Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn"

Transkript

1 ýočty za oužití zákonů ro ideální lyn Látka v lynné stavu je tvořena volnýi atoy(onoatoickýi olekulai), ionty nebo olekulai. Ideální lyn- olekuly na sebe neůsobí žádnýi silai, jejich obje je ve srovnání s objee lynu zanedbatelný. olekuly lynu rovnoěrně vylňují uzavřený rostor, v něž se lyn nachází. Jsou v neustálé ohybu, všechny sěry rychlosti jsou v ně rovnocenné. lak lynu - zůsobují jej nárazy olekul na stěny nádoby, v níž je lyn uzavřen. lak lynu je tí větší, čí větší je očet olekul v dané objeu a čí častější jsou jejich nárazy na stěnu. Obje lynu - je vyezen stěnou nádoby nebo soustavy, ve které se lyn nachází a kterou rovnoěrně vylňuje. Kdyby olekuly lynu nebyly uzavřeny, šířily by se zcela volně do rostoru. elota lynu - nás inforuje o íře teelného ohybu olekul. Čí větší a intenzivnější je teelný ohyb olekul, tí vyšší je telota lynu. Střední kinetická energie všech olekul lynu a jeho absolutní telota jsou veličiny řío úěrné. Poněvadž kinetická energie závisí na druhé ocnině rychlosti, je veličinou kladnou a stejně tak i absolutní telota. Dolní ez, absolutní nula(ok), je však nedosažitelná a odovídala by stavu, kdy by ustal ohyb všech olekul. elota, tlak, olární obje lynu jsou stavové veličiny a ůžee jii jednoznačně definovat stav lynu. Jednotka absolutní teloty je Kelvin(K). Pro řeočet na stuně Celsiovy latí vztah: 7,1K 0 C lak je v SI uváděn v ascalech() N Hlavní jednotkou ro obje lynů je krychlový etr(³). Za tzv. norální odínky okládáe stav lynu ři tlaku 1, (norální tlak n ) a za teloty 7, 1 K (norální telota n ). Za těchto odínek zaujíá jeden ol ideálního lynu obje, (tzv. norální olární obje n ). šechny látky v lynné skuenství náleží však obecně k tzv. lynů reálný a jejich chování lze ouze za určitých okolností osat oocí odelu ideálního lynu. Reálné lyny se svý chování blíží lynu ideálníu za nízkých tlaků a vysokých telot. Při běžných cheických výočtech lze však všechny látky v lynné stavu okládat za vyhovující odínká ro ideální lyn a oužívat zákonů ro ideální lyn. Pro ideální lyn latí stavová rovnice: Konst. Číselná hodnota konstanty závisí na hotnosti lynu a na zvolených jednotkách. Budeeli uvažovat 1ol ideálního lynu jehož obje je za norálních odínek, , ak o dosazení říslušných hodnot dostanee hodnotu této konstanty, která se ro 1ol označuje R- univerzální lynová konstanta. nn R 8,1 Jol K n -1-1

2 Stavovou rovnici ro 1ol ak vyjadřujee vztahe: R Zatíco ro látkové nožství lynu n bude ít stavová rovnice tvar: n R n - olární hotnost lynu, R Hustota lynu ρ stavová rovnice á ak tvar: R ρ R - hotnost lynu Příklady: Jisté nožství lynu á ři telotě C a tlaku 90k obje 0, d³. yočítejte, jaký bude jeho obje za norálních odínek. n 7, 1 K 7 K n 1, , nn 11 n 1 1 (7+) K 96 K 1 90 k 0, n 1 O, d n 1 n n? 0, 910 0,7 n d 0,6 d 961, 0110 Za norálních odínek bude obje lynu 0, 6d. yočítejte, jaká je hotnost 1 vzduchu za tlaku 1, 10 a teloty 7 C, je-li růěrná olární hotnost vzduchu 8, kg ol R 8, 1 J ol -1 K 1, 10 R (7+7) K 00 K 1 8, kg ol -1 R -? 1, 10 18, 9 10 kg 1,71 kg 8,100 Hotnost 1 vzduchu je za daných odínek 1, 71 kg.

3 yočítejte, jaká je hustota suchého vzduchu ři telotě C a tlaku 9, R 8, 1 J ol -1 K (7+) K 97 K R 8, kg ol -1 9, 9 10 R ρ? ρ R ρ R - 9, , 9 10 ρ kg 1,161 kg 8,1 97 Hustota suchého vzduchu za daných odínek je 1, 161 kg. Ze stavové rovnice lze odvodit tyto závěry: 1) Je-li telota konstantní, jde o zěnu izoterickou, ři níž tlak lynu závisí ouze na objeu. Izoterickou zěnu vyjadřuje zákon Boylův-ariottův konst. Příklad: Jaký byl očáteční tlak lynu, jestliže o stlačení ůvodního objeu z 0 d na 1 d vzrostl tlak ři stálé telotě na 0,? konst. 1 0 d 1 d 0, 10 1? ,1 10 0,1 0 Počáteční tlak lynu byl 0, 1. ) Je-li tlak lynu konstantní, luvíe o zěně izobarické a stav lynu je ak určen závislostí objeu na absolutní telotě. uto zěnu vyjadřuje zákon Gay-Lussacův konst.

4 Příklad: Jisté nožství lynu á ři telotě 0 C obje 1d. O kolik C je třeba zvýšit jeho telotu, aby se za nezěněného tlaku ůvodní obje zvětšil na d? konst. 1 1 d (7+0) K 9 K 1 d 1? 1 9 K 86 K 1 t 1 C t t t1 t 9 C elota se zvýší o 9 C. ) Je-li konstantní obje lynu, jde o zěnu izochorickou a lyn ění svůj stav v závislosti tlaku na absolutní telotě. uto zěnu vyjadřuje zákon Charlesův. konst. Příklad: Plyn á ři telotě 0 C tlak 1, Zjistěte tlak daného nožství lynu, zvýší-li se za konstantního objeu jeho telota na 100 C. konstantní n 7 K n 1, K 1? n 1 n 1 1 n 1 n 71, ,810 7 lak lynu vzroste na hodnotu 1,8 10. Stavová rovnice ideálního lynu latí zároveň i ro sěs lynů s celkový očte olů n, okud solu cheicky nereagují. Proto je-li v určité uzavřené rostoru sěs několika navzáje nereagujících ideálních lynů, chová se každá složka této lynné sěsi v dané rostoru tak, jako by jej vylňovala saa. lak ni R každé složky lynné sěsi je dán vztahe i n i - očet olů uvažovaného jednotlivého lynu i - arciální tlak - je roven tlaku, který by ěl lyn, kdyby vylňoval obje celé sěsi ouze sá Sečtení arciálních tlaků všech lynů ve sěsi celkový tlak lynné sěsi R i ni - Daltonův zákon o arciálních tlacích

5 Podobně i objey, které říslušejí jednotlivý lynů ve sěsi, se nazývají arciální objey a jsou určeny stavovou rovnicí R i ni ýsledný obje sěsi je () ak dán součte arciálních objeů R i ni Zákon objeový-objey lynných látek vstuujících do reakce a objey lynných látek reakcí vznikajících jsou v oěru celých čísel, zravidla alých. Avogadrův zákon-ve stejných objeech lynných látek je za stejné teloty a tlaku stejný očet olekul. Příklady: 10litrové nádobě byla za konstantní teloty řiravena sěs tří lynů složené ze d dusíku odebraného ři tlaku 0,1, d vodíku odebraného ři tlaku 0,09 a 8 d ethanu odebraného ři tlaku 0,096. Jaké budou arciální tlaky jednotlivých lynů ve sěsi a jaký bude celkový tlak sěsi? sěsi 10 d N N n N R N 0,1 N sěsi nn R N d N N N sěsi H 90 k N N N H d sěsi 6 CH 96 k 0, N 10 0k 8 d 1010 CH N H CH sěsi???? H H H sěsi H k 1010 CH CH CH sěsi CH - 76, ,8 k 1010 sěsi H + N + CH 6 k + 0 k + 76,8 k 1,8 k sěsi rciální tlak dusíku je 0 k, vodíku 6 k, ethanu 76,8 k. Celkový tlak lynné sěsi je 1,8 k.

6 Zjistěte olekulový vzorec lynného uhlovodíku, víte-li, že sálení jednoho objeu tohoto uhlovodíku vznikly dva objey oxidu uhličitého a dva objey vodní áry. šechna ěření byla rováděna za stejných odínek. Počet atoů uhlíku a vodíku v olekule uhlovodíku označíe v cheické vzorci indexy x a y. Salování uhlovodíku vyjádříe jako reakcí CH x y + O CO + HO Z cheické rovnice vylývá, že ke vzniku dvou olekul oxidu uhličitého je zaotřebí dvou atoů uhlíku a ke vzniku dvou olekul vody čtyř atoů vodíku. Je tedy x a y. olekulový vzorec uhlovodíku je CH

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn Zěny skuenství látek Pevná látka Kaalina Plyn soustava velkého očtu částic Má-li soustava v rovnovážné stavu ve všech částech stejné fyzikální a cheické vlastnosti (stejnou hustotu, stejnou strukturu a

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM BÍRK PŘÍKLDŮ Z CHEIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEU ilan ZIPL 006 Obsah Obsah... Úvod... 3 1. Základní výpočty.... 4 1.1 Hotnost atoů a olekul... 4 1. Látkové nožství, olární hotnost.... 5 1.3 Výpočet obsahu

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-2-3-14 III/2-2-3-15 III/2-2-3-16 III/2-2-3-17 III/2-2-3-18 III/2-2-3-19 III/2-2-3-20 Název DUMu Ideální plyn Rychlost molekul plynu Základní rovnice pro tlak ideálního

Více

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma : Jednoduché vratné děje ideálního lynu ) Děj izoter mický ( = ) Za ředokladu konstantní teloty se stavová rovnice ro zadané množství lynu změní na známý zákon Boylův-Mariottův, která říká, že součin tlaku

Více

Základní poznatky termodynamiky

Základní poznatky termodynamiky Kapitola 1 Základní poznatky termodynamiky 1.1 Úvod Při studiu fyziky začínáme zpravidla klasickou mechanikou, ve které studujeme mechanický pohyb těles. Při tom si nevšímáme, jaké vlastnosti mají tato

Více

Výpočty podle chemických rovnic

Výpočty podle chemických rovnic Výpočty podle cheických rovnic Cheické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy ezi nožstvíi jednotlivých reagujících

Více

MO 1 - Základní chemické pojmy

MO 1 - Základní chemické pojmy MO 1 - Základní chemické pojmy Hmota, látka, atom, prvek, molekula, makromolekula, sloučenina, chemicky čistá látka, směs. Hmota Filozofická kategorie, která se používá k označení objektivní reality v

Více

H δ+ A z- K z+ Obr. E1

H δ+ A z- K z+ Obr. E1 ELEKTROCHEMIE Elektrochemie je část fyzikální chemie studující roztoky elektrolytů a děje na elektrodách do těchto roztoků onořených. Studuje tedy roztoky obsahující nabité částice - ionty. Pojmy elektroda,

Více

4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách...75-115

4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách...75-115 Obsah 1. kapitola Základní vzorce a zákony z učiva 1. ročníku...8-35 Srovnávací test z učiva 1. ročníku...30-35 2. kapitola - Výkon trojfázové soustavy a kopenzace účiníku...36-49 Alternátor...36-39 Zapojení

Více

Astronomie (a astrofyzika) tradičně patřila k disciplínám

Astronomie (a astrofyzika) tradičně patřila k disciplínám č 5 Čs čas fyz 6 (1) Hvězdy v úloá Mezináodní fyzikální olyiády vznik a ovnováa Jan Kříž, Ivo Volf, Bouil Vybíal Ústřední koise Fyzikální olyiády, Univezita Hade Kálové okitanskéo 6, 5 Hade Kálové ředstavujee

Více

Základy chemické termodynamiky v příkladech

Základy chemické termodynamiky v příkladech Základy chemické termodynamiky v příkladech Karel Řehák, Ivan Cibulka a Josef Novák (8. října 2007) Tato učební pomůcka je primárně určena pro předmět Základy chemické termodynamiky, který je vyučován

Více

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů 1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ Základní stavové veličiny látky Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů Stavová rovnice ideálního plynu f(p, v, T)=0 Měrné tepelné kapacity, c = f (p,t)

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická. Katedra měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aerometrický systém pro malá letadla

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická. Katedra měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aerometrický systém pro malá letadla ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aerometrický systém ro malá letadla Praha, červen 006 Zadání (vložit) Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou

Více

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ autor: Rudolf Sýkora, (2005--2006) Comet System, s.r.o ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ Obsah Absolutní vlhkost, měrná vlhkost a směšovací poměr.................. 2 Složení vzduchu, parciální tlaky a stavová rovnice....................

Více

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100.

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100. Roztoky Roztok je hoogenní sěs. Nejčastěji jsou oztoky sěsi dvousložkové (dispezní soustavy. Látka v nadbytku dispezní postředí, duhá složka dispegovaná složka. Roztoky ohou být kapalné, plynné i pevné.

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovoúvodem... 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovoúvodem... 3 Obsah Fyzika je kolem nás(molekulová fyzika a termika) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Slovoúvodem 3 1 Jakvelkéjsou malé částice? 5 11 Hmotnostčástic

Více

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Kinetická teorie plynu, která prní poloině 9.století dokázala úspěšně spojit klasickou fenoenologickou terodynaiku s echanikou, poažuje plyn za soustau

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKA ENERGETICKA AGENTURA STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Zbyszek

Více

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie Jakkoli je pojem energie běžně používaný, je definice této veličiny nesnadná. Velice často uváděná definice, že

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty Kapitola 1 Elektrostatika 1.1 Elektrický náboj 1.1.1 Tělesa s elektrickým nábojem Při vystupování z auta se někdy stane, že dostanete ránu při doteku ruky s kovovou karoserií. Při česání suchých vlasů

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více