VZOROVÉ PŘÍKLADY Z FYZIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOROVÉ PŘÍKLADY Z FYZIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava"

Transkript

1 VZOROVÉ PŘÍKLADY Z FYZIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z fyziky: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice určená pro Bc studium vysoké školy technického nebo přírodovědného zaměření, popř i skriptum základní kurzu fyziky takové školy Např: Halliday D, Resnick R, Walker J: Fyzika,VUTIUM a PROMETHEUS, Praha 000 V Hajko: Fyzika v príkladoch, ALFA Bratislava, od roku nejméně 4 vydání Fojtek, A, Foukal, J, Mádr, V, Wyslych, P: Základy fyziky pro bakalářské studium na VŠB-TU Ostrava Skriptum, 1 vyd, Ostrava, VŠB-TU, 000 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES Na koncích tyče délky 80 cm působí kolmo k tyči dvě rovnoběžné síly o velikostech 50 N a 30 N, viz obr1 Ve kterém místě musíte tyč podepřít, aby se neotáčela? Jak velkou tlakovou silou působí tyč na podpěru? Hmotnost tyče neuvažujte obr 1 Označíme si veličiny symboly: F 1 = 50 N, F = 30 N, d = 0,8 m, F =?, d =? Velikost tlakové síly působící na podpěru tyče je rovna výslednici daných rovnoběžných sil: F = F 1 + F = = 80 N Aby se tyč neotáčela, musí být výsledný moment obou sil nulový: F 1 d 1 = F d Ale my známe délku tyč, bude výhodnější dosadit za d = d - d 1, tedy: F 1 d 1 = F (d - d 1 ), a odtud hledaná vzdálenost: F d 300,8 d1 = = = 0,3 m F1 + F 80 Tyč musíme podepřít ve vzdálenosti 30 cm od působiště větší síly Tyč působí na podpěru tlakovou silou 80 N

2 Po nakloněné rovině o délce 5 m se začne valit bez prokluzování válec tak, že jeho těžiště sníží svoji polohu o 1 m Určete velikost rychlosti, s níž se těleso pohybuje na konci daného úseku, viz obr obr Označíme si veličiny: l = 5 m, h = 1 m, J T = mr /, g = 9,8 ms -, v =? Využijeme zákona zachování mechanické energie Válec v horní poloze má potenciální energii E p1 = m g h, v dolní poloze E p = 0 Kinetická energie v horní poloze je nulová, E k1 = 0 a v dolní poloze je dána kinetickou energií posuvného pohybu a kinetickou energií rotačního pohybu v Ek = mv + J T ω = mv + m r r Vyjádříme-li si ze zákona zachování energie E k1 + E p1 = E k + E p velikost rychlosti, dostáváme 4 4 v = g h = 9,8 1 = 3,6 m/s 3 3 Velikost rychlosti válce ve spodní poloze je 3,6 m/s Příklady na procvičení: Do jaké výšky se vychýlí z rovnovážné polohy balistické kyvadlo hmotnosti 10 kg, uvízne-li v něm střela hmotnosti 100 g letící rychlostí 00 ms -1? [0, m] Určete souřadnice hmotného středu čtyř kuliček o hmotnostech 1 g, g, 3 g, 4 g, které leží a) v přímce b) ve vrcholech čtverce c) na souřadných osách a v počátku kartézské soustavy souřadnic Vzdálenost sousedních kuliček je vždy 10 cm Na trámu hmotnosti 40 kg a délky 3 m se houpají dvě děti, jedno hmotnosti 30 kg, druhé hmotnosti 50 kg Ve kterém místě je nejvýhodnější trám podepřít? [1,75 m od dítěte o hmotnosti 30 kg] Určete moment setrvačnosti homogenní tenké tyče hmotnosti m a délky l, rotující kolem osy jdoucí koncem tyče kolmo na tyč [1/3 m l ] Tyč délky l je zavěšena v bodě O a může se otáčet kolem vodorovné osy kolmé na tyč Jakou rychlost musíme udělit dolnímu konci tyče, aby se tyč pootočila do vodorovné polohy [ 3 gl ]

3 Při poklesu otáček z f 1 = 0 s -1 na f = 1 s -1 dodal setrvačník energii J Určete jeho moment setrvačnosti [71, kgm ] IDEÁLNÍ KAPALINY V nádobě s vodou plove kus ledu Jaká část jeho objemu vyčnívá nad hladinu? Jak se změní výška 3 hladiny vody v nádobě poté, co led roztaje? Hustota ledu je ρ = 900kg m, hustota vody 3 ρ = 1000 kgm Na led působí směrem dolů tíhová síla F, směrem vzhůru vztlaková síla F Protože je led v klidu, musí být výsledná síla, která na něj působí, nulová a tedy Označme objem ponořené části ledu V, objem celého ledu Nad hladinu vyčnívá objem ρ VL G Pak platí F F G = F vz = V g, F ρv g G ρ L L L V L g ρv g V = V L = V = L vz = ρ = L VL ρ V = VL V = V L VL = VL L vz Tedy Nad hladinu vyčnívá 10 1 objemu ledové kostky Na druhou část otázky lze odpovědět i bez výpočtu Podle Archimedova zákona byla vztlaková síla a tedy i tíha ledu rovna tíze vody stejného objemu, jako je objem ponořené části ledu V Tíha vody, která původně tvořila ledovou kostku, se roztáním nezmění Roztáním ledu tedy vznikne voda objemu V a výška hladiny vody v nádobě zůstane stejná Ideální kapalina proudí vodorovným potrubím, jehož tvar je zakreslen na obrázku Pro porovnání tlaků je potrubí opatřeno manometrickými trubicemi O kolik výše vystoupí hladina ve druhé manometrické trubici než v první? Rychlost kapaliny v1 = 1,5 m s, pro průřezy potrubí platí 1 S = 3 S 1 obr 3 Rozdílná úroveň hladin v manometrických trubicích ukazuje rozdíl tlaků v daných místech potrubí, který lze vypočítat podle vztahu pro hydrostatický tlak p = h ρ g, odtud

4 p h = ρ g Rozdíl tlaků lze určit z Bernoulliovy rovnice p1 + ρ v1 = p + ρ v p = p p1 = ρ ( v1 v ) Potřebujeme ještě určit rychlost, k tomu využijeme rovnici kontinuity, odkud plyne, že v S1 v1 S1 v1 v1 v = = = S 3 S 1 3 Po dosazení dostaneme v1 1 1,5 8 h = 1 = m = 0, 1 m g Příklady na procvičení: Kolik m 3 vody za minutu musíme dodávat do nádrže s výškou hladiny 3 m a s otvorem o průměru cm ve dně, aby hladina zůstávala v konstantní výšce? Zúžení proudu v otvoru zanedbáváme [0,145 m 3 min -1 ] Jakou rychlostí se pohybuje hladina ve válcové nádobě o průměru 1 m, v jejíž podstavě je otvor o průměru cm v okamžiku, kdy výška hladiny je 05 m? Zúžení proudu v otvoru zanedbáváme [1,510-3 ms -1 ] Jak velkým přetlakem musíme působit na píst stříkačky průměru d 1 = m, aby z ní voda vytékala tryskou průměru d = m rychlostí v = 30 ms -1 [4,510 5 Pa] Balón o poloměru r = 4m, který je naplněn heliem, se vznáší ve stálé výši ve vzduchu Jakou silou je nadlehčován balón, je-li hustota hélia za daných podmínek 0,098 kgm -3 a hustota vzduchu je 0,707 kgm -3? [1600 N] Nákladní člun o celkové hmotnosti t připlul z řeky do moře Vypočtěte, o kolik tun je možno zvětšit hmotnost nákladu na člunu na moři, aby ponor zůstal stejný jako v řece Hustota říční vody je 998 kgm -3 Hustota mořské vody je 1031 kgm -3 [O 135 tun] IDEÁLNÍ PLYNY Jak se změní objem ideálního plynu uzavřeného v nádobě s pohyblivým pístem, jestliže jeho teplota vzroste izobaricky z t1 = 7 o C na t =17 o C? Izobarický děj je děj, při kterém je tlak plynu konstantní Ze stavové rovnice pak plyne, že V 1 V =, T1 T kde T1 a T jsou počáteční a koncová termodynamická teplota plynu Platí T = ({} t + 73, 15)K, odtud plyne, že T = K, T = 400 K Pak V T = = = V T

5 Objem plynu vzroste o třetinu Kolik tepla projde za den zdí tloušťky 0,4 m a plochy 0 m, jsou-li součinitel tepelné vodivosti λ = 0,7 Wm -1 K -1 a součinitele přestupu tepla pro exteriér α e = 3 Wm - K -1, pro interiér α i = 8 Wm - K -1? Jaká bude teplota venkovní a vnitřní stěny? Teplota vzduchu v místnosti je t i = 0 C, venkovní teplota t e = 0 C Předpokládejme, že jde o ustálený stav, takže rozložení teplot ve zdi je neměnné Označme t i teplotu vnitřní stěny, t e teplotu vnější stěny Protože vnitřní energie zdi se v ustáleném stavu nemění, musí být teplo prošlé za dané období zdí a oběma jejími povrchy (stěnami) shodné Musí tedy platit: Q = α τ S t t ), Q = τ S t t ) i ( i i S α a ( ) d e ( e e Vyřešením soustavy těchto tří rovnic o třech neznámých dostaneme výsledek: ( ti te ) τ S ( 0 ( 0) ) Q = = J = 93,4 MJ, 1 1 d 1 1 0, α α λ 8 3 0,7 i e 6 Q 93,4 10 t i = ti = 0 C = 13, C i , α τ S Q = λ τ t t 6 Q 93,4 10 t e = te + = 0 + C = -17,7 C e α τ S Teplo prošlé zdí z místnosti ven za jeden den Q = 93,4 MJ, teplota stěny v místnosti t i = 13, C, vnější teplota zdi t e = -17,7 C Příklady na procvičení: Láhev obsahuje 4 kg kyslíku O Jaké je to látkové množství v kilomolech? Kolik molekul kyslíku je v láhvi? [0,15 kmol, 0, ] Vypočtěte jakou hmotnost má kyslík v nádrži o objemu 60 l při tlaku 11 MPa a teplotě 5 0 C [8,5 kg] 1 m 3 vzduchu počátečního tlaku 10 5 Pa izotermicky expanduje na dvojnásobný objem Vypočtěte výsledný tlak, práci, kterou plyn vykoná a množství přivedeného tepla [10 5 Pa, A = Q = Pa] Vzduchu obsaženému v nádrži objemu 015 m 3 počáteční teploty 30 0 C a počátečního tlaku 10 7 Pa se odvede J tepla při stálém objemu Vypočítejte výslednou teplotu vzduchu (vzduch předp jako dvouatomový plyn)! [5, o C] V nádobě se nachází 1 kg vzduchu Při stálém objemu klesne tlak plynu z hodnoty Pa na hodnotu 10 5 Pa Je-li počáteční teplota plynu 5 0 C, určete výslednou teplotu a teplo, které bylo nutno odebrat [-174 o C, -1, J] Vzduch tlaku Pa a objemu 0,08 m 3 expanduje při stálém tlaku na dvojnásobný objem Vypočítejte vykonanou práci, změnu vnitřní energie a přijaté teplo i e

6 [ J, J, J] Dva kilomoly dvouatomového plynu se ohřejí při stálém tlaku o 50 0 C Určete změnu vnitřní energie, práci, kterou plyn při změně objemu vykoná a množství dodaného tepla [, J, 8, J,, J] kg vzduchu teploty C a tlaku 10 6 Pa adiabaticky expandují na pětinásobný objem Určete výsledný objem, výslednou teplotu, vykonanou práci a změnu vnitřní energie [1,65 m 3, 8 o C, 3, J, -3, J] GRAVITAČNÍ POLE Stanovte vztahy pro dobu výstupu, výšku výstupu a délku vrhu vrhu šikmého vzhůru pod úhlem α s počáteční rychlostí v 0 y v o y A α x x Zrychlení vrženého objektu a = g má nenulovou pouze svislou složku dv Tedy ve směru vodorovném a x = 0 = x Jestliže je časová derivace rychlosti ve směru x rovna dt nule, pak tato rychlost musí být konstantní po celé dráze šikmého vrhu a rovna x-ové složce počáteční rychlosti v x = v ox Vyjádříme si nyní tuto rychlost pomocí dráhy v ox dx =, napíšeme rovnici dt pro dx a integrujeme: dx = v dt + C Po integraci dostáváme rovnici x = v ox oxt + C Pro stanovení integrační konstanty C vyjdeme z počátečních podmínek V našem případě máme popsánu situaci na počátku vrhu, tedy v čase t = 0, kdy těleso je v počátku a tedy také x = 0 Integrační konstanta je tedy také nulová, jak zjistíme po dosazení do rovnici pro dráhu x Dosadíme-li nyní za v ox = v o cos α dostaneme konečně rovnici pro složku dráhy ve směru x: x = v o t cos α dv y Teď se podívejme na směr y Zrychlení je orientováno proti směru osy y, bude tedy a y = g = dt Opět můžeme provést separaci proměnných (umístiti každou na jinou stranu rovnice) a integrovat:

7 g dt + = C1 v y, neboli po integraci v y = - gt + C 1 Z počátečních podmínek opět zjistíme, že konstanta je rovna y-ové složce počáteční rychlosti v oy = v o sin α Rychlost ve směru y se tedy s časem bude měnit podle rovnice: v y = - gt + v o sin α dy Zase již naučeným postupem si vyjádříme v y =, z tohoto vztahu osamostatníme dy, dosadíme dt za v y, integrujeme pomocí neurčitého integrálu, určíme integrační konstantu (bude nulová) a dostaneme pro y-ovou složku dráhy: y = - 1/ g t + v o t sin α A konečně se můžeme dostat k odpovědi na zadání Nejdříve doba výstupu Když se podíváte na vržený objekt ve směru osy x, pak objekt nejdříve stoupá rychlost v y, zastaví se v nejvyšším bodě a začne klesat Tedy platí, že v nejvyšším bodě je y- ová složka rychlosti nulová: v y = - gt + v o cos α = 0 Z této podmínky stanovíme příslušný čas jako vo sinα t = g v o sin α Jestliže tento čas dosadíme do rovnice pro y, dostaneme nejvyšší výšku dráhy ymax = g A konečně délku vrhu dostaneme z rovnice pro x, když za čas dosadíme takový čas, který odpovídá nulové výšce (y = 0) Tedy nejdříve řešíme rovnici 0 = - 1/ g t + v o t sin α pro čas, kdy nám vyjdou dvě řešení (je to kvadratická rovnice) Prvé řešení odpovídá počátku hodu t = 0, druhé je pak vo sin α náš hledaný čas, který dosadíme do rovnice x = v o t cos α a vyjde nám y = max g Jakou rychlostí musíme vrhnout těleso z povrchu Země, aby se již nevrátilo zpět? Protože působnost gravitačního pole není prostorově nijak omezena, požadujeme vlastně, aby těleso mělo dostatečnou energii k tomu, aby se mohlo od Země vzdálit do nekonečna (nepřihlížíme ovšem k vlivu ostatních vesmírných těles) Přesouváme-li těleso z povrchu Země do nekonečna, působíme proti gravitační síle F, jíž je těleso přitahováno k Zemi, a vykonáme tedy práci rovnou přírůstku potenciální energie tělesa W M Z m = κ r z Má-li se těleso přesunout po dané trajektorii bez našeho dalšího působení, musíme mu na počátku udělit kinetickou energii o alespoň stejné velikosti E k = W, přičemž pro kinetickou energii platí vztah 1 mv Ek = 11 4 Ek A κm Z 6, , Odtud tedy v = = = = ms = 11, 10 ms 6 m m r 6, z Umělá družice rotuje kolem Země ve vzdálenosti 66 x 106 m od jejího středu Zemi považujte za homogenní kouli o hmotnosti kg S jakou obvodovou rychlostí v se musí družice pohybovat kolem Země, nemá-li žádný pohon?

8 Řešme úlohu z hlediska neinerciální vztažné soustavy spojené s družicí Vzhledem k této soustavě je družice v klidu, výsledná síla, která na ni působí, je tedy nulová Na družici působí gravitační síla Země F daná Newtonovým gravitačním zákonem, proti ní působí odstředivá síla F o Jejich velikosti se musí rovnat Tedy mv mz m = Fo = F = κ, r h ( r h) Z + Z + odtud po úpravě dostaneme κm v = = ms = 5, r + h 6, , Z 6, , z ms Příklady na procvičení: O kolik % se zmenší tíha tělesa ve výšce 300 km nad povrchem Země? V jaké výšce nad povrchem Země klesne tíha tělesa na polovinu? [9,4%, 640 km] Pohyb dělostřeleckého granátu je popsán rovnicemi x = 50 t y = 430 t - 4,9 t Určete rovnici trajektorie, dobu letu T, délku vrhu L [1,95 km, 87,8 s] [Pod jakým elevačním úhlem se musí vrhnout těleso šikmo vzhůru, aby se výška jeho výstupu rovnala délce doletu? [76 o ] Stacionární družice je umístěna v rovině rovníku Určete její vzdálenost od povrchu Země a její oběžnou rychlost [ km, 3,07 kms -1 ] ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ POLE Na obrázku 5 vidíme dva body A,B v homogenním elektrickém poli Pole je vytvořeno kladně nabitou rovinou Oba body leží na jedné siločáře, jejich vzájemná vzdálenost je d 1 Určete práci, kterou vykonají síly pole při přemístění kladného testovacího náboje Q 0 z bodu A do místa nulového potenciálu W A =? Určete potenciál v bodě A φ A =? 3 Určete práci, kterou vykonají síly pole při přemístění kladného testovacího náboje Q 0 z bodu B do místa nulového potenciálu W B =?

9 Obr 5 1) Kladně nabitá deska vytváří homogenní pole Intenzita E má konstantní velikost a směr (od desky) Ve vzdálenosti d 1 od bodu A umístíme uzemněnou desku Potenciál uzemněné desky je nulový Vzdálenost bodu B od uzemněné desky označíme d Z mechaniky víme, že práce vykonaná konstantní silou F, působící na částici a vyvolávající posunutí d 1 částice, je rovna W A = Fd 1 cos α pokud sílu F vyjádříme z rovnice V 314-1, potom W A = EQ o d 1 cos α kde α je úhel mezi směry vektorů E a d 1 V našem případě je α = 0 o, cos 0 o = 1 a proto W A = EQ o d 1 ) Z definice potenciálu V plyne, že φ A = Ed 1 3) V případě bodu B postupujeme stejně, tedy W A = EQ o d Určete pokles napětí na hliníkové dvojlince dlouhé 500 m, jestliže dvojlinkou prochází proud 15 A Každý z vodičů má obsah příčného řezu 10 mm Měrný elektrický odpor hliníku je,710-8 Ωm L = 500 m, I = 15 A, S = 10 mm = 10-5 m, ρ =,710-8 Ωm odpor dvojlinky je R = L ρ / S napětí vypočítáme z Ohmova zákona U = IR dosadíme-li za R dostaneme U = LI ρ / S Dosadíme: U = 50015,710-8 /10-5 V = 4,05 V Pokles napětí na dvojlince je 4,05 V Na obrázku 6-a je obvod, jehož prvky mají hodnoty: U e1 = 3,0 V, U e = 6,0 V, U e3 = 6,0 V, R 1 = Ω, R = Ω, R 3 = 4 Ω, R 4 = Ω, R 5 = Ω Určete velikost a směr proudu v každé ze tří větví

10 Obr 6-a Nejprve označíme směry proudů uvnitř zdrojů (Obr 6-b) Obr 6-b Uzly označíme A,B Dále zvolíme označení a směry proudů v jednotlivých větvích bez ohledu na to, že skutečné směry zatím neznáme Situaci vidíte na obr6-c: proud I 1 prochází větví A, R 1, zdroj U e1, R, B proud I prochází větví A, R 3, zdroj U e, B proud I 3 prochází větví A, R 4, zdroj U e3, R 5, B Obr6-c Obr6-d Máme tři proudy a tedy tři neznámé Musíme sestavit tři rovnice První rovnici získáme použitím IKirchhoffova zákona pro uzel A Do uzlu A vstupuje proud I 3, z uzlu vystupují proudy I 1 a I I 1 + I = I 3 ( a) Stejnou rovnici bychom dostali pro uzel B Sledujte O 36-15d Při sestavování rovnic na základě IIKirchhoffova zákona vybereme uzavřenou smyčku a zvolíme směr postupu Tento směr volíme libovolně Nesmíme ale zapomenout, že elektromotorická napětí orientovaná souhlasně se zvoleným směrem postupu a napětí na rezistorech, kde zvolený směr proudu souhlasí se zvoleným směrem postupu, píšeme s kladným zna-

11 ménkem, v opačném případě se znaménkem záporným Vybrali jsme si smyčku v levé části obvodu ( je označena zeleně), zvolili jsme si směr postupu ( zelená šipka) a podle II Kirchhoffova zákona platí -I 1 R 1 + I R 3 I 1 R = U e1 U e Do rovnice dosadíme numericky a po úpravě můžeme psát -4I 1 + 4I = -3 ( b) Nyní si zvolíme sousední smyčku ( je označena oranžově) v pravé části obr 36-15d a opět si zvolíme směr postupu (oranžová šipka) a podle II Kirchhoffova zákona platí -I 3 R 4 I 3 R 5 I R 3 = U e U e3 Do rovnice dosadíme numericky a po úpravě můžeme psát -I I 3 = 0 ( c) Máme tedy tři rovnice o třech neznámých I 1 + I = I 3 ( a) -4I 1 + 4I = -3 ( b) -I I 3 = 0 ( c) ( c) I 3 = -I ( a) I 1 + I = 0 4I 1 + 8I = 0 ( b) -4I 1 +4I = -3 sečteme upravenou rovnici ( a) s rovnicí ( b) a dostaneme I = - 0,5 A z rovnice ( c) čteme I 3 = 0,5 A z rovnice ( a) čteme I 1 = 0,5 A Z výsledku je patrno, že směry proudů I 1 a I 3 jsme volili správně, směr proudu I bude opačný Jaký poloměr R musí mít válcová cívka vinutá drátem o poloměru r = 0,6 mm závit vedle závitu, aby při proudu A byl magnetický tok cívkou Wb? poloměr drátu r = 0,6 mm = m, I = A, Φ= Wb Indukční tok je definován podle V 33-1 takto: Φ = BS cos α V našem případě je B velikost indukce v dutině cívky Podle V je B = µ o NI /l Počet závitů N a délku cívky l neznáme, ale víme, že cívka je vinuta závit vedle závitu vodičem o průměru d = r Na délku l tedy můžeme navinout l / r závitů a po dosazení dostaneme l I I B = µ r o = µ o l r S velikost plochy závitů, tj S = πr α úhel, který svírá normála plochy závitů s vektorem indukce, tj α = 0 o Pro velikost indukčního toku můžeme psát

12 Dosadíme: I Φ = µ o π R r R = Poloměr závitů je,13 cm R = r Φ µ I π 3 6 0, R =, π10 π o m Dlouhým solenoidem, který má navinuto 80 závitů na centimetr prochází proud 70 ma Vypočítejte velikost magnetické indukce v dutině cívky a) se vzduchovým jádrem b) s feromagnetickým jádrem, jehož µ r = 650 n = 80 cm -1 = 8000 m -1, I = 70 ma = A Podle V 34-1 je velikost indukce solenoidu s vakuovým jádrem B o = µ o In a pro solenoid s jádrem, jehož permeabilita je µ r platí V 34- B = µ r B o = µ o µ r In a) Pro vzduch je přibližně µ r = 1 a tedy po dosazení B o = 4π = 7, T b) Pro dané feromagnetické jádro je µ r = 650 a tedy velikost indukce je B = 650 7, = 4, T Velikost indukce solenoidu s feromagnetickým jádrem bude při magnetizujícím proudu 70 ma 650krát větší než s vakuovým jádrem V této souvislosti je třeba zmínit velmi důležitou věc Relativní permeabilita µ r feromagnetických látek není pro danou látku konstantní, nýbrž závisí na magnetizujícím proudu I (při konstantní hustotě závitů n =N/l ) Příklady na procvičení: Dva stejné bodové náboje umístěné ve vzdálenosti 0 cm působí na sebe ve vzduchu silou F V jaké vzdálenosti by musely být umístěny v oleji o relativní permitivitě ε r = 5, aby se velikost síly nezměnila? [8,9 cm] Kde na spojnici nábojů Q a 4Q vzdálených l je třeba umístit třetí náboj Q tak, aby na něj nepůsobila žádná síla? l 3 Desky kondenzátoru o ploše m jsou ve vakuu ve vzdálenosti 5 mm Na kondenzátoru je napětí 10 4 V Stanovte kapacitu kondenzátoru, náboj každé desky, plošnou hustotu náboje a intenzitu pole mezi deskami [3,54 nf, 3, C, 1, Cm -, 10 6 Vm -1 ] Vypočtěte výslednou kapacitu, kterou dostaneme, připojíme-li paralelně ke kondenzátoru o kapacitě 1 pf dva kondenzátory o kapacitách 3 pf a 7 pf v sérii [3,1 pf]

13 Na bodový náboj Q = C umístěný v elektrickém poli působí ve vakuu síla 10-5 N Určete intenzitu elektrického pole v místě náboje Q a velikost náboje tvořícího pole, jsou-li oba náboje vzdáleny 05 m [10 3 vm -1, 5,610-8 C] Na elektron v homogenním elektrickém poli působí síla N Vypočtěte intenzitu elektrického pole a složku rychlosti elektronu ve směru intenzity pole, které dosáhne na dráze 9 cm, považujeme-li pohyb elektronu ve vakuu za rovnoměrně zrychlený Složka rychlosti elektronu ve směru intenzity pole se na počátku dráhy rovnala nule [31, Vm -1, 10 6 ms -1 ] Dva kondenzátory se stejnou kapacitou zapojíme seriově a pak paralelně Rozdíl v kapacitách obou kombinací je 3 µf Určete kapacitu těchto kondenzátorů [ µf] Vodičem délky 500 m a průřezu 6 mm prochází proud 6 A Jak velký je měrný odpor vodiče, je-li napětí na jeho koncích 14 V? [,810-8 Ωm] Dává-li baterie proud 3 A, je její svorkové napětí 4 V Při proudu 4 A klesne svorkové napětí na 0 V Určete a) vnější odpor v obou případech, b) vnitřní odpor baterie, c) elektromotorické napětí baterie [8 Ω, 5 Ω, 4 Ω, 36 V] Miliampérmetru, který má rozsah 100 ma a vnitřní odpor 9 Ω, máme použít k měření proudů do 3 A Stanovte odpor potřebného bočníku [0,1 Ω] Jak se změní odpor drátu, který při nazměněné hmotnosti 5krát prodloužíme? [Zvětší se 5 krát] Tři vodiče o odporech 7 Ω, 1 Ω a 4 Ω jsou zapojeny za sebou na napětí 8 V Vypočtěte proud, který protéká obvodem, a úbytek napětí na každém odporu Vnitřní odpor zdroje napětí zanedbáváme [0,4 A,,8 V, 8,4 V, 16,8 V] Dva vodiče mají při sériovém spojení celkový odpor 60 Ω a při paralelním spojení odpor 15 Ω Jak velké jsou odpory jednotlivých vodičů? [30 Ω] Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve středu kruhového vodiče s poloměrem 5 cm protékaného proudem 5 A [68 T, 50 Am -1 ] Jaký poloměr musí mít dlouhá cívka vinutá drátem o průměru 1 mm závit vedle závitu v jedné vrstvě, aby při průtoku proudu A byl magnetický indukční tok touto cívkou Wb? Pole uvnitř cívky pokládejte za homogenní [,13 cm]

14 Cívka se zanedbatelně malým ohmickým odporem při zapojení na střidavé napětí 0 V a frekvence 50 s -1 propouští proud 10 A Stanovte indukčnost cívky [70 mh] Kondenzátor o kapacitě F v sérii se solenoidem o indukčnosti H a odporu vinutí 30 ohmů je připojen na zdroj střídavého napětí 110 V frekvence 50 s -1 Stanovte proud v obvodu, napětí na kapacitě a napětí na indukčnosti [0,474 A, 189 V, 98 V] KMITÁNÍ A VLNĚNÍ Těleso hmotnosti 4 kg koná netlumený harmonický pohyb podle rovnice: y = 0 sin(05 π t) (m,s) Určete rychlost tělesa v čase t = T/4 Dále určete velikost síly, která působí na toto těleso při výchylce 01 m Rovnice kmitů je obecně y = A sin(ωt + φ) Vztah mezi kruhovou frekvencí a periodou je ω=π/t, v našem případě ω = 05 π, takže T = 4 s Rovnici pro rychlost dostaneme derivací rovnice pro výchylku: v = dy/dt = 01 π cos (05 π t) (ms -1,s) Dosazením za čas t = T/4 = 1s máme v = 01 π cos (05 π ) ms -1 = 0 ms -1 K tomuto výsledku jsme mohli dospět i pouhým uvážením toho, že počáteční fáze zadaných kmitů je nulová a ve čtvrtině periody bude tak těleso v bodě obratu (vratu) Hledanou sílu určíme pomocí druhého Newtonova zákona jeko součin hmotnosti a zrychlení, které získáme derivací rychlosti podle času a = dv/dt = -005 π sin(05 π t) = -05 π y (ms -,s) Máme tedy F = m a = 4 (-05) π 0,1 N = - 0,1 π N Velikost síly je F = 0,1 π N Těleso koná netlumený harmonický pohyb s rychlostí, která je dána rovnicí: v = 6 cos(3t) (m/s,s) Určete amplitudu výchylky Výchylku nalezneme integrací rychlosti: y = v dt = 6 cos(3t)dt = sin (3t) Ze srovnání s obecnou rovnicí harmonických kmitů y = A sin(ωt + φ) plyne A = m Příklady na procvičení: Vypočtěte celkovou energii harmonického pohybu malé kuličky o hmotnosti m = 00 g, je-li amplituda výchylky A = cm a frekvence f = 5 Hz [0,039 J] Určete amplitudu, fázový posuv a maximální velikost zrychlení harmonického pohybu hmotného bodu o frekvenci 15 Hz, jestliže v okamžiku t = 0 je výchylka bodu 5 cm a rychlost 0 ms -1 [5,43 cm, 67 o, 4,8 ms - ] Částice koná harmonický pohyb Jaké části celkové energie je rovna kinetická energie částice v okamžiku, kdy výchylka částice je rovna polovině amplitudy? [3/4 W]

15 Hmotný bod kmitá harmonicky s amplitudou A Při jaké výchylce je jeho kinetická energie rovna energii potenciální? [±A/ ] Výchylka bodu, který je ve vzdálenosti 40 mm od zdroje vlnění je v okamžiku t = 1/6 T rovna polovině amplitudy Určete vlnovou délku vlnění [0,48 m] Vlna s periodou 0,01 s se šíří rychlostí 340 m s -1 v lineární bodové řadě Určete vlnovou délku vlnění a rozdíl fází výchylky ve dvou bodech řady, které jsou od sebe vzdáleny 1,7 m [3,4 m, π] GEOMETRICKÁ A FYZIKÁLNÍ OPTIKA V jaké vzdálenosti od tváře je třeba držet duté zrcadlo s ohniskovou vzdáleností 50 cm, aby obraz tváře byl pětinásobně zvětšený? Označíme si ohniskovou vzdálenost f = 0,5 m, zvětšení Z = 5 a hledaná vzdálenost je a Vyjdeme ze vztahu pro příčné zvětšení a ze zobrazovací rovnice zrcadla Vyloučíme polohu obrazu a tak, že ji vyjádříme ze zobrazovací rovnice zrcadla: a f f a = = a = a f a a f a a f a dosadíme do rovnice pro zvětšení: f Z =, a f Z této rovnice vyjádříme hledanou vzdálenost a, pak dosadíme konkrétní hodnoty: f ( Z 1) 0,5 (5 1) a = = = 0,4 m Z 5 Duté kulové zrcadlo je třeba umístit 0,4 m od tváře Tenká čočka zobrazí předmět vzdálený 0,75 m od čočky do vzdálenosti 0,35 za ní Vypočtěte ohniskovou vzdálenost čočky Jedná se o klasický případ použití čočkové rovnice zobrazovací rovnice tenké čočky + = a a f V souladu se znaménkovou konvencí jsou vzdálenosti předmětu a a vzdálenost obrazu a kladné Z textu vyplývá, že se jedná o spojnou čočku Dosadíme tedy do zobrazovací rovnice: = a z ní vypočítáme ohniskovou vzdálenost f = 0,4m 0,75 0,35 f Příklady na procvičení: Do jaké vzdálenosti před konkávní zrcadlo o ohniskové vzdálenosti f je třeba postavit předmět, aby vznikl obraz a) čtyřikrát větší, převrácený b) čtyřikrát větší, přímý

16 c) čtyřikrát menší, převrácený? [1,5 f, 0,75 f, 5 f] Na vrstvu oleje o tlouštce 10-7 m, která je na vodě o indexu lomu 1,33 dopadá kolmo bílé světlo Která barva v odraženém světle vyhasne a která bude nejsilněji odražena, je-li rychlost světla v oleji 10 8 ms -1? [400 nm, 600 nm] Dva koherentní červené paprsky o vlnové délce 07 µm se setkají v jednom bodě Jejich dráhový rozdíl je 035 mm Nastane maximum nebo minimum? [maximum] Předmět vysoký 1 cm je umístěný 30 cm před spojkou, jejíž ohnisková vzdálenost je 0 cm Určete vzdálenost obrazu od spojky a jeho zvětšení [60 cm, -] Před tenkou spojku s ohniskovou vzdáleností 0,0 m umístíme předmět ve vzdálenosti 0,5 m Určete, v jaké vzdálenosti se vytvoří obraz [100 cm]

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol ÚLOHY

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

15 MECHANIKA IDEÁLNÍCH TEKUTIN. Hydrostatika ideální kapaliny Hydrodynamika ideální tekutiny

15 MECHANIKA IDEÁLNÍCH TEKUTIN. Hydrostatika ideální kapaliny Hydrodynamika ideální tekutiny 125 15 MECHANIKA IDEÁLNÍCH TEKUTIN Hydrostatika ideální kapaliny Hydrodynamika ideální tekutiny Na rozdíl od pevných látek, které zachovávají při pohybu svůj tvar, setkáváme se v přírodě s látkami, které

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Fyzika II mechanika zkouška 2014

Fyzika II mechanika zkouška 2014 Fyzika II mechanika zkouška 2014 Přirozené složky zrychlení Vztahy pro tečné, normálové a celkové zrychlení křivočarého pohybu, jejich odvození, aplikace (nakloněná rovina, bruslař, kruhový závěs apod.)

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

elektrický náboj elektrické pole

elektrický náboj elektrické pole elektrický náboj a elektrické pole Charles-Augustin de Coulomb elektrický náboj a jeho vlastnosti Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Více

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

FYZIKA II Otázky ke zkoušce FYZIKA II Otázky ke zkoušce 1. Formy fyzikálního pohybu. Hmotný bod, trajektorie, dráha, zákon pohybu, vztažná soustava. Pohyb hmotného bodu podél přímky: vektor posunutí, rychlost posunutí, okamžitá rychlost,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. července 2003, čj. 22 733/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety Magnetické pole Ve starověké Malé Asii si Řekové všimli, že kámen magnetovec přitahuje podobné kameny nebo železné předměty. Číňané kolem 3. století n.l. objevili kompas. Tyčový magnet (z magnetovce nebo

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1. Mechanika 1. 3. Newtonovy zákony 1 Autor: Jazyk: Aleš Trojánek čeština

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

1. Molekulová stavba kapalin

1. Molekulová stavba kapalin 1 Molekulová stavba kapalin 11 Vznik kapaliny kondenzací Plyn Vyjdeme z plynu Plyn je soustava molekul pohybujících se neuspořádaně všemi směry Pohybová energie molekul převládá nad energii polohovou Každá

Více

Kinetická teorie ideálního plynu

Kinetická teorie ideálního plynu Přednáška 10 Kinetická teorie ideálního plynu 10.1 Postuláty kinetické teorie Narozdíl od termodynamiky kinetická teorie odvozuje makroskopické vlastnosti látek (např. tlak, teplotu, vnitřní energii) na

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

(3) Vypočítejte moment setrvačnosti kvádru vzhledem k zadané obecné ose rotace.

(3) Vypočítejte moment setrvačnosti kvádru vzhledem k zadané obecné ose rotace. STUDUM OTÁčENÍ TUHÉHO TěLESA TEREZA ZÁBOJNÍKOVÁ 1. Pracovní úkol (1) Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti. (2) Určete složky jednotkového vektoru ve směru zadané obecné

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník PLYNNÉ LÁTKY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník Ideální plyn Po molekulách ideálního plynu požadujeme: 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

Příklady z hydrostatiky

Příklady z hydrostatiky Příklady z hydrostatiky Poznámka: Při řešení příkladů jsou zaokrouhlovány pouze dílčí a celkové výsledky úloh. Celý vlastní výpočet všech úloh je řešen bez zaokrouhlování dílčích výsledků. Za gravitační

Více

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD F-1 Fyzika hravě ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. F-1_01 KLID a POHYB 2. F-1_02 ROVNOVÁŽNÁ POLOHA Prezentace obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. materiál slouží k opakování látky na téma relativnost klidu

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9. 6.07. Fyzika - FYZ Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět fyzika

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

Jednotky zrychlení odvodíme z výše uvedeného vztahu tak, že dosadíme za jednotlivé veličiny.

Jednotky zrychlení odvodíme z výše uvedeného vztahu tak, že dosadíme za jednotlivé veličiny. 1. Auto zrychlí rovnoměrně zrychleným pohybem z 0 km h -1 na 72 km h -1 za 10 sekund. 2. Auto zastaví z rychlosti 64,8 km h -1 rovnoměrně zrychleným (zpomaleným) pohybem za 9 sekund. V obou případech nakreslete

Více

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření:

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby Úvod do gavitace Hlavní body Kepleovy zákony Newtonův gavitační zákon Gavitační pole v blízkosti Země Planetání pohyby Konzevativní pole Potenciál a potenciální enegie Vztah intenzity a potenciálu Úvod

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

7.2.12 Vektorový součin I

7.2.12 Vektorový součin I 7 Vektorový součin I Předpoklad: 708, 7 Při násobení dvou čísel získáváme opět číslo Skalární násobení vektorů je zcela odlišné, protože vnásobením dvou vektorů dostaneme číslo, ted něco jiného Je možné

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

Úvod. 1 Převody jednotek

Úvod. 1 Převody jednotek Úvod 1 Převody jednotek Násobky a díly jednotek: piko p 10-12 nano n 10-9 mikro μ 10-6 mili m 10-3 centi c 10-2 deci d 10-1 deka da 10 1 hekto h 10 2 kilo k 10 3 mega M 10 6 giga G 10 9 tera T 10 12 Ve

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika Čočky Zobrazování čočkami je založeno na lomu světla Obvykle budeme předpokládat, že čočka je vyrobena ze skla o indexu lomu n 2

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 24. 7. 212 Název zpracovaného celku: KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličiny popisují vlastnosti, stavy a změny hmotných

Více

Pohyb tělesa (5. část)

Pohyb tělesa (5. část) Pohyb tělesa (5. část) A) Co už víme o pohybu tělesa?: Pohyb tělesa se definuje jako změna jeho polohy vzhledem k jinému tělesu. O pohybu tělesa má smysl hovořit jedině v souvislosti s polohou jiných těles.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP RNDr. Jan Z a j í c, CSc., 2004 5. M E C H A N I K A T E K U T I N

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

4. Nakreslete hysterezní smyčku feromagnetika a popište ji. Uveďte příklady využití jevu hystereze v praxi.

4. Nakreslete hysterezní smyčku feromagnetika a popište ji. Uveďte příklady využití jevu hystereze v praxi. IZSE/ZKT 1 1.Definujte el. potenciál. Skalární fyzikální veličina, která popisuje potenciální energii jednotkového elektrického náboje v neměnném elektrickém poli. Značka: φ[v],kde W je potenciální energie

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi Peter Dourmashkin MIT 006, překlad: Vladimír Scholtz (007) Obsah KONTOLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI OTÁZKA 1: VEKTOOVÉ POLE OTÁZKA : OPAČNÉ NÁBOJE OTÁZKA 3:

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Přijímací zkouška z fyziky

Přijímací zkouška z fyziky 2008 var. 01 str. 1 Přijímací zkouška z fyziky Nelekejte se počtu úloh, široká nabídka Vám má pomoci. U témat, která neznáte, se nezdržujte. U úkolů 1-10 je mezi nabídnutými odpověďmi vždy právě jedna

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem?

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem? TESTOVÉ ÚLOHY (správná je vždy jedna z nabídnutých odpovědí) 1. Jaká je hmotnost vody v krychlové nádobě na obrázku, která je vodou zcela naplněna? : (A) 2 kg (B) 4 kg (C) 6 kg (D) 8 kg 20 cm 2. Jeden

Více

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptlkách PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Optická soustava - je soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění směr chodu světelných

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 FYZIKA Časové, obsahové a organizační vymezení Povinné Volitelné ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Fyzika RVP GV. Realizují se

Více

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Základní okruhy 1. ročník: - obsah a význam fyziky, metody fyzikálního poznávání, vztah fyziky k ostatním vědám (matematice, chemii, biologii,...) - fyzikální veličiny

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ Pavel Koktavý Ústav fyziky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Představení FEKT

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je nezbytná pro rozvoj moderních technologií,

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

Matematika I, část I Vzájemná poloha lineárních útvarů v E 3

Matematika I, část I Vzájemná poloha lineárních útvarů v E 3 3.6. Vzájemná poloha lineárních útvarů v E 3 Výklad A. Vzájemná poloha dvou přímek Uvažujme v E 3 přímky p, q: p: X = A + ru q: X = B + sv a hledejme jejich společné body, tj. hledejme takové hodnoty parametrů

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Jiří Tesař katedra fyziky, Pedagogická fakulta JU Klíčová slova: Rychlost zvuku, vlnová délka, frekvence, interference vlnění, stojaté vlnění, kmitny, uzly,

Více

Elektrotechnika. Bc. Mgr. Roman Hodslavský. Elektronická učebnice

Elektrotechnika. Bc. Mgr. Roman Hodslavský. Elektronická učebnice Elektrotechnika Elektronická učebnice Bc. Mgr. Roman Hodslavský Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ..07/..07/03.007 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Přehled fyzikálních veličin a symbolů...

Více