Obsah. Před první debatou. Úvod. Debata. Pravidla chování. První debata. Debata formou Trial. Příprava obžaloby a obhajoby.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Před první debatou. Úvod. Debata. Pravidla chování. První debata. Debata formou Trial. Příprava obžaloby a obhajoby."

Transkript

1

2 Obsah Před první debatou Úvod Debata Pravidla chování První debata Debata formou Trial Příprava obžaloby a obhajoby Realizace debaty Druhá debata Naslouchání a záznam Analýza argumentu Vady argumentu - vyvracení Třetí debata Křížový výslech Vady důkazů - vyvracení Dobrý debatér a ne až tak dobrý debatér 2

3 Před první debatou Úvod Tato příručka vznikla v rámci projektu Naplánuj naši budoucnost, jehož součástí je modul rozvoje kompetencí formou hraní rolí - debatou. Cílem modulu je připravit žáky na druhou část aktivity, hru TUR nanečisto. Příprava by měla splnit následující: a/ připomenout či vysvětlit žákům základní principy racionální diskuse a chování během takové diskuse, b/ prohloubit významné kompetence nezbytné pro úspěšné vedení diskuse. Modul předpokládá cca šest hodin vzdělávání pedagogů v rámci DVPP a práci s žáky zhruba ve stejné délce. Za šest hodin se dají vysvětlit základní principy debatování včetně zásad chování a žáci zvládnou i první cvičnou debatu. Za šest hodin se dá leccos naučit, kompetence však neprohloubí nikdo žádné. Debatování jako metoda rozvoje kompetencí funguje. Funguje mj. proto, že předpokládá dlouhodobou a cílevědomou práci s žáky. Debata dokáže rozvíjet prakticky všechny klíčové kompetence RVP - není to ale otázka hodin, týdnů či měsíců. Bavíme se o letech. Debatování je mimo jiné i o používání jazyka, a to způsobem, který je pro mnoho dětí a mladých lidí cizí. A u cizího jazyka se nedá předpokládat, že jej žák zvládne přes noc. Většina našich pedagogů se s debatováním v jeho vzdělávací podobě dosud nesetkala. Mnoho z kolegů má zkušenost s různými žákovskými aktivitami a soutěžemi, které obsahují prvky argumentace a prezentace. Drtivá většina těchto aktivit však kompetence nerozvíjí, předpokládá, že dovednosti buď tak nějak padají shůry nebo že jimi žáky dostatečně vybavuje škola. Nezdá se, že by jedno či druhé bylo tak úplně pravda. V konečném důsledku jsme tedy při psaní tohoto textu museli vycházet z předpokladu, že vzdělávací forma debatování je pro vás, učitele, vcelku neznámá. Následující text je proto delší a rozhodně zahrnuje více informací, doporučení a cvičení, než je potřeba k šestihodinovému bloku školení / práci s žáky. (Pro tento úkol bohatě vystačíte s úvodem a kapitolou první debata.) Pokud jste se skutečně se vzdělávací debatou dosud nesetkali, potřebujete i pro realizaci oněch 6 hodin hlubší porozumění základům debaty - a to vám nabízí další text. Naším cílem je inspirovat vás pro další práci s žáky, ať již v přípravě na akci Naplánuj naši budoucnost nebo jako její pokračování. Proto jsme text doplnili o cvičení a návody, jak postupně prohlubovat znalost předmětu a realizovat druhou a třetí debatu. To ovšem předpokládá pravidelnou práci v kroužku či klubu debatování. Možná, že by nebylo od věci, aby kromě kroužku kopané, florbalu a divadla vznikl ve vaší škole, vzdělávací instituci, i kroužek prohlubující vzdělání. Na mnoha školách v zahraničí a některých školách u nás se to již stalo a počet zapojených žáků občas překvapivě převyšuje i onu kopanou. Je naší skrytou motivací, aby tento text přispěl k tomu, že tak tomu bude i ve vaší škole. Než začnete debatovat Nejjednodušším způsobem, jak se naučit debatovat a využívat tak výhod, které debatování přináší, je debatovat. Pouhým čtením knih se ještě z nikoho dobrý debatér nestal. Bez informací to ale také nejde. Navrhujeme, abyste si před svou první debatou přečetli následující odstavce, které stručně vysvětlí co je debata, přiblíží její obsah a cíle a také nastíní pravidla chování při debatě. Debata Debata, také soutěžní, akademická či předmětová debata, je svébytnou vzdělávací formou, využívanou v prostředí formálního i neformálního vzdělávání. Jako způsob uspořádání činností vedoucí k vytčenému vzdělávacímu cíli je debata vyučovací metodou. Takto chápaný význam slova vychází ze zúžené definice, která soutěžní, akademickou debatu vymezuje vůči šíře pojatému konceptu debaty jako ekvivalentu diskuse nebo rozhovoru a příbuzným aktivitám. Charakteristickými rysy debaty je motivace soutěží, předpokládaný vzdělávací efekt a prostředí neformálního vzdělávání - byť je většina debatních klubů organizována při školách a v podobě předmětových debat se debata využívá i jako metoda formálního vzdělávání. Definice debaty obsahuje mnoho slov a je zapotřebí mnoha vět, aby tato slova nabyla smyslu. V tuto chvíli považujeme za vhodnější nabídnout znaky, jak debatu poznat a rozlišit ji od jiných, zdánlivě příbuzných aktivit. 3

4 Debata má: $ Cíle. Nejvyšším cílem debaty je vždy vzdělávání - rozvoj dovedností, prohloubení znalostí, formování osobnosti člověka. $ Pravidla. Pravidla určují co se v debatě má, smí, nesmí a musí. $ Kontroverzní tezi. Teze určuje obsah debaty. Její kontroverznost spočívá v tom, že uznáváme, že v dané věci se v současnosti nelze dobrat univerzálně platného závěru. $ Břemena. Břemenem se myslí úkol týmu. Rozpoznáváme břemeno důkazu a břemeno vyvracení. Břemeno důkazu znamená, že ti, kteří něco tvrdí, musí svá tvrzení dokázat. Břemeno vyvracení znamená, že kritici musí zneplatnit tvrzení obhájců. Nést to či ono břemeno - splnit úkol týmu v debatě, vylučuje kompromis i konsenzus. $ Kritéria úspěšnosti. Pravidla určují, jak poznáme vítěze. Základním kritériem úspěšnosti je obsah, nikoliv forma. V rámci obsahu má racionalita přednost před emocemi. $ Rovnovážnou strukturu. To znamená, že všechny strany dostávají férový prostor k vyjádření. $ Rozhodnutí a hodnocení. Každá debata je rozhodnuta - na základě pravidel arbitr oznámí, který z týmů lépe splnil svůj úkol v debatě. Současně je nabídnuta zpětná vazba a doporučení účastníkům, která směřují k naplnění vzdělávacích cílů. Obsah je tedy nadřazen formě (na rozdíl od prezentačních / recitačních soutěží), jde o hledání cest vedoucích k pravdě, ne o konsenzus či dokonce kompromis (na rozdíl od aktivit participace mládeže), cílem je vzdělání, ne vítězství či drahé ceny pro vítěze (na rozdíl od marketingových akcí maskovaných za žákovskou soutěž), a konečně etická stránka debatování - jak vysvětlíme dále - je pro nás základní normou (na rozdíl od soutěže, která učí argumentačním trikům a fíglům). Tradice vzdělávání debatou Debatování splňující uvedené znaky, tedy jako vzdělávací forma a metoda, má v novověku více než dvě stě let starou tradici - pravděpodobně prvním novověkým debatním klubem byla Historická společnost Trinity College v Dublinu, založená v roce Na počátku 19. století vznikly debatní společnosti na univerzitách v Cambridge a Oxfordu. Můžeme odhadovat, že v dnešní době se debatuje ve většině zemí světa. Zejména v bývalých zemích britského impéria má debatování ve vzdělávání na středních a vysokých školách tradiční a významné místo. Vezmeme-li v úvahu, že tyto státy zahrnují i tak lidnaté země jako jsou (z první desítky států podle počtu obyvatel) Indie, USA, Pákistán, Bangladéš a Nigérie a že mimo Británii samotnou (také vcelku lidnatá země) má debatování tradici i v kontinentální Evropě, probíhá v Rusku a zapouští kořeny v Číně, potom není nereálný odhad, že počet mladých lidí, kteří se v té či oné formě kdy zapojili do debatování, převyšuje stovku milionů. Pokud vezmeme sto milionů debatérů jako minimum a pro počet jimi absolvovaných debat použijeme příklad České republiky, kde soutěžní debatéři absolvují za svoji kariéru průměrně cca 50 debat (v maximu ale až 150), potom lze dojít k závěru, že celosvětově již proběhlo ne méně, než 5 miliard vzdělávacích debat. Můžeme dovodit, že debatování má ve výchově a vzdělávání solidní praxi. Čísla z České republiky jsou nepochybně skromnější přesto, nejstarší vzdělávací aktivita formou debatování - soutěž Debatní liga, byla založena v roce 1994 a v době psaní tohoto textu se tak blíží 20 letům nepřetržité existence a z ní vyplývajících zkušeností. Debatování funguje Vzdělávání formou debatování zřejmě má tradici a zkušenosti. Z jednoduché - byť argumentačně nepříliš silné - úvahy, že tolik lidí a v tolika různých prostředích by nevěnovalo tolik energie na něco, co nepřináší výsledky lze usoudit, že debatování má i (vzdělávací) výsledky. Tuto konstrukci podporují i vědecké studie. Nejnovější shrnutí 1 nabídla syntéza Debating the Evidence vycházející z cca 800 článků a studií publikovaných během posledních 20 let, která, ve stručnosti, konstatovala, že existují důkazy, že debatování funguje. (Tzn., že přináší pozitivní výsledky ve vzdělávání. ) 1 CfBT Education Trust: Debating the Evidence, Reading 2011, ISBN

5 Pravidla chování při debatě Pravidla chování účastníků debaty - debatérů, diváků, rozhodčích a dalších funkcionářů vychází ze zvyku, Etického kodexu, obecných zásad slušnosti a pravidel debaty. Až překvapivě se podobají standardům, na které jsme zvyklí na koncertech vážné hudby: $ Debatéři a rozhodčí jsou společensky oděni. $ V době, kdy hudebníci hrají (= debatéři vystupují), publikum mlčí. $ Na konci jednotlivých vět (= vystoupení jednotlivých řečníků) se obvykle netleská a zatímco hudebníci tiše ladí (= debatéři se polohlasem radí o dalším postupu), publikum v sále rovněž maximálně polohlasem lehce šumí, aby se okamžitě při zahájení další věty opět zcela ztišilo. $ Výjimečné sólové výkony obecenstvo odmění spontánním potleskem. $ Na závěr obecenstvo zatleská všem účinkujícím. $...a zatímco po koncertu si ruku podají jen dirigent s prvním houslistou, v debatě si rukou potřesou všichni debatéři - na znamení toho, že spory v debatě byly jen spory v debatě a na přátelství to nic nemění. Po zdůvodnění verdiktu potřese debatérům rukou i rozhodčí. Také prostor je uspořádán obdobně: debatéři - hudebníci sedí v čele sálu, tak aby na ně bylo dobře vidět a aby byli dobře slyšet. Debatéři také mají své noty - připravené poznámky. Debatéři sedí za stolky (v průběhu debaty si musí psát její zápis a poznámky) čelem k publiku. Vystupující řečník se postaví doprostřed, tak aby jej dobře slyšelo jak obecenstvo a rozhodčí, tak oponenti - není tedy vhodné stát příliš vpředu a oponentům ukazovat záda. Vystupující řečník může mít k dispozici řečnický pult, zkušení debatéři však dávají přednost pouhému stolku na poznámky. Ti nejlepší mají nejraději prázdný prostor (poznámky mají v podobě tzv. indexových karet v ruce). V průběhu křížového výslechu stojí debatéři v pohodlné vzdálenosti od sebe (metr až dva), jsou natočeni šikmo do sálu, tak aby jejich otázky a odpovědi směřovaly jak k oponentovi, tak k rozhodčím a publiku. Debatéři si nejčastěji vykají a oslovují se křestními jmény, ve třetí osobě využívají role mluvčích v debatě (...jak vysvětlil můj první mluvčí..., váš druhý mluvčí tvrdil, že..., třetí mluvčí obhajoby se mýlil, když říkal... ). Soutěžní debatéři jsou zásadně oblečeni formálně. Debatu nejčastěji moderuje (hlavní) rozhodčí, který sedí v publiku čelem k debatérům. I on má k dispozici stolek, aby si mohl pohodlně vést zápis. V publiku sedí i časoměřič, který sleduje čas výstupů a jeho plynutí oznamuje debatérům (viz první debata - funkcionáři debaty). Funkcionáři soutěžních debat, zejména rozhodčí, jsou rovněž oděni formálně. Etický kodex V soutěžních debatách organizovaných Asociací debatních klubů, o.s., se všichni účastníci zavazují dodržovat etický kodex, který je základním, všem ostatním nadřazeným dokumentem a normou chování: 1. Dosahování dlouhodobých cílů debaty (v rovině výchovné, vzdělávací a společenské) je důležitější než vítězství v debatě. 2. Respektuj obecné etické zásady a vědomě je neporušuj. Chovej se čestně, cti a rozšiřuj zásady fair play, slušného chování a džentlmenství. 3. Sebevědomí při pronášení vlastního projevu kombinuj s pokorou při naslouchání projevům druhých. 4. Auditur et altera pars - naslouchej názorům druhých a respektuj je i tehdy, nesouhlasíš-li s nimi. 5. Akceptuj presumpci poctivosti. 6. Nedopouštěj se záměrně nekorektní, nečestné, eristické argumentace. 7. Netoleruj záměrně nekorektní, nečestnou, eristickou argumentaci ostatních účastníků debaty. 8. Argumentace vedená v rámci debatních soutěží střídavě z názorově protikladných pólů tě nedovede k pokrytectví ani k oportunistickému pragmatismu. Má formativní charakter - vede účastníky debaty k rozvoji kritického myšlení, k dokonalejšímu sebepoznání a především k odkrývání pravdy. 9. Bude-li tvé myšlení pozitivní, nálada vstřícná a chování přátelské, pak (podle zákona akce a reakce) můžeš totéž očekávat též od ostatních účastníků debaty. 10. Naslouchej, mysli, zůstaň člověkem. Jak kdo argumentuje, takový je. 5

6 První debata Poslední zásadní informací, kterou je třeba sdělit předtím než se pustíte do nejnáročnější ze všech debat, totiž té první, je oprava mylného dojmu. Mylný dojem spočívá v představě, že v debatování jedna strana vystupuje z pozice ano a druhá z pozice ne. Tak tomu není. Ve skutečnosti je tomu tak, že jedna strana vystupuje z pozice ano a druhá strana z pozice vaše ano není (dobře) dokázáno a nelze je proto přijmout. To je zásadní rozdíl, který z diskuse hluchých, ve které si každý vede svou, činí skutečnou debatu. Pro první debatu použijte formu Trial. Podstatné jméno trial má v angličtině několik významů - dva z nich jsou soudní přelíčení a zkouška, pokus. A přesně o to v této debatě půjde. Jejím cílem je vyzkoušet si jak debata funguje a v praxi si osahat některé základní principy. Její forma se inspirovala soudní pří, vystupují v ní žalobci, obhájci a soudce a půjde o to prokázat, že někdo nebo něco je něčím vinen. Slovo trial v češtině navíc vyvolává představu číslovky 3. V debatě formou Trial vystupují na straně žaloby i obhajoby tři žáci. Debata formou Trial byla vyvinuta pro projekt Naplánuj naši budoucnost! jako metodický nástroj pro snazší seznámení začátečníků (žáků i učitelů) s debatováním. Předpokládá se, že po absolvování dvou či tří debat formou Trial žáci přejdou na jinou formu debatování. Trial není vhodná forma pro organizované soutěže v debatování. Pravidla debaty, která společně s pracovními listy najdete jako přílohu této brožury, současně fungují jako metodický návod, jak v debatě postupovat. K první debatě ale cesta není až tak přímočará - nejdříve bude třeba naznačit, jak se na debatu připravit, vysvětlit základní procesy a ustanovit pravidla. 1. Debata formou Trial 1.2 Obecný rámec Trial je debata formou hraní rolí - simulací soudu. Její základ nevychází z nějaké konkrétní soudní procedury u nás či ve světě, nemá ani nic společného s pravidly oblíbených forem debatování studentů právnických fakult Moot court či Mock trial. Pro pochopení podstaty formy postačí, když budeme vycházet z obecné představy, že u soudu vystupují žalobci, kteří něco či někoho žalují, obhájci, kteří hledají v obžalobě slabá místa, a soudce, který na závěr sdělí verdikt. 1.3 Pravidla chování, procesy a cíl Se soudem si obvykle spojujeme i základní pravidla chování, procesy a cíl: Slovo uděluje (a odebírá) soudce, mluvčí během svého výstupu stojí, všechny strany v debatě vystupují důstojně, snaží se o kultivovaný projev. V průběhu vystoupení mluvčích druhá strana nehovoří, pečlivě naslouchá a zapisuje si, co kdo řekl. Zápisky si dělá i soudce (v debatě nebude mít k ruce stenografa). Všimněte si - a do debaty přeneste - i dalšího jednání postav soudu: jak obžaloba tak obhajoba jsou připraveny, mají písemné poznámky. Obžaloba dokonce může mít připravenou celou zahajovací řeč. Obžaloba své argumenty opírá o důkazy a svědectví. Kolem nich formuluje argumenty na podporu žaloby. Obhajoba hledá slabiny v argumentech i v jejich důkazech. Formuluje závěry o tom, že vina žalovaného nebyla prokázána. Cílem obžaloby je dokázat, že žalovaný (viz pravidla) je vinen. Cílem obhajoby je žalobu zpochybnit. Rozhodnutí o úspěšnosti snažení žaloby i obhajoby vynese soudce. Ve svých vystoupeních se strana žalobců a obhájců střídají. 2. Postup cvičení Seznamte se s pravidly formy Trial, která naleznete v příloze. Seznamte žáky s debatou formou Trial - jejím obecným rámcem, dále bodem 1, 2 a 3 pravidel a úkoly prvního žalobce (bod 5 pravidel, odstavec Ž1 ). Vysvětlete, že prvním krokem přípravy je společná příprava obžalovací řeči prvního žalobce. Jednotlivé fáze této přípravy předveďte (za aktivní spolupráce žáků) na případu Lid vs. školní uniformy. 6

7 2.1 Příprava na první debatu Formulace skutků 1/ Proveďte brainstorming na téma Školní uniformy. Nápady zaznamenejte na tabuli. Brainstorming by mohl přinést například tyto výsledky: $ Kouše to $ Příslušnost ke skupině jinak - mobil, hodinky, účes $ Drahé $ Nemoderní $ Nehezké $ Elegantní a nadčasové $ Bez ranního přemýšlení co na sebe $ Stírá sociální rozdíly $ Konec anonymity $ Anonymita $ Hloupé machrování penězi rodičů $ Školy vyžadují bezvadný stav $ Děvčata nenávidí $ Triky s délkou sukní $ V zimě, v létě stejné - nepohodlí $ Omezují kreativitu $ Omezují svobodu $ Omezují vyjádření osobnosti $ Podporují vyjádření osobnosti jinak - dovednosti, znalosti, záliby $ Hrdost na školu $ Reprezentace školy $ Rivalita mezi školami 2/ V tuto chvíli hledáme negativa - odstraňte z výsledků brainstormingu pozitivní nápady. Pro ukázku uvádíme, jak by takový výběr mohl vypadat u našich hypotetických výsledků: $ Kouše to $ Příslušnost ke skupině jinak - mobil, hodinky, účes $ Drahé $ Nemoderní $ Nehezké $ Elegantní a nadčasové $ Bez ranního přemýšlení co na sebe $ Stírá sociální rozdíly $ Konec anonymity $ Anonymita $ Hloupé machrování penězi rodičů $ Školy vyžadují bezvadný stav $ Děvčata nenávidí $ Triky s délkou sukní $ V zimě, v létě stejné - nepohodlí $ Omezují kreativitu $ Omezují svobodu $ Omezují vyjádření osobnosti $ Podporují vyjádření osobnosti jinak - dovednosti, znalosti, záliby $ Hrdost na školu $ Reprezentace školy $ Rivalita mezi školami 7

8 3/ Ze zbývajících odstraňte divné, zjevně pomýlené a nevýznamné: $ Kouše to $ Příslušnost ke skupině jinak - mobil, hodinky, účes $ Drahé $ Nemoderní $ Nehezké $ Anonymita $ Školy vyžadují bezvadný stav $ Děvčata nenávidí $ Triky s délkou sukní $ V zimě, v létě stejné - nepohodlí $ Omezují kreativitu $ Omezují svobodu $ Omezují vyjádření osobnosti $ Rivalita mezi školami 4/ Duplicitní spojte, co lze slučte na základě nějakého společného jmenovatele. Této technice můžete říkat pytlování. Jde o to vytvořit několik pytlů nápadů, v každém pytli budou nápady, které mají něco společného. $ Pytel 1 (Peníze) N Drahé N Školy vyžadují bezvadný stav $ Pytel 2 (Vlastnosti) N Nemoderní N Nehezké N (V zimě, v létě stejné) - nepohodlné N Vrátit do hry nápad s nevhodným materiálem - kouše to? $ Pytel 3 (Omezení) N Omezují kreativitu N Omezují svobodu N Omezují vyjádření osobnosti N Děvčata nenávidí $ Pytel 4 (Samostatně stojící - ostatní) N Příslušnost ke skupině jinak - mobil, hodinky, účes N Anonymita N Rivalita mezi školami 5/ Nyní je třeba se pečlivěji zamyslet nad společným jmenovatelem jednotlivých skupin nápadů. Snahou je společného jmenovatele formulovat pomocí maximálně stručné a maximálně výstižné věty. Tomuto procesu můžete říkat štítkování - nápady jsou v pytlích, abychom věděli co pytle obsahují, každý opatříme štítkem, ať je na první pohled jasné, co obsahuje: $ Pytel 1 - Peníze: Školní uniformy jsou drahé. $ Pytel 2 - Vlastnosti: Školní uniformy nesplňují nároky na odívání. $ Pytel 3 - Omezení: Školní uniformy jsou omezující. $ Pytel 4 - Samostatně stojící - ostatní: Školní uniformy - další důvody proti. Štítky jsou ve skutečnosti výstižná tvrzení o tom, čeho se žalovaný údajně dopustil. Jinými slovy, právě jste vyřešili úkol a) mluvčího Ž1. 8

9 Obvykle se takto podaří vygenerovat cca 3-4 tvrzení, skutků, kterých se žalovaný měl dopustit. Většinou při tom některé nápady zůstanou nevyužity. I tyto zbytky však mohou být základem významných argumentů. Takto zformulovaný skutek je vlastně hypotézou. Nyní je potřeba tuto hypotézu ověřit. 6/ Následuje úkol b) - prokázání, že skutek skutečně spáchal žalovaný, že tvrzení a) skutečně platí. Osvědčeným způsobem jak úkol b) vyřešit je každé tvrzení a) zadat skupince žáků (2-4) a požádat je, aby se pokusili vysvětlit, proč by toto tvrzení mělo platit. Žáci většinou nemají problém tvrzení vysvětlit a zdůvodnit. Většinou však (ne nezbytně, záleží na povaze tvrzení) nemohou svá slova nijak dokázat. Chybí jim odborné znalosti, data, fakta, čísla... proto: 7/ Požádejte žáky, aby ostatním přednesli svá zdůvodnění. Zeptejte se, co by chtěli nebo potřebovali dokázat, aby bylo jejich zdůvodnění co nejpřesvědčivější. Případně můžete vyzvat posluchače, aby v projevech svých kolegů hledali tvrzení, která by šla posílit důkazem, odkazem na vnější zdroj. Na závěr této části obvykle žáky požádám, aby si rozdělili úkoly, každý vybral jednu nebo dvě oblasti, pro které bude hledat důkazy a aktivitu přeruším. Možná jste právě vyřešili úkol b) mluvčího Ž1. A možná budou žáci potřebovat čas, aby našli důkazy. 8/ Na příští schůzce - obvykle s týdenním odstupem - žáky požádám, aby mi přednesli své důkazy a teze argumentů znovu vysvětlili a zdůvodnili - tentokrát již s důkazy. 9/ Typickým výstupem předchozího bodu je, že žáci zjistí, že některá tvrzení nejsou schopni dokázat. Může k tomu dojít ze dvou důvodů - i) jejich neschopnost vhodné důkazy najít, ii) neexistence takových vhodných důkazů. K tomu může dojít mj. i proto, že pravda je prostě někde jinde! Skutečně - velmi často se v krocích 5 a 6 dostaneme k tvrzením, o kterých si myslíme, že jsou dobrá anebo pravdivá. Když potom porovnáváme naše domněnky s realitou, často zjistíme, že skutečnost je jiná, než jsme si mysleli! 10/Žáci proto musí tvrzení a) přehodnotit. Ta z nich, která nejsou schopni dokázat, vyloučí úplně. Ta, která lze dokázat jen částečně, přeformulují. Velmi často zjistí, že mají málo materiálu a vrátí se ke kroku 5, aby použili nápady, které předtím vyloučili. Někdy se dokonce musí vrátit až ke 3. kroku. Vyberou nové (nebo přeformulované) teze a v postupu znovu provedou kroky 6, 7 a 8. Protože jejich práce je již poučenější (více rozumí problematice) v drtivé většině případů u kroku 8 skončí - mají zformulované argumenty, které zvládnou dokázat. Výjimečně se musí vrátit až ke kroku 1 a celý proces začít znovu. Naopak se může stát, že žáci mají více argumentů ( skutků ) než mohou ve vymezeném čase přesvědčivě prezentovat. Tehdy musí uvážit, které argumenty jsou nejvýznamnější a ty méně významné odložit. Nyní již jistě máte vyřešený úkol b) mluvčího Ž Příprava prezentace obžaloby Žáci odhalili spáchané skutky, pojmenovali je a ví, jak je dokázat - nyní je velmi snadné připravit prezentaci ve tvaru, který vyžaduje forma Trial. Tento tvar totiž naprosto přesně odráží způsob, jak k argumentům dospěli. Jediným dalším prvkem a dodejme, že prvkem velmi významným, formulačně však jednoduchým, je závěr a dopad argumentů na platnost teze debaty. Příklad: V průběhu procesu přípravy argumentů se žáci rozhodli v debatě žalovat dva skutky. Tvrzení prvního skutku zní: Školní uniformy omezují osobnost žáků, teze druhého skutku zní: Školní uniformy jsou zátěží pro sociálně slabé rodiny. Pomocí pracovního listu si první žalobce připraví prezentaci žaloby podle zadané struktury (viz pravidla - role mluvčích Ž1): První žalovaný skutek: Úkol a): Oznámení podstaty skutku - co zlého žalovaný spáchal nebo páchá. Řešení: ŠU omezují osobnost žáků. 9

10 Úkol b): Prokázání, že skutek skutečně spáchal žalovaný. V prokázání by neměly chybět faktické důkazy (citace odborníků a jejich studie, svědectví, data a čísla) a vysvětlení, které spojí žalovaného s důkazy o jeho vině. Řešení: Každý člověk je jedinečnou bytostí. Má své zájmy, preference a averze. Dále je z naší každodenní zkušenosti zřejmé, a odborníci tuto zkušenost potvrzují, že svoji osobnost prezentujeme navenek mimo jiné i oblékáním. Tvrdí to mj. paní Mary Hartleyová na straně 19 knihy Řeč těla v praxi, vydané nakladatelstvím Portál v roce Naproti tomu uniforma zakládá uniformitu - předepisuje a nařizuje jaký typ oděvu, jaké barvy, střihu, velikosti a materiálu musí žák nosit. Z uvedeného vyplývá, že ŠÚ brání individuálním projevům osobností žáků a tím je omezuje. Úkol c): Vyvození závěru o vině žalovaného. Řešení: Dokázali jsme, že ŠU omezují osobnost žáků a jsou proto vinny. Formulace závěru (dopadu) c) je velmi jednoduchá! Úkoly mluvčího Ž1 jsou vyřešeny. Druhý žalovaný skutek by - pro ilustraci - mohl vypadat takto (neuvádíme již zadání jednotlivých úkolů): ŠU jsou zátěží pro sociálně slabé rodiny. Zahraniční zkušenosti ukazují, že školní uniformy nejsou levnou záležitostí. Potřebujete minimálně košili, kalhoty nebo sukni, kravatu a sako. Košili i kalhoty si žáci občas převlékají, sako občas ušpiní. Takže vše několikrát. Některé školy vyžadují jednu uniformu pro běžné nošení, jinou pro slavnostní příležitosti a další do tělesné výchovy. Dále - děti mají tu vlastnost, že rostou, a to často velmi rychle. Jinými slovy, vše vyjmenované je třeba minimálně jednou ročně kupovat znovu. Aby toho nebylo málo, uniformy se nezřídka prodávají jen ve specializovaných obchodech a v menších sériích - na jedné straně tak má prodejce garantované zákazníky, na druhé mu chybí konkurence - výrobce ani prodejce v zásadě nic nenutí snažit se prodávat levně. A nakonec - uniforma nenahradí běžné oblečení. Na volný čas, víkendy a prázdniny žáci tak jako tak potřebují civilní oblečení. Veškeré uvedené informace vycházejí z prostého pozorování skutečností a autentických výpovědí účastníků elektronické diskuse Yahoo Answers: Arguments for and against School Uniforms. Pokud tedy řečené shrneme - uniformy jsou výdajem navíc. Výdajem, který (jak jsme vysvětlili), nemusí být zrovna zanedbatelný a pro sociálně slabé rodiny je zátěží. Ve druhém bodu obžaloby jsme dokázali, že ŠU jsou zátěží pro sociálně slabé rodiny a přinesli jsme tak další důvod, proč jsou školní uniformy vinny. Pro tuto chvíli je jedno, jakou formou si žák svoji řeč připraví, pokud zajistí, že se vyjádří k oběma žalovaným skutkům a u obou dodrží předepsanou strukturu (tvrzení - vysvětlení a důkaz - dopad). Může se svoji řeč naučit nazpaměť a později ji recitovat jako básničku, může si ji, slovo po slovu, napsat na pracovní list a poté ji přečíst, může si poznamenat hlavní body na lísteček a hovořit spatra. (Zásady přesvědčivé prezentace se nám do tohoto textu nevešly, pokud ale chcete vědět více, není problém je případně dohledat v dostupné literatuře.) Pro tuto chvíli by nicméně členové týmu obžaloby měli po svém prvním žalobci chtít jediné - a to, aby poté, co společně zformulovali argumenty, jim jejich první mluvčí nahlas a ve vymezeném čase předvedl, jak jejich společnou práci prodá Příprava obhajoby V předchozí části jsme ukázali, jak se může žaloba připravit na debatu a jak má vypadat řeč prvního žalobce. Následuje vysvětlení role prvního obhájce a s ní i postup, jak se celá obhajoba může připravit na debatu. Obhajoba vystupuje jako opozice - zopakujme, že rolí opozice v debatě formou Trial je zabývat se obžalobou. Cílem je zpochybnit úspěšnost žaloby. Celá debata tedy bude o žalovaných skutcích (argumentech) obžaloby. Na rozdíl od skutečného soudního procesu obhájci dopředu neví, jaké skutky budou žalobci obviněnému klást za vinu. Z toho plyne pro obhájce nepříjemný závěr - jejich vyvracení bude do značné míry improvizací. To není problém pro zkušeného debatéra 10

11 (protože ví, jak se tvoří argumenty a kde jsou jejich slabiny), je to však problém pro začínajícího debatéra, protože tyto dovednosti se učí právě debatou! Tak trochu uzavřený kruh - nemohu dobře debatovat, protože neumím dobře debatovat - se dá rozetnout dvěma způsoby. Za prvé - improvizaci se pokud možno vyhnout, a za druhé - bez bázně debatovat a dovednosti si postupně osvojit. 1/ Odhalení žalovaných skutků Jednodušší je začít prvním naznačeným způsobem - tedy vyhnout se improvizaci. Té se lze vyhnout pokud obhájci vědí, jaké skutky budou žalovány. Žalobci jim to předem neřeknou, proto na to musí obhájci přijít sami. Jak? Prostě tak, že se sami vžijí do role žalobců a budou postupovat úplně stejně jako žalobci - tedy podle postupu popsaném v bodě Formulace žalovaných skutků. Důležité je, aby obhájci skutečně prošli všechny kroky žalobců, včetně kroků 6, 7, 8 a 9. Co tím získají? $ Velmi pravděpodobně odhalí minimálně jeden, spíše však dva i tři skutky, které žalobci nakonec skutečně použijí. $ Budou přesně vědět o jaké důkazy a jaká vysvětlení a důkazy se jednotlivé skutky opírají. $ V procesu eliminace (kroky 9 a 10 postupu Formulace bodů obžaloby ) dojde k tomu, že některá tvrzení jsou vyloučena - protože je nelze dokázat, případně fakta říkají, že pravda je někde jinde. Pokud je přesto žaloba použije, bude obhajoba velmi přesně vědět, co je v těchto tvrzeních špatně! $ Obhájci porozumí věci - pokud obžaloba použije nějaký nový, nečekaný skutek, budou moci kvalifikovaně dovodit, že tento skutek je nevýznamný. (Nevýznamnost je také důvodem kritiky.) 2/ Vyvracení obžaloby V průběhu hledání důkazů na podporu obžaloby se debatéři nezbytně setkávají s argumenty, tvrzeními a důkazy, které podporují druhou stranu. Debatér musí číst, hodnotit a případně si zaznamenávat důkazy a argumenty pro i proti! V přípravě na debatu tedy nejde o to najít důkazy jen pro jednu stranu, jde o to pochopit problematiku, a to nelze bez znalosti protiargumentů a jejich důkazů. Poté, co odhalí žalované skutky, by příprava obhájců měla pokračovat tím, že si zkusí vyvrátit / zpochybnit všechny skutky, o kterých si myslí, že by mohly být použity. Velmi prostě někdo odprezentuje skutek jakoby byl žalobcem a ostatní společnými silami vyvrací. Většinou mají z fáze hledání důkazů dost materiálu proti všem rozumným bodům obžaloby. Někdy se může stát, že důkazy chybí. Tehdy nezbývá, než opakovat kroky 7 a 8 postupu popsaném v bodě / Příprava improvizace Pro tuto chvíli je zbytečné rozsáhle řešit možné vady argumentace (budeme se jimi podrobněji zabývat v přípravě na 2. a 3. debatu). V pravidlech a pracovních listech nabízíme stručnou pomoc - chyby lze mj. hledat v následujících oblastech: $ V platnosti obžaloby To znamená, že obhájci se snaží dokázat, že obžaloba je neplatná. Poměrně jednoduchým způsobem, jak dojít k závěru o neplatnosti žaloby, je najít chybu důkazu nebo vysvětlení, časté například je, že důkaz nebo vysvětlení ve skutečnosti nedokazují co by měly dokazovat. $ V přesvědčivosti obžaloby To znamená, že obhájci ukazují, že obžaloba je nepřesvědčivá. Typické je, že chybí důkaz a obžaloba po nás chce, abychom jí prostě věřili. $ Ve významnosti žalovaného skutku Žalobci mají pravdu, žalovaný je v dané věci skutečně vinen - obhájci ale namítají, že skutek je nevýznamný. 4/ Ukázka řešení obhajoby Pravidla debaty formou Trial stanovují prvnímu obhájci přesné úkoly. V následující části nabídneme ukázku jejich řešení. Nejdříve zopakujme úkol mluvčího, tak jak jej popisují pravidla, bod 5, odstavec O1: Jeho úkolem je zabývat se skutky, které představil 1. žalobce. Jeho cílem je prokázat, že dosažené závěry neprokazují vinu žalovaného nebo jsou nevýznamné. Ve své řeči sleduje tento postup: 11

12 a/ Oznámí, kterým skutkem se právě zabývá. b/ Vysvětlí, proč považuje prokázání závěru o vině žalovaného v tomto skutku za nedostatečné nebo nevýznamné. Napadá důkazy obžaloby a vysvětlení, které spojuje žalovaného s důkazy o jeho vině. Může připustit platnost bodu žaloby, tehdy se ale snaží dokázat, že tento bod je nevýznamný. c/ Ze své řeči vyvodí závěr o neplatnosti nebo nevýznamnosti závěru žalobců ve věci viny žalovaného v daném skutku. Postup a) - c) opakuje pro všechny žalované skutky. Ve své řeči se snaží využít odpovědi oponentů z předchozího křížového výslechu. Po skončení své řeči (a čase na přípravu) odpoví na otázky mluvčího Ž3. Případ: Lid vs. školní uniformy. První žalovaný skutek: Vyvracení obhajoby: Úkol a/ Oznámí, kterým skutkem se právě zabývá. Školní uniformy jsou vinny, protože omezují osobnost žáků. V této části obhajoby se budeme zabývat prvním žalovaným skutkem, který tvrdil, že školní uniformy omezují osobnost žáků. Úkol b/ Vysvětlí, proč považuje prokázání závěru o vině žalovaného v tomto skutku za nedostatečné nebo nevýznamné. Napadá důkazy obžaloby a vysvětlení, které spojuje žalovaného s důkazy o jeho vině. Může připustit platnost bodu žaloby, tehdy se ale snaží dokázat, že tento bod je nevýznamný. Každý člověk je jedinečnou bytostí. Má své zájmy, preference a averze. Dále, z naší každodenní zkušenosti je zřejmé, a odborníci tuto zkušenost potvrzují, že svoji osobnost prezentujeme navenek mimo jiné i oblékáním. Tvrdí to mj. paní Mary Hartleyová na straně 19 knihy Řeč těla v praxi, vydané nakladatelstvím Portál v roce Naproti tomu uniforma zakládá uniformitu - předepisuje a nařizuje jaký typ oděvu, jaké barvy, střihu, velikosti a materiálu musí žák nosit. Z uvedeného vyplývá, že ŠU brání individuálním projevům osobností žáků a tím je omezuje. Závěr žaloby je zřejmě přehnaný a argumentace tento závěr nepodporuje. Co vlastně žaloba prokázala? Prokázala to, že v jistém ohledu a v blíže neurčené míře školní uniformy skutečně brání individuálním projevům žáků. Právě ona blíže neurčená míra je problém. Žaloba totiž svůj závěr prezentuje absolutně, vyvozuje, že školní uniformy zcela brání individuálním projevům osobností žáků. Nic takového ale ve své argumentaci nedokazuje! Ostatně nejen naše zkušenost, ale i citovaná kniha paní Hartleyové ukazují, že svoji osobnost prezentujeme navenek mnoha jinými způsoby, oděv je jen jedním z nich. A žádnému z těchto jiných způsobů prezentace školní uniformy zřejmě nebrání. Úkol c/ Ze své řeči vyvodí závěr o neplatnosti nebo nevýznamnosti závěru žalobců ve věci viny žalovaného v daném skutku. Dokázali jsme, že ŠU omezují osobnost žáků a jsou proto vinny. Ve svém vyvracení jsme ukázali, že závěr obžaloby byl přehnaný a argumentace toto přehnané tvrzení nepodporovala. Máme tedy zato, že obžaloba platnost závěru neprokázala a v tomto bodě se jí nepodařilo prokázat, že by školní uniformy byly vinny. Druhý žalovaný skutek: Náš druhý žalovaný skutek zní: Školní uniformy jsou vinny, protože jsou zátěží pro sociálně slabé rodiny. Nyní se budu zabývat druhým žalovaným skutkem. 12

13 Zahraniční zkušenosti ukazují, že školní uniformy nejsou levnou záležitostí. Potřebujete minimálně košili, kalhoty, nebo sukni, kravatu a sako. Košili i kalhoty si žáci občas převlékají, sako občas ušpiní. Takže vše několikrát. Některé školy vyžadují jednu uniformu pro běžné nošení, jinou pro slavnostní příležitost a další do tělesné výchovy. Dále - děti mají tu vlastnost, že rostou, často velmi rychle. Jinými slovy, vše vyjmenované je třeba minimálně jednou ročně kupovat znovu. Aby toho nebylo málo, uniformy se nezřídka prodávají jen ve specializovaných obchodech a v menších sériích - na jedné straně tak má prodejce garantované zákazníky, na druhé mu chybí konkurence - výrobce ani prodejce v zásadě nic nenutí snažit se prodávat levně. A nakonec - uniforma nenahradí běžné oblečení. Na volný čas, víkendy a prázdniny žáci tak jako tak potřebují civilní oblečení. Veškeré uvedené informace vycházejí z prostého pozorování skutečností a autentických výpovědí účastníků elektronické diskuse Yahoo Answers: Arguments for and against School Uniforms. Pokud tedy řečené shrneme - uniformy jsou výdajem navíc. Výdajem, který, jak jsme vysvětlili, nemusí být zrovna zanedbatelný a pro sociálně slabé rodiny je zátěží. Žaloba svůj závěr postavila na pěti dílčích tvrzeních: 1/ Uniformy sestávají z mnoha kusů oděvů. 2/ Tyto kusy je potřeba pravidelně dokupovat. 3/ Uniformy jsou drahé. 4/ Uniformy jsou extra položkou rodinného rozpočtu. 5/ Nevysloveným předpokladem argumentace žaloby bylo, že vše je nakupováno nové. Slabinu obžaloby vidíme ve dvou bodech: a) ve svém pátém předpokladu uvažuje v zásadě extrémní situaci, a za b) zjevně chybí jakýkoliv důkaz, proč bychom měli věřit třetímu předpokladu. Nejdříve k chybějícímu důkazu třetího předpokladu: Žaloba říká, že uniformy jsou drahé - nedává však ani absolutní ani relativní srovnání cen. Jak tedy máme poznat, že jsou skutečně drahé? Na vysvětlení nám předkládá k uvěření těžko akceptovatelný fakt, že v daném segmentu neexistuje tržní prostředí. Ve své další argumentaci zřejmě vychází ze zkušeností ze Spojeného království, Austrálie a USA. Nedává nám však jediný důvod k tomu, abychom pochybovali, že v těchto zemích s dlouhou tradicí svobodného obchodu trh nefunguje. A odkud vzali tvrzení o menších sériích? V Anglii či USA může mít střední škola klidně i tisícovky žáků. Navíc mnoho uniforem se liší jen našitým znakem na saku. Košile jsou všechny stejné, kalhoty většinou také, tak jaké malé série? Celé tvrzení je hodně diskutabilní a bez jasných důkazů je prostě nemůžeme přijmout. Za významnější však pokládáme následující: Ve svém pátém, nevysloveném předpokladu, nám žaloba podsouvá představu, že vše musí být nové. Jenže žaloba se baví o sociálně slabých rodinách. A tyto rodiny z definice nenakupují ve značkových buticích - ať již civilní oblečení nebo uniformy. Fiktivním, avšak ilustrativním příkladem, může být rodina Weasleyových v sérii o Harrym Potterovi. Dále - drahé části uniformy, právě proto, že nepodléhají módě - se běžně dědí mezi sourozenci, někdy dokonce z otce na syna, prodávají se v second handech a v levných obchodech. Školní uniformy zde nejenže nejsou vinny,ale naopak přispívají dobré věci: sociálně slabé rodiny nemusí řešit problém značkových tenisek, trik a džínsů, které navíc ruku v ruce s módním marketingem mění každého čtvrt roku kolekce, takže loňské drahé triko na sebe dítě nevezme! Jistě, Ronův společenský hábit byl odrbaný, rozhodně však Weasleyovým přišel levněji, než kdyby měli neustále kupovat in oblečení. 13

14 Ve druhém bodu obžaloby jsme dokázali, že ŠU jsou zátěží pro sociálně slabé rodiny a přinesli jsme tak další důvod, proč jsou školní uniformy vinny. Ve své řeči jsem Vám ukázala, že minimálně jeden z předpokladů závěru obžaloby nebyl dokázán a je navíc hodně pochybný. Také jsem ukázala, že další z předpokladů byl zcela mylný a ve skutečnosti nedával důvod k tomu, abychom věřili ve vinu žalovaných uniforem, ale přesně naopak. Závěr založený na jednom nedokázaném a pochybném a druhém neplatném předpokladu nemůžeme přijmout. Žaloba v tomto bodě vinu žalovaných uniforem neprokázala. Dalším krokem je již samotná realizace debaty. Dosud však zaznělo velmi málo o jednom významném procesu debaty - křížovém výslechu. Doporučujeme, aby se učitel dopředu seznámil s textem třetí kapitoly, strany Bylo by v tuto chvíli zbytečné a asi i kontraproduktivní tuto věc s žáky nějak podrobněji rozebírat. Doporučujeme ale upozornit na to, co zaznělo v dosavadním textu, respektive je v pravidlech.to shrnuje odstavec Co zatím zaznělo na straně 27. Učitel by měl obsah tohoto odstavce stručně debatérům připomenout ať již před debatou, nebo v jejím průběhu (před křížovým výslechem). Pokud někteří žáci nebudou schopni klást otázky, nevadí, v tom případě můžete jejich křížový výslech předčasně ukončit. 2.2 Realizace debaty 1/ Oznamte (anebo nechte žáky vybrat si z vámi vytvořené nabídky) případ debaty. Případ je vždy vyjádřen tak, aby bylo jasné kdo je žalován, přitom ale nebylo jasné co se mu klade za vinu. Žalovaným může být osoba, skupina osob, věc, jednání..., vlastně cokoliv, na čem dokážeme najít nějaké zlo. Typická formulace případu zní: Lid versus x. Podle věku a zájmu žáků a také podle času, který chcete aby žáci věnovali přípravě, můžete volit případy relativně jednoduché: $ Lid vs. Lady Gaga $ Lid vs. graffiti $ Lid vs. školní uniformy $ Lid vs. počítače $ Lid vs. počítačové hry $ Lid vs. Hollywood $ Atd. Volit lze i případy složité: $ Lid vs. státní protidrogová politika $ Lid vs. ekologismus $ Lid vs. městská policie $ Lid vs. multikulturalita $ Lid vs. rozvojová pomoc $ Atd. Případ můžete zvolit z bezprostředního okolí žáků: $ Lid vs. dopravní situace před naší školou $ Lid vs. možnosti žáků naší školy na trávení času o přestávkách $ Lid vs. obsah zimního výcvikového kurzu na naší škole $ Lid vs. nabídka volnočasových aktivit na naší škole $ Lid vs. ŠVP $ Lid vs. naše školní jídelna $ Atd. U jednodušších případů si lze představit vcelku smysluplnou debatu i po kratší přípravě na místě - složité případy pochopitelně vyžadují delší a hlubší přípravu. V obecném rámci jsme vysvětlili, že cílem žaloby je dokázat. 14

15 To nepůjde bez důkazů - čím méně důkazů (a kratší příprava nedává mnoho možností k jejich vyhledání), tím méně munice a tím plytčí výsledek. Případy z okruhu bezprostředního okolí a zkušeností žáků mají tu výhodu, že důkazy jsou po ruce. 2/ Vytvořte dva tříčlenné týmy. (Během přípravy může být v týmu i více žáků, v debatě však vystoupí jen tři z nich.) Vylosujte, který tým bude zastávat roli žalobců a který obhájců. 3/ Rozdejte žákům pracovní listy a seznamte je s jejich obsahem. Požádejte žáky, ať se rozhodnou, kdo bude zastávat jakou roli ve svém týmu. 4/ Zopakujte / připomeňte postup přípravy obžaloby a obhajoby a požádejte žáky, aby se připravili na debatu. Vymezte dostatek času na přípravu. Může se jednat o hodinu nebo týden - záleží na vás, motivaci vašich žáků a náročnosti případu. V této fázi vám ale nedoporučujeme čas delší než právě týden. Nemá moc smysl řešit skutečně náročné případy a na vyhledání důkazů pro ty méně náročné týden bohatě stačí. 5/ Uspořádejte prostor podle popisu v první kapitole (str. 5 - Pravidla chování při debatě). 6/ Uskutečněte debatu podle pravidel formy Trial, ve které budete rozhodčí, moderátor a možná i časoměřič. 3.1 Moderátor Jako moderátor budete žákům oznamovat kdo je na řadě s výstupem a udělovat slovo jednotlivým řečníkům. Zde vám poslouží pravidla debaty, kde v bodě 4 naleznete přehled jednotlivých výstupů. Tato pravidla si určitě vytištěná vezměte s sebou! Roli moderátora můžete delegovat na vybraného žáka. 3.2 Časoměřič Úkolem časoměřiče je sledovat délku řečí, tak aby mluvčí nehovořili přes vymezený čas. Časoměřič také oznamuje řečníkům kolik jim zbývá času do vypršení limitu. Obvykle se to děje tak, že vždy po minutě časoměřič zvedne ruku nad hlavu a na prstech ukazuje, kolik minut zbývá do konce. Pochopitelně si můžete připravit i vytištěné karty s číslovkami a zbývající čas vždy po minutě signalizovat zvednutím příslušné karty. Zvykem je 30 vteřin před vypršením časového limitu vydat zvukový (např. úder gongu, klepnutí do lavice) a vizuální signál (zvednutá paže, palec a ukazovák tvoří symbol písmene C anebo karta s vytištěnou číslovkou 30''). Po vypršení časového limitu časoměřič opět vydá zvukový a vizuální signál. Běžně dva údery gongu / dvě klepnutí do lavice, zdvižená paže se zaťatou pěstí, karta s vhodným symbolem. Posledním úkolem časoměřiče je sledovat čas na přípravu - sleduje, aby žádný tým nepřekročil stanovených 30 sekund. Zastávat roli časoměřiče současně s dalšími rolemi je vcelku náročné. Rozhodně vám proto doporučujeme, abyste tuto roli delegovali na vybraného žáka. Bude potřebovat (minimálně) stopky (mobilní telefon), něco, čím bude dávat zvukový signál (gong, propisku) a případně i karty s výraznými číslicemi 2, 1, 30 a konec. 3.3 Rozhodčí 3. Funkcionáři debaty Pokud je první debata i pro vás první v roli rozhodčího, postačí držet se následujících zásad: a/ V debatě je vzdělávací cíl nadřazen jakýmkoliv jiným cílům, včetně vítězství v debatě. Mějte to na paměti kdykoliv dojde k situaci, se kterou byste si nevěděli rady. b/ Rozhodnutí je významnou vzdělávací příležitostí - využijte ji! c/ Významnou rolí rozhodčího je pomáhat vytvořit příjemné, přátelské a motivující vzdělávací prostředí. Při svém rozhodnutí a zdůvodnění tohoto rozhodnutí se držte bodu 7 pravidel. Používejte pracovní list rozhodčího a snažte se psát co nejpodrobnější zápis a poznámky. Po skončení debaty si nechte dostatek času (v soutěžních debatách to bývá nezřídka hodina) na pročtení svých poznámek, uspořádání myšlenek a dosažení verdiktu. Pro první debatu není třeba, abyste vypisoval List rozhodčího. Stačí ústní zpětná vazba, ve které oznámíte výsledek a zdůvodníte jej (vaše argumentace musí vycházet z bodu 7 pravidel). Nezapomeňte pochválit vše co se dá. Kritikou šetřete anebo se jí vyhněte úplně. Po první debatě, nejlépe několik okamžiků po jejím skončení, není od věci se žáků zeptat na jejich pocity, co jim působilo potíže, kde se naplnila či naopak nenaplnila jejich očekávání. Veřejně obhajovat výsledky vlastní duševní činnosti není vůbec jednoduché a s mnoha žáky po skončení první debaty emoce přímo vibrují - promluvit si o tomto zážitku pomůže emoce zklidnit a dále přispěje k navození přátelské atmosféry. 15

16 4. Výstup a opakování první debaty První debata je praktickou zkouškou a nezbytným předpokladem pro další rozvoj a pochopení o co v debatě jde. O kompetencích lze jistě číst, bez jejich praktického nácviku je to ale čtení v zásadě zbytečné. Proto vám doporučujeme, aby první debatou prošli všichni žáci vašeho kroužku, semináře či klubu. Můžete přitom debatovat na stejné téma, nebo případy měnit - což je zábavnější. Při opakování první debaty vám doporučujeme dbát na to, aby žáci pečlivě pracovali s pracovními listy - poctivě a po celou debatu si psali zápis. Tuto činnost můžete kontrolovat tak, že po skončení debaty všechny účastníky požádáte, aby vám ukázali své vyplněné pracovní listy - pochopitelně, že půjdete příkladem a jako vzor sám žákům ukážete svůj vlastní pečlivě vyplněný pracovní list. Druhým doporučením je důsledně dbát na to, aby žáci skutečně vždy splnili úkoly, které jim pravidla kladou (a ke kterým je pracovní listy vedou), včetně a hlavně úkolu formulovat závěry a z nich vyvozovat dopad na (ne)platnost obžaloby! Postupy a pravidla první debaty byly v některých ohledech zjednodušující - proto vám nedoporučujeme tuto debatu organizovat více než třikrát - i za cenu toho, že někteří žáci si ji nevyzkouší. Pasivní zážitek bude v tuto chvíli muset stačit. Závěr Před první debatou se žáci dozvěděli co je debata, kdo jsou její účastníci a co je jejím cílem. Debatu si na vlastní kůži osahali : vyzkoušeli si její přípravu - brainstorming a moderovanou tvorbu argumentů obžaloby i obhajoby, v praxi si vyzkoušeli základní procesy - tvrzení, vyvracení a rehabilitaci. Pracovní listy je vedly ke strukturovanému zápisu a kázni a organizaci ve stavbě argumentu. Uplatňovali zásady debatního chování. Všechny tyto zkušenosti se jim budou hodit v dalších debatách a jsou dobrým základem pro budoucí rozvoj významných kompetencí prohlubovaných debatou. 16

17 Druhá debata V první debatě se žáci seznámili s technikou přípravy na debatu a debatu si vyzkoušeli. Některé postupy byly cílevědomé (strukturovaná příprava a argumentace), jiné intuitivní. Ve druhé debatě půjde o posílení již získaných dovedností a převedení některých intuitivních postupů do kategorie těch cílevědomých. To se týká zejména techniky psaní poznámek, analýzy argumentace a vybraných nástrojů vyvracení / slabin argumentace. 1. Naslouchání a záznam Ze zběžné analýzy struktury debaty, jak jsme ji představili v bodě 4 pravidel, vyplývá zajímavý aspekt debatování. Debatéři netráví větší část času tím, že hovoří. Většinu času tráví nasloucháním. A naslouchání, dodejme okamžitě, neznamená čekání až na mne dojde řada s projevem. Úspěch týmu závisí na tom, jak dobře tým naslouchá. Opakujeme jak dobře tým naslouchá nikoliv zda vůbec. Bez naslouchání - a záznamu slyšeného, se debatovat prostě nedá. Je tomu tak proto, že: $ Zapamatovat si podrobnosti desítek minut více či méně hlubokomyslné argumentace je prostě fyzicky nemožné. $ V debatě se nediskutuje o říkali jste něco jako... či zaslechli jsme něco ve smyslu... ale o tom, co skutečně zaznělo. $ Psaním poznámek se naslouchání stává aktivním, pomáhá lépe vnímat a pochopit, co bylo řečeno. $ Bez písemného záznamu si lze jen těžko představit analýzu argumentace. $ Ve světě soutěžního debatování platí princip, že mlčení znamená souhlas. Jestliže jeden tým přijde s tvrzením a druhý tým se nepokusí na toto tvrzení odpovědět či je napadnout, potom se má zato, že tvrzení platí. Zápis významně pomáhá vyhnout se této chybě a také ji u oponentů okamžitě odhalit. $ Zkušenější debatéři jsou schopni v zápise ihned odhalovat slabiny řeči oponentů a plánovat reakce. $ Záznam je způsobem, jak i debatér, který se právě nechystá vystoupit, spolupracuje a pomáhá úspěchu týmu: ihned po projevu oponenta musí dát debatéři hlavy dohromady a doslova porovnat svoje poznámky. Během několika okamžiků bude jeden z členů týmu muset vstát a začít následující část debaty. Během času na přípravu mu jeho kolegové musí sdělit své nápady a navrhnout strategii pro nadcházející část. Nejsou-li členové týmu schopni během času na přípravu pracovat efektivně, více než pravděpodobně se debata stane dílem jednotlivců rozhodčí ovšem sledují týmovou práci! Ve štafetovém běhu je jedno, jak rychle běží jednotlivci pokud nejsou schopni předávky. Stejně je tomu i v debatě. Záznam debaty vytváří prostor pro předávku. 1.1 Záznam (zápis) debaty Praxí ověřenou formou záznamu je tzv. záznamový list - list papíru, obvykle orientovaný na šířku, vertikálně rozdělený na sloupce - kolik hlavních řečí, tolik sloupců. Řeč se zaznamenává do sloupce. (Do stejného sloupce, avšak graficky odlišně, se obvykle zaznamenávají okamžité reakce a další poznámky pisatele.) Do vedlejšího sloupce (leváci zváží takto zaznamenávat debatu zprava doleva) se přiřazují reakce k jednotlivým bodům řečeného. Díky tomuto systému nezůstane žádné tvrzení přehlédnuto či opomenuto, protože by tak ve vedlejším sloupci zůstal nápadně prázdný prostor. Když tuto formu záznamu používají v debatě všichni, výsledkem je, že se skutečně diskutuje o prezentovaných problémech, že tyto jsou probrány oběma stranami do hloubky a argumentace se rozvíjí. Standardní způsob záznamu řeči - tedy chronologicky tak, jak plyne oponentovi z úst, a vlastních poznámek pod tento záznam, obvykle ústí v chaos a nespojitost argumentace. V horším případě není výjimkou, že významný argument je opomenut. Pro debaty formou Trial používejte pro zápis pracovní list. V budoucnu budou vaši žáci používat jeho zjednodušenou verzi, tak jak je popsána v předchozím odstavci Rady debatérům pro psaní poznámek $ Mějte připravena dvě pera kontrastních barev. Jedno pro záznam řeči, druhé pro vaše vlastní poznámky a komentáře. Neprohloupíte, když budete mít i zvýrazňovač. $ Veďte záznam debaty po celou dobu jejího průběhu. Pokud jste týmem obžaloby, můžete si do prvního sloupce předem vepsat řeč vašeho prvního mluvčího. I tehdy ale řeči naslouchejte velmi často se stane, že řeč nezazní přesně tak, jak byla připravena! 17

18 $ Snažte se zapisovat obsahově přesně nikdy ale nezaznamenáte vše. Snažte se zapisovat řeč doslova (člověk nikdy neví, co z řečeného nakonec bude důležité), častěji však budete zaznamenávat obsah a vyjádřené ideje. Někdy jsou tyto myšlenky komplikované a vy tak budete zaznamenávat vlastní parafrázi slov oponentů. V debatách se některé situace pravidelně opakují - velmi vám pomůže když se pro takové situace naučíte používat nějaké zkrácené symboly / způsoby záznamu. Já běžně používám tyto: N (toto je) přesná citace - standardní zápis, bezpříznakový záznam N (toto je) moje parafráze řeči - text v lomených závorkách N (toto je) citace vnějšího zdroje - text příp. zdroj citace v hranatých závorkách N (toto je) můj komentář - zápis perem odlišné barvy N (toto je) důležité! - text označený zvýrazňovačem, podtržení perem odlišné barvy, zarámování, vykřičníky... N z toho vyplývá, vede k - dvojitá šipka N protože - tři tečky tvořící trojúhelník N zvyšuje / více - šipka nahoru N snižuje / méně - šipka dolů N nepravda, faktická nepřesnost - křížek N odporuje si, protimluv - spojení domnělých protimluvných výroků čárou a křížek přes toto spojení N tady něco nesedí, nechápu - otazník perem odlišné barvy N tady něco chybí - symbol Æ N platí pro všechny - symbol N platí alespoň pro jednoho, existuje nějaký - symbol N to už tady bylo, opakuje řečené a nic nového nepřináší - vlnovka u textu, zkratka RPT A $ Používejte zkratky: N ustálené zkratky a běžná zkratková slova (např., tzn., mj., PČR, PS PČR...) N zkracujte slova, která se týkají dané problematiky a jejichž význam je v daném kontextu jasný - zkracujte prostřednictvím prvních písmen (ZL pro Základní listinu lidských práv a svobod, JSM pro John Stuart Mill, IPCC pro Intergovernmental Panel on Climatic Change, GMO pro geneticky modifikované organismy...) anebo vynecháním některých hlásek - typicky samohlásek, někdy i vybraných souhlásek (nmc = nemoc, govt = government, sprv = spravedlnost)... N Okamžité nápady (možnou reakci na řečené, odhalení chyb) ihned zaznamenejte na místo, ke kterému se vztahují. Pokud přitom vynecháte část záznamu, musíte se při doplnění spolehnout na kolegy v týmu. Váš okamžitý komentář ale může být cenný. N Čleňte a značte všechna tvrzení na záznamovém listu tak, jak je člení a značí ve své řeči řečník! Debatérům velmi pomůže dovednost přehledně, úplně a přesně zaznamenávat řečené. Tyto dovednosti je třeba záměrně procvičovat. Doporučujeme je procvičovat debatou. Učitel může po debatě kontrolovat úplnost a přehlednost zápisu a doporučovat debatérům zlepšování v tomto směru. E 2. Analýza argumentu I. Mezi novinky na které se zaměřuje druhá debata patří (jak jsme uvedli v úvodu této kapitoly) i vybrané nástroje vyvracení / slabiny argumentace. Aby žáci mohli účinně vyvracet, musí nejdříve vědět jak odhalit slabiny argumentace. Ty zase nelze odhalit, pokud neví, co to vlastně je argument, z čeho se skládá a k čemu slouží. Zkrátka - je třeba nejdříve pochopit, jak analyzovat argument. 2.1 Co není argument Otázka, zvolání, přání či rozkaz nejsou argumenty. Dále v debatě za argument nepovažujeme ani tvrzení, které spíše než na rozum působí na city. ( Kdo neskáče není Čech. Hop, hop, hop. ) 2.2 Co je argument Argument je oznamovací věta - tvrzení, kterým prokazujeme pravdivost jiného tvrzení. Argument tvoří posloupnost tvrzení obvykle strukturovaná do dvou částí: předpokladů (premis) a závěru. Příklad: Premisa 1: Kde je kouř, je i oheň. Premisa 2: Vidím kouř. Závěr: Hoří. 18

19 Spojením premis vzniklo něco nového - z dříve známých skutečností (premis) jsme se dostali k něčemu, co jsme dříve nevěděli - závěru. V debatování je ale myšlenkový (a zhusta i prezentační) směr tohoto postupu obrácený. Debatéři nejdříve předkládají tvrzení a poté se je snaží dokázat. Argument v debatě má proto typicky tuto formu: Teze argumentu (něco, co chci dokázat): Hoří Premisa 1 (první důvod, proč mi máte věřit): Vidím kouř Premisa 2 (druhý důvod, proč mi máte věřit): Kde je kouř, je i oheň. 2.3 Co je účelem argumentu 1) Ukázat myšlenkový postup, jímž jsme od tvrzení, která považujeme za pravdivá (premisy), dospěli k tvrzení, jehož pravdivost chceme ustavit (závěru), 2) umožnit kontrolu logické správnosti takového myšlenkového postupu a 3) dodat přesvědčivé důvody pro tvrzení, které je tezí argumentu tím, že se ukáže logická závislost mezi závěrem a premisami. Všechny tři uvedené body vlastně mluví o tomtéž - o přesvědčivosti. Účelem argumentu je přesvědčit. Přesvědčivost argumentu potom... souvisí též s tím, nakolik jsou zřejmé jeho premisy. (...) Jeho premisy by 2 měly být jasnější, snáze pochopitelné a zřejměji pravdivé, než je jeho závěr. 2.4 Pravdivost závěru I. (dedukce) V zásadě se dají rozlišit dva typy argumentace. Ta první je taková, kde pravdivost závěru vyplývá ze zákonů logiky. Nazývá se dedukce. Takovou argumentací se dostaneme k nutně pravdivému závěru tenkrát, když jsou premisy pravdivé a závěr je v premisách obsažen. Proto nebyl pravdivý závěr uvedeného argumentu Hoří - premisy nebyly pravdivé. Stejně tak není pravdivý závěr následujícího argumentu: Ve středověké Evropě byly dominantními jazyky vzdělanců latina a řečtina. Francouzština, stejně jako další románské jazyky, je silně ovlivněna latinou. Angličtina je také ovlivněna řečtinou. Proto má Kanada dva oficiální jazyky. Tentokrát jsou premisy pravdivé, není však splněna druhá podmínka - závěr není v premisách obsažen a proto ani tento závěr není pravdivý. 2.5 Toulminův model argumentu V debatování se žáky snažíme vést k tomu, aby při analýze argumentu uvažovali v souladu s modelem, který v roce 1958 představil britský filozof Stephen Toulmin. Toulmin si mj. všiml zajímavé vlastnosti premis - že totiž mají povahu zdůvodnění (warrant) a důkazu / opory (grounds). Zdůvodnění má charakter (univerzálního) principu, stojí v centru argumentu a spojuje důkaz se závěrem (tezí argumentu). Toulmin zdůrazňuje, že samotné zdůvodnění je nutné dokázat a nelze je považovat za dané, což se podle něj děje když mluvčí použije zdánlivě neutrální termíny hlavní premisa a vedlejší premisa. Toulmin tedy tvrdí, že samotné premisy musí být dokázány. Např. není samozřejmou pravdou, že kde je kouř, je i oheň. To si mluvčí pouze myslí a posluchač s tím může souhlasit, ale jde stále o diskutabilní tvrzení. Ostatně totéž lze říci o zdánlivém faktu vidím kouř (mohu např. vidět mlhu). Teze argumentu, tvrzení (claim) Stanovisko, které chce mluvčí dokázat. Hoří. Zdůvodnění, teorie (warrant) Kde je kouř, je i oheň. Hodnota, princip, zákon, teoretické zdůvodnění, které podporuje tezi argumentu. Je také diskutabilní. Vidím kouř. Opora, důkaz, pozorování (grounds) Toto tvrzení je s tezí argumentu spojeno zdůvodněním. Jde o pozorovanou skutečnost, lze je dokázat fakty. 2 KOLÁŘ, Petr. Argumenty filosofické logiky. Praha: Filosofia,

20 2.6 Doporučená struktura argumentu V souladu s Toulminovým modelem učíme debatéry sestavovat argumenty sledující schéma TZDD. TZDD je zkratka vytvořená z počátečních písmen slov tvrzení, zdůvodnění, důkaz a dopad. Význam T, Z a D je uveden v předchozím grafu. Dopad je vysvětlení, jakým způsobem se tvrzení vztahuje / ovlivňuje problém debaty, či, chcete-li, jakým způsobem argument podporuje (ne)platnost obžaloby a jednotlivých žalovaných skutků. Příklad argumentu podle schématu TZDD. (Teze debaty zněla: Lid vs. válka na Blízkém východě, obžaloba dokazovala, že mír na Blízkém východě nemá budoucnost). Tvrzení: Intifáda Palestinců nikdy neskončí. Zdůvodnění: Neustále dochází k teroristickým akcím. Důkaz: O víkendu zabil sebevražedný atentátník 15 návštěvníků diskotéky v... Dopad: Protože intifáda Palestinců nemá konce, nemá mír na Blízkém východě budoucnost. 2.7 TZDD a úkoly debatérů formy Trial Všimněte si, že pravidla debaty formou Trial debatérům přímo nařizují tvořit své argumenty podle tohoto schématu: Úkolem prvního žalobce je žalovat - představit nejméně dva skutky (...), kterých se žalovaný údajně dopustil. To znamená přednést argumenty proč obžaloba platí. Každý bod obžaloby musí být zřejmě strukturován do 3 částí: a/ Oznámení podstaty skutku - co zlého žalovaný spáchal nebo páchá. To není nic jiného než tvrzení teze argumentu. b/ Prokázání, že skutek skutečně spáchal žalovaný. V prokázání by neměly chybět faktické důkazy (citace odborníků a jejich studie, svědectví, data a čísla) a vysvětlení, které spojí žalovaného s důkazy o jeho vině. Zde se do jednoho úkolu slučuje povinnost přinést zdůvodnění a důkaz. c/ Vyvození závěru o vině žalovaného. Což znamená vyvodit dopad, tedy vysvětlit jak se celý argument vztahuje k problému debaty, jak platnost argumentu problém debaty ovlivňuje. Pro ukázku jsme použili povinnosti mluvčího Ž1. Co do struktury argumentace stejné povinnosti má však i O1 a vlastně všichni mluvčí debaty. Cvičení 1 - Rozpoznej části argumentů. (viz Přílohy) Cvičení 2 - Rozpoznej části argumentů a argumenty doplň. (viz Přílohy) Cvičení 3 - Vytvoř hypotézu. (viz Přílohy) 3. Vyvracení I - někde něco chybí Debatování má pravidla. Některá jsou psaná, jiná z nich vyplývají a další jsou zvyková. Všechna společně vytvářejí jakési základní principy, kterých je zhruba patnáct. Seznamte se se třemi z nich: Kdo mlčí souhlasí a co nebylo vyvráceno platí. Z této základní zásady vyplývá, že nevěnovat se tvrzení oponentů je kritická chyba. Přehlédnout, ignorovat, nezaznamenat nebo z důvodu špatného nakládání s časem se nedostat k reakci na tvrzení oponentů znamená, že toto tvrzení bude posuzováno jako oponenty obhájené. Když někde něco chybí, je to závažná chyba! Takže - nic nepřehlédnout, věnovat se každému tvrzení! Rozhodčí hodnotí jen to, co slyší, Chyby odhalují oponenti. Spojíte-li tyto dva principy, vyplývá z nich jasná povinnost oponujícího týmu nahlas říci kde se stala chyba. Stejnou povinnost mluvčím ukládají i pravidla: Pokud 20

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Jak debatovat o Evropské unii Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu Závěrečná zpráva Název projektu: Jak debatovat o Evropské unii projekt pro středoškolskou

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

Základní struktura prodejního rozhovoru

Základní struktura prodejního rozhovoru PÉČE O KLIENTA II. Základní struktura prodejního rozhovoru CÍL Pozitivní závěr Uzavření obchodu Překonání námitek/ argumentace Prezentace řešení Analýza stávající situace - vyvolání diskuse odkrytí potřeb

Více

Předpověď počasí. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Motivace. Kladení otázek

Předpověď počasí. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Motivace. Kladení otázek Předpověď počasí Autor Mgr. Petr Jaroš, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec Vhodné pro věk/třídu 6. 9. ročník V 6. ročníku použít až po probrání učiva Atmosféra. Potřebný čas 2 vyučovací hodiny oddělené minimálně

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Projektové noviny (říjen 2013)

Projektové noviny (říjen 2013) Projektové noviny (říjen 2013) Environmental Realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí CZ.1.07/1.1.20/02.0098. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Praha Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) Věková skupina (ročník) 6. ročník

Více

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 8. nebo 9. ročník ZŠ Délka trvání: 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Název hodiny: Měření tlaku vzduchu v terénu Vzdělávací oblast v

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec Tvorba prezentací Mgr. Ing. Marek Martinec Obsah Základní chyby při prezentaci Doporučená struktura prezentace Text v prezentaci Pravidla a doporučení pro tvorbu prezentace Techniky projevu Hlavní chyby

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Téma: Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ,

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM 1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM Úvod Vycházejme z definice sebepoznání jako sociálního konstruktu osobnosti, ve němž je protagonista jak aktivní, tak pasivní. V procesu tvorby

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky například,

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Lektorské dovednosti aneb naučit se učit

Lektorské dovednosti aneb naučit se učit Lektorské dovednosti aneb naučit se učit Identifikace rozvojových potřeb Máme k dispozici dva základní vstupy pro identifikaci mezery, rozvojových potřeb a možností. Tím prvním je hodnocení pracovního

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Příklad dobré praxe XIII

Příklad dobré praxe XIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Michal Jelínek

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

PRAVIDLA DEBATY FORMY SNĚMOVNÍ 2 2

PRAVIDLA DEBATY FORMY SNĚMOVNÍ 2 2 PRAVIDLA DEBATY FORMY SNĚMOVNÍ 2 2 Úvodní ustanovení (převzato z www.debatovani.cz, web Asociace debatních klubů, o.s.) Účastníci soutěžní debaty se zavazují, že budou zachovávat zásady fair play, slušného

Více

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1).

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1). Název: Slovní druhy Cíl: Opakování slovních druhů Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, třídění Pomůcky: lístky se

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Řešení úloh z TSP MU SADY S 1

Řešení úloh z TSP MU SADY S 1 Řešení úloh z TSP MU SADY S 1 projekt RESENI-TSP.CZ úlohy jsou vybírány z dříve použitých TSP MU autoři řešení jsou zkušení lektoři vzdělávací agentury Kurzy-Fido.cz Masarykova univerzita nabízí uchazečům

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

Podmínky pro vypracování ročníkových prací ve 3. ročníku (pravidla a termíny pro školní rok 2010/2011)

Podmínky pro vypracování ročníkových prací ve 3. ročníku (pravidla a termíny pro školní rok 2010/2011) Podmínky pro vypracování ročníkových prací ve 3. ročníku (pravidla a termíny pro školní rok 2010/2011) Smysl ročníkové práce ve 3. ročníku Ročníková práce má prokázat schopnost studenta/-ky samostatně,

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Průšvihy (českých dějin) odsun Němců po 2.sv. válce Časový rozsah lekce 2 po sobě jdoucí vyučovací

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Umění (sebe)prezentace

Umění (sebe)prezentace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Umění (sebe)prezentace Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Obsah Příprava Obsah připravované prezentace Desatero Sebeprezentace

Více

Pracovní právo po novém občanském zákoníku

Pracovní právo po novém občanském zákoníku Miroslav Bělina, právnická fakulta UK Praha Pracovní právo po novém občanském zákoníku I. Ustanovení nového občanského zákoníku s přímým dopadem na zákoník práce. Dne 1. 1. 2014 nabude účinnosti nový občanský

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Zásady zpracování vědecké práce

Zásady zpracování vědecké práce Zásady zpracování vědecké práce Kontakt: Doc. Hana Čížková Katedra biologických disciplín ZF JU Na Zlaté stoce 10, 1. patro č. 203 hcizkova@zf.jcu.cz Pro 2. ročník BOZO, PÚPN, LS 2011 1. Úvod 1.1 Co je

Více

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Školní prezentace Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova prezentace Co je prezentace a k čemu nám slouží? 1. Školní prezentace 2. Příprava obsahu prezentace 3. Formy zpracování

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 12/2008-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina Testování hypotéz Analýza dat z dotazníkových šetření Kuranova Pavlina Statistická hypotéza Možné cíle výzkumu Srovnání účinnosti různých metod Srovnání výsledků různých skupin Tzn. prokázání rozdílů mezi

Více

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU Green-Down Autor Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Vhodné pro věk/třídu 6. ročník Potřebný čas 1 + 1 vyučovací hodina následuje podzimní fenologické měření Green-Down (samostatné pozorování 2 týdně)

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu

Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu Autor Lenka Juříková, Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec Vhodné pro věk/třídu 9. ročník Poznámka Lekce je určena právě pro žáky 9. ročníku, kteří mají za sebou

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

PRACOVNÍ LIST - REFERÁT

PRACOVNÍ LIST - REFERÁT PRACOVNÍ LIST - REFERÁT Anotace Tématem pracovního listu je slohový útvar referát. Materiál slouží k výkladu, ale také je orientován na práci s konkrétním referátem. Cílem je seznámit žáka s daným útvarem

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Rozmanitost přírody stromy listnaté a jehličnaté 2 vyučovací hodiny Věková

Více

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Proč? Je snadné využívat technologické nástroje, které se neustále vyvíjejí. Je důležité si uvědomit, že revoluci nepředstavují Technologie, ale Informace a komunikace.

Více

Férové boby (metodický list)

Férové boby (metodický list) Férové boby (metodický list) Cíle: a) studenti si zažijí a následně zanalyzují nespravedlivé nastavení světového obchodu včetně dopadů na životy lidí. b) studenti si uvědomí svou roli spotřebitele a seznámí

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Trestní řízení Metodický list

Trestní řízení Metodický list Trestní řízení Metodický list práce s interaktivní tabulí - hranice trestní odpovědnosti, trestní právo hmotné a procesní práce s interaktivní tabulí a do sešitu - u soudu námět pro diskusi - trest smrti

Více