ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BRANICKÁ ŠKOLA ŠANCE PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 4, ŠKOLNÍ 700

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BRANICKÁ ŠKOLA ŠANCE PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 4, ŠKOLNÍ 700"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BRANICKÁ ŠKOLA ŠANCE PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 4, ŠKOLNÍ 700

2 OBSAH A B C D E IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠVP UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace E1 Český jazyk a literatura E2 E3 Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace E4 Matematika Informační a komunikační technologie E5 Informatika Člověk a jeho svět E6 Člověk a svět Člověk a společnost E7 Dějepis E8 Výchova k občanství Člověk a příroda E9 Fyzika E10 E11 E12 Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura E13 Hudební výchova E14 Výtvarné a rukodělné práce / Výtvarná výchova Člověk a zdraví E15 Tělesná výchova E16 Výchova ke zdraví Člověk a svět práce E17 Člověk a svět práce Volitelný vzdělávací obor E18 Konverzace v AJ E19 E20 E21 Konverzace v NJ Sportovní hry Seminář z matematiky F NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY F1 Biblické příběhy G HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Příloha 1: Školní vzdělávací program ŠD 2

3 A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV PROGRAMU: MOTIVAČNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BRANICKÁ ŠKOLA ŠANCE PRO VŠECHNY ÚDAJE O ŠKOLE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 4, ŠKOLNÍ 700 ADRESA, KONTAKTY: ŠKOLNÍ 700, PRAHA tel.: IČO: , IZO: ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. Jiří Vybíral ZŘIZOVATEL: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Antala Staška 2059/80b, Praha 4 tel fax PLATNOST DOKUMENTU OD: PODPIS ŘEDITELE: RAZÍTKO ŠKOLY: 3

4 B CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. Stručná charakteristika (umístění školy, velikost, úplnost, charakter ů) Základní škola, Praha 4, Školní 700 je státní školou, má více než stoletou tradici (od roku 1894). Vždy byla a je vzdělávacím a společenským centrem starého Braníka. Její rodinná atmosféra přispívá ke klidnému a nekonfliktnímu prožití základní školní docházky. V současné době školní výuka probíhá v budově postavené v roce 1938, budova prošla částečnou rekonstrukcí (fasáda, okna, prostory školní kuchyně i jídelny, kotelna, vestibul školy, školní kuchyňka). Škola vzdělává děti šestileté až patnáctileté v prvním až devátém postupném ročníku. Umíme pracovat jak se y talentovanými, tak s y se speciálními vzdělávacími potřebami. Malý počet ů ve škole i v jednotlivých třídách umožňuje individuální práci s dětmi a dobrou prevenci sociálně patologických jevů. 2. Vybavení školy (prostorové, materiální, technické, hygienické a jiné) Škola využívá na I. i II. stupni kromě kmenových učeben i samostatné odborné učebny: a) jazyků (2 učebny s audio video technikou propojenou s PC stanicemi); b) humanitních a výchovných předmětů (PC stanice, dataprojektor); c) informatiky (učebna a PC stanicemi, interaktivní tabule); d) fyziky a chemie (PC stanice, dataprojektor); e) přírodopisu a zeměpisu (4 PC stanice); f) výtvarné výchovy (hrnčířské kruhy, pec na keramiku); g) kuchyňky. V každé učebně (odborné i kmenové) a kabinetech pro učitele jsou PC stanice napojené na internet (počítačová síť), audio-vizuální technika, zpětný projektor. Kabinety jednotlivých předmětů jsou vybaveny moderními učebními pomůckami. Dá se říci, že prostředí školy je po estetické stránce nadstandardní. Pedagožky mají vynikající výsledky ve výtvarných činnostech a do úpravy interiérů se zapojují i profesionální výtvarníci. Součástí školy jsou dvě hřiště s pevným povrchem a školní zahrada se skleníkem. Hygienické zázemí je na standardní úrovni. Klima školy je příznivé, liberální, vládnou partnerské vztahy. Škola je řízena demokratickým způsobem s vnitřní hierarchií a určenou zodpovědností za jednotlivé úseky školy. Součástí školy je školní družina, která je umístěna v samostatných učebnách. V rámci pobytu ve školní družině jsou ům nabízeny zájmové činnosti (ruko dělné činnosti, vycházky Prahou, pohybové hry). V odpoledních hodinách poskytuje Centrum volného času ům aktivity v zájmových kroužcích (naukové, sportovní, výtvarné). Škola participuje na mezinárodním projektu DEMOKRATIE-PROJEKT (Hamburk-Praha). Ve spolupráci s tenisovým klubem Konstruktiva, Praha 4 - Braník, umožňujeme ům tříd v rámci tělesné výchovy získat odbornou sportovní přípravu v sportu tenis. Škola spolupracuje s taneční konzervatoří Duncan Center. Její lektoři se podílejí na výuce předmětu tělesná a taneční výchova. Naši žáci spoluvytvářejí profesionální taneční představení v divadle Archa. Již od 90. let škola spolupracuje s Katedrou primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze, na škole probíhá každoročně průběžná, úvodní nebo závěrečná praxe studentů Učitelství 1. stupně ZŠ. 4

5 3. Charakteristika pedagogického týmu (velikost sboru, kvalifikovanost, atd.) Pedagogický sbor je stabilizovaným týmem. Jeho předností je téměř 100% kvalifikovanost, erudovanost, vstřícnost, kreativita. Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupce pro 1. a 2. stupeň, 15 pedagogů, 3 4 vychovatelky. Učitelé se pravidelně zúčastňují odborných seminářů akreditovaných MŠMT, využívají PC, interaktivní tabuli a další výpočetní techniku. Na škole pracuje výchovná poradkyně a metodik prevence. Mnozí pedagogové jsou zapojeni do mimoškolní zájmové činnosti na škole pracuje přibližně 20 kroužků. Každý vyučující má k dispozici kabinetní zázemí, které je vybaveno PC s internetem, PC je také ve sborovně. 4. Charakteristika ů školy Žáci školy se zejména formují ze spádové oblasti ZŠ, ale i z jiných částí Prahy. Někteří žáci přijatí do 1. třídy, v pátém a v sedmém ročníku odcházejí na víceletá gymnázia ročníky jsou tak ochuzeny o nejtalentovanější y. Většina dětí pochází z oblasti starší zástavby a vilové čtvrti, proto se nesetkáváme tak často s projevy sociálně patologického chování jako na velkých sídlištních školách. Případné problematické chování ů řešíme za pomoci výchovného poradce, školního metodika prevence, PPP a rodičů. V poslední době navštěvují školu i cizinci Vietnamci, Ukrajinci, Rusové, Arméni. Problémem se jeví v některých případech při příchodu do školy jejich nedostatečná jazyková vybavenost, kterou rodiče často nechtějí řešit. S těmito dětmi však systematicky pracujeme na zlepšení jejich jazykových kompetencí. 5. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, nadstandardy školy Během školního roku probíhá několik dlouhodobých projektů, při některých úzce spolupracujeme s MŠ. Vedle toho škola pravidelně zařazuje projektové dny k podpoře výuky jak v přírodovědných, tak humanitních předmětech Ukázky některých projektů realizovaných na ZŠ Školní: Den bez aut - koloběžkyáda ; Ovocný den, Svatokateřinská noc, Mikuláš, Jarní cvrnknutí, Sportovní den pro ZŠ a MŠ - společné akce pořádané s MŠ Mezivrší, Bezová; Vánoční zpívání ve vestibulu ; Den pohybu ; Tvoříme spolu ; Školympiáda ; Jeden svět ; Noc s knihou inspirováno projektem Noc s Andersenem; Velikonoční trhy ; Čarodějnice Stálá spolupráce s Policií ČR a Městskou policií hl. m. Prahy (kyberšikana, dopravní výchova, bezpečné chování atd.) 5.3. Stálá spolupráce s Lesy ČR. 5

6 5.4. Spolupráce se střední zdravotnickou školou obor zubní hygiena Pravidelná spolupráce s organizací Merlin (o životě živočichů). S projektovým vyučováním souvisí každoroční zahraniční poznávací výjezdy. Z každé akce v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace žáci zpracují formou zprávy zajímavosti z cest či informace o nových poznatcích. Naše výchovně vzdělávací nabídka rodičovské veřejnosti je nadstandardní v oblasti přírodovědných předmětů a v oblasti dramatické a mediální výchovy se zaměřením na média, videotechniku (střih programů), žurnalistiku. Jsme přesvědčeni, že rodiče tuto profilaci budou akceptovat a budou se školou spolupracovat. 6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školská rada, školské poradenské zařízení, místní a regionální instituce, další organizace + doplňující informace). Spolupráci mezi školou a rodinou nelze hodnotit jinak než pozitivně. Rodiče jsou pravidelně informováni: 2x ročně se konají třídní schůzky, 2x ročně konzultační hodiny, rodiče mají možnost si dohodnout individuální konzultace s učiteli. Komunikace mezi školou a rodiči probíhá rovněž prostřednictvím u a webové stránky školy. Školská rada, která byla zřízena ze zákona 561/2004 Sb., je dalším důležitým článkem v řízení školy a úzce spolupracuje s vedením školy. Pedagogická fakulta UK, Praha studenti oboru učitelství pro 1. st. ZŠ na naší škole každoročně vykonávají průběžnou semestrální praxi pod vedením Dr. Hejlové. 7. Výchovné poradenské zařízení: Obsahová náplň: a) zabezpečení rozmisťovacího řízení ů, kteří odcházejí na střední školy a učební obory; b) konzultační hodiny pro rodičovskou veřejnost; c) agenda související s integrovanými dětmi; d) spolupráce se sociálním odborem, Policií ČR, Policií MČ, Střediskem výchovné péče, PPP; e) vedení a zabezpečení výchovných komisí; f) zabezpečení exkurzí a dalších akcí související s problematikou výchovného poradenství. 8. Školní metodik prevence: 8.1. Obsahová náplň: a) na základě průběžných šetření ve spolupráci s protidrogovou koordinátorkou pro ÚMČ Prahy 4 a týmem pedagogů ZŠ Školní stanovuje dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů. Tyto cíle jsou shrnuty v Minimálním preventivním programu školy, který je schvalován pedagogickou radou a průběžně doplňován dle potřeb školy; b) zajišťuje a koordinuje realizaci Minimálního preventivního programu; c) spolupracuje s externími realizátory preventivních aktivit; d) koordinuje interní realizaci prevence ve škole; e) v rámci Minimálního preventivního programu připravuje projekty k žádostem o finanční dotace určené na prevenci společensky nežádoucích jevů Minimální preventivní program školy a jeho realizace a) vytyčuje hlavní cíle školy v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů; 6

7 b) jeho hlavní složkou je Program dlouhodobé prevence, který probíhá každoročně v ročnících ve dvou až třech dvouhodinových blocích zaměřených na prevenci šikany, kiberšikany, alkoholismu, tabakismu, zneužívání drog, gamblerství; c) klade důraz na práci s klimatem třídy, vzájemnými vztahy mezi y (třídnické hodiny, školní parlament, kohezní výjezdy ů 6. ročníku); d) počítá s případnou včasnou intervencí při vzniku problémových situací (spolupráce se Střediskem výchovné péče, PPP, Policií ČR, sociálním kurátorem aj.). Realizace Minimálního preventivního programu je uskutečňována prostřednictvím spolupráce s externími realizátory prevence (Policie ČR, interně pak prostřednictvím třídnických hodin, v rámci výuky, prostřednictvím preventivních akcí školy (besedy, exkurze, projektové vyučování, účast v preventivních akcích) a dostatečnou nabídkou mimoškolní činnosti Konkretizace prevence: Cílem minimálního preventivního programu je vytvářet a posilovat pozitivní sociální klima školy, podporovat spolupráci mezi y, vést děti k toleranci vůči odlišnostem a předcházet vzniku sociálněpatologických jevů. Chceme y postupně seznamovat s jednotlivými jevy rizikového chování v rámci dlouhodobých bloků primární prevence a zároveň tak doplňovat některá témata ŠVP. Pomocí dotazníků monitorovat kvalitu vztahů v jednotlivých třídách. Konkrétní problémy je třeba řešit vždy aktuálně bez ohledu na rozvrh hodin (ve spolupráci s výchovným poradcem, vedením školy, třídními učiteli, případně s pedagogicko-psychologickou poradnou). V případě potřeby řešení akutních případů kontaktujeme přímo Dr. Maruškovou z PPP pro Prahu 1, 2 a 4, se kterou velmi úzce spolupracujeme a konzultujeme jednotlivé případy. 9. Preventivní programy Městské policie hlavního města Prahy a) Preventivní programy Městské policie hlavního města Prahy; b) Prevence sociálně patologických jevů v elektronickém světě; c) Dopravní výchova - Praktické dodržování pravidel silničního provozu dopravní hřiště Policie ČR I. st.; d) Programy specifické prevence; e) Adaptační výjezd pro 6. ročník; f) Festival dokumentárních filmů Jeden svět; g) Červená stužka - Prodej stužek a šíření osvěty o HIV/AIDS; h) Využití videoprogramů, CD ROM a internetu se zaměřením na inkriminovanou problematiku. i) Zapojení dětí do sportovních, kulturních, společenských a jiných akcí je alternativou proti manipulaci s drogou nebo její užívání; j) Celá prevence je zapracována do osnov ŠVP formou průřezových témat v předmětech Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, Přírodopis, Tělesná výchova. 10. Regionální instituce, další organizace, doplňující informace: a) MÚ Městské části Praha 4; b) Odbor školství a kultury Městské části Praha 4; c) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městské části Prahy 4; d) Středisko výchovné péče MČ Praha 4; e) Služebna Městské policie MČ Praha 4; f) Policie ČR - telefon , 158. Webové stránky MČ Prahy 4: Webové stránky školy: 7

8 C CHARAKTERISTIKA ŠVP Máme zájem být školou, která respektuje dětství jako plnohodnotné období života, nikoliv jen jako období přípravy pro život. Upřednostňuje kladnou motivaci. Uvědomujeme si, že předpokladem rozvoje svobodné demokratické společnosti je svobodný člověk, schopný nést odpovědnost za svá rozhodnutí, za svůj život. Budeme zkušenějším partnerem dítěte, kterému budeme pomáhat nalézt cestu při jeho začleňování do společnosti, protože důvěřujeme schopnostem a možnostem svých ů. Prostředí oboustranné důvěry je nejsilnějším předpokladem k radostné, a tím i úspěšné práci. 1. Šance pro všechny a) klademe důraz na stejnou péči a pozornost ům nadaným a ům s nevyhraněnou profilací; b) chceme být školou, která respektuje dětství jako plnohodnotné období života, nikoliv jen jako období přípravy na život. 2. Specifika ŠVP I. stupeň a) výuka cizího jazyka od prvního ročníku; b) součástí tělesné výchovy je taneční výchova, která využívá specifiku tance k formování osobnosti a (spolupráce s Konzervatoří Duncan centre). 3. Specifika ŠVP II. stupeň a) výuka dvou cizích jazyků ( ročník); b) výuka informatiky a výpočetní techniky ( ročník); c) v rámci tělesné výchovy možnost sportovní přípravy na sport tenis (spolupráce s Tenisovým klubem Konstruktiva). 4. Obecné cíle a) zavádění nových prvků do výuky (kooperativní a projektové vyučování); b) posílení výuky cizích jazyků (anglický jazyk, německý jazyk); c) využívání komunikační a informační technologie, podpora výuky na počítačích; d) vedení ů k dodržování stanovených pravidel (školní řád); e) v rámci ovského parlamentu vytvořit prostor umožňující ům podílet se na klimatu školy; f) nadále nabízet ům se speciálními potřebami integrační program. V oblasti Jazyk a jazyková komunikace zavádíme výuku anglického jazyka od 1. třídy v rozsahu jedné vyučovací hodiny, výuka pokračuje ve 2. ročníku rovněž jednou hodinou týdně. Od třetího ročníku je anglický jazyk 3x týdně. Na druhém stupni se přidává výuka německého jazyka. Ve třídách1.stupně se prolíná interdisciplinární prolínání cizího jazyka všemi předměty všude tam, kde jazyk vyučuje třídní učitel(ka). Oblast Informační a komunikační technologie kromě samostatného předmětu informační technologie zejména žáci 2. stupně pracují v hodinách zeměpisu, dějepisu, anglického a německého jazyka pravidelně na PC. V těchto předmětech se rovněž využívá práce s interaktivní tabulí. 8

9 Cíle základního vzdělávání: a) umožnit ům osvojit si strategie učení, motivovat je pro celoživotní učení; b) vést y k všestranné, účinné komunikaci; c) rozvíjet u ů schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých; d) vést y k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, aby uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti; e) rozvíjet u ů vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě; f) vést y k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. K naplňování cílů ŠVP napomáhá i mimoškolní činnost Školní družina viz ŠVP ŠD, kroužky a úzká spolupráce s rodičovskou veřejností a Radou školy. Mimořádnou roli sehrává ve školní i mimoškolní práci Žákovský parlament. Tento materiál chápeme jako informativní, neuzavřený, v případě potřeby a dalšího vývoje školy doplnitelný s možností dalších úprav. 5. Výchovné a vzdělávací strategie - společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence ů Kompetence k učení a) využívat různé výukové metody s důrazem na činnostní charakter výuky; b) vést y k zodpovědnosti za jejich vzdělání; c) učit y plánovat, organizovat a vyhodnocovat svoji činnost; d) snažit se podněcovat a využívat kreativitu ů (např. k účasti v soutěžích a olympiádách); e) klást důraz na čtení s porozuměním, práci s textem; f) využívat dle možností při výuce TV pořady, audio i video techniku, počítačové programy, nabídky tvůrčích dílen a příležitostně pořádat tematicky zaměřených exkurzí k ověření školních poznatků Kompetence k řešení problémů a) snažit se vést výuku tak, aby žáci získané poznatky uměli aplikovat, aby hledali, nalézali různá řešení problému; b) ve vhodných oblastech využívat problémové úlohy např. matem. Klokan, Scio apod. c) dle dovedností a schopností vést y k zapojení do soutěží a olympiád; d) spolu se y řešit situace, které vznikají při vyučování i mimo něj konflikty mezi y, problémy s kázní a chováním, nedodržování pravidel); e) vést y k aktivnímu přístupu při řešení problémů k vyslechnutí názoru druhých, k vyjádření názoru, postoje slušnou formou, k pomoci druhému; f) vést y k samostatnosti při řešení problémů (najít si vhodné informace, požádat o pomoc, řešit nedorozumění) ve škole i mimo školu; g) podporovat týmovou spolupráci při řešení problému; h) nabízet řešení problémů s výchovnou poradkyní a metodikem prevence Kompetence komunikativní a) vést y ke vhodné komunikaci se spoluy, mezi y a učitelem, mezi y a dalšími osobami; b) učit y obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj názor a zároveň naslouchat názoru jiných a tolerovat ho; c) vést y ke komunikaci různými prostředky (ústně, písemně, pomocí informačních technologií); d) vést y k tiché komunikaci při skupinové, kooperativní práci; 9

10 e) realizovat výstavy a vystoupení ů na školní akademii, návštěvní dny pro děti z MŠ a pro rodiče, kde žáci prezentují výsledky své práce; f) organizovat akce, při kterých se setkávají a spolupracují žáci 1. a 2. stupně; g) v literární výchově i občanské výchově seznamovat y s dalšími prostředky komunikace (např. nonverbální komunikaci) Kompetence sociální a personální a) se spoluúčastí ů se snažit o pozitivní školní i třídní klima; b) zařazovat kooperativní činnosti do výuky; c) vést y k tomu, aby dokázali spolupracovat ve skupině, přispívali do její diskuse; d) využívat metod dramatické výchovy k sociálnímu učení ve vhodných předmětech; e) vést y, aby se podíleli na organizaci akcí pro spoluy, pro děti z MŠ, pro návštěvy ve škole; f) snažit se, aby žáci spolupracovali a kvalitně pracovali v ovských samosprávách či Žákovském parlamentu Kompetence občanské a) vést y k spoluvytváření a respektování dohodnutých pravidel, seznamovat s pravidly slušného chování při návštěvách kulturních akcí a dbát na jejich dodržování; b) vést k tolerování odlišností, využívat příležitostí k multikulturní výchově (např. vážit si a respektovat spoluy, kteří přišli z jiných zemí a naopak); c) spolupracovat s Městskou policií a společností Acet ČR o.s. při prevenci soc. patologických jevů; d) pěstovat úctu k národním tradicím a k dědictví českého národa návštěvami společenských a kulturních akcí, výlety, besedami s pamětníky apod.; e) vést y k myšlení v globálních souvislostech a k ochraně životního prostředí nejen při ozdravných pobytech a ŠvP, ale při veškeré činnosti, na tuto problematiku zaměřovat exkurze a sběrové akce Kompetence pracovní a) pracovní kompetence rozvíjet především v rámci předmětu výtvarná výchova a ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce; b) vyvozovat s y pravidla pracovních postupů při všech činnostech; c) vést y k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při výběru své profesní orientace; d) výuku doplňovat příležitostně o praktické exkurze; e) podněcovat zájem o další orientaci nabídkou zájmových útvarů, podílením se na realizaci různých mimoškolních akcí; f) vést y k tomu, aby se vážili práce druhých. 6. Vzdělávání ů se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) 6.1 Zabezpečení výuky ů se speciálními vzdělávacími potřebami Na naší škole již od prvního ročníku věnujeme zvláštní pozornost ům s podezřením na vývojové poruchy učení a chování (zejména při počáteční výuce čtení a psaní). Tito žáci jsou se souhlasem zákonných zástupců posíláni na odborné vyšetření do PPP (SPC). Pedagogové s y dále pracují podle doporučení zpracovaných PPP (SPC). Učitelky 1. tříd rovněž sledují výslovnost ů. Pokud u mladších ů přetrvává dyslalie nebo se objevují jiné vady řeči, jsou rodiče upozorněni a je jim doporučena návštěva logopeda a následný logopedický výcvik. 10

11 Pokud je u jedince diagnostikována specifická porucha učení, chování, je tento veden mezi integrovanými. Podmínky školy neumožňují práci ve specializovaných třídách, proto jsou tito žáci integrováni do běžných tříd. Pro integrované y je vypracován IVP (individuální vzdělávací plán). Tento plán vypracovávají učitelé, kteří a v jednotlivých předmětech vyučují. Především jde o učitele jazyků a matematiky. Na prvním stupni je plán vypracován třídní učitelkou ve spolupráci s výchovnou poradkyní. S ostatními vyučujícími je IVP konzultován a podle potřeby dále doplněn. IVP vychází z výsledků odborného vyšetření a doporučení PPP (SPC), je konzultován s pracovníky poradny, přičemž vychází z ŠVP a respektuje potřeby a. Je zde také nastíněn způsob spolupráce se zákonnými zástupci a podíl a na řešení problémů. V případě, že je u a diagnostikováno lehké mentální postižení, je pro něj (na žádost rodičů) zpracován individuální vzdělávací plán podle RVP- ZV pro y s lehkým mentálním postižením. IVP je zpravidla vypracován na začátku školního roku nebo do jednoho měsíce po předání zprávy z vyšetření v PPP (SPC). Jeho platnost je jeden školní rok (může být průběžně doplňován, upravován). Platnost dokumentu je potvrzena podpisy vyučujících, ředitele školy, zákonným zástupcem i samotným em. Obsah individuálního vzdělávacího plánu: základní údaje o ovi, závěry vyšetření a doporučení z odborného pracoviště, konkrétní cíle, organizace výuky, forma zadávaní úkolů, způsob hodnocení a klasifikace, nezbytné kompenzační pomůcky, učebnice, organizace speciálně pedagogické a psychologické péče, způsob spolupráce se zákonnými zástupci, podíl a na řešení problémů, hodnocení výsledků práce podle IVP. V IVP jsou pro jednotlivé y podle druhu a stupně zdravotního postižení vypisovány: a) obecné metody a přístupy práce se em: prodloužený výklad nebo procvičování, kontrola pochopení zadání, upřednostňování ústního zkoušení, používání testů s možností výběru správné odpovědi. b) metody práce v českém jazyce: čtení s okénkem, čtení s porozuměním, předjímání diktátů, zkrácené diktáty, doplňovací cvičení c) metody práce v matematice: kontrola pochopení zadání, pomoc prvního kroku, upozornit na změnu algoritmu, pomoc při čtení slovní úlohy, využití názoru. d) metody práce v cizím jazyce: upřednostňování ústního projevu, praktického používání jazyka. Žákům jsou (dle možností školy) poskytovány potřebné a dostupné kompenzační pomůcky (čtecí okénko, bzučák, dyslektické čítanky, tabulky), vhodné učebnice a učební pomůcky. Ve všech předmětech bývá zohledněn horší grafický projev, porucha pozornosti, výkyvy ve výkonnosti, individuální tempo atd. Velký důraz klademe na multisenzoriální přístup, ocenění snahy a zájmu a (poskytování pozitivní zpětné vazby). Hodnocení integrovaných ů probíhá v souladu se Školským zákonem. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s PPP. Tato spolupráce je na velmi dobré úrovni. Každý měsíc nás navštěvuje psycholožka. Návštěva probíhá formou konzultací, dle potřeby nahlíží do výuky, sleduje školní práci integrovaných dětí. 6.2 Žáci se zdravotním znevýhodněním Pokud naši školu navštěvuje se zdravotním znevýhodněním, je mu poskytována odpovídající péče. 11

12 Dbáme na dobrou spolupráci s rodiči a konzultujeme s nimi všechny změny v chování, prospěchu a ve zdravotním stavu. Vyžaduje- li to situace, učitelé spolupracují i s lékaři. Velkou pozornost věnujeme postavení tohoto a v třídním kolektivu. 6.3 Vzdělávání mimořádně nadaných Je mnoho ů, u kterých ještě talent nedokážeme objevit nebo více rozvinout. Je nutné, abychom se my, učitelé touto problematikou více zabývali a dále vzdělávali. Nadané y nestačí pouze vyhledávat, ale musíme být schopni jim nabídnout další možnosti rozvoje jejich nadání. V pedagogické praxi se při vyhledávání nadaných ů můžeme opřít o základní metody (např. pozorování, didaktické testy, soutěže, rozhovor, portfolio a). Pokud se učiteli jeví jako nadaný, může ho se souhlasem rodičů poslat na odborné vyšetření v příslušné PPP. Dříve nám velmi šikovní žáci odcházeli na víceletá gymnázia, tento trend bychom chtěli přibrzdit větší péčí o talenty. V současné době využíváme metodu projektového vyučování, kdy nadanější žáci dostávají úlohu koordinátorů skupin. Žáci při práci využívají odbornou literaturu, počítače. Učí se svou práci nebo práci skupiny prezentovat před třídou. U referátů učíme y pracovat s více zdroji. Žáci sami mohou tvořit různé hlavolamy, kvízy, problémové úlohy. Mohou dostávat náročnější domácí úkoly. Na y s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky, které odpovídají jejich dovednostem schopnostem. V blízkosti školy se nachází základní umělecká škola, kterou navštěvují také naši žáci. Žákům s výtvarným nadáním jsou přidělovány náročnější práce a techniky, často reprezentují školu ve výtvarných soutěžích, jsou zapojeni do výzdoby interiéru školy. Tito žáci mohou navštěvovat kroužky s výtvarným zaměřením pořádané školou, výtvarné obory blízké základní umělecké školy. Pohybově nadaní žáci mohou své nadání rozvíjet v zájmových kroužcích školy (pozemní hokej, florbal, tanec). V 1. až 3. ročníku máme v rámci tělesné výchovy zařazenu taneční výchovu. Také další zájmové kroužky rozvíjejí nadání a zájmy ů. Často se stává, že nadaní žáci mají problémy: s grafomotorikou, s verbálním vyjadřováním, s emocionálními dovednostmi, s učením (nemají studijní návyky), se sebepojetím (nedostatek sebedůvěry), s volbou povolání. Učitelé se snaží pedagogickým optimismem, taktem a důsledností pomoci překonávat nebo zmírňovat jejich problémy. 6.4 Vzdělávání ů - cizinců Naši školu navštěvuje průběžně kolem 30 ů-cizinců. Převažují děti ze zemí Ukrajina, Bělorusko, Vietnamu i z EU. Předpokládáme, že tento trend bude nadále pokračovat a počet těchto ů se bude navyšovat, proto mu věnujeme značnou pozornost. Učitelé se v této oblasti dále vzdělávají a reagují na vypsané granty. Přijde-li - cizinec na naši školu, je zařazen podle věku a schopností do příslušného ročníku, nejvíce však o jeden ročník níže. Mladší žáci se začleňují snadněji, u starších je inkluze problematičtější. Všem ům- cizincům nabízíme na požádání vypracování vyrovnávacího učebního plánu a možnost navštěvovat kurz českého jazyka pro cizince 2krát týdně. Vypsali jsme rovněž kurz českého jazyka pro rodiče ů - cizinců. 12

13 K dobrému začlenění těchto dětí přispívá i přátelská atmosféra školy a vstřícný multikulturní přístup učitelů, spoluů i rodičovské veřejnosti. 7. Označení průřezových témat a okruhů Průřezové téma OSV Osobnostní a sociální výchova VDO Výchova demokratického občana Průřezový okruh 1-5 Osobnostní rozvoj 6-9 Sociální rozvoj Morální rozvoj 1 Občanská společnost a škola 2 Občan, občanská společnost a stát 3 Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu 4 rozhodování VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1 Evropa a svět nás zajímá 2 Objevujeme Evropu a svět 3 Jsme Evropané MKV Multikulturní výchova EV Environmentální výchova MV Mediální výchova 1 Kulturní diference 2 Lidské vztahy 3 Etnický původ 4 Podpora multikulturality 5 Princip sociálního smíru a solidarity 1 Ekosystémy 2 Základní podmínky života 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 4 Vztah člověka k prostředí Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních 1 sdělení 2 Interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality 3 Stavba mediálních sdělení 4 Vnímání autora mediálních sdělení 5 Fungování a vliv medií ve společnosti 6 Tvorba mediálního sdělení 7 Práce v realizačním týmu 13

14 8. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Rozvoj schopností poznávání 1 Sebepoznání a sebepojetí 2 OSOBNOSTNÍ Seberegulace a ROZVOJ sebeorganizace 3 Psychohygiena 4 Kreativita 5 ročník M M ČaS VkZ ČaS VkO ČaS Tv Hv VrČ Vv Poznávání lid 6 ČaS Aj SOCIÁLNÍ ROZVOJ MORÁLNÍ ROZVOJ Mezilidské vztahy 7 Komunikace 8 Kooperace a kompetice 9 Řešení problémů a rozhodovací dovednost 10 Hodnoty, postoje, praktická etika 11 ČaS Čj ČaS Tv ČaS Čj M ČaSp VkO Aj Nj VkO 14

15 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Název tematického okruhu 1 Občanská společnost a škola 2 Občan, občanská společnost a stát 3 Formy participace občana v politickém životě 1. stupeň 2. stupeň ročník ČaS VkO ČaS Z ČaS VkO 4 Principy demokracie ČaS D VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Název tematického okruhu 1. stupeň 2. stupeň ročník Evropa a svět nás zajímají Aj Z 2 Objevujeme Evropu a svět ČaS Z Hv Z 3 Jsme Evropané ČaS D D 15

16 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu ročník Kulturní diference 2 Lidské vztahy 3 Etnický původ Čj Čj ČaS Vv VkZ VkZ 4 Multikulturalita ČaS VkO 5 Princip sociálního smíru a solidarity ČaS D ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Název tematického okruhu 1. stupeň 2. stupeň ročník Ekosystémy ČaS Př 2 Základní podmínky života ČaS Př Ch 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí ČaS Fy 4 Vztah člověka k prostředí ČaS Fy Ch 16

17 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupeň 2. stupeň Název tematického okruhu Receptivních činností 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 3 Stavba mediálních sdělení 4 Vnímání autora mediálních sdělení 5 Fungování a vliv médií ve společnosti 6 Tvorba mediálního sdělení Produktivních 7 činností Práce v realizačním týmu ročník Čj VkO VkO Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj Čj VkO VkO Čj Inf Inf Inf Čj ČaSp 17

18 D UČEBNÍ PLÁN Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Disp. hod. Disp. hod Σ I. st. II. st. Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Matematika Seminář z matematiky Informatika a výpočetní technika Člověk a jeho svět Člověk a svět Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná a taneční výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Výtvarné a rukodělné činnosti Povinně volitelný předmět Počet hodin v ročníku Předmět zahrnuje oblast člověk a jeho svět a informační a komunikační technologie 2 Předmět obsahuje i z přírodopisu (část biologie člověka) 3 Předmět zahrnuje obor výtvarná výchova a oblast člověk a svět práce 4 V 7. a 8. ročníku sportovní hry; v 9. ročníku konverzace v anglickém jazyce a konverzace v německém jazyce 18

19 Hodinová dotace učebního plánu je na 1. stupni i na 2. stupni plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Na 1. stupni je přiděleno 14 disponibilních hodin a to 7 hodin českého jazyka a literatury, 2 hodiny anglického jazyka, 4 hodiny matematiky, 1 hodina v oboru člověk a svět práce. Disponibilní dotace je určena pro zkvalitnění či rozšíření vzdělávání v daném oboru či předmětu. Na 2. stupni je přiděleno 24 disponibilních hodin a to 1 hodina českého jazyka a literatury, 9 hodin německého jazyka (2. cizí jazyk), 1 hodina matematiky; v 9. ročníku 1 hodina seminář z matematiky, 3 hodiny v oboru informační a výpočetní technika, 1 hodina v dějepisu, 1 hodina ve fyzice, 1 hodina v přírodopisu, 1 hodina v oboru člověk a svět práce, 4 hodiny povinně volitelných předmětů: sportovní hry v 7. a 8. ročníku, vždy 1 hodina; v 9. ročníku 1 hodina konverzace v anglickém jazyce a 1 hodina v německém jazyce. Disponibilní dotace je určena pro zkvalitnění či rozšíření vzdělávání v daném oboru či předmětu. 19

20 E E1 UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. Charakteristika předmětu Obsah vzdělávacího předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Jazyková výchova, Komunikační a slohová výchova, Literární výchova. Ve výuce se obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. V jazykové výchově získávají žáci vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Jazyková výchova vede y k jasnému, přehlednému a srozumitelnému vyjadřování, k osvojování a zdokonalování pravopisných norem k správnému užití vybraných jazykových jevů podle Pravidel českého jazyka po roce 1993 a Slovníku spisovné češtiny. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, rozlišit jednotlivé funkční styly, vytvářet slohové útvary a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také jazykové prostředky textové výstavby a kompozici textu. V literární výchově se žáci snaží číst s porozuměním text, správně formulovat přečtené a formulovat vlastní názory na přečtené dílo. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, vnímají jejich specifické znaky. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti rozlišit epiku, lyriku, drama a základní literární žánry. Žáci dospívají k poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich vnitřní život. 2. Časový plán výuky Výuka probíhá v 1. až 9. ročníku podle následujícího plánu: ročník počet hodin Organizační vymezení předmětu Český jazyk je vyučován z větší části v celých třídách v kmenové učebně třídy. Zařazujeme standardně jeden celoškolní projekt za pololetí, jednu exkurzi ročně, jedno divadelní představení za pololetí, podle jednotlivých ročníků -návštěvu knihovny, besedy, kulturní akce podle nabídky. 4. Cílové zaměření předmětu Vzdělávání směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí zejména tím, že vede a k: a) rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku; b) chápání jazyka jako svébytného historického jevu; c) vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjadřování našich potřeb i prožitků a ke sdělování názorů; d) zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace; e) získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a vede ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sama sebe; f) samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty; 20

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK Charakteristika vzdělávací

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

I. Sekaniny 1804 Český jazyk

I. Sekaniny 1804 Český jazyk 1 stupeň I. Sekaniny 1804 Český jazyk Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje na 1.stupni jako samostatný předmět

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více