OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností"

Transkript

1 GENETIKA A ŠLECHTNÍ Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní OBECNÁ GENETIKA Genetika nauka o ddinosti a promnlivosti živých organism Ddinost schopnost organism penést znaky a vlastnosti na potomstvo Promnlivost schopnost pizpsobovat se mnícím se podmínkám neddiná znaky se mní vlivem vnjších podmínek (barva srsti ovlivnná slunením záením), zmny nejsou ddiné modifikace ddiná založení znak se mní vlivem vnjších podmínek (radioaktivní záení, bunné jedy) a projeví se zmnou znaku (nový typ zbarvení), zmny jsou ddiné - pedání na potomstvo mutace Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností Fenotyp soubor znak a vlastností F = G + P Alely kvalitativn zmnné formy genu (A-a) Homozygot stejná kvalita obou gen pro znak (AA, BB, cc) Heterozygot rzná kvalita obou gen pro znak (Aa, Bb, Cc)

2 Znaky kvalitativní (alternativní) výskyt jiné kategorie bez pechod erná/ervená, rohatost/bezrohost 2 3 geny velkého úinku zootechnicky - znak Foto: Ivana Gardiánová Znaky kvantitativní spojitá promnlivost (kg, cm) sledování skupiny zvíat - individuální hodnoty od + do - (živá hmotnost, produkce mléka) mnoho gen malého úinku zootechnicky - vlastnost PLEMENÁSKÁ PRÁCE A JEJÍ SLOŽKY Plemenáská práce soubor všech zootechnických, organizaních a plemenáských opatení, vedoucích ke zvyšování užitkovosti hospodáských zvíat CÍL optimalizace genotypu zvíat do konkrétních podmínek, bez maximálního zisku 1. Komponenty plemenáské práce 2. Metody plemenitby 3. Šlechtitelské programy

3 1. KOMPONENTY a, výbr (selekce) pirozený (pírodní)/umlý pozitivní/negativní b, kontrola užitkovosti (KU) a kontrola ddinosti (KD) c, bonitace hodnocení zvíat a úrovn chovu d, pipaovací výbr výbr vhodných dvojic k páení 2. METODY PLEMENITBY a, zootechnickélenní istokrevná plemenitba kížení b, genetickélenní metody využívající podobnost rodi a potomk (aditivní psobení gen) metody využívající heterózní efekt 3. ŠLECHTITELSKÉ PROGRAMY a, selekní programy aditivní složka (skot) b, hybridizaní programy maximalizace efekt (prasata) KU (kontrola užitkovosti) sledování definovaných užitkových vlastností zvíete podle pijatého systému pro využití v selekci KD (kontrola ddinosti) porovnání potomk a rodi porovnání potomk a vrstevník

4 SELEKCE Cíl zmna genetického založení populace zmna ddiného základu hospodáských zvíat v žádoucím smru Podle úinnosti a zámru pozitivní ( + užitkovost, zdravotní stav) negativní (vk, nemoci, - užitkovost) Podle vku zvíete pedbžná dle zevnjšku a pvodu hlavní dle KU vlastní konená dle KD potomk Variabilita - promnlivost populace Výbrová základna - populace, ve které uskuteníme výbr Intenzita - podíl zvíat vybraných z výbrové základny Generaní interval - období mez dvma generacemi Výbrová hranice - konkrétní hodnota, která oddluje vybraná zvíata od vyazených Genetický zisk - rozdíl mezi užitkovostí potomstva a prmrnou užitkovostí rodiovské populace, násobený koeficientem ddivosti TYP SELEKCE (na 1 znak) Stabilizaní populace má stejný prmr, snižuje se promnlivost Direkcionální výbr 1 smrem, zvíata s vyšším prmrem znaku Disruptivní výbr 2 smry, extrém + a -

5 Stabilizaní Direkcionální Disruptivní POSTUP SELEKCE (na více znak) Tandemová (postupná) nejdív 1 znak, pak další, zdlouhavé Dle nezávislých výbr. úrovní limity pro znaky, v 1 znaku minus vyazení Simultánní (dle celkového zhodnocení, selekní indexy) - sledování všech znak, každý znak dostane body a koeficient významnosti = index Selekní index = komplexní vyjádení celkové hodnoty zvíete na základ hodnocení všech selektovaných znak a vlastností. Selekní index vyjaduje íselnou hodnotu, úmrnou celkové plemenné hodnot jedince METODY SELEKCE Využívající složky genotypové promnlivosti se selekcí na 1 znak Hromadná všichni jedinci nad prmrem bez ohledu na pvod Rodinná celé nadprmr. rodiny, bez ohledu na podprmr. jedince Kombinovaná nadprmrní jedinci z nadprmrných rodin Využívající aditivní složky genotypové promnlivosti se selekcí na více znak Dle selekních index Využívající neaditivní složky genotyp. promnlivosti Rekurentní selekce dle heterozního efektu, porovnání s testerem Reciproká rekurentní selekce populace se porovnají navzájem

6 PLEMENNÁ HODNOTA (PH) - zvíete pro danou vlastnost je vyjádena jako odchylka od srovnávací úrovn, kterou nejastji pedstavuje prmrná užitkovost vrstevník vyjaduje, jak se otec projeví na potomstvu genotypová hodnota zvíete ím známjší genotyp, tím lépe pesnjší pedpoklad chování jeho genetické informace v další generaci OBECNÁ PLEMENNÁ HODNOTA odhad na základ páení samce s více samicemi vyjaduje schopnost jedince v urité populaci (v níž se testoval) penášet své užitkové vlastnosti na potomstvo SPECIÁLNÍ PLEMENNÁ HODNOTA zjišuje se na základ kombinací dvou genotyp (p. linií) vyjaduje PH linie pi páení s linií s níž byla testována Rodokmeny zvíat - textové vertikálníi horizontální Otec OO OOO MOO MO OMO Matka Otec MMO MM OM MO OO Matka OM OOM MOM MOO OOO MM OMM MMM

7 METODY PLEMENITBY GENETICKÉLENNÍ Metody využívající aditivní složky genotypu a podobnosti rodi a potomk Metody využívající neaditivní složky genotypu heterózní efekt Metody využívající aditivní složky genotypu a podobnosti rodi a potomk istokrevná plemenitba chov podle rodin chov podle linií píbuzenská plemenitba (inbreeding) - páení píbuzných, spolený pedek do 5. generace úzká - rodie x potomci, sourozenci stední (blízká) - strýc x nete, bratranec x sestenice vzdálená - pravnuk x pravnuka osvžení krve - jednorázové pipaení samce stejného plemene z cizího prostedí Pozm ovací kížení zušlechovací kížení pilití krve - jednorázové pipaení samce cizího plemene melioraní kížení - opakované použití samce cizího plemene pro udržení gen pevodné (vyhlazovací) - nahrazení pvodního plemene jiným eský strakatý skot kombinaní (novoplemenné, tvrí) - jednoduché x složité - kombinace plemen pro vytvoení nového ( angloarab)

8 Osvžení krve Pilití krve * F 3 F 3 Pevodné kížení F 3 F 4 F 5 x

9 Melioraní kížení F 3 F 3 x x Kombinaní kížení P 3 P 3 x x

10 Metody využívající neaditivní složky genotypu heterózní efekt Se selekcí na kombinovatelnost kížení inbredních linií kížení syntetických linií kížení chovných linií Bez selekce na kombinovatelnost diskontinuitní kížení jednoduché, zptné, tí a více plemenné kontinuitní kížení stídavé - stídání 2 plemen rotaní - stídání (rotace) 3 plemen mezidruhové kížení mula, mezek, zebroid,. Dvouplemenné kížení Típlemenné kížení P P1 P P 2 Porážka Porážka

11 Zptné kížení Porážka Stídavé kížení Rotaní kížení P 2 2 F 3 20 Ureno pouze pro úely vyuování.

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL

FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL FINANNÍ ANALÝZA SOUSTAVY UKAZATEL Doporuený postup: 1) Agregace ukazatel rozvahy, výsledovky a výkazu cash flow (nap. vlastní kapitál) 2) Analýza absolutních ukazatel v ase (pomocí index etzových, bazických,

Více

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní 1 EDMT PSYCHOLOGIE Psychologie = vda o lidské psychice, jednání a prožívání Základní teoretické obory rozvíjejí a zkoumají obecné zákonitosti lidské psychiky obecné poznatky tchto obor jsou využívány v

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Růst a vývin hospodářských zvířat

Růst a vývin hospodářských zvířat Růst a vývin hospodářských zvířat Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení),

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost Reprodukce prasat 1. Rozmnožování je ve smyslu reprodukční užitkovosti hospodářských zvířat, tedy i prasat, základní charakteristikou živé hmoty. Jde o složitý proces, který je ovlivňován komplexem faktorů

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Vypracoval: Jan Kordík OSNOVA ÚVOD....2 1. VARIACE FINANCOVÁNÍ DCHODOVÉHO SYSTÉMU...

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Genetické určení pohlaví

Genetické určení pohlaví Přehled GMH Seminář z biologie Genetika 2 kvalitativní znaky Genetické určení pohlaví Téma se týká pohlavně se rozmnožujících organismů s odděleným pohlavím (gonochoristů), tedy dvoudomých rostlin, většiny

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta 4. Jaderná fyzika Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedlitelné. Postupem asu se zjistilo, že mají jádro složené z proton a z neutron a elektronový obal tvoený elektrony. Jaderná fyzika se zabývá

Více

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc.

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc. Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka RNDr. Marta Sližová, CSc. Bakaláská práce 2007 ABSTRAKT Bakaláská práce reflektuje zkušenosti z individuálních kurz eštiny pro dosplé cizince. Teoretická

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 00 4 ABSTRAKT Tato práce se zabývá Signal Processing Toolboxem (SPTOOL) a Filter Design&Analysis Toolboxem (FDATOOL) v prostedí MATLAB. Jedním z cíl této práce

Více