ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BRANICKÁ ŠKOLA ŠANCE PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 4, ŠKOLNÍ 700

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BRANICKÁ ŠKOLA ŠANCE PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 4, ŠKOLNÍ 700"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BRANICKÁ ŠKOLA ŠANCE PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 4, ŠKOLNÍ 700

2 OBSAH A B C D E IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠVP UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace E1 Český jazyk a literatura E2 E3 Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace E4 Matematika Informační a komunikační technologie E5 Informatika Člověk a jeho svět E6 Člověk a svět Člověk a společnost E7 Dějepis E8 Výchova k občanství Člověk a příroda E9 Fyzika E10 E11 E12 Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura E13 Hudební výchova E14 Výtvarné a rukodělné práce / Výtvarná výchova Člověk a zdraví E15 Tělesná výchova E16 Výchova ke zdraví Člověk a svět práce E17 Člověk a svět práce Volitelný vzdělávací obor E18 Konverzace v AJ E19 E20 E21 Konverzace v NJ Sportovní hry Seminář z matematiky F NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY F1 Biblické příběhy G HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Příloha 1: Školní vzdělávací program ŠD 2

3 A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV PROGRAMU: MOTIVAČNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BRANICKÁ ŠKOLA ŠANCE PRO VŠECHNY ÚDAJE O ŠKOLE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 4, ŠKOLNÍ 700 ADRESA, KONTAKTY: ŠKOLNÍ 700, PRAHA tel.: IČO: , IZO: ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. Jiří Vybíral ZŘIZOVATEL: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Antala Staška 2059/80b, Praha 4 tel fax PLATNOST DOKUMENTU OD: PODPIS ŘEDITELE: RAZÍTKO ŠKOLY: 3

4 B CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. Stručná charakteristika (umístění školy, velikost, úplnost, charakter ů) Základní škola, Praha 4, Školní 700 je státní školou, má více než stoletou tradici (od roku 1894). Vždy byla a je vzdělávacím a společenským centrem starého Braníka. Její rodinná atmosféra přispívá ke klidnému a nekonfliktnímu prožití základní školní docházky. V současné době školní výuka probíhá v budově postavené v roce 1938, budova prošla částečnou rekonstrukcí (fasáda, okna, prostory školní kuchyně i jídelny, kotelna, vestibul školy, školní kuchyňka). Škola vzdělává děti šestileté až patnáctileté v prvním až devátém postupném ročníku. Umíme pracovat jak se y talentovanými, tak s y se speciálními vzdělávacími potřebami. Malý počet ů ve škole i v jednotlivých třídách umožňuje individuální práci s dětmi a dobrou prevenci sociálně patologických jevů. 2. Vybavení školy (prostorové, materiální, technické, hygienické a jiné) Škola využívá na I. i II. stupni kromě kmenových učeben i samostatné odborné učebny: a) jazyků (2 učebny s audio video technikou propojenou s PC stanicemi); b) humanitních a výchovných předmětů (PC stanice, dataprojektor); c) informatiky (učebna a PC stanicemi, interaktivní tabule); d) fyziky a chemie (PC stanice, dataprojektor); e) přírodopisu a zeměpisu (4 PC stanice); f) výtvarné výchovy (hrnčířské kruhy, pec na keramiku); g) kuchyňky. V každé učebně (odborné i kmenové) a kabinetech pro učitele jsou PC stanice napojené na internet (počítačová síť), audio-vizuální technika, zpětný projektor. Kabinety jednotlivých předmětů jsou vybaveny moderními učebními pomůckami. Dá se říci, že prostředí školy je po estetické stránce nadstandardní. Pedagožky mají vynikající výsledky ve výtvarných činnostech a do úpravy interiérů se zapojují i profesionální výtvarníci. Součástí školy jsou dvě hřiště s pevným povrchem a školní zahrada se skleníkem. Hygienické zázemí je na standardní úrovni. Klima školy je příznivé, liberální, vládnou partnerské vztahy. Škola je řízena demokratickým způsobem s vnitřní hierarchií a určenou zodpovědností za jednotlivé úseky školy. Součástí školy je školní družina, která je umístěna v samostatných učebnách. V rámci pobytu ve školní družině jsou ům nabízeny zájmové činnosti (ruko dělné činnosti, vycházky Prahou, pohybové hry). V odpoledních hodinách poskytuje Centrum volného času ům aktivity v zájmových kroužcích (naukové, sportovní, výtvarné). Škola participuje na mezinárodním projektu DEMOKRATIE-PROJEKT (Hamburk-Praha). Ve spolupráci s tenisovým klubem Konstruktiva, Praha 4 - Braník, umožňujeme ům tříd v rámci tělesné výchovy získat odbornou sportovní přípravu v sportu tenis. Škola spolupracuje s taneční konzervatoří Duncan Center. Její lektoři se podílejí na výuce předmětu tělesná a taneční výchova. Naši žáci spoluvytvářejí profesionální taneční představení v divadle Archa. Již od 90. let škola spolupracuje s Katedrou primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze, na škole probíhá každoročně průběžná, úvodní nebo závěrečná praxe studentů Učitelství 1. stupně ZŠ. 4

5 3. Charakteristika pedagogického týmu (velikost sboru, kvalifikovanost, atd.) Pedagogický sbor je stabilizovaným týmem. Jeho předností je téměř 100% kvalifikovanost, erudovanost, vstřícnost, kreativita. Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupce pro 1. a 2. stupeň, 15 pedagogů, 3 4 vychovatelky. Učitelé se pravidelně zúčastňují odborných seminářů akreditovaných MŠMT, využívají PC, interaktivní tabuli a další výpočetní techniku. Na škole pracuje výchovná poradkyně a metodik prevence. Mnozí pedagogové jsou zapojeni do mimoškolní zájmové činnosti na škole pracuje přibližně 20 kroužků. Každý vyučující má k dispozici kabinetní zázemí, které je vybaveno PC s internetem, PC je také ve sborovně. 4. Charakteristika ů školy Žáci školy se zejména formují ze spádové oblasti ZŠ, ale i z jiných částí Prahy. Někteří žáci přijatí do 1. třídy, v pátém a v sedmém ročníku odcházejí na víceletá gymnázia ročníky jsou tak ochuzeny o nejtalentovanější y. Většina dětí pochází z oblasti starší zástavby a vilové čtvrti, proto se nesetkáváme tak často s projevy sociálně patologického chování jako na velkých sídlištních školách. Případné problematické chování ů řešíme za pomoci výchovného poradce, školního metodika prevence, PPP a rodičů. V poslední době navštěvují školu i cizinci Vietnamci, Ukrajinci, Rusové, Arméni. Problémem se jeví v některých případech při příchodu do školy jejich nedostatečná jazyková vybavenost, kterou rodiče často nechtějí řešit. S těmito dětmi však systematicky pracujeme na zlepšení jejich jazykových kompetencí. 5. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, nadstandardy školy Během školního roku probíhá několik dlouhodobých projektů, při některých úzce spolupracujeme s MŠ. Vedle toho škola pravidelně zařazuje projektové dny k podpoře výuky jak v přírodovědných, tak humanitních předmětech Ukázky některých projektů realizovaných na ZŠ Školní: Den bez aut - koloběžkyáda ; Ovocný den, Svatokateřinská noc, Mikuláš, Jarní cvrnknutí, Sportovní den pro ZŠ a MŠ - společné akce pořádané s MŠ Mezivrší, Bezová; Vánoční zpívání ve vestibulu ; Den pohybu ; Tvoříme spolu ; Školympiáda ; Jeden svět ; Noc s knihou inspirováno projektem Noc s Andersenem; Velikonoční trhy ; Čarodějnice Stálá spolupráce s Policií ČR a Městskou policií hl. m. Prahy (kyberšikana, dopravní výchova, bezpečné chování atd.) 5.3. Stálá spolupráce s Lesy ČR. 5

6 5.4. Spolupráce se střední zdravotnickou školou obor zubní hygiena Pravidelná spolupráce s organizací Merlin (o životě živočichů). S projektovým vyučováním souvisí každoroční zahraniční poznávací výjezdy. Z každé akce v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace žáci zpracují formou zprávy zajímavosti z cest či informace o nových poznatcích. Naše výchovně vzdělávací nabídka rodičovské veřejnosti je nadstandardní v oblasti přírodovědných předmětů a v oblasti dramatické a mediální výchovy se zaměřením na média, videotechniku (střih programů), žurnalistiku. Jsme přesvědčeni, že rodiče tuto profilaci budou akceptovat a budou se školou spolupracovat. 6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školská rada, školské poradenské zařízení, místní a regionální instituce, další organizace + doplňující informace). Spolupráci mezi školou a rodinou nelze hodnotit jinak než pozitivně. Rodiče jsou pravidelně informováni: 2x ročně se konají třídní schůzky, 2x ročně konzultační hodiny, rodiče mají možnost si dohodnout individuální konzultace s učiteli. Komunikace mezi školou a rodiči probíhá rovněž prostřednictvím u a webové stránky školy. Školská rada, která byla zřízena ze zákona 561/2004 Sb., je dalším důležitým článkem v řízení školy a úzce spolupracuje s vedením školy. Pedagogická fakulta UK, Praha studenti oboru učitelství pro 1. st. ZŠ na naší škole každoročně vykonávají průběžnou semestrální praxi pod vedením Dr. Hejlové. 7. Výchovné poradenské zařízení: Obsahová náplň: a) zabezpečení rozmisťovacího řízení ů, kteří odcházejí na střední školy a učební obory; b) konzultační hodiny pro rodičovskou veřejnost; c) agenda související s integrovanými dětmi; d) spolupráce se sociálním odborem, Policií ČR, Policií MČ, Střediskem výchovné péče, PPP; e) vedení a zabezpečení výchovných komisí; f) zabezpečení exkurzí a dalších akcí související s problematikou výchovného poradenství. 8. Školní metodik prevence: 8.1. Obsahová náplň: a) na základě průběžných šetření ve spolupráci s protidrogovou koordinátorkou pro ÚMČ Prahy 4 a týmem pedagogů ZŠ Školní stanovuje dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů. Tyto cíle jsou shrnuty v Minimálním preventivním programu školy, který je schvalován pedagogickou radou a průběžně doplňován dle potřeb školy; b) zajišťuje a koordinuje realizaci Minimálního preventivního programu; c) spolupracuje s externími realizátory preventivních aktivit; d) koordinuje interní realizaci prevence ve škole; e) v rámci Minimálního preventivního programu připravuje projekty k žádostem o finanční dotace určené na prevenci společensky nežádoucích jevů Minimální preventivní program školy a jeho realizace a) vytyčuje hlavní cíle školy v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů; 6

7 b) jeho hlavní složkou je Program dlouhodobé prevence, který probíhá každoročně v ročnících ve dvou až třech dvouhodinových blocích zaměřených na prevenci šikany, kiberšikany, alkoholismu, tabakismu, zneužívání drog, gamblerství; c) klade důraz na práci s klimatem třídy, vzájemnými vztahy mezi y (třídnické hodiny, školní parlament, kohezní výjezdy ů 6. ročníku); d) počítá s případnou včasnou intervencí při vzniku problémových situací (spolupráce se Střediskem výchovné péče, PPP, Policií ČR, sociálním kurátorem aj.). Realizace Minimálního preventivního programu je uskutečňována prostřednictvím spolupráce s externími realizátory prevence (Policie ČR, interně pak prostřednictvím třídnických hodin, v rámci výuky, prostřednictvím preventivních akcí školy (besedy, exkurze, projektové vyučování, účast v preventivních akcích) a dostatečnou nabídkou mimoškolní činnosti Konkretizace prevence: Cílem minimálního preventivního programu je vytvářet a posilovat pozitivní sociální klima školy, podporovat spolupráci mezi y, vést děti k toleranci vůči odlišnostem a předcházet vzniku sociálněpatologických jevů. Chceme y postupně seznamovat s jednotlivými jevy rizikového chování v rámci dlouhodobých bloků primární prevence a zároveň tak doplňovat některá témata ŠVP. Pomocí dotazníků monitorovat kvalitu vztahů v jednotlivých třídách. Konkrétní problémy je třeba řešit vždy aktuálně bez ohledu na rozvrh hodin (ve spolupráci s výchovným poradcem, vedením školy, třídními učiteli, případně s pedagogicko-psychologickou poradnou). V případě potřeby řešení akutních případů kontaktujeme přímo Dr. Maruškovou z PPP pro Prahu 1, 2 a 4, se kterou velmi úzce spolupracujeme a konzultujeme jednotlivé případy. 9. Preventivní programy Městské policie hlavního města Prahy a) Preventivní programy Městské policie hlavního města Prahy; b) Prevence sociálně patologických jevů v elektronickém světě; c) Dopravní výchova - Praktické dodržování pravidel silničního provozu dopravní hřiště Policie ČR I. st.; d) Programy specifické prevence; e) Adaptační výjezd pro 6. ročník; f) Festival dokumentárních filmů Jeden svět; g) Červená stužka - Prodej stužek a šíření osvěty o HIV/AIDS; h) Využití videoprogramů, CD ROM a internetu se zaměřením na inkriminovanou problematiku. i) Zapojení dětí do sportovních, kulturních, společenských a jiných akcí je alternativou proti manipulaci s drogou nebo její užívání; j) Celá prevence je zapracována do osnov ŠVP formou průřezových témat v předmětech Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, Přírodopis, Tělesná výchova. 10. Regionální instituce, další organizace, doplňující informace: a) MÚ Městské části Praha 4; b) Odbor školství a kultury Městské části Praha 4; c) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městské části Prahy 4; d) Středisko výchovné péče MČ Praha 4; e) Služebna Městské policie MČ Praha 4; f) Policie ČR - telefon , 158. Webové stránky MČ Prahy 4: Webové stránky školy: 7

8 C CHARAKTERISTIKA ŠVP Máme zájem být školou, která respektuje dětství jako plnohodnotné období života, nikoliv jen jako období přípravy pro život. Upřednostňuje kladnou motivaci. Uvědomujeme si, že předpokladem rozvoje svobodné demokratické společnosti je svobodný člověk, schopný nést odpovědnost za svá rozhodnutí, za svůj život. Budeme zkušenějším partnerem dítěte, kterému budeme pomáhat nalézt cestu při jeho začleňování do společnosti, protože důvěřujeme schopnostem a možnostem svých ů. Prostředí oboustranné důvěry je nejsilnějším předpokladem k radostné, a tím i úspěšné práci. 1. Šance pro všechny a) klademe důraz na stejnou péči a pozornost ům nadaným a ům s nevyhraněnou profilací; b) chceme být školou, která respektuje dětství jako plnohodnotné období života, nikoliv jen jako období přípravy na život. 2. Specifika ŠVP I. stupeň a) výuka cizího jazyka od prvního ročníku; b) součástí tělesné výchovy je taneční výchova, která využívá specifiku tance k formování osobnosti a (spolupráce s Konzervatoří Duncan centre). 3. Specifika ŠVP II. stupeň a) výuka dvou cizích jazyků ( ročník); b) výuka informatiky a výpočetní techniky ( ročník); c) v rámci tělesné výchovy možnost sportovní přípravy na sport tenis (spolupráce s Tenisovým klubem Konstruktiva). 4. Obecné cíle a) zavádění nových prvků do výuky (kooperativní a projektové vyučování); b) posílení výuky cizích jazyků (anglický jazyk, německý jazyk); c) využívání komunikační a informační technologie, podpora výuky na počítačích; d) vedení ů k dodržování stanovených pravidel (školní řád); e) v rámci ovského parlamentu vytvořit prostor umožňující ům podílet se na klimatu školy; f) nadále nabízet ům se speciálními potřebami integrační program. V oblasti Jazyk a jazyková komunikace zavádíme výuku anglického jazyka od 1. třídy v rozsahu jedné vyučovací hodiny, výuka pokračuje ve 2. ročníku rovněž jednou hodinou týdně. Od třetího ročníku je anglický jazyk 3x týdně. Na druhém stupni se přidává výuka německého jazyka. Ve třídách1.stupně se prolíná interdisciplinární prolínání cizího jazyka všemi předměty všude tam, kde jazyk vyučuje třídní učitel(ka). Oblast Informační a komunikační technologie kromě samostatného předmětu informační technologie zejména žáci 2. stupně pracují v hodinách zeměpisu, dějepisu, anglického a německého jazyka pravidelně na PC. V těchto předmětech se rovněž využívá práce s interaktivní tabulí. 8

9 Cíle základního vzdělávání: a) umožnit ům osvojit si strategie učení, motivovat je pro celoživotní učení; b) vést y k všestranné, účinné komunikaci; c) rozvíjet u ů schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých; d) vést y k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, aby uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti; e) rozvíjet u ů vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě; f) vést y k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. K naplňování cílů ŠVP napomáhá i mimoškolní činnost Školní družina viz ŠVP ŠD, kroužky a úzká spolupráce s rodičovskou veřejností a Radou školy. Mimořádnou roli sehrává ve školní i mimoškolní práci Žákovský parlament. Tento materiál chápeme jako informativní, neuzavřený, v případě potřeby a dalšího vývoje školy doplnitelný s možností dalších úprav. 5. Výchovné a vzdělávací strategie - společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence ů Kompetence k učení a) využívat různé výukové metody s důrazem na činnostní charakter výuky; b) vést y k zodpovědnosti za jejich vzdělání; c) učit y plánovat, organizovat a vyhodnocovat svoji činnost; d) snažit se podněcovat a využívat kreativitu ů (např. k účasti v soutěžích a olympiádách); e) klást důraz na čtení s porozuměním, práci s textem; f) využívat dle možností při výuce TV pořady, audio i video techniku, počítačové programy, nabídky tvůrčích dílen a příležitostně pořádat tematicky zaměřených exkurzí k ověření školních poznatků Kompetence k řešení problémů a) snažit se vést výuku tak, aby žáci získané poznatky uměli aplikovat, aby hledali, nalézali různá řešení problému; b) ve vhodných oblastech využívat problémové úlohy např. matem. Klokan, Scio apod. c) dle dovedností a schopností vést y k zapojení do soutěží a olympiád; d) spolu se y řešit situace, které vznikají při vyučování i mimo něj konflikty mezi y, problémy s kázní a chováním, nedodržování pravidel); e) vést y k aktivnímu přístupu při řešení problémů k vyslechnutí názoru druhých, k vyjádření názoru, postoje slušnou formou, k pomoci druhému; f) vést y k samostatnosti při řešení problémů (najít si vhodné informace, požádat o pomoc, řešit nedorozumění) ve škole i mimo školu; g) podporovat týmovou spolupráci při řešení problému; h) nabízet řešení problémů s výchovnou poradkyní a metodikem prevence Kompetence komunikativní a) vést y ke vhodné komunikaci se spoluy, mezi y a učitelem, mezi y a dalšími osobami; b) učit y obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj názor a zároveň naslouchat názoru jiných a tolerovat ho; c) vést y ke komunikaci různými prostředky (ústně, písemně, pomocí informačních technologií); d) vést y k tiché komunikaci při skupinové, kooperativní práci; 9

10 e) realizovat výstavy a vystoupení ů na školní akademii, návštěvní dny pro děti z MŠ a pro rodiče, kde žáci prezentují výsledky své práce; f) organizovat akce, při kterých se setkávají a spolupracují žáci 1. a 2. stupně; g) v literární výchově i občanské výchově seznamovat y s dalšími prostředky komunikace (např. nonverbální komunikaci) Kompetence sociální a personální a) se spoluúčastí ů se snažit o pozitivní školní i třídní klima; b) zařazovat kooperativní činnosti do výuky; c) vést y k tomu, aby dokázali spolupracovat ve skupině, přispívali do její diskuse; d) využívat metod dramatické výchovy k sociálnímu učení ve vhodných předmětech; e) vést y, aby se podíleli na organizaci akcí pro spoluy, pro děti z MŠ, pro návštěvy ve škole; f) snažit se, aby žáci spolupracovali a kvalitně pracovali v ovských samosprávách či Žákovském parlamentu Kompetence občanské a) vést y k spoluvytváření a respektování dohodnutých pravidel, seznamovat s pravidly slušného chování při návštěvách kulturních akcí a dbát na jejich dodržování; b) vést k tolerování odlišností, využívat příležitostí k multikulturní výchově (např. vážit si a respektovat spoluy, kteří přišli z jiných zemí a naopak); c) spolupracovat s Městskou policií a společností Acet ČR o.s. při prevenci soc. patologických jevů; d) pěstovat úctu k národním tradicím a k dědictví českého národa návštěvami společenských a kulturních akcí, výlety, besedami s pamětníky apod.; e) vést y k myšlení v globálních souvislostech a k ochraně životního prostředí nejen při ozdravných pobytech a ŠvP, ale při veškeré činnosti, na tuto problematiku zaměřovat exkurze a sběrové akce Kompetence pracovní a) pracovní kompetence rozvíjet především v rámci předmětu výtvarná výchova a ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce; b) vyvozovat s y pravidla pracovních postupů při všech činnostech; c) vést y k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při výběru své profesní orientace; d) výuku doplňovat příležitostně o praktické exkurze; e) podněcovat zájem o další orientaci nabídkou zájmových útvarů, podílením se na realizaci různých mimoškolních akcí; f) vést y k tomu, aby se vážili práce druhých. 6. Vzdělávání ů se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) 6.1 Zabezpečení výuky ů se speciálními vzdělávacími potřebami Na naší škole již od prvního ročníku věnujeme zvláštní pozornost ům s podezřením na vývojové poruchy učení a chování (zejména při počáteční výuce čtení a psaní). Tito žáci jsou se souhlasem zákonných zástupců posíláni na odborné vyšetření do PPP (SPC). Pedagogové s y dále pracují podle doporučení zpracovaných PPP (SPC). Učitelky 1. tříd rovněž sledují výslovnost ů. Pokud u mladších ů přetrvává dyslalie nebo se objevují jiné vady řeči, jsou rodiče upozorněni a je jim doporučena návštěva logopeda a následný logopedický výcvik. 10

11 Pokud je u jedince diagnostikována specifická porucha učení, chování, je tento veden mezi integrovanými. Podmínky školy neumožňují práci ve specializovaných třídách, proto jsou tito žáci integrováni do běžných tříd. Pro integrované y je vypracován IVP (individuální vzdělávací plán). Tento plán vypracovávají učitelé, kteří a v jednotlivých předmětech vyučují. Především jde o učitele jazyků a matematiky. Na prvním stupni je plán vypracován třídní učitelkou ve spolupráci s výchovnou poradkyní. S ostatními vyučujícími je IVP konzultován a podle potřeby dále doplněn. IVP vychází z výsledků odborného vyšetření a doporučení PPP (SPC), je konzultován s pracovníky poradny, přičemž vychází z ŠVP a respektuje potřeby a. Je zde také nastíněn způsob spolupráce se zákonnými zástupci a podíl a na řešení problémů. V případě, že je u a diagnostikováno lehké mentální postižení, je pro něj (na žádost rodičů) zpracován individuální vzdělávací plán podle RVP- ZV pro y s lehkým mentálním postižením. IVP je zpravidla vypracován na začátku školního roku nebo do jednoho měsíce po předání zprávy z vyšetření v PPP (SPC). Jeho platnost je jeden školní rok (může být průběžně doplňován, upravován). Platnost dokumentu je potvrzena podpisy vyučujících, ředitele školy, zákonným zástupcem i samotným em. Obsah individuálního vzdělávacího plánu: základní údaje o ovi, závěry vyšetření a doporučení z odborného pracoviště, konkrétní cíle, organizace výuky, forma zadávaní úkolů, způsob hodnocení a klasifikace, nezbytné kompenzační pomůcky, učebnice, organizace speciálně pedagogické a psychologické péče, způsob spolupráce se zákonnými zástupci, podíl a na řešení problémů, hodnocení výsledků práce podle IVP. V IVP jsou pro jednotlivé y podle druhu a stupně zdravotního postižení vypisovány: a) obecné metody a přístupy práce se em: prodloužený výklad nebo procvičování, kontrola pochopení zadání, upřednostňování ústního zkoušení, používání testů s možností výběru správné odpovědi. b) metody práce v českém jazyce: čtení s okénkem, čtení s porozuměním, předjímání diktátů, zkrácené diktáty, doplňovací cvičení c) metody práce v matematice: kontrola pochopení zadání, pomoc prvního kroku, upozornit na změnu algoritmu, pomoc při čtení slovní úlohy, využití názoru. d) metody práce v cizím jazyce: upřednostňování ústního projevu, praktického používání jazyka. Žákům jsou (dle možností školy) poskytovány potřebné a dostupné kompenzační pomůcky (čtecí okénko, bzučák, dyslektické čítanky, tabulky), vhodné učebnice a učební pomůcky. Ve všech předmětech bývá zohledněn horší grafický projev, porucha pozornosti, výkyvy ve výkonnosti, individuální tempo atd. Velký důraz klademe na multisenzoriální přístup, ocenění snahy a zájmu a (poskytování pozitivní zpětné vazby). Hodnocení integrovaných ů probíhá v souladu se Školským zákonem. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s PPP. Tato spolupráce je na velmi dobré úrovni. Každý měsíc nás navštěvuje psycholožka. Návštěva probíhá formou konzultací, dle potřeby nahlíží do výuky, sleduje školní práci integrovaných dětí. 6.2 Žáci se zdravotním znevýhodněním Pokud naši školu navštěvuje se zdravotním znevýhodněním, je mu poskytována odpovídající péče. 11

12 Dbáme na dobrou spolupráci s rodiči a konzultujeme s nimi všechny změny v chování, prospěchu a ve zdravotním stavu. Vyžaduje- li to situace, učitelé spolupracují i s lékaři. Velkou pozornost věnujeme postavení tohoto a v třídním kolektivu. 6.3 Vzdělávání mimořádně nadaných Je mnoho ů, u kterých ještě talent nedokážeme objevit nebo více rozvinout. Je nutné, abychom se my, učitelé touto problematikou více zabývali a dále vzdělávali. Nadané y nestačí pouze vyhledávat, ale musíme být schopni jim nabídnout další možnosti rozvoje jejich nadání. V pedagogické praxi se při vyhledávání nadaných ů můžeme opřít o základní metody (např. pozorování, didaktické testy, soutěže, rozhovor, portfolio a). Pokud se učiteli jeví jako nadaný, může ho se souhlasem rodičů poslat na odborné vyšetření v příslušné PPP. Dříve nám velmi šikovní žáci odcházeli na víceletá gymnázia, tento trend bychom chtěli přibrzdit větší péčí o talenty. V současné době využíváme metodu projektového vyučování, kdy nadanější žáci dostávají úlohu koordinátorů skupin. Žáci při práci využívají odbornou literaturu, počítače. Učí se svou práci nebo práci skupiny prezentovat před třídou. U referátů učíme y pracovat s více zdroji. Žáci sami mohou tvořit různé hlavolamy, kvízy, problémové úlohy. Mohou dostávat náročnější domácí úkoly. Na y s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky, které odpovídají jejich dovednostem schopnostem. V blízkosti školy se nachází základní umělecká škola, kterou navštěvují také naši žáci. Žákům s výtvarným nadáním jsou přidělovány náročnější práce a techniky, často reprezentují školu ve výtvarných soutěžích, jsou zapojeni do výzdoby interiéru školy. Tito žáci mohou navštěvovat kroužky s výtvarným zaměřením pořádané školou, výtvarné obory blízké základní umělecké školy. Pohybově nadaní žáci mohou své nadání rozvíjet v zájmových kroužcích školy (pozemní hokej, florbal, tanec). V 1. až 3. ročníku máme v rámci tělesné výchovy zařazenu taneční výchovu. Také další zájmové kroužky rozvíjejí nadání a zájmy ů. Často se stává, že nadaní žáci mají problémy: s grafomotorikou, s verbálním vyjadřováním, s emocionálními dovednostmi, s učením (nemají studijní návyky), se sebepojetím (nedostatek sebedůvěry), s volbou povolání. Učitelé se snaží pedagogickým optimismem, taktem a důsledností pomoci překonávat nebo zmírňovat jejich problémy. 6.4 Vzdělávání ů - cizinců Naši školu navštěvuje průběžně kolem 30 ů-cizinců. Převažují děti ze zemí Ukrajina, Bělorusko, Vietnamu i z EU. Předpokládáme, že tento trend bude nadále pokračovat a počet těchto ů se bude navyšovat, proto mu věnujeme značnou pozornost. Učitelé se v této oblasti dále vzdělávají a reagují na vypsané granty. Přijde-li - cizinec na naši školu, je zařazen podle věku a schopností do příslušného ročníku, nejvíce však o jeden ročník níže. Mladší žáci se začleňují snadněji, u starších je inkluze problematičtější. Všem ům- cizincům nabízíme na požádání vypracování vyrovnávacího učebního plánu a možnost navštěvovat kurz českého jazyka pro cizince 2krát týdně. Vypsali jsme rovněž kurz českého jazyka pro rodiče ů - cizinců. 12

13 K dobrému začlenění těchto dětí přispívá i přátelská atmosféra školy a vstřícný multikulturní přístup učitelů, spoluů i rodičovské veřejnosti. 7. Označení průřezových témat a okruhů Průřezové téma OSV Osobnostní a sociální výchova VDO Výchova demokratického občana Průřezový okruh 1-5 Osobnostní rozvoj 6-9 Sociální rozvoj Morální rozvoj 1 Občanská společnost a škola 2 Občan, občanská společnost a stát 3 Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu 4 rozhodování VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1 Evropa a svět nás zajímá 2 Objevujeme Evropu a svět 3 Jsme Evropané MKV Multikulturní výchova EV Environmentální výchova MV Mediální výchova 1 Kulturní diference 2 Lidské vztahy 3 Etnický původ 4 Podpora multikulturality 5 Princip sociálního smíru a solidarity 1 Ekosystémy 2 Základní podmínky života 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 4 Vztah člověka k prostředí Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních 1 sdělení 2 Interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality 3 Stavba mediálních sdělení 4 Vnímání autora mediálních sdělení 5 Fungování a vliv medií ve společnosti 6 Tvorba mediálního sdělení 7 Práce v realizačním týmu 13

14 8. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Rozvoj schopností poznávání 1 Sebepoznání a sebepojetí 2 OSOBNOSTNÍ Seberegulace a ROZVOJ sebeorganizace 3 Psychohygiena 4 Kreativita 5 ročník M M ČaS VkZ ČaS VkO ČaS Tv Hv VrČ Vv Poznávání lid 6 ČaS Aj SOCIÁLNÍ ROZVOJ MORÁLNÍ ROZVOJ Mezilidské vztahy 7 Komunikace 8 Kooperace a kompetice 9 Řešení problémů a rozhodovací dovednost 10 Hodnoty, postoje, praktická etika 11 ČaS Čj ČaS Tv ČaS Čj M ČaSp VkO Aj Nj VkO 14

15 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Název tematického okruhu 1 Občanská společnost a škola 2 Občan, občanská společnost a stát 3 Formy participace občana v politickém životě 1. stupeň 2. stupeň ročník ČaS VkO ČaS Z ČaS VkO 4 Principy demokracie ČaS D VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Název tematického okruhu 1. stupeň 2. stupeň ročník Evropa a svět nás zajímají Aj Z 2 Objevujeme Evropu a svět ČaS Z Hv Z 3 Jsme Evropané ČaS D D 15

16 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu ročník Kulturní diference 2 Lidské vztahy 3 Etnický původ Čj Čj ČaS Vv VkZ VkZ 4 Multikulturalita ČaS VkO 5 Princip sociálního smíru a solidarity ČaS D ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Název tematického okruhu 1. stupeň 2. stupeň ročník Ekosystémy ČaS Př 2 Základní podmínky života ČaS Př Ch 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí ČaS Fy 4 Vztah člověka k prostředí ČaS Fy Ch 16

17 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Receptivních činností 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 3 Stavba mediálních sdělení 4 Vnímání autora mediálních sdělení 5 Fungování a vliv médií ve společnosti 6 Tvorba mediálního sdělení Produktivních 7 činností Práce v realizačním týmu ročník Čj VkO VkO Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj VkO VkO Čj Inf Inf Inf Čj ČaSp 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ Č. j.: 549/2011 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Základní škola a mateřská

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ zpracovaný podle RVP ZV č.j. MSMT-2647/2013-210 platný od 1. 9. 2013 2. verze č.j. 510/2013 Základní škola a Mateřská škola Nymburk,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012 Druhé vydání č.j.: 5/2013 s dodatkem Obsah Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ č.j. ZŠ MŠ Ll 254/13 Základní škola a mateřská škola J.Schrotha, Lipová lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (4.verze) ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ Základní škola a mateřská škola

Více

pro základní vzdělávání

pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba. F. L. Čelakovský 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Identifikační

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 Brigádníků 14/510 Praha 10 Strašnice www.zsbrigadniku.cz Školní vzdělávací program ZŠ

Více