Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Foresight a technologické oblasti strategického významu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Foresight a technologické oblasti strategického významu"

Transkript

1 Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR 42 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR Gestor MPO Spolugestor RVVI, MŠMT, TAČR, CzechTrade Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2020 Obsah, charakteristika projektu A) Vytvoření systému a rozvoj personálních kapacit pro monitoring: (i) světových trhů a (ii) vývoje na poli VaV a technologií s cílem včasné identifikace sociálních, ekonomických a technologických trendů, které vytváří příležitosti a / nebo rizika pro (i) ekonomiku Česka jako celek a / nebo (ii) firmy v klíčových (vybraných) oborech Tento monitoring a analytické výstupy bude realizovat vhodná agentura ve spolupráci s externími expertními kapacitami. B) Identifikace klíčových technologických oblastí pro zacílení veřejné podpory podnikání a výzkumu v ČR s ohledem na předpokládaný vývoj světové poptávky a vznikajících potřeb společnosti Popis stávající situace, důvody řešení Jako součást efektivní inovační politiky je nezbytné odborným způsobem identifikovat nově vznikající globální potřeby a vývojové trendy na trzích a v oblasti výzkumu a technologií, na tomto základě se snažit popsat a kvalifikovaně odhadnout scénáře možného budoucího vývoje. Jakkoliv je schopnost být v této činnosti na špičkové úrovni otázkou postupného vývoje, význam tohoto typu strategických informací je zásadní pro řadu oblastí napříč národním inovačním systémem a je podkladem pro uvolnění potřebných investic do rozvoje příslušného systému s důrazem na odbornost potřebných personálních kapacit. Tyto predikce by se spolu s identifikací kapacit a kvality VaV a inovačního potenciálu českých firem měly stát vstupem pro určení perspektivních technologických oblastí pro ČR (zejména průřezových KETs), u kterých lze do budoucna očekávat vysoký potenciál z hlediska přínosu pro konkurenční výhody podnikového sektoru na území ČR. Identifikace nových trendů na trhu a jejich reflexe v politice státu vůči institucím aplikovaného výzkumu a podnikatelům by měla umožnit lepší nasměrování nejen zdrojů státu, ale i firem na perspektivní odvětví a měla by vést ke zlepšování konkurenceschopnosti ČR na zahraničních trzích. V této souvislosti lze navázat na zkušenosti získané z právě probíhajícího procesu přípravy priorit orientovaného VaVaI, při němž patří využití foresightu k nosným pilířům metodického rámce. V ČR není v současnosti jednoznačně vymezena instituce (orgán), která by měla tuto problematiku ve své kompetenci a disponovala by potřebnými kapacitami. Přesto s praktickým využitím metod participativního foresightu při formulaci prioritních oblastí pro zaměření politiky VaVaI existují v ČR již značné zkušenosti (napři. Příprava Národního programu VaV I, II a III). Klíčovým krokem pro vytvoření efektivního systému pro strategický foresight a využití jeho výsledků v politikách 1

2 42 Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR napříč inovačním systémem je odpovídající rozdělení kompetencí na úrovni ústředních orgánů státní správy a určení (vytvoření) instituce, která bude (mimo jiné) koordinovat foresightové aktivity (tj. monitorování globálních trendů, provádění analytické činnosti), na jejichž základě budou v rámci dialogu s dalšími hráči inovačního systému formulovány politiky, priority budoucích programů podpory aplikovaného výzkumu, inovací a směřování podnikání. Cílem monitorování trhů a jejich změn je snaha identifikovat a věrohodně zdůvodnit oblasti služeb a produktů s vysokou přidanou hodnotou, u kterých lze očekávat, že budou ve světě v budoucnu poptávány. Pokud se následně takováto predikce ukáže jako správná a tuzemské firmy na ni budou svou nabídkou schopny reagovat mezi prvními, získají na trhu významnou konkurenční výhodu. Takto řízená inovační politika vychází z poptávky a má proto výrazně vyšší šanci na úspěch než politika tlačená nabídkou, která očekává, že se globální potřeby přizpůsobí české nabídce. Pro včasné zachycení globálních trendů je třeba využít analytické činnosti, zejména foresightu. Foresight je přístup (nástroj) k uvažování o možných vývojích budoucnosti s cílem vytvořit strategii pro současná rozhodnutí. Přístup používá různých kvantitativních a kvalitativních metod a jejich vhodné kombinace. Základními charakteristikami foresight procesu jsou: systematický přístup, zapojení širokého spektra aktérů a zainteresovaných subjektů, následné praktické využití výsledků v konkrétních situacích (např. jako podklad pro politiku nebo program výzkumu). Foresight přispěje k lepšímu zacílení inovační politiky v následujícím období, které odpovídá potřebám vysoce konkurenceschopné exportně orientované ekonomiky založené na znalostech. Při definici inovační politiky je kromě výstupů z foresightových analýz třeba zohlednit rovněž zaměření a kompetence excelence ve VaV sektoru a inovační potenciál českých firem. Příklad ze zahraničí Technologická agentura: Inspirací pro Českou republiku může být finská agentura pro financování technologií a inovací TEKES, která aktivně vyhledává možnosti propojení výzkumných institucí s firmami. Společně s podnikateli a výzkumníky stanovuje strategicky důležité oblasti výzkumu a vývoje a na základě toho vytváří programy financování pro realizaci projektů. TEKES zároveň monitoruje dopad všech projektů, na kterých se finančně podílí, hodnotí přínosy nejen pro příjemce prostředků, ale také dopad financování na ekonomiku a společnost. TEKES nezapomíná ani na důležitost strategických aktivit, jimiž jsou foresight, evaluace projektů, apod. Švédská agentura VINNOVA při poskytování podpory aplikuje tzv. sektorový přístup spočívající v podpoře vybraných progresivních odvětví švédské ekonomiky, jimiž jsou v současné době informační a komunikační technologie, služby a implementace informačních technologií, biotechnologie, nový vyspělý zpracovatelský průmysl a doprava. Pro každou z progresivních oblastí existuje v rámci organizační struktury agentury samostatné oddělení. Sledování trendů: Finsko FINPRO: V zahraničí se osvědčil model, ve kterém existuje samostatná agentura, jejímž úkolem je kromě podpory exportu také sledování globálních trendů a signalizování nově se objevujících sociálních, ekonomických a technologických trendů. Tato agentura sleduje a analyzuje vývoj ve světě a snaží se pojmenovat scénáře možného budoucího vývoje. V rámci těchto predikcí se agentura snaží určit perspektivní obory a technologie, u kterých lze očekávat do budoucna potenciál a které by se tedy měly stát subjektem zájmu domácích inovujících firem. Takto funguje například finské FINPRO, obdoba české agentury CzechTrade. 2

3 Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR 42 Velká Británie Technology Strategy Board Ve druhé polovině 90. let bylo cílem této platformy identifikovat a řadit dle priorit rozvíjející se klíčové technologie. V roce 2004 za účelem identifikace technologických priorit zřídilo Ministerstvo obchodu a průmyslu (DTI) expertní panel Technology Strategy Board (TSB), který nejprve fungoval jako poradní orgán ministerstva. Od roku 2007 působí TSB jako výkonná mimorezortní veřejná instituce, jejímž úkolem je stimulovat technologické inovace v oblastech důležitých pro hospodářský růst a rozvoj produktivity Velké Británie. V rámci této role mimo jiné TSB radí britské vládě, jak odstraňovat bariéry pro inovace a jak akcelerovat využívání nových technologií. Prohlubující se spolupráce s jednotlivými ministerstvy postupně vedla k novému statutu TSB jako výkonné mimorezortní veřejné instituce. Těsná vazba mezi analytickou a koordinační činností v rámci jedné instituce zjednodušuje uplatnění analytických výsledků v praxi a přispívá k větší pružnosti výzkumného a inovačního procesu. Nizozemsko Technology Radar Nizozemské Ministerstvo pro ekonomické záležitosti si nechalo vypracovat studii, jejímž cílem bylo identifikovat technologie, které budou mít v následujících deseti letech strategický význam pro nizozemský průmysl a ekonomiku, a zjistit, jestli současný proces vytváření znalostí směřuje do oblasti těchto technologií. V této souvislosti je vhodné zdůraznit, že foresight není jednorázový proces, ale dlouhodobá aktivita, která by měla probíhat průběžně a formovat potřebnou budoucí vizi. Norsko NIFU STEP Group V případě norské STEP Group (Group for Studies in Technology, Innovation and Economic Policy) se jednalo o tým cca 50 výzkumníků, který uzavřel pětiletý kontrakt s Norskou radou pro výzkum a realizoval výzkum v oblasti inovačních politik s ohledem na relevantní historické, ekonomické, sociální a organizační aspekty. Z této skupiny později vznikl Norský institut pro studie o inovacích, výzkumu a vzdělávání (Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU STEP), který je v současnosti vedoucím norským pracovištěm pro koncepční výzkum v oblasti inovací, VaV a vzdělávání. Tento institut rozvíjí projekty zaměřené na zkoumání vztahů mezi technologickým rozvojem na jedné straně a kulturními, sociálními a ekonomickými změnami ve společnosti na straně druhé. Cíle a měřítka projektu Popis cíle Měřítko Hodnota Vytvoření systému a rozvoj personálních kapacit pro monitoring (i) světových trhů a (ii) vývoje na poli VaV a technologií s cílem včasné identifikace trendů, které vytváří příležitosti a / nebo rizika pro ekonomiku Česka jako celek a / nebo firmy v klíčových (vybraných) oborech Foresightové aktivity agentury CzechTrade sloužící jako vstup pro určení prioritních oborů ČR Existence foresightových aktivit a výstupů z nich 3

4 42 Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR Poskytování jasně definovaných foresight služeb zainteresovaným stranám (partnerům) a firmám Identifikace klíčových technologických oblastí pro zacílení veřejné podpory podnikání a výzkumu ČR (zejména KETs) s ohledem na globální trendy a situaci v ČR Dostupnost služeb Hodnocení přínosů foresightu firmami Realizace strategie klíčových technologických oblastí ČR Splněno Pozitivní hodnocení firem Funkčnost a výsledky strategie Hlavní dotčené skupiny Instituce RVVI, MPO, MŠMT, CzechTrade, Technologická agentura, TCAV, Technologické parky, Centra pro transfer technologií, Podnikatelské inkubátory a další instituce inovačního ekosystému Podnikatelská veřejnost Firmy s inovačním potenciálem a perspektivou internacionalizace podnikání Finanční dopady EFEKTIVNĚJŠÍ ALOKACE Podpora strategického rozhodování v oblasti podpory a komerční aplikaci moderních technologií Úspora nákladů organizací v rámci inovační prostředí, využitím sdílených služeb a nástrojů Popis realizace projektu Definice prioritních technologických oblastí Ve fungujícím inovačním systému by se sledování a analýza vývoje ve světě, včetně pojmenování scénáře možného budoucího vývoje, mělo stát základem pro určení perspektivních technologických oblastí pro ČR (zejména KETs), u kterých lze očekávat do budoucna potenciál a které by se tedy měly stát předmětem zájmu domácích inovujících firem. V ČR neexistuje koncepční materiál, který by analyzoval současný stav v oblasti vývoje moderních technologií (zejména KETs) a jejich aplikaci českými podniky (včetně srovnání se světem) a byl využíván jako vstup při cílené zaměření politik a nástrojů podpory VaV, inovací a podnikání. Je třeba definovat prioritní technologické oblasti, u kterých lze na základě odhadů trendů ve VaV očekávat, že v budoucnu budou představovat významný zdroj konkurenční výhody pro ČR. Do inovujících podniků a excelentních VaV institucí působících v těchto oborech by měla být následně směřována přednostní podpora (nikoliv však veškerá). Strategii je třeba průběžně aktualizovat s ohledem na trendy ve VaV a vývoj světové poptávky. Je třeba vypracovat strategický dokument identifikující priority ČR pro zacílení veřejné podpory inovačního podnikání a výzkumu. Při stanovení těchto priorit je třeba brát ohled nejen na globální poptávku a předpokládané trendy vývoje, ale rovněž na excelenci VaV sektoru v ČR a inovační potenciál českých firem. Identifikované klíčové technologické oblasti ČR je třeba promítnout rovněž do dokumentů stanovujících priority veřejného výzkumu, aby byl zajištěn soulad mezi zaměřením (orientovaného) VaV a poptávkou na trzích. Foresight Jedním z hlavních vstupů při definování prioritních technologických oborů by mělo být sledování a analýza globálních trendů (foresight). Proto je při stanovování klíčových technologických oblastí žádoucí úzká spolupráce (kromě podnikatelů, výzkumníků a dalších institucí) s agenturou na podporu exportu CzechTrade. Tato agentura se 4

5 Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR 42 na základě analýzy zahraniční dobré praxe (např. FINRPO) jeví jako nejvhodnější instituce pro sledování globálních trendů a perspektivních oblastí, byť naplnění této role vyžaduje řadu organizačních změn a systematické budování odborné kapacity. Určitou výhodou je, že v ČR již existují zkušenosti Technologického centra AV ČR s realizací foresightových projektů pro stanovení prioritních směrů politiky VaVaI a je tedy možné tyto odborné kapacity a zkušenosti využít. Přesto nelze kvalitní výsledky foresightu očekávat v blízké době, neboť je nezbytné nastavit vhodné komunikační mechanismy mezi dodavateli vstupních dat, realizátorem foresightu a dalšími subjekty inovačního systému. Jedním z cílů foresightu je proto vytvořit rámec pro průběžný dialog mezi subjekty zapojenými do inovačního systému. Významným přínosem je samotný proces vzájemného (a společného) učení, který umožňuje nalézat vhodná řešení. Je třeba, aby CzechTrade na základě analýzy situace na zahraničních trzích odhadoval globální vývojové trendy a perspektivní oblasti pro české podniky. Klíčovým přínosem agentury CzechTrade pro inovační systém je její síť zahraničních kanceláří, které vytvářejí a průběžně aktualizují informace o zahraničních trzích a globálních trendech. Je důležité, aby tato institucionální znalost byla vytvářena státní agenturou, která zajistí její využití pro budoucí inovační projekty českých firem. Problematiku dodávání ( delivery mechanismů) sofistikovaných služeb pro inovační podnikání obsahuje karta Služby pro inovační podnikání v kapitole 9. Pro zajištění kontinuity a udržitelného rozvoje je rovněž nezbytné neustále objektivně hodnotit celý národní inovační systém, včetně zapojení zahraničních expertů, a podle výsledků průběžně modifikovat a aktualizovat stávající nástroje inovační politiky, se zapracováním aktuálních evropských i světových trendů ve výzkumu, inovacích a technologiích. Je třeba si uvědomit, že foresight není jednorázový proces, ale dlouhodobá aktivita, která by měla průběžně zpracovávat nové podněty z veřejného i soukromého sektoru a formovat potřebnou budoucí vizi. Kromě MPO a MŠMT jako gestorů inovační politiky a agentury CzechTrade jako expertní agentury pro foresight mezi další klíčové aktéry dialogu (a potencionální uživatele výstupů) pro určení klíčových technologických oblastí patří (i) RVVI, která by využívala informace ze studií pro svou koordinační a poradní roli ve sféře VaVaI. Zároveň je aktérem, který může zprostředkovat vazby na experty/výzkumníky, kteří se mohou podílet na přípravě jednotlivých studií, může doporučovat zohlednění studií v připravovaných programech VaVaI apod. (ii) Technologické centrum AV ČR, které je v tuto chvíli metodickým garantem přípravy priorit. Využívá zkušeností z foresightu realizovaného pro NPV I a NPV III a podobně jako RVVI disponuje kontakty na experty i na výzkumnou sféru. Zároveň je plánována propagace foresightu určitá forma vzdělávání v této sféře, V plánované síti by tedy TC AV fungovalo jako partner pro realizaci (některých) studií foresightu. (iii) Technologická agentura je významným klientem, který by využíval studie pro přípravu svých programů a dále pro výběr projektů/návrhů. Zároveň by následně zprostředkovával kontakt pro své řešitele v momentě, kdy by podpořené projekty dospěly k výsledkům a bylo by třeba začít řešit jejich komercializaci. TAČR by rovněž měla významnou měrou spolupracovat s CzechTrade při monitoringu trendů v oblasti VaV. Rovněž by TAČR mohl (časem) poskytovat potřebné experty pro jednotlivé studie. Technologická agentura hodlá podle své strategie postupně vybudovat útvar koncepcí a strategií, který by měl zásadním způsobem přispívat k optimálnímu směrování podpory výzkumu, vývoje a inovací v rámci programů TA ČR. K tomu by mělo přispět i postupné budování vlastních odborných kapacit, zaměřených na hodnocení návrhů projektů a zprostředkovaně i na detailní zmapování VaV aktivit v České republice. V této podobě bude TA ČR plnohodnotným partnerem agentury CzechTrade při realizaci projektového záměru; toto uspořádání by bylo zrcadlovým odrazem situace ve Finsku, kde podobně spolupracují FinPro a agentura TEKES. V přechodném období bude TAČR poskytovat řešitelskému konsorciu aktuální přehled o oborech, do kterých je na základě veřejných soutěží přednostně směrována podpora výzkumu a vývoje. Foresight má i svá rizika. Je třeba dbát na to, aby se výstupy nestaly pouhými obecnými materiály, ale aby byly použity v praxi v konkrétních programech podpory výzkumu, inovací, podnikání, vzdělávání atd. Jeho využitelnost však nelze nařizovat ani vynucovat, naopak je třeba zajistit všeobecné přijetí jeho výstupů. Samotná metoda tvorby a prezentace výstupů má zásadní význam, přičemž o využívání výstupů rozhoduje jejich kvalita. Předpovědi by proto neměly být prováděny pouze úzkou skupinou expertů a jen na základě extrapolace, do foresightu je naopak nutné zapojit širší okruh odborné veřejnosti a zohlednit všechny faktory. Nelze rovněž podcenit význam politického přijetí výstupů foresightu, neboť bez něho nemůže přinést očekávané výsledky. Z tohoto důvodu je důležité se zaměřit na komunikaci výstupů foresightu veřejnosti a spolupráci s médii. Celková flexibilita systému je pro jeho efektivní fungování nezbytným předpokladem. 5

6 42 Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR Výstupy projektu Systém pro zajištění foresightu, výstupy foresightu (postupný růst kvality a využívání jeho výstupů) Strategický dokument usnadňující zacílení podpory a následné komerční aplikace moderních technologií, zejména KETs. Harmonogram projektu Název etapy Start Konec Gestor Popis A. Vytvoření systému pro zavedení a rozvoj strategického foresightu B. Rozvoj kapacit a kvality výstupů v oblasti strategického foresightu MPO, CzechTrade (spolupráce s TAČR a TCAV ČR) Foresight: sledování globálních trhů a signalizování nově se objevujících sociálních, ekonomických a technologických trendů pravidelný monitoring rozvojových strategií inovačních leaderů v monitoringu se zaměřit kromě produktů i na služby (analýza služeb v analýzách CzechTrade zatím chybí) aktivní vyhledávání nových trendů pro české podniky na zahraničních trzích získané informace zprostředkovat zainteresovaným podnikům k tvorbě nových produktů. analýza zjištění a na jejím základě: 1. pojmenování scénářů možného budoucího vývoje. 2. identifikace perspektivních oborů a technologií 1. Návrh modelu spolupráce 05/ / Definice potřeb a očekávání 1.2 Vymezení rolí 1.3 Specifikace modelu Prohlášení o spolupráci 2. Příprava Foresight nástrojů 05/ / Zpracování metodiky 2.2 Nasazení IT/IS nástroje 2.3 Příprava páteřní sítě Rámcová metodika 3. Nastavení Foresight procesů 06/ / Zpracování procesního modelu 3.2 Specifikace postupů 3.3 Implementace procesů Připraveny procesy a zdroje 6

7 Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR Zavedení Foresight služeb 08/ Poskytování Foresight služeb 01/ / Zpracování katalogu 4.2 Zpracování SLA 4.3 Pilotní provoz služeb Katalog služeb a SLA 5.1 Foresight pro internacionalizaci 5.2 Technologický Foresight 5.3 Korporátní Foresight Vytvoření strategie klíčových technologií ČR obsahující definici prioritních technologických oblastí pro zacílení veřejné podpory podnikání a výzkumu ČR s ohledem na předpokládaný vývoj světové poptávky MPO, MŠMT, RVVI (+TAČR, CzechTrade a další subjekty Vstupy: zmapování VaV aktivit v oblasti KETs v ČR a jejich využívání českými podniky (včetně srovnání se světem) zmapování excelence VaV sektoru v ČR (vazba na VaV audit) zmapování inovačního potenciálu českých firem identifikace překážek aplikace nových technologií odhad technologického vývoje a poptávky na globálních trzích dosavadní analýzy TC AV ČR, na jejichž základě byly stanoveny priority pro podporu VaVaI Výstup na základě těchto zjištění definovat prioritní technologické oblasti (zejména KETs), které mají potenciál stát se významným zdrojem konkurenční výhody ČR a do kterých bude následně směřována podpora podnikům a VaV institucím provázanost s dalšími rozvojovými politikami státu, zejména inovační politikou a prioritami VaV návrh legislativních opatření, která budou dostatečně flexibilní, aby mohla reagovat na rychlý technologický pokrok v určitých oblastech a umožnila uvedení výsledků VaV do praxe (např. regenerativní medicína) průběžná aktualizace (každý rok až dva) tohoto strategického dokumentu s ohledem na trendy ve VaV a změny na globálních trzích 7

8 42 Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR při identifikaci technologických priorit ČR je třeba uvažovat v několika osách: 1. klíčové technologie (KETs) 2. oblasti (obory) jejich aplikace např. regenerativní medicína, optika, ICT sektor, kosmické aplikace atd. 3. časový horizont zkoumat vývojové trendy v dané oblasti, vývoj globální poptávky, potenciál daného oboru pro růst konkurenceschopnosti 8

9 Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR 42 Přílohy Foresight systém Foresight (předvídání) systematické sledování měkkých signálů z oblasti vědy, vývoje, ekonomiky, technologie a společnosti s cílem identifikovat vznikající budoucí trendy jako podporu pro strategické rozhodování. Model spolupráce specifikace zapojení zainteresovaných subjektů do Foresightu systému. Foresight nástroje návrh a popis metodiky, nástrojů, technik, nasazení IT/IS technologií, využití páteřní sítě CzechTrade a doporučení aplikace nástrojů. Fáze Foresight definice, popis a implementace procesů vedoucích k poskytování foresight služeb. Služby dohoda o poskytování foresight služeb (nabídka) pro partnery a firmy. A. Model spolupráce partnerů Kritickým faktorem úspěchu využití Foresight přístupů je ujasnění zapojení zainteresovaných stran do Foresight systému. Model spolupráce partnerů definuje prostřednictvím dialogu se zainteresovanými stranami: kdo jsou relevantní partneři (zainteresované strany), účel (oblasti rozhodování, které by měl foresight podpořit), požadavky na využití foresight přístupů a očekávání partnerů, základní architekturu řešení (sjednocení přístupů k řešení problematiky), úroveň stávajících odborných kompetencí v řešené oblasti, 9

10 42 Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR potenciální přínosy (vklady) zainteresovaných stran k řešení, dílčí role a základní odpovědnosti. Při konstrukci modelu spolupráce budou využity zkušenosti a doporučení zahraničních institucí získané při implementaci Foresight přístupů v oblasti podpory vědy a výzkumu, internacionalizace a strategického rozhodování institucí zapojených do systému podpory inovací. Rovněž budou uplatněny poznatky v ČR již dnes realizovaných foresightových aktivit ze strany partnerů, jako je například Technologické centrum Akademie Věd a Technologická agentura ČR. Příklad modelu spolupráce a zapojení zainteresovaných stran do Foresight systému B. Foresight nástroje Pro vytvoření účinného a funkčního foresight systému je potřeba specifikovat sadu nástrojů, které budou využité pro realizaci jednotlivých fází procesu foresight. Foresight metodika poskytne robustní rámec doporučení, nejenom pro sběr a hodnocení signálů, ale i pro jejich využití v rámci strategického rozhodování jednotlivých partnerů a pro tvorbu scénářů budoucího vývoje. Současně se stane prostředkem pro zlepšování samotného systému a platformou rozvoje odborných kompetencí partnerů v této oblasti. a) Evoluce Foresightu Model Foresightu 1. Foresight založený na využití odborníků 2. Foresight založený na využití modelů 3. Foresight založený na použití trendů 4. Otevřený Foresight založený na souvislostech (kontextu) Předpoklady Klíčové charakteristiky Znalosti odborníků Víra v odborníky je dominantní, ale: 70. léta: Obrat ke kvalitativním a širším přístupům První otevření se měkkým vědám Výpočty s využitím modelů Kvantitativní a subjektivní modely Extrapolace Systémy S převahou tvrdé vědy Projekce do budoucnosti na základě vývoje Trendy Měkké signály Včasná varování Mix kvalitativních a kvantitativních Indikátory Tvarovatelnost na základě interakce Spojení měkkých a tvrdých přístupů Pochopení a interpretace/ ohodnocení změny Otevření: Zapojení, interakce a proces Orientace na akci a inovace Scénáře Pozornost zaměřená na nespojitosti, disproporce 10

11 Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR 42 Perspektiva Výstup Prozkoumání změny Delfské metody, Roadmapy, Scénáře Kvantifikace změny Modely, Matice Reagování na změnu Databáze trendů, Monitorovací systémy Porozumění a očekávání/ Určení typu a rozsahu (tvaru) změny Scénáře, Divoké karty, Akční plány a inovační myšlenky Těžiště projektu bude postaveno na využití moderních přístupů Foresight (viz poslední sloupec výše uvedené tabulky Evoluce Foresightu), jehož klíčovou předností je kombinace dříve využívaných modelů foresightu s důrazem na otevřenost ve všech dimenzích (nástroje, metodika, stupně zapojení zainteresovaných stran). Otevřenost projektu Foresight dále umožňuje i efektivní kombinaci s dalšími přístupy k analýze mezinárodních trhů, zejména s nástrojem Trade Intelligence, který pracuje s ekonomickými modely a formuluje trendy, čímž doplňuje druhou a třetí fázi Evoluce Foresightu. b) Metodika Foresight metodika bude zpracována jako agilní metodika na základě modelu otevřeného foresightu (viz tabulka Evoluce Foresightu) založeného na pochopení souvislostí neboli kontextu změn. Agilní metodika bude respektovat specifika aplikace foresightu pro jednotlivé oblasti strategického rozhodování partnerů. Účelem není vytvořit sadu striktních postupů, ale bázi doporučení pro rychlou realizaci foresight projektů, která bude zpřesňována a rozvíjena všemi partnery zapojenými do foresight aktivit. Z hlediska výběru dílčích metod neexistuje ustálený soubor využitelný plošně pro všechny typy aktivit. Nejlepší postupy definují širokou škálu metod v rámci několika základních kategorií kritérií (kvalitativní, kvantitativní, semikvantitativní, kreativní nebo exaktní atd.). Současně jsou konkrétní metody vhodné jen pro vybrané fáze foresightu a výrazně se odlišují v náročnosti na čas a zdroje. Volba metod pro foresight aktivity bude vycházet z jejich konkrétního záměru a zdrojů dat, které budou v rámci mapování k dispozici. Metody mohou být organizovány a propojeny různým způsobem vhodným pro konkrétní aktivity. Důraz projektu bude tudíž kladen na výběr a aplikaci metod určených na navazující fáze foresightu amplifikaci, zpracování signálů a v konečné fázi i vytváření možných doporučení týkající se budoucího vývoje. Mezi nejvíce využívané metody v Evropě patří Delfská metoda, Extrapolace trendů, Scenario planning, Roadmapping, Future workshops, Brainstorming, Panely expertů, atd. (viz přehled v další části). Páteřní síť CzechTrade Foresight služby budou realizovány pomocí aktivního zapojení páteřní sítě agentury CzechTrade. Celosvětová síť zahraničních kanceláří slouží jako hlavní nástroj pro sběr měkkých signálů o budoucím vývoji na zahraničních trzích. Signály sbírají přímo pracovníci zahraničních kanceláří, kteří působí v dané oblasti. Otevřenost foresightu umožňuje, že měkké signály se mohou sbírat i na jiné bázi tzn. mimo Páteřní síť, především zapojením dalších zainteresovaných subjektů. Podle rozsahu konkrétního projektu může páteřní síť CzechTrade dále sloužit i k zpracování a základní analýze signálů. Trend Wiki IT/IS nástroj pro podporu Foresight aktivit Vzhledem k životnímu cyklu foresightu (průběžné zpracování, zapojení vysokého počtu uživatelů) bude v rámci řešení vytvořena informační platforma na bázi Wiki technologie (nejvíce využívaná IT/IS platforma pro podporu Foresight aktivit v zahraničí), která umožní všem zainteresovaným stranám přispívat, sdílet, prohlížet a zpracovávat jednotlivé měkké signály. Součástí projektu bude vypracování: návrhu základní informační architektury IT řešení, definice klíčových uživatelů a jejich rolí, specifikace požadavků na funkcionalitu, návrhu datového modelu, specifikace vlastností a parametrů souvisejících IT služeb, pilotní nasazení a testování vybrané technologie. 11

12 42 Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR C. Fáze Foresight V souladu s navrženou metodikou budou v další části projektu definovány základní fáze respektive procesy nezbytné pro implementaci foresight systému. Procesní model definuje průběh jednotlivých činností, vstupy, výstupy, vlastníky a rozhraní. Procesy realizovány agenturou CzechTrade budou nastaveny tak, aby byly připraveny realizovat (absorbovat) specifické Foresight služby, které se budou lišit v účelu, výběru a rozsahu použitých metod. Proces / Fáze Pre-foresight Sběr signálů Zaměření CzechTrade Pre foresight fáze je součástí různých typů Foresight služeb poskytovaných partnerům a firmám. Účelem Pre foresightu je specifikace zadání, záměru a parametrů foresightu projektu. Hlavní aktivita této fáze je průběžný sběru signálů a pravidelné zadávání do TrendWiki. Zde bude nutné definovat strukturu a parametry zadávaných signálů. Hodnocení signálů Aplikace Jednotlivé signály budou pravidelně zpracovávány. V první řade je nutné měkké signály utřídit, vytvořit klastry (tzv. amplifikace). Po výběru nejzajímavějších signálů ve vztahu k zadání jsou určeny trendy. V poslední fázi CzechTrade může poskytnout doporučení vyplývající se zpracovaných signálů. Výstupem může být identifikace příležitostí nebo rizik, podklady pro inovace, analýza stávající strategie klienta a její přehodnocení, určení úplně nových příležitostí pro podnikání atd. 12

13 Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR 42 Příklad možné kombinace metod využitelné pro technologický Foresight (viz modře zvýrazněné metody) Pre-foresight Realizace workshopu za účasti všech zainteresovaných stran Ujasnění očekávání, účelu, rozhodovacího problému Organizace panelu s odborníky zkoumané oblasti Nastavení implementace metodiky a parametrů foresight služby Identifikace klíčových oblastí pro sledování signálů Sběr signálů Sběr signálů v zahraničí pracovníky páteřní sítě Sběr signálů pracovníky zainteresovaných stran Využití sítě kontaktů specialistů v zahraničí pro relevantní obory Specifikace signálů Hodnocení signálů Určení celosvětových trendů vyhodnocením měkkých signálů Logika propojení technologie produkty (služby) potřeby (trhy) Strukturování témat do logicky propojených celků ve stromové struktuře Aplikace Definice Key Enabling (klíčových) technologií pro ČR Určení oblasti podpory Key Enabling technologií D. Služby Foresight služby mohou mít kontinuální nebo jednorázový charakter. Mezi dlouhodobé / kontinuální služby patří zejména mapování globálních signálů nebo technologický Foresight. Tento typ je určen primárně partnerům CzechTrade. Sběr signálů probíhá permanentně. Signály se periodicky buď přímo zasílají zainteresovaným stranám (případně hodnotí), nebo jsou dále analyzovány v rámci agentury CzechTrade. V druhém případě následně dochází k pravidelným Foresight reportům zpracovaným na základě odsouhlasené struktury s partnerem. Služby jednorázového / krátkodobého charakteru jsou určeny především pro klienty CzechTrade. Částí projektů je přesné nastavení služeb klient si vybere sadu nástrojů, konkretizuje regionální resp. oborové požadavky atd. Krátkodobé projekty mohou dále navazovat i na další služby, např. workshopy orientované na strategii společnosti, inovace, trénink práce s foresightovými nástroji, analýza trendů nebo práce se scénáři (další služby pro podniky viz projekt Služby pro inovační podnikání v pilíři 8 Efektivita trhů). 13

14 42 Foresight a technologické oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR V rámci projektu bude zpracována: definice potenciálních Foresight služeb nebo SLA smluv pro partnery (včetně návrhu cestovní mapy implementace s ohledem na zdrojové možnosti), návrh foresight služeb pro klienty (katalog a specifikace služeb), pilotní provoz kontinuální služby CzechTrade foresight z hlediska potřeb pronikání na zahraniční trhy, pilotní provoz kontinuální služby foresight / SLA smlouvy pro partnery, pilotní poskytování služeb pro firmy (realizace 2 3 korporátních foresightů). 14

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD, MPO (+CzechTrade) Koordinační rada pro kosmické aktivity Spolugestor MŠMT, MŽP Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál PhDr. Milan Turba Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Smart specialisation strategies in Czech and Slovak Regions Brno, 14. května 2012

Více

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI)

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Daniel Münich garant klíčové aktivity #2 KRE 2012, Národní technická knihovna,

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací

IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Ing. Viera Hudečková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, expert klíčové aktivity Informační

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Technologické platformy v OPPI. Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013

Technologické platformy v OPPI. Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013 Technologické platformy v OPPI Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013 Program Spolupráce - program podporuje vznik a rozvoj klastrů a technologických platforem (TP) - kooperační odvětvová

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015 Úřad vlády České republiky MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015 Úřad pro budoucnost Poprvé je ve vládě místopředseda vlády plně zodpovědný

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Představení metodiky přípravy veřejných strategií

Představení metodiky přípravy veřejných strategií Představení metodiky přípravy veřejných strategií Seminář Příprava GeoInfoStrategie mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty 17. ledna 2013 Kontext vzniku metodiky reakce na současný nevyhovující stav

Více

Jak dál v hodnocení a financování vědy: doporučení mezinárodního auditu

Jak dál v hodnocení a financování vědy: doporučení mezinárodního auditu Jak dál v hodnocení a financování vědy: doporučení mezinárodního auditu Jitka Moravcová MŠMT 4.10.2012 1 Individuální projekt národní MŠMT 1.1.2010 31.12.2012 Cíl projektu Vytvořit efektivní systém veřejné

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Růst konkurenceschopnosti ČR, podpora schopnosti českých podniků vyrábět špičkové

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Výzkum účinnosti implementace cílů strategií udržitelného rozvoje v územním plánování část I. Jana Kortanová 29. června 2010 Praha

Výzkum účinnosti implementace cílů strategií udržitelného rozvoje v územním plánování část I. Jana Kortanová 29. června 2010 Praha Výzkum účinnosti implementace cílů strategií udržitelného rozvoje v územním plánování část I. Jana Kortanová 29. června 2010 Praha O projektu Zaměření: Projekt VaV, priorita implementace strategií udržitelného

Více

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Vstupní analýza v následující struktuře by měla být v rozsahu cca 20 25 stran formátu A4 (rozsah bez příloh). 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Příprava národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Rudolf Haňka

Příprava národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Rudolf Haňka Příprava národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Rudolf Haňka Jedním z cílů NP VaVaI schválené usnesením vlády České republiky ze dne 8. června 2009 č. 729 je přehodnocení priorit

Více

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Dlouhodobý koncepční záměr pro léta 2016-2020 Projednáno poradou vedení CENIA a schváleno Rozhodnutím 12-2015, č.j. 3692/CEN/15 ze

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

EXPORTNÍ STRATEGIE ČR

EXPORTNÍ STRATEGIE ČR EXPORTNÍ STRATEGIE ČR 2012 2020 Nástroje k dosažení cílů a realizace Exportní konference 31. října j a 2011 EXPORT STRATEGY 2012-2020 OF THE CZECH REPUBLIC Pilíře Exportní strategie I. Zpravodajství pro

Více

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního inovačního ekosystému 38 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje

Více

GeoInfoStrategie. Jiří Čtyroký. člen zpracovatelského týmu. Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu projektu 23. květen 2013, Praha

GeoInfoStrategie. Jiří Čtyroký. člen zpracovatelského týmu. Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu projektu 23. květen 2013, Praha GeoInfoStrategie Jiří Čtyroký člen zpracovatelského týmu Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu projektu 23. květen 2013, Praha Obsah - Plán prací - Struktura materiálu - Osnova Geoinfostrategie -

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Aktuální informace z Technologické agentury ČR

Aktuální informace z Technologické agentury ČR 1 Aktuální informace z Technologické agentury ČR Miroslav Janeček Člen předsednictva TA ČR Seminář, Praha 14. dubna 2016 Systém podpory VaVaI v ČR 3 Programy TA ČR ALFA podpora VaV zejména v oblasti progresivních

Více

Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování Jitka Moravcová MŠMT

Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování Jitka Moravcová MŠMT Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování Jitka Moravcová MŠMT 10.10.2014 www.metodika.reformy-msmt.cz IPN Metodika Individuální projekt národní MŠMT, 2012-2015 Zavedení evaluačních

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní): Datum

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Program na podporu eko-inovací v ČR

Program na podporu eko-inovací v ČR Program na podporu eko-inovací v ČR Michal Musil FOCUSED ON INNOVATION Praha 3.7.2008 Sdružení na podporu ekoinovací v ČR Integra Consulting Services s.r.o. Technologické Centrum Akademie věd České ekologické

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PhDr. Mgr. Ivo Říha S3 manažer pro Středočeský kraj Praha, 17. října 2013 Co je S3 (RIS3)? = strategie systémové podpory inovačního podnikání a konkurenceschopnosti kraje

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Listopad 2013

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Listopad 2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Listopad 2013 Obsah OP PIK a inovace Prioritní osy OP PIK Obecné principy OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové

Více

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Vytvoření vstupů do navrhované databáze

Vytvoření vstupů do navrhované databáze Zjištění vztahu národních strategických dokumentů ke konceptu HSÚS Posouzení vazeb vybraných národních koncepčních dokumentů k současné strategii HSÚS reprezentované NSRR ČR Vytvoření vstupů do navrhované

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu. Strategické a programové dokumenty regionálního managementu

Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu. Strategické a programové dokumenty regionálního managementu Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu Lekce: 9 Strategické a programové dokumenty regionálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Soustavu strategických, programových

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského

Více

SMART CITIES OPTIKOU MMR

SMART CITIES OPTIKOU MMR SMART CITIES OPTIKOU MMR CITYCON 22. 9. 2016, PÍSEK MGR. FRANTIŠEK KUBEŠ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR REGIONÁLNÍ POLITIKY VEDOUCÍ ODDĚLENÍ URBÁNNÍ POLITIKY STRUČNÁ VÝCHODISKA ANEB PROČ BÝT SMART

Více

Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy

Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Ing. Jakub Pechlát Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Seminář Inteligentní specializace regionální inovační strategie pro Prahu Praha, 10. prosince 2012 Co je inteligentní (smart) specializace?

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více