AGILNÍ PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AGILNÍ PROJEKTOVÝ MANAGEMENT"

Transkript

1 AGILNÍ PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Jan Petrtyl, Jiří Skalický, Jiří Vacek ÚVOD Cílem tohoto článku je představit agilní projektový management a identifikovat hlavní odlišnosti oproti standardnímu projektovému managementu. 1 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Projektový management je manažerskou disciplinou, která má vlastní metodologii. Je zaštiťován profesními organizacemi (např. IPMA International Project Management Association, v České republice zastoupená Společností pro projektové řízení, APM Association for Project Management, PMI Project Management Institute a další), které zajišťují profesní certifikaci a odborné konference. Metody, nástroje i techniky projektového managementu jsou do jisté míry nezávislé na odvětví, ve kterém jsou aplikovány, neboť principy řízení projektů jsou použitelné napříč různými sektory (Cuthbertson in [24]; [23]) ať již jde o stavbu dálnice, uspořádání konference nebo vývoj nového produktu v automobilovém průmyslu. Projekty a jejich řízení jsou využívány v mnoha aktivitách organizací a jednotlivců, a tak není překvapením, že se teorie projektového managementu vyvíjela a vznikaly i teorie nové. Impulsem pro vznik nové teorie byl obvykle fakt, že pro řízení některých typů projektů klasická teorie nebyla optimální [27]. Mnoho autorů se snažilo kategorizovat projekty podle různých hledisek (např. [2]). Z hlediska teorie projektového managementu, která je vhodná pro jejich řízení, je možno projekty rozčlenit do čtyř kategorií [26]: Kategorie A open projekty : Projekty, jejichž produktem je systém, pro který je možno předem provést jeho analýzu a úplnou specifikaci a je možno předem specifikovat procesy realizační (pracovní) i řídící. Pro řízení těchto projektů se používá klasická teorie PM (kterou zavedl PMI). Život těchto projektů je složen z fází inicializace, plánování, realizace a ukončení. Někdy se používá výraz vodopádová koncepce. Kategorie B projekty vývojové (zpravidla vývoj software, implementace IS, ale i jiné projekty výzkumu a vývoje): Jsou to projekty, kde produkt není možno (a ani to není účelné) předem detailně specifikovat. Život projektu probíhá v iteracích. Pro řízení se používá teorie agilního projektového managementu. Metody hodnocení takových projektů jsou popsány např. v [25]. Kategorie C portfolio projektů: Pro management portfolia se používá teorie řízení portfolia projektů (Portfolio Project Management PPM). Management portfolia projektů (PPM) je úloha výběru projektů z balíku projektů, které jsou navrženy pro realizaci strategických cílů organizace (viz [26]). Kategorie D projekty komplexní: Jedná se o projekty složité/komplexní podle definice International Centre for Complex Project Management (ICCPM). Tyto projekty jsou charakteristické svou nejistotou, nejasností a neurčitostí, s dynamickými vazbami na politické a externí události [16]. 2 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Oblast informačních technologií (dále IT) tedy není z pohledu implementace nástrojů projektového managementu žádnou výjimkou, právě naopak. Informační a komunikační technologie (ICT) mají potenciál zvýšit konkurenceschopnost firem, respektive regionů i celých států (viz např. [22], [13], [14]). Platí, že vývoj ICT vykazuje vysokou míru dynamiky, ať se již jedná o programové (software SW) nebo technické (hardware HW) vybavení. Jako příklad pro ilustraci rychlého vývoje může posloužit databáze tematicky zaměřených zpráv Cloud Computing na serveru Lupa.cz }l0to/podyim 2011]. Snad ještě lépe patrná je dynamika rozvoje při pohledu na články zaměřené na elektronický obchod (tamtéž v obdobný čas). Aby bylo možné uvádět na trh stále nová, inovativní řešení a produkty, je nutné je nejdříve navrhnout, naprogramovat či zkonstruovat a otestovat. Oblast ICT, která je pro implementaci nástrojů projektového managementu více než vhodná, tak byla díky svému charakteru spouštěcím mechanismem pro inovaci metodik projektového managementu.

2 2.1 AGILNÍ PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Pro výzkum a vývoj je charakteristická vysoká míra rizika či nejistoty a nemožnost na začátku projektu přesně specifikovat cílový produkt. Typickým oborem je vývoj software, kde si vývojoví pracovníci jako první uvědomili potřebu změny v řízení projektů, změny v uplatňování nástrojů a technik klasického projektového managementu. Vyčlenila se proto relativně samostatná skupina metodik tzv. agilního projektového managementu. Slovo agilní znamená, že něco je flexibilní a pohotové, takže agilní metody jsou charakteristické tím, že umožňují přežít v atmosféře neustálých změn a umožnit tak dosažení úspěchu. (Anderson in [10]). Agilní projektové řízení staví na jednoduché myšlence inkrementálního či chcete-li iteračního řízení projektu. ( ) Vše se dělá postupně po dílčích funkčních celcích, což umožňuje včas odhalit případné problémy, reagovat na ně a případně také včas zastavit či redefinovat projekt jako takový. To je ostatně také důvod, proč se tento způsob řízení projektů velice dobře etabloval v oblasti softwarového vývoje, kdy software už z principu svého fungování staví na dílčích funkčních celcích. [31]. Základní charakteristika tohoto přístupu je zachycena v tzv. manifestu agilního vývoje software: Tabulka 1: Manifest agilního vývoje software Objevujeme lepší způsoby vývoje software tím, že jej tvoříme a pomáháme při tvorbě ostatním. Při této práci jsme dospěli k těmto hodnotám: Jednotlivci a interakce Fungující software Spolupráce se zákazníkem Reagování na změny před procesy a nástroji před vyčerpávající dokumentací před vyjednáváním o smlouvě před dodržováním plánu Jakkoliv jsou body napravo hodnotné, bodů nalevo si ceníme více. 2.2 NĚKTERÉ METODIKY AGILNÍHO PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU Zdroj: [1], [18] Termín agilní projektový management je zastřešujícím pojmem pro různé vývojové metodiky [4], mezi které Hoda a kol. [15] a další autoři řadí: 1) Extreme Programming (XP) 2) Scrum 3) Crystal 4) Feature Driven Development (FDD) 5) Dynamic Systems Development Method (DSDM) 6) Adaptive Software Development (ASD) 7) Lean Software Development (LD) /doplněno dle [10]/ Některé metodiky je možné i kombinovat, vynikající výsledky přináší např. kombinace Scrum a Extreme Programming [19]. Specifičnost prostředí vývoje software zachycuje následující výrok projektového manažera jisté softwarové společnosti: Je velmi obtížné řídit vývojáře software. Nikdy nedělají to, co jim říkám, nikdy nereportují status projektu a vždy jsou pozadu za plánem a překračují rozpočet. [6] Eric D. Brown pak v souvislosti s problematikou řízení projektů reaguje: Možná není řízení softwarových vývojářů o nic obtížnější než řízení kohokoli jiného Možná, že příčinou problémů je samotný systém jejich řízení. [6]. Karelsky a Vander Voort [17] popsali hlavní rozdíly mezi klasickým a agilním přístupem. Jako hlavní slabinu metodiky klasického projektového managementu vnímají snahu eliminovat změny a vyvarovat se nejistoty. Agilní metodiky nabízejí řešení známých problémů, kterými jsou: nedokonalé odhady, překročení odhadovaných délek trvání činností, závažné problémy s produktem v téměř dokončeném stavu a např. také Ganttovy diagramy, nedostatečně reflektující realitu. Dle stejných autorů pak v popředí diskuse mají stát (1) zákazník, (2) definované rysy produktu a indikátory jejich dokončení, (3) testování, (4) iterace, (5) vývoj řízený požadovanými vlastnostmi produktu, (6) správné odhady /pro odhady pomocí metody Planning Poker viz [17]/, (7) nepřetržitá integrace, (9) dokumentace a (10) řízení rizik. Komplexní charakteristiku agilních metod přinášejí též CC Pace Systems [8]. Velmi názorným a ilustrativním příkladem, jak lze aplikovat metodiku agilního projektového managementu, je prezentace metodiky Scrum [25], přehlednou základní charakteristiku agilních metodik podává i Augustine [3].

3 Tabulka 2: Základní rozdíly mezi agilními a standardními metodikami Kategorie Tradiční přístup Agilní přístup Základní předpoklady Systémy jsou plně specifikovatelné, predikovatelné a mohou být vyvinuty na základě rozsáhlého plánování Zaměření Procesy Lidé Vysoce kvalitní SW může být vyvinut malými týmy, které využívají neustálého vylepšování návrhu, rychlé odezvy a změny Management Controlling / Příkazy a kontrola Zjednodušování / Vůdcovství a spolupráce Řízení znalostí Explicitní Tacitní Komunikace Formální Neformální Zapojení zákazníka Požadavky, schůze a dodávky Neustálé Vývojáři Pracují individuálně v rámci týmů Spolupracují nebo pracují ve dvojicích Organizační struktura Vývojový model Mechanistická (byrokracie, vysoký stupeň formalizace) Tradiční vodopád, spirála či jejich modifikace Organická (flexibilní, upřednostňuje kooperaci) Evoluční dodávky (iterativní, inkrementální) Technologie Jakákoli Objektově orientovaná Rysy produktu Kompletní popis Nejpodstatnější nejdříve Testování Na konci vývojového cyklu Iterativní Dokumentace Pečlivě zpracovaná Pouze, pokud je třeba Zdroj: Upraveno na základě [15], [21] Definici rozdílů mezi přístupy v tradičním a agilním projektovém řízení se ve své práci věnují též Boehm & Turner [5]: Aplikační rovina: Agilní přístupy jsou velmi proměnlivé, a to během vývoje i po jeho ukončení; projektové týmy bývají menší než při použití tradičních metodik projektového řízení. Rovina řízení: Zákazník se stává členem vývojového týmu. Doprovodná dokumentace je skromnější. Technická rovina: Požadavky jsou zachyceny méně formálním způsobem než jsou oficiální projektové dokumenty. Projektové práce jsou prováděny v krátkých inkrementálních intervalech. (Dílčí) přijetí ze strany zákazníka následuje po dílčím testování produktu, nikoli až po celkovém rozsáhlém testu. Zaměstnanci: Agilní vývojáři bývají vysoce schopnými odborníky, kteří se orientují v mnoha oblastech. V tradičním přístupu jsou do projektu zapojeni úzce zaměření specialisté (např. testeři pro fázi testování). Agilním týmům do jisté míry prospívá určitá (zdravá) míra chaosu. Karelsky a Vander Voort [17] připomínají, že klíčovou roli hrají v agilních metodikách zákazník, produktový rys a dokončení vývoje: Zákazník není vnímán pouze jako subjekt, který platí za výsledný produkt. V agilních konceptech je role zákazníka velmi důležitá, protože jsou s ním konzultována rozhodnutí (schvaluje je), zákazník definuje prioritu jednotlivých rysů produktu a odpovídá na hlavní otázky. V ideálním případě by měl být zástupce zákazníka plnohodnotným členem projektového týmu na plný úvazek. Takový přístup je důležitý proto, že na začátku často ani zákazník neví, co přesně od výsledného produktu může očekávat. Rysy produktu musejí být vždy definovány z pohledu zákazníka. Rys jako takový musí splňovat následující požadavky: (1) Je prvkem funkcionality produktu, popsaný zákazníkem jeho vlastními slovy spíše ve smyslu chování systému než v kontextu detailů implementace, (2) lze jednoznačně ověřit dokončení rysu mírou spokojenosti zákazníka a (3) rys musí být natolik užitečný, aby za něj byl zákazník ochoten zaplatit. V tom de facto tkví podstata celého agilního přístupu: tým musí mít neustále na paměti, že vyvíjí produkt a dodává řešení platícímu zákazníkovi. Ačkoli se stav, kdy jsou produkt nebo jeho části hotovy, může zdát snadno definovatelným, praxe ukázala, že je často možné setkat se s rysy, které mají status hotové hotové. V agilním projektovém managementu má slovo hotovo specifickou definici a znamená procentuální stupeň dokončení. Rys nebo produkt jsou hotovy, pokud prošly všemi testovacími fázemi, včetně schvalovacího řízení. V ideálním případě je možné použít automatického regresního testování (Pro více informací o testování SW viz např. [9]).

4 2.3 POSUN OD TRADIČNÍHO K AGILNÍMU PROJEKTOVÉMU MANAGEMENTU A JEHO RIZIKA Z uvedených rozdílů mezi tradičním a agilním přístupem k projektovému managementu vyplývá, že změna způsobu realizace projektů přechod k agilnímu řízení nemusí být vůbec jednoduchá [19]. Nerur, a kol. [21] identifikovali několik oblastí, kterým je nutné věnovat náležitou pozornost, protože jsou z hlediska modifikace přístupu k vývoji software velmi důležité. Jde o následující: (1) Způsob řízení a organizace tradiční role projektového manažera se musí změnit z plánovače a kontrolora na zprostředkovatele, který dokáže koordinovat společnou snahu vytvořit kvalitní produkt. (2) Lidský faktor programátoři a vývojáři se musejí naučit lépe pracovat v týmech. Doposud také platí, že metodiku agilního projektového řízení je možné použít takřka výhradně v prostředí, kde pracují nadprůměrní vývojáři. (3) Procesy přechod od procesně orientovaného přístupu k modelu, který na první místo dává lidi, může být komplikovaný. Agilní metodiky totiž kladou na první místo časté diskuse a používají plánovacích procesů, které reflektují, že všechno je nejisté. Hlavní překážkou bývá přechod na iterativní vývojový model. (4) Technologické aspekty Technologie, která se při agilním vývoji používá, je také odlišná. Některým firmám proto může působit potíže opuštění stávajících nástrojů. Jednou z doprovodných konsekvencí je i nutnost investic do nových vývojových prostředků. Obrázek 1: Základní schéma agilního vývoje software Zdroj: Vlastní zpracování na základě Mountain Goat Software in [3] Blíže k terminologii agilního projektového managementu viz např. [15]. 2.4 PODSTATNÉ FAKTORY VEDOUCÍ K ÚSPĚCHU V PROJEKTECH AGILNÍHO VÝVOJE SOFTWARE Produkty a služby, které jsou nabízeny v tržním prostředí a mají ambice být konkurenceschopné, musejí mít dostatečně vysokou přidanou hodnotu a přinášet kupujícím (zákazníkům) odpovídající užitek. V České republice se na nabídkové straně trhu pohybuje velké množství subjektů, které mezi sebou soutěží, a vytvářejí tak náročné konkurenční prostředí. V případě České republiky lze pro ilustraci využít Sektorové databáze agentury CzechInvest [12]; celkem sekce ICT k 16. srpnu 2011 obsahovala 698 firem (od dodavatelů aplikačních služeb až po vzdělání a training), kategorie Vývoj aplikací na zakázku pak 345 firem. Databáze CreditInfo v kategorii Programování obsahovala na podzim 2011 údaje o podnicích. Platí, že čím silnější je konkurence, tím vážnější důsledky může mít každý neúspěch. Praxe ukazuje, jak nebezpečná mohou být selhání a jak dalekosáhlé důsledky může mít systémová chyba. Pro ilustraci: diskutovaným problémem může být například bezpečnost dat uložených na internetu v tzv. cloudu. Příkladem totálního bezpečnostního selhání z nedávné doby může být případ Dropbox, kdy přihlášení uživatelé měli v jeden moment kvůli chybě v programovém kódu volný přístup k datům všech ostatních uživatelů dané služby (The New York Times Bits: Tech Talk, dostupné pouze přes službu itunes). Cao & Chow [10] definovali na základě rešerše odborné literatury čtyři základní oblasti, které souvisí s úspěšným dosažením cíle projektu. Těmito oblastmi jsou: (1) kvalita dodání dobrého produktu (výstupu), (2) rozsah splnění všech požadavků a cílů, (3) čas dodání požadovaného řešení včas a (4) náklady dodání produktu při respektování stanoveného finančního rámce a vynaloženého úsilí. Na základě výzkumu výše uvedených autorů, který byl realizován v rámci 109 projektů řízených pomocí agilních přístupů (celkem se šetření zúčastnilo 408 respondentů členů projektových týmů),

5 bylo zjištěno, že nejpodstatnějšími faktory, které ovlivňují celkový úspěch projektu, byly ty, které uvádí následující tabulka. Tabulka 3: Faktory ovlivňující podstatné znaky projektu Faktor ovlivňující významně znak projektu Kvalita Rozsah Čas Náklady Prostředí v týmu Zdatnost týmu Zapojení zákazníka Procesy projektového managementu Agilní techniky softwarového inženýrství Strategie dodání produktu Zdroj: Upraveno na základě [10] Je nutné podotknout, že interpretace dosažených výsledků je limitována několika činiteli: Vývojové týmy nepoužívaly všechny dostupné agilní metodiky, více než polovina (53 %) projektů používala k vývoji software metodiku XP, respondenti byli členy agilních asociací (jejich odpovědi tak mohly do jisté míry propagovat agilní metodiky), převažují evropské projekty (56 %), a pro výzkum byl použit relativně malý vzorek projektů. 2.5 VÝVOJ SOFTWARE V ČESKÉ REPUBLICE Vývoj software je v rámci klasifikace ekonomických činností CZ-NACE zařazen do sekce J (Informační a komunikační činnosti) (Programování). Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky pravidelně zpracovává Finanční analýzu podnikové sféry, přičemž data použitá v tomto příspěvku reflektují stav za rok Ucelenější statistické údaje jsou dostupné pouze za celou sekci 62, která obsahuje již zmíněnou sekci Programování, a dále pak sekce Poradenství v oblasti informačních technologií, Správa počítačového vybavení a Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií. I přes daná omezení (včetně relativně malého počtu zkoumaných firem 53 podniků) mají údaje jistou vypovídací hodnotu. Tabulka 4: Některé ukazatele finanční výkonnosti některých podniků z vybraných sektorů Ukazatel Hodnota v r Hodnota v r ROE 62 23,04 % 21,21 % ROE služby 8,31 % 7,45 % Marže 62 8,60 % 8,27 % Marže služby 4,88 % 4,35 % Vysvětlivky: ROE = rentabilita vlastního kapitálu podniků; marže = EBIT/obrat; EBIT = zisk před úroky a zdaněním; 62 = kat. Činnost v oblasti informačních technologií; služby = sekce G až N bez sekce K Zdroj: Upraveno dle [20] Z výše uvedených dat vyplývá, že výnosnost vlastního kapitálu podniků, které charakteristikou svých aktivit spadají do sekce 62, je násobně vyšší než průměrná výnosnost vlastního kapitálu firem z oblasti služeb. Sekce 62 totiž dosáhla ze všech sledovaných oblastí za rok 2010 druhé nejvyšší hodnoty ROE ze všech sledovaných odvětví, předstižena byla pouze sekcí 32 (Ostatní zpracovatelský průmysl), v níž byla průměrná hodnota ROE 23,74 %. I zisková marže je v případě IT podniků téměř dvakrát vyšší, než odpovídá celkovému průměru v kategorii služby. Česká republika je evropským velikánem v oblasti vývoje software. Ať již jde o úspěšné firmy českého původu, které nabízejí např. antivirové programy (např. AVG, Alwil aj.), nebo o centra nadnárodních korporací (Microsoft, IBM, NESS, apod.), tento sektor je pro Českou republiku důležitý a má velký rozvojový potenciál [11].

6 ZÁVĚR Jak vyplývá z výše komentovaných dat, vývoj sekce Informačních a komunikačních činností dosahuje z pohledu podnikové výkonnosti v České republice pozoruhodných ekonomických výsledků. Jaká je však situace z pohledu implementace a využití metodik agilního projektového řízení? V České republice působí tzv. Agilní asociace [1]. Jejím cílem je zvýšit povědomí o Agilních metodách řízení a vytvořit platformu pro sdílení informací a zkušeností z oblasti agilních metod. Buchalcevová a Leitl [7] uvádějí, že agilní metodiky se čím dál tím více rozšiřují (Augustin [3] pak na základě Forrester Research ukazuje, že v roce 2005 využívalo v USA a EU agilních metodik 14 % SW firem a dalších 19 % tak chtělo v budoucnu učinit), avšak povědomí dokonce i odborné veřejnosti o dané problematice nebylo ještě před několika lety moc velké. Uvedení autoři též poukazují na to, že [v rámci využití agilního projektového řízení] Nejde jen o plné nasazení určité agilní metodiky, ale také o kombinace jednotlivých agilních metodik anebo aplikaci agilních přístupů v rámci tradičních metodik. [7] Projektový tým však může aplikovat principy agilního vývoje, aniž by explicitně sledoval konkrétní, standardizovanou metodiku. To se také potvrdilo při diskusi autorů článku s odpovědnými pracovníky několika českých firem, které se dlouhodobě zabývají vývojem či úpravou software. Z rozhovorů vyplynulo, že agilní projektové řízení nelze aplikovat na všechny softwarové projekty, nicméně tam, kde se vývojáři setkávají s vyšší mírou nejistoty/rizika, je jeho nasazení velmi účelné a přínosné. Proto má agilní projektový management v rámci projektového managementu jako takového významnou pozici. LITERATURA [1] Agilní asociace [online]. AgilniAsociace.cz, 2011 [cit ]. Dostupné na: [2] ARCHIBALD, R., D. A Global System for Categorizing Projects. Presentations by the author at IPMA Congresses in Moscow (2003) & Budapest (2004), plus other PMI venues and following presentation in Brasilia, Brazil, Sept. 21, 2004 [3] AUGUSTINE, S. Transition to Agile Project Management [online]. AgileAlliance.org, 2007 [cit ]. Dostupné na: [4] BOEHM, R. E. Agile Project Management [online]. Software Composition Technologies [cit ]. Dostupné na: %20AgileProjMgmt.pdf [5] BOEHM, B.; TURNER, R. Balancing Agility and Discipline: A Guide for the Perplexed. Boston: Addison Wesley, ISBN: [6] BROWN, E.D. Agile Project Management and Product Strategy A Case Study [online]. EricBrown.com, 2007 [cit ]. Dostupné na: <http://ericbrown.com/agile-projectmanagement-product-strategy-a-case-study.htm> [7] BUCHALCEVOVÁ, A.; LEITL, M. Průzkum používání agilních metodik v ČR. In: Objekty Praha: PEF ČZU, ISBN: [8] CC Pace Systems. Agile Project Management [online]. Ccpace.com, 2011 [cit ]. Dostupné na: [9] CHILLAREGE, R. Software Testing Best Practices.[online] IBM: Center for Software Engineering, 1999 [cit ]. Dostupné na: [10] CHOW, T.; CAO D-B. A survey study of critical Access factors in agile software projects. The Journal of Systems and Software, n. 81, 2008, pp ISSN: [11] CzechInvest: IT & Software Development in the Czech Republic [online]. CzechInvest.org, 2010 [cit ]. Dostupné na: <http://czechinvest.org/data/files/ict-nahled-lock-98-en.pdf> [12] CzechInvest: Sektorové databáze - ICT [online]. CzechInvest, 2011 [cit ]. Dostupné na: [13] European Commission. Learning From Peers/e-Business cases. Brussels: DG Enterprise and Industry, [14] European Commission. An Economic Assessment of ICT Adoption and its Impact on Innovation and Performance. Berlin/Brussels: DG Enterprise and Industry, [15] HODA, R.; NOBLE, J.; MARSHALL, S. Agile Project Management [online]. Christchurch: NZCSRC, 2008 [cit ]. Available at WWW: gement.pdf

7 [16] International centre for komplex project management [online]. ICCPM.com, 2010 [cit ]. Dostupné na: [17] KARELSKY, M.; VANDER VOORT, M. Agile Project Management (or, Burning Your Gantt Charts) [online]. Boston: Embedded Systems Conference, 2008 [cit ]. Available at WWW: <http://www.atomicobject.com/files/embeddedagilepmpaper.pdf> [18] Manifesto for Agile Software Development [online]. Agilemanifesto.org, 2011 [cit ]. Dostupné na: [19] MARTIN, R. C.; SCHWABER, K. Best Practices in Scrum Project Management and XP Agile Software Development [online]. AgileAlliance.org, 2004 [cit ]. Dostupné na: [20] Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Finanční analýza podnikové sféry 2010 [online]. Praha: MPO ČR, odbor 06500, 2011 [cit ]. Dostupné na: [21] NERUR, S.; MAHAPATRA, R.; MANGALARAJ, G. Challenges of Migration to Agile Methodologies: Organizations must carefully assess thein readiness efore treading the path of agility. Communications of the ACM, No. 5, Vol. 48, May Pp ISSN: [22] OECD. Measuring the Impacts of ICT Using Official Statistics. Paris: WPIIS, [23] PHILLIPS, J. IT Project Management: On Track from Start to Finish. McGraw-Hill Osborne Media ISBN: [24] REYNOLDS, J. E-Business: A Management Perspective. Oxford: Oxford University Press, ISBN [25] SHOJAYEE, H. Scrum Master in Less Than 10 Minutes [online]. Axosoft, 2008 [cit ]. Dostupné na: [26] SKALICKÝ, J. Kategorie projektů, přístupy a teorie projektového managementu. Brno, Konference projektový management: možnost nebo nutnost [27] SKALICKÝ, J., JERMÁŘ, M., SVOBODA, J. Projektový management a potřebné kompetence. 1. vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Vydavatelství, stran. ISBN [28] SPPR. Best Project Management 2011 [online]. Sppr.sk, 2011 [cit ]. Dostupné na: [29] VACEK, J. Evaluation of the new product development and R&D projects. In AEDS Pilsen : University of West Bohemia, s ISBN [30] VACEK, J. How to select the portfolio of new product development projects. In AEDS Pilsen: University of West Bohemia, s ISBN [31] ZIKMUND, M. Agilní projektové řízení novinka stará přes 20 let [online]. Businessvize.cz, 2010 [cit ]. Dostupné na: [32] ZIKMUND, M. Agilní projektové řízení novinka stará přes 20 let [online]. Businessvize.cz, 2010 [cit ]. Dostupné na: Adresy autorů: Ing. Jan Petrtyl, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra marketingu, obchodu a služeb, doc. Ing. Jiří Skalický, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra podnikové ekonomiky a managementu, doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra podnikové ekonomiky a managementu,

8 AGILE PROJECT MANAGEMENT Abstract In its introductory section the paper summarizes different approaches of project management to various categories of projects. The following part focuses on the main differences in traditional and agile project management and specifically on the use of agile project management in software development projects and on the transition of project management paradigm from the traditional to agile one, including some of its inherent risks and critical success factors. The final section compares financial performance of companies from selected sectors of national economy and emphasizes the importance of the SW sector in the Czech economy. Key words project management, agile project management, software development, financial performance JEL Classification M11, M15, M31

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

Standardy projektového řízení

Standardy projektového řízení Standardy projektového řízení Project Management Body of Knowledge Aktuálně pátá verze Zaštítěn Project Management Institute (PMI) V ČR Česká komora PMI Partner Studentského klub projektového řízení Rozšířen

Více

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Project Managers (APM) Association for Project Management

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Agile Software Development

Agile Software Development Agile Software Development Agile Software Development Jiri Fabian www.jirifabian.net O čem to bude O metodologiích RUP Agile XP Scrum Co je softwarový vývoj Umění? Manufaktura? Modelování? Co je softwarový

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH REFLEXE V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ 1 Developmental Tendencies in Financial Performance Measurements and Its Impact on Management Accounting Úvod Zbyněk

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

Stav používání agilních metodik v ČR

Stav používání agilních metodik v ČR Alena Buchalcevová Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze buchalc@vse.cz Abstrakt: Tradiční rigorózní metodiky vývoje softwaru přestávají v prostředí neustálých změn vyhovovat

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují:

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují: Popis služeb Služby Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services poskytují služby poradenství a prototypování k podpoře inovace a transformace Zákazníka

Více

D1 Trvalá organizace

D1 Trvalá organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D1 Trvalá organizace Toto téma obsahuje informace o trvalé organizaci, jejích základních principech a prostředí.

Více

Comstor Czech Distribuce je jen začátek

Comstor Czech Distribuce je jen začátek Comstor Czech Distribuce je jen začátek Markéta Popelková Marketing 2/2/2010 1 Představení Naše hodnota Přidaná hodnota Comstoru je postavena na unikátní podpoře produktů a služeb Cisco: Školení, PS, Logistika,

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Průzkum ČNOPK Spolupráce firem s vysokými školami a výzkumnými institucemi

Průzkum ČNOPK Spolupráce firem s vysokými školami a výzkumnými institucemi Průzkum ČNOPK Spolupráce firem s vysokými školami a výzkumnými institucemi 11.06.2014 Lenka Šolcová Průzkum: Spolupráce firem s vysokými školami a výzkumnými institucemi I. Základní informace o průzkumu

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy Širší shrnutí S využitím odborných diskusí je definován pojem regionální infrastruktury pro podporu inovací

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

PROJEKT-I_ŘÍZENÍ PODNIKU V PRAXI (P-I_ŘPP)

PROJEKT-I_ŘÍZENÍ PODNIKU V PRAXI (P-I_ŘPP) PROJEKT-I_ŘÍZENÍ PODNIKU V PRAXI (P-I_ŘPP) 1. ročník Návazného MgS, ZS 2014-15 Zkratka: PI-ŘPP Kód předmětu: 2382111 Semestr: 1N Kreditů: 5 Rozsah předmětu: 0+5, kz (klasifikovaný zápočet) Druh: P (povinný)

Více

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13 Seznam tabulek vi Seznam obrázků vii Úvod 1 1. Výklad pojmů 3 1.1. Outsourcing 3 1.2. Insourcing 5 1.3. Vnímání outsourcingu v českých médiích 6 2. Vývoj outsourcingu 9 2.1. Z pohledu teorie ekonomie 9

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Přípravné činnosti projektu. Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D.

Přípravné činnosti projektu. Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D. Přípravné činnosti projektu Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D. Obsah prezentace Seznámení s problematikou Procesy a roviny před implementací projektu Obchodní rovina Implementační rovina Řešení

Více

T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků

T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků Všeobecná ženijní podpora T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků Přednáška Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

XINF1. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

XINF1. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz XINF1 Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Tutoriály 24.10. - 3h 6.11. - 2,2h 27.11. - 1,5h Tutoriály budeme věnovat nejen teorii, ale také cvičení a workshopům. Přečtěte si skripta dříve, než týden před

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací

Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací Tomáš Kuthan PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Bakalářská práce stanovuje vzor pro vytváření projektové dokumentace internetových

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Agile. nejžádanější způsob vývoje software. Tomáš Tureček. Business consultant, Lean&Agile coach Tieto tomas.t.turecek@tieto.com

Agile. nejžádanější způsob vývoje software. Tomáš Tureček. Business consultant, Lean&Agile coach Tieto tomas.t.turecek@tieto.com 2010 Tieto Corporation Agile nejžádanější způsob vývoje software Tomáš Tureček Business consultant, Lean&Agile coach Tieto tomas.t.turecek@tieto.com 2012 Tieto Corporation Tieto Aktivity ve více než 20

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Obsah. 1. část Definice projektových cílů

Obsah. 1. část Definice projektových cílů Předmluva 1 Proč je řízení projektů tak důležité 1 Komu je kniha určena 1 Pojetí výkladu řízení projektů v této knize 2 Užitečné a unikátní rysy knihy 2 Jak je kniha uspořádána 3 Poděkování 4 1. Co je

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR SME Instrument (SMEI) Nástroj pro malé a střední podniky 2 SME Instrument nástroj

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 Základy analýzy autor Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 V prezentaci jsou použity diagramy z: Wikipedia, Sparx UML Tutorial, Argo UML Metodiky vývoje Různé metodiky vývoje vazba na fáze

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

Komputerizace problémových domén

Komputerizace problémových domén Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 03 1/19 Komputerizace problémových domén Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Agenda. Docházka Odhadování Neohlášený test Vedení projektů Historie projektů

Agenda. Docházka Odhadování Neohlášený test Vedení projektů Historie projektů Odhadování pracnosti a PM Agenda Docházka Odhadování Neohlášený test Vedení projektů Historie projektů PM, odhadování, historie Odhadování Snaha určit rozsah. Důležité pro stanovení ceny a termínu Do nabídek.

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3 Vývoj IS Metodika Metoda Nástroje Technika Životní cyklus Etapy Přístupy k vývoji Základní alternativy vývoje a provozu Integrace Doporučený souhrn etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, metod, technik,

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více