Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19"

Transkript

1 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

2 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 A. Údaje o zaízení, charakteristika školy Pedmt vymezení : Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Adresa školy : Kollárova 19, Karlovy Vary, PS Telefon / fax : / Typ školy : úplná základní Zizovatel : Msto Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary Právní forma : píspvková organizace od IO : Kapacita : základní školy 650 žák (naplnnost 82,8 %) školní družiny 150 dtí (naplnnost 100 %) školní jídelna 600 strávník (naplnnost 96,7 %) Internetová adresa školy: editelka školy : Mgr. Monika Preková, telefon / ová adresa : Zástupkyn : Ing. Alena Štrbová statutární zástupkyn, 2. stupe Mgr. Soa Patrochová zástupkyn, 1. stupe Telefon: Ekonomka školy : Ing. Ivana Sittová, telefon / Výchovný poradce : Mgr. Barbora Dulavová konzultace s rodii ve stedu od hodin Telefon: Souásti školy : školní jídelna a školní družina 2

3 Vedoucí školní jídelny : Miloslava Bendová Telefon ŠJ : / Vedoucí vychovatelka : Jitka Rentková Telefon ŠD : Údaje o škole ke dni : 1. Tídy : a) na 1. stupni je 15 tíd : v 1. až 5. roníku po 3 tídách b) na 2. stupni je 8 tíd : v 6. až 9. roníku po 2 tídách c) ve školní družin je 6 oddlení Škola má celkem : 23 tíd a 6 oddlení školní družiny 2. Žáci : 1. stupe 337 žák : z toho 178 dívek a 159 chlapc 2. stupe 202 žák : z toho 91 dívek a 111chlapc školní družina : 150 žák Celkem 539 žák : 269 dívek a 270 chlapc Prmrný poet žák na jednu tídu je 23,4. Do školy dojíždjí žáci z : Beova, Hájku, Pily, Žalmanova, Jenišova, Bezové, Kyselky, Bochova, Chodova, Dalovic, Andlské Hory, Kolové a Toužimi. Kapacita školy : 650 žák Skutené využití školy : 82,9 % 3. Areál školy : Areál školy tvoí ti budovy, vzájemn propojené, tvrtá samostatná je budova školní jídelny a školní družiny. Pavilon prvního stupn s 11 uebnami, jedna z nich je odborná uebna hudební výchovy s interaktivní tabulí. Pavilon druhého stupn s 22 uebnami, z nich je 10 odborných pracoven (Ch, P, Z, Hv, dv dílny kovodílna a devodílna, uebna informatiky s 15 PC sestavami, uebna vaení, uebna výtvarné výchovy). Po rekonstrukci je uebna fyziky s 25 PC sestavami s LCD monitory, která je zárove využívána jako multimediální uebna. Ob poítaové uebny jsou pipojeny k internetu. Pavilon tlocvien. Ve škole jsou žákm k dispozici dv tlocviny ( 229,4m 2, 306,5m 2 ). Tlocviny jsou vybaveny standardn žebiny, koše na košíkovou, kruhy, šplhadla, švédské bedny, kozy, žínnky, laviky. Náadí je umístno v uzamených náaovnách. 3

4 Samostatná je budova školní jídelny a školní družiny, v jejím prvním poschodí je umístno 6 oddlení školní družiny. K areálu školy patí i školní hišt s umlým povrchem - sportovní areál Amos, který byl dne 8. íjna 2004 slavnostn škole pedán k užívání. V odpoledních hodinách je hišt využíváno veejností. V tomto školním roce celá škola oslavila 9. íjna druhé výroí otevení híšt Sportovním dnem. Ve sportovním areálu jsou k dispozici následující sportovní zaízení: a) atletický ovál (povrch POLYTAN) b) víceúelová hišt ve vnitním oblouku atletického oválu (povrch POLYTAN) lze kombinovat sporty : 2x košíková, 3x odbíjená s využitím též pro nohejbal, 1x tenisový kurt,1x kopaná c) tenisový kurt (povrch POLYTAN) d) doskoišt pro skok daleký a trojskok e) technický sektor pro vrh koulí (povrch pískový), možnost využití pro petanque f) cviná tenisová stna (povrch POLYTAN) g) hišt pro odbíjenou s využitím pro nohejbal. 3. Profilace školy : Od školního roku 2003/2004 má škola profilaci na matematiku a pírodovdné pedmty. Ve školním roce 2006/2007 jsme oteveli další 6.A - tídu s rozšíenou výukou matematiky a pírodovdných pedmt. Žáci do tídy byli vybíráni na základ výsledku testu, který probhl na pelomu kvtna a ervna. Tída 6.B je zamena na informatiku nebo na tlesnou výchovu, oba pedmty mají žáci jako jednohodinové volitelné pedmty - informatika a sportovní aktivity. V dalších ronících je rozvoj individuálních zájm žák uskuteován ve volitelných pedmtech již od 6. tídy. Nabídka zahrnuje : informatiku, cviení z matematiky, seminá z djepisu,, sportovní aktivity, seminá z psychologie, základy ruského jazyka, základy ekologie. 5. Spádovost školy: Ulice a námstí: Anglická Baarova Blahoslavova Boženy Nmcové echova Drahomíino nábeží Mozartova nábeží Jana Palacha námstí Emy Destinové námstí Karla Sabiny námstí Václava ezáe Národní 4

5 Dalovická Foerstrova F.X. Šaldy Gagarinova Havlíkova Hbitovní Chodská I.P.Pavlova Jasmínová Jatení Jiráskova Jungmannova Karla apka Kollárova Koptova Krokova Kvapilova Kvtinová Kpt. Nálepky Lidická Lomená Maarská Mánesova Mattoniho nábeží Na Výšin Ondíkova Pod Tvrzí Polská Prašná Píkopní Rumunská S.K. Neumanna Slunení Sportovní Stará Kysibelská Švermova Táborská Teplárenská - ást U Trati -Dalovická Úvalská Viktora Huga Vítzná Vrchlického Východní Waldertova Zbrojnická 5. kvtna 6. Spolupráce s rodii žák školy : Na škole pracuje výbor SRPdŠ, který se schází s editelkou školy minimáln dvakrát ron a eší aktuální otázky vzniklé provozem školy. SRPdŠ pispívá svým finanním fondem na dovybavení školy pomckami, na kulturní akce, LVZ, vybavení ŠD, byly zakoupeny sportovní dresy s logem školy, rodie zakoupili keramickou pec, ozvuovací aparaturu. V loském roce zakoupili nové dresy pro reprezentanty 1. stupn a hlavn pispli k vybudování multimediální uebny nákupem 5 poítaových sestav. Ve spolupráci s rodii se uskutenila Vánoní diskotéka. Den ped pedáním vysvdení se konala tradiní Letní párty 9. roník v restauraci Poštovní dvr. Rodie spolupracovali na modernizaci školy i v letošním roce, na konci školního roku došlo ve spolupráci s výborem SRPdŠ k zakoupení nové interaktivní tabule do uebny cizích jazyk. Spolupráce s rodii je velice dobrá. 7. Spolupráce se školskou radou : 5

6 V prbhu íjna 2005 došlo k volb len školské rady dle volebního ádu, který stanovil zizovatel. Školská rada je tvoena 6 leny, dva byli zvoleni z pedagogického sboru, dva ze zákonných zástupc žák školy a zbývající dva stanovil zizovatel. Úvodní jednání rady, na kterém byl stanoven jednací ád a zvolen pedseda, se uskutenilo 7. ledna lenové rady se scházejí k jednání dvakrát za školní rok, schvalují školní ád a pravidla hodnocení vzdlávání žák. B. Vzdlávací program, profilace školy Ve školním roce 2006/2007 se v roníku vyuovalo podle vzdlávacího programu: Základní škola (j.: 16847/96-2), ve tídách 6.A, 7.A, 8.A a 9.A podle vzdlávacího programu : Základní škola rozšíená výuka matematiky a pírodovdných pedmt (j. : 21968/96-22). vzdlávací program poet tíd poet žák základní škola ZŠ rozšíená výuka matem Rozdlení povinn volitelných pedmt pro jednotlivé roníky : 6. roník Informatika (6.AB) Sportovní aktivity (6.B) 7. roník Informatika (7.B) Seminá z djepisu (7.A) Sportovní aktivity (7.B) Cviení z matematiky (7.B) 8.roník - Informatika (8.B) Sportovní aktivity (8.B) 9. roník Základy ruského jazyka (9.B) Základy ekologie (9.B) Seminá z psychologie (9.B) Škola nabízí svým žákm takové volitelné pedmty, které rozvíjejí jejich klíové kompetence, vdomosti a dovednosti, a proto jsou žáci na stedních školách úspšní. Pesto má škola zájem, aby žáci vycházející ze školy mli vdomosti srovnatelné se žáky víceletých gymnázií a aby ti nejschopnjší neodcházeli v pátém roníku. Snaží se, aby se talentovaní a studijn založení 6

7 žáci pln rozvinuli a byli motivováni pro celoživotní vzdlávání, a proto každoron otvírá tídy s rozšíenou výukou matematiky a pírodovdných pedmt. Projekty : a ) V únoru 2007 jsme zahájili práci na projektu s názvem Vytvoení e-learningového portálu, rozvoj klíových kompetencí žák, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpotem eské republiky. Cílem projektu je vytvoit e- learningové prostedí pro žáky školy a vybavit je dovedností samostudia, pipravit je k celoživotnímu vzdlávání. E-learning je efektivní využívání informaních technologií v procesu výuky. Projekt byl zahájen vzdláváním uitel v ovládání poítaového programu Moodle. Z prostedk projektu bylo zakoupeno 10 poítaových sestav, odborná literatura, digitální fotoaparát a kamera. Základní škola jedna z mála škol, která uplatuje e-learning pi výuce svých žák. b ) Zdravé zuby do výukového programu pée o chrup je zapojen 1. stupe. Program realizujeme šestým rokem. Každý žák obdrží kartiku, kterou nechá potvrdit u svého zubae pi preventivní prohlídce a zašle na uvedenou adresu. Tím se zaazuje do soutže. Každá tída dostane výukový dvojlist, kde se zábavnou formou pouí o zubech. Uitelé témata mohou nastudovat v metodickém materiálu. Výuka probíhá ve vhodných kapitolách prvouky a pírodovdy.v celorepublikové soutži se naše škola umístila na pkném míst. c ) V rámci evaluace vzdlávání jsme se zapojili do projektu Hodnocení výsledk vzdlávání žák 9. tíd a žák 5. tíd, který se uskutenil ve spolupráci MŠMT s Centrem pro zjiš ování výsledk vzdlávání (CERMAT). Žáci obdrželi certifikát, ve kterém byly graficky a procentuáln zhodnoceny jejich studijní výsledky v rámci školy, kraje a republiky. Vyhodnocení obdržel každý žák formou grafu, v procentuelním porovnání byli naši žáci nad prmrem Karlovarského kraje. d ) Žáci 8. roníku se zapojili do mezinárodního vzdlávacího výzkumu TIMSS (= mezinárodní výzkum trend matematického a pírodovdného vzdlávání), kterého se zúastnilo asi 60 zemí svta. V eské republice probhl výzkum na 150 školách. Všechny zúastnné školy obdrží podrobnou zprávu o svých výsledcích pravdpodobn na konci kalendáního roku. e ) Žáci 7. tíd se zúastnili projektu STZŠ (=Srovnávací testování pro žáky základních škol a víceletých gymnázií), který garantovala spolenost Scio 7

8 a byla zamena na klíové kompetence žák. Výsledky byly zpracovány jako analytické zprávy pro školu a souástí byly jmenovité výsledkové listy pro každého žáka. f ) Zákonní zástupci žák, žáci a uitelé vetn vedení školy se zúastnili projektu Mapa školy (= dotazníkové šetení spolenosti Scio), který byl zamen na vzájemné vztahy, postoje, názory na výuku, prostedí školy a také na pedstavy o dalším zamení školy. Umožnilo škole získat kvalitní podklady pro tvorbu vlastního hodnocení. g ) Od zaátku školního roku pracuje na naší škole skupina Jakomáek, kterou tvoili pevážn žáci 8.A tídy (letošní 9.A). Mezi školou a Mateským centrem - Karlovy Vary byla uzavena smlouva o spolupráci a vzájemném partnerství. Žáci pomáhali vyrábt didaktické pomcky, zajiš ovali nkteré víkendové akce Mateského centra, navštvovali malé dti v rámci kurzu,,poprvé bez mámy. V záí žáci pomáhali pi organizaci Karlovarských slavností, které se konaly ped hotelem Thermál. V íjnu žáci absolvovali v MC pednášku s psychologem a také se podíleli na Veejné sbírce na podporu neziskových organizací v Karlovarském kraji. Do konce roku stihl Jakomáek pomoci pi organizaci dtské burzy a Halloweenu. Nejvýznamnjší akce probhla v beznu 2007, kdy naši žáci zaštítili celostátn konanou akci pod názvem Kesadlo, kde se udílí cena lidem, kteí svou obtavou inností pomáhají druhým bez nároku na odmnu. Mezi nominované se zaadil i náš Jakomáek. Byl to obrovský úspch. Krom mnoha akcí, které ješt probhly do konce školního roku, se vrcholem stala Bambiriáda, rovnž probíhající celorepublikov. h ) Škola je lenem sít škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (= Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), která usiluje o zaazení environmentální výchovy do výuky a života školy. j ) V roce 2006 byla škola úspšným ešitelem projekt v rámci informaní politiky SIPVZ. Na prvním stupni byl realizován projekt pro žáky prvního stupn: Máme rádi matematiku. Projektem bylo metodicky zpracováno využití moderní informaní techniky v pedmtu matematika a byly vytvoeny výukové materiály pro implementaci dotykové tabule do výuky. Zavedením moderní techniky bylo podstatn zkvalitnno vzdlávání našich malých dtí. Na druhém stupni byl ešen projekt Internet jako zdroj informací pro výuku zempisu. Uitelé vytvoili webovou stránku pedmtu zempisu. V rámci projektu byla zakoupena PC sestava s dataprojektorem a interaktivním ukazovátkem. Výuka žák tak byla obohacena o získávání poznatk z internetu. 8

9 Na škole byl ešen projekt Vytvoení informaního systému školy, projekt byl pln vytvoen, pesto stále naráží na systémové obtíže, které jsou prbžn ešeny. C. Údaje o zamstnancích 1. Ve škole pracovalo 40 uitel, z nichž 13 mlo zkrácený úvazek. Na 1. stupni vyuovalo celkem 19 uitelek, z tohoto potu 16 vetn ZŠ zajiš ovalo výuku ve tídách. S integrovanými žáky pracovaly 3 vychovatelky, které jsou proškolené jako asistentky pro SPU. Z uvedeného celkového potu uitelek mly 4 zkrácený úvazek. Na prvním stupni byla 87,5 % kvalifikovanost. Na 2. stupni pracovalo 20 uitel vetn Š a ZŠ, z nichž 9 mlo úvazek zkrácený. Požadovanou kvalifikaci nemlo 5 uitel, tj. kvalifikovanost byla 75 %. Ve školní družin pracovalo v šesti oddleních 6 vychovatelek s požadovanou kvalifikaci. Krom vedoucí vychovatelky všechny mly zkrácený úvazek. Pepotený poet pedagogických pracovník inil k ,4. Uitelé 31,3 a vychovatelky 5,1. Na škole nepracoval asistent pedagoga. pracovníci fyzické osoby k pepotení pracovníci k fyzické osoby k pepotení pracovníci k pedagogití 40 36, ,4 nepedagogití 17 15, ,1 celkem 57 51, ,5 2. Ekonomika školy je ízena ekonomkou školy, která vede celý provozní úsek. Pracuje s úvazkem 0,875. Zajiš uje celou úetní agendu školy, spravuje rozpoet školy - provozní píspvek, hospodaení s fondy a mzdové prostedky, vede úetní agendu projekt realizovaných školou. Krom zpracování úetní agendy hlavní innosti školy zabezpeuje zútování doplkové innosti. 3. Mzdová agenda je zajiš ována smluvn na živnostenský list v rozsahu dohodnutém mandátní smlouvou. 4. Ve školní jídeln pracuje 7 zamstnanc vetn vedoucí školní jídelny. Pepotený poet pracovník ve ŠJ je 7,00. Dále na škole pracuje školník s plným úvazkem, který v objektu školy bydlí a v dob mimo provoz školy zajiš uje její ostrahu. Dohlíží rovnž na práci 7 uklízeek. Od

10 pracuje jako údržbá v rozsahu dohodnutém mandátní smlouvou. Uklizeky pracují na 0,75 úvazek, úvazek úseku úklidu tlocvien je ásten hrazen z doplkové innosti. Pepotený poet pracovnic úklidu je 5,25. Servisní práce pro školu zajiš uje sekretáka hospodáka, pracující s úvazkem 1,00. D. Údaje o žácích Vycházející žáci, nov zaazení žáci do 1. tídy, žáci budoucích 1. tíd v dalším školním roce, nové tídy se specializací, integrovaní žáci, minimální preventivní program, výchovné poradenství 1) Vycházející žáci Z 9. tíd bylo pijato: gymnázia. 18 žák lycea. 9 žák SŠ, SOŠ 19 žák SOU, OU.. 6 žák nezaazen. 1 žák celkem 51 žák Z 5. tíd pijato: gymnázium 14 žák Celkem vychází 51 žák z 9. tíd a žádný žák z tíd. Z dvodu dlouhodobého pobytu v zahranií nebyl zaazen do pijímacího ízení 1 žák. Do prim Prvního eského gymnázia v Karlových Varech bylo pijato celkem 14 žák. 2) Žáci 1. tídy ve školním roce 2006/2007 Oteveli jsme 3 první tídy s potem žák 76. Ve tídách 1.B a 1.C probíhala výuka eského jazyka genetickou metodou. Dvma žákm byl na žádost rodi udlen dodatený odklad. školní rok 2005/ 2006 školní rok 2006/2007 poet žák v 1. tídách poet žák pi zápisu poet odklad dodatený odklad 1 2 3) Výsledky zápisu do 1. tíd pro školní rok 2007/2008 K zápisu se dostavilo 73 dtí, na základ žádosti rodi s doporuením PPP a lékae bylo udleno 16 odklad. 10

11 Dne 1. záí 2007 budou oteveny 3 první tídy se 64 žáky. 4) Tídy se zamením na matematiku, informatiku a cizí jazyky 6.A tída s rozšíenou výukou matematiky a pírodovdných pedmt 6.B tída se zamením na informatiku nebo sportovní aktivity (žáci jsou ve tíd rozdleni na dv skupiny, jedna skupina má informatiku a druhá sportovní aktivity). 7.A tída s rozšíenou výukou matematiky a pírodovdných pedmt 7.B tída se zamením na informatiku nebo sportovní aktivity (žáci jsou ve tíd rozdleni na dv skupiny, jedna skupina má informatiku a druhá sportovní aktivity). 8.A tída s rozšíenou výukou matematiky a pírodovdných pedmt 8.B tída se zamením na informatiku nebo sportovní aktivity (žáci jsou ve tíd rozdleni na dv skupiny, jedna skupina má informatiku a druhá sportovní aktivity). 9.A tída s rozšíenou výukou matematiky a pírodovdných pedmt 9.B tída se zamením na cizí jazyk (žáci jsou ve tíd rozdleni na dv skupiny, jedna skupina má základy ekologie a druhá volitelný pedmt ruský jazyk). 5) Integrovaní žáci Veškerá innost s žáky majícími vývojovou poruchu uení je realizována v tsné spolupráci s PPP v Karlových Varech. Všichni integrovaní žáci jsou zaazeni do bžných tíd. Žák bylo na konci záí 12 a v prbhu školního roku poet vzrostl na 20. Pro práci s nimi mají vyuující vypracovány individuální plány. V nápravných skupinách s tmito dtmi pracují vyškolené vychovatelky ŠD ve zvláštních samostatných hodinách. Je navázána úzká spolupráce s rodinou. Využíváno je slovní hodnocení žák. V prbhu školního roku nepestoupil žádný žák 1. stupn do Základní školy pro žáky se specifickými poruchami uení v Mozartov ulici. E. Výsledky vzdlávání (jsou spolen s absencí žák uvedeny v píloze výroní zprávy) 1. Hodnocení prospchu a chování žák za II. pololetí 1. stupe a) celkový poet žák 335 žák prosplo s vyznamenáním 268 žák 11

12 prosplo neprosplo neklasifikováno 66 žák 1 žák 0 žák b) hodnocení chování: NTU 24 žák DTU 8 žák DŠ 2 žáci Druhý stupe z chování 0 žák Tetí stupe z chování 0 žák Pochvaly 148 žák, tj. 44,2 % 2.stupe a) celkový poet žák 206 žák prosplo s vyznamenáním 66 žák prosplo 139 žák neprospli 1 žák neklasifikováno 0 žák b) hodnocení chování: NTU 38 žák DTU 23 žák DŠ 13 žák Druhý stupe z chování 7 žák Tetí stupe z chování 4 žák Pochvaly 42 žák, tj. 20,4 % Výše uvedené hodnocení bylo uzaveno ke dni F. Další vzdlávání pedagogických pracovník Pedagogití pracovníci se bhem školního roku zúastnili dalších školeni v rámci Státní informaní politiky ve vzdlávání, Projektu I - Informaní gramotnost dle ICT plánu školy, tj. všichni zamstnanci budou proškoleni minimáln v úrovni Z Uživatelských ICT znalostí a dovedností definovaných pravidly Školených pouených uživatel získá 25% uitel do konce kalendáního roku Test Z splnní základních uživatelských dovedností 12 uitel Školeni Po - úvodní modul školení pouených uživatel absolvovali ješt 4 pracovníci. Modul P volitelný dle zájmu absolvovalo 12 uitel: Modul poítaová grafika a digitální fotografie získal 1uitel. 12

13 Modul využití poítaových sítí ve výuce získalo 9 uitel. Modul ICT ve výuce eského jazyka matematiky absolvovali 2 uitelé. Splnní Uživatelských ICT znalostí a dovedností definovaných pravidly Školených pouených uživatel získalo dalších 7 uitel, tj. celkem 11 pedagog školy 27,5%. Z dvodu zavedení ŠVP od školního roku 2007/2008 absolvovali uitelé rzná školení. Nkterá byla dokonce uspoádána pímo na škole (tj. školitel byl pozván do školy), a tak bylo možné proškolit vtšinu pedagogického sboru najednou. V tomto školním roce probhla druhá ást školení Než zaneme vytváet ŠVP základního vzdlávání Prezová témata. Bylo proškoleno 20 uitel. V rámci DVPP uitelé absolvovali nejrznjší akce akreditované MŠMT. Hlavním zdrojem informací byly semináe a pednášky, které poádal Národní institut pro další vzdlávání Karlovy Vary a Pedagogické centrum Karlovy Vary. Další vzdlávání pedagogických pracovník obsahovalo následující témata, která byla nejastji zamena na ŠVP a nové vyuovací metody: Rozvoj školního vzdlávacího programu pro ZŠ školení koordinátor ŠVP (2 úastníci) Tvorba a realizace ŠVP ve školní družin. (2 úastníci) Projekty z ESF. (2 úastníci) Jak zvládnout výslovnost a slovní zásoby cizího jazyka. (1 úastník) Dva uitelé zahájili studium koordinátor ICT v rámci projektu ESF Studium ICT koordinátor a Centrum E-Learningu. Škola realizuje projekt financovaný z ESF v rámci kterého se vtšina uitel 2. stupn zapojila do školení MOODLE, což je e- learningové prostedí pro výuku žák prostednictvím internetu. (14 úastník) Vedení školy se zúastnilo pednášek a seminá, které jsou dležité pro management školy: Nový zákoník práce a související pedpisy. (Š) Školení editel v rámci projektu Úspšný editel Š úspšn absolvovala vzdlávací program Studium pro editele škol a školských zaízení (FS I). Š také ukonila 4. semestr Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky PedF UK Praha obor školský management - FS II. Celkem 6 uitelek 1. stupn úspšn absolvovalo vzdlávací program MŠMT R MEJA = Rozvojový program metodické a jazykové pípravy pro uitele 1.stupn. 1) Školní družina G. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veejnosti 13

14 1. oddlení Jana Štípková 3.C, 4.C 2. oddlení Eva Merglová 2.AC 3. oddlení Jitka Rentková 3.AB, 4.A, 5.ABC 4. oddlení Kvtoslava Krásná 1.A, 2.AB 5. oddlení Michaela Holoubková 1.AB 6. oddlení - Lenka Špoulová 1.AC Školní družina je umístna v samostatné budov školy spolu se školní jídelnou. Prostorové kapacity jsou dobré. ŠD navštvovalo 150 dtí, což je 100% kapacity. ŠD pracuje podle celoroního plánu ŠD. Nejvýznamnjšími akcemi ŠD jsou: výtvarné soutže, sportovní soutže, olympiády dovedností, vánoní karneval, ples, Doremi, Hry bez hranic a práce v zájmových kroužcích hudebn dramatický, sportovní hry, míové hry, dovedné ruce, zaínáme s nminou a deskové hry. Vychovatelky ŠD se zapojily do zastupování za nemocné vyuující 1.stupn. 2) Zájmové kroužky ZŠ V rámci mimoškolních aktivit pracují na škole nejrznjší kroužky pro žáky školy. Jedná se o florbal pro 1. stupe a zvláš pro 2. stupe, nov na škole pracoval kroužek se zamením na basketbal. Sportovní aktivity žák jsou podporovány bhem pestávek. Žáci mohou hrát ve vestibulu školy stolní tenis, po vyuování po dohod s Š. Škola nezapomíná ani na jazykové dovednosti žák. Na škole po vyuování probíhá výuka anglického a nmeckého jazyka. Od loského roku mohou žáci navštvovat kroužek Duhové dílny práce s keramikou. Protože byl o nj veliký zájem, byli žáci rozdleni na dv skupiny - mladší a starší žáci. V rámci dílny bylo nakoupeno technické, technologické a materiální vybavení pro poteby žák. Dti pracovaly se zájmem, prací bylo využito i k výzdob školy. Stna ve vestibulu školy je polepena keramickými kachlikami, které znázorují Karlovy Vary. Obrázky našich žák zdobí oddlení Základní školy pi nemocnici v Karlových Varech. V uebn informatiky pracoval 1x týdn kroužek práce s internetem, ve kterém se žáci nauili využívat možnosti internetu k píprav na vyuování. Mohli využívat scio-testy pro pípravu na pijímací zkoušky jak na stední školy, tak na víceletá gymnázia, nov mohli pracovat v Moodle internetovém výukovém prostedí. Ve školní družin pracují také kroužky a to: hudebn - dramatický, sportovní hry, sportovní hry- vybíjená, šikulka (- dovedné ruce), deskové hry, a zaínáme s nminou, flétniky a paletka (- výtvarný kroužek). Seznam kroužk : 14

15 florbal 2 kategorie.. p. Egermaier a p. Švarc basketbal p. Sebera nmecký jazyk 2. stupe pí. Honalová Duhová dílna mladší žáci pí. Zvolská a pí. Stará Duhová dílna starší žáci pí. Nováková anglický jazyk 1. stupe pí. Mihálová internet.. p. Švácha zdravotní kroužek..pí. Šilingrová cviení z eského jazyka pí. Rodová Kroužky ŠD : sportovní hry - vybíjená..pí. Merglová deskové hry...pí. Štípková paletka - výtvarný.....pí. Rentová zaínáme s nminou. pí. Krásná sportovní hry. pí. Špoulová šikulka dovedné ruce. pí. Špoulová flétniky... pí. Holoubková hudebn dramatický.. pí. Holoubková 3) Reprezentace školy v soutžích a olympiádách Všichni žáci školy se zapojili do njaké soutže, olympiády nebo akce školy. Probíhala školní kola soutží, nejúspšnjší postupovali do okresních soutží, regionálních, celostátních. Ve škole probhla základní kola olympiád biologické, matematické, fyzikální, chemické, zempisné, z eského jazyka, z anglického a nmeckého jazyka. Dále probhly soutže - Matematický klokan, Pírodovdný klokan, Helpík, Mladý historik, Kamarádi moudrosti, Pythagoriáda, dopravní soutž, soutž K, soutž v Sudoku, sportovní soutže, O pohár Královské mincovny, výtvarná soutž Krásné je žít, olympiáda AŠSK I. a II. stupn, pvecká soutž Karlovarský skivánek, recitaní soutž aj. Žáci školy obsadili v ad soutží pední místa. Pehled o jednotlivých akcí školy byl vytvoen ve spolupráci s vedoucími pedmtových komisí a metodických sdružení a je souástí pílohy zprávy. V tomto školním roce tídy naší školy skonily na pkném 3. míst v 8. roníku Malé sportovní olympiády žák tíd ZŠ školy na území msta Karlovy Vary ( v loském roce se umístili na 14. míst). 15

16 Tídy 2. stupn naší školy skonily na 9. míst v 10. roníku Sportovní olympiády žák tíd ZŠ školy na území msta Karlovy Vary (v loském roníku se umístili na 11. míst). 4 ) Významné aktivity a úspchy školy Bhem školního roku se uskutení ada exkurzí, filmových a divadelních pedstavení, koncert, besed, sportovních a spoleenských akcí, které organizují jednotlivé pedmtové komise a vedení školy. Vtšina akcí je prezentována na internetových stránkách školy. a) Školní rok jsme zahájili již tradin - Sportovním dnem ke 2. výroí otevení nového sportovního areálu - poasí se vydailo, všechny sportovní disciplíny i ty doplkové disciplíny probhly úspšn, hlavním bodem sportování byla štafeta 15 x 200m. b) Žáci školy se zapojili do výtvarné soutže Krásné je žít. T. Grufíková získala dokonce 2.místo v Kategorii D. Výtvarná díla byla souástí krajské výstavy. c) Nejvtší akcí školy byla dne 14. prosince návštva finalisty a budoucího vítze SuperStar Zbyka Drdy ve škole, který si zde zavzpomínal na léta na základce. Pi své návštv dokonce žákm zazpíval do školního rozhlasu písniku z Mrazíka, se kterou ped lety vystupoval na školní besídce. V televizním penosu byl ze školy vysílán klip. d ) Na konci kalendáního roku dne 19. prosince se uskutenil tradiní vánoní turnaj ve stolním tenise a tradiní vánoní besídky. 16

17 e ) Od zaátku školního roku 2006/2007 pracuje na naší škole skupina Jakomáek. Mezi školou a Mateským centrem - Karlovy Vary byla uzavena smlouva o spolupráci a vzájemném partnerství. Nejvýznamnjší akce probhla v beznu 2007, kdy naši žáci zaštítili celostátn konanou akci pod názvem Kesadlo, kde se udílí cena lidem, kteí svou obtavou inností pomáhají druhým bez nároku na odmnu. Mezi nominované se zaadil i náš Jakomáek. f ) V dubnu jsme celoškolní akcí oslavili Den Zem. Žáci školy provedli spolen se svými uiteli úklid v areálu školy a v jeho okolí. Nejnižší roníky navštívily zahradnictví Lázní msta a dalovický park s památným dubem. Žáci 2. stupn navštívili úpravnu vody v Bezové. g) Dne 1. ervna 2007, kdy slaví svátek všechny dti, jsme zorganizovali pro celou školu akci Škola naruby. Žáci 9. roníku si na vlastní kži vyzkoušeli práci pedagog ( ve dvojicích si pipravili výuku v urené tíd základní školy). Pedagogm byla zízena sborovna. Jeden žáky se stal na celý den editelem školy. Jiný žák si vyzkoušel práci pana školníka nebo sekretáky. Akce se všem líbila. h) Tradiní Letní párty 9. roník, se uskutenila v areálu Poštovního dvora den ped vysvdením 28. ervna 2007 za úasti rodi. Každý absolvent školy obdržel Pamtní list školy. Žáci si pro své rodie a uitele pipravili bohatý program zakonený diskotékou. Den otevených dveí se uskutenil v úterý 9. ledna 2007 od do hodin. Rodie týž den mohli navštívit libovolnou vyuovací hodinu na prvním stupni. Minimální preventivní program Minimální preventivní program je na škole úspšn realizován v rámci výuky ve vtšin pedmt. Je smován nejen na problematiku návykových látek dle programu Škola bez drog, ale i na osobní rozvoj zlepšit komunikaní schopnosti, nauit se ešit konflikty konstruktivn, umt ocenit své pednosti, stanovit si reálné cíle,zvládat sebehodnocení, umt se aktivn bavit, nauit se, jak respektovat odlišné názory a chování druhých, umt ešit neshody nenásilným zpsobem, umt kooperovat ve skupin, znát významné dokumenty o lidských právech, znát podrobn riziko zneužívání návykových látek, zvládat modely chování v pípad šikanování, týrání, sexuálního zneužívání, vdt, kdy a kde hledat odbornou pomoc, dokázat komunikovat se službami typu Linka dvry, Krizové centrum, znát význam harmonických mezilidských vztah pro zdravý životní styl. 17

18 Ve škole je zízená stálá výzdoba varující a seznamující žáky s nebezpeím. Aktivity s žáky jsou realizovány v tématických blocích, jednorázových akcích nap. program Hrou proti AIDS, festival Jeden Svt. Dále je navázána spolupráce s Policií R, Mstskou policií Karlovy Vary, hnutím ACET R, projekt Neni si zdraví ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, úspšn pokrauje spolupráce s Mateským centrem, Na tídních schzkách hovoí tídní uitelé s rodii o dané problematice. Škola je v pípad nutnosti schopna nabídnout rodim i žákm diskrétní pomoc. Probíhá výuka zdravého životního stylu, zamení na výživu, rozvoj tlesného a psychického zdraví, prevence závislostí, sexuální výchova a vzájemné mezilidské pozitivní komunikace. Výchovné poradenství Výchovná poradkyn úzce spolupracovala s vedením školy, TU, protidrogovým preventistou a PPP Karlovy Vary pi ešení vzniklých úkol. Pro žáky se specifickými poruchami zajiš ovala termíny vyšetení, organizaci nápravné pée a informace pro vyuující i rodie. Zajiš ovala pijímací ízení na stední školy. Rodie a žáci byli podrobn informováni o možnostech studia, žáci 8. a 9. roník upesovali svou volbu pomocí test profesionální orientace, žáci 9. roníku navštívili výstavu Škola 2007, stedisko pro volbu povolání na Úadu práce a využívali možnosti individuálních konzultací pi volb povolání. Výchovná poradkyn ešila s vedením školy aktuáln vzniklé problémy v chování a prospchu problémových dtí ve škole. Velký draz byl kladen ze strany vedení školy na prevenci šikany. Vzniklé situace byly ešeny ve spolupráci s výchovnou poradkyní a vyuujícími, pop. Policií R. H. Inspekce provedené ŠI Ve školním roce 2006/2007 probhla ve dnech 20. a 21. ervna 2007 inspekní innost podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) školského zákona, ve znní pozdjších pedpis státní a veejnosprávní kontrola využívání prostedk státního rozpotu. Závr šetení: Ve všech kontrolovaných oblastech nebylo zjištno porušení právních pedpis. I. Základní údaje o hospodaení školy Od 1. ledna 2002 má škola právní subjektivitu, hospodaí pátým rokem samostatn. Ve školním roce 2006/2007 zstal vysoký poet žák na 1.stupni, což se projevilo v dostateném potu strávník a v naplnní školní družiny 18

19 na 100% kapacity. Na stran výnos jsou vyrovnané tržby za stravné, u cizích strávník jsme pekroili celoroní pedpoklad, tržby pronájm tlocvien jsou také vyšší, výnosy ze školní družiny jsou také vyšší. Zvýšené výnosy kryjí náklady na mzdy správc a další náklady související s provozem hišt, které je v odpoledních hodinách oteveno veejnosti. V rámci hodin tlesné výchovy v souasné dob hišt využívají krom žák školy žáci SOŠ stavební, SoA podnikatel a žáci SOŠp a gymnázia. V roce 2006 byla nejvtší akcí rekonstrukce hygienického a sociálního zázemí školní družiny a pavilónu 1. stupn, která byla zahájena poslední den školního roku, tj. 30. ervna 2006, a proto škola musela v tomto období své další stavební plány omezit. Akci financoval zizovatel, ale vzhledem k pepracování pvodního projektu a k výmn starých oken v uvedených prostorách za nová plastová, se škola podílela na spolufinancování této akce z prostedk svého investiního fondu. Na konci roku 2006 škola získala na základ pedloženého projektu na výstavbu dtského koutku v prostoru sportovního areálu nadaní píspvek na investici ve výši ,00 K. Stavba Dtského koutku byla dokonena v msíci listopadu Z pedagogického procesu vyplynula nutnost zízení druhé poítaové uebny, V lét zaala pemna uebny fyziky v novou moderní uebnu s 15 poítai a s moderní audiovizuální technikou. Uebna byla zcela zmodernizována. Probhla výmna osvtlení, malování, uebna byla vybavena plovoucí podlahou a stupínkem pro uitele, byly provedeny zednické práce (nové obklady, výmna umývadla apod.), byly nainstalovány nové meziokenní žaluzie a samozejm byla uebna vybavena novým nábytkem. Rekonstrukce byla dokonena do konce kalendáního roku. V msíci prosinci 2006 probhla také plánovaná rekonstrukce hygienického zaízení na hišti. Dále v rámci prostedk získaných na investici ve výši ,00 K v rámci projektu zavádní ICT do výuky byla zakoupena interaktivní tabule s píslušenstvím, která je využívána na 1. stupni. Spoluúast školy na tomto projektu z investiního fondu inila ,00 K. Hlavní ekonomické ukazatele Hospodaení organizace v roce 2006 (v tis. K) Hlavní innost: Náklady Výnosy Doplková innost: Náklady

20 Výnosy 741 Hospodáský výsledek: 73 Ztráta v hlavní innosti v rove 2006 byla vyrovnána kladným výsledkem doplkové innosti. V roce 2007 byla škole na základ žádosti poskytnuta dotace ze státního rozpotu R v rámci operaního programu Rozvoje lidských zdroj spolufinancovaného ze státního rozpotu R a Evropského sociálního fondu v celkové výši K, a to na projekt,,vytvoení e-learningového portálu, rozvoj klíových kompetencí žák. Finanní prostedky jsou poskytování zálohov na základ zpracování monitorovací zprávy vetn vyútování dosud poskytnutých finanních prostedk. Projekt bude ukonen Z finanních prostedk škola zakoupila digitální fotoaparát, videokameru a 10 poítaových sestav do nové uebny. V souasné dob má škola 2 uebny s pipojením k internetu, v jedné je 15 PC a ve druhé je 25 PC stanic. Bhem hlavních prázdninách probhla výmna 4 kanalizaních a deš ových svod, které byly v havarijním stavu (hradil zizovatel), dále byla vybudována datová infrastruktura školy na 2. stupni ve 2. pate 2 uebny budou vybaveny dataprojektory a uebna anglitiny interaktivní tabulí, byla vyešena konektivita Probhla výmna osvtlení ve 3 kmenových tídách a v uebn zempisu. Byla vymalována školní kuchyn, ateliér, ti kmenové uebny a byly upraveny malby, které byly poškozeny pi oprav svod. V bývalé 5.A bylo vymnno lino, stejn tak ve školní družin došlo k výmn lina na schodech Bžná údržba školy - malování ueben, výmna podlahových krytin, výmna osvtlení, výmna tabulí, výmna zatemnní ueben - se provádí každoron hlavn v dob letních prázdnin. Zprávu vypracovala : Mgr. Monika Preková editelka školy V Karlových Varech dne 3. íjna 2007 Školská rada schválila dne Ing. Dana Roubínková pedsedkyn školské rady 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. V červnu 2012 získala škola mezinárodní titul EKOŠKOLA.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. V červnu 2012 získala škola mezinárodní titul EKOŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za 2011/2012 V červnu 2012 získala škola mezinárodní titul EKOŠKOLA. Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace A. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002 Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100 Výroní zpráva 2001/2002 Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová,Kostelní

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ e-mailová adresa ZŠ: info@1zs.brandysnl.cz telefon: 326 911 188 fax: 326 912

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 Pedkládá: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystice nad Úhlavou, píspvková organizace, Bystice n.úhlavou 44, 340 22 Nýrsko Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 A. Základní údaje o škole, charakteristika školy Předmět vymezení : Základní

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Hlavní m sto Praha vyhlašuje

Hlavní m sto Praha vyhlašuje Píloha. 1 k usnesení Rady HMP. 2659 ze dne 27. 10. 2015 Hlavní msto Praha vyhlašuje grantový program na podporu projekt ke zlepšení stavu životního prostedí hl. m. Prahy pro rok 2016 (s ukonením realizace

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

I. ZACHÁZENÍ S ODSOUZENÝMI, ZDRAVOTNICKÁ PÉE. A. Výsledky práce a hlavní problémy oddlení výkonu trestu

I. ZACHÁZENÍ S ODSOUZENÝMI, ZDRAVOTNICKÁ PÉE. A. Výsledky práce a hlavní problémy oddlení výkonu trestu I. ZACHÁZENÍ S ODSOUZENÝMI, ZDRAVOTNICKÁ PÉE A. Výsledky práce a hlavní problémy oddlení výkonu trestu a) tvorba a realizace program zacházení V zacházení s odsouzenými byl kladen draz na dodržování norem

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené KO N Z E R VATO Ř J A N A D E Y L A A S T Ř E D N Í Š KO L A P RO Z R A KOV Ě P O S T I Ž E N É V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 2 2 0 1 3 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené Výroční

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled

Více

KRONIKA MSTA ÚVALY STEDO

KRONIKA MSTA ÚVALY STEDO KRONIKA MSTA ÚVALY STEDO EDOESKÝ ESKÝ KRAJ Od 1. ledna do 31. prosince 2008 Razítko msta a podpis starosty Podpis kronikáe Kronikáský záznam za rok 2008 obsahuje 83 strany, slovy: osmdesátti strany, od..

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-133/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 884 064 Základní škola, Heřmanův Městec, okres Chrudim Náměstí

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. 2011

Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. 2011 Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí Mgr. Nina Nováková. p. Josef Dašek Program

Více

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen (p.. 55) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2009 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

ROK 2007. Úvod. Statistika obce. Události v obci

ROK 2007. Úvod. Statistika obce. Události v obci ROK 2007 Úvod Poasí. To pekvapilo nejvíce. Tak jako byla zima 2005-2006 extrémní množstvím snhu, tak byla zima 2007 extrémní na teploty. Vyznaovala se velkými výkyvy poasí, minimem srážek a vysokými teplotami.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

KAPITOLY VÝROÈNÍ ZPRÁVY

KAPITOLY VÝROÈNÍ ZPRÁVY KAPITOLY VÝROÈNÍ ZPRÁVY ÚVOD 1 VZDÌLÁVACÍ PROGRAM 2 PERSONÁLNÍ ZABEZPEÈENÍ 3, 4 ÚDAJE O ŽÁCÍCH 5, 6 PØEHLED NESPÁDOVÝCH DÌTÍ 7 HODNOCENÍ ŽÁKÙ 8, 9 KONTROLA ÈŠI 10 INTEGRACE ŽÁKÙ 11 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010 po oprav OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské innosti 2. Hospodáské výsledky emitenta za pololetí,

Více

Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie

Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie Prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc. Pro je ergonomie dležitá nejen pro uitele technické a informaní výchovy, ale pro každého uitele, bu již víte, nebo to poznáte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 http://skolavinohradska.cz ; skola@skolavinohradska.cz tel.: 224254257 mobil: 602315044 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/2015 SUBJEKT Základní

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-289/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín Sídlo 756 11 Valašská Polanka

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 2 Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Libšicích VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Základní údaje Název Používaná zkratka : Škola obnovy venkova, o.p.s. : ŠOV Právní forma : Obecn prospšná spolenost Sídlo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. KOPECKÉHO 1, CHEB Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 25.8.2005 Schváleno Školskou radou dne 13. 10. 2005

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: Výbrové ízení na dodavatele jazykového a manažerského vzdlávání. 1. Zadavatel Název/obchodní firma

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 září 2015 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1.

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zaízení II. Vysoké školy,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM - R 2009/2011 R - rozšíený Název studijního programu : N 3501 Architektura a urbanismus

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM - R 2009/2011 R - rozšíený Název studijního programu : N 3501 Architektura a urbanismus Název studijního programu : N 3501 Architektura a urbanismus Typ studijního programu: magisterský Standardní doba studia (v letech): 2,0 (dva) roky Forma studia: prezenní Cíle studia studijního programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Distribuovaný systém pro nároné numerické výpoty ve Výpoetním a informaním centru VUT

Distribuovaný systém pro nároné numerické výpoty ve Výpoetním a informaním centru VUT eské vysoké uení technické v Praze Výpoetní a informaní centrum Závrená zpráva projektu : Distribuovaný systém pro podporu využití nejmodernjších IT ve výuce na VUT Na VUT jsou v rzných lokalitách využívány

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH. Pedagogická fakulta. Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH. Pedagogická fakulta. Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE PREZOVÉ TÉMA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Z POHLEDU ZEMPISU NA 2. STUPNI ZŠ AUTOR

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Volím správnou kariéru CZ.1.07/1.1.22/02.0023 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Volím správnou kariéru Volím

Více

Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012

Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012 Technická 2 616 69 Brno Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012 Místo konání: zasedací místnost dkana FSI VUT v Brn, Technická 2 as konání: 14:00 16:45 Pítomni: dle

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2005/2006

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2005/2006 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2005/2006 a) Základní údaje o škole název: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Jiřina Janovská, řed.školy V Karlštejně, dne 15.9.2013 Obsah: Charakteristika školy..3 Plnění učebních plánů a učebních osnov.... 4

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1085/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Pořadové číslo: 1. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce matematiky

Pořadové číslo: 1. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce matematiky Pořadové číslo:. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce matematiky 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. Domov pro osoby se zdravotním postižením

VÝRONÍ ZPRÁVA. Domov pro osoby se zdravotním postižením VÝRONÍ ZPRÁVA 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením 1 ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více