Mít stejnou službu jako Pán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mít stejnou službu jako Pán"

Transkript

1 Milí čtenáři našeho zpravodaje, bratři a sestry, přejeme Vám všem požehnaný začátek nového školního roku, ať už jste žáci či studenti pozemských škol nebo jejich absolventi, vždyť všichni jsme učedníky v Boží škole. V našem poprázdninovém vydání se budeme věnovat především tématu společné dovolené obou sborů, kladenského a slánského, aby z toho měli užitek i ti, co tam nemohli být, a zopakovali si to ti, co tam byli. Žeň je velká, dělníků málo. Jsme těmi dělníky? Zamysleme se nad kázáním bratra Phanuela i nad dalšími příspěvky! Mít stejnou službu jako Pán Ezechiel 34, 1-6, Matouš 9, Předtím než postoupíme někam dál, vítám Vás, sestry a bratři, na naší společné týdenní dovolené. Jsme rádi, že si po jednom roce můžeme užít čas, kterým nás Pán požehnal. Nechť nám všem Bůh žehná! Dnešního rána začínáme s poselstvím, které nás bude provázet po celý týden naší dovolené. Letos je naším hlavním tématem Žeň je velká, dělníků málo. Téma se může zdát velmi náročné, ale zároveň se vyjímá nad ostatními, vysvětluje a pomáhá nám pochopit význam jednání v Božích intencích, a tudíž pojmenuji téma dnešního kázání: Mít stejnou službu jako Pán Ježíš. Čteme v Matoušovi 9, Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: 'Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!' Až dosud to bylo vše o Ježíšově službě. Ježíš putoval Galilejí, všude učil a vyhlašoval zvěst dobré zprávy o Božím království. Nejen to, ale i léčil nemocné a vyháněl démony z posedlých. Uzdravil malomocného, ochrnutého, Petrova tchyně byla vyléčena! Ježíš utišil bouři. Slepí obdrželi zrak. Mladá dívka byla vzkříšena ze smrti. Němí opět mluví. Jak to davy pozorují, po právu říkají: Něco takového nebylo v Izraeli nikdy vídáno. (Matouš 9, 33). Umíte si představit, jaké to musí být, tohle vidět na vlastní oči? Musí to být výjimečné. To byly všechno věci, které se děly až do chvíle, o které jsme právě četli. Ale něco se stane hned poté. Dosud byl v centru pozornosti Ježíš, sloužící v síle. Ale v Mt 10, 1 čteme: Ježíš zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. 1

2 Takže co se to tu děje? Jsme přímo u okamžiku, kdy Ježíš provede změnu, obrátí se od kázání, učení a uzdravování k pověření a zmocnění svých učedníků, aby se vydali do světa. Ježíš pověřuje své následovníky, aby dělali to, co dělá on sám. On kázal a jim říká, ať také chodí kázat. Učil z pověření, a teď jim dává pověření a posílá je učit. On vyhnal zlé duchy a vyléčil všechny druhy nemocí a chorob, a teď vysílá je, aby vyháněli zlé duchy a léčili. Máme zde obrázek před a po, a uprostřed mezi tím máme naši inkriminovanou pasáž. Co se nám tím říká? Říká se nám, že cokoliv se zde stane, je pro nás klíčové: máme mít ten samý způsob služby, jaký měl Ježíš. Pokud máme dělat ty samé věci, jako dělal Ježíš, pak to, co zaujímá místo v této klíčové pasáži, je extrémně důležité. Takže se pojďme podívat, co to je. První věcí, kterou nám tento úryvek nabízí, je malý náhled do Ježíšova srdce. Pokud máme sloužit ve stejném duchu jako Ježíš, musí se i naše srdce stát takovým, jaké měl Ježíš. Čteme ve verši 36: Když viděl zástupy, bylo mu jich líto. Ježíšův soucit je téma, které v knize Matouše neustále přichází na přetřes. Matouš 14, 14 říká: Když Ježíš dorazil na břeh, viděl velký dav, byl vůči němu naplněn soucitem a vyléčil jejich nemocné. V Mt 15, 32 Ježíš řekl: Mám soucit s těmito lidmi; už jsou se mnou po tři dny a nemají co jíst. V Mt 20, 34 čteme: Ježíš měl pro ně soucit a dotkl se jejich očí. Objevujeme zde to, že soucit je klíčový rys v Ježíšově službě. Soucit je zde pěkně silné slovo. Možná byste si mohli myslet, že důvodem Ježíšova soucitu jsou všechna ta onemocnění, se kterými se setkal. Kamkoliv se otočil, byli lidé slepí, malomocní, chromí nebo dokonce mrtví. To si jistě zaslouží soucit. Také jsem měl v tomto roce pár dní, kdy jsem cítil takto silný soucit. Když jsem viděl lidi po povodních bez ubytování a ještě před pár dny při pohledu na děti z Indie, které byly otráveny ze školního jídla. Mnohokrát potkáváme nemocné lidi možná dokonce členy naší vlastní rodiny. Je přirozené být pohnut soucitem, když se setkáme s takovými situacemi. Ale to, co zde pohnulo Ježíšem, nejsou tělesné nemoci, se kterými se setkal. Verš 36 říká: Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí, jako ovce bez pastýře. Co tedy pohnulo Ježíšem, byla velká duchovní potřeba lidí. Jejich životy neměly žádný střed, jejich existence se zdála být bezcílnou a celá jejich zkušenost v nich zanechala bezvýslednost. Bůh mluvil skrze proroka Ezechiela: Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást, Davida, svého služebníka. Ten je bude pást a ten bude jejich pastýřem. Ezechiel 34, 23. Ale situace, jak ji Ježíš viděl, byla blízká tomu, co řekl prorok Ezechiel ve svých proroctvích dříve ve stejné kapitole: Mé ovce bloudí všude po horách, po kdejakém vysokém pahorku, jsou rozptýleny po celé zemi a není, kdo by je hledal, kdo by po nich pátral. Ezechiel 34, 6 Jako výsledek Ježíš viděl lidi vyčerpané, zmatené, soužící se a neschopné pomoci sami sobě. A to jej - dokonce mnohem více než nemoci, které viděl, - naplnilo soucitem. Sestry a bratři, pokud máme sloužit tak, jak sloužil Ježíš, musíme mít i srdce, jaké měl Ježíš. To znamená, že začneme cítit soucit s těmi, které potkáme a kteří nejsou pod ochranou velkého Pastýře Ježíše Krista. To znamená, že se podíváme okolo sebe a uvidíme lidi stejným způsobem, jako je viděl Ježíš, a ucítíme vůči nim soucit stejně jako on. Znamená to, že se rozhlédneme kolem sebe, abychom zjistili, co můžeme nabídnout společnosti, ve které šťastně žijeme, to znamená, že přijmeme své schopnosti a použijeme darů, kterými nás Bůh obdařil. Rád bych měl takový soucit jako Ježíš, ale to není všechno. Ježíš v tomto klíčovém okamžiku přidá učedníkům něco, čemu mohou věřit a něco, co mohou dělat. A když si tu pasáž čteme dnes, dostáváme pohnutku k víře a ke konání. Nejprve dostáváme něco pro posílení své víry. Ježíš říká ve verši 37: Žeň je velká, ale dělníků málo. Čemu chce, abychom uvěřili? Ježíš zde střídá metafory z pastevectví a zemědělství. Říká nám, že sklizeň je připravena. Jinými slovy, lidé jsou připraveni přijmout dobrou zprávu o Království. Problém není v tom, že by lidé nebyli připraveni přijmout dobrou zprávu o Království; problém je v tom, že jsme nebyli připraveni jim Království zvěstovat. Dělníků je málo. Představte si farmáře v poli plném úrody, připraveného na sklizeň, ale dělníky, kteří zde chybí. Ježíš se rozhlíží okolo sebe a vidí lidi, kteří jsou bezmocní a ztrhaní a připravení slyšet dobré poselství evangelia. Problém je v tom, že tam není nikdo, kdo by jim toto dobré poselství předal. Dovolte, abych se vás na něco zeptal: opravdu věříte, že žeň je velká? Žeň je velká všude okolo nás. Věříte tomu? Ježíš nám to předkládá jako něco, čemu máme věřit. Jednou z největších lží ďábla je, že lidi naše poselství vlastně vůbec nezajímá, že je to ztráta času, jim vůbec něco říkat. Žeň je velká - Bůh ji připravil. Ještě je mnoho těch, kteří mají být zasaženi zvěstováním království a naléhavě tuto zvěst potřebují. Jsou připraveni naslouchat. To je to, v co máme podle Ježíšových slov věřit. 2

3 A když uvěříme, že žeň je velká, a modlíme se, aby On mohl vyslat své pracovníky, nikdy nevíme, jestli se nemůžeme stát odpověďmi na svoje vlastní modlitby tím, že se my sami staneme pracovníky pověřenými Pánem žně samotným. Takže dvě otázky - a sázky jsou vysoko jak pro vás, tak pro svět. Budete věřit Ježíšovi, když říká, že žeň je velká? A budete se modlit, počínaje dneškem, tak aby Bůh pozvedl lidi - možná dokonce vás - do své práce? Chci, abyste si dnes ráno odpověděli. Nejprve vás zvu, abyste odpověděli na nabídku spásy, která je vám zdarma dána v Kristu. Může to být tak, že jste dnes ráno tady, a přitom jste tak ještě nikdy neučinili. Dnes je váš den, abyste přišli, odpověděli tomu Jednomu, který daroval svůj život jako oběť za hříchy nás všech. Ale také bych byl rád, abyste odpověděli v zastoupení a kvůli těm, kteří dosud nepoznali Krista. Dnešní pozvání vede k tomu, abychom uvěřili, že žeň je velká. A další pozvání je k modlitbě. Můžeme začít tím, že Bůh vyzvedne nové zvěstující služebníky uvnitř církve, ale buďte pozorní. Odpovědí na tuto modlitbu můžete být právě vy sami. Amen. Phanuel Osweto, kázání na sborové dovolené Chvála kombajnu Včera jsme hovořili o tom, že každý má sloužit tím, čím je obdarován. Bratři a sestry, slovy klasické filmové hlášky: Máte štěstí, jdu zrovna kolem. Jako člověk, který nejdříve vystudoval střední zemědělskou školu v Mladé Boleslavi a pak vysokou v Praze, toho vím o žních docela dost. Navíc jsem celé jedny prázdniny jezdil jako brigádník na kombajnu. Naše ranní duchovní zamyšlení bude právě o něm, protože je podle mých zkušeností tím nejlepším, po čem sáhnout, když máte málo lidí na žně, jak si posteskl v našem úvodním verši Ježíš. Víte, proč se mu vlastně říká kombajn? Protože kombinuje, tedy umí udělat několik různých prací najednou. Úrodu poseče, vymlátí, vyčistí, zrno shromáždí do násypky a slámu nařádkuje, případně rozmetá naširoko. I my bychom toho měli umět víc, jestli chceme ve žních, o kterých hovoří Ježíš, obstát. Milovat, věřit, znát Boží slovo, rozumět mu, přijímat dary Ducha, s jejich pomocí druhé obdarovávat, pomáhat, sloužit atd. A hlavně být přede žněmi připraveni tohle všechno použít. Já ke kombajnům v podniku dorazil týden v předstihu, díky tomu jsem si mohl ze strojů, které na nás brigádníky zbyly, vybrat ten nejlepší, a v klidu si jej připravit. Opravit, co je potřeba, vyměnit olej, filtry, zkontrolovat vodu, vyfoukat chladič, promazat řetězy a ložiska, napnout řemeny, vyčistit všechna ústrojí, vyměnit poškozené prsty a žabky na kose atd. Jakékoliv zanedbání či opomenutí se dříve nebo později projeví, a dokáže napáchat obrovské škody, to mi věřte. Jak na kombajnu, tak u člověka. Důležité je tedy být nejen připraven, ale pravidelnou údržbou se udržovat v dobré kondici. Jenže i sebelepší příprava je jen nezbytný základ. I když je ve žních obrovské množství obilí, ne všechno dozrává stejně, v nížinách obvykle o něco dřív, ve vyšších polohách později. Nezralá úroda je k ničemu, protože prostě není zralá. Předčasnou sklizní zrání zastavíte a to už se později ničím nedohoní. Plodiny nesmíte nechat ani přezrát či nechat na poli dlouho. Zrno se může ještě před sečením vydrolit, takže jej nesklidíte, a navíc může coby nechtěné osivo po žních vzejít, což není zrovna dobré pro následnou plodinu. Nebo vám do porostu zaprší, spadne pádové číslo, tudíž i kvalita obilí a s ní samozřejmě i jeho cena. Přezrálá sklizeň má mnohem menší hodnotu a nedozrálá prakticky žádnou. Ve žních je zkrátka zapotřebí sklízet přesně včas, a to určitě platí i o těch, o nichž hovoří Ježíš. Víte, co je ale největším uměním kombajnéra? Nastavit svůj stroj na danou plodinu, tak aby jednak nepoškozoval zrno a jednak neměl ztráty. I ve službě Bohu musíme vědět, co, kde, u koho a jak použít, abychom nikoho nepoškodili a neměli ztráty. Teď už se dostáváme k práci samotné. Klasy se nejdříve posečou. Oddělí se od svých kořenů, které nechají v zemi, putují žacím válem a šikmým dopravníkem k mlátícímu ústrojí. V této souvislosti v Lukášově evangeliu Ježíš praví (L 14, 26): Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Mlátící ústrojí uvolňuje zrno z klasů. V našem duchovním zamyšlení mu přisoudím úlohu křtu. Cenné zrno jde do násypky, sláma s plevami symbolizuje hřích, který pokračuje dál na vytřásadlo, na němž se uvolní a vytřesou zrna, uvízlá ve slámě. Buben se nesmí točit moc rychle, protože by zrna poškodil, naštípal na půlky, ani moc pomalu, protože by spousta nevymlácené úrody zůstala v kláscích a nedostala se do násypky. Pokud se my budeme točit příliš rychle, můžeme toho hodně poškodit, a při pomalém tempu kolem nás zřejmě projde spousta lidí, u nichž bychom mohli obrátit nejen jejich kroky. Při příliš horlivém tempu se může celý kombajn zaládovat, pak stačí malé přehřátí vzniklé třením a není daleko k požáru stroje. My bychom to asi také 3

4 neměli přehánět, znáte syndrom vyhoření, ne? Ještě než se zrno dostane do násypky, jde přes síta, kde se proudem vzduchu oddělí plevy. Jan Křtitel ve 12. verši třetí kapitoly Matoušova evangelia o Ježíšovi říká: Lopata je v jeho ruce; a pročistí svůj mlat, svou pšenici shromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Je zajímavé, že Ježíš si ze všech známých činností tehdy vybral právě příměr ke žním. Ten přece vypadá docela drsně, hlavně v prvních třech krocích: sečení, mlácení a vytřásání. Když má zrno tohle všechno za sebou, čeká jej ještě čištění na sítech pomocí proudu vzduchu. Tedy pofoukání bolístek, které v průběhu obrácení (z klasu plodiny v čisté zrno nebo z neznaboha v křesťana) mohly vzniknout. Závěrečný vzduchový proud ventilátoru nám může představovat van Ducha svatého, který zbavuje zrno posledních plev, tedy člověka posledních hříchů, a pomáhá mu k dosažení naprosté čistoty. Cílem žní je mít v násypce čisté zrno bez plev a přitom sklízet beze ztrát. Tou násypkou, či v Bibli obilnicí, je myšleno Boží království. Nabízí se logická souvislost: čím více zrna v násypce máme, tím blíž nám Boží království je, neboť nemusíme čekat až na život věčný, nýbrž si jej s onou vší úrodou, kterou sklízíme, můžeme užívat už teď a tady. Možná vás ranní poněkud technická přednáška překvapila. Ale nejsem prvním, kdo o žních takhle prakticky hovoří, v Bibli mě předběhl například Izajáš, který v 28. a 29. verši 28. kapitoly praví: Obilné zrno je třeba vymlátit, mlácení ale netrvá navěky; vozovým kolem se přes ně přejíždí, koně je ale nedrtí. Od Hospodina zástupů to všechno pochází jak podivuhodné jsou jeho záměry, jak velkolepý je v moudrosti! Amen. Pavel Pánek, ranní pobožnost na sborové dovolené První sklizeň Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. Jk 1, 18 Verš z Jakubova listu mě zaujal, protože se v něm píše o sklizni, která byla na letošní dovolené častokrát zmiňována (ve spojení se žní a Mt 9, 37). Tento text připodobňuje sklizeň k nám samým. My jsme Boží první sklizní. První sklizeň, také zvaná prvotina, byla ve starozákonní době jasným pojmenováním. Jednalo se o první sklizeň v zaslíbené zemi, kterou měli Izraelité dát Bohu v oběť pozdvihování. Bylo to jejich vyznání a chvála Hospodina za to, že jsou svobodni z otroctví a dostali od Boha novou zemi. Deut 26, 10-11: (Ty pak promluvíš před Hospodinem:) Nyní tedy, hle, přinesl jsem prvotiny z plodů role, kterou jsi mi dal, Hospodine. A postavíš koš před Hospodina, svého Boha, a pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu, ty i lévijec i bezdomovec, který bude mezi vámi. Podíl na radosti z prvotiny nemají Izraelité jen pro sebe - mají se dělit se svým okolím. A že se nejedná o malou radost. Vždyť byli vysvobozeni z otroctví. V Jakubově listu čteme o sobě jako o prvotině. Tou jsme se stali díky znovuzrození slovem pravdy. My jsme byli vysvobozeni ze smrti, z otroctví hříchu, díky Ježíši Kristu - Slovu, jež se stalo tělem. Naším darem není nová zem. My jsme dostali mnohem více - nový život. O kolik větší je naše radost. V Kristu jsme se stali prvotinou stvoření a jako prvotina náležíme Bohu. Proto mu vzdáváme chválu, proto mu sloužíme. Ef 1, (O Kristu) On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. Naším posláním je stát se chválou Kristovy slávy. K němu upínáme svou naději a v něm máme podíl na znovuzrození. 1Pt 2, 21 K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Kristův úděl a jeho sláva se skrývají ve službě druhým. On nám zanechal příklad služby, která se nebála utrpení pro druhé, služby, která skončila obětováním se za nás. My už nejsme pouze zaslíbenou úrodou ze země. My jsme byli vykoupeni životem. Jak máme Kristu sloužit? Budeme dostatečně schopní pro určité úkoly? Máme příliš velký strach anebo se příliš pyšníme vlastními úspěchy? Podobné otázky mě velmi často napadaly. Odpověď na ně jsem našla právě ve verši z Jakuba. Začíná totiž slovy: Z jeho rozhodnutí. Bůh se rozhodl nás spasit, to on nás vyvolil a dal nám nový úděl. Pokud to budeme mít stále na mysli, nemůžeme se ze své služby vymlouvat. Nemusíme se příliš strachovat o to, jakým způsobem sloužit nebo zdali jsme na to dostatečně schopní. On přece rozhodl, že tu budeme, a On nám dává i schopnosti, jako dary Ducha. Nikdy nemůžeme být pyšní na své dílo - vše, co máme, jsme dostali od něho. Vraťme se k listu Efezským. Zde je jasně psáno, že Bůh vše působí rozhodnutím své vůle a my máme spolu s Kristem podíl na předem daném poslání. Naše poslání je už předem připravené. Bůh nás 4

5 k němu vyvolil a dává nám je poznat. Myslím, že Bůh nechce, abychom strávili spoustu času váháním nad naším posláním - On nám přece svoji vůli zjevuje. Stačí, abychom měli otevřené oči a prosili Ducha svatého. 2Král. 6, (O Elíšovi a jeho služebníkovi) Za časného jitra vstal sluha muže Božího, vyšel ven, a hle, vojsko s koni a vozy obkličovalo město. Mládenec Elíšovi řekl: Běda, můj pane, co teď budeme dělat? Odvětil: Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Potom se Elíša modlil: Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl! Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. Amen. Alžběta Nová (Kubrová), ranní pobožnost na sborové dovolené Diakonie Slaný Úvod k problematice diakonie v náboženské obci Slaný (předneseno na sborové dovolené) Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. (Lk 10,2) Není pochyb, že Pán Ježíš měl na mysli misii získávání pro křesťanství. Bez této iniciativy a aktivity by nebyla základna křesťanství křesťanské sbory. V nich se shromažďují, tvoří je, žijí v nich nejrozmanitější lidé. Některým se právě dobře daří, jiní mají různé těžkosti a problémy. Jako v rodině, tak i v církvi se úděl jednoho dotýká všech. Vzájemné sdílení radostí i starostí a trápení patří k základním charakteristikám křesťanského společenství. Víme tedy, jak si stojí, jak na tom je náš bratr, naše sestra. Zvážíme jeho problém duchovní, duševní, tělesný, zdravotní, rodinný, pracovní, materiální, vztahový, citový a snažíme se mu pomoci modlitbami a prakticky, jak jen lze. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. (Gal 6, 10) Problémy všech lidí řešit a vyřešit nemůžeme. Vždyť nezvládáme ani vše, co je potřebné zvládnout uvnitř sboru. Nicméně i tak nepřestává platit, že máme pomáhat i mimo vlastní sbor. A nad tímto úkolem a posláním se chceme na našem táborovém soustředění zamýšlet. Když chodíme povzbuzovat a poskytovat útěchu třeba do domova seniorů, je to bohulibé, ale základní životní potřeby ubytování, jídlo, hygienu, rehabilitaci tam mají klienti zajištěny. Jinak jsou na tom chlapci a dívky z dětských domovů, když překročí věkovou hranici pro pobyt v ústavu a nemají kam jít. Poskytnutí pomoci v takové situaci často znamená ochránění před dráhou bezdomovce, kriminálníka, prostitutky. Bezdomovci se lidé stávají z nejrůznějších příčin (po rozvodu, po propuštění z vězení, při neschopnosti zaplatit hypotéku) v různých obdobích života. Jsou to lidé společensky vyloučení, často rezignovaní, mnohdy na společnosti vychytrale parazitující, lháři i zloději. Na farách, někde i ve sborech s nimi máme častý kontakt, a to se obvykle neobejde bez finančních obětí faráře i některých členů církevní obce. Aby pro milosrdné jednotlivce nebyla situace neúnosná, vybírá se ve sborech na sociální fond, který v legálním účetnictví náboženské obce nemá svou rubriku. Ani tak to ovšem není řešení záležitostí bezdomovectví. Bezdomovci ve Slaném Stanislav Jurek Po zkušenostech zejména z loňské zimy vyvstává jako potřebné řešit otázku bezdomovců, přicházejících na faru zejména během zimních měsíců s žádostí o peníze či ubytování. Je třeba se tím zabývat koncepčněji a pokud možno ve spolupráci s městským úřadem ve Slaném. Po nedobrých zkušenostech (krádež kola, rvačka v modlitebně, zápach) s poskytováním nouzového přespání v modlitebně a také kvůli nedostatečnému sociálnímu zázemí se čím dál víc ukazovalo toto řešení jako dlouhodobě neudržitelné. Jelikož nemáme vhodné prostory (včetně sociálního zázemí), které bychom mohli bezdomovcům poskytnout, chtěli bychom se obrátit se žádostí o pomoc při řešení situace bezdomovců ve Slaném na městský úřad. Jde nám zejména o poskytnutí vhodné prostory (např. 1 místnost se sociálním zařízením) a pomoc s financováním po dobu 3 až 5 měsíců. Služba Ivana Doubravová Služba je zvláštní forma vztahu, který se rozvíjí mezi poskytovatelem a příjemcem. K tomu, aby takový vztah mohl nastat, musejí být splněny určité předpoklady: a) subjekt, poskytovatel služby, musí být schopen a také ochoten určitou službu poskytnout, b) objekt, příjemce služby na druhé straně, jedinec či skupina, musí danou službu potřebovat či požadovat. V běžném světě jsou služby vesměs předmětem obchodního vztahu. Mezi křesťany je tomu jinak. A jak? Podíváme-li se na život Pána Ježíše, poznáváme, že vlastně od okamžiku svého vystoupení sloužil druhým sytil tělo i duši, uzdravoval, křísil, sloužil svým učedníkům, někdy byl za službu i v ohrožení a nakonec přijal za nás všechny smrt na kříži. A to vše v těsném spojení se svým Otcem. U Izaiáše můžeme o tom číst v 53. kap. 4.: Byly to pak naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, 5b: 5

6 Trestání snášel pro náš pokoj, 7: Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, 12c: On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. Ano, Ježíš přehodnocuje běžné pojetí služby, příkladem svého života ji ustavuje jako nezastupitelnou hodnotu pro růst a život křesťanů. V Mt 20, říká: Ne tak tomu bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velikým, buď vaším služebníkem; kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Co měl Ježíš na mysli, když mluvil o službě, upřesňuje kupř. v Mt 25, 42-44: Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě. Tehdy odpoví i oni: Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti? On jim odpoví: Amen pravím vám, cokoli jste neučinili jednomu z těch nepatrných, ani mně jste neučinili. Z úhlu dnešního zamyšlení nad službou je třeba v souvislosti s tímto textem uvést ještě jeden úryvek, a to Ga 6, 10: A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. A k tomu ještě přidejme z Ef 2, 10: Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Ale lidské srdce je často tvrdošíjné a sobecké, služba je často opakem jeho přirozeného sklonu. Sloužit v duchu Kristovy lásky mohou ti, kteří se přetvoří mocí jeho Ducha v touze ho následovat, sloužit Bohu a bližnímu. Na základě toho, co jsme dosud slyšeli, si můžeme uvědomit, jaký význam má služba uvnitř sboru, jak ho vnitřně buduje a vytváří vztahy v duchu Kristovy lásky. A taková služba je připravena pro každého. V 1K 12, 4 čteme: Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Ano, Duch byl dán církvi, projevuje v ní svou přítomnost dary rozdělenými mezi věřící. Jsou rozdílné, jako jsme rozdílní my, ale jedny na druhých závislé právě v tom, jak tvoříme jedno Kristovo tělo. A to je právě na křesťanském společenství až udivující, jak se v něm skrze jeho členy dokáže projevit Kristova láska a začlenit každého, kdo o to stojí. Navíc je to možné napříč generacemi, což je vidět právě na našem společenství, kdy každý dává z toho, co mu Pán Bůh přidělil. Tyto příležitosti společného soužití a služby přinášejí pak i hlubší poznání potřeb i možností vzájemné služby. Právě při tom si můžeme uvědomit, jak jsou tyto služebnosti nepostradatelné pro život Kristova společenství. Pavel je proto považuje za Boží a Kristova zřízení: Ef 4, Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a budujme se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Budujme se v lásce. Láska je vztah a služba v Kristově lásce se realizuje také přinejmenším mezi dvěma a vytváří mezi nimi vztah. Takto vytvořený vztah se vyvíjí, ovlivňuje oba zúčastněné. A protože se jedná o křesťanské prostředí, lze se domnívat, že tato služba má své požehnání pro poskytovatele i příjemce. Naskýtá se otázka, jak je to se službou, když člověk zastává v rámci společenství určitou funkci. Napadá mě uvést pro lepší pochopení Pavlovo varování: Neustavujte nikoho předčasně. Upozorňuje na nutnost dát člověku čas na to, aby přijal Ježíše Krista do svého života, aby se naučil s pomocí Ducha svatého sloužit Pánu se vší pokorou, jak se píše ve Sk 20, 19. Pak záleží na tom, nakolik člověk nechá Pána vstoupit do svého života a nakolik svou službou žije. Podle toho mu také Pán dá obdarování. Řadový člen křesťanského společenství však je či může být obdarováván bohatěji než třeba jeho předseda, protože služeb je pro každého připraveno hodně, počínaje bohoslužbami a konče službou bližnímu či péčí o prostory společenství. Jsem přesvědčen o tom, že si to v našem společenství zažíváme. Určitě je to radost sloužit na jakékoli pozici. A s čím větší pokorou a oddaností Bohu to činíme, tím větší se nám vrací potěšení. Na druhou stranu je však třeba říct, že funkce s sebou přináší i řadu úkolů vyžadujících hlubší a systematičtější studium, modlitby, častější setkání s křesťany i z jiných církví. Zároveň i větší míra zodpovědnosti za sebe i sbor vybízí k většímu soustředění na Krista, vede k častým modlitbám, studiu Bible, ke snaze křesťansky se budovat, dbát o duchovní zdraví své i sboru, být neustále v kontaktu s duchovním i se sborem. Také klade nároky na plnění požadavků vyplývajících z aktivit a ze života vlastního sboru. Ačkoli se to nikdy zcela nedaří, člověk se snaží žít podle Božích požadavků, a i když jim nikdy nedostojí, přesto ho Bůh nenechá osamoceného a pomáhá mu jak posilou ve společenství, tak často i svým požehnáním. Jak je tedy patrné, služba je od křesťanské víry neoddělitelná. Potvrzuje nám to i Jakubova epištola 2, 17: Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. A ve 26. verši říká: Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. V Matoušově evangeliu se pak dočteme o prokletí fíkovníku, Mt 21, 18-19: Když se ráno vracel do města, dostal hlad. Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu; ale nic na něm nenalezl, jen 6

7 listí. I řekl mu: Ať se na tobě na věky neurodí ovoce! A ten fíkovník najednou uschl. Je jistě mnoho těch, kteří věří, že Bůh existuje, dokonce se považují za křesťany, ale nežijí v církvi. Takoví těžko pochopí smysl dnešního zamyšlení. Zaměřme se na sebe, na domácí víry. My toho o Bibli, o Pánu Bohu, o Kristu a církvi docela dost víme, ale uvědomujeme si závažnost posledních biblických slov? Pán Ježíš se asi jednou nebude ptát, kolik sis vzal, spíše se bude měřit, kolik jsi dostal a kolik jsi z toho odevzdal, přesně tak, jak je to v tom podobenství o mírách nebo jak je to v evangeliích o službě Pána Ježíše. Skrze naše společenství, skrze rodinu, skrze každého bližního se na nás obrací Bůh Otec, Syn i Duch svatý a nabízejí službu. Jak na tuto spásonosnou nabídku odpovídáme? Pokusme se nyní naše zamyšlení shrnout do hlavních bodů: a) služba je jedním z hlavních projevů křesťanské víry, b) přináší obdarování pro obě strany, c) formuje a buduje křesťanskou osobnost, d) utváří společenství v duchu Kristovy lásky, e) otevírá jednotlivce i společenství působení Ducha svatého, f) prohlubuje víru a přináší hlubší poznání Boží moci, lásky a moudrosti, g) přináší do života radost, klid a mír. Opět v Deštném Miloš Feller Rok se sešel s rokem a my, členky a členové náboženské obce Kladno a Slaný jsme opět strávili letní dovolenou v Orlických horách v Deštném tak jako před rokem. Jela se mnou i vnučka Linda na žádnou dovolenou nejedu bez vnučky. Všichni známí mi při odjezdu přáli dobré počasí, pěknou a ničím nerušenou pohodu a šťastný návrat domů. A opravdu mohu potvrdit, že Pán Bůh dal a zajistil vše potřebné. Počasí jako někde na jihu Evropy, obloha modrá jako na kýčovité pohlednici z Azurového pobřeží. Každý si mohl užít sluníčka do sytosti. Pobyt nám nic zlého nenarušilo a dle mého pozorování jsme byli všichni ohleduplní a ochotní (ke všemu a s každým). Ranní krátká modlitební chvilka byla hojně navštěvovaná a zrovna tak odpolední posezení seniorek nad knihou Dar rozlišování duchů. Tady hrozilo jen celkové usínání formou siesty po poledním jídle. To ovšem hrozilo i večer, když jsme seděli v upravené jídelně a přemýšleli nad příspěvky jednotlivých sester nebo bratří k letošnímu tématu: Žeň je velká, dělníku málo. Výlety se podnikaly formou postupných skupin: nejdříve vyšla skupina chrti a pak dlouho po nich vozová kolona. Nás starší vždy vzal s sebou jiný řidič! Díky! Ráda bych zmínila výlet do Rychnova n. Kněžnou. Příjemně se jelo, hned z parkoviště jsme šli na zámek a jeho prohlídku. Kultuře tak bylo uděláno zadost a hurá do pivovaru! Tam jsme se nakonec všichni sešli pod dřevěným podloubím u vychlazeného moku! A ve stínu! Cestu pěšky do pivovaru jsem srdnatě ušla s ostatními sestrami, sice pomalu, ale přece. Krásně se sedělo a popíjelo, ale už jsem přemýšlela - jak to ujdu zpět k autům? Vše vyřešila sestra Zuzana Jurková, která rozhodným hlasem prohlásila konec občerstvování, ona že odchází pro auto, protože chce odsud odvézt Miladu (jako mne) autem s ohledem na vražedné vedro. Moc mne to zahřálo u srdce! A když jsem u té ohleduplnosti, tak děkuji všem těm, kteří se snažili mi pomoci při mé chůzi! O děti bylo po celou dobu dobře postaráno. Při závěrečné bojovce byly všechny velmi agilní a těšily se ze splněných úkolů. Vždyť na ně čekaly odměny! Velké díky si zaslouží všechny sestry, které se o děti velmi pečlivě staraly, v čele se sestrou Pavlou! Poslední večer se rozhořel táborák, a kdo chtěl, mohl si opékat vuřty, chléb nebo i zeleninu. Bratr Miloš s kytarou a písněmi patří k této rozlučkové pohodě. Kolem 10. hodiny večer padal nejen chlad, ale i únava po celodenním soutěžení a část zpěváků a posluchačů odešla ke čtyřem sloupům, jak se u nás zamlada říkalo posteli. I já. Účty byly vyrovnány a zaplaceny, a tak jsme v sobotu po snídani mohli dát hotelu Jedlová vale. Nastalo loučení bez ohledu na to, že se zítra uvidíme na bohoslužbách. Letošní společnou dovolenou bych hodnotila velmi dobře, počet členů tak akorát, počasí krásné a nehody se nám vyhnuly. Všem nám bych přála, aby se i ta další dovolená v r takhle dobře vyvedla! Ale to musí Pán Bůh dát! Milada Smíšková, 84 let Letní program pro děti Letošní léto jsme si při setkáních s dětmi povídali o Josefovi a jeho bratřích. Dětí se nám sešlo méně než minulý rok, ale zato dost povyrostly měli jsme mezi nimi poměrně dost školáků nebo těch, kteří se chystali 7

8 na vstup do první třídy. Takže (i když nám tam nějací mrňousci zůstali) jsme pracovali s partou poměrně samostatných dětí. Děti měly své vlastní představy o průběhu skupinek, roli ve skupině, viděli jsme, jak se v jejich partě projevuje sourozenecká soudržnost i rivalita, povaha dětí. A tak se také měnila role nás dospělých. Kromě přípravy programu nás teď čekala práce na podpoře budování vzájemných vztahů mezi dětmi i na korekci těchto vztahů a není to práce o nic lehčí než u dospěláků. Dětí se sešlo čtrnáct. Nejstarší byl patnáctiletý Honza, vnuk Jiřinky a Honzy Pacovských, nejmenší byly Lucinka Lomíčková a Valentýnka Chytilová. Byli jsme rádi, že se s námi Honzovi líbilo a že si celý pobyt užil jak při dětském programu, tak při ranním cvičení a posilování pod laskavým vedením Ládi. Radost nám udělali i další hosté dvě vnoučata Evy a Karla Bodlákových. Sára i Vašek patřili k těm starším. Přestože sbor neznali, velmi kamarádsky se mezi děti zapojili. A Vaškovo ocenění, že pobyt byl lepší než soustředění džuda, nás může všechny těšit. Tradičními frekventanty dětských setkávání byla Kamilčata, Chytilata, děti Zuzky a Terezky od Fellerových a Esterka Osweto. Všichni rostou jako z vody!!! Celý týden jsme si povídali o Josefovi a jeho rodině. Dětem bylo téma velmi blízké. Přiznaly se, že některé ne zrovna příjemné emoce (lítost, vztek, závist a žárlivost na sourozence) znají. Na skupince jsme si mohli popovídat s Josefem (Láďa), zhlédnout několik zdařilých dramatizací (mládež), naučili jsme se dva biblické verše, dvě nové písničky, vymodelovali jsme si tlusté a hubené krávy, vyzdobili každý svoji suknici, uspořádali hostinu papírovou i skutečnou (Vítek Krucký měl narozeniny a Kamilka přinesla dort). Zvládli jsme i nacvičit příběh o Josefovi. Večer jsme se setkávali při zpívání, opakování probraného tématu, při hrách. Mládež pro děti již tradičně (a jak jinak než výborně) připravila bojovou hru, poslední večer děti také předvedly příběh o Josefovi dospělým. Doufám, že se nám podařilo dětem předat sdělení o Božím odpuštění a prosazení Božího plánu - i v případě, že my sami někdy rušíme zdar Jeho tvoření. Ať je toto sdělení nadějí pro všechny Boží děti, pro ty pětileté stejně jako pro ty osmdesátileté. Pavla Vlková Atlantic Bridge Hned po návratu z tábora k nám do Slaného přijela skupina 11 mladých i starších Američanů z Pensylvánie v rámci projektu Atlantic Bridge, který chce budovat mosty mezi křesťany a nekřesťany i mezi křesťany různých denominací. Zúčastnili se našich bohoslužeb, z nichž je následující kázání: Přistupme, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. (Ž 95, 6) Jen tak připravíme a zajistíme, že zde nezabereme místo Pánu Bohu, ale Pánu se poddáme a oddáme. Před staletími přinesli Evropané křesťanství do Ameriky. Nyní přijíždějí američtí evangelisté a misionáři do Evropy. V současnosti je křesťanství v Evropě na ústupu. Na postupu je relativismus a lhostejnost. V postkomunistické zemi, jako je naše, jsou lidé ještě zasaženi nenávistnou ideologií a nezůstávají jen u kritičnosti vůči církvím, ale často mají postoj nenávistně nepřátelský. Víme, kdo je v takovém prostředí jako doma. Je to duch působící dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k nim patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž 8

9 si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! (Ef 2, 1-5) Toto spasení z milosti Boží má být hlásáno, nabízeno, darováno. A řekl jim: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. (Mk 16, 15-16) Toto Boží slovo může přijmout jen ten, kdo uzná, že by mohl být po právu a spravedlivě odsouzen. Poprosí o milost a je omilostněn. Uvědomí si, jak jej Boží láska, vrcholně projevená v oběti Pána Ježíše Krista, zavazuje k naplňování Boží vůle. V naší zemi to bylo husitské hnutí, které usilovalo, aby především církev sama byla uskutečněním Boží vůle. Tento odkaz se snažíme dosti neúspěšně, ale přece jen s pomocí Boží uskutečňovat. Je pro nás povzbuzením, když cítíme porozumění a blízkost křesťanů i z jiného kontinentu. Amen. Ve Slaném (převážně v našich rodinách) strávili ještě další dva dny, kdy se pokoušeli zjistit něco o historii a spiritualitě Slaného. Pak odjeli na festival mládeže do Liberce. Stanislav Jurek Ze života sborů V kladenském i slánském sboru jsme měli o prázdninách radostné události svatby! V sobotu 20. července se v kladenském sboru sobě zaslíbili Martina Vlková a Ctibor Škuta. Svatba byla dojemná i veselá zároveň. V zaplněném kostele si nejen mladí lidé uvědomili, že slib manželství před Bohem je vážné rozhodnutí na celý život. V sobotu 31. srpna ve slánském sboru přijali manželskou svátost Alžběta Nová a Pavel Kubr. Na cestu jim vyhrávala dechová kapela, ve které hraje i Alžbětin tatínek Miloš. Oběma párům vyprošujeme Boží požehnání na společnou cestu životem. Kéž je Pán chrání ode všeho zlého. V srpnu odjel bratr farář Osweto do své rodné země do Keni. Život ve sboru probíhal dál podle prázdninového programu: ve středu sdílení a modlitby s biblickým zamyšlením, v neděli modlitební chvíle a bohoslužby. Při nich sloužili z našich sborů Ivanka Doubravová, Láďa Lukavský a Miloš Feller. Jako hosta jsme s radostí přivítali sestru Jitku Brejtrovou z Hostivice s rodinou. Sestra Jitka s námi byla i na společné sborové dovolené a teď nám posloužila bohoslužbou slova. Dalším milým hostem našeho sboru byl bratr farář Jiří Chytil z Plzně s rodinou, který v našem sboru vyrostl. Posloužil nám bohoslužbou s přijímáním. Při nedělní bohoslužbě 8. září, již za účasti našeho bratra faráře, přijali požehnání do nového školního roku žáci, studenti, učitelé i ti, kdo pracují s dětmi a mládeží. Od pondělí 9. září začal pravidelný týdenní program setkávání. Protože však problém z večerní městskou dopravou trvá, domluvili jsme se, že začátky středečních setkání se posunou o čtvrt hodiny, aby biblická hodina mohla proběhnout v klidu a nemuseli jsme pospíchat na autobus. Připomínáme tedy, že ve středu začínáme již v 16:45! 9

10 Pozdravy z Keni Milovaní, jsem velmi rád, že Vás mohu pozdravit ve jménu Páně po svém návratu z Keni. Částí požehnání pro můj letošní rok byla tato skvělá možnost navštívit mou rodnou zemi, vidět opět matku a rodinu, která, jak víte, žije mnoho kilometrů od České republiky. Protože z Prahy do Nairobi není žádný přímý letecký spoj, cesta obvykle trvá až 20 hodin a tentokrát nebyla délka cesty výjimkou. Za touto dlouhou cestou se ale obvykle skrývá pocit veliké radosti, kdy se člověk těší na své mnohé příbuzné a přátele, s nimiž není v denním kontaktu. Vedle návštěvy rodiny a přátel měla moje cesta do Keni také za cíl dohlédnout na slavnost ukončení počítačového kurzu v rámci našeho církevního projektu Afrika Africe. Byla to velmi významná slavnost, protože naše IT centrum oslavilo třetí výročí svého působení v Keni; projekt celkově oslavil čtyři roky existence jaký veliký úspěch! Svůj druhý domov v Česku jsem opustil 4. srpna, ihned po návratu z našeho týdenního výletu do hor. Moje cesta a pobyt v Keni byly bezpečné díky mnoha modlitbám sester a bratří, kteří na mne a moji rodinu nepřestávali myslet. Je důležité zmínit, že bez těchto modliteb by zřejmě celá cesta dopadla jinak kdo ví? Velmi si cením Vaší pomoci a děkuji všem Vám, kdo jste pomáhali ve sboru i mojí rodině, která zůstala v Kladně. Pokračujme dál se stejnou jednotou a láskou! Připravované akce Dětský klub Phanuel Osweto V našem společenství jsou různé skupinky. Pouze menší děti přicházely tak trochu zkrátka, protože se scházely jen při nedělní škole. Pokusíme se tuto mezeru vyplnit. Zakládáme dětský klub, který bude pro děti od pěti do deseti let. Prozatím se budeme scházet jednou měsíčně, jen v říjnu se sejdeme dvakrát. Poprvé na jakési zahájení, to bude ve středu a podruhé Věříme, že čas přibližně bude dostatečný, abychom dali náplň duchu, duši i tělu. Těší se Miloš a Zuzka V sobotu 28. září 2013 od 10 hod začne 1. část cyklu přednášek s biblickou tematikou Bible a její jazyky s podtématy: 1. Jazyky použité v Bibli, jejich zařazení a vývoj, 2. Význam některých jmen a pojmů, 3. Překlady Bible. Přednáší Mgr. Mikuláš Vymětal, Th. D., který studoval křesťanskou a židovskou teologii v Praze, Jeruzalémě, Berlíně a Vídni. Věnuje se také mezináboženskému dialogu. Pracuje jako evangelický farář pro mládež a externě vyučuje na Institutu ekumenických studií v Praze. V neděli 6. října v 8.15 při modlitební skupince a následně při bohoslužbách se připojíme ke Dni modliteb za pokoj Jeruzaléma. Neděle 6. října v 18 hod. Koncert Panochova kvarteta. Program: Josef Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave, Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet B dur, Leoš Janáček: 1. smyčcový kvartet Kreutzerova sonáta. Vstupné 150 Kč, studenti a důchodci 80 Kč. Koncert se koná za podpory Města Kladna. Pravidelná setkání Neděle 8:15 modlitební skupinka 9 hod. bohoslužba s péčí o děti starší mládež dle domluvy Pondělí 15 hod. setkání v Domově pro seniory 17 hod. ženská skupinka nad Biblí 17 hod. mužská skupinka sudý týden Úterý ženská skupinka domácí dle domluvy Středa 16:45 hod. sdílení a modlitby 17:45 hod. biblická hodina Pátek 9 hod. mimiškolka 16 hod. mladší mládež 17 hod. mládež Křesťanská poradna je otevřena každou středu od 15 do 16:45 hod. Otevřený kostel je k dispozici každou středu od 15 do 16:45 hod. Úřední hodiny pro vyřízení potřebných záležitostí jsou ve čtvrtek od 9 do 11 hod. nebo ve středu od 15 do 16:45 hod. Toto Nahoru, další zprávy, nedělní kázání, aktuality i fotografie naleznete na našem webu Datum vydání: Red. rada: J. Chytilová, S. Jurek, P. Vlková, H. Fellerová, P. Osweto Neoznačené příspěvky připravila redakční rada 10

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

21.10.2012 20. neděle po Trojici

21.10.2012 20. neděle po Trojici 21.10.2012 20. neděle po Trojici Introit - Ř 8,34 Píseň 495 Z hlubokosti volám k tobě Modlitba Čtení: L 11,5-13 Píseň (Svítá) 184 Mír na zemi daruj nám Text: Jk 5,13-16 Kázání (br. farář Hans-Georg Junesch

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56)

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) - Je mi líto, pokud forma mého kázání je pro někoho hůře stravitelná. Nedělám to úmyslně. Kdyby měl někdo ke mně jakékoliv připomínky, tak si je velice rád

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Střešovický. evangelík. na září 2013

Střešovický. evangelík. na září 2013 Střešovický evangelík na září 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha 725

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

42 hodinová modlitební stráž

42 hodinová modlitební stráž 42 hodinová modlitební stráž Hlavní téma modliteb: Evangelizace Zveme vás, abyste se připojili ke 42 hodinové modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od 5.10. 18:00 do 7.10. 12:00

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více