Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji"

Transkript

1 Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

2 Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko

3 Mikroregion Novobydžovsko

4 Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje (PRK)

5 Strategie Novobydžovska x PRK 1/3 Prioritní oblast Specifický cíl Opatření Vazba na opatření PRK (priorita/specifický cíl/opatření) 1 Ekonomický rozvoj 1.1 Efektivní a konkurenceschopné zemědělství 1.2 Využití ekonomického potenciálu a zvýšení zaměstnanosti rozvojem podnikání a služeb 1.3 Vysoký podíl cestovního ruchu na ekonomické prosperitě regionu a rozvoj kultury 1.1.A Orientace zemědělství v regionu na výrobu biopotravin, energetických a technických plodin 1.1.B Podpora ekonomické a technické soběstačnosti zemědělců 1.2.A Revitalizace brownfields a podpora vzniku průmyslových podniků v zónách 1.2.B Rozvoj infrastruktury pro podnikání a vytvoření podmínek pro příliv investic 1.2.C Podpora malých a středních podnikatelů 1.3.A Budování sítě cyklostezek a cyklotras 1.3.B Budování a propojení orientačních systémů k turistickým atraktivitám 1.3.C Údržba historických památek a kulturních zařízení 1.3.D Rozvoj moderních forem cestovního ruchu 1.3.E Rozšíření a zkvalitnění nabídky ubytovacích kapacit III.B1 Rozvoj ekonomicky i ekologicky udržitelného zemědělství III.B2 Provázání zemědělské prvovýroby se zpracováním místních produktů III.B1 Rozvoj ekonomicky i ekologicky udržitelného zemědělství IV.A3 Nové využití stávajících opuštěných a nevyužívaných areálů a ploch pro podnikání a poskytování služeb ve veřejném zájmu IV.A2 Příprava ploch určených pro podnikatelské využití III.A1 Podpora malého a středního podnikání na venkově IV.F4 Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro volný čas IV.F4 Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro volný čas IV.F1 Údržba a rekonstrukce přírodních, kulturně-historických a technických památek za účelem zpřístupnění pro návštěvníky IV.B4 Podpora alternativních aktivit zemědělských subjektů IV.F2 Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace ubytovacích a stravovacích zařízení

6 Strategie Novobydžovska x PRK 2/3 Prioritní oblast Specifický cíl Opatření Vazba na opatření PRK (priorita/specifický cíl/opatření) 2.1.A Optimalizace struktury základního a středního školství II.A1 Podpora zkvalitňování počátečního (primárního, sekundárního a terciárního vzdělávání) a dalšího vzdělávání se širokým výběrem vzdělávacích programů 2.1 Vysoká úroveň školství a dalšího vzdělávání obyvatel 2.1.B Rozvoj celoživotního vzdělávání a rekvalifikace 2.1.C Komplexní technické vybavení škol a vzdělávacích zařízení 2.1.D Internetizace a zajištění přístupu k informacím 2.2.A Integrace sociálně problematických skupin obyvatel I.E3 Podpora vzniku a rozvoje center celoživotního učení I.E1 Podpora účasti všech relevantních subjektů na tvorbě a realizaci systému celoživotního učení a zajištění jeho dostupnosti na celém území kraje IV.E2 Podpora sítě předškolních, školských či vzdělávacích zařízení a institucí a jejich optimalizace II.A4 Podpora informační a počítačové gramotnosti obyvatel II.C4 Integrace ohrožených skupin obyvatelstva 2 Lidské zdroje 2.2 Sociální integrace, dostupné sociální a zdravotní služby 2.2.B Zlepšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb 2.2.C Zlepšení dostupnosti sociálních služeb II.E1 Zajištění dostupnosti veřejných služeb a rozvoj základní občanské vybavenosti II.B1 Podpora zlepšování dostupnosti a kvality zdravotní péče a podpora zdravého životního stylu IV.E1 Zajištění dostupnosti veřejných služeb a rozvoj základní občanské vybavenosti II.B2 Zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb 2.3 Široká nabídka sportovního vyžití a volnočasových aktivit 2.4 Efektivní veřejná správa, živá komunikace a partnerství 2.3.A Výstavba a úpravy funkčních celků sportovišť 2.3.B Podpora spolkových a klubových činností 2.3.C Rozvoj sportovní činnosti dětí a mládeže 2.3.D Vznik a rozvoj občanského komunitního centra 2.4.A Zefektivnění veřejné správy a všeobecná informovanost o její činnosti 2.4.B Zajištění administrativní nezávislosti regionu 2.4.C Podpora spolupráce mezi obcemi a rozvoj mezinárodního partnerství obcí IV.F4 Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro volný čas E3.Zajištění podmínek a infrastruktury pro rozvoj volnočasových aktivit se zaměřením na společensko-kulturní život II.C2 Podpora sportovních aktivit a zdravého životního stylu II.E1 Podpora rozvoje kulturního, spolkového a společenského života v obcích, podpora MA 21 II.E4 Podpora chytré a efektivní veřejné správy II.E4 Podpora chytré a efektivní veřejné správy III.E1 Zavádění principů udržitelného rozvoje v regionálním plánování

7 Strategie Novobydžovska x PRK 3/3 Prioritní oblast Specifický cíl Opatření Vazba na opatření PRK (priorita/specifický cíl/opatření) 3.1.A Rekonstruované místní komunikace včetně mostů a propustků IV.C3 Podpora rekonstrukce, oprav a výstavby místních komunikací a řešení dopravy v klidu 3.1 Kvalitní dopravní infrastruktura 3.1.B Výstavba nových komunikací, obchvatů, křižovatek a dalších dopravních staveb 3.1.C Optimalizace veřejné dopravy a dopravních systémů, využití potenciálu vlakové dopravy IV.C3 Podpora rekonstrukce, oprav a výstavby místních komunikací a řešení dopravy v klidu IV.D1 Zlepšení dopravní obslužnosti v celém území kraje a podpora regionální veřejné dopravy 3.1.D Zajištění bezpečného pohybu chodců a cyklistů výstavbou chodníků, stezek, podchodů a další infrastrukturou 3.1.E Vybudování integrovaného systému dopravy IV.C3 Podpora rekonstrukce, oprav a výstavby místních komunikací a řešení dopravy v klidu IV.D1 Zlepšení dopravní obslužnosti v celém území kraje a podpora regionální veřejné dopravy 3.2 Obce vybavené vodovody, rozvody plynu, veřejným osvětlením, dalšími sítěmi a technikou 3.2.A Napojení malých obcí na vodovodní a kanalizační síť 3.2.B Řešení regionální ČOV a místních ČOV využití stávající kapacity IV.A1Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury ve vlastnictví m ěst a obcí IV.A1Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury ve vlastnictví m ěst a obcí 3 Infrastruktura a životní prostředí 3.3 Dobré podmínky pro bydlení 3.4 Udržovaná krajina a čisté životní prostředí 3.2.C Rozvoj ostatních sítí a technické infrastruktury 3.3.A Výstavba a rekonstrukce objektů pro bydlení 3.3.B Příprava pozemků pro bytovou výstavbu a podpora individuální výstavby 3.3.C Budování holobytů 3.4.A Zkvalitnění systému odpadového hospodářství 3.4.B Využívání alternativních zdrojů energie, podpora ekologického vytápění 3.4.C Údržba přírodní krajiny a protipovodňová opatření 3.5.A Regenerace veřejných prostranství v obcích, zachování lokálních specifik IV.A1Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury ve vlastnictví m ěst a obcí IV.H1 Rozvoj nové bytové výstavby a regenerace bytového fondu H1.Rozvoj nové bytové výstavby a regenerace bytového fondu H1.Rozvoj nové bytové výstavby a regenerace bytového fondu IV.G2 Předcházení vzniku odpadů a podpora jejich dalšího využití IV.G4 Podpora využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie IV.G1 Ochrana a revitalizace krajiny s podporou zvyšování biodiverzity IV.G3 Eliminace negativních environmentálních rizik IV.H2 Obnova a zkvalitňování veřejných prostranství a prostor ve m ěstech i v obcích 3.5 Regenerované a čisté prostředí v obcích 3.5.B Obnova historických památek a prvků drobné architektury 3.5.C Regenerace veřejné zeleně, budování parků, dětských hřišť a dalších ploch pro trávení volného času IV.F1 Údržba a rekonstrukce přírodních, kulturně-historických a technických památek za účelem zpřístupnění pro návštěvníky IV.H2 Obnova a zkvalitňování veřejných prostranství a prostor ve m ěstech i v obcích

8 Novobydžovsko a návrhy na vymezení venkova dle ČSÚ Novobydžovsko -venkovské území vyjma města Nový Bydžov a obce Skřivany (průnik 6 ukazatelů)

9 Vymezení venkova dle ČSÚ 6 kritérií: Venkovským prostorem jsou všechny obce s velikostí do obyvatel Venkovským prostorem jsou všechny obce s velikostí do obyvatel a dále obce s velikostí do obyvatel, které mají hustotu zalidnění menší než 100 obyvatel/km2 Venkovským prostorem jsou všechny obce s velikostí do obyvatel a dále obce s velikostí do obyvatel, které mají hustotu zalidnění menší než 150 obyvatel/km2 Venkovským prostorem jsou všechny obce, které nemají statut města Venkovským prostorem jsou všechny obce, které nejsou obcemi s pověřeným obecním úřadem a nemají statut hlavního města Venkovským prostorem jsou všechny obce s velikostí do obyvatel mimo obcí v zázemí krajských měst

10 Novobydžovsko a specifické oblasti Území obce Vinary součástí specifické oblasti nadmístního významu Jičínsko v návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (duben 08) (Specifické oblasti oblasti se střety dvou a více jevů (hodnot a problémů), dlouhodobé problémy z hlediska udržitelného rozvoje)

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Priorita rozvoje. Cíle priority. Opatření Opatření Opatření

Priorita rozvoje. Cíle priority. Opatření Opatření Opatření Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 Návrhová část Zpracovattell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s.. Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí Morava lliistopad

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Místní akční skupina si pro svoji Strategie komunitně vedeného místního rozvoje stanovila tuto misi:

Místní akční skupina si pro svoji Strategie komunitně vedeného místního rozvoje stanovila tuto misi: 1 Návrhová část Mise Místní akční skupina si pro svoji Strategie komunitně vedeného místního rozvoje stanovila tuto misi: Posláním MAS Podchlumí v období do roku 2020 je napomáhat ke všestrannému rozvoji

Více

Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 3. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A TRH PRÁCE... 7 6. VYUŽITÍ FONDŮ ČR A EU PRO ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA...

Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 3. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A TRH PRÁCE... 7 6. VYUŽITÍ FONDŮ ČR A EU PRO ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA... STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (SWOT ANALÝZA MĚSTA) říjen 2007 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ... 5 3. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A TRH

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Podnikání a cestovní ruch

Podnikání a cestovní ruch Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 SWOT analýza Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s.. Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí Morava lliistopad

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

TOWS. S - O Maxi - Maxi Stavět rozvoj na silných stránkách Maximalizace využití příležitostí

TOWS. S - O Maxi - Maxi Stavět rozvoj na silných stránkách Maximalizace využití příležitostí TOWS Matice TOWS je analytický nástroj používaný jako další krok po vytvořené SWOT analýze. Ve své podstatě kombinuje vliv slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb. Při vzájemném průniku témat

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více