11.5 Strategické aliance. Úvod Co jsou strategické aliance

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11.5 Strategické aliance. Úvod. 11.5.1 Co jsou strategické aliance"

Transkript

1 11.5 Strategické aliance 11 Typy inovačních sítí 11.5 Strategické aliance Klíčová slova Strategická aliance, spolupráce, síť, vztahy mezi organizacemi Cíl studia Při studiu tohoto modulu se naučíte, co jsou strategické aliance, proč jsou důležité a jaké jsou fáze jejich vytváření a podpory. Studium tohoto modulu vyžaduje asi minut. Úvod Chcete urychlit váš vstup na nový trh, zvýšit produktivitu, získat konkurenční výhodu nebo rozšířit sortiment vašich výrobků? Vaše přání může pomoci splnit strategická aliance. Představte si následující situaci: váš podnik má technické know-how (inovační nápad), jiný má zdroje k jeho uvedení na trh. Bez schopnosti vytvořit a udržovat vhodné aliance nebude váš podnik schopen plně využít všech svých zdrojů. Na začátku 21. století si většina podniků uvědomila, že pro přežití potřebují ustavit strategické aliance v dodavatelských i odběratelských řetězcích. 1 Mohou to být strategické aliance s jedním partnerem nebo více partnery. Ve většině případů vznikají proto, aby dosáhly jednoho ze tří cílů: 2 1. Vývoj nového produktu nebo služby (inovace) 2. Nákladově efektivní rozvoj podniku (rozvoj podniku) 3. Snížení nákladů v dodavatelských řetězcích Co jsou strategické aliance Ustavení strategické aliance je procesem nastavení a údržby spolupráce mezi podniky nebo mezi podniky, univerzitami a organizacemi V&V. Úspěch těchto aliancí závisí více na důvěře mezi partnery než na formálních smlouvách, i když v praxi jsou smlouvy také často používány. Formální definice může být: Strategická aliance je formálním vztahem mezi dvěma nebo více stranami, jehož cílem je dosažení společných cílů nebo zajištění kritické podnikatelské potřeby, přičemž partneři zůstávají nezávislými organizacemi Ibid. 3 innoskills 1/7

2 Strategická aliance může významně podpořit inovace ve vašem podniku, protože získáte přístup ke znalostem a zkušenostem ostatních partnerů. To je zvláště důležité pro MSP, které často nemají dostatek zdrojů pro to, aby měly svá vlastní oddělení V&V. Kromě znalostí, zkušeností a duševního vlastnictví mohou partneři sdílet i produkty, distribuční kanály, výrobní kapacity, zdroje pro projekty. Cílem je získat spoluprací, sdílením znalostí, zdrojů a rizik dodatečné výhody ve srovnání s individuálním úsilím. Krátce řečeno, na alianci můžeme nahlížet jako na spojení sil a zdrojů, buď na určitou nebo neurčitou dobu, k dosažení společného cíle. 4 Strategická aliance umožňuje podnikům sdílet dovednosti, zdroje, informace, znalosti a zkušenosti. V některých případech každý jednotlivý podnik může alianci považovat za způsob, jak si pomoci: podnik získává přístup ke schopnostem apod. jiného partnera. V jiných případech je aliance ohniskem činností všech zúčastněných podílí se na výrobě nebo poskytování služby, přičemž žádný z partnerů není výlučně zodpovědný. Strategické aliance souvisí s trendy v podnikatelském prostředí, mezi něž patří: Zplošťování (zplošťování hierarchie) Zbavování se nejádrových kompetencí, soustředění na jádrové Aplikace analýzy jádrových kompetencí Rostoucí složitost technologií, rychlejší cyklus vývoje. Strategické aliance jsou přístupem k podnikání, který lze považovat za techniku, ale na nové aliance lze pohlížet i jako na nový model, novou podnikatelskou strukturu. Strategické aliance umožňují organizacím: Zdokonalovat a rozšiřovat svoje schopnosti, nejen plnit smlouvy. Získávat znalosti pro budoucnost. Proaktivně realizovat technologickou strategii podniku. 5 Organizace může ustavit strategickou alianci ad hoc jako způsob řešení problémů v plánování a zdrojích; někdy se k tomu účelu tvoří konsorcia Proč vytvářet strategické aliance Růst počtu strategických aliancí, ke kterému dochází v posledních letech, je z větší části způsoben následujícími ekonomickými faktory a trendy v podnikání. 7 Náklady v projektech, pro které se vytvoří aliance, jsou sdíleny. Snižuje se finanční riziko v projektech V&V. 4 Fundación COTEC, CENTRIM, IRIM, Manchester Business School, Socintec (1998) TEMAGUIDE. A Guide to Technology Management and Innovation for Companies. A research undertaken with support of the EU Innovation Program. 5 TEMAGUIDE 6 Consortia are more common in the non-profit sector. 7 TEMAGUIDE innoskills 2/7

3 Technologie je stále složitější a multidisciplinárnější, proto je nutné soustředit se na svoje jádrové kompetence, abychom drželi krok. Rychlejší přístup k novým zdrojům znalostí a/nebo technologií prostřednictvím spolupráce než při samostatném vývoji ve firmě. Koncepty agilní výroby (a zrychlování inovací) podporují a vyžadují zesíťování. Evropská integrace a přístup k finančním zdrojům. Zvýšení důvěryhodnosti nabídek aliancí v mezinárodních výběrových řízeních. Ve strategické alianci lze využít synergických efektů: celek je víc než součet jeho částí. Strategická aliance může snadněji dosáhnout určitého cíle než jednotliví partneři. Touto skutečností samotnou nelze zdůvodnit založení strategické aliance, ale je dobré s ní počítat jako s dodatečnou výhodou. 8 Pokud chceme využít tohoto typu spolupráce, musíme počítat se takovými změnami organizační struktury, které přinesou zvýšenou flexibilitu a rozšíří schopnosti a možnosti. Přinejmenším se jednotlivci a týmy budou muset naučit spolupracovat se svými partnery v dalších podnicích. Zvýšená podpora informačních a telekomunikačních technologií může přispět k podstatné positivní změně. Podniky mohou spolupracovat na benchmarkingu výkonnosti v klíčových procesech (např. vývoje nových produktů). Výhody jim může přinášet spolupráce při výcviku, rozvoji a motivaci zaměstnanců. Spolupráce s univerzitou může otevřít přístup k novým výsledkům výzkumu a k novým nápadům i k získání vysoce kvalifikovaných odborníků do podniku. Pokud se rozhodneme pro tento typ spolupráce jako pro strategii rozvoje organizace, můžeme se vyhnout problémům podnikového reinženýringu. Na druhou stranu je třeba mít na mysli, že reinženýring podnikových procesů často vede k požadavku na větší intenzitu spolupráce, protože zdroje jsou při spolupráci v sítích nebo dodavatelských řetězcích obvykle levnější. 9 Prosím zastavte se a zamyslete se: Myslíte si po prostudování této části modulu, že by váš podnik nebo některý z jeho útvarů mohl vytvořit strategickou alianci s jiným podnikem? Jste ochotni s jinými sdílet znalosti, zkušenosti a zdroje, abyste inovativní výrobky nebo služby? Jak vytvářet strategické aliance V závislosti na motivaci ke spolupráci může podnik začít plánovat předběžné fáze podle následujícího obrázku: 8 TEMAGUIDE 9 Ibid. innoskills 3/7

4 1 2 3 Zvažte konkurenční vlivy (Spolupracují potenciální partneři s vašimi konkurenty? Může to být problém?) Identifikujte vhodnou organizaci (strategický soulad) Seznámení se stávajícími schopnostmi (znalosti, dovednosti; zdroje, atd.) Rozhodněte, zda mohou být vhodné pro navrhovanou strategii Identifikujte stávající kolaborativní projekcy (v databázích, hospodářských komorách, ) Rozhodněte, jak budou řízeny vztahy spolupráce (modelování podnikových procesů) Seznamte se s tím, jak se podniky učí ze vztahů, abyste získali výhody i po počátečních projektech Zvažte, jak budou spravována práva k duševnímu vlastnictví a nové inovační příležitosti Zvažte interní potřeby a charakteristiky potenciálních partnerů Obrázek 1. Předběžné fáze při formování strategické aliance 10 Prosím zastavte se a zamyslete se: Představte si, že váš podnik má inovační nápad, ale nemá zdroje ani zkušenosti k tomu, aby tento nápad transformovala do nového výrobku. Co myslíte na základě toho, co jste si zatím přečetli: Může být řešením strategická aliance? Pokud myslíte, že ano, proč byste se nepokusili vytvořit s použitím schématu na obrázku 1? Zdroje a důsledky pro podnikové funkce Strategické aliance musí být podporovány vrcholovým vedením a implementovány na všech úrovních organizace. Spolupráce může vystavit zaměstnance kontaktům s velice odlišnými lidmi a prostředím, než na jaké jsou zvyklí. To se může stát podnětem nebo výzvou. Aby se zaměstnanci připravili na jiné hodnotové systémy a podnikovou kulturu, může se ukázat, že jsou potřebné určité vzdělávací programy. Užitečné může být seznámení s kreativními technikami 11, mentoringem a koučingem. 10 Zdroj pro tento obrázek: TEMAGUIDE. innoskills 4/7

5 S tím, jak se spolupráce stává intenzivnější, může dojít k tomu, že společné cíle a aktivity se stanou důležitějšími než cíle a aktivity jednotlivých podniků. Ty mohou buď ponechat své původní podnikatelské cíle, metody, postupy atd. beze změny, nebo mohou využít situace k dramatické změně. Nastalé změny mají vliv i na zákazníky a další partnery v alianci. Pokud si partneři navzájem důvěřují, je možné prodiskutovat vznikající příležitosti a navzájem se učit ze vznikajících Pokud důvěra není vysoká, může k posílení strategického myšlení pomoci použití kreativních technik, facilitace a konzultací. Pokud se strategická aliance stane součástí podnikové strategie, pak se sama posiluje a udržuje a lze uvažovat o dlouhodobějších dopadech networkingu. Kam to náš podnik přivede? Neodvádí nás to od našich původních cílů? Nestáváme se příliš závislí na jiných organizacích a nejsme z tohoto důvodu zranitelnější? 12 Vztahy mezi univerzitami a průmyslem v Evropě jsou stále intenzivnější a podíl základního výzkumu, prováděného v podnicích, klesá. V důsledku toho se zlepšují finanční výsledky podniků, ale současně ztrácí klíčové schopnosti v prostředí dynamických změn ve vědě a technologiích a mohou ztratit schopnost si později nové technologie osvojit. Podniky si tedy musí pečlivě rozmyslet, jak budou spolupracovat s univerzitami a jinými organizacemi a co se mohou v procesu spolupráce naučit. Pokud je jejich jediným cílem získat výsledky projektu, jako by to byla obyčejná smlouva, pak jim mohou uniknout další příležitosti. 13 Prosím zastavte se a zamyslete se: Potřebuje váš podnik spolupracovat s univerzitou nebo technologickým centrem? Pokud ano, máte zájem o přenos znalostí nebo se pouze chcete dostat k výsledkům výzkumu? Klíčový partner ve strategické alianci může časem ztratit zájem o další spolupráci nebo se zapojí do jiné sítě. Je třeba brát v úvahu strategický rozvoj a cíle každého partnera. V důležitých záležitostech je třeba vyhodnotit rizika a důsledky takovýchto situací předem. Když začne aliance fungovat, může podnik zavést do slibných nových oblastí, o kterých dříve neuvažoval. To může být vzrušující, ale je třeba zachovat chladnou hlavu, udržet běh věcí pod kontrolou a po zralé úvaze zabudovat nové možnosti do strategického technologického myšlení. Pokud je strategická aliance vytvořena na tradičních základech s funkčními zodpovědnostmi, pak můžeme přijít o některé výhody spjaté se síťováním. Aliance vyžadují (a vynucují si) nové organizační struktury, nejen vazby mezi stávajícími organizacemi. 11 Podrobnější informace o kreativních technikách najdete v komponentě 4 této příručky Nástroje pro vývoj inovačních řešení 12 TEMAGUIDE 13 TEMAGUIDE innoskills 5/7

6 Případová studie 14 Vývojář elektronického tlumiče získává nový výrobek a nové trhy: Firma Noise Cancellation Technologies, Inc. vyvinula technologii elektronického tlumení hluku, která může nahradit konvenční automobilové tlumiče. Spojila se s výrobcem tlumičů Walker Manufacturing, aby společně vyvinuli revoluční elektronický tlumič. Noise Cancellation měla technologii, Walker zkušenosti v automobilovém průmyslu, důvěru na trhu a schopnost splnit objednávky, jakmile přijdou. Oba podniky společně využili důvěryhodnosti firmy Walker, obrátily se na důležité zákazníky a mohly instalovat testovací vzorky do autobusů v New Yorku a Montrealu. Noise Cancellation získal technické, marketingové a výrobní zkušenosti. Walker získal špičkovou technologii, která mu pomohla zvýšit marže v cenovém konkurenčním odvětví. Prosím zastavte se a zamyslete se: Vzpomenete si na nějaký úspěšný případ spolupráce ve vašem okolí? Souhrn klíčových bodů Inovace v MSP se mohou výrazně posílit, pokud se podniky, univerzity, výzkumná a technologická centra spojí do strategických aliancí, aby získaly přístup k novým myšlenkám a technologiím a mohly sdílet dovednosti, zdroje, znalosti a zkušenosti. Strategickou alianci lze považovat za spojení sil a zdrojů na určitou nebo neurčitou dobu k dosažení společného cíle. Růst počtu strategických aliancí, ke kterému dochází v posledních letech, je způsoben hlavně ekonomickými faktory, protože v aliančních projektech jsou sdíleny náklady, rizika v projektech V&V, přístup ke znalostem a technologiím V tomto modulu jste se naučili, co jsou strategické aliance, jak podporují inovační procesy a v jakých fázích postupvat při jejich tvorbě, aby splňovaly potřeby vašeho podniku. Bibliografie Wikimedia Foundation, Inc. Last modified on 18 th May 2008; last viewed on 18 th July Corporate Partnering Institute, 4843 Howard Street, Skokie, IL Last viewed on 18th July innoskills 6/7

7 Mike Nevin Consulting Ltd. Registered Office: 196 Old Station Road, Hampton in Arden, Solihull, B92 0HQ. Registered in England No Last viewed on 18 th July Fundación COTEC, CENTRIM, IRIM, Manchester Business School, Socintec (1998) TEMAGUIDE. A Guide to Technology Management and Innovation for Companies. Výzkum provedený s podporou EU Innovation Program. Další zdroje Webové stránky Článek, který se zabývá vytvářením strategických aliancí MSP z pohledu marketingu. Last viewed 18 th July %5C308%5C06_19_2001_Mears.pdf Strategické aliance a partnerství pro inovace v nové ekonomice. Last viewed 18 th July Článek se zabývá strategickými aliancemi a modely spolupráce. Last viewed 18 th July Slovníček Konsorcium: dočasná organizační forma, vytvořená za účelem dosažení určitého cíle nebo provedení určitého úkolu. (Zdroj: Zploštění (delayering): snížení počtu úrovní v hierarchii managementu. (Zdroj: Strategická aliance: formální vztah vytvořený mezi dvěma nebo více stranami za účelem dosažení společných cílů nebo naplnění kritické potřeby, přičemž partneři zůstávají nezávislými organizacemi. (Zdroj: Strategický soulad: rozsah, v němž se aktivity partnerů vzájemně doplňují a přispívají tak k dosažení konkurenční výhody. Strategický soulad organizace s jinou je často rozhodujícím faktorem při rozhodování o akvizicích, diverzifikacích nebo odprodejích. (Zdroj: innoskills 7/7

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3.

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3. Průvodce klastrem 1 Obsah 1 Co jsou to klastry?... 5 1.1 HISTORIE KLASTRŮ... 6 1.2 DEFINICE KLASTRŮ... 6 1.2.1 Různé typy klastrů... 8 1.2.2 Michael Porter... 8 1.3 JAK KLASTRY FUNGUJÍ... 13 1.3.1 Rozvoj

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Business

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc.

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vysokoškolské instituci

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY MANAGEMENTU INOVACÍ Eva Grublová 1 Úvod Dnešní globální svět se neustále mění díky vývoji ekonomiky, rozvoji vědy a techniky, vzniku nových trhů a změny hodnot, které vyznávají

Více

Úvodní konference - konsorcium partnerů projektu

Úvodní konference - konsorcium partnerů projektu V polovině roku 2010 byla v Operačním programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (OP CE) vyhlášena omezená výzva na strategické projekty ve čtyřech prioritách: Facilitace inovací napříč Střední Evropou,

Více

Zvyšování výkonnosti lidských zdrojů zavedením manažerské hry

Zvyšování výkonnosti lidských zdrojů zavedením manažerské hry Zvyšování výkonnosti lidských zdrojů zavedením manažerské hry Aleš Horčička, Lucie Jelínková ÚVOD Soudobý management nepředstavuje jen dynamicky se rozvíjející vědeckou disciplínu, pružně reagující na

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Přispěvatelé: Ray Kirtley Sue Ling Vesa Purokuro Silvia Wiesinger Eija Wilen Holger Bienzle Editor: Holger Bienzle

Více

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Strategický průvodce k úspěšnému využívání a šíření výsledků projektů výzkumu a vývoje

Strategický průvodce k úspěšnému využívání a šíření výsledků projektů výzkumu a vývoje O. Mc Nerney (hlavní autor) A. Stachowicz, P. Czupryński, E. Philpott, D. Kolman, D. Martin, E. Hermann Strategický průvodce k úspěšnému využívání a šíření výsledků projektů výzkumu a vývoje Aby evropský

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Příručka pro školení metodiky DLA

Příručka pro školení metodiky DLA Evropský projekt LEONARDO transfer inovací Příručka pro školení metodiky DLA Budování kapacit Modely a definice Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení)

Více

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj Svaz průmyslu a dopravy České republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálů a technologií Česká společnost pro nové materiály a

Více

Management znalostí. Marcel Horák

Management znalostí. Marcel Horák Management znalostí Marcel Horák Obsah ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ POJMY MANAGEMENTU ZNALOSTÍ... 4 1.1 DATA... 4 1.2 INFORMACE... 5 1.3 ZNALOSTI... 5 2. EXPLICITNÍ A TACITNÍ ZNALOSTI, KONVERZE MEZI NIMI... 6

Více

1. Současné přístupy k řízení

1. Současné přístupy k řízení 1. Současné přístupy k řízení V současných podmínkách českého hospodářství roste trvale náročnost a požadavky na řízení, neboť a) roste složitost řešených manažerských úloh a dochází ke zkracování doby

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management 6208R097 Řízení a ekonomika podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti

Více

NOVÉ MARKETINGOVÉ TRENDY JAKO PŘÍLEŽITOST ZVÝŠENÍ VLIVU MARKETINGU NA DOSAŽENÍ KONKURENČNÍCH VÝHOD

NOVÉ MARKETINGOVÉ TRENDY JAKO PŘÍLEŽITOST ZVÝŠENÍ VLIVU MARKETINGU NA DOSAŽENÍ KONKURENČNÍCH VÝHOD NOVÉ MARKETINGOVÉ TRENDY JAKO PŘÍLEŽITOST ZVÝŠENÍ VLIVU MARKETINGU NA DOSAŽENÍ KONKURENČNÍCH VÝHOD OBCHOD A MARKETING Michal Pilík Článek je výsledkem průzkumu zaměřeného na marketingové řízení a využívání

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ 10 PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ INTEGRACI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DO OBCHODNÍ ČINNOSTI

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ 10 PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ INTEGRACI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DO OBCHODNÍ ČINNOSTI DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ 10 PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ INTEGRACI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DO OBCHODNÍ ČINNOSTI Tato příručka je publikována s přispěním Evropské komise. Linking

Více

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Obsah Úvod... 1 Sjednocení a změna... 2 Společnost Microsoft a sjednocená komunikace...

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více