = - 0,1 π N Velikost síly je F = 0,1 π N Těleso koná netlumený harmonický pohyb s rychlostí, která je dána rovnicí: v = 6 cos(3t) (m/s,s) Určete amplitudu výchylky Výchylku nalezneme integrací rychlosti: y = v dt = 6 cos(3t)dt = sin (3t) Ze srovnání s obecnou rovnicí harmonických kmitů y = A sin(ωt + φ) plyne A = m Příklady na procvičení: Vypočtěte celkovou energii harmonického pohybu malé kuličky o hmotnosti m = 00 g, je-li amplituda výchylky A = cm a frekvence f = 5 Hz [0,039 J] Určete amplitudu, fázový posuv a maximální velikost zrychlení harmonického pohybu hmotného bodu o frekvenci 15 Hz, jestliže v okamžiku t = 0 je výchylka bodu 5 cm a rychlost 0 ms -1 [5,43 cm, 67 o, 4,8 ms - ] Částice koná harmonický pohyb Jaké části celkové energie je rovna kinetická energie částice v okamžiku, kdy výchylka částice je rovna polovině amplitudy? [3/4 W]

15 Hmotný bod kmitá harmonicky s amplitudou A Při jaké výchylce je jeho kinetická energie rovna energii potenciální? [±A/ ] Výchylka bodu, který je ve vzdálenosti 40 mm od zdroje vlnění je v okamžiku t = 1/6 T rovna polovině amplitudy Určete vlnovou délku vlnění [0,48 m] Vlna s periodou 0,01 s se šíří rychlostí 340 m s -1 v lineární bodové řadě Určete vlnovou délku vlnění a rozdíl fází výchylky ve dvou bodech řady, které jsou od sebe vzdáleny 1,7 m [3,4 m, π] GEOMETRICKÁ A FYZIKÁLNÍ OPTIKA V jaké vzdálenosti od tváře je třeba držet duté zrcadlo s ohniskovou vzdáleností 50 cm, aby obraz tváře byl pětinásobně zvětšený? Označíme si ohniskovou vzdálenost f = 0,5 m, zvětšení Z = 5 a hledaná vzdálenost je a Vyjdeme ze vztahu pro příčné zvětšení a ze zobrazovací rovnice zrcadla Vyloučíme polohu obrazu a tak, že ji vyjádříme ze zobrazovací rovnice zrcadla: a f f a = = a = a f a a f a a f a dosadíme do rovnice pro zvětšení: f Z =, a f Z této rovnice vyjádříme hledanou vzdálenost a, pak dosadíme konkrétní hodnoty: f ( Z 1) 0,5 (5 1) a = = = 0,4 m Z 5 Duté kulové zrcadlo je třeba umístit 0,4 m od tváře Tenká čočka zobrazí předmět vzdálený 0,75 m od čočky do vzdálenosti 0,35 za ní Vypočtěte ohniskovou vzdálenost čočky Jedná se o klasický případ použití čočkové rovnice zobrazovací rovnice tenké čočky + = a a f V souladu se znaménkovou konvencí jsou vzdálenosti předmětu a a vzdálenost obrazu a kladné Z textu vyplývá, že se jedná o spojnou čočku Dosadíme tedy do zobrazovací rovnice: = a z ní vypočítáme ohniskovou vzdálenost f = 0,4m 0,75 0,35 f Příklady na procvičení: Do jaké vzdálenosti před konkávní zrcadlo o ohniskové vzdálenosti f je třeba postavit předmět, aby vznikl obraz a) čtyřikrát větší, převrácený b) čtyřikrát větší, přímý

16 c) čtyřikrát menší, převrácený? [1,5 f, 0,75 f, 5 f] Na vrstvu oleje o tlouštce 10-7 m, která je na vodě o indexu lomu 1,33 dopadá kolmo bílé světlo Která barva v odraženém světle vyhasne a která bude nejsilněji odražena, je-li rychlost světla v oleji 10 8 ms -1? [400 nm, 600 nm] Dva koherentní červené paprsky o vlnové délce 07 µm se setkají v jednom bodě Jejich dráhový rozdíl je 035 mm Nastane maximum nebo minimum? [maximum] Předmět vysoký 1 cm je umístěný 30 cm před spojkou, jejíž ohnisková vzdálenost je 0 cm Určete vzdálenost obrazu od spojky a jeho zvětšení [60 cm, -] Před tenkou spojku s ohniskovou vzdáleností 0,0 m umístíme předmět ve vzdálenosti 0,5 m Určete, v jaké vzdálenosti se vytvoří obraz [100 cm]

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

Elektrotechnika. Bc. Mgr. Roman Hodslavský. Elektronická učebnice

Elektrotechnika. Bc. Mgr. Roman Hodslavský. Elektronická učebnice Elektrotechnika Elektronická učebnice Bc. Mgr. Roman Hodslavský Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ..07/..07/03.007 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Přehled fyzikálních veličin a symbolů...

Více

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

FYZIKA II Otázky ke zkoušce FYZIKA II Otázky ke zkoušce 1. Formy fyzikálního pohybu. Hmotný bod, trajektorie, dráha, zákon pohybu, vztažná soustava. Pohyb hmotného bodu podél přímky: vektor posunutí, rychlost posunutí, okamžitá rychlost,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

Fyziklání online III. ročník 5. prosince 2013. Řešení úloh 3. ročníku Fyziklání online

Fyziklání online III. ročník 5. prosince 2013. Řešení úloh 3. ročníku Fyziklání online Řešení úloh 3 ročníku Fyziklání online 1 Úloha FoL1 skákal pes Prchající kriminálník potřeboval přeskočit ze střechy domu na jinou střechu, jak už se to prchajícím kriminálníkům stává Budova, ze které

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II 2004 Vydavatelství ČVUT PŘEDMLUVA Skriptum Fyzika II je určeno jako studijní pomůcka pro základní

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

Fyzikální korespondenční seminář

Fyzikální korespondenční seminář Jan Houštěk a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XVI. ročník 22/3 Obsah Předmluva...................................................... 5 Zadání teoretických úloh..........................................

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Řešení úhoh z oblasti elektrických obvodů Filip Devera Katedra matematiky a didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Více

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Miroslava Jarešová Bohumil Vybíral

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Miroslava Jarešová Bohumil Vybíral DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Miroslava Jarešová Bohumil Vybíral Obsah Úvod pojem diferenciální rovnice 3 Příklad1 radioaktivnírozpad..................

Více

MAGNETICKÉ POLE VE VAKUU (Elektrodynamika I.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral

MAGNETICKÉ POLE VE VAKUU (Elektrodynamika I.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral MAGNETCKÉ POLE VE VAKUU (Elektrodynamika.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1.Předmětelektrodynamiky....................... 3 2.Zhistorie odcoulombakeinsteinovi...............

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS X. Faradayův indukční zákon Obsah 10 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1.1 MAGNETICKÝ TOK 10.1. LENZŮV ZÁKON 4 10. ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ ZPŮSOENÉ POHYEM

Více

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3 MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1 Magnetické vlastnosti látky 4 1.1 Vlivlátkynamagneticképole...................

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více

6.1 Základní pojmy optiky

6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Při jednom kosmickém experimentu bylo na povrchu Měsíce umístěno speciální zrcadlo, které odráželo světlo výkonného laseru vysílané ze Země. Světelný impulz se vrátil po odrazu

Více

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík Martin Černík Liberec 2014 . Text a ilustrace: Ing. Martin Černík, Ph.D. Revize textu: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. Recenze: Ing. Jan Václavík c Martin Černík, Liberec 2014 Technická univerzita v Liberci

Více

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE Již před naším letopočtem bylo známo, že třený jantar k sobě přitahoval drobná tělíska. Podobný jev pozorujeme při česání vlasů, tření svetru o vlasy, tření podrážek

Více

objemu Sv - (tj. ä - Sv - ), kde ä + a ä - jsou objemové

objemu Sv - (tj. ä - Sv - ), kde ä + a ä - jsou objemové 206 20 ELEKTRICKÝ PROUD Ohmův zákon Rovnice kontinuity elektrického proudu, Maxwellův relaxační čas Elektromotorické napětí Kirchhoffovy zákony Práce a výkon elektrického proudu Vodiče jsme předběžně definovali

Více

Fyzikální korespondenční seminář

Fyzikální korespondenční seminář Jan Prachař a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XVIII. ročník 2004/05 Obsah Předmluva 4 Zadání teoretických úloh 6 Řešení teoretických úloh 14 Zadání experimentálních úloh 54 Řešení experimentálních

Více

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ Světlo - ze zdroje světla se světlo šíří jako elektromagnetické vlnění příčné, které má ve vakuu vlnovou délku c λ = υ, a to

Více

Mgr. Petr Janeček. Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment

Mgr. Petr Janeček. Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment Mgr. Petr Janeček Modul 4 Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment Učme fyziku jinak! - Modernizace výukových metod v zrcadle kurikulární reformy fyzikálního vzdělávání. Obsah Úvod... 1 Matematická

Více

Fyzika II mechanika zkouška 2014

Fyzika II mechanika zkouška 2014 Fyzika II mechanika zkouška 2014 Přirozené složky zrychlení Vztahy pro tečné, normálové a celkové zrychlení křivočarého pohybu, jejich odvození, aplikace (nakloněná rovina, bruslař, kruhový závěs apod.)

Více

Zadání IV. série. Termín odeslání: 20. února 2006

Zadání IV. série. Termín odeslání: 20. února 2006 Milí řešitelé! Se zadáním čtvrté série FYKOSu si vás dovolujeme pozvat na Jeden den s fyzikou, což je akce pořádaná naší fakultou ve čtvrtek 2. února pro všechny středoškoláky i jejich uči tele. Na této

Více

Základní poznatky termodynamiky

Základní poznatky termodynamiky Kapitola 1 Základní poznatky termodynamiky 1.1 Úvod Při studiu fyziky začínáme zpravidla klasickou mechanikou, ve které studujeme mechanický pohyb těles. Při tom si nevšímáme, jaké vlastnosti mají tato

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO FJFI ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO FJFI ČVUT TEORIE PLAZMATU STUDIJNÍ TEXT PRO FJFI ČVUT PETR KULHÁNEK PRAHA 8 FJFI ČVUT PŘEDMLUVA O plazmatu se často hovoří jako o čtvrtém skupenství hmoty A je to oprávněné, protože vlastnosti plazmatu jsou velmi

Více