a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724"

Transkript

1 Operační program: Technická pomoc OPTP Součást projektu: Služby technického dozoru a poradenství při realizaci informačního systému MS2014+ Reg. č. projektu: CZ.1.08/2.1.00/ Č.j.: 26727/ Číslo v CES: 5201 Číslo úkolu: 3691/5169/20/24 pro EU zdroje 3691/5169/19/24 pro SR ČR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TECHNICKÉHO DOZORU uzavřená dle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník ) Smluvní strany: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Se sídlem: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ Zastoupená: RNDr. Blankou Fischerovou, ředitelkou Odboru správy monitorovacího systému IČ: DIČ: neplátce DPH Bankovní spojení: ČNB, Praha 1, Na Příkopě 28 č. účtu: /0710 (dále jen Objednatel ), na straně jedné a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ IČ: DIČ: CZ společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Bankovní spojení: Komerční banka č. účtu: /0100 jednající: Ing. Martinem Kolaříkem, jednatelem (dále jen Poskytovatel ), na straně druhé (dále též jednotlivě jako Smluvní strana nebo společně jako Smluvní strany )

2 Preambule: Objednatel je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené, a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Poskytovatel je právnickou osobou, řádně založenou a existující podle českého právního řádu, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Tato Smlouva (dále jen Smlouva ) byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na Veřejnou zakázku zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), neboť nabídka Uchazeče podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen Nabídka ) byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvhodnější. Stránka 2 z 75

3 1. ÚČEL SMLOUVY 1.1 Tato Smlouva je součástí projektu, který je hrazen ze strukturálních fondů EU (OPTP ) - Projektová příprava monitorovacího informačního systému pro programové období a vedený pod registračním číslem CZ.1.08/2.1.00/ (dále jen Projekt ). 1.2 Účelem této Smlouvy je zajištění služeb technického dozoru v rámci Projektu. 1.3 Tato Smlouva je dále uzavírána za účelem plnění povinností Objednatele vyplývajících z článku 2 až 10 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj. 1.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu této Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou stanovena tato základní pravidla: a. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací; b. v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace; c. v případě rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení této Smlouvy. 1.5 Pro účely této smlouvy se Dodavatelem rozumí vítěz výběrového řízení veřejné zakázky Pořízení aplikace monitorovacího systému pro programové období PŘEDMĚT SMLOUVY 2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat po dobu platnosti této smlouvy a ve lhůtách určených Objednatelem podle postupu při realizaci Projektu následující služby v rámci Projektu: a. technický dozor v oblasti projektového řízení s důrazem na následující služby: Dohled nad návrhem a dodržováním pravidel projektového řízení v rámci Manuálu řízení projektu Posouzení návrhů na sestavení projektových týmů (z hlediska obsazenosti všech potřebných rolí) na straně Objednatele a posouzení složení týmu Dodavatele, rozdělení kompetencí Revize detailních harmonogramů realizace, kontrolních bodů a plánu aktivit Dohled nad kvalitou řízení Projektu MS2014+ Stránka 3 z 75

4 Kontrola plnění harmonogramů Dodavatelem, řízení rizik a jejich dopadů s návrhem dalšího postupu b. technický dozor v oblasti zadávacích řízení s důrazem na následující služby: Dohled nad přípravou zadávacích podmínek pro dílčí části Projektu Posuzování návrhu rozpočtu dílčích technologických celků Spolupráce při technickém vyhodnocení nabídek k veřejným zakázkám souvisejícím s Projektem a s dalšími souvisejícími aktivitami Objednatele c. technický dozor oblasti řešení a testů s důrazem na následující služby: Posouzení návrhů řešení předložených ze strany Dodavatele, jejich analýza a účast na oponentních řízeních na straně Objednatele. Posuzování kvality předávaných děl z hlediska požadovaných sledovaných parametrů (zejména funkčnosti, úplnosti a časové odezvy systému) v celém průběhu realizace díla a to jak u děl k testování, tak u děl finálních Posuzování testovacích scénářů a vyhodnocování testování technických parametrů dodávek a služeb v průběhu realizace Dohled nad realizací a koordinací dílčích technologických celků Posuzování vykazovaných prací Dodavatele se skutečnými dodávkami a službami (dále jen Služby technického dozoru ). 2.2 Rozsah poskytování Služeb technického dozoru vyplývá z Detailní minimální specifikace předmětu plnění Projektu (příloha č. 4 této Smlouvy) a z Popisu způsobu nabízeného plnění navrženého Poskytovatelem (Příloha č. 5 této Smlouvy). 2.3 Poskytovatel se zavazuje poskytovat veškeré Služby technického dozoru řádně, včas a v souladu s požadavky a oprávněnými očekáváními Objednatele. 2.4 Objednatel se zavazuje platit Poskytovateli za řádně a včas za poskytované Služby technického dozoru v souladu s ustanoveními této Smlouvy. 3. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, SUBDODÁVKY 3.1 Poskytovatel je povinen při poskytování Služeb technického dozoru postupovat s odbornou péčí. 3.2 Pokud Poskytovatel prokazoval splnění požadované kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí činnosti a úkony odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět tento subdodavatel. Případná změna takového subdodavatele je přípustná pouze z vážných důvodů a je podmíněna předchozím písemným souhlasem Objednatele. Stránka 4 z 75

5 3.3 Poskytovatel je povinen vykonávat Služby technického dozoru podle pokynů Objednatele a souladu s jeho zájmy. Při poskytování Služeb technického dozoru je Poskytovatel vázán právními předpisy a v jejich mezích příkazy a pokyny Objednatele. Od těchto pokynů se může odchýlit jen tehdy, je-li to naléhavé a nezbytné v zájmu Objednatele a Poskytovatel nemůže včas obdržet jeho souhlas. Poskytovatel je dále povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování Služeb technického dozoru podle Smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. 3.4 Zjistí-li Poskytovatel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné, je povinen Objednatele na tuto skutečnost upozornit. Bude-li Objednatel přes toto upozornění na splnění svých pokynů trvat, má Poskytovatel právo: požádat o písemné potvrzení pokynu, přerušit poskytování Služeb technického dozoru za předpokladu, že pokyny Objednatele jsou v rozporu se Smlouvou. Stejně je Poskytovatel povinen a oprávněn postupovat v případě, že pokyny Objednatele jsou v rozporu se zákonem nebo jinými právními předpisy. 3.5 Poskytovatel prohlašuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným třetí osobě v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného. Pojistné plnění Poskytovatele z tohoto pojištění činí nejméně ,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) v základním rozsahu, se spoluúčastí Poskytovatele maximálně ve výši 10% z výše pojistného plnění. 4. MÍSTO A ČAS POSKYTNUTÍ SLUŽEB 4.1 Místem plnění se rozumí sídlo Objednatele, místa testování, školení a instalace řešení Projektu MS2014+ na území ČR a sídlo Poskytovatele. 4.2 Po podpisu Smlouvy se zavazuje Objednatel Poskytovateli doručit výzvu k poskytování plnění, ve které určí datum zahájení plnění, minimálně 15 pracovních dní předem. Pokud Objednatel nedoručí výzvu k poskytování plnění do 6 měsíců od podpisu Smlouvy nebo datum zahájení plnění bude později než 7 měsíců od podpisu Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 4.3 Poskytovatel je povinen předkládat měsíční výkazy prací k 10. kalendářnímu dni měsíce, následujícím po měsíci, ve kterém byla činnost vykonávána. Připadne-li tento den na sobotu nebo neděli, předloží Poskytovatel měsíční výkaz v nejbližší následující pracovní den. 4.4 Plnění dle Smlouvy může Objednatel přerušit v případě závažných okolností při realizaci Projektu, zejména tehdy, když bude třeba realizaci Projektu přerušit. K přerušení dojde na základě doručení výzvy Poskytovateli. Pokud nedojde k opětovnému zahájení plnění do 6 měsíců od jeho přerušení, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 4.5 Očekávaná doba plnění je 24 měsíců. Stránka 5 z 75

6 5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 5.1 Objednatel a Poskytovatel se podle podmínek v zadávací dokumentaci dohodli na celkové ceně za poskytování Služeb technického dozoru ve výši ,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě dvacet tři tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých), včetně DPH (dále jen Cena ), z toho základ daně činí ,- Kč (slovy: jeden milion osm set třicet sedm tisíc pět set korun českých) a 21% DPH činí ,- Kč (slovy: tři sta osmdesát pět tisíc osm set sedmdesát pět korun českých), přičemž sazba za 1 člověkoden je stanovena na 4 537,50 Kč (slovy: čtyři tisíce pět set třicet sedm korun českých a padesát haléřů) včetně DPH (dále jen Cena ), z toho základ daně činí 3 750,- Kč (slovy: tři tisíce sedm set padesát korun českých) a 21% DPH činí 787,50 Kč (slovy: sedm set osmdesát sedm korun českých a padesát haléřů). Cena za poskytování Služeb technického dozoru je pevná po celou dobu poskytování Služeb technického dozoru a zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele nutné k řádnému a včasnému poskytování Služeb technického dozoru. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci Služeb technického dozoru v daném místě a čase, přičemž bude překročitelná pouze v případě, dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na Cenu. 5.2 Cena bude vyplácena následovně: odměna ve výši odpovídající skutečnému plnění prokázanému na Objednatelem schváleném výkazu prací dle odst. 5.1 a přílohy č. 4 této Smlouvy bude Poskytovateli vyplacena po ukončení každého kalendářního měsíce z očekávaných 24 měsíců realizace. Součet odměn vykázaných na jednotlivých měsíčních výkazech prací nepřekročí celkovou cenu uvedenou v bodu 5.1. Cena bude vyplácena na základě daňových dokladů faktur vystavených Poskytovatelem. 5.3 Objednatel neposkytuje zálohy na poskytování Služeb technického dozoru. 5.4 Podmínky fakturace a náležitosti daňových dokladů (faktur): Jednotlivé platby budou vypláceny na základě daňového dokladu (faktury) řádně vystaveného Poskytovatelem. Každý daňový doklad (faktura) bude dále obsahovat minimálně tyto náležitosti: den splatnosti daňového dokladu (faktury), číslo Smlouvy v CES, IČ Objednatele, IČ a DIČ Poskytovatele, označení banky a číslo účtu Poskytovatele, údaj o vedení Poskytovatele v příslušném obchodním rejstříku, označení plnění, za nějž je daňový doklad (faktura) vystaven, číslo etapy projektu, razítko a podpis oprávněné osoby Poskytovatele. V záhlaví daňového dokladu (faktury) bude výrazně uveden název Objednatele včetně osoby, která jej zatupuje, její funkce, a dále název a registrační číslo projektu CZ.1.08/2.1.00/ , v jehož rámci je poskytování Služeb technického dozoru realizováno a budou zvýrazněna slova OPTP Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) je rovněž doložení Objednatelem písemně potvrzeného výkazu o poskytnutí Služeb technického dozoru, jejichž poskytnutí je Objednateli fakturováno (dále jen Výkaz ) Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy nebo v něm nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit jej ve lhůtě jeho splatnosti Poskytovateli s uvedením výčtu chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh lhůty Stránka 6 z 75

7 splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet až doručením opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že veškeré jejich vzájemné pohledávky jsou navzájem započitatelné ve smyslu ustanovení 364 Obchodního zákoníku Daňové doklady (faktury) se platí bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený v daňovém dokladu (faktuře), přičemž za okamžik uhrazení daňového dokladu (faktury) se považuje okamžik, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele Splatnost všech daňových dokladů (faktur), činí třicet (30) dní ode dne jejich doručení Smluvní straně povinné platit. Faktura musí být Objednateli doručena nejpozději do daného roku, aby mohla být proplacena v tomtéž kalendářním roce. V případě nedodání do tohoto data, bude faktura proplacena až v roce následujícím Poslední daňový doklad (fakturu) za poskytování Služeb je Poskytovatel povinen vystavit do třiceti (30) dnů od skončení účinnosti této Smlouvy. 5.5 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato Smluvní strana povinna zaplatit druhé Smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 6. OPRÁVNĚNÉ OSOBY A REALIZAČNÍ TÝM 6.1 Smluvní strany jmenují oprávněnou osobu, popř. jednoho či více zástupců oprávněné osoby (dále jen Oprávněné osoby ). Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní strany v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním předmětu Smlouvy. Oprávněné osoby budou zejména podávat, přijímat a potvrzovat Objednávky, vystavovat a potvrzovat Výkazy, zajišťovat součinnost stran a poskytovat informace o průběhu poskytování Služeb technického dozoru. 6.2 Oprávněné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní strany ve vztahu k plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, nejsou-li však statutárními orgány, nejsou oprávněny provádět změny ani ukončení této Smlouvy, nebude-li jim udělena speciální plná moc. 6.3 Jména Oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy. 6.4 Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit Oprávněné osoby, na tuto změnu jsou však povinny druhou Smluvní stranu písemně upozornit. Tato změna je vůči druhé Smluvní straně účinná ode dne doručení oznámení o změně. 6.5 Poskytovatel bude poskytovat Služby technického dozoru pouze prostřednictvím členů realizačního týmu, jehož složení je uvedeno v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen Realizační tým ). O případné změně člena Realizačního týmu je Poskytovatel povinen předem Objednatele písemně (nebo em) informovat, a to za účelem potvrzení kvalifikačních předpokladů nového člena Realizačního týmu a získání souhlasu Objednatele. Bez souhlasu Objednatele nelze změnu provést. Objednatel se zavazuje takovýto souhlas bezdůvodně neodepřít, pokud dojde k nahrazení člena Realizačního týmu osobou se stejnou nebo vyšší kvalifikací. Objednatel si dále vyhrazuje právo požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou Stránka 7 z 75

8 nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem. 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 7.1 Poskytovatel je povinen poskytovat Služby technického dozoru podle pokynů a metodických dokumentů Objednatele, které budou Objednatelem Poskytovateli poskytnuty a v souladu se zájmy Objednatele. Poskytovatel je dále při výkonu své činnosti povinen se řídit příslušnými českými právními předpisy a právními předpisy Evropské unie. Konkrétně je Poskytovatel povinen se při poskytování Služeb technického dozoru řídit zejména: ZVZ dokumenty, které určují podmínky poskytnutí dotace z OPTP, zejména Příručka pro žadatele a příjemce v OPTP (v platných verzích). 7.2 Poskytovatel tímto Objednateli garantuje, že veškeré Služby technického dozoru bude poskytovat řádně, včas, v náležité kvalitě a s náležitou péčí dle požadavků této Smlouvy a Zadávací dokumentace. V případě poskytnutí vadného plnění vznikají Objednateli nároky dle příslušné úpravy Obchodního zákoníku. 7.3 Veškeré dokumenty, zprávy, návrhy a jiné materiály, které je Poskytovatel povinen vyhotovit při poskytování Služeb technického dozoru (dále jen Výstupy ), budou zpracovávány v souladu se stanoveným komunikačním plánem Projektu a aktuálními požadavky Objednatele (tedy formou mailové korespondence, elektronických a tištěných výstupů). Tištěné výstupy je Poskytovatel povinen předat Objednateli v jednom (1) vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení na elektronickém nosiči CD, DVD nebo nosiči typu flash disk. Veškeré Výstupy musí splňovat pravidla publicity OPTP , publikované na adrese: Uwww.strukturalni-fondy.czU / Programy /Operační program TP/Dokumenty/Publicita. Pořadí publikovaného loga je OPTP EU MMR (Objednatel). Pro plnění z návazného projektu poskytne Objednatel příslušné informace Poskytovateli minimálně 15 pracovních dní přede dnem vzniku takového plnění. Poskytovatel je povinen na měsíční bázi vytvářet kompletní přehled všech Výstupů, který bude uvádět jako součást Výkazu. 7.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat poskytování Služeb technického dozoru prostřednictvím Oprávněných osob, a Poskytovatel je povinen výkon kontroly umožnit, včetně kontroly dokladů souvisejících s plněním zakázky, včetně veškerých Výstupů, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 7.5 Poskytovatel se zavazuje, že se sám nebo prostřednictvím třetích osob nezúčastní jakýmkoliv způsobem na plnění veřejných zakázek na realizaci Projektu, ke kterým jsou vztaženy služby technického dozoru dle této smlouvy, zejména pak jako dodavatel, subdodavatel či jako poradce třetí strany. 7.6 Poskytovatel se zavazuje zajistit účast člena Realizačního týmu dle bodu 6.5 na vybraných projektových jednáních Projektu, dle požadavků Objednatele. Stránka 8 z 75

9 8. OCHRANA INFORMACÍ 8.1 Poskytovatel nesmí zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace. To neplatí, mají-li být za účelem plnění této Smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, orgánům nebo jejich členům a subdodavatelům Poskytovatele podílejících se na plnění dle této Smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny Smluvním stranám, a to jen v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění této Smlouvy. 8.2 Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy: Smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama Smluvní strana; Smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou Smluvní stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem; Obě Smluvní strany mohou zpřístupnit danou informaci pouze po obdržení písemného souhlasu od druhé Smluvní strany; nebo zpřístupnění informace je vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. 8.3 Za důvěrné informace jsou dle této Smlouvy Smluvními stranami považovány informace, které se Smluvní strany dozvěděly v souvislosti s touto Smlouvou, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností Smluvní strany, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být utajeny. Za důvěrné informace jsou dále dle této Smlouvy považovány Výstupy a jiné písemné materiály vzniklé na základě poskytování Služeb technického dozoru a veškeré další informace, které jsou písemně označeny jako důvěrné informace Poskytovatele nebo Objednatele. 8.4 Smluvní strany se zavazují, že nebudou důvěrné informace poskytnuté druhou Smluvní stranou v listinné podobě kopírovat jako celek, ani zčásti; tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy je to nezbytné k opravě nebo modifikování důvěrných informací pro jejich oprávněné užití ve smyslu této Smlouvy. Smluvní strany opatří každou kopii včetně jejího paměťového nosiče veškerým označením, které je uvedeno v dokumentu obsahujícím důvěrné informace poskytnutým druhou Smluvní stranou. 8.5 Obě Smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly poskytnuty druhou Smluvní stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním této Smlouvy, jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení. 8.6 Smluvní strany se zavazují, že poučí své zaměstnance, statutární orgány, jejich členy a subdodavatele, kterým jsou zpřístupněny důvěrné informace, o povinnosti utajovat důvěrné informace ve smyslu tohoto článku Smlouvy. 8.7 Povinnost utajovat důvěrné informace, popř. jiné neveřejné informace dle Smlouvy, se zavazují Smluvní strany po dobu účinnosti Smlouvy a též po ukončení jejich smluvního vztahu založeného Smlouvou. Stránka 9 z 75

10 8.8 V případě, že Poskytovatel bude poskytovat Poradenské služby prostřednictvím subdodavatele, zavazuje se smluvně zajistit plnění povinností podle tohoto článku též subdodavatelem. 8.9 Poskytovatel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí s tím, aby ji Objednatel uveřejňoval na profilu zadavatele. Objednatel je oprávněn uveřejňovat na profilu zadavatele i všechny ostatní informace v rozsahu dle ustanovení 147a ZVZ Poskytovatel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 9. DORUČOVÁNÍ 9.1 Doručování mezi Smluvními stranami se uskutečňuje na adresy sídel uvedené v záhlaví této Smlouvy. Smluvní strana má povinnost oznámit do deseti (10) dnů druhé Smluvní straně změnu svého sídla nebo jiné kontaktní adresy, popř. jiných údajů. Vůči druhé Smluvní straně je změna účinná dnem doručení. 9.2 Neoznámí-li Smluvní strana řádně změnu sídla, považuje se zásilka doručená na původní adresu za doručenou marným pokusem o doručení. 9.3 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, včetně návrhů, žádostí či informací, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, musí být učiněna v písemné formě a doručena druhé Smluvní straně, formou registrovaného poštovního styku, prostřednictvím počítačové sítě či faxem. 9.4 Oznámení se považují za doručená datem přijetí příslušné zásilky. Vrátí-li se oznámení některé ze Smluvních stran druhé Smluvní straně jako nedoručitelné, považuje se pro účely této Smlouvy za den doručení poštovní zásilky třetí (3.) den po jejím uložení na poště, i když se adresát o tomto uložení nedozvěděl. Bylo-li doručováno faxem či elektronickou poštou, považuje se oznámení za doručené dnem potvrzení jeho doručení druhou Smluvní stranou v elektronické formě, jinak doručením oznámení v listinné podobě. 9.5 Za den doručení se též považuje den, kdy adresát převzetí zásilky odmítl. 10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A PRODLENÍ 10.1 Poskytovatel odpovídá za škodu, která vznikne v příčinné souvislosti s poskytnutými Službami technického dozoru, ať již konáním či opomenutím Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a Smlouvy. Poskytovatel plně odpovídá za plnění Smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele) Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu nebo prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu 374 Obchodního zákoníku Nahrazuje se skutečně vzniklá škoda a ušlý zisk. Stránka 10 z 75

11 10.6 Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši. 11. VLASTNICKÉ PRÁVO A LICENČNÍ USTANOVENÍ 11.1 Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem věcem předaným Poskytovatelem Objednateli v souvislosti s poskytováním Služeb technického dozoru přechází na Objednatele okamžikem jejich předání Poskytovatelem Objednateli Vznikne-li jako výsledek plnění dle této Smlouvy Poskytovatelem dílo nebo díla požívající ochrany autorského díla podle zák. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, autorského zákona, je Objednatel na základě Smlouvy oprávněn užít takové dílo nebo díla v neomezeném územním a množstevním rozsahu, a ke všem způsobům užití, zejména jej zveřejňovat, upravovat, spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla a uvádět jej pod svým jménem, k čemuž Poskytovatel poskytuje Objednateli výhradní oprávnění takové dílo nebo díla užít, a to po celou dobu jeho právní ochrany, s účinností k datu předání díla nebo děl Objednateli. Pokud bude Poskytovatel využívat k vytvoření díla nebo děl subdodavatelů, zavazuje se zajistit poskytnutí práv ve stejném rozsahu od těchto subdodavatelů tak, aby byl Poskytovatel oprávněn sám poskytnout práva ve výše uvedeném rozsahu k celému dílu nebo dílům Objednateli. Odměna za výše uvedená oprávnění je již zahrnuta v ceně za poskytování Služeb technického dozoru dle Smlouvy. 12. SANKCE 12.1 Smluvní strana je v prodlení s plněním svého závazku, který pro Smluvní stranu vyplývá z této Smlouvy anebo platných právních předpisů, jestliže jej nesplní řádně a včas Dojde-li k prodlení Poskytovatele s poskytnutím plnění dle této Smlouvy (zejména čl. 2.1 a 2.2 této Smlouvy) delším než deset (10) pracovních dnů z důvodů na jeho straně nebo na straně jeho subdodavatelů, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý další den prodlení. Smluvní pokuta je splatná patnáctý (15.) den ode dne doručení faktury vystavené na její uhrazení Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nezbavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a nedotýká se nároku na náhradu škody v plné výši dle této Smlouvy V případě porušení povinnosti Poskytovatele vyplývající z odst. 3.5 této Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a to do patnácti (15.) dnů ode dne doručení faktury vystavené na její uhrazení V případě porušení povinností Poskytovatele vyplývajících z odst. 7.5 této Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý případ porušení takové povinnosti, a to do patnácti (15.) dnů ode dne doručení faktury vystavené na její uhrazení. Stránka 11 z 75

12 12.6 V případě porušení povinnosti Poskytovatele vyplývající z odst. 6.5 a 7.6 této Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý případ porušení takové povinnosti, a to do patnácti (15.) dnů ode dne doručení faktury vystavené na její uhrazení V případě porušení povinnosti Poskytovatele vyplývající z odst. 7.4 a této Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý případ porušení takové povinnosti, a to do patnácti (15.) dnů ode dne doručení faktury vystavené na její uhrazení V případě porušení povinností vyplývajících z článku 8 této Smlouvy Poskytovatelem, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli pokutu ve výši ,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) za každý případ porušení takové povinnosti, a to do patnácti (15.) dnů ode dne doručení faktury vystavené na její uhrazení V případě porušení povinnosti Poskytovatele vyplývající z odst a 15.7 této Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý případ porušení takové povinnosti, a to do patnácti (15.) dnů ode dne doručení faktury vystavené na její uhrazení Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku nároku Objednatele na více smluvních pokut uložených Poskytovateli podle této Smlouvy, se takové pokuty sčítají. 13. ŘEŠENÍ SPORŮ 13.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání Oprávněných osob nebo jiných osob oprávněných za Smluvní strany jednat Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, je kterákoliv Smluvní strana oprávněna předložit takový spor u věcně a místně příslušného soudu Smluvní strany se dohodli, že věcně a místně příslušným soudem bude Obvodní soud pro Prahu 1, případně Městský soud v Praze. 14. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY A UKONČENÍ SMLOUVY 14.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Tato Smlouva se uzavírá na dobu potřebnou pro realizaci Projektu, nejdéle však na dobu čtyř (4) let Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž nedílnou součástí bude tvořit vypořádání vzájemných závazků a pohledávek Smlouva zaniká také: Stránka 12 z 75

13 písemným odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy jednou ze Smluvních stran, které je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně; odstoupením od Smlouvy ve smyslu 344 Obchodního zákoníku Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě jejího podstatného porušení Poskytovatelem. Za toto podstatné porušení se považuje zejména: prodlení s plněním dle této Smlouvy delší než pět (5) pracovních dnů, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani do pěti (5) pracovních dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu; pro účely jasnosti, za prodlení s plněním se považuje také dodání vadného nebo neúplného plnění včas; nedodržení minimálního objemu činností uchazeče specifikovaného v Příloze č. 3 této Smlouvy, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém nedodržení se žádostí o jeho nápravu; porušení povinností Poskytovatele dle odst. 7.5 nebo článku 8 této Smlouvy Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě jejího podstatného porušení Objednatelem. Za toto podstatné porušení se považuje prodlení Objednatele s úhradou Poskytovatelem vystaveného daňového dokladu (faktury) o více než třicet (30) dnů po dni splatnosti, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do deseti (10) dnů od doručení písemného oznámení Poskytovatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu Pro zamezení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že oznámení se žádostí o nápravu ve smyslu předchozích odstavců může být doručeno kdykoliv po započetí prodlení jedné ze Smluvních stran Smluvní strany se dohodly, že při odstoupení od této Smlouvy vylučují použití ustanovení 351 odst. 2 Obchodního zákoníku a zánikem účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu není dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato nebo přijato být mělo a mohlo před účinností odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a prokazatelně odůvodněných nákladů Poskytovatele Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je na majetek Poskytovatele vedeno insolvenční řízení nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele, dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud Poskytovatel vstoupí do likvidace Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do třiceti (30) dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí Poskytovateli, Stránka 13 z 75

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Příloha č. 4 zadávací dokumentace Příloha č. 4 zadávací dokumentace S M L O U VA O V Ý RO B Ě A D I S T R I B U C I B U L L E T I N U K V Ý S L E D K Ů M P RO G R A M OV É H O O B D O B Í 2 0 0 4-2 0 0 6 A J E J I C H V L I V U NA P RO

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

Smlouva o dílo. na realizaci zakázky. Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP" Smluvní strany:

Smlouva o dílo. na realizaci zakázky. Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP Smluvní strany: Smluvní strany: Město Třebíč IČ: 00290629 (dále jen Objednatel") a oddíl C, vložka 26849 (dále jen Zhotovitel") dle č l ánku 9 Narrzenf Komise (ES) č. 1828/2006 Smlouva o dílo na realizaci zakázky ~ ROZVOJ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI MANDÁTNÍ SMLOUVA Č. XXXXXXXXXXXXX O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA NA AKCI ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI uzavíraná ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Á Í čá ří ý Ť ý á ř é á í á í č š ě í ší Ř í ř ř Č í í á í ří é ě é í ž í í Č á í čí úč á á í í ý Č Č ý ú á í ří ě á ř Š ť ř Č Č ó í í Č á á í čí úč á á ě á á řá ý ě ú á ě ř ú á í Č Ú á í í í í č ě á ž

Více

Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka Veřejná zakázka zadaná jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více