BOZP. Seznam kvalifikací a k nim náležejících vzdělávacích akcí 2.1 BOZP 1 / 20. kvalifikace legislativa platnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOZP. Seznam kvalifikací a k nim náležejících vzdělávacích akcí 2.1 BOZP 1 / 20. kvalifikace legislativa platnost"

Transkript

1 BOZP Práce ve výšce nad 1,5 m s použitím OOPP BOZP - Zam. per.školení s ověř. znalostí BOZP - VZ per. školení s ověř. znalostí BOZP - Proškolení v poskytování 1.pomoci Odborně způsobilá osoba v BOZP Školení o práci ve výškách na střechách, zdvihacích plošinách, na lanových úvazech - používání postrojů a OOPP proti pádu. Riziková práce ve výškách nad 10m. Příloha, část XI.NV č. 362/ bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Základní školení BOZP zaměstnanců obsahuje základní bezp. pravidla pro práci ve výšce nad 1,5m, použití žebřík u a dvojitého žebříku do 10m bez OOPP. Školení bezpečnosti práce pro zaměstnance, vstupní školení, periodicky po 2 letech nebo při změně zařazení, předpisů. Ověření znalostí písemným testem nebo pohovorem. 103 ostavec 2), 3) Z 262/ zákoník práce Směrnice Zásady organizace BOZP. Školení bezpečnosti práce pro vedoucí zaměstnance, vstupní školení, periodicky po 2 letech nebo při změně zařazení, předpisů. Ověření znalostí písemným testem. 103 ostavec 2), 3) Z 262/ zákoník práce Směrnice Zásady organizace BOZP. 102, odstavec 6 Z 2 62/ zákoník práce Směrnice Zásady organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Předpokladem způsobilosti fyzické osoby je: a) alespoň SŠ s maturitou, b) odborná praxe - 1. v délce alespoň 3 let; 2. v délce 2 let, jestliže fyzická osoba dokončila vyšší odborné vzdělání; 3. v délce u, jestliže fyzická osoba dokončila VŠ v Bc./Mgr. studijním programu v oblasti BOZP; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti BOZP, c) vykonání zkoušky z odborné způsobilosti u instituce, která je akreditovaná k provádění této zkoušky od MPSV. 10, 20 Z 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek BOZP Směrnice Zásady organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Koord. BOZP při práci na staveništi BOZP ZAM s ověřením znalostí - prezenční Školení kvalifik. zachránce první pomoci Školení BOZP VZ (TPG) Periodické seznámení s riziky ZAM (TPG) Školení BOZP ZAM (TPG) Odborná způsobilost dle zák. č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č.592/2006 Sb. stavebně odborná v oblasti výstavby a stavebnictví, BOZP při práci na staveništi, znalosti a zkušennosti pro výkon činnosti koordinátora BOZP. Školení bezpečnosti práce pro zaměstnance, vstupní školení, periodicky po 2 letech nebo při změně zařazení, předpisů. Ověření znalostí písemným testem nebo pohovorem. 103 ostavec 2), 3) Z 262/ zákoník práce Směrnice Zásady organizace BOZP Tato prezenční forma se týká jen zam. na uvedených prac. místech: technik kvality staveb, technik realizace staveb specialista, technik technických staveb, specialista technických služeb vč. seniorů, technik správy plynoměrů. Jedná se o prezenční formu školení první pomoci pro vybrané zaměstnance s praktickým nácvikem. Školení určené zaměstnavatelem dle 102, odstavec 6 Z 262/ Zákoník práce. Školení pro zaměstnance, schvalující a řídící práce na plynových zařízeních. Jeho účelem je obnovení a prohloubení znalostí a seznámení s novými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. TPG kap. II, Periodické seznámení zaměstnanců provádějící činnosti na plynových zařízeních, vč. zaměstnanců vystavujících a schvalujících pracovní postupy s riziky spojenými s provozem, údržbou a opravami plynárenského zařízení. TPG kap. II, Školení pro zaměstnan ce, provádějící práce na plynových zařízeních. Jeho účelem je obnovení a prohloubení znalostí a seznámení s novými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. TPG kap.ii, BOZP 1 / 20

2 Školení BOZP a PO vedoucích akcí Školení pro zaměstnance, vykonávající funkci vedoucí akce, resp. vedoucí zásahu. Vedoucí akce je stanovený v souladu s požadavky TPG pro práce, kde je vypracován a schválen PP, TPP, KL-PPD, resp. PPD. Vedoucí zásahu je pracovník stanovený v souladu s požadavky TPG pro řízení prací při odstraňování havárií a poruch s nutností okamžitého zásahu v rámci pohotovostní služby. 2.1 BOZP 2 / 20

3 POŽÁRNÍ OCHRANA Seznam kvalifikací a k nim náležejících vzdělávacích akcí Odb. způs. osoba v PO ( 11, 133/1985 Sb.) Technik PO ( 11 odst.2 zák.133/85 Sb.) Preventista PO ( / 1985 Sb.) Školení zaměstnanců o PO Školení vedoucích zaměstnanců o PO Osoba odborně způsobilá v PO = má složenou zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem vnitra, dále absolventi škol požární ochrany nebo se studiem PO schváleným ministerstvem vnitra, příslušníci Hasičkského záchranného sboru České republiky. Směrnice Organizace zabezpečení požární ochrany 11 odst.1 Z 133/1985 o PO. Technik PO = má složenou zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem vnitra. Směrnice Organizace zabezpečení požární ochrany 11 odst.2 Z 133/1985 o PO. Vztahuje se na osoby pověřené kontrolou zajišťování PO a vedením požární knihy. Směrnice Organizace zabezpečení požární ochrany 11 Z 133/1985 o PO. Školení zaměstnanců o PO - vstupní školení, periodicky po 2 letech nebo při změně skutečností. Směrnice Organizace zabezpečení požární ochrany 16 odst /1985 o PO. Školení vedoucích zaměstnanců o PO - vstupní školení, periodicky po 3 letech nebo při změně skutečností. Směrnice Organizace zabezpečení požární ochrany 16 odst /1985 o PO. Člen preventivní požární hlídky Škol.osob v ohlaš.požáru a stráž. sl. Školení zaměstnanců o PO - prezenční Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o PO a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku PO a zúčastnit se při likvidaci požáru. Směrnice Organizace zabezpečení požární ochrany 16 a 16 a) 133/1985 o PO, 24 V 246/ vyhláška o PO. Osoby zabezp. PO v mimopr. době a při sníž. povozu - školení obsluhy ohlašovny požáru a školení strážní služby. 23 odst.4 vyhl.č.246/ vyhláška o PO. Školení zaměstnanců o PO - vstupní školení, periodicky po 2 letech nebo při změně skutečností. Směrnice Organizace zabezpečení požární ochrany 16 odst /1985 o PO Tato prezenční forma se týká jen zam. na uvedených prac. místech: technik kvality staveb, technik realizace staveb specialista, technik technických staveb, specialista technických služeb vč. seniorů, technik správy plynoměrů. 2.2 Požární ochrana 3 / 20

4 VTZ - PLYNOVÁ Seznam kvalifikací a k nim náležejících vzdělávacích akcí Obsluha PZ - 5 vyhl. č.21/1979 Sb. Škol. na obsl. údrž. detekční tech.-disa Obsl. údrž. sady servis. uzávěrů HUP Balonovací technika Fastra Kontrola těsnosti podle TPG Obsluha a údržba sady servis.uzávěrů HUP Obsluha a údržba stoplovacího zařízení Obsluha a údržba zařízení na balonování Obsl. údrž. zaž. na navrt. pod tlakem 5 (1) Pracovníci pověření obsluhou zařízení musí být provozovatelskou organizací (dále jen "provozovatel") seznámeni s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení. Před pověřením samostatnou obsluhou zařízení musí být provozovatelem přezkoušeni. (2) Provozovatel je povinen určit obsah seznámení a délku (osnovu) zaškolení s ohledem na charakter a rozsah vykonávané činnosti na daném druhu zařízení a ověřovat znalosti pracovníků uvedených v odstavci 1 revizním technikem, který má platné osvědčení odborné způsobilosti příslušného druhu a rozsahu jednou za tři roky. (3) Zkoušky a přezkušování revizním technikem se nepožadují pro obsluhu plynového zařízení uvedeného v 2 písm. g), jehož celkový výkon je nižší než 50 kw. Osvědčení je vydáváno obsluze zařízení pro: a) výrobu a úpravu plynů, b) skladování a přepravu plynů, c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic, d) zkapalňování a odpařování plynů, e) zvyšování a snižování tlaku plynů, f) rozvod plynů, g) spotřebu plynů spalováním. Součástí kvalifikace pro kontrolu těsnosti dle TPG Detekční přístroje jsou určeny pro činnosti spojené s provozováním plynárenských inženýrských sítí. Držitel osvědčení je oprávněn pracovat se servisními uzávěry HUP v souladu s návodem k jeho použití a v souladu s platnými předpisy vztahujícími se na práce, montáž a opravy na vyhrazených plynových zařízeních. Držitel osvědčení je oprávněn pracovat s uvedenými zařízeními v souladu s návodem k jejich použití a v souladu s platnými předpisy vztahujími se na práce, montáž a opravy na vyhrazených plynových zařízeních v plném rozsahu. PG Kontrola těsnosti a činnosti spojené s problematikou úniku plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách. Tato technická pravidla stanovují podmínky pro kontrolu těsnosti plynovodů k dopravě a rozvodu zemního plynu podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a dále podmínky pro řešení zjištěných úniků plynu s cílem snížit nebo odstranit nebezpečí z těchto úniků vyplývající. Školení servisních uzávěrů HUP v souladu s návodem k jeho použití a v souladu s platnými předpisy vztahujícími se na práce, montáž a opravy na vyhrazených plynových zařízeních. Školení se provádí periodicky po zaškolení výrobcem. Školenítechnologie TD W obsahuje seznámení se stoplovacím zařízením, procedury při práci se zařízením, praktické cvičení na zkušebních tělesech, údržbu zařízení. Vrtací zařízení - procedury při práci se zařízením, výpočty a použití měřících karet, praktické cvičení na zkušebních tělesech, údržba zařízení. Proškolení z použití balonovacích technik výrobců v souladu s návodem k jejich použití a v souladu s platnými předpisy vztahujími se na práce, montáž a opravy na vyhrazených plynových zařízeních v plném rozsahu. Pracovníci provádějící činnosti podle TPG musí mít odbornou způsobilost v souladu s Přílohou 2 TPG roky není udáno není udáno není Obsluha odorizačních stanic Obsluha VPZ - 5 vyhl. č. 21/1979 Sb. Zaměstnanci provádějící manipulaci s odorantem, kontrolu a údržbu odorizačních stanic jsou proškolováni dle části XI, odst. 6.2, TPG ve lhůtě 1x za. Pracovníci provádějící obsluhu PZ musí mít odbornou způsobilost v souladu s 5 vyhl. č. 21/1979 Sb. Obsl.domovních regulátorů Kogas(Gázgép) Obsluha a údržba domovních regulátorů Kogas(Gázgép)-KHS 2 Servis kotlů Protherm Oprávnění se získává absolvováním školení na servis plynových kotlů. Servis kotlů Thermona (typ Therm) Oprávnění se získává absolvováním školení na servis plynových kotlů. Obsl.údrž. domovních regulátorů Mesura Obsl.údrž. oprav. reg.stanic Mokveld Obsl.údrž.oprav. reg.stanic Krysalis Jedná se o obsluhu domovních regulátorů. Obsluha, údržba a opravy regulátorů a armatur. Používá se v regulačních stanicích. Samostatná stanice (obvykle posilovací regulátor nebo regulační stanice) instalovaná pod zem VTZ - plynová 4 / 20

5 Obsl.údrž,oprav. reg.stanic Growe Obsluha,údržba a opravy regulátorů Growe Obsl., údrž., opravy regulátorů GMR Jedná se o domovní a posilovací regulátory - jejich obsluhu, údržbu a opravy. Obsl., údrž., opravy regulátorů RMG Jedná se o obsluhu, údržbu a opravy regulátorů a armatur do regulačních stanic. Obsl., údržba a opravy reg.bryan Donkin Bryan Dokin, Cocon a PM Krystalis (Energodat Brno) údrž. oprav seřiz.reg. Francel atd. Francel, Tartarini (Hutira Brno) Údrž.oprav.seřiz. arm.+reg.stanic SČA Zaškolení výrobcem zařízení. Obsl.,údrž.regulátorů Pietro Fiorentin Obsl.,údrž.,opravy reg. a zař. Fisher Obsl.,údrž.,opravy reg. a zař. Tartarini Obsl.,údrž.,opravy reg. a zař. Regal Obsluha, údržba a opravy regulátorů Pietro Fiorentini Obsl., údrž., opravy reg. a zař. Fisher. Jedná se o regulátory do regulačních stanic a posilovacích regulátorů - jejich obsluhu, údržbu a opravy. Jedná se o posilovací regulátory a do regulačních stanic - jejich obsluhu, údržbu a opravy. Obsl.,údrž.,opravy reg. a zař. Cronos Obsl. domovních reg. a zařízení Francel Obsl.,údrž.,opravy reg. a zař. Asonex Obsl., seřiz. výrobků TotalGaz Industrie Obsl., seřiz. výrobků TotalGaz Industrie Obsl.,údrž.,opravy reg. Rombach C-plnění nádob plyny, včetně tlak.stanic RT - VTL plynovody a přípojky RT-prům. plynovody-zp-f2-měď RT-prům. plynovody-zp-f2-ocel Jedná se o regulátory do regulačních stanic - jejich obsluhu, údržbu a opravy. Obsluha domovních regulátorů a zařízení Francel. Jedná se o regulátory do regulačních stanic - jejich obsluhu, údržbu a opravy. Osvědčení opravňuje pracovníka k obsluze a seřizování výrobků společností TOTALGAZ INDUSTRIE a TEPGAZ, a.s.: filtry, separátory bezpečnostní uzávěry, regulátory, monitory, kontrolní pojistné ventily, pojistné ventily, elektrické předehřevy, výměníky. Osvědčení opravňuje pracovníka k obsluze a seřizování výrobků společností TOTALGAZ INDUSTRIE a TEPGAZ, a.s.: filtry, separátory bezpečnostní uzávěry, regulátory, monitory, kontrolní pojistné ventily, pojistné ventily, elektrické předehřevy, výměníky. Oprávnění k manipulaci a instalaci regulátorů Rombach. C1 - zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva C2 - zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny Odborná způsobilost d okladovaná osvědčením v souladu s 6 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ číslo 21/1979 Sb. RT - VTL plynovody a přípojky F4 -, VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn 6a) odst. 1 písm. d ) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. 6a) odst. 1 písm. d ) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. F2 - průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propan, butanu a jejich směsí. RT-prům. plynovody-zp-f2-pe 6a) odst. 1 písm. d ) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. F2 - průmyslové plyno vody na plynná paliva kromě propan, butanu a jejich směsí. RT-spotř. bez omez. druhu a výk.-g8 6a) odst. 1 písm. d ) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. G8 - spotřebiče bez omezení výkonu, bez propan, butan. RT-regulační stanice plynů-zp-e2 E2 - regulační stanice plynu RT-domovní plynovody-zp-f1-ocel F1 - domovní plynovody na plynná paliva RT-domovní plynovody-zp-f1-pe F1 - domovní plynovody na plynná paliva RT-NTL a STL plynov.,přípoj.-f3-ocel F3 - NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn RT-NTL a STL plynov.,přípoj.-f3-pe F3 - NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn RT-VTL a VVTL plynov.,přípojky-f4 F4: VTL - vysokotlak, VVTL - velmivysokotlak RT-spotřebiče s výk. pod 50 kw-g1 G1 - spotřebiče s výkonem pod 50 kw na plynná paliva RT-kotle s výkonem 50 kw a více-g2 G2 - kotle s výkonem 50 kw a více na plynná paliva RT-domovní plynovody-zp-f1-měď 6a) odst. 1 písm. d ) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb VTZ - plynová 5 / 20

6 RT-prům.plynovody-ZP-F2-ocel MPZ-C zař. pro plnění nádob plyny MPZ-průmyslové plynovody-zp-f2-měď 6a) odst. 1 písm. d ) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. F2 - průmyslové plyno vody na plynná paliva kromě propan, butanua jejich směsí. Odborná způsobilost d okladovaná osvědčením v souladu s 6 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ číslo 21/1979 Sb. 6a) odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 6 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb., F2 - průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propan, butanu a jejich směsí. MPZ-průmyslové plynovody-zp-f2-pe MPZ-spotř.bez omez.výkonu-g8 bez PB MPZ-VTL plynovody a přípojky 6a) odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 6 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb., F2 - průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propan, butanu a jejich směsí. Odborná způsobilost dokladovaná osvědčením v souladu s 6 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ číslo 21/1979 Sb., G8 - spotřebiče bez o mezení výkonu, bez propan, butan. dle 6 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., v platném znění, F4 - VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn. MPZ-regulační stanice plynů-zp-e2 MPZ-E2-RS MPZ-průmyslové plynovody-zp-f2-ocel Odborná způsobilost dokladovaná osvědčením vydaného na základě ověření odborné způsobilosti ve smyslu 6 a) odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 6 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. F2 - průmyslové plyno vody na plynná paliva kromě popran, butanu a jejich směsí. MPZ-F1-DP-ocel F1 - domovní plynovody na plynná paliva MPZ-F1-DP-plast F1 - domovní plynovody na plynná paliva MPZ-NTL a STL plynov.,přípoj.-f3-ocel F3 - NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn MPZ-NTL a STL plynov.,přípoj.-f3-p F3 - NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn MPZ-VTL a VVTL plynov.,přípojky-f4 F4: VTL - vysokotlak, VVTL - velmivysokotlak MPZ-spotřebiče s výk. pod 50 kw-g1 G1 - spotřebiče s výkonem pod 50 kw na plynná paliva MPZ-kotle s výkonem 50 kw a více-g2 G2 - kotle s výkonem 50 kw a více na plynná paliva MPZ-domovovní plynovody-zp-f1-měď Odborná způsobilost dokladovaná osvědčením vydaného na základě ověření odborné způsobilosti ve smyslu 6 a) odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a 6 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. MPZ-E1-KS E1 - Kompresní stanice MPZ-B B - zařízení pro skla dování a přepravu plynů MPZ-F6 F6 - rozvody technických plynů VTZ - plynová 6 / 20

7 VTZ - ELEKTRICKÁ Seznam kvalifikací a k nim náležejících vzdělávacích akcí Prac.poučený - 4 vyhl. č. 50/1978 Sb. (1) Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. (2) Organizace je povinna stanovit obsah seznámení a dobu školení s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci uvedení v odstavci 1 vykonávat, a zajistit ověřování znalostí těchto pracovníků ve lhůtách, které předem určí. (3) Seznámení, školení, upozornění a ověření znalostí podle odstavců 1 a 2 provede pro obsluhu elektrických zařízení organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, a půjde-li o práci na elektrických zařízeních, pracovník s některou z kvalifikací uvedených v 5 až 9; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky poučenými. Poučený - 4 vyhl. č. 50/78 5Let (1) Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. (2) Organizace je povinna stanovit obsah seznámení a dobu školení s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci uvedení v odstavci 1 vykonávat, a zajistit ověřování znalostí těchto pracovníků ve lhůtách, které předem určí. (3) Seznámení, školení, upozornění a ověření znalostí podle odstavců 1 a 2 provede pro obsluhu elektrických zařízení organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, a půjde-li o práci na elektrických zařízeních, pracovník s některou z kvalifikací uvedených v 5 až 9; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky. Prac. znalý - 5 vyhl. č. 50/1978 Sb. (1) Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. (2) Organizace je povinna stanovit obsah seznámení a dobu školení s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci uvedení v odstavci 1 vykonávat, a zajistit ověřování znalostí těchto pracovníků ve lhůtách, které předem určí. (3) Seznámení, školení, upozornění a ověření znalostí podle odstavců 1 a 2 provede pro obsluhu elektrických zařízení organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, půjde-li o práci na elektrických zařízeních, pracovník s některou z kvalifikací uvedených v 5 až 9; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky. 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. - objekty A+B Pro objekty s nebezpečím výbuchu je požadována kvalifikace pro objekty B, v ostatních případech stačí kvalifikace pro objekty A. (1) Pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v 5 odst. 1, b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1, c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v 14 odst. 1 znalosti potřebné pro samostatnou činnost. (2) Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro samostatnou činnost. (3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací uvedených v 7 až 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy VTZ - elektrická 7 / 20

8 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. - objekty A (1) Pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v 5 odst. 1, b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1, c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v 14 odst. 1 znalosti potřebné pro samostatnou činnost. (2) Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro samostatnou činnost. (3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací uvedených v 7 až 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy. 7 vyhl. č. 50/1978 Sb. - objekty A+B Pro objekty s nebezpečím výbuchu je požadována kvalifikace pro objekty B, v ostatních případech stačí kvalifikace pro objekty A. (1) Pracovníci pro řízení činnosti jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v 6 odst.1 nebo v 5 odst.1, b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1, c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v 14 odst.1 znalosti potřebné pro řízení činnosti. (2) Zkoušku uvedenou v odst.1 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro řízení činnosti. (3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v 8 nebo 9.Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán státního odborného dozoru alespoň čtyři týdny před jejich konáním. 7 vyhl. č. 50/1978 Sb. - objekty A (1) Pracovníci pro řízení činnosti jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v 6 odst.1 nebo v 5 odst.1, b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1, c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v 14 odst.1 znalosti potřebné pro řízení činnosti. (2) Zkoušku uvedenou v odst.1 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro řízení činnosti. (3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v 8 nebo 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán státního odborného dozoru alespoň čtyři týdny před jejich konáním VTZ - elektrická 8 / 20

9 8 vyhl. č. 50/1978 Sb. - objekty A+B Pro objekty s nebezpečím výbuchu je požadována kvalifikace pro objekty B, v ostatních případech stačí kvalifikace pro objekty A. Pracovníci pro řízení a pracovníci pro řízení provozu ( 8 vyhl.čúbp a ČBÚ č.50/1978 Sb.). (1) Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v 7 odst. 1 nebo v 6 odst.1, b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1, c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem. (2) Pracovníci pro řízení provozu jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v 7 odst. 1 nebo v 6 odst.1, b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1, c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení provozu. (3) Zkoušky uvedené v odstavcích 1 a 2 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníků pro řízení provozu. (4) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně dva členové musí mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 nebo v 9. Komise pořídí o zkoušení nebo přezkoušení zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před konáním zkoušky nebo přezkoušení. V téže lhůtě uvědomí i příslušnou organizační složku (závod) organizace pro rozvod elektrické energie, (5) půjde-li o pracovníky pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem nebo o pracovníky pro řízení provozu elektrických odběrných zařízení připojených přímo na zařízení veřejného rozvodu elektřiny. 8 vyhl. č. 50/1978 Sb. - objekty A Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu. (1) Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v 7 odst. 1 nebo v 6 odst.1, b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1, c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem. (2) Pracovníci pro řízení provozu jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v 7 odst. 1 nebo v 6 odst.1, b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1, c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení provozu. (3) Zkoušky uvedené v odstavcích 1 a 2 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníků pro řízení provozu. (4) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně dva členové musí mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 nebo v 9. Komise pořídí o zkoušení nebo přezkoušení zápis,podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před konáním zkoušky nebo přezkoušení. V téže lhůtě uvědomí i příslušnou organizační složku (závod) organizace pro rozvod elektrické energie, půjde-li o pracovníky pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem nebo o pracovníky pro řízení provozu elektrických odběrných zařízení připojených přímo na zařízení veřejného rozvodu elektřiny VTZ - elektrická 9 / 20

10 RT VEZ - 9 vyhl.50/1978 Sb.-objekty A+B Pro objekty s nebezpe čím výbuchu je požadována kvalifikace pro objekty B, v ostatních případech stačí kvalifikace pro objekty A. (1) Pracovníci pro provádění revizí elektrických zařízení (dále jen "revizní technici") jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v přílohách 1 a 2, praxi uvedeno u v příloze 1 a na žádost organizace složili zkoušku před některým z příslušných orgánů dozoru (TIČR Praha). (2) Pro provádění zkoušek a přezkoušení revizních techniků platí zvláštní předpisy vydané příslušnými orgány dozoru. RT VEZ - 9 vyhl.50/1978 Sb. - objekty A Pracovníci pro provádění revizí (1) Pracovníci pro provádění revizí elektrických zařízení (dále jen "revizní technici") jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v přílohách 1 a 2, praxi uvedenou v příloze 1 a na žádost organizace složili zkoušku před některým z příslušných orgánů dozoru (TIČR Praha). (2) Pro provádění zkoušek a přezkoušení revizních techniků platí zvláštní předpisy vydané příslušnými orgány dozoru. 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. - objekty A+B Pro objekty s nebezpečím výbuchu je požadována kvalifikace pro objekty B, v ostatních případech stačí kvalifikace pro objekty A. Pracovníci pro samos. projektování: (1) Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy6) a složili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním. (2) Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit projektující organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro samostatné projektování a pracovníků pro řízení projektování. (3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 nebo v 8 nebo 9. Komise pořídí o zkoušení nebo přezkoušení zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před jejich konáním. V téže lhůtě uvědomí i příslušný závod organizace pro rozvod elektrické energie, půjde-li o pracovníky pro řízení projektování nebo pracovníky, kteří projektují elektrická odběrná zařízení určená pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny. 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. - objekty A Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování: (1) Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy6) a složili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním. (2) Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit projektující organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro samostatné projektování a pracovníků pro řízení projektování. (3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 nebo v 8 nebo 9. Komise pořídí o zkoušení nebo přezkoušení zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před jejich konáním. V téže lhůtě uvědomí i příslušný závod organizace pro rozvod elektrické energie, půjde-li o pracovníky pro řízení projektování nebo pracovníky, kteří projektují elektrická odběrná zařízení určená pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny VTZ - elektrická 10 / 20

11 VTZ - TLAKOVÁ Seznam kvalifikací a k nim náležejících vzdělávacích akcí Obsluha tlakových nádob stabilních Odbornou způsobilost obsluhy TNS upravuje čl.6, přílohy III ČSN Revizní technik VTZ Topič kotlů 4.třídy- 11vyhl.18/1979 Sb Topiči nízkotlakých kotlů 8 vyhlášky ČÚBP a ČB Ú č. 18/1979 Sb. Revizní technik TZ - musí mít pro provádění revizí a zkoušek kotlů a tlakových nádob osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky. Odborná způsobilost topiče kotle 4. třídy je upravena 11 odstavec 6 vyhláčky č.18/1979 Sb. - topič musí být o obsluze poučen a v ní zacvičen, o čemž musí provozovatel pořídit zápis. Způsobilost topiče v nízkotlaké kotelně upřesňuje vyhl. č. 21/1979 Sb. a vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb. Topič musí mít "Osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých kotlů." Topiči nízkotlakých kotlů - Zkouška podle ustanovení 14 vyhl. ČÚBP č. 91/93 Sb. a je způsobilý(á) samostatně obsluhovat nízkotlaké teplovodní kotle na plynná paliva. Obsluha vysokotlakých PZ Účastník získá osvědčení o provedeném školení a přezkoušení v rozsahu: - obsluha PZ VT kompresorů do tlaku 300 bar, medium VZDICH dle ČSN EN 12021,- - plnič TN do tlaku 300 bar, medium VZDUCH dle ČSN EN 12021, - obsluha staiblní zásobní stanice do tlaku 300 bar, medium VZDUCH dle ČSN EN manipulace s tlakovými lahvemi VTZ - tlaková 11 / 20

12 VTZ - ZDVIHACÍ Seznam kvalifikací a k nim náležejících vzdělávacích akcí Řízení manipulačních vozíků Linde Obsluha pracovní plošiny Revizní technik VZZ Dozorce výtahu a osoby nápomocné dozorci Elektrické vysokozdvižné vozíky s vlastním pohonem, skupina L ručně vedené vozíky(nízkozdvižné, vysokozdvižné, vychystávací). Obsluhovatel pohyblivé pracovní plošiny (čl.60 ČSN ) osoba oprávněná obsluhovat pracovní plošinu a odpovědná za její bezpečný provoz, s průkazem obsluhovatele. Revizní technik VZZ musí mít pro provádění činností osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky. Školení a přezkoušení dozorce výtahu a osob nápomocných dozorci na základě požadavků ČSN , čl a dále čl. 6.3 včetně vyproštění osob z kabiny výtahu. Obsluha regálových zakladačů - stav nouze Školení postupů při stavech nouze ve smyslu čl ČSN EN 528. Vazač břemen Jeřábníci a jeřábníci nevyhrazených ZZ Pracovník údržby ZZ OOTSP - zdvihací zařízení OOTSP - zdvihací plošina Jeřábníci nevyhrazených ZZ Vazač (čl.4.1 a čl.5.4 ČSN ISO ) - osoba s oprávněním k vázání břemen.je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene, za jeho bezpečné uložení a za použití vhodných vázacích prostředků v souladu s navrženým postupem manipulace. Školení a přezkoušení dozorce výtahu a osob nápomocných dozorci na základě požadavků ČSN , čl a dále čl. 6.3 včetně vyproštění osob z kabiny výtahu. Pracovník údržby ZZ (čl.4.1 a čl.5.7 ČSN ISO ) - vyškolený pracovník provádějící potřebnou údržbu v souladu s návodem k používání vypracovaným výrobcem při dodržení systému bezpečné práce. OOTSP - odpovídá mimo jiné za provedení revizí, kontrol a dalších činností stanovených HOO a OO KC, dále za stanovení dalších požadavků na provoz ZZ plynoucích z průvodní dokumentace zařízení. OOTSP - odpovídá mimo jiné za provedení revizí, kontrol a dalších činností stanovených HOO a OO KC, dále za stanovení dalších požadavků na provoz ZZ plynoucích z průvodní dokumentace zařízení. Jeřábník - osoba ovládající jeřáb při manipulaci s břemeny. Je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a při dodržení systému bezpečné práce. Hmotnost do 5 tun VTZ - zdvihací 12 / 20

13 BÁŇSKÁ LEGISLATIVA Seznam kvalifikací a k nim náležejících vzdělávacích akcí Báňský záchran.-vyhl.čbú č.447/2001sb. Báňský záchranář ( 18 odts. 1 vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb.) zaměstnanec starší 21 let, zdravotně způsobilý, který absolvoval základní školení a praktický výcvik, držitel průkazu báňského záchranáře, příp. osvědčení. Vedoucí ZBZS + zástupce Vedoucí závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce dle 21, vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb. (1) Vedoucím závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupcem může být jen báňský záchranář, který má vysokoškolské vzdělání získané úspěšným ukončením magisterského, popřípadě bakalářského studijního programu v oblasti hornictví a hornické geologie, hutnictví a slévárenství se zaměřením na hornictví, popřípadě hlubinné vrtání, s nejméně tříletou odbornou praxí, z toho alespoň jednoletou záchranářskou praxí, nebo báňský záchranář s úplným středním odborným vzděláním příslušného směru15) s nejméně šestiletou odbornou praxí, z toho alespoň dvouletou záchranářskou praxí, který úspěšně vykonal zkoušku z báňského záchranářství před komisí obvodního báňského úřadu.10) Podmínkou pro ustanovení do funkce vedoucího závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce je absolvování speciálního výcviku na příslušné hlavní báňské záchranné stanici v trvání 10 dní, který je zakončen úspěšně vykonanou zkouškou z báňského záchranářství. Při ověřování odborné způsobilosti se postupuje podle zvláštního právního předpisů 3a). (2) Vedoucí závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce může být organizací do této funkce ustanoven nebo z ní odvolán po projednání s obvodním báňským úřadem. Ustanovení do funkce vedoucího závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce organizace neprodleně ohlásí obvodnímu báňskému úřadu a hlavní báňské záchranné stanici. (3) Předpokladem pro výkon funkce vedoucího závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce je znalost havarijních plánů organizací nebo jejich částí uvedených v 7 odst. 1, pro které je závodní báňská záchranná stanice zřízena nebo pro které zajišťuje výkon báňské záchranné služby. Vedoucí mechanik ZBZS + zástupce Vedoucí mechanik závo dní báňské záchranné stanice a jeho zástupce - 22 vyhl. ČBÚ č. 447/2001 Sb. Vedoucím mechanikem závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupcem může být jen zaměstnanec, který má kvalifikaci mechanika ( 23) a nejméně tříletou záchranářskou praxi, z toho alespoň roční praxi mechanika. Podmínkou pro ustanovení do funkce vedoucího mechanika a jeho zástupce je absolvování speciálního výcviku na hlavní báňské záchranné stanici v trvání 10 dní, který je zakončen úspěšně vykonanou zkouškou z báňského záchranářství. Podmínkou také je, aby alespoň jeden z nich byl báňským záchranářem. Mechanik ZBZS Četař ZBZS Mechanik Závodní báňs ké záchranné stanice - 23 vyhl. ČBÚ č. 447/2001 Sb.Mechanikem může být jen zaměstnanec, který absolvoval základní školení a praktický výcvik pro báňského záchranáře 18 odst. 1 písm. c) a desetidenní praktický výcvik mechanika na hlavní báňské záchranné stanici zakončený úspěšně vykonanou zkouškou. Četař závodní báňské záchranné stanice - 25 vyhl. ČBÚ č. 447/2001 Sb. (1) Četařem může být jen báňský záchranář s nejméně tříletou záchranářskou praxí, který absolvoval školení četaře na hlavní báňské záchranné stanici v délce 8 vyučovacích hodin a úspěšně vykonal zkoušku z báňského záchranářství; tuto zkoušku opakuje každé. Závodní (2 odst.c) vyhl. 298/2005 Sb. (2 odst.c) vyhl.298/2005 Sb. c) Závodní je fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na provozech, kde není stanovena funkce závodního dolu nebo závodního lomu. Musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň bakalářského studijního programu5) a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň dva roky, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň čtyři roky. (2) Osvědčení o odborné způsobilosti nemá omezenou platnost, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak12). (2) Ověření odborné způsobilosti podle odstavce 1 se provádí zkouškou ve lhůtě tří let od předcházející zkoušky (dále jen "periodická zkouška"). Periodická zkouška k ověření odborné způsobilosti se koná před komisí stanovenou předsedou Českého báňského úřadu. 2.4 Báňská legislativa 13 / 20

14 Bezpeč. technik -vyhl. 298/2005 Sb (2 odst.d) vyhl. 298/2005 Sb. d) Bezpečnostní technik je fyzická osoba způsobilá pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu5) při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň bakalářského studijního programu4) a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň dva roky, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň čtyři roky. 5 roků Tech.dozor 2 odst.k vyhl. 298/2005 Sb Technický dozor - 2 odst.k) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb. Výňatek: k) Technický dozor je fyzická osoba ustanovená ke kontrole výkonu odborné a bezpečné činnosti zaměstnanců, dodržování technologických předpisů, předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti provozu a pracovních podmínek. Technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň šest měsíců. Technický dozor pro výkon speciálních činností (zejména strojní, elektro, chemické, stavební) musí mít alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru. 5 roků Ved.likvid.havárie-vyhl.č.71/2002 Sb. Na každém provozu, pro který je zpracován havarijní plán, musí být určen vedoucí likvidace havárie ( 11 vyhl.čbú č.71/2002 Sb.). Vedoucím likvidace havárie může být jen zaměstnanec dokonale seznámený s místními podmínkami, jehož způsobilost řídit zdolávání havárie byla ověřena zkouškou před komisí obvodního báňského úřadu. Zástupce vedoucího likvidace havárie Zástupce vedoucího likvidace havárie - 11 a 15 vyhlášky ČBÚ č. 71/2002 Sb.Závodní dolu písemně určí zástupce vedoucího likvidace havárie. Zástupce vedoucího likvidace havárie se ujímá řízení zdolávání havárie v době nepřítomnosti vedoucího likvidace havárie nebo na jeho příkaz; v této době má práva a plní úkoly vedoucího likvidace havárie. Zástupcem vedoucího likvidace havárie může být jen zaměstnanec jehož způsobilost řídit zdolávání havárie byla ověřena zkouškou před komisí obvodního báňského úřadu. Pokud je určeno více zástupců, určí závodní dolu v havarijním plánu písemně pořadí, ve kterém se ujímají řízení zdolávání havárie. Zástupce vedoucího likvidace havárie si udržuje a prohlubuje znalost místních podmínek pravidelnými prohlídkami; jejich četnost určí závodní dolu. Seznámení s havarijním plánem Seznámení s havarijním plánem - 21 vyhlášky ČBÚ č. 71/2002 Sb. Seznámení zaměstnanců včetně zaměstnanců dodavatelských organizací s tou částí havarijního plánu, která se jich týká, zejména se záchrannými cestami, s významem signalizace pro odvolání zaměstnanců z provozního střediska, s rozmístěním dorozumívacích zařízení, a s tím, jak se mají zaměstnanci při havárii chovat, se provede před jejich prvním vstupem na provozní středisko. Seznámení zaměstnanců v rozsahu podle odstavce 1 se opakuje při každém cvičném poplachu, při každé změně pracoviště, pokud se při tom mění záchranné cesty, po každé změně záchranných cest a po každé změně havarijního plánu, pokud se jich tato změna týká, nejméně však jednou za půl roku. Seznámení zaměstnanců, kterým havarijní plán ukládá zvláštní úkoly, s jejich úkoly se provede ihned po vydání, doplnění a změně havarijního plánu. 6 měsíců Cvičný poplach - absolování vyhl. ČBÚ č.71/2002 Sb., Cvičný poplach - 22 a 47 vyhlášky ČBÚ č.71/2002 Sb.Cvičné poplachy na povrchu se musí konat nejméně jednou za 12 měsíců ve všech směnách. Člen inspekční služby Inspekční služba - vyhl. č. 71/2002 Sb., Inspekční služba - 16 vyhlášky ČBÚ č.71/2002 Sb. Při provádění vrtných prací s předpokládaným výskytem vody pod tlakem, ropy nebo plynu, při těžbě a úpravě plynů a kapalin, při těžbě nerostů loužením, při podzemním uskladňování plynů nebo kapalin a při ukládání kapalin do přírodních horninových struktur musí být ve všech pracovních i nepracovních směnách zajištěna inspekční služba. Inspekční službou smí být pověřen jen zaměstnanec odborně způsobilý řídit zdolávání havárie. Zaměstnanec vykonávající inspekční službu řídí práce na záchranu osob a zdolávání havárie až do příchodu vedoucího likvidace havárie. Zaměstnanec vykonávající inspekční službu má až do příchodu vedoucího likvidace havárie nebo jeho zástupce práva a plní úkoly vedoucího likvidace havárie. Další úkoly může mít určeny havarijním plánem. 2.4 Báňská legislativa 14 / 20

15 Báňský projektant 2 e vyhl. č. 298/2005, Báňský projektant - 2 odst. e) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Báňský projektant je fyzická osoba způsobilá projektovat nebo navrhovat objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vypracovávat plány a dokumentaci týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, pokud nejsou upraveny zvláštním právním předpisem. Musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň magisterského studijního programu a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň jeden rok, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky. 5 roků Odb.způs. k výkonu hornické činnosti Odborná způsobilost k výkonu hornické činnosti - ověřování odborné způsobilosti dle 7 vyhl. 298/2005 Sb. Je prováděno před komisí organizace. IWCF - Drilling Supervisor Certificate IWCF - Drilling Super visor Certificate (resp.iadc WellCAP- certificate). Level Supervisor. Osvědčení pro výkon funkce supervizora zmáhání tlakových projevů splňující požadavek 11,odst.4,vyhlášky ČBÚ č.239/1998sb. ve znění vyhlášky č.52/2011sb. Toto osvědčení je nutné pro řízení a dozor nad pracemi s možností vzniku nebezpečného tlakového projevu při vrtání a podzemních opravách sond. Osvědčení vydává po absolvování kurzu mezinárodně akreditované školící středisko. Nutná znalost odborné angličtiny úroveň A2. Činnost na EZ - prac. seznámený - 3 Pracovník seznámený ( 9 odst. 2 vyhl. č. 75/2002 Sb., 3 vyhl. č. 50/1978 Sb.) - je odborně způsobilý pro obsluhu el. zařízení do napětí 1 kv střídavých nebo stejnosměrných, které je provedeno tak, že při jeho obsluze nemůže nikdo přijít do styku s částmi pod napětím vyšším, než je bezpečné malé napětí Činnost na EZ - prac. poučený - 4 Pracovník poučený ( 9 odst. 3 vyhl. č. 75/2002 Sb., 4 vyhl. č.50/1978 Sb.) je odborně způsobilý pro: a) práce, které může provádět pracovník seznámený, b) samostatnou obsluhu elektrického zařízení bez omezení napětí, c) práci na el. zařízeních nad 1 kv střídavých nebo stejnosměrných bez napětí, d) práci pod dohledem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím do 1 kv střídavých nebo stejnosměrných ve vzdálenosti větší než 40 cm od nich, nebo až na dotyk s izolačním krytem chránícím před nahodilým dotykem s živou částí, e) práci pod dozorem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím nad 1 kv střídavých nebo stejnosměrných, f) práci na elektrickém zařízení s napětím do 35 kv střídavých nebo stejnosměrných v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím, pro kterou byl organizací předem a opakovaně ve lhůtách ne delších než prokazatelně vyškolen a na kterou organizace zpracovala a vydala pracovní postup schválený závodním dolu, závodním lomu nebo vedoucím pracovníkem. Činnost na EZ - prac. znalý - 5 Pracovník znalý ( 9 odst. 4 vyhl. č. 75/2002, 5 vyhl. č. 50/1978 Sb.) je odborně způsobilý pro: a) práce, které může provádět pracovník poučený, b) provádění prohlídek elektrického zařízení bez omezení napětí, c) práci na elektrickém zařízení bez napětí a v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím do 1 kv, d) práci pod dozorem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací na živých částech elektrického zařízení do 1 kv střídavých nebo stejnosměrných venku nebo v prostorech těsných, vlhkých a horkých, e) práci pod dohledem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací na elektr. zařízení nad 1 kv střídavých nebo stejnosměrných v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím. Činnost na EZ 6 75/02 Sb. Pracovník znalý s vyš ší kvalifikací - 9 odst. 5 vyhl. č. 75/2002 Sb. ( 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.) Pracovník znalý s vyšší kvalifikací, který vlastní platné osvědčení, je odborně způsobilý pro samostatné vykonávání veškerých prací na elektrickém zařízení s výjimkou revizí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak (např. vyhláška č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na el. zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, vyhláška č. 22/1989 Sb., vyhláška č. 26/1989 Sb., vyhláška č.51/1989 Sb., vyhláška č. 55/1996 Sb. a vyhláška č. 239/1998 Sb.),který vlastní platné osvědčení. 2.4 Báňská legislativa 15 / 20

16 Činnost na EZ 7 75/02 Sb. Pracovník znalý s vyšší kvalifikací - 9 odst. 5 vyhl. č. 75/2002 Sb. ( 7 vyhlášky č. 50/1978 Sb.) Pracovník znalý s vyšší kvalifikací, který vlastní platné osvědčení, je odborně způsobilý pro samostatné vykonávání veškerých prací na elektrickém zařízení s výjimkou revizí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak (např. vyhláška č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na el. zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, vyhláška č. 22/1989 Sb., vyhláška č.26/1989 Sb.,vyhláška č. 51/1989 Sb., vyhláška č. 55/1996 Sb. a vyhláška č.239/1998 Sb.), který vlastní platné osvědčení. Činnost na EZ 8 75/02 Sb. Říz. provozu EZ - prac. s 9 75/02 Sb. EZ Revizní technik- 10 vyhl. 75/2002 Sb. Projektant instalací EZ - 9 odst. 7 Obsluha VPZ - třída I. Montáž, opravy a údržba PZ- třída I. Řízení činností (montáže, provozu a údržby) DODAVATELSKÝM ZPŮSOBEM upravuje 8, odst. 1, vyhlášky č. 50/1978 Sb.Pracovník pro řízení činností na EZ dle 9 odst. 6, vyhl. č. 75/2002 Sb. 6) Elektrické zařízení lze provozovat jen za předpokladu, že je pro řízení montáže, provozu a údržby určena osoba s odpovídající elektrotechnickou odborností, která má k této činnosti platné osvědčení vydané obvodním báňským úřadem na základě úspěšně vykonané zkoušky podle zvláštního právního předpisu, pokud jiný právní předpis nestanoví požadavky další. Pracovník pro řízení montáže, provozu a udržby dle 9 odst. 6 vyhl. č.75/2002 Sb. ( 8 odst. 2 vyhlášky č. 50/1978 Sb.) (6) Elektrické zařízení lze provozovat jen za předpokladu, že je pro řízení montáže, provozu a údržby určena osoba s odpovídající elektrotechnickou odborností, která má k této činnosti platné osvědčení vydané obvodním báňským úřadem na základě úspěšně vykonané zkoušky podle zvláštního právního předpisu, pokud jiný právní předpis nestanoví požadavky další. Revizní technik elekt rických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem - 10 vyhlášky č. 75/2002 Sb. Osoba pověřená provozovatelem el. zařízení k provádění revizí a zkoušek, odborně způsobilý, který má k této činnosti platné osvědčení vydané obvodním báňským úřadem. A zároveň dle 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb. (1) Pracovníci pro provádění revizí elektrických zařízení (dále jen "revizní technici") jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání, praxi a na žádost organizace složili zkoušku před některým z příslušných orgánů dozoru. Odborně způsobilá jen osoba, která splňuje požadavky zvláštního právního předpisu 2, odst.1, písm. f), vyhl. č. 298/2005 Sb. f) Projektant instalací elektrických zařízení je fyzická osoba způsobilá projektovat instalace elektrických zařízení používané při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a vypracovávat související plány a dokumentaci. Musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň magisterského studijního programu a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň jeden rok nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky. Pracovník pro projektování elektrického zařízení - 9 odst.7, vyhl. ČBÚ č.75/2002 Sb. ( 8 vyhl. č. 50/1978 Sb.). Obsluha vyhrazených plynových zařízení - 14, odst. 2, písm. c) vyhlášky ČBÚ č. 392/2003Sb. Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení - 14 odst.1 a 18 vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. Odborná způsobilost zaměstnanců pověřených prováděním montáže a oprav. Uvedenou činnost mohou provádět osoby zaškolené splňující vzdělání a odbornou praxi s platným osvědčením OBÚ. Montáž, opravy a údržba PZ- třída II. Revizní technik PZ -vyhl.čbú č. 392/03 Jeřábník zdvih. zař. tř.i.-ověř.naobú Oborná způsobilost zaměstnanců pověřených prováděním montáže oprav a údržby je upravena 14 odst.1 a 18 vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. - uvedenou činnost mohou provádět osoby zaškolené splňující vzdělání a odbornou praxi. Revizní technik plynových vyhrazených technických zařízení podléhajících dozoru ČBÚ 19 + příloha č. 6 vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. Zaměstnanec pověřený provozovatelem plynových zařízení k provádění revizí a zkoušek, odborně způsobilý, který má pro tuto činnost osvědčení vydané obvodním báňským úřadem. Odborná způsobilost j eřábníků zdvihacích zařízení třídy I. je upravena 14,16 vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. Ověřování odborné způsobilosti je prováděno 1x za na OBÚ 2.4 Báňská legislativa 16 / 20

17 Jeřábník zdvih. zař. tř.i.- opak.škol. Jeřábník (obsluha) vyhrazených zdvihacích zařízení - 14, odst. 2, písm. c) vyhlášky ČBÚ č. 392/2003Sb. Opakovací školení s ověřením znalostí jeřábníků zdvihacích zařízení se provádí ve lhůtě ne delší než 12 měsíců. Přezkoušení probíhá před zkušební komisí organizace. Vazač, zdvih. zař.třídy I.ověř. na OBÚ Vazač zdvih. zařízení - opak. školení Obsluha pohyblivé prac. plošiny nad 3m Montáž a opravy ZZ, ověř. na OBÚ Revize a zkoušky ZZ, ověř. na OBÚ Obsluha TNS - třída I. Topič - obsluha TZ, přezk. na OBÚ- Plnění TN k dopravě plynů - třída I. Plnění TN k dopravě plynu - třída II. Revize a zkoušky TZ, přezk. na OBÚ Montáž a opravy vyhr.tl.zař. tř. I, II Topič - obsluha TZ - Odborná způsobilost vazače zdvihacích zařízení tř.i je upřesněna 14,16 vyhl. ČBÚ č. 392/2003 Sb. Ověření odborné způsobilosti na OBÚ 1x za Vazač vyhrazených zdvihacích zařízení - 14, odst. 2, písm. c) vyhlášky ČBÚ č.392/2003sb. Opakovací školení s ověřením znalostí se provádí ve lhůtě ne delší než 12 měsíců. Přezkoušení probíhá před zkušební komisí PZP. Odborná způsobilost obsluhy pohyblivé pracovní plošiny je upřasněna 14 odst.2,4 vyhl. ČBÚ č. 392/2003 Sb. Montáž a opravy vyhrazených zdvihacích zařízení - 18, vyhlášky ČBÚ č.392/2003sb. Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení - 19, vyhlášky ČBÚ č.392/2003sb. Obsluha vyhrazených tlakových zařízení (tlakových nádob stabilních) - 14 vyhlášky ČBÚ č.392/2003sb. Topič - obsluha vyhrazených tlakových zařízení (kotle) - 14, 15 vyhlášky ČBÚ č.392/2003sb. Tato kvalifikace není vyžadována pro kotle dle 14, odst2, písm. b) vyhl. č. 392/2003 Sb. Plnění TN k dopravě plynů-třída I. Způsobilost pro plnění TN k dopravě plynů - třída I. je upravena 14 vyhlášky ČBÚ č.392/2003 Sb. Odbornou způsobilost ověřuje komise OBÚ. Plnění TN k dopravě plynů-třída II. Způsobilost pro plnění TN k dopravě plynů - třída II. je upravena 14 vyhlášky ČBÚ č.392/2003 Sb. Odbornou způsobilost ověřuje komise OBÚ vyhláška ČBÚ č. 392/2003 Sb příloha č. 6, Revizní technik, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení - 19 vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. + příloha č. 6. Odborná způsobilost dle vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. 14 Požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob k práci a ostatním činnostem na technických zařízeních s výjimkou revizí a zkoušek.(1) Osobou odborně způsobilou k samostatné práci na technickém zařízení s výjimkou prací a činností uvedených v odstavci 2 je fyzická osoba splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 6, která absolvovala zaškolení, v němž pracovala pod dohledem určeného kvalifikovaného zaměstnance výrobce nebo provozovatele těchto zařízení, a která má k této činnosti osvědčení podle přílohy č. 7. Pokud výrobce zařízení určil další požadavky na odbornou způsobilost, je k získání odborné způsobilosti třeba splnit i požadavky výrobce. 18 Zvláštní požadavky na odbornou způsobilost osob pro montáže a opravy vyhrazených technických zařízení (1) Podmínkou pro získání osvědčení odborné způsobilosti provádět montáž a opravy vyhrazených technických zařízení je kromě požadavků 14 odst. 1 také zaškolení u organizace provádějící činnosti na příslušném druhu vyhrazených technických zařízení nebo u výrobce takových VTZ v rozsahu alespoň 40 hodin s ohledem na charakter práce. Topič - obsluha vyhrazených tlakových zařízení (kotle) dle 14, odst 2, písm. b) vyhl. č. 392/2003 Sb. Přezkoušení před komisí organizace. 2.4 Báňská legislativa 17 / 20

18 SVÁŘEČI Vedení OC Svářečský technolog, inženýr Svářecí dozor na OC P Z. Svářečský kontrolor Funkci svářečského kontrolora TG může vykonávat pracovník odborného provozního útvaru liniové části, kompresní stanice nebo podzemního zásobníku plynu, který absolvoval školení a přezkoušení svářečských kontrolorů TG pořádané hlavním svařovacím technologem a je držitelem platného průkazu svářečského kontrolora TG. Kvalifikace je udržována doškolováním - provádí hlavní svářečský technolog TG zpravidla 1x ročně. Evropský svářečský technik Svářečský technolog dle Národní přílohy NA - ČSN EN 719. Svářečského technologa může vykonávat odborně způsobilá osoba, certifikovaná autorizovaným národním orgánem CWS ANB ve smyslu ČSN EN 719 přílohy A na základě absolvování speciálního vzdělávacího kurzu dle osnov EWF (Evropské svářečské federace). Svářecí dozor na PE P Z. OC Svářečský technik (BOZP) Svářecí dozor na OC PZ (prodlužuje kartičku základní svařování). Auditor systému managementu jakosti EN ISO 9001 a zvláštních procesů dle ČSN EN ISO 3834 část 1-6 a ČSN EN část 1 a 2 v souladu s ČSN EN ISO Pracovník je schopen vykonávat funkce a činnosti v organizaci na auditování procesů dle shora uvedených norem systému managementu jakosti a zabezpečení jakosti při svařování. Vyhodnocování RTG snímků Provádí kontrolu RTG snímků. Evropský svářecí inspektor W Provádí inspekci svařovacího procesu. Technolog svařování plastů Svářecí dozor na PE P Z. Specialista na plynovody z PE Řídí, organizuje a kontroluje podkládku PZ z PE. Svářeči Doškol. a přezk. svářeče+žár. střík. Svářeči provádějí žárové stříkaní. Svářeč s úřední zkouškou 311+ČSN EN 1273 Svařuje ocel. plynovody ve výkopu metodou 311. OC Svářeč s úřední zk. 111+ČSN EN 1273 Svařuje ocel. plynovody ve výkopu metodou 111. OC Svářeč s úřední zk. 111 OC Svářeč s úřední zk. 311 Svařuje ocel. plynovody metodou 111. Držitel však není oprávněn svařovat ve výkopu. Svařuje ocel. plynovody metodou 311. Držitel však není oprávněn svařovat ve výkopu. OC Svářeč s úřední zk. 311+ČSN EN 1273 Svařuje ocel jinou metodou než 111 nebo 311. OC Svářeč se základním kurzem 111 (ČSN ) OC Svářeč se základním kurzem 311 Svařuje ocel metodou 311. C-U/p.e.-prv./per./schval. Svařuje PE plynovody elektrotvarovkou. PE C-U/P.e.o.t. Dle TPG , svařování plynovodů z PE svařování metodou na tupo a elektrotvarovkou. C-U/P.e.x.-prv./per./schval. Svařuje PE plynovody elektrotvarovkou PEX. C-U/P.e.x.t.-prv./per./schval. Svařuje PE plynovody elektrotvarovkou a na tupo PEX. C-U/P.t.e.-první,schval.,period.zk. Svařuje PE plynovody elektrotvarovkou a na tupo. Základní kurz Z-U/P Pomocník pro svářeče C-U/P. OC Svářeč s úřední zk. 141 OC Svářeč s úřední zk. 141+ČSN EN 1273 OC Svářeč TIN Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu. Držitel však není oprávněn svařovat ve výkopu. Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu - ve výkopu. Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu - ve výkopu. 4 roky 2.5 Svářeči 18 / 20

19 ŘIDIČI Řidičská oprávnění/řidičský průkaz Řidič osobního vozidla - skupina "B" Osoba vlastnící řidičský průkaz skupiny "B" Řidič nákladního vozidla - skup. "C" Osoba vlastnící řidičský průkaz skupiny "C" Řidič jízdní soupravy C+E Osoba vlastnící řidičský průkaz skupiny "C"+"E" Řidič vozidla pro přepr.osob -"D" Osoba vlastnící řidičský průkaz skupiny "D" Řidič traktoru Osoba vlastnící řidičský průkaz skupiny "T" Držitel řidičského oprávnění sk. B+E Držitel řidičského oprávnění skup. C1 Q Držitel řidič. oprávnění skup. C1+E Držitel řidičského oprávnění skup. D1 Držitel řidič. oprávnění skup. D1+E Školení řidičských kvalifikací Škol. řidiče referentského vozidla-"b" Přez. řidiče voz. dle 48 Škol. řidiče ref. voz. sk.b - prezenční Školení řidičů, kteří nesplňují 46 z. č. 247/2000 Sb. a nemají v pracovní smlouvě nebo jiném obdobném dokumentu uveden druh práce spočívající v řízení motorového vozidla; obsah ani perioda školení není legislativně stanovena, obsah a periodu školení stanovuje zaměstnavatel na základě vyhodnocení rizik. Školení řidičů, kteří splňují 46 z. č. 247/2000 Sb., školení a zkoušku provádí akreditované školící středisko, zkouška dle 52b z.č.247/2000 Sb., výstupem z této zkoušky je písemné potvrzení o vykonání zkoušky, které je nutno přiložit k žádosti o Průkaz profesní způsobilosti řidiče, nutné spárovat s Q Školení řidičů, kteří nesplňují 46 z. č. 247/2000 Sb. a nemají v pracovní smlouvě nebo jiném obdobném dokumentu uveden druh práce spočívající v řízení motorového vozidla; obsah ani perioda školení není legislativně stanovena, obsah a periodu školení stanovuje zaměstnavatel na základě vyhodnocení rizik. stanoví si zaměstnavatel stanoví si zaměstnavatel Školení řidiče z povolání-os.vozidla "B" Škol. řidiče dle 48 z. č. 247/2000 Sb. Školení řidičů, kteří nesplňují 46 z. č. 247/2000 Sb. a mají v pracovní smlouvě nebo jiném obdobném dokumentu uveden druh práce spočívající v řízení motorového vozidla; obsah ani perioda školení není legislativně stanovena, obsah a periodu školení stanovuje zaměstnavatel na základě vyhodnocení rizik, musí být splněna podmínka uspěšného absolvování přezkoušení z pravidel silničního provozu (požadavek 3 ods.1 oísm.c zákona č. 111/1994 Sb.), nutné požadovat od externisty doklad o přezkoušení. Odborná způsobilost je udržována zdokonalovacím školením: 1)1x za rok školení v rozsahu 16 hodin 48 zákon č. 247/2000 Sb. 2.7 Řidiči 19 / 20

20 EKOLOGIE A ENERGETIKA Seznam kvalifikací a k nim náležejících vzdělávacích akcí Nakládání s NCHLP - toxi.,karci.,žíravé Nakládání s NCHLP - toxické,karcinogenní Nakládání s NCHLP - žíravé Prokazatelné seznámení zaměstnanců s pravidly o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s látkou benzín automobilový Natural 95 dle 10 44a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Prokazatelné seznámení zaměstnanců s pravidly o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s látkou benzín automobilový Natural 95 dle 10 44a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Prokazatelné seznámení zaměstnanců s pravidly o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s žíravinami dle 10 44a) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. stanoví si zaměstnavatel Školení řidičů ADR - nadlimitní množství Řidiči přepravující nebezpečné látky musí splňovat odbornou způsobilost dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí(64/1987). Musí být držiteli osvědčení vydaného příslušným orgánem, jímž se osvědčuje, že absolvovali školení a prošli úspěšně zkouškou ze zvláštních požadavků, které musí být splněny při přepravě nebezpečných věcí. Platnost osvědčení je udržována absolvováním obnovovacího školení, toto školení musí být zakončeno úspěšným složením zkoušky. 2.8 Ekologie a energetika 20 / 20

Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku

Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku ZÁKLADNÍ - BOZP Školení a přezkoušení ZAMĚSTNANCŮ Škol. a přezk. VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ Seznámení s riziky v oblasti BOZP Periodické školení

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol,

Více

Vyhláška č. 21/1979 Sb.

Vyhláška č. 21/1979 Sb. Vyhláška č. 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Rozsah platnosti. Vyhrazená plynová zařízení

Rozsah platnosti. Vyhrazená plynová zařízení 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._37 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu Změna: 98/1982 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Český úřad bezpečnosti práce podle 5 odst. 1

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1978. Uverejnené: 22.05.1978 Účinnosť od: 01.01.1979

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1978. Uverejnené: 22.05.1978 Účinnosť od: 01.01.1979 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1978 Uverejnené: 22.05.1978 Účinnosť od: 01.01.1979 50 V Y H L Á Š K A Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné

Více

50/1978 Sb. VYHLÁŠKA

50/1978 Sb. VYHLÁŠKA 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Změna: 98/1982 Český úřad bezpečnosti práce podle 5 odst. 1

Více

I. oddíl Úvodní ustanovení

I. oddíl Úvodní ustanovení 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Změna: 98/1982 Český úřad bezpečnosti práce podle 5 odst. 1

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice Citace pův. předpisu: 50/1978 Sb. Částka: 11/1978 Sb. Datum přijetí:

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

Vyhláška č. 50/1978 Sb.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. Vyhláška č. 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. Český úřad bezpečnosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0394

CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_20_OV_E3.20_vyhláška č.50/1978 Sb. Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tematická

Více

Informace o možnosti zkoušek

Informace o možnosti zkoušek 50 VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění zákona č. 98/1982 Sb. Informace o možnosti zkoušek Český úřad

Více

Vyhrazená plynová zařízení

Vyhrazená plynová zařízení 5.6.16.7.2. Vyhrazená plynová zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-plynovazarizeni Podmínky k zajištění

Více

DANA LINDOVÁ SLUŽBY V PO A BOZP. odborná a profesní školení. Dana Lindová. Dana Lindová. www.bozplindova.cz. *Povinné pole Jméno a Příjmení *

DANA LINDOVÁ SLUŽBY V PO A BOZP. odborná a profesní školení. Dana Lindová. Dana Lindová. www.bozplindova.cz. *Povinné pole Jméno a Příjmení * *Povinné pole Jméno a Příjmení * Firma * IČ DIČ Dana Lindová Dana Lindová osoba osoba odborně odborně způsobilá způsobilá v PO v a PO v prevenci a v prevenci rizik rizik koordinátor koordinátor bezpečnosti

Více

50/1978 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

50/1978 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Změna: 98/1982 Český úřad bezpečnosti práce podle 5 odst. 1

Více

50 VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu. ze dne 19. května o odborné způsobilosti v elektrotechnice,

50 VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu. ze dne 19. května o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 50 VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění zákona č. 98/1982 Sb. Český úřad bezpečnosti práce podle 5

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb.

Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb. Silnoproudá zařízení a elektroenergetika Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb. Odbornost v elektrotechnice Potřebné vzdělání a rozsah zkoušek pro různé druhy činností na elektrickém zařízení

Více

A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů. (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče)

A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů. (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Jakou funkci plní ze zákona č. 174/1968 Sb. Institut technické

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 11/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 11/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 11/2008 Přehled ověření znalostí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a hygieny, požární ochrany a přehled některých

Více

PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH

PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH 1. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ ODBĚRNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů [ 28, odst. 2)

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ODBORNÁ ZPŮBILOST V ELEKTROTECHNICE 1. Vyhláška č. 50/178 Sb.. Požadované vzdělání a praxe 3. Činnosti

Více

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě

Více

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné Částka 141 Sbírka zákonů č. 378 / 2012 Strana 4917 378 VYHLÁŠKA ze dne 8. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení Název: PŘÍRUČKA ŘÍZENÉHO SYSTÉMU BOZP Revize č.: 0 Vydána dne: 16. 4. 2014 Platí od: 16. 4. 2014 Obsah BEZPEČNOST PRÁCE SE STROJI A ZAŘÍZENÍM...

Více

VYHLÁŠKA. Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti...- účinnost od

VYHLÁŠKA. Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti...- účinnost od Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti...- účinnost od 15.6.2006 298 VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2005 o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

50/1978 Sb. VYHLÁKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

50/1978 Sb. VYHLÁKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 50/1978 Sb. VYHLÁKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Změna: 98/1982 Český úřad bezpečnosti práce podle 5 odst. 1

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců...

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců... Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. Školení zaměstnanců... 2 2. Školení vedoucích zaměstnanců... 3 3. Školení

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

R o z s a h z n a l o s t í

R o z s a h z n a l o s t í České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a

Více

PROVOZNĚ - BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS

PROVOZNĚ - BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PROVOZNĚ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS Harmonogram kontrol a revizí technických zařízení, lhůtník školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, lhůtník lékařských zdravotních prohlídek

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV

VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV Provozovatel lanové dráhy a drážní dopravy společnost NÁZEV vydává výcvikový a zkušební řád pro zajištění odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování

Více

Odborná školení 10 STAVEBNÍ PRÁCE STAVEBNÍ STROJE... 12

Odborná školení 10 STAVEBNÍ PRÁCE STAVEBNÍ STROJE... 12 Strana č. 1 Přehled školení a zkoušek zaměstnanců vykonávajících práce, pro něž je požadován doklad o kvalifikaci podle zvláštních předpisů Následující školení tedy nemůžete platně provádět v organizaci

Více

Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu (kód: 21-027- M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Lhůtník školení Základní školení o BOZP... 2 Práce ve výškách a na žebříku... 3 Řízení vozidel... 4 Obsluha manipulačních a stavebních strojů... 5 Svářečské práce...

Více

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000 Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle 5 odst. 1 písm.

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Vrtač průzkumných vrtů (kód: 21-01-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Vrtač Kvalifikační

Více

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.)

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Novelizace prováděcího právního předpisu k zákonu č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Vrtač pro trhací práce (kód: 21-068-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Vrtač Kvalifikační

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1700/IZS-2006 Praha 15. června 2006 Počet listů: 3 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.. Generální ředitel

Více

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ Základní pojmy Obsluha elektrického

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 10. 12. 2002 S M Ě RNICE pro provádění a organizaci požární ochrany v objektech a na pracovištích Ministerstva školství,

Více

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Vyhláška č. 85/1978 Sb.

Vyhláška č. 85/1978 Sb. Vyhláška č. 85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. Český úřad bezpečnosti

Více

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby, Vyhláška č. 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ... 5 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH číslo č. j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ 1.

Více

4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 4, díl 4, kapitola 1, str. 1 4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel. Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Elektrické ovládání oken v tělocvičně ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova ul. 933, Mor. Budějovice

Více

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000 85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000 Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle 5 odst. 1 písm.

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Řidič kolesového nakladače (kód: 21-020-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Obsluha

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12

Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12 Obsah Obsah Ú vod... 11 Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12 ČÁST I. - B e zpečn o st a o chra n a z d ra v í p ři p rá c i...25 1. O dborně způsobilá osoba... 26 1.1 Ú vod...26 1.2 Povinnosti

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Obsah 1. Úvod definice základních pojmů 2. Osoby provádějící činnosti na EZ 3. Stručný přehled navazujících předpisů a norem 4. Principy a postupy při činnostech

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_06 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD. č. 44/1988 Sb.

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD. č. 44/1988 Sb. ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zák. ČNR č. 541/1991 Sb., zák. č. 10/1993 Sb., zák. č. 168/1993 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb.,

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Řidič důlní kolejové lokomotivy (kód: 21-050-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce 85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000 Sb. Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle 5 odst.

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice

Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova 933, Mor. Budějovice, na

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Řidič velkostroje (kód: 21-01-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Řidič velkostroje

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Legislativní požadavky zákona č. 268/2014 Sb. 2 Platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti Bc. VRATISLAV SVOBODA 3 Legislativní rámec Zákon č. 268/2014

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice POŽÁRNÍ OCHRANA. v oboru vodovodů a kanalizací

Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice POŽÁRNÍ OCHRANA. v oboru vodovodů a kanalizací Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice 3. 4. 11. 2009 POŽÁRNÍ OCHRANA v oboru vodovodů a kanalizací Josef Ondroušek, Vodárenská akciová společnost, a.s. Požární ochrana v oboru

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Legislativní požadavky zákona č. 268/2014 Sb. 2 Platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti BC. VRATISLAV SVOBODA 3 Legislativní rámec Zákon č. 268/2014

Více

Strojní inženýr investic a engineeringu

Strojní inženýr investic a engineeringu Strojní inženýr Kdo to je: Strojní inženýr je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje a řídí zpracovávání technické dokumentace pro strojírenskou výrobu, zajišťuje a organizuje přípravu a výstavbu

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Všeobecné bezpečnostní pokyny o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. Pro splnění povinností při obsluze el. zařízení

Více

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE Strana 68 Sbírka zákonů č. 16 / 2012 16 VYHLÁŠKA ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003 Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvíhací a plynová..., účinnost od 1.1.2008 392 VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2003 o bezpečnosti provozu

Více