Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3"

Transkript

1 Vývoj IS

2 Metodika Metoda Nástroje Technika Životní cyklus Etapy Přístupy k vývoji Základní alternativy vývoje a provozu Integrace

3 Doporučený souhrn etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, metod, technik, nástrojů, dokumentů metod řízení Metodika (metodologie) pro tvůrce IS, který pokrývá celý životní cyklus IS Určuje kdo, kdy, co, proč má dělat během vývoje a provozu IS

4 Metodika se má vztahovat na všechny prvky IS osoby vývoj, uživatel, zadavatel určení rolí a zodpovědnosti organizaci práce způsob řízení v jednotlivých fázích vývoje IS práci s informacemi o vyvíjeném IS SW a HW ekonomické otázky vývoje IS projektovou a provozní dokumentaci (doporučené dokumenty)

5 vznik metodiky (metody) zobecnění principů, kroků, zásad použitých při projektování určitého IS

6 Smysl metodiky vytvoří komunikační standard tvůrců i uživatelů IS zlepší produktivitu práce a kooperace vývojových týmů lepší specializaci projektových týmů na jednotlivé etapy vývoje IS nezávislost vyvíjeného IS na konkrétních řešitelích tvorba aktuální a kvalitní dokumentace větší pružnost k potřebám uživatelů efektivnější údržba IS definice kriterií kvality pro každou etapu vývoje IS kvalitnějšířízení prací na projektech IS (plánování, organizování, vedení, výběr a úkolování pracovníků, kontrola) snížení rizik spojených s vývojem IS (zdroje, rozsah, čas)

7 Členění metodik státem podporované (stát vyžaduje při státních zakázkách postup dle dané metodiky) SSADM (Structured Systems Analysis and Design Method) - Velká Británie SDM (System Development Metodology) - Nizozemí MERISE - Francie mezinárodní Euromethod EU firemní metodiky SE (System Engineering) - LBMS IE (Information Engineering Methodology) Oracle CASE * Method SAFE/xy (Sybase Advanced Framework to Enable xy) - Sybase

8 Metodiky vyvíjené v ČR MDIS (KIT VŠE, 1993) PDIT (KIT VŠE, PragoData, 1995)

9 Mezinárodní a národní normy ISO/IEC12207-Procesy v životním cyklu softwaru definuje procesy, činnosti, úkoly potřebné při dodání, vývoji, provozu, údržbě a odstranění SW produktu/služby a procesy pro definování, řízení a zlepšování procesů životního cyklu SW ISO/IEC dokumentace ISO/IEC TR Návod pro ISO/IEC12207 jak mají být procesy definované v ISO/IEC12207 implementovány a přizpůsobeny ISO/IEC Definuje postup při posuzování procesů, stanoví min. požadavky pro konzistenci a opakovatelnost posuzování

10 Mezinárodní a národní normy ISO 9000 ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti požadavky na systém ČSN EN ISO 9000:2001 Systémy managementu jakosti základy, zásady a slovník ČSN EN ISO 9004:2001 Systémy managementu jakosti směrnice pro zlepšování výkonnosti ČSN EN ISO 9003 Systémy managementu jakosti směrnice pro použití ISO 9001:2000 na počítačový SW (doplněk normy)

11 Globální metodiky (Enterprise Methodologies) zaměřené na vývoj, provoz, řízení celopodnikového IS Projektové metodiky (Project Methodologies) zaměřené na vývoj/zavedení IS v určité oblasti

12 Metoda určuje, CO je třeba dělat v určité fázi životního cyklu IS je vždy spojena s určitým přístupem (funkční, datový, objektový) Každá metoda řeší postup činností v určité části procesu vývoje př. YSM

13 Technika určuje, jak dosáhnout požadovaného výsledku přesný postup kroků způsob použití nástrojů apod. př. normalizace datového modelu, funkční analýza

14 Nástroj je prostředkem k uskutečnění určité činnosti- při vývoji a provozu k vyjádření výsledku dané činnosti - formalizuje vyjádření často svázán s konkrétní technikou např. DFD, ERD, STD,...

15 Vztah metodiky, metod, technik a nástrojů jednotlivé metody nemusí patřit jednoznačně dané metodice některé metody specifické - využívané jen určitými metodikami některé metody univerzální - odkazují se na ně různé metodiky, v různých fázích vývoje IS obdoba pro techniky a nástroje

16 Životní cyklus IS vymezuje základní etapy vývoje a provozu IS a obsah etap

17 Životní cyklus metodikami může být chápán a definován různě od jeho definice se odvíjí obsah metodiky k jednotlivým etapám jsou metodikou vázány cíle, metody, techniky, nástroje, dokumenty, specifika řízení apod. milníky - klíčové body postupu vývoje IS - začátky a konce etap

18 etapy cíl proč má být provedena, co je výsledkem předpoklady zahájení etapy a kriteria ukončení etapy klíčové dokumenty etapy kritické faktory etapy - možná rizika

19 činnosti etapy (návaznost, souběžnost) cíl činnosti kroky činnosti vstupy (podklady) výstupy (výsledky) klíčové dokumenty účastníci, jejich pravomoc a odpovědnost

20 Etapy životního cyklu IS IST - informační strategie organizace ÚST - úvodní studie projektu (studie proveditelnosti..) GAN - globální analýza a návrh IS DAN - detailní analýza a návrh IS IMP - implementace ZAV - zavedení (instalace) PUR - provoz, údržba a rozvoj IS

21 Příprava IS Požadavky (záměr na tvorbu IS) Úvodní studie (studie proveditelnosti) oponentura Analýza a návrh Etapy životního cyklu IS Globální oponentura Detailní posouzení

22 Etapy životního cyklu IS Realizace Implementace Zavádění Provoz, údržba a rozvoj IS Provoz a údržba IS Rozvoj IS

23 Postupy vývoje Programuj a opravuj Vodopádový ( jednorázový vývoj) V-model Přírůstkový (inkrementální) Spirálový Evoluční (iterativní model)

24 Programuj a opravuj Jednoduchý a neformální způsob vývoje Skládá se ze: specifikace požadavků cyklu: programování-testování-oprava chyb uvedení do provozu Základem je cyklus, v němž se vytváří aplikace Ukončení: pokud nejsou chyby, či je jejich počet na akceptovatelné úrovni nebo pokud nastal stanovený termín ukončení projektu

25 Vodopádový postup vývoje Specifikace požadavků Analýza Návrh Údržba Implementace Testování Zavedení Údržba Zavedení Údržba Zavedení Údržba Testování Zavedení Údržba Testování Zavedení Údržba Implementace Testování Zavedení Údržba Implementace Testování Zavedení Údržba Návrh Implementace Testování Zavedení Údržba Specifikace požadavků Specifikace požadavků Analýza Specifikace požadavků Analýza Specifikace požadavků Návrh Analýza Specifikace požadavků Návrh Analýza Specifikace požadavků Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Provoz a údržba Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků

26 Vodopádový postup vývoje Následující etapa začíná po dokončení předchozí V případě nedostatků lze jen návrat do předchozí etapy Na počátku pokrok umožnil systematický a opakovaný postup Používán Vhodný pokud ve fázi specifikace požadavků je možné definovat všechny požadavky Nevhodný v případě, že je nutné provádět změny během vývoje Je možné projít jen jednou všemi etapami, není reakce od zákazníka ( po předání může nastat dlouhá fáze údržby úpravy systému) Integrace systému nastává až po naprogramování všech modulů Při zjištění problémů, které vedou ke změnám návrhu zpoždění projektu

27 V-model vývoje Analýza požadavků Akceptační testování Návrh systému Systémové testování Návrh architektury Integrační testování Návrh jednotek Jednotkové testování Implementace

28 V-model Provázání fází specifikace a implementace systému (levá část shora dolů) integrace a testování (zdola nahoru testování začíná od jednotek) Klade důraz na testování, jednotlivé fáze mají přiřazeny typy testů

29 Přírůstkový (inkrementální) postup vývoje Přírůstek ucelená, relativně uzavřenáčást systému (subsystém), kterou lze samostatně navrhnout, implementovat a uvést do provozu, přičemž funkčnost dříve dokončené části zůstane zachována Vývoj systému po jednotlivých přírůstcích, přitom každý přírůstek má svůj životní cyklus Výhoda částiřešení se zavádějí postupně, zákazník vidí funkčnost jednotlivých částí, poskytne řešiteli dříve zpětnou vazbu

30 Spirálový model

31 Spirálový model Definuje 4 iterace Každá iterace má definici cílů, analýzu rizik, návrh řešení, ověření, vývoj, testování, plánování I. iterace identifikace globálních rizik projektu stanovení základních východisek řešení II. iterace specifikace požadavků III. iterace detailní návrh řešení IV. iterace implementace a testování Přínos zavedení iterace a analýza rizik

32 Evoluční (iterativní) model Předem definovány jen hrubé požadavky Po dodání každé verze se zpřesňují Vyvíjí se jednotlivé verze produktu, ale požadavky nejsou předem specifikovány (x přírůstkovému modelu) Každá specifikace požadavku obsahuje: návrh kódování a testování instalace a akceptace výsledkem každé iterace je funkční verze systému

33 Vztahy mezi postupy vývoje Inkrementální vývoj Jednotlivé části systému (přírůstky, inkrementy) vytvářeny nezávisle na ostatních, pak integrace Vývoj jednotlivých přírůstků může probíhat iterativně, vodopádem,... Alternativa k inkrementálnímu vývoji je vývoj celého systému naráz Iterativní vývoj kroky směřující k vylepšení, zpřesnění nebo opravení části systému může být použit spolu s inkrementálním vývojem, není ale vyžadováno Vodopádový vývoj Inkrementální vývoj s jediným přírůstkem - celý systém Iterativní vývoj s jedinou iterací Analýza požadavků, analýza, návrh,. se provádí pouze jednou

34 Silné a slabé stránky modelů životního cyklu vývoje model Programuj a opravuj Silné stránky jednoduchost Slabé stránky obtížně použitelný na větší systémy Vodopádový V-model Spirálový Inkrementální Evoluční (iterativní) rozděluje proces vývoje na fáze dává dobrou představu o rozsahu řešení důraz na testování a různé typy testů trasovatelnost požadavků až do implementace zavádí vývoj v iteracích důraz na analýzu rizik prototypování zpětná vazba od zákazníka častá zpětná vazba od zákazníka přírůstková spotřeba personálních zdrojů častá zpětná vazba od zákazníka specifikace požadavků na základě každé iterace možnost realizovat změny přírůstková spotřeba personálních zdrojů časná a častá integrace předpokládá detailní specifikaci požadavků na začátku projektu malá zpětná vazba od zákazníka pozdní integrace a zjištění problémů pozdě obtížná realizace změn požadavků předpokládá detailní specifikaci požadavků na začátku projektu obtížná realizace změn požadavků všechny požadavky se specifikují ve druhé iteraci testování až ve čtvrté iteraci ne vždy je možné rozdělit systém na přírůstky veškeré požadavky se specifikují na začátku obtížně se realizují změny špatná představa o rozsahu celého řešení obtížně realizovatelné u projektů s pevnou cenou vysoké nároky na dostupnost zákazníka nejlépe denně instalace a akceptace jednotlivých verzí může být nákladná Zdroj: BUCHALCEVOVÁ, A. Metodiky budování informačních systémů. Oeconomia, VŠE Praha, 2009; tabulka 4-1, str. 54

35 Metodiky vývoje Rigorózní Agilní

36 Rigorózní metodiky vývoje budování IS/ICT lze popsat, plánovat, řídit, měřit zpravidla založeny na vodopádovém vývoji mohou být založeny na iterativním a inkrementálním vývoji OPEN (Object-oriented Process, Environment and Notation), Rational Unified Process (RUP), Enterprise Unified Proccess (EUP), MMDIS (Multidimensional Management and Development of Information Systems)

37 Agilní metodiky vývoje Od II. pol. 90. let Důvod vzniku: rychlost změn prostředí, technologií požadavky na rychlé zavedení i změny IS/ICT vede ke změnám v metodikách zaměřené na vývoj nového řešení, ne na údržbu a provoz velmi krátké iterace (jeden měsíc a méně) UML se používá pouze jako doplněk malé ale výkonné týmy (dvojice) zapojení zákazníka do vývoje (zákazník se zúčastní sestavování návrhu a testů, ideálně je součástí vývojového týmu)

38 Agilní metodiky vývoje Agilní metodiky: XP Extreme Programming Scrum FDD Feature Driven Development Crystal metodiky DSDM Dynamic Systems Development Method Lean Development Agilní modelování (Agile Modeling)

39 (Manifesto of Agile Software Development) Manifest agilního vývoje SW Deklarace 4 hodnot individuality a interakce mají přednost před nástroji a procesy provozuschopný software má přednost před obsáhlou dokumentací spolupráce se zákazníkem má přednost před sjednáváním smluv reakce na změnu má přednost před plněním plánu 10 hlavních principů 1. Včasné a kontinuální dodávání SW, který zákazníkům přináší hodnotu 2. Změnu požadavků lze provést i v dalších fázích vývoje, protože tím může zákazník získat konkurenční výhodu 3. Uživatelé a vývojáři spolupracují denně na projektu 4. Klíčovým faktorem úspěchu projektu jsou motivovaní jedinci, s podporou vedení i podmínkami pro práci 5. Komunikace je nejefektivnější způsob pro přenos informací v rámci vývoj. týmu 6. Primární mírou úspěchu je fungující SW 7. Agilní procesy předpokládají zdravý vývoj (třeba vymezit prac. dobu cca 40 hod. týdně, přesčasy snižují produktivitu 8. Perfektní technické řešení i návrh 9. Jednoduchost řešení zásadní 10. Nejlepší architektury, požadavky a návrhy vznikají ze samoorganizujících se týmů

40 Porovnání rigorózních a agilních metodik Předpoklady Rigorózní metodiky SW procesy lze popsat Požadavky lze předem definovat Agilní metodiky SW procesy nelze popsat Předem jen hrubé požadavky Obsah přesně orientované procesy, činnosti Jen generativní pravidla, praktiky, principy Použití Standardní a velké projekty Výzkumné projekty, menší týmy

41 Způsoby vývoje a provozu IS/ICT

42 Modely dodávky ICT služeb - trendy řešení Externí dávkové zpracování Vlastní vývoj a provoz IS Externí dodavatelé ERP, provoz vlastními silami Klasický outsourcing ASP, cloud computing ( PaaS, IaaS, SaaS)

43 Alternativy vývoje IS/ICT Vlastní vývoj ve firmě (IASW ) Vývoj na zakázku (IASW ) externí softwarovou firmou Nákup aplikací (TASW) model SW jako licence od různých výrobců od generálního dodavatele systémového integrátora Outsourcing provozu komplexního IS/IT ASP SaaS - model SW jako služba

44 Zkratky IASW - individuální aplikační software TASW - typový aplikační software OSS - open-source software IaaS - infrastruktura jako služba PaaS - platforma jako služba (= infrastruktura, vývojové a integrační nástroje) SaaS software jako služba SLA ( Service Level Agreement) smlouva o úrovni poskytovaných služeb

45 IASW funkcionalita IASW maximálně podporuje činnost podnikového procesu vhodné pro podporu specifických procesů vede k dosažení spec. výhody nad konkurencí TASW založen na referenčním modelu business procesů může se lišit od procesů v konkrétní firmě standardizace život. cyklu SW; obvykle lze provozovat na více platformách vhodná volba pro vysoce standardizované procesy (účetnictví, mzdy )

46 Při volbě TASW podnik koupí licence a technologickou infrastrukturu od externích dodavatelů, provozuje vlastními silami instalace a zprovoznění zajistí implementátor - TASW/systémový integrátor úpravy dle potřeb podniku a individuálních uživatelů před nasazením: lokalizace úpravy dle platné legislativy, jazyka v teritoriu customizace úprava dle specifických potřeb zákazníka přizpůsobení podnik. procesům, vzhled obrazovek, účetní osnova.. perzonalizace úpravy pro konkrét. uživatele komunikač. jazyk, obrazovka úpravy realizovány zejména nastavováním hodnot parametrů jednotlivé instalace TASW u zákazníků se mohou lišit/liší konkrétními úpravami při instalaci (lokalizace, customizace, perzonalizace) verzí při dodávce nové verze na trh nejsou zákazníci povinni si ji nainstalovat případnými úpravami zdrojového kódu; ty smí provádět ten, kdo je dle SW licence oprávněn většinou syst. integrátor či vlastník (= výrobce TASW)

47 OSS tvoří virtuální tým vývojářů (SW komunita) - často zdarma OSS je zdarma, nesmí být prodán třetí straně (existují výjimky) lze ale prodávat/nakupovat doprovodné služby dodávána v podobě zdrojových programů zákazník si může přizpůsobit potřebám» spíš úpravou kódu než parametry nemusí být garance kvality a opravy chyb v termínu vhodné využít pro standardizované aplikace, které nejsou kritické z hlediska návaznosti a konkurenceschopnosti

48 Vlastní vývoj IS Výhody Zachování strategie v tajnosti IS přesně odpovídá potřebám Dokonalá znalost podmínek ve firmě Okamžitá dostupnost řešitelů pro uživatele snadnářešitelnost problémů Nevýhody Vysoké náklady pořízení a údržbu Časová náročnost Vysoká pravděpodobnost výskytu funkčních chyb Nedostatek specialistů Nedostatek know - how

49 Vývoj na zakázku Výhody IS odpovídající potřebám zákazníka Snazšířešitelnost problémů a možnost úprav Využití znalostí specialistů Nevýhody Vysoké náklady pořízení (často vyšší než v případě int. vývoje) Časová náročnost (obvykle kratší než v případě int. vývoje) Riziko závislosti na řešiteli Nebezpečí zániku řešitele Riziko úniku informací

50 Nákup aplikací od různých výrobců Výhody Nevýhody Rychlá realizace Nejnižší náklady Možnost výběru osvědčených řešení pro každou část IS Obtížnost integrace aplikací do IS firmy Obtížnost údržby vazeb mezi aplikacemi tím relativně nízká stabilita IS

51 Nákup od generálního dodavatele systémového integrátora Výhody Nejmenší časová náročnost Nízké náklady Osvědčenářešení každéčásti i celého IS Garance integrace dodavatelem Nevýhody Vysoká míra závislosti na dodavateli Riziko úniku informací mimo hranice firmy Riziko volby nevhodného systémového integrátora Vstup know-how do firmy

52 Outsourcing IS Výhody Odpadá odpovědnost za vytěsněnou oblast a její řízení možnost soustředit se na hlavní předmět činnosti Rychlejší nástup nových technologií, firma nemusířešit technologické aspekty Možnost vyřešení finančního zabezpečení vývoje, provozu a údržby IS/ICT Nevýhody Nevratnost důsledků rozhodnutí Úplná závislost na firmě poskytující outsourcing Riziko úniku informací mimo firmu (větší než u generálního dodavatele) Rizika poskytovatele (nízká úroveň služeb, zánik poskytovatele) Vysoké náklady

53 ASP Application Service Providing placený pronájem aplikace/služby stejná služba poskytována více zákazníkům současně služba je poskytována všem ve standardizované podobě, resp. s minimálními úpravami informační služba je poskytována po Internetu zákazník si může informační službu vyzkoušet před jejím zakoupením zákazník nemusí investovat do technologií snižuje investiční náklady odpadají aktivity spojené s implementací u zákazníka zrychlení Datová (databázový server uložiště dat) a aplikační vrstva (server pro realizaci obchodní logiky) vlastní a spravuje poskytovatel ; Prezentační vrstva (zpravidla webové technologie) uživatel Pozn. tech. vybavení může vlastnit poskytovatel, nebo si je může pronajímat

54 SaaS Software as a Service Placený pronájem aplikace, infrastruktury a podpůrných služeb prostřednictvím internetu dodávána velkému počtu zákazníků nástupce ASP někdy považován za ASP ( marketingový tah )-ale rozdíl:» vždy je poskytovatel i výrobce (u ASP nemusí být)» služba je poskytována více podnikům (u ASP může být i 1 klient)» založen na internetu a jeho protokolech

55 Podrobnosti k SaaS, srovnání s tradičním modelem, ASP v článcích ( zde na Multiedu): Polanský, Voříšek: SaaS model dodávky aplikací a z něho vyplývající transformace IT průmyslu Voříšek: Srovnání SaaS a klasického modelu dodávky a provozu aplikací Prostudovat!!

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Agilní metodiky Agilní Jan Smolík

Agilní metodiky Agilní Jan Smolík Agilní metodiky Jan Smolík Kritéria pro členění metodik Zaměření metodiky Rozsah metodiky Váha metodiky Typ řešení Doména Zaměření metodiky Globální metodiky (Enterprise Methodologies) Zaměřené na komplexní

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Jakou metodiku použít pro

Jakou metodiku použít pro Jakou metodiku použít pro konkrétní projekt? Hodnocení a výběr vhodné metodiky pro budování IS Alena Buchalcevová Katedra informačních č technologií, VŠE Praha Agenda metodika jako nástroj zvýšení úspěšnosti

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

Požadavky na outsourcing

Požadavky na outsourcing Požadavky na outsourcing Brno, 21.6.2011 Ing. Jan Bukovský, jan.bukovsky@ceb.cz Outsourcing Outsourcing firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti (=poskytovateli

Více

METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph.

METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph. METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph.D Katedra informačních technologií VŠE Praha nám. W.Churchilla 4,

Více

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Životní cyklus vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Proč potřebujeme definovat proces vývoje Při vývoji SW nemáme tvrdá fakta, jako v jiných vědách (fyzika, chemie,

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

5 Požadavky a jejich specifikace

5 Požadavky a jejich specifikace 5 Požadavky a jejich specifikace 5.1 Inženýrství (requirements engineering) - proces stanovení služeb, které by měl vyvíjený systém poskytovat a omezení, za nichž musí pracovat - CO má systém dělat, ne

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

METODICKÝ RÁMEC IS/ICT

METODICKÝ RÁMEC IS/ICT METODICKÝ RÁMEC IS/ICT Alena Buchalcevová Katedra informačních technologií, VŠE Praha Abstrakt Příspěvek popisuje metodický rámec pro budování informačního systému firmy, tedy metametodiku, která zahrnuje

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.8 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 19.4.2011 Outsourcing Co je to outsourcing Vyčlenění nějaké činnosti a její zajištění externím dodavatelem De-facto nákup služby Outsourcují se podpůrné

Více

Informační systémy Teorie. KICT přednáška

Informační systémy Teorie. KICT přednáška Informační systémy Teorie KICT přednáška Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování)

Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování) Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování) Netradiční metody programování Cílem těchto metodik je vyvinout kvalitní a dobře fungující software rychle a levně. Umožňují flexibilní reakci

Více

Typické problémy řešené informačními systémy

Typické problémy řešené informačními systémy Informační systémy Informační systém systém umožňující komunikaci a transformaci informací časově, prostorově i co do formy tak, aby byly lépe využity než v původním stavu (systém, který přidává hodnotu

Více

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV Standardy ICT MPSV Datum: 19.12.2014 Informace o dokumentu Název dokumentu: Aplikační Dokumentace Historie verzí Číslo verze Datum verze Vypracoval Popis Jméno souboru 1.0 31.8.2012 Jan Apfelthaler Doplnění

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Standard ISVS 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému

Standard ISVS 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému Úřad pro veřejné informační systémy Havelkova 22 130 00 Praha 3 Standard ISVS 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému Verze. modifikace standardu ISVS Datum schválení verze / modifikace

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

Úvodem... 9 O Metodikách... 37 O Metodách... 135

Úvodem... 9 O Metodikách... 37 O Metodách... 135 Obsah A. Úvodem... 9 A. 1. Projektování informačního systému... 10 A. 2. O co jde při vývoji IS... 16 A. 3. Historie vývoje metodik, metod a technik... 33 B. O Metodikách... 37 B. 1. Metody a metodiky...

Více

HUMAN CAPITAL IN ICT. Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava

HUMAN CAPITAL IN ICT. Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava HUMAN CAPITAL IN ICT Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava Obsah LIDSKÉ ZDROJE V ICT BUDOUCNOST ICT V ČESKÉ REPUBLICE Cíle projektu 3 Budu hovořit o business

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 21. Otázka : Softwarový process. Jeho definice, modely a vyspělostní úrovně. Standardizovaný přístup pomocí RUP (Rational Unified Process). Obsah :

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 Základy analýzy autor Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 V prezentaci jsou použity diagramy z: Wikipedia, Sparx UML Tutorial, Argo UML Metodiky vývoje Různé metodiky vývoje vazba na fáze

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Metodiky budování informačních systémů kategorizace, agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky

Metodiky budování informačních systémů kategorizace, agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky Tento text je určen pro studijní účely a je částí knihy Metodiky budování informačních systémů kategorizace, agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky autor Alena Buchalcevová citace BUCHALCEVOVÁ, Alena.

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Jaký má být dnes vývoj softwaru - business driven, test driven, model driven, architecture driven nebo service oriented?

Jaký má být dnes vývoj softwaru - business driven, test driven, model driven, architecture driven nebo service oriented? Citace článku: BUCHALCEVOVÁ, Alena. Jaký má být dnes vývoj softwaru business driven, test driven, model driven, architecture driven nebo service oriented? Monínec 15.05.2005 18.05.2005. In: RUDOLF, Vladimír,

Více

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR za podpory MŠMT ČR Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Detailní zpráva pro obor: VŠE v Praze FIS Kognitivní informatika navazující magisterský studijní program verze 1.0

Více

Hodnotocentrické metodiky

Hodnotocentrické metodiky 2 Hodnotocentrické metodiky Vyšší management Projektový manažer Jedna metodika těžko bude tou jedinou správnou,... pro každý projekt a realizační tým existuje jiný správný způsob práce. 1 Alistair Cockburn

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Trendy outsourcingu pro veřejnou správu

Trendy outsourcingu pro veřejnou správu Trendy outsourcingu pro veřejnou správu Jindra Tumová ISSS 2009 Obsah Stav Řešení Přínosy Reference Page 2 Klíčové trendy ve státní správě vysílají signál: více činností za méně peněz Ekonomická situace,

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a, 60 68 Praha 6 - Bubeč Váš dopis značky / ze d 23. 7. 204 Naše značka (uveďte v odpovědi) 204/D04794/0/ÚPV Vyřizuje / linka / Praha 25. 7. 204 Poskytnutí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Projekt implementace SAP Business Objects Předmět: 3MA382 Manažerská informatika projektové řízení, distanční Období: ZS 2009/2010 Vypracoval/a: Petr Kuchyňka (xkucp27), Klára Jalůvková (xjalk00, FPH N

Více

6INF2. RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. jaroslav.zacek@osu.cz

6INF2. RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. jaroslav.zacek@osu.cz 6INF2 RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. jaroslav.zacek@osu.cz Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery, ) Vznik ucelených řešení na bázi IS bez přítomnosti lidí

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN)

01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN) Zpracoval: houzvjir@fel.cvut.cz 01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN) Obsah Životní cyklus programového díla... 2 Analýza... 4 Postup

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR

ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR Stav a očeko ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR - hrozby a přílep ležitosti Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů Mobilní styl práce Distribuované pracovní týmy 50 procent business koncových zařízení budou v roce 2014 smartphony a mobilní PC 84 procent organizací využívá vzdálených pracovníků a spolupráci distribuovaných

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 25 Právo informačních technologií 25 Softwarové právo 26 Internetové

Více

Organizační a informační strategie (s ohledem na činnost v bankovním prostředí) Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut vysoká škola 2007

Organizační a informační strategie (s ohledem na činnost v bankovním prostředí) Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut vysoká škola 2007 Organizační a informační strategie (s ohledem na činnost v bankovním prostředí) Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut vysoká škola 2007 Motto Being the right industry does matter, But being good

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Bezepečnost IS v organizaci

Bezepečnost IS v organizaci Bezepečnost IS v organizaci analýza rizik Zabezpečení informačního systému je nutné provést tímto postupem: Zjistit zranitelná místa, hlavně to, jak se dají využít a kdo toho může zneužít a pravděpodobnost

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6)

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6) Níže uvedený přehled referencí poskytuje informace o našich zkušenostech a obsahuje také projekty, na kterých jsme se účastnili ve spolupráci s jinými partnerskými společnostmi: Zákazník Františkovy Lázně

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Outsourcing autentizace... ěřit? František Sobotka

Outsourcing autentizace... ěřit? František Sobotka Outsourcing autentizace......dá se tomu věřv ěřit? František Sobotka 1 Když už jste přišli... Co byste se chtěli asi dozvědět...? Co vám bude možná našeptávat vaše skeptické já...? Co to je... To už tu

Více

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Metodiky a normy Matěj Vala Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Projektové řízení LS 2010/11, Předn. 2 Evropský sociální

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení

Více

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR WAK System spol. s r.o. AZIN CZ s.r.o. Telematix Services, a.s. 18.března 2010 Aktivity projektu

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Databázové technologie (DB) Databázové systémy 1(DB1) Databázové systémy 2 (DB2) Případové studie databázových

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více