Kmitavý pohyb trochu jinak

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kmitavý pohyb trochu jinak"

Transkript

1 Kmitavý pohyb trochu jinak JIŘÍ ESAŘ, PER BAROŠ Katedra fyziky, Pedaoická fakuta, JU České Budějovice Kmitavý pohyb patří mezi zákadní fyzikání děje. Většinou se tato část fyziky redukuje na matematický popis děje. Z hediska motivačního je ae třeba žáky a studenty všech typů ško nejprve seznámit se zajímavými experimenty této obasti fyziky a až poté provést jejich kvaitativní a kvantitativní anaýzu. Na tuto probematiku je nutné také vhodně připravit budoucí učitee fyziky. Kmitavý pohyb vodního soupce v U-trubici Obr. 1 Vemi jednoduchý experiment můžeme provést s U trubicí, ve které rozkmitáme vodní soupec. Z hediska vizuaizace je dobré vodu obarvit (např. potravinářskou barvou). rubice může být skeněná nebo z vhodné průhedné hadice upevněná v stabiních stojanech (držácích). Déka jednoho ramene trubice by měa být cca 1,5 m, aby doba kmitu bya v přijatených hodnotách (Obr. 1). Napníme-i trubici přibižně do pooviny její výšky vodou a pomaým fouknutím docííme porušení rovnováhy v U-trubici, dojde po násedném otevření konce trubice k rozkmitání vodního soupce. ento pohyb se však v důsedku tření kapainy o stěnu trubice ryche utumí a v podstatě není možné provést dostatečně přesné měření. Proto je nutné do vody přidat trochu saponátu, abychom snížii tření kapainy o stěny trubice a docíii menšího útumu. Fyzikání rozbor kmitavého pohybu v U-trubici Snížením hadiny na jedné straně trubice dojde k jejímu stejnému zvýšení na druhé straně trubice, čímž dojde k porušení rovnováhy si (Obr. ). Výsedná sía působící na ceý objem kapainy, tj. sía způsobující kmitavý pohyb kapainy, je určena tíhovou siou kapainy v trubci mezi horní a doní hadinou. ato tíhová sía (F ) je určena rozdíem výšek hadin v obou trubicích (y), průřezem trubice, hustotou kapainy (ρ) a tíhovým zrychením (). Veikost této síy můžeme určit vztahem: F = π r y ρ Znaménko mínus vyjadřuje opačnou orientaci výchyky y a působící síy F. Po dosazení do. Newtonova zákona a někoika jednoduchých úpravách dostaneme diferenciání rovnici. řádu s konstantními koeficienty, která představuje rovnici kmitavého pohybu: 0

2 Obr. d y + 0 y = dt Z řešení této rovnice získáme vztah pro periodu tohoto kmitavého pohybu: = π Z výsedného vztahu vypývá, že perioda tohoto kmitavého pohybu záeží pouze na déce vodního soupce. Samozřejmě, že tento vztah patí přesně pouze pro netumené kmity. Vzhedem k maé hodnotě koeficientu útumu můžeme ae s přijatenou mírou přesnosti říci, že v tomto případě je perioda tumených a netumených kmitů stejná. Experimentání ověření Změření periody je záežitost poměrně jednoduchá, určení ampitudy výchyky je vzhedem k vysoké frekvenci kmitů třeba nacvičit a až poté provést vastní měření. Nejépe je v průběhu kmitavého pohybu označit popisovačem na jedné straně trubice všechny ampitudy a až po dokmitání kapainy změřit jejich veikost, zaznamenat je do vhodné tabuky a sestrojit raf. (Obr. 3) K ověření patnosti vztahu pro periodu je nutné určit déku vodního soupce. u určíme z objemu kapainy v trubici a z průměru trubice pomocí vztahu pro objem. Všechny naměřené hodnoty potom zpracujeme do tabuek a vyhodnotíme. Výpočet periody: V = 550 m; d = 19, 5 mm = 1,84 m = 1,9 s Naměřené hodnoty periody: 10 (s) 19,3 19,3 19,4 19, 19,4 = 1,9 s Koeficient útumu Z naměřených ampitud určíme koeficient útumu pode známého vztahu: An n An + 1 b =, pro naše měření vychází: b = 0,161 s -1 Násedně můžeme tuto hodnotu dosadit do vztahu pro tumené kmity: bt y = A e sin( ω t+ ϕ) a sestrojit raf tumených kmitů vodního soupce (Obr. 4). 1

3 Dáe je možné provést porovnání mezi vypočtenou periodou netumených kmitů vodního soupce a tumených kmitů, které charakterizuje vypočtený koeficient útumu. Pro výpočet periody tumených kmitů patí vztah: = π 4π b 0 Obr. 3 Obr. 4, kde 0 je perioda netumených kmitů a b koeficient útumu. Po dosazení výše uvedených (naměřených a vypočtených) hodnot se potvrdi náš původní předpokad: = 0 = 1, 9 s Kmitavý pohyb tyčky na rotujících kotoučích Daší jednoduchý a zajímavý experiment můžeme provést s rotujícími kotouči, na které poožíme tyčku. Pokud se kotouče otáčejí proti sobě vivem různých veikostí třecích si mezi jednotivými kotouči a tyčkou dojde k jejímu rozkmitání. (Obr. 5) Jak konkrétně sestavit vhodné zařízení? Pro pohon kotoučů je třeba motorek o dostatečném výkonu, který má maé otáčky. Dáe je nutné zajistit, aby se oba kotouče pohybovay stejnou rychostí a v opačném směru. oho docííme např. překřížením poháněcího umového řemínku mezi oběma kotouči nebo vytvořením ozubeného soukoí s různým počtem koeček. V našem případě jsme zvoii první variantu a jako pohon použii motorek z automobiových stěračů. Obr. 5 Fyzikání rozbor kmitavého pohybu tyčky na rotujících kotoučích Poožíme-i tyčku o déce a hmotnosti m mírně asymetricky na kotouče, působí na ni tíhová sía F, která se rozkádá do dvou normáových si v bodech dotyku s rotujícími kotoučky. Protože kotoučky rotují opačně, vznikají v bodech dotyku

4 Obr. 6 opačně orientované třecí síy F 1 a F. Výsedná sía, která způsobuje pohyb tyčky, je dána rozdíem těchto třecích si, tj. patí: F = F 1 - F. Je zřejmé, že tato sía má opačný směr než je výchyka y těžiště od osy symetrie (Obr. 6). Vyjdeme-i z označení na obrázku, a ze vztahu pro výpočet třecí síy dostaneme pro cekovou síu F vztah: m m m m F = y µ + y µ m µ F = y Znaménko mínus vyjadřuje opačnou orientaci výchyky y a působící síy F. Po dosazení do. Newtonova zákona a někoika jednoduchých úpravách dostaneme diferenciání rovnici. řádu s konstantními koeficienty, která představuje rovnici kmitavého pohybu: d y µ + y = 0 dt Z řešení této rovnice vypývá vztah pro periodu tohoto kmitavého pohybu: = π µ kde = déka tyčky a µ = součinite tření mezi tyčkou a kotoučem. Z výsedného vztahu vypývá, že perioda tohoto kmitavého pohybu závisí pouze na déce tyčky a koeficientu tření. Samozřejmě, že tento vztah patí pouze v případě, kdy koeficient tření µ nezávisí na rychosti pohybu kotoučů a tyčky, kdy tyčka vykonává harmonický kmitavý pohyb. Paradoxem se zdá být skutečnost, že perioda tyčky nezávisí na její hmotnosti. Můžeme zde naeznout anaoii s nezávisostí periody na hmotnosti závaží na kmitající pružině, resp. hmotnosti závaží u matematického kyvada. Experimentání ověření Vzhedem k tomu, že perioda tyčky je poměrně maá (pro déku tyče 0,3 0,9 m cca 1 sekundy) je vhodné měřit čas 10 period a potom určit jednu periodu. Výpočet periody: = 0,507 m; µ = 0,65 = 1,5 s 3

5 Naměřené hodnoty periody: 10 (s) 1,73 1,50 1,46 1,64 1,47 = 1,6 s Didaktický rozbor uvedených experimentů S žáky a studenty provedeme fyzikání rozbor uvažovaného jevu. V první řadě musí dojít k poznatku, že se jedná o periodický pohyb. Dáe si ujasnit, je-i tento pohyb tumený či netumený. Nejdůežitějším úkoem je zjistit, proč k tomuto kmitavému pohybu dochází (porušení rovnováhy si vychýením hadin, resp. rozdíné třecí síy na kotoučích). Dáe je vhodné diskutovat o parametrech ovivňujících veikost periody. Žáci zřejmě budou kromě déky vodního soupce také uvádět průřez trubice, případně hustotu kapainy a u rotujících kotoučů potom také hmotnost tyče, resp. počet otáček kotoučů. Na střední škoe sděíme vztah pro periodu bez odvozování a ukážeme jeho anaoii se vztahem pro periodu matematického kyvada. Z hediska experimentáních dovedností můžeme procvičit měření periody. Před vastním měřením provedeme odhad déky periody, který násedně ověříme měřením stopkami. Protože doba jedné periody je u obou pokusů poměrně maá, je vhodné změřit např. 10 period a z naměřené hodnoty určit dobu jedné periody. Aby mohi budoucí učiteé fyziky pnit své posání, musí být řádně připraveni především po fyzikáně didaktické stránce. Proto při anaýze uvedených experimentů provedeme fyzikání rozbor a na jeho zákadě sestavíme pohybovou rovnici, odvodíme vztah pro periodu kmitu a určíme koeficient útumu a daší závisosti. Získané vztahy potom ověříme experimentáně. Kromě kvaitativního a kvantitativního řešení úohy si musí adepti učiteství na této úoze také osvojit didaktické zásady provedení demonstračního experimentu, jeho vyhodnocení pomocí výpočetní techniky a zpracování protokou. yto experimenty ze pojmout jako kompexní úohu v semináři didaktiky fyziky nebo zadat jako projekt. Závěr Cíem tohoto příspěvku byo ukázat kompexní přístup k dvěma netradičním experimentům na kmitavý pohyb. Fyzikání a didaktická anaýza uvedených jevů pak ukazuje jednu z možných variant, jak se této probematiky zhostit. 4

OTÁZKY Z TEORIE ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE Letní semestr 2003/2004 poslední úprava 25. června 2004

OTÁZKY Z TEORIE ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE Letní semestr 2003/2004 poslední úprava 25. června 2004 OTÁZKY Z TEORIE ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE Letní semestr 2003/2004 posední úprava 25. června 2004 1. ía současně působící na eektrický náboj v eektrickém a magnetickém poi (Lorentzova sía) [ ] F m = Q E

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_4ciso11.qxd 5.8.2011 8:18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Mgr. Petr Janeček. Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment

Mgr. Petr Janeček. Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment Mgr. Petr Janeček Modul 4 Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment Učme fyziku jinak! - Modernizace výukových metod v zrcadle kurikulární reformy fyzikálního vzdělávání. Obsah Úvod... 1 Matematická

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STUKTUA A VLASTNOSTI KAPALIN. Povrchové napětí a) yzikání jev Povrch kapain se chová jako napjatá pružná membrána (důkaz vodoměrka, maé kapičky koue)

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 INKONTINENCE v ČR 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9

Více

Zadání IV. série. Termín odeslání: 20. února 2006

Zadání IV. série. Termín odeslání: 20. února 2006 Milí řešitelé! Se zadáním čtvrté série FYKOSu si vás dovolujeme pozvat na Jeden den s fyzikou, což je akce pořádaná naší fakultou ve čtvrtek 2. února pro všechny středoškoláky i jejich uči tele. Na této

Více

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Obsah ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Úvod 3 1 Chyby měření 6 2 Teorie náhodných chyb 8 3 Hodnocení přesnosti

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 02/2011 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové

Více

Základní poznatky termodynamiky

Základní poznatky termodynamiky Kapitola 1 Základní poznatky termodynamiky 1.1 Úvod Při studiu fyziky začínáme zpravidla klasickou mechanikou, ve které studujeme mechanický pohyb těles. Při tom si nevšímáme, jaké vlastnosti mají tato

Více

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE Jiří Brožovský, Alois Materna Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.7/2.2./7.332), na kterém se společně

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı Fysikální měření pro gymnasia I. část Obecný úvod do fysikálních měření Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Liberec 2008 c Jan Voženílek, 2008 ÚVOD Pozorování a experiment jsou důležitými fysikálními metodami

Více

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica Milan Bednařík; Miroslava Široká Didaktické testy ve vyučování fyzice v prvním ročníku přírodovědecké

Více

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I .9. Vyjádření neznámé ze vzorce I Předpokady: 75, 85 Pedagogická poznámka: Ačkoiv v normání učebnici zabírá vyjadřování ze vzorce jenom tři stránky, věnova jsem ji ceou podkapitou, z někoika důvodů: Autor

Více

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic 4 5 8 9 5 6 8 9 6 8 4 6 4 46 57 58 59 74 75

Více

Fyzikální korespondenční seminář

Fyzikální korespondenční seminář Jan Houštěk a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XVI. ročník 22/3 Obsah Předmluva...................................................... 5 Zadání teoretických úloh..........................................

Více

2. Ve spolupráci s asistentem zkontrolujte, zda je torzní kyvadlo horizontálně vyrovnané.

2. Ve spolupráci s asistentem zkontrolujte, zda je torzní kyvadlo horizontálně vyrovnané. FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM I FJFI ČVUT v Praze Úloha #1 Cavendishův experiment Datum měření: 15.11.013 Skupina: 7 Jméno: David Roesel Kroužek: ZS 5 Spolupracovala: Tereza Schönfeldová Klasifikace: 1 Pracovní

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta - Katedra Fyziky Zpracování experimentálních fyzikálních dat Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. Autor: Jaroslav Ščevík

Více

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Miroslava Jarešová Bohumil Vybíral

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Miroslava Jarešová Bohumil Vybíral DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Miroslava Jarešová Bohumil Vybíral Obsah Úvod pojem diferenciální rovnice 3 Příklad1 radioaktivnírozpad..................

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc.

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. FAKULA SROJNÍHO INŽENÝRSVÍ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V BRNĚ Vyšší formy řízení Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. Brno 9.0.2003 2 FSI Vysokého učení technického v Brně Obsah ÚVOD... 6 2 PID REGULÁORY,

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky ZÁKLADY MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ ZEMĚDĚLSKÝCH MATERIÁLŮ A PRODUKTŮ (Studijní texty určené pro 1. ročník AF ČZU v Praze) doc. Ing.

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Jiří Tesař katedra fyziky, Pedagogická fakulta JU Klíčová slova: Rychlost zvuku, vlnová délka, frekvence, interference vlnění, stojaté vlnění, kmitny, uzly,

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovoúvodem... 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovoúvodem... 3 Obsah Fyzika je kolem nás(molekulová fyzika a termika) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Slovoúvodem 3 1 Jakvelkéjsou malé částice? 5 11 Hmotnostčástic

Více

Vodní paraboloid. ZDENĚK ŠABATKA, LEOŠ DVOŘÁK MFF UK Praha. Úvod: vodní paraboloid teoreticky. Z. Šabatka, L. Dvořák: Vodní paraboloid

Vodní paraboloid. ZDENĚK ŠABATKA, LEOŠ DVOŘÁK MFF UK Praha. Úvod: vodní paraboloid teoreticky. Z. Šabatka, L. Dvořák: Vodní paraboloid Vodní paraboloid ZDENĚK ŠABATKA, LEOŠ DVOŘÁK MFF UK Praha Příspěvek popisuje, jak jednoduše teoreticky odvodit a experimentálně zkoumat tvar hladiny vody v rotující nádobě, a zmiňuje některé související

Více