VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ UPLATNĚNÝCH KE KONCEPCI PRVKUK a k posouzení vlivu této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v průběhu procesu SEA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ UPLATNĚNÝCH KE KONCEPCI PRVKUK a k posouzení vlivu této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v průběhu procesu SEA"

Transkript

1 Prohlášení ke koncepci Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina Požadavky a podmínky vyplývající z procesu SEA (Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, veřejné projednání a stanovisko příslušného orgánu) byly zohledněny v samotném koncepčním materiálu Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (dále jen "PRVKUK") nebo byly vypořádány následovně: VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ UPLATNĚNÝCH KE KONCEPCI PRVKUK a k posouzení vlivu této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v průběhu procesu SEA Požadavek Vypořádání Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod oddělení ochrany vod: oddělení ochrany přírody: U konkrétních projektů, které budou Každé navržené opatření uvedené v PRVKUK, které bude následně realizovány v rámci PRVKUK, nelze vyloučit vliv na některé složky realizováno, musí splňovat požadavky platných právních předpisů z hlediska životní prostředí. Jednotlivé projekty bude nutné předem posuzovat z životního prostředí, zejména zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na hlediska ovlivnění zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a v případě ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Následně jsou platné záměrů, na které se vztahují ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o právní předpisy zohledněny v rámci povolovacích procesů. Jednotlivé posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v režimu tohoto zákona. prochází standardním projednáním podle platné právní úpravy, v rámci níž jsou zpracovávány a příslušnými orgány posuzovány zmiňované aspekty. Bylo zapracováno do Průvodní zprávy PRVKUK. oddělení odpadového hospodářství: Ministerstvo životního prostředí odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny: 1) Upozorňujeme na skutečnost, že v návrhu koncepce je chybně uvedeno, že na území Kraje Vysočina se nachází 9 NPR a 73 PR, přičemž aktuální údaj ÚSOP udává pouze 7 NPR a 71 PR. Tento nesoulad vyplývá ze skutečnosti, že ve výčtu NPR jsou chybně uvedena již neexistující ZCHÚ Ranská bahna a Staré Ransko, kdy na jejich místě byla v roce 1997 vyhlášena nová NPR Ransko. V obdobném duchu požadujeme upravit výčet ZCHÚ v kategorii PR, kdy stávající PR V klučí vznikla sloučením dřívějších PR Kloc a PR Loučky. Ve vyhodnocení vlivů koncepce požadujeme upravit počty ZCHÚ, kdy je dle údajů ÚSOP na území Kraje Vysočina vyhlášeno k datu ZCHÚ. 2) V tabulce č. 9 vyhodnocení vlivů koncepce (kritéria pro hodnocení projektů z hlediska ŽP) požadujeme přeformulovat otázku "Ovlivní projekt negativně rozlohu zvláště chráněných území, prvků ÚSES a dalších přírodovědně cenných území?" na "Ovlivní projekt negativně předměty a cíle ochrany zvláště chráněných území, jejich rozlohu a rozlohu prvků ÚSES a dalších přírodovědně cenných území?". 3) V návrhu souhlasného stanoviska uvedeného v kap. 15 vyhodnocení vlivů koncepce požadujeme ve třetí podmínce upravit znění poslední věty "Zároveň zajistit minimalizaci zásahů do zvláště chráněných území a území soustavy NATURA 2000 a hledat optimální řešení s respektem k přírodním hodnotám." na "Zároveň zajistit minimalizaci zásahů do zvláště chráněných území a území soustavy NATURA 2000 a hledat optimální řešení s respektováním cílů a předmětů ochrany těchto chráněných území." V průvodní zprávě koncepce PRVKUK i v samotném posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví byla provedena oprava podle vyjádření odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny. Tím bylo připomínkám vyhověno. odbor ochrany vod: Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina Návrh koncepce Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015 je dokumentem popisujícím aktuální stav vodovodů a kanalizací včetně plánování nových realizací a rekonstrukcí této vodohospodářské infrastruktury do roku Tento dokument neřeší využití nerostných surovin. V případě, že při rekonstrukci a realizaci nových vodovodů a kanalizací bude respektována a zajištěna ochrana a využití nerostného bohatství, není námitek. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

2 Z hlediska ochrany přírody a krajiny lze předpokládat potenciálně Každé navržené opatření uvedené v PRVKUK, které bude následně rizikové vlivy zejména při realizaci konkrétních projektů. Tyto realizováno, musí splňovat požadavky platných právních předpisů z hlediska negativní vlivy je nutné eliminovat už na projektové úrovni. Zejména životního prostředí, zejména zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na je třeba minimalizovat zásahy do zvláště chráněných území (ZCHÚ) životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 114/1992 Sb., o a území soustavy Natura 2000 a hledat optimální řešení s ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Následně jsou platné respektem k přírodním hodnotám. Proto požadujeme zapracovat do právní předpisy zohledněny v rámci povolovacích procesů. Jednotlivé koncepce požadavek (na území CHKO požadavek, na zbylém území doporučení), aby se prioritně odkanalizovaly vesnice na tocích, které prochází standardním projednáním podle platné právní úpravy, v rámci níž mohou ovlivnit předměty ochrany v MZCHÚ a EVL, vázané na vodní jsou zapracovávány a příslušnými orgány posuzovány zmiňované aspekty. prostředí. Požadavek na prioritní odkanalizování obcí nacházejících se na vodních tocích, které mohou ovlivnit předměty ochrany v MZCHÚ a EVL, vázané na vodní prostředí, je jasně uveden v Průvodní zprávě PRVKUK na straně 25. Tím bylo připomínce vyhověno. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové Obce Klokočov a Rušinov leží v povodí vodní nádrže Seč, která má vodárenskou funkci a současně je ve smyslu zákona č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), povrchovou vodou využívanou ke koupání. Obec Chlumětín je situována v povodí vodárenské nádrže Hamry. S ohledem na uváděný význam území, ve kterém se obce nacházejí, musí být navrhován i způsob likvidace odpadních vod z těchto sídel. Místní část Hluboká, která je součástí městyse Krucemburk, leží nad rybníkem Řeka. Tento rybník je povrchovou vodou využívanou ke koupání. U obcí, které se nachází v ochranných pásmen vodárenských nádrží, je tato skutečnost uvedena v kartě obce v základních informacích o obci. Návrh způsobu likvidace odpadních vod je u těchto obcí uveden v jednotlivých kartách obcí. Informace o koupacích vodách nejsou uváděny s ohledem na každoroční aktualizaci seznamu koupacích vod příslušným ministerstvem. Obec Klokočov - upozorňujeme, že byla vypracována studie Základní strategie k udržení jakosti vody pro rekreační účely na vodni nádrži Seč" (viz stanovisko Povodí Labe, státní podnik uvedené v dopise ze dne pod čj. PVZ/15/10370/Hm/0). Tato studie nabízí komplexní řešení k eliminaci odpadních vod v povodí vodní nádrže Seč. Výsledky uvedené studie zahrnující oblast Klokočova by bylo vhodné uplatnit při návrhu likvidace odpadních vod této obce. Ve studii byla posuzována mimo jiné varianta odvedení splaškových odpadních vod z Klokočova, Klokočovské Lhotky a místní části Šanghaj tlakovou kanalizací na celoobecní ČOV Seč. Individuální způsob likvidace v domovních ČOV pro období do vybudování splaškové kanalizace zakončené centrální ČOV není vhodný. Při zpracování a projednávání návrhu PRVKUK Kraj Vysočina postupoval podle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon mimo jiné upravuje vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužící veřejné potřebě. Tento zákon se vztahuje na vodovody a kanalizace, pokud je trvale užívá alespoň 50 fyzických osob, nebo pokud průměrná denní produkce z ročního průměru pitné vody nebo odpadní vody za den je 10 m 3 a více. PRVKUK tedy neřeší chatové lokality a obce, které mají méně než 50 obyvatel. Místní část Klokočov má v současné době 79 obyvatel. V místní části je navrženo odkanalizování splaškovou kanalizací, kerá bude ukončena obecní ČOV (toto řešení je v uváděné studii uvedeno jako II. varianta, viz stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne ). Podotýkáme, že kraj uváděnou studii nemá k dispozici a ani ji k dispozici při zpracování návrhu aktualizace PRVKUK neměl. Společné odkanalizování uvedených obcí na ČOV Seč není uvažováno, neboť se jedná o obec ležící mimo území Kraje Vysočina a tento požadavek nevzešel ani z jedné obce. Upozorňujeme, že při návrhu aktualizace bylo vycházeno z dosud platného PRVKUK, ve kterém bylo navrženo pro místní část Klokočov individuální řešení. V Klokočovské Lhotce (44 obyvatel) s ohledem na počet řešených obyvatel je navrženo individuální řešení, stejně jako v dosud platném PRVKUK. V obou místních částech není v současnosti vybudována veřejná kanalizace. Upozorňujeme, že PRVKUK je koncepční materiál, který řeší pouze koncepce možných řešení. V ostatním odkazujeme na Průvodní zprávu jako nedílnou součást PRVKUK, zejména na strany 24-26, které se týkají čištění odpadních vod v aglomeracích (sídlech) o velikosti pod 2000 EO. Připomínce se nevyhovuje. Obec Rušinov - z předložené dokumentace v dostatečné míře nevyplývá, zda bude naplněn náš požadavek na odvedení přečištěných splaškových odpadních vod z obce mimo povodí řeky Chrudimky a tím i mimo povodí rekreačně využívané vodní nádrže Seč. V návrhu PRVKUK je ČOV obce Rušínov umístěna tak, že odtok z této ČOV je navržen k vyústění do bezejmeného pravostranného přítoku vodního toku Doubrava (viz. mapová část PRVKUK). Odpadní vody z obce jsou tedy odváděny mimo povodí vodní nádrže Seč. Upozorňujeme ale, že PRVKUK neřeší konkrétní umístění staveb vodních děl, toto je předmětem zpracování konkrétních projektových dokumentací a navazujících správních řízení (uvedeno na str. 29 průvodní zprávy). Požadavku je tedy vyhověno. Obec Chlumětín - pro tuto obec situovanou v povodí vodárenské nádrže Hamry je řešení odpadních vod dostavbou jednotné kanalizace a vybudováním celoobecní ČOV zcela nevhodné. Rovněž dočasná alternativa individuálního způsobu likvidace odpadních vod v domovních ČOV není v souladu s ochranou jakosti vody v níže situovaném vodárenském zdroji Hamry. Obec Chlumětín má v současné době 177 obyvatel. Upozorňujeme, že při návrhu aktualizace bylo vycházeno z dosud platného PRVKUK a tam byla navržena pro obec jednotná kanalizace s vybudováním nové obecní ČOV. Upozorňujeme, že PRVKUK je koncepční materiál, který řeší pouze koncepce možných řešení odkanalizování a čištění odpadních vod bez ohledu na kvalitu povrcohvé vody ve vodním toku. To je předmětem zpracování konkrétní projektové dokumentace a projednání v rámci následných správních řízení při povolování konkrétních opatření. V této souvislosti odkazujeme na Průvodní zprávu, která je stejně jako karty obcí nedílnou součástí PRVKUK, zejména na strany 24-26, které se týkají čištění odpadních vod v aglomeracích (sídlech) o velikosti pod 2000 EO. Připomínce se nevyhovuje.

3 Městys Krucemburk, místní část Hluboká - individuální způsob likvidace v domovních ČOV není vhodný. V těchto zařízeních není v dostatečné míře zajištěna eliminace celkového fosforu. Při zpracování a projednávání návrhu PRVKUK bylo ze strany Kraje Vysočina postupováno podle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon mimo jiné upravuje vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě. Tento zákon se vztahuje na vodovody a kanalizace, pokud je trvale užívá alespoň 50 fyzických osob, nebo pokud průměrná denní produkce z ročního průměru pitné vody nebo odpadní vody za den je 10 m 3 a více. PRVKUK tedy neřeší chatové lokality a obce, které mají méně než 50 obyvatel. Místní část Hluboká má v současné době 44 obyvatel, a proto je navrženo individuální řešení vzhledem k finanční náročnosti jiného řešení (společné odkanalizování). V místní části není v současné době vybudována veřejná kanalizace. V ostatním odkazujeme na Průvodní zprávu jako nedílnou součást PRVKUK, zejména na strany 24-26, které se týkají čištění odpadních vod v aglomeracích (sídlech) o velikosti pod 2000 EO. Připomínce se nevyhovuje. Chotěboř - v popisu navrhovaného stavu je uvedena částečná obnova kanalizační sítě města a dostavba kanalizace v místních částech města, tj. na ČOV Chotěboř je plánováno napojení dalších místních částí Dobkov, Počátky, Příjemky, Rankov, Střížov a Svinný. Součástí ČOV Chotěboř je stabilizační rybník. Do kalkulace investic není započtena revitalizace tohoto dočišťovacího resp, stabilizačního rybníku, kam je mimo jiné odváděno značné množství odpadních vod z odlehčení. Konstatujeme, že v Kamenném potoce (IDVT , ČHP ), kam jsou odpadní vody z ČOV Chotěboř vypouštěny, jsou výrazně překračovány normy environmentální kvality (NEK). V tomto recipientu jsou hodnoty N- NH4 a Pcelk překročeny více jak desetinásobně. Problematika revitalizace případně odbahnění stabilizačního rybníka je věcí samotného provozu ČOV, nikoli koncepčního materiálu. Ve věci kvality povrchové vody ve vodním toku odkazujeme na Průvodní zprávu jako nedílnou součást PRVKUK, zejména na strany 26-28, které se týkají čištění odpadních vod. Ke kalkulaci finančních prostředků uvádíme, že pokud se nepředpokládá realizace navrženého opatření do roku 2030 nebo v době zpracování návrhu aktualizace PRVKUK, nebylo možné potřebné finanční prostředky stanovit a proto nebyly v návrhu aktualizace PRVKUK uváděny. Připomínce se nevyhovuje. Městys Vojnův Městec - poznamenáváme, že v obci Vojnův Městec se v dalším návrhovém období počítá s dostavbou kanalizační sítě v místech, kde dosud není vybudována, tato investice však není zahrnuta v kalkulaci investic. Ke kalkulaci finančních prostředků uvádíme, že pokud se nepředpokládá realizace navrženého opatření do roku 2030 nebo v době zpracování návrhu aktualizace PRVKUK, nebylo možné potřebné finanční prostředky stanovit a proto nebyly v návrhu aktualizace uváděny. Připomínce se nevyhovuje. Městys Krucemburk - v obci je vybudována splašková kanalizace zakončená jednou lokální ČOV a dále centrální ČOV, obec počítá s částečnou obnovou kanalizační sítě a s dostavbou kanalizační sítě v místech, kde dosud vybudována není. V Městeckém potoce (IDVT , ČHP ), kam jsou vypouštěny odpadní vody z ČOV Krucemburk, ČOV Vojnův Městec, volných výustí a z dalších bodových zdrojů, jsou výrazně překračovány normy environmentální kvality (NEK). Do tohoto recipientu je zjevně vypouštěno vysoké množství odpadních vod z volných výustí a dalších bodových zdrojů. Navrhovaná opatření by měla vycházet mimo jiné z důsledného kontrolování způsobu nakládání s odpadními vodami u jednotlivých nemovitostí tak, aby došlo k zamezení vypouštění odpadních vod bez řádného předčištění. Ve věci kvality povrchové vody ve vodním toku odkazujeme na Průvodní zprávu jako nedílnou součást PRVKUK, zejména na strany 26-28, které se týkají čištění odpadních vod. Dále uvádíme, že je projednáván koncepční materiál, jehož předmětem není provádění kontrol aní vodoprávních dozorů na jednotlivých vodních dílech. V této souvislosti doporučujeme obrátit se na příslušné vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností, do jejichž kompetence spadají uvedené ČOV. Připomínce se nevyhovuje. Požadavkům a podmínkám ministestva bylo vyhověno tak, jak je uvedeno Ministerstvo životního prostředí níže k jednotlivým bodům. 1) Při realizaci vybraných projektů uplatnit odpovídající opatření Každé navržené opatření uvedené v PRVKUK, které bude následně pro předcházení, snížení nebo kompenzaci negativních vlivů na realizováno, musí splňovat požadavky platných právních předpisů z hlediska životní prostředí a veřejné zdraví uváděná v kapitole 7 a 10 životního prostředí, zejména zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na vyhodnocení SEA. životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Následně jsou platné právní předpisy zohledněny v rámci povolovacích procesů. Jednotlivé prochází standardním projednáním podle platné právní úpravy (zpravidl územním a stavebním řízením), v rámci níž jsou zpracovávány a příslušnými orgány posuzovány zmiňované aspekty. Stanovená podmínka byla zapracována jako samostatný soubor do textové části PRVKUK (Podmínky realizace konkrétních opatření uvedených v návrhové části karet). 2) Při výběru projektů zohlednit problematiku ochrany životního Hlavním kritériem pro přijímání konkrétních projektů k relizaci bude aktuální prostředí a veřejného zdraví, a to zapracováním environmentálních potřeba obcí a finanční možnosti - budou tedy používány indikátory kritérií podle kapitoly 11 vyhodnocení SEA do celkového systému ekonomického zaměření. Kritéria pro výběr projektů podle kapitoly 11 hodnocení a výběru projektů. vyhodnocení SEA jsou obsažena v popisech principů uvedených v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací.

4 3) Při rozhodování o podpoře v rámci KA PRVaK KV vybírat Rozhodování o případné podpoře konkrétních projektů se provádí podle zejména doporučené projekty/záměry, tj.: platných Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na Záměry na výstavbu a intenzifikaci ČOV a kanalizací ve městech a infrastrukturu vodovodů a kanalizací. obcích včetně jejich místních částí. Záměry na výstavbu a rekonstrukci vodohospodářských staveb, které jsou v souladu s nejlepší dostupnou technologií (dále jen BAT") - Best Available Technologies. Záměry na snížení emisí celkového dusíku a celkového fosforu z ČOV - při jejich výstavbě nebo intenzifikaci. 4) V případech, kdy budou používány alternativní způsoby čištění Jednotlivé konkrétní projekty na realizaci staveb vodohospodářské odpadních vod, a to biologické rybníky, stabilizační nádrže, kořenové infrastruktury prochází standardním projednáním podle platné právní úpravy, ČOV, zemní filtry apod., musí být zajištěna potřebná úroveň v rámci níž jsou zpracovávány a příslušnými správními orgány posuzovány mechanického předčištění odpadních vod u jednotlivých nemovitostí. zmiňované aspekty. Podmínka byla zapracována do samostatného souboru do textové části PRVKUK (Podmínky realizace konkrétních opatření uvedených v návrhové části karet). 5) Pro dosažení hodnot imisních standardů volit vhodná opatření v Jednotlivé konkrétní projekty a opatření, které povedou k dosažení imisních obcích jako bodových zdrojů znečištění, ale i vhodná opatření k standartů prochází standardním projednáním podle platné právní úpravy, v omezování difúzních a plošných zdrojů znečištění, jako jsou nejlepší rámci níž jsou zpracovávány a příslušnými správními orgány posuzovány environmentální postupy, programy opatření a jiné vhodné nástroje, zmiňované aspekty. Tato podmínka je v souladu se zákonnými ustanoveními. které doplní emisně-imisní opatření formulovaná v nařízení vlády č. Podmínka byla zapracována do samostatného souboru do textové části 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění PRVKUK (Podmínky realizace konkrétních opatření uvedených v návrhové povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k části karet). vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. 6) U nových zařízení (úpravny, vodojemy, ČOV) důkladně zvažovat Každé navržené opatření uvedené v PRVKUK, které bude následně umístění, preferovat lokalizaci mimo zemědělskou půdu nebo na realizováno, musí splňovat požadavky platných právních předpisů z hlediska zemědělskou půdu v nižších třídách ochrany, příp. efektivněji životního prostředí, zejména zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na využívat stávající nevyužívané plochy nebo brownfields s cílem životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 114/1992 Sb., o ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF"), důsledně ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Následně jsou platné zvažovat zábory v přírodovědně cenných lokalitách. právní předpisy zohledněny v rámci povolovacích procesů. Jednotlivé prochází standardním projednáním podle platné právní úpravy, v rámci níž jsou zpracovávány a příslušnými správními orgány posuzovány zmiňované aspekty. Tato podmínka je v souladu se zákonnými ustanoveními právních předpisů. Podmínka byla zapracována do samostatného soubordo textové části PRVKUK (Podmínky realizace konkrétních opatření uvedených v návrhové části karet). 7) Konkrétní záměry vycházející z předložené koncepce navrhovat Viz odpověď výše k bodu 6) a realizovat s ohledem na ochranu podzemních a povrchových vodních zdrojů. 8) V případě opatření k zajištění zdroje podzemní vody či zvýšení Viz odpověď výše k bodu 6) limitu čerpání podzemní vody zpracovat hydrogeologické posouzení - vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle ustanovení 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví možné ohrožení podzemních vod včetně návrhu opatření k minimalizaci vlivů. 9) Při přípravě, realizaci a provozování konkrétních záměrů Viz odpověď výše k bodu 6) dodržovat podmínky vyplývající z environmentálních limitů vycházející z platných právních předpisů, tj. zejména podmínky vyplývající z právní úpravy území chráněných v rámci zákona o ochraně přírody a krajiny, podmínky vyplývající z právní úpravy chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále jen CHOPAV") a z ochranných pásem vodních zdrojů dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a z podmínky týkající se ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, podmínky ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, podmínky ochrany lesů dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů a podmínky ochrany kulturních památek dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 10) Konkrétní projekty, aktivity, opatření budou uskutečňovány za Viz odpověď výše k bodu 6) respektování ochrany zvláště chráněných území (dále jen ZCHÚ") a lokalit výskytu zvláště chráněných druhů včetně obecné ochrany přírody v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Při realizaci konkrétních rozvojových projektů v ZCHÚ je nezbytné vyloučit či minimalizovat možné střety záměrů s předměty a cíli ochrany těchto ZCHÚ. 11) Při realizaci aktivit minimalizovat zábor a zásah do pozemků Viz odpověď výše k bodu 6) určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), především do lesů zvláštního určení a lesů ochranných. 12) Při realizaci jednotlivých projektů/záměrů minimalizovat Viz odpověď výše k bodu 6) obtěžování obyvatel emisemi znečišťujících látek a hlukem.

5 Po schválení koncepce zastupitelsvem kraje bude na webových stránkách 13) Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor vlivů kraje zveřejněn materiál, který se bude týkat sedování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle l0h zákona o koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. posuzování vlivů na životní prostředí. Sledovat vyvol kvality životního prostředí na území Kraje Vysočina dle odpovídajících indikátorů. Návrh indikátorů je uveden v kapitole 9 vyhodnocení SEA. V pravidelných intervalech vyhodnocovat vliv implementace KA PRVaK KV včetně vlivů na životní prostředí se zveřejňováním souhrnné zprávy. V případě zjištění významných negativních vlivů na životní prostředí provádět průběžnou aktualizaci této koncepce a dodržovat další povinnosti vyplývající z výše uvedeného ustanovení. 14) Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových Po schválení koncepce zastupitelsvem kraje bude vypořádání zveřejněno na stránkách vypořádání veškerých došlých vyjádření a připomínek, a webových stránkách kraje. to lak k návrhu koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení a zveřejní Odůvodnění nebylo zpracováváno, podmínkám a požadavkům ministerstva schválenou koncepci. Předkladatel zpracuie odůvodnění podle 10a bylo vyhověno. odst. 4 věty druhé zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které bude součástí usnesení zastupitelstva. 15) V rámci správních řízení samotných záměrů s možným Viz odpověď výše k bodu 6) dopadem na lokality Natura 2000 zpracovat posouzení dle ustanovení 45h a 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Zároveň zajistit minimalizaci zásahů na území soustavy Natura 2000 a hledat optimální řešení s respektováním cílů a předmětů ochrany těchto chráněných území. 16) Při přípravě konkrétních činností a záměrů podle této koncepce Viz odpověď výše k bodu 6) respektovat vymezení lokalit soustavy Natura Usilovat o přípravu řešení s minimálním negativním vlivem na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 a v ideálním případě vlivy zcela eliminovat. 17) Při realizaci vybraných projektů ke zmírnění zjištěných Viz odpověď výše k bodu 6) potenciálních negativních vlivů na celistvost EVL a jejich předmět ochrany uplatnit taková opatření, která vyplynula z posouzení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000, např. terciální čištění s možností využití biologických metod, zajištění ochrany lokality před havarijním znečištěním atd. V Jihlavě dne

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 2. 2015 Č. j.: 11793/ENV/15 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 30359/ENV/16 V Praze dne 16. května 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. k návrhu koncepce

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. k návrhu koncepce Č. j.: 33800/ENV/16 V Praze dne 13. května 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

STANOVISKO. Č. j.: 74148/ENV/15 V Praze dne 5. listopadu 2015. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Č. j.: 74148/ENV/15 V Praze dne 5. listopadu 2015. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 74148/ENV/15 V Praze dne 5. listopadu 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí - /ffftt W4ff/ltfff~ Ministerstvo životního prostředí Č.j.:75859/ENv715 V Praze dne 4. prosince 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 13. 9. 2010 Č.j.: 76326/ENV/10 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 12145/ENV/16 V Praze dne 27. dubna 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

\h$ful^ * S00RP00PHIIQ. 27. dubna 2016 12145/ENV/16 Ing. Říčan 267 122 486. V Praze dne Cj.: Vyřizuje: Tel.: ODESILATEL: ADRESÁT:

\h$ful^ * S00RP00PHIIQ. 27. dubna 2016 12145/ENV/16 Ing. Říčan 267 122 486. V Praze dne Cj.: Vyřizuje: Tel.: ODESILATEL: ADRESÁT: S00RP00PHIIQ \h$ful^ * Ministerstvo životního prostředí ODESILATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická

Více

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Prohlášení ke koncepci dle 10g odst. 4 a 5e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění PRAHA prosinec 2015 Obsah: Prohlášení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. ledna 2014 Č. j.: 92979/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 22. dubna 2013 Č. j.: 25683/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 22. 10. 2013 Č. j.: 76715/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w .. t ~'1,Iit;~----;).j. Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax:.37:7.3$:2 505 Je!J.J

Více

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (KONEČNÝ NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (KONEČNÝ NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (KONEČNÝ NÁVRH) Srpen 2009 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. ÚVODNÍ INFORMACE O PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD... 5 3. POSTUP ZPRACOVÁNÍ PLÁNU... 9 3.1. Přípravné práce... 9 3.2.

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Schvalující orgán: Pořizovatel: Datum vyhotovení: srpen 2015 Zastupitelstvo města Znojma Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Projektant: Ing. arch. Štěpánka Ťukalová - UA PROJEKCE Autorizovaný architekt ČKA 01 151 Boleslavova 30, Č. Budějovice

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus

Více

Příloha č.8 Opatření obecné povahy ZÚR ÚK MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Příloha č.8 Opatření obecné povahy ZÚR ÚK MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem Váš dopis

Více

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále i jen Pravidla ) Článek 1. Předmět dotace Cílem programu je podpora výstavby zejména nové vodohospodářské

Více

Příloha 26: Podrobný popis problémů k řešení v ÚPD ZD-1 ZD-2. Průtah silnice II. třídy zastavěným územím

Příloha 26: Podrobný popis problémů k řešení v ÚPD ZD-1 ZD-2. Průtah silnice II. třídy zastavěným územím Příloha 26: Podrobný popis problémů k řešení v ÚPD ZD-1 Průtah silnice I. třídy zastavěným územím Nové Dvory, Ostrov n./o., Sázava, Sazomín, Vatín, Vojnův Městec, Žďár n./s. Průchod silnice I. třídy přes

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice schválená Zastupitelstvem obce Vojkovice dne 16. 4. 2014 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 9. 2012 Č.j.: 76520/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem

str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem Část odůvodnění Změny č.1 územního plánu Obce Svrkyně zpracovaná podle 53 odst.5 zákona č. 183/2006 Sb. Obec Svrkyně, se sídlem Svrkyně 94, 252 64 Svrkyně podala dne 30.11.2007 Městskému úřadu Černošice,

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 52044/ENV/15 V Praze dne 14. srpna 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Dušejov 438 456 461 461 461

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Dušejov 438 456 461 461 461 A. OBEC Dušejov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 175 Kód obce PRVKUK 0612.005.175.00 Kód obce (IČOB) 03385 (587095) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61051 Název POU Jihlava

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 6. 1. 2012 Číslo jednací: 223927/2011/KUSK Spisová značka SZ_223927/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Jana Hrbková / l. 860 Značka OŽP/HrJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Roztoky datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Jan Jakob otisk úředního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

Připomínky k návrhu 1. aktualizace zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (AZUR), který byl zveřejněn dne 11. 11. 2013 vyhláškou MHMP.

Připomínky k návrhu 1. aktualizace zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (AZUR), který byl zveřejněn dne 11. 11. 2013 vyhláškou MHMP. Magistrát hl. m. Prahy Odbor stavební a územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 15. 12. 2013 Připomínky k návrhu 1. aktualizace zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (AZUR), který

Více

Zadání změny č.3 územního plánu Polerady

Zadání změny č.3 územního plánu Polerady Zadání změny č.3 územního plánu Polerady okres Praha - východ kraj Středočeský říjen 2007, leden 2008 Pořizovatel změny č.3 územního plánu Polerady: Obecní úřad Polerady 250 63 Mratín Marek Šplíchal Na

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

D o l n í M o r a v a

D o l n í M o r a v a Zadání Změny č. 7 Územního plánu obce D o l n í M o r a v a N Á V R H Pořizovatel: Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Určený zastupitel: Ing.

Více

NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VRÁBČE V k.ú. Vrábče, Slavče NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODŮVODNĚNÍ Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice LEDEN 2015 paré č. Obsah a) Proces pořízení územního

Více

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Partutovice jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

Opatření* Možné negativní vlivy Doporučení

Opatření* Možné negativní vlivy Doporučení : Přehled doporučení pro vybraná opatření prioritních oblastí (viz kapitola č. 7 Vyhodnocení) Prioritní oblast Opatření* Možné negativní vlivy Doporučení Opatření.2.2 Propojení sídel a dobudování ucelené

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE FÁZI KONCEPTU

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE FÁZI KONCEPTU Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územ.plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Více

Zpráva o postupu projednání a vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu zadání změny č. 11 územního plánu města Uherský Brod

Zpráva o postupu projednání a vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu zadání změny č. 11 územního plánu města Uherský Brod Odbor rozvoje města, Oddělení územního plánování VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: VYHOTOVENO DNE: VYPRAVENO DNE: MÍSTO: Ing. Ivana Kunčíková

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MALÍČ V UPLYNULÉM OBDOBÍ výsledná verze upravená podle ustanovení 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠAŘISKA (URČENÁ K PROJEDNÁNÍ)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠAŘISKA (URČENÁ K PROJEDNÁNÍ) ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠAŘISKA (URČENÁ K PROJEDNÁNÍ) Zpracovaná na základě ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

Příloha č. 3: Přehled doporučení pro vybraná opatření prioritních oblastí (viz kapitola č. 7 Vyhodnocení)

Příloha č. 3: Přehled doporučení pro vybraná opatření prioritních oblastí (viz kapitola č. 7 Vyhodnocení) : Přehled doporučení pro vybraná opatření prioritních oblastí (viz kapitola č. 7 Vyhodnocení) Prioritní oblast Opatření* Možné negativní vlivy Doporučení Opatření..2 Rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady, zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě a program předcházení vzniku odpadů.

pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady, zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě a program předcházení vzniku odpadů. Vypořádání požadavků a podmínek stanoviska Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 2026 Tento materiál je zpracován v návaznosti

Více

NÁVRH ZADÁNÍ RASPENAVA

NÁVRH ZADÁNÍ RASPENAVA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RASPENAVA POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant Simona Stočková Určený zastupitel: Pavel Lžičař RASPENAVA PROSINEC 2014

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 9. 4. 2013 Číslo jednací: 017464/2013/KUSK Spisová značka SZ_017464/2013/KUSK Vyřizuje: Ing. Jana Hrbková / l. 860 Značka: OŽP / HrJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MLÉKOJEDY V UPLYNULÉM OBDOBÍ návrh určený k projednání dle ustanovení 47 odst. 1 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

Obec Hovězí. Opatření obecné povahy

Obec Hovězí. Opatření obecné povahy Obec Hovězí Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Hovězí, jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

Stanovisko k návrhu koncepce Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období let 2015-2022

Stanovisko k návrhu koncepce Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období let 2015-2022 *KUCBX00J0BIC* KUCBX00J0BIC O D B O R Ţ I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í č.j.: KUJCK 1831/2016/OZZL/4 sp.zn.: OZZL 83496/2015/jasif datum: 6. 1. 2016 vyřizuje:

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Jeřišno trvale bydlící. Podhořice trvale bydlící. Vestecká Lhotka trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Jeřišno trvale bydlící. Podhořice trvale bydlící. Vestecká Lhotka trvale bydlící. přechodně bydlící celkem Jeřišno (karta obce: B_4_135) A. OBEC Jeřišno Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 135 Kód obce PRVKUK 611.4.135. Kód obce (IČOB) 5855 (56885) Číslo ORP (ČSÚ) 4 (614) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 6141

Více

OLDŘICHOVICE ÚZEMNÍ PLÁN ZADÁNÍ. leden 2012

OLDŘICHOVICE ÚZEMNÍ PLÁN ZADÁNÍ. leden 2012 ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE ZADÁNÍ leden 2012 Určený zastupitel: p. Marie Bartková, starostka obce Pořizovatel:, odbor rozvoje a správy majetku Obsah Úvod A. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE,

Více

Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2

Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2 Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2 Zastupitelstvo města Seč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Řevnice datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Libor Kvasnička otisk

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý OLDŘICHOV V HÁJÍCH - DUBEN 2012 Obsah zadání územního plánu a) Požadavky

Více

Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY

Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY Spis: MUHO 12298/2015 ORM Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY Z A D Á N Í Návrh zadání Územního plánu Dubňany zpracovaný k projednání dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Odůvodnění OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah textové části a) Postup při pořízení územního plánu b) Výsledek přezkoumání územního plánu b.1) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

Změna č. 8 územního plánu obce Jirny

Změna č. 8 územního plánu obce Jirny Změna č. 8 územního plánu obce Jirny Odůvodnění Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY starosta p. Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 8: Ing. arch.

Více

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice zpracované v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s 11 a přílohou č. 6 vyhlášky

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne /26. 1. 2015 KUJI 13092/2015. Jaroslav Gottfried. 4. 3. 2015 OZPZ 180/2015 Go

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne /26. 1. 2015 KUJI 13092/2015. Jaroslav Gottfried. 4. 3. 2015 OZPZ 180/2015 Go KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Vo dní ho sp o dá ř st ví

Vo dní ho sp o dá ř st ví 13 Vodní hospodářství Vysočina je pramennou oblastí významných českých a moravských řek. Vysočinou rovněž prochází hlavní evropské rozvodí. Do Severního moře odvádějí povrchovou vodu řeky Doubrava, Sázava

Více

05.03.2015/6674/2010/VÝST/Ný 9333/ZP/2015- Hy 30.03.2015. Odbor životního prostředí a zemědělství Helena Hyšková / 191 hhyskova@kr-kralovehradecky.

05.03.2015/6674/2010/VÝST/Ný 9333/ZP/2015- Hy 30.03.2015. Odbor životního prostředí a zemědělství Helena Hyšková / 191 hhyskova@kr-kralovehradecky. ; Městský úřad Náchod Odbor výstavby a územního plánování Masarykovo náměstí 40 547 61 Náchod 05.03.2015/6674/2010/VÝST/Ný 9333/ZP/2015- Hy 30.03.2015 Odbor životního prostředí a zemědělství Helena Hyšková

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 22348/2014. Michal Fryš/564 602 504 2. 4. 2014 OZP 320/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 22348/2014. Michal Fryš/564 602 504 2. 4. 2014 OZP 320/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více