VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 7 Červenec 2003 O B S A H

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 7 Červenec 2003 O B S A H"

Transkript

1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LIX Sešit 7 Červenec 2003 O B S A H Část normativní - Rozhodnutí MŠMT o pokračování pokusného ověřování výuky předmětu Hudebně dramatická výchova na 1. stupni základních škol pro sluchově postižené (č.j / ze dne ) - Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování dálkového studia vyšší odborné školy s využitím moderních informačních a komunikačních technologií (č. j / ze dne ) - Rozhodnutí o stanovení normativů neinvestičních výdajů s platností od 1. září 2003 pro účely poskytování dotací soukromým školám (č.j / ze dne ) Část metodická - Pokyn I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování účetních závěrek a k předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2003 (č.j / ze dne ) - Učební plán speciální základní školy pro zrakově postižené (č.j / ze dne ) Část oznamovací - Informace MŠMT o Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání (č.j / ze dne ) - Oznámení o schválení nových a zrušení platnosti dosavadních učebních dokumentů studijního oboru M/001 Veřejnosprávní činnost (č.j / ze dne ) - Oznámení o novém učebním plánu speciální základní školy pro zrakově postižené a o schválení učebních osnov předmětu Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené - Informace o udělení schvalovacích doložek - Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školního inspektora Poznámka : Texty neprošly korekturou.

2 ČÁST NORMATIVNÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY R O Z H O D N U T Í č.j / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 12 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě v školství, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách rozhodlo o pokračování pokusného ověřování výuky předmětu Hudebně dramatická výchova na 1. stupni dále uvedených základních škol pro sluchově postižené Čl. 1 Experimentální ověřování výuky předmětu Hudebně dramatická výchova se realizuje na následujících školách Speciální školy pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5 Speciální školy pro sluchově postižené,výmolova 2/ Praha 5 Speciální školy pro sluchově postižené, Školní 3208, Kyjov Speciální školy pro sluchově postižené, Široká 42, Ivančice Speciální školy pro sluchově postižené, Kosmonautů 4, Olomouc Speciální školy pro sluchově postižené, Spartakovců 1153, Ostrava Speciální školy pro sluchově postižené, Štefánikova 549, Hradec Králové Speciální školy pro sluchově postižené, Novoměstská 21, Brno

3 Čl. 2 Experiment byl zahájen ve školním roce 2000/2001 počínaje přípravným ročníkem základní školy pro sluchově postižené. Výuka je organizována vždy v ročníku u sledovaného vzorku žáků zařazených do experimentu ve školním roce 2000/2001, ve kterém bylo experimentální ověřování zahájeno. Ve školním roce 2003/2004 bude ověřování realizováno ve třetím ročníku, ve školním roce 2004/2005 ve čtvrtém ročníku. Čl.3 a) Povinný vyučovací předmět Hudební a dramatická výchova se vyučuje s časovou dotací 1 hodina týdně v učebním plánu, která bude získána snížením předmětu český jazyk a literatura o 1 hodinu. d) Hodnocení a klasifikace bude shodné jako u ostatních výchovných předmětů. e) Předmět se vyučuje podle učebních osnov schválených pod č.j / počínaje přípravným ročníkem. d) Osnova vyučovacího předmětu je přílohou tohoto rozhodnutí. Čl. 4 a) Sledováním experimentu na školách jsou pověřeni ředitelé škol. Průběžně spolupracují s odborníky z Výzkumného ústavu pedagogického (dále VÚP) a o průběhu experimentu zasílají písemnou zprávu vždy k daného školního roku ve dvou vyhotoveních ( 1x MŠMT, 1x VÚP). Po dobu ověřování pracovníci VÚP zpracovávají metodické materiály k výuce tohoto předmětu. b) Odborným garantem experimentu je VÚP, Strojírenská 386, Praha 5 Zličín. Dvakrát za školní rok (vždy k 31. červnu a k 31. prosinci) zpracovává souhrnné hodnocení na základě podkladů ředitelů škol v experimentu, které zasílá MŠMT, odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy. c) Česká školní inspekce provádí hodnocení při standardní inspekční činnosti ve školách pro sluchově postižené V Praze dne 4. června 2003

4 PaedDr. Jaroslav Müllner v.r. náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č. j / V Praze dne 18. května 2003 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o pokusném ověřování dálkového studia vyšší odborné školy s využitím moderních informačních a komunikačních technologií podle 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Podle 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 12 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 265/1996 Sb., kterou se stanovují podrobnosti o organizaci studia a jeho ukončování ve vyšších odborných školách, stanovím podmínky pro pokusné ověřování kombinovaného studia vyšší odborné školy prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií: Čl. 1 Studijní obor N/001 Lesnictví (dálkové studium) se vyučuje podle učebního plánu s poznámkami, který byl schválen dne 26. března 2003, čj / , pro Vyšší odbornou školu lesnickou a Střední lesnickou školu B. Schwarzenberga, Písek Čl. 2 Účinnost tohoto rozhodnutí je od 1. září 2003 do 30. září 2006 Čl. 3 Toto rozhodnutí je platné pro subjekt: Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola B. Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55, IZO Čl. 4 Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

5 PaedDr. Jaroslav Müllner, v.r. náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Sekce ekonomická Č.j.: / V Praze dne 24. června 2003 Rozhodnutí o stanovení normativů neinvestičních výdajů s platností od 1. září 2003 pro účely poskytování dotací soukromým školám Na základě usnesení vlády České republiky č. 316/2003 ze dne ve věci schválení úprav vybraných ukazatelů státního rozpočtu ČR rozpočtové kapitoly MŠMT v roce 2003 za účelem promítnutí dopadu zvýšení minimální mzdy, ke kterému došlo od 1. ledna 2003 stanovuje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ve smyslu 4 odstavce 1 a 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením ve znění pozdějších předpisů, od 1. září 2003 normativy, jako roční objemy neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na dítě nebo žáka ve srovnatelném studijním oboru a formě studia školy zřizované ministerstvem nebo krajem, nebo ve srovnatelném předškolním a školském zařízení zřizovaném ministerstvem nebo krajem, nebo ve srovnatelném předškolním a školském zařízení zřizovaném obcí. Výsledné normativy stanovené ministerstvem pro rok 2003 s platností od 1. září 2003 do 31. prosince 2003 jsou uvedeny v příloze č. 1. Zařazení studijních oborů středních, speciálních středních a vyšších odborných škol do jednotlivých normativních kategorií stanovené pro rok 2003 zůstává v platnosti beze změn. MŠMT odbor 45 Č.j / Normativy neinvestičních výdajů (NIV) RgŠ od 1. září 2003 v Kč Přehled výsledných normativ NIV RgŠ s platností od 1. září 2003 z toho:

6 NIV Celke m Mzdové prostřed ky z MP: ostatn pedag. í Zákon Ostatn né í NIV o odvody N Normativ pro výpočet výše dotace poskyto ustanovení odst. 1, 4, zákona č. 306/19 část I. Normativ neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu v roce 2003 jako roční objem neinvestičních výdajů z rozpočtu MŠMT na jednotku výkonů tj.: Žáka (dítě, ubytovaného, stravovaného,...) v (ve) Mateřské škole, jde-li o dítě s pravidelnou (denní) docházkou Mateřské škole, jde-li o dítě s nepravidelnou docházkou Mateřské škole speciální Zákl. škole s (1.-5.) postupn. ročn. do 50 žáků (včetně) Zákl. škole s (1.-5.) postupn. ročn. do 150 žáků (včetně) Zákl. škole s postupn. ročn. do 150 žáků (včetně) Zákl. škole do 250 žáků (včetně) Zákl. škole nad 250 žáků Základní škole speciální do 150 žáků (včetně) Základní škole speciální nad 150 žáků Kursu pro doplnění zákl.vzdělání organizovaného v ZŠ nebo SŠ, vč Škol spec. v denní formě Školní družině, školním klubu Školní družině, školním klubu speciální ZŠ Internátu speciálních škol Internátu speciálních škol pro lehce mentálně postižené (ZvŠ, OU) Internátu mateřských škol Ubytovaného v Domově mládeže, jde-li o žáka gymnázia, SOŠ a VOŠ Celodenně stravovaného v DM, jde-li o žáka gymnázia, SOŠ a VOŠ Ubytovaného v Domově mládeže, jde-li o žáka SOU a U Celodenně stravovaného v DM, jde-li o žáka SOU a U Stravovaného ve školní jídelně, jde-li o žáka mateřské školy Stravovaného ve školní jídelně do 400 strávníků, jde-li o žáka základní školy Stravovaného ve školní jídelně do 600 strávníků, jde-li o žáka základní školy Stravovaného ve školní jídelně nad 600 strávníků, jde-li o žáka základní školy Stravovaného ve školní jídelně, jde-li o žáka speciální mateřské školy Stravovaného ve školní jídelně, jde-li o žáka speciální základní školy Stravovaného ve školní jídelně, jde-li o žáka gymnázia, SOŠ a VOŠ Stravovaného ve školní jídelně, jde-li o žáka SOU, OU a U

7 Základní umělecké škole v oboru s individuální výukou (do 4 žáků ve skup.) Základní umělecké škole v oboru se skupinovou a kolektivní výukou Dětském domově Diagnostickém ústavu pro děti Výchovném ústavu pro děti Diagnostickém ústavu pro mládež Výchovném ústavu pro mládež Praktické školy jednoleté Praktické školy dvou a tříleté Odborného učiliště: na teoretickou výuku Odborného učiliště: na odborný výcvik Denním studiu pro absolventy základních škol: Středního odborného učiliště, učiliště, speciálního SOU na teoretickou výuku v oborech studia zařazených do normativní kategorie: T T T T T T T T Středního odborného učiliště, učiliště, speciálního SOU na odborný výcvik v oborech studia zařazených do normativní kategorie: OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV Gymnázia v oborech studia zařazených do normativní kategorie: C1 (nižší stupeň víceletého gymnázia) D1(vyšší stupeň, tj. poslední 4 ročníky víceletého gymnázia) E1(čyř, resp. pětileté gymnázium) Speciálního gymnázia Střední odborné školy v oborech studia zařazených do normativní kategorie: UMP

8 UMP KON TKON F F G G G G H H J J J J J K K K S S S T T T U W Speciální střední odborné školy v oborech studia zař. do normativní kategorie: UMP UMP KON TKON F F G G G G H H J J J J J

9 K K K S S S T T T U W Denním studiu pro absolventy středních odborných učilišť (nástavbové stud.): SOŠ, SOU a spec. SOŠ a SOU v oborech studia zař. do normativní kategorie: UMP UMP KON F F G G G G H H J J J J J K K K S S S T T T U W Denním studiu vyšší odborné školy v oborech studia zař. do normativní kategorie: UMP UMP KON

10 F F G G G G H H J J J J J K K K S S S T T T U W Potencionálního klienta v (ve) Pedagogicko-psychologické poradně (PPP) Speciálním pedagogickém centru (SPC) Středisku pro volný čas dětí a mládeže (SVČ) Poznámka:počet potencionálních klientů stanoví příslušný krajský úřad (magistrát hl. města Prahy) rozdělením celkového počtu potencionálních klientů v kraji, který tvoří: pro PPP: 95% žáků MŠ,ZŠ a denního stud. SŠ (včetně speciálních) pro SPC: 5% žáků MŠ,ZŠ a denního stud. SŠ (včetně speciálních) pro SVČ: 100% žáků ZŠ a denního stud. SŠ (včetně speciálních) část II. Normativy uvedené v části I. se zvýší o příplatek na jednoho žáka jde-li: o Bilingvní gymnázium o Základní školu s vyučovacím jazykem národnostních menšin o Střední školu s vyučovacím jazykem národnostních menšin o Přípravný ročník Zvláštní školy o Přípravnou třidu pro děti ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí část III. Kromě normativů pro teoretickou výuku a odborný výcvik žáků OU, SOU, spec. SOU a U a pro ubytování žáků, SOU a U v DM a stravování žáků OU, SOU, spec. SOU a U uvedených v části I. se na jednoho žáka, jde-li o žáka, který se

11 nepřipravuje na povolání pro konkrétní fyzickou či právnickou osobu, poskytne příplatek: V odborném učilišti: na teoretickou výuku na odborný výcvik Ve středním odborném učilišti včetně speciálních a učilišti: na teoretickou výuku na mzdové výdaje nepedagogických zaměstnanců odborného výcviku v oborech zařazených do kategorie: Z Z Z Z na ostatní neinvestiční výdaje odborného výcviku v oborech zařazených do kategorie NO NO NO NO Na ubytování v domově mládeže Na celodenní stravování v domově mládeže Na stravování ve školní jídelně část IV. Normativy pro internáty speciálních škol uvedené v části I. se zvýší o příplatek na jednoho žáka, jde-li o žáka, který je v internátu umístěn rozhodnutím soudu: Internátu speciálních škol Internátu speciálních škol pro lehce mentálně postižené (ZvŠ, OU) část V. Kromě normativů pro výuku v mateřské, základní a střední škole uvedených v části I. se na jednoho žáka, jde-li o žáka ve speciální, nebo specializované třídě těchto škol a jde-li o žáka s příslušným zdravotním postižením poskytne příplatek: na lehké mentální postižení v MŠ na lehké mentální postižení v ZŠ na sluchové postižení v MŠ na sluchové postižení v ZŠ na sluchové postižení v SŠ na zrakové postižení v MŠ na zrakové postižení v ZŠ na zrakové postižení v SŠ na vady řeči v MŠ na vady řeči v ZŠ

12 na tělesné postižení v MŠ na tělesné postižení v ZŠ na tělesné postižení v SŠ na vývojové poruchy učení a chování v MŠ na vývojové poruchy učení a chování v ZŠ na zdravotní oslabení (pouze v MŠ) na těžké mentální postižení, autismus, a kombinace smyslového a tělesného postižení v MŠ na těžké mentální postižení, autismus, a kombinace smyslového a tělesného postižení v ZŠ na těžké mentální postižení, autismus, a kombinace smyslového a tělesného postižení v SŠ část VI. Kromě normativů pro výuku ve speciální (Sp) mateřské, Sp základní a Sp střední škole uvedených v části I. se na jednoho žáka, nejde-li o speciální školu při zdravot. zař. a jde-li o žáka s příslušným zdravotním postižením poskytne příplatek: na lehké mentální postižení ve SpMŠ na lehké mentální postižení ve ZvlŠ (neposkytuje se na žáky v přípravném ročníku ZvlŠ) na sluchové postižení ve SpMŠ na sluchové postižení ve SpZŠ na sluchové postižení ve SpSŠ na zrakové postižení ve SpMŠ na zrakové postižení ve SpZŠ na zrakové postižení ve SpSŠ na vady řeči ve SpMŠ na vady řeči ve SpZŠ na tělesné postižení ve SpMŠ na tělesné postižení ve SpZŠ na tělesné postižení ve SpSŠ na vývojové poruchy učení a chování ve SpMŠ na vývojové poruchy učení a chování ve SpZŠ na zdravotní oslabení (pouze u SpMŠ) na těžké mentální postižení, autismus, a kombinace smyslového a tělesného postižení ve SpMŠ na těžké ment.post., autismus, a komb. smysl. a tělesn. post.ve SpZŠ (resp. Pomocné škole) na těžké mentální postižení, autismus, a kombinace smyslového a tělesného postižení ve SpSŠ část VII. Kromě normativů pro výuku ve speciální mateřské a základní škole uvedených v části I., jde-li o speciální školu při zdravotnickém zařízení se na jednoho žáka poskytne příplatek: ve spec. mateřské škole ve spec. základní škole část VIII. Pro postižené žáky denního studia individuálně integrované do běžných tříd

13 nespeciálních škol výši příplatku stanoví příslušný krajský úřad (magistrát hl. města Prahy) podle konkrétních nezbytných potřeb, doložených vyjádřením příslušného odborného pracoviště (viz pokyn MŠMT čj /96-24) část IX. Normativ neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu v roce 2003 jako roční objem neinvestičních výdajů z rozpočtu MŠMT na jednotku výkonů tj.: Žáka v (ve) Kursu pro doplnění zákl.vzdělání organizovaného v ZŠ nebo SŠ ve večerní formě Kursu pro doplnění zákl.vzdělání organizovaného v ZŠ nebo SŠ v dálkové formě Večerní formě studia při zaměstnání SŠ v oboru studia zařaz. do normativní kategorie SOU Na teoretickou výuku T T T T T T T T Na odborný výcvik OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV Gymnázia E1(čyř, resp. pětileté gymnázium) Střední odborné školy UMP UMP KON F F G G G

14 G H H J J J J J K K K S S S T T T U W Večerní formě studia při zaměstnání VOŠ v oboru studia zařaz. do normativní kategorie UMP UMP KON F F G G G G H H J J J J J K K K S S S T T T U W Dálkové formě studia při zaměstnání SŠ v oboru studia zařaz. do normativní kategorie Gymnázia

15 E1(čyř, resp. pětileté gymnázium) Střední odborné školy UMP UMP KON F F G G G G H H J J J J J K K K S S S T T T U W Dálkové formě studia při zaměstnání VOŠ v oboru studia zařaz. do normativní kategorie UMP UMP KON F F G G G G H H J J J J J K K K S

16 S S T T T U W část X. Kromě normativů pro teoretickou výuku a odborný výcvik žáků SOU, uvedených v části IX. se na jednoho žáka ve večerní formě studia při zaměstnání, jde-li o žáka, který se nepřipravuje na povolání pro konkrétní fyzickou či právnickou osobu, poskytne příplatek: na teoretickou výuku na mzdové výdaje nepedagogických zaměstnanců odborného výcviku v oborech zařazených do kategorie: Z Z Z Z na ostatní neinvestiční výdaje odborného výcviku v oborech zařazených do kategorie NO NO NO NO část XI. Normativ neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu v roce 2003 jako roční objem neinvestičních výdajů z rozpočtu MŠMT na jednotku výkonů tj.: Žáka v v libovolném typu a formě studia, který na základě individuálního učebního plánu absolvuje externí formu studia, jsou normativy stanoveny ve výši 5% z normativů srovnatelné denní formy studia uvedených v části I. ČÁST METODICKÁ

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 9 Září 2002 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 9 Září 2002 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVIII Sešit 9 Září 2002 O B S A H Část normativní - Rozhodnutí MŠMT, kterým se doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi

Více

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zařízení II. Vysoké

Více

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zařízení II. Vysoké

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě Vydání 2008 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: 26 721/2007-14 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007 1 OBSAH I. Školy a školská zařízení

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 8 Srpen 1999 O B S A H Část normativní - Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky

Více

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20 Obsah SPOI 2004/2005 1. Organizace školního roku 2004/2005 (Gesce odbor 20,22,23)...2 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)...6 3. Organizace výuky v základních školách pro školní

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 7 Červenec 2002 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 7 Červenec 2002 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVIII Sešit 7 Červenec 2002 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 99/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství,

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002 č.j. 13145/2001-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Problematika financování regionálního školství The issue of financing of regional education Iveta HAVLÍČKOVÁ Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 III. SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 1 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

OBSAH. A. Kapitola MŠMT celkem... 5. A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5

OBSAH. A. Kapitola MŠMT celkem... 5. A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5 OBSAH A. Kapitola MŠMT celkem... 5 A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5 A.1.1 Ukazatele rozpočtu kapitoly... 7 A.1.2 Rozklad stanoveného objemu výdajů... 8 A.1.3Rozpočet výdajů v členění na kapitálové

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006

Více

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato vyšší odborné školy, základní um

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato vyšší odborné školy, základní um Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více