1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE"

Transkript

1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j. : 167/07 ze dne Škola: Adresa: Základní škola T. G. Masaryka, Lysá nad Labem Litol, Palackého 160, Lysá nad Labem, okres Nymburk IČO: IZO: Telefon: www: Ředitel: Mgr. Petr Eliška Zřizovatel: Město Lysá nad Labem Adresa: Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem, okres Nymburk Telefon: www: Platnost dokumentu od: 1. září 2007 Verze č.: 1. Mgr. Petr Eliška razítko ZŠ

2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní školu T. G. Masaryka v Lysé nad Labem - Litoli navštěvují pouze žáci 1. stupně. Každý z pěti ročníků má samostatnou třídu. Maximální kapacita byla z původně 130 žáků v r na žádost školy po vyjádření KHS snížena na 112 žáků. Důvodem snahy ZŠ o snížení kapacity byl stále větší zájem rodičů z mimo spádových oblastí a vyjádření MŠMT ČR, že ředitel školy musí přijímat všechny žáky až do počtu 30 a maximální kapacity školy, což považuji za nesprávný a neuvážený výklad školského zákona. Většina žáků je z Litole, školu však pravidelně navštěvují i děti z jiných spádových oblastí. Po pátém ročníku přechází žáci do určené spádové ZŠ B.Hrozného v Lysé nad Labem nebo jiné ZŠ podle volby zákonných zástupců, úspěšní žáci na víceletá gymnázia. Vzhledem k rodinnému prostředí malé školy i skutečnosti, že školu navštěvují pouze žáci 1. stupně, se zde dlouhodobě nevyskytují závažné sociálně patologické jevy. Budova původně obecné školy z r se nachází v klidném prostředí Litole, která dříve bývala samostatnou obcí. Po znovuotevření základní školy v r byla budova postupně zrekonstruována. Mimo pěti kmenových učeben je zde samostatná počítačová učebna s víceúčelovým využitím, keramická dílna a tělocvična 9 x 18 m s nářaďovnou. Před budovou školy byla v roce 1994 zřízena školní zahrada, v zadní části areálu školy je zrekonstruované prostorné travnaté hřiště s antukovým kurtem, běžeckým oválem 180 m a sektory, které žáci využívají v případě příznivého počasí mimo výuky tělesné výchovy i denně o velkých přestávkách a při pobytu ve školní družině. Pro činnost školní družiny a zajištění stravování byla v r získána samostatná budova přímo proti škole. V patře budovy je umístěna školní družina, která má dvě oddělení s maximální kapacitou 58 žáků. V přízemí budovy je školní výdejna jídel. Obědy jsou dováženy v thermoportech ze školní jídelny ZŠ Komenského v Lysé nad Labem. Materiální vybavení školy je i podle zpráv České školní inspekce velmi kvalitní. Ve dvou kmenových učebnách jsou trvale instalovány interaktivní tabule připojené na internet, na kterých lze aktivně pracovat i s výukovými programy. Počítačová učebna je kromě dalších audiovizuálních přístrojů vybavena žákovskými pracovními stanicemi připojenými k internetu. Učební pomůcky, výukové programy, technické vybavení i učebnice jsou podle potřeby pravidelně a účelně obměňovány, všechny učebny jsou zrekonstruovány. Učitelé mají kdykoli v rámci přípravy na vyučování nebo sebevzdělávání volný přístup k internetu a kopírce. Učitelský sboru tvoří ředitel školy a pět pedagogů, kteří jsou zároveň třídními učiteli v jednotlivých třídách. Ve školní družině pracují dvě vychovatelky. Celý pedagogický sbor je dlouhodobě stabilizovaný a plně kvalifikovaný. Všichni učitelé se účastnili řady akcí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Všechny prostory využívané školou splňují hygienické normy pro školská zařízení, výjimka je na 1 chybějící umývadlo na WC

3 Kromě společné plenární schůze pro rodiče vždy na začátku školního roku se konají zpravidla čtyřikrát ročně konzultační hodiny, zákonní zástupci žáků však mají mimo to v případě potřeby kdykoli možnost domluvit si osobní konzultaci s vyučujícím či ředitelem školy. Podněty a připomínky na činnost školy mohou zákonní zástupci podávat osobně, prostřednictvím www stránek školy či šestičlenné Školské rady ZŠ v Litoli, kterou tvoří dva členové jmenovaní zřizovatelem, dva členové zvolení zákonnými zástupci žáků a dva členové zvolení pedagogickými pracovníky. Spolupráce se zřizovatelem i školskou radou je velmi dobrá. Škola se nebrání jakékoli dlouhodobé či krátkodobé spolupráci s žádnou z místních ani okolních organizací, spolků a sdružení, která je smysluplná. Spolupracuje např. s MO Českého rybářského svazu, litolským fotbalovým klubem. Za prioritní však považujeme kvalitní spolupráci se zřizovatelem, s litolskou mateřskou školou a spádovou ZŠ Bedřicha Hrozného. Mezinárodní spolupráci a projekty v pravém slova smyslu (kdy žáci sami vymýšlejí téma, obsah, strukturu a vlastní realizaci projektu) vzhledem k věku a možnostem žáků 1. stupně nerealizujeme. Pokud uznáme za vhodné, realizujeme vlastní i jinými organizacemi nabízené miniprojekty ( Ajaxův zápisník, Vánoční zvyky, Jarní zvyky apod.).

4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (ŠVP) 3.1. Priority školy Školy mají různorodé podmínky, které jsou dány více faktory: Umístěním a velikostí školy, prostorovými a organizačními možnostmi, materiálním vybavením, personálním obsazením atd. Bez objektivního zhodnocení podmínek nelze vypracovat kvalitní ŠVP a stanovit priority školy, které jsou ihned či v blízké budoucnosti realizovatelné a nejsou pouze formální. Jako první škola na okrese Nymburk jsme začali již od r vyučovat podle výukového programu Obecná škola, který nakonec preferovala pouze necelá desetina základních škol v republice. Program Obecná škola více kladl důraz na zdravou výchovu a celkový přirozený pozitivní rozvoj osobnosti dítěte. Ve vlastním ŠVP proto navazujeme na dlouhodobě zavedené a prověřené postupy a metody, které nemusíme a ani nechceme zásadně měnit. Naším společným cílem zůstává jako v minulosti vychovat v příjemném, bezpečném a podnětném prostředí zdravě sebevědomé a slušné žáky, předat jim nejdůležitější vědomosti s ohledem na jejich věk a schopnosti, naučit je potřebné dovednosti, motivovat je k dalšímu učení a poskytnout jim i v řadě nepovinných aktivit širší možnosti k rozvíjení zájmů. Chceme, aby se každé dítě cítilo v něčem úspěšné. Odmítáme od počátku celoplošné testování žáků (SCIO, Kalibro atd.), které nikdy nemůže ohodnotit celkovou kvalitu osobnosti žáka (kompetence) a jeho růst. Hodnocení práce škol především podle tradičně chápaných takzv. vzdělávacích výsledků považujeme za velmi zúžené a celkově neobjektivní. Zároveň si uvědomujeme nutnost týmové spolupráce všech pracovníků školy a stálého sebevzdělávání. Priority v oblasti výchovy Kvalitní mezilidské vztahy a spolupráce na všech rovinách (žáci, učitelé rodiče). Nepodporování přehnané soutěživosti mezi dětmi a ročníky, naopak snaha vést děti k vzájemné pomoci, spolupráci, respektu a toleranci. Rozvíjení u žáků inteligencí: praktické (schopnost řešit problémy), emoční (schopnost sebeovládání se) a sociální (umět jednat s lidmi), které mají významný vliv na úspěšnost každého jednotlivce. Zdraví bezpečné, esteticky kvalitní a podnětné prostředí včetně dodržování zdravého životního stylu (ve škole nezvoníme, velké přestávky tráví žáci každodenně v případě příznivého počasí na hřišti, tělovýchovné kroužky, dodržování pitného režimu, atd.). Aktivní uplatňování přiměřeného preventivního programu pro předcházení negativních jevů. Vytváření kladného vztahu k přírodě a tradicím.

5 Priority v oblasti vzdělávání Mimo výuky Českého jazyka a Matematiky je prioritou i výuka Anglického jazyka a Informačních a komunikačních technologií (práce s PC), u kterých vesměs navyšujeme povinnou hodinovou dotaci. Výuka základního a podstatného učiva, které je obsahově i objemově přiměřené a blízké věku žáků. (Učitelé musí ve všech vyučovacích předmětech stále hodnotit a zvažovat, proč učí dané učivo a proč se tomu má učit žák bez ohledu na obsah používaných schválených učebnic. ) Individuální přístup ke všem žákům. Respektování různého, nejen intelektuálního nadání. (Každý je jedinečný. Nikdo, ani ředitel a učitelé, nemohou umět vše. Hodnocení snahy.) Využívání pozitivního. (Každý má právo na chybu, každý je v něčem dobrý, každý chce být chválen.) Užívání různých aktivizujících a efektivních metod výuky. (Včetně snahy nepředkládat dětem poznatky v hotové podobě.) Práce žáků s různorodými zdroji informací. (Učebnice, encyklopedie, internet, tisk, vycházky, exkurze. ) 3.2 Hlavní a dílčí cíle ŠVP Naší snahou je v souladu s cíli základního vzdělávání všeobecně utvářet a postupně rozvíjet u žáků klíčové kompetence a poskytnout jim kvalitní základ základního vzdělávání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení (Kompetence k učení, Kompetence pracovní) Vedení a podpora žáků k tomu, aby: pochopili, proč se učí vyhledávali informace z různých zdrojů, dokázali posoudit jejich věrohodnost a propojit zkušenosti i informace se skutečným životem četli s porozuměním byli tvořiví, iniciativní, samostatní a zodpovědní dokázali poznat vlastní možnosti a schopnosti, aby dokázali být sebevědomí a kritičtí pracovali v motivujícím prostředí Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů (Kompetence k řešení problému, Kompetence pracovní) Vedení a podpora žáků k tomu, aby: byli schopní vyhledávat problémy a vhodně je řešit

6 se neobávali problémů a byli schopní se vyrovnat s nejistotou dokázali být trpěliví a houževnatí nalézali další různá možná řešení problémů si rozvíjeli schopnost logického uvažování Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci (Kompetence komunikativní, Komunikace sociální a personální) Vedení a podpora žáků k tomu, aby: byli schopní správně a výstižně formulovat a vyjadřovat své myšlenky v ústním i písemném projevu dokázali vhodně obhajovat svůj názor před vrstevníky i dospělými byli schopní naslouchat druhým a respektovat jejich názory se neobávali samostatného projevu Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých (Kompetence sociální a personální, Kompetence pracovní) Vedení a podpora žáků k tomu, aby: byli schopní spolupráce a práce ve skupině byli schopní posuzovat, hodnotit dokázali rozhodnout i ustoupit byli schopní vhodně řešit konflikty Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti (Kompetence občanské) Vedení a podpora žáků k tomu, aby: znali svá práva i povinnosti ve škole i mimo školu byli schopni řešit různé přiměřené životní situace se dokázali samostatně rozhodnout i nést důsledky dokázali pochopit jednání druhých

7 Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě (Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální) Vedení a podpora žáků k tomu, aby: dokázali nalézat a chápat bohatství i krásu citového života a dokázali se z něj radovat se dokázali orientovat ve vlastním citovém životě a rozvíjely jej dokázali otevřeně a kultivovaně své city projevit dokázali být vnímavé, citlivé, ohleduplné ve vztahu k lidem, přírodě, kulturním a společenským hodnotám Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný (Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence pracovní) Vedení a podpora žáků k tomu, aby: byli schopní dodržovat pravidla dokázali chránit zdraví vlastní i ostatních Vést žáky k vlastenectví, toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi (Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální) Vedení a podpora žáků k tomu, aby: dokázali být nejen ohleduplní a tolerantní, ale též solidární dokázali zaujímat kritické postoje k negativním jevům ve škole i společnosti si vážili našich hodnot (kulturních, duchovních, přírodních) a aby byli vnímaví k odlišným tradicím a kulturním hodnotám druhých Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopností v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci (Kompetence občanské) Vedení a podpora žáků k tomu, aby: si dobře osvojili základní pracovní dovednosti a návyky dokázali využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje

8 3. 3 Začlenění průřezových témat Průřezová témata = další výchovy ( výchova (OSV), Výchova demokratického občana (VDO), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEGS), Multikulturní výchova (MKV), Enviromentální /ekologická/ výchova (EV), Mediální výchova (MDV), (ETV) chápeme jako podstatnou a nedílnou součást základního vzdělávání vzhledem k tomu, že se zabývají aktuálními a zásadními problémy současné společnosti. Součástí etické výchovy je volba Žáka roku. Průřezová témata i tématické okruhy výše uvedených průřezových témat zároveň chápeme komplexně. Prostupují nejen všemi vzdělávacími oblastmi, ale i celým výchovně-vzdělávacím procesem. Nejsou proto vyučovány jako samostatný předmět (samostatné předměty), ale jsou účelně a logicky integrovány do vzdělávacích obsahů všech vyučovacích předmětů, kde jsou uvedeny v samostatných kolonkách. Rozvoj osobností žáků je realizován i jednoduchými projekty, školními akcemi, ale také celkovým každodenním životem školy (přestávky, školní jídelna, družina) především v osobnostním, sociálním a morálním rozvoji dětí. Jsme si vědomi, že průřezová témata zařazujeme do osnov plánovaně. O to víc je nutné využít jakýkoli spontánní zájem žáků a různé situace včetně konfliktních (i na úkor naplánované vyučovací jednotky) především v etické výchově k rozvoji pozitivních postojů a hodnot osobnosti žáků. Samostatný výčet tematických okruhů průřezových témat v jednotlivých předmětech a ročnících mimo osnovy považujeme za zbytečný Další výchovně - vzdělávací služby Vzhledem k tomu, že naše ZŠ má pouze 1. stupeň, funkce výchovného poradce vykonává ředitel školy. Výchovnou a vzdělávací problematiku včetně studijních předpokladů žáků (v případě uvažování o studiu na víceletém gymnáziu, přeřazení do jiné školy) lze konzultovat i s třídními učitelkami, případně se školským poradenským zařízením. Metodikem prevence sociálně patologických jevů je rovněž ředitel školy, který zpracovává Program proti šikanování a každoročně Minimální preventivní program (MPP) a je jeho garantem. MPP je součástí ŠVP a vychází z aktuální situace Péče o žáky se speciálními výchovnými nebo vzdělávacími potřebami Škola, pokud to umožňuje naplněnost tříd, je otevřena všem žákům, tzn. i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (se zdravotním znevýhodněním či postižením, žákům se sociálním znevýhodněním, žákům mimořádně nadaným i cizincům). Tito žáci jsou integrováni v běžných třídách, kde je jim na základě odborného vyšetření a doporučených postupů či vlastního uvážení, pokud to škola uzná za vhodné, věnována speciální individuální péče. Na skupiny se žáci nedělí.

9 Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení a chování) Po osobní konzultaci se zákonným zástupcem nezletilého žáka (dále jen zákonného zástupce) a s jeho souhlasem posíláme vytipované děti, u kterých je předpoklad, že budou vyžadovat speciální přístup ve výchově nebo vzdělávání, na odborné vyšetření do příslušného školského poradenského zařízení. Jestliže je u dítěte diagnostikováno zdravotní postižení, zdravotní nebo sociální znevýhodnění, postupuje škola podle platných právních předpisů a pracuje s dítětem podle doporučení školského poradenského zařízení (s písemným souhlasem zákonného zástupce žáka). Kromě speciálního individuálního přístupu v běžné výuce mohou tyto děti navštěvovat reedukační nácviky. Reedukační nácviky probíhají podle druhu poruchy učení většinou jedenkrát týdně jednu vyučovací hodinu. Pro větší efektivitu jsou zařazovány co nejdříve po vyučování. Děti se pracují pod vedením vyškolených pedagogů individuálně či v malých skupinách dětí po dvou až třech. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají též nárok na tolerantnější klasifikaci (o jeden až dva stupně) případně slovní hodnocení v předmětu či předmětech, kterých se porucha či postižení týká. Je-li pro dítě se specifickými vzdělávacími potřebami školou zpracován individuální plán případně individuální přístup ke vzdělání, je v něm uvedena i frekvence a rozsah spolupráce dohodnuté se zákonným zástupcem žáka. V případě nedodržování spolupráce zákonného zástupce žáka se školou nemusí brát škola ohled na specifické vzdělávací potřeby dítěte Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Škola se snaží vyhledávat a rozvíjet talent i nadání dětí. Při zjišťování mimořádného nadání dětí škola spolupracuje s rodiči a se školským poradenským zařízením a na základě závěrů odborných vyšetření šk. poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost na základě žádosti zákonného zástupce škola přijímá optimální opatření dle školského zákona. V r například umožnila mimořádně nadané žákyni pololetní docházku na prioritní předměty do vyššího ročníku a na základě úspěšné adaptace a zvládnutí učiva vynechání ročníku. V případě jednostranného nadání dítěte (jazykového, matematického, hudebního, výtvarného, tělovýchovného, manuálního) se učitelé snaží klást na dítě vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem Školní družina Školní družina jako školské zařízení pro zájmové vzdělávání umožňuje dětem především odpočinkové činnosti. I při nich je však nutné aktivně využívat různých situací k rozvíjení osobností dětí a naplňování cílů ŠVP, se kterými jsou vychovatelky seznámeny. Vzhledem ke specifice činnosti ŠD je vytvořen Rámcový plán ŠD, který doplňuje roční plán ŠD, který schvaluje ředitel ZŠ Zájmové kroužky Zájmové kroužky jsme původně chtěli zahrnout do učebního plánu i jako volitelné předměty. Důvodem byla skutečnost, že závazný Rámcový učební plán v RVP uvádí celkovou vyučovací povinnost pro žáky na 1. stupni 118 hodin (dříve 113 hodin!). Důvodem neuskutečnění tohoto záměru byly nejen organizační problémy (povinné přestávky mezi vyučováním), ale také skutečnost, že ČŠI vyžadovala na tyto kroužky samostatné osnovy a klasifikaci.

10 Zájmové kroužky 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Součet Výtvarné činnosti Tanečky Pohybové hry Dramatická výchova Keramika Florbal Stolní tenis (1) 1 2 Celkem (5) 5 23 (uvedené hodnoty jsou orientační podle zájmu dětí)

11 4. UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY Počet hodin Oblasti Jazyk a jazyková komunikace Minimální časová dotace Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník součet 35 Český jazyk literatura 9 Anglický jazyk Matematika a její 20 Matematika aplikace Informační a 1 IKT komunikační technologie - IKT Člověk Prvouka a jeho svět 12 Vlastivěda ,5 1,5 3 Přírodověda ,5 1,5 3 Umění 12 Hudební výchova a kultura Výtvarná výchova Člověk a svět 5 Pracovní výchova práce Člověk a zdraví 10 Tělesná výchova Oproti minimálním hodinovým dotacím uvedeným v Rámcovému učebnímu plánu (součást RVP) je v naší škole posílena výuka Českého jazyka (o 7 hodin) Anglického jazyka (1) Matematiky (5) a IKT (1) týdně. Anglický jazyk v 1. a 2. ročníku je vyučován v rámci mezipředmětových vztahů.

12 5. UČEBNÍ OSNOVY Oblast Předmět 5. 1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova

13 Charakteristika vzdělávací oblasti 5. 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je realizován v povinných vyučovacích předmětech Český jazyk a literatura a Anglický jazyk a v kroužku Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících prvního stupně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. Dovednosti, které si v rámci předmětu ve všech jeho tří složkách žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Celkový důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, v začátku 1. období je výuka soustředěna především na dovednost psaní a čtení s porozuměním, ve 2. období na mluvnické učivo a rozvíjení čtení s porozuměním. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, k procvičování mluvnického učiva využívají vyučující ve vyšších ročnících výukové programy v počítačové učebně. Vyučující využívají, pokud to uznají za účelné, skupinovou práci. Některá témata z literární výchovy mohou být realizována formou krátkodobých projektů. Kromě výuky komunikační a slohové výchovy, čtení a literární výchovy, psaní a jazykové výchovy je dalším způsobem naplňování cílů výuky českého jazyka především ve 2. období práce s knihou a různými texty (časopisy, noviny, internet), návštěvy divadelních a filmových představení, návštěva místní knihovny atd.

14 Kompetence k učení žák např.: vyhledává a třídí informace operuje s obecně užívanými termíny, propojuje poznatky samostatně pozoruje poznává smysl učení Kompetence k řešení problémů žák např.: vnímá a řeší různé situace, nachází podobné, odlišné znaky je schopen nalézat pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy nalézá chyby v textu a je schopen odůvodnit správné řešení Kompetence komunikativní žák např.: snaží se dobře formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory je schopen naslouchat promluvám druhých, porozumí jim a vhodně reaguje úměrně rozšiřuje slovní zásobu, rozumí různým typům textů a záznamů Kompetence sociální a personální žák např.: přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy dokáže spolupracovat a správně se zachovat Kompetence občanské žák např.: projevuje pozitivní postoj k jazyku a literatuře uvědomuje si potřebu literárního projevu, recitace, četby. Kompetence pracovní žák např.: je schopen dodržovat správná hygienická pravidla pro čtení a psaní

15 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace Očekávané výstupy žáka Komunikační a slohová výchova čte dohromady krátká slova psaná velkou i malou tiskací abecedou čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti, snaží se respektovat základní komunikační pravidla rozhovoru. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost, v krátkých mluvených projevech správně dýchá a Předmět: Český jazyk a literatura Období: 1. Učivo Ročník Dílčí výstupy - činnosti Průřezová témata Přesah, pozn. Čtení slov psaných velkou a malou tiskací abecedou Čtení jednoduchých textů psaných velkou a malou tiskací abecedou, postupné upevňování správných čtenářských návyků Čtení různorodých textů s důrazem na upevňování správných čtenářských dovedností a návyků (dýchání, tempo, intonace, plynulost, porozumění, světlo, klid) Aktivní pozorné naslouchání druhých, základní komunikační situace a jejich pravidla: pozdrav, oslovení, rozkaz, omluva, žádost, prosba, zpráva, vzkaz Mluvený projev - základy techniky mluveného projevu 1. - rozlišuje tvary stejné a odlišné - orientuje se v pojmech vpravo, dole.. - určí hlásku na začátku, konci slova - vyjmenuje všechny hlásky ve slově - z hlásek sestaví slovo - rozlišuje: věta, slovo,hláska,písmeno - rozlišuje:tečka,čárka,vykřičník,otazník, dvojtečka, uvozovky - rozlišuje délku samohlásek - přečte slabiky di-dy, ti-ty, ni- ny, dě, tě, ně, bě - spojuje hlásky do slov a slova rozkládá na hlásky - domýšlí slova s vynechaným písmenem 2. - doplní vynechané slovo v přečtené větě - převypráví jednoduchý přečtený text - složí známý rozstříhaný text 3. - doplní vynechaná slova v přečteném textu - převypráví přečtený text nebo jeho část - převypráví text psaný formou rozhovoru - domyslí význam cizího slova dramatizuje navozenou komunikační situaci - volí správné vyjadřování v dané situaci - uvědomí si a opraví nesprávné vyjadřování - respektuje pravidla komunitního kruhu - oslovuje křestními jmény - vhodné formy pozdravů dramatizuje navozenou komunikační situaci - uvědomí si a opraví nesprávné verbální i nonverbální použité prostředky - opakuje artikulační a dechová cvičení - vnímá a opraví nesprávnou výslovnost rozvoj -rozvoj schopnosti poznávání Prvouka rozvoj -rozvoj schopnosti poznávání rozvoj -rozvoj schopnosti poznávání rozvoj -rozvoj schopnosti poznávání kooperace, komunikace výchova - sociální rozvoj komunikace

16 volí vhodné tempo řeči, volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev zvládá základní hygienické a technické návyky spojené se psaním. píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev Mluvený projev vypravování Osnova Základní hygienické a technické návyky správného psaní Automatizace psacího pohybu, Odstraňování individuálních nedostatků písemného projevu srozumitelně sdělí zážitek - rozliší podstatné od nepodstatného - dodržuje správné členění projevu - uvědomuje si a opravuje chyby v mluveném projevu - hovoří o zážitku, osobě, věci přiměřenou dobu - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich příběh - seřadí věty podle děje - popíše věc, osobu, zvíře uvědomí si a opraví nedostatky při nesprávném psaní výchova sociální rozvoj - komunikace výchova sociální rozvoj - komunikace píše písmena a číslice různými způsoby rozvoj kreativita Výtvarná výchova píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Jazyková výchova rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Psaný projev napíše krátký dopis, pozvánku rozvoj kreativita Česká abeceda Hláska, písmeno, slovo Rozdělení samohlásek pozná a přečte písmena velké a malé tiskací a psací abecedy - zná abecední pořádek - pracuje s abecedními seznamy - přiřazuje hlásky a písmena - čte, opisuje, přepisuje, doplňuje, píše podle diktátu - rozkládá slova na hlásky, skládá z hlásek slova - čte správně slova s krátkými i dlouhými samohláskami - píše správně slova s krátkými i dlouhými samohláskami rozvoj rozvoj schopností poznávání Cizí jazyk Výtvarná výchova Pracovní výchova

17 Slabika Dělení souhlásek znělé, neznělé - dělí slova na slabiky - využívá dělení slov na slabiky k dělení slov na konci řádku - učí se poznávat slabikotvorné r a l - píše správně a odůvodňuje psaní znělých a neznělých souhlásek uprostřed a na konci slov porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná Slova nadřazená, podřazená, souřadná a slova opačného významu Vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná třídí slova podle vztahů nadřazenosti - vyhledá v textu slovo mnohoznačné, vysvětlí jeho další významy - vyjmenuje řady vyjmenovaných slov, hledá slova příbuzná rozvoj rozvoj schopností poznávání Prvouka porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost Třídění slov třídí slova na názvy osob, zvířat, věcí, a na slova, která říkají, co osoby, zvířata a věci dělají - třídí navíc slova na vlastnosti, číselné údaje a zvuky rozvoj rozvoj schopností poznávání Prvouka rozlišuje slovní druhy v základním tvaru užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Ohebné a neohebné slovní druhy 2. Souvislý mluvený projev Význam slov Věta a souvětí Spojky a jejich funkce, spojovací výrazy - pozná charakteristická podstatná jména, slovesa, spojky a předložky 3. - pozná navíc typická přídavná jména, číslovky a citoslovce - učí se skloňovat podstatná jména - vyjmenuje pádové otázky - rozliší číslo jednotné a množné - odliší slova rodu mužského,ženského a středního - učí se časovat slovesa - rozliší čas minulý, přítomný a budoucí porovnává a vyhledává spisovná a nespisovná slova - učí se nahrazovat nespisovná spisovnými spojuje a odděluje věty - určí počet vět v jednodušším souvětí -rozhodne, který větný vzorec odpovídá zadanému větnému celku rozvoj rozvoj schopností poznávání výchova sociální rozvoj - komunikace výchova sociální rozvoj - komunikace

18 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky odůvodňuje a píše správně: i,í/y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě,mě; slova s ú/ů; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Literární výchova čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřeného věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu Druhy vět podle postoje mluvčího Výběr vhodných jazykových prostředků Dělení souhlásek -měkké, tvrdé, obojetné Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Slova s ů,ú Velká písmena Reprodukce textu Přednes básně nebo úryvku prózy rozliší typické příklady vět - učí se psát správná znaménka za větami píše správně běžná česká slova s tvrdými a měkkými souhláskami - zná řady vyjmenovaných slov - píše správně a odůvodňuje běžná česká slova s obojetnými souhláskami - čte správně slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - píše správně slova s dě, tě, ně - píše správně běžná česká slova s ů,ú - rozlišuje obecná a vlastní jména - píše správně velké písmeno u vlastních jmen osob a zvířat a na začátku věty - píše správně velké písmeno u všech typických vlastních jmen hlasitě čte se snahou o správnou intonaci - recituje básničky líčení atmosféry pohádky, příběhu hovoří o svých pocitech - ztvárňuje své pocity výtvarnou formou - porovnává různé texty výchova sociální rozvoj - komunikace rozvoj rozvoj schopností poznávání Prvouka výchova osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání, kreativita výchova osobnostní rozvoj - kreativita, sebepoznání a sebepojetí, sociální rozvoj - komunikace rozlišuje vyjadřování v próze a poezii, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Základy literatury - poezie (pojmy: báseň, rým, sloka, přednes), próza (pojmy: pohádka, povídka, postava, děj, prostředí) Volná reprodukce textu Dramatizace pohádky, povídky nebo básně poslouchá umělecký přednes - srovnává vyjadřovací prostředky v ukázkách různých textů - zná typické pohádkové schéma vyhledává a tvoří rýmy - dokončí neúplný text - vymyslí jiný konec (příběhu, pohádky) - dramatizuje krátký příběh nebo pohádku Výtvarná výchova rozvoj rozvoj schopností poznávání rozvoj kreativita

19 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace Očekávané výstupy žáka Komunikační a slohová výchova Předmět: Český jazyk a literatura Období: 2. Učivo Ročník Dílčí výstupy - činnosti Průřezová témata Přesah, pozn. čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení pravdivost i nepravdivost reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku Praktické čtení přiměřeně náročných textů Čtení s porozuměním Věcné čtení čtení jako zdroj informací Vyhledávání klíčových slov a informací v různých textech Věcné naslouchání Reprodukce Věcné naslouchání Základní komunikační pravidla Nonverbální prostředky orientuje se v textu, posoudí jeho pravdivost - vybere vhodný nadpis z nabídky - čte dostatečně rychle, plynule, pozorně a nahlas - dodržuje při čtení nahlas vázání, přízvuk a intonaci - porozumí přiměřenému textu - zná význam některých základních cizích slov ústně sdělí i písemně zaznamená nejdůležitější fakta nebo hlavní myšlenku z přiměřeného přečteného textu z různých žánrů a různých zdrojů (učebnice, časopis, internet..) - využívá poznatků z četby v dalších činnostech -žák vypíše požadovanou informaci z textu - vyhledá v textu odpověď na otázku soustředěně vyslechne sdělení - zhodnotí úplnost sdělení (např.spolužáka) - reaguje vhodnými doplňujícími otázkami - posoudí, zda informace vyplývá z textu - vystihne hlavní myšlenku textu volně reprodukuje nejdůležitější fakta z vyslechnutého přiměřeně složitého sdělení (např. TV aktuality STREAM) - ve skupině i individuálně písemně zaznamená z přiměřeného sdělení nejdůležitější informace správně reaguje při různých komunikačních situacích (omluva, prosba, zpráva, oznámení, adresa a vzkaz,dialog, vypravování, telefonní hovor, tísňové volání ) - sestaví jednoduchý slohový útvar - volí vhodné mimojazykové prostředky (gesta) - dokáže obhajovat svůj názor rozvoj -rozvoj schopnosti poznávání Multikulturní výchova Multikulturalita rozvoj -rozvoj schopnosti poznávání výchova sociální rozvoj komunikace výchova sociální rozvoj kooperace výchova sociální rozvoj -komunikace Přírodověda Ochrana člověka za mimořádných událostí

20 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy, a tempo podle svého komunikačního záměru. rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry na základě osnovy vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti v mluveném i písemném projevu vytvoří popis s dodržením rozlišení podstatného a okrajového reprodukce jednoduchého psaného textu Jazyková výchova porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová Reklama, druhy reklamy uvědomuje si význam a funkci reklamy - vyhledá různé druhy reklam a dokáže nalézt některé manipulativní prvky - zhodnotí negativní společenský dopad některých reklam - vytvoří vlastní reklamu Technika mluveného projevu podle situace vhodně člení věty, frázuje, volí sílu a barva hlasu - vystupuje sebevědomě při ústním projevu i před více posluchači - dětmi i dospělými - příkaz,prosba, omluva Spisovný, hovorový a nespisovný jazyk uvědomuje si rozdíl ve slovech a tvarech spisovných, hovorových a nespisovných - volí podle situace správný druh projevu - dokáže rozeznat a správně nahradit slova nespisovná slovy spisovnými a naopak Žánry písemného projevu formálně i obsahově správně napíše adresu, blahopřání, dále např. pozdrav z výletu, omluvenku, plakát, oznámení, pozvánku, inzerát, Pravidla sestavování osnovy dopis, vyprávění, vyplnit formulář správně sestaví následnost děje (pomocí vět) - vytvoří osnovu vlastního příběhu kresba, komiks - rozčlení souvislý text na odstavce - utvoří osnovu s nejméně 3 body Popis pozná nedostatky v popisu (např. hra Kufr) - popíše konkrétní rostlinu, zvíře, osobu - popíše pracovní postup Mediální výchova Enviromentální výchova problémy životního prostředí Přírodověda Péče o zdraví výchova sociální rozvoj komunikace výchova sociální rozvoj komunikace výchova sociální rozvoj komunikace výchova sociální rozvoj komunikace výchova sociální rozvoj komunikace Pracovní výchova Reprodukce textu přepíše text s použitím obměněných výrazů rozvoj kreativita uvědomuje si bohatost, krásu a důležitost jazyka - uvědomuje si různé podoby slov výchova sociální rozvoj Nauka o slově - rozlišuje slova dle významů komunikace Význam slov, slova jednovýznamová a - zná různě citově zabarvená slova mnohovýznamová, slova opačného a - pracuje s Pravidly českého pravopisu stejného významu, citově zabarvená -vyhledá v textu slovo mnohoznačné a vysvětlí -slova spisovná a nespisovná jeho další významy - nahradí v textu slovo slovem protikladným, podobným, citově zabarveným a spisovným.

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

5. 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5. 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více