Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3"

Transkript

1 Vývoj IS

2 Metodika Metoda Nástroje Technika Životní cyklus Etapy Přístupy k vývoji Základní alternativy vývoje a provozu Integrace

3 Doporučený souhrn etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, metod, technik, nástrojů, dokumentů metod řízení Metodika (metodologie) pro tvůrce IS, který pokrývá celý životní cyklus IS Určuje kdo, kdy, co, proč má dělat během vývoje a provozu IS

4 Metodika se má vztahovat na všechny prvky IS osoby vývoj, uživatel, zadavatel určení rolí a zodpovědnosti organizaci práce způsob řízení v jednotlivých fázích vývoje IS práci s informacemi o vyvíjeném IS SW a HW ekonomické otázky vývoje IS projektovou a provozní dokumentaci (doporučené dokumenty)

5 vznik metodiky (metody) zobecnění principů, kroků, zásad použitých při projektování určitého IS

6 Smysl metodiky vytvoří komunikační standard tvůrců i uživatelů IS zlepší produktivitu práce a kooperace vývojových týmů lepší specializaci projektových týmů na jednotlivé etapy vývoje IS nezávislost vyvíjeného IS na konkrétních řešitelích tvorba aktuální a kvalitní dokumentace větší pružnost k potřebám uživatelů efektivnější údržba IS definice kriterií kvality pro každou etapu vývoje IS kvalitnějšířízení prací na projektech IS (plánování, organizování, vedení, výběr a úkolování pracovníků, kontrola) snížení rizik spojených s vývojem IS (zdroje, rozsah, čas)

7 Členění metodik státem podporované (stát vyžaduje při státních zakázkách postup dle dané metodiky) SSADM (Structured Systems Analysis and Design Method) - Velká Británie SDM (System Development Metodology) - Nizozemí MERISE - Francie mezinárodní Euromethod EU firemní metodiky SE (System Engineering) - LBMS IE (Information Engineering Methodology) Oracle CASE * Method SAFE/xy (Sybase Advanced Framework to Enable xy) - Sybase

8 Metodiky vyvíjené v ČR MDIS (KIT VŠE, 1993) PDIT (KIT VŠE, PragoData, 1995)

9 Mezinárodní a národní normy ISO/IEC12207-Procesy v životním cyklu softwaru definuje procesy, činnosti, úkoly potřebné při dodání, vývoji, provozu, údržbě a odstranění SW produktu/služby a procesy pro definování, řízení a zlepšování procesů životního cyklu SW ISO/IEC dokumentace ISO/IEC TR Návod pro ISO/IEC12207 jak mají být procesy definované v ISO/IEC12207 implementovány a přizpůsobeny ISO/IEC Definuje postup při posuzování procesů, stanoví min. požadavky pro konzistenci a opakovatelnost posuzování

10 Mezinárodní a národní normy ISO 9000 ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti požadavky na systém ČSN EN ISO 9000:2001 Systémy managementu jakosti základy, zásady a slovník ČSN EN ISO 9004:2001 Systémy managementu jakosti směrnice pro zlepšování výkonnosti ČSN EN ISO 9003 Systémy managementu jakosti směrnice pro použití ISO 9001:2000 na počítačový SW (doplněk normy)

11 Globální metodiky (Enterprise Methodologies) zaměřené na vývoj, provoz, řízení celopodnikového IS Projektové metodiky (Project Methodologies) zaměřené na vývoj/zavedení IS v určité oblasti

12 Metoda určuje, CO je třeba dělat v určité fázi životního cyklu IS je vždy spojena s určitým přístupem (funkční, datový, objektový) Každá metoda řeší postup činností v určité části procesu vývoje př. YSM

13 Technika určuje, jak dosáhnout požadovaného výsledku přesný postup kroků způsob použití nástrojů apod. př. normalizace datového modelu, funkční analýza

14 Nástroj je prostředkem k uskutečnění určité činnosti- při vývoji a provozu k vyjádření výsledku dané činnosti - formalizuje vyjádření často svázán s konkrétní technikou např. DFD, ERD, STD,...

15 Vztah metodiky, metod, technik a nástrojů jednotlivé metody nemusí patřit jednoznačně dané metodice některé metody specifické - využívané jen určitými metodikami některé metody univerzální - odkazují se na ně různé metodiky, v různých fázích vývoje IS obdoba pro techniky a nástroje

16 Životní cyklus IS vymezuje základní etapy vývoje a provozu IS a obsah etap

17 Životní cyklus metodikami může být chápán a definován různě od jeho definice se odvíjí obsah metodiky k jednotlivým etapám jsou metodikou vázány cíle, metody, techniky, nástroje, dokumenty, specifika řízení apod. milníky - klíčové body postupu vývoje IS - začátky a konce etap

18 etapy cíl proč má být provedena, co je výsledkem předpoklady zahájení etapy a kriteria ukončení etapy klíčové dokumenty etapy kritické faktory etapy - možná rizika

19 činnosti etapy (návaznost, souběžnost) cíl činnosti kroky činnosti vstupy (podklady) výstupy (výsledky) klíčové dokumenty účastníci, jejich pravomoc a odpovědnost

20 Etapy životního cyklu IS IST - informační strategie organizace ÚST - úvodní studie projektu (studie proveditelnosti..) GAN - globální analýza a návrh IS DAN - detailní analýza a návrh IS IMP - implementace ZAV - zavedení (instalace) PUR - provoz, údržba a rozvoj IS

21 Příprava IS Požadavky (záměr na tvorbu IS) Úvodní studie (studie proveditelnosti) oponentura Analýza a návrh Etapy životního cyklu IS Globální oponentura Detailní posouzení

22 Etapy životního cyklu IS Realizace Implementace Zavádění Provoz, údržba a rozvoj IS Provoz a údržba IS Rozvoj IS

23 Postupy vývoje Programuj a opravuj Vodopádový ( jednorázový vývoj) V-model Přírůstkový (inkrementální) Spirálový Evoluční (iterativní model)

24 Programuj a opravuj Jednoduchý a neformální způsob vývoje Skládá se ze: specifikace požadavků cyklu: programování-testování-oprava chyb uvedení do provozu Základem je cyklus, v němž se vytváří aplikace Ukončení: pokud nejsou chyby, či je jejich počet na akceptovatelné úrovni nebo pokud nastal stanovený termín ukončení projektu

25 Vodopádový postup vývoje Specifikace požadavků Analýza Návrh Údržba Implementace Testování Zavedení Údržba Zavedení Údržba Zavedení Údržba Testování Zavedení Údržba Testování Zavedení Údržba Implementace Testování Zavedení Údržba Implementace Testování Zavedení Údržba Návrh Implementace Testování Zavedení Údržba Specifikace požadavků Specifikace požadavků Analýza Specifikace požadavků Analýza Specifikace požadavků Návrh Analýza Specifikace požadavků Návrh Analýza Specifikace požadavků Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Provoz a údržba Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků Zavedení Testování Implementace Návrh Analýza Specifikace požadavků

26 Vodopádový postup vývoje Následující etapa začíná po dokončení předchozí V případě nedostatků lze jen návrat do předchozí etapy Na počátku pokrok umožnil systematický a opakovaný postup Používán Vhodný pokud ve fázi specifikace požadavků je možné definovat všechny požadavky Nevhodný v případě, že je nutné provádět změny během vývoje Je možné projít jen jednou všemi etapami, není reakce od zákazníka ( po předání může nastat dlouhá fáze údržby úpravy systému) Integrace systému nastává až po naprogramování všech modulů Při zjištění problémů, které vedou ke změnám návrhu zpoždění projektu

27 V-model vývoje Analýza požadavků Akceptační testování Návrh systému Systémové testování Návrh architektury Integrační testování Návrh jednotek Jednotkové testování Implementace

28 V-model Provázání fází specifikace a implementace systému (levá část shora dolů) integrace a testování (zdola nahoru testování začíná od jednotek) Klade důraz na testování, jednotlivé fáze mají přiřazeny typy testů

29 Přírůstkový (inkrementální) postup vývoje Přírůstek ucelená, relativně uzavřenáčást systému (subsystém), kterou lze samostatně navrhnout, implementovat a uvést do provozu, přičemž funkčnost dříve dokončené části zůstane zachována Vývoj systému po jednotlivých přírůstcích, přitom každý přírůstek má svůj životní cyklus Výhoda částiřešení se zavádějí postupně, zákazník vidí funkčnost jednotlivých částí, poskytne řešiteli dříve zpětnou vazbu

30 Spirálový model

31 Spirálový model Definuje 4 iterace Každá iterace má definici cílů, analýzu rizik, návrh řešení, ověření, vývoj, testování, plánování I. iterace identifikace globálních rizik projektu stanovení základních východisek řešení II. iterace specifikace požadavků III. iterace detailní návrh řešení IV. iterace implementace a testování Přínos zavedení iterace a analýza rizik

32 Evoluční (iterativní) model Předem definovány jen hrubé požadavky Po dodání každé verze se zpřesňují Vyvíjí se jednotlivé verze produktu, ale požadavky nejsou předem specifikovány (x přírůstkovému modelu) Každá specifikace požadavku obsahuje: návrh kódování a testování instalace a akceptace výsledkem každé iterace je funkční verze systému

33 Vztahy mezi postupy vývoje Inkrementální vývoj Jednotlivé části systému (přírůstky, inkrementy) vytvářeny nezávisle na ostatních, pak integrace Vývoj jednotlivých přírůstků může probíhat iterativně, vodopádem,... Alternativa k inkrementálnímu vývoji je vývoj celého systému naráz Iterativní vývoj kroky směřující k vylepšení, zpřesnění nebo opravení části systému může být použit spolu s inkrementálním vývojem, není ale vyžadováno Vodopádový vývoj Inkrementální vývoj s jediným přírůstkem - celý systém Iterativní vývoj s jedinou iterací Analýza požadavků, analýza, návrh,. se provádí pouze jednou

34 Silné a slabé stránky modelů životního cyklu vývoje model Programuj a opravuj Silné stránky jednoduchost Slabé stránky obtížně použitelný na větší systémy Vodopádový V-model Spirálový Inkrementální Evoluční (iterativní) rozděluje proces vývoje na fáze dává dobrou představu o rozsahu řešení důraz na testování a různé typy testů trasovatelnost požadavků až do implementace zavádí vývoj v iteracích důraz na analýzu rizik prototypování zpětná vazba od zákazníka častá zpětná vazba od zákazníka přírůstková spotřeba personálních zdrojů častá zpětná vazba od zákazníka specifikace požadavků na základě každé iterace možnost realizovat změny přírůstková spotřeba personálních zdrojů časná a častá integrace předpokládá detailní specifikaci požadavků na začátku projektu malá zpětná vazba od zákazníka pozdní integrace a zjištění problémů pozdě obtížná realizace změn požadavků předpokládá detailní specifikaci požadavků na začátku projektu obtížná realizace změn požadavků všechny požadavky se specifikují ve druhé iteraci testování až ve čtvrté iteraci ne vždy je možné rozdělit systém na přírůstky veškeré požadavky se specifikují na začátku obtížně se realizují změny špatná představa o rozsahu celého řešení obtížně realizovatelné u projektů s pevnou cenou vysoké nároky na dostupnost zákazníka nejlépe denně instalace a akceptace jednotlivých verzí může být nákladná Zdroj: BUCHALCEVOVÁ, A. Metodiky budování informačních systémů. Oeconomia, VŠE Praha, 2009; tabulka 4-1, str. 54

35 Metodiky vývoje Rigorózní Agilní

36 Rigorózní metodiky vývoje budování IS/ICT lze popsat, plánovat, řídit, měřit zpravidla založeny na vodopádovém vývoji mohou být založeny na iterativním a inkrementálním vývoji OPEN (Object-oriented Process, Environment and Notation), Rational Unified Process (RUP), Enterprise Unified Proccess (EUP), MMDIS (Multidimensional Management and Development of Information Systems)

37 Agilní metodiky vývoje Od II. pol. 90. let Důvod vzniku: rychlost změn prostředí, technologií požadavky na rychlé zavedení i změny IS/ICT vede ke změnám v metodikách zaměřené na vývoj nového řešení, ne na údržbu a provoz velmi krátké iterace (jeden měsíc a méně) UML se používá pouze jako doplněk malé ale výkonné týmy (dvojice) zapojení zákazníka do vývoje (zákazník se zúčastní sestavování návrhu a testů, ideálně je součástí vývojového týmu)

38 Agilní metodiky vývoje Agilní metodiky: XP Extreme Programming Scrum FDD Feature Driven Development Crystal metodiky DSDM Dynamic Systems Development Method Lean Development Agilní modelování (Agile Modeling)

39 (Manifesto of Agile Software Development) Manifest agilního vývoje SW Deklarace 4 hodnot individuality a interakce mají přednost před nástroji a procesy provozuschopný software má přednost před obsáhlou dokumentací spolupráce se zákazníkem má přednost před sjednáváním smluv reakce na změnu má přednost před plněním plánu 10 hlavních principů 1. Včasné a kontinuální dodávání SW, který zákazníkům přináší hodnotu 2. Změnu požadavků lze provést i v dalších fázích vývoje, protože tím může zákazník získat konkurenční výhodu 3. Uživatelé a vývojáři spolupracují denně na projektu 4. Klíčovým faktorem úspěchu projektu jsou motivovaní jedinci, s podporou vedení i podmínkami pro práci 5. Komunikace je nejefektivnější způsob pro přenos informací v rámci vývoj. týmu 6. Primární mírou úspěchu je fungující SW 7. Agilní procesy předpokládají zdravý vývoj (třeba vymezit prac. dobu cca 40 hod. týdně, přesčasy snižují produktivitu 8. Perfektní technické řešení i návrh 9. Jednoduchost řešení zásadní 10. Nejlepší architektury, požadavky a návrhy vznikají ze samoorganizujících se týmů

40 Porovnání rigorózních a agilních metodik Předpoklady Rigorózní metodiky SW procesy lze popsat Požadavky lze předem definovat Agilní metodiky SW procesy nelze popsat Předem jen hrubé požadavky Obsah přesně orientované procesy, činnosti Jen generativní pravidla, praktiky, principy Použití Standardní a velké projekty Výzkumné projekty, menší týmy

41 Způsoby vývoje a provozu IS/ICT

42 Modely dodávky ICT služeb - trendy řešení Externí dávkové zpracování Vlastní vývoj a provoz IS Externí dodavatelé ERP, provoz vlastními silami Klasický outsourcing ASP, cloud computing ( PaaS, IaaS, SaaS)

43 Alternativy vývoje IS/ICT Vlastní vývoj ve firmě (IASW ) Vývoj na zakázku (IASW ) externí softwarovou firmou Nákup aplikací (TASW) model SW jako licence od různých výrobců od generálního dodavatele systémového integrátora Outsourcing provozu komplexního IS/IT ASP SaaS - model SW jako služba

44 Zkratky IASW - individuální aplikační software TASW - typový aplikační software OSS - open-source software IaaS - infrastruktura jako služba PaaS - platforma jako služba (= infrastruktura, vývojové a integrační nástroje) SaaS software jako služba SLA ( Service Level Agreement) smlouva o úrovni poskytovaných služeb

45 IASW funkcionalita IASW maximálně podporuje činnost podnikového procesu vhodné pro podporu specifických procesů vede k dosažení spec. výhody nad konkurencí TASW založen na referenčním modelu business procesů může se lišit od procesů v konkrétní firmě standardizace život. cyklu SW; obvykle lze provozovat na více platformách vhodná volba pro vysoce standardizované procesy (účetnictví, mzdy )

46 Při volbě TASW podnik koupí licence a technologickou infrastrukturu od externích dodavatelů, provozuje vlastními silami instalace a zprovoznění zajistí implementátor - TASW/systémový integrátor úpravy dle potřeb podniku a individuálních uživatelů před nasazením: lokalizace úpravy dle platné legislativy, jazyka v teritoriu customizace úprava dle specifických potřeb zákazníka přizpůsobení podnik. procesům, vzhled obrazovek, účetní osnova.. perzonalizace úpravy pro konkrét. uživatele komunikač. jazyk, obrazovka úpravy realizovány zejména nastavováním hodnot parametrů jednotlivé instalace TASW u zákazníků se mohou lišit/liší konkrétními úpravami při instalaci (lokalizace, customizace, perzonalizace) verzí při dodávce nové verze na trh nejsou zákazníci povinni si ji nainstalovat případnými úpravami zdrojového kódu; ty smí provádět ten, kdo je dle SW licence oprávněn většinou syst. integrátor či vlastník (= výrobce TASW)

47 OSS tvoří virtuální tým vývojářů (SW komunita) - často zdarma OSS je zdarma, nesmí být prodán třetí straně (existují výjimky) lze ale prodávat/nakupovat doprovodné služby dodávána v podobě zdrojových programů zákazník si může přizpůsobit potřebám» spíš úpravou kódu než parametry nemusí být garance kvality a opravy chyb v termínu vhodné využít pro standardizované aplikace, které nejsou kritické z hlediska návaznosti a konkurenceschopnosti

48 Vlastní vývoj IS Výhody Zachování strategie v tajnosti IS přesně odpovídá potřebám Dokonalá znalost podmínek ve firmě Okamžitá dostupnost řešitelů pro uživatele snadnářešitelnost problémů Nevýhody Vysoké náklady pořízení a údržbu Časová náročnost Vysoká pravděpodobnost výskytu funkčních chyb Nedostatek specialistů Nedostatek know - how

49 Vývoj na zakázku Výhody IS odpovídající potřebám zákazníka Snazšířešitelnost problémů a možnost úprav Využití znalostí specialistů Nevýhody Vysoké náklady pořízení (často vyšší než v případě int. vývoje) Časová náročnost (obvykle kratší než v případě int. vývoje) Riziko závislosti na řešiteli Nebezpečí zániku řešitele Riziko úniku informací

50 Nákup aplikací od různých výrobců Výhody Nevýhody Rychlá realizace Nejnižší náklady Možnost výběru osvědčených řešení pro každou část IS Obtížnost integrace aplikací do IS firmy Obtížnost údržby vazeb mezi aplikacemi tím relativně nízká stabilita IS

51 Nákup od generálního dodavatele systémového integrátora Výhody Nejmenší časová náročnost Nízké náklady Osvědčenářešení každéčásti i celého IS Garance integrace dodavatelem Nevýhody Vysoká míra závislosti na dodavateli Riziko úniku informací mimo hranice firmy Riziko volby nevhodného systémového integrátora Vstup know-how do firmy

52 Outsourcing IS Výhody Odpadá odpovědnost za vytěsněnou oblast a její řízení možnost soustředit se na hlavní předmět činnosti Rychlejší nástup nových technologií, firma nemusířešit technologické aspekty Možnost vyřešení finančního zabezpečení vývoje, provozu a údržby IS/ICT Nevýhody Nevratnost důsledků rozhodnutí Úplná závislost na firmě poskytující outsourcing Riziko úniku informací mimo firmu (větší než u generálního dodavatele) Rizika poskytovatele (nízká úroveň služeb, zánik poskytovatele) Vysoké náklady

53 ASP Application Service Providing placený pronájem aplikace/služby stejná služba poskytována více zákazníkům současně služba je poskytována všem ve standardizované podobě, resp. s minimálními úpravami informační služba je poskytována po Internetu zákazník si může informační službu vyzkoušet před jejím zakoupením zákazník nemusí investovat do technologií snižuje investiční náklady odpadají aktivity spojené s implementací u zákazníka zrychlení Datová (databázový server uložiště dat) a aplikační vrstva (server pro realizaci obchodní logiky) vlastní a spravuje poskytovatel ; Prezentační vrstva (zpravidla webové technologie) uživatel Pozn. tech. vybavení může vlastnit poskytovatel, nebo si je může pronajímat

54 SaaS Software as a Service Placený pronájem aplikace, infrastruktury a podpůrných služeb prostřednictvím internetu dodávána velkému počtu zákazníků nástupce ASP někdy považován za ASP ( marketingový tah )-ale rozdíl:» vždy je poskytovatel i výrobce (u ASP nemusí být)» služba je poskytována více podnikům (u ASP může být i 1 klient)» založen na internetu a jeho protokolech

55 Podrobnosti k SaaS, srovnání s tradičním modelem, ASP v článcích ( zde na Multiedu): Polanský, Voříšek: SaaS model dodávky aplikací a z něho vyplývající transformace IT průmyslu Voříšek: Srovnání SaaS a klasického modelu dodávky a provozu aplikací Prostudovat!!

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

XINF1. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

XINF1. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz XINF1 Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Tutoriály 24.10. - 3h 6.11. - 2,2h 27.11. - 1,5h Tutoriály budeme věnovat nejen teorii, ale také cvičení a workshopům. Přečtěte si skripta dříve, než týden před

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Agilní metodiky Agilní Jan Smolík

Agilní metodiky Agilní Jan Smolík Agilní metodiky Jan Smolík Kritéria pro členění metodik Zaměření metodiky Rozsah metodiky Váha metodiky Typ řešení Doména Zaměření metodiky Globální metodiky (Enterprise Methodologies) Zaměřené na komplexní

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

Efektivní správa ICT jako základ poskytování služby outsourcing IT

Efektivní správa ICT jako základ poskytování služby outsourcing IT Efektivní správa ICT jako základ poskytování služby outsourcing IT Aleš Mahdal, ANECT a.s. ISSS 12. 4. 2010, Hradec Králové Agenda Technologické trendy Outsourcing IT možný rozsah nasazení Podpůrné provozní

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

Agile. nejžádanější způsob vývoje software. Tomáš Tureček. Business consultant, Lean&Agile coach Tieto tomas.t.turecek@tieto.com

Agile. nejžádanější způsob vývoje software. Tomáš Tureček. Business consultant, Lean&Agile coach Tieto tomas.t.turecek@tieto.com 2010 Tieto Corporation Agile nejžádanější způsob vývoje software Tomáš Tureček Business consultant, Lean&Agile coach Tieto tomas.t.turecek@tieto.com 2012 Tieto Corporation Tieto Aktivity ve více než 20

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz RUP - Disciplíny Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Disciplíny Množství disciplíny v dané iteraci Disciplíny podle RUP Šest základních: Business modeling - pro pochopení problémové domény Requirements

Více

Srovnání SaaS a klasického modelu dodávky a provozu aplikací

Srovnání SaaS a klasického modelu dodávky a provozu aplikací Srovnání SaaS a klasického modelu dodávky a provozu aplikací Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická, Praha Základní princip Východisko návrhu Technologická architektura Uživatelské

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Agile Software Development

Agile Software Development Agile Software Development Agile Software Development Jiri Fabian www.jirifabian.net O čem to bude O metodologiích RUP Agile XP Scrum Co je softwarový vývoj Umění? Manufaktura? Modelování? Co je softwarový

Více

Cíle a metodika průzkumu

Cíle a metodika průzkumu Cíle a metodika průzkumu Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Jakou metodiku použít pro

Jakou metodiku použít pro Jakou metodiku použít pro konkrétní projekt? Hodnocení a výběr vhodné metodiky pro budování IS Alena Buchalcevová Katedra informačních č technologií, VŠE Praha Agenda metodika jako nástroj zvýšení úspěšnosti

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 Základy analýzy autor Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 V prezentaci jsou použity diagramy z: Wikipedia, Sparx UML Tutorial, Argo UML Metodiky vývoje Různé metodiky vývoje vazba na fáze

Více

Normy kvality softwaru a jejich podpora v metodikách budování informačních systémů

Normy kvality softwaru a jejich podpora v metodikách budování informačních systémů Normy kvality softwaru a jejich podpora v metodikách budování informačních systémů Alena Buchalcevová Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, katedra informačních technologií

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Životní cyklus produktu (IS / IT služby) Životní cyklus projektu Životní cyklus řízení projektu. Vývoje produktu Implementace produktu

Životní cyklus produktu (IS / IT služby) Životní cyklus projektu Životní cyklus řízení projektu. Vývoje produktu Implementace produktu Životní cykly Životní cyklus produktu (IS / IT služby) Životní cyklus projektu Životní cyklus řízení projektu Vývoje produktu Implementace produktu 1. Identifikace problému potřeba nového systému/služby

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování 1. Teoretické základy modelování na počítačích 1.1 Lambda-kalkul 1.1.1 Formální zápis, beta-redukce, alfa-konverze 1.1.2 Lambda-výraz jako data 1.1.3 Příklad alfa-konverze 1.1.4 Eta-redukce 1.2 Základy

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1 PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Strategické řízení IS/IT Cíl: Cílem tohoto tematického celku je vysvětlení základních pojmů z oblasti strategického řízení

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Životní cyklus vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Proč potřebujeme definovat proces vývoje Při vývoji SW nemáme tvrdá fakta, jako v jiných vědách (fyzika, chemie,

Více

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Project Managers (APM) Association for Project Management

Více

Informační systémy ve strojírenství

Informační systémy ve strojírenství 3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení Informační systémy ve strojírenství Radim Farana 1 Obsah Životní cyklus vývoje SW. Informační

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Přípravné činnosti projektu. Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D.

Přípravné činnosti projektu. Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D. Přípravné činnosti projektu Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D. Obsah prezentace Seznámení s problematikou Procesy a roviny před implementací projektu Obchodní rovina Implementační rovina Řešení

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Požadavky na outsourcing

Požadavky na outsourcing Požadavky na outsourcing Brno, 21.6.2011 Ing. Jan Bukovský, jan.bukovsky@ceb.cz Outsourcing Outsourcing firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti (=poskytovateli

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

5 Požadavky a jejich specifikace

5 Požadavky a jejich specifikace 5 Požadavky a jejich specifikace 5.1 Inženýrství (requirements engineering) - proces stanovení služeb, které by měl vyvíjený systém poskytovat a omezení, za nichž musí pracovat - CO má systém dělat, ne

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 15

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 15 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Provoz eagri a související aplikační infrastruktury Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky:

Více

Zavádění projektového řízení ve společnosti

Zavádění projektového řízení ve společnosti Zavádění projektového řízení ve společnosti Monika Pidrmanová 26.10.2011 ZÁKLADNÍ POJMY Projekt = Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Michal Oškera (50854)

Michal Oškera (50854) PV098 - Řízení SW projektů semestrální práce Michal Oškera (50854) 19. listopadu 2003 Obsah 1 Úvod 2 2 Plán projektu 3 2.1 Plán CO.............................. 3 2.2 Plán JAK.............................

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Softwarové inženýrství 01. doc. Ing. František Huňka, CSc.

Softwarové inženýrství 01. doc. Ing. František Huňka, CSc. Softwarové inženýrství 01 doc. Ing. František Huňka, CSc. Obsah kurzu Softwarové inženýrství obecně vodopádová model spirálový model RUP agilní metodiky vývoj řízený vlastnostmi (Feature Development Design)

Více

Bezpečnost aplikací Standardy ICT MPSV

Bezpečnost aplikací Standardy ICT MPSV Standardy ICT MPSV 1.2 Datum: 23.01.2015 Informace o dokumentu Název dokumentu: Bezpečnost aplikací 1.2 23.01.2015 Historie verzí Číslo verze Datum verze Vypracoval Popis Jméno souboru 1.0 23.01.2015 Vladimír

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Funkční bezpečnost EN 61508 a 61511. Elektrotechnika Zpracovatelský průmysl Energetika Infrastruktura a stavebnictví. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Funkční bezpečnost EN 61508 a 61511. Elektrotechnika Zpracovatelský průmysl Energetika Infrastruktura a stavebnictví. TÜV SÜD Czech s.r.o. Funkční bezpečnost EN 61508 a 61511 Elektrotechnika Zpracovatelský průmysl Energetika Infrastruktura a stavebnictví TÜV SÜD Czech s.r.o. Bezpečnost obecně znamená ochranu před úrazem elektrickým proudem,

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph.

METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph. METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph.D Katedra informačních technologií VŠE Praha nám. W.Churchilla 4,

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Oracle a veřejná správa Oracle a veřejná správa Oracle není jen databáze Oracle a veřejná správa Oracle

Více

METODICKÝ RÁMEC IS/ICT

METODICKÝ RÁMEC IS/ICT METODICKÝ RÁMEC IS/ICT Alena Buchalcevová Katedra informačních technologií, VŠE Praha Abstrakt Příspěvek popisuje metodický rámec pro budování informačního systému firmy, tedy metametodiku, která zahrnuje

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

Kapitola 1. Trendy IS při řízení podniku

Kapitola 1. Trendy IS při řízení podniku Kapitola 1 Vysvětli pojmy: data, informace, znalost. Jaký je rozdíl mezi pojmy data a informace? DATA jsou atributy (vlastnosti) objektů vyjádřené pomocí znaků nebo signálů. Data nemusí obsahovat informaci.

Více

Bezepečnost IS v organizaci

Bezepečnost IS v organizaci Bezepečnost IS v organizaci analýza rizik Zabezpečení informačního systému je nutné provést tímto postupem: Zjistit zranitelná místa, hlavně to, jak se dají využít a kdo toho může zneužít a pravděpodobnost

Více

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Představení normy ISO/IEC 27001 a norem souvisejících - Současný stav ISO/IEC 27001:2005

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více