Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3"

Transkript

1 Vývoj IS

2 Metodika Metoda Nástroje Technika Životní cyklus Etapy Přístupy k vývoji Základní alternativy vývoje a provozu Integrace

3 Doporučený souhrn etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, metod, technik, nástrojů, dokumentů metod řízení Metodika (metodologie) pro tvůrce IS, který pokrývá celý životní cyklus IS Určuje kdo, kdy, co, proč má dělat během vývoje a provozu IS

4 Metodika se má vztahovat na všechny prvky IS osoby vývoj, uživatel, zadavatel určení rolí a zodpovědnosti organizaci práce způsob řízení v jednotlivých fázích vývoje IS práci s informacemi o vyvíjeném IS SW a HW ekonomické otázky vývoje IS projektovou a provozní dokumentaci (doporučené dokumenty)

5 vznik metodiky (metody) zobecnění principů, kroků, zásad použitých při projektování určitého IS

6 Smysl metodiky vytvoří komunikační standard tvůrců i uživatelů IS zlepší produktivitu práce a kooperace vývojových týmů lepší specializaci projektových týmů na jednotlivé etapy vývoje IS nezávislost vyvíjeného IS na konkrétních řešitelích tvorba aktuální a kvalitní dokumentace větší pružnost k potřebám uživatelů efektivnější údržba IS definice kriterií kvality pro každou etapu vývoje IS kvalitnějšířízení prací na projektech IS (plánování, organizování, vedení, výběr a úkolování pracovníků, kontrola) snížení rizik spojených s vývojem IS (zdroje, rozsah, čas)

7 Členění metodik státem podporované (stát vyžaduje při státních zakázkách postup dle dané metodiky) SSADM (Structured Systems Analysis and Design Method) - Velká Británie SDM (System Development Metodology) - Nizozemí MERISE - Francie mezinárodní Euromethod EU firemní metodiky SE (System Engineering) - LBMS IE (Information Engineering Methodology) Oracle CASE * Method SAFE/xy (Sybase Advanced Framework to Enable xy) - Sybase

8 Metodiky vyvíjené v ČR MDIS (KIT VŠE, 1993) PDIT (KIT VŠE, PragoData, 1995)

9 Mezinárodní a národní normy ISO/IEC12207-Procesy v životním cyklu softwaru definuje procesy, činnosti, úkoly potřebné při dodání, vývoji, provozu, údržbě a odstranění SW produktu/služby a procesy pro definování, řízení a zlepšování procesů životního cyklu SW ISO/IEC dokumentace ISO/IEC TR Návod pro ISO/IEC12207 jak mají být procesy definované v ISO/IEC12207 implementovány a přizpůsobeny ISO/IEC Definuje postup při posuzování procesů, stanoví min. požadavky pro konzistenci a opakovatelnost posuzování

10 Mezinárodní a národní normy ISO 9000 ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti požadavky na systém ČSN EN ISO 9000:2001 Systémy managementu jakosti základy, zásady a slovník ČSN EN ISO 9004:2001 Systémy managementu jakosti směrnice pro zlepšování výkonnosti ČSN EN ISO 9003 Systémy managementu jakosti směrnice pro použití ISO 9001:2000 na počítačový SW (doplněk normy)

11 Globální metodiky (Enterprise Methodologies) zaměřené na vývoj, provoz, řízení celopodnikového IS Projektové metodiky (Project Methodologies) zaměřené na vývoj/zavedení IS v určité oblasti

12 Metoda určuje, CO je třeba dělat v určité fázi životního cyklu IS je vždy spojena s určitým přístupem (funkční, datový, objektový) Každá metoda řeší postup činností v určité části procesu vývoje př. YSM

13 Technika určuje, jak dosáhnout požadovaného výsledku přesný postup kroků způsob použití nástrojů apod. př. normalizace datového modelu, funkční analýza

14 Nástroj je prostředkem k uskutečnění určité činnosti- při vývoji a provozu k vyjádření výsledku dané činnosti - formalizuje vyjádření často svázán s konkrétní technikou např. DFD, ERD, STD,...

15 Vztah metodiky, metod, technik a nástrojů jednotlivé metody nemusí patřit jednoznačně dané metodice některé metody specifické - využívané jen určitými metodikami některé metody univerzální - odkazují se na ně různé metodiky, v různých fázích vývoje IS obdoba pro techniky a nástroje

16 Životní cyklus IS vymezuje základní etapy vývoje a provozu IS a obsah etap

17 Životní cyklus metodikami může být chápán a definován různě od jeho definice se odvíjí obsah metodiky k jednotlivým etapám jsou metodikou vázány cíle, metody, techniky, nástroje, dokumenty, specifika řízení apod. milníky - klíčové body postupu vývoje IS - začátky a konce etap

18 etapy cíl proč má být provedena, co je výsledkem předpoklady zahájení etapy a kriteria ukončení etapy klíčové dokumenty etapy kritické faktory etapy - možná rizika

19 činnosti etapy (návaznost, souběžnost) cíl činnosti kroky činnosti vstupy (podklady) výstupy (výsledky) klíčové dokumenty účastníci, jejich pravomoc a odpovědnost

20 Etapy životního cyklu IS IST - informační strategie organizace ÚST - úvodní studie projektu (studie proveditelnosti..) GAN - globální analýza a návrh IS DAN - detailní analýza a návrh IS IMP - implementace ZAV - zavedení (instalace) PUR - provoz, údržba a rozvoj IS

21 Příprava IS Požadavky (záměr na tvorbu IS) Úvodní studie (studie proveditelnosti) oponentura Analýza a návrh Etapy životního cyklu IS Globální oponentura Detailní posouzení

22 Etapy životního cyklu IS Realizace Implementace Zavádění Provoz, údržba a rozvoj IS Provoz a údržba IS Rozvoj IS

23 Postupy vývoje Programuj a opravuj Vodopádový ( jednorázový vývoj) V-model Přírůstkový (inkrementální) Spirálový Evoluční (iterativní model)

24 Programuj a opravuj Jednoduchý a neformální způsob vývoje Skládá se ze: specifikace požadavků cyklu: programování-testování-oprava chyb uvedení do provozu Základem je cyklus, v němž se vytváří aplikace Ukončení: pokud nejsou chyby, či je jejich počet na akceptovatelné úrovni nebo pokud nastal stanovený termín ukončení projektu

25 Vodopádový postup vývoje Specifikace požadavků Analýza Návrh Údržba Implementace Testování Zavedení Údržba Zavedení Údržba Zavedení Údržba Testování Zavedení Údržba Testování Zavedení Údržba Implementace Testování Zavedení Údržba Implementace Testování Zavedení Údržba Návrh Implementace Testování Zavedení Údržba Specifikace požadavků Specifikace požadavků Analýza Specifikace požadavků Analýza Specifikace požadavků Návrh Analýza Specifikace požadavků Návrh Analýza Specifikace požadavků Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Provoz a údržba Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků

26 Vodopádový postup vývoje Následující etapa začíná po dokončení předchozí V případě nedostatků lze jen návrat do předchozí etapy Na počátku pokrok umožnil systematický a opakovaný postup Používán Vhodný pokud ve fázi specifikace požadavků je možné definovat všechny požadavky Nevhodný v případě, že je nutné provádět změny během vývoje Je možné projít jen jednou všemi etapami, není reakce od zákazníka ( po předání může nastat dlouhá fáze údržby úpravy systému) Integrace systému nastává až po naprogramování všech modulů Při zjištění problémů, které vedou ke změnám návrhu zpoždění projektu

27 V-model vývoje Analýza požadavků Akceptační testování Návrh systému Systémové testování Návrh architektury Integrační testování Návrh jednotek Jednotkové testování Implementace

28 V-model Provázání fází specifikace a implementace systému (levá část shora dolů) integrace a testování (zdola nahoru testování začíná od jednotek) Klade důraz na testování, jednotlivé fáze mají přiřazeny typy testů

29 Přírůstkový (inkrementální) postup vývoje Přírůstek ucelená, relativně uzavřenáčást systému (subsystém), kterou lze samostatně navrhnout, implementovat a uvést do provozu, přičemž funkčnost dříve dokončené části zůstane zachována Vývoj systému po jednotlivých přírůstcích, přitom každý přírůstek má svůj životní cyklus Výhoda částiřešení se zavádějí postupně, zákazník vidí funkčnost jednotlivých částí, poskytne řešiteli dříve zpětnou vazbu

30 Spirálový model

31 Spirálový model Definuje 4 iterace Každá iterace má definici cílů, analýzu rizik, návrh řešení, ověření, vývoj, testování, plánování I. iterace identifikace globálních rizik projektu stanovení základních východisek řešení II. iterace specifikace požadavků III. iterace detailní návrh řešení IV. iterace implementace a testování Přínos zavedení iterace a analýza rizik

32 Evoluční (iterativní) model Předem definovány jen hrubé požadavky Po dodání každé verze se zpřesňují Vyvíjí se jednotlivé verze produktu, ale požadavky nejsou předem specifikovány (x přírůstkovému modelu) Každá specifikace požadavku obsahuje: návrh kódování a testování instalace a akceptace výsledkem každé iterace je funkční verze systému

33 Vztahy mezi postupy vývoje Inkrementální vývoj Jednotlivé části systému (přírůstky, inkrementy) vytvářeny nezávisle na ostatních, pak integrace Vývoj jednotlivých přírůstků může probíhat iterativně, vodopádem,... Alternativa k inkrementálnímu vývoji je vývoj celého systému naráz Iterativní vývoj kroky směřující k vylepšení, zpřesnění nebo opravení části systému může být použit spolu s inkrementálním vývojem, není ale vyžadováno Vodopádový vývoj Inkrementální vývoj s jediným přírůstkem - celý systém Iterativní vývoj s jedinou iterací Analýza požadavků, analýza, návrh,. se provádí pouze jednou

34 Silné a slabé stránky modelů životního cyklu vývoje model Programuj a opravuj Silné stránky jednoduchost Slabé stránky obtížně použitelný na větší systémy Vodopádový V-model Spirálový Inkrementální Evoluční (iterativní) rozděluje proces vývoje na fáze dává dobrou představu o rozsahu řešení důraz na testování a různé typy testů trasovatelnost požadavků až do implementace zavádí vývoj v iteracích důraz na analýzu rizik prototypování zpětná vazba od zákazníka častá zpětná vazba od zákazníka přírůstková spotřeba personálních zdrojů častá zpětná vazba od zákazníka specifikace požadavků na základě každé iterace možnost realizovat změny přírůstková spotřeba personálních zdrojů časná a častá integrace předpokládá detailní specifikaci požadavků na začátku projektu malá zpětná vazba od zákazníka pozdní integrace a zjištění problémů pozdě obtížná realizace změn požadavků předpokládá detailní specifikaci požadavků na začátku projektu obtížná realizace změn požadavků všechny požadavky se specifikují ve druhé iteraci testování až ve čtvrté iteraci ne vždy je možné rozdělit systém na přírůstky veškeré požadavky se specifikují na začátku obtížně se realizují změny špatná představa o rozsahu celého řešení obtížně realizovatelné u projektů s pevnou cenou vysoké nároky na dostupnost zákazníka nejlépe denně instalace a akceptace jednotlivých verzí může být nákladná Zdroj: BUCHALCEVOVÁ, A. Metodiky budování informačních systémů. Oeconomia, VŠE Praha, 2009; tabulka 4-1, str. 54

35 Metodiky vývoje Rigorózní Agilní

36 Rigorózní metodiky vývoje budování IS/ICT lze popsat, plánovat, řídit, měřit zpravidla založeny na vodopádovém vývoji mohou být založeny na iterativním a inkrementálním vývoji OPEN (Object-oriented Process, Environment and Notation), Rational Unified Process (RUP), Enterprise Unified Proccess (EUP), MMDIS (Multidimensional Management and Development of Information Systems)

37 Agilní metodiky vývoje Od II. pol. 90. let Důvod vzniku: rychlost změn prostředí, technologií požadavky na rychlé zavedení i změny IS/ICT vede ke změnám v metodikách zaměřené na vývoj nového řešení, ne na údržbu a provoz velmi krátké iterace (jeden měsíc a méně) UML se používá pouze jako doplněk malé ale výkonné týmy (dvojice) zapojení zákazníka do vývoje (zákazník se zúčastní sestavování návrhu a testů, ideálně je součástí vývojového týmu)

38 Agilní metodiky vývoje Agilní metodiky: XP Extreme Programming Scrum FDD Feature Driven Development Crystal metodiky DSDM Dynamic Systems Development Method Lean Development Agilní modelování (Agile Modeling)

39 (Manifesto of Agile Software Development) Manifest agilního vývoje SW Deklarace 4 hodnot individuality a interakce mají přednost před nástroji a procesy provozuschopný software má přednost před obsáhlou dokumentací spolupráce se zákazníkem má přednost před sjednáváním smluv reakce na změnu má přednost před plněním plánu 10 hlavních principů 1. Včasné a kontinuální dodávání SW, který zákazníkům přináší hodnotu 2. Změnu požadavků lze provést i v dalších fázích vývoje, protože tím může zákazník získat konkurenční výhodu 3. Uživatelé a vývojáři spolupracují denně na projektu 4. Klíčovým faktorem úspěchu projektu jsou motivovaní jedinci, s podporou vedení i podmínkami pro práci 5. Komunikace je nejefektivnější způsob pro přenos informací v rámci vývoj. týmu 6. Primární mírou úspěchu je fungující SW 7. Agilní procesy předpokládají zdravý vývoj (třeba vymezit prac. dobu cca 40 hod. týdně, přesčasy snižují produktivitu 8. Perfektní technické řešení i návrh 9. Jednoduchost řešení zásadní 10. Nejlepší architektury, požadavky a návrhy vznikají ze samoorganizujících se týmů

40 Porovnání rigorózních a agilních metodik Předpoklady Rigorózní metodiky SW procesy lze popsat Požadavky lze předem definovat Agilní metodiky SW procesy nelze popsat Předem jen hrubé požadavky Obsah přesně orientované procesy, činnosti Jen generativní pravidla, praktiky, principy Použití Standardní a velké projekty Výzkumné projekty, menší týmy

41 Způsoby vývoje a provozu IS/ICT

42 Modely dodávky ICT služeb - trendy řešení Externí dávkové zpracování Vlastní vývoj a provoz IS Externí dodavatelé ERP, provoz vlastními silami Klasický outsourcing ASP, cloud computing ( PaaS, IaaS, SaaS)

43 Alternativy vývoje IS/ICT Vlastní vývoj ve firmě (IASW ) Vývoj na zakázku (IASW ) externí softwarovou firmou Nákup aplikací (TASW) model SW jako licence od různých výrobců od generálního dodavatele systémového integrátora Outsourcing provozu komplexního IS/IT ASP SaaS - model SW jako služba

44 Zkratky IASW - individuální aplikační software TASW - typový aplikační software OSS - open-source software IaaS - infrastruktura jako služba PaaS - platforma jako služba (= infrastruktura, vývojové a integrační nástroje) SaaS software jako služba SLA ( Service Level Agreement) smlouva o úrovni poskytovaných služeb

45 IASW funkcionalita IASW maximálně podporuje činnost podnikového procesu vhodné pro podporu specifických procesů vede k dosažení spec. výhody nad konkurencí TASW založen na referenčním modelu business procesů může se lišit od procesů v konkrétní firmě standardizace život. cyklu SW; obvykle lze provozovat na více platformách vhodná volba pro vysoce standardizované procesy (účetnictví, mzdy )

46 Při volbě TASW podnik koupí licence a technologickou infrastrukturu od externích dodavatelů, provozuje vlastními silami instalace a zprovoznění zajistí implementátor - TASW/systémový integrátor úpravy dle potřeb podniku a individuálních uživatelů před nasazením: lokalizace úpravy dle platné legislativy, jazyka v teritoriu customizace úprava dle specifických potřeb zákazníka přizpůsobení podnik. procesům, vzhled obrazovek, účetní osnova.. perzonalizace úpravy pro konkrét. uživatele komunikač. jazyk, obrazovka úpravy realizovány zejména nastavováním hodnot parametrů jednotlivé instalace TASW u zákazníků se mohou lišit/liší konkrétními úpravami při instalaci (lokalizace, customizace, perzonalizace) verzí při dodávce nové verze na trh nejsou zákazníci povinni si ji nainstalovat případnými úpravami zdrojového kódu; ty smí provádět ten, kdo je dle SW licence oprávněn většinou syst. integrátor či vlastník (= výrobce TASW)

47 OSS tvoří virtuální tým vývojářů (SW komunita) - často zdarma OSS je zdarma, nesmí být prodán třetí straně (existují výjimky) lze ale prodávat/nakupovat doprovodné služby dodávána v podobě zdrojových programů zákazník si může přizpůsobit potřebám» spíš úpravou kódu než parametry nemusí být garance kvality a opravy chyb v termínu vhodné využít pro standardizované aplikace, které nejsou kritické z hlediska návaznosti a konkurenceschopnosti

48 Vlastní vývoj IS Výhody Zachování strategie v tajnosti IS přesně odpovídá potřebám Dokonalá znalost podmínek ve firmě Okamžitá dostupnost řešitelů pro uživatele snadnářešitelnost problémů Nevýhody Vysoké náklady pořízení a údržbu Časová náročnost Vysoká pravděpodobnost výskytu funkčních chyb Nedostatek specialistů Nedostatek know - how

49 Vývoj na zakázku Výhody IS odpovídající potřebám zákazníka Snazšířešitelnost problémů a možnost úprav Využití znalostí specialistů Nevýhody Vysoké náklady pořízení (často vyšší než v případě int. vývoje) Časová náročnost (obvykle kratší než v případě int. vývoje) Riziko závislosti na řešiteli Nebezpečí zániku řešitele Riziko úniku informací

50 Nákup aplikací od různých výrobců Výhody Nevýhody Rychlá realizace Nejnižší náklady Možnost výběru osvědčených řešení pro každou část IS Obtížnost integrace aplikací do IS firmy Obtížnost údržby vazeb mezi aplikacemi tím relativně nízká stabilita IS

51 Nákup od generálního dodavatele systémového integrátora Výhody Nejmenší časová náročnost Nízké náklady Osvědčenářešení každéčásti i celého IS Garance integrace dodavatelem Nevýhody Vysoká míra závislosti na dodavateli Riziko úniku informací mimo hranice firmy Riziko volby nevhodného systémového integrátora Vstup know-how do firmy

52 Outsourcing IS Výhody Odpadá odpovědnost za vytěsněnou oblast a její řízení možnost soustředit se na hlavní předmět činnosti Rychlejší nástup nových technologií, firma nemusířešit technologické aspekty Možnost vyřešení finančního zabezpečení vývoje, provozu a údržby IS/ICT Nevýhody Nevratnost důsledků rozhodnutí Úplná závislost na firmě poskytující outsourcing Riziko úniku informací mimo firmu (větší než u generálního dodavatele) Rizika poskytovatele (nízká úroveň služeb, zánik poskytovatele) Vysoké náklady

53 ASP Application Service Providing placený pronájem aplikace/služby stejná služba poskytována více zákazníkům současně služba je poskytována všem ve standardizované podobě, resp. s minimálními úpravami informační služba je poskytována po Internetu zákazník si může informační službu vyzkoušet před jejím zakoupením zákazník nemusí investovat do technologií snižuje investiční náklady odpadají aktivity spojené s implementací u zákazníka zrychlení Datová (databázový server uložiště dat) a aplikační vrstva (server pro realizaci obchodní logiky) vlastní a spravuje poskytovatel ; Prezentační vrstva (zpravidla webové technologie) uživatel Pozn. tech. vybavení může vlastnit poskytovatel, nebo si je může pronajímat

54 SaaS Software as a Service Placený pronájem aplikace, infrastruktury a podpůrných služeb prostřednictvím internetu dodávána velkému počtu zákazníků nástupce ASP někdy považován za ASP ( marketingový tah )-ale rozdíl:» vždy je poskytovatel i výrobce (u ASP nemusí být)» služba je poskytována více podnikům (u ASP může být i 1 klient)» založen na internetu a jeho protokolech

55 Podrobnosti k SaaS, srovnání s tradičním modelem, ASP v článcích ( zde na Multiedu): Polanský, Voříšek: SaaS model dodávky aplikací a z něho vyplývající transformace IT průmyslu Voříšek: Srovnání SaaS a klasického modelu dodávky a provozu aplikací Prostudovat!!

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Smysl metodiky IS/IT Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Přínosy metodik Větší produktivita a kooperace týmů Komunikační standard Specializace projektových týmů Nezávislost na konkrétních

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

2 Životní cyklus programového díla

2 Životní cyklus programového díla 2 Životní cyklus programového díla Typické etapy: 1. Specifikace požadavků - specifikace problému - analýza požadavků 2. Vývoj programu - návrh - kódování (programování) 3. Verifikace a validace 4. Provoz

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů Vývoj informačních systémů Přehled témat a úkolů Organizace výuky doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D. EA 439, +420 597 325 877 homel.vsb.cz/~kud007 milos.kudelka@vsb.cz Přednáška Teorie Praxe Cvičení Diskuze

Více

Efektivní správa ICT jako základ poskytování služby outsourcing IT

Efektivní správa ICT jako základ poskytování služby outsourcing IT Efektivní správa ICT jako základ poskytování služby outsourcing IT Aleš Mahdal, ANECT a.s. ISSS 12. 4. 2010, Hradec Králové Agenda Technologické trendy Outsourcing IT možný rozsah nasazení Podpůrné provozní

Více

XINF1. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

XINF1. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz XINF1 Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Tutoriály 24.10. - 3h 6.11. - 2,2h 27.11. - 1,5h Tutoriály budeme věnovat nejen teorii, ale také cvičení a workshopům. Přečtěte si skripta dříve, než týden před

Více

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru Testing as a Service Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru Kompletní portfolio služeb testování softwaru Předem známé náklady na testování, umožňující efektivní tvorbu

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka End-to-end testování 26. dubna 2013 Bořek Zelinka Bořek Zelinka Unicorn Systems, Test architekt Unicorn, 2004 Testování Quality Assurance ČVUT, Fakulta stavební, 2004 2 Agenda Princip end-to-end testů

Více

Agilní metodiky Agilní Jan Smolík

Agilní metodiky Agilní Jan Smolík Agilní metodiky Jan Smolík Kritéria pro členění metodik Zaměření metodiky Rozsah metodiky Váha metodiky Typ řešení Doména Zaměření metodiky Globální metodiky (Enterprise Methodologies) Zaměřené na komplexní

Více

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance Řízení IT v malých Nadpis presentace útvarech aneb Light verze IT governance Iva Steinerová Mobil: +420 605 225 016 iva.steinerova@perpartes.cz www.perpartes.cz Název a datum presentace (Zobrazit Předloha

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU zadávací dokumentace TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Stránka 1 z 6 Obsah 1. Specifikace požadavků webové stránky... 4 2. Specifikace technických

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-16

Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Cloudové technologie Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí Cloudové technologie.

Více

CASE. Jaroslav Žáček

CASE. Jaroslav Žáček CASE Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? Definice dle SEI A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities

Více

Srovnání SaaS a klasického modelu dodávky a provozu aplikací

Srovnání SaaS a klasického modelu dodávky a provozu aplikací Srovnání SaaS a klasického modelu dodávky a provozu aplikací Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická, Praha Základní princip Východisko návrhu Technologická architektura Uživatelské

Více

Vliv podrobnosti definice procesu a úrovně CMM na charakteristiky procesu

Vliv podrobnosti definice procesu a úrovně CMM na charakteristiky procesu Vliv podrobnosti definice procesu a úrovně CMM na charakteristiky procesu Jiří Voř VŠE-KIT http://nb.vse.cz/~vorisek Úroveň podrobnosti popisu procesu Metoda KBPR (Knowledge Based Process Reengineering)

Více

Metodický rámec budování IS/ICT

Metodický rámec budování IS/ICT Metodický rámec budování IS/ICT Alena Buchalcevová Katedra informačních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 30 00 Praha 3 email: buchalc@vse.cz Abstrakt Článek popisuje metodický rámec pro budování

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

Jak vytvořit správné Zadání IS

Jak vytvořit správné Zadání IS Jak vytvořit správné Zadání IS 26. dubna 2013 Jiří Svačina Jiří Svačina Unicorn Systems, Senior Consultant Unicorn, 1993 Vývoj Softwarová architektura Projektové řízení Business analýza Univerzita Hradec

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

Agile. nejžádanější způsob vývoje software. Tomáš Tureček. Business consultant, Lean&Agile coach Tieto tomas.t.turecek@tieto.com

Agile. nejžádanější způsob vývoje software. Tomáš Tureček. Business consultant, Lean&Agile coach Tieto tomas.t.turecek@tieto.com 2010 Tieto Corporation Agile nejžádanější způsob vývoje software Tomáš Tureček Business consultant, Lean&Agile coach Tieto tomas.t.turecek@tieto.com 2012 Tieto Corporation Tieto Aktivity ve více než 20

Více

Manažerská informatika - projektové řízení

Manažerská informatika - projektové řízení VŠE, fakulta Podnikohospodářská Manažerská informatika - projektové řízení Projekt implementace informačního systému Jiří Mikloš 2009 Obsah Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Zadání... 4 Projektový postup... 5

Více

Cíle a metodika průzkumu

Cíle a metodika průzkumu Cíle a metodika průzkumu Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Podpora kvality ICT ve veřejné správě pohledem Telefónica O2 4. Národní konference kvality Karlovy Vary Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Obsah 1. Strategie v ICT využití metody

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Agile Software Development

Agile Software Development Agile Software Development Agile Software Development Jiri Fabian www.jirifabian.net O čem to bude O metodologiích RUP Agile XP Scrum Co je softwarový vývoj Umění? Manufaktura? Modelování? Co je softwarový

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Lužické

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Jakou metodiku použít pro

Jakou metodiku použít pro Jakou metodiku použít pro konkrétní projekt? Hodnocení a výběr vhodné metodiky pro budování IS Alena Buchalcevová Katedra informačních č technologií, VŠE Praha Agenda metodika jako nástroj zvýšení úspěšnosti

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR

Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR Ing. Pavel Hrabě, Ph.D. externí konzultant a metodik Odbor hlavního architekta egov Ministerstvo vnitra ČR Stručně Motto: Pokud nevíte,

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1 PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Strategické řízení IS/IT Cíl: Cílem tohoto tematického celku je vysvětlení základních pojmů z oblasti strategického řízení

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Životní cyklus produktu (IS / IT služby) Životní cyklus projektu Životní cyklus řízení projektu. Vývoje produktu Implementace produktu

Životní cyklus produktu (IS / IT služby) Životní cyklus projektu Životní cyklus řízení projektu. Vývoje produktu Implementace produktu Životní cykly Životní cyklus produktu (IS / IT služby) Životní cyklus projektu Životní cyklus řízení projektu Vývoje produktu Implementace produktu 1. Identifikace problému potřeba nového systému/služby

Více

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Ing. David Melichar, PhD., ČSSI Ing. Tomáš Hrabík, CORTIS Consulting 1.12.2008 Setkání informatiků, Kladno Trendy ve veřejné správě Smart Administration,

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz RUP - Disciplíny Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Disciplíny Množství disciplíny v dané iteraci Disciplíny podle RUP Šest základních: Business modeling - pro pochopení problémové domény Requirements

Více

Informační systémy ve strojírenství

Informační systémy ve strojírenství 3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení Informační systémy ve strojírenství Radim Farana 1 Obsah Životní cyklus vývoje SW. Informační

Více

Řízení projektu a rozdělení zodpovědností

Řízení projektu a rozdělení zodpovědností Příloha č. 3 Smlouvy o dílo Řízení projektu a rozdělení zodpovědností Část P1_3 1 Obsah 1 OBSAH 2 2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA ŘÍZENÍ PROJEKTU 3 2.1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU 3 2.1.1. ŘÍDÍCÍ VÝBOR PROJEKTU

Více

Normy kvality softwaru a jejich podpora v metodikách budování informačních systémů

Normy kvality softwaru a jejich podpora v metodikách budování informačních systémů Normy kvality softwaru a jejich podpora v metodikách budování informačních systémů Alena Buchalcevová Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, katedra informačních technologií

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Životní cyklus vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Proč potřebujeme definovat proces vývoje Při vývoji SW nemáme tvrdá fakta, jako v jiných vědách (fyzika, chemie,

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Předmluva 11. Poděkování 11 O autorech 12 Úvodem 12 Komu je tato kniha určena 13 Jak byste měli tuto knihu číst 13 Web 14

Předmluva 11. Poděkování 11 O autorech 12 Úvodem 12 Komu je tato kniha určena 13 Jak byste měli tuto knihu číst 13 Web 14 Obsah Předmluva 11 Poděkování 11 O autorech 12 Úvodem 12 Komu je tato kniha určena 13 Jak byste měli tuto knihu číst 13 Web 14 KAPITOLA 1 Úvod do architektury softwaru 15 Použití procesu 16 Stručný popis

Více

RUP - MOTIVACE, PRINCIPY JAROSLAV ŽÁČEK

RUP - MOTIVACE, PRINCIPY JAROSLAV ŽÁČEK RUP - MOTIVACE, PRINCIPY JAROSLAV ŽÁČEK JAROSLAV.ZACEK@OSU.CZ TRADIČNÍ VS. ITERATIVNÍ PŘÍSTUPY Vodopádové principy Iterativní (agilní principy) Zaměřen na procesy, předpokládá jejich opakovatelnost. Zaměřen

Více

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 Základy analýzy autor Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 V prezentaci jsou použity diagramy z: Wikipedia, Sparx UML Tutorial, Argo UML Metodiky vývoje Různé metodiky vývoje vazba na fáze

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Project Managers (APM) Association for Project Management

Více

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování 1. Teoretické základy modelování na počítačích 1.1 Lambda-kalkul 1.1.1 Formální zápis, beta-redukce, alfa-konverze 1.1.2 Lambda-výraz jako data 1.1.3 Příklad alfa-konverze 1.1.4 Eta-redukce 1.2 Základy

Více

Management informační bezpečnosti

Management informační bezpečnosti Management informační bezpečnosti Definice V Brně dne 3. října 2013 Definice Common Criterta ITIL COBIT CRAMM Přiměřená ábezpečnostč Management informační bezpečnosti 2 Common Criteria Common Criteria

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Modelování procesů s využitím MS Visio.

Modelování procesů s využitím MS Visio. Modelování procesů s využitím MS Visio jan.matula@autocont.cz Co je to modelování procesů? Kreslení unifikovaných či standardizovaných symbolů, tvarů a grafů, které graficky znázorňují hlavní, řídící nebo

Více

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Představení normy ISO/IEC 27001 a norem souvisejících - Současný stav ISO/IEC 27001:2005

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Kvalita SW produktů Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Klasický pohled na kvalitu SW Každý program dělá něco správně; nemusí však dělat to, co chceme, aby dělal. Kvalita: Dodržení explicitně stanovených funkčních

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Strategie a Perspektivy ČP OZ ICT Služby 2015

Strategie a Perspektivy ČP OZ ICT Služby 2015 Strategie a Perspektivy ČP OZ ICT Služby 2015 Jan Přerovský Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby 9. 9. 2014 1 Mikulov 09.09. 2014 Obsah Obsah Cíle strategie předpoklady úspěchu strategie přehled

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více