a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724"

Transkript

1 Operační program: Technická pomoc OPTP Součást projektu: Služby technického dozoru a poradenství při realizaci informačního systému MS2014+ Reg. č. projektu: CZ.1.08/2.1.00/ Č.j.: 26727/ Číslo v CES: 5201 Číslo úkolu: 3691/5169/20/24 pro EU zdroje 3691/5169/19/24 pro SR ČR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TECHNICKÉHO DOZORU uzavřená dle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník ) Smluvní strany: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Se sídlem: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ Zastoupená: RNDr. Blankou Fischerovou, ředitelkou Odboru správy monitorovacího systému IČ: DIČ: neplátce DPH Bankovní spojení: ČNB, Praha 1, Na Příkopě 28 č. účtu: /0710 (dále jen Objednatel ), na straně jedné a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ IČ: DIČ: CZ společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Bankovní spojení: Komerční banka č. účtu: /0100 jednající: Ing. Martinem Kolaříkem, jednatelem (dále jen Poskytovatel ), na straně druhé (dále též jednotlivě jako Smluvní strana nebo společně jako Smluvní strany )

2 Preambule: Objednatel je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené, a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Poskytovatel je právnickou osobou, řádně založenou a existující podle českého právního řádu, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Tato Smlouva (dále jen Smlouva ) byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na Veřejnou zakázku zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), neboť nabídka Uchazeče podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen Nabídka ) byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvhodnější. Stránka 2 z 75

3 1. ÚČEL SMLOUVY 1.1 Tato Smlouva je součástí projektu, který je hrazen ze strukturálních fondů EU (OPTP ) - Projektová příprava monitorovacího informačního systému pro programové období a vedený pod registračním číslem CZ.1.08/2.1.00/ (dále jen Projekt ). 1.2 Účelem této Smlouvy je zajištění služeb technického dozoru v rámci Projektu. 1.3 Tato Smlouva je dále uzavírána za účelem plnění povinností Objednatele vyplývajících z článku 2 až 10 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj. 1.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu této Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou stanovena tato základní pravidla: a. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací; b. v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace; c. v případě rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení této Smlouvy. 1.5 Pro účely této smlouvy se Dodavatelem rozumí vítěz výběrového řízení veřejné zakázky Pořízení aplikace monitorovacího systému pro programové období PŘEDMĚT SMLOUVY 2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat po dobu platnosti této smlouvy a ve lhůtách určených Objednatelem podle postupu při realizaci Projektu následující služby v rámci Projektu: a. technický dozor v oblasti projektového řízení s důrazem na následující služby: Dohled nad návrhem a dodržováním pravidel projektového řízení v rámci Manuálu řízení projektu Posouzení návrhů na sestavení projektových týmů (z hlediska obsazenosti všech potřebných rolí) na straně Objednatele a posouzení složení týmu Dodavatele, rozdělení kompetencí Revize detailních harmonogramů realizace, kontrolních bodů a plánu aktivit Dohled nad kvalitou řízení Projektu MS2014+ Stránka 3 z 75

4 Kontrola plnění harmonogramů Dodavatelem, řízení rizik a jejich dopadů s návrhem dalšího postupu b. technický dozor v oblasti zadávacích řízení s důrazem na následující služby: Dohled nad přípravou zadávacích podmínek pro dílčí části Projektu Posuzování návrhu rozpočtu dílčích technologických celků Spolupráce při technickém vyhodnocení nabídek k veřejným zakázkám souvisejícím s Projektem a s dalšími souvisejícími aktivitami Objednatele c. technický dozor oblasti řešení a testů s důrazem na následující služby: Posouzení návrhů řešení předložených ze strany Dodavatele, jejich analýza a účast na oponentních řízeních na straně Objednatele. Posuzování kvality předávaných děl z hlediska požadovaných sledovaných parametrů (zejména funkčnosti, úplnosti a časové odezvy systému) v celém průběhu realizace díla a to jak u děl k testování, tak u děl finálních Posuzování testovacích scénářů a vyhodnocování testování technických parametrů dodávek a služeb v průběhu realizace Dohled nad realizací a koordinací dílčích technologických celků Posuzování vykazovaných prací Dodavatele se skutečnými dodávkami a službami (dále jen Služby technického dozoru ). 2.2 Rozsah poskytování Služeb technického dozoru vyplývá z Detailní minimální specifikace předmětu plnění Projektu (příloha č. 4 této Smlouvy) a z Popisu způsobu nabízeného plnění navrženého Poskytovatelem (Příloha č. 5 této Smlouvy). 2.3 Poskytovatel se zavazuje poskytovat veškeré Služby technického dozoru řádně, včas a v souladu s požadavky a oprávněnými očekáváními Objednatele. 2.4 Objednatel se zavazuje platit Poskytovateli za řádně a včas za poskytované Služby technického dozoru v souladu s ustanoveními této Smlouvy. 3. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, SUBDODÁVKY 3.1 Poskytovatel je povinen při poskytování Služeb technického dozoru postupovat s odbornou péčí. 3.2 Pokud Poskytovatel prokazoval splnění požadované kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí činnosti a úkony odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět tento subdodavatel. Případná změna takového subdodavatele je přípustná pouze z vážných důvodů a je podmíněna předchozím písemným souhlasem Objednatele. Stránka 4 z 75

5 3.3 Poskytovatel je povinen vykonávat Služby technického dozoru podle pokynů Objednatele a souladu s jeho zájmy. Při poskytování Služeb technického dozoru je Poskytovatel vázán právními předpisy a v jejich mezích příkazy a pokyny Objednatele. Od těchto pokynů se může odchýlit jen tehdy, je-li to naléhavé a nezbytné v zájmu Objednatele a Poskytovatel nemůže včas obdržet jeho souhlas. Poskytovatel je dále povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování Služeb technického dozoru podle Smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. 3.4 Zjistí-li Poskytovatel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné, je povinen Objednatele na tuto skutečnost upozornit. Bude-li Objednatel přes toto upozornění na splnění svých pokynů trvat, má Poskytovatel právo: požádat o písemné potvrzení pokynu, přerušit poskytování Služeb technického dozoru za předpokladu, že pokyny Objednatele jsou v rozporu se Smlouvou. Stejně je Poskytovatel povinen a oprávněn postupovat v případě, že pokyny Objednatele jsou v rozporu se zákonem nebo jinými právními předpisy. 3.5 Poskytovatel prohlašuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným třetí osobě v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného. Pojistné plnění Poskytovatele z tohoto pojištění činí nejméně ,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) v základním rozsahu, se spoluúčastí Poskytovatele maximálně ve výši 10% z výše pojistného plnění. 4. MÍSTO A ČAS POSKYTNUTÍ SLUŽEB 4.1 Místem plnění se rozumí sídlo Objednatele, místa testování, školení a instalace řešení Projektu MS2014+ na území ČR a sídlo Poskytovatele. 4.2 Po podpisu Smlouvy se zavazuje Objednatel Poskytovateli doručit výzvu k poskytování plnění, ve které určí datum zahájení plnění, minimálně 15 pracovních dní předem. Pokud Objednatel nedoručí výzvu k poskytování plnění do 6 měsíců od podpisu Smlouvy nebo datum zahájení plnění bude později než 7 měsíců od podpisu Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 4.3 Poskytovatel je povinen předkládat měsíční výkazy prací k 10. kalendářnímu dni měsíce, následujícím po měsíci, ve kterém byla činnost vykonávána. Připadne-li tento den na sobotu nebo neděli, předloží Poskytovatel měsíční výkaz v nejbližší následující pracovní den. 4.4 Plnění dle Smlouvy může Objednatel přerušit v případě závažných okolností při realizaci Projektu, zejména tehdy, když bude třeba realizaci Projektu přerušit. K přerušení dojde na základě doručení výzvy Poskytovateli. Pokud nedojde k opětovnému zahájení plnění do 6 měsíců od jeho přerušení, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 4.5 Očekávaná doba plnění je 24 měsíců. Stránka 5 z 75

6 5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 5.1 Objednatel a Poskytovatel se podle podmínek v zadávací dokumentaci dohodli na celkové ceně za poskytování Služeb technického dozoru ve výši ,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě dvacet tři tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých), včetně DPH (dále jen Cena ), z toho základ daně činí ,- Kč (slovy: jeden milion osm set třicet sedm tisíc pět set korun českých) a 21% DPH činí ,- Kč (slovy: tři sta osmdesát pět tisíc osm set sedmdesát pět korun českých), přičemž sazba za 1 člověkoden je stanovena na 4 537,50 Kč (slovy: čtyři tisíce pět set třicet sedm korun českých a padesát haléřů) včetně DPH (dále jen Cena ), z toho základ daně činí 3 750,- Kč (slovy: tři tisíce sedm set padesát korun českých) a 21% DPH činí 787,50 Kč (slovy: sedm set osmdesát sedm korun českých a padesát haléřů). Cena za poskytování Služeb technického dozoru je pevná po celou dobu poskytování Služeb technického dozoru a zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele nutné k řádnému a včasnému poskytování Služeb technického dozoru. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci Služeb technického dozoru v daném místě a čase, přičemž bude překročitelná pouze v případě, dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na Cenu. 5.2 Cena bude vyplácena následovně: odměna ve výši odpovídající skutečnému plnění prokázanému na Objednatelem schváleném výkazu prací dle odst. 5.1 a přílohy č. 4 této Smlouvy bude Poskytovateli vyplacena po ukončení každého kalendářního měsíce z očekávaných 24 měsíců realizace. Součet odměn vykázaných na jednotlivých měsíčních výkazech prací nepřekročí celkovou cenu uvedenou v bodu 5.1. Cena bude vyplácena na základě daňových dokladů faktur vystavených Poskytovatelem. 5.3 Objednatel neposkytuje zálohy na poskytování Služeb technického dozoru. 5.4 Podmínky fakturace a náležitosti daňových dokladů (faktur): Jednotlivé platby budou vypláceny na základě daňového dokladu (faktury) řádně vystaveného Poskytovatelem. Každý daňový doklad (faktura) bude dále obsahovat minimálně tyto náležitosti: den splatnosti daňového dokladu (faktury), číslo Smlouvy v CES, IČ Objednatele, IČ a DIČ Poskytovatele, označení banky a číslo účtu Poskytovatele, údaj o vedení Poskytovatele v příslušném obchodním rejstříku, označení plnění, za nějž je daňový doklad (faktura) vystaven, číslo etapy projektu, razítko a podpis oprávněné osoby Poskytovatele. V záhlaví daňového dokladu (faktury) bude výrazně uveden název Objednatele včetně osoby, která jej zatupuje, její funkce, a dále název a registrační číslo projektu CZ.1.08/2.1.00/ , v jehož rámci je poskytování Služeb technického dozoru realizováno a budou zvýrazněna slova OPTP Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) je rovněž doložení Objednatelem písemně potvrzeného výkazu o poskytnutí Služeb technického dozoru, jejichž poskytnutí je Objednateli fakturováno (dále jen Výkaz ) Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy nebo v něm nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit jej ve lhůtě jeho splatnosti Poskytovateli s uvedením výčtu chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh lhůty Stránka 6 z 75

7 splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet až doručením opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že veškeré jejich vzájemné pohledávky jsou navzájem započitatelné ve smyslu ustanovení 364 Obchodního zákoníku Daňové doklady (faktury) se platí bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený v daňovém dokladu (faktuře), přičemž za okamžik uhrazení daňového dokladu (faktury) se považuje okamžik, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele Splatnost všech daňových dokladů (faktur), činí třicet (30) dní ode dne jejich doručení Smluvní straně povinné platit. Faktura musí být Objednateli doručena nejpozději do daného roku, aby mohla být proplacena v tomtéž kalendářním roce. V případě nedodání do tohoto data, bude faktura proplacena až v roce následujícím Poslední daňový doklad (fakturu) za poskytování Služeb je Poskytovatel povinen vystavit do třiceti (30) dnů od skončení účinnosti této Smlouvy. 5.5 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato Smluvní strana povinna zaplatit druhé Smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 6. OPRÁVNĚNÉ OSOBY A REALIZAČNÍ TÝM 6.1 Smluvní strany jmenují oprávněnou osobu, popř. jednoho či více zástupců oprávněné osoby (dále jen Oprávněné osoby ). Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní strany v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním předmětu Smlouvy. Oprávněné osoby budou zejména podávat, přijímat a potvrzovat Objednávky, vystavovat a potvrzovat Výkazy, zajišťovat součinnost stran a poskytovat informace o průběhu poskytování Služeb technického dozoru. 6.2 Oprávněné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní strany ve vztahu k plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, nejsou-li však statutárními orgány, nejsou oprávněny provádět změny ani ukončení této Smlouvy, nebude-li jim udělena speciální plná moc. 6.3 Jména Oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy. 6.4 Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit Oprávněné osoby, na tuto změnu jsou však povinny druhou Smluvní stranu písemně upozornit. Tato změna je vůči druhé Smluvní straně účinná ode dne doručení oznámení o změně. 6.5 Poskytovatel bude poskytovat Služby technického dozoru pouze prostřednictvím členů realizačního týmu, jehož složení je uvedeno v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen Realizační tým ). O případné změně člena Realizačního týmu je Poskytovatel povinen předem Objednatele písemně (nebo em) informovat, a to za účelem potvrzení kvalifikačních předpokladů nového člena Realizačního týmu a získání souhlasu Objednatele. Bez souhlasu Objednatele nelze změnu provést. Objednatel se zavazuje takovýto souhlas bezdůvodně neodepřít, pokud dojde k nahrazení člena Realizačního týmu osobou se stejnou nebo vyšší kvalifikací. Objednatel si dále vyhrazuje právo požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou Stránka 7 z 75

8 nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem. 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 7.1 Poskytovatel je povinen poskytovat Služby technického dozoru podle pokynů a metodických dokumentů Objednatele, které budou Objednatelem Poskytovateli poskytnuty a v souladu se zájmy Objednatele. Poskytovatel je dále při výkonu své činnosti povinen se řídit příslušnými českými právními předpisy a právními předpisy Evropské unie. Konkrétně je Poskytovatel povinen se při poskytování Služeb technického dozoru řídit zejména: ZVZ dokumenty, které určují podmínky poskytnutí dotace z OPTP, zejména Příručka pro žadatele a příjemce v OPTP (v platných verzích). 7.2 Poskytovatel tímto Objednateli garantuje, že veškeré Služby technického dozoru bude poskytovat řádně, včas, v náležité kvalitě a s náležitou péčí dle požadavků této Smlouvy a Zadávací dokumentace. V případě poskytnutí vadného plnění vznikají Objednateli nároky dle příslušné úpravy Obchodního zákoníku. 7.3 Veškeré dokumenty, zprávy, návrhy a jiné materiály, které je Poskytovatel povinen vyhotovit při poskytování Služeb technického dozoru (dále jen Výstupy ), budou zpracovávány v souladu se stanoveným komunikačním plánem Projektu a aktuálními požadavky Objednatele (tedy formou mailové korespondence, elektronických a tištěných výstupů). Tištěné výstupy je Poskytovatel povinen předat Objednateli v jednom (1) vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení na elektronickém nosiči CD, DVD nebo nosiči typu flash disk. Veškeré Výstupy musí splňovat pravidla publicity OPTP , publikované na adrese: Uwww.strukturalni-fondy.czU / Programy /Operační program TP/Dokumenty/Publicita. Pořadí publikovaného loga je OPTP EU MMR (Objednatel). Pro plnění z návazného projektu poskytne Objednatel příslušné informace Poskytovateli minimálně 15 pracovních dní přede dnem vzniku takového plnění. Poskytovatel je povinen na měsíční bázi vytvářet kompletní přehled všech Výstupů, který bude uvádět jako součást Výkazu. 7.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat poskytování Služeb technického dozoru prostřednictvím Oprávněných osob, a Poskytovatel je povinen výkon kontroly umožnit, včetně kontroly dokladů souvisejících s plněním zakázky, včetně veškerých Výstupů, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 7.5 Poskytovatel se zavazuje, že se sám nebo prostřednictvím třetích osob nezúčastní jakýmkoliv způsobem na plnění veřejných zakázek na realizaci Projektu, ke kterým jsou vztaženy služby technického dozoru dle této smlouvy, zejména pak jako dodavatel, subdodavatel či jako poradce třetí strany. 7.6 Poskytovatel se zavazuje zajistit účast člena Realizačního týmu dle bodu 6.5 na vybraných projektových jednáních Projektu, dle požadavků Objednatele. Stránka 8 z 75

9 8. OCHRANA INFORMACÍ 8.1 Poskytovatel nesmí zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace. To neplatí, mají-li být za účelem plnění této Smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, orgánům nebo jejich členům a subdodavatelům Poskytovatele podílejících se na plnění dle této Smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny Smluvním stranám, a to jen v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění této Smlouvy. 8.2 Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy: Smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama Smluvní strana; Smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou Smluvní stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem; Obě Smluvní strany mohou zpřístupnit danou informaci pouze po obdržení písemného souhlasu od druhé Smluvní strany; nebo zpřístupnění informace je vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. 8.3 Za důvěrné informace jsou dle této Smlouvy Smluvními stranami považovány informace, které se Smluvní strany dozvěděly v souvislosti s touto Smlouvou, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností Smluvní strany, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být utajeny. Za důvěrné informace jsou dále dle této Smlouvy považovány Výstupy a jiné písemné materiály vzniklé na základě poskytování Služeb technického dozoru a veškeré další informace, které jsou písemně označeny jako důvěrné informace Poskytovatele nebo Objednatele. 8.4 Smluvní strany se zavazují, že nebudou důvěrné informace poskytnuté druhou Smluvní stranou v listinné podobě kopírovat jako celek, ani zčásti; tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy je to nezbytné k opravě nebo modifikování důvěrných informací pro jejich oprávněné užití ve smyslu této Smlouvy. Smluvní strany opatří každou kopii včetně jejího paměťového nosiče veškerým označením, které je uvedeno v dokumentu obsahujícím důvěrné informace poskytnutým druhou Smluvní stranou. 8.5 Obě Smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly poskytnuty druhou Smluvní stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním této Smlouvy, jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení. 8.6 Smluvní strany se zavazují, že poučí své zaměstnance, statutární orgány, jejich členy a subdodavatele, kterým jsou zpřístupněny důvěrné informace, o povinnosti utajovat důvěrné informace ve smyslu tohoto článku Smlouvy. 8.7 Povinnost utajovat důvěrné informace, popř. jiné neveřejné informace dle Smlouvy, se zavazují Smluvní strany po dobu účinnosti Smlouvy a též po ukončení jejich smluvního vztahu založeného Smlouvou. Stránka 9 z 75

10 8.8 V případě, že Poskytovatel bude poskytovat Poradenské služby prostřednictvím subdodavatele, zavazuje se smluvně zajistit plnění povinností podle tohoto článku též subdodavatelem. 8.9 Poskytovatel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí s tím, aby ji Objednatel uveřejňoval na profilu zadavatele. Objednatel je oprávněn uveřejňovat na profilu zadavatele i všechny ostatní informace v rozsahu dle ustanovení 147a ZVZ Poskytovatel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 9. DORUČOVÁNÍ 9.1 Doručování mezi Smluvními stranami se uskutečňuje na adresy sídel uvedené v záhlaví této Smlouvy. Smluvní strana má povinnost oznámit do deseti (10) dnů druhé Smluvní straně změnu svého sídla nebo jiné kontaktní adresy, popř. jiných údajů. Vůči druhé Smluvní straně je změna účinná dnem doručení. 9.2 Neoznámí-li Smluvní strana řádně změnu sídla, považuje se zásilka doručená na původní adresu za doručenou marným pokusem o doručení. 9.3 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, včetně návrhů, žádostí či informací, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, musí být učiněna v písemné formě a doručena druhé Smluvní straně, formou registrovaného poštovního styku, prostřednictvím počítačové sítě či faxem. 9.4 Oznámení se považují za doručená datem přijetí příslušné zásilky. Vrátí-li se oznámení některé ze Smluvních stran druhé Smluvní straně jako nedoručitelné, považuje se pro účely této Smlouvy za den doručení poštovní zásilky třetí (3.) den po jejím uložení na poště, i když se adresát o tomto uložení nedozvěděl. Bylo-li doručováno faxem či elektronickou poštou, považuje se oznámení za doručené dnem potvrzení jeho doručení druhou Smluvní stranou v elektronické formě, jinak doručením oznámení v listinné podobě. 9.5 Za den doručení se též považuje den, kdy adresát převzetí zásilky odmítl. 10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A PRODLENÍ 10.1 Poskytovatel odpovídá za škodu, která vznikne v příčinné souvislosti s poskytnutými Službami technického dozoru, ať již konáním či opomenutím Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a Smlouvy. Poskytovatel plně odpovídá za plnění Smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele) Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu nebo prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu 374 Obchodního zákoníku Nahrazuje se skutečně vzniklá škoda a ušlý zisk. Stránka 10 z 75

11 10.6 Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši. 11. VLASTNICKÉ PRÁVO A LICENČNÍ USTANOVENÍ 11.1 Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem věcem předaným Poskytovatelem Objednateli v souvislosti s poskytováním Služeb technického dozoru přechází na Objednatele okamžikem jejich předání Poskytovatelem Objednateli Vznikne-li jako výsledek plnění dle této Smlouvy Poskytovatelem dílo nebo díla požívající ochrany autorského díla podle zák. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, autorského zákona, je Objednatel na základě Smlouvy oprávněn užít takové dílo nebo díla v neomezeném územním a množstevním rozsahu, a ke všem způsobům užití, zejména jej zveřejňovat, upravovat, spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla a uvádět jej pod svým jménem, k čemuž Poskytovatel poskytuje Objednateli výhradní oprávnění takové dílo nebo díla užít, a to po celou dobu jeho právní ochrany, s účinností k datu předání díla nebo děl Objednateli. Pokud bude Poskytovatel využívat k vytvoření díla nebo děl subdodavatelů, zavazuje se zajistit poskytnutí práv ve stejném rozsahu od těchto subdodavatelů tak, aby byl Poskytovatel oprávněn sám poskytnout práva ve výše uvedeném rozsahu k celému dílu nebo dílům Objednateli. Odměna za výše uvedená oprávnění je již zahrnuta v ceně za poskytování Služeb technického dozoru dle Smlouvy. 12. SANKCE 12.1 Smluvní strana je v prodlení s plněním svého závazku, který pro Smluvní stranu vyplývá z této Smlouvy anebo platných právních předpisů, jestliže jej nesplní řádně a včas Dojde-li k prodlení Poskytovatele s poskytnutím plnění dle této Smlouvy (zejména čl. 2.1 a 2.2 této Smlouvy) delším než deset (10) pracovních dnů z důvodů na jeho straně nebo na straně jeho subdodavatelů, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý další den prodlení. Smluvní pokuta je splatná patnáctý (15.) den ode dne doručení faktury vystavené na její uhrazení Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nezbavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a nedotýká se nároku na náhradu škody v plné výši dle této Smlouvy V případě porušení povinnosti Poskytovatele vyplývající z odst. 3.5 této Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a to do patnácti (15.) dnů ode dne doručení faktury vystavené na její uhrazení V případě porušení povinností Poskytovatele vyplývajících z odst. 7.5 této Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý případ porušení takové povinnosti, a to do patnácti (15.) dnů ode dne doručení faktury vystavené na její uhrazení. Stránka 11 z 75

12 12.6 V případě porušení povinnosti Poskytovatele vyplývající z odst. 6.5 a 7.6 této Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý případ porušení takové povinnosti, a to do patnácti (15.) dnů ode dne doručení faktury vystavené na její uhrazení V případě porušení povinnosti Poskytovatele vyplývající z odst. 7.4 a této Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý případ porušení takové povinnosti, a to do patnácti (15.) dnů ode dne doručení faktury vystavené na její uhrazení V případě porušení povinností vyplývajících z článku 8 této Smlouvy Poskytovatelem, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli pokutu ve výši ,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) za každý případ porušení takové povinnosti, a to do patnácti (15.) dnů ode dne doručení faktury vystavené na její uhrazení V případě porušení povinnosti Poskytovatele vyplývající z odst a 15.7 této Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý případ porušení takové povinnosti, a to do patnácti (15.) dnů ode dne doručení faktury vystavené na její uhrazení Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku nároku Objednatele na více smluvních pokut uložených Poskytovateli podle této Smlouvy, se takové pokuty sčítají. 13. ŘEŠENÍ SPORŮ 13.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání Oprávněných osob nebo jiných osob oprávněných za Smluvní strany jednat Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, je kterákoliv Smluvní strana oprávněna předložit takový spor u věcně a místně příslušného soudu Smluvní strany se dohodli, že věcně a místně příslušným soudem bude Obvodní soud pro Prahu 1, případně Městský soud v Praze. 14. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY A UKONČENÍ SMLOUVY 14.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Tato Smlouva se uzavírá na dobu potřebnou pro realizaci Projektu, nejdéle však na dobu čtyř (4) let Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž nedílnou součástí bude tvořit vypořádání vzájemných závazků a pohledávek Smlouva zaniká také: Stránka 12 z 75

13 písemným odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy jednou ze Smluvních stran, které je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně; odstoupením od Smlouvy ve smyslu 344 Obchodního zákoníku Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě jejího podstatného porušení Poskytovatelem. Za toto podstatné porušení se považuje zejména: prodlení s plněním dle této Smlouvy delší než pět (5) pracovních dnů, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani do pěti (5) pracovních dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu; pro účely jasnosti, za prodlení s plněním se považuje také dodání vadného nebo neúplného plnění včas; nedodržení minimálního objemu činností uchazeče specifikovaného v Příloze č. 3 této Smlouvy, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém nedodržení se žádostí o jeho nápravu; porušení povinností Poskytovatele dle odst. 7.5 nebo článku 8 této Smlouvy Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě jejího podstatného porušení Objednatelem. Za toto podstatné porušení se považuje prodlení Objednatele s úhradou Poskytovatelem vystaveného daňového dokladu (faktury) o více než třicet (30) dnů po dni splatnosti, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do deseti (10) dnů od doručení písemného oznámení Poskytovatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu Pro zamezení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že oznámení se žádostí o nápravu ve smyslu předchozích odstavců může být doručeno kdykoliv po započetí prodlení jedné ze Smluvních stran Smluvní strany se dohodly, že při odstoupení od této Smlouvy vylučují použití ustanovení 351 odst. 2 Obchodního zákoníku a zánikem účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu není dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato nebo přijato být mělo a mohlo před účinností odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a prokazatelně odůvodněných nákladů Poskytovatele Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je na majetek Poskytovatele vedeno insolvenční řízení nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele, dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud Poskytovatel vstoupí do likvidace Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do třiceti (30) dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí Poskytovateli, Stránka 13 z 75

14 jestliže nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované dle této Smlouvy v následujícím roce Odstoupení od této Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně a Smlouva tak zaniká dnem doručení takového oznámení. Nezanikají však ustanovení, která mají podle zákona nebo této Smlouvy trvat i po zrušení Smlouvy, zejména ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací a řešení sporů. 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 15.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nezpůsobí neplatnost této Smlouvy než onoho konkrétního ustanovení, pokud je oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení, respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů Nestanoví-li tato Smlouva něco jiného, je možné ji měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy. Podpisy osob oprávněných Smlouvu za obě Smluvní strany měnit musí být na téže listině Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran Poskytovatel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů Poskytovatel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly plnění této Smlouvy provést kontrolu souvisejících dokladů, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z předané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů v souladu s obecným nařízením minimálně do konce roku Poskytovatel je povinen po dobu deseti (10) let od ukončení realizace této Smlouvy za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících ze Stanovení výdajů a Podmínek Operačního Programu Technické Pomoci poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj; Objednatele; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám Stránka 14 z 75

15

16 Příloha Smlouvy č. 1 Složení realizačního týmu Číslo v CES:5201 Role v projektu Jméno, příjmení Pracovní pozice Společnost Vedoucí realizačního týmu Ing. Martin Kolařík jednatel Solid4s, s.r.o. Specialista dohledu nad projektovým řízením Ing. Antonín Nosek manažer Accenture Central Europe B.V., organizační složka Specialista dohledu nad architekturou řešení Ing. Jaroslav Blažek seniorní manažer Accenture Central Europe B.V., organizační složka Specialista/metodik pro dohled funkční a procesní specifikace Ing. Jiří Dvořák manažer Accenture Central Europe B.V., organizační složka Specialista pro oblast služeb, technickou a technologickou část řešení Ing. Pavel Krečmer senior consultant Solid4s, s.r.o. Stránka 16 z 75

17 Příloha Smlouvy č. 2 Oprávněné osoby Číslo v CES: OPRÁVNĚNÁ OSOBA OBJEDNATELE: Jméno: RNDr. Blanka Fischerová Adresa: Staroměstské nám. 6, Praha 1 Telefon: OPRÁVNĚNÉ OSOBY POSKYTOVATELE: Jméno: Ing. Martin Kolařík Adresa sídla: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ Kontaktní adresa: Šlikova 403/16, Praha 6 Břevnov Telefon: Fax: N/A Stránka 17 z 75

18 Příloha Smlouvy č. 3 Seznam subdodavatelů Číslo v CES:5201 Identifikace subdodavatele vč. jeho adresy, IČ a osoby oprávněné jednat za subdodavatele a kontaktních údajů této osoby. Accenture Central Europe B.V. zřízená a existující podle práva Nizozemska, se sídlem Gustav Mahlerplein 90, 8120 MA Amsterdam, Nizozemsko, jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice Accenture Central Europe B.V., organizační složka, se sídlem Praha 2, Jiráskovo náměstí 6, , IČ: , DIČ: CZ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl A, vložka Vyjmenování kvalifikačních předpokladů, jež uchazeč prokazuje tímto subdodavatelem v souladu s kapitolou č. 7 Zadávací dokumentace. dle kap ZD dle kap ZD Vymezení části plnění, které bude svěřeno subdodavateli. Posouzení návrhů na sestavení projektových týmů (z hlediska obsazenosti všech potřebných rolí) na straně Zadavatele a posouzení složení týmu Uchazeče, rozdělení kompetencí. Dohled nad kvalitou řízení projektu MS2014+ Posuzování testovacích scénářů a vyhodnocování testování technických parametrů dodávek a služeb v průběhu realizace Dohled nad realizací a koordinací dílčích technologických celků Accenture, s.r.o. dle kap ZD Poskytnutí know-how v oblasti postupů, procesů a Stránka 18 z 75

19 se sídlem Plynárenská 7/C, Bratislava, Slovenská republika, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku navazujících činností v oblasti dohledu nad realizací a koordinací dílčích technologických celků vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 15268/B. Uchazeč k seznamu přiloží kopii smlouvy o subdodávce uzavřené s každým subdodavatelem, ze které budou jednoznačně vyplývat údaje prezentované v seznamu subdodavatelů. Kopie smluv o subdodávce: - vloženy 3 samostatně číslované listy originálu smlouvy se subdodavatelem Accenture Central Europe B.V., organizační složka - vloženy 3 samostatně číslované listy originálu smlouvy se subdodavatelem Accenture, s.r.o. Stránka 19 z 75

20 Číslo v CES:5201 Příloha Smlouvy č. 4 Detailní minimální specifikace předmětu plnění dle požadavků zadávací dokumentace Stránka 20 z 75

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TECHNICKÉHO DOZORU

Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TECHNICKÉHO DOZORU Příloha č. 2 zadávací dokumentace Operační program: Technická pomoc OPTP 2007 2013 Součást projektu: Projektová příprava monitorovacího informačního systému pro programové období 2014-2020 Reg. č. projektu:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 6: Návrh smlouvy o poskytování služeb (závazný vzor)

Příloha č. 6: Návrh smlouvy o poskytování služeb (závazný vzor) Příloha č. 6: Návrh smlouvy o poskytování služeb (závazný vzor) Návrh smlouvy o poskytování služeb vzdělávání zaměstnanců uzavřené dle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY A. Obecné požadavky k návrhu smlouvy Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy (dále jen smlouva ) v listinné podobě, který přiloží k originálu

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb Příloha č. 2 k Č.j. PPR-31679-4/ČJ-2016-990656 Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb uzavřená podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA o auditní činnosti

SMLOUVA o auditní činnosti Příloha č. 1 výzvy SMLOUVA o auditní činnosti uzavřená podle 591 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění Příloha č. 1 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednající: Mgr. Kateřinou Šiškovou, Odbor kancelář ministryně a public relations Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 01

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Příloha č. 3 Výzvy uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Smlouva o poskytnutí a podpoře SW licencí Oracle

Smlouva o poskytnutí a podpoře SW licencí Oracle Číslo jednací: MMR-43105/2014-24 Číslo smlouvy v CES: 5335 Číslo úkolu: 3691/6119/21/24 3691/6119/22/24 Smlouva o poskytnutí a podpoře SW licencí Oracle Smluvní strany: Česká republika Ministerstvo pro

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ VE VĚCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ VE VĚCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU . ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ VE VĚCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Dodávka posuvných regálů pro Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest PŘÍLOHA Č.3 Návrh smlouvy o dílo Dle

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE (uzavřená podle 269, odst.2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na provedení evaluace na základě veřejné zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Příloha č.1 Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/15 3691/5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

KOMPETENTNÍ TŘÍDNÍ UČITEL STŘEDNÍ ŠKOLY

KOMPETENTNÍ TŘÍDNÍ UČITEL STŘEDNÍ ŠKOLY Smlouva o zajištění ubytování, stravování a pronájem školících místností k projektu s názvem KOMPETENTNÍ TŘÍDNÍ UČITEL STŘEDNÍ ŠKOLY uzavřená podle 269, odst. 2 Obchodního zákoníku Smlouva uzavřená dle

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE (uzavřená podle 269, odst.2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na provedení evaluace na základě veřejné zakázky ROČNÍ OPERAČNÍ

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy IČ: 63608944 Sídlo: Kostelní náměstí č.o. 21, 571 01 Moravská

Více

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smluvní strany: obchodní jméno: Město Černošice adresa: Riegrova 1209 252 28 Černošice stát: Česká republika statutární zástupce: Mgr. Filip Kořínek Kontaktní

Více

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník návrh Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1 - Smluvní strany: Objednatel: Obec Šitbořice Sídlo: Osvobození 92, 69176 Šitbořice IČ: 00283622 Zastoupen:

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany SLZ-1850-11/ČJ-2011-009HVZ Smlouva o dílo uzavřena podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) 1. Smluvní strany

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné Dne, měsíce a roku uvedeného na straně 6, podle zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) a ve smyslu ustanovení 536 a násl. citovaného zákona, je uzavřena tato: SMLOUVA O

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. SMLOUVA O DÍLO č... /2010 uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) SMLUVNÍ STRANY Královéhradecký kraj

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

neoprávněných zásahů do práv třetích osob, a to zejména do práv autorských, průmyslových a jiných práv duševního vlastnictví Dodavatel se zavazu

neoprávněných zásahů do práv třetích osob, a to zejména do práv autorských, průmyslových a jiných práv duševního vlastnictví Dodavatel se zavazu Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s 536-565 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění platném ke dni podpisu smlouvy 1. Objednatel Obchodní firma: Počítačová služba s.r.o. se sídlem: Stupkova 413/1a,

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva )

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) mezi: Kupujícím: ČR Státní úřad inspekce práce Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava IČ:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Příloha č. 2 k PPR-24457-6/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 A. Obecné požadavky k návrhu smlouvy Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy (dále jen smlouva ) v listinné podobě,

Více

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva Příloha č. 4 Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva 1 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle části páté

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příloha č. 5 SMLOUVA O DÍLO č.../2010 uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany Královehradecký kraj Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2,

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů. Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů. Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2 Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Zadavatel Smluvní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Dle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vedenou pod názvem Právník sanace dluhů Strana 1 (celkem 7)

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-16370-5/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO stavební úpravy kuchyně, ubytovna Barbora, Elišky Přemyslovny 1259, Praha 5 - Zbraslav uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-15880-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-48500-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 5 Přílohy: 2/2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více