VZOROVÉ PŘÍKLADY Z FYZIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOROVÉ PŘÍKLADY Z FYZIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava"

Transkript

1 VZOROVÉ PŘÍKLADY Z FYZIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z fyziky: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice určená pro Bc studium vysoké školy technického nebo přírodovědného zaměření, popř i skriptum základní kurzu fyziky takové školy Např: Halliday D, Resnick R, Walker J: Fyzika,VUTIUM a PROMETHEUS, Praha 000 V Hajko: Fyzika v príkladoch, ALFA Bratislava, od roku nejméně 4 vydání Fojtek, A, Foukal, J, Mádr, V, Wyslych, P: Základy fyziky pro bakalářské studium na VŠB-TU Ostrava Skriptum, 1 vyd, Ostrava, VŠB-TU, 000 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES Na koncích tyče délky 80 cm působí kolmo k tyči dvě rovnoběžné síly o velikostech 50 N a 30 N, viz obr1 Ve kterém místě musíte tyč podepřít, aby se neotáčela? Jak velkou tlakovou silou působí tyč na podpěru? Hmotnost tyče neuvažujte obr 1 Označíme si veličiny symboly: F 1 = 50 N, F = 30 N, d = 0,8 m, F =?, d =? Velikost tlakové síly působící na podpěru tyče je rovna výslednici daných rovnoběžných sil: F = F 1 + F = = 80 N Aby se tyč neotáčela, musí být výsledný moment obou sil nulový: F 1 d 1 = F d Ale my známe délku tyč, bude výhodnější dosadit za d = d - d 1, tedy: F 1 d 1 = F (d - d 1 ), a odtud hledaná vzdálenost: F d 300,8 d1 = = = 0,3 m F1 + F 80 Tyč musíme podepřít ve vzdálenosti 30 cm od působiště větší síly Tyč působí na podpěru tlakovou silou 80 N

2 Po nakloněné rovině o délce 5 m se začne valit bez prokluzování válec tak, že jeho těžiště sníží svoji polohu o 1 m Určete velikost rychlosti, s níž se těleso pohybuje na konci daného úseku, viz obr obr Označíme si veličiny: l = 5 m, h = 1 m, J T = mr /, g = 9,8 ms -, v =? Využijeme zákona zachování mechanické energie Válec v horní poloze má potenciální energii E p1 = m g h, v dolní poloze E p = 0 Kinetická energie v horní poloze je nulová, E k1 = 0 a v dolní poloze je dána kinetickou energií posuvného pohybu a kinetickou energií rotačního pohybu v Ek = mv + J T ω = mv + m r r Vyjádříme-li si ze zákona zachování energie E k1 + E p1 = E k + E p velikost rychlosti, dostáváme 4 4 v = g h = 9,8 1 = 3,6 m/s 3 3 Velikost rychlosti válce ve spodní poloze je 3,6 m/s Příklady na procvičení: Do jaké výšky se vychýlí z rovnovážné polohy balistické kyvadlo hmotnosti 10 kg, uvízne-li v něm střela hmotnosti 100 g letící rychlostí 00 ms -1? [0, m] Určete souřadnice hmotného středu čtyř kuliček o hmotnostech 1 g, g, 3 g, 4 g, které leží a) v přímce b) ve vrcholech čtverce c) na souřadných osách a v počátku kartézské soustavy souřadnic Vzdálenost sousedních kuliček je vždy 10 cm Na trámu hmotnosti 40 kg a délky 3 m se houpají dvě děti, jedno hmotnosti 30 kg, druhé hmotnosti 50 kg Ve kterém místě je nejvýhodnější trám podepřít? [1,75 m od dítěte o hmotnosti 30 kg] Určete moment setrvačnosti homogenní tenké tyče hmotnosti m a délky l, rotující kolem osy jdoucí koncem tyče kolmo na tyč [1/3 m l ] Tyč délky l je zavěšena v bodě O a může se otáčet kolem vodorovné osy kolmé na tyč Jakou rychlost musíme udělit dolnímu konci tyče, aby se tyč pootočila do vodorovné polohy [ 3 gl ]

3 Při poklesu otáček z f 1 = 0 s -1 na f = 1 s -1 dodal setrvačník energii J Určete jeho moment setrvačnosti [71, kgm ] IDEÁLNÍ KAPALINY V nádobě s vodou plove kus ledu Jaká část jeho objemu vyčnívá nad hladinu? Jak se změní výška 3 hladiny vody v nádobě poté, co led roztaje? Hustota ledu je ρ = 900kg m, hustota vody 3 ρ = 1000 kgm Na led působí směrem dolů tíhová síla F, směrem vzhůru vztlaková síla F Protože je led v klidu, musí být výsledná síla, která na něj působí, nulová a tedy Označme objem ponořené části ledu V, objem celého ledu Nad hladinu vyčnívá objem ρ VL G Pak platí F F G = F vz = V g, F ρv g G ρ L L L V L g ρv g V = V L = V = L vz = ρ = L VL ρ V = VL V = V L VL = VL L vz Tedy Nad hladinu vyčnívá 10 1 objemu ledové kostky Na druhou část otázky lze odpovědět i bez výpočtu Podle Archimedova zákona byla vztlaková síla a tedy i tíha ledu rovna tíze vody stejného objemu, jako je objem ponořené části ledu V Tíha vody, která původně tvořila ledovou kostku, se roztáním nezmění Roztáním ledu tedy vznikne voda objemu V a výška hladiny vody v nádobě zůstane stejná Ideální kapalina proudí vodorovným potrubím, jehož tvar je zakreslen na obrázku Pro porovnání tlaků je potrubí opatřeno manometrickými trubicemi O kolik výše vystoupí hladina ve druhé manometrické trubici než v první? Rychlost kapaliny v1 = 1,5 m s, pro průřezy potrubí platí 1 S = 3 S 1 obr 3 Rozdílná úroveň hladin v manometrických trubicích ukazuje rozdíl tlaků v daných místech potrubí, který lze vypočítat podle vztahu pro hydrostatický tlak p = h ρ g, odtud

4 p h = ρ g Rozdíl tlaků lze určit z Bernoulliovy rovnice p1 + ρ v1 = p + ρ v p = p p1 = ρ ( v1 v ) Potřebujeme ještě určit rychlost, k tomu využijeme rovnici kontinuity, odkud plyne, že v S1 v1 S1 v1 v1 v = = = S 3 S 1 3 Po dosazení dostaneme v1 1 1,5 8 h = 1 = m = 0, 1 m g Příklady na procvičení: Kolik m 3 vody za minutu musíme dodávat do nádrže s výškou hladiny 3 m a s otvorem o průměru cm ve dně, aby hladina zůstávala v konstantní výšce? Zúžení proudu v otvoru zanedbáváme [0,145 m 3 min -1 ] Jakou rychlostí se pohybuje hladina ve válcové nádobě o průměru 1 m, v jejíž podstavě je otvor o průměru cm v okamžiku, kdy výška hladiny je 05 m? Zúžení proudu v otvoru zanedbáváme [1,510-3 ms -1 ] Jak velkým přetlakem musíme působit na píst stříkačky průměru d 1 = m, aby z ní voda vytékala tryskou průměru d = m rychlostí v = 30 ms -1 [4,510 5 Pa] Balón o poloměru r = 4m, který je naplněn heliem, se vznáší ve stálé výši ve vzduchu Jakou silou je nadlehčován balón, je-li hustota hélia za daných podmínek 0,098 kgm -3 a hustota vzduchu je 0,707 kgm -3? [1600 N] Nákladní člun o celkové hmotnosti t připlul z řeky do moře Vypočtěte, o kolik tun je možno zvětšit hmotnost nákladu na člunu na moři, aby ponor zůstal stejný jako v řece Hustota říční vody je 998 kgm -3 Hustota mořské vody je 1031 kgm -3 [O 135 tun] IDEÁLNÍ PLYNY Jak se změní objem ideálního plynu uzavřeného v nádobě s pohyblivým pístem, jestliže jeho teplota vzroste izobaricky z t1 = 7 o C na t =17 o C? Izobarický děj je děj, při kterém je tlak plynu konstantní Ze stavové rovnice pak plyne, že V 1 V =, T1 T kde T1 a T jsou počáteční a koncová termodynamická teplota plynu Platí T = ({} t + 73, 15)K, odtud plyne, že T = K, T = 400 K Pak V T = = = V T

5 Objem plynu vzroste o třetinu Kolik tepla projde za den zdí tloušťky 0,4 m a plochy 0 m, jsou-li součinitel tepelné vodivosti λ = 0,7 Wm -1 K -1 a součinitele přestupu tepla pro exteriér α e = 3 Wm - K -1, pro interiér α i = 8 Wm - K -1? Jaká bude teplota venkovní a vnitřní stěny? Teplota vzduchu v místnosti je t i = 0 C, venkovní teplota t e = 0 C Předpokládejme, že jde o ustálený stav, takže rozložení teplot ve zdi je neměnné Označme t i teplotu vnitřní stěny, t e teplotu vnější stěny Protože vnitřní energie zdi se v ustáleném stavu nemění, musí být teplo prošlé za dané období zdí a oběma jejími povrchy (stěnami) shodné Musí tedy platit: Q = α τ S t t ), Q = τ S t t ) i ( i i S α a ( ) d e ( e e Vyřešením soustavy těchto tří rovnic o třech neznámých dostaneme výsledek: ( ti te ) τ S ( 0 ( 0) ) Q = = J = 93,4 MJ, 1 1 d 1 1 0, α α λ 8 3 0,7 i e 6 Q 93,4 10 t i = ti = 0 C = 13, C i , α τ S Q = λ τ t t 6 Q 93,4 10 t e = te + = 0 + C = -17,7 C e α τ S Teplo prošlé zdí z místnosti ven za jeden den Q = 93,4 MJ, teplota stěny v místnosti t i = 13, C, vnější teplota zdi t e = -17,7 C Příklady na procvičení: Láhev obsahuje 4 kg kyslíku O Jaké je to látkové množství v kilomolech? Kolik molekul kyslíku je v láhvi? [0,15 kmol, 0, ] Vypočtěte jakou hmotnost má kyslík v nádrži o objemu 60 l při tlaku 11 MPa a teplotě 5 0 C [8,5 kg] 1 m 3 vzduchu počátečního tlaku 10 5 Pa izotermicky expanduje na dvojnásobný objem Vypočtěte výsledný tlak, práci, kterou plyn vykoná a množství přivedeného tepla [10 5 Pa, A = Q = Pa] Vzduchu obsaženému v nádrži objemu 015 m 3 počáteční teploty 30 0 C a počátečního tlaku 10 7 Pa se odvede J tepla při stálém objemu Vypočítejte výslednou teplotu vzduchu (vzduch předp jako dvouatomový plyn)! [5, o C] V nádobě se nachází 1 kg vzduchu Při stálém objemu klesne tlak plynu z hodnoty Pa na hodnotu 10 5 Pa Je-li počáteční teplota plynu 5 0 C, určete výslednou teplotu a teplo, které bylo nutno odebrat [-174 o C, -1, J] Vzduch tlaku Pa a objemu 0,08 m 3 expanduje při stálém tlaku na dvojnásobný objem Vypočítejte vykonanou práci, změnu vnitřní energie a přijaté teplo i e

6 [ J, J, J] Dva kilomoly dvouatomového plynu se ohřejí při stálém tlaku o 50 0 C Určete změnu vnitřní energie, práci, kterou plyn při změně objemu vykoná a množství dodaného tepla [, J, 8, J,, J] kg vzduchu teploty C a tlaku 10 6 Pa adiabaticky expandují na pětinásobný objem Určete výsledný objem, výslednou teplotu, vykonanou práci a změnu vnitřní energie [1,65 m 3, 8 o C, 3, J, -3, J] GRAVITAČNÍ POLE Stanovte vztahy pro dobu výstupu, výšku výstupu a délku vrhu vrhu šikmého vzhůru pod úhlem α s počáteční rychlostí v 0 y v o y A α x x Zrychlení vrženého objektu a = g má nenulovou pouze svislou složku dv Tedy ve směru vodorovném a x = 0 = x Jestliže je časová derivace rychlosti ve směru x rovna dt nule, pak tato rychlost musí být konstantní po celé dráze šikmého vrhu a rovna x-ové složce počáteční rychlosti v x = v ox Vyjádříme si nyní tuto rychlost pomocí dráhy v ox dx =, napíšeme rovnici dt pro dx a integrujeme: dx = v dt + C Po integraci dostáváme rovnici x = v ox oxt + C Pro stanovení integrační konstanty C vyjdeme z počátečních podmínek V našem případě máme popsánu situaci na počátku vrhu, tedy v čase t = 0, kdy těleso je v počátku a tedy také x = 0 Integrační konstanta je tedy také nulová, jak zjistíme po dosazení do rovnici pro dráhu x Dosadíme-li nyní za v ox = v o cos α dostaneme konečně rovnici pro složku dráhy ve směru x: x = v o t cos α dv y Teď se podívejme na směr y Zrychlení je orientováno proti směru osy y, bude tedy a y = g = dt Opět můžeme provést separaci proměnných (umístiti každou na jinou stranu rovnice) a integrovat:

7 g dt + = C1 v y, neboli po integraci v y = - gt + C 1 Z počátečních podmínek opět zjistíme, že konstanta je rovna y-ové složce počáteční rychlosti v oy = v o sin α Rychlost ve směru y se tedy s časem bude měnit podle rovnice: v y = - gt + v o sin α dy Zase již naučeným postupem si vyjádříme v y =, z tohoto vztahu osamostatníme dy, dosadíme dt za v y, integrujeme pomocí neurčitého integrálu, určíme integrační konstantu (bude nulová) a dostaneme pro y-ovou složku dráhy: y = - 1/ g t + v o t sin α A konečně se můžeme dostat k odpovědi na zadání Nejdříve doba výstupu Když se podíváte na vržený objekt ve směru osy x, pak objekt nejdříve stoupá rychlost v y, zastaví se v nejvyšším bodě a začne klesat Tedy platí, že v nejvyšším bodě je y- ová složka rychlosti nulová: v y = - gt + v o cos α = 0 Z této podmínky stanovíme příslušný čas jako vo sinα t = g v o sin α Jestliže tento čas dosadíme do rovnice pro y, dostaneme nejvyšší výšku dráhy ymax = g A konečně délku vrhu dostaneme z rovnice pro x, když za čas dosadíme takový čas, který odpovídá nulové výšce (y = 0) Tedy nejdříve řešíme rovnici 0 = - 1/ g t + v o t sin α pro čas, kdy nám vyjdou dvě řešení (je to kvadratická rovnice) Prvé řešení odpovídá počátku hodu t = 0, druhé je pak vo sin α náš hledaný čas, který dosadíme do rovnice x = v o t cos α a vyjde nám y = max g Jakou rychlostí musíme vrhnout těleso z povrchu Země, aby se již nevrátilo zpět? Protože působnost gravitačního pole není prostorově nijak omezena, požadujeme vlastně, aby těleso mělo dostatečnou energii k tomu, aby se mohlo od Země vzdálit do nekonečna (nepřihlížíme ovšem k vlivu ostatních vesmírných těles) Přesouváme-li těleso z povrchu Země do nekonečna, působíme proti gravitační síle F, jíž je těleso přitahováno k Zemi, a vykonáme tedy práci rovnou přírůstku potenciální energie tělesa W M Z m = κ r z Má-li se těleso přesunout po dané trajektorii bez našeho dalšího působení, musíme mu na počátku udělit kinetickou energii o alespoň stejné velikosti E k = W, přičemž pro kinetickou energii platí vztah 1 mv Ek = 11 4 Ek A κm Z 6, , Odtud tedy v = = = = ms = 11, 10 ms 6 m m r 6, z Umělá družice rotuje kolem Země ve vzdálenosti 66 x 106 m od jejího středu Zemi považujte za homogenní kouli o hmotnosti kg S jakou obvodovou rychlostí v se musí družice pohybovat kolem Země, nemá-li žádný pohon?

8 Řešme úlohu z hlediska neinerciální vztažné soustavy spojené s družicí Vzhledem k této soustavě je družice v klidu, výsledná síla, která na ni působí, je tedy nulová Na družici působí gravitační síla Země F daná Newtonovým gravitačním zákonem, proti ní působí odstředivá síla F o Jejich velikosti se musí rovnat Tedy mv mz m = Fo = F = κ, r h ( r h) Z + Z + odtud po úpravě dostaneme κm v = = ms = 5, r + h 6, , Z 6, , z ms Příklady na procvičení: O kolik % se zmenší tíha tělesa ve výšce 300 km nad povrchem Země? V jaké výšce nad povrchem Země klesne tíha tělesa na polovinu? [9,4%, 640 km] Pohyb dělostřeleckého granátu je popsán rovnicemi x = 50 t y = 430 t - 4,9 t Určete rovnici trajektorie, dobu letu T, délku vrhu L [1,95 km, 87,8 s] [Pod jakým elevačním úhlem se musí vrhnout těleso šikmo vzhůru, aby se výška jeho výstupu rovnala délce doletu? [76 o ] Stacionární družice je umístěna v rovině rovníku Určete její vzdálenost od povrchu Země a její oběžnou rychlost [ km, 3,07 kms -1 ] ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ POLE Na obrázku 5 vidíme dva body A,B v homogenním elektrickém poli Pole je vytvořeno kladně nabitou rovinou Oba body leží na jedné siločáře, jejich vzájemná vzdálenost je d 1 Určete práci, kterou vykonají síly pole při přemístění kladného testovacího náboje Q 0 z bodu A do místa nulového potenciálu W A =? Určete potenciál v bodě A φ A =? 3 Určete práci, kterou vykonají síly pole při přemístění kladného testovacího náboje Q 0 z bodu B do místa nulového potenciálu W B =?

9 Obr 5 1) Kladně nabitá deska vytváří homogenní pole Intenzita E má konstantní velikost a směr (od desky) Ve vzdálenosti d 1 od bodu A umístíme uzemněnou desku Potenciál uzemněné desky je nulový Vzdálenost bodu B od uzemněné desky označíme d Z mechaniky víme, že práce vykonaná konstantní silou F, působící na částici a vyvolávající posunutí d 1 částice, je rovna W A = Fd 1 cos α pokud sílu F vyjádříme z rovnice V 314-1, potom W A = EQ o d 1 cos α kde α je úhel mezi směry vektorů E a d 1 V našem případě je α = 0 o, cos 0 o = 1 a proto W A = EQ o d 1 ) Z definice potenciálu V plyne, že φ A = Ed 1 3) V případě bodu B postupujeme stejně, tedy W A = EQ o d Určete pokles napětí na hliníkové dvojlince dlouhé 500 m, jestliže dvojlinkou prochází proud 15 A Každý z vodičů má obsah příčného řezu 10 mm Měrný elektrický odpor hliníku je,710-8 Ωm L = 500 m, I = 15 A, S = 10 mm = 10-5 m, ρ =,710-8 Ωm odpor dvojlinky je R = L ρ / S napětí vypočítáme z Ohmova zákona U = IR dosadíme-li za R dostaneme U = LI ρ / S Dosadíme: U = 50015,710-8 /10-5 V = 4,05 V Pokles napětí na dvojlince je 4,05 V Na obrázku 6-a je obvod, jehož prvky mají hodnoty: U e1 = 3,0 V, U e = 6,0 V, U e3 = 6,0 V, R 1 = Ω, R = Ω, R 3 = 4 Ω, R 4 = Ω, R 5 = Ω Určete velikost a směr proudu v každé ze tří větví

10 Obr 6-a Nejprve označíme směry proudů uvnitř zdrojů (Obr 6-b) Obr 6-b Uzly označíme A,B Dále zvolíme označení a směry proudů v jednotlivých větvích bez ohledu na to, že skutečné směry zatím neznáme Situaci vidíte na obr6-c: proud I 1 prochází větví A, R 1, zdroj U e1, R, B proud I prochází větví A, R 3, zdroj U e, B proud I 3 prochází větví A, R 4, zdroj U e3, R 5, B Obr6-c Obr6-d Máme tři proudy a tedy tři neznámé Musíme sestavit tři rovnice První rovnici získáme použitím IKirchhoffova zákona pro uzel A Do uzlu A vstupuje proud I 3, z uzlu vystupují proudy I 1 a I I 1 + I = I 3 ( a) Stejnou rovnici bychom dostali pro uzel B Sledujte O 36-15d Při sestavování rovnic na základě IIKirchhoffova zákona vybereme uzavřenou smyčku a zvolíme směr postupu Tento směr volíme libovolně Nesmíme ale zapomenout, že elektromotorická napětí orientovaná souhlasně se zvoleným směrem postupu a napětí na rezistorech, kde zvolený směr proudu souhlasí se zvoleným směrem postupu, píšeme s kladným zna-

11 ménkem, v opačném případě se znaménkem záporným Vybrali jsme si smyčku v levé části obvodu ( je označena zeleně), zvolili jsme si směr postupu ( zelená šipka) a podle II Kirchhoffova zákona platí -I 1 R 1 + I R 3 I 1 R = U e1 U e Do rovnice dosadíme numericky a po úpravě můžeme psát -4I 1 + 4I = -3 ( b) Nyní si zvolíme sousední smyčku ( je označena oranžově) v pravé části obr 36-15d a opět si zvolíme směr postupu (oranžová šipka) a podle II Kirchhoffova zákona platí -I 3 R 4 I 3 R 5 I R 3 = U e U e3 Do rovnice dosadíme numericky a po úpravě můžeme psát -I I 3 = 0 ( c) Máme tedy tři rovnice o třech neznámých I 1 + I = I 3 ( a) -4I 1 + 4I = -3 ( b) -I I 3 = 0 ( c) ( c) I 3 = -I ( a) I 1 + I = 0 4I 1 + 8I = 0 ( b) -4I 1 +4I = -3 sečteme upravenou rovnici ( a) s rovnicí ( b) a dostaneme I = - 0,5 A z rovnice ( c) čteme I 3 = 0,5 A z rovnice ( a) čteme I 1 = 0,5 A Z výsledku je patrno, že směry proudů I 1 a I 3 jsme volili správně, směr proudu I bude opačný Jaký poloměr R musí mít válcová cívka vinutá drátem o poloměru r = 0,6 mm závit vedle závitu, aby při proudu A byl magnetický tok cívkou Wb? poloměr drátu r = 0,6 mm = m, I = A, Φ= Wb Indukční tok je definován podle V 33-1 takto: Φ = BS cos α V našem případě je B velikost indukce v dutině cívky Podle V je B = µ o NI /l Počet závitů N a délku cívky l neznáme, ale víme, že cívka je vinuta závit vedle závitu vodičem o průměru d = r Na délku l tedy můžeme navinout l / r závitů a po dosazení dostaneme l I I B = µ r o = µ o l r S velikost plochy závitů, tj S = πr α úhel, který svírá normála plochy závitů s vektorem indukce, tj α = 0 o Pro velikost indukčního toku můžeme psát

12 Dosadíme: I Φ = µ o π R r R = Poloměr závitů je,13 cm R = r Φ µ I π 3 6 0, R =, π10 π o m Dlouhým solenoidem, který má navinuto 80 závitů na centimetr prochází proud 70 ma Vypočítejte velikost magnetické indukce v dutině cívky a) se vzduchovým jádrem b) s feromagnetickým jádrem, jehož µ r = 650 n = 80 cm -1 = 8000 m -1, I = 70 ma = A Podle V 34-1 je velikost indukce solenoidu s vakuovým jádrem B o = µ o In a pro solenoid s jádrem, jehož permeabilita je µ r platí V 34- B = µ r B o = µ o µ r In a) Pro vzduch je přibližně µ r = 1 a tedy po dosazení B o = 4π = 7, T b) Pro dané feromagnetické jádro je µ r = 650 a tedy velikost indukce je B = 650 7, = 4, T Velikost indukce solenoidu s feromagnetickým jádrem bude při magnetizujícím proudu 70 ma 650krát větší než s vakuovým jádrem V této souvislosti je třeba zmínit velmi důležitou věc Relativní permeabilita µ r feromagnetických látek není pro danou látku konstantní, nýbrž závisí na magnetizujícím proudu I (při konstantní hustotě závitů n =N/l ) Příklady na procvičení: Dva stejné bodové náboje umístěné ve vzdálenosti 0 cm působí na sebe ve vzduchu silou F V jaké vzdálenosti by musely být umístěny v oleji o relativní permitivitě ε r = 5, aby se velikost síly nezměnila? [8,9 cm] Kde na spojnici nábojů Q a 4Q vzdálených l je třeba umístit třetí náboj Q tak, aby na něj nepůsobila žádná síla? l 3 Desky kondenzátoru o ploše m jsou ve vakuu ve vzdálenosti 5 mm Na kondenzátoru je napětí 10 4 V Stanovte kapacitu kondenzátoru, náboj každé desky, plošnou hustotu náboje a intenzitu pole mezi deskami [3,54 nf, 3, C, 1, Cm -, 10 6 Vm -1 ] Vypočtěte výslednou kapacitu, kterou dostaneme, připojíme-li paralelně ke kondenzátoru o kapacitě 1 pf dva kondenzátory o kapacitách 3 pf a 7 pf v sérii [3,1 pf]

13 Na bodový náboj Q = C umístěný v elektrickém poli působí ve vakuu síla 10-5 N Určete intenzitu elektrického pole v místě náboje Q a velikost náboje tvořícího pole, jsou-li oba náboje vzdáleny 05 m [10 3 vm -1, 5,610-8 C] Na elektron v homogenním elektrickém poli působí síla N Vypočtěte intenzitu elektrického pole a složku rychlosti elektronu ve směru intenzity pole, které dosáhne na dráze 9 cm, považujeme-li pohyb elektronu ve vakuu za rovnoměrně zrychlený Složka rychlosti elektronu ve směru intenzity pole se na počátku dráhy rovnala nule [31, Vm -1, 10 6 ms -1 ] Dva kondenzátory se stejnou kapacitou zapojíme seriově a pak paralelně Rozdíl v kapacitách obou kombinací je 3 µf Určete kapacitu těchto kondenzátorů [ µf] Vodičem délky 500 m a průřezu 6 mm prochází proud 6 A Jak velký je měrný odpor vodiče, je-li napětí na jeho koncích 14 V? [,810-8 Ωm] Dává-li baterie proud 3 A, je její svorkové napětí 4 V Při proudu 4 A klesne svorkové napětí na 0 V Určete a) vnější odpor v obou případech, b) vnitřní odpor baterie, c) elektromotorické napětí baterie [8 Ω, 5 Ω, 4 Ω, 36 V] Miliampérmetru, který má rozsah 100 ma a vnitřní odpor 9 Ω, máme použít k měření proudů do 3 A Stanovte odpor potřebného bočníku [0,1 Ω] Jak se změní odpor drátu, který při nazměněné hmotnosti 5krát prodloužíme? [Zvětší se 5 krát] Tři vodiče o odporech 7 Ω, 1 Ω a 4 Ω jsou zapojeny za sebou na napětí 8 V Vypočtěte proud, který protéká obvodem, a úbytek napětí na každém odporu Vnitřní odpor zdroje napětí zanedbáváme [0,4 A,,8 V, 8,4 V, 16,8 V] Dva vodiče mají při sériovém spojení celkový odpor 60 Ω a při paralelním spojení odpor 15 Ω Jak velké jsou odpory jednotlivých vodičů? [30 Ω] Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve středu kruhového vodiče s poloměrem 5 cm protékaného proudem 5 A [68 T, 50 Am -1 ] Jaký poloměr musí mít dlouhá cívka vinutá drátem o průměru 1 mm závit vedle závitu v jedné vrstvě, aby při průtoku proudu A byl magnetický indukční tok touto cívkou Wb? Pole uvnitř cívky pokládejte za homogenní [,13 cm]

14 Cívka se zanedbatelně malým ohmickým odporem při zapojení na střidavé napětí 0 V a frekvence 50 s -1 propouští proud 10 A Stanovte indukčnost cívky [70 mh] Kondenzátor o kapacitě F v sérii se solenoidem o indukčnosti H a odporu vinutí 30 ohmů je připojen na zdroj střídavého napětí 110 V frekvence 50 s -1 Stanovte proud v obvodu, napětí na kapacitě a napětí na indukčnosti [0,474 A, 189 V, 98 V] KMITÁNÍ A VLNĚNÍ Těleso hmotnosti 4 kg koná netlumený harmonický pohyb podle rovnice: y = 0 sin(05 π t) (m,s) Určete rychlost tělesa v čase t = T/4 Dále určete velikost síly, která působí na toto těleso při výchylce 01 m Rovnice kmitů je obecně y = A sin(ωt + φ) Vztah mezi kruhovou frekvencí a periodou je ω=π/t, v našem případě ω = 05 π, takže T = 4 s Rovnici pro rychlost dostaneme derivací rovnice pro výchylku: v = dy/dt = 01 π cos (05 π t) (ms -1,s) Dosazením za čas t = T/4 = 1s máme v = 01 π cos (05 π ) ms -1 = 0 ms -1 K tomuto výsledku jsme mohli dospět i pouhým uvážením toho, že počáteční fáze zadaných kmitů je nulová a ve čtvrtině periody bude tak těleso v bodě obratu (vratu) Hledanou sílu určíme pomocí druhého Newtonova zákona jeko součin hmotnosti a zrychlení, které získáme derivací rychlosti podle času a = dv/dt = -005 π sin(05 π t) = -05 π y (ms -,s) Máme tedy F = m a = 4 (-05) π 0,1 N = - 0,1 π N Velikost síly je F = 0,1 π N Těleso koná netlumený harmonický pohyb s rychlostí, která je dána rovnicí: v = 6 cos(3t) (m/s,s) Určete amplitudu výchylky Výchylku nalezneme integrací rychlosti: y = v dt = 6 cos(3t)dt = sin (3t) Ze srovnání s obecnou rovnicí harmonických kmitů y = A sin(ωt + φ) plyne A = m Příklady na procvičení: Vypočtěte celkovou energii harmonického pohybu malé kuličky o hmotnosti m = 00 g, je-li amplituda výchylky A = cm a frekvence f = 5 Hz [0,039 J] Určete amplitudu, fázový posuv a maximální velikost zrychlení harmonického pohybu hmotného bodu o frekvenci 15 Hz, jestliže v okamžiku t = 0 je výchylka bodu 5 cm a rychlost 0 ms -1 [5,43 cm, 67 o, 4,8 ms - ] Částice koná harmonický pohyb Jaké části celkové energie je rovna kinetická energie částice v okamžiku, kdy výchylka částice je rovna polovině amplitudy? [3/4 W]

15 Hmotný bod kmitá harmonicky s amplitudou A Při jaké výchylce je jeho kinetická energie rovna energii potenciální? [±A/ ] Výchylka bodu, který je ve vzdálenosti 40 mm od zdroje vlnění je v okamžiku t = 1/6 T rovna polovině amplitudy Určete vlnovou délku vlnění [0,48 m] Vlna s periodou 0,01 s se šíří rychlostí 340 m s -1 v lineární bodové řadě Určete vlnovou délku vlnění a rozdíl fází výchylky ve dvou bodech řady, které jsou od sebe vzdáleny 1,7 m [3,4 m, π] GEOMETRICKÁ A FYZIKÁLNÍ OPTIKA V jaké vzdálenosti od tváře je třeba držet duté zrcadlo s ohniskovou vzdáleností 50 cm, aby obraz tváře byl pětinásobně zvětšený? Označíme si ohniskovou vzdálenost f = 0,5 m, zvětšení Z = 5 a hledaná vzdálenost je a Vyjdeme ze vztahu pro příčné zvětšení a ze zobrazovací rovnice zrcadla Vyloučíme polohu obrazu a tak, že ji vyjádříme ze zobrazovací rovnice zrcadla: a f f a = = a = a f a a f a a f a dosadíme do rovnice pro zvětšení: f Z =, a f Z této rovnice vyjádříme hledanou vzdálenost a, pak dosadíme konkrétní hodnoty: f ( Z 1) 0,5 (5 1) a = = = 0,4 m Z 5 Duté kulové zrcadlo je třeba umístit 0,4 m od tváře Tenká čočka zobrazí předmět vzdálený 0,75 m od čočky do vzdálenosti 0,35 za ní Vypočtěte ohniskovou vzdálenost čočky Jedná se o klasický případ použití čočkové rovnice zobrazovací rovnice tenké čočky + = a a f V souladu se znaménkovou konvencí jsou vzdálenosti předmětu a a vzdálenost obrazu a kladné Z textu vyplývá, že se jedná o spojnou čočku Dosadíme tedy do zobrazovací rovnice: = a z ní vypočítáme ohniskovou vzdálenost f = 0,4m 0,75 0,35 f Příklady na procvičení: Do jaké vzdálenosti před konkávní zrcadlo o ohniskové vzdálenosti f je třeba postavit předmět, aby vznikl obraz a) čtyřikrát větší, převrácený b) čtyřikrát větší, přímý

16 c) čtyřikrát menší, převrácený? [1,5 f, 0,75 f, 5 f] Na vrstvu oleje o tlouštce 10-7 m, která je na vodě o indexu lomu 1,33 dopadá kolmo bílé světlo Která barva v odraženém světle vyhasne a která bude nejsilněji odražena, je-li rychlost světla v oleji 10 8 ms -1? [400 nm, 600 nm] Dva koherentní červené paprsky o vlnové délce 07 µm se setkají v jednom bodě Jejich dráhový rozdíl je 035 mm Nastane maximum nebo minimum? [maximum] Předmět vysoký 1 cm je umístěný 30 cm před spojkou, jejíž ohnisková vzdálenost je 0 cm Určete vzdálenost obrazu od spojky a jeho zvětšení [60 cm, -] Před tenkou spojku s ohniskovou vzdáleností 0,0 m umístíme předmět ve vzdálenosti 0,5 m Určete, v jaké vzdálenosti se vytvoří obraz [100 cm]

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ELEKTRICKÝ NÁBOJ A COULOMBŮV ZÁKON 1) Dvě malé kuličky, z nichž

Více

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles.

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles. 2.4 Gravitační pole R2.211 m 1 = m 2 = 10 g = 0,01 kg, r = 10 cm = 0,1 m, = 6,67 10 11 N m 2 kg 2 ; F g =? R2.212 F g = 4 mn = 0,004 N, a) r 1 = 2r; F g1 =?, b) r 2 = r/2; F g2 =?, c) r 3 = r/3; F g3 =?

Více

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační test 2008 FY2VCZMZ08DT FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST Testový sešit obsahuje 20 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut. Odpovědi pište do záznamového archu. Poznámky si můžete dělat

Více

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění 1) Prázdná nenabitá plechovka je umístěna na izolační podložce. V jednu chvíli je do místa A na vnějším povrchu plechovky přivedeno malé množství náboje. Budeme-li

Více

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník TUHÉ TĚLESO Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Tuhé těleso Tuhé těleso je ideální těleso, jehož objem ani tvar se účinkem libovolně velkých sil nemění. Pohyb tuhého tělesa: posuvný

Více

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

BIOMECHANIKA KINEMATIKA BIOMECHANIKA KINEMATIKA MECHANIKA Mechanika je nejstarším oborem fyziky (z řeckého méchané stroj). Byla původně vědou, která se zabývala konstrukcí strojů a jejich činností. Mechanika studuje zákonitosti

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás. Příklady: 30. Magnetické pole elektrického proudu 1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás. a)

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Přípravný kurz - příklady

Přípravný kurz - příklady Přípravný kurz - příklady 1. Cyklista ujel první čtvrtinu cesty rychlostí v 1, další tři čtvrtiny pak rychlostí 20 km/hod, průměrná rychlost na celé dráze byla16 km/hod, jaká byla průměrná rychlost v první

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má

Více

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles. 5. GRAVITAČNÍ POLE 5.1. NEWTONŮV GRAVITAČNÍ ZÁKON Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles. Newtonův gravitační zákon Znění: Dva hmotné body se navzájem přitahují stejně velkými gravitačními silami

Více

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je: Přijímací zkouška na navazující magisterské studium - 16 Studijní program Fyzika - všechny obory kromě Učitelství fyziky-matematiky pro střední školy, Varianta A Příklad 1 (5 bodů) Jak dlouho bude padat

Více

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 1. Tuhý drát ohnutý do půlkružnice o poloměru a se rovnoměrně otáčí s úhlovou frekvencí ω v homogenním magnetickém poli o indukci

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

R 2 R 4 R 1 R

R 2 R 4 R 1 R TEST:Bc-1314-FYZ Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 1. Jak daleko od Země je Měsíc, jestliže světlo urazí tuto vzdálenost za 1,28 sekundy? Rychlost světla je 300 000 km/s. 1) 384 000 km 2) 425 000 km 4) 256

Více

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 45 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 20 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. RNDr. Zdeněk Chobola,CSc., Vlasta Juránková,CSc. FYZIKA PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika 7. - statika 7.1. Základní vlastnosti tekutin Obecným pojem tekutiny jsou myšleny. a. Mají společné vlastnosti tekutost, částice jsou od sebe snadno oddělitelné, nemají vlastní stálý tvar apod. Reálné

Více

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku 1. Určete skalární a vektorový součin dvou obecných vektorů a a popište, jak závisí výsledky těchto součinů na úhlu mezi vektory.

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor MŽP K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA. Základní teze tuhé těleso ideální těleso, které nemůže být deformováno působením žádné (libovolně velké) vnější síly druhy pohybu tuhého tělesa a) translace (posuvný pohyb) všechny

Více

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Určete hmotnostní průtok vody (pokud otvor budeme považovat za malý), která vytéká z válcové nádoby s průměrem

Více

hmotný bod je model tělesa, nemá tvar ani rozměr, ale má hmotnost tuhé těleso nepodléhá deformacím, pevné těleso ano

hmotný bod je model tělesa, nemá tvar ani rozměr, ale má hmotnost tuhé těleso nepodléhá deformacím, pevné těleso ano Tuhé těleso, hmotný bod, počet stupňů volnosti hmotný bod je model tělesa, nemá tvar ani rozměr, ale má hmotnost tuhé těleso nepodléhá deformacím, pevné těleso ano Stupně volnosti konstanta určující nejmenší

Více

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník ELEKTROSTATIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník Elektrický náboj Dva druhy: kladný a záporný. Elektricky nabitá tělesa. Elektroskop a elektrometr. Vodiče a nevodiče

Více

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Ústav fyziky a měřicí techniky Pohodlně se usaďte Přednáška co nevidět začne! Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Web ústavu: ufmt.vscht.cz : @ufmt444 1 Otázka 8 Rovinná rotace, valení válce po nakloněné

Více

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako 1. Pojem tekutiny je A) synonymem pojmu kapaliny B) pojmem označujícím souhrnně kapaliny a plyny C) synonymem pojmu plyny D) označením kapalin se zanedbatelnou viskozitou 2. Příčinou rozdílné tekutosti

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Okamžitý výkon P. Potenciální energie E p (x, y, z) E = x E = E = y. F y. F x. F z

Okamžitý výkon P. Potenciální energie E p (x, y, z) E = x E = E = y. F y. F x. F z 5. Práce a energie 5.1. Základní poznatky Práce W jestliže se hmotný bod pohybuje po trajektorii mezi body (1) a (), je práce definována křivkovým integrálem W = () () () F dr = Fx dx + Fy dy + (1) r r

Více

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

1 Tuhé těleso a jeho pohyb 1 Tuhé těleso a jeho pohyb Tuhé těleso (TT) působením vnějších sil se nemění jeho tvar ani objem nedochází k jeho deformaci neuvažuje se jeho částicová struktura, těleso považujeme za tzv. kontinuum spojité

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II Sbírka příkladů pro ekonomické obory kombinovaného studia Dopravní fakulty Jana Pernera (PZF2K)

Více

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol ÚLOHY

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentká, 6 7 Liberec POŽADAVKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z FYZIKY Akademický rok: 0/0 Fakulta mechatroniky Studijní obor: Nanomateriály Tématické okruhy. Kinematika

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení Úloha č. 3 Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení Úkoly měření: 1. Sestavte nakloněnou rovinu a změřte její sklon.. Změřte závislost polohy tělesa na čase a stanovte jeho rychlost a zrychlení. 3. Určete

Více

4. Práce, výkon, energie a vrhy

4. Práce, výkon, energie a vrhy 4. Práce, výkon, energie a vrhy 4. Práce Těleso koná práci, jestliže působí silou na jiné těleso a posune jej po určité dráze ve směru síly. Příklad: traktor táhne přívěs, jeřáb zvedá panel Kdy se práce

Více

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika 1 Fyzika 1, bakaláři AFY1 BFY1 KFY1 ZS 08/09 Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách Mechanika Při studiu části mechanika se zaměřte na zvládnutí následujících pojmů: Kartézská

Více

Fyzika 1A-2008 S 2 S 1. v p. v 1 p

Fyzika 1A-2008 S 2 S 1. v p. v 1 p Fyzika A-008 Otázky za body. Která z následujících fyzikálních veličin je vektorová? a) potenciál b) energie c) magnetická indukce d) tlak. Miliampérmetr je nastaven na rozsah ma. Jeho stupnice je rozdělena

Více

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy FYZIKA II Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy Osnova přednášky Energie magnetického pole v cívce Vzájemná indukčnost Kvazistacionární

Více

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Magnetické pole Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Stacionární magnetické pole Pilinový obrazec magnetického pole tyčového magnetu Stacionární magnetické pole

Více

Příklad 3 (25 bodů) Jakou rychlost musí mít difrakčním úhlu 120? -částice, abychom pozorovali difrakční maximum od rovin d hkl = 0,82 Å na

Příklad 3 (25 bodů) Jakou rychlost musí mít difrakčním úhlu 120? -částice, abychom pozorovali difrakční maximum od rovin d hkl = 0,82 Å na Přijímací zkouška z fyziky 01 - Nav. Mgr. - varianta A Příklad 1 (5 bodů) Koule o poloměru R=10 cm leží na vodorovné rovině. Z jejího nejvyššího bodu vypustíme s nulovou počáteční rychlostí bod o hmotností

Více

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil 4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil Síla je veličina vektorová. Je určena působištěm, směrem, smyslem a velikostí. Působiště síly je bod, ve kterém se přenáší účinek síly na těleso. Směr

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Magnetické pole Vytváří se okolo trvalého magnetu. Magnetické pole vodiče Na základě experimentů bylo

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D19_Z_OPAK_KV_Mechanicke_kmitani_T Člověk a příroda Fyzika Mechanické kmitání Opakování

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í DYNAMIKA SÍLA 1. Úvod dynamos (dynamis) = síla; dynamika vysvětluje, proč se objekty pohybují, vysvětluje změny pohybu. Nepopisuje pohyb, jak to dělá... síly mohou měnit pohybový stav těles nebo mohou

Více

Přijímací zkouška pro nav. magister. studium, obor učitelství F-M, 2012, varianta A

Přijímací zkouška pro nav. magister. studium, obor učitelství F-M, 2012, varianta A Přijímací zkouška pro nav. magister. studium, obor učitelství F-M, 1, varianta A Příklad 1 (5 bodů) Koule o poloměru R1 cm leží na vodorovné rovině. Z jejího nejvyššího bodu vypustíme s nulovou počáteční

Více

1 Rozdělení mechaniky a její náplň

1 Rozdělení mechaniky a její náplň 1 Rozdělení mechaniky a její náplň Mechanika je nauka o rovnováze a pohybu hmotných útvarů pohybujících se rychlostí podstatně menší, než je rychlost světla (v c). Vlastnosti skutečných hmotných útvarů

Více

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení... 34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon... 2 35_Tlak - příklady... 2 36_Hydraulické stroje... 3 37_PL: Hydraulické stroje - řešení... 4 38_Účinky gravitační síly Země na kapalinu... 6 Hydrostatická

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika PRÁCE, VÝKON, ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika Mechanická práce Závisí na velikosti síly, kterou působíme na těleso, a na dráze, po které těleso posuneme Pokud má síla stejný

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Magnetická síla a moment sil

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Magnetická síla a moment sil ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Magnetická síla a moment sil Peter Dourmashkin MIT 006, překlad: Jan Pacák (007) Obsah 6. MAGNETICKÁ SÍLA A MOMENT SIL 3 6.1 ÚKOLY 3 ÚLOHA 1: HMOTNOSTNÍ

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Vlnění Vhodíme-li na klidnou vodní hladinu kámen, hladina se jeho dopadem rozkmitá a z místa rozruchu se začnou

Více

12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ 56 12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ Těžiště I. impulsová věta - věta o pohybu těžiště II. impulsová věta Zákony zachování v izolované soustavě hmotných bodů Náhrada pohybu skutečných objektů pohybem

Více

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1. Mechanika 1. 6. Energie 1 Autor: Jazyk: Aleš Trojánek čeština Datum vyhotovení:

Více

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamika zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojmem dynamiky je síla Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony Síla se projevuje vždy při

Více

Práce, výkon, energie

Práce, výkon, energie Práce, výkon, energie (test version, not revised) Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 23. října 2009 Obsah Mechanická práce Výkon, příkon, účinnost Mechanická energie Kinetická energie Potenciální energie

Více

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení Úkoly měření: 1. Měření na digitálním osciloskopu a přenosném dataloggeru LabQuest 2. 2. Ověřte Faradayovy zákony pomocí pádu magnetu skrz trubici

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

FYZIKA 2016 F.. Strana 1 (celkem 6)

FYZIKA 2016 F.. Strana 1 (celkem 6) FYZIKA 2016 F.. Strana 1 (celkem 6) 1 Prahu slyšení tónu o frekvenci 1 khz odpovídá intenzita zvuku A) 10-12 Wm -1 B) 10-12 Wm C) 10-12 Wm -2 D) 10-12 Wm 2 2 Elektrická práce v obvodu s konstantním proudem

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST FYM0D12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 45 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 20 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9 Obsah 1 Kmitavý pohyb 1 Kinematika kmitavého pohybu 3 Skládání kmitů 6 4 Dynamika kmitavého pohybu 7 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9 6 Nucené kmity. Rezonance 10 1 Kmitavý pohyb Typy pohybů

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

Elektromagnetický oscilátor

Elektromagnetický oscilátor Elektromagnetický oscilátor Již jsme poznali kmitání mechanického oscilátoru (závaží na pružině) - potenciální energie pružnosti se přeměňuje na kinetickou energii a naopak. T =2 m k Nejjednodušší elektromagnetický

Více

5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole

5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole 5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole 5.1. Zadání úlohy 1. Určete velikost tíhového zrychlení pro Prahu reverzním kyvadlem.. Stanovte chybu měření tíhového zrychlení.

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákon Relativnost klidu a pohybu, klasifikace pohybů z hlediska

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

Více

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? MECHANICKÁ PRÁCE 1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? l = s = 6 cm = 6 10 2 m F = 120 N W =? (J) W = F. s W = 6 10 2 120 = 7,2 W = 7,2 J

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

Hydromechanické procesy Hydrostatika

Hydromechanické procesy Hydrostatika Hydromechanické procesy Hydrostatika M. Jahoda Hydrostatika 2 Hydrostatika se zabývá chováním tekutin, které se vzhledem k ohraničujícímu prostoru nepohybují - objem tekutiny bude v klidu, pokud výslednice

Více

Archimédův zákon, vztlaková síla

Archimédův zákon, vztlaková síla Variace 1 Archimédův zákon, vztlaková síla Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vztlaková síla,

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE ELEKTRICKÝ NÁBOJ ELEKTRICKÉ POLE 1. Elektrický náboj, elektrická síla Elektrické pole je prostor v okolí nabitých těles nebo částic. Jako jiné druhy polí je to způsob existence hmoty. Elektrický náboj

Více

Elektromechanický oscilátor

Elektromechanický oscilátor - 1 - Elektromechanický oscilátor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku si ukážeme jeden ze způsobů, jak využít silové účinky cívky s feromagnetickým jádrem v rezonanci. I člověk, který neoplývá technickou

Více

Fyzika 6. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP

Fyzika 6. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP očekávané výstupy RVP témata / učivo 1. Časový vývoj mechanických soustav Studium konkrétních příkladů 1.1 Pohyby družic a planet Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon (vektorový zápis) pohyb satelitů

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Autor: Mgr. Jitka Novosadová DUM: MGV_F_SS_3S3_D16_Z_OPAK_E_Nestacionarni_magneticke_pole_T Vzdělávací obor: Člověk a příroda Fyzika Tematický okruh: Nestacionární magnetické

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P02 DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P02 DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. Ing. Bohumil Koktavý,CSc. FYZIKA PRŮVODCE GB01-P02 DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA 2 OBSAH

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D09_Z_OPAK_T_Plyny_T Člověk a příroda Fyzika Struktura a vlastnosti plynů Opakování

Více

VZÁJEMNÉ SILOVÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ S PROUDEM A MAGNETICKÉ POLE

VZÁJEMNÉ SILOVÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ S PROUDEM A MAGNETICKÉ POLE Příklady: 1A. Jakou silou působí homogenní magnetické pole na přímý vodič o délce 15 cm, kterým prochází proud 4 A, a svírá s vektorem magnetické indukce úhel 60? Velikost vektoru magnetické indukce je

Více

Přijímací zkoušky FYZIKA

Přijímací zkoušky FYZIKA Přijímací zkoušky 2014 2015 FYZIKA 1. Soustava SI je: a) mezinárodní soustava fyzikálních jednotek a veličin b) skupina prvků s podobnými vlastnostmi jako křemík c) přehled fyzikálních vzorců 2. 500 cm

Více

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ] 5. Elektromagnetická indukce je děj, kdy ve vodiči, který se pohybuje v magnetickém poli a protíná magnetické, indukční čáry, vzniká elektrické napětí. Vodič se stává zdrojem a je to nejrozšířenější způsob

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Fyzika - Kvinta, 1. ročník - Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k učení Učivo fyzikální

Více

III. Dynamika hmotného bodu

III. Dynamika hmotného bodu III. Dynamika hmotného bodu Příklad 1. Vlak o hmotnosti 800 t se na dráze 500 m rozjel z nulové rychlosti na rychlost 20 m. s 1. Lokomotiva působila silou 350 kn. Určete součinitel smykového tření. [0,004]

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY Školní rok 2016 / 2017 Struktura zkoušky: příprava ke zkoušce trvá 15 minut; ústní zkouška trvá 15 minut - její součástí je i řešení fyzikálních úloh Pomůcky: Matematické, fyzikální

Více

Parametrická rovnice přímky v rovině

Parametrická rovnice přímky v rovině Parametrická rovnice přímky v rovině Nechť je v kartézské soustavě souřadnic dána přímka AB. Nechť vektor u = B - A. Pak libovolný bod X[x; y] leží na přímce AB právě tehdy, když vektory u a X - A jsou

Více

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 1. Definice elektrického proudu 2. Jednoduchý elektrický obvod a) Ohmův zákon pro část elektrického obvodu b) Elektrický spotřebič

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 1 Mechanika 1.1 Pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici 1.2 Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace 1.3 Mechanická

Více

Světlo jako elektromagnetické záření

Světlo jako elektromagnetické záření Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti

Více