Zařazení průřezových témat v učebnicích ČJ pro 4. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zařazení průřezových témat v učebnicích ČJ pro 4. ročník"

Transkript

1 Výstupy stanovené RVP sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti. LITERÁRNÍ VÝCHOVA Žák: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je; volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma; rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů; při jednoduchém rozboru literárních textů po užívá elementární literární pojmy. Výstupy stanovené autory učebnic 5. ročník: Rozumíme textu a dovedeme ho zhodnotit. Texty mají různou hodnotu; učíme se je využívat. Žák: si ve zvýšené míře uvědomuje, že sdělování se řídí pravidly a normami, respektuje je při vlastním sdělování a vyžaduje jejich dodržování od druhých; se učí brát v úvahu funkce textů, hodnotit texty podle jejich funkčnosti a kvality, nacházet jejich vady a všímat si postojů, které se v nich jasně projevují; poznává další žánry, autory a tituly krásné literatury, hodnotí je, vytváří si vlastní čtenářský profil a pokouší se o vlastní tvorbu. Zařazení průřezových témat v učebnicích ČJ pro 4. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Kapitola Podzimně, Nesouhlasně, Soutěžně, Čtenářsky, Omluvně, Italsky, Vánočně, Obezřetně, Necitlivě, Nově, Krajově, Potichu, Dopravně, Ekologicky, Společně, Detektivně Nesouhlasně, Soutěžně, Čtenářsky, Slovensky, Omluvně, Italsky, Vánočně, Necitlivě, Zajímavě, Nově, Krajově, Potichu, Dopravně, Svátečně, Ekologicky, Společně, Detektivně Soutěžně, Slovensky, Italsky, Vánočně, Sportovně, Krajově, Potichu, Obezřetně, Svátečně, Společně, Detektivně Soutěžně, Čtenářsky, Slovensky, Italsky, Vánočně, Obezřetně, Sportovně, Necitlivě, Nově, Krajově, Svátečně, Ekologicky, Společně, Detektivně Podzimně, Soutěžně, Slovensky, Omluvně, Sportovně, Zajímavě, Nově, Krajově, Potichu, Ekologicky Podzimně, Soutěžně, Čtenářsky, Slovensky, Omluvně, Italsky, Vánočně, Obezřetně, Sportovně, Necitlivě, Krajově, Potichu, Ekologicky, Detektivně 13

2 Přehled témat s orientačním harmonogramem Učebnice obsahuje dvacet tematicky zaměřených kapitol po osmi stranách s výjimkou kratší 8. kapitoly Vánočně. M. Kapitola Učivo Názvy textů Str. v UČ Str. v PS Opakování a ještě něco navíc 6 IX. 1. Podzimně Opakování ze 3. ročníku: vyjmenovaná slova, podstatná jména pád, číslo, rod; vlastní jména. Zvoní Mlha 6 13 PS Nesouhlasně Opakování ze 3. ročníku: spodoba a Vypůjčený mobil ztráta znělosti, vyjmenovaná slova; konflikt Středověký spor a jeho řešení. X. 3. Soutěžně Opakování ze 3. ročníku: skupiny s ě. Taneční kroužek Skupiny bje, vje; vypravování. Velká soutěž 4. Čtenářsky Opakování ze 3. ročníku: slovní druhy, skladební dvojice, slovesa osoba, číslo, čas; přihláška, čtení s porozuměním. XI. 5. Slovensky Spisovnost, národní jazyk. Opakování ze 3. ročníku: stavba slova; pravopis předložek a předpon. V knihovně Odkud to máš? Výlet na Slovensko Slovenština a čeština PS PS PS PS Podstatná jména a jejich vzory Omluvně Podstatná jména rodu středního vzory město, moře, kuře, stavení; manipulace, omluva, prosba. Jdeme na to! Co s tím? PS XII. 7. Italsky Podstatná jména rodu ženského vzory žena, růže, píseň, kost; vzkaz na záznamníku. Nový žák Mariovi rodiče 8. Vánočně Opakování. Vánoce dělají s lidmi divy Štědrovečerní nálada I. 9. Obezřetně Věta zvolací, přímá a nepřímá řeč; věta Na rybníce uvozovací. Ranní zranění 10. Sportovně Podstatná jména rodu mužského vzory O zimních sportech pán, muž, hrad, stroj, předseda, soudce; Snowboarding aneb popis. prkno, sníh a my PS PS PS PS Slovesa a jejich další využití 84 II. 11. Necitlivě Slovesný způsob, pravopis slovesných zakončení v přítomném času; vypravování. Kluci posměváčci Je to šikana? PS Zajímavě Podmět a přísudek holý a rozvitý, základ věty; souvětí. Proměna vody Hra pro naše hosty PS III. 13. Nově Shoda přísudku s podmětem. Neveselá událost Maminčin nový přítel PS Krajově Opakování. Prekvapenie Dotazník skoro úřední PS IV. 15. Potichu Zvuková stránka jazyka přízvuk, tempo, intonace. Svět sluchově postižených Beseda PS Co se můžeme dočíst Dopravně Orientace v textu. Městská hromadná doprava PS Pražské metro V. 17. Svátečně Aktivní naslouchání; pravopis přípon; popis pracovního postupu. Den otců Nevadnoucí květina PS Ekologicky Rozlišování fakt a názorů, orientace v textu. Kam s nimi? A je tu výsledek PS VI. 19. Společně Druhy číslovek; porozumění čtenému textu, mluvené projevy. Stěhujeme se Turnaj v malé kopané PS Předprázdninové pozastavení Detektivně Opakování. Strýček Einar Dopadení PS

3 METODICKÉ POZNÁMKY K UČEBNICI A PRACOVNÍM SEŠITŮM Učebnice je členěna do dvaceti obdobně rozsáhlých kapitol, do nichž je učivo segmentováno tak, aby se žáci každou kapitolou zabývali přibližně stejnou dobu. Kapitoly jsou seskupeny do pěti tematických celků s popisnými názvy: Opakování a ještě něco navíc, Podstatná jména a jejich vzory, Slovesa a jejich využití, Co se můžeme dočíst, v závěru učebnice je zařazen shrnující celek Předprázdninové pozastavení. Podobně jako v předchozích ročnících se v kapitolách prolínají témata jazyková s komunikačními, nové učivo s opakováním a procvičováním učiva zprostředkovaného dříve. Každá z kapitol je tvořena dvěma částmi se samostatnými výchozími texty, které však vždy nějakým způsobem souvisejí, např. na sebe navazují (kap. Omluvně), zpracovávají stejné téma (kap. Nesouhlasně), rozvíjejí některé z témat (kap. Dopravně) apod. Cvičení v učebnici jsou různých typů. Před realizací každého cvičení je třeba zamyslet se nejen nad jeho obsahem, ale i nad organizační formou, kterou určíme podle situace ve třídě (pro některá cvičení je v příručce forma přímo doporučena). V některých cvičeních jsou symbolem < označena místa, kde náročnost úlohy stoupá. Lze je tak uplatnit pro zaměstnání rychlejších či nadanějších žáků. V příručce jsou téměř všechna cvičení vyřešena, některá ovšem jen příkladově (v případě učebnice je na to přímo upozorněno, v případě pracovních sešitů tuto skutečnost vyučující jistě odhalí). Symbolem je označena poučka. Poučky opakujicí učivo z předcházejících ročníků jsou ve žlutém rámečku, nové učivo má rámeček podbarvený. Zelený rámeček poučky je věnován novému komunikačnímu učivu. Jazykové učivo čtvrtého ročníku má osvědčené těžiště v tvarosloví a pravopise s ním souvisejícím, ale vzrůstá i podíl učiva skladebného. Pohled na větné celky zprostředkováváme tradičně z hlediska skladby nevalenční, ale i valenční. Valenční skladba je u nás rozvíjena od 80. let minulého století. Pro vyučující, kteří dosud neměli možnost se s valenční teorií seznámit, přinášíme alespoň stručné body potřebné pro praktické využití této teorie ve výuce. Valenční skladba vychází ze skutečnosti, že různá slovesa mají různou schopnost vázat na sebe další větné členy = valence. Počet valencí určitého slovesa zjistíme např. tak, že z rozvité věty odstraňujeme postupně větné členy, až nám zůstane věta, která je ještě významově úplná a mluvnicky správná Např. Můj starší bratr se vždycky těší na sobotní výlety do přírody. Bratr se těší na výlety. Takovou zestručněnou větu označujeme v didaktické terminologii jako základ věty (v odborné literatuře minimální věta, základová větná struktura). Nejdůležitějším členem základu věty je tedy vždy přísudek. V případě věty jednočlenné slovesné může být přísudkem tvořen celý základ věty, (např. Prší.), ale tyto případy zůstávají zatím mimo naši učebnici pro 4. ročník. Věta dvojčlenná má základ věty složený vždy z přísudku a podmětu (např. Karel spí.), někdy i z dalších členů (především předmětů), např. Monika podává Alešovi knihu. Do základu věty naopak nikdy nepatří členy, které netvoří skladební dvojici s přísudkem (přívlastky). Určení základu konkrétní věty vůže vyvolat diskusi, jelikož se opírá o jazykový cit rodilých mluvčí (někomu se např. může zdát, že sloveso podávat viz příklad výše má jen dvě valence, někdo podává něco, ovšem významově zde chybí komu). Jako vhodný didaktizovaný materiál o valenční teorii doporučujeme učebnici a metodickou příručku KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2002; KOSTEČKA, Jiří. Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 3. ročnk gymnázií. Praha: SPN, Se vzrůstajícím věkem žáků, jimž je učebnice určena, roste i důraz kladený na komunikační výchovu. Jejím prostřednictvím žáci rozvíjejí osvojené základy komunikace, pravidla mezilidského dorozumívání, naslouchání, formulování vlastních myšlenek, porozumění odbornému i uměleckému textu a učí se vytvářet si kritická stanoviska k názorům druhých. Podle cílů vytyčených RVPZV jsou žáci vedeni jednak k tvorbě tradičních slohových útvarů, jednak k tvorbě textů s vědomím adresáta i kontextu a to textů mluvených i psaných, vycházejících z témat konkrétních kapitol, z potřeb žáků i z aktuálních životních situací. 15

4 V našich učebnicích je kladen důraz na práci s osnovou, tj. na kompozici textu (žáci jsou vyzýváni k tvorbě osnovy k hotovému textu, ale především jsou vedeni k vytváření osnovy v rámci přípravy na vlastní souvislý psaný i mluvený text). Osnova vytvářená žáky je pojímána jako osnova pracovní, tj. učitel žákům opakovaně připomíná, že osnovu je možné při psaní/nácviku/přednesu podle potřeby upravovat a doplňovat. Jen taková práce s osnovou může být pro každého žáka do budoucna přínosem a naučí ho systematické práci nad přípravou vlastního textu. Pokud problémy s tvorbou osnovy přetrvávají u většiny žáků ve třídě, opakovaně tvorbu osnovy nacvičujeme: po určení tématu shromažďujeme nejprve myšlenky všech žáků při frontální práci (možno využít návodné otázky i myšlenkovou mapu, brainstorming), ty zapisujeme heslovitě na tabuli, vybereme myšlenky, které chceme v textu rozvést, uspořádáme je do skupin. Skupiny označíme názvy bodů osnovy. Nezapomínáme na formulaci bodů buď jako věty (se slovesným tvarem určitým), nebo jako větné ekvivalenty (věty jednočlenné neslovesné). Od frontální práce přecházíme postupně ke skupinové a individuální (můžeme pracovat individualizovaně, tj. někteří schopní žáci mohou postoupit přímo k individuální práci). Součástí tvorby vlastního textu může (ale nemusí) být i stylizace názvu textu (někdy jeho funkci pokryje již samotné téma zadané učitelem). Před stylizací textu na základě již vytvořené osnovy opakujeme se žáky charakteristické rysy konkrétního slohového útvaru (či druhu textu), který má být vytvořen, pokoušíme se společně uvést i příklady (např. vět zvolacích, vhodné přímé řeči s větou uvozovací, přirovnání apod.). Mnohým žákům činí problém vytvořit k vlastnímu souvislému textu úvod, popř. závěr. Takovým žákům nabídneme slova, jež mohou v těchto částech textu užít, začátky vět apod., necháme je inspirovat se texty svých spolužáků či předchůdců, starších žáků. Na následujících řádcích nabízíme témata pro komunikační a slohovou výchovu k jednotlivým kapitolám (kontext obvykle vyplyne z obsahu příslušné kapitoly; doporučujeme alespoň v některých případech určit i adresáta projevu, aby jím nebyl neustále pouze učitel a spolužáci). Vzhledem k tomu, že žáci jsou již schopni tvořit i texty s problémovými a úvahovými rysy, zařazujeme i návrhy na tento druh textů. Žáci ovšem ještě obvykle nevědí, co je referát, úvaha, nedokáží realizovat všechny jejich rysy, označujeme je jako tzv. volné texty (popř. monolog). 1. Podzimně Monolog, vypravování: Zajímavost z prázdnin, Moje prázdninová příhoda (mluvený nebo psaný projev) Diskuse: Co očekávám od nového školního roku, Moje předsevzetí do nového školního roku 2. Nesouhlasně Vypravování: Můj poslední konflikt (mluvený nebo psaný projev) Diskuse: Návrhy, jak řešit konflikty (předem možno připravit písemně body) 3. Soutěžně Monolog: Mé záliby (možno jako předem připravený psaný projev) Diskuse: Moje úspěchy v soutěžích 4. Čtenářsky Monolog: Moje četba (možno jako předem připravený psaný projev) Diskuse: Proč je důležité číst 5. Slovensky Popis: Vysněná země (psaný projev) Rozhovor ve dvojici: Spisovný a nespisovný projev na libovolné téma (včetně určení vhodných situací) 6. Omluvně Vzkaz/SMS: Prosba kamarádovi, aby tě omluvil, protože musíš jít dnes ráno nutně k lékaři a přijdeš do školy později. (psaný projev) Vzkaz: Omluva za pozdní příchod kvůli návštěvě lékaře Rozhovor ve dvojici: Prosba necítíš se při vyučování dobře, ztratil(a) jsi klíče od bytu. Rozhovor ve dvojici: Omluva za tvého psa, který polekal poštovní doručovatelku, někdo tě přistihl při lži (možno jako předem připravený psaný projev). 16

5 7. Italsky Záznamník: Nahrávka na vlastní záznamník, Nahrávka na záznamník do veterinární ordinace, školy Volný text: Jak bych se obešel(obešla) bez telefonu/televize (psaný projev) 8. Vánočně Popis: Jak si představuji nejhezčí Vánoce (psaný projev) Přání: Novoroční přání pro mě a mé blízké (psaný nebo mluvený projev) Diskuse: Novoroční předsevzetí 9. Obezřetně Vlastní komiks: Zimní radovánky, Oblíbený příběh z četby Vypravování: Pád z kola (mluvený projev) Popis pracovního postupu: Jak správně ošetřit odřeninu (psaný projev) Popis: Moje jízdní kolo/kolečkové brusle/tenisová raketa apod. (mluvený nebo psaný projev) 10. Sportovně Popis: Vysněná zimní krajina (psaný projev) Pozdrav: Pozdrav z hor (psaný projev) 11. Necitlivě Popis a charakretistika: Jak si představuji dobrého člověka, Ráj lidí (psaný projev) Diskuse: Co je podle mého názoru šikana 12. Zajímavě Volný text: Kdybych byl(a) vodou (psaný projev) Popis pracovního postupu: Příprava oslavy narozenin (psaný projev) 13. Nově Volný text: Až budu maminkou/tatínkem (psaný projev) Diskuse: Čeho si vážím na svých rodičích, Co mi na rodičích vadí 14. Krajově Popis: Město mých snů (psaný projev) Reklama: Město, ve kterém žiji (psaný nebo mluvený projev) Monolog: Malý průvodce naším městem/naší vesnicí 15. Potichu Volný text na základě vyslechnuté hudební skladby, např. F. Mendellsohn-Bartholdy: Hebridy (psaný nebo mluvený projev) Diskuse: Jaké zvuky poslouchám nejraději?, Jaké zvuky jsou mi nepříjemné?, Jaký je asi život neslyšících? 16. Dopravně Vypravování: Zážitky z cestování dopravními prostředky (psaný nebo mluvený projev) Popis činnosti: Pravidla správného chování v dopravním prostředku (psaný projev) 17. Svátečně Popis pracovního postupu: Dárek pro maminku/tatínka/blízkého člověka (psaný nebo mluvený projev) Dopis/přání: Jak potěším rodiče/blízkou osobu (psaný projev) 18. Ekologicky Popis: Ráj zvířat (psaný projev) Volný text: Můj vztah k přírodě (psaný projev) Diskuse: Jak podle tebe bude vypadat příroda za 50 let? 19. Společně Vypravování: Příběh o cizinci/cizince (psaný projev) Rozhovor ve dvojici: Setkání s cizincem Popis osoby: Popis cizince využití fotografií z tisku (psaný nebo mluvený projev) 20. Detektivně Popis: Známá osobnost/známý idol využití fotografií z tisku (psaný nebo mluvený projev) Monolog: Moje plány na prázdniny (možno jako předem písemně připravený projev) Volný text: Jaký byl letošní školní rok (psaný projev) 17

6 OPAKOVÁNÍ A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC 1. KAPITOLA PODZIMNĚ Český jazyk 4 učebnice, str Úvodní kapitola provede žáka učivem, které více či méně ovládl v předchozích ročnících. Soustředí se především na pravopis spojený s vyjmenovanými slovy, kategorie podstatných jmen a pravopis vlastních jmen. Okruh RVP: Učivo a činnosti této kapitoly podporují především následující očekávané výstupy: Žák: čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas; porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová; rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku; určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu; píše správně i/y po obojetných souhláskách uvnitř slov. Cíl: Žák si zopakuje vědomosti a dovednosti osvojené ve 3. ročníku; především si opakuje pravopisné vědomosti spojené s vyjmenovanými slovy a typickými případy vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování a prakticky je využívá, v jasných případech určuje u (konkrétních) podstatných jmen pád, číslo a rod (životnost) a tvoří správné tvary podstatných jmen, dokáže přehledně vypravovat vlastní zážitky a popisovat věci, prostředí a osoby (zvířata) s nimi spojené. Pracuje s významem slov užívá synonyma, uvádí antonyma a významy slov vícevýznamových. Motivace: Prázdninové zážitky, prázdninové činnosti. Vyučovací předměty v novém školním roce. Motivace k opakování je pregnantně vyjádřena i dvěma motivačními řádky pod názvem prvního tematického celku. Pomůcky: Nástěnné tabule vyjmenovaných slov a kategorií podstatných jmen, pohlednice, mapy, suvenýry. Mezipředmětové a mezisložkové vztahy: Literární výchova Základní literární pojmy (báseň, sloka, verš, rým), Černík, M. Tolik podzimu, Florian, M. Podzim, Lukešová, M. Abeceda podzimu, Štuka, I. Mlha. Matematika Číslo a početní operace (získávání číselných údajů odhadováním, výpočtem vzdálenosti hledání odpovědi na otázku Kde jsi byl(a) o prázdninách nejdále?) Cizí jazyk Produktivní řečové dovednosti procvičování slovní zásoby na téma: škola, přátelé, rodina, volný čas, konverzace na téma: Jak a kdy jsem si pocvičil(a) cizí jazyk o prázdninách, sestavení jednoduchého písemného sdělení, krátkého textu na téma Prázdniny. Společnost a Příroda (Člověk a jeho svět) Místo, kde žijeme (školní výuka, činnosti ve škole), Regiony ČR, Evropa a svět (poznávání na základě zážitků z cestování), Lidé kolem nás (vyvození a dodržování pravidel pro soužití ve škole, vztahy v rodině), Orientace v čase a časový řád (kalendář, režim dne školáků, roční období), Rozmanitost přírody (voda a její formy), Rostliny, houby, živočichové (znaky a projevy). Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody. Hudební výchova Vokální činnosti (pěvecký a mluvní projev), vokální improvizace (melodizace úvodní básně), Poslechové činnosti. Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity (námět Jak se obléká podzim kolorovaná kresba tuší a špejlí, námět Podzimní listí malba suchým pastelem do vlhkého podkladu, Portrét paní Mlhy malba/kresba). Rozvíjení smyslové citlivosti námět Listy do kalendáře technika gumotisku. Praktické činnosti (Člověk a svět práce) Práce s drobným materiálem využití přírodnin. Tělesná výchova Kondiční cvičení (šplh, lezení po lanech), chůze v mlze (překonávání překážek se zavázanýma očima), Základy sportovních her (hod na cíl). Didaktické hry: 28 karet (vyjmenovaná slova, aktivizace slovní zásoby) Na dvaceti osmi kartách jsou napsané skupiny pravopisně obojetných souhlásek. Žáci si vylosují po jedné kartě a zapisují k dané skupině co nejvíce slov. Např. bidlo, bicí, obinadlo, Pro větší počet žáků ve třídě je třeba některé skupiny zopakovat. Obměna: Zapsaná slova musejí být např. pouze slova vyjmenovaná nebo slova příbuzná. Vysypaná slova (vyjmenovaná slova, příbuznost slov) Hra pro jednotlivce či skupiny. Na karty napíšeme slova do dvojic: vždy jedno slovo vyjmenované a jedno s ním příbuzné. Každá skupina/každý žák si z připravené obálky/krabičky vysype kartičky se slovy. Úkolem je co nejrychleji vytvořit dvojice. Např. lyže lyžařský. Časový rozsah hry upravíme podle počtu karet. 18

7 Doplňujeme slova (vyjmenovaná slova, příbuznost slov) Na karty napíšeme vyjmenovaná slova s vynechaným y, ý. Žák si vylosuje kartu a jeho úkolem je během stanoveného limitu, např. 40 sekund, slovo doplnit a říci nebo napsat k němu co nejvíce příbuzných slov. Obměna: Učitel napíše na karty slova na doplňování i, í. V tomto případě musí žáci s tímto slovem utvořit větný celek. Hádej vlastní jména Hra pro dvojice či skupiny. Postupně rozdáme nebo ukážeme žákům obrázky, fotografie, pohlednice všeobecně známých osobností, měst či historických památek. Žáci se snaží uhádnout a pravopisně správně napsat na tabuli nebo na list papíru jejich jména/názvy. Obměna: Obrázky a fotografie velmi známých osobností nebo míst rozstřiháme a ukazujeme postupně jejich části, až většina žáků jména/názvy odhalí. Činnosti: Text Miloš Kratochvíl: Zvoní, str. 6 Úvodní text má tradiční obsah vzpomínky na prázdniny a začátek školního roku. Motivuje žáky k vypravování o prázdninových zážitcích, ale také ke srovnání prázdninového a školního života, volnosti a povinností. Při vlastní práci s textem ověřujeme porozumění významu slov (např. chvojí) i slovních spojení a vět (např. druhý a třetí verš) výkladem významu, uvedením příkladů (např. dalších prázdninových předmětů ) apod. Řešení rébusů: před-mě-t (ale též po-t-mě), v-ě-ta. 1 Na základě zadání zdůvodňují žáci všechny pravopisné jevy. Je však možné zaměřit se jen na některé, popř. žákům slova rozdělit podle obtížnosti a jejich dovedností. Řešení: zůstalo ů uvnitř slova, věty skupina vě, pravopisně tvrdá souhláska t, vyniká předpona vy-, pravopisně měkká souhláska ň, šipky pravopisně měkká souhláska š, pravopisně tvrdá souhláska k, břeh např. (na) břehu, sýčků vyjmenované slovo po s, nepopíchá není slovo vyjmenované ani s vyjmenovaným příbuzné. 2 Řešení: nepopíchá. Řešení: zkoumá, nezkouší, Jarouši. Řešení: Vildo, Hynku, Jarouši r. muž. živ. Řešení: v hlavě, předmět, slova. Možnost: Které z vlastních jmen má i ženskou podobu? český jazyk Opakování a ještě něco navíc 3 Vyznač slabičnou a hláskovou stavbu slov. Vzor: z a s e začalo, skáče, břeh, přeplave, ztraceni, < nepopíchá, stromech, nezkouší, předměty 4 Urči kořen slova PŘEPLAVAT. Z některých jeho písmen utvoř slova příbuzná podle zadání: Vrátili jsme se odpočatí z prázdnin a těšíme se na všechno nové. Začneme tím, co jsme v červnu dobře uměli. Podzimně Opakování ze 3. ročníku: vyjmenovaná slova; podstatná jména pád, číslo, rod, vlastní jména Miloš Kratochvíl Zvoní Zase zvoní. Tak už nám to začalo. Škola zkoumá, co nám v hlavách zůstalo. Jenže léto učí jiné předměty, než je správné skládání slov do věty! O prázdninách přece nejvíc vyniká, kdo líp skáče a kdo rychle utíká, kdo umí hrát šipky a lézt po stromech, kdo přeplave rybník až na druhý břeh, kdo se v noci sov a sýčků nebojí, ta kdo se v lese nepopíchá o chvojí. Z toho se však v žádné škole nezkouší. Jsme ztraceni Vildo! Hynku! Jarouši! 1 Zdůvodni pravopis u vyznačených slov. 2 Vyhledej v básni: slovo, které má více než tři slabiky, slova s dvojhláskou, vlastní jména a urči jejich rod, v první sloce podstatná jména v množném čísle. Převeď je do čísla jednotného (pád zachovej). tmě podstatné jméno rodu: mužského životného, ženského, středního, jiné sloveso v infinitivu, přídavné jméno. 5 Vyber si otázku a odpověz na ni. Jaké prázdniny jsou podle tebe povedené? Kde jsi byl(a) o prázdninách nejdále? Na co nebo na koho teď nejvíce vzpomínáš? Přihodilo se ti něco neobvyklého? Na co ses do školy těšil(a) netěšil(a) a proč? Co se ve vaší třídě (škole) změnilo? 6 Ke každému slovu přidej až tři další slova významem souřadná. Pak uveď slovo významem nadřazené. užovka,,, : křemenáč,,, : bukvice,,, : 7 Doplň přes fólii. slova se stejným kořenem ucelená část textu slovní druh vyjadřující počet slova s opačným významem druh větného celku slovesný čas zapsaný pozpátku Vyhledej v doplněných slovech ukrytá slova. Napiš alespoň tři přídavná jména, která budou popisovat slovo v tajence. 6 OPAKOVÁNÍ A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC OPAKOVÁNÍ A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC 7 Cesky-jazyk_4_UC_blok.indd :33:55 Cesky-jazyk_4_UC_blok.indd :34:00 19

8 3 Řešení: začalo, skáče, břeh, přeplave, ztraceni, < nepopíchá, < stromech, < nezkouší, < předměty. Možnost: Uveďte další slova se stejnou stavbou. 4 Řešení: plav. Řešení: např. plavec/plavčík, plavkyně, plavání. Řešení: plavat. Řešení: plavecký, plavací. 5 Tento úkol lze provádět ve dvojici: jeden žák vybere otázku, druhý odpoví. 6 Řešení např.: zmije, hroznýš, kobra = had; kozák, hřib, klouzek = houba; ořech/ořechy, jablko/jablka, žalud/žaludy = plod/plody. Pozn.: Nezapomeneme na dodržení mluvnického čísla. V posledním případě žák může zvolit jednotné či množné číslo. Možnost: Slovo bukvice využijeme k ukázce tvarové homonymie (bez uvedení termínu) žáci uvádějí další pády s tímto tvarem, popř. i další příklady tvarové homonymie (ulice, ale i dům atd.). 7 Opakování termínů. Řešení: P Ř Í B U Z N Á O D S T A V E C Č Í S L O V K Y A N T O N Y M A S O U V Ě T Í Í C U O D U B Řešení např.: o, u, z, od, s, a, v, ve, čí, k, to, ony, odstav, tav, číslo, slov, vět, Anton, dub. Řešení: pěkné, zimní, deštivé. Možnost: Popište, jak takové konkrétní počasí vypadá. Co se při něm dá dělat? 8 Dopis. Řešení: častý výskyt vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných (je možné akceptovat i další odpovědi, pokud budou odpovídat textu); tři; souvětí; částice a běžná citoslovce (Pozn. slovo ahoj je citoslovce); ano, ne, ano, ano, ne. 9 Řešení: jednoznačná slova: Prostějov, sochař, leknín, oves. 10 Řešení např.: obyč obyčejně, neobyčejný, lýk lýkožrout, lýková, smyk smyčec, smyk, průsmyk, 8 Přečti si začátek zvláštního dopisu kamarádovi z prázdnin. Co je na něm nezvyklého? Po obojetných souhláskách b, l, m, p, s, v, z uvnitř slova píšeme obvykle i, í, např. mísa, pískat. Ale ve slovech vyjmenovaných nebo slovech s nimi příbuznými se píše y, ý, např. syčet, zasyčení. Kolik odstavců z dopisu je napsáno? Urči druh větných celků z druhého odstavce. Který slovní druh se v dopise neobjevuje? Mohou být následující slova rozdělena takto? Zdůvodni. Li-tomyšle, vs-távat, prv-ní, u-myvadlo, o-bvykle Dokonči dopis v podobném duchu. 9 Rozděl slova podle významu. S mnohoznačnými slovy utvoř slovní spojení nebo větné celky tak, aby byl význam slova pokaždé jiný. Vzor: list ze stromu, list z knihy Prostějov, jazyk, hřeben, sochař, lopatka, zámek, kohoutek, knoflík, leknín, raketa, klíč, houba, bubínek, pas, oves, paseka 10 Uveď slova obsahující následující kořeny. Některá slova použij ve větných celcích. OBYČ LÝK SMYK PYSK SYP ŽVÝK JAZYK Pokud interaktivní tabuli ve škole nemáte, můžete se podívat na www. interaktivni-vyuka.cz, jak tabule vypadá. Přehled vyjmenovaných slov B být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav L slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš M my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl P pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se S syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat V vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, slova s předponou vy-, vý- Z brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně 11 Doplň i, í, y, ý a pravopis zdůvodni. L šejníky se rozmnožují v trusy. Klemp ř pob l střechu. Nev hazuj zb lé rohl ky, můžeš z nich uml t na ml nku strouhanku. L kožrout se přemnožuje především po lesních kalam tách. L ska připlavala ke břehu. Rybáři v táhli stav dla, v pustili rybník a v lov mohl b t zahájen. Slíb l m v právění o vesm ru. Navštív li jsme zámek S chrov, kde se nám moc l bilo. Nové v dle se nezv kle rychle v viklaly. Pel něk černob l je v trvalý plevel, ale i léčivá b lina. Děda nám z p chavky připrav l v borné řízky, s rovinky jsme si usmažili na plotně sami. Žába lapá hm z jaz kem. Z děravého p tle v běhla m š. V hodný obchod přinesl z sk. 12 Uveď synonyma (slova souznačná). zvoní, uplynul, zůstalo, nadešel, smích, úkoly, úsilí, zaměstnání, mluvit, < zatím 8 OPAKOVÁNÍ A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC OPAKOVÁNÍ A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC 9 20 Cesky-jazyk_4_UC_blok.indd :34:00 Cesky-jazyk_4_UC_blok.indd :34:08

9 pysk ptakopysk, pyskatý, syp posypat, zásyp, osypky, žvýk žvýkačka, přežvýkavec, žvýkání, jazyk jazykověda, jazykový. 11 Řešení: lišejníky, výtrusy, klempíř, pobil, nevyhazuj, zbylé, rohlíky, umlít, mlýnku, lýkožrout, kalamitách, lyska, vytáhli, stavidla, vypustili, být, slíbil, mi, vyprávění, (o) vesmíru, navštívili jsme, Sychrov, líbilo se, vidle, nezvykle, vyviklaly se, pelyněk, černobýl, vytrvalý, bylina, (z) pýchavky, připravil, výborné, syrovinky, hmyz, jazykem, pytle, vyběhla, myš, výhodný, zisk. 12 Řešení např.: cinká, uběhl, zbylo, přišel, chechtot, úlohy, snaha, práce, hovořit, < dosud. Text Mlha: str. 10 Text původem beletristický, ale psaný jakoby dítětem. Od školních povinností obrací pozornost k přírodě, ročním obdobím, ale také ke vztahům v rodině a k rodinným zvyklostem (např. rodinné snídaně). Může být využit k pozornému naslouchání text přečte nejprve učitel a pak pokládá žákům otázky, např. Zaznělo v textu jméno hrdinky?, Kdo/co je označeno názvem Velikán?, K čemu přirovnává vypravěčka mlhu? 13 Řešení: chmýří, obyčejně, smyk, spolykala, žvýkat. Řešení např.: spolykala, obyčejně čtyřslabičná slova; chmýří, smyk podstatná jména apod. 14 Řešení: Babička se mě ptá: Už jsi dnes snídala? 15 Řešení: částice, podstatné jméno, příslovce, předložka, podstatné jméno, podstatné jméno, sloveso, spojka, sloveso (snídala jsem), předložka, číslovka, podstatné jméno, sloveso (snídala jsem), spojka, předložka, přídavné jméno, podstatné jméno, předložka, zájmeno, sloveso. Dbáme na určení slovního druhu pouze slovem. 16 Řešení: Očko, Velikán (popř. i název textu Mlha, jméno autorky Milena Lukešová); jména tatínka, babičky, vypravěčky, název ulice, popř. města (možná i auta). Poučka: Možnost: Vymysli svým kamarádům nová jména křestní i příjmení (podle jejich povahy a vlastností). Proč se asi místa jmenují Písek, Košťálov, Luštěnice, Ohnišťany, Vlkov? Pátráme po slovech příbuzných, kořenu slova. Možnost: Vyhledejte v atlasu nebo na mapě další názvy, u nichž můžete odhadnout, jak vznikly. 17 Pozn.: U první věty nemusí jít o osobní zkušenost, stačí zprostředkovaná (učebnice, beletrie, film apod.). Mlha Léto nám malovalo všechno hodně barevně. Teď se přetahují s podzimem, kdo z nich dovede malovat líp. Léto, ještě celé uhřáté, se s chladným podzimem srazí a máme ji. Rybník Očko blízko nás navařil mlhy, že neví, co s ní. Spolykala naši ulici, zmizel buk Velikán i s plotem, nemáme nikde nic, jen mlhu a zas mlhu. Táta je nerad, kvůli autu. Že by mohl dostat smyk a v mlze nabourat. Já zato obyčejně otevřu okno u mě v pokoji a nadechuju doušky mlhy, bílou cukrovou vatu, takové chmýří. Nemusí se ani žvýkat. Babičce dole v kuchyni povím, že už jsem snídala. A až se zeptá, co, řeknu: Přece obláčky. (podle Mileny Lukešové) 13 Vyhledej v textu vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná. Seřaď je podle abecedy. Hledej shodné a rozdílné znaky těchto slov. Např. slovní druh, počet slabik apod. Které z uvedených slov používáš nejčastěji a které nejméně často? 14 Doplň do větného celku uvozovky a interpunkční znaménka. Babička se mě ptá: Už jsi dnes snídala Vypravujte, jakou máte s mlhou zkušenost. Dokážete vybrat hudbu (píseň), která by se hodila k textu? Zopakujte si psaní uvozovek. Např. Máte pohlednice? 15 Urči slovní druhy. Ať bratr dole v kuchyni babičce poví, že jsem před několika minutami snídala a za malou chvíli za ní přijdu. 16 Vyhledej v textu Mlha podstatná jména vlastní. Co z textu by bylo možné ještě označit vlastními jmény? Vymysli taková jména. Určitou osobu, zvíře nebo věc označují podstatná jména vlastní. Píší se s velkým písmenem na začátku, např. Svatava, Flíček, Sněžka. V názvech států a pohoří se obvykle píší velká písmena kromě slov republika, království, hory, pokud toto slovo nestojí na prvním místě, např. Slovenská republika, Orlické hory. Jednotlivá slova názvů měst a vesnic se kromě předložek obvykle píší s velkým písmenem, např. Hradec Králové, Pec pod Sněžkou. V názvech ulic a náměstí bývá velké písmeno obvykle jen v prvním slově za slovem ulice, náměstí, např. ulice Jičínská, náměstí Svobody. 17 Doplň větné celky a text napiš. Nejbližší hory od nás jsou. Náš obecní (městský) úřad najdete na adrese. Název mé nejoblíbenější knihy je. Moje oblíbená osobnost je. 18 Doplň správná písmena. Text potom napiš. eská epublika sousedí s akouskem, olskem, lovenskou republikou a ěmeckem. Předěl mezi echami a oravou tvoří eskomoravská rchovina. Zámek luboká ad ltavou je obklopen rozsáhlou oborou. V rně i v ardubicích se pořádají motocyklové závody. Motocykl je slovo přejaté. Na soutoku řek abe a íliny leží průmyslové město stí ad abem. V áchymově se ve středověku razily stříbrné tolary. Pískovcové skály v eském áji si oblíbili zejména horolezci. Nejhlubší propast v oravském krasu je acocha. Co víte o ožnově od adhoštěm? 19 Vyhledej ve větách ukrytá vlastní jména, která najdeš na mapách. Zdůvodni jejich pravopis. Hudební klip nové skupiny mě zaujal. Strojírenské závody jen na čas omezily výrobu. Jirko, hoří plasty? Dokázal bys to saranče chytit do ruky? V ranní mlze mě ohrozilo rychlé auto. Edvarda Beneše Co si myslíte o tom, když někteří lidé odpad spalují? 10 OPAKOVÁNÍ A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC OPAKOVÁNÍ A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC 11 Cesky-jazyk_4_UC_blok.indd :34:08 Cesky-jazyk_4_UC_blok.indd :34:09 21

10 18 Řešení: malá počáteční písmena ve slovech republika, vrchovina, nad (dvakrát), ráji, pod; v ostatních doplňovaných slovech velká. Rožnov pod Radhoštěm skanzen. Možnost: Která místa z textu znáte osobně? Vypravujte, popisujte. 19 Řešení: Lipno, Dyje, Říp, Čechy, Země. Možnost: Dokážete o uvedených místech najít informace (v domácí a školní knihovně, na internetu)? Zajímavosti si zapište a sdělte ostatním. 20 Řešení: Půjdu s babičkou Lídou na hřbitov zapálit svíčky. Jaký je tvůj oblíbený časopis? Jmenuj a popiš nějakého býložravce. Zdvihl se východní vítr a zvířil prach na ulici do výše. Neplýtvej silami. Na snímku je památník bitvy na Bílé hoře. Vybírej jen lichá čísla. Zemětřesení způsobilo nedozírné škody. Vyndej si před mluvením žvýkačku z pusy! Synovec Vilém mi neměl v úmyslu ublížit. Kost v přední části krku se nazývá jazylka. Řešení: začátky větných celků, vlastní názvy. Řešení: Jaký je tvůj oblíbený časopis? (zájmeno, sloveso, zájmeno, přídavné jméno, podstatné jméno). Jmenuj a popiš nějakého býložravce. (sloveso, spojka, sloveso, < zájmeno, podstatné jméno.). Neplýtvej silami. (sloveso, podstatné jméno). Vybírej jen lichá čísla. (sloveso, příslovce, přídavné jméno, podstatné jméno). Vyndej si před mluvením žvýkačku z pusy! (sloveso, < zájmeno, předložka, podstatné jméno, podstatné jméno, předložka, podstatné jméno). Řešení: Půjdu Jmenuj Zdvihl se Neplýtvej Vybírej Vyndej si 21 Řešení např.: horké léto, jemné chmýří, hustá mlha, liduprázdná ulice. Řešení: životná (táta) a neživotná (pokoj). 22 Řešení: r. stř. slova, sele, rozdělení, moře, čtení, r. žen. dobrosrdečnost, hádka, dvojice, zdi, Bratislava, pýcha, r. muž. živ. sourozenec, Michal, lemur, r. muž. neživ. tanec, sud, Tanvald. Řešení: město Bratislava, Tanvald, živočich sele, lemur, vlastnost dobrosrdečnost, pýcha. Řešení např.: sud sudy, Tanvald do Tanvaldu. Fotografie: Bratislavský hrad. 20 Doplň i, í, y, ý. Půjdu s bab čkou L dou na hřb tov zapálit sv čky. Jaký je tvůj obl bený časop s? Jmenuj a pop š nějakého b ložravce. Zdv hl se v chodní v tr a zv řil prach na ul ci do v še. Nepl tvej s lami. Na snímku je památník b tvy na B lé hoře. V bírej jen l chá čísla. Zemětřesení způsob lo nedoz rné škody. V ndej si před mluvením žv kačku z pusy! S novec V lém m neměl v úm slu ubl žit. Kost v přední části krku se naz vá jaz lka. Zdůvodni psaní velkých písmen. Vyhledej věty tázací a rozkazovací a urči v nich slovní druhy. Napiš větné celky začínající slovesným tvarem. 21 V textu Mlha vyhledej po dvou podstatných jménech rodu středního a ženského. Ke každému z nich přidej vhodné přídavné jméno, např. krátké léto. Jak rozdělujeme podstatná jména rodu mužského? Vyhledej v textu po jednom příkladu od každé skupiny. 22 Následující podstatná jména rozd l do ty skupin podle rodu. Vymysli, jak jinak bys mohl(a) slova rozd lit. slova, sourozenec, dobrosrdečnost, tanec, Michal, sele, hádka, rozdělení, dvojice, zdi, sud, moře, Bratislava, lemur, Tanvald, čtení, pýcha Porovnejte si různé možnosti ve třídě. Komu se podařilo vymyslet nejoriginálnější rozdělení? Ke kterým ze slov dokážeš uvést slovo významem nadřazené, slova významem podřazená, slova významem souřadná? Vyhledej slova s písmenem d na konci a zdůvodni pravopis. 23 Ptej se pádovými otázkami na různá slova ve větě. Polož co nejvíce otázek. Léto se přetahuje s podzimem o vládu. Povíš mi o svých prázdninových zážitcích? Péťo, nezapomeň zamknout! Řidiči nemají rádi mlhu kvůli špatné viditelnosti. Urči druhy vět. Vyhledej ve větách podstatná jména a urči jejich pád. Jak poznáš u tvaru slova Péťa, zda se jedná o dívku, nebo chlapce, u tvaru slova řidiči, zda se jedná o tvar jednotného, či množného čísla? Podstatná jména se skloňují. Rozlišujeme u nich: pád 1. Kdo? Co? Martin šiška 2. Koho? Čeho? Martina šišky 3. Komu? Čemu? Martinovi šišce 4. Koho? Co? Martina šišku 5. Oslovujeme, voláme: Martine šiško 6. (O) kom? (O) čem? (o) Martinovi (o) šišce 7. Kým? Čím? Martinem šiškou číslo jednotné (pravítko), množné (pravítka) rod střední (jaro), ženský (kapitola), mužský životný (zajíc), mužský neživotný (hřeben) 24 Víš, jak se máš chovat ve škole? Oprav. Nezvedej nůžky proti obyčeji. Zapírej opatrně dveře se skleněnou výplní. Nenos do školy nebezpečné přemety. Neběhej po křídě. Nekoupej se na židli. Nenos růžky špičkou proti sobě. Nevykláněj se z loken. Dej pozor na mokrou dlahu. Každý úkaz nahlas učiteli. Urči slovní druhy opravených slov. Mezi opravenými slovy vyhledej po jednom podstatném jménu rodu středního, ženského a mužského neživotného. Urči druhy vět. Pokus se slovesa ve větách nahradit synonymy. 25 Oprav chybné tvary podstatných jmen. Urči jejich pád, číslo a rod (životnost). Tatínek připravuje těstovinu k večeře. Učíme se o nerosty. Lékaři říká: Odlož si. Babička chová králíci. Maminka mě volá k večeři: Hanka! V létě jsem měl u mořím úžeh. Umíš pracovat s internetu? 26 Diktát. Léto uplynulo a nastal podzim. Brzy přijdou plískanice. O víkendu bylo sychravo. Byl jsem na Lysé hoře. Foukal silný vítr. Rozvířil listí. Vichřice vyvrátila vysoké smrky. Viděl jsem na pile vytěžené dřevo. 12 OPAKOVÁNÍ A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC OPAKOVÁNÍ A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC Cesky-jazyk_4_UC_blok.indd :34:09 Cesky-jazyk_4_UC_blok.indd :34:10

11 23 Procvičování dovednosti ptát se (i jako trénink vyhledávání skladebních dvojic), ale též opakování pádových otázek. Řešení: oznamovací, tázací, rozkazovací, oznamovací; léto 1. p., s podzimem 7. p., o vládu 4. p., řidiči 1. p., mlhu 4. p., viditelnosti 3. p., zážitcích 6. p., Péťo 5. p. Řešení: význam tvarů Péťa a řidiči poznáme až ve spojení s jinými členy ve větě, např. veselá, zdvihl, nemají, známému. 24 Řešení: obličeji, zavírej, předměty, třídě, nehoupej, nůžky, (z) oken, podlahu, úraz. 1.1 Báseň (pravopis i, í, y, ý po pravopisně měkkých, tvrdých i obojetných souhláskách). Báseň mohou žáci zmelodizovat, případně vytvořit další sloku. 1.2 Hledej vlastní jména (vlastní jména, vyjmenovaná slova) Řešení: b Přibyslav, bystrý Bystřice, Bystrouška, kobyla Kobylisy; l lysý Lysá nad Labem, Lysá hora; m Litomyšl, mýtit Vysoké mýto, myslit Křesomysl, Přemysl, Nezamysl; p pýcha Pyšely; s sychravý Sychrov; v vysoký Vyšehrad, Vysočany, Vysoké Tatry, výr Výrovka, vyžle Vyžlovka; z Ruzyně. 1.3 Ukrytá slova (vyjmenovaná slova) Řešení: syn, byt, kopyto, jazyk. Řešení: kromě slovesa nehoupej jsou všechna ostatní podstatná jména. Pracovní listy: Pracovní list č. 1, str. XY Řešení: r. stř. okno; r. žen. třída, podlaha; r. muž. neživ. obličej, předmět, úraz. Řešení: věty rozkazovací. Řešení např.: nezvedej neotáčej, nenos nepřinášej, neběhej nepobíhej, dej dávej, nahlas řekni, oznam. 25 Řešení: těstoviny 4. p., č. mn., r. žen., večeři 3. p., č. j., r. žen., nerostech 6. p., č. mn., r. muž. neživ., lékař 1. p., č. j., r. muž. živ., králíky 4. p., č. mn., r. muž. živ., Hanko 5. p., č. j., r. žen., u moře 2. p., č. j., r. stř., s internetem 7. p., č. j., r. muž. neživ. 26 Pozn.: V tomto případě není chybou napsat Lysá i lysá. Práce s Pracovním sešitem: Pracovní sešit 1, str. 4 7 (řešení na str ) 8 Před řešením cvičení aktivizovat význam sousloví polní pych. 9 Možnost: Zakroužkuj v mřížce: podstatná jména rodu mužského životného modře, rodu mužského neživotného zeleně, rodu ženského žlutě a rodu středního hnědě: muž. neživ. orloj, r. žen. vydra, větev, myšky, bitva, tužky, r. stř. dobro, koště. Kopírovatelné přílohy: Kopírovatelné přílohy , str. XY Inspirace k dalším činnostem: 1 Žáci vyhledávají v různorodých textech (např. v učebnicích jiných předmětů, umělecké literatuře, denním tisku) slova podle zadání (např. vyjmenovaná slova, slova příbuzná s vyjmenovanými, podstatná jména rodu mužského životného, spojky). 2 Žáci píší příběh, pohádku s vyjmenovanými slovy. 3 Z básně v kopírovatelné příloze 1.1 si žáci ilustrují vybranou, popř. vylosovanou sloku. Úkol lze splnit také ve skupině. 4 Hra Země, město Učitel rozdělí žáky do dvojic. Jeden si začne v duchu přeříkávat abecedu, pokud dojde na konec, začne od začátku. Po nějaké době mu druhý hráč řekne: STOP. První hráč mu sdělí písmeno, u kterého se zastavil. V tento okamžik začnou hráči co nejrychleji vyplňovat první řádek připravené tabulky. Ten, kdo má první řádek vyplněný řekne opět: STOP : Druhý hráč přestane psát. Nyní si vzájemně sdělují, které názvy vlastních jmen doplnili a podle tabulky se obodují. V dalších kolech se vystřídají. Vítězem se stává ten, kdo získá větší počet bodů. Pozn.: Slavnou osobností může být např. politik, herec, skladatel, spisovatel, sportovec. Země Město Křestní jméno Vodstvo nebo horstvo Bodování: název chybí 0 bodů název je nedopsaný 5 bodů název mají stejný 10 bodů název mají rozdílný 15 bodů Příjmení osobnosti Body 23

12 2. KAPITOLA NESOUHLASNĚ Český jazyk 4 učebnice, str Opakování učiva ze 3. ročníku (především spodoba a ztráta znělosti) je doprovázeno novým komunikačním tématem Konflikt a jeho řešení. Zprostředkování tématu vychází ze situací z dětského světa, věku žáků odpovídá i teoretické zpracování v poučkách. Text druhé části kapitoly dovoluje uvést konflikt do širších (historických) souvislostí. Okruh RVP: Učivo a činnosti této kapitoly podporují především následující očekávané výstupy: Žák: posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení; vede správně dialog; píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách. Cíl: Žák si zopakuje vědomosti a dovednosti osvojené ve 3. ročníku; především prakticky využívá pravopisné vědomosti spojené s učivem o párových souhláskách. V běžných komunikačních situacích dokáže rozpoznat konflikt, zná základní postupy pro jeho řešení a snaží se je užívat. Motivace: Literatura, film, osobní i zprostředkovaná zkušenost s konfliktem. Vztahy v rodině, zejména mezi sourozenci, vývoj dítěte. Pomůcky: Přehled párových souhlásek (nástěnná tabule, připravený přehled), Pravidla českého pravopisu, publikace o sv. Václavovi a Přemyslovcích např. E. Samotanová: Doba knížete Václava. Praha: Kartografia, 2003, E. Šarochová: České země v evropských dějinách. Praha, Litomyšl: Paseka, Mezipředmětové a mezisložkové vztahy: Literární výchova Základní literární pojmy literární druhy a žánry (pověst, mýty), např. D. Třeštík: Mýty kmene Čechů, A. Sedláček: Pověsti Čech, Moravy a Slezska, A.Wenig: České pověsti. Matematika Číslo a početní operace (seznámení se záznamem římských číslic), Závislosti, vztahy a práce s daty (práce s časovými údaji letopočty). Příroda a Společnost (Člověk a jeho svět) Lidé kolem nás (základní globální problémy společnosti násilí a nesnášenlivost), Výchova ke zdraví (vztahy mezi lidmi), Osobností a sociální rozvoj (efektivní a asertivní komunikace), Bezpečné chování (řešení konfliktních a krizových situací), Lidé a čas (orientace v čase letopočet), Současnost a minulost v našem životě (státní svátek, pověst minulost našich předků Přemyslovců, domov, vlast), Lidské tělo (vývoj jedince). Cizí jazyk Interaktivní řečové dovednosti (forma jednoduchého sdělení základní komunikace, omluva, reakce na omluvu, souhlas/nesouhlas). Hudební výchova Vokální činnosti (intonace a vokální improvizace hudební hra vzájemná souhra ozvěna, otázka odpověď). Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity (vyjádření emocí vztek, radost, lítost, konflikt). Praktické činnosti (Člověk a svět práce) Práce s drobným materiálem (Návrh na minci (denár) ražba do víčka ze sklenice). Tělesná výchova Činnosti podporující pohybové učení (komunikace mezi hráči, jednání fair play, olympijské ideály a symboly), Pohyb těla a jeho umístění v prostoru Rytířský souboj cviky s dřevěnými tyčemi. Didaktické hry: Pohyblivé písmeno (slovní zásoba, v případě párových souhlásek často i pravopis) Určíme nebo vylosujeme písmeno. To zapíšeme na tabuli (doporučujeme vybírat párové souhlásky). Úkolem žáků je v daném časovém limitu vymyslet co nejvíce slov, která začínají tímto písmenem/touto hláskou, končí tímto písmenem/touto hláskou, ve kterých se písmeno/hláska objeví uprostřed. Podle J. Víšky, L. Novákové (str. 26), upraveno Jazyková házená Řekneme např. měkká souhláska, párová souhláska, vyjmenované slovo po, podstatné jméno, sloveso a hodíme míč žákovi. Ten musí co nejrychleji uvést příklad, který do dané skupiny patří. Pokud odpoví správně, hází míč spolužákovi. Pokud odpoví nesprávně, vypadává ze hry. Pro žáky, kteří vypadnou ze hry, můžeme připravit např. doplňovací cvičení. Činnosti: Text Vypůjčený mobil: str. 14 Vypravování na základě rozhovoru sourozenců a rodiče. Slouží nejen pro motivaci k vypravování o vlastních zkušenostech s konfliktem, ale i jako prezentace řešení dětského konfliktu za pomoci dospělého. Může se stát východiskem pro ovládnutí samostatného řešení konfliktu. Text je vhodné využít i pro zopakování vědomostí o kompozici (možno sestavit osnovu). Další možnosti: Máš svůj vlastní telefon? Kdy, od koho a při jaké příležitosti jsi ho dostal(a)? Zeptej se rodičů (nebo jiného dospělého), jak by situaci popsanou v textu řešili oni. Porovnejte způsoby řešení ve třídě. 24

13 1 Řešení: Honzík se Klárky na vypůjčení nezeptal, odčerpal jí kredit Vzal si sestřin mobil bez dovolení. Měl ji požádat o půjčení. Klárka by se měla také omluvit, nemusela být tak agresivní. Doporučujeme vést diskusi o tom, že by si sourozenci měli nejen pomáhat, ale vzájemně respektovat jeden druhého bez ohledu na věk. 2 Možno nejprve prodiskutovat ve dvojicích či skupinách. 3 Řešení např.: vzlykajícího příbuzné k vyjmenovanému, ubližovala není vyjmenované ani příbuzné; vzlykajícího vzlykání, vzlykot, zbytečný zbytečnost, zbytek, vypůjčit výpůjčka, vypůjčeno. (Pozn.: Soustředíme se především na i/y po obojetných souhláskách.) 4 Řešení: navštívili, Jiřinu, narození, již, čtyři, Matyášek, narodil se, měřil, vážil, přibral, přivítal, který, vzápětí, vystřídal, nakojila, uložila, podívat, Průhonického, broukání, vrnění, bublání, všichni, cítili se. Řešení: Libora, Průhonického vlastní jména, měsíce není vyjmenované slovo ani příbuzné, povyrostl, vystřídal předpona vy-, ozývalo se vyjmenované slovo. Řešení: usmíření (do jisté míry antonymum k ostatním/některým ze slov). Možnost: Urči slovní druh. Rozděl slova podle rodu. 5 Doporučení: Učitel si připraví lístky s názvy konfliktů a hádek, např. o místo v řadě v jídelně, o místo u stolu, kvůli shozenému penálu, s kým budu sedět v lavici. Žáci se rozdělí do dvojic, lístek si vylosují a zahrají scénku. Scénka má kromě samotného konfliktu obsahovat i jeho řešení. 6 Řešení: chrnět slovo hanlivé, cena podstatné jméno, hladila antonymum, pomáhal tvar určitý (nikoliv infinitiv), milá přídavné jméno. V případě užití slov ve větách jde především o postihnutí významu jednotlivých slov (užití slova ve větě je jeden ze způsobů vysvětlení významu). 7 Řešení: netopýří pískot, napínavá povídka, vyloučit ze hry, obílená zídka, slizký slimák, zesílený provaz, průsvitné pravítko, těžce polykal pilulky, zinkový plech, rozbitý zip, tmavé višně, vyšívaný svetr, řídká pytlovina, důmyslný vynález, život v přepychu, ubohý sirotek, vysoká osika, potlačené zívání, zimní výprodej, smířit se s osudem Nesouhlasně Opakování ze 3. ročníku: spodoba a ztráta znělosti; vyjmenovaná slova; konflikt a jeho řešení Vypůjčený mobil Strýc Libor a teta Jiřina si přišli vypůjčit postýlku pro miminko, které se jim brzy narodí. Povídají si v pokoji s rodiči. Najednou se z dětského pokoje ozývá: Okamžitě mi vrať můj telefon! Za chvíli, odsekne starší sestře Honzík. Nebudu čekat ani minutu! Jestli mi ho nevrátíš, řeknu to na tebe. Honzík ale telefon nevrací. Klárka do něj prudce strčí. V tu chvíli přichází tatínek. Co se stalo? ptá se vzlykajícího Honzíka. Honza mi už zase bez dovolení vzal mobil, stěžuje si rychle Klárka. Tatínek připomněl Honzíkovi, že když si chce něco půjčit, musí se nejdříve zeptat. Klárku přesvědčil, že je zbytečné na brášku křičet a ubližovat mu. Neshody se přece dají řešit rozumně. 1 Přemýšlej nad textem a: vysvětli, proč asi Klárce vadilo, že si bratr půjčoval její telefon. řekni, co udělal Honzík špatného. Jak se měl k sestře zachovat? navrhni, co by podle tebe teď měla udělat Klárka. 2 Jak bys tuto situaci řešil(a) ty, kdybys byl(a) na místě Honzíka nebo Klárky? Zjistěte od někoho dospělého, např. od rodičů, co je pro něj při výchově dětí nejdůležitější. 3 Zdůvodni psaní i, í, y, ý, slova užij ve větách. K některým z nich uveď slova příbuzná. vzlykajícího, ubližovala, mi, zbytečné, vypůjčit si, brzy, minutu, mobil 4 Zopakuj si pravidlo psaní i, í, y, ý v měkkých a tvrdých skupinách. Doplň. V sobotu odpoledne jsme navšt vili J ř nu, Libora a malého Matyáše. Od jeho narozen uplynuly j ž čt ři měsíce. Když se Mat ášek narod l, měř l 52 centimetrů a váž l 3 kg. Od té doby už Centimetr, kilogram jsou slova přejatá. povyrostl a př bral. Př vítal nás úsměvem, kter vzápět vystř dal pláč. Teta ho nakoj la a ulož la do kočárku. Šli jsme se pod vat do Průhon ckého parku. Z kočárku se ozývalo broukán, vrněn a bublán. Vš chn jsme se c tili spokojeně. Zdůvodni pravopis tučně vytištěných slov. Které slovo k ostatním nepatří? Vysvětli. hádka, konflikt, spor, střet, usmíření, válka, rozpor, neshody, nesváry Konflikt znamená, že se lidé mezi sebou nemohou dohodnout. Jeden chce druhému v něčem zabránit, nějak na něj zapůsobit, nebo mu ublížit. 5 Uveď příklady, kdy dochází ke konfliktu mezi sourozenci, kamarády nebo dospělými a dětmi. Uvědom si, že konflikt za tebe může řešit někdo jiný jen někdy. Navrhni řešení některých konfliktů, které jsi předtím vymyslel(a). 6 Vyber v každém řádku slovo, které do něj nepatří, a zdůvodni proč. bráška, miminko, postýlka, papat, zoubek, chrnět, kočárek, dudlík, lahvička pochválil, odměnila, cena, obdaruji, povzbudili, pohladila, zalichotil, oceníš mlátila, bušila, bouchala, tepala, bila, hladila, udeřila, kopala, štípala, kousala křičet, plakat, pomáhal, domlouvat, chápat, ptát se Synonymem ke slovu pomoc, ochota, snášenlivost, svědomitost, pečlivost, milá snášenlivost je slovo tolerance. Některá slova z posledního řádku použij ve větách. 14 OPAKOVÁNÍ A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC OPAKOVÁNÍ A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC 15 Cesky-jazyk_4_UC_blok.indd :34:10 Cesky-jazyk_4_UC_blok.indd :34:11 25

14 8 Problémový úkol. Žáci mají odhalit, že jde o párové souhlásky. 9 Řešení např.: živočicha, návody, plazi, autojeřáby, houfy, kuřata, mříže, koše, přijde, nejdříve, sloupy, latě, autobusy, lodi, kruhy, buldoka, hrady, medem, diktáty, plynovody, zajíždět, vrata. 10 Řešení: buchty, mladší, odvézt, hloubka, fotografka, krátké běžky, ponožky, pěšky, obrovský, lepší, ryska na pravítku, vrásčitá, objížďka, lehká, zátky, dětské koutky, vrátka, drát. Řešení: povidlové, buchty, mladší, významná, běžky, ponožky, jít, pěšky, obrovský, lepší, ryska, pravítku, vrásčitá, vyznačená, objížďka, krabice, zátky, koutky, tenký. 11 Řešení (vybrané věty podtrženy): Snaž se naslouchat druhým. Buď ohleduplný. Poraz ho. Nikdy nepros. Omluv se za chybu. Neubližuj nikomu! Nebraň slabšího! Poraď jim. Nezdrav nikoho. Pomoz v nouzi. Nelži! Pohlaď ho po rameni. Řeš vše s úsměvem a s rozvahou. Odpusť jim. Všechny zahrnuj urážkami. MV Člověk a svět práce, Umění a kultura (Pč/Vv): Vytvořte si ve třídě klíče ke dveřím přátelství. 12 Řešení: Nehádejte se! Ukliďte si pokoj! Vzbuďte se ráno včas! Pomozte dědečkovi a babičce na zahradě! Ztlumte si přehrávač! Vypněte počítač! 13 Řešení: Když Slávka a Kryštof vynesli odpadky, sedli si na pohovku a na nízký stolek s látkovým ubrusem si rozložili hru Člověče, nezlob se. Každý z nich hrál půl druhé hodiny. Jak dlouho hra trvala? Znáš odpověď? Je to obtížná otázka? Řešení: Slávka r. žen., Kryštof r. muž. živ., odpadky r. muž. neživ., pohovku r. žen., stolek r. muž. neživ., ubrusem r. muž. neživ., hru r. žen., Člověče r. muž. živ., hodiny r. žen., odpověď r. žen., otázka r. žen.; chybí podstatné jméno středního rodu. 14 Řešení: někdo, motocykl, kde, gong, pudink/puding, katalog, někdy, chirurg, Štramberk, dvě možná řešení blok, ale i nové blog (budou-li žáci znát). 15 Řešení např.: pochválit za práci, odměnit za ochotu, zkontrolovat zadání, odnést věci, potrestat za prohřešek, odpustit lež, poradit s úkolem, zakázat kouření. 7 Zdůvodni pravopis a doplň do slov i, í, y, ý. Užij slovní spojení ve větných celcích. netop ří p skot, nap navá pov dka, v loučit ze hry, ob lená z dka, sl zký sl mák, zes lený provaz, průsv tné prav tko, těžce pol kal p lulky, z nkový plech, rozb tý z p, tmavé v šně, v šívaný svetr, řídká p tlov na, dům slný v nález, život v přep chu, ubohý s rotek, v soká os ka, potlačené z vání, z mní v prodej, sm řit se s osudem 8 Doplň chybějící písmena. Ke každé dvojici uveď příklad slov, do nichž písmena patří. d p Párové souhlásky ď b d ď v z ž h k p t ť f s š ch g 9 Zdůvodni psaní zvýrazněných písmen. zajímavý živočich, jednoduchý návod, ohrožený plaz, autojeřáb, houf kuřat, kovaná mříž, odpadkový koš, přijď co nejdřív, vysoký sloup, ohnutá lať, patrový autobus, výletní loď, záchranný kruh, vycvičený buldok, nedobytný hrad, výtečný med, obtížný diktát, drahý plynovod, zajeďte do vrat 10 Doplň do slov chybějící souhlásky. povidlové bu ty, mla ší sestra, odvé t autem, nebezpečná hlou ka, významná fotogra ka, krá ké bě ky, nové pono ky, jít pě ky, obro ský most, le ší cesta, ry ka na praví ku, vrá čitá kůže, vyznačená objíž ka, le ká krabice, korkové zá ky, dě ské kou ky, zavřená vrá ka, tenký drá Vypiš slova s i, í, y, ý. Podtrhni ta, u nichž potřebuješ ke zdůvodnění pravopisu znát vyjmenovaná slova. v ch s k g ž 11 Doplň. Vyber věty, které jsou správným klíčem ke dveřím přátelství. Sna se naslouchat druhým. Bu ohleduplný. Pora ho. Ni dy nepro. Omlu se za chybu. Neubli uj nikomu! Nebraň sla šího! Pora jim. Nezdra nikoho. Pomo v nouzi. Nel i! Pohla ho po rameni. Ře vše s úsměvem a s rozvahou. Odpus jim. Všechny zahrnuj urá kami. 12 Tvoř rozkazovací věty. Napiš, jak rodiče vyzvou děti: aby se nehádaly, aby pomohly dědečkovi a babičce na zahradě, aby si uklidily pokoj, aby si ztlumily přehrávač, aby se ráno včas vzbudily, aby vypnuly počítač. 13 Doplň chybějící písmena. Kdy Slá ka a Kryšto vynesli odpa ky, sedli si na poho ku a na ní ký stolek s lá kovým ubrusem si rozložili hru Člověče, nezlo se. Každý z ni hrál půl druhé hodiny. Jak dlouho hra trvala? Zná odpově? Je to obtížná otá ka? Vyber podstatná jména a urči jejich rod. 14 Doplň a zdůvodni. ně do, motocy l, de, gon, pudin, katalo, ně dy, chirur, < Štramber, blo 15 Doplň vhodná slova a tvoř větné celky. Slovesa užívej v určitých tvarech. Pochválit za, potrestat za, odměnit za, odpustit, zkontrolovat, poradit s, odnést, zakázat. Všimněte si pravopisu slov přejatých z cizích jazyků. Můžete je zkusit vyhledat v příručkách. 16 OPAKOVÁNÍ A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC OPAKOVÁNÍ A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC Cesky-jazyk_4_UC_blok.indd :34:11 Cesky-jazyk_4_UC_blok.indd :34:12

15 Text Středověký spor: str. 18 Beletristický text využívající vyprávěcí slohový postup s přehlednou kompozicí a využitím přímé řeči to vše uplatníme na začátku školního roku při opakování učiva. Obsahově text představuje krajní a nevhodné řešení konfliktu mezi sourozenci. RM Řešení: Přemyslovci. RČ Řešení: znak. Komentář k iluminaci: Iluminace z wolfenbüttelského rukopisu Gumpoldovy legendy (před rokem 1006). Kníže Václav připíjí archandělu Michaelovi. Mladičký Boleslav sedí na klíně jednoho ze spiklenců. 16 Řešení: že neměl rád hádky, nechtěl válčit; že se nesmíří s tím, že je někdo lepší, úspěšnější, má lepší výsledky, daří se mu lépe. Prostor pro diskusi ve třídě. 17 Řešení: mi, rozplývá, na jazyku, odpíchni, bidlem, Milada, hlasivky, sípe, vyplašeně, syčela, v ledvinách, vytvořit se, kamínky, vítěz, získá, výběžku, vyrostly, visel, vytrvalý, pyl, líně, vinula, rovinatým, David, vyhrál. 18 Řešení např.: detektivek, mladý, Boleslava, pocity, hrady, blizoučko, Václave, hádek. 19 Řešení: vidlice, vypustit, vichřice, víkend, víckrát, výstup, viklat, vykácet, viditelný, výměna, vinout, vyslanec, vybírat, vyhlídka, vykat, výcvik, vinobraní, výprava, vilka, viník, výlov, vikýř, vybíjená, vyústit, víla/vila. 20 Řešení: východ, vidlička, víčko, výfuk. Problémový úkol: žáci mohou psát názvy jevů a věcí, ale také vlastní vymyšlený název pro každý obrázek. Objeví pravopisnou souvislost? 21 Řešení: synovec syn, mýtné mýtit, obvykle zvykat, pytlovina pytel, smysl myslit, blýskavice blýskat se, Přemysl myslit, dobývat se (být), dobytek, lysina lysý, smyčka smýkat, sýpka sypat, návyk zvykat, přepych pýcha, bytost být, zlozvyk zvykat, vyzývat nazývat (se). 22 Řešení: bystřiny, ozývala se, průsmyky, pobýval/ přebýval, lýkové/lýčené, třpytivé, obyčejný, bydlel, byla, vyder, sýra, výšky. 23 Řešení: Ludmila, usídlili se, vychovali, syna, brzy, Vratislava, Drahomíru, bydleli, narodilo se, synové, Václav, Boleslav, Spytihněv, čtyři dívenky, byla, Přibyslava, babička, Středověký spor Mezi knížetem Václavem a jeho bratrem Boleslavem docházelo k neshodám. Starší Václav byl vzdělaný, spravedlivý a laskavý. Mladší Boleslav na něho často žárlil, měl pocit, že se nad něj Václav povyšuje. Václav však vždycky usiloval o smír. Jednou pozval Boleslav Václava na svůj hrad. Večer hodovali a rozmlouvali. Ráno se vydal Václav na mši. Iluminace z Gumpoldovy kroniky Václav a Boleslav (chlapec vpravo) V blízkosti kostela poděkoval Boleslavovi, jak mu večer dobře posloužil. Boleslav však vytasil Ze kterého knížecího rodu meč a se slovy: Nyní ti ukážu, kdo je tady pánem! bratra sekl. pocházeli bratři Václav Václav se snažil zachránit. Boleslavovi zbrojnoši a Boleslav? ho však dostihli a zavraždili. Boleslav konečně získal moc, Zapamatujte si pravopis o niž tolik usiloval. slova symbol. Co toto Protože byl kníže Václav mezi lidmi velmi oblíben, byl po své slovo znamená? smrti prohlášen za svatého. Stal se symbolem českého státu. Po mnoha staletích si jeho jméno každý rok připomínáme i my. 28. září je státní svátek Den české státnosti. 16 Vysvětli, co znamená: že Václav usiloval o smír, že někdo na někoho nebo na něco žárlí. el tel Jak by ses choval(a) ke svému staršímu sourozenci, který by měl stejné vlastnosti jako Václav? 17 Doplň i, í, y, ý. Čokoláda se m rozpl vá na jaz ku. Odp chni loďku b dlem! M lada má nemocné hlas vky, proto s pe. Husa v plašeně s čela. V ledv nách se mohou v tvořit kam nky. V těz z ská odměnu. Na skalnatém v běžku v rostly břízy. Na věšáku v sel deštník. V trvalý déšť spláchl p l. Řeka se l ně v nula rov natým krajem. Dav d v hrál v soutěži. 18 Zdůvodni pravopis tučně vytištěných písmen. středověká detektivka, mladší Boleslav, nedobrý pocit, nedobytný hrad, blízkost kostela, kníže Václav, časté hádky 19 Doplň předponu vy-, vý-, nebo skupinu vi-, ví-. dlice, pustit, chřice, kend, ckrát, stup, klat, kácet, ditelný, měna, nout, slanec, bírat, hlídka, kat, cvik, nobraní, prava, lka, ník, lov, kýř, bíjená, ústit, la 20 Napiš, co je na obrázcích. 21 Ke kterým vyjmenovaným slovům jsou tato slova příbuzná? synovec, mýtné, obvykle, pytlovina, smysl, blýskavice, Přemysl, dobývat (se), lysina, smyčka, sýpka, návyk, přepych, bytost, zlozvyk, vyzývat Utvoř s těmito slovy větné celky. 22 Doplň místo slova v závorce slovo s ním příbuzné nebo správný tvar uvedeného vyjmenovaného slova. Jak se tehdy žilo Čechy obklopovala pohoří pokrytá hustými lesy, jimiž protékaly (bystrý). Z lesů se (ozývat) zvěř. Hlavní cesty do země procházely horskými (smýkat). Kníže s rodinou (obyvatel) na hradě. Václav nosil (lýko) střevíce a kabelu. Kněžny měly rády (třpytit se) šperky. (Obyčej) lid (bydlet) ve dřevěných srubech. V nich (být) jedna nebo dvě světnice oddělené předsíní. Zboží se vyměňovalo za kožešiny z (vydra). Prodávaly se i bochníčky ovčího (sýr). Muži dosahovali (vysoký) maximálně 167 cm a ženy 155 cm. 18 OPAKOVÁNÍ A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC OPAKOVÁNÍ A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC 19 Cesky-jazyk_4_UC_blok.indd :34:13 Cesky-jazyk_4_UC_blok.indd :34:14 27

16 Ludmila, vychovávala, Drahomíře, nelíbilo se, Ludmila, trůn, vyslala, aby, zahubili, vyrazili, zabili. Řešení: Ludmila, Bořivoj, Levý Hradec, Spytihněv, Vratislav, Drahomíra, Hrad, Václav, Boleslav, Přibyslava. RZ Pozn.: Text je pomůckou pro případnou samostatnou práci žáků. 24 Řešení: násilí, srdce, vyslechnout, názory, druhého, řešení, omluvit. Pozn.: Slova v nabídce jsou psána pozpátku v pořadí, jak patří do textu. 25 Příklad osnovy v učebnici (autentické dětské písmo) je určen většině žáků třídy, pro ostatní je možné osnovu upravit podle potřeby, eventuálně vytvořit společně jinou. Podstatné je, aby vyprávění obsahovalo konflikt a jeho řešení. Komentář k iluminaci: Bohatě zdobený fragment dosud neznámého latinského překladu Dalimilovy kroniky, pořízeného ve druhé čtvrtině 14. století, bude nabídnut v aukci starých i moderních rukopisů a knih 17. března v pařížské aukční síni Drouot Richelieu. Jeho vyvolávací cena je milion eur (30 milionů korun). Unikátní dílo spojené s českými dějinami o rozměrech 245 na 175 milimetrů nemá titulní stranu a sestává z 24 bohatě iluminovaných pergamenových stránek. Deset ilustrací je celostránkových, v textu psaném neobratnou latinou jsou ozdobné iniciály. Rukopis léta ležel nepovšimnut v zásuvce stolu jedné významné pařížské rodiny. Boles%C5%82awa.JPG 26 Řešení: Přemyslovců, bazilika, Libušín, Myslbeka, Ludmily, Býkovice, Špičák, Konopiště, Horymír a Šemík, Mikoláš, Vyšehradě, Vyškov, Velká Bíteš, Daliborka, Špilberk. 27 Diktát. Práce s Pracovním sešitem: Pracovní sešit 1, str (řešení na str ) Kopírovatelné přílohy: Kopírovatelná příloha 2.1, str. XXY 2.1 Hádej (pravopis, mezipředmětové vztahy) Řešení: pergamen (K), erb (O), kříž (S), lov (M), slohu (A), truhly (S). Tajenka: KOSMAS. Žáci mohou obdobné úkoly vytvářet ve skupinách. 23 Doplň chybějící písmena. Ludm la a Bořivoj se us dl li v Levém Hradci. V chovali zde s na Spytihněva, který brz umřel, a Vrat slava, který si vzal za ženu Drahom ru. Ti b dleli na Hradě. Narod lo se jim sedm Iluminace z Dalimilovy kroniky dětí. S nové Václa, Bolesla, Sp tihně a čt ři d venky, z nichž nejznámější b la Přib slava. Bab čka Ludm la v chovávala malého Václava, naučila ho číst a psát. Drahom ře se to však nel b lo. Obávala se, že jí Ludm la vezme tr n. V slala proto ozbrojence, ab ji zahub li. V noci v raz li dveře a zab li ji. Církev prohlásila Ludmilu za svatou. Konflikt se snažíme řešit co nejdříve a tak, aby řešení vyhovovalo všem. Dlouhým dohadováním ztrácíme čas a hrozí, že nikdo nedosáhne svého. Pokud se nám stále nedaří najít řešení, zopakujeme, co nám vadí (např. Vadí mi, když mě pořád předbíháš.), a pokusů zanecháme. 25 Podle osnovy vypráv j p íb h. Zavřete učebnici. Zapište si, co jste si zapamatovali o řešení konfliktů. Kdo už zná všechno? Vypiš vlastní jména. Základní tvary slovního spojení Levém Hradci jsou Levý Hradec. 24 Vylušti slova v nabídce a vyber z nich slova vhodná do textu. Při neshodách a konfliktech nepoužívej, používej hlavu a. Vždy se společně snažte: trpělivě jeden druhého, slušně si říci své, respektovat názor toho, najít, které bude vyhovovat oběma stranám, se za svou případnou chybu. Pokud se vám i přes to nepodaří vzájemně se dohodnout, můžete zvolit bezpečnější řešení podle přísloví: Moudřejší ustoupí. Nabídka: ílisán, ecdrs, tuonhcelsyv, támsezor, yrozán, ykdáhop, ohéhurd, ohévon, ínešeř, ínejops, is tavípzaz, es tivulmo Jak se asi cítily jednotlivé postavy? Vypravuj příběh z pohledu určité postavy. 26 Doplň i, í, y, ý. rod Přem slovců, baz lika svatého Jiří, hrad L bušín, socha Josefa Václava M slbeka, kostel svaté Ludm ly, vesnice B kovice, hora Šp čák, zámek Konop ště, Horym r a Šem k, malíř M koláš Aleš, hřbitov na V šehradě, města V škov a Velká B teš, věž Dal borka, hrad Šp lberk Uváděj další vlastní jména, která znáš. Co o nich víš? 27 Diktát. Služka Doubravka se chystala na trh. Oblékla si obyčejné šaty vyšívané lněnou nití a ozdobila se náhrdelníkem z klokočí. Vzala si měšec s několika groši. Na tržišti koupila kmín a libeček. Vše odnesla v lýkovém košíku. U některých jmen (příjmení) se nedá i, í, y, ý zdůvodnit. Libeček je rostlina podobná celeru, která se používá do polévek jako koření. 20 OPAKOVÁNÍ A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC Cesky-jazyk_4_UC_blok.indd :34:14 Cesky-jazyk_4_UC_blok.indd :34:15

17 Pracovní listy: Pracovní list č. 2, str. XY Inspirace k dalším činnostem: 1 Žáci si od počátku týdne po určenou dobu zapisují, které konflikty viděli a jak je lidé řešili. Koncem týdne o nich diskutují a rozdělují je podle svého názoru na jednoduché a komplikované, násilné a nenásilné, mírné a výbušné a hledají i jiná řešení, než viděli. Inspirace viz 2 Hra: Hádej, kdo jsem. Žáci popisují známou osobnost z českých dějin, ostatní hádají, o kterou se jedná. Obměna: Žáci kladou osobnosti nejrůznější otázky. Žák přestavující vybranou osobnost může odpovídat pouze ANO/NE. 3 Žák napíše písmena svého křestního jména pod sebe na papír a k jednotlivým písmenům uvede přídavná jména, která charakterizují jeho schopnosti, dovednosti, úspěch. Charakteristiky můžeme sestavovat společně. Některá písmena, s nimiž si neporadíme (např.: I/Y, Ť, Ě apod.), je možné vynechat. P pozorný R rozhodný O odvážný K klidný O ochotný P pravdomluvný Obměna: Žáci mohou tvořit i celé věty, což je obtížné. Tímto způsobem lze procvičovat slovní druhy. Pravopis přídavných jmen lze vyhledat v PČP. (Např.: Prokop rád ostatním kdykoli ochotně pomůže.) Podle R. Portmannové (str. 23), upraveno 29

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_356 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3409

CZ.1.07/1.4.00/21.3409 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3409 1. stupeň Tematická oblast Prvouka Procenta Téma Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Poznáváme školu_kvíz VY_32_INOVACE_ČaSvaSp_2_3d11 Mgr. J. Dopravní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více