1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE"

Transkript

1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j. : 167/07 ze dne Škola: Adresa: Základní škola T. G. Masaryka, Lysá nad Labem Litol, Palackého 160, Lysá nad Labem, okres Nymburk IČO: IZO: Telefon: www: Ředitel: Mgr. Petr Eliška Zřizovatel: Město Lysá nad Labem Adresa: Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem, okres Nymburk Telefon: www: Platnost dokumentu od: 1. září 2007 Verze č.: 1. Mgr. Petr Eliška razítko ZŠ

2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní školu T. G. Masaryka v Lysé nad Labem - Litoli navštěvují pouze žáci 1. stupně. Každý z pěti ročníků má samostatnou třídu. Maximální kapacita byla z původně 130 žáků v r na žádost školy po vyjádření KHS snížena na 112 žáků. Důvodem snahy ZŠ o snížení kapacity byl stále větší zájem rodičů z mimo spádových oblastí a vyjádření MŠMT ČR, že ředitel školy musí přijímat všechny žáky až do počtu 30 a maximální kapacity školy, což považuji za nesprávný a neuvážený výklad školského zákona. Většina žáků je z Litole, školu však pravidelně navštěvují i děti z jiných spádových oblastí. Po pátém ročníku přechází žáci do určené spádové ZŠ B.Hrozného v Lysé nad Labem nebo jiné ZŠ podle volby zákonných zástupců, úspěšní žáci na víceletá gymnázia. Vzhledem k rodinnému prostředí malé školy i skutečnosti, že školu navštěvují pouze žáci 1. stupně, se zde dlouhodobě nevyskytují závažné sociálně patologické jevy. Budova původně obecné školy z r se nachází v klidném prostředí Litole, která dříve bývala samostatnou obcí. Po znovuotevření základní školy v r byla budova postupně zrekonstruována. Mimo pěti kmenových učeben je zde samostatná počítačová učebna s víceúčelovým využitím, keramická dílna a tělocvična 9 x 18 m s nářaďovnou. Před budovou školy byla v roce 1994 zřízena školní zahrada, v zadní části areálu školy je zrekonstruované prostorné travnaté hřiště s antukovým kurtem, běžeckým oválem 180 m a sektory, které žáci využívají v případě příznivého počasí mimo výuky tělesné výchovy i denně o velkých přestávkách a při pobytu ve školní družině. Pro činnost školní družiny a zajištění stravování byla v r získána samostatná budova přímo proti škole. V patře budovy je umístěna školní družina, která má dvě oddělení s maximální kapacitou 58 žáků. V přízemí budovy je školní výdejna jídel. Obědy jsou dováženy v thermoportech ze školní jídelny ZŠ Komenského v Lysé nad Labem. Materiální vybavení školy je i podle zpráv České školní inspekce velmi kvalitní. Ve dvou kmenových učebnách jsou trvale instalovány interaktivní tabule připojené na internet, na kterých lze aktivně pracovat i s výukovými programy. Počítačová učebna je kromě dalších audiovizuálních přístrojů vybavena žákovskými pracovními stanicemi připojenými k internetu. Učební pomůcky, výukové programy, technické vybavení i učebnice jsou podle potřeby pravidelně a účelně obměňovány, všechny učebny jsou zrekonstruovány. Učitelé mají kdykoli v rámci přípravy na vyučování nebo sebevzdělávání volný přístup k internetu a kopírce. Učitelský sboru tvoří ředitel školy a pět pedagogů, kteří jsou zároveň třídními učiteli v jednotlivých třídách. Ve školní družině pracují dvě vychovatelky. Celý pedagogický sbor je dlouhodobě stabilizovaný a plně kvalifikovaný. Všichni učitelé se účastnili řady akcí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Všechny prostory využívané školou splňují hygienické normy pro školská zařízení, výjimka je na 1 chybějící umývadlo na WC

3 Kromě společné plenární schůze pro rodiče vždy na začátku školního roku se konají zpravidla čtyřikrát ročně konzultační hodiny, zákonní zástupci žáků však mají mimo to v případě potřeby kdykoli možnost domluvit si osobní konzultaci s vyučujícím či ředitelem školy. Podněty a připomínky na činnost školy mohou zákonní zástupci podávat osobně, prostřednictvím www stránek školy či šestičlenné Školské rady ZŠ v Litoli, kterou tvoří dva členové jmenovaní zřizovatelem, dva členové zvolení zákonnými zástupci žáků a dva členové zvolení pedagogickými pracovníky. Spolupráce se zřizovatelem i školskou radou je velmi dobrá. Škola se nebrání jakékoli dlouhodobé či krátkodobé spolupráci s žádnou z místních ani okolních organizací, spolků a sdružení, která je smysluplná. Spolupracuje např. s MO Českého rybářského svazu, litolským fotbalovým klubem. Za prioritní však považujeme kvalitní spolupráci se zřizovatelem, s litolskou mateřskou školou a spádovou ZŠ Bedřicha Hrozného. Mezinárodní spolupráci a projekty v pravém slova smyslu (kdy žáci sami vymýšlejí téma, obsah, strukturu a vlastní realizaci projektu) vzhledem k věku a možnostem žáků 1. stupně nerealizujeme. Pokud uznáme za vhodné, realizujeme vlastní i jinými organizacemi nabízené miniprojekty ( Ajaxův zápisník, Vánoční zvyky, Jarní zvyky apod.).

4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (ŠVP) 3.1. Priority školy Školy mají různorodé podmínky, které jsou dány více faktory: Umístěním a velikostí školy, prostorovými a organizačními možnostmi, materiálním vybavením, personálním obsazením atd. Bez objektivního zhodnocení podmínek nelze vypracovat kvalitní ŠVP a stanovit priority školy, které jsou ihned či v blízké budoucnosti realizovatelné a nejsou pouze formální. Jako první škola na okrese Nymburk jsme začali již od r vyučovat podle výukového programu Obecná škola, který nakonec preferovala pouze necelá desetina základních škol v republice. Program Obecná škola více kladl důraz na zdravou výchovu a celkový přirozený pozitivní rozvoj osobnosti dítěte. Ve vlastním ŠVP proto navazujeme na dlouhodobě zavedené a prověřené postupy a metody, které nemusíme a ani nechceme zásadně měnit. Naším společným cílem zůstává jako v minulosti vychovat v příjemném, bezpečném a podnětném prostředí zdravě sebevědomé a slušné žáky, předat jim nejdůležitější vědomosti s ohledem na jejich věk a schopnosti, naučit je potřebné dovednosti, motivovat je k dalšímu učení a poskytnout jim i v řadě nepovinných aktivit širší možnosti k rozvíjení zájmů. Chceme, aby se každé dítě cítilo v něčem úspěšné. Odmítáme od počátku celoplošné testování žáků (SCIO, Kalibro atd.), které nikdy nemůže ohodnotit celkovou kvalitu osobnosti žáka (kompetence) a jeho růst. Hodnocení práce škol především podle tradičně chápaných takzv. vzdělávacích výsledků považujeme za velmi zúžené a celkově neobjektivní. Zároveň si uvědomujeme nutnost týmové spolupráce všech pracovníků školy a stálého sebevzdělávání. Priority v oblasti výchovy Kvalitní mezilidské vztahy a spolupráce na všech rovinách (žáci, učitelé rodiče). Nepodporování přehnané soutěživosti mezi dětmi a ročníky, naopak snaha vést děti k vzájemné pomoci, spolupráci, respektu a toleranci. Rozvíjení u žáků inteligencí: praktické (schopnost řešit problémy), emoční (schopnost sebeovládání se) a sociální (umět jednat s lidmi), které mají významný vliv na úspěšnost každého jednotlivce. Zdraví bezpečné, esteticky kvalitní a podnětné prostředí včetně dodržování zdravého životního stylu (ve škole nezvoníme, velké přestávky tráví žáci každodenně v případě příznivého počasí na hřišti, tělovýchovné kroužky, dodržování pitného režimu, atd.). Aktivní uplatňování přiměřeného preventivního programu pro předcházení negativních jevů. Vytváření kladného vztahu k přírodě a tradicím.

5 Priority v oblasti vzdělávání Mimo výuky Českého jazyka a Matematiky je prioritou i výuka Anglického jazyka a Informačních a komunikačních technologií (práce s PC), u kterých vesměs navyšujeme povinnou hodinovou dotaci. Výuka základního a podstatného učiva, které je obsahově i objemově přiměřené a blízké věku žáků. (Učitelé musí ve všech vyučovacích předmětech stále hodnotit a zvažovat, proč učí dané učivo a proč se tomu má učit žák bez ohledu na obsah používaných schválených učebnic. ) Individuální přístup ke všem žákům. Respektování různého, nejen intelektuálního nadání. (Každý je jedinečný. Nikdo, ani ředitel a učitelé, nemohou umět vše. Hodnocení snahy.) Využívání pozitivního. (Každý má právo na chybu, každý je v něčem dobrý, každý chce být chválen.) Užívání různých aktivizujících a efektivních metod výuky. (Včetně snahy nepředkládat dětem poznatky v hotové podobě.) Práce žáků s různorodými zdroji informací. (Učebnice, encyklopedie, internet, tisk, vycházky, exkurze. ) 3.2 Hlavní a dílčí cíle ŠVP Naší snahou je v souladu s cíli základního vzdělávání všeobecně utvářet a postupně rozvíjet u žáků klíčové kompetence a poskytnout jim kvalitní základ základního vzdělávání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení (Kompetence k učení, Kompetence pracovní) Vedení a podpora žáků k tomu, aby: pochopili, proč se učí vyhledávali informace z různých zdrojů, dokázali posoudit jejich věrohodnost a propojit zkušenosti i informace se skutečným životem četli s porozuměním byli tvořiví, iniciativní, samostatní a zodpovědní dokázali poznat vlastní možnosti a schopnosti, aby dokázali být sebevědomí a kritičtí pracovali v motivujícím prostředí Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů (Kompetence k řešení problému, Kompetence pracovní) Vedení a podpora žáků k tomu, aby: byli schopní vyhledávat problémy a vhodně je řešit

6 se neobávali problémů a byli schopní se vyrovnat s nejistotou dokázali být trpěliví a houževnatí nalézali další různá možná řešení problémů si rozvíjeli schopnost logického uvažování Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci (Kompetence komunikativní, Komunikace sociální a personální) Vedení a podpora žáků k tomu, aby: byli schopní správně a výstižně formulovat a vyjadřovat své myšlenky v ústním i písemném projevu dokázali vhodně obhajovat svůj názor před vrstevníky i dospělými byli schopní naslouchat druhým a respektovat jejich názory se neobávali samostatného projevu Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých (Kompetence sociální a personální, Kompetence pracovní) Vedení a podpora žáků k tomu, aby: byli schopní spolupráce a práce ve skupině byli schopní posuzovat, hodnotit dokázali rozhodnout i ustoupit byli schopní vhodně řešit konflikty Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti (Kompetence občanské) Vedení a podpora žáků k tomu, aby: znali svá práva i povinnosti ve škole i mimo školu byli schopni řešit různé přiměřené životní situace se dokázali samostatně rozhodnout i nést důsledky dokázali pochopit jednání druhých

7 Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě (Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální) Vedení a podpora žáků k tomu, aby: dokázali nalézat a chápat bohatství i krásu citového života a dokázali se z něj radovat se dokázali orientovat ve vlastním citovém životě a rozvíjely jej dokázali otevřeně a kultivovaně své city projevit dokázali být vnímavé, citlivé, ohleduplné ve vztahu k lidem, přírodě, kulturním a společenským hodnotám Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný (Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence pracovní) Vedení a podpora žáků k tomu, aby: byli schopní dodržovat pravidla dokázali chránit zdraví vlastní i ostatních Vést žáky k vlastenectví, toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi (Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální) Vedení a podpora žáků k tomu, aby: dokázali být nejen ohleduplní a tolerantní, ale též solidární dokázali zaujímat kritické postoje k negativním jevům ve škole i společnosti si vážili našich hodnot (kulturních, duchovních, přírodních) a aby byli vnímaví k odlišným tradicím a kulturním hodnotám druhých Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopností v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci (Kompetence občanské) Vedení a podpora žáků k tomu, aby: si dobře osvojili základní pracovní dovednosti a návyky dokázali využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje

8 3. 3 Začlenění průřezových témat Průřezová témata = další výchovy ( výchova (OSV), Výchova demokratického občana (VDO), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEGS), Multikulturní výchova (MKV), Enviromentální /ekologická/ výchova (EV), Mediální výchova (MDV), (ETV) chápeme jako podstatnou a nedílnou součást základního vzdělávání vzhledem k tomu, že se zabývají aktuálními a zásadními problémy současné společnosti. Součástí etické výchovy je volba Žáka roku. Průřezová témata i tématické okruhy výše uvedených průřezových témat zároveň chápeme komplexně. Prostupují nejen všemi vzdělávacími oblastmi, ale i celým výchovně-vzdělávacím procesem. Nejsou proto vyučovány jako samostatný předmět (samostatné předměty), ale jsou účelně a logicky integrovány do vzdělávacích obsahů všech vyučovacích předmětů, kde jsou uvedeny v samostatných kolonkách. Rozvoj osobností žáků je realizován i jednoduchými projekty, školními akcemi, ale také celkovým každodenním životem školy (přestávky, školní jídelna, družina) především v osobnostním, sociálním a morálním rozvoji dětí. Jsme si vědomi, že průřezová témata zařazujeme do osnov plánovaně. O to víc je nutné využít jakýkoli spontánní zájem žáků a různé situace včetně konfliktních (i na úkor naplánované vyučovací jednotky) především v etické výchově k rozvoji pozitivních postojů a hodnot osobnosti žáků. Samostatný výčet tematických okruhů průřezových témat v jednotlivých předmětech a ročnících mimo osnovy považujeme za zbytečný Další výchovně - vzdělávací služby Vzhledem k tomu, že naše ZŠ má pouze 1. stupeň, funkce výchovného poradce vykonává ředitel školy. Výchovnou a vzdělávací problematiku včetně studijních předpokladů žáků (v případě uvažování o studiu na víceletém gymnáziu, přeřazení do jiné školy) lze konzultovat i s třídními učitelkami, případně se školským poradenským zařízením. Metodikem prevence sociálně patologických jevů je rovněž ředitel školy, který zpracovává Program proti šikanování a každoročně Minimální preventivní program (MPP) a je jeho garantem. MPP je součástí ŠVP a vychází z aktuální situace Péče o žáky se speciálními výchovnými nebo vzdělávacími potřebami Škola, pokud to umožňuje naplněnost tříd, je otevřena všem žákům, tzn. i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (se zdravotním znevýhodněním či postižením, žákům se sociálním znevýhodněním, žákům mimořádně nadaným i cizincům). Tito žáci jsou integrováni v běžných třídách, kde je jim na základě odborného vyšetření a doporučených postupů či vlastního uvážení, pokud to škola uzná za vhodné, věnována speciální individuální péče. Na skupiny se žáci nedělí.

9 Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení a chování) Po osobní konzultaci se zákonným zástupcem nezletilého žáka (dále jen zákonného zástupce) a s jeho souhlasem posíláme vytipované děti, u kterých je předpoklad, že budou vyžadovat speciální přístup ve výchově nebo vzdělávání, na odborné vyšetření do příslušného školského poradenského zařízení. Jestliže je u dítěte diagnostikováno zdravotní postižení, zdravotní nebo sociální znevýhodnění, postupuje škola podle platných právních předpisů a pracuje s dítětem podle doporučení školského poradenského zařízení (s písemným souhlasem zákonného zástupce žáka). Kromě speciálního individuálního přístupu v běžné výuce mohou tyto děti navštěvovat reedukační nácviky. Reedukační nácviky probíhají podle druhu poruchy učení většinou jedenkrát týdně jednu vyučovací hodinu. Pro větší efektivitu jsou zařazovány co nejdříve po vyučování. Děti se pracují pod vedením vyškolených pedagogů individuálně či v malých skupinách dětí po dvou až třech. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají též nárok na tolerantnější klasifikaci (o jeden až dva stupně) případně slovní hodnocení v předmětu či předmětech, kterých se porucha či postižení týká. Je-li pro dítě se specifickými vzdělávacími potřebami školou zpracován individuální plán případně individuální přístup ke vzdělání, je v něm uvedena i frekvence a rozsah spolupráce dohodnuté se zákonným zástupcem žáka. V případě nedodržování spolupráce zákonného zástupce žáka se školou nemusí brát škola ohled na specifické vzdělávací potřeby dítěte Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Škola se snaží vyhledávat a rozvíjet talent i nadání dětí. Při zjišťování mimořádného nadání dětí škola spolupracuje s rodiči a se školským poradenským zařízením a na základě závěrů odborných vyšetření šk. poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost na základě žádosti zákonného zástupce škola přijímá optimální opatření dle školského zákona. V r například umožnila mimořádně nadané žákyni pololetní docházku na prioritní předměty do vyššího ročníku a na základě úspěšné adaptace a zvládnutí učiva vynechání ročníku. V případě jednostranného nadání dítěte (jazykového, matematického, hudebního, výtvarného, tělovýchovného, manuálního) se učitelé snaží klást na dítě vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem Školní družina Školní družina jako školské zařízení pro zájmové vzdělávání umožňuje dětem především odpočinkové činnosti. I při nich je však nutné aktivně využívat různých situací k rozvíjení osobností dětí a naplňování cílů ŠVP, se kterými jsou vychovatelky seznámeny. Vzhledem ke specifice činnosti ŠD je vytvořen Rámcový plán ŠD, který doplňuje roční plán ŠD, který schvaluje ředitel ZŠ Zájmové kroužky Zájmové kroužky jsme původně chtěli zahrnout do učebního plánu i jako volitelné předměty. Důvodem byla skutečnost, že závazný Rámcový učební plán v RVP uvádí celkovou vyučovací povinnost pro žáky na 1. stupni 118 hodin (dříve 113 hodin!). Důvodem neuskutečnění tohoto záměru byly nejen organizační problémy (povinné přestávky mezi vyučováním), ale také skutečnost, že ČŠI vyžadovala na tyto kroužky samostatné osnovy a klasifikaci.

10 Zájmové kroužky 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Součet Výtvarné činnosti Tanečky Pohybové hry Dramatická výchova Keramika Florbal Stolní tenis (1) 1 2 Celkem (5) 5 23 (uvedené hodnoty jsou orientační podle zájmu dětí)

11 4. UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY Počet hodin Oblasti Jazyk a jazyková komunikace Minimální časová dotace Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník součet 35 Český jazyk literatura 9 Anglický jazyk Matematika a její 20 Matematika aplikace Informační a 1 IKT komunikační technologie - IKT Člověk Prvouka a jeho svět 12 Vlastivěda ,5 1,5 3 Přírodověda ,5 1,5 3 Umění 12 Hudební výchova a kultura Výtvarná výchova Člověk a svět 5 Pracovní výchova práce Člověk a zdraví 10 Tělesná výchova Oproti minimálním hodinovým dotacím uvedeným v Rámcovému učebnímu plánu (součást RVP) je v naší škole posílena výuka Českého jazyka (o 7 hodin) Anglického jazyka (1) Matematiky (5) a IKT (1) týdně. Anglický jazyk v 1. a 2. ročníku je vyučován v rámci mezipředmětových vztahů.

12 5. UČEBNÍ OSNOVY Oblast Předmět 5. 1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova

13 Charakteristika vzdělávací oblasti 5. 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je realizován v povinných vyučovacích předmětech Český jazyk a literatura a Anglický jazyk a v kroužku Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících prvního stupně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. Dovednosti, které si v rámci předmětu ve všech jeho tří složkách žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Celkový důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, v začátku 1. období je výuka soustředěna především na dovednost psaní a čtení s porozuměním, ve 2. období na mluvnické učivo a rozvíjení čtení s porozuměním. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, k procvičování mluvnického učiva využívají vyučující ve vyšších ročnících výukové programy v počítačové učebně. Vyučující využívají, pokud to uznají za účelné, skupinovou práci. Některá témata z literární výchovy mohou být realizována formou krátkodobých projektů. Kromě výuky komunikační a slohové výchovy, čtení a literární výchovy, psaní a jazykové výchovy je dalším způsobem naplňování cílů výuky českého jazyka především ve 2. období práce s knihou a různými texty (časopisy, noviny, internet), návštěvy divadelních a filmových představení, návštěva místní knihovny atd.

14 Kompetence k učení žák např.: vyhledává a třídí informace operuje s obecně užívanými termíny, propojuje poznatky samostatně pozoruje poznává smysl učení Kompetence k řešení problémů žák např.: vnímá a řeší různé situace, nachází podobné, odlišné znaky je schopen nalézat pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy nalézá chyby v textu a je schopen odůvodnit správné řešení Kompetence komunikativní žák např.: snaží se dobře formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory je schopen naslouchat promluvám druhých, porozumí jim a vhodně reaguje úměrně rozšiřuje slovní zásobu, rozumí různým typům textů a záznamů Kompetence sociální a personální žák např.: přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy dokáže spolupracovat a správně se zachovat Kompetence občanské žák např.: projevuje pozitivní postoj k jazyku a literatuře uvědomuje si potřebu literárního projevu, recitace, četby. Kompetence pracovní žák např.: je schopen dodržovat správná hygienická pravidla pro čtení a psaní

15 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace Očekávané výstupy žáka Komunikační a slohová výchova čte dohromady krátká slova psaná velkou i malou tiskací abecedou čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti, snaží se respektovat základní komunikační pravidla rozhovoru. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost, v krátkých mluvených projevech správně dýchá a Předmět: Český jazyk a literatura Období: 1. Učivo Ročník Dílčí výstupy - činnosti Průřezová témata Přesah, pozn. Čtení slov psaných velkou a malou tiskací abecedou Čtení jednoduchých textů psaných velkou a malou tiskací abecedou, postupné upevňování správných čtenářských návyků Čtení různorodých textů s důrazem na upevňování správných čtenářských dovedností a návyků (dýchání, tempo, intonace, plynulost, porozumění, světlo, klid) Aktivní pozorné naslouchání druhých, základní komunikační situace a jejich pravidla: pozdrav, oslovení, rozkaz, omluva, žádost, prosba, zpráva, vzkaz Mluvený projev - základy techniky mluveného projevu 1. - rozlišuje tvary stejné a odlišné - orientuje se v pojmech vpravo, dole.. - určí hlásku na začátku, konci slova - vyjmenuje všechny hlásky ve slově - z hlásek sestaví slovo - rozlišuje: věta, slovo,hláska,písmeno - rozlišuje:tečka,čárka,vykřičník,otazník, dvojtečka, uvozovky - rozlišuje délku samohlásek - přečte slabiky di-dy, ti-ty, ni- ny, dě, tě, ně, bě - spojuje hlásky do slov a slova rozkládá na hlásky - domýšlí slova s vynechaným písmenem 2. - doplní vynechané slovo v přečtené větě - převypráví jednoduchý přečtený text - složí známý rozstříhaný text 3. - doplní vynechaná slova v přečteném textu - převypráví přečtený text nebo jeho část - převypráví text psaný formou rozhovoru - domyslí význam cizího slova dramatizuje navozenou komunikační situaci - volí správné vyjadřování v dané situaci - uvědomí si a opraví nesprávné vyjadřování - respektuje pravidla komunitního kruhu - oslovuje křestními jmény - vhodné formy pozdravů dramatizuje navozenou komunikační situaci - uvědomí si a opraví nesprávné verbální i nonverbální použité prostředky - opakuje artikulační a dechová cvičení - vnímá a opraví nesprávnou výslovnost rozvoj -rozvoj schopnosti poznávání Prvouka rozvoj -rozvoj schopnosti poznávání rozvoj -rozvoj schopnosti poznávání rozvoj -rozvoj schopnosti poznávání kooperace, komunikace výchova - sociální rozvoj komunikace

16 volí vhodné tempo řeči, volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev zvládá základní hygienické a technické návyky spojené se psaním. píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev Mluvený projev vypravování Osnova Základní hygienické a technické návyky správného psaní Automatizace psacího pohybu, Odstraňování individuálních nedostatků písemného projevu srozumitelně sdělí zážitek - rozliší podstatné od nepodstatného - dodržuje správné členění projevu - uvědomuje si a opravuje chyby v mluveném projevu - hovoří o zážitku, osobě, věci přiměřenou dobu - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich příběh - seřadí věty podle děje - popíše věc, osobu, zvíře uvědomí si a opraví nedostatky při nesprávném psaní výchova sociální rozvoj - komunikace výchova sociální rozvoj - komunikace píše písmena a číslice různými způsoby rozvoj kreativita Výtvarná výchova píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Jazyková výchova rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Psaný projev napíše krátký dopis, pozvánku rozvoj kreativita Česká abeceda Hláska, písmeno, slovo Rozdělení samohlásek pozná a přečte písmena velké a malé tiskací a psací abecedy - zná abecední pořádek - pracuje s abecedními seznamy - přiřazuje hlásky a písmena - čte, opisuje, přepisuje, doplňuje, píše podle diktátu - rozkládá slova na hlásky, skládá z hlásek slova - čte správně slova s krátkými i dlouhými samohláskami - píše správně slova s krátkými i dlouhými samohláskami rozvoj rozvoj schopností poznávání Cizí jazyk Výtvarná výchova Pracovní výchova

17 Slabika Dělení souhlásek znělé, neznělé - dělí slova na slabiky - využívá dělení slov na slabiky k dělení slov na konci řádku - učí se poznávat slabikotvorné r a l - píše správně a odůvodňuje psaní znělých a neznělých souhlásek uprostřed a na konci slov porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná Slova nadřazená, podřazená, souřadná a slova opačného významu Vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná třídí slova podle vztahů nadřazenosti - vyhledá v textu slovo mnohoznačné, vysvětlí jeho další významy - vyjmenuje řady vyjmenovaných slov, hledá slova příbuzná rozvoj rozvoj schopností poznávání Prvouka porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost Třídění slov třídí slova na názvy osob, zvířat, věcí, a na slova, která říkají, co osoby, zvířata a věci dělají - třídí navíc slova na vlastnosti, číselné údaje a zvuky rozvoj rozvoj schopností poznávání Prvouka rozlišuje slovní druhy v základním tvaru užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Ohebné a neohebné slovní druhy 2. Souvislý mluvený projev Význam slov Věta a souvětí Spojky a jejich funkce, spojovací výrazy - pozná charakteristická podstatná jména, slovesa, spojky a předložky 3. - pozná navíc typická přídavná jména, číslovky a citoslovce - učí se skloňovat podstatná jména - vyjmenuje pádové otázky - rozliší číslo jednotné a množné - odliší slova rodu mužského,ženského a středního - učí se časovat slovesa - rozliší čas minulý, přítomný a budoucí porovnává a vyhledává spisovná a nespisovná slova - učí se nahrazovat nespisovná spisovnými spojuje a odděluje věty - určí počet vět v jednodušším souvětí -rozhodne, který větný vzorec odpovídá zadanému větnému celku rozvoj rozvoj schopností poznávání výchova sociální rozvoj - komunikace výchova sociální rozvoj - komunikace

18 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky odůvodňuje a píše správně: i,í/y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě,mě; slova s ú/ů; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Literární výchova čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřeného věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu Druhy vět podle postoje mluvčího Výběr vhodných jazykových prostředků Dělení souhlásek -měkké, tvrdé, obojetné Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Slova s ů,ú Velká písmena Reprodukce textu Přednes básně nebo úryvku prózy rozliší typické příklady vět - učí se psát správná znaménka za větami píše správně běžná česká slova s tvrdými a měkkými souhláskami - zná řady vyjmenovaných slov - píše správně a odůvodňuje běžná česká slova s obojetnými souhláskami - čte správně slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - píše správně slova s dě, tě, ně - píše správně běžná česká slova s ů,ú - rozlišuje obecná a vlastní jména - píše správně velké písmeno u vlastních jmen osob a zvířat a na začátku věty - píše správně velké písmeno u všech typických vlastních jmen hlasitě čte se snahou o správnou intonaci - recituje básničky líčení atmosféry pohádky, příběhu hovoří o svých pocitech - ztvárňuje své pocity výtvarnou formou - porovnává různé texty výchova sociální rozvoj - komunikace rozvoj rozvoj schopností poznávání Prvouka výchova osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání, kreativita výchova osobnostní rozvoj - kreativita, sebepoznání a sebepojetí, sociální rozvoj - komunikace rozlišuje vyjadřování v próze a poezii, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Základy literatury - poezie (pojmy: báseň, rým, sloka, přednes), próza (pojmy: pohádka, povídka, postava, děj, prostředí) Volná reprodukce textu Dramatizace pohádky, povídky nebo básně poslouchá umělecký přednes - srovnává vyjadřovací prostředky v ukázkách různých textů - zná typické pohádkové schéma vyhledává a tvoří rýmy - dokončí neúplný text - vymyslí jiný konec (příběhu, pohádky) - dramatizuje krátký příběh nebo pohádku Výtvarná výchova rozvoj rozvoj schopností poznávání rozvoj kreativita

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ Základní škola praktická a speciální Krušnohorská 304 363 01 Ostrov 360 21 Karlovy Vary Kontakty: telefon: 353 502 111 fax: 353 331

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název vzdělávacího programu: Přátelská škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost dokumentu: od 6. 9. 2013 ŠVP byl projednán školskou radou dne: 3. 1. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA STÁDLEC 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah: Identifikační údaje..str. 3 Charakteristika školy.str. 4 Charakteristika ŠVP.str. 8 Učební plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Č.J.: 52/06 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Školní vzdělávací program předškolního a základního vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Sluhy

Více

Zdravá základní škola

Zdravá základní škola pro základní vzdělávání Zdravá základní škola Základní škola a mateřská škola Drahanovice, příspěvková organizace Drahanovice 44 Motto: Každé dítě a každý mladý člověk v Evropě má právo a měl by mít příležitost

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

pro základní vzdělávání

pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba. F. L. Čelakovský 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Koleč

Školní vzdělávací program Základní školy Koleč Školní vzdělávací program Základní školy Koleč Motivační název: Včelka Předkladatel: Základní škola Koleč se sídlem Koleč č. p. 19, 273 29 IČO: 70 99 74 62 Tel.: 315 783 829 Email: zs-kolec@seznam.cz Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Základní školy a Mateřské školy Milešovice, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Základní školy a Mateřské školy Milešovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Základní školy a Mateřské školy Milešovice, příspěvková organizace 1. března 2007 změna: 01. 02. 2008 změna: 01. 08. 2010 Nová škola - Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola krok za krokem

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola krok za krokem Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více