Evaluační zpráva projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva projektu"

Transkript

1 Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední škola, Trhové Sviny, Školní 79 (P)

2 Obsah Popis projektu... Klíčové aktivity hodnocení realizace.... Klíčová aktivita.... Klíčová aktivita Podpora vzdělávacího procesu Inovace výuky žáků ZŠ, Podaktivita a) Inovace výuky žáků ZŠ, Podaktivita b)..... Tvorba volnočasové aktivity pro žáky SŠ Inovace výuky pro žáky SŠ.... Klíčová aktivita Projektové dny pro ZŠ Tvorba volnočasových aktivit pro žáky ZŠ..... Platforma s aktéry na trhu práce Klíčová aktivita Klíčová aktivita... 7 Hodnocení naplňování monitorovacích indikátorů... 8 Statistika počtu uchazečů o přijetí ke studiu v letech... Závěrečné shrnutí...

3 Popis projektu Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji Registrační číslo: CZ..7/../.7 Příjemce: Jihočeský kraj Realizace projektu: Hlavní cíl projektu: systematická investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na středních odborných školách a středních odborných učilištích kraje. Specifické cíle projektu: zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení, seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi, efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky, využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání, zintenzívnění spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do přímé výuky, zvýšení jazykové vybavenosti žáků v technických oborech, podnícení zájmu žáků středních i základních škol o technické obory a popularizace technického vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu praktických činností žáků ve výuce technických předmětů. Dlouhodobým záměrem projektu je nastartování pozitivních změn v technickém vzdělávání, které povedou ke zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a k jeho zkvalitnění. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci celkem partnerských středních škol, navštěvující technické (resp. přírodovědné) obory, a žáci 96 základních škol přímo zapojených do vybraných klíčových aktivit. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7. Počáteční vzdělávání, oblast podpory 7.. Zvyšování kvality ve vzdělávání (Výzva č. - Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory.; IPo = individuální projekty ostatní). Zpráva byla vypracována Bc. Veronikou Schovánkovou za období od září do dubna.

4 Klíčové aktivity hodnocení realizace Následující kapitola obsahuje popis klíčových aktivit, jejich vyhodnocení dle dotazníkových šetření a grafické znázornění.. Klíčová aktivita Název klíčové aktivity: Cílené investice středních škol v oblasti technického vzdělávání podporující realizaci kurikulární reformy Stručný popis KA V této KA došlo k realizaci výběrových řízení na dodávku vybavení, vlastní pořízení a instalace vybavení pro odborné učebny, školní hospodářství a následné zavedení vybavení do provozu v rámci povinné výuky či volnočasových aktivit. Seznam všech VŘ na nákup zařízení dne.. došlo k vyhlášení výběrového řízení na nákup zařízení na vybavení dílny Opravář s názvem Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce.poněvadž zadavatel žádné nabídky ve stanovené lhůtě neobdržel, výběrové řízení bylo zrušeno a bylo znovu vyhlášeno v průběhu března. dne... došlo k znovu vyhlášení výběrového řízení na nákup zařízení na vybavení dílny Opravář s názvem Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce. Zadavatel obdržel nabídky, s vítězem se uzavřela Kupní smlouva. dne došlo k vyhlášení výběrového řízení na nákup zařízení na vybavení dílny s názvem Vybavení dílny. Zadavatel obdržel nabídky, s vítězem se uzavřela Kupní smlouva vyhlášení výběrového řízení s názvem Pořízení nakladače (.7. ), byla obdržena nabídka, vítěz byl vyzván k uzavření kupní smlouvy, smlouva byla uzavřena dne.8.. Dodávka zařízení proběhla dne.. dne. 7. došlo k vyhlášení výběrového řízení na nákup zařízení na vybavení dílny s názvem Vybavení truhlářské dílny. Zadavatel obdržel nabídky. dne 9.8. při dodatečné kontrole veškerých dokumentů souvisejících s vyhlášenou veřejnou zakázkou byla zjištěna nesrovnalost ve výši stanovené předpokládané hodnoty zakázky a stanovených maximálních hodnotách za plnění položek. Z toho důvodu bylo VŘ zrušeno. dne.9. došlo k vyhlášení výběrového řízení na nákup zařízení na vybavení dílny Opravář s názvem Vybavení opravářské dílny. Zadavatel obdržel nabídky, s vítězem uzavřel Kupní smlouvu dne... dne 8.. k vyhlášení VŘ s názvem Vybavení Truhlářské dílny.kolo s lhůtou doručení nabídek do... Doručena byla pouze nabídka a to od společnosti Habilis Steel spol. s r.o., která splnila podmínky Výzvy a byla tak vítězná. Smlouva byla podepsána dne

5 ... Zařízení bylo obdrženo v průběhu února. Jak je vidno z dat vyhlášení a uzavírání kupních smluv s výherci, je zde vidět značná časová prodleva a to i především díky znovuvyhlašování výběrových řízení. Tato část projektu byla jedna z nejnáročnějších z důvodu dodržování zákonů a metodik týkajících se výběrových řízení a naráželi jsme i na problémy s administrací. Ne všechny nabídky dodržovali stanovené podmínky a museli být vyřazeny, což prodlužovalo získání zařízení a vybavení pro žáky. Nicméně musíme konstatovat, že veškeré zamýšlené zařízení bylo pořízeno a dokonce díky finančním úsporám při hodnotícím kritériu stanovené u všech VŘ bylo možné pořídit velice kvalitní vybavení. Hodnocení KA Bylo inovovaných několik dílen: Dílna opravářských prací (využívaná základními školami při pracovních činnostech a volnočasovou aktivitou Profese na zkoušku a naší střední školou při klasické výuce) Pneudílna (využívaná základními školami při pracovních činnostech a volnočasovou aktivitou Profese na zkoušku a naší střední školou při klasické výuce) Truhlářská dílna (využívaná základními školami při pracovních činnostech a volnočasovou aktivitou Profese na zkoušku a naší střední školou při klasické výuce) V rámci hodnocení KA byly rozdány hodnotící dotazníky vyučujícím volnočasových aktivit a pracovních činností, kde výsledky dopadly následujícím způsobem: Jak často jste využíval toto vybavení? Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali,,,,,,,, vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy, pouze vyučující převážně vyučující tak napůl převážně žáci pouze žáci

6 Jak často jste využíval toto vybavení? Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali,,,,,, vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy, pouze vyučující převážně vyučující tak napůl převážně žáci pouze žáci Výsledky by se daly shrnout, že vybavení je téměř ve všech aktivitách v učebnách zcela využíváno a to nejen vyučujícími, ale také žáky. Postřehy ze stran vyučujících byly s novým vybavením pouze pozitivní pedagogové oceňovali umožnění nových výrobních postupů, zefektivnění a zrychlení práce, zvýšení obliby činnosti mezi žactvem, lepší využití spotřebního materiálu a prostřednictvím nákupů kvalitnějšího vstupního materiálu se zlepšily i výrobky žáků. Výuka tak odpovídá novým trendům.. Klíčová aktivita Název klíčové aktivity souhrnné: Neinvestiční podpora středních a základních škol v oblasti technického vzdělávání podporující realizaci kurikulární reformy HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KLÍČOVÝCH AKTIVIT.. Podpora vzdělávacího procesu Stručný popis KA Vzdělávání pedagogických pracovníků v inovativních metodách a formách výuky technických a přírodovědných oborů včetně proškolení pedagogů na práci se zakoupeným strojním zařízením Kolikrát se uskutečnila: celkem 8 absolvovaných školení školení na téma Obsluha čelního nakladače školení na téma Obsluha mobilní stříkací soupravy školení na téma "Jak připravit zajímavou výuku poutavou formou pro žáky ZŠ a SŠ" školení na téma Obsluha hrotového soustruhu školení na téma Obsluha sloupové vrtačky školení na téma Obsluha nákladní zouvačky a vyvažovačky školení na téma Obsluha tlakového děla 6

7 školení na téma Obsluha jednotlivých fréz na výrobu dveří Hodnocení KA V rámci hodnocení KA byly rozdány hodnotící dotazníky absolventům školení, kde výsledky dopadly následujícím způsobem: Do jaké míry bylo pro Vás toto školení/vzdělávání přínosem? Do jaké míry bylo pro Vás toto školení/vzdělávání přínosem?,,,, přínosné přínosné nevím nepřínosné zcela nepřínosné přínosné 7 přínosné nevím nepřínosné zcela nepřínosné Do jaké míry pro Vás byly výstupy jiných projektů přínosem? přínosné přínosné nevím zcela nepřínosné nepřínosné Výsledky by se daly shrnout, že školení bylo pro pedagogy přínosem. Do poznámek k dotazníkům se objevovaly pozitivní ohlasy ve smyslu zlepšení kvality odborné práce, zlepšení rychlosti práce, zkvalitnění výuky, zvýšení rychlosti a efektivity, větší spolupráce mezi a s učiteli, získání nových užitečných informací, nové prostředí, lepší spolupráce v učitelském kolektivu, začlenění nových aktivit do výuky a získání nových zkušeností. 7

8 .. Inovace výuky žáků ZŠ, Podaktivita a) Stručný popis KA Obsahem této podaktivity byla vlastní tvorba inovace výuky pro žáky tříd v rámci předmětu Pracovní činnosti, kdy partnerským základním školám bylo poskyto sdílení učeben a dílen (konkrétně učebny/ dílny oborů Zemědělec-farmář, Opravářské práce, Truhlář, Elektrikář) pro povinnou výuku žáků zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání, které bylo realizováno učiteli ZŠ a SŠ. V rámci hodin Pracovních činností byly pedagogy připraveny pracovní listy (prezentace a osnovy pro výuku žáků ZŠ v učebnách a dílnách naší střední školy a to včetně nově pořízeného vybavení. Učitelé vytvořili obsah, strukturu i témata inovace vzdělávání pro výuku s nakoupeným zařízením, vytvořenými didaktickými pomůckami, novými pracovními listy. Realizační tým se skládal z pedagogů vyučující odborný výcvik a učitelů ZŠ vyučující pracovní činnosti, kteří vzájemně při vytváření podkladů velice úzce spolupracovat se zaměstnavateli. V rámci projektu došlo k zapojení odborníků z praxe konkrétně 6 zaměstnavatelů konzultovalo podobu vytvořených materiálů v celkovém rozsahu 8 hodin. Činnost metodika (pí Kubínové) především zahrnovala vývoj výkladové části, dále stanovení výstupů, testovací části i aktualizační části (údržba předmětu, údržba znalostí, řešení návazností, diferenciace technologického postupu se stroji). Po vytvoření znalostní databáze následovalo vytvoření struktury obsahu předmětu. Při vytváření jednotlivých oddílů modulu docházelo k revizi ze stran pedagogů i jak po odborné stránce obsahu, tak po stránce technického i vizuálního zpracování a zajištění správné funkčnosti. Dohled zajišťoval v této věci garant projektu Ing. Kalena. Vytváření inovace předmětu bylo konzultováno se zaměstnavateli, kde byly brány v potaz jejich návrhy a komentáře na implementaci inovativní výuky. Kolikrát se uskutečnila vytvoření elektronických materiálů pro žáky ZŠ konzultace jejich obsahu s 6 zaměstnavateli v rozsahu 8 hodin Hodnocení KA Výsledky dotazníků rozdané mezi žáky k.., kdy doposud skrze tuto aktivitu bylo podpořeno 6 žáků, by se daly shrnout, že realizovaná výuka ve sdílených učebnách v rámci pracovních činností se dá považovat za velice úspěšnou. Dvě třetiny žáků, konkrétně 9 žáků z celkových 97 dotázaných, hodnotí tuto aktivitu jako přínosnou, žáků odpovědělo, že je bavila tato forma výuky a žáků odpovědělo, že by se zúčastnili znovu, pokud by měli tu možnost. Dále 7 žáků uvedlo, že se zajímá o přírodovědná a nebo technická témata, nicméně většina neví a nebo nehodlá tato témata studovat na střední škole. Do poznámek k dotazníkům se objevovaly pozitivní ohlasy v smyslu, že sdílení učeben zaujalo. Největší úspěch slavily činnosti: koně, traktory, práce s kovem, práce se dřevem a zapojování obvodů a především, možnost vytvoření svého vlastního kvalitního výrobku a ten si odnést domů. Výsledky dotazníků rozdané mezi vyučující pedagogy by se daly shrnout, že realizovaná výuka byla pro žáky. Z celkových 7 respondentů se všech 7 vyjádřilo, že tato aktivita byla přínosem pro 8

9 vyučované žáky a že žáky výuka bavila a dále 6 pedagogů se vyjádřilo, že tato aktivita byla přínosem i pro ně samotné. Dále osob odpovědělo, že by se podobné aktivity zúčastnilo znovu, kdyby měli tu možnost. Do poznámek k dotazníkům se objevovaly negativní ohlasy spojené s transferem mezi ZŠ a SŠ, která časový harmonogram výuky prodlužuje a zdržuje. Pedagogové vnímali tyto přesuny jako práci navíc a to jak vzhledem ke koordinaci žáků pro nástup a výstup do autobusů, tak prodloužení doby výuky vzhledem k převozu. Naopak pozitivní ohlasy zaznívaly na nakoupené zařízení a vybavení a možnost pracovat s novými moderními stroji a s kvalitním materiálem. Zpracované výsledky dotazníků - žáci Do jaké míry byla pro Tebe tato aktivita přínosem? Bavila Tě tato forma výuky? nevím zcela 6 8 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne Zúčastnil/a by ses podobné aktivity znova, kdybyste měl/a tu možnost? O přírodovědná a/nebo technická témata se určitě ano ano tak napůl ne určitě ne zajímám 7 trochu zajímám 9 tak napůl 8 nezajímám vůbec nezajímám 9

10 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na střední škole? Jsi určitě ano ano tak napůl ne vůbec ne 8 6 chlapci 7 dívky Zpracované výsledky dotazníků - učitelé Do jaké míry byla pro Vás tato aktivita přínosem? Do jaké míry myslíte, že byla tato aktivita přínosem pro vyučované žáky?,, 6,, nevím zcela určitě ano ano tak napůl ne určitě ne Zúčastnil/a byste se podobné aktivity znova, kdybyste měl/a tu možnost? Myslíte, že výuka v rámci této aktivity materiálů žáky bavila?,,,, určitě ano ano tak napůl ne určitě ne,,,,, určitě ano ano tak napůl ne určitě ne

11 Jste 6 muži ženy.. Inovace výuky žáků ZŠ, Podaktivita b) Stručný popis KA Částí aktivity Inovace výuky žáků ZŠ byla realizace exkurzí a besed v rámci předmětů ZŠ Přírodopis, Fyzika, Chemie, Zeměpis. Na vytváření obsahu k zaváděným besedám se podíleli učitelé středních škol ve spolupráci s učiteli základních škol a odborníků z praxe. Realizace exkurzí a besed zahrnovala vyhledání souvisejících akcí s oborem, zajištění provazby s výukou před i po exkurzi a besedě, a využití získaných poznatků z akce ve vyučovacích hodinách i dalším vzdělávání. Kolikrát se uskutečnila realizovaných exkurzí pro každou ze partnerských škol 8 besed se zaměstnavateli Přehled realizovaných jednotlivých exkurzí ZŠ Nové Hrady exkurze Pč datum název exkurze... TECHAGRO. 7.. Poznávání různých druhů sudo a lichokopytníků. 7.. Vodní elektrárna Lipno... Galerie Zetor. 6.. Krokodýlí ZOO Protivín

12 6... Kotelna Trhové Sviny Truhlárna TRUST - prezentace výroby nábytku z masivu a lamina 8... Nástrojárna Greiner - prezentace CNC strojů KF Mokřiny s.r.o. - Technologie chovu vodní drůbeže. 6.. Rybářství Třeboň a.s. - Technologie chovu a zpracování ryb... Mini Mlékárna Mláka - Technologie zpracování mléka. 9.. BIOPLYN Třeboň spol. s.r.o - Výroba elektrické energie bioformou... Doudleby - Specifika chovu a ustájení sportovních koní.. Buškův hamr - Výroba železných nástrojů tradičním způsobem ZŠ a MŠ Horní Stropnice exkurze Pč datum název exkurze... TECHAGRO. 7.. Vodní elektrárna Lipno... Galerie Zetor. 6.. Krokodýlí ZOO Protivín. 9.. Kotelna Trhové Sviny Truhlárna TRUST - prezentace výroby nábytku z masivu a lamina 7... Nástrojárna Greiner - prezentace CNC strojů KF Mokřiny s.r.o. - Technologie chovu vodní drůbeže Rybářství Třeboň a.s. - Technologie chovu a zpracování ryb... Mini Mlékárna Mláka - Technologie zpracování mléka. 9.. BIOPLYN Třeboň spol. s.r.o - Výroba elektrické energie bioformou... Doudleby - Specifika chovu a ustájení sportovních koní... Buškův hamr - Výroba železných nástrojů tradičním způsobem

13 . 8.. Výroba vazeb a krovů pomocí CNC strojů ZŠ Trhové Sviny exkurze Pč datum název exkurze... TECHAGRO. 7.. Poznávání různých druhů sudo a lichokopytníků. 7.. Vodní elektrárna Lipno... Galerie Zetor. 7.. Krokodýlí ZOO Protivín Kotelna Trhové Sviny 7... Truhlárna TRUST - prezentace výroby nábytku z masivu a lamina 8... Nástrojárna Greiner - prezentace CNC strojů 9... KF Mokřiny s.r.o. - Technologie chovu vodní drůbeže. 7.. Rybářství Třeboň a.s. - Technologie chovu a zpracování ryb... Mini Mlékárna Mláka - Technologie zpracování mléka... BIOPLYN Třeboň spol. s.r.o - Výroba elektrické energie bioformou. 6.. Doudleby - Specifika chovu a ustájení sportovních koní. 7.. Buškův hamr - Výroba železných nástrojů tradičním způsobem MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny exkurze Pč datum název exkurze. 7.. Poznávání různých druhů sudo a lichokopytníků. 7.. Vodní elektrárna Lipno... Galerie Zetor. 7.. Krokodýlí ZOO Protivín. 6.. Kotelna Trhové Sviny

14 6... Truhlárna TRUST - prezentace výroby nábytku z masivu a lamina 7... Nástrojárna Greiner - prezentace CNC strojů 8... KF Mokřiny s.r.o. - Technologie chovu vodní drůbeže Rybářství Třeboň a.s. - Technologie chovu a zpracování ryb... Mini Mlékárna Mláka - Technologie zpracování mléka... BIOPLYN Třeboň spol. s.r.o - Výroba elektrické energie bioformou. 6.. Doudleby - Specifika chovu a ustájení sportovních koní. 7.. Buškův hamr - Výroba železných nástrojů tradičním způsobem. 8.. Výroba vazeb a krovů pomocí CNC strojů Přehled realizovaných jednotlivých besed ZŠ Nové Hrady besedy P.č. datum název besedy. 7.. Domestikace hosp. zvířat. 7.. Kategorizace mláďat hosp. zvířat... kategorizace hosp. zvířat... Tepelné zpracování kovů... Materiály používané při výrobě nábytku 6... Hutnění a kalení kovových materiálů Zoo Dvorec - Praktická ukázka hospodářských a exotických býložravců Vlastnosti elektrického proudu ZŠ a MŠ Horní Stropnice besedy P.č. datum název besedy. 7.. Domestikace hosp. zvířat. 7.. Kategorizace mláďat hosp. zvířat

15 ... kategorizace hosp. zvířat... Tepelné zpracování kovů... Materiály používané při výrobě nábytku Zoo Dvorec - Praktická ukázka hospodářských a exotických býložravců 7... Hutnění a kalení kovových materiálů 8... Vlastnosti elektrického proudu ZŠ Trhové Sviny besedy P.č datum název besedy. 8.. Úprava kopyt a paznehtů u hosp. zvířat. 6.. Kategorizace mláďat hosp. zvířat... kategorizace hosp. zvířat... Tepelné zpracování kovů... Materiály používané při výrobě nábytku 6... Hutnění a kalení kovových materiálů Zoo Dvorec - Praktická ukázka hospodářských a exotických býložravců Vlastnosti elektrického proudu MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny besedy P.č datum název besedy. 8.. Úprava kopyt a paznehtů u hosp. zvířat. 6.. Kategorizace mláďat hosp. zvířat... kategorizace hosp. zvířat... Tepelné zpracování kovů... Materiály používané při výrobě nábytku Zoo Dvorec - Praktická ukázka hospodářských a exotických býložravců

16 7... Hutnění a kalení kovových materiálů 8... Vlastnosti elektrického proudu Hodnocení KA V rámci hodnocení KA byly rozdány hodnotící dotazníky žákům absolvující exkurze a besedy, kde výsledky dopadly následujícím způsobem: Výsledky dotazníků rozdané mezi žáky, kdy doposud skrze tuto aktivitu bylo podpořeno 96 žáků skrze realizované besedy a žáků skrze realizované exkurze, by se daly shrnout, že se dají považovat za velice úspěšné. žáků z celkově dotázaných 9 respondentů odpovědělo, že besedy pro ně byly přínosné, dále 6 žáků odpovědělo, že by se podobných aktivit (besed) zúčastnilo znovu, pokud by mělo možnost a to i přesto, že žáků odpovědělo, že se o přírodovědná či technická témata nezajímají (či zajímají jen tak na půl). Polovina žáků (8 respondentů) ještě neví, jaký obor by chtěla studovat na vysoké škole. Do poznámek k dotazníkům se objevovali pozitivní ohlasy v smyslu, že besedy s odborníky zaujaly, líbilo se povídání o zvířatech i práce s odbornými časopisy. Největší úspěch slavila činnost práce s modelínou (realizovaná jedním z odborníků). Dále žáků z celkově dotázaných 8 respondentů odpovědělo, že exkurze pro ně byly přínosné. 8 žáků by se podobných aktivit (exkurzí) zúčastnilo znovu, pokud by měli příležitost. I zde vychází údaje, že polovina žáků (97 respondentů) ještě neví, jaký obor by chtěla studovat na vysoké škole a že se o přírodovědná či technická témata zas tak nezajímají. Do poznámek k dotazníkům se objevovaly pozitivní ohlasy na exkurze více než na besedy. Především to žáci zdůvodňovaly jako možnost výletu s kamarády a vyjížďkami na zajímavé lokace. Do jaké míry byly pro Tebe tyto aktivity přínosem? Zúčastnil/a by ses podobných aktivit znova, kdybys měl/a tu možnost? 8 6 nevím zcela určitě ano ano tak napůl ne určitě ne 6

17 O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? zajímám 8 trochu zajímám 87 tak napůl 7 nezajímám vůbec nezajímám určitě ano ano tak napůl ne vůbec ne Jsi chlapci dívky Po skončení Do jaké míry byly pro Tebe tyto aktivity přínosem? Zúčastnil/a by ses podobných aktivit znova, kdybys měl/a tu možnost? nevím 6 zcela určitě ano ano tak napůl ne určitě ne 7

18 O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? zajímám trochu zajímám 86 tak napůl 9 nezajímám vůbec nezajímám určitě ano ano tak napůl ne vůbec ne Jsi chlapci dívky.. Tvorba volnočasové aktivity pro žáky SŠ Stručný popis KA V návaznosti na studijní obor Zemědělec - farmář vznikla nová volnočasová aktivita věnující se chovu hospodářských zvířat a péči o ně. Byl vytvořen nový kroužek pro žáky středních škol, který prohluboval znalosti a dovednosti části obsahu studijního oboru Zemědělec - farmář. Kroužek si volili žáci, kteří měli zvýšený zájem o prohloubení praktických dovedností. Během projektu došlo k odučení hodin výuky, při níž se ověřilo 8 nově vzniklých studijních materiálů. V rámci volnočasové aktivity taktéž došlo k zapojení odborníků do výuky - konkrétně v rozsahu hodin využití služeb odborníka z praxe za celkové vedení kroužku. Kolikrát se uskutečnil vytvoření 8 vzdělávacích a studijních materiálů (elektronické prezentace) 8

19 hodin vedení volnočasové aktivity po dobu realizace projektu zapojení odborníka z praxe v rozsahu hodin Hodnocení KA V rámci hodnocení KA byly rozdány hodnotící dotazníky žákům, kteří se aktivity zúčastnili a dále pedagogům, kteří aktivitu vyučovali. Výsledky dotazníků rozdané mezi žáky základních škol by se daly shrnout, že realizovaná výuka v rámci volnočasové aktivity pro střední školu Zemědělec - farmář se dá považovat za velice úspěšnou. Pedagogové, kteří aktivitu vyučovali hodnotili, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem žáků o přírodovědná témata a že volnočasová aktivita žáky bavila. žáků z celkově zapojených před zahájením volnočasové aktivity očekávali, že bude pro ně tato aktivita, žáci se domnívali, že bude. Polovina žáků se již obdobné volnočasové aktivity zúčastnila. Všichni žáci dále vyplnili, že se o přírodovědná témata zajímají, což je nejspíš důsledkem, že tento obor studují. Pokračování ve vzdělávání v této oblasti na vyšší odborné nebo vysoké škole spíš nemá v plánu dotázaných. Po ukončení aktivity hodnotí jako přínosnou z celkových žáků a z nich by se znovu podobné volnočasové aktivity znovu zúčastnilo. Zájem o studium na vysoké škole a zájem o přírodovědná témata se ve sledovaném období nezměnil vůči počátečnímu stavu. Dotazníkové šetření bylo provedeno mezi chlapci a dívkami. Zpracované výsledky dotazníků Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem? Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory?,,,,, velký zájem mírný zájem tak napůl mírný nezájem úplný nezájem, určitě ano ano tak napůl ne určitě ne 9

20 Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky bavily?,,, bavili bavili tak napůl nebavili vůbec nebavili Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? Účastnil/a ses již podobné volnočasové aktivity? 8 6 nevím zcela ano ne nevím O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? 8 6 zajímám trochu zajímám tak napůl nezajímám vůbec nezajímám 8 6 určitě ano ano tak napůl ne vůbec ne

21 Jsi 8 6 chlapec dívka Žáci po aktivitě Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? nevím zcela určitě ano ano tak napůl ne určitě ne O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? zajímám trochu zajímám tak napůl nezajímám vůbec nezajímám určitě ano ano tak napůl ne vůbec ne

22 Jsi 8 6 chlapec dívka.. Inovace výuky pro žáky SŠ Stručný popis KA V rámci zefektivnění výuky odborného výcviku na střední škole, došlo k zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů. Žákům naší školy ve studijních oborech Zemědělecfarmář, Opravářské práce byly do výuky začleněny exkurze a besedy úzce propojené s osnovami předmětů. Studentské exkurze měli obohatit vzdělávací program a výuku včetně posílení studijních výsledků. Exkurze pro žáky. -. ročníků byly celkem realizovány x, za obor Zemědělec farmář bylo uskutečněno 7 exkurzí a za obor Opravářské práce bylo uskutečněno 6 exkurzí. Přehled realizovaných jednotlivých exkurzí Pč. datum ročník EXKURZE témata. 9.. OP, Jarní výstavní dny SOME... OP, Velká jarní výstava LIVA... OP, TECHAGRO. 7.. OP Výstava zemědělské techniky značky John DEERE Červeně společné výjezdy = 7, Zeleně samostatně OP =, Černě samostatně ZF =

23 . 6.. OP,, Hobby jaro OP, Země Živitelka OP,, Hobby podzim 8... OP, Zetor Gallery 9... OP,, Prezentace zemědělské techniky značky CLAAS Pč. datum ročník EXKURZE témata. 9.. F Jarní výstavní dny SOME... F, Velká jarní výstava LIVA... F TECHAGRO. 7.. F Výstava zemědělské techniky značky John DEERE. 6.. F, Hobby jaro 6... F, Specifikace chovu Starokladrubských koní F, Poznávání různých druhů sudo a lichokopytníků F, Země Živitelka 9... F, Výlov rybníka Rožmberk 7.. F,, Hobby podzim. 7.. F Krokodýlí ZOO Protivín Pozn: Součástí inovativní výuky se taktéž stalo pořádání zajímavých besed na půdě školy s odborníky z praxe. Besedy umožnily - jakožto osvětová aktivita - žákům prohloubit své znalosti, ale i diskutovat na dané téma, případně získat kontakt na potencionálního zaměstnavatele a rozšířit možnosti na sebeuplatnění. Příkladem vzorové besedy je např. nákup služby od společnosti Johny Deer, která dovezla své zemědělské stroje do školy, žáky se stroji řádně seznámila, proškolila na jejich obsluhu a využití strojů v praxi a žáci se tak mohli seznámit a řídit nové zemědělské stroje, které se využívají v modernizovaných farmách a naučit se způsob jejich ovládání. Celkem během projektu se zrealizovalo besed za obor, tedy dohromady besed.

24 Přehled realizovaných jednotlivých besed Pč. datum obor BESEDY témata..6. OP, Praktická ukázka sklízení mlátičky značky John Deere T66, navigačního systému pro sklizeň obilovin, zemědělského traktoru John Deere a velkokapacitního postřikovače hnojiv OP, Strojní technika značky SOME. 8.. OP, Prezentace zemědělské techniky prodávané firmou SOME v reálném prostředí - praktická ukázka... OP, Prezentace zemědělské techniky značky John Deere. 8.. OP,, Prezentace komunální a zahradní techniky značky John Deere 6... OP, Prezentace zemědělské techniky značky CASE OP, Prezentace zemědělské techniky značky DEUTZ-FAHR 8... OP Prezentace zemědělské techniky prodávané firmou AGROZET 9... OP,, Prezentace zemědělské techniky značky CLAAS Pč. datum obor BESEDY témata. 8.. F, Prezentace zemědělské techniky prodávané firmou SOME v reálném prostředí - praktická ukázka... F, Domestikace a plemena hosp. zvířat... F,, Zoohygiena. 6.. F,, Reprodukce... F,, Reprodukce koní 6... F,, Porod hříbat a jejich odchov do odstavu 7... F,, Pastevní odchov hospodářských zvířat, agrotechnika pastvin 8... F, Plemena masného skotu

25 F,, Technologie odchovu masného skotu Kolikrát se uskutečnila realizovaných exkurzí realizovaných besed Hodnocení KA Výsledky dotazníků rozdané mezi žáky, kdy doposud skrze tuto aktivitu bylo podpořeno 6 žáků skrze realizované besedy a 77 žáků skrze realizované exkurze, by se daly shrnout, že se dají považovat za poměrně úspěšné. žáků z celkových 6 dotázaných odpovědělo, že pro ně tato aktivita byla, žáků by se podobných aktivit znovu zúčastnilo v případě naskytnutí opětovné příležitosti. K zájmu o přírodovědná a technická témata se přihlásilo 9 žáků. žáků ani po absolvování této aktivity neuvažuje o pokračování ve studiu na vyšší odborné či vysoké škole. Největší pozitivní reakce byly zaznamenány na praktické části besed v rámci dovezení strojů a zaučování žáků s nimi. Dále 6 žáků z celkově dotázaných 77 respondentů odpovědělo, že exkurze pro ně byly přínosné. 68 žáků by se podobných aktivit (exkurzí) zúčastnilo znovu, pokud by měli příležitost. I zde vychází údaje, že většina žáků (68 respondentů) nemá zájem ani po absolvování této aktivity pokračovat v dalším studiu. Výsledky nezájmu o další studium jsou dané především druhem naší školy, kdy většina zúčastněných respondentů si zvolila tříleté studium zakončené výučním listem. Do poznámek k dotazníkům se objevovaly pozitivní ohlasy na exkurze více než na besedy, tak jako tomu bylo i u základních škol. Především to žáci zdůvodňovaly jako možnosti úniku ze školy a klasické školní výuky, nové zážitky a výlety za památkami a zvířaty. Nejvíce pozitivního ohlasu sklidila exkurze do Pražské ZOO. Zpracované výsledky dotazníků

26 Do jaké míry byly pro Tebe tyto aktivity přínosem? Zúčastnil/a by ses podobných aktivit znova, kdybys měl/a tu možnost? 6 nevím zcela 8 6 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? zajímám 7 trochu zajímám 9 tak napůl 7 nezajímám vůbec nezajímám určitě ano ano tak napůl ne vůbec ne Jsi 6 6 chlapci dívky 6

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ../../. Zpracovatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Koncepční záměr rozvoje školy 2014

Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Ing. Martin Braunšveig pověřený řízením školy Mělník, září 2014 Obsah 1.

Více

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb Úvod doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Původním účelem projektu bylo přinést příklady praxe v oblasti autoevaluace našich škol se zaměřením

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů Verze 1 z 14. 01. 2009 Platnost od

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Stránka 1 z 33 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost Prioritní osa: Oblast podpory:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Koncepce rozvoje Integrované střední školy Cheb

Koncepce rozvoje Integrované střední školy Cheb Koncepce rozvoje Integrované střední školy Cheb Sestavena vedením školy 10/2012 OBSAH Obsah... 2 1. úvodní část... 4 2. Teoretické vyučování... 5 2.1. Materiální podmínky... 5 2.2. Personální zabezpečení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011 GRANTmagazín ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Vážení čtenáři, Zvyšování kvality ve vzdělávání Výuka na ZŠ Provaznické

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více