BOZP. Seznam kvalifikací a k nim náležejících vzdělávacích akcí 2.1 BOZP 1 / 20. kvalifikace legislativa platnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOZP. Seznam kvalifikací a k nim náležejících vzdělávacích akcí 2.1 BOZP 1 / 20. kvalifikace legislativa platnost"

Transkript

1 BOZP Práce ve výšce nad 1,5 m s použitím OOPP BOZP - Zam. per.školení s ověř. znalostí BOZP - VZ per. školení s ověř. znalostí BOZP - Proškolení v poskytování 1.pomoci Odborně způsobilá osoba v BOZP Školení o práci ve výškách na střechách, zdvihacích plošinách, na lanových úvazech - používání postrojů a OOPP proti pádu. Riziková práce ve výškách nad 10m. Příloha, část XI.NV č. 362/ bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Základní školení BOZP zaměstnanců obsahuje základní bezp. pravidla pro práci ve výšce nad 1,5m, použití žebřík u a dvojitého žebříku do 10m bez OOPP. Školení bezpečnosti práce pro zaměstnance, vstupní školení, periodicky po 2 letech nebo při změně zařazení, předpisů. Ověření znalostí písemným testem nebo pohovorem. 103 ostavec 2), 3) Z 262/ zákoník práce Směrnice Zásady organizace BOZP. Školení bezpečnosti práce pro vedoucí zaměstnance, vstupní školení, periodicky po 2 letech nebo při změně zařazení, předpisů. Ověření znalostí písemným testem. 103 ostavec 2), 3) Z 262/ zákoník práce Směrnice Zásady organizace BOZP. 102, odstavec 6 Z 2 62/ zákoník práce Směrnice Zásady organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Předpokladem způsobilosti fyzické osoby je: a) alespoň SŠ s maturitou, b) odborná praxe - 1. v délce alespoň 3 let; 2. v délce 2 let, jestliže fyzická osoba dokončila vyšší odborné vzdělání; 3. v délce u, jestliže fyzická osoba dokončila VŠ v Bc./Mgr. studijním programu v oblasti BOZP; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti BOZP, c) vykonání zkoušky z odborné způsobilosti u instituce, která je akreditovaná k provádění této zkoušky od MPSV. 10, 20 Z 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek BOZP Směrnice Zásady organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Koord. BOZP při práci na staveništi BOZP ZAM s ověřením znalostí - prezenční Školení kvalifik. zachránce první pomoci Školení BOZP VZ (TPG) Periodické seznámení s riziky ZAM (TPG) Školení BOZP ZAM (TPG) Odborná způsobilost dle zák. č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č.592/2006 Sb. stavebně odborná v oblasti výstavby a stavebnictví, BOZP při práci na staveništi, znalosti a zkušennosti pro výkon činnosti koordinátora BOZP. Školení bezpečnosti práce pro zaměstnance, vstupní školení, periodicky po 2 letech nebo při změně zařazení, předpisů. Ověření znalostí písemným testem nebo pohovorem. 103 ostavec 2), 3) Z 262/ zákoník práce Směrnice Zásady organizace BOZP Tato prezenční forma se týká jen zam. na uvedených prac. místech: technik kvality staveb, technik realizace staveb specialista, technik technických staveb, specialista technických služeb vč. seniorů, technik správy plynoměrů. Jedná se o prezenční formu školení první pomoci pro vybrané zaměstnance s praktickým nácvikem. Školení určené zaměstnavatelem dle 102, odstavec 6 Z 262/ Zákoník práce. Školení pro zaměstnance, schvalující a řídící práce na plynových zařízeních. Jeho účelem je obnovení a prohloubení znalostí a seznámení s novými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. TPG kap. II, Periodické seznámení zaměstnanců provádějící činnosti na plynových zařízeních, vč. zaměstnanců vystavujících a schvalujících pracovní postupy s riziky spojenými s provozem, údržbou a opravami plynárenského zařízení. TPG kap. II, Školení pro zaměstnan ce, provádějící práce na plynových zařízeních. Jeho účelem je obnovení a prohloubení znalostí a seznámení s novými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. TPG kap.ii, BOZP 1 / 20

2 Školení BOZP a PO vedoucích akcí Školení pro zaměstnance, vykonávající funkci vedoucí akce, resp. vedoucí zásahu. Vedoucí akce je stanovený v souladu s požadavky TPG pro práce, kde je vypracován a schválen PP, TPP, KL-PPD, resp. PPD. Vedoucí zásahu je pracovník stanovený v souladu s požadavky TPG pro řízení prací při odstraňování havárií a poruch s nutností okamžitého zásahu v rámci pohotovostní služby. 2.1 BOZP 2 / 20

3 POŽÁRNÍ OCHRANA Seznam kvalifikací a k nim náležejících vzdělávacích akcí Odb. způs. osoba v PO ( 11, 133/1985 Sb.) Technik PO ( 11 odst.2 zák.133/85 Sb.) Preventista PO ( / 1985 Sb.) Školení zaměstnanců o PO Školení vedoucích zaměstnanců o PO Osoba odborně způsobilá v PO = má složenou zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem vnitra, dále absolventi škol požární ochrany nebo se studiem PO schváleným ministerstvem vnitra, příslušníci Hasičkského záchranného sboru České republiky. Směrnice Organizace zabezpečení požární ochrany 11 odst.1 Z 133/1985 o PO. Technik PO = má složenou zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem vnitra. Směrnice Organizace zabezpečení požární ochrany 11 odst.2 Z 133/1985 o PO. Vztahuje se na osoby pověřené kontrolou zajišťování PO a vedením požární knihy. Směrnice Organizace zabezpečení požární ochrany 11 Z 133/1985 o PO. Školení zaměstnanců o PO - vstupní školení, periodicky po 2 letech nebo při změně skutečností. Směrnice Organizace zabezpečení požární ochrany 16 odst /1985 o PO. Školení vedoucích zaměstnanců o PO - vstupní školení, periodicky po 3 letech nebo při změně skutečností. Směrnice Organizace zabezpečení požární ochrany 16 odst /1985 o PO. Člen preventivní požární hlídky Škol.osob v ohlaš.požáru a stráž. sl. Školení zaměstnanců o PO - prezenční Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o PO a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku PO a zúčastnit se při likvidaci požáru. Směrnice Organizace zabezpečení požární ochrany 16 a 16 a) 133/1985 o PO, 24 V 246/ vyhláška o PO. Osoby zabezp. PO v mimopr. době a při sníž. povozu - školení obsluhy ohlašovny požáru a školení strážní služby. 23 odst.4 vyhl.č.246/ vyhláška o PO. Školení zaměstnanců o PO - vstupní školení, periodicky po 2 letech nebo při změně skutečností. Směrnice Organizace zabezpečení požární ochrany 16 odst /1985 o PO Tato prezenční forma se týká jen zam. na uvedených prac. místech: technik kvality staveb, technik realizace staveb specialista, technik technických staveb, specialista technických služeb vč. seniorů, technik správy plynoměrů. 2.2 Požární ochrana 3 / 20

4 VTZ - PLYNOVÁ Seznam kvalifikací a k nim náležejících vzdělávacích akcí Obsluha PZ - 5 vyhl. č.21/1979 Sb. Škol. na obsl. údrž. detekční tech.-disa Obsl. údrž. sady servis. uzávěrů HUP Balonovací technika Fastra Kontrola těsnosti podle TPG Obsluha a údržba sady servis.uzávěrů HUP Obsluha a údržba stoplovacího zařízení Obsluha a údržba zařízení na balonování Obsl. údrž. zaž. na navrt. pod tlakem 5 (1) Pracovníci pověření obsluhou zařízení musí být provozovatelskou organizací (dále jen "provozovatel") seznámeni s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení. Před pověřením samostatnou obsluhou zařízení musí být provozovatelem přezkoušeni. (2) Provozovatel je povinen určit obsah seznámení a délku (osnovu) zaškolení s ohledem na charakter a rozsah vykonávané činnosti na daném druhu zařízení a ověřovat znalosti pracovníků uvedených v odstavci 1 revizním technikem, který má platné osvědčení odborné způsobilosti příslušného druhu a rozsahu jednou za tři roky. (3) Zkoušky a přezkušování revizním technikem se nepožadují pro obsluhu plynového zařízení uvedeného v 2 písm. g), jehož celkový výkon je nižší než 50 kw. Osvědčení je vydáváno obsluze zařízení pro: a) výrobu a úpravu plynů, b) skladování a přepravu plynů, c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic, d) zkapalňování a odpařování plynů, e) zvyšování a snižování tlaku plynů, f) rozvod plynů, g) spotřebu plynů spalováním. Součástí kvalifikace pro kontrolu těsnosti dle TPG Detekční přístroje jsou určeny pro činnosti spojené s provozováním plynárenských inženýrských sítí. Držitel osvědčení je oprávněn pracovat se servisními uzávěry HUP v souladu s návodem k jeho použití a v souladu s platnými předpisy vztahujícími se na práce, montáž a opravy na vyhrazených plynových zařízeních. Držitel osvědčení je oprávněn pracovat s uvedenými zařízeními v souladu s návodem k jejich použití a v souladu s platnými předpisy vztahujími se na práce, montáž a opravy na vyhrazených plynových zařízeních v plném rozsahu. PG Kontrola těsnosti a činnosti spojené s problematikou úniku plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách. Tato technická pravidla stanovují podmínky pro kontrolu těsnosti plynovodů k dopravě a rozvodu zemního plynu podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a dále podmínky pro řešení zjištěných úniků plynu s cílem snížit nebo odstranit nebezpečí z těchto úniků vyplývající. Školení servisních uzávěrů HUP v souladu s návodem k jeho použití a v souladu s platnými předpisy vztahujícími se na práce, montáž a opravy na vyhrazených plynových zařízeních. Školení se provádí periodicky po zaškolení výrobcem. Školenítechnologie TD W obsahuje seznámení se stoplovacím zařízením, procedury při práci se zařízením, praktické cvičení na zkušebních tělesech, údržbu zařízení. Vrtací zařízení - procedury při práci se zařízením, výpočty a použití měřících karet, praktické cvičení na zkušebních tělesech, údržba zařízení. Proškolení z použití balonovacích technik výrobců v souladu s návodem k jejich použití a v souladu s platnými předpisy vztahujími se na práce, montáž a opravy na vyhrazených plynových zařízeních v plném rozsahu. Pracovníci provádějící činnosti podle TPG musí mít odbornou způsobilost v souladu s Přílohou 2 TPG roky není udáno není udáno není Obsluha odorizačních stanic Obsluha VPZ - 5 vyhl. č. 21/1979 Sb. Zaměstnanci provádějící manipulaci s odorantem, kontrolu a údržbu odorizačních stanic jsou proškolováni dle části XI, odst. 6.2, TPG ve lhůtě 1x za. Pracovníci provádějící obsluhu PZ musí mít odbornou způsobilost v souladu s 5 vyhl. č. 21/1979 Sb. Obsl.domovních regulátorů Kogas(Gázgép) Obsluha a údržba domovních regulátorů Kogas(Gázgép)-KHS 2 Servis kotlů Protherm Oprávnění se získává absolvováním školení na servis plynových kotlů. Servis kotlů Thermona (typ Therm) Oprávnění se získává absolvováním školení na servis plynových kotlů. Obsl.údrž. domovních regulátorů Mesura Obsl.údrž. oprav. reg.stanic Mokveld Obsl.údrž.oprav. reg.stanic Krysalis Jedná se o obsluhu domovních regulátorů. Obsluha, údržba a opravy regulátorů a armatur. Používá se v regulačních stanicích. Samostatná stanice (obvykle posilovací regulátor nebo regulační stanice) instalovaná pod zem VTZ - plynová 4 / 20

5 Obsl.údrž,oprav. reg.stanic Growe Obsluha,údržba a opravy regulátorů Growe Obsl., údrž., opravy regulátorů GMR Jedná se o domovní a posilovací regulátory - jejich obsluhu, údržbu a opravy. Obsl., údrž., opravy regulátorů RMG Jedná se o obsluhu, údržbu a opravy regulátorů a armatur do regulačních stanic. Obsl., údržba a opravy reg.bryan Donkin Bryan Dokin, Cocon a PM Krystalis (Energodat Brno) údrž. oprav seřiz.reg. Francel atd. Francel, Tartarini (Hutira Brno) Údrž.oprav.seřiz. arm.+reg.stanic SČA Zaškolení výrobcem zařízení. Obsl.,údrž.regulátorů Pietro Fiorentin Obsl.,údrž.,opravy reg. a zař. Fisher Obsl.,údrž.,opravy reg. a zař. Tartarini Obsl.,údrž.,opravy reg. a zař. Regal Obsluha, údržba a opravy regulátorů Pietro Fiorentini Obsl., údrž., opravy reg. a zař. Fisher. Jedná se o regulátory do regulačních stanic a posilovacích regulátorů - jejich obsluhu, údržbu a opravy. Jedná se o posilovací regulátory a do regulačních stanic - jejich obsluhu, údržbu a opravy. Obsl.,údrž.,opravy reg. a zař. Cronos Obsl. domovních reg. a zařízení Francel Obsl.,údrž.,opravy reg. a zař. Asonex Obsl., seřiz. výrobků TotalGaz Industrie Obsl., seřiz. výrobků TotalGaz Industrie Obsl.,údrž.,opravy reg. Rombach C-plnění nádob plyny, včetně tlak.stanic RT - VTL plynovody a přípojky RT-prům. plynovody-zp-f2-měď RT-prům. plynovody-zp-f2-ocel Jedná se o regulátory do regulačních stanic - jejich obsluhu, údržbu a opravy. Obsluha domovních regulátorů a zařízení Francel. Jedná se o regulátory do regulačních stanic - jejich obsluhu, údržbu a opravy. Osvědčení opravňuje pracovníka k obsluze a seřizování výrobků společností TOTALGAZ INDUSTRIE a TEPGAZ, a.s.: filtry, separátory bezpečnostní uzávěry, regulátory, monitory, kontrolní pojistné ventily, pojistné ventily, elektrické předehřevy, výměníky. Osvědčení opravňuje pracovníka k obsluze a seřizování výrobků společností TOTALGAZ INDUSTRIE a TEPGAZ, a.s.: filtry, separátory bezpečnostní uzávěry, regulátory, monitory, kontrolní pojistné ventily, pojistné ventily, elektrické předehřevy, výměníky. Oprávnění k manipulaci a instalaci regulátorů Rombach. C1 - zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva C2 - zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny Odborná způsobilost d okladovaná osvědčením v souladu s 6 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ číslo 21/1979 Sb. RT - VTL plynovody a přípojky F4 -, VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn 6a) odst. 1 písm. d ) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. 6a) odst. 1 písm. d ) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. F2 - průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propan, butanu a jejich směsí. RT-prům. plynovody-zp-f2-pe 6a) odst. 1 písm. d ) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. F2 - průmyslové plyno vody na plynná paliva kromě propan, butanu a jejich směsí. RT-spotř. bez omez. druhu a výk.-g8 6a) odst. 1 písm. d ) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. G8 - spotřebiče bez omezení výkonu, bez propan, butan. RT-regulační stanice plynů-zp-e2 E2 - regulační stanice plynu RT-domovní plynovody-zp-f1-ocel F1 - domovní plynovody na plynná paliva RT-domovní plynovody-zp-f1-pe F1 - domovní plynovody na plynná paliva RT-NTL a STL plynov.,přípoj.-f3-ocel F3 - NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn RT-NTL a STL plynov.,přípoj.-f3-pe F3 - NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn RT-VTL a VVTL plynov.,přípojky-f4 F4: VTL - vysokotlak, VVTL - velmivysokotlak RT-spotřebiče s výk. pod 50 kw-g1 G1 - spotřebiče s výkonem pod 50 kw na plynná paliva RT-kotle s výkonem 50 kw a více-g2 G2 - kotle s výkonem 50 kw a více na plynná paliva RT-domovní plynovody-zp-f1-měď 6a) odst. 1 písm. d ) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb VTZ - plynová 5 / 20

6 RT-prům.plynovody-ZP-F2-ocel MPZ-C zař. pro plnění nádob plyny MPZ-průmyslové plynovody-zp-f2-měď 6a) odst. 1 písm. d ) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. F2 - průmyslové plyno vody na plynná paliva kromě propan, butanua jejich směsí. Odborná způsobilost d okladovaná osvědčením v souladu s 6 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ číslo 21/1979 Sb. 6a) odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 6 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb., F2 - průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propan, butanu a jejich směsí. MPZ-průmyslové plynovody-zp-f2-pe MPZ-spotř.bez omez.výkonu-g8 bez PB MPZ-VTL plynovody a přípojky 6a) odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 6 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb., F2 - průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propan, butanu a jejich směsí. Odborná způsobilost dokladovaná osvědčením v souladu s 6 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ číslo 21/1979 Sb., G8 - spotřebiče bez o mezení výkonu, bez propan, butan. dle 6 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., v platném znění, F4 - VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn. MPZ-regulační stanice plynů-zp-e2 MPZ-E2-RS MPZ-průmyslové plynovody-zp-f2-ocel Odborná způsobilost dokladovaná osvědčením vydaného na základě ověření odborné způsobilosti ve smyslu 6 a) odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 6 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. F2 - průmyslové plyno vody na plynná paliva kromě popran, butanu a jejich směsí. MPZ-F1-DP-ocel F1 - domovní plynovody na plynná paliva MPZ-F1-DP-plast F1 - domovní plynovody na plynná paliva MPZ-NTL a STL plynov.,přípoj.-f3-ocel F3 - NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn MPZ-NTL a STL plynov.,přípoj.-f3-p F3 - NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn MPZ-VTL a VVTL plynov.,přípojky-f4 F4: VTL - vysokotlak, VVTL - velmivysokotlak MPZ-spotřebiče s výk. pod 50 kw-g1 G1 - spotřebiče s výkonem pod 50 kw na plynná paliva MPZ-kotle s výkonem 50 kw a více-g2 G2 - kotle s výkonem 50 kw a více na plynná paliva MPZ-domovovní plynovody-zp-f1-měď Odborná způsobilost dokladovaná osvědčením vydaného na základě ověření odborné způsobilosti ve smyslu 6 a) odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 6 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. MPZ-E1-KS E1 - Kompresní stanice MPZ-B B - zařízení pro skla dování a přepravu plynů MPZ-F6 F6 - rozvody technických plynů VTZ - plynová 6 / 20

7 VTZ - ELEKTRICKÁ Seznam kvalifikací a k nim náležejících vzdělávacích akcí Prac.poučený - 4 vyhl. č. 50/1978 Sb. (1) Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. (2) Organizace je povinna stanovit obsah seznámení a dobu školení s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci uvedení v odstavci 1 vykonávat, a zajistit ověřování znalostí těchto pracovníků ve lhůtách, které předem určí. (3) Seznámení, školení, upozornění a ověření znalostí podle odstavců 1 a 2 provede pro obsluhu elektrických zařízení organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, a půjde-li o práci na elektrických zařízeních, pracovník s některou z kvalifikací uvedených v 5 až 9; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky poučenými. Poučený - 4 vyhl. č. 50/78 5Let (1) Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. (2) Organizace je povinna stanovit obsah seznámení a dobu školení s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci uvedení v odstavci 1 vykonávat, a zajistit ověřování znalostí těchto pracovníků ve lhůtách, které předem určí. (3) Seznámení, školení, upozornění a ověření znalostí podle odstavců 1 a 2 provede pro obsluhu elektrických zařízení organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, a půjde-li o práci na elektrických zařízeních, pracovník s některou z kvalifikací uvedených v 5 až 9; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky. Prac. znalý - 5 vyhl. č. 50/1978 Sb. (1) Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. (2) Organizace je povinna stanovit obsah seznámení a dobu školení s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci uvedení v odstavci 1 vykonávat, a zajistit ověřování znalostí těchto pracovníků ve lhůtách, které předem určí. (3) Seznámení, školení, upozornění a ověření znalostí podle odstavců 1 a 2 provede pro obsluhu elektrických zařízení organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, půjde-li o práci na elektrických zařízeních, pracovník s některou z kvalifikací uvedených v 5 až 9; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky. 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. - objekty A+B Pro objekty s nebezpečím výbuchu je požadována kvalifikace pro objekty B, v ostatních případech stačí kvalifikace pro objekty A. (1) Pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v 5 odst. 1, b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1, c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v 14 odst. 1 znalosti potřebné pro samostatnou činnost. (2) Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro samostatnou činnost. (3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací uvedených v 7 až 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy VTZ - elektrická 7 / 20

8 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. - objekty A (1) Pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v 5 odst. 1, b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1, c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v 14 odst. 1 znalosti potřebné pro samostatnou činnost. (2) Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro samostatnou činnost. (3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací uvedených v 7 až 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy. 7 vyhl. č. 50/1978 Sb. - objekty A+B Pro objekty s nebezpečím výbuchu je požadována kvalifikace pro objekty B, v ostatních případech stačí kvalifikace pro objekty A. (1) Pracovníci pro řízení činnosti jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v 6 odst.1 nebo v 5 odst.1, b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1, c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v 14 odst.1 znalosti potřebné pro řízení činnosti. (2) Zkoušku uvedenou v odst.1 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro řízení činnosti. (3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v 8 nebo 9.Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán státního odborného dozoru alespoň čtyři týdny před jejich konáním. 7 vyhl. č. 50/1978 Sb. - objekty A (1) Pracovníci pro řízení činnosti jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v 6 odst.1 nebo v 5 odst.1, b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1, c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v 14 odst.1 znalosti potřebné pro řízení činnosti. (2) Zkoušku uvedenou v odst.1 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro řízení činnosti. (3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v 8 nebo 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán státního odborného dozoru alespoň čtyři týdny před jejich konáním VTZ - elektrická 8 / 20

9 8 vyhl. č. 50/1978 Sb. - objekty A+B Pro objekty s nebezpečím výbuchu je požadována kvalifikace pro objekty B, v ostatních případech stačí kvalifikace pro objekty A. Pracovníci pro řízení a pracovníci pro řízení provozu ( 8 vyhl.čúbp a ČBÚ č.50/1978 Sb.). (1) Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v 7 odst. 1 nebo v 6 odst.1, b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1, c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem. (2) Pracovníci pro řízení provozu jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v 7 odst. 1 nebo v 6 odst.1, b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1, c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení provozu. (3) Zkoušky uvedené v odstavcích 1 a 2 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníků pro řízení provozu. (4) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně dva členové musí mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 nebo v 9. Komise pořídí o zkoušení nebo přezkoušení zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před konáním zkoušky nebo přezkoušení. V téže lhůtě uvědomí i příslušnou organizační složku (závod) organizace pro rozvod elektrické energie, (5) půjde-li o pracovníky pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem nebo o pracovníky pro řízení provozu elektrických odběrných zařízení připojených přímo na zařízení veřejného rozvodu elektřiny. 8 vyhl. č. 50/1978 Sb. - objekty A Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu. (1) Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v 7 odst. 1 nebo v 6 odst.1, b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1, c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem. (2) Pracovníci pro řízení provozu jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v 7 odst. 1 nebo v 6 odst.1, b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1, c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení provozu. (3) Zkoušky uvedené v odstavcích 1 a 2 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníků pro řízení provozu. (4) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně dva členové musí mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 nebo v 9. Komise pořídí o zkoušení nebo přezkoušení zápis,podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před konáním zkoušky nebo přezkoušení. V téže lhůtě uvědomí i příslušnou organizační složku (závod) organizace pro rozvod elektrické energie, půjde-li o pracovníky pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem nebo o pracovníky pro řízení provozu elektrických odběrných zařízení připojených přímo na zařízení veřejného rozvodu elektřiny VTZ - elektrická 9 / 20

10 RT VEZ - 9 vyhl.50/1978 Sb.-objekty A+B Pro objekty s nebezpe čím výbuchu je požadována kvalifikace pro objekty B, v ostatních případech stačí kvalifikace pro objekty A. (1) Pracovníci pro provádění revizí elektrických zařízení (dále jen "revizní technici") jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v přílohách 1 a 2, praxi uvedeno u v příloze 1 a na žádost organizace složili zkoušku před některým z příslušných orgánů dozoru (TIČR Praha). (2) Pro provádění zkoušek a přezkoušení revizních techniků platí zvláštní předpisy vydané příslušnými orgány dozoru. RT VEZ - 9 vyhl.50/1978 Sb. - objekty A Pracovníci pro provádění revizí (1) Pracovníci pro provádění revizí elektrických zařízení (dále jen "revizní technici") jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v přílohách 1 a 2, praxi uvedenou v příloze 1 a na žádost organizace složili zkoušku před některým z příslušných orgánů dozoru (TIČR Praha). (2) Pro provádění zkoušek a přezkoušení revizních techniků platí zvláštní předpisy vydané příslušnými orgány dozoru. 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. - objekty A+B Pro objekty s nebezpečím výbuchu je požadována kvalifikace pro objekty B, v ostatních případech stačí kvalifikace pro objekty A. Pracovníci pro samos. projektování: (1) Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy6) a složili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním. (2) Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit projektující organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro samostatné projektování a pracovníků pro řízení projektování. (3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 nebo v 8 nebo 9. Komise pořídí o zkoušení nebo přezkoušení zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před jejich konáním. V téže lhůtě uvědomí i příslušný závod organizace pro rozvod elektrické energie, půjde-li o pracovníky pro řízení projektování nebo pracovníky, kteří projektují elektrická odběrná zařízení určená pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny. 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. - objekty A Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování: (1) Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy6) a složili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním. (2) Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit projektující organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro samostatné projektování a pracovníků pro řízení projektování. (3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 nebo v 8 nebo 9. Komise pořídí o zkoušení nebo přezkoušení zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před jejich konáním. V téže lhůtě uvědomí i příslušný závod organizace pro rozvod elektrické energie, půjde-li o pracovníky pro řízení projektování nebo pracovníky, kteří projektují elektrická odběrná zařízení určená pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny VTZ - elektrická 10 / 20

11 VTZ - TLAKOVÁ Seznam kvalifikací a k nim náležejících vzdělávacích akcí Obsluha tlakových nádob stabilních Odbornou způsobilost obsluhy TNS upravuje čl.6, přílohy III ČSN Revizní technik VTZ Topič kotlů 4.třídy- 11vyhl.18/1979 Sb Topiči nízkotlakých kotlů 8 vyhlášky ČÚBP a ČB Ú č. 18/1979 Sb. Revizní technik TZ - musí mít pro provádění revizí a zkoušek kotlů a tlakových nádob osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky. Odborná způsobilost topiče kotle 4. třídy je upravena 11 odstavec 6 vyhláčky č.18/1979 Sb. - topič musí být o obsluze poučen a v ní zacvičen, o čemž musí provozovatel pořídit zápis. Způsobilost topiče v nízkotlaké kotelně upřesňuje vyhl. č. 21/1979 Sb. a vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb. Topič musí mít "Osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých kotlů." Topiči nízkotlakých kotlů - Zkouška podle ustanovení 14 vyhl. ČÚBP č. 91/93 Sb. a je způsobilý(á) samostatně obsluhovat nízkotlaké teplovodní kotle na plynná paliva. Obsluha vysokotlakých PZ Účastník získá osvědčení o provedeném školení a přezkoušení v rozsahu: - obsluha PZ VT kompresorů do tlaku 300 bar, medium VZDICH dle ČSN EN 12021,- - plnič TN do tlaku 300 bar, medium VZDUCH dle ČSN EN 12021, - obsluha staiblní zásobní stanice do tlaku 300 bar, medium VZDUCH dle ČSN EN manipulace s tlakovými lahvemi VTZ - tlaková 11 / 20

12 VTZ - ZDVIHACÍ Seznam kvalifikací a k nim náležejících vzdělávacích akcí Řízení manipulačních vozíků Linde Obsluha pracovní plošiny Revizní technik VZZ Dozorce výtahu a osoby nápomocné dozorci Elektrické vysokozdvižné vozíky s vlastním pohonem, skupina L ručně vedené vozíky(nízkozdvižné, vysokozdvižné, vychystávací). Obsluhovatel pohyblivé pracovní plošiny (čl.60 ČSN ) osoba oprávněná obsluhovat pracovní plošinu a odpovědná za její bezpečný provoz, s průkazem obsluhovatele. Revizní technik VZZ musí mít pro provádění činností osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky. Školení a přezkoušení dozorce výtahu a osob nápomocných dozorci na základě požadavků ČSN , čl a dále čl. 6.3 včetně vyproštění osob z kabiny výtahu. Obsluha regálových zakladačů - stav nouze Školení postupů při stavech nouze ve smyslu čl ČSN EN 528. Vazač břemen Jeřábníci a jeřábníci nevyhrazených ZZ Pracovník údržby ZZ OOTSP - zdvihací zařízení OOTSP - zdvihací plošina Jeřábníci nevyhrazených ZZ Vazač (čl.4.1 a čl.5.4 ČSN ISO ) - osoba s oprávněním k vázání břemen.je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene, za jeho bezpečné uložení a za použití vhodných vázacích prostředků v souladu s navrženým postupem manipulace. Školení a přezkoušení dozorce výtahu a osob nápomocných dozorci na základě požadavků ČSN , čl a dále čl. 6.3 včetně vyproštění osob z kabiny výtahu. Pracovník údržby ZZ (čl.4.1 a čl.5.7 ČSN ISO ) - vyškolený pracovník provádějící potřebnou údržbu v souladu s návodem k používání vypracovaným výrobcem při dodržení systému bezpečné práce. OOTSP - odpovídá mimo jiné za provedení revizí, kontrol a dalších činností stanovených HOO a OO KC, dále za stanovení dalších požadavků na provoz ZZ plynoucích z průvodní dokumentace zařízení. OOTSP - odpovídá mimo jiné za provedení revizí, kontrol a dalších činností stanovených HOO a OO KC, dále za stanovení dalších požadavků na provoz ZZ plynoucích z průvodní dokumentace zařízení. Jeřábník - osoba ovládající jeřáb při manipulaci s břemeny. Je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a při dodržení systému bezpečné práce. Hmotnost do 5 tun VTZ - zdvihací 12 / 20

13 BÁŇSKÁ LEGISLATIVA Seznam kvalifikací a k nim náležejících vzdělávacích akcí Báňský záchran.-vyhl.čbú č.447/2001sb. Báňský záchranář ( 18 odts. 1 vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb.) zaměstnanec starší 21 let, zdravotně způsobilý, který absolvoval základní školení a praktický výcvik, držitel průkazu báňského záchranáře, příp. osvědčení. Vedoucí ZBZS + zástupce Vedoucí závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce dle 21, vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb. (1) Vedoucím závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupcem může být jen báňský záchranář, který má vysokoškolské vzdělání získané úspěšným ukončením magisterského, popřípadě bakalářského studijního programu v oblasti hornictví a hornické geologie, hutnictví a slévárenství se zaměřením na hornictví, popřípadě hlubinné vrtání, s nejméně tříletou odbornou praxí, z toho alespoň jednoletou záchranářskou praxí, nebo báňský záchranář s úplným středním odborným vzděláním příslušného směru15) s nejméně šestiletou odbornou praxí, z toho alespoň dvouletou záchranářskou praxí, který úspěšně vykonal zkoušku z báňského záchranářství před komisí obvodního báňského úřadu.10) Podmínkou pro ustanovení do funkce vedoucího závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce je absolvování speciálního výcviku na příslušné hlavní báňské záchranné stanici v trvání 10 dní, který je zakončen úspěšně vykonanou zkouškou z báňského záchranářství. Při ověřování odborné způsobilosti se postupuje podle zvláštního právního předpisů 3a). (2) Vedoucí závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce může být organizací do této funkce ustanoven nebo z ní odvolán po projednání s obvodním báňským úřadem. Ustanovení do funkce vedoucího závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce organizace neprodleně ohlásí obvodnímu báňskému úřadu a hlavní báňské záchranné stanici. (3) Předpokladem pro výkon funkce vedoucího závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce je znalost havarijních plánů organizací nebo jejich částí uvedených v 7 odst. 1, pro které je závodní báňská záchranná stanice zřízena nebo pro které zajišťuje výkon báňské záchranné služby. Vedoucí mechanik ZBZS + zástupce Vedoucí mechanik závo dní báňské záchranné stanice a jeho zástupce - 22 vyhl. ČBÚ č. 447/2001 Sb. Vedoucím mechanikem závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupcem může být jen zaměstnanec, který má kvalifikaci mechanika ( 23) a nejméně tříletou záchranářskou praxi, z toho alespoň roční praxi mechanika. Podmínkou pro ustanovení do funkce vedoucího mechanika a jeho zástupce je absolvování speciálního výcviku na hlavní báňské záchranné stanici v trvání 10 dní, který je zakončen úspěšně vykonanou zkouškou z báňského záchranářství. Podmínkou také je, aby alespoň jeden z nich byl báňským záchranářem. Mechanik ZBZS Četař ZBZS Mechanik Závodní báňs ké záchranné stanice - 23 vyhl. ČBÚ č. 447/2001 Sb.Mechanikem může být jen zaměstnanec, který absolvoval základní školení a praktický výcvik pro báňského záchranáře 18 odst. 1 písm. c) a desetidenní praktický výcvik mechanika na hlavní báňské záchranné stanici zakončený úspěšně vykonanou zkouškou. Četař závodní báňské záchranné stanice - 25 vyhl. ČBÚ č. 447/2001 Sb. (1) Četařem může být jen báňský záchranář s nejméně tříletou záchranářskou praxí, který absolvoval školení četaře na hlavní báňské záchranné stanici v délce 8 vyučovacích hodin a úspěšně vykonal zkoušku z báňského záchranářství; tuto zkoušku opakuje každé. Závodní (2 odst.c) vyhl. 298/2005 Sb. (2 odst.c) vyhl.298/2005 Sb. c) Závodní je fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na provozech, kde není stanovena funkce závodního dolu nebo závodního lomu. Musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň bakalářského studijního programu5) a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň dva roky, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň čtyři roky. (2) Osvědčení o odborné způsobilosti nemá omezenou platnost, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak12). (2) Ověření odborné způsobilosti podle odstavce 1 se provádí zkouškou ve lhůtě tří let od předcházející zkoušky (dále jen "periodická zkouška"). Periodická zkouška k ověření odborné způsobilosti se koná před komisí stanovenou předsedou Českého báňského úřadu. 2.4 Báňská legislativa 13 / 20

14 Bezpeč. technik -vyhl. 298/2005 Sb (2 odst.d) vyhl. 298/2005 Sb. d) Bezpečnostní technik je fyzická osoba způsobilá pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu5) při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň bakalářského studijního programu4) a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň dva roky, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň čtyři roky. 5 roků Tech.dozor 2 odst.k vyhl. 298/2005 Sb Technický dozor - 2 odst.k) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb. Výňatek: k) Technický dozor je fyzická osoba ustanovená ke kontrole výkonu odborné a bezpečné činnosti zaměstnanců, dodržování technologických předpisů, předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti provozu a pracovních podmínek. Technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň šest měsíců. Technický dozor pro výkon speciálních činností (zejména strojní, elektro, chemické, stavební) musí mít alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru. 5 roků Ved.likvid.havárie-vyhl.č.71/2002 Sb. Na každém provozu, pro který je zpracován havarijní plán, musí být určen vedoucí likvidace havárie ( 11 vyhl.čbú č.71/2002 Sb.). Vedoucím likvidace havárie může být jen zaměstnanec dokonale seznámený s místními podmínkami, jehož způsobilost řídit zdolávání havárie byla ověřena zkouškou před komisí obvodního báňského úřadu. Zástupce vedoucího likvidace havárie Zástupce vedoucího likvidace havárie - 11 a 15 vyhlášky ČBÚ č. 71/2002 Sb.Závodní dolu písemně určí zástupce vedoucího likvidace havárie. Zástupce vedoucího likvidace havárie se ujímá řízení zdolávání havárie v době nepřítomnosti vedoucího likvidace havárie nebo na jeho příkaz; v této době má práva a plní úkoly vedoucího likvidace havárie. Zástupcem vedoucího likvidace havárie může být jen zaměstnanec jehož způsobilost řídit zdolávání havárie byla ověřena zkouškou před komisí obvodního báňského úřadu. Pokud je určeno více zástupců, určí závodní dolu v havarijním plánu písemně pořadí, ve kterém se ujímají řízení zdolávání havárie. Zástupce vedoucího likvidace havárie si udržuje a prohlubuje znalost místních podmínek pravidelnými prohlídkami; jejich četnost určí závodní dolu. Seznámení s havarijním plánem Seznámení s havarijním plánem - 21 vyhlášky ČBÚ č. 71/2002 Sb. Seznámení zaměstnanců včetně zaměstnanců dodavatelských organizací s tou částí havarijního plánu, která se jich týká, zejména se záchrannými cestami, s významem signalizace pro odvolání zaměstnanců z provozního střediska, s rozmístěním dorozumívacích zařízení, a s tím, jak se mají zaměstnanci při havárii chovat, se provede před jejich prvním vstupem na provozní středisko. Seznámení zaměstnanců v rozsahu podle odstavce 1 se opakuje při každém cvičném poplachu, při každé změně pracoviště, pokud se při tom mění záchranné cesty, po každé změně záchranných cest a po každé změně havarijního plánu, pokud se jich tato změna týká, nejméně však jednou za půl roku. Seznámení zaměstnanců, kterým havarijní plán ukládá zvláštní úkoly, s jejich úkoly se provede ihned po vydání, doplnění a změně havarijního plánu. 6 měsíců Cvičný poplach - absolování vyhl. ČBÚ č.71/2002 Sb., Cvičný poplach - 22 a 47 vyhlášky ČBÚ č.71/2002 Sb.Cvičné poplachy na povrchu se musí konat nejméně jednou za 12 měsíců ve všech směnách. Člen inspekční služby Inspekční služba - vyhl. č. 71/2002 Sb., Inspekční služba - 16 vyhlášky ČBÚ č.71/2002 Sb. Při provádění vrtných prací s předpokládaným výskytem vody pod tlakem, ropy nebo plynu, při těžbě a úpravě plynů a kapalin, při těžbě nerostů loužením, při podzemním uskladňování plynů nebo kapalin a při ukládání kapalin do přírodních horninových struktur musí být ve všech pracovních i nepracovních směnách zajištěna inspekční služba. Inspekční službou smí být pověřen jen zaměstnanec odborně způsobilý řídit zdolávání havárie. Zaměstnanec vykonávající inspekční službu řídí práce na záchranu osob a zdolávání havárie až do příchodu vedoucího likvidace havárie. Zaměstnanec vykonávající inspekční službu má až do příchodu vedoucího likvidace havárie nebo jeho zástupce práva a plní úkoly vedoucího likvidace havárie. Další úkoly může mít určeny havarijním plánem. 2.4 Báňská legislativa 14 / 20

15 Báňský projektant 2 e vyhl. č. 298/2005, Báňský projektant - 2 odst. e) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Báňský projektant je fyzická osoba způsobilá projektovat nebo navrhovat objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vypracovávat plány a dokumentaci týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, pokud nejsou upraveny zvláštním právním předpisem. Musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň magisterského studijního programu a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň jeden rok, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky. 5 roků Odb.způs. k výkonu hornické činnosti Odborná způsobilost k výkonu hornické činnosti - ověřování odborné způsobilosti dle 7 vyhl. 298/2005 Sb. Je prováděno před komisí organizace. IWCF - Drilling Supervisor Certificate IWCF - Drilling Super visor Certificate (resp.iadc WellCAP- certificate). Level Supervisor. Osvědčení pro výkon funkce supervizora zmáhání tlakových projevů splňující požadavek 11,odst.4,vyhlášky ČBÚ č.239/1998sb. ve znění vyhlášky č.52/2011sb. Toto osvědčení je nutné pro řízení a dozor nad pracemi s možností vzniku nebezpečného tlakového projevu při vrtání a podzemních opravách sond. Osvědčení vydává po absolvování kurzu mezinárodně akreditované školící středisko. Nutná znalost odborné angličtiny úroveň A2. Činnost na EZ - prac. seznámený - 3 Pracovník seznámený ( 9 odst. 2 vyhl. č. 75/2002 Sb., 3 vyhl. č. 50/1978 Sb.) - je odborně způsobilý pro obsluhu el. zařízení do napětí 1 kv střídavých nebo stejnosměrných, které je provedeno tak, že při jeho obsluze nemůže nikdo přijít do styku s částmi pod napětím vyšším, než je bezpečné malé napětí Činnost na EZ - prac. poučený - 4 Pracovník poučený ( 9 odst. 3 vyhl. č. 75/2002 Sb., 4 vyhl. č.50/1978 Sb.) je odborně způsobilý pro: a) práce, které může provádět pracovník seznámený, b) samostatnou obsluhu elektrického zařízení bez omezení napětí, c) práci na el. zařízeních nad 1 kv střídavých nebo stejnosměrných bez napětí, d) práci pod dohledem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím do 1 kv střídavých nebo stejnosměrných ve vzdálenosti větší než 40 cm od nich, nebo až na dotyk s izolačním krytem chránícím před nahodilým dotykem s živou částí, e) práci pod dozorem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím nad 1 kv střídavých nebo stejnosměrných, f) práci na elektrickém zařízení s napětím do 35 kv střídavých nebo stejnosměrných v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím, pro kterou byl organizací předem a opakovaně ve lhůtách ne delších než prokazatelně vyškolen a na kterou organizace zpracovala a vydala pracovní postup schválený závodním dolu, závodním lomu nebo vedoucím pracovníkem. Činnost na EZ - prac. znalý - 5 Pracovník znalý ( 9 odst. 4 vyhl. č. 75/2002, 5 vyhl. č. 50/1978 Sb.) je odborně způsobilý pro: a) práce, které může provádět pracovník poučený, b) provádění prohlídek elektrického zařízení bez omezení napětí, c) práci na elektrickém zařízení bez napětí a v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím do 1 kv, d) práci pod dozorem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací na živých částech elektrického zařízení do 1 kv střídavých nebo stejnosměrných venku nebo v prostorech těsných, vlhkých a horkých, e) práci pod dohledem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací na elektr. zařízení nad 1 kv střídavých nebo stejnosměrných v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím. Činnost na EZ 6 75/02 Sb. Pracovník znalý s vyš ší kvalifikací - 9 odst. 5 vyhl. č. 75/2002 Sb. ( 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.) Pracovník znalý s vyšší kvalifikací, který vlastní platné osvědčení, je odborně způsobilý pro samostatné vykonávání veškerých prací na elektrickém zařízení s výjimkou revizí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak (např. vyhláška č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na el. zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, vyhláška č. 22/1989 Sb., vyhláška č. 26/1989 Sb., vyhláška č.51/1989 Sb., vyhláška č. 55/1996 Sb. a vyhláška č. 239/1998 Sb.),který vlastní platné osvědčení. 2.4 Báňská legislativa 15 / 20

16 Činnost na EZ 7 75/02 Sb. Pracovník znalý s vyšší kvalifikací - 9 odst. 5 vyhl. č. 75/2002 Sb. ( 7 vyhlášky č. 50/1978 Sb.) Pracovník znalý s vyšší kvalifikací, který vlastní platné osvědčení, je odborně způsobilý pro samostatné vykonávání veškerých prací na elektrickém zařízení s výjimkou revizí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak (např. vyhláška č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na el. zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, vyhláška č. 22/1989 Sb., vyhláška č.26/1989 Sb.,vyhláška č. 51/1989 Sb., vyhláška č. 55/1996 Sb. a vyhláška č.239/1998 Sb.), který vlastní platné osvědčení. Činnost na EZ 8 75/02 Sb. Říz. provozu EZ - prac. s 9 75/02 Sb. EZ Revizní technik- 10 vyhl. 75/2002 Sb. Projektant instalací EZ - 9 odst. 7 Obsluha VPZ - třída I. Montáž, opravy a údržba PZ- třída I. Řízení činností (montáže, provozu a údržby) DODAVATELSKÝM ZPŮSOBEM upravuje 8, odst. 1, vyhlášky č. 50/1978 Sb.Pracovník pro řízení činností na EZ dle 9 odst. 6, vyhl. č. 75/2002 Sb. 6) Elektrické zařízení lze provozovat jen za předpokladu, že je pro řízení montáže, provozu a údržby určena osoba s odpovídající elektrotechnickou odborností, která má k této činnosti platné osvědčení vydané obvodním báňským úřadem na základě úspěšně vykonané zkoušky podle zvláštního právního předpisu, pokud jiný právní předpis nestanoví požadavky další. Pracovník pro řízení montáže, provozu a udržby dle 9 odst. 6 vyhl. č.75/2002 Sb. ( 8 odst. 2 vyhlášky č. 50/1978 Sb.) (6) Elektrické zařízení lze provozovat jen za předpokladu, že je pro řízení montáže, provozu a údržby určena osoba s odpovídající elektrotechnickou odborností, která má k této činnosti platné osvědčení vydané obvodním báňským úřadem na základě úspěšně vykonané zkoušky podle zvláštního právního předpisu, pokud jiný právní předpis nestanoví požadavky další. Revizní technik elekt rických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem - 10 vyhlášky č. 75/2002 Sb. Osoba pověřená provozovatelem el. zařízení k provádění revizí a zkoušek, odborně způsobilý, který má k této činnosti platné osvědčení vydané obvodním báňským úřadem. A zároveň dle 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb. (1) Pracovníci pro provádění revizí elektrických zařízení (dále jen "revizní technici") jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání, praxi a na žádost organizace složili zkoušku před některým z příslušných orgánů dozoru. Odborně způsobilá jen osoba, která splňuje požadavky zvláštního právního předpisu 2, odst.1, písm. f), vyhl. č. 298/2005 Sb. f) Projektant instalací elektrických zařízení je fyzická osoba způsobilá projektovat instalace elektrických zařízení používané při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a vypracovávat související plány a dokumentaci. Musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň magisterského studijního programu a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň jeden rok nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky. Pracovník pro projektování elektrického zařízení - 9 odst.7, vyhl. ČBÚ č.75/2002 Sb. ( 8 vyhl. č. 50/1978 Sb.). Obsluha vyhrazených plynových zařízení - 14, odst. 2, písm. c) vyhlášky ČBÚ č. 392/2003Sb. Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení - 14 odst.1 a 18 vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. Odborná způsobilost zaměstnanců pověřených prováděním montáže a oprav. Uvedenou činnost mohou provádět osoby zaškolené splňující vzdělání a odbornou praxi s platným osvědčením OBÚ. Montáž, opravy a údržba PZ- třída II. Revizní technik PZ -vyhl.čbú č. 392/03 Jeřábník zdvih. zař. tř.i.-ověř.naobú Oborná způsobilost zaměstnanců pověřených prováděním montáže oprav a údržby je upravena 14 odst.1 a 18 vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. - uvedenou činnost mohou provádět osoby zaškolené splňující vzdělání a odbornou praxi. Revizní technik plynových vyhrazených technických zařízení podléhajících dozoru ČBÚ 19 + příloha č. 6 vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. Zaměstnanec pověřený provozovatelem plynových zařízení k provádění revizí a zkoušek, odborně způsobilý, který má pro tuto činnost osvědčení vydané obvodním báňským úřadem. Odborná způsobilost j eřábníků zdvihacích zařízení třídy I. je upravena 14,16 vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. Ověřování odborné způsobilosti je prováděno 1x za na OBÚ 2.4 Báňská legislativa 16 / 20

17 Jeřábník zdvih. zař. tř.i.- opak.škol. Jeřábník (obsluha) vyhrazených zdvihacích zařízení - 14, odst. 2, písm. c) vyhlášky ČBÚ č. 392/2003Sb. Opakovací školení s ověřením znalostí jeřábníků zdvihacích zařízení se provádí ve lhůtě ne delší než 12 měsíců. Přezkoušení probíhá před zkušební komisí organizace. Vazač, zdvih. zař.třídy I.ověř. na OBÚ Vazač zdvih. zařízení - opak. školení Obsluha pohyblivé prac. plošiny nad 3m Montáž a opravy ZZ, ověř. na OBÚ Revize a zkoušky ZZ, ověř. na OBÚ Obsluha TNS - třída I. Topič - obsluha TZ, přezk. na OBÚ- Plnění TN k dopravě plynů - třída I. Plnění TN k dopravě plynu - třída II. Revize a zkoušky TZ, přezk. na OBÚ Montáž a opravy vyhr.tl.zař. tř. I, II Topič - obsluha TZ - Odborná způsobilost vazače zdvihacích zařízení tř.i je upřesněna 14,16 vyhl. ČBÚ č. 392/2003 Sb. Ověření odborné způsobilosti na OBÚ 1x za Vazač vyhrazených zdvihacích zařízení - 14, odst. 2, písm. c) vyhlášky ČBÚ č.392/2003sb. Opakovací školení s ověřením znalostí se provádí ve lhůtě ne delší než 12 měsíců. Přezkoušení probíhá před zkušební komisí PZP. Odborná způsobilost obsluhy pohyblivé pracovní plošiny je upřasněna 14 odst.2,4 vyhl. ČBÚ č. 392/2003 Sb. Montáž a opravy vyhrazených zdvihacích zařízení - 18, vyhlášky ČBÚ č.392/2003sb. Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení - 19, vyhlášky ČBÚ č.392/2003sb. Obsluha vyhrazených tlakových zařízení (tlakových nádob stabilních) - 14 vyhlášky ČBÚ č.392/2003sb. Topič - obsluha vyhrazených tlakových zařízení (kotle) - 14, 15 vyhlášky ČBÚ č.392/2003sb. Tato kvalifikace není vyžadována pro kotle dle 14, odst2, písm. b) vyhl. č. 392/2003 Sb. Plnění TN k dopravě plynů-třída I. Způsobilost pro plnění TN k dopravě plynů - třída I. je upravena 14 vyhlášky ČBÚ č.392/2003 Sb. Odbornou způsobilost ověřuje komise OBÚ. Plnění TN k dopravě plynů-třída II. Způsobilost pro plnění TN k dopravě plynů - třída II. je upravena 14 vyhlášky ČBÚ č.392/2003 Sb. Odbornou způsobilost ověřuje komise OBÚ vyhláška ČBÚ č. 392/2003 Sb příloha č. 6, Revizní technik, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení - 19 vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. + příloha č. 6. Odborná způsobilost dle vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. 14 Požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob k práci a ostatním činnostem na technických zařízeních s výjimkou revizí a zkoušek.(1) Osobou odborně způsobilou k samostatné práci na technickém zařízení s výjimkou prací a činností uvedených v odstavci 2 je fyzická osoba splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 6, která absolvovala zaškolení, v němž pracovala pod dohledem určeného kvalifikovaného zaměstnance výrobce nebo provozovatele těchto zařízení, a která má k této činnosti osvědčení podle přílohy č. 7. Pokud výrobce zařízení určil další požadavky na odbornou způsobilost, je k získání odborné způsobilosti třeba splnit i požadavky výrobce. 18 Zvláštní požadavky na odbornou způsobilost osob pro montáže a opravy vyhrazených technických zařízení (1) Podmínkou pro získání osvědčení odborné způsobilosti provádět montáž a opravy vyhrazených technických zařízení je kromě požadavků 14 odst. 1 také zaškolení u organizace provádějící činnosti na příslušném druhu vyhrazených technických zařízení nebo u výrobce takových VTZ v rozsahu alespoň 40 hodin s ohledem na charakter práce. Topič - obsluha vyhrazených tlakových zařízení (kotle) dle 14, odst 2, písm. b) vyhl. č. 392/2003 Sb. Přezkoušení před komisí organizace. 2.4 Báňská legislativa 17 / 20

18 SVÁŘEČI Vedení OC Svářečský technolog, inženýr Svářecí dozor na OC P Z. Svářečský kontrolor Funkci svářečského kontrolora TG může vykonávat pracovník odborného provozního útvaru liniové části, kompresní stanice nebo podzemního zásobníku plynu, který absolvoval školení a přezkoušení svářečských kontrolorů TG pořádané hlavním svařovacím technologem a je držitelem platného průkazu svářečského kontrolora TG. Kvalifikace je udržována doškolováním - provádí hlavní svářečský technolog TG zpravidla 1x ročně. Evropský svářečský technik Svářečský technolog dle Národní přílohy NA - ČSN EN 719. Svářečského technologa může vykonávat odborně způsobilá osoba, certifikovaná autorizovaným národním orgánem CWS ANB ve smyslu ČSN EN 719 přílohy A na základě absolvování speciálního vzdělávacího kurzu dle osnov EWF (Evropské svářečské federace). Svářecí dozor na PE P Z. OC Svářečský technik (BOZP) Svářecí dozor na OC PZ (prodlužuje kartičku základní svařování). Auditor systému managementu jakosti EN ISO 9001 a zvláštních procesů dle ČSN EN ISO 3834 část 1-6 a ČSN EN část 1 a 2 v souladu s ČSN EN ISO Pracovník je schopen vykonávat funkce a činnosti v organizaci na auditování procesů dle shora uvedených norem systému managementu jakosti a zabezpečení jakosti při svařování. Vyhodnocování RTG snímků Provádí kontrolu RTG snímků. Evropský svářecí inspektor W Provádí inspekci svařovacího procesu. Technolog svařování plastů Svářecí dozor na PE P Z. Specialista na plynovody z PE Řídí, organizuje a kontroluje podkládku PZ z PE. Svářeči Doškol. a přezk. svářeče+žár. střík. Svářeči provádějí žárové stříkaní. Svářeč s úřední zkouškou 311+ČSN EN 1273 Svařuje ocel. plynovody ve výkopu metodou 311. OC Svářeč s úřední zk. 111+ČSN EN 1273 Svařuje ocel. plynovody ve výkopu metodou 111. OC Svářeč s úřední zk. 111 OC Svářeč s úřední zk. 311 Svařuje ocel. plynovody metodou 111. Držitel však není oprávněn svařovat ve výkopu. Svařuje ocel. plynovody metodou 311. Držitel však není oprávněn svařovat ve výkopu. OC Svářeč s úřední zk. 311+ČSN EN 1273 Svařuje ocel jinou metodou než 111 nebo 311. OC Svářeč se základním kurzem 111 (ČSN ) OC Svářeč se základním kurzem 311 Svařuje ocel metodou 311. C-U/p.e.-prv./per./schval. Svařuje PE plynovody elektrotvarovkou. PE C-U/P.e.o.t. Dle TPG , svařování plynovodů z PE svařování metodou na tupo a elektrotvarovkou. C-U/P.e.x.-prv./per./schval. Svařuje PE plynovody elektrotvarovkou PEX. C-U/P.e.x.t.-prv./per./schval. Svařuje PE plynovody elektrotvarovkou a na tupo PEX. C-U/P.t.e.-první,schval.,period.zk. Svařuje PE plynovody elektrotvarovkou a na tupo. Základní kurz Z-U/P Pomocník pro svářeče C-U/P. OC Svářeč s úřední zk. 141 OC Svářeč s úřední zk. 141+ČSN EN 1273 OC Svářeč TIN Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu. Držitel však není oprávněn svařovat ve výkopu. Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu - ve výkopu. Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu - ve výkopu. 4 roky 2.5 Svářeči 18 / 20

19 ŘIDIČI Řidičská oprávnění/řidičský průkaz Řidič osobního vozidla - skupina "B" Osoba vlastnící řidičský průkaz skupiny "B" Řidič nákladního vozidla - skup. "C" Osoba vlastnící řidičský průkaz skupiny "C" Řidič jízdní soupravy C+E Osoba vlastnící řidičský průkaz skupiny "C"+"E" Řidič vozidla pro přepr.osob -"D" Osoba vlastnící řidičský průkaz skupiny "D" Řidič traktoru Osoba vlastnící řidičský průkaz skupiny "T" Držitel řidičského oprávnění sk. B+E Držitel řidičského oprávnění skup. C1 Q Držitel řidič. oprávnění skup. C1+E Držitel řidičského oprávnění skup. D1 Držitel řidič. oprávnění skup. D1+E Školení řidičských kvalifikací Škol. řidiče referentského vozidla-"b" Přez. řidiče voz. dle 48 Škol. řidiče ref. voz. sk.b - prezenční Školení řidičů, kteří nesplňují 46 z. č. 247/2000 Sb. a nemají v pracovní smlouvě nebo jiném obdobném dokumentu uveden druh práce spočívající v řízení motorového vozidla; obsah ani perioda školení není legislativně stanovena, obsah a periodu školení stanovuje zaměstnavatel na základě vyhodnocení rizik. Školení řidičů, kteří splňují 46 z. č. 247/2000 Sb., školení a zkoušku provádí akreditované školící středisko, zkouška dle 52b z.č.247/2000 Sb., výstupem z této zkoušky je písemné potvrzení o vykonání zkoušky, které je nutno přiložit k žádosti o Průkaz profesní způsobilosti řidiče, nutné spárovat s Q Školení řidičů, kteří nesplňují 46 z. č. 247/2000 Sb. a nemají v pracovní smlouvě nebo jiném obdobném dokumentu uveden druh práce spočívající v řízení motorového vozidla; obsah ani perioda školení není legislativně stanovena, obsah a periodu školení stanovuje zaměstnavatel na základě vyhodnocení rizik. stanoví si zaměstnavatel stanoví si zaměstnavatel Školení řidiče z povolání-os.vozidla "B" Škol. řidiče dle 48 z. č. 247/2000 Sb. Školení řidičů, kteří nesplňují 46 z. č. 247/2000 Sb. a mají v pracovní smlouvě nebo jiném obdobném dokumentu uveden druh práce spočívající v řízení motorového vozidla; obsah ani perioda školení není legislativně stanovena, obsah a periodu školení stanovuje zaměstnavatel na základě vyhodnocení rizik, musí být splněna podmínka uspěšného absolvování přezkoušení z pravidel silničního provozu (požadavek 3 ods.1 oísm.c zákona č. 111/1994 Sb.), nutné požadovat od externisty doklad o přezkoušení. Odborná způsobilost je udržována zdokonalovacím školením: 1)1x za rok školení v rozsahu 16 hodin 48 zákon č. 247/2000 Sb. 2.7 Řidiči 19 / 20

20 EKOLOGIE A ENERGETIKA Seznam kvalifikací a k nim náležejících vzdělávacích akcí Nakládání s NCHLP - toxi.,karci.,žíravé Nakládání s NCHLP - toxické,karcinogenní Nakládání s NCHLP - žíravé Prokazatelné seznámení zaměstnanců s pravidly o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s látkou benzín automobilový Natural 95 dle 10 44a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Prokazatelné seznámení zaměstnanců s pravidly o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s látkou benzín automobilový Natural 95 dle 10 44a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Prokazatelné seznámení zaměstnanců s pravidly o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s žíravinami dle 10 44a) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. stanoví si zaměstnavatel Školení řidičů ADR - nadlimitní množství Řidiči přepravující nebezpečné látky musí splňovat odbornou způsobilost dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí(64/1987). Musí být držiteli osvědčení vydaného příslušným orgánem, jímž se osvědčuje, že absolvovali školení a prošli úspěšně zkouškou ze zvláštních požadavků, které musí být splněny při přepravě nebezpečných věcí. Platnost osvědčení je udržována absolvováním obnovovacího školení, toto školení musí být zakončeno úspěšným složením zkoušky. 2.8 Ekologie a energetika 20 / 20

Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku

Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku ZÁKLADNÍ - BOZP Školení a přezkoušení ZAMĚSTNANCŮ Škol. a přezk. VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ Seznámení s riziky v oblasti BOZP Periodické školení

Více

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) č. 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Obsah 1. Úvod definice základních pojmů 2. Osoby provádějící činnosti na EZ 3. Stručný přehled navazujících předpisů a norem 4. Principy a postupy při činnostech

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 210/2006 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách:

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 210/2006 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách: VYHLÁŠKA č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000

Více

Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu

Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu Studijní materiály pro účastníky semináře Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu Agrární komora Zlín Bartošova 4393 1 Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Obsah a text 309/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 28.12.2009 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění Vyhlášek Ministerstva dopravy č. 83/2000 Sb., 186/2005 Sb., 6/2006 Sb., 38/2006,

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 2051/7.10/12/13.3 úkol č. 12.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2011 únor

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 Platnost od: 22.5.2015 Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: BOZP (Systém bezpečnosti práce)

Více

P R O G R A M na rok 2013

P R O G R A M na rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové P R O G R A M činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ, prosinec 2012 PROGRAM ČINNOSTI

Více

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno Stránka 1 z 8 Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno I. Základní ustanovení 1. Předmětem a účelem těchto Základních

Více

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-6/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2009 0 Obsah:

Více

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ Obsah strana Úvod 3 1. Státní úřad inspekce práce 3 2. Předvýrobní příprava staveb 3 3. Základní povinnosti zhotovitelů stavebních prací 3 4. Pracoviště s nebezpečím pádu

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů. Bc. Martin Fleischmann

Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů. Bc. Martin Fleischmann Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů Bc. Martin Fleischmann Diplomová práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 9 O B S A H : Část I. 9.

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více