Obsah. Před první debatou. Úvod. Debata. Pravidla chování. První debata. Debata formou Trial. Příprava obžaloby a obhajoby.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Před první debatou. Úvod. Debata. Pravidla chování. První debata. Debata formou Trial. Příprava obžaloby a obhajoby."

Transkript

1

2 Obsah Před první debatou Úvod Debata Pravidla chování První debata Debata formou Trial Příprava obžaloby a obhajoby Realizace debaty Druhá debata Naslouchání a záznam Analýza argumentu Vady argumentu - vyvracení Třetí debata Křížový výslech Vady důkazů - vyvracení Dobrý debatér a ne až tak dobrý debatér 2

3 Před první debatou Úvod Tato příručka vznikla v rámci projektu Naplánuj naši budoucnost, jehož součástí je modul rozvoje kompetencí formou hraní rolí - debatou. Cílem modulu je připravit žáky na druhou část aktivity, hru TUR nanečisto. Příprava by měla splnit následující: a/ připomenout či vysvětlit žákům základní principy racionální diskuse a chování během takové diskuse, b/ prohloubit významné kompetence nezbytné pro úspěšné vedení diskuse. Modul předpokládá cca šest hodin vzdělávání pedagogů v rámci DVPP a práci s žáky zhruba ve stejné délce. Za šest hodin se dají vysvětlit základní principy debatování včetně zásad chování a žáci zvládnou i první cvičnou debatu. Za šest hodin se dá leccos naučit, kompetence však neprohloubí nikdo žádné. Debatování jako metoda rozvoje kompetencí funguje. Funguje mj. proto, že předpokládá dlouhodobou a cílevědomou práci s žáky. Debata dokáže rozvíjet prakticky všechny klíčové kompetence RVP - není to ale otázka hodin, týdnů či měsíců. Bavíme se o letech. Debatování je mimo jiné i o používání jazyka, a to způsobem, který je pro mnoho dětí a mladých lidí cizí. A u cizího jazyka se nedá předpokládat, že jej žák zvládne přes noc. Většina našich pedagogů se s debatováním v jeho vzdělávací podobě dosud nesetkala. Mnoho z kolegů má zkušenost s různými žákovskými aktivitami a soutěžemi, které obsahují prvky argumentace a prezentace. Drtivá většina těchto aktivit však kompetence nerozvíjí, předpokládá, že dovednosti buď tak nějak padají shůry nebo že jimi žáky dostatečně vybavuje škola. Nezdá se, že by jedno či druhé bylo tak úplně pravda. V konečném důsledku jsme tedy při psaní tohoto textu museli vycházet z předpokladu, že vzdělávací forma debatování je pro vás, učitele, vcelku neznámá. Následující text je proto delší a rozhodně zahrnuje více informací, doporučení a cvičení, než je potřeba k šestihodinovému bloku školení / práci s žáky. (Pro tento úkol bohatě vystačíte s úvodem a kapitolou první debata.) Pokud jste se skutečně se vzdělávací debatou dosud nesetkali, potřebujete i pro realizaci oněch 6 hodin hlubší porozumění základům debaty - a to vám nabízí další text. Naším cílem je inspirovat vás pro další práci s žáky, ať již v přípravě na akci Naplánuj naši budoucnost nebo jako její pokračování. Proto jsme text doplnili o cvičení a návody, jak postupně prohlubovat znalost předmětu a realizovat druhou a třetí debatu. To ovšem předpokládá pravidelnou práci v kroužku či klubu debatování. Možná, že by nebylo od věci, aby kromě kroužku kopané, florbalu a divadla vznikl ve vaší škole, vzdělávací instituci, i kroužek prohlubující vzdělání. Na mnoha školách v zahraničí a některých školách u nás se to již stalo a počet zapojených žáků občas překvapivě převyšuje i onu kopanou. Je naší skrytou motivací, aby tento text přispěl k tomu, že tak tomu bude i ve vaší škole. Než začnete debatovat Nejjednodušším způsobem, jak se naučit debatovat a využívat tak výhod, které debatování přináší, je debatovat. Pouhým čtením knih se ještě z nikoho dobrý debatér nestal. Bez informací to ale také nejde. Navrhujeme, abyste si před svou první debatou přečetli následující odstavce, které stručně vysvětlí co je debata, přiblíží její obsah a cíle a také nastíní pravidla chování při debatě. Debata Debata, také soutěžní, akademická či předmětová debata, je svébytnou vzdělávací formou, využívanou v prostředí formálního i neformálního vzdělávání. Jako způsob uspořádání činností vedoucí k vytčenému vzdělávacímu cíli je debata vyučovací metodou. Takto chápaný význam slova vychází ze zúžené definice, která soutěžní, akademickou debatu vymezuje vůči šíře pojatému konceptu debaty jako ekvivalentu diskuse nebo rozhovoru a příbuzným aktivitám. Charakteristickými rysy debaty je motivace soutěží, předpokládaný vzdělávací efekt a prostředí neformálního vzdělávání - byť je většina debatních klubů organizována při školách a v podobě předmětových debat se debata využívá i jako metoda formálního vzdělávání. Definice debaty obsahuje mnoho slov a je zapotřebí mnoha vět, aby tato slova nabyla smyslu. V tuto chvíli považujeme za vhodnější nabídnout znaky, jak debatu poznat a rozlišit ji od jiných, zdánlivě příbuzných aktivit. 3

4 Debata má: $ Cíle. Nejvyšším cílem debaty je vždy vzdělávání - rozvoj dovedností, prohloubení znalostí, formování osobnosti člověka. $ Pravidla. Pravidla určují co se v debatě má, smí, nesmí a musí. $ Kontroverzní tezi. Teze určuje obsah debaty. Její kontroverznost spočívá v tom, že uznáváme, že v dané věci se v současnosti nelze dobrat univerzálně platného závěru. $ Břemena. Břemenem se myslí úkol týmu. Rozpoznáváme břemeno důkazu a břemeno vyvracení. Břemeno důkazu znamená, že ti, kteří něco tvrdí, musí svá tvrzení dokázat. Břemeno vyvracení znamená, že kritici musí zneplatnit tvrzení obhájců. Nést to či ono břemeno - splnit úkol týmu v debatě, vylučuje kompromis i konsenzus. $ Kritéria úspěšnosti. Pravidla určují, jak poznáme vítěze. Základním kritériem úspěšnosti je obsah, nikoliv forma. V rámci obsahu má racionalita přednost před emocemi. $ Rovnovážnou strukturu. To znamená, že všechny strany dostávají férový prostor k vyjádření. $ Rozhodnutí a hodnocení. Každá debata je rozhodnuta - na základě pravidel arbitr oznámí, který z týmů lépe splnil svůj úkol v debatě. Současně je nabídnuta zpětná vazba a doporučení účastníkům, která směřují k naplnění vzdělávacích cílů. Obsah je tedy nadřazen formě (na rozdíl od prezentačních / recitačních soutěží), jde o hledání cest vedoucích k pravdě, ne o konsenzus či dokonce kompromis (na rozdíl od aktivit participace mládeže), cílem je vzdělání, ne vítězství či drahé ceny pro vítěze (na rozdíl od marketingových akcí maskovaných za žákovskou soutěž), a konečně etická stránka debatování - jak vysvětlíme dále - je pro nás základní normou (na rozdíl od soutěže, která učí argumentačním trikům a fíglům). Tradice vzdělávání debatou Debatování splňující uvedené znaky, tedy jako vzdělávací forma a metoda, má v novověku více než dvě stě let starou tradici - pravděpodobně prvním novověkým debatním klubem byla Historická společnost Trinity College v Dublinu, založená v roce Na počátku 19. století vznikly debatní společnosti na univerzitách v Cambridge a Oxfordu. Můžeme odhadovat, že v dnešní době se debatuje ve většině zemí světa. Zejména v bývalých zemích britského impéria má debatování ve vzdělávání na středních a vysokých školách tradiční a významné místo. Vezmeme-li v úvahu, že tyto státy zahrnují i tak lidnaté země jako jsou (z první desítky států podle počtu obyvatel) Indie, USA, Pákistán, Bangladéš a Nigérie a že mimo Británii samotnou (také vcelku lidnatá země) má debatování tradici i v kontinentální Evropě, probíhá v Rusku a zapouští kořeny v Číně, potom není nereálný odhad, že počet mladých lidí, kteří se v té či oné formě kdy zapojili do debatování, převyšuje stovku milionů. Pokud vezmeme sto milionů debatérů jako minimum a pro počet jimi absolvovaných debat použijeme příklad České republiky, kde soutěžní debatéři absolvují za svoji kariéru průměrně cca 50 debat (v maximu ale až 150), potom lze dojít k závěru, že celosvětově již proběhlo ne méně, než 5 miliard vzdělávacích debat. Můžeme dovodit, že debatování má ve výchově a vzdělávání solidní praxi. Čísla z České republiky jsou nepochybně skromnější přesto, nejstarší vzdělávací aktivita formou debatování - soutěž Debatní liga, byla založena v roce 1994 a v době psaní tohoto textu se tak blíží 20 letům nepřetržité existence a z ní vyplývajících zkušeností. Debatování funguje Vzdělávání formou debatování zřejmě má tradici a zkušenosti. Z jednoduché - byť argumentačně nepříliš silné - úvahy, že tolik lidí a v tolika různých prostředích by nevěnovalo tolik energie na něco, co nepřináší výsledky lze usoudit, že debatování má i (vzdělávací) výsledky. Tuto konstrukci podporují i vědecké studie. Nejnovější shrnutí 1 nabídla syntéza Debating the Evidence vycházející z cca 800 článků a studií publikovaných během posledních 20 let, která, ve stručnosti, konstatovala, že existují důkazy, že debatování funguje. (Tzn., že přináší pozitivní výsledky ve vzdělávání. ) 1 CfBT Education Trust: Debating the Evidence, Reading 2011, ISBN

5 Pravidla chování při debatě Pravidla chování účastníků debaty - debatérů, diváků, rozhodčích a dalších funkcionářů vychází ze zvyku, Etického kodexu, obecných zásad slušnosti a pravidel debaty. Až překvapivě se podobají standardům, na které jsme zvyklí na koncertech vážné hudby: $ Debatéři a rozhodčí jsou společensky oděni. $ V době, kdy hudebníci hrají (= debatéři vystupují), publikum mlčí. $ Na konci jednotlivých vět (= vystoupení jednotlivých řečníků) se obvykle netleská a zatímco hudebníci tiše ladí (= debatéři se polohlasem radí o dalším postupu), publikum v sále rovněž maximálně polohlasem lehce šumí, aby se okamžitě při zahájení další věty opět zcela ztišilo. $ Výjimečné sólové výkony obecenstvo odmění spontánním potleskem. $ Na závěr obecenstvo zatleská všem účinkujícím. $...a zatímco po koncertu si ruku podají jen dirigent s prvním houslistou, v debatě si rukou potřesou všichni debatéři - na znamení toho, že spory v debatě byly jen spory v debatě a na přátelství to nic nemění. Po zdůvodnění verdiktu potřese debatérům rukou i rozhodčí. Také prostor je uspořádán obdobně: debatéři - hudebníci sedí v čele sálu, tak aby na ně bylo dobře vidět a aby byli dobře slyšet. Debatéři také mají své noty - připravené poznámky. Debatéři sedí za stolky (v průběhu debaty si musí psát její zápis a poznámky) čelem k publiku. Vystupující řečník se postaví doprostřed, tak aby jej dobře slyšelo jak obecenstvo a rozhodčí, tak oponenti - není tedy vhodné stát příliš vpředu a oponentům ukazovat záda. Vystupující řečník může mít k dispozici řečnický pult, zkušení debatéři však dávají přednost pouhému stolku na poznámky. Ti nejlepší mají nejraději prázdný prostor (poznámky mají v podobě tzv. indexových karet v ruce). V průběhu křížového výslechu stojí debatéři v pohodlné vzdálenosti od sebe (metr až dva), jsou natočeni šikmo do sálu, tak aby jejich otázky a odpovědi směřovaly jak k oponentovi, tak k rozhodčím a publiku. Debatéři si nejčastěji vykají a oslovují se křestními jmény, ve třetí osobě využívají role mluvčích v debatě (...jak vysvětlil můj první mluvčí..., váš druhý mluvčí tvrdil, že..., třetí mluvčí obhajoby se mýlil, když říkal... ). Soutěžní debatéři jsou zásadně oblečeni formálně. Debatu nejčastěji moderuje (hlavní) rozhodčí, který sedí v publiku čelem k debatérům. I on má k dispozici stolek, aby si mohl pohodlně vést zápis. V publiku sedí i časoměřič, který sleduje čas výstupů a jeho plynutí oznamuje debatérům (viz první debata - funkcionáři debaty). Funkcionáři soutěžních debat, zejména rozhodčí, jsou rovněž oděni formálně. Etický kodex V soutěžních debatách organizovaných Asociací debatních klubů, o.s., se všichni účastníci zavazují dodržovat etický kodex, který je základním, všem ostatním nadřazeným dokumentem a normou chování: 1. Dosahování dlouhodobých cílů debaty (v rovině výchovné, vzdělávací a společenské) je důležitější než vítězství v debatě. 2. Respektuj obecné etické zásady a vědomě je neporušuj. Chovej se čestně, cti a rozšiřuj zásady fair play, slušného chování a džentlmenství. 3. Sebevědomí při pronášení vlastního projevu kombinuj s pokorou při naslouchání projevům druhých. 4. Auditur et altera pars - naslouchej názorům druhých a respektuj je i tehdy, nesouhlasíš-li s nimi. 5. Akceptuj presumpci poctivosti. 6. Nedopouštěj se záměrně nekorektní, nečestné, eristické argumentace. 7. Netoleruj záměrně nekorektní, nečestnou, eristickou argumentaci ostatních účastníků debaty. 8. Argumentace vedená v rámci debatních soutěží střídavě z názorově protikladných pólů tě nedovede k pokrytectví ani k oportunistickému pragmatismu. Má formativní charakter - vede účastníky debaty k rozvoji kritického myšlení, k dokonalejšímu sebepoznání a především k odkrývání pravdy. 9. Bude-li tvé myšlení pozitivní, nálada vstřícná a chování přátelské, pak (podle zákona akce a reakce) můžeš totéž očekávat též od ostatních účastníků debaty. 10. Naslouchej, mysli, zůstaň člověkem. Jak kdo argumentuje, takový je. 5

6 První debata Poslední zásadní informací, kterou je třeba sdělit předtím než se pustíte do nejnáročnější ze všech debat, totiž té první, je oprava mylného dojmu. Mylný dojem spočívá v představě, že v debatování jedna strana vystupuje z pozice ano a druhá z pozice ne. Tak tomu není. Ve skutečnosti je tomu tak, že jedna strana vystupuje z pozice ano a druhá strana z pozice vaše ano není (dobře) dokázáno a nelze je proto přijmout. To je zásadní rozdíl, který z diskuse hluchých, ve které si každý vede svou, činí skutečnou debatu. Pro první debatu použijte formu Trial. Podstatné jméno trial má v angličtině několik významů - dva z nich jsou soudní přelíčení a zkouška, pokus. A přesně o to v této debatě půjde. Jejím cílem je vyzkoušet si jak debata funguje a v praxi si osahat některé základní principy. Její forma se inspirovala soudní pří, vystupují v ní žalobci, obhájci a soudce a půjde o to prokázat, že někdo nebo něco je něčím vinen. Slovo trial v češtině navíc vyvolává představu číslovky 3. V debatě formou Trial vystupují na straně žaloby i obhajoby tři žáci. Debata formou Trial byla vyvinuta pro projekt Naplánuj naši budoucnost! jako metodický nástroj pro snazší seznámení začátečníků (žáků i učitelů) s debatováním. Předpokládá se, že po absolvování dvou či tří debat formou Trial žáci přejdou na jinou formu debatování. Trial není vhodná forma pro organizované soutěže v debatování. Pravidla debaty, která společně s pracovními listy najdete jako přílohu této brožury, současně fungují jako metodický návod, jak v debatě postupovat. K první debatě ale cesta není až tak přímočará - nejdříve bude třeba naznačit, jak se na debatu připravit, vysvětlit základní procesy a ustanovit pravidla. 1. Debata formou Trial 1.2 Obecný rámec Trial je debata formou hraní rolí - simulací soudu. Její základ nevychází z nějaké konkrétní soudní procedury u nás či ve světě, nemá ani nic společného s pravidly oblíbených forem debatování studentů právnických fakult Moot court či Mock trial. Pro pochopení podstaty formy postačí, když budeme vycházet z obecné představy, že u soudu vystupují žalobci, kteří něco či někoho žalují, obhájci, kteří hledají v obžalobě slabá místa, a soudce, který na závěr sdělí verdikt. 1.3 Pravidla chování, procesy a cíl Se soudem si obvykle spojujeme i základní pravidla chování, procesy a cíl: Slovo uděluje (a odebírá) soudce, mluvčí během svého výstupu stojí, všechny strany v debatě vystupují důstojně, snaží se o kultivovaný projev. V průběhu vystoupení mluvčích druhá strana nehovoří, pečlivě naslouchá a zapisuje si, co kdo řekl. Zápisky si dělá i soudce (v debatě nebude mít k ruce stenografa). Všimněte si - a do debaty přeneste - i dalšího jednání postav soudu: jak obžaloba tak obhajoba jsou připraveny, mají písemné poznámky. Obžaloba dokonce může mít připravenou celou zahajovací řeč. Obžaloba své argumenty opírá o důkazy a svědectví. Kolem nich formuluje argumenty na podporu žaloby. Obhajoba hledá slabiny v argumentech i v jejich důkazech. Formuluje závěry o tom, že vina žalovaného nebyla prokázána. Cílem obžaloby je dokázat, že žalovaný (viz pravidla) je vinen. Cílem obhajoby je žalobu zpochybnit. Rozhodnutí o úspěšnosti snažení žaloby i obhajoby vynese soudce. Ve svých vystoupeních se strana žalobců a obhájců střídají. 2. Postup cvičení Seznamte se s pravidly formy Trial, která naleznete v příloze. Seznamte žáky s debatou formou Trial - jejím obecným rámcem, dále bodem 1, 2 a 3 pravidel a úkoly prvního žalobce (bod 5 pravidel, odstavec Ž1 ). Vysvětlete, že prvním krokem přípravy je společná příprava obžalovací řeči prvního žalobce. Jednotlivé fáze této přípravy předveďte (za aktivní spolupráce žáků) na případu Lid vs. školní uniformy. 6

7 2.1 Příprava na první debatu Formulace skutků 1/ Proveďte brainstorming na téma Školní uniformy. Nápady zaznamenejte na tabuli. Brainstorming by mohl přinést například tyto výsledky: $ Kouše to $ Příslušnost ke skupině jinak - mobil, hodinky, účes $ Drahé $ Nemoderní $ Nehezké $ Elegantní a nadčasové $ Bez ranního přemýšlení co na sebe $ Stírá sociální rozdíly $ Konec anonymity $ Anonymita $ Hloupé machrování penězi rodičů $ Školy vyžadují bezvadný stav $ Děvčata nenávidí $ Triky s délkou sukní $ V zimě, v létě stejné - nepohodlí $ Omezují kreativitu $ Omezují svobodu $ Omezují vyjádření osobnosti $ Podporují vyjádření osobnosti jinak - dovednosti, znalosti, záliby $ Hrdost na školu $ Reprezentace školy $ Rivalita mezi školami 2/ V tuto chvíli hledáme negativa - odstraňte z výsledků brainstormingu pozitivní nápady. Pro ukázku uvádíme, jak by takový výběr mohl vypadat u našich hypotetických výsledků: $ Kouše to $ Příslušnost ke skupině jinak - mobil, hodinky, účes $ Drahé $ Nemoderní $ Nehezké $ Elegantní a nadčasové $ Bez ranního přemýšlení co na sebe $ Stírá sociální rozdíly $ Konec anonymity $ Anonymita $ Hloupé machrování penězi rodičů $ Školy vyžadují bezvadný stav $ Děvčata nenávidí $ Triky s délkou sukní $ V zimě, v létě stejné - nepohodlí $ Omezují kreativitu $ Omezují svobodu $ Omezují vyjádření osobnosti $ Podporují vyjádření osobnosti jinak - dovednosti, znalosti, záliby $ Hrdost na školu $ Reprezentace školy $ Rivalita mezi školami 7

8 3/ Ze zbývajících odstraňte divné, zjevně pomýlené a nevýznamné: $ Kouše to $ Příslušnost ke skupině jinak - mobil, hodinky, účes $ Drahé $ Nemoderní $ Nehezké $ Anonymita $ Školy vyžadují bezvadný stav $ Děvčata nenávidí $ Triky s délkou sukní $ V zimě, v létě stejné - nepohodlí $ Omezují kreativitu $ Omezují svobodu $ Omezují vyjádření osobnosti $ Rivalita mezi školami 4/ Duplicitní spojte, co lze slučte na základě nějakého společného jmenovatele. Této technice můžete říkat pytlování. Jde o to vytvořit několik pytlů nápadů, v každém pytli budou nápady, které mají něco společného. $ Pytel 1 (Peníze) N Drahé N Školy vyžadují bezvadný stav $ Pytel 2 (Vlastnosti) N Nemoderní N Nehezké N (V zimě, v létě stejné) - nepohodlné N Vrátit do hry nápad s nevhodným materiálem - kouše to? $ Pytel 3 (Omezení) N Omezují kreativitu N Omezují svobodu N Omezují vyjádření osobnosti N Děvčata nenávidí $ Pytel 4 (Samostatně stojící - ostatní) N Příslušnost ke skupině jinak - mobil, hodinky, účes N Anonymita N Rivalita mezi školami 5/ Nyní je třeba se pečlivěji zamyslet nad společným jmenovatelem jednotlivých skupin nápadů. Snahou je společného jmenovatele formulovat pomocí maximálně stručné a maximálně výstižné věty. Tomuto procesu můžete říkat štítkování - nápady jsou v pytlích, abychom věděli co pytle obsahují, každý opatříme štítkem, ať je na první pohled jasné, co obsahuje: $ Pytel 1 - Peníze: Školní uniformy jsou drahé. $ Pytel 2 - Vlastnosti: Školní uniformy nesplňují nároky na odívání. $ Pytel 3 - Omezení: Školní uniformy jsou omezující. $ Pytel 4 - Samostatně stojící - ostatní: Školní uniformy - další důvody proti. Štítky jsou ve skutečnosti výstižná tvrzení o tom, čeho se žalovaný údajně dopustil. Jinými slovy, právě jste vyřešili úkol a) mluvčího Ž1. 8

9 Obvykle se takto podaří vygenerovat cca 3-4 tvrzení, skutků, kterých se žalovaný měl dopustit. Většinou při tom některé nápady zůstanou nevyužity. I tyto zbytky však mohou být základem významných argumentů. Takto zformulovaný skutek je vlastně hypotézou. Nyní je potřeba tuto hypotézu ověřit. 6/ Následuje úkol b) - prokázání, že skutek skutečně spáchal žalovaný, že tvrzení a) skutečně platí. Osvědčeným způsobem jak úkol b) vyřešit je každé tvrzení a) zadat skupince žáků (2-4) a požádat je, aby se pokusili vysvětlit, proč by toto tvrzení mělo platit. Žáci většinou nemají problém tvrzení vysvětlit a zdůvodnit. Většinou však (ne nezbytně, záleží na povaze tvrzení) nemohou svá slova nijak dokázat. Chybí jim odborné znalosti, data, fakta, čísla... proto: 7/ Požádejte žáky, aby ostatním přednesli svá zdůvodnění. Zeptejte se, co by chtěli nebo potřebovali dokázat, aby bylo jejich zdůvodnění co nejpřesvědčivější. Případně můžete vyzvat posluchače, aby v projevech svých kolegů hledali tvrzení, která by šla posílit důkazem, odkazem na vnější zdroj. Na závěr této části obvykle žáky požádám, aby si rozdělili úkoly, každý vybral jednu nebo dvě oblasti, pro které bude hledat důkazy a aktivitu přeruším. Možná jste právě vyřešili úkol b) mluvčího Ž1. A možná budou žáci potřebovat čas, aby našli důkazy. 8/ Na příští schůzce - obvykle s týdenním odstupem - žáky požádám, aby mi přednesli své důkazy a teze argumentů znovu vysvětlili a zdůvodnili - tentokrát již s důkazy. 9/ Typickým výstupem předchozího bodu je, že žáci zjistí, že některá tvrzení nejsou schopni dokázat. Může k tomu dojít ze dvou důvodů - i) jejich neschopnost vhodné důkazy najít, ii) neexistence takových vhodných důkazů. K tomu může dojít mj. i proto, že pravda je prostě někde jinde! Skutečně - velmi často se v krocích 5 a 6 dostaneme k tvrzením, o kterých si myslíme, že jsou dobrá anebo pravdivá. Když potom porovnáváme naše domněnky s realitou, často zjistíme, že skutečnost je jiná, než jsme si mysleli! 10/Žáci proto musí tvrzení a) přehodnotit. Ta z nich, která nejsou schopni dokázat, vyloučí úplně. Ta, která lze dokázat jen částečně, přeformulují. Velmi často zjistí, že mají málo materiálu a vrátí se ke kroku 5, aby použili nápady, které předtím vyloučili. Někdy se dokonce musí vrátit až ke 3. kroku. Vyberou nové (nebo přeformulované) teze a v postupu znovu provedou kroky 6, 7 a 8. Protože jejich práce je již poučenější (více rozumí problematice) v drtivé většině případů u kroku 8 skončí - mají zformulované argumenty, které zvládnou dokázat. Výjimečně se musí vrátit až ke kroku 1 a celý proces začít znovu. Naopak se může stát, že žáci mají více argumentů ( skutků ) než mohou ve vymezeném čase přesvědčivě prezentovat. Tehdy musí uvážit, které argumenty jsou nejvýznamnější a ty méně významné odložit. Nyní již jistě máte vyřešený úkol b) mluvčího Ž Příprava prezentace obžaloby Žáci odhalili spáchané skutky, pojmenovali je a ví, jak je dokázat - nyní je velmi snadné připravit prezentaci ve tvaru, který vyžaduje forma Trial. Tento tvar totiž naprosto přesně odráží způsob, jak k argumentům dospěli. Jediným dalším prvkem a dodejme, že prvkem velmi významným, formulačně však jednoduchým, je závěr a dopad argumentů na platnost teze debaty. Příklad: V průběhu procesu přípravy argumentů se žáci rozhodli v debatě žalovat dva skutky. Tvrzení prvního skutku zní: Školní uniformy omezují osobnost žáků, teze druhého skutku zní: Školní uniformy jsou zátěží pro sociálně slabé rodiny. Pomocí pracovního listu si první žalobce připraví prezentaci žaloby podle zadané struktury (viz pravidla - role mluvčích Ž1): První žalovaný skutek: Úkol a): Oznámení podstaty skutku - co zlého žalovaný spáchal nebo páchá. Řešení: ŠU omezují osobnost žáků. 9

10 Úkol b): Prokázání, že skutek skutečně spáchal žalovaný. V prokázání by neměly chybět faktické důkazy (citace odborníků a jejich studie, svědectví, data a čísla) a vysvětlení, které spojí žalovaného s důkazy o jeho vině. Řešení: Každý člověk je jedinečnou bytostí. Má své zájmy, preference a averze. Dále je z naší každodenní zkušenosti zřejmé, a odborníci tuto zkušenost potvrzují, že svoji osobnost prezentujeme navenek mimo jiné i oblékáním. Tvrdí to mj. paní Mary Hartleyová na straně 19 knihy Řeč těla v praxi, vydané nakladatelstvím Portál v roce Naproti tomu uniforma zakládá uniformitu - předepisuje a nařizuje jaký typ oděvu, jaké barvy, střihu, velikosti a materiálu musí žák nosit. Z uvedeného vyplývá, že ŠÚ brání individuálním projevům osobností žáků a tím je omezuje. Úkol c): Vyvození závěru o vině žalovaného. Řešení: Dokázali jsme, že ŠU omezují osobnost žáků a jsou proto vinny. Formulace závěru (dopadu) c) je velmi jednoduchá! Úkoly mluvčího Ž1 jsou vyřešeny. Druhý žalovaný skutek by - pro ilustraci - mohl vypadat takto (neuvádíme již zadání jednotlivých úkolů): ŠU jsou zátěží pro sociálně slabé rodiny. Zahraniční zkušenosti ukazují, že školní uniformy nejsou levnou záležitostí. Potřebujete minimálně košili, kalhoty nebo sukni, kravatu a sako. Košili i kalhoty si žáci občas převlékají, sako občas ušpiní. Takže vše několikrát. Některé školy vyžadují jednu uniformu pro běžné nošení, jinou pro slavnostní příležitosti a další do tělesné výchovy. Dále - děti mají tu vlastnost, že rostou, a to často velmi rychle. Jinými slovy, vše vyjmenované je třeba minimálně jednou ročně kupovat znovu. Aby toho nebylo málo, uniformy se nezřídka prodávají jen ve specializovaných obchodech a v menších sériích - na jedné straně tak má prodejce garantované zákazníky, na druhé mu chybí konkurence - výrobce ani prodejce v zásadě nic nenutí snažit se prodávat levně. A nakonec - uniforma nenahradí běžné oblečení. Na volný čas, víkendy a prázdniny žáci tak jako tak potřebují civilní oblečení. Veškeré uvedené informace vycházejí z prostého pozorování skutečností a autentických výpovědí účastníků elektronické diskuse Yahoo Answers: Arguments for and against School Uniforms. Pokud tedy řečené shrneme - uniformy jsou výdajem navíc. Výdajem, který (jak jsme vysvětlili), nemusí být zrovna zanedbatelný a pro sociálně slabé rodiny je zátěží. Ve druhém bodu obžaloby jsme dokázali, že ŠU jsou zátěží pro sociálně slabé rodiny a přinesli jsme tak další důvod, proč jsou školní uniformy vinny. Pro tuto chvíli je jedno, jakou formou si žák svoji řeč připraví, pokud zajistí, že se vyjádří k oběma žalovaným skutkům a u obou dodrží předepsanou strukturu (tvrzení - vysvětlení a důkaz - dopad). Může se svoji řeč naučit nazpaměť a později ji recitovat jako básničku, může si ji, slovo po slovu, napsat na pracovní list a poté ji přečíst, může si poznamenat hlavní body na lísteček a hovořit spatra. (Zásady přesvědčivé prezentace se nám do tohoto textu nevešly, pokud ale chcete vědět více, není problém je případně dohledat v dostupné literatuře.) Pro tuto chvíli by nicméně členové týmu obžaloby měli po svém prvním žalobci chtít jediné - a to, aby poté, co společně zformulovali argumenty, jim jejich první mluvčí nahlas a ve vymezeném čase předvedl, jak jejich společnou práci prodá Příprava obhajoby V předchozí části jsme ukázali, jak se může žaloba připravit na debatu a jak má vypadat řeč prvního žalobce. Následuje vysvětlení role prvního obhájce a s ní i postup, jak se celá obhajoba může připravit na debatu. Obhajoba vystupuje jako opozice - zopakujme, že rolí opozice v debatě formou Trial je zabývat se obžalobou. Cílem je zpochybnit úspěšnost žaloby. Celá debata tedy bude o žalovaných skutcích (argumentech) obžaloby. Na rozdíl od skutečného soudního procesu obhájci dopředu neví, jaké skutky budou žalobci obviněnému klást za vinu. Z toho plyne pro obhájce nepříjemný závěr - jejich vyvracení bude do značné míry improvizací. To není problém pro zkušeného debatéra 10

11 (protože ví, jak se tvoří argumenty a kde jsou jejich slabiny), je to však problém pro začínajícího debatéra, protože tyto dovednosti se učí právě debatou! Tak trochu uzavřený kruh - nemohu dobře debatovat, protože neumím dobře debatovat - se dá rozetnout dvěma způsoby. Za prvé - improvizaci se pokud možno vyhnout, a za druhé - bez bázně debatovat a dovednosti si postupně osvojit. 1/ Odhalení žalovaných skutků Jednodušší je začít prvním naznačeným způsobem - tedy vyhnout se improvizaci. Té se lze vyhnout pokud obhájci vědí, jaké skutky budou žalovány. Žalobci jim to předem neřeknou, proto na to musí obhájci přijít sami. Jak? Prostě tak, že se sami vžijí do role žalobců a budou postupovat úplně stejně jako žalobci - tedy podle postupu popsaném v bodě Formulace žalovaných skutků. Důležité je, aby obhájci skutečně prošli všechny kroky žalobců, včetně kroků 6, 7, 8 a 9. Co tím získají? $ Velmi pravděpodobně odhalí minimálně jeden, spíše však dva i tři skutky, které žalobci nakonec skutečně použijí. $ Budou přesně vědět o jaké důkazy a jaká vysvětlení a důkazy se jednotlivé skutky opírají. $ V procesu eliminace (kroky 9 a 10 postupu Formulace bodů obžaloby ) dojde k tomu, že některá tvrzení jsou vyloučena - protože je nelze dokázat, případně fakta říkají, že pravda je někde jinde. Pokud je přesto žaloba použije, bude obhajoba velmi přesně vědět, co je v těchto tvrzeních špatně! $ Obhájci porozumí věci - pokud obžaloba použije nějaký nový, nečekaný skutek, budou moci kvalifikovaně dovodit, že tento skutek je nevýznamný. (Nevýznamnost je také důvodem kritiky.) 2/ Vyvracení obžaloby V průběhu hledání důkazů na podporu obžaloby se debatéři nezbytně setkávají s argumenty, tvrzeními a důkazy, které podporují druhou stranu. Debatér musí číst, hodnotit a případně si zaznamenávat důkazy a argumenty pro i proti! V přípravě na debatu tedy nejde o to najít důkazy jen pro jednu stranu, jde o to pochopit problematiku, a to nelze bez znalosti protiargumentů a jejich důkazů. Poté, co odhalí žalované skutky, by příprava obhájců měla pokračovat tím, že si zkusí vyvrátit / zpochybnit všechny skutky, o kterých si myslí, že by mohly být použity. Velmi prostě někdo odprezentuje skutek jakoby byl žalobcem a ostatní společnými silami vyvrací. Většinou mají z fáze hledání důkazů dost materiálu proti všem rozumným bodům obžaloby. Někdy se může stát, že důkazy chybí. Tehdy nezbývá, než opakovat kroky 7 a 8 postupu popsaném v bodě / Příprava improvizace Pro tuto chvíli je zbytečné rozsáhle řešit možné vady argumentace (budeme se jimi podrobněji zabývat v přípravě na 2. a 3. debatu). V pravidlech a pracovních listech nabízíme stručnou pomoc - chyby lze mj. hledat v následujících oblastech: $ V platnosti obžaloby To znamená, že obhájci se snaží dokázat, že obžaloba je neplatná. Poměrně jednoduchým způsobem, jak dojít k závěru o neplatnosti žaloby, je najít chybu důkazu nebo vysvětlení, časté například je, že důkaz nebo vysvětlení ve skutečnosti nedokazují co by měly dokazovat. $ V přesvědčivosti obžaloby To znamená, že obhájci ukazují, že obžaloba je nepřesvědčivá. Typické je, že chybí důkaz a obžaloba po nás chce, abychom jí prostě věřili. $ Ve významnosti žalovaného skutku Žalobci mají pravdu, žalovaný je v dané věci skutečně vinen - obhájci ale namítají, že skutek je nevýznamný. 4/ Ukázka řešení obhajoby Pravidla debaty formou Trial stanovují prvnímu obhájci přesné úkoly. V následující části nabídneme ukázku jejich řešení. Nejdříve zopakujme úkol mluvčího, tak jak jej popisují pravidla, bod 5, odstavec O1: Jeho úkolem je zabývat se skutky, které představil 1. žalobce. Jeho cílem je prokázat, že dosažené závěry neprokazují vinu žalovaného nebo jsou nevýznamné. Ve své řeči sleduje tento postup: 11

12 a/ Oznámí, kterým skutkem se právě zabývá. b/ Vysvětlí, proč považuje prokázání závěru o vině žalovaného v tomto skutku za nedostatečné nebo nevýznamné. Napadá důkazy obžaloby a vysvětlení, které spojuje žalovaného s důkazy o jeho vině. Může připustit platnost bodu žaloby, tehdy se ale snaží dokázat, že tento bod je nevýznamný. c/ Ze své řeči vyvodí závěr o neplatnosti nebo nevýznamnosti závěru žalobců ve věci viny žalovaného v daném skutku. Postup a) - c) opakuje pro všechny žalované skutky. Ve své řeči se snaží využít odpovědi oponentů z předchozího křížového výslechu. Po skončení své řeči (a čase na přípravu) odpoví na otázky mluvčího Ž3. Případ: Lid vs. školní uniformy. První žalovaný skutek: Vyvracení obhajoby: Úkol a/ Oznámí, kterým skutkem se právě zabývá. Školní uniformy jsou vinny, protože omezují osobnost žáků. V této části obhajoby se budeme zabývat prvním žalovaným skutkem, který tvrdil, že školní uniformy omezují osobnost žáků. Úkol b/ Vysvětlí, proč považuje prokázání závěru o vině žalovaného v tomto skutku za nedostatečné nebo nevýznamné. Napadá důkazy obžaloby a vysvětlení, které spojuje žalovaného s důkazy o jeho vině. Může připustit platnost bodu žaloby, tehdy se ale snaží dokázat, že tento bod je nevýznamný. Každý člověk je jedinečnou bytostí. Má své zájmy, preference a averze. Dále, z naší každodenní zkušenosti je zřejmé, a odborníci tuto zkušenost potvrzují, že svoji osobnost prezentujeme navenek mimo jiné i oblékáním. Tvrdí to mj. paní Mary Hartleyová na straně 19 knihy Řeč těla v praxi, vydané nakladatelstvím Portál v roce Naproti tomu uniforma zakládá uniformitu - předepisuje a nařizuje jaký typ oděvu, jaké barvy, střihu, velikosti a materiálu musí žák nosit. Z uvedeného vyplývá, že ŠU brání individuálním projevům osobností žáků a tím je omezuje. Závěr žaloby je zřejmě přehnaný a argumentace tento závěr nepodporuje. Co vlastně žaloba prokázala? Prokázala to, že v jistém ohledu a v blíže neurčené míře školní uniformy skutečně brání individuálním projevům žáků. Právě ona blíže neurčená míra je problém. Žaloba totiž svůj závěr prezentuje absolutně, vyvozuje, že školní uniformy zcela brání individuálním projevům osobností žáků. Nic takového ale ve své argumentaci nedokazuje! Ostatně nejen naše zkušenost, ale i citovaná kniha paní Hartleyové ukazují, že svoji osobnost prezentujeme navenek mnoha jinými způsoby, oděv je jen jedním z nich. A žádnému z těchto jiných způsobů prezentace školní uniformy zřejmě nebrání. Úkol c/ Ze své řeči vyvodí závěr o neplatnosti nebo nevýznamnosti závěru žalobců ve věci viny žalovaného v daném skutku. Dokázali jsme, že ŠU omezují osobnost žáků a jsou proto vinny. Ve svém vyvracení jsme ukázali, že závěr obžaloby byl přehnaný a argumentace toto přehnané tvrzení nepodporovala. Máme tedy zato, že obžaloba platnost závěru neprokázala a v tomto bodě se jí nepodařilo prokázat, že by školní uniformy byly vinny. Druhý žalovaný skutek: Náš druhý žalovaný skutek zní: Školní uniformy jsou vinny, protože jsou zátěží pro sociálně slabé rodiny. Nyní se budu zabývat druhým žalovaným skutkem. 12

13 Zahraniční zkušenosti ukazují, že školní uniformy nejsou levnou záležitostí. Potřebujete minimálně košili, kalhoty, nebo sukni, kravatu a sako. Košili i kalhoty si žáci občas převlékají, sako občas ušpiní. Takže vše několikrát. Některé školy vyžadují jednu uniformu pro běžné nošení, jinou pro slavnostní příležitost a další do tělesné výchovy. Dále - děti mají tu vlastnost, že rostou, často velmi rychle. Jinými slovy, vše vyjmenované je třeba minimálně jednou ročně kupovat znovu. Aby toho nebylo málo, uniformy se nezřídka prodávají jen ve specializovaných obchodech a v menších sériích - na jedné straně tak má prodejce garantované zákazníky, na druhé mu chybí konkurence - výrobce ani prodejce v zásadě nic nenutí snažit se prodávat levně. A nakonec - uniforma nenahradí běžné oblečení. Na volný čas, víkendy a prázdniny žáci tak jako tak potřebují civilní oblečení. Veškeré uvedené informace vycházejí z prostého pozorování skutečností a autentických výpovědí účastníků elektronické diskuse Yahoo Answers: Arguments for and against School Uniforms. Pokud tedy řečené shrneme - uniformy jsou výdajem navíc. Výdajem, který, jak jsme vysvětlili, nemusí být zrovna zanedbatelný a pro sociálně slabé rodiny je zátěží. Žaloba svůj závěr postavila na pěti dílčích tvrzeních: 1/ Uniformy sestávají z mnoha kusů oděvů. 2/ Tyto kusy je potřeba pravidelně dokupovat. 3/ Uniformy jsou drahé. 4/ Uniformy jsou extra položkou rodinného rozpočtu. 5/ Nevysloveným předpokladem argumentace žaloby bylo, že vše je nakupováno nové. Slabinu obžaloby vidíme ve dvou bodech: a) ve svém pátém předpokladu uvažuje v zásadě extrémní situaci, a za b) zjevně chybí jakýkoliv důkaz, proč bychom měli věřit třetímu předpokladu. Nejdříve k chybějícímu důkazu třetího předpokladu: Žaloba říká, že uniformy jsou drahé - nedává však ani absolutní ani relativní srovnání cen. Jak tedy máme poznat, že jsou skutečně drahé? Na vysvětlení nám předkládá k uvěření těžko akceptovatelný fakt, že v daném segmentu neexistuje tržní prostředí. Ve své další argumentaci zřejmě vychází ze zkušeností ze Spojeného království, Austrálie a USA. Nedává nám však jediný důvod k tomu, abychom pochybovali, že v těchto zemích s dlouhou tradicí svobodného obchodu trh nefunguje. A odkud vzali tvrzení o menších sériích? V Anglii či USA může mít střední škola klidně i tisícovky žáků. Navíc mnoho uniforem se liší jen našitým znakem na saku. Košile jsou všechny stejné, kalhoty většinou také, tak jaké malé série? Celé tvrzení je hodně diskutabilní a bez jasných důkazů je prostě nemůžeme přijmout. Za významnější však pokládáme následující: Ve svém pátém, nevysloveném předpokladu, nám žaloba podsouvá představu, že vše musí být nové. Jenže žaloba se baví o sociálně slabých rodinách. A tyto rodiny z definice nenakupují ve značkových buticích - ať již civilní oblečení nebo uniformy. Fiktivním, avšak ilustrativním příkladem, může být rodina Weasleyových v sérii o Harrym Potterovi. Dále - drahé části uniformy, právě proto, že nepodléhají módě - se běžně dědí mezi sourozenci, někdy dokonce z otce na syna, prodávají se v second handech a v levných obchodech. Školní uniformy zde nejenže nejsou vinny,ale naopak přispívají dobré věci: sociálně slabé rodiny nemusí řešit problém značkových tenisek, trik a džínsů, které navíc ruku v ruce s módním marketingem mění každého čtvrt roku kolekce, takže loňské drahé triko na sebe dítě nevezme! Jistě, Ronův společenský hábit byl odrbaný, rozhodně však Weasleyovým přišel levněji, než kdyby měli neustále kupovat in oblečení. 13

14 Ve druhém bodu obžaloby jsme dokázali, že ŠU jsou zátěží pro sociálně slabé rodiny a přinesli jsme tak další důvod, proč jsou školní uniformy vinny. Ve své řeči jsem Vám ukázala, že minimálně jeden z předpokladů závěru obžaloby nebyl dokázán a je navíc hodně pochybný. Také jsem ukázala, že další z předpokladů byl zcela mylný a ve skutečnosti nedával důvod k tomu, abychom věřili ve vinu žalovaných uniforem, ale přesně naopak. Závěr založený na jednom nedokázaném a pochybném a druhém neplatném předpokladu nemůžeme přijmout. Žaloba v tomto bodě vinu žalovaných uniforem neprokázala. Dalším krokem je již samotná realizace debaty. Dosud však zaznělo velmi málo o jednom významném procesu debaty - křížovém výslechu. Doporučujeme, aby se učitel dopředu seznámil s textem třetí kapitoly, strany Bylo by v tuto chvíli zbytečné a asi i kontraproduktivní tuto věc s žáky nějak podrobněji rozebírat. Doporučujeme ale upozornit na to, co zaznělo v dosavadním textu, respektive je v pravidlech.to shrnuje odstavec Co zatím zaznělo na straně 27. Učitel by měl obsah tohoto odstavce stručně debatérům připomenout ať již před debatou, nebo v jejím průběhu (před křížovým výslechem). Pokud někteří žáci nebudou schopni klást otázky, nevadí, v tom případě můžete jejich křížový výslech předčasně ukončit. 2.2 Realizace debaty 1/ Oznamte (anebo nechte žáky vybrat si z vámi vytvořené nabídky) případ debaty. Případ je vždy vyjádřen tak, aby bylo jasné kdo je žalován, přitom ale nebylo jasné co se mu klade za vinu. Žalovaným může být osoba, skupina osob, věc, jednání..., vlastně cokoliv, na čem dokážeme najít nějaké zlo. Typická formulace případu zní: Lid versus x. Podle věku a zájmu žáků a také podle času, který chcete aby žáci věnovali přípravě, můžete volit případy relativně jednoduché: $ Lid vs. Lady Gaga $ Lid vs. graffiti $ Lid vs. školní uniformy $ Lid vs. počítače $ Lid vs. počítačové hry $ Lid vs. Hollywood $ Atd. Volit lze i případy složité: $ Lid vs. státní protidrogová politika $ Lid vs. ekologismus $ Lid vs. městská policie $ Lid vs. multikulturalita $ Lid vs. rozvojová pomoc $ Atd. Případ můžete zvolit z bezprostředního okolí žáků: $ Lid vs. dopravní situace před naší školou $ Lid vs. možnosti žáků naší školy na trávení času o přestávkách $ Lid vs. obsah zimního výcvikového kurzu na naší škole $ Lid vs. nabídka volnočasových aktivit na naší škole $ Lid vs. ŠVP $ Lid vs. naše školní jídelna $ Atd. U jednodušších případů si lze představit vcelku smysluplnou debatu i po kratší přípravě na místě - složité případy pochopitelně vyžadují delší a hlubší přípravu. V obecném rámci jsme vysvětlili, že cílem žaloby je dokázat. 14

15 To nepůjde bez důkazů - čím méně důkazů (a kratší příprava nedává mnoho možností k jejich vyhledání), tím méně munice a tím plytčí výsledek. Případy z okruhu bezprostředního okolí a zkušeností žáků mají tu výhodu, že důkazy jsou po ruce. 2/ Vytvořte dva tříčlenné týmy. (Během přípravy může být v týmu i více žáků, v debatě však vystoupí jen tři z nich.) Vylosujte, který tým bude zastávat roli žalobců a který obhájců. 3/ Rozdejte žákům pracovní listy a seznamte je s jejich obsahem. Požádejte žáky, ať se rozhodnou, kdo bude zastávat jakou roli ve svém týmu. 4/ Zopakujte / připomeňte postup přípravy obžaloby a obhajoby a požádejte žáky, aby se připravili na debatu. Vymezte dostatek času na přípravu. Může se jednat o hodinu nebo týden - záleží na vás, motivaci vašich žáků a náročnosti případu. V této fázi vám ale nedoporučujeme čas delší než právě týden. Nemá moc smysl řešit skutečně náročné případy a na vyhledání důkazů pro ty méně náročné týden bohatě stačí. 5/ Uspořádejte prostor podle popisu v první kapitole (str. 5 - Pravidla chování při debatě). 6/ Uskutečněte debatu podle pravidel formy Trial, ve které budete rozhodčí, moderátor a možná i časoměřič. 3.1 Moderátor Jako moderátor budete žákům oznamovat kdo je na řadě s výstupem a udělovat slovo jednotlivým řečníkům. Zde vám poslouží pravidla debaty, kde v bodě 4 naleznete přehled jednotlivých výstupů. Tato pravidla si určitě vytištěná vezměte s sebou! Roli moderátora můžete delegovat na vybraného žáka. 3.2 Časoměřič Úkolem časoměřiče je sledovat délku řečí, tak aby mluvčí nehovořili přes vymezený čas. Časoměřič také oznamuje řečníkům kolik jim zbývá času do vypršení limitu. Obvykle se to děje tak, že vždy po minutě časoměřič zvedne ruku nad hlavu a na prstech ukazuje, kolik minut zbývá do konce. Pochopitelně si můžete připravit i vytištěné karty s číslovkami a zbývající čas vždy po minutě signalizovat zvednutím příslušné karty. Zvykem je 30 vteřin před vypršením časového limitu vydat zvukový (např. úder gongu, klepnutí do lavice) a vizuální signál (zvednutá paže, palec a ukazovák tvoří symbol písmene C anebo karta s vytištěnou číslovkou 30''). Po vypršení časového limitu časoměřič opět vydá zvukový a vizuální signál. Běžně dva údery gongu / dvě klepnutí do lavice, zdvižená paže se zaťatou pěstí, karta s vhodným symbolem. Posledním úkolem časoměřiče je sledovat čas na přípravu - sleduje, aby žádný tým nepřekročil stanovených 30 sekund. Zastávat roli časoměřiče současně s dalšími rolemi je vcelku náročné. Rozhodně vám proto doporučujeme, abyste tuto roli delegovali na vybraného žáka. Bude potřebovat (minimálně) stopky (mobilní telefon), něco, čím bude dávat zvukový signál (gong, propisku) a případně i karty s výraznými číslicemi 2, 1, 30 a konec. 3.3 Rozhodčí 3. Funkcionáři debaty Pokud je první debata i pro vás první v roli rozhodčího, postačí držet se následujících zásad: a/ V debatě je vzdělávací cíl nadřazen jakýmkoliv jiným cílům, včetně vítězství v debatě. Mějte to na paměti kdykoliv dojde k situaci, se kterou byste si nevěděli rady. b/ Rozhodnutí je významnou vzdělávací příležitostí - využijte ji! c/ Významnou rolí rozhodčího je pomáhat vytvořit příjemné, přátelské a motivující vzdělávací prostředí. Při svém rozhodnutí a zdůvodnění tohoto rozhodnutí se držte bodu 7 pravidel. Používejte pracovní list rozhodčího a snažte se psát co nejpodrobnější zápis a poznámky. Po skončení debaty si nechte dostatek času (v soutěžních debatách to bývá nezřídka hodina) na pročtení svých poznámek, uspořádání myšlenek a dosažení verdiktu. Pro první debatu není třeba, abyste vypisoval List rozhodčího. Stačí ústní zpětná vazba, ve které oznámíte výsledek a zdůvodníte jej (vaše argumentace musí vycházet z bodu 7 pravidel). Nezapomeňte pochválit vše co se dá. Kritikou šetřete anebo se jí vyhněte úplně. Po první debatě, nejlépe několik okamžiků po jejím skončení, není od věci se žáků zeptat na jejich pocity, co jim působilo potíže, kde se naplnila či naopak nenaplnila jejich očekávání. Veřejně obhajovat výsledky vlastní duševní činnosti není vůbec jednoduché a s mnoha žáky po skončení první debaty emoce přímo vibrují - promluvit si o tomto zážitku pomůže emoce zklidnit a dále přispěje k navození přátelské atmosféry. 15

16 4. Výstup a opakování první debaty První debata je praktickou zkouškou a nezbytným předpokladem pro další rozvoj a pochopení o co v debatě jde. O kompetencích lze jistě číst, bez jejich praktického nácviku je to ale čtení v zásadě zbytečné. Proto vám doporučujeme, aby první debatou prošli všichni žáci vašeho kroužku, semináře či klubu. Můžete přitom debatovat na stejné téma, nebo případy měnit - což je zábavnější. Při opakování první debaty vám doporučujeme dbát na to, aby žáci pečlivě pracovali s pracovními listy - poctivě a po celou debatu si psali zápis. Tuto činnost můžete kontrolovat tak, že po skončení debaty všechny účastníky požádáte, aby vám ukázali své vyplněné pracovní listy - pochopitelně, že půjdete příkladem a jako vzor sám žákům ukážete svůj vlastní pečlivě vyplněný pracovní list. Druhým doporučením je důsledně dbát na to, aby žáci skutečně vždy splnili úkoly, které jim pravidla kladou (a ke kterým je pracovní listy vedou), včetně a hlavně úkolu formulovat závěry a z nich vyvozovat dopad na (ne)platnost obžaloby! Postupy a pravidla první debaty byly v některých ohledech zjednodušující - proto vám nedoporučujeme tuto debatu organizovat více než třikrát - i za cenu toho, že někteří žáci si ji nevyzkouší. Pasivní zážitek bude v tuto chvíli muset stačit. Závěr Před první debatou se žáci dozvěděli co je debata, kdo jsou její účastníci a co je jejím cílem. Debatu si na vlastní kůži osahali : vyzkoušeli si její přípravu - brainstorming a moderovanou tvorbu argumentů obžaloby i obhajoby, v praxi si vyzkoušeli základní procesy - tvrzení, vyvracení a rehabilitaci. Pracovní listy je vedly ke strukturovanému zápisu a kázni a organizaci ve stavbě argumentu. Uplatňovali zásady debatního chování. Všechny tyto zkušenosti se jim budou hodit v dalších debatách a jsou dobrým základem pro budoucí rozvoj významných kompetencí prohlubovaných debatou. 16

17 Druhá debata V první debatě se žáci seznámili s technikou přípravy na debatu a debatu si vyzkoušeli. Některé postupy byly cílevědomé (strukturovaná příprava a argumentace), jiné intuitivní. Ve druhé debatě půjde o posílení již získaných dovedností a převedení některých intuitivních postupů do kategorie těch cílevědomých. To se týká zejména techniky psaní poznámek, analýzy argumentace a vybraných nástrojů vyvracení / slabin argumentace. 1. Naslouchání a záznam Ze zběžné analýzy struktury debaty, jak jsme ji představili v bodě 4 pravidel, vyplývá zajímavý aspekt debatování. Debatéři netráví větší část času tím, že hovoří. Většinu času tráví nasloucháním. A naslouchání, dodejme okamžitě, neznamená čekání až na mne dojde řada s projevem. Úspěch týmu závisí na tom, jak dobře tým naslouchá. Opakujeme jak dobře tým naslouchá nikoliv zda vůbec. Bez naslouchání - a záznamu slyšeného, se debatovat prostě nedá. Je tomu tak proto, že: $ Zapamatovat si podrobnosti desítek minut více či méně hlubokomyslné argumentace je prostě fyzicky nemožné. $ V debatě se nediskutuje o říkali jste něco jako... či zaslechli jsme něco ve smyslu... ale o tom, co skutečně zaznělo. $ Psaním poznámek se naslouchání stává aktivním, pomáhá lépe vnímat a pochopit, co bylo řečeno. $ Bez písemného záznamu si lze jen těžko představit analýzu argumentace. $ Ve světě soutěžního debatování platí princip, že mlčení znamená souhlas. Jestliže jeden tým přijde s tvrzením a druhý tým se nepokusí na toto tvrzení odpovědět či je napadnout, potom se má zato, že tvrzení platí. Zápis významně pomáhá vyhnout se této chybě a také ji u oponentů okamžitě odhalit. $ Zkušenější debatéři jsou schopni v zápise ihned odhalovat slabiny řeči oponentů a plánovat reakce. $ Záznam je způsobem, jak i debatér, který se právě nechystá vystoupit, spolupracuje a pomáhá úspěchu týmu: ihned po projevu oponenta musí dát debatéři hlavy dohromady a doslova porovnat svoje poznámky. Během několika okamžiků bude jeden z členů týmu muset vstát a začít následující část debaty. Během času na přípravu mu jeho kolegové musí sdělit své nápady a navrhnout strategii pro nadcházející část. Nejsou-li členové týmu schopni během času na přípravu pracovat efektivně, více než pravděpodobně se debata stane dílem jednotlivců rozhodčí ovšem sledují týmovou práci! Ve štafetovém běhu je jedno, jak rychle běží jednotlivci pokud nejsou schopni předávky. Stejně je tomu i v debatě. Záznam debaty vytváří prostor pro předávku. 1.1 Záznam (zápis) debaty Praxí ověřenou formou záznamu je tzv. záznamový list - list papíru, obvykle orientovaný na šířku, vertikálně rozdělený na sloupce - kolik hlavních řečí, tolik sloupců. Řeč se zaznamenává do sloupce. (Do stejného sloupce, avšak graficky odlišně, se obvykle zaznamenávají okamžité reakce a další poznámky pisatele.) Do vedlejšího sloupce (leváci zváží takto zaznamenávat debatu zprava doleva) se přiřazují reakce k jednotlivým bodům řečeného. Díky tomuto systému nezůstane žádné tvrzení přehlédnuto či opomenuto, protože by tak ve vedlejším sloupci zůstal nápadně prázdný prostor. Když tuto formu záznamu používají v debatě všichni, výsledkem je, že se skutečně diskutuje o prezentovaných problémech, že tyto jsou probrány oběma stranami do hloubky a argumentace se rozvíjí. Standardní způsob záznamu řeči - tedy chronologicky tak, jak plyne oponentovi z úst, a vlastních poznámek pod tento záznam, obvykle ústí v chaos a nespojitost argumentace. V horším případě není výjimkou, že významný argument je opomenut. Pro debaty formou Trial používejte pro zápis pracovní list. V budoucnu budou vaši žáci používat jeho zjednodušenou verzi, tak jak je popsána v předchozím odstavci Rady debatérům pro psaní poznámek $ Mějte připravena dvě pera kontrastních barev. Jedno pro záznam řeči, druhé pro vaše vlastní poznámky a komentáře. Neprohloupíte, když budete mít i zvýrazňovač. $ Veďte záznam debaty po celou dobu jejího průběhu. Pokud jste týmem obžaloby, můžete si do prvního sloupce předem vepsat řeč vašeho prvního mluvčího. I tehdy ale řeči naslouchejte velmi často se stane, že řeč nezazní přesně tak, jak byla připravena! 17

18 $ Snažte se zapisovat obsahově přesně nikdy ale nezaznamenáte vše. Snažte se zapisovat řeč doslova (člověk nikdy neví, co z řečeného nakonec bude důležité), častěji však budete zaznamenávat obsah a vyjádřené ideje. Někdy jsou tyto myšlenky komplikované a vy tak budete zaznamenávat vlastní parafrázi slov oponentů. V debatách se některé situace pravidelně opakují - velmi vám pomůže když se pro takové situace naučíte používat nějaké zkrácené symboly / způsoby záznamu. Já běžně používám tyto: N (toto je) přesná citace - standardní zápis, bezpříznakový záznam N (toto je) moje parafráze řeči - text v lomených závorkách N (toto je) citace vnějšího zdroje - text příp. zdroj citace v hranatých závorkách N (toto je) můj komentář - zápis perem odlišné barvy N (toto je) důležité! - text označený zvýrazňovačem, podtržení perem odlišné barvy, zarámování, vykřičníky... N z toho vyplývá, vede k - dvojitá šipka N protože - tři tečky tvořící trojúhelník N zvyšuje / více - šipka nahoru N snižuje / méně - šipka dolů N nepravda, faktická nepřesnost - křížek N odporuje si, protimluv - spojení domnělých protimluvných výroků čárou a křížek přes toto spojení N tady něco nesedí, nechápu - otazník perem odlišné barvy N tady něco chybí - symbol Æ N platí pro všechny - symbol N platí alespoň pro jednoho, existuje nějaký - symbol N to už tady bylo, opakuje řečené a nic nového nepřináší - vlnovka u textu, zkratka RPT A $ Používejte zkratky: N ustálené zkratky a běžná zkratková slova (např., tzn., mj., PČR, PS PČR...) N zkracujte slova, která se týkají dané problematiky a jejichž význam je v daném kontextu jasný - zkracujte prostřednictvím prvních písmen (ZL pro Základní listinu lidských práv a svobod, JSM pro John Stuart Mill, IPCC pro Intergovernmental Panel on Climatic Change, GMO pro geneticky modifikované organismy...) anebo vynecháním některých hlásek - typicky samohlásek, někdy i vybraných souhlásek (nmc = nemoc, govt = government, sprv = spravedlnost)... N Okamžité nápady (možnou reakci na řečené, odhalení chyb) ihned zaznamenejte na místo, ke kterému se vztahují. Pokud přitom vynecháte část záznamu, musíte se při doplnění spolehnout na kolegy v týmu. Váš okamžitý komentář ale může být cenný. N Čleňte a značte všechna tvrzení na záznamovém listu tak, jak je člení a značí ve své řeči řečník! Debatérům velmi pomůže dovednost přehledně, úplně a přesně zaznamenávat řečené. Tyto dovednosti je třeba záměrně procvičovat. Doporučujeme je procvičovat debatou. Učitel může po debatě kontrolovat úplnost a přehlednost zápisu a doporučovat debatérům zlepšování v tomto směru. E 2. Analýza argumentu I. Mezi novinky na které se zaměřuje druhá debata patří (jak jsme uvedli v úvodu této kapitoly) i vybrané nástroje vyvracení / slabiny argumentace. Aby žáci mohli účinně vyvracet, musí nejdříve vědět jak odhalit slabiny argumentace. Ty zase nelze odhalit, pokud neví, co to vlastně je argument, z čeho se skládá a k čemu slouží. Zkrátka - je třeba nejdříve pochopit, jak analyzovat argument. 2.1 Co není argument Otázka, zvolání, přání či rozkaz nejsou argumenty. Dále v debatě za argument nepovažujeme ani tvrzení, které spíše než na rozum působí na city. ( Kdo neskáče není Čech. Hop, hop, hop. ) 2.2 Co je argument Argument je oznamovací věta - tvrzení, kterým prokazujeme pravdivost jiného tvrzení. Argument tvoří posloupnost tvrzení obvykle strukturovaná do dvou částí: předpokladů (premis) a závěru. Příklad: Premisa 1: Kde je kouř, je i oheň. Premisa 2: Vidím kouř. Závěr: Hoří. 18

19 Spojením premis vzniklo něco nového - z dříve známých skutečností (premis) jsme se dostali k něčemu, co jsme dříve nevěděli - závěru. V debatování je ale myšlenkový (a zhusta i prezentační) směr tohoto postupu obrácený. Debatéři nejdříve předkládají tvrzení a poté se je snaží dokázat. Argument v debatě má proto typicky tuto formu: Teze argumentu (něco, co chci dokázat): Hoří Premisa 1 (první důvod, proč mi máte věřit): Vidím kouř Premisa 2 (druhý důvod, proč mi máte věřit): Kde je kouř, je i oheň. 2.3 Co je účelem argumentu 1) Ukázat myšlenkový postup, jímž jsme od tvrzení, která považujeme za pravdivá (premisy), dospěli k tvrzení, jehož pravdivost chceme ustavit (závěru), 2) umožnit kontrolu logické správnosti takového myšlenkového postupu a 3) dodat přesvědčivé důvody pro tvrzení, které je tezí argumentu tím, že se ukáže logická závislost mezi závěrem a premisami. Všechny tři uvedené body vlastně mluví o tomtéž - o přesvědčivosti. Účelem argumentu je přesvědčit. Přesvědčivost argumentu potom... souvisí též s tím, nakolik jsou zřejmé jeho premisy. (...) Jeho premisy by 2 měly být jasnější, snáze pochopitelné a zřejměji pravdivé, než je jeho závěr. 2.4 Pravdivost závěru I. (dedukce) V zásadě se dají rozlišit dva typy argumentace. Ta první je taková, kde pravdivost závěru vyplývá ze zákonů logiky. Nazývá se dedukce. Takovou argumentací se dostaneme k nutně pravdivému závěru tenkrát, když jsou premisy pravdivé a závěr je v premisách obsažen. Proto nebyl pravdivý závěr uvedeného argumentu Hoří - premisy nebyly pravdivé. Stejně tak není pravdivý závěr následujícího argumentu: Ve středověké Evropě byly dominantními jazyky vzdělanců latina a řečtina. Francouzština, stejně jako další románské jazyky, je silně ovlivněna latinou. Angličtina je také ovlivněna řečtinou. Proto má Kanada dva oficiální jazyky. Tentokrát jsou premisy pravdivé, není však splněna druhá podmínka - závěr není v premisách obsažen a proto ani tento závěr není pravdivý. 2.5 Toulminův model argumentu V debatování se žáky snažíme vést k tomu, aby při analýze argumentu uvažovali v souladu s modelem, který v roce 1958 představil britský filozof Stephen Toulmin. Toulmin si mj. všiml zajímavé vlastnosti premis - že totiž mají povahu zdůvodnění (warrant) a důkazu / opory (grounds). Zdůvodnění má charakter (univerzálního) principu, stojí v centru argumentu a spojuje důkaz se závěrem (tezí argumentu). Toulmin zdůrazňuje, že samotné zdůvodnění je nutné dokázat a nelze je považovat za dané, což se podle něj děje když mluvčí použije zdánlivě neutrální termíny hlavní premisa a vedlejší premisa. Toulmin tedy tvrdí, že samotné premisy musí být dokázány. Např. není samozřejmou pravdou, že kde je kouř, je i oheň. To si mluvčí pouze myslí a posluchač s tím může souhlasit, ale jde stále o diskutabilní tvrzení. Ostatně totéž lze říci o zdánlivém faktu vidím kouř (mohu např. vidět mlhu). Teze argumentu, tvrzení (claim) Stanovisko, které chce mluvčí dokázat. Hoří. Zdůvodnění, teorie (warrant) Kde je kouř, je i oheň. Hodnota, princip, zákon, teoretické zdůvodnění, které podporuje tezi argumentu. Je také diskutabilní. Vidím kouř. Opora, důkaz, pozorování (grounds) Toto tvrzení je s tezí argumentu spojeno zdůvodněním. Jde o pozorovanou skutečnost, lze je dokázat fakty. 2 KOLÁŘ, Petr. Argumenty filosofické logiky. Praha: Filosofia,

20 2.6 Doporučená struktura argumentu V souladu s Toulminovým modelem učíme debatéry sestavovat argumenty sledující schéma TZDD. TZDD je zkratka vytvořená z počátečních písmen slov tvrzení, zdůvodnění, důkaz a dopad. Význam T, Z a D je uveden v předchozím grafu. Dopad je vysvětlení, jakým způsobem se tvrzení vztahuje / ovlivňuje problém debaty, či, chcete-li, jakým způsobem argument podporuje (ne)platnost obžaloby a jednotlivých žalovaných skutků. Příklad argumentu podle schématu TZDD. (Teze debaty zněla: Lid vs. válka na Blízkém východě, obžaloba dokazovala, že mír na Blízkém východě nemá budoucnost). Tvrzení: Intifáda Palestinců nikdy neskončí. Zdůvodnění: Neustále dochází k teroristickým akcím. Důkaz: O víkendu zabil sebevražedný atentátník 15 návštěvníků diskotéky v... Dopad: Protože intifáda Palestinců nemá konce, nemá mír na Blízkém východě budoucnost. 2.7 TZDD a úkoly debatérů formy Trial Všimněte si, že pravidla debaty formou Trial debatérům přímo nařizují tvořit své argumenty podle tohoto schématu: Úkolem prvního žalobce je žalovat - představit nejméně dva skutky (...), kterých se žalovaný údajně dopustil. To znamená přednést argumenty proč obžaloba platí. Každý bod obžaloby musí být zřejmě strukturován do 3 částí: a/ Oznámení podstaty skutku - co zlého žalovaný spáchal nebo páchá. To není nic jiného než tvrzení teze argumentu. b/ Prokázání, že skutek skutečně spáchal žalovaný. V prokázání by neměly chybět faktické důkazy (citace odborníků a jejich studie, svědectví, data a čísla) a vysvětlení, které spojí žalovaného s důkazy o jeho vině. Zde se do jednoho úkolu slučuje povinnost přinést zdůvodnění a důkaz. c/ Vyvození závěru o vině žalovaného. Což znamená vyvodit dopad, tedy vysvětlit jak se celý argument vztahuje k problému debaty, jak platnost argumentu problém debaty ovlivňuje. Pro ukázku jsme použili povinnosti mluvčího Ž1. Co do struktury argumentace stejné povinnosti má však i O1 a vlastně všichni mluvčí debaty. Cvičení 1 - Rozpoznej části argumentů. (viz Přílohy) Cvičení 2 - Rozpoznej části argumentů a argumenty doplň. (viz Přílohy) Cvičení 3 - Vytvoř hypotézu. (viz Přílohy) 3. Vyvracení I - někde něco chybí Debatování má pravidla. Některá jsou psaná, jiná z nich vyplývají a další jsou zvyková. Všechna společně vytvářejí jakési základní principy, kterých je zhruba patnáct. Seznamte se se třemi z nich: Kdo mlčí souhlasí a co nebylo vyvráceno platí. Z této základní zásady vyplývá, že nevěnovat se tvrzení oponentů je kritická chyba. Přehlédnout, ignorovat, nezaznamenat nebo z důvodu špatného nakládání s časem se nedostat k reakci na tvrzení oponentů znamená, že toto tvrzení bude posuzováno jako oponenty obhájené. Když někde něco chybí, je to závažná chyba! Takže - nic nepřehlédnout, věnovat se každému tvrzení! Rozhodčí hodnotí jen to, co slyší, Chyby odhalují oponenti. Spojíte-li tyto dva principy, vyplývá z nich jasná povinnost oponujícího týmu nahlas říci kde se stala chyba. Stejnou povinnost mluvčím ukládají i pravidla: Pokud 20

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková Právo pro každý den Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zejména první kroky v předmětu Právo pro každý den

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát Jak koučovat debatní klub Autor Matěj Pilát Obsah 1) Úvod... 3 Osoba kouče... 4 Role... 5 2) Jak založit klub... 5 3) Koučování ve dvojici... 5 Výhody koučování ve dvou... 6 Koho si vybrat do dvojice...

Více

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků Škola zážitkem Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků 1 Obsah Úvod...3 Pochybnosti čtenáře najdete tu i svoje?...5 Tři témata jeden princip...9 Proč jsme tuto knížku napsali

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příklady interaktivních technik a praktických cvičení Ing. Lenka Orgoníková a kol. Centrum vzdělávání a poradenství Chářovská 54 794 01 Krnov aklub@aklub.org

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů Tato publikace byla vypracována v rámci projektu:

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

Dialogické metody ve vzdělávání dospělých. Dialogue Methods in Adult Education BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Dialogické metody ve vzdělávání dospělých. Dialogue Methods in Adult Education BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ bakalářské prezenční studium 2005-2008 Iva Pecháčková Dialogické metody ve vzdělávání dospělých Dialogue Methods

Více

Metodický materiál k tréninku Komunikační dovednosti Participační procesy Zapojování veřejnosti Vedení pracovních skupin

Metodický materiál k tréninku Komunikační dovednosti Participační procesy Zapojování veřejnosti Vedení pracovních skupin Metodický materiál k tréninku Komunikační dovednosti Participační procesy Zapojování veřejnosti Vedení pracovních skupin OBSAH: 1. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI. 2 2. JAK ÚSPĚŠNĚ KOMUNIKOVAT 4 3. PARTICIPACE

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Kamila Bobysudová

Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Kamila Bobysudová Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Kamila Bobysudová - 1 - Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Zpracovala: Mgr.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Dvakrát měř a jednou řež

Dvakrát měř a jednou řež PRŮVODCE KOMPETENCÍ - ORGANIZACE A PLÁNOVÁNÍ Dvakrát měř a jednou řež Slova organizace a plánování jsou sama o sobě pojmy, které zcela přirozeně a automaticky spojujeme s pracovním procesem, ať už jde

Více

ISBN 978-80-905036-8-7

ISBN 978-80-905036-8-7 Tento dokument podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora Nevyužívejte komerčně Nezasahujte do díla http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/ ISBN 978-80-905036-8-7 Myslím si, že mé čtení

Více

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Jazyk a jazyková komunikace Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Jazyk a jazyková komunikace Mgr. Petra Zvarová Brno 2012 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 0 Obsah ÚVOD... 2 TEORETICKÁ

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání Katedra: Studijní program: M7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní

Více

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A F I L O Z O F I C K Á F A K U L T A Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ P E T R A Š V R Č I N O V Á OSTRAVA 2006 Recenzovali:

Více

Metodika. Politika do školy patří. Metodický materiál pro učitele

Metodika. Politika do školy patří. Metodický materiál pro učitele Metodika Politika do školy patří Metodický materiál pro učitele Centrum občanského vzdělávání Masarykova univerzita Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno Tel.: 549 493 178 E-mail: info@obcanskevzdelavani.cz

Více

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Bc. Alexandra Palasová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Obr. 1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

Plánování vzdělávací akce

Plánování vzdělávací akce Plánování vzdělávací akce (www.gewiki.cz verze 1. 4. 2008) V duchu learning by doing se naučíme společně plánovat a připravíme Castorům úžasný úvodní víkend. O programu "Plánování vzdělávací akce" na Gemini

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Praha, březen 2010 Slovo úvodem Vážení kolegové ve školních třídách, v hodinách všech vyučovacích předmětů! Dostáváte

Více