ŽELEZNIČNÍ STAVBY II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽELEZNIČNÍ STAVBY II"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ OTTO PLÁŠEK, PAVEL ZVĚŘINA, RICHARD SVOBODA, VOJTĚCH LANGER ŽELEZNIČNÍ STAVBY II MODUL 5 ÚNOSNOST ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU A PEVNÁ JÍZDNÍ DRÁHA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 ŽELEZNIČNÍ STAVBY II Modul 5 Otto Plášek, Pavel Zvěřina, Richard Svoboda, Vojtěch Langer, Brno (39) -

3 Obsah OBSAH Úvod...5 Cíle...5 Požadované znalosti...5 Doba potřebná ke studiu...5 Klíčová slova Namáhání a výpočet únosnosti železničního svršku Napětí v kolejnici Posouzení namáhání kolejnice Kontaktní namáhání kolo kolejnice Smykové namáhání hlavy kolejnice Namáhání příčných pražců Napětí na úložné ploše pražce Svislá napětí v kolejovém loži Příčná stabilita kolejového roštu Pevná jízdní dráha Porovnání klasické konstrukce a pevné jízdní dráhy Konstrukční principy Zatřídění konstrukcí pevné jízdní dráhy Pražce nebo bloky zabudované v desce Rheda Berlin Heitkamp Züblin Sonneville Pražce nebo bloky uložené na desce ATD Sato BTD, WALTER GETRAC Prefabrikované desky Shinkansen Bögl Monolitické desky Vestavěná kontinuálně podepřená kolejnice ERS (Embedded Rail System Kontinuálně podepřené kolejnice s upevněním COCON Zkušenosti s používáním pevné jízdní dráhy (39) -

4 ŽELEZNIČNÍ STAVBY II Modul 5 Závěr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplňkové studijní literatury Klíč (39) -

5 Namáhání a výpočet únosnosti železničního svršku Úvod Cíle V tomto modulu se budte věnovat nejprve poněkud teoretičtější látce, nastudujete výpočet únosnosti železničního svršku. Seznámíte se s teoretickým modelem koleje pro statický výpočet, dále s uvažovanými parametry průřezů kolejnic, s pružnostními parametry pražcového podloží atd. V druhé kapitole se seznámíte s moderními konstrukcemi kolejové jízdní dráhy. Vysvětleny jsou motivace jejich použití, vyjmenovány jsou jejich výhody a nevýhody a oblasti, kde je jejich použití vhodné. Systematizace typů je doplněna popisem nejčastěji užívaných typů. Požadované znalosti Kromě základních znalostí terminologie z oblasti železničního svršku a spodku budete potřebovat znalosti pružnosti a pevnosti a stavební mechaniky. Tyto znalosti budete potřebovat k pochopení látky, týkající se výpočtu únosnosti železničního svršku a spodku. Doba potřebná ke studiu Studium modulu si rozdělte na dva bloky: Namáhání a výpočet únosnosti železničního svršku Moderní konstrukce kolejové jízdní dráhy Studium prvního bloku je náročnější na pochopení teorie. Při studiu nespěchejte a všechny nejasnosti konzultujte s vedoucím kurzu. Nastudovanou látku procvičíte na konkrétních příkladech. Druhý blok nevyžaduje po prostudování žádné zvláštní procvičování. Doporučujeme Vám však věnovat pozornost doporučeným zdrojům doplňkových informací. Celkově by Vám měl tento modul zabrat 9 hodin studia. Klíčová slova namáhání železničního svršku, pevná jízdní dráha - 5 (39) -

6 ŽELEZNIČNÍ STAVBY II Modul 5 7 Namáhání a výpočet únosnosti železničního svršku Vlastní jízdní dráhu pro železniční vozidlo tvoří kolej, která je sestavena ze dvou rovnoběžných kolejnicových pásů upevněných v předepsané vzdálenosti rozchodu na podpory. Při klasické konstrukci železničního svršku vytvářejí kolejnicové pásy upevněné na pražcích kolejový rošt. Únosnost železničního svršku se posuzuje podle únosnosti kolejnic. O únosnosti výhybek rozhoduje únosnost jazykových kolejnic. Při výpočtu únosnosti kolejnic a jazyků se vychází z předpokladu pružného uložení kolejového roštu. K tomuto systému uložení jsou vztaženy okrajové podmínky výpočtu. 7.1 Napětí v kolejnici Kolejnice je v obecném případě namáhána svislými silami a silami vodorovnými podélnými a příčnými. Svislé a vodorovné příčné zatížení vyvolává ohybový moment v kolejnici, normálová síla je dána zejména silami od teplotních změn bezstykové koleje. Další příspěvky namáhání tvoří zbytková napětí z výroby a od manipulace s kolejnicemi, kontaktní namáhání hlavy kolejnice a napětí od dynamických rázů Posouzení namáhání kolejnice Kombinace zatížení kolovou silou Q a vodící silou Y vyvolá v kolejnicích normálová napětí podle modelu na Obr. 1. Rozložení napětí v kolejnicích podle Obr. 1 je typické pro oblouky malých poloměrů a oblouky bez přechodnic, např. ve výhybkách. Reálné zatížení kolovými a vodícími silami se rozloží na tři zatěžovací stavy a výsledné hodnoty napětí se superponují. Y Q e Q M =Y.h-Q.e t Střed smyku h M t Y 1H 1H QH 2H 3H Těžiště B A F H A A D C C C QH QF 2F 3F Obr. 1 Rozložení zatížení pro výpočet namáhání kolejnic - 6 (39) -

7 Namáhání a výpočet únosnosti železničního svršku Zatěžovací stav I Kolejnice je zatížena centricky postavenou kolovou silou Q. K výpočtu se použije elementární teorie prutů. Lineární průběh napětí po výšce kolejnice není možné uvažovat vzhledem ke specifickému tvaru průřezu. I při uložení kolejnice na spojitém podkladu kolová síla Q způsobí ohyb paty kolejnice a přídavné ohybové namáhání hlavy kolejnice (tzv. Timošenkův efekt) a tahová namáhání spodní strany hlavy kolejnice. Zatěžovací stav II Kolejnice je namáhána na krut momentem M t. Zatěžovací stav III Kolejnice je zatížena vodící silou ve středu smyku. Uvažuje se kolejnice jako nosník s délkou odpovídající rozdělení pražců. Superpozice Bylo zjištěno, že skutečná změřená namáhání jsou asi o 10 % vyšší než namáhání kolejnice, zjištěná podle předchozího výpočetního modelu. Výsledná napětí v hlavě a patě kolejnice jsou kde σ σ H, A, B F, C, D = σ = + σ QH QF + 0,9 + 0,9 ( σ 1H ± σ 2H ± σ 3H ) ( m σ ± σ ) 2F 3F σ H...napětí v hlavě kolejnice, písmenný index vyjadřuje bod, ve kterém je napětí sledováno [Pa] σ F...napětí v patě kolejnice, písmenný index vyjadřuje bod, ve kterém je napětí sledováno [Pa] σ QH...napětí v hlavě kolejnice od kolové síly Q [Pa] σ QF...napětí v patě kolejnice od kolové síly Q [Pa] (1) a) b) Obr. 2- Analýza namáhání kolejnice metodou konečných prvků a) průhyb kolejnice b) napětí v kolejnici průřez pod působící kolovou silou [54] - 7 (39) -

8 ŽELEZNIČNÍ STAVBY II Modul 5 Příčné síly a excentricita zatížení kolovou silou nehraje pro namáhání paty kolejnice zásadní roli. Při posouzení únosnosti kolejnice se podle standardu Českých drah bere v úvahu pouze napětí σ QF v patě kolejnice. Maximální očekávané napětí od ohybu ve středu paty kolejnice je počítáno podle Timošenkovy teorie (1908) kde σ Q L = = δ σ 4 4EI k z QF y ; ; σ k z QF = = b L M W y ; C; Q L M = µ ; 4 b L F = 2 a Q w = η 2 k L L... charakteristická délka kolejového roštu, vyjadřuje délku prostého nosníku, který je ohybově stejně namáhán, činí 0,7 1,5 m [m] M... ohybový moment [N.m] w... průhyb [m] η, µ... pořadnice příčinkové čáry k z... tuhost kolejové jízdní dráhy [N.m -2 ] W y... průřezový modul kolejnice [m 3 ] E... modul pružnosti [Pa] I y... moment setrvačnosti kolejnice [m 4 ] b L... šířka odpovídající souvislému podepření kolejnice [m] C... součinitel ložnosti [Pa.m -1 ], orientační hodnoty jsou v Tab. 2 Q... kolová síla [kn] F... účinná plocha pražce, což je plocha pražce, která dosedá na povrch štěrkové lavičky, pro betonový pražec F = 0,42 m 2, pro dřevěný pražec F = 0,36 m 2 a... osová vzdálenost pražců [m] δ... dynamický součinitel z (2) Tvar kolejnice Výška kolejnice Plocha průřezu A [m ] Moment setrvačnosti I y [m ] Moment setrvačnosti I z [m ] Modul průřezu W y [m ] Modul průřezu W z [m ] [mm] UIC , ,5 68,4 S , R , T , A , Xa , Tab. 1 Charakteristiky průřezu pro vybrané tvary kolejnic Součinitel ložnosti C Kvalita podloží [MPa.m -1 ] 20 Velmi špatná (silně znečištěné a zablácené kolejové lože) 50 Špatná (znečištěné kolejové lože) 100 Dobrá (čisté kolejové lože po podbití) více jak 150 Tuhé podloží Tab. 2 Charakteristické hodnoty součinitele ložnosti - 8 (39) -

9 Namáhání a výpočet únosnosti železničního svršku Pořadnice příčinkových čar nám umožňují posuzovat namáhání v průřezech vzdálených o hodnotu x od průřezu, nad kterým je postavena kolová síla Q. Hodnoty příčinkových čar se spočítají podle (3). Grafické vyjádření vztahů (3) je na Obr. 3. µ = η = ξ = e e x L ξ ξ ( cosξ sin ξ ) ( cosξ + sin ξ ) kde ξ...relativní souřadnice x...vzdálenost sledovaného průřezu od působiště svislé síly [m] L...charakteristická délka kolejového roštu [m] (3) _ 3_ 4 4 = e (cos + sin ) - 3 = e (cos - sin ) 2 _ 2 _ 0 3_ = x_ = _x L L -0,2-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Obr. 3 Příčinkové čáry pro stanovení ohybového momentu a poklesu kolejnice _5 Dynamické namáhání se zohledňuje pomocí dynamického součinitele δ. Měřeními bylo zjištěno: náhodná veličina pro hodnoty napětí má normální rozložení, střední hodnota napětí nezávisí na rychlosti vlaku, směrodatná odchylka závisí na rychlosti vlaku. - 9 (39) -

10 ŽELEZNIČNÍ STAVBY II Modul 5 maximální hodnota Napětí ( Posunutí ) Střední hodnota t * s Rychlost V [km/h] Obr. 4 Normální rozložení pro hodnoty napětí od ohybového namáhán v patě kolejnice Podle Eisenmannovy teorie závisí dynamický součinitel δ na rychlosti vlaku, kvalitě geometrických parametrů koleje a na velikosti uvažovaného intervalu, vyjádřené součinitelem t kde δ = 1+ t k pro rychlost V < 60 km.h -1 V 60 δ = 1+ t k 1+ pro rychlost 60 V 200 km.h δ = 1 + t k ϕ podle standardu Českých drah V... rychlost [km.h -1 ] t... vyjadřuje pravděpodobnost, s jakou jsou dynamické účinky pokryty k... součinitel kvality pražcového podloží φ... součinitel ve standardu Českých drah vyjadřuje vliv rychlosti jízdy podle rychlostního pásma (4) Pravděpodobnost t Použije se Kvalita trati 0,683 1 Kontaktní namáhání kolejnic, železniční spodek 0,954 2 Standard ČD pro kolejnice, příčné síly, kolejové lože 0,997 3 Namáhání kolejnic, upevnění pražce Dobrá a tuhé podloží k Rychlostní φ pásmo 0,1 RP1 1,0 Špatná 0,2 RP2 1,1 Velmi špatná 0,3 RP3 1,2 RP4 1,3 Tab. 3 Hodnoty koeficientů pro výpočet dynamického součinitele podle Eisenmanna - 10 (39) -

11 Namáhání a výpočet únosnosti železničního svršku Vzhledem ke skutečnostem, získaných měřením, je nutné dále vzít v úvahu napětí od bezstykové koleje σ T zbytková napětí σ E ohybové namáhání jako důsledek ohybu kolejnic v obloucích malého poloměru σ RH = 25 MPa, σ RF = 50 MPa, podle standardu Českých drah se zohledňuje pomocí součinitele β, pro poloměr r < 1000 β = 1,25; pro r 1000 m β = 1,00. Vlivem teplotního zatížení vznikají v kolejnicových pásech vnitřní síly, které vyvolají odpovídající tahová nebo tlaková napětí kde σ = α T E T α t...teplotní součinitel roztažnosti kolejnicové oceli 1, [K -1 ] T...teplotní rozdíl [ C] E...modul pružnosti [Pa] Pro největší teplotní rozdíl T = 53 C je velikost napětí σ T = 128 MPa. Při opakovaném zatěžování může dojít k únavovému lomu s počátkem v patě kolejnice, částečně také jako důsledek vysokých zbytkových tahových napětí. (5) Kolejnice po výrobě Kolejnice za provozu Zbytková podélná napětí [N/mm ] Obr. 5 Zbytková napětí v kolejnici Kombinace statického napětí a dynamického ohybového namáhání od kolových sil určuje celkové namáhání paty kolejnice. Uvažované zbytkové napětí z výrobního procesu se uvažuje maximálně σ E = 100 MPa. Výsledné napětí kolejnice při posuzování jejího namáhání se uvažuje σ = β σ + σ + σ Q T E (6) - 11 (39) -

12 ŽELEZNIČNÍ STAVBY II Modul 5 Výsledné napětí kolejnice σ musí odpovídat mechanickým vlastnostem jakosti oceli. Únosnost kolejnice je zaručena, pokud je splněna podmínka σ 0, 6 ϑ Rm R m... pevnost v tahu [MPa] υ... parciální součinitel spolehlivosti, uvažuje se hodnotou 1,15 (7) Kontaktní namáhání kolo kolejnice Soustavu vozidlo - kolej je nutno považovat za jeden statický systém. Kontakt kolejnice vytváří přechod mezi oběma subsystémy a oba mají na charakter kontaktu vliv. Kolejnice pro kolejové vozidlo plní nosnou a vodící funkci. Vysvětlení dějů kontaktní úlohy přinesla v roce 1887 Hertzova teorie. Podle této teorie se předpokládá, že pružná deformace kola a kolejnice vede k eliptické dotykové ploše. Rozměry kontaktní elipsy závisí na velikosti normálové síly působící na kontaktní plochu. Poměr velikosti poloos a a b záleží na poloměrech dotykových ploch kolejnice a jízdního obrysu kola a poloměru kola. Na Obr. 6 je znázorněna závislost poměru poloos a/b na poloze dotykové plochy na kolejnici. a b Vnitřní část hlavy kolejice 2a x y Vnější část hlavy kolejice 2b Obr. 6 Kontaktní elipsy mezi kolem a kolejnicí a její rozměry Napětí nad kontaktní dotykovou plochou má tvar poloviny elipsoidu s maximální hodnotou ve středu dotykové plochy. Hodnota tohoto napětí se vyčísluje podle následujícího vztahu a dosahuje běžně hodnot MPa. kde σ max = 3 2 Q ab π Q... kolová síla [kn] a... velikost poloosy dotykové elipsy ve směru osy kolejnice [m] b... velikost poloosy dotykové elipsy kolmo na osu kolejnice [m] Pro výpočet velikosti poloos existují poměrně složité rovnice. Jejich zjednodušením vzniknou následující vzorce a = ξ 3 3Q 1 E R kola 2 2 ( 1 ν ) 3Q( 1 ν ) + R 1 kolejnice ; b = η 3 1 E R kola + R 1 kolejnice (8) (9) - 12 (39) -

13 Namáhání a výpočet únosnosti železničního svršku Pro běžný styk kolo-kolejnice v oblasti pojížděné hrany kolejnice se uvažuje ξ = 1,20 a η = 0,80. R kola [mm] R profil [mm] R kolejnice [mm] a [mm] b [mm] σ N [MPa] ,1 3, ,9 14, ,1 2, ,2 3, Tab. 4 Kontaktní elipsa pro různé kombinace poloměru kola a kolejnice a pro Q = 60 kn podle Při zkoumání dynamických vlastností soustavy vozidlo - kolej je velmi důležitá tuhost tzv. Hertzovy pružiny kontaktu kolo - kolejnice. Pokud se zanedbá poloměr jízdního profilu kola, lze pro výpočet tuhosti Hertzovy pružiny použít vztah kde k H = 3 2 3E Q 2 ( ν ) 2 1 R kola R kolejnice E...modul pružnosti 2, [Pa] ν...poissonův součinitel 0,25 Q...kolová síla [kn] R kola...poloměr kola [m] R kolejnice...poloměr hlavy kolejnice [m] R profil...poloměr jízdního profilu [m] 2 (10) Tuhost nemá lineární charakter a Hertzova teorie zohledňuje závislost tuhosti na kolové síle Q. Kontakt mezi kolem a kolejnicí může být jednobodový, nebo dvoubodový. Při jednobodovém dotyku mezi kolem a kolejnicí se v jednom bodě přenáší svislá kolová síla i vodorovná vodící síla. Při dvoubodovém dotyku se neshodují body přenosu svislých a vodorovných sil. Q Y Q Ae fq Ae Q Be YF Y = fq i i Q i převýšená kolejnice (vnější) Q = Q + Q e Ae Be Y e = Y F - fqae nepřevýšená (vnitřní) Obr. 7 Jedno a dvou bodový kontakt mezi kolem a kolejnicí - 13 (39) -

14 ŽELEZNIČNÍ STAVBY II Modul 5 140,00 120,00 100,00 80,00 Síla [kn] 60,00 40,00 20,00 0,00-20,00-40,00 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 Čas [s] Vodící síla Y Kolová síla Q Obr. 8 Průběh kolových a vodících sil při průjezdu soupravy směrovým obloukem Smykové namáhání hlavy kolejnice Koncentrace namáhání kontaktní plochy vyvolává v hlavě kolejnice smykové napětí, jehož rozložení je na Obr. 9. Maximum tohoto namáhání se nachází pod povrchem průřezu a může vést ke vzniku únavových vad tak, jak jsou popsány v kapitole Vady kolejnic. Eisenmannova teorie zjednodušuje rozložení napětí v kolejnici na rovinnou úlohu pro poloměry kol mm. Za zakřivenou plochu se v této úloze považuje pouze jízdní plocha kola. Q τ max q max Q 2a Obr. 9 Smykové napětí v místě kontaktu kolo kolejnice Dotyková plocha má potom tvar obdélníka a rozložení spojitého namáhání je půlcylindrické. Pokud uvažujeme kolovou sílu Q rozloženou na tuto plochu, je střední svislé zatížení na kontaktní ploše o šířce 2b q πe 64 ν = 2 Q ( 1 ) R b kola (11) Maximální smykové napětí v hlavě kolejnice je možné zjednodušeně vyjádřit ze vztahu τ max 0, 3 q r q min 2b - 14 (39) -

15 Namáhání a výpočet únosnosti železničního svršku (12) Maximální smykové napětí působí příčně v kolejnici. V podélné rovině se smykové namáhání snižuje spolupůsobením normálového napětí od ohybového namáhání. Z uvedených vztahů je zřejmé, že smykové namáhání není přímo úměrné kolové síle, ale závisí i na dalších činitelích. Nejdůležitější z nich je poloměr kola. Z uvedených zjednodušení vychází maximální hodnoty smykového napětí τ max v hloubce 4 6 mm pod povrchem průřezu, což odpovídá vadám typu shelling. Pokud se uvažuje eliptická dotyková plocha, vychází maximální smykové napětí asi o 50 % vyšší a hloubka maxima je 2 4 mm pod povrchem průřezu. Příklad Posuďte, zda není překročeno dovolené namáhání kolejnice pro tyto vstupní hodnoty: kolej pro rychlost V = 130 km.h -1 v oblouku o poloměru R = 980 m, kolejnice UIC 60 kolejnicové oceli UIC 900 A na betonových pražcích vzdálených od sebe (osově) 0,6 m. Součinitel ložnosti C = 80 MPa.m -1 (špatná kvalita trati), kolová síla Q = 125 kn, zbytkové napětí z výrobního procesu σ E = 100 MPa, velikost napětí od teploty uvažujte maximální hodnotou σ T = 128 MPa (39) -

16 ŽELEZNIČNÍ STAVBY II Modul Namáhání příčných pražců Příčné pražce se uvažují jako nosníky, uložené na kolejovém loži. Zpravidla se uvažuje podepření pražce na ložných plochách pod kolejnicemi pouze v části své délky. Tento typ podepření pražců je charakteristický bezprostředně po jejich podbití, za provozu tato podmínka není vždy dodržena a pražec je podepřen po celé délce. Na Obr. 10 jsou znázorněny průběhy ohybových momentů po délce pražce B 91 S pro oba typy uvedených podepření. Pro srovnání jsou uvedeny návrhové momenty M 0 = 16,0 kn.m a M 0 = -12,0 kn.m pro působící síly Q = 150 kn ,0 kn.m Ohybový moment při podepření pražce pod jeho koncem Ohybový moment při podepření pražce po celé délce 0 M [kn.m] Mmax + 16,0 kn.m Q = 150 kn 300 Q = 150 kn u Obr. 10 Uvažovaný kontakt mezi pražcem a kolejovým ložem Při návrhu pražce bylo doporučeno směrnicí evropského výboru ORE vzít do úvahy následující součinitele: imperfekce pojížděné plochy kolejnice pro rychlosti do 200 km.h -1 hodnotou 1,50, pro rychlosti 200 km.h -1 a vyšší 1,75, vzhledem k volným prostorům pod ložnou plochou pražce 1,35, vzhledem k nepravidelnostem pražce v kolejovém loži po jeho délce 1, (39) -

17 Namáhání a výpočet únosnosti železničního svršku Dynamické účinky je možné zohlednit také pomocí dynamického součinitele kde F max = δ F s δ...dynamický součinitel, použije se hodnota t = 3 podle Tab. 3 F s...síla připadající na pražec pod nápravou [kn] 3 Qa Q kd a F s = = 4 L 2 4EI 2 y (13) Q...kolová síla [kn] a...osová vzdálenost pražců [m] k d...tuhost podepření [kn.m -1 ] EI y...ohybová tuhost jedné kolejnice [N.m 2 ] L...charakteristická délka [m] (14) Extrémní ohybový moment, pokud není počítáno s roznosem působící síly z podkladnice po výšce průřezu pražce na délku 300 mm je možné vypočítat ze vztahu M max 1 = 4 F max u u...část délky pražce od kolejnice po čelo [m], viz Obr. 10 (15) Způsobu uložení odpovídají poklesy pražce. Pro dobrou kvalitu podloží a správně podbité pražce se poklesy hlav pražců pohybují v rozmezí 0,2 až 1,2 mm. Pražce se podbíjejí štěrkem především v oblasti úložných ploch. Předpokládá se, že největší poklesy jsou v této oblasti. Opakovaným zatěžováním pražce je velmi často vytvořen stav, kdy dochází při průjezdu vlaku k dotlačování pražců na lavičku kolejového lože a největší poklesy pražce jsou na jeho konci. V některých případech se pod pražcem mezi lavičkou kolejového lože a ložnou plochou pražce vytvoří volné prostory. U těchto pražců jsou poklesy výrazně větší, až několik milimetrů. Tento jev je provázen zvýšenými dynamickými účinky, působícími jak na celou konstrukci koleje, tj. na součásti železničního svršku kolejové lože nevyjímaje, tak na konstrukční vrstvy železničního spodku a v důsledku také na zemní plán. Naopak nehomogenity v tuhosti koleje po její délce (např. propustky pod železniční tratí, kolejnicové styky) mohou vést ke vzniku míst s působením zvýšených dynamických účinků a k rozvoji výše popsané vady v uložení pražce. Typický průběh poklesů pražce je uveden na Obr (39) -

18 ŽELEZNIČNÍ STAVBY II Modul 5 0,10 Svislý posun měřeného bodu [mm] 0,00-0,10-0,20-0,30-0,40-0,50-0,60-0, Čas [s] Hlava pražce Střed pražce Obr. 11 Poklesy pražce B 91 S při průjezdu soupravy vlaku EC/IC rychlostí 160 km.h Napětí na úložné ploše pražce Posouzení napětí na úložné ploše pražce σ rs je důležité zejména pro dřevěné pražce. Toto napětí je možné přibližně odhadnout podle vzorce σ rs F = 0 + A F rs max (16) F 0... celková síla vyvozená svěrkami nebo vrtulemi [N] A rs... efektivní plocha pro upevnění kolejnic [m 2 ], u podkladnicového upevnění plocha podkladnic Přípustné napětí na úložné ploše pražce je podle: dřevěný pražec, měkké dřeviny: σ rs 1,0 1,5 MPa dřevěný pražec, tvrdé dřeviny: σ rs 1,5 2,5 MPa betonový pražec: σ rs 4,0 MPa - 18 (39) -

19 Namáhání a výpočet únosnosti železničního svršku 7.4 Svislá napětí v kolejovém loži Pro výpočet napětí pod ložnou plochou v místě křížení osy kolejnice a pražce je možné použít empirický vzorec, odvozený ze statických zatěžovacích zkoušek na univerzitě Illinois. Uvedený vzorec platí pro hloubky větší než 0,17 m kde 0,1704 = σ z σ sb,max 1, 25 sb z...hloubka pod pražcem, h > 0,17 [m] σ sb...rovnoměrné napětí na ložné ploše pražce [m] (17) a) F b) F 1 z α σ1 σsb σ 1max σ sb max 1 z α σ1 σ sb max σ 1max σsb Obr. 12 Schéma rozdělení napětí pod pražcem v kolejovém loži a) podélný řez b) příčný řez σ sb = F A sb Qa LA Q A k a 3 d = 4 2 sb 2 sb 4EI y kde F...síla, kterou působí kolejnice na pražec [kn] Q...kolová síla [kn] a...osová vzdálenost pražců [m] L...délka náhradního nosníku [m] k d...tuhost podepření [kn.m -1 ] EI y...ohybová tuhost jedné kolejnice [N.m 2 ] A sb...kontaktní plocha mezi pražcem a štěrkovým ložem pro jednu polovinu pražce [m 2 ] (18) σ sb, dyn = δ σ sb kde δ...dynamický součinitel, uvažuje se násobek směrodatné odchylky t = 3, viz. Tab. 3 (19) - 19 (39) -

20 ŽELEZNIČNÍ STAVBY II Modul Příčná stabilita kolejového roštu Pro příčnou stabilitu kolejového roštu je zásadní podíl mezi působící svislou silou G a příčně působící silou P. Pro stabilitu kolejového roštu byl odvozen vzorec, který většina evropských železničních správ používá při posouzení příčné stability kolejového roštu. Tento vzorec je označován jako Prud hommeho kriterium kde P 10 + G 3 [kn] P...největší přípustná příčná síla na kolejový rošt [kn] G...svislá síla [kn] (20) Uvedený vzorec byl empiricky odvozen pro kolejový rošt na dřevěných pražcích uložených v kolejovém loži ze štěrku. Kriterium zohledňuje opakované působení příčných sil. Pozdější doporučení vedla k zavedení koeficientu 0,85 pro příčnou sílu P, přípustná síla je tedy snížena na 85 % původní hodnoty podle (20). Příklad Spočítejte sílu připadající na pražec, maximální sílu a odpovídající napětí na úložné ploše. Uvažujte celkovou sílu vyvozenou čtyřmi vrtulemi F 0 = 20 kn, plocha podkladnice S 4 je A rs = m 2, rozdělení pražců a = 0,6 m, V = 100 km.h -1, Q = 125 kn, tuhost podepření k d = 15 kn.mm -1, kvalita tratě dobrá (39) -

21 Závěr 8 Pevná jízdní dráha Poslední dobou se přes úspěchy klasické konstrukce kolejového roštu stále více prosazuje pevná jízdní dráha. Hlavními výhodami pevné jízdní dráhy jsou nízké náklady na údržbu, široké možnosti využití, nízká konstrukční výška a nízká konstrukční hmotnost. Z hlediska celkových nákladů, zahrnujících jak náklady investiční, tak náklady na údržbu se jeví pevná jízdní dráha jako velmi zajímavá. Pevná jízdní dráha se uplatňuje především u vysokorychlostních tratí, kde náklady na údržbu kolejí s klasickou konstrukcí ve štěrkovém loži značně rostou. Velmi obtížné je zejména udržení vyhovujících geometrických parametrů koleje. Pravidelná údržba je zpravidla odkázána do velmi krátkých (do 5 hodin) nočních přestávek. K tomu přistupují další argumenty, jako je problém odlétávajících zrn kameniva a s tím související poškozování pojížděných ploch kolejnic a kol, zvyšování teplot kolejnic při brždění pomocí vířivých proudů apod. 8.1 Porovnání klasické konstrukce a pevné jízdní dráhy K základním nevýhodám klasické konstrukce s kolejovým ložem je postupná degenerace kolejového lože, způsobená opakovaným dynamickým namáháním od kolejové dopravy. Štěrk postupně ztrácí svou ostrohrannost, rozdrcené úlomky zhoršují zrnitost kolejového lože a snižují propustnost jeho nižší části. Nevýhody klasické konstrukce s kolejovým ložem: ztráta prostorové polohy koleje v příčném a podélném směru vyžadující pravidelnou úpravu omezená hodnota příčného odporu podmiňující největší nevyrovnané příčné zrychlení (Prud hommeho kritérium) poškozování pojížděných ploch kolejnic a kol odlétajícími zrny kolejového lože snižování kvality kolejového lože znečištěním kolejového lože, drcení zrn kameniva a pronikání jemnozrnných částic z konstrukčních vrstev velká výška konstrukce a hmotnost, která zvyšuje zatížení mostních konstrukcí. Ve srovnání s klasickou konstrukcí vyžaduje pevná jízdní dráha podstatně méně údržbových zásahů a vykazuje vyšší stabilitu: konstrukce pevné jízdní dráhy nevyžaduje po dlouhou dobu žádnou údržbu, údržbové práce jako podbíjení nebo čištění kolejového lože úplně odpadají delší životnost konstrukce - 21 (39) -

22 ŽELEZNIČNÍ STAVBY II Modul 5 dobrá dostupnost a prakticky žádné výluky, veškerá údržba je možná v omezených nočních přerušeních provozu neomezené použití elektromagnetického brždění zvýšení nedostatku nebo přebytku převýšení, zejména pro tratě se smíšeným provozem jednoduchá oprava prostorové polohy koleje do 25 mm ve svislém a do 5 mm v příčném směru snížení konstrukční výšky a tíhy nižší hodnoty vibrací ve spodní stavbě. Pro pevnou jízdní dráhu hovoří ještě další hlediska: není třeba kvalitní kamenivo pro kolejové lože, konstrukci koleje lze pojíždět v mnoha případech i automobilovou technikou, zmírnění nepříjemných vibrací. Nevýhodami pevné jízdní dráhy jsou: vyšší investiční náklady vyšší emise hluku vyšší hodnoty oprav prostorové polohy koleje jsou možné jen za cenou rozsáhlých stavebních úprav nepříznivé ovlivnění konsolidací zemního tělesa v případě vykolejení jsou třeba rozsáhlé opravné práce přechod mezi pevnou jízdní dráhou a klasickou konstrukcí. Použití pevné jízdní dráhy na zemním tělese vyžaduje pečlivou přípravu, dokonalý geotechnický průzkum, rozsáhlá geodetická měření a sledování při stavbě. Konstrukční vrstvy musí být schopny přenášet zatížení, musí být dostatečně homogenní po délce a zemní těleso nesmí vykazovat významná sednutí. 8.2 Konstrukční principy Kvalita zřízení: stavební práce, materiály, požadavky na tuhost Zatížení: nápravová hmotnost, rychlost vlaků, dynamické zatížení Požadavky na pevnou jízdní dráhu Údržba: náhrada, výměna dílů, opravy Prostředí: venkovní, v tunelu, voda, organické, anorganické hmoty Obr. 13 Požadavky na pevnou jízdní dráhu - 22 (39) -

23 Závěr Základní funkcí pevné jízdní dráhy je stejně jako u klasické konstrukce přenášet statické a dynamické zatížení na spodní stavbu. Základní odlišností je požadavek na dlouhou životnost konstrukce, která se předpokládá v rozsahu zhruba 60 let při zachování všech požadavků na kvalitu. Odtud vyplývají požadavky na celou konstrukci železniční tratě. Pružnost kolejového lože a tlumení vibrací v něm je nutné u pevné jízdní dráhy nahradit konstrukčními prvky [53]. Výhodou pevné jízdní dráhy je, že je možné lépe tyto parametry splnit, protože tolerance materiálových vlastností jsou menší a jejich změny se v průběhu životnosti konstrukce téměř nemění. Konstrukce pevné jízdní dráhy je složena z několika konstrukčních vrstev, u nichž se předpokládá, že jejich modul pružnosti (přetvárnosti) směrem vzhůru roste podle vztahu E 1 > E2 > E3 > E4 TK TK -h pražec Kolejnice Kolejnice h pražec Betonová deska Modul přetvárnosti E 1 Betonová deska Asfaltový beton Svršek Podkladní vrstva: stabilizovaná zemina Ochranná vrstva Podloží hloubka E 4 E 3 E 2 E >E >E >E Podkladní vrstva: stabilizovaná zemina Ochranná vrstva Podloží Spodek Konstrukce bez pražce Konstrukce s pražcem Obr. 14 Požadavky na konstrukční vrstvy pro pevnou jízdní dráhu na zemním tělese b 3 b2 b1 betonová deska a h1 h2 h3 h1 h2 h3 a asfaltobeton stabilizovaná vrstva ochranná vrstva h4 h4 podklad Obr. 15 Šířka pevné jízdní dráhy a roznášecí úhel Při přenosu zatížení bylo zjištěno, že roznášecí úhel se pohybuje kolem 45. U pevné jízdní dráhy se šířka v úrovni pražců průměrně uvažuje 2,20 m. Každá nižší vrstva je z tohoto důvodu širší, šířka stabilizované vrstvy vychází při tloušťce vrstvy 30 cm asi 3,20 m (39) -

24 ŽELEZNIČNÍ STAVBY II Modul Zatřídění konstrukcí pevné jízdní dráhy Existuje mnoho typů pevné jízdní dráhy, každý typ je charakteristický svými vlastnostmi. Dělení na základních šest typů je uvedeno v následující tab. 5: Charakteristika Pevná jízdní dráha Kolejnicové podpory S pražci nebo bloky Pražce nebo bloky vestavěné do desky Pražce nebo bloky uložené na desce Bez pražců nebo bloků Pref. betonové desky (rámy, desky) Monolotické betonové desky in-situ Kontinuální podepření kolejnice Vestavěná kolejnice Kontinuálně podepřená kolejnice s upevněním Kolej Rheda Berlin Züblin Heitkamp SBV ATD BTD GETRAC SATO Walter Shinkansen Bögl FFC BES BTE- BWG/WBG BTE-HILTI ERS COCON ORTEC SAAR- GUMMI Výhybky BWG/WBG Rheda GETRAC Heilit +Woemer Konstrukční tuhost Nízká Vysoká Asfalt Tab. 5 Přehled konstrukcí pevné jízdní dráhy - 24 (39) -

25 Závěr 8.4 Pražce nebo bloky zabudované v desce Rheda První zkušební úseky u DB byly položeny zásadně ve stanicích, protože jejich zřízení a opravy jsou z hlediska dopravy bezproblémové. V roce 1972 začala řešit Vysoká škola technická v Mnichově koncepci pevné jízdní dráhy. První myšlenka byla nahradit v konstrukci nejslabší prvek, tj. štěrkové lože. Pražec zůstal zachován a chybějící pružnost a tlumení kolejového lože nahrazují podložky z pryže nebo plastických hmot. Konstrukce byla poprvé vložena ve stanici Rheda a je jejím jménem označena. Konstrukce je téměř 30 let v provozu bez závažnějších závad. V prvních konstrukcích systému Rheda byly použity celé betonové pražce. Vzhledem k možnostem vyrovnání směrové a výškové polohy koleje jsou pražce vestavovány do betonové vany šíře 3,16 m. Původní vyrovnání polohy koleje bylo provedeno pomocí dřevěných podložek, v současné době se v příčném a podélném směru používají vřetena. Svislý rektifikační šroub Vodorovný rektifikační šroub pro ustavení během výstavby pro ustavení během výstavby Výztuž Betonový pražec 0, Betonová vana Separační fólie Výplňový beton 3160 Obr. 16 Konstrukce Rheda Systém Rheda 2000 vznikl postupným vývojem konstrukce (přes systém Rheda Berlin z roku 1994). Monoblokové pražce jsou nahrazeny dvoublokovými pražci, spojení bloků je provedeno pomocí ocelové výztuže. 375 ± , ±5 8, ,07 75 Obr. 17 Dvoublokové pražce systému Rheda (39) -

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_386 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

PŘEDEPJATÉ BETONOVÉ PRAŽCE TRAMVAJOVÉ PANELY. www.zpsv.cz

PŘEDEPJATÉ BETONOVÉ PRAŽCE TRAMVAJOVÉ PANELY. www.zpsv.cz PŘEDEPJATÉ BETONOVÉ PRAŽCE TRAMVAJOVÉ PANELY www.zpsv.cz PRAŽEC B 03 značka Pražec B 03 APP 80-19 Výroba a dodávka betonových předepjatých pražců typu B 03 s pružným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 5

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 5 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 5 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 51112 KOLEJOVÉ LOŽE Z DÍLCŮ ŽELEZOBET - ZŘÍZENÍ M 17 200 Kč Přístup na pracoviště pouze a alespoň z jedné boční

Více

Železniční svršek na mostech

Železniční svršek na mostech Železniční svršek na mostech Otto Plášek Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 1. ročníku magisterského studia oboru Konstrukce a dopravní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně a nesmí

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

Workshop 2014 VUT FAST Brno 02. 12. 2014

Workshop 2014 VUT FAST Brno 02. 12. 2014 Workshop 2014 VUT FAST Brno 02. 12. 2014 KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., WP2 2_3 Pevná jízdní dráha Budování pevné jízdní dráhy při rekonstrukci tunelu Příspěvek byl zpracován za podpory programu

Více

STATICKÝ VÝPOČET. PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 www.psds.cz TRABANTSKÁ 673/18, 190 15 PRAHA 9. Kabelová komora Zekan XXL. pro stavební povolení

STATICKÝ VÝPOČET. PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 www.psds.cz TRABANTSKÁ 673/18, 190 15 PRAHA 9. Kabelová komora Zekan XXL. pro stavební povolení 2012 STAVBA STUPEŇ Kabelová komora Zekan XXL pro stavební povolení STATICKÝ VÝPOČET březen 2012 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 15 PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 www.psds.cz TRABANTSKÁ 673/18, 190

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ INFRAM a.s., Česká republika VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU Řešitel Objednatel Ing. Petr Frantík, Ph.D. Ústav stavební

Více

Smykové trny Schöck typ ESD

Smykové trny Schöck typ ESD Smykové trny Schöck typ kombinované pouzdro HK kombinované pouzdro HS pouzdro HSQ ED (pozinkovaný) ED (z nerezové oceli) -B Systémy jednoduchých trnů Schöck Obsah strana Typy a označení 36-37 Příklady

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 1. Návrhové hodnoty účinků zatížení Účinky zatížení v mezním stavu porušení ((STR) a (GEO) jsou dány návrhovou kombinací

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 179/2013 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Certifikována podle ČSN EN ISO 9001: 2009 Botanická 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, tel., fax: 35 32 300 17, mobil: +420

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Konstrukce železničního svršku

Konstrukce železničního svršku Konstrukce železničního svršku Základní konstrukční prvky. Kolejnice Otto Plášek, doc. Ing. Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 4. ročníku

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i Opěrné zd i 4 Opěrné zdi 4.1 Druhy opěrných zdí Podle kapitoly 9 Opěrné konstrukce evropské normy ČSN EN 1997-1 se z hlediska návrhu opěrných konstrukcí rozlišují následující 3 typy: a) gravitační zdi,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Namáhání na tah, tlak

Namáhání na tah, tlak Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále

Více

- Železobetonová přejezdová konstrukce na ocelových nosičích - - TYPOVÁ ŘADA - BRENS (TPD-25292277-2008-1-BRENS) Typová řada BRENS

- Železobetonová přejezdová konstrukce na ocelových nosičích - - TYPOVÁ ŘADA - BRENS (TPD-25292277-2008-1-BRENS) Typová řada BRENS Technické podmínky dodací (TPD-25292277-2008-1-) Typová řada PROKOP RAIL, a.s. TPD 25292277-2008-1- SŽDC 326 00 PLZEŇ 110 00 PRAHA 1 1 Všeobecně Tyto technické podmínky dodací ( dále jen TPD ) platí pro

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

Konstrukce železničního svršku

Konstrukce železničního svršku Konstrukce železničního svršku Otto Plášek, doc. Ing. Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 4. ročníku bakalářského studia oboru Konstrukce

Více

Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky

Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 25.10.2012 Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky Jsou nedílnou součástí automobilu pro jeho pohyb, přenos sil a momentů. Účel kola

Více

Výhybky pro rychlá spojení

Výhybky pro rychlá spojení DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika www.dtvm.cz, e-mail: dt@dtvm.cz EN ISO 9001 EN ISO 3834-2 EN ISO 14001 OHSAS 18001 Výhybky pro rychlá spojení 21.11.2013

Více

Vysokorychlostní tratě v mezinárodním srovnání

Vysokorychlostní tratě v mezinárodním srovnání Vysokorychlostní tratě v mezinárodním srovnání Josef Eisenmann Různé trasovací prvky nových vysokorychlostních tratí, které jsou v provozu v Japonsku a Evropě, byly stanovovány v závislosti na druhu provozu,

Více

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze Strana 1 HALOVÉ KONSTRUKCE Halové konstrukce slouží nejčastěji jako objekty pro různé typy průmyslových činností nebo jako prostory pro skladování. Jsou také velice často stavěny pro provozování rozmanitých

Více

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky) Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny

Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 V

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD

ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD SYLOMER Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyatherurethanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Používají se jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojů ale i do základů budov.

Více

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í České vysoké uče í te h i ké v Praze Fakulta stave í Diplo ová prá e Želez ič í ost přes dál i i v Hodějovi í h Te h i ká zpráva 2014 Bc. Martin Macho Obsah 1. Umístění objektu a popis železniční tratě...

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 7 Statické tabulky Cofrastra 7. Statické tabulky Cofrastra 7 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofrastra

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí Silniční stavby 2 Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí Schopnost přenášet síly vyvolané účinkem dopravy Zajistit bezpečný provoz Odolávat účinkům povětrnostních

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace:

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace: (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(12) Průvodní zpráva 1. Investor: Firma: Adresa: IČO: DIČ: 2. Obec Libštát Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891 Zpracovatel dokumentace: Firma:

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

Náhradní ohybová tuhost nosníku

Náhradní ohybová tuhost nosníku Náhradní ohybová tuhost nosníku Autoři: Doc. Ing. Jiří PODEŠVA, Ph.D., Katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava, e-mail: jiri.podesva@vsb.cz Anotace: Výpočty ocelových výztuží

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát

Více

Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Technické podmínky dodací. č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008

Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Technické podmínky dodací. č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008 Technické podmínky dodací č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008 Technické podmínky schvaluje: Organizace Jméno Razítko, podpis Datum TP 02-07 1. vydání Strana 1 (celkem 16) říjen 2007 ZÁZNAM

Více

2 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov

2 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov 2 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov Příčné uspořádání nosných panelových stěn omezuje možnost volnějšího provozně dispozičního spojení sousedních travé, které

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz STAVEBNÍ KONSTRUKCE Témata k profilové

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí.

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 4. cvičení Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Definice a základní pojmy Zatížení je jakýkoliv jev, který vyvolává změnu stavu napjatosti

Více

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamika zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojmem dynamiky je síla Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony Síla se projevuje vždy při

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

C Transportní a upínací přípravky

C Transportní a upínací přípravky A Vodicí sloupkové stojánky B Broušené desky a lišty C Transportní a upínací přípravky D Vodicí prvky E Přesné díly F Pružiny Šroubové, talířové, plynové a polyuretanové, pružinové a distanční jednotky

Více

PRŮZKUMNÉ PRÁCE, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A ŽIVOTNOST ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

PRŮZKUMNÉ PRÁCE, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A ŽIVOTNOST ŽELEZNIČNÍHO SPODKU 2012 27. 29. března 2012 PRŮZKUMNÉ PRÁCE, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A ŽIVOTNOST ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Ing. Ladislav Minář, CSc. a kolektiv KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o. 1. ÚVOD V současné době uplynulo 19

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Nové trendy v oblasti betonových konstrukcí a prvků pro železniční infrastrukturu

Nové trendy v oblasti betonových konstrukcí a prvků pro železniční infrastrukturu Nové trendy v oblasti betonových konstrukcí a prvků pro železniční infrastrukturu Ing. Mojmír Nejezchleb, technický ředitel, ŽPSV a.s. Společnost ŽPSV a.s. je výrobcem betonových výrobků s více než padesátiletou

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná Stropní konstrukce, která Vás unese lehká levná bezpečná VÝHODY je stropní konstrukce použitelná pro všechny typy staveb (rodinné domky, bytové domy, průmyslové stavby, rekonstrukce atd.). Skládá se z

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost Norma/předpis Vložky: STO 030-039999 Nosníky: ČSN, EN, STO... dle dodavatele Beton: ČSN EN 206-1 Popis výrobku a použití Ytong bílý strop je variabilní stropní konstrukce, která se zhotovuje na stavbě

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Kontaktní prvky Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Základní myšlenka Modelování posunu po smykové ploše, diskontinuitě či na rozhraní konstrukce a okolního

Více

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Mechanika, pružnost pevnost Vzpěr,

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN Obsah: Úvod... 2 Charakteristika výrobku... 2 Vlastnosti výrobku... 3 Použití rohože... 5 1. Dopravní stavby... 5 2. Ekologické stavby... 6 3. Skládky... 7 4.

Více

Materiály pro stavbu rámů

Materiály pro stavbu rámů Materiály pro nosnou soustavu CNC obráběcího stroje Pro konstrukci rámu (nosné soustavy) obráběcího stroje lze využít různé materiály (obr.1). Při volbě druhu materiálu je vždy nutno posuzovat mimo jiné

Více

MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA cvičení z předmětu 12MKDP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Evropská organizace pro technická schválení ETAG 001 Vydání 1997 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Příloha B: ZKOUŠKY PRO URČENÁ POUŽITÍ

Více

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET Statický výpočet je podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace Obsahuje dimenzování veškerých prvků konstrukcí, které jsou obsahem

Více