VZOROVÉ PŘÍKLADY Z FYZIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOROVÉ PŘÍKLADY Z FYZIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava"

Transkript

1 VZOROVÉ PŘÍKLADY Z FYZIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z fyziky: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice určená pro Bc studium vysoké školy technického nebo přírodovědného zaměření, popř i skriptum základní kurzu fyziky takové školy Např: Halliday D, Resnick R, Walker J: Fyzika,VUTIUM a PROMETHEUS, Praha 000 V Hajko: Fyzika v príkladoch, ALFA Bratislava, od roku nejméně 4 vydání Fojtek, A, Foukal, J, Mádr, V, Wyslych, P: Základy fyziky pro bakalářské studium na VŠB-TU Ostrava Skriptum, 1 vyd, Ostrava, VŠB-TU, 000 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES Na koncích tyče délky 80 cm působí kolmo k tyči dvě rovnoběžné síly o velikostech 50 N a 30 N, viz obr1 Ve kterém místě musíte tyč podepřít, aby se neotáčela? Jak velkou tlakovou silou působí tyč na podpěru? Hmotnost tyče neuvažujte obr 1 Označíme si veličiny symboly: F 1 = 50 N, F = 30 N, d = 0,8 m, F =?, d =? Velikost tlakové síly působící na podpěru tyče je rovna výslednici daných rovnoběžných sil: F = F 1 + F = = 80 N Aby se tyč neotáčela, musí být výsledný moment obou sil nulový: F 1 d 1 = F d Ale my známe délku tyč, bude výhodnější dosadit za d = d - d 1, tedy: F 1 d 1 = F (d - d 1 ), a odtud hledaná vzdálenost: F d 300,8 d1 = = = 0,3 m F1 + F 80 Tyč musíme podepřít ve vzdálenosti 30 cm od působiště větší síly Tyč působí na podpěru tlakovou silou 80 N

2 Po nakloněné rovině o délce 5 m se začne valit bez prokluzování válec tak, že jeho těžiště sníží svoji polohu o 1 m Určete velikost rychlosti, s níž se těleso pohybuje na konci daného úseku, viz obr obr Označíme si veličiny: l = 5 m, h = 1 m, J T = mr /, g = 9,8 ms -, v =? Využijeme zákona zachování mechanické energie Válec v horní poloze má potenciální energii E p1 = m g h, v dolní poloze E p = 0 Kinetická energie v horní poloze je nulová, E k1 = 0 a v dolní poloze je dána kinetickou energií posuvného pohybu a kinetickou energií rotačního pohybu v Ek = mv + J T ω = mv + m r r Vyjádříme-li si ze zákona zachování energie E k1 + E p1 = E k + E p velikost rychlosti, dostáváme 4 4 v = g h = 9,8 1 = 3,6 m/s 3 3 Velikost rychlosti válce ve spodní poloze je 3,6 m/s Příklady na procvičení: Do jaké výšky se vychýlí z rovnovážné polohy balistické kyvadlo hmotnosti 10 kg, uvízne-li v něm střela hmotnosti 100 g letící rychlostí 00 ms -1? [0, m] Určete souřadnice hmotného středu čtyř kuliček o hmotnostech 1 g, g, 3 g, 4 g, které leží a) v přímce b) ve vrcholech čtverce c) na souřadných osách a v počátku kartézské soustavy souřadnic Vzdálenost sousedních kuliček je vždy 10 cm Na trámu hmotnosti 40 kg a délky 3 m se houpají dvě děti, jedno hmotnosti 30 kg, druhé hmotnosti 50 kg Ve kterém místě je nejvýhodnější trám podepřít? [1,75 m od dítěte o hmotnosti 30 kg] Určete moment setrvačnosti homogenní tenké tyče hmotnosti m a délky l, rotující kolem osy jdoucí koncem tyče kolmo na tyč [1/3 m l ] Tyč délky l je zavěšena v bodě O a může se otáčet kolem vodorovné osy kolmé na tyč Jakou rychlost musíme udělit dolnímu konci tyče, aby se tyč pootočila do vodorovné polohy [ 3 gl ]

3 Při poklesu otáček z f 1 = 0 s -1 na f = 1 s -1 dodal setrvačník energii J Určete jeho moment setrvačnosti [71, kgm ] IDEÁLNÍ KAPALINY V nádobě s vodou plove kus ledu Jaká část jeho objemu vyčnívá nad hladinu? Jak se změní výška 3 hladiny vody v nádobě poté, co led roztaje? Hustota ledu je ρ = 900kg m, hustota vody 3 ρ = 1000 kgm Na led působí směrem dolů tíhová síla F, směrem vzhůru vztlaková síla F Protože je led v klidu, musí být výsledná síla, která na něj působí, nulová a tedy Označme objem ponořené části ledu V, objem celého ledu Nad hladinu vyčnívá objem ρ VL G Pak platí F F G = F vz = V g, F ρv g G ρ L L L V L g ρv g V = V L = V = L vz = ρ = L VL ρ V = VL V = V L VL = VL L vz Tedy Nad hladinu vyčnívá 10 1 objemu ledové kostky Na druhou část otázky lze odpovědět i bez výpočtu Podle Archimedova zákona byla vztlaková síla a tedy i tíha ledu rovna tíze vody stejného objemu, jako je objem ponořené části ledu V Tíha vody, která původně tvořila ledovou kostku, se roztáním nezmění Roztáním ledu tedy vznikne voda objemu V a výška hladiny vody v nádobě zůstane stejná Ideální kapalina proudí vodorovným potrubím, jehož tvar je zakreslen na obrázku Pro porovnání tlaků je potrubí opatřeno manometrickými trubicemi O kolik výše vystoupí hladina ve druhé manometrické trubici než v první? Rychlost kapaliny v1 = 1,5 m s, pro průřezy potrubí platí 1 S = 3 S 1 obr 3 Rozdílná úroveň hladin v manometrických trubicích ukazuje rozdíl tlaků v daných místech potrubí, který lze vypočítat podle vztahu pro hydrostatický tlak p = h ρ g, odtud

4 p h = ρ g Rozdíl tlaků lze určit z Bernoulliovy rovnice p1 + ρ v1 = p + ρ v p = p p1 = ρ ( v1 v ) Potřebujeme ještě určit rychlost, k tomu využijeme rovnici kontinuity, odkud plyne, že v S1 v1 S1 v1 v1 v = = = S 3 S 1 3 Po dosazení dostaneme v1 1 1,5 8 h = 1 = m = 0, 1 m g Příklady na procvičení: Kolik m 3 vody za minutu musíme dodávat do nádrže s výškou hladiny 3 m a s otvorem o průměru cm ve dně, aby hladina zůstávala v konstantní výšce? Zúžení proudu v otvoru zanedbáváme [0,145 m 3 min -1 ] Jakou rychlostí se pohybuje hladina ve válcové nádobě o průměru 1 m, v jejíž podstavě je otvor o průměru cm v okamžiku, kdy výška hladiny je 05 m? Zúžení proudu v otvoru zanedbáváme [1,510-3 ms -1 ] Jak velkým přetlakem musíme působit na píst stříkačky průměru d 1 = m, aby z ní voda vytékala tryskou průměru d = m rychlostí v = 30 ms -1 [4,510 5 Pa] Balón o poloměru r = 4m, který je naplněn heliem, se vznáší ve stálé výši ve vzduchu Jakou silou je nadlehčován balón, je-li hustota hélia za daných podmínek 0,098 kgm -3 a hustota vzduchu je 0,707 kgm -3? [1600 N] Nákladní člun o celkové hmotnosti t připlul z řeky do moře Vypočtěte, o kolik tun je možno zvětšit hmotnost nákladu na člunu na moři, aby ponor zůstal stejný jako v řece Hustota říční vody je 998 kgm -3 Hustota mořské vody je 1031 kgm -3 [O 135 tun] IDEÁLNÍ PLYNY Jak se změní objem ideálního plynu uzavřeného v nádobě s pohyblivým pístem, jestliže jeho teplota vzroste izobaricky z t1 = 7 o C na t =17 o C? Izobarický děj je děj, při kterém je tlak plynu konstantní Ze stavové rovnice pak plyne, že V 1 V =, T1 T kde T1 a T jsou počáteční a koncová termodynamická teplota plynu Platí T = ({} t + 73, 15)K, odtud plyne, že T = K, T = 400 K Pak V T = = = V T

5 Objem plynu vzroste o třetinu Kolik tepla projde za den zdí tloušťky 0,4 m a plochy 0 m, jsou-li součinitel tepelné vodivosti λ = 0,7 Wm -1 K -1 a součinitele přestupu tepla pro exteriér α e = 3 Wm - K -1, pro interiér α i = 8 Wm - K -1? Jaká bude teplota venkovní a vnitřní stěny? Teplota vzduchu v místnosti je t i = 0 C, venkovní teplota t e = 0 C Předpokládejme, že jde o ustálený stav, takže rozložení teplot ve zdi je neměnné Označme t i teplotu vnitřní stěny, t e teplotu vnější stěny Protože vnitřní energie zdi se v ustáleném stavu nemění, musí být teplo prošlé za dané období zdí a oběma jejími povrchy (stěnami) shodné Musí tedy platit: Q = α τ S t t ), Q = τ S t t ) i ( i i S α a ( ) d e ( e e Vyřešením soustavy těchto tří rovnic o třech neznámých dostaneme výsledek: ( ti te ) τ S ( 0 ( 0) ) Q = = J = 93,4 MJ, 1 1 d 1 1 0, α α λ 8 3 0,7 i e 6 Q 93,4 10 t i = ti = 0 C = 13, C i , α τ S Q = λ τ t t 6 Q 93,4 10 t e = te + = 0 + C = -17,7 C e α τ S Teplo prošlé zdí z místnosti ven za jeden den Q = 93,4 MJ, teplota stěny v místnosti t i = 13, C, vnější teplota zdi t e = -17,7 C Příklady na procvičení: Láhev obsahuje 4 kg kyslíku O Jaké je to látkové množství v kilomolech? Kolik molekul kyslíku je v láhvi? [0,15 kmol, 0, ] Vypočtěte jakou hmotnost má kyslík v nádrži o objemu 60 l při tlaku 11 MPa a teplotě 5 0 C [8,5 kg] 1 m 3 vzduchu počátečního tlaku 10 5 Pa izotermicky expanduje na dvojnásobný objem Vypočtěte výsledný tlak, práci, kterou plyn vykoná a množství přivedeného tepla [10 5 Pa, A = Q = Pa] Vzduchu obsaženému v nádrži objemu 015 m 3 počáteční teploty 30 0 C a počátečního tlaku 10 7 Pa se odvede J tepla při stálém objemu Vypočítejte výslednou teplotu vzduchu (vzduch předp jako dvouatomový plyn)! [5, o C] V nádobě se nachází 1 kg vzduchu Při stálém objemu klesne tlak plynu z hodnoty Pa na hodnotu 10 5 Pa Je-li počáteční teplota plynu 5 0 C, určete výslednou teplotu a teplo, které bylo nutno odebrat [-174 o C, -1, J] Vzduch tlaku Pa a objemu 0,08 m 3 expanduje při stálém tlaku na dvojnásobný objem Vypočítejte vykonanou práci, změnu vnitřní energie a přijaté teplo i e

6 [ J, J, J] Dva kilomoly dvouatomového plynu se ohřejí při stálém tlaku o 50 0 C Určete změnu vnitřní energie, práci, kterou plyn při změně objemu vykoná a množství dodaného tepla [, J, 8, J,, J] kg vzduchu teploty C a tlaku 10 6 Pa adiabaticky expandují na pětinásobný objem Určete výsledný objem, výslednou teplotu, vykonanou práci a změnu vnitřní energie [1,65 m 3, 8 o C, 3, J, -3, J] GRAVITAČNÍ POLE Stanovte vztahy pro dobu výstupu, výšku výstupu a délku vrhu vrhu šikmého vzhůru pod úhlem α s počáteční rychlostí v 0 y v o y A α x x Zrychlení vrženého objektu a = g má nenulovou pouze svislou složku dv Tedy ve směru vodorovném a x = 0 = x Jestliže je časová derivace rychlosti ve směru x rovna dt nule, pak tato rychlost musí být konstantní po celé dráze šikmého vrhu a rovna x-ové složce počáteční rychlosti v x = v ox Vyjádříme si nyní tuto rychlost pomocí dráhy v ox dx =, napíšeme rovnici dt pro dx a integrujeme: dx = v dt + C Po integraci dostáváme rovnici x = v ox oxt + C Pro stanovení integrační konstanty C vyjdeme z počátečních podmínek V našem případě máme popsánu situaci na počátku vrhu, tedy v čase t = 0, kdy těleso je v počátku a tedy také x = 0 Integrační konstanta je tedy také nulová, jak zjistíme po dosazení do rovnici pro dráhu x Dosadíme-li nyní za v ox = v o cos α dostaneme konečně rovnici pro složku dráhy ve směru x: x = v o t cos α dv y Teď se podívejme na směr y Zrychlení je orientováno proti směru osy y, bude tedy a y = g = dt Opět můžeme provést separaci proměnných (umístiti každou na jinou stranu rovnice) a integrovat:

7 g dt + = C1 v y, neboli po integraci v y = - gt + C 1 Z počátečních podmínek opět zjistíme, že konstanta je rovna y-ové složce počáteční rychlosti v oy = v o sin α Rychlost ve směru y se tedy s časem bude měnit podle rovnice: v y = - gt + v o sin α dy Zase již naučeným postupem si vyjádříme v y =, z tohoto vztahu osamostatníme dy, dosadíme dt za v y, integrujeme pomocí neurčitého integrálu, určíme integrační konstantu (bude nulová) a dostaneme pro y-ovou složku dráhy: y = - 1/ g t + v o t sin α A konečně se můžeme dostat k odpovědi na zadání Nejdříve doba výstupu Když se podíváte na vržený objekt ve směru osy x, pak objekt nejdříve stoupá rychlost v y, zastaví se v nejvyšším bodě a začne klesat Tedy platí, že v nejvyšším bodě je y- ová složka rychlosti nulová: v y = - gt + v o cos α = 0 Z této podmínky stanovíme příslušný čas jako vo sinα t = g v o sin α Jestliže tento čas dosadíme do rovnice pro y, dostaneme nejvyšší výšku dráhy ymax = g A konečně délku vrhu dostaneme z rovnice pro x, když za čas dosadíme takový čas, který odpovídá nulové výšce (y = 0) Tedy nejdříve řešíme rovnici 0 = - 1/ g t + v o t sin α pro čas, kdy nám vyjdou dvě řešení (je to kvadratická rovnice) Prvé řešení odpovídá počátku hodu t = 0, druhé je pak vo sin α náš hledaný čas, který dosadíme do rovnice x = v o t cos α a vyjde nám y = max g Jakou rychlostí musíme vrhnout těleso z povrchu Země, aby se již nevrátilo zpět? Protože působnost gravitačního pole není prostorově nijak omezena, požadujeme vlastně, aby těleso mělo dostatečnou energii k tomu, aby se mohlo od Země vzdálit do nekonečna (nepřihlížíme ovšem k vlivu ostatních vesmírných těles) Přesouváme-li těleso z povrchu Země do nekonečna, působíme proti gravitační síle F, jíž je těleso přitahováno k Zemi, a vykonáme tedy práci rovnou přírůstku potenciální energie tělesa W M Z m = κ r z Má-li se těleso přesunout po dané trajektorii bez našeho dalšího působení, musíme mu na počátku udělit kinetickou energii o alespoň stejné velikosti E k = W, přičemž pro kinetickou energii platí vztah 1 mv Ek = 11 4 Ek A κm Z 6, , Odtud tedy v = = = = ms = 11, 10 ms 6 m m r 6, z Umělá družice rotuje kolem Země ve vzdálenosti 66 x 106 m od jejího středu Zemi považujte za homogenní kouli o hmotnosti kg S jakou obvodovou rychlostí v se musí družice pohybovat kolem Země, nemá-li žádný pohon?

8 Řešme úlohu z hlediska neinerciální vztažné soustavy spojené s družicí Vzhledem k této soustavě je družice v klidu, výsledná síla, která na ni působí, je tedy nulová Na družici působí gravitační síla Země F daná Newtonovým gravitačním zákonem, proti ní působí odstředivá síla F o Jejich velikosti se musí rovnat Tedy mv mz m = Fo = F = κ, r h ( r h) Z + Z + odtud po úpravě dostaneme κm v = = ms = 5, r + h 6, , Z 6, , z ms Příklady na procvičení: O kolik % se zmenší tíha tělesa ve výšce 300 km nad povrchem Země? V jaké výšce nad povrchem Země klesne tíha tělesa na polovinu? [9,4%, 640 km] Pohyb dělostřeleckého granátu je popsán rovnicemi x = 50 t y = 430 t - 4,9 t Určete rovnici trajektorie, dobu letu T, délku vrhu L [1,95 km, 87,8 s] [Pod jakým elevačním úhlem se musí vrhnout těleso šikmo vzhůru, aby se výška jeho výstupu rovnala délce doletu? [76 o ] Stacionární družice je umístěna v rovině rovníku Určete její vzdálenost od povrchu Země a její oběžnou rychlost [ km, 3,07 kms -1 ] ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ POLE Na obrázku 5 vidíme dva body A,B v homogenním elektrickém poli Pole je vytvořeno kladně nabitou rovinou Oba body leží na jedné siločáře, jejich vzájemná vzdálenost je d 1 Určete práci, kterou vykonají síly pole při přemístění kladného testovacího náboje Q 0 z bodu A do místa nulového potenciálu W A =? Určete potenciál v bodě A φ A =? 3 Určete práci, kterou vykonají síly pole při přemístění kladného testovacího náboje Q 0 z bodu B do místa nulového potenciálu W B =?

9 Obr 5 1) Kladně nabitá deska vytváří homogenní pole Intenzita E má konstantní velikost a směr (od desky) Ve vzdálenosti d 1 od bodu A umístíme uzemněnou desku Potenciál uzemněné desky je nulový Vzdálenost bodu B od uzemněné desky označíme d Z mechaniky víme, že práce vykonaná konstantní silou F, působící na částici a vyvolávající posunutí d 1 částice, je rovna W A = Fd 1 cos α pokud sílu F vyjádříme z rovnice V 314-1, potom W A = EQ o d 1 cos α kde α je úhel mezi směry vektorů E a d 1 V našem případě je α = 0 o, cos 0 o = 1 a proto W A = EQ o d 1 ) Z definice potenciálu V plyne, že φ A = Ed 1 3) V případě bodu B postupujeme stejně, tedy W A = EQ o d Určete pokles napětí na hliníkové dvojlince dlouhé 500 m, jestliže dvojlinkou prochází proud 15 A Každý z vodičů má obsah příčného řezu 10 mm Měrný elektrický odpor hliníku je,710-8 Ωm L = 500 m, I = 15 A, S = 10 mm = 10-5 m, ρ =,710-8 Ωm odpor dvojlinky je R = L ρ / S napětí vypočítáme z Ohmova zákona U = IR dosadíme-li za R dostaneme U = LI ρ / S Dosadíme: U = 50015,710-8 /10-5 V = 4,05 V Pokles napětí na dvojlince je 4,05 V Na obrázku 6-a je obvod, jehož prvky mají hodnoty: U e1 = 3,0 V, U e = 6,0 V, U e3 = 6,0 V, R 1 = Ω, R = Ω, R 3 = 4 Ω, R 4 = Ω, R 5 = Ω Určete velikost a směr proudu v každé ze tří větví

10 Obr 6-a Nejprve označíme směry proudů uvnitř zdrojů (Obr 6-b) Obr 6-b Uzly označíme A,B Dále zvolíme označení a směry proudů v jednotlivých větvích bez ohledu na to, že skutečné směry zatím neznáme Situaci vidíte na obr6-c: proud I 1 prochází větví A, R 1, zdroj U e1, R, B proud I prochází větví A, R 3, zdroj U e, B proud I 3 prochází větví A, R 4, zdroj U e3, R 5, B Obr6-c Obr6-d Máme tři proudy a tedy tři neznámé Musíme sestavit tři rovnice První rovnici získáme použitím IKirchhoffova zákona pro uzel A Do uzlu A vstupuje proud I 3, z uzlu vystupují proudy I 1 a I I 1 + I = I 3 ( a) Stejnou rovnici bychom dostali pro uzel B Sledujte O 36-15d Při sestavování rovnic na základě IIKirchhoffova zákona vybereme uzavřenou smyčku a zvolíme směr postupu Tento směr volíme libovolně Nesmíme ale zapomenout, že elektromotorická napětí orientovaná souhlasně se zvoleným směrem postupu a napětí na rezistorech, kde zvolený směr proudu souhlasí se zvoleným směrem postupu, píšeme s kladným zna-

11 ménkem, v opačném případě se znaménkem záporným Vybrali jsme si smyčku v levé části obvodu ( je označena zeleně), zvolili jsme si směr postupu ( zelená šipka) a podle II Kirchhoffova zákona platí -I 1 R 1 + I R 3 I 1 R = U e1 U e Do rovnice dosadíme numericky a po úpravě můžeme psát -4I 1 + 4I = -3 ( b) Nyní si zvolíme sousední smyčku ( je označena oranžově) v pravé části obr 36-15d a opět si zvolíme směr postupu (oranžová šipka) a podle II Kirchhoffova zákona platí -I 3 R 4 I 3 R 5 I R 3 = U e U e3 Do rovnice dosadíme numericky a po úpravě můžeme psát -I I 3 = 0 ( c) Máme tedy tři rovnice o třech neznámých I 1 + I = I 3 ( a) -4I 1 + 4I = -3 ( b) -I I 3 = 0 ( c) ( c) I 3 = -I ( a) I 1 + I = 0 4I 1 + 8I = 0 ( b) -4I 1 +4I = -3 sečteme upravenou rovnici ( a) s rovnicí ( b) a dostaneme I = - 0,5 A z rovnice ( c) čteme I 3 = 0,5 A z rovnice ( a) čteme I 1 = 0,5 A Z výsledku je patrno, že směry proudů I 1 a I 3 jsme volili správně, směr proudu I bude opačný Jaký poloměr R musí mít válcová cívka vinutá drátem o poloměru r = 0,6 mm závit vedle závitu, aby při proudu A byl magnetický tok cívkou Wb? poloměr drátu r = 0,6 mm = m, I = A, Φ= Wb Indukční tok je definován podle V 33-1 takto: Φ = BS cos α V našem případě je B velikost indukce v dutině cívky Podle V je B = µ o NI /l Počet závitů N a délku cívky l neznáme, ale víme, že cívka je vinuta závit vedle závitu vodičem o průměru d = r Na délku l tedy můžeme navinout l / r závitů a po dosazení dostaneme l I I B = µ r o = µ o l r S velikost plochy závitů, tj S = πr α úhel, který svírá normála plochy závitů s vektorem indukce, tj α = 0 o Pro velikost indukčního toku můžeme psát

12 Dosadíme: I Φ = µ o π R r R = Poloměr závitů je,13 cm R = r Φ µ I π 3 6 0, R =, π10 π o m Dlouhým solenoidem, který má navinuto 80 závitů na centimetr prochází proud 70 ma Vypočítejte velikost magnetické indukce v dutině cívky a) se vzduchovým jádrem b) s feromagnetickým jádrem, jehož µ r = 650 n = 80 cm -1 = 8000 m -1, I = 70 ma = A Podle V 34-1 je velikost indukce solenoidu s vakuovým jádrem B o = µ o In a pro solenoid s jádrem, jehož permeabilita je µ r platí V 34- B = µ r B o = µ o µ r In a) Pro vzduch je přibližně µ r = 1 a tedy po dosazení B o = 4π = 7, T b) Pro dané feromagnetické jádro je µ r = 650 a tedy velikost indukce je B = 650 7, = 4, T Velikost indukce solenoidu s feromagnetickým jádrem bude při magnetizujícím proudu 70 ma 650krát větší než s vakuovým jádrem V této souvislosti je třeba zmínit velmi důležitou věc Relativní permeabilita µ r feromagnetických látek není pro danou látku konstantní, nýbrž závisí na magnetizujícím proudu I (při konstantní hustotě závitů n =N/l ) Příklady na procvičení: Dva stejné bodové náboje umístěné ve vzdálenosti 0 cm působí na sebe ve vzduchu silou F V jaké vzdálenosti by musely být umístěny v oleji o relativní permitivitě ε r = 5, aby se velikost síly nezměnila? [8,9 cm] Kde na spojnici nábojů Q a 4Q vzdálených l je třeba umístit třetí náboj Q tak, aby na něj nepůsobila žádná síla? l 3 Desky kondenzátoru o ploše m jsou ve vakuu ve vzdálenosti 5 mm Na kondenzátoru je napětí 10 4 V Stanovte kapacitu kondenzátoru, náboj každé desky, plošnou hustotu náboje a intenzitu pole mezi deskami [3,54 nf, 3, C, 1, Cm -, 10 6 Vm -1 ] Vypočtěte výslednou kapacitu, kterou dostaneme, připojíme-li paralelně ke kondenzátoru o kapacitě 1 pf dva kondenzátory o kapacitách 3 pf a 7 pf v sérii [3,1 pf]

13 Na bodový náboj Q = C umístěný v elektrickém poli působí ve vakuu síla 10-5 N Určete intenzitu elektrického pole v místě náboje Q a velikost náboje tvořícího pole, jsou-li oba náboje vzdáleny 05 m [10 3 vm -1, 5,610-8 C] Na elektron v homogenním elektrickém poli působí síla N Vypočtěte intenzitu elektrického pole a složku rychlosti elektronu ve směru intenzity pole, které dosáhne na dráze 9 cm, považujeme-li pohyb elektronu ve vakuu za rovnoměrně zrychlený Složka rychlosti elektronu ve směru intenzity pole se na počátku dráhy rovnala nule [31, Vm -1, 10 6 ms -1 ] Dva kondenzátory se stejnou kapacitou zapojíme seriově a pak paralelně Rozdíl v kapacitách obou kombinací je 3 µf Určete kapacitu těchto kondenzátorů [ µf] Vodičem délky 500 m a průřezu 6 mm prochází proud 6 A Jak velký je měrný odpor vodiče, je-li napětí na jeho koncích 14 V? [,810-8 Ωm] Dává-li baterie proud 3 A, je její svorkové napětí 4 V Při proudu 4 A klesne svorkové napětí na 0 V Určete a) vnější odpor v obou případech, b) vnitřní odpor baterie, c) elektromotorické napětí baterie [8 Ω, 5 Ω, 4 Ω, 36 V] Miliampérmetru, který má rozsah 100 ma a vnitřní odpor 9 Ω, máme použít k měření proudů do 3 A Stanovte odpor potřebného bočníku [0,1 Ω] Jak se změní odpor drátu, který při nazměněné hmotnosti 5krát prodloužíme? [Zvětší se 5 krát] Tři vodiče o odporech 7 Ω, 1 Ω a 4 Ω jsou zapojeny za sebou na napětí 8 V Vypočtěte proud, který protéká obvodem, a úbytek napětí na každém odporu Vnitřní odpor zdroje napětí zanedbáváme [0,4 A,,8 V, 8,4 V, 16,8 V] Dva vodiče mají při sériovém spojení celkový odpor 60 Ω a při paralelním spojení odpor 15 Ω Jak velké jsou odpory jednotlivých vodičů? [30 Ω] Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve středu kruhového vodiče s poloměrem 5 cm protékaného proudem 5 A [68 T, 50 Am -1 ] Jaký poloměr musí mít dlouhá cívka vinutá drátem o průměru 1 mm závit vedle závitu v jedné vrstvě, aby při průtoku proudu A byl magnetický indukční tok touto cívkou Wb? Pole uvnitř cívky pokládejte za homogenní [,13 cm]

14 Cívka se zanedbatelně malým ohmickým odporem při zapojení na střidavé napětí 0 V a frekvence 50 s -1 propouští proud 10 A Stanovte indukčnost cívky [70 mh] Kondenzátor o kapacitě F v sérii se solenoidem o indukčnosti H a odporu vinutí 30 ohmů je připojen na zdroj střídavého napětí 110 V frekvence 50 s -1 Stanovte proud v obvodu, napětí na kapacitě a napětí na indukčnosti [0,474 A, 189 V, 98 V] KMITÁNÍ A VLNĚNÍ Těleso hmotnosti 4 kg koná netlumený harmonický pohyb podle rovnice: y = 0 sin(05 π t) (m,s) Určete rychlost tělesa v čase t = T/4 Dále určete velikost síly, která působí na toto těleso při výchylce 01 m Rovnice kmitů je obecně y = A sin(ωt + φ) Vztah mezi kruhovou frekvencí a periodou je ω=π/t, v našem případě ω = 05 π, takže T = 4 s Rovnici pro rychlost dostaneme derivací rovnice pro výchylku: v = dy/dt = 01 π cos (05 π t) (ms -1,s) Dosazením za čas t = T/4 = 1s máme v = 01 π cos (05 π ) ms -1 = 0 ms -1 K tomuto výsledku jsme mohli dospět i pouhým uvážením toho, že počáteční fáze zadaných kmitů je nulová a ve čtvrtině periody bude tak těleso v bodě obratu (vratu) Hledanou sílu určíme pomocí druhého Newtonova zákona jeko součin hmotnosti a zrychlení, které získáme derivací rychlosti podle času a = dv/dt = -005 π sin(05 π t) = -05 π y (ms -,s) Máme tedy F = m a = 4 (-05) π 0,1 N = - 0,1 π N Velikost síly je F = 0,1 π N Těleso koná netlumený harmonický pohyb s rychlostí, která je dána rovnicí: v = 6 cos(3t) (m/s,s) Určete amplitudu výchylky Výchylku nalezneme integrací rychlosti: y = v dt = 6 cos(3t)dt = sin (3t) Ze srovnání s obecnou rovnicí harmonických kmitů y = A sin(ωt + φ) plyne A = m Příklady na procvičení: Vypočtěte celkovou energii harmonického pohybu malé kuličky o hmotnosti m = 00 g, je-li amplituda výchylky A = cm a frekvence f = 5 Hz [0,039 J] Určete amplitudu, fázový posuv a maximální velikost zrychlení harmonického pohybu hmotného bodu o frekvenci 15 Hz, jestliže v okamžiku t = 0 je výchylka bodu 5 cm a rychlost 0 ms -1 [5,43 cm, 67 o, 4,8 ms - ] Částice koná harmonický pohyb Jaké části celkové energie je rovna kinetická energie částice v okamžiku, kdy výchylka částice je rovna polovině amplitudy? [3/4 W]

15 Hmotný bod kmitá harmonicky s amplitudou A Při jaké výchylce je jeho kinetická energie rovna energii potenciální? [±A/ ] Výchylka bodu, který je ve vzdálenosti 40 mm od zdroje vlnění je v okamžiku t = 1/6 T rovna polovině amplitudy Určete vlnovou délku vlnění [0,48 m] Vlna s periodou 0,01 s se šíří rychlostí 340 m s -1 v lineární bodové řadě Určete vlnovou délku vlnění a rozdíl fází výchylky ve dvou bodech řady, které jsou od sebe vzdáleny 1,7 m [3,4 m, π] GEOMETRICKÁ A FYZIKÁLNÍ OPTIKA V jaké vzdálenosti od tváře je třeba držet duté zrcadlo s ohniskovou vzdáleností 50 cm, aby obraz tváře byl pětinásobně zvětšený? Označíme si ohniskovou vzdálenost f = 0,5 m, zvětšení Z = 5 a hledaná vzdálenost je a Vyjdeme ze vztahu pro příčné zvětšení a ze zobrazovací rovnice zrcadla Vyloučíme polohu obrazu a tak, že ji vyjádříme ze zobrazovací rovnice zrcadla: a f f a = = a = a f a a f a a f a dosadíme do rovnice pro zvětšení: f Z =, a f Z této rovnice vyjádříme hledanou vzdálenost a, pak dosadíme konkrétní hodnoty: f ( Z 1) 0,5 (5 1) a = = = 0,4 m Z 5 Duté kulové zrcadlo je třeba umístit 0,4 m od tváře Tenká čočka zobrazí předmět vzdálený 0,75 m od čočky do vzdálenosti 0,35 za ní Vypočtěte ohniskovou vzdálenost čočky Jedná se o klasický případ použití čočkové rovnice zobrazovací rovnice tenké čočky + = a a f V souladu se znaménkovou konvencí jsou vzdálenosti předmětu a a vzdálenost obrazu a kladné Z textu vyplývá, že se jedná o spojnou čočku Dosadíme tedy do zobrazovací rovnice: = a z ní vypočítáme ohniskovou vzdálenost f = 0,4m 0,75 0,35 f Příklady na procvičení: Do jaké vzdálenosti před konkávní zrcadlo o ohniskové vzdálenosti f je třeba postavit předmět, aby vznikl obraz a) čtyřikrát větší, převrácený b) čtyřikrát větší, přímý

16 c) čtyřikrát menší, převrácený? [1,5 f, 0,75 f, 5 f] Na vrstvu oleje o tlouštce 10-7 m, která je na vodě o indexu lomu 1,33 dopadá kolmo bílé světlo Která barva v odraženém světle vyhasne a která bude nejsilněji odražena, je-li rychlost světla v oleji 10 8 ms -1? [400 nm, 600 nm] Dva koherentní červené paprsky o vlnové délce 07 µm se setkají v jednom bodě Jejich dráhový rozdíl je 035 mm Nastane maximum nebo minimum? [maximum] Předmět vysoký 1 cm je umístěný 30 cm před spojkou, jejíž ohnisková vzdálenost je 0 cm Určete vzdálenost obrazu od spojky a jeho zvětšení [60 cm, -] Před tenkou spojku s ohniskovou vzdáleností 0,0 m umístíme předmět ve vzdálenosti 0,5 m Určete, v jaké vzdálenosti se vytvoří obraz [100 cm]

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ELEKTRICKÝ NÁBOJ A COULOMBŮV ZÁKON 1) Dvě malé kuličky, z nichž

Více

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník TUHÉ TĚLESO Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Tuhé těleso Tuhé těleso je ideální těleso, jehož objem ani tvar se účinkem libovolně velkých sil nemění. Pohyb tuhého tělesa: posuvný

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 1. Tuhý drát ohnutý do půlkružnice o poloměru a se rovnoměrně otáčí s úhlovou frekvencí ω v homogenním magnetickém poli o indukci

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má

Více

Přípravný kurz - příklady

Přípravný kurz - příklady Přípravný kurz - příklady 1. Cyklista ujel první čtvrtinu cesty rychlostí v 1, další tři čtvrtiny pak rychlostí 20 km/hod, průměrná rychlost na celé dráze byla16 km/hod, jaká byla průměrná rychlost v první

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 45 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 20 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je

Více

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Určete hmotnostní průtok vody (pokud otvor budeme považovat za malý), která vytéká z válcové nádoby s průměrem

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

hmotný bod je model tělesa, nemá tvar ani rozměr, ale má hmotnost tuhé těleso nepodléhá deformacím, pevné těleso ano

hmotný bod je model tělesa, nemá tvar ani rozměr, ale má hmotnost tuhé těleso nepodléhá deformacím, pevné těleso ano Tuhé těleso, hmotný bod, počet stupňů volnosti hmotný bod je model tělesa, nemá tvar ani rozměr, ale má hmotnost tuhé těleso nepodléhá deformacím, pevné těleso ano Stupně volnosti konstanta určující nejmenší

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník ELEKTROSTATIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník Elektrický náboj Dva druhy: kladný a záporný. Elektricky nabitá tělesa. Elektroskop a elektrometr. Vodiče a nevodiče

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Okamžitý výkon P. Potenciální energie E p (x, y, z) E = x E = E = y. F y. F x. F z

Okamžitý výkon P. Potenciální energie E p (x, y, z) E = x E = E = y. F y. F x. F z 5. Práce a energie 5.1. Základní poznatky Práce W jestliže se hmotný bod pohybuje po trajektorii mezi body (1) a (), je práce definována křivkovým integrálem W = () () () F dr = Fx dx + Fy dy + (1) r r

Více

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

1 Tuhé těleso a jeho pohyb 1 Tuhé těleso a jeho pohyb Tuhé těleso (TT) působením vnějších sil se nemění jeho tvar ani objem nedochází k jeho deformaci neuvažuje se jeho částicová struktura, těleso považujeme za tzv. kontinuum spojité

Více

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol ÚLOHY

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II Sbírka příkladů pro ekonomické obory kombinovaného studia Dopravní fakulty Jana Pernera (PZF2K)

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Magnetické pole Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Stacionární magnetické pole Pilinový obrazec magnetického pole tyčového magnetu Stacionární magnetické pole

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentká, 6 7 Liberec POŽADAVKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z FYZIKY Akademický rok: 0/0 Fakulta mechatroniky Studijní obor: Nanomateriály Tématické okruhy. Kinematika

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

1 Rozdělení mechaniky a její náplň

1 Rozdělení mechaniky a její náplň 1 Rozdělení mechaniky a její náplň Mechanika je nauka o rovnováze a pohybu hmotných útvarů pohybujících se rychlostí podstatně menší, než je rychlost světla (v c). Vlastnosti skutečných hmotných útvarů

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Magnetické pole Vytváří se okolo trvalého magnetu. Magnetické pole vodiče Na základě experimentů bylo

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Magnetická síla a moment sil

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Magnetická síla a moment sil ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Magnetická síla a moment sil Peter Dourmashkin MIT 006, překlad: Jan Pacák (007) Obsah 6. MAGNETICKÁ SÍLA A MOMENT SIL 3 6.1 ÚKOLY 3 ÚLOHA 1: HMOTNOSTNÍ

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamika zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojmem dynamiky je síla Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony Síla se projevuje vždy při

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

Více

Hydromechanické procesy Hydrostatika

Hydromechanické procesy Hydrostatika Hydromechanické procesy Hydrostatika M. Jahoda Hydrostatika 2 Hydrostatika se zabývá chováním tekutin, které se vzhledem k ohraničujícímu prostoru nepohybují - objem tekutiny bude v klidu, pokud výslednice

Více

Elektromagnetický oscilátor

Elektromagnetický oscilátor Elektromagnetický oscilátor Již jsme poznali kmitání mechanického oscilátoru (závaží na pružině) - potenciální energie pružnosti se přeměňuje na kinetickou energii a naopak. T =2 m k Nejjednodušší elektromagnetický

Více

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? MECHANICKÁ PRÁCE 1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? l = s = 6 cm = 6 10 2 m F = 120 N W =? (J) W = F. s W = 6 10 2 120 = 7,2 W = 7,2 J

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákon Relativnost klidu a pohybu, klasifikace pohybů z hlediska

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE ELEKTRICKÝ NÁBOJ ELEKTRICKÉ POLE 1. Elektrický náboj, elektrická síla Elektrické pole je prostor v okolí nabitých těles nebo částic. Jako jiné druhy polí je to způsob existence hmoty. Elektrický náboj

Více

Archimédův zákon, vztlaková síla

Archimédův zákon, vztlaková síla Variace 1 Archimédův zákon, vztlaková síla Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vztlaková síla,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II Sbírka příkladů pro studijní obory DMML, TŘD, MMLS a AID prezenčního studia DFJP RNDr Jan Z a j í c, CSc, 2006 I G r

Více

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok: Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok: 1) Trajektorie, dráha, dráha 2) Rychlost 3) Zrychlení 4) Intenzita 5) Práce, výkon 6) Energie 7) Částice a vlny; dualita 8) Síla 9) Náboj 10) Proudění,

Více

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj 1 2 3 4 5 6 7 8 Jakou maximální rychlostí může projíždět automobil zatáčku (o poloměru 50 m) tak, aby se navylila voda z nádoby (hrnec válec o poloměru

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část SEZNAM TÉMAT: Kinematika hmotného bodu mechanický pohyb, relativnost pohybu a klidu, vztažná soustava hmotný bod, trajektorie, dráha klasifikace pohybů průměrná a okamžitá rychlost rovnoměrný a rovnoměrně

Více

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika Vlastnosti kapalných látek nemají vlastní tvar, mění tvar podle nádoby jsou tekuté, dají se přelévat jejich povrch je vodorovný se Zemí jsou téměř nestlačitelné

Více

Příklady: 22. Elektrický náboj

Příklady: 22. Elektrický náboj Příklady: 22. Elektrický náboj 1. V krystalové struktuře chloridu cesného CsCl tvoří ionty Cs + vrcholy krychle a iont Cl leží v jejím středu (viz obrázek 1). Délka hrany krychle je 0,40 nm. Každému z

Více

Rezonanční elektromotor II

Rezonanční elektromotor II - 1 - Rezonanční elektromotor II Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku dále rozvineme a zpřesníme myšlenku rezonančního elektromotoru. Nejdříve se zamyslíme nad vhodnou konstrukcí elektromotoru. Z

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

2.1 2.2. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

2.1 2.2. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST FYM0D11C0T01 Maximální bodové hodnocení: 45 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 20 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vlastnosti molekul kapalin V neustálém pohybu Ve stejných vzdálenostech, nejsou ale vázány Působí na sebe silami: odpudivé x přitažlivé Vlastnosti kapalin

Více

Kinetická teorie ideálního plynu

Kinetická teorie ideálního plynu Přednáška 10 Kinetická teorie ideálního plynu 10.1 Postuláty kinetické teorie Narozdíl od termodynamiky kinetická teorie odvozuje makroskopické vlastnosti látek (např. tlak, teplotu, vnitřní energii) na

Více

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5 Obsah 1 Tekutiny 1 2 Tlak 2 2.1 Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou.............. 3 2.2 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4 2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = =

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = = MECHANIKA TEKUTIN I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tekutiny zahrnují kapaliny a plyny. Společnou vlastností tekutin je, že částice mohou být snadno od sebe odděleny (nemají vlastní

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Gymnázium G Hranice Test

Více

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep (1) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 8,1 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 158 N. Jakou práci

Více

Řešení úloh 1. kola 49. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie C

Řešení úloh 1. kola 49. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie C Řešení úloh. kola 49. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie C Autořiúloh:J.Jírů(),P.Šedivý(2,3,4,5,6),I.VolfaM.Jarešová(7)..Označme v 0souřadnicirychlostikuličkyohmotnosti3mbezprostředněpředrázem a v

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů Mechanika tekutin Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů Vlastnosti kapalin a plynů Tekutiny = kapaliny + plyny Ideální kapalina - dokonale tekutá - bez vnitřního tření - zcela

Více

Fyzika kapalin. Hydrostatický tlak. ρ. (6.1) Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné.

Fyzika kapalin. Hydrostatický tlak. ρ. (6.1) Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné. Fyzika kapalin Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné. Plyny nemají stálý tvar ani stálý objem, jsou velmi snadno stlačitelné. Tekutina je společný název pro kapaliny

Více

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB Dynamika rotačního pohybu hmotného bodu kolem pevné osy - při rotační pohybu hmotného bodu kolem stálé osy stálými otáčkami kolem pevné osy (pak hovoříme o rovnoměrném rotačním pohybu)

Více

Magnetické pole - stacionární

Magnetické pole - stacionární Magnetické pole - stacionární magnetické pole, jehož charakteristické veličiny se s časem nemění kolem vodiče s elektrickým polem je magnetické pole Magnetické indukční čáry Uzavřené orientované křivky,

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Nestacionární magnetické pole Vektor magnetické indukce v čase mění směr nebo velikost. a. nepohybující

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Elektronika ve fyzikálním experimentu Elektronika ve fyzikálním experimentu Josef Lazar Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i. E-mail: joe@isibrno.cz www: http://www.isibrno.cz/~joe/elektronika/ Elektrický obvod Analogie s kapalinou Základními

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ ZE ZÁKLADŮ FYZIKY

SBÍRKA PŘÍKLADŮ ZE ZÁKLADŮ FYZIKY VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE FAKULTA CHEMICKO-INŽENÝRSKÁ SBÍRKA PŘÍKLADŮ ZE ZÁKLADŮ FYZIKY Doc. Ing. Jaroslav Hofmann, CSc. PRAHA 009 Hofmann J.: Sbírka příkladů ze Základů fyziky VŠCHT

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Znáš pojmy A. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Tenká spojka při zobrazování stačí k popisu zavést pouze ohniskovou vzdálenost a její střed. Znaménková

Více

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1. Mechanika 1. 3. Newtonovy zákony 1 Autor: Jazyk: Aleš Trojánek čeština

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? FYZIKA na LF MU cvičná 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. kandela, sekunda, kilogram, joule B. metr, joule, kalorie, newton C. sekunda,

Více

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium V řešení číslujte úlohy tak, jak jsou číslovány v zadání. U všech úloh uveďte stručné zdůvodnění. Vyřešené úlohy zašlete elektronicky

Více

SEMINÁŘ Z FYZIKY 2 22

SEMINÁŘ Z FYZIKY 2 22 SEMINÁŘ Z FYZIKY 2 22-1- 1. ELEKTROSTTIK 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Na skleněné tyči třené kůží vznikl kladný náboj 80 nc. Kolik elektronů přešlo z tyče na kůži? Jak se změní při tomto ději hmotnost skleněné

Více

4. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 4.1 ELEKTROSTATICKÉ POLE

4. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 4.1 ELEKTROSTATICKÉ POLE 4 ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 41 ELEKTROSTATICKÉ POLE Náboj Každý náboj je celistvým násobkem elementárního náboje: kde a je celé číslo Coulombův zákon Mezi dvěma náboji působí elektrostatická síla dána vztahem:

Více

Magnetické pole drátu ve tvaru V

Magnetické pole drátu ve tvaru V Magnetické pole drátu ve tvaru V K prvním úspěchům získaným Ampèrem při využívání magnetických jevů patří výpočet indukce magnetického pole B, vytvořeného elektrickým proudem procházejícím vodiči. Srovnáme

Více

Příklad 1. Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ p 1 = p 2 F 1 = F 2 S 1 S 2.

Příklad 1. Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ p 1 = p 2 F 1 = F 2 S 1 S 2. VII Mechanika kapalin a plynů Příklady označené symbolem( ) jsou obtížnější Příklad 1 Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ Stručné řešení:

Více

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S.

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S. ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE Dva Faradayovy pokusy odpovídají na otázku zda může vzniknout elektrický proud vlivem magnetického pole Pohyb tyčového magnetu k (od) vodivé smyčce s měřidlem, nebo smyčkou k

Více

elektrický náboj elektrické pole

elektrický náboj elektrické pole elektrický náboj a elektrické pole Charles-Augustin de Coulomb elektrický náboj a jeho vlastnosti Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Více

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

FYZIKA II Otázky ke zkoušce FYZIKA II Otázky ke zkoušce 1. Formy fyzikálního pohybu. Hmotný bod, trajektorie, dráha, zákon pohybu, vztažná soustava. Pohyb hmotného bodu podél přímky: vektor posunutí, rychlost posunutí, okamžitá rychlost,

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

Mechanické kmitání (oscilace)

Mechanické kmitání (oscilace) Mechanické kmitání (oscilace) pohyb, při kterém se těleso střídavě vychyluje v různých směrech od rovnovážné polohy př. kyvadlo Příklady kmitavých pohybů kyvadlo v pendlovkách struna hudebního nástroje

Více

MECHANIKA HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA Implementace ŠVP

MECHANIKA HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA Implementace ŠVP Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MECHANIKA HYDROTATIKA A AEROTATIKA Implementace ŠVP

Více

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce FYZIKA II Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce Osnova přednášky tenká cívka, velmi dlouhý solenoid, toroid magnetické pole na ose proudové smyčky

Více

Variace. Mechanika kapalin

Variace. Mechanika kapalin Variace 1 Mechanika kapalin Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Pascalův zákon, mechanické vlastnosti

Více

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU Úloha č 5 MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU ÚKOL MĚŘENÍ: Určete moment setrvačnosti ruhové a obdélníové desy vzhledem jednotlivým osám z doby yvu Vypočtěte moment setrvačnosti ruhové a obdélníové

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ Z FYZIKY

SBORNÍK PŘÍKLADŮ Z FYZIKY SBORNÍK PŘÍKLADŮ Z FYZIKY 1 OBSAH MECHANIKA...4 Jednotky, převody a základní vztahy...4 Pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený...7 Pády, vrhy... 1 Pohyb otáčivý... 16 Hybnost... 18 Energie, práce výkon...

Více

= cos sin = sin + cos = 1, = 6 = 9. 6 sin 9. = 1 cos 9. = 1 sin 9. + 6 cos 9 = 1 0,939692621 6 ( 0,342020143) = 1 ( 0,342020143) + 6 0,939692621

= cos sin = sin + cos = 1, = 6 = 9. 6 sin 9. = 1 cos 9. = 1 sin 9. + 6 cos 9 = 1 0,939692621 6 ( 0,342020143) = 1 ( 0,342020143) + 6 0,939692621 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MA+ULA ČÁST Příklad Bod má vůči souřadné soustavě souřadnice uvedené níže. Vypočtěte jeho souřadnice vzhledem k soustavě, která je vůči otočená dle zadání uvedeného níže. Výsledky zaokrouhlete

Více