Evaluační zpráva projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva projektu"

Transkript

1 Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední škola, Trhové Sviny, Školní 79 (P)

2 Obsah Popis projektu... Klíčové aktivity hodnocení realizace.... Klíčová aktivita.... Klíčová aktivita Podpora vzdělávacího procesu Inovace výuky žáků ZŠ, Podaktivita a) Inovace výuky žáků ZŠ, Podaktivita b)..... Tvorba volnočasové aktivity pro žáky SŠ Inovace výuky pro žáky SŠ.... Klíčová aktivita Projektové dny pro ZŠ Tvorba volnočasových aktivit pro žáky ZŠ..... Platforma s aktéry na trhu práce Klíčová aktivita Klíčová aktivita... 7 Hodnocení naplňování monitorovacích indikátorů... 8 Statistika počtu uchazečů o přijetí ke studiu v letech... Závěrečné shrnutí...

3 Popis projektu Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji Registrační číslo: CZ..7/../.7 Příjemce: Jihočeský kraj Realizace projektu: Hlavní cíl projektu: systematická investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na středních odborných školách a středních odborných učilištích kraje. Specifické cíle projektu: zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení, seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi, efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky, využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání, zintenzívnění spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do přímé výuky, zvýšení jazykové vybavenosti žáků v technických oborech, podnícení zájmu žáků středních i základních škol o technické obory a popularizace technického vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu praktických činností žáků ve výuce technických předmětů. Dlouhodobým záměrem projektu je nastartování pozitivních změn v technickém vzdělávání, které povedou ke zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a k jeho zkvalitnění. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci celkem partnerských středních škol, navštěvující technické (resp. přírodovědné) obory, a žáci 96 základních škol přímo zapojených do vybraných klíčových aktivit. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7. Počáteční vzdělávání, oblast podpory 7.. Zvyšování kvality ve vzdělávání (Výzva č. - Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory.; IPo = individuální projekty ostatní). Zpráva byla vypracována Bc. Veronikou Schovánkovou za období od září do dubna.

4 Klíčové aktivity hodnocení realizace Následující kapitola obsahuje popis klíčových aktivit, jejich vyhodnocení dle dotazníkových šetření a grafické znázornění.. Klíčová aktivita Název klíčové aktivity: Cílené investice středních škol v oblasti technického vzdělávání podporující realizaci kurikulární reformy Stručný popis KA V této KA došlo k realizaci výběrových řízení na dodávku vybavení, vlastní pořízení a instalace vybavení pro odborné učebny, školní hospodářství a následné zavedení vybavení do provozu v rámci povinné výuky či volnočasových aktivit. Seznam všech VŘ na nákup zařízení dne.. došlo k vyhlášení výběrového řízení na nákup zařízení na vybavení dílny Opravář s názvem Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce.poněvadž zadavatel žádné nabídky ve stanovené lhůtě neobdržel, výběrové řízení bylo zrušeno a bylo znovu vyhlášeno v průběhu března. dne... došlo k znovu vyhlášení výběrového řízení na nákup zařízení na vybavení dílny Opravář s názvem Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce. Zadavatel obdržel nabídky, s vítězem se uzavřela Kupní smlouva. dne došlo k vyhlášení výběrového řízení na nákup zařízení na vybavení dílny s názvem Vybavení dílny. Zadavatel obdržel nabídky, s vítězem se uzavřela Kupní smlouva vyhlášení výběrového řízení s názvem Pořízení nakladače (.7. ), byla obdržena nabídka, vítěz byl vyzván k uzavření kupní smlouvy, smlouva byla uzavřena dne.8.. Dodávka zařízení proběhla dne.. dne. 7. došlo k vyhlášení výběrového řízení na nákup zařízení na vybavení dílny s názvem Vybavení truhlářské dílny. Zadavatel obdržel nabídky. dne 9.8. při dodatečné kontrole veškerých dokumentů souvisejících s vyhlášenou veřejnou zakázkou byla zjištěna nesrovnalost ve výši stanovené předpokládané hodnoty zakázky a stanovených maximálních hodnotách za plnění položek. Z toho důvodu bylo VŘ zrušeno. dne.9. došlo k vyhlášení výběrového řízení na nákup zařízení na vybavení dílny Opravář s názvem Vybavení opravářské dílny. Zadavatel obdržel nabídky, s vítězem uzavřel Kupní smlouvu dne... dne 8.. k vyhlášení VŘ s názvem Vybavení Truhlářské dílny.kolo s lhůtou doručení nabídek do... Doručena byla pouze nabídka a to od společnosti Habilis Steel spol. s r.o., která splnila podmínky Výzvy a byla tak vítězná. Smlouva byla podepsána dne

5 ... Zařízení bylo obdrženo v průběhu února. Jak je vidno z dat vyhlášení a uzavírání kupních smluv s výherci, je zde vidět značná časová prodleva a to i především díky znovuvyhlašování výběrových řízení. Tato část projektu byla jedna z nejnáročnějších z důvodu dodržování zákonů a metodik týkajících se výběrových řízení a naráželi jsme i na problémy s administrací. Ne všechny nabídky dodržovali stanovené podmínky a museli být vyřazeny, což prodlužovalo získání zařízení a vybavení pro žáky. Nicméně musíme konstatovat, že veškeré zamýšlené zařízení bylo pořízeno a dokonce díky finančním úsporám při hodnotícím kritériu stanovené u všech VŘ bylo možné pořídit velice kvalitní vybavení. Hodnocení KA Bylo inovovaných několik dílen: Dílna opravářských prací (využívaná základními školami při pracovních činnostech a volnočasovou aktivitou Profese na zkoušku a naší střední školou při klasické výuce) Pneudílna (využívaná základními školami při pracovních činnostech a volnočasovou aktivitou Profese na zkoušku a naší střední školou při klasické výuce) Truhlářská dílna (využívaná základními školami při pracovních činnostech a volnočasovou aktivitou Profese na zkoušku a naší střední školou při klasické výuce) V rámci hodnocení KA byly rozdány hodnotící dotazníky vyučujícím volnočasových aktivit a pracovních činností, kde výsledky dopadly následujícím způsobem: Jak často jste využíval toto vybavení? Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali,,,,,,,, vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy, pouze vyučující převážně vyučující tak napůl převážně žáci pouze žáci

6 Jak často jste využíval toto vybavení? Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali,,,,,, vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy, pouze vyučující převážně vyučující tak napůl převážně žáci pouze žáci Výsledky by se daly shrnout, že vybavení je téměř ve všech aktivitách v učebnách zcela využíváno a to nejen vyučujícími, ale také žáky. Postřehy ze stran vyučujících byly s novým vybavením pouze pozitivní pedagogové oceňovali umožnění nových výrobních postupů, zefektivnění a zrychlení práce, zvýšení obliby činnosti mezi žactvem, lepší využití spotřebního materiálu a prostřednictvím nákupů kvalitnějšího vstupního materiálu se zlepšily i výrobky žáků. Výuka tak odpovídá novým trendům.. Klíčová aktivita Název klíčové aktivity souhrnné: Neinvestiční podpora středních a základních škol v oblasti technického vzdělávání podporující realizaci kurikulární reformy HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KLÍČOVÝCH AKTIVIT.. Podpora vzdělávacího procesu Stručný popis KA Vzdělávání pedagogických pracovníků v inovativních metodách a formách výuky technických a přírodovědných oborů včetně proškolení pedagogů na práci se zakoupeným strojním zařízením Kolikrát se uskutečnila: celkem 8 absolvovaných školení školení na téma Obsluha čelního nakladače školení na téma Obsluha mobilní stříkací soupravy školení na téma "Jak připravit zajímavou výuku poutavou formou pro žáky ZŠ a SŠ" školení na téma Obsluha hrotového soustruhu školení na téma Obsluha sloupové vrtačky školení na téma Obsluha nákladní zouvačky a vyvažovačky školení na téma Obsluha tlakového děla 6

7 školení na téma Obsluha jednotlivých fréz na výrobu dveří Hodnocení KA V rámci hodnocení KA byly rozdány hodnotící dotazníky absolventům školení, kde výsledky dopadly následujícím způsobem: Do jaké míry bylo pro Vás toto školení/vzdělávání přínosem? Do jaké míry bylo pro Vás toto školení/vzdělávání přínosem?,,,, přínosné přínosné nevím nepřínosné zcela nepřínosné přínosné 7 přínosné nevím nepřínosné zcela nepřínosné Do jaké míry pro Vás byly výstupy jiných projektů přínosem? přínosné přínosné nevím zcela nepřínosné nepřínosné Výsledky by se daly shrnout, že školení bylo pro pedagogy přínosem. Do poznámek k dotazníkům se objevovaly pozitivní ohlasy ve smyslu zlepšení kvality odborné práce, zlepšení rychlosti práce, zkvalitnění výuky, zvýšení rychlosti a efektivity, větší spolupráce mezi a s učiteli, získání nových užitečných informací, nové prostředí, lepší spolupráce v učitelském kolektivu, začlenění nových aktivit do výuky a získání nových zkušeností. 7

8 .. Inovace výuky žáků ZŠ, Podaktivita a) Stručný popis KA Obsahem této podaktivity byla vlastní tvorba inovace výuky pro žáky tříd v rámci předmětu Pracovní činnosti, kdy partnerským základním školám bylo poskyto sdílení učeben a dílen (konkrétně učebny/ dílny oborů Zemědělec-farmář, Opravářské práce, Truhlář, Elektrikář) pro povinnou výuku žáků zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání, které bylo realizováno učiteli ZŠ a SŠ. V rámci hodin Pracovních činností byly pedagogy připraveny pracovní listy (prezentace a osnovy pro výuku žáků ZŠ v učebnách a dílnách naší střední školy a to včetně nově pořízeného vybavení. Učitelé vytvořili obsah, strukturu i témata inovace vzdělávání pro výuku s nakoupeným zařízením, vytvořenými didaktickými pomůckami, novými pracovními listy. Realizační tým se skládal z pedagogů vyučující odborný výcvik a učitelů ZŠ vyučující pracovní činnosti, kteří vzájemně při vytváření podkladů velice úzce spolupracovat se zaměstnavateli. V rámci projektu došlo k zapojení odborníků z praxe konkrétně 6 zaměstnavatelů konzultovalo podobu vytvořených materiálů v celkovém rozsahu 8 hodin. Činnost metodika (pí Kubínové) především zahrnovala vývoj výkladové části, dále stanovení výstupů, testovací části i aktualizační části (údržba předmětu, údržba znalostí, řešení návazností, diferenciace technologického postupu se stroji). Po vytvoření znalostní databáze následovalo vytvoření struktury obsahu předmětu. Při vytváření jednotlivých oddílů modulu docházelo k revizi ze stran pedagogů i jak po odborné stránce obsahu, tak po stránce technického i vizuálního zpracování a zajištění správné funkčnosti. Dohled zajišťoval v této věci garant projektu Ing. Kalena. Vytváření inovace předmětu bylo konzultováno se zaměstnavateli, kde byly brány v potaz jejich návrhy a komentáře na implementaci inovativní výuky. Kolikrát se uskutečnila vytvoření elektronických materiálů pro žáky ZŠ konzultace jejich obsahu s 6 zaměstnavateli v rozsahu 8 hodin Hodnocení KA Výsledky dotazníků rozdané mezi žáky k.., kdy doposud skrze tuto aktivitu bylo podpořeno 6 žáků, by se daly shrnout, že realizovaná výuka ve sdílených učebnách v rámci pracovních činností se dá považovat za velice úspěšnou. Dvě třetiny žáků, konkrétně 9 žáků z celkových 97 dotázaných, hodnotí tuto aktivitu jako přínosnou, žáků odpovědělo, že je bavila tato forma výuky a žáků odpovědělo, že by se zúčastnili znovu, pokud by měli tu možnost. Dále 7 žáků uvedlo, že se zajímá o přírodovědná a nebo technická témata, nicméně většina neví a nebo nehodlá tato témata studovat na střední škole. Do poznámek k dotazníkům se objevovaly pozitivní ohlasy v smyslu, že sdílení učeben zaujalo. Největší úspěch slavily činnosti: koně, traktory, práce s kovem, práce se dřevem a zapojování obvodů a především, možnost vytvoření svého vlastního kvalitního výrobku a ten si odnést domů. Výsledky dotazníků rozdané mezi vyučující pedagogy by se daly shrnout, že realizovaná výuka byla pro žáky. Z celkových 7 respondentů se všech 7 vyjádřilo, že tato aktivita byla přínosem pro 8

9 vyučované žáky a že žáky výuka bavila a dále 6 pedagogů se vyjádřilo, že tato aktivita byla přínosem i pro ně samotné. Dále osob odpovědělo, že by se podobné aktivity zúčastnilo znovu, kdyby měli tu možnost. Do poznámek k dotazníkům se objevovaly negativní ohlasy spojené s transferem mezi ZŠ a SŠ, která časový harmonogram výuky prodlužuje a zdržuje. Pedagogové vnímali tyto přesuny jako práci navíc a to jak vzhledem ke koordinaci žáků pro nástup a výstup do autobusů, tak prodloužení doby výuky vzhledem k převozu. Naopak pozitivní ohlasy zaznívaly na nakoupené zařízení a vybavení a možnost pracovat s novými moderními stroji a s kvalitním materiálem. Zpracované výsledky dotazníků - žáci Do jaké míry byla pro Tebe tato aktivita přínosem? Bavila Tě tato forma výuky? nevím zcela 6 8 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne Zúčastnil/a by ses podobné aktivity znova, kdybyste měl/a tu možnost? O přírodovědná a/nebo technická témata se určitě ano ano tak napůl ne určitě ne zajímám 7 trochu zajímám 9 tak napůl 8 nezajímám vůbec nezajímám 9

10 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na střední škole? Jsi určitě ano ano tak napůl ne vůbec ne 8 6 chlapci 7 dívky Zpracované výsledky dotazníků - učitelé Do jaké míry byla pro Vás tato aktivita přínosem? Do jaké míry myslíte, že byla tato aktivita přínosem pro vyučované žáky?,, 6,, nevím zcela určitě ano ano tak napůl ne určitě ne Zúčastnil/a byste se podobné aktivity znova, kdybyste měl/a tu možnost? Myslíte, že výuka v rámci této aktivity materiálů žáky bavila?,,,, určitě ano ano tak napůl ne určitě ne,,,,, určitě ano ano tak napůl ne určitě ne

11 Jste 6 muži ženy.. Inovace výuky žáků ZŠ, Podaktivita b) Stručný popis KA Částí aktivity Inovace výuky žáků ZŠ byla realizace exkurzí a besed v rámci předmětů ZŠ Přírodopis, Fyzika, Chemie, Zeměpis. Na vytváření obsahu k zaváděným besedám se podíleli učitelé středních škol ve spolupráci s učiteli základních škol a odborníků z praxe. Realizace exkurzí a besed zahrnovala vyhledání souvisejících akcí s oborem, zajištění provazby s výukou před i po exkurzi a besedě, a využití získaných poznatků z akce ve vyučovacích hodinách i dalším vzdělávání. Kolikrát se uskutečnila realizovaných exkurzí pro každou ze partnerských škol 8 besed se zaměstnavateli Přehled realizovaných jednotlivých exkurzí ZŠ Nové Hrady exkurze Pč datum název exkurze... TECHAGRO. 7.. Poznávání různých druhů sudo a lichokopytníků. 7.. Vodní elektrárna Lipno... Galerie Zetor. 6.. Krokodýlí ZOO Protivín

12 6... Kotelna Trhové Sviny Truhlárna TRUST - prezentace výroby nábytku z masivu a lamina 8... Nástrojárna Greiner - prezentace CNC strojů KF Mokřiny s.r.o. - Technologie chovu vodní drůbeže. 6.. Rybářství Třeboň a.s. - Technologie chovu a zpracování ryb... Mini Mlékárna Mláka - Technologie zpracování mléka. 9.. BIOPLYN Třeboň spol. s.r.o - Výroba elektrické energie bioformou... Doudleby - Specifika chovu a ustájení sportovních koní.. Buškův hamr - Výroba železných nástrojů tradičním způsobem ZŠ a MŠ Horní Stropnice exkurze Pč datum název exkurze... TECHAGRO. 7.. Vodní elektrárna Lipno... Galerie Zetor. 6.. Krokodýlí ZOO Protivín. 9.. Kotelna Trhové Sviny Truhlárna TRUST - prezentace výroby nábytku z masivu a lamina 7... Nástrojárna Greiner - prezentace CNC strojů KF Mokřiny s.r.o. - Technologie chovu vodní drůbeže Rybářství Třeboň a.s. - Technologie chovu a zpracování ryb... Mini Mlékárna Mláka - Technologie zpracování mléka. 9.. BIOPLYN Třeboň spol. s.r.o - Výroba elektrické energie bioformou... Doudleby - Specifika chovu a ustájení sportovních koní... Buškův hamr - Výroba železných nástrojů tradičním způsobem

13 . 8.. Výroba vazeb a krovů pomocí CNC strojů ZŠ Trhové Sviny exkurze Pč datum název exkurze... TECHAGRO. 7.. Poznávání různých druhů sudo a lichokopytníků. 7.. Vodní elektrárna Lipno... Galerie Zetor. 7.. Krokodýlí ZOO Protivín Kotelna Trhové Sviny 7... Truhlárna TRUST - prezentace výroby nábytku z masivu a lamina 8... Nástrojárna Greiner - prezentace CNC strojů 9... KF Mokřiny s.r.o. - Technologie chovu vodní drůbeže. 7.. Rybářství Třeboň a.s. - Technologie chovu a zpracování ryb... Mini Mlékárna Mláka - Technologie zpracování mléka... BIOPLYN Třeboň spol. s.r.o - Výroba elektrické energie bioformou. 6.. Doudleby - Specifika chovu a ustájení sportovních koní. 7.. Buškův hamr - Výroba železných nástrojů tradičním způsobem MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny exkurze Pč datum název exkurze. 7.. Poznávání různých druhů sudo a lichokopytníků. 7.. Vodní elektrárna Lipno... Galerie Zetor. 7.. Krokodýlí ZOO Protivín. 6.. Kotelna Trhové Sviny

14 6... Truhlárna TRUST - prezentace výroby nábytku z masivu a lamina 7... Nástrojárna Greiner - prezentace CNC strojů 8... KF Mokřiny s.r.o. - Technologie chovu vodní drůbeže Rybářství Třeboň a.s. - Technologie chovu a zpracování ryb... Mini Mlékárna Mláka - Technologie zpracování mléka... BIOPLYN Třeboň spol. s.r.o - Výroba elektrické energie bioformou. 6.. Doudleby - Specifika chovu a ustájení sportovních koní. 7.. Buškův hamr - Výroba železných nástrojů tradičním způsobem. 8.. Výroba vazeb a krovů pomocí CNC strojů Přehled realizovaných jednotlivých besed ZŠ Nové Hrady besedy P.č. datum název besedy. 7.. Domestikace hosp. zvířat. 7.. Kategorizace mláďat hosp. zvířat... kategorizace hosp. zvířat... Tepelné zpracování kovů... Materiály používané při výrobě nábytku 6... Hutnění a kalení kovových materiálů Zoo Dvorec - Praktická ukázka hospodářských a exotických býložravců Vlastnosti elektrického proudu ZŠ a MŠ Horní Stropnice besedy P.č. datum název besedy. 7.. Domestikace hosp. zvířat. 7.. Kategorizace mláďat hosp. zvířat

15 ... kategorizace hosp. zvířat... Tepelné zpracování kovů... Materiály používané při výrobě nábytku Zoo Dvorec - Praktická ukázka hospodářských a exotických býložravců 7... Hutnění a kalení kovových materiálů 8... Vlastnosti elektrického proudu ZŠ Trhové Sviny besedy P.č datum název besedy. 8.. Úprava kopyt a paznehtů u hosp. zvířat. 6.. Kategorizace mláďat hosp. zvířat... kategorizace hosp. zvířat... Tepelné zpracování kovů... Materiály používané při výrobě nábytku 6... Hutnění a kalení kovových materiálů Zoo Dvorec - Praktická ukázka hospodářských a exotických býložravců Vlastnosti elektrického proudu MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny besedy P.č datum název besedy. 8.. Úprava kopyt a paznehtů u hosp. zvířat. 6.. Kategorizace mláďat hosp. zvířat... kategorizace hosp. zvířat... Tepelné zpracování kovů... Materiály používané při výrobě nábytku Zoo Dvorec - Praktická ukázka hospodářských a exotických býložravců

16 7... Hutnění a kalení kovových materiálů 8... Vlastnosti elektrického proudu Hodnocení KA V rámci hodnocení KA byly rozdány hodnotící dotazníky žákům absolvující exkurze a besedy, kde výsledky dopadly následujícím způsobem: Výsledky dotazníků rozdané mezi žáky, kdy doposud skrze tuto aktivitu bylo podpořeno 96 žáků skrze realizované besedy a žáků skrze realizované exkurze, by se daly shrnout, že se dají považovat za velice úspěšné. žáků z celkově dotázaných 9 respondentů odpovědělo, že besedy pro ně byly přínosné, dále 6 žáků odpovědělo, že by se podobných aktivit (besed) zúčastnilo znovu, pokud by mělo možnost a to i přesto, že žáků odpovědělo, že se o přírodovědná či technická témata nezajímají (či zajímají jen tak na půl). Polovina žáků (8 respondentů) ještě neví, jaký obor by chtěla studovat na vysoké škole. Do poznámek k dotazníkům se objevovali pozitivní ohlasy v smyslu, že besedy s odborníky zaujaly, líbilo se povídání o zvířatech i práce s odbornými časopisy. Největší úspěch slavila činnost práce s modelínou (realizovaná jedním z odborníků). Dále žáků z celkově dotázaných 8 respondentů odpovědělo, že exkurze pro ně byly přínosné. 8 žáků by se podobných aktivit (exkurzí) zúčastnilo znovu, pokud by měli příležitost. I zde vychází údaje, že polovina žáků (97 respondentů) ještě neví, jaký obor by chtěla studovat na vysoké škole a že se o přírodovědná či technická témata zas tak nezajímají. Do poznámek k dotazníkům se objevovaly pozitivní ohlasy na exkurze více než na besedy. Především to žáci zdůvodňovaly jako možnost výletu s kamarády a vyjížďkami na zajímavé lokace. Do jaké míry byly pro Tebe tyto aktivity přínosem? Zúčastnil/a by ses podobných aktivit znova, kdybys měl/a tu možnost? 8 6 nevím zcela určitě ano ano tak napůl ne určitě ne 6

17 O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? zajímám 8 trochu zajímám 87 tak napůl 7 nezajímám vůbec nezajímám určitě ano ano tak napůl ne vůbec ne Jsi chlapci dívky Po skončení Do jaké míry byly pro Tebe tyto aktivity přínosem? Zúčastnil/a by ses podobných aktivit znova, kdybys měl/a tu možnost? nevím 6 zcela určitě ano ano tak napůl ne určitě ne 7

18 O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? zajímám trochu zajímám 86 tak napůl 9 nezajímám vůbec nezajímám určitě ano ano tak napůl ne vůbec ne Jsi chlapci dívky.. Tvorba volnočasové aktivity pro žáky SŠ Stručný popis KA V návaznosti na studijní obor Zemědělec - farmář vznikla nová volnočasová aktivita věnující se chovu hospodářských zvířat a péči o ně. Byl vytvořen nový kroužek pro žáky středních škol, který prohluboval znalosti a dovednosti části obsahu studijního oboru Zemědělec - farmář. Kroužek si volili žáci, kteří měli zvýšený zájem o prohloubení praktických dovedností. Během projektu došlo k odučení hodin výuky, při níž se ověřilo 8 nově vzniklých studijních materiálů. V rámci volnočasové aktivity taktéž došlo k zapojení odborníků do výuky - konkrétně v rozsahu hodin využití služeb odborníka z praxe za celkové vedení kroužku. Kolikrát se uskutečnil vytvoření 8 vzdělávacích a studijních materiálů (elektronické prezentace) 8

19 hodin vedení volnočasové aktivity po dobu realizace projektu zapojení odborníka z praxe v rozsahu hodin Hodnocení KA V rámci hodnocení KA byly rozdány hodnotící dotazníky žákům, kteří se aktivity zúčastnili a dále pedagogům, kteří aktivitu vyučovali. Výsledky dotazníků rozdané mezi žáky základních škol by se daly shrnout, že realizovaná výuka v rámci volnočasové aktivity pro střední školu Zemědělec - farmář se dá považovat za velice úspěšnou. Pedagogové, kteří aktivitu vyučovali hodnotili, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem žáků o přírodovědná témata a že volnočasová aktivita žáky bavila. žáků z celkově zapojených před zahájením volnočasové aktivity očekávali, že bude pro ně tato aktivita, žáci se domnívali, že bude. Polovina žáků se již obdobné volnočasové aktivity zúčastnila. Všichni žáci dále vyplnili, že se o přírodovědná témata zajímají, což je nejspíš důsledkem, že tento obor studují. Pokračování ve vzdělávání v této oblasti na vyšší odborné nebo vysoké škole spíš nemá v plánu dotázaných. Po ukončení aktivity hodnotí jako přínosnou z celkových žáků a z nich by se znovu podobné volnočasové aktivity znovu zúčastnilo. Zájem o studium na vysoké škole a zájem o přírodovědná témata se ve sledovaném období nezměnil vůči počátečnímu stavu. Dotazníkové šetření bylo provedeno mezi chlapci a dívkami. Zpracované výsledky dotazníků Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem? Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory?,,,,, velký zájem mírný zájem tak napůl mírný nezájem úplný nezájem, určitě ano ano tak napůl ne určitě ne 9

20 Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky bavily?,,, bavili bavili tak napůl nebavili vůbec nebavili Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? Účastnil/a ses již podobné volnočasové aktivity? 8 6 nevím zcela ano ne nevím O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? 8 6 zajímám trochu zajímám tak napůl nezajímám vůbec nezajímám 8 6 určitě ano ano tak napůl ne vůbec ne

21 Jsi 8 6 chlapec dívka Žáci po aktivitě Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? nevím zcela určitě ano ano tak napůl ne určitě ne O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? zajímám trochu zajímám tak napůl nezajímám vůbec nezajímám určitě ano ano tak napůl ne vůbec ne

22 Jsi 8 6 chlapec dívka.. Inovace výuky pro žáky SŠ Stručný popis KA V rámci zefektivnění výuky odborného výcviku na střední škole, došlo k zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů. Žákům naší školy ve studijních oborech Zemědělecfarmář, Opravářské práce byly do výuky začleněny exkurze a besedy úzce propojené s osnovami předmětů. Studentské exkurze měli obohatit vzdělávací program a výuku včetně posílení studijních výsledků. Exkurze pro žáky. -. ročníků byly celkem realizovány x, za obor Zemědělec farmář bylo uskutečněno 7 exkurzí a za obor Opravářské práce bylo uskutečněno 6 exkurzí. Přehled realizovaných jednotlivých exkurzí Pč. datum ročník EXKURZE témata. 9.. OP, Jarní výstavní dny SOME... OP, Velká jarní výstava LIVA... OP, TECHAGRO. 7.. OP Výstava zemědělské techniky značky John DEERE Červeně společné výjezdy = 7, Zeleně samostatně OP =, Černě samostatně ZF =

23 . 6.. OP,, Hobby jaro OP, Země Živitelka OP,, Hobby podzim 8... OP, Zetor Gallery 9... OP,, Prezentace zemědělské techniky značky CLAAS Pč. datum ročník EXKURZE témata. 9.. F Jarní výstavní dny SOME... F, Velká jarní výstava LIVA... F TECHAGRO. 7.. F Výstava zemědělské techniky značky John DEERE. 6.. F, Hobby jaro 6... F, Specifikace chovu Starokladrubských koní F, Poznávání různých druhů sudo a lichokopytníků F, Země Živitelka 9... F, Výlov rybníka Rožmberk 7.. F,, Hobby podzim. 7.. F Krokodýlí ZOO Protivín Pozn: Součástí inovativní výuky se taktéž stalo pořádání zajímavých besed na půdě školy s odborníky z praxe. Besedy umožnily - jakožto osvětová aktivita - žákům prohloubit své znalosti, ale i diskutovat na dané téma, případně získat kontakt na potencionálního zaměstnavatele a rozšířit možnosti na sebeuplatnění. Příkladem vzorové besedy je např. nákup služby od společnosti Johny Deer, která dovezla své zemědělské stroje do školy, žáky se stroji řádně seznámila, proškolila na jejich obsluhu a využití strojů v praxi a žáci se tak mohli seznámit a řídit nové zemědělské stroje, které se využívají v modernizovaných farmách a naučit se způsob jejich ovládání. Celkem během projektu se zrealizovalo besed za obor, tedy dohromady besed.

24 Přehled realizovaných jednotlivých besed Pč. datum obor BESEDY témata..6. OP, Praktická ukázka sklízení mlátičky značky John Deere T66, navigačního systému pro sklizeň obilovin, zemědělského traktoru John Deere a velkokapacitního postřikovače hnojiv OP, Strojní technika značky SOME. 8.. OP, Prezentace zemědělské techniky prodávané firmou SOME v reálném prostředí - praktická ukázka... OP, Prezentace zemědělské techniky značky John Deere. 8.. OP,, Prezentace komunální a zahradní techniky značky John Deere 6... OP, Prezentace zemědělské techniky značky CASE OP, Prezentace zemědělské techniky značky DEUTZ-FAHR 8... OP Prezentace zemědělské techniky prodávané firmou AGROZET 9... OP,, Prezentace zemědělské techniky značky CLAAS Pč. datum obor BESEDY témata. 8.. F, Prezentace zemědělské techniky prodávané firmou SOME v reálném prostředí - praktická ukázka... F, Domestikace a plemena hosp. zvířat... F,, Zoohygiena. 6.. F,, Reprodukce... F,, Reprodukce koní 6... F,, Porod hříbat a jejich odchov do odstavu 7... F,, Pastevní odchov hospodářských zvířat, agrotechnika pastvin 8... F, Plemena masného skotu

25 F,, Technologie odchovu masného skotu Kolikrát se uskutečnila realizovaných exkurzí realizovaných besed Hodnocení KA Výsledky dotazníků rozdané mezi žáky, kdy doposud skrze tuto aktivitu bylo podpořeno 6 žáků skrze realizované besedy a 77 žáků skrze realizované exkurze, by se daly shrnout, že se dají považovat za poměrně úspěšné. žáků z celkových 6 dotázaných odpovědělo, že pro ně tato aktivita byla, žáků by se podobných aktivit znovu zúčastnilo v případě naskytnutí opětovné příležitosti. K zájmu o přírodovědná a technická témata se přihlásilo 9 žáků. žáků ani po absolvování této aktivity neuvažuje o pokračování ve studiu na vyšší odborné či vysoké škole. Největší pozitivní reakce byly zaznamenány na praktické části besed v rámci dovezení strojů a zaučování žáků s nimi. Dále 6 žáků z celkově dotázaných 77 respondentů odpovědělo, že exkurze pro ně byly přínosné. 68 žáků by se podobných aktivit (exkurzí) zúčastnilo znovu, pokud by měli příležitost. I zde vychází údaje, že většina žáků (68 respondentů) nemá zájem ani po absolvování této aktivity pokračovat v dalším studiu. Výsledky nezájmu o další studium jsou dané především druhem naší školy, kdy většina zúčastněných respondentů si zvolila tříleté studium zakončené výučním listem. Do poznámek k dotazníkům se objevovaly pozitivní ohlasy na exkurze více než na besedy, tak jako tomu bylo i u základních škol. Především to žáci zdůvodňovaly jako možnosti úniku ze školy a klasické školní výuky, nové zážitky a výlety za památkami a zvířaty. Nejvíce pozitivního ohlasu sklidila exkurze do Pražské ZOO. Zpracované výsledky dotazníků

26 Do jaké míry byly pro Tebe tyto aktivity přínosem? Zúčastnil/a by ses podobných aktivit znova, kdybys měl/a tu možnost? 6 nevím zcela 8 6 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? zajímám 7 trochu zajímám 9 tak napůl 7 nezajímám vůbec nezajímám určitě ano ano tak napůl ne vůbec ne Jsi 6 6 chlapci dívky 6

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 78 (P6) Obsah Popis projektu...

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Cíl projektu Podnícení zájmu o technické předměty Popularizace technického vzdělávání Zvýšení podílu praktických

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Zpracovatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 (P07) 1 Obsah 1

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 14 Střední průmyslová škola chemická,

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.7/1.1./44.7 Zpracovatel: Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 (P2) 1 Obsah 1 Popis projektu... 3 2 Klíčové aktivity

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 7 (P) Obsah Popis projektu... Klíčové

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č.

Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. 44 Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 30 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ../../. Název partnera: Střední průmyslová škola polytechnická

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice, Jirákova 285 IČO: 70844348. Projektový záměr

Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice, Jirákova 285 IČO: 70844348. Projektový záměr Moderní šk ol Moder ní škol Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice, Jirákova 285 IČO: 70844348 Projektový záměr Název projektu: EU Peníze školám Zpracoval: Mgr.

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.1.00/13.0026 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 21. ledna 2010 Datum

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ UČITELŮ V PROFILOVÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PŘEDMĚTECH Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE operační program Vzdělávání

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.1.11/01.0022 Zavádění modulárního systému

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ..7/../. Název partnera: Obsah Úvod... I. HODNOCENÍ

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0014 Název projektu UČITELÉ ONLINE Příjemce Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Datum zahájení realizace 14. 10. 2014 Datum ukončení

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ

PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Individuální projekt národní Příjemce: MŠMT, odbor Evropských programů 72 Tato prezentace je spolufinancována Evropským

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ../../. Zpracovatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

Struktura dotazníku. Dotazník se skládá ze dvou hlavních částí. Identifikační část zaměřená na základní identifikační údaje respondentů

Struktura dotazníku. Dotazník se skládá ze dvou hlavních částí. Identifikační část zaměřená na základní identifikační údaje respondentů Projekt T.I.M.E. Tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/14.0018 Cílem je nastavení systému profesního vzdělávání učitelů

Více

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE 26. 3. 2014 Praha STRUKTURA PREZENTACE Souhrnné informace o partnerství Aktivity za 1. období pilotáže Metodické a učební materiály Náklady za 1. období pilotáže Publicita

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více