U S N E S E N Í R 951/11-08

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í R 951/11-08"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/479) R 950/11-08 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání Rady města Kojetína ze dne a Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/480) R 951/11-08 bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , , a Návrh na částečné prominutí pohledávky (tisk R/484) R 952/11-08 schvaluje částečné prominutí pohledávky v maximální výši 20 tis. Kč z titulu vymáhané náhrady škody proti žalovanému p. VJ, a to v případě uzavření smírného řešení sporu. 5. Vyhodnocení hospodaření Města Kojetína za I. - III. čtvrtletí roku 2008 (tisk R/481) R 953/11-08 bere na vědomí předloženou zprávou o vyhodnocení hospodaření Města Kojetína za I.-III. čtvrtletí roku 2008, dle tisku R/481, včetně aktualizace hospodaření za leden-říjen Změna rozpočtu roku rozpočtová opatření č. 10/2008 a č. 11/2008 (tisk R/482) R 954/11-08 schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2008, ve výši 447,43 tis. Kč, včetně přesunů položek v rámci již schváleného rozpočtu Města Kojetína na rok 2008, dle přílohy č. 1 a 2 tisku R/482.

2 2 R 955/11-08 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 11/2008, ve výši ,00 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tisku R/482a, snížení dávek pomoci v hmotné nouzi, předloží rozpočtové opatření č. 11/2008 zastupitelstvu města ke schválení dne Návrh rozpočtu Města Kojetína na rok 2009 (tisk R/483) R 956/11-08 bere na vědomí předložený návrh rozpočtu Města Kojetína na rok 2009, dle důvodové zprávy tisku R/483, ukládá Komisi pro přípravu rozpočtu na rok 2009 předložit FV zastupitelstva města a radě města 01/2009 vyrovnaný návrh rozpočtu. 8. Návrh na změnu odpisového plánu Základní školy, náměstí Míru (tisk R/485) R 957/11-08 schvaluje s účinností od 1. listopadu 2008 změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní školy, náměstí Míru 83, Kojetín, na rok 2008, dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/ Uzavření MŠ Kojetín v období zimních prázdnin 2008 (tisk R/491) R 958/11-08 bere na vědomí uzavření Mateřské školy Kojetín ve dnech Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města (tisk R/494) R 959/11-08 schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne Návrhy jednotlivých opatření komunitního plánu sociálních služeb (tisk R/487) R 960/11-08 schvaluje návrhy opatření komunitního plánu sociálních služeb, zpracované členy Komise pro komunitní plánování sociálních služeb, dle jednotlivých cílových skupin, s připomínkami,

3 3 ukládá Komisi pro komunitní plánování sociálních služeb na základě připomínek schválená opatření zapracovat do Komunitního plánu sociálních služeb města Kojetína na období let a tento plán předložit na jednání ZM 12/ Činnost JSDH Kojetín, Kovalovice a Popůvky v roce 2008 (tisk R/493) R 961/11-08 bere na vědomí informaci o činnosti JSDH, zřizovaných Městem Kojetínem, v roce 2008, schvaluje složení JSDH Kojetín a JSDH Popůvky, dle tisku R/ Návrh termínového a obsahového plánu jednání RM a ZM na rok 2009 (tisk R/495) R 962/11-08 schvaluje termínový a obsahový plán jednání RM na rok 2009, souhlasí s návrhem termínového a obsahového plánu jednání ZM na rok 2009 a předloží jej ZM ke schválení. 14. Komise pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2008 (tisk R/497) R 963/11-08 jmenuje předsedou Komise pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2008 Ing. Jiřího Šírka, místostarostu města Kojetína členy Komise pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2008: Miloslava Oulehlu, člena ZM; Mgr. Rudolfa Pavlíčka, člena ZM; Zdeňka Nováka, Kojetín; Kateřinu Polákovou, Kojetín. 15. Poskytnutí peněžitého daru (tisk R/496) R 964/11-08 schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000,- Kč rodičům MS - na nákup služeb, které poskytuje Speciální pedagogické centrum Barbořina Kroměříž a na nákup speciálních pomůcek. R 965/11-08 schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 6.000,- Kč Základní škole Kojetín, Sladovní 492, IČO na činnost kroužků organizovaných školou.

4 4 16. Poskytnutí peněžitých darů občanům pracujícím jako členové komisí RM a jako členové školských rad ZŠ (tisk R/498) R 966/11-08 schvaluje poskytnutí peněžitých darů občanům pracujícím jako členové komisí RM v období od 11/2007 do 10/2008, dle důvodové zprávy tisku R/498, schvaluje poskytnutí peněžitých darů občanům pracujícím ve školských radách ZŠ za období 12/ / Zpráva o stavu na úseku školství a využívání volného času (výroční zprávy škol - ZŠ, MŠ, MěDDM za školní rok 2007/2008) (tisk R/489) R 967/11-08 bere na vědomí Zprávu o stavu na úseku školství a využívání volného času - výroční zprávy ZŠ Kojetín, náměstí Míru 83, ZŠ Kojetín, Svat. Čecha 586, Mateřské školy Kojetín, Městského domu dětí a mládeže Kojetín, za školní rok 2007/2008; zprávu předloží ZM Kojetín k projednání Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetína na léta (tisk R/490) R 968/11-08 bere na vědomí návrh Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetína na léta , ukládá Ing. Jiřímu Šírkovi zajistit dopracování návrhu Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetína na léta a předložit jej k projednání RM 02/ Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací, zřizovaných Městem Kojetínem, platy ředitelů PO (tisk R/492) R 969/11-08 schvaluje vyplacení odměn a platy ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Kojetínem, dle tisku R/492, schvaluje vyplacení odměny a stanovení platu ředitelce Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy tisku R/492a.

5 5 20. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (tisk R/499) R 970/11-08 souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 2/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, předloží Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, po zapracování připomínek MV ČR, odboru dozoru a kontroly veřejné správy Olomouc, k projednání zastupitelstvu města 12/ Bytové záležitosti (tisk R/501) R 971/11-08 souhlasí s výpovědí nájmu z bytu č. 33, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemce pí. LV, dohodou k , schvaluje pronájem obecního bytu č. 33, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I-Město, po pí. LV, navrženým žadatelům o pronájem obecního bytu v DPS v tomto pořadí: 1. p. FZ 2. pí. VZ za podmínky zaplacení jednorázové úhrady na rozvoj sociálních služeb do rozpočtu města Kojetína obcí, dle žadatelova trvalého pobytu, nájmu na dobu neurčitou, smluvní měsíční nájemné ve výši 25,- Kč/m 2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením 686a o.z. R 972/11-08 souhlasí s výpovědí nájmu z bytu č. 26, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemce pí. AP, dohodou k , schvaluje pronájem obecního bytu č. 26, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-Město, po pí. APOD, pí. MP, za podmínky zaplacení jednorázové úhrady na rozvoj sociálních služeb obcí Uhřičice do rozpočtu města Kojetína, nájmu na dobu neurčitou, smluvní měsíční nájemné ve výši 25,- Kč/m 2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením 686a o.z. R 973/11-08 souhlasí s výpovědí nájmu z bytu č. F1, Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemce pí. ZS, dohodou k , schvaluje pronájem obecního bytu č. F1, Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, po pí. ZS, manželům M, za podmínky nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní měsíční nájemné 40,- Kč/m 2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením 686a o.z.

6 6 R 974/11-08 schvaluje pronájem obecního bytu č. 1, vel. 2+1, Sladovní 1192, Kojetín, Kojetín I-Město, p. VD, za podmínky nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní měsíční nájemné 30,- Kč/m 2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, kauce zůstává v platnosti. R 975/11-08 schvaluje pronájem bytu č. 15, Sladovní 1192, Kojetín, Kojetín I-Město, p. ZČ, za podmínky uhrazení ostatních pohledávek vůči městu Kojetín v termínu do a za podmínek nájmu od , na dobu určitou 6 měsíců, nájemné ve výši věcně usměrňovaného nájemného 36,84,- Kč/m 2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením 686a o.z. R 976/11-08 souhlasí s přihlášením p. ZR, do společné domácnosti s pí. HK, na DPS na ulici 6. května 1160, Kojetín, Kojetín I-Město. R 977/11-08 schvaluje ukončení nájmu bytu č. 4, Padlých hrdinů 817, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemcům pí. GO a p. TO, výpovědí ze strany pronajímatele podle ustanovení 711 odst. 2 písm b) o.z., s výpověďní lhůtou 3 měsíce. R 978/11-08 schvaluje pronájem obecního bytu č. 8, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-Město, pí. ŠG, za podmínky nájmu na dobu určitou 3 měsíce, smluvní měsíční nájemné ve výši 25,- Kč/m 2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, kauce zůstává v platnosti. R 979/11-08 bere na vědomí zápis z jednání Komise pro otázky bydlení ze dne Zápis z jednání komise RM R 980/11-08 bere a vědomí Zápis z jednání Komise životního prostředí a zemědělství ze dne

7 23. Nakládání s majetkem města (tisk R/500) 7 R 981/11-08 souhlasí se zveřejněním záměru uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kojetínem a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, za účelem umístění a provozování podzemního vedení NN na pozemku 5767/2, ost. plocha, k. ú. Kojetín, akce Kojetín, Dr. Beneše Hotel, kabel NN, v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č /2008, ze dne , na dobu neurčitou - v případě, že po dobu zveřejnění záměru, během 15-ti dnů nebudou podány občany žádná vyjádření k uvedenému oznámení (námitky k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, atd.), schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Kojetínem a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, za účelem umístění a provozování podzemního vedení NN na pozemku 5767/2, ost. plocha, k. ú. Kojetín, akce Kojetín, Dr. Beneše Hotel Pivovar, kabel NN, v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č /2008, ze dne , na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 2.000,- Kč. R 982/11-08 bere na vědomí informaci k usnesení RM č. R 578/01-08, které uložilo odboru majetku a investic města MěÚ Kojetín, zmapovat všechny pozemky ve vlastnictví jiných osob, na nichž jsou postaveny stavby v majetku Města Kojetína a informace o předpokládaných nákladech na odkup těchto pozemků. R 983/11-08 nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ parcel Pozemkový katastr, p. č. 541, 539/1 a p. č. 540/1, k. ú. Popůvky u Kojetína, o celkové výměře cca 280 m 2. R 984/11-08 souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ parcel Pozemkový katastr, p. č. 740/1, k. ú. Kojetín, o výměře 1067 m 2. R 985/11-08 nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 3, zahrada, k. ú. Popůvky u Kojetína, o výměře 1604 m 2, R 986/11-08 souhlasí se zveřejněním záměru prodat část pozemku p. č. 4917/26, k. ú. Kojetín, o výměře cca 8 m 2, za účelem zřízení příjezdu k nemovitosti na p. č. st. 937.

8 8 R 987/11-08 souhlasí se zveřejněním záměru uzavření SMLOUVY o výpůjčce a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni mezi Městem Kojetínem a Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., v souvislosti se stavbou Kanalizace Popůvky - odvedení odpadních vod ČOV Kojetín na zatíženém pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ parcel Pozemkový katastr, p. č. 6587/3, k. ú. Kojetín. R 988/11-08 ukládá odboru majetku a investic města dopracovat bod č. 8 tisku R/500 a předložit jej k projednání RM dne R 989/11-08 revokuje první část usnesení č. R 874/08-08, kterým Rada města Kojetína souhlasila se záměrem firmy HG SYLE s.r.o., Závodí 426, Kojetín, Kojetín I-Město vybudovat fotovoltaickou elektrárnu na části pozemku p. č. 896/2, ostatní plocha, v k. ú. Kojetín, v areálu firmy HG STYLE s.r.o. R 990/11-08 souhlasí s prodejem pozemku p. č. 4917/27, ost. plocha, o výměře 60 m 2, k. ú. Kojetín, p. JK, za cenu 70,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti, předloží k projednání a schválení ZM 12/08. R 991/11-08 bere na vědomí informace k Cenovému věstníku, výměr MF č. 01/2008, ze dne , kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. R 992/11-08 souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky vedené ve zjednodušené evidenci - původ parcel Pozemkový katastr p. č. 539/1, o výměře 3572 m 2 a p. č. 540/1, o výměře 6944 m 2, k. ú. Popůvky u Kojetína, za účelem zemědělského obhospodařování. 24. Pronájem nebytových prostor (tisk R/502) R 993/11-08 souhlasí s podanou výpovědí nájmu z nebytových prostor v domě č. p. 9, na ulici Příční, Kojetín, Kojetín I-Město, Okresním výborem KSČM v Přerově, dohodou k

9 9 R 994/11-08 souhlasí s podanou výpovědí nájmu z parkovacího místa č. 29 v garážovém stání domu č. p v ulici Sladovní, Kojetín, Kojetín I-Město, p. MM, k s jednoměsíční výpověďní lhůtou. 25. Informace o způsobu řešení zabránění dalších škod na střeše domu v ulici Sladovní č. p (tisk R/503) R 995/11-08 bere na vědomí návrh vhodného řešení sloužící k zabránění vzniku dalších škod na střeše domu v ulici Sladovní č. p Pronájem nebytových prostor - poliklinika (tisk R/504) R 996/11-08 schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu polikliniky v ulici 6. května č. p. 1373, Kojetín, Kojetín I-Město - kancelář o výměře 10,20 m 2 a společné prostory o výměře 5,00 m 2, Komunistické straně Čech a Moravy, okresní výbor, Palackého 8, Přerov, za účelem činnosti organizace KSČM v Kojetíně, na dobu neurčitou od , za nájemné ve výši 8.255,- Kč/rok a služby s nájmem spojené. R 997/11-08 bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu ze dne uzavřené mezi Městem Kojetínem a VaK Přerov, a.s., se sídlem Šířava 483/21, Přerov, , na dobu určitou od do R 998/11-08 souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout nebytové prostory v objektu polikliniky v ulici 6. května č. p.1373, Kojetín, Kojetín I-Město, v k. ú. Kojetín, okres Přerov - kancelář o výměře 10,20 m 2 a společné prostory o výměře 10,00 m 2, celkem 20,20 m Poskytnutí peněžitého daru na úhradu notářského poplatku (tisk R/505) R 999/11-08 schvaluje poskytnutí peněžitého daru v celkové výši 774,- Kč p. JŠ a pí. AZ, k úhradě notářského poplatku ve věci narovnání majetkových vztahů, částka byla zahrnuta do rozpočtového opatření.

10 10 R 1000/11-08 bere na vědomí žádost pí. AH-P, o uložení otevřené stoky do trubek na pozemku p. č. 6335, sousedícího s pozemkem p. č. 439/9, v k. ú. Kojetín, ve vlastnictví pí. H-P, ukládá odboru majetku a investic města zaslat pí. AH-P odpověď, dle stanoviska Rady města Kojetína. 28. Různé, aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 28/A. Možnost realizace projektu výstavby fotovoltaické elektrárny na části pozemku bývalého cukrovaru v Kojetíně - ENERGY 21 R 1001/11-08 souhlasí se záměrem firmy ENERGY 21 a.s., Dvořákova 21b (Hotel Fit), Přerov, vybudovat fotovoltaickou elektrárnu na části pozemku areálu bývalého cukrovaru v k. ú. Kojetín. 28/B. Žádost o poskytnutí spolupráce - deredes s.r.o. czech republic R 1002/11-08 bere na vědomí žádost o poskytnutí spolupráce firmou deredes s.r.o. czech republic, Sokolovská 84-86, Praha 8. 28/C. Žádost o účelový finanční příspěvek na rok Charita Kojetín R 1003/11-08 bere na vědomí žádost Charity Kojetín, Kroměřížská 198, Kojetín, o účelový finanční příspěvek na rok /D. Vyřazení majetku z účetní evidence - Školní jídelna Kojetín R 1004/11-08 schvaluje s vyřazením majetku z účetní evidence - Školní jídelna Kojetín, Hanusíkova 283, Kojetín: elektrická pec, inv. číslo , rok pořízení 1996 v hodnotě ,- Kč. 28/E. Smlouva o výpůjčce - EKO-KOM a.s. (tisk R/506) R 1005/11-08 schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín a EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, Praha, na přenechání k bezplatnému užívání 12 kusů odpadových nádob na svoz tříděného odpadu.

11 11 28/F. Žádost o uvolnění přislíbených finančních prostředků a jejich čerpání - Římskokatolická farnost Kojetín R 1006/11-08 souhlasí s poskytnutím peněžitého daru Římsko-katolické farnosti Kojetín ve výši 250 tis. Kč na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie, v souladu s usnesení Rady města Kojetína číslo R 632/02-08, ukládá vedoucí finančního odboru zahrnout částku 250 tis. Kč do rozpočtového opatření. Ing. Mojmír Haupt, v.r. starosta města Ing. Jiří Šírek, v.r. místostarosta města Zápis provedla: Romana Ježková V Kojetíně dne

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Příbora konané dne 9. prosince 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 27. března 2001 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3)

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Z á p i s z 118. jednání

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Usnesení. z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně

Usnesení. z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově

Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově 1. Jednací řád Rady obce Horní Maršov Starosta předložil přítomným návrh jednacího řadu rady obce, který je přílohou zápisu.

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více