O R F E U S obcanske sdruzenı zdravotný postizenych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O R F E U S obcanske sdruzenı zdravotný postizenych"

Transkript

1 O R F E U S obcanske sdruzenı zdravotný postizenych Popis realizace poskytova nı socia lnı sluzby Centrum dennıch sluzeb ORFEUSč pobocka LIBEREC (dle é 45 za kona 108/2006) Posla nı: Posla nım Centra dennıch sluzeb ORFEUS je integrace osob se zdravotnım postizenım a senioru, kterı vzhledem ke svemu postizenı, včku nebo i soubčznč - postizenı a včku, majı snızenou schopnost zajistit osobnı peci, udrzenı zamč stna nı, vzdč la va nı, kontaktu s komunitou, uplatnč nı svych pra va na roku apod. Spolupracovat s nimi na rozsırenı jejich zivotnıch moznostı se soucasnou reflexı danych spolecenskych podmınek. Za kladnı poskytovane sluzby: Pomoc pri uplatnova nı pra v, opra vnč nych za jmu a pri obstara va nı osobnıch za lezitostı; Zprostredkova nı kontaktu se spolecenskym prostredım; Pomoc pri osobnı hygienč a poskytnutı podmınek pro osobnı hygienu; Vychovne, vzdč la vacı a aktivizacnı cinnosti; Socia lnč terapeuticke cinnosti; Krizova linka; Seznamka zdravotnč postizenych osob; Pu jcovna a oprava kompenzacnıch pomu cek; Principy poskytovane sluzby: Zachova nı du stojnosti; Individua lnı prıstup ke kazdemu klientovi; Posılenı vlastnı sebedu vč ry; Respekt k soukromı; Respekt k osobč ; Podpora neza vislosti; Cıle socia lnı sluzby Cılem sluzeb, ktere CDS v komplexu poskytuje, je umoznit jednora zovč i pru bčznč kontakty s komunitou se stejnymi problemy, poma hat pri uplatnova nı pra va naroku, umoznit smysluplnč tra vit volny cas, poma hat v oblasti vzdč la va nı a vychovč, byt napomocni pri zıska va nı a pri udrzova nı si pracovnıch mıst, vcetnč zivotnıho prostredı na pracovisti, poma hat i aktivnı formou prevence k odstranova nı nasilı v rodina ch se zdravotnč postizenou osobou a vse s durazem na vytvarenı sirsıch podmınek pro vlastnı aktivizaci zdravotnč postizenych.

2 Centrum dennıch sluzeb ORFEUSč ů pobocka Liberec str. 2 z 6 Pomoci jim tak resit vlastnı tızivou situaci, upevnit a rozsırit jejich moznosti zvla dat zivotnı problemy vlastnımi silami v co nejvyssı mozne mıre, v za vislosti na mıre postizenı a umoznit jim dosa hnout co nejvyssıho stupnč samostatnosti k norma lnımu zpu sobu vyuzıv an ı bčznych zdroju obecnč dostupnych ve spolecnosti. CDS tak plnı roli: kontaktnıho mısta pro zdravotnč postizene obcany a jejich rodiny a blızke; mısta umozn ujıcıho klientu m celodennı pobyt v komunitč Centra dennıch sluzeb, cca 9-12 osob; mısta aktivizacnıch, vzdč la vacıch a socioterapeutickych sluzeb; informacnıho a poradenskeho centra; prıme ho poskytovatele specifickych sluzeb; zprostredkovatele pomoci pri resenı obtızne socia lnı situace formou spolupra ce a kooperace s prıslusnymi Úrady a jinymi subjekty v danem regionu; pu jcovny pomu cek, jejich drobnych oprava Údrzby a Úpravny standardnıch vyrobku na mıru uzivatele; a dalsı. CDS poskytuje sve sluzby bez ohledu na rozsah a druh zdravotnıho postizenı, vč k a realitu, zda klient jizje v obtızne zivotnı situaci, ci je teprve takovou situacı ohrozova n. Prubřh socia lnı sluzby: 1. Informace sluz be lze zıskat z webovych stra nek o.s. ORFEUS: z informacnıch leta ku ; od jinych klientu ; na kazdorocnı vystavč NON-HANDICAP; z casopisu a novin; 2. Vstup uz ivatele do sluz by - kontakt za jemce o sluz bu Za jemce o sluzbu kontaktuje CDS: Telefonicky: (pevna linka); (mobil) Faxem: em: Osobnč v Centru dennıch sluzeb, Klicperova 414/2, Liberec IV Urednı hodiny: Pondč lı a ctvrtek U tery a streda ť (pak po domluvč ) 3. Sezna menıpotenciona lnıho za jemce (klienta) se sluz bou Za kladem je sezna menı potenciona lnıho uzivatele se sluzbou tak, aby byla vyjasnč na "zaka zka", tzn.co za jemce od sluzby oceka va, a co je CDS schopno poskytnout. Je probra n kompletnı pru bč h poskytovane sluzby a je sezna men s tım, jak a kdy muze sluzbu odmıtnout. Vysledkem prijımacı procedury je pak uzavrenı dohody o poskytnutı sluzby nebo rozhodnutı potenciona lnıho uzivatele sluzbu nevyuzıt. Vedle sluzeb prımo zajisčovanych, jsou klienti seznamova ni rovnčzs moznostmi navaznych sluzeb CDS, sluzeb poskytovanych jinymi organizacemi sta tnımi i nesta tnımi, vcetnč moznostı obcı a mč stskych ca stı.

3 Centrum dennıch sluzeb ORFEUSč ů pobocka Liberec str. 3 z 6 4. Vlastnıprubeh poskytnutš socia lnısluz by Centrum dennıch sluzeb nabızı komplex sluzeb pro siroky a nicım neomezovany okruh uzivatelu z rad zdravotnč postizenych obcanu a senioru, jejich rodinnych prıslusnıku, prıbuznych a zna mych tj. vsech, kterych se zdravotnı postizenı ci pece o seniora prımo ci neprımo dotyka. Rozhodujıcım kriteriem pro prijetı potencia lnıho klienta k poskytnutı sluzby je jeho svobodne rozhodnutı, zda a v jakem rozsahu sluzbu vyuzije. Z hlediska Centra dennıch sluzeb, jako poskytovatele sluzby, je pak rozhodujıcım kriteriem posouzenı, zda CDS muze svymi nastroji Úcinnč podporit uzivatele resenım jeho obtızne zivotnı situace. V prıpadč, ze nejsou tato dvč za kladnı kriteria splnč na, jsou uzivatele odkazova ni a konkretnč smč rova ni na jina odborna pracovistč (sta tnıho i nesta tnıho charakteru) dle regiona lnıch moznostı, vcetnč moznostı klienta. Metoda pru bč hu sluzby je, ve zkratce, na sledujıcı: - se za jemcem je proveden prvnı pohovor, kde se vyjasnı jeho potreby a moznosti CDS - v prıpadč poradenske cinnosti je po dohodč s klientem o poskytnutı sluzby tato bud' poskytnuta okamzitč, nebo podle moznosti a potreby (naprıklad zıska nı nčkterych podkladu ze zakonu a propoctu apod.) v domluveny termın - u slozitč jsıch prıpadu (zejmena, kde by mohlo dojıt k prıpadnym problemu m s hodnocenım poskytnute sluzby ve spojenı s majetkovymi ci financnımi naroky ve smyslu domnč le zpu sobene Újmy, vztahu s prıbuznymi, opatrovnıky, pecovateli apod.) je s nım sepsa na smlouva, ve ktere je zejmena uvedeno, jake cinnosti jsou pozadova ny, cas poskytova nı sluzeb, mısto, kde bude sluzba poskytova na, doba jejı trva nı, podmınky, za kterych je poskytova na a za kterych bude od nı odstoupeno jak organizacı, tak klientem - pote je sluzba ve smyslu vyjasnč ne "zaka zky" poskytnuta bud' prımo pracovnıkem CDS, nebo externč. Za tımto Úcelem CDS spolupracuje se specializovanymi pracovisti a odbornıky, dale s institucemi, orga ny sta tnı spra vy, samospra vy a ostatnımi nesta tnımi poskytovateli sluzeb - v pru bč hu poskytova nı sluzby (zejmena u slozitč jsıch prıpadu s pısemnou smlouvou) jsou prova dč ny nama tkove kontroly a take komunikace s klientem za Úcelem zjistč nı jeho spokojenosti a upresnujıcıch pokynu - na zavčr je provedeno hodnocenı jak klientem, tak poskytovatelem. Za kladem prijımacı procedury je sezna menı potenciona lnıho uzivatele se sluzbou tak, aby byla vyjasnč na "zaka zka", tzn.co zajemce od sluzby oceka va, a co je CDS schopno poskytnout. Je probra n kompletnı pru bč h poskytovane sluzby a je sezna men s tım, jak a kdy muze sluzbu odmıtnout. Vysledkem prijımacı procedury je pak uzavrenı dohody o poskytnutı sluzby nebo rozhodnutı potenciona lnıho uzivatele sluzbu nevyuzıt. Vedle sluzeb prımo zajisčovanych, jsou klienti seznamova ni rovnčzs moznostmi navaznych sluzeb CDS, sluzeb poskytovanych jinymi organizacemi sta tnımi i nesta tnımi, vcetnč moznostı obcı a mč stskych ca stı. Uzivatele sluzeb jsou od sameho poca tku zapojeni do rozhodova nı o vyuzitı sluzeb, a to prımo jejım urcenım a definova nım. Rovnčztak v pru bč hu poskytova nı sluzby majı moznost jejı Úpravy - zvysenı ci snızenı mnozstvı poskytovanych sluzeb, nebo odstoupenı od nı. Ukoncenı sluzeb je vyreseno systemovč. Je dano Ústnı dohodou nebo smlouvou, ve ktere je uvedena doba poskytova nı sluzby. Pokud je to mimo tuto dobu, pak to vyplyva z nčktereho du vodu uvedeneho ve smlouvč. Po ukoncenı sluzby je provedeno jejı vyhodnocenı klientem a taky pracovnıkem, ktery sluzbu poskytoval. Vse formou zapisu. Duvodem pro ukoncenı poskytovane sluzby ze strany zarızenı jsou naprıklad lzive informace, nedoda nı pozadovanych dokladu, nespolupra ce s poskytovatelem dle uzavrene dohody apod. Rovnčztak muze byt du vodem snızenı sta tnı dotace a tım nemoznost zajistit nč ktere sluzby jak po stra nce kvality, tak i kvantity.uzivatel nemusı v podstatč duvody pro zrusenı sluzby uda vat. Stacı jen vy jevit vuli o teto skutecnosti. Realizace sluzby samotne se odvıjı od jejıho charakteru. Pobyt v CDS a jeho program jsou pripravova ny spolu s klienty, zejmena volnocasove aktivity. Klientu m je poma ha no s obsluhou dle jejich potreb, vcetnč poda nı stravy a hygieny. Je podporova na jejich aktivizace a samostatnost. Za sadnı prioritou je zachova nı jejich lidske dustojnosti v kazde m momentč. Kazdy pracovnık centra je schopen poskytovat sluzby osobnı asistence, včtsina prosla potrebnymi kurzy a skolenımi. K resenı stıznostı ze strany uzivatelu jsou stanovena jasna pravidla. Uzivatel ma moznost

4 Centrum dennıch sluzeb ORFEUSč ů pobocka Liberec str. 4 z 6 poda vat stıznosti na zpu sob poskytova nı nebo kvalitu poskytovanych sluzeb a to prımo rediteli CDS nebo statuta rnımu zastupci organizace. Pote je na mıstč poskytova nı sluzby provedena kontrola. Pokud se jedna o mozny vyhrocenč jsı stav mezi zamč stnancem poskytujıcım sluzbu a uzivatelem, pak docha zı, pokud je to mozne, ke zmč nč zamč stnance, ktery bude dale sluzbu poskytovat. Pokud je plnč no externč, pak je projedna no po dohodč s klientem tretı stranou. Pokud se ukaze, ze uzivatel chtč l sluzbu nad ramec smlouvy, dohodne se bud' jejı rozsırenı pısemnym dodatkem, nebo je srozumč n s tım, ze sluzbu nebude vyzadovat. Pro kazdou situaci je nutny individua lnı prıstup. Konecne rozhodnutı ve spornych prıpadech nalezı realiza torovi projektu nebo statuta rnımu zastupci organizace. Kromč toho ma organizace kontrolnı a reviznı komisi, ktera projedna va vsechny stıznosti. Vyse uvedeny postup vycha zı z obsahu "Etickeho kodexu poradce" a jsou obsazeny v zasada ch pro poskytova nı jednotlivych sluzeb, ktere jsou obsazeny ve smč rnicıch vykonneho reditele o.s. ORFEUS. Centrum dennıch sluzeb poskytuje sve sluzby celorocnč. Sluzba je poskytova na v pracovnı dny pondč lı azctvrtek od (16.30) hodin. Po teto dobč jsou sluzby poskytova ny po domluvč s klientem. Pres vyse uvedenou casovou linku jsou da le strukturova ny hodiny pro klienty k jednotlivym sluzba m kazdy rok dle domluveneho harmonogramu, pro rok 2007 je naprıklad stanoveno: Kontakt s komunitou: (16.30) hod. umoznč nı styku s osobami se zdravotnım postizenım a stejnymi problemy; pomoc pri hleda nı vhodneho postupu pri resenı jejich problemu s vyuzitım zkusenostı jinych; podpora pracovnıky CDS pri vlastnı aktivizaci osob se zdravotnım postizenım; Je mozne domluvit pomoc i mimo uvedene hodiny, za lezı na individua lnı situaci. V ostatnıch hodina ch se resı predevsım individua lnı potreby klientu, vcetnč osobnıch navstčv u imobilnıch osob - včtsinou na zakladč predbčzneho objedna nı, probıhajı jedna nı na Úradech, v nejru znč jsıch institucıch a organizacıch, jsou pripravova ny podklady pro zabezpecenı ruznych akcı, iniciativa intervencı ve prospč ch osob se zdravotnım postizenım. Informace o provoznıch hodina ch jsou preda va ny Úradu m, zverejnova ny pri ruznych akcıch a jsou uvedeny na webovych stra nka ch CDS. Financnı spoluýcast uzivatele na sluzbč je stanovena individua lnč. Maxima lnı vyse je 85,- Kc na hodinu. Rozpis poskytovanych sluzeb Zajisčovanıvolnocasovych aktivit s rehabilitacnına plnı: rucnı pra ce - vysıva nı, hackova nı, malova nı, striha nı a lepenı; psychohygiena - cılena pra telska posezenı, popovıda nı, poslech gramo, CD, TV a ra dia; spolecne procha zky a vylety (k dispozici Ford Transit s plosinou i pro vozıckare) - podle domluvy cca 3 tydny predem; prıstup k internetu a u; sluzby knihovny.

5 Centrum dennıch sluzeb ORFEUSč ů pobocka Liberec str. 5 z 6 Individua lnıporadenstvı pra vnı poradenstvı; pracovnı poradenstvı a zamč stna nı; Nıze uvedene poradenstvı je poskytova no ve spolupra ci s odbornıky CDS Praha psychologicke poradenstvı sexuologicka poradna; zdravotnč pra vnı poradenstvı; obecne na silı azyl a krize pedagogicke dč tske a specia lnı poradenstvı; ekonomicke poradenstvı; Seznamka poskytuje bezplatne seznamovacı aktivity zdravotnč postizenym a senioru m; pora da spolecne na vstč vy kulturnıch akcı (kino, divadlo, koncerty apod.), vylety; Pujcovna a oprava kompenzacnıch pomucek umozn uje osoba m se zdravotnım postizenım a senioru m vyuzıt moznosti kra tkodobych. prıpadnč strednč dobych zapujcek a tım zkvalitnit jejich zivotnı podmınky a ve svem dusledku i jejich rodinnym prıslusnıku m a nejblizsımu okolı; cinnost pu jcovny je doplnč na i o nezbytnou souvisejıcı informacnı a za kladnı poradenskou cinnost; Persona lnı zajistřnı socia lnı sluzby: Centrum dennıch sluzeb o.s. ORFEUS tvorı vnitrnč konsolidovany tym osob s dlouhodobymi zkusenostmi na Úseku socia lnıch sluzeb, a to jak v oblasti vedenı a rızenı pracovnıho kolektivu, tak i v oblasti prıme pra ce s klienty - uzivateli sluzeb. Kmenovı pracovnıci i clenove pomocnych realizacnıch tymu jsou plnč informova ni zejmena o potreba ch komunitnı pra ce, aktua lnım zamčrenı cinnosti centra a pozadavcıch na poskytova nı jednotlivych sluzeb. K tomu jsou plnč vyuzıv any informace zıskane v pru bč hu realizace ostatnıch projektu organizace, da le jsou aplikova ny poznatky ze soucinnostnıch aktivit s jinymi organizacemi, zkusenosti supervizoru, ale i poznatky z praxe prımo v terenu. Ve vztahu k aktua lnımu stavu znč nı za kona o socia lnıch sluzba ch v Ceske republice je vč nova na velka pozornost pru bčznemu zkvalitnova nı prıslusnych standardu kvality sluzeb. Včtsina uvedenych pracovnıku se Úcastnila nejru znč jsıch seminaru, workshopu a skolenı organizovanych MPSV CR, Magistra tem hl.m.prahy a jinymi organizacemi neziskoveho sektoru. Mnozı z nich se sami aktivnč podıleli na soustre ova nı a vyhodnocova nı potrebnych informacı a dokumentu nutnych ke zkvalitnova nı sve cinnosti. Je zajistč na moznost sebevzdč la va nı a vyuzitı supervize. V tomto smyslu zaha jilo sest pracovnıku CDS studium vzdč la vacıho programu "Vzdč la va nı pracovnıku v socia lnı sfere", akreditovaneho Mč stskym centrem socia lnıch sluzeb a prevence v Praze. Pracovnıci Centra majı prehled o dalsıch organizacıch a zarızenıch poskytujıcıch socia lnı a zdravotnč socia lnı sluzby, udrzujı a aktualizujı v tomto smyslu potrebne databa ze a kontakty. Pri sve odborne pra ci tak svym klientu m zajisčujı potrebnou pomoc nejen vlastnımi silami, ale i zprostredkovanč pres dalsı organizace poskytujıcı velmi specializovane sluzby. Za tımto Úcelem jsou jak novč hleda ny, tak i udrzova ny a rozvıjeny sta vajıcı kontakty s ostatnımi poskytovateli sluzeb pro zdravotnč postizene, se

6 Centrum dennıch sluzeb ORFEUSč ů pobocka Liberec str. 6 z 6 kterymi jsou uzavreny pısemne "Dohody o spolupra ci". Tym CDS tvorı i pracovnıci na Dohody o pracovnı cinnosti, o provedenı pra ce, kterı majı siroke zkusenosti a odbornou praxi z jinych pracovisč. Mısto realizace socia lnı sluzby: Mıstem realizace jsou prostory v budovč ulice Klicperova 414/2, Liberec IV ť Perstyn. Budova je v dostupnosti MHD. Prıstup do budovy je zajistč n. Pro poskytova nı sluzeb jsou k dispozici: Tri mıstnosti o celkove velikosti 79,03 m 2. A socia lnı zarızenı s kuchynkou. Prostory jsou smluvnř pronajaty od vlastnıka EURIDIKA Bohemiae s.r.o. Vnitrnı pravidla organizace: Cıle a zpu soby poskytova nı socia lnı sluzby - zpracova no; Ochrana pra v osob - metodika postupnč dopracova va na; Jedna nı se za jemcem o socia lnı sluzbu - zpracova no; Pravidla pro uzavıra nı smlouvy o poskytova nı socia lnı sluzby ť zpracova no; Individua lnı pla nova nı pru bč hu socia lnı sluzby - zpracova no; Dokumentace o poskytova nı socia lnı sluzby ť metodika je ve fa zi dokoncova nı; Stıznosti na kvalitu nebo zpu sob poskytova nı socia lnı sluzby - zpracova no; Persona lnı a organizacnı zajistč nı socia lnı sluzby - zpracova no;

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

VALNA HROMADA PR EDSEDA

VALNA HROMADA PR EDSEDA O R F E U S obc anskesdruzenı zdravotný postizenych Vyroc nı zpra va 2004 ORFEUS,Anastazova 23/5,Praha 6,PSC 169 00,ICO 70893721, c.u: 173081881/0300 www.orfeus-cr.cz e-mail: reditel@orfeus-cr.cz mob:

Více

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS, Anasta zova 23/5, 169 00 Praha 6, IC : 70893721, DIC ú006 ú70893721, u c et: 173081881/0300 Centrum dennıch sluz eb: ul. Sdruz enı39, Praha

Více

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r.

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r. 1 3Strana 490 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 71 a 72 / 2005 z du 0 8 vodu 0 8 hodny 0 0ch zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho zr 0 3etele, zejme 0 0na zdravotn 0 1 0 0ch, lze pome 0 3rnou c 0 3a 0 0st u 0 0platy

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

V DOBRE M TONU vyda no v lednu 2004

V DOBRE M TONU vyda no v lednu 2004 V DOBRE M TONU vyda no v lednu 2004 Beseda u kulateho stolu Jak z ijıhandicapovanı? Akce, ktere byly Majı obcane se zdravotnım postiz enım u nas rovne prılez itosti a jak vubec se jim z ije? Tohle probrat

Více

Lecebna se mínı na du m socia lnıch sluz eb

Lecebna se mínı na du m socia lnıch sluz eb Lecebna se mínı na du m socia lnıch sluz eb Valas ske Mezirıcı ě Zatım je to jedno velke stavenis tá. Tak rozsa hlou rekonstrukci nepros la byvala lecebna dlouhodobá nemocnych ve Valas skem Mezirıcı za

Více

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni V souladu se zakl dacì listinou InformačnÌho a kulturnìho střediska města Třeboně, schv lenou Městskou radou v Třeboni dne 22. 4. 1992 podle ß 14/2/b z. č. 367/90

Více

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21 OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 1.1 Historicka pozna mka... 13 1.2 Pojem mezina rodnı smlouvy... 13 1.3 Funkce mezina rodnı smlouvy: smlouva kontraktua lnı a pravotvorna... 16 1.4 Pra vnı rez

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIAKONIE ČCE STŘEDISKO ZVONEK V PRAZE 4 2014. Pro život s úsměvem.

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIAKONIE ČCE STŘEDISKO ZVONEK V PRAZE 4 2014. Pro život s úsměvem. VÝROČNÍ ZPRÁVA DIAKONIE ČCE STŘEDISKO ZVONEK V PRAZE 4 2014 Pro život s úsměvem. OBSAH Obsah Slovo u vodem 1 Slovo duchovnı ho 2 STATUT STREDISKA 3 Posla nı str ediska 5 Historie str ediska 6 Du lez ite

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc brezen, cıslo 1

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc brezen, cıslo 1 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc brezen, cıslo 1 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnı slovo predsedy Co se skry va pod nazvem HEFAISTOS

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby 40 Pečovatelská služba Poskytovatel: Nová Belaria, o.s. Žimrovická 663 747 41 Hradec nad Moravicí Kontakt: Statutární zástupci: Dagmar Bielská předseda sdružení

Více

INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ. versus STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/INSPEKCE KVALITY. Jana Sladká Ševčíková

INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ. versus STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/INSPEKCE KVALITY. Jana Sladká Ševčíková INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ versus STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/INSPEKCE KVALITY Jana Sladká Ševčíková Internetové poradenství Specifický nástroj komunikace mezi klientem a poradcem Cca 15 let dynamicky

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK Ekipa NÁZEV POSKYTOVATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŢBY: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NÁZEV: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK PRACOVIŠTĚ: Kylešovská 829/35, Opava 746 01 17. listopadu 932/27, Opava Kylešovice, 747 06 POPIS REALIZACE

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb Sborník vzdělávacího programu Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb QQT, s.r.o. Zpracovala: Mgr. Ilona Čtvrtníková 2012 Vzdělávací program byl realizován v rámci veřejné zakázky

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY Název zřizovatele: Název zařízení: Ruprechtický farní spolek Denní stacionář U Antonína Místo poskytovaní služby: Markova 1186, Liberec 14, 460 14 Forma služby: Kapacita

Více

Platnost od: 1.7.2014

Platnost od: 1.7.2014 Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Platnost od: 1.7.2014 Název poskytovatele

Více

Auditorské postupy z pohledu managementu

Auditorské postupy z pohledu managementu 3. KAPITOLA Auditorské postupy z pohledu managementu 3.1 Dokumentace auditorského postupu P i prov dïnì auditu je povinnostì auditora respektovat z kon Ë. 254/2002 Sb., o auditorech, ve znïnì pozdïjöìch

Více

CHARITA OSTRAVA. Informace pro klienty PORADNY CHARITY OSTRAVA

CHARITA OSTRAVA. Informace pro klienty PORADNY CHARITY OSTRAVA Informace pro klienty PORADNY CHARITY OSTRAVA Dobrý den, děkujeme, že jste se rozhodli využít služeb Poradny Charity Ostrava. V tomto materiálu najdete základní informace o nabízených službách a také o

Více

4. Informace o lidských zdrojích.6. 5.Informace o výnosech v členění podle zdrojů..6. 6.Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni.

4. Informace o lidských zdrojích.6. 5.Informace o výnosech v členění podle zdrojů..6. 6.Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni. Obsah 1. Základní údaje o společnosti... 2 Druh obecně prospěšných služeb:... 3 2. Historie Tyflokabinetu České Budějovice o.p.s.... 4 3. Informace o činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita A: Podpora a rozvoj sociálních služeb v rámci procesu komunitního plánování a jejich návaznost na další oblasti rozvoje regionu s důrazem na spolupráci a financování Priorita

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice.

P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice. P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice.cz POPIS REALIZACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikátor služby

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Služby pro oběti trestných činů - Most

Služby pro oběti trestných činů - Most Služby pro - Most Služba Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt Popis služby Dostupnost Oběti trestných činů

Více

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy (da le jen soute z ). 1. Por adatel soute z e: Boomerang

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2000 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 73 Rozesla 0 0na dne 9. srpna 2000 Cena Kc 0 3 91,70 OBSAH: 237. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0 1 0 0

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele Název služby 37 Působnost

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

VSE/200.01 P/3-XP/3 MONTA ZNIINSTRUKCE VSE/200.01 SELEKTOR PRO VNITR NIKOMUNIKACI. Popis jednotlivych svorek, obr.1. Technicke parametry

VSE/200.01 P/3-XP/3 MONTA ZNIINSTRUKCE VSE/200.01 SELEKTOR PRO VNITR NIKOMUNIKACI. Popis jednotlivych svorek, obr.1. Technicke parametry 1 VSE/200.01 P/3-XP/3 MONTA ZNIINSTRUKCE VSE/200.01 SELEKTOR PRO VNITR NIKOMUNIKACI Tento selektor umozn uje instalaci skupin ucastnık s vnitrnı komunikacıu standardnıch telefon (system 200). Selektor

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2004 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0 stka 190 Rozesla 0 0 na dne 10. listopadu 2004 Cena Kc 0 3 63,50 OBSAH: 561. Za 0 0kon o pr 0 3eds 0 3koln 0 1

Více

PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o.

PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o. RoSy ž PMS PavEx Consulting, s.r.o. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž PLAN 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Predmluva...3 3. Kontrola dat v RoSy š BASE...3 4. Spustenı RoSy š PLAN...3 5. Vypoc et v RoSy š PLAN...3

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc duben, cıslo 2

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc duben, cıslo 2 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık paty, rok 2007, mýsıc duben, cıslo 2 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnı slovo reditele Socia lnı ekonomika v Prıbrami Veletrh

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho 1 3Strana 9404 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 474 /2002 C 0 3 a 0 0stka 164 474 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 1. listopadu 2002, kterou se prova 0 0d 0 1 0 0 za 0 0kon c 0 3. 281/2002 Sb., o ne 0 3ktery

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Popis realizace služby ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (dále jen centrum ARPIDA) je nestátní nezisková organizace

Více

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk NÁZEV ŽADATELE: Charita Šternberk DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk FORMULÁŘ A Popis realizace poskytování sociální služby

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností Příloha č. 7 Autoevaluace Autoevulace vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. a dalších provádějících předpisů, které stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Základní informace o organizaci Lidé a pobočky Poslání a cíle společnosti

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 1 Obsah Organizač ní struktura OUN Olomouč... 3 Persona lní obsazení... 4 Historie OUN... 5 Posla ní a číle... 6 Sočia lní sluz by... 8 Tlumoč nička sluz ba pro osoby se slučhovy m

Více

Poskytová ní poradenských služ eb:

Poskytová ní poradenských služ eb: Poskytová ní poradenských služ eb: Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány dětem, žá kům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením podle

Více

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Základní informace: Oblastní charita Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla Kozlerova 791/II 337 01 Rokycany IČ 483 80 199 Bankovní spojení: Česká

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

čl. 2 Formy výběru nájemců

čl. 2 Formy výběru nájemců Příloha č. 2 usnesení rady městské čá sti Praha 12 č. 12.25.07 Zásady pronájmu obecních bytů svěřených městské čá sti Praha 12 a obecních bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy Tyto zásady se vztahují na proná

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Průběh poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Průběh poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Průběh poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost

Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost Název projektu: Šance pro samostatnost Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/13.00089 Rozpočet: 45 472 600,- Kč Doba realizace: 01.05.2011-30.04.2014

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

Řád speciálně pedagogického centra

Řád speciálně pedagogického centra Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 adresa: Pařížská 2249, 272 01 Kladno tel.: 312 686 018 fax: 312 521 047 e-mail: yvona.vitkova@zskladnoparizska.cz web: http://zskladnoparizska.cz/ Řád speciálně pedagogického

Více

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc.

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Matematika 1 Lagrangeu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Newtonu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem

Více

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný Vnitřní řád Střediska výchovné péče Slaný Slaný 2015 OBSAH 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz... 3 Organizační struktura... 3 Vymezení odpovědnosti zaměstnanců, organizační zajištění,

Více

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým.

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Číslo registrace 8986384 Motto: Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Standardy kvality Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

Zápis z jednání Kulturního fóra 6.5.2008 17:00-20:15 platforma pro všechny, kdo mají co říci ke kultuře v Písku Svolavatel: člen kulturní komise Ing. arch. Martin Zborník Místo: Divadelní kavárna DFŠ Písek

Více

Pardubská 293 Vizovice 763 12. www.zasklem.com

Pardubská 293 Vizovice 763 12. www.zasklem.com Pardubská 293 Vizovice 763 12 www.zasklem.com 1. O sdružení 2. Poslání a cíle 3. Formy činnosti 4. Projekt Vzdělávací a aktivační centrum pro rodiče s dětmi s PAS 1. O sdružení Občanské sdružení ZA SKLEM

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2016/2017 (ze 7. třídy ZŠ)

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2016/2017 (ze 7. třídy ZŠ) 13. 1. 2016, Praha Ř editelka š koly tímto vyhlaš uje I. kolo př ijímacího ř ízení. Přo př ijetí do 1. řoc níku študijního obořu 79-43-K/61 Dvojjazyc ne gymna zium i přo př ijetí do 3. řoc níku š eštilete

Více

Výroční zpráva 2009 Květen 2010

Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Vznik, charakteristika a poslání organizace 3. Poskytované služby v rámci hlavní činnosti 3.1. Sociální úsek 3.1.1 Pečovatelská služba 3.1.2. Odborné

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář

Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář Veřejný závazek Poslání Posláním denního stacionáře Domovinky pro seniory je poskytovat v zařízení odbornou i lidskou podporu

Více

Denní stacionář. Veřejné informace o službě

Denní stacionář. Veřejné informace o službě Denní stacionář Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Mgr. Věra Kosinová Adresa sídla poskytovatele: Mgr. Věra Kosinová, Prodloužená 226, Pardubice -

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Věc: Doplnění dodatkové části č. 1 září - prosinec 2007 Komunitního plánu sociálních služeb pro region, o nové priority V rámci komunitního plánování

Více

O R F E U S. Výroční zpráva. občanské sdružení zdravotně postižených

O R F E U S. Výroční zpráva. občanské sdružení zdravotně postižených O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Výroční zpráva 2007 ORFEUS,Anastázová 23/5,Praha 6,PSČ 169 00,IČO 70893721, č.ú: 173081881/0300 www.orfeus-cr.cz e-mail: reditel@orfeus-cr.cz mob: 602

Více

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny senioři na téma Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 projekt Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Informace o sociální službě

Informace o sociální službě Informace o sociální službě 1. Název sociální služby ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2. Poskytovatel Název: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ - DENNÍ STACIONÁŘ Sídlo: Skalníkova 519, 35301 Mariánské

Více

CZ.1.07/1.2.00/08.0113

CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětíd a žáků,,

Více

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1 Obsah Obsah... 1 1. Poslání služby telefonické krizové pomoci Dětského krizového centra, o. s. v Praze... 2 1.1. Cílová skupina... 2 1.2. Provozní doba... 3 1.3. Činnosti poskytované služby... 4 1.4. Rozsah

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Výroční zpráva 2014 1 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Sídlo společnosti: SNP 559, 381 01 Prachatice

Více

Městys Lomnice Nám. Palackého 32, 67923 Lomnice Druh sociální služby: Pečovatelská služba INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ.

Městys Lomnice Nám. Palackého 32, 67923 Lomnice Druh sociální služby: Pečovatelská služba INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ. Městys Lomnice Nám. Palackého 32, 67923 Lomnice Druh sociální služby: Pečovatelská služba STANDARD Č. 12 INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ Článek 1 ÚVOD Poskytovatel má zpracován soubor informací o poskytované

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3 Radou Ústeckého kraje byl dne 20.8.2014, pod č. usnesení - 459/59R/2014, projednán materiál pod názvem: Transformace služeb

Více

příspěvková organizace IČO: 70878030 Telefon: 272 654 151, 3 (linka 112) zahradkova@dszm.cz

příspěvková organizace IČO: 70878030 Telefon: 272 654 151, 3 (linka 112) zahradkova@dszm.cz Domov pro seniory Zahradní Město, Sídlo: Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10 Zahradní Město Základní informace pro žadatele Název zařízení: Domov pro seniory Zahradní Město Adresa, místo poskytování služby:

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

Informace o naší organizaci

Informace o naší organizaci Informace o naší organizaci Dne 15. 5. 2003 byla podle 35a odst. 1, 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více