Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního"

Transkript

1 Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, Opava Klíčová slova Kouř, plyny, metody, srovnání, kvantitativní Abstrakt Příspěvek se zabývá srovnáním metod pro posuzování tvorby kouřových plynů z hlediska kvantitativního. Pro potřeby srovnání byla odvozena požadovaná srovnávací kritéria. Hodnocené metody byly srovnány z hlediska kvantity a kvality požadovaných vstupních hodnot a z hlediska diferencí získaných výsledků. Výstupní hodnoty byly podkladem pro závěrečná zevšeobecnění. Úvod Kouřové plyny (dále také plynné zplodiny hoření), vznikající jako jeden z průvodních jevů při požáru, mají zcela zásadní význam na bezpečnost osob, nacházejících se ve stavebních objektech. Doba, po kterou se mohou osoby zdržovat v prostoru, kde dochází k vývinu plynných zplodin hoření, aniž by došlo k jejich ohrožení, je ovlivněna řadou aspektů (rychlost odhořívání látek, rychlost šíření požáru, geometrické parametry prostoru apod.). Obr. 1 znázorňuje značné množství kouře doprovázející průběh požáru. Obr. 1 Kouřové plyny jako jeden z průvodních jevů požáru 1

2 Metody pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního Na výzkumných pracovištích jsou zkoumány jevy provázející požár a vyvíjeny metodiky pro jejich posuzování (např. Building and Fire Reserch Laboratory, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA). Rozsah metod zabývajících se posuzováním kouřových plynů je poměrně značný. Ke srovnání metod zabývajících se posuzováním tvorby kouře z hlediska kvantitativního byly využity Hinkleyho metoda, metoda prof. Torbena Jakobsena, metodika FIRECALC, metodika ASMET, metodika FPEtool a CFAST. Matematické vyjádření jednotlivých metod je rozvedeno v dostupné technické literatuře [1, 3, 4, 5, 6, 7 a 8]. Hinkleyho metoda a metodika ASMET jsou využity rovněž v části 5 připravované normy EN Podrobnější popis uvedených metod překračuje možnosti tohoto příspěvku. Přehled uvedených metod zabývajících se posuzováním kouřových plynů z hlediska kvantity není v žádném případě možné považovat za komplexní. Pro potřeby srovnání byly vybrány metodiky, které mají různé teoretické principy řešení a v navazujících částech bude možné jejich srovnání z hlediska rozsahu a kvality požadovaných vstupních hodnot a diferencí výsledků. Výběr srovnávaných metod byl rovněž ovlivněn jejich dostupností pro technickou veřejnost. Odvození základních charakteristik pro srovnání jednotlivých metod Uvolňovaný tepelný tok Oblast rozvoje požáru, která má z hlediska ohrožení osob kouřovými plyny největší význam, byla podrobena intenzivnímu výzkumu. Z výsledků výzkumu je zřejmé, že rozvoj požáru lze reálně popsat jednoduchými rovnicemi vyjadřujícími rychlost uvolňování tepla [9]. Pro praktické aplikace se často jako nejvhodnější jeví využití tzv. charakteristických druhů požáru (pomalý, střední, rychlý a velmi rychlý rozvoj požáru) [8]. Rychlost šíření požáru a rychlost odhořívání materiálů Z následujících odstavců příspěvku bude zřejmé, že jednotlivé metody zabývající se tvorbou kouřových plynů vyžadují zadání různých vstupních hodnot. Vstupní hodnoty se skládají z řady proměnných a konstant. Zpravidla se jedná o zadání uvolňovaného tepelného toku, výšky nad vrcholem hořlavých materiálů a frakčních zlomků tepelných ztrát (metodiky FIRECALC, ASMET, FPEtool a CFAST). V určitých případech je ovšem nutné zadat také například obvod požáru nebo teploty plynů (Hinkleyho metoda a metoda prof. Torbena Jakobsena). Z důvodu srovnatelnosti výsledných hodnot jednotlivých výpočtových metod, týkajících se stanovení tvorby plynných zplodin hoření z hlediska kvantitativního, bylo nutné vytvořit objektivní srovnávací kritéria. Jako příklad lze uvést odvození rychlosti šíření požáru a rychlosti odhořívání materiálů, na základě kterých je možné stanovit srovnatelný tepelný tok 2

3 odpovídající charakteristickému druhu tepelného namáhání. Další podrobnosti související s odvozením zmíněných veličin jsou rozvedeny v lit. [8]. Závislosti mezi charakteristickými druhy požárů, rychlostmi šíření požárů, rychlostmi odhořívání materiálů a druhy hořících materiálů jsou uvedeny v tab. 1. Tab. 1 Závislosti mezi charakteristickými druhy požárů, rychlostmi šíření požárů, rychlostmi odhořívání materiálů a druhy hořících materiálů Char. druh požáru Pomalý rozvoj požáru Střední rozvoj požáru Rychlý rozvoj požáru Velmi rychlý rozvoj požáru Rychlost šíření požáru [m.min -1 ] Rychlost odhořívání materiálů [kg.m -2.min -1 ] 0,3 0,2 Převažující druh hořících materiálů Pevný dřevěný materiál s horizontální orientací (podlaha) 0,4 0,3 Pevný dřevěný materiál (nábytek) 0,6 0,5 > 0,6 > 0,5 Lehký dřevěný materiál (skříně z překližky) Materiály na bázi textilií a plastů (čalouněná křesla) Rychlosti šíření požárů a rychlosti odhořívání materiálů byly odvozeny za předpokladu, že převážná většina hmot nacházejících se v hořícím prostoru je na bázi dřeva nebo celulózy a jejich normová výhřevnost tedy odpovídá nebo se blíží výhřevnosti dřeva (H 17 MJ.kg -1 ). Předpokládané průměrné teploty a hustoty kouřových plynů Pro srovnání uvedených metod posuzování tvorby plynů z hlediska kvantity, byly odvozeny tzv. průměrné teploty a hustoty plynů. Teplotu kouřových plynů lze stanovit rovnicí T Q k g = T 0 + [K] (1) M c P kde T g teplota plynných zplodin hoření [K] T 0 teplota okolního vzduchu [K] Q k konvektivní tepelný tok [kw] M množství plynných zplodin hoření [kg.s -1 ] c P měrná tepelná kapacita plynů [kj.kg -1.K -1 ] Hustotu kouřových plynů lze podle [2] stanovit rovnicí 354 ρ g = [kg.m -3 ] (2) T g kde ρ g hustota kouřových plynů [kg.m -3 ] T g teplota plynných zplodin hoření [K] Teploty a hustoty kouřových plynů pro charakteristické druhy požáru a stanovený časový interval jsou uvedeny v tab. 2. 3

4 Charakteristický druh požáru Tab. 2 Průměrné teploty a hustoty kouřových plynů Průměrná/Maximální teplota [K] Průměrná/Maximální hustota plynů podle stanovené teploty [kg.m -3 ] Pomalý rozvoj požáru 314/347 1,127/1,017 Střední rozvoj požáru 341/413 1,037/0,856 Rychlý rozvoj požáru 392/520 0,902/0,679 Velmi rychlý rozvoj požáru 467/645 0,757/0,548 Průměrná teplota kouřových plynů byla stanovena jako aritmetický průměr teplot z časového intervalu 0 až 600 s v závislosti na uvolňovaném tepelném toku pro daný charakteristický druh požáru (při výpočtech se předpokládalo 80 % tepla sdíleného konvekcí). Výška kouřového sloupce, kde docházelo k přisávání okolního vzduchu činila 6 m. Množství kouřových plynů bylo stanoveno modelem ASMET (deterministický zónový model požáru). Průběh teplot pro charakteristické druhy požáru je znázorněn na obr. 2. Teploty byly stanoveny rovnicí (1). Teplota [K] Čas [s] Pomalý Střední Rychlý Velmi rychlý Obr. 2 Průběh teplot při rozvoji požáru Srovnání vstupních a výstupních hodnot vybraných metod Srovnání vstupních hodnot vybraných metod Různé metody posuzování tvorby plynných zplodin hoření z hlediska kvantitativního mají rozdílné požadavky na kvalitu i na rozsah vstupních hodnot. Rozbor vstupních hodnot pro jednotlivé metody výpočtu je proveden v tab. 3. 4

5 Tab. 3 Rozbor vstupních hodnot pro jednotlivé metody výpočtu Druh metody pro stanovení tvorby plynných zplodin hoření Hinkleyho metoda Metoda prof. Torbena Jakobsena FIRECALC Metodika ASMET Metodika FPEtool a CFAST Požadované vstupní hodnoty 1. Obvod požáru. 2. Vzdálenost od podlahy ke spodní úrovni vrstvy plynných zplodin hoření pod stropem. 1. Obvod požáru. 2. Hustota okolního vzduchu. 3. Vzdálenost od podlahy ke spodní úrovni vrstvy plynných zplodin hoření pod stropem. 4. Gravitační zrychlení. 5. Teplota okolního vzduchu. 6. Teplota plynných zplodin hoření. 1. Uvolněný tepelný tok. 2. Výška mezi vrcholem hořlavých materiálů a spodní vrstvou plynných zplodin hoření pod stropem. 3. Frakční zlomek tepelných ztrát uvolněných radiací. 4. Frakční zlomek ostatních tepelných ztrát. 1. Tepelný tok uvolněný konvekcí. 2. Výška mezi vrcholem hořlavých materiálů a spodní vrstvou plynných zplodin hoření pod stropem. 3. Virtuální počátek sloupce kouřových plynů. 1. Uvolněný tepelný tok. 2. Výška, kde je vypočítáván tok plynů V(z). 3. Frakční zlomek tepelných ztrát uvolněných radiací. 4. Frakční zlomek ostatních tepelných ztrát. Z tab. 3 je zřejmé, že kvalita i kvantita požadovaných vstupních hodnot je odchylná pro různé metody řešení stanoveného problému. Otázka požadovaných vstupů pro provedení simulace sledovaného parametru může tedy ovlivnit také výběr metodiky řešení. Srovnání výstupních hodnot vybraných metod Srovnávací výpočty uvedené v této části příspěvku byly provedeny za následujících základních předpokladů: 1. Plocha požáru nebyla limitována stavebními konstrukcemi, které by omezovaly jeho volné šíření. Světlá výška prostoru, kde byly prováděny simulace, činila 6 m. Výška byla v průběhu výpočtů považována za konstantní a odpovídala výšce, kde dochází k přisávání vzduchu do 5

6 sloupce kouřových plynů. 2. Jednotlivé druhy požárů byly simulovány s využitím tzv. charakteristických druhů požáru (pomalý, střední, rychlý a velmi rychlý rozvoj požáru) a odvozených kriterií (rychlost šíření požáru, předpokládané teploty plynů v prostoru). 3. Rozvoj simulovaných požárů nebyl ovlivněn nedostatkem kyslíku. V tab. 4 jsou uvedeny výstupní hodnoty získané využitím metod uvedených v úvodu příspěvku pro pomalý rozvoj požáru. Čas t [s] Hinkleyho metoda 1 [m 3.s -1 ] Metoda prof. TJ [m 3.s -1 ] Tab. 4 Pomalý rozvoj požáru FIRECALC [m 3.s -1 ] ASMET [m 3.s -1 ] FPEtool, CFAST [m 3.s -1 ] Odchylka 2 x max % 10 0,72 1,47-3 0,70 0,61 0, ,18 4,42 1,49 1,40 1,29 0,20 13, ,37 8,84 2,37 2,30 2,06 0,31 13, ,79 17,68 3,80 3,70 3,31 0,49 12, ,26 26,52 5,04 4,90 4,41 0,63 12, ,77 35,36 6,17 6,10 5,43 0,74 11, ,33 44,20 7,25 7,30 6,41 0,89 12, ,93 53,04 8,30 8,50 7,37 1,13 13, ,58 61,88 9,33 9,70 8,32 1,38 14, ,27 70,72 10,40 10,90 9,27 1,63 14, ,01 79,56 11,40 12,10 10,23 1,87 15, ,79 88,40 12,40 13,40 11,19 2,21 16,49 Uvedení výstupních hodnot pro střední, rychlý a velmi rychlý rozvoj požáru překračuje možnosti tohoto příspěvku. 1 Konstanta v rovnici k = 0,38. 2 Odchylka je stanovena pro metody FIRECALC, ASMET, FPEtool a CFAST. 3 Hodnota uvolňovaného tepelného toku je menší než 1 kw (nelze řešit metodikou FIRECALC). 6

7 Objemové množství kouřových plynů stanovené jednotlivými metodami pro pomalý rozvoj požáru je znázorněno na obr. 3. Objemové množství kouře [m 3.s -1 ] Čas [s] Hinkley T. Jakobsen FIRECALC ASMET CFAST Obr. 3 Uvolňované množství kouře při pomalém rozvoji požáru Maximální hodnotová odchylka stanovaná pro charakteristické druhy požáru je znázorněna na obr Maximální hodnotová odchylka Čas [s] Pomalý Střední Rychlý Velmi rychlý Obr. 4 Stanovení maximální hodnotové odchylky Maximální procentuální odchylka pro charakteristické druhy požáru je znázorněna na obr. 5. 7

8 Maximální odchylka [%] Čas [s] Pomalý Střední Rychlý Velmi rychlý Obr. 5 Stanovení maximální procentuální odchylky Závěrečná shrnutí Zhodnocení poznatků získaných srovnáním vypočtených hodnot Srovnáním výsledných hodnot získaných jednotlivými vybranými metodami lze dospět k následujícím závěrům: 1. Maximální hodnotová diference výsledků všech srovnávaných metod činí mnohdy 100 % a více. Srovnání těchto hodnot je z hlediska praktických aplikací nevyužitelné. Výsledné hodnoty získané Hinkleyho metodou jsou využitelné pro prvotní rámcové odhady množství uvolňovaných kouřových plynů (připravovaná norma EN předpokládá aplikaci této metody u požárů rozsáhlejšího charakteru). Výsledné hodnoty lze považovat za hodnoty velmi konzervativní. Metoda prof. Torbena Jakobsena vyžaduje zadání většího rozsahu vstupních hodnot než metoda Hinkleyho. Současně výstupní hodnoty získané touto metodou se ostatním metodám blíží pouze za předpokladu vysokých teplot v hořícím prostoru. Při rozvoji požáru je ovšem předpoklad vysokých teplot zavádějící a využití této metody je diskutabilní. U obou výše uvedených metod je jednou ze stěžejních vstupních hodnot obvod požáru. Pro srovnání metod byly odvozeny rychlosti šíření požáru. Diametrálně odchylné výstupní hodnoty získané Hinkleyho metodou a metodou prof. Torbena Jakobsena mohou vést k úvahám o správnosti odvozených rychlostí šíření požáru. Ovšem i v případě podstatně nižších rychlostí šíření požáru pro jednotlivé charakteristické druhy požáru, vykazují zmíněné metody značné odchylky od metod ostatních. 2. Srovnáním vypočtených hodnot získaných metodikami FIRECALC, ASMET, FPEtool a CFAST lze stanovit maximální diferenci přibližně 29 %. Diference větší než 20 % bylo dosaženo ve 27,5 % ze všech vypočtených hodnot. V případě, že těchto 27,5 % vypočtených hodnot bude považováno za hodnotu zanedbatelnou nebo přijatelnou, je získaná procentuální diference (20 %) využitelná také pro praktické aplikace (např. formou bezpečnostního koeficientu). 8

9 Jako nejperspektivnější metody posuzování tvorby plynných zplodin hoření z hlediska kvantitativního se jeví metody, kde tvorba kouřových plynů závisí na uvolňovaném tepelném toku a na výšce nad povrchem hořlavých materiálů, případně na dalších souvisejících parametrech. Výsledky těchto metodik jsou srovnatelné v přípustných mezích. Rovněž požadované vstupní hodnoty jsou relativně dostupné. Zevšeobecnění získaných poznatků Na základě srovnání výsledných hodnot získaných jednotlivými vybranými metodami a následných grafických závislostí (obr. 3 až 5), lze odvodit následující všeobecné závěry: 1. S narůstajícím časem a hodnotou uvolňovaného tepelného toku, dochází k nárůstu kouřových plynů uvolňovaných za časovou jednotku. 2. S narůstajícím časem a hodnotou uvolňovaného tepelného toku, dochází k nárůstu maximální odchylky (vyjádřeno hodnotovou nebo procentuální odchylkou) mezi jednotlivými srovnávanými metodami pro daný charakteristický druh požáru. 3. S narůstajícím časem a hodnotou uvolňovaného tepelného toku, dochází zpravidla k nárůstu maximální odchylky (vyjádřeno hodnotovou nebo procentuální odchylkou) mezi jednotlivými charakteristickými druhy požáru. Z příspěvku je patrné, že pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního lze využít řadu metodik. Metody pro stanovení množství plynných zplodin hoření jsou často založeny na experimentálních výsledcích a empirických poznatcích. Všechny uvedené metody mají vymezen přípustný aplikační rozsah stanovený jejich tvůrci. U většiny metod dochází současně k jejich dalšímu vývoji a srovnávání se skutečnými požáry. Na základě zjištěných skutečností jsou metody dále rozvíjeny a zdokonalovány. Je tedy zřejmé, že volba dané metodiky a možnosti následných aplikací jsou záležitostí poměrně citlivou a zpravidla vyžadují další znalosti popisované problematiky. Nesprávná volba metodiky nebo její použití, může vést ke zcela zcestným výsledkům a následným dimenzačním požadavkům. Předpoklad mnohých odborníků, kteří se zabývají požární ochranou, že pro posuzování ohrožení osob kouřovými plyny postačí základní znalosti dané problematiky a určitý minimální počet fyzikálních nebo empirických rovnic, může být v řadě případů nesprávný. Současně je nutné si uvědomit, že snižující se hladina kumulovaných kouřových plynů není jediným nebezpečným aspektem kouře tvořícího se v uzavřeném prostoru. Rovněž toxicita a vysoké teploty plynných zplodin hoření představují pro osoby značné riziko. Navíc posuzování toxicity plynů může být záležitosti nepoměrně složitější než posuzování kouřových plynů z hlediska kvantity. Literatura [1] Bradáčová, I.: Vývin kouře při požáru. In Sborník přednášek mezinárodní konference Požární ochrana 99. Ostrava, SPBI-TUO, 1999, s , ISBN [2] Šenovský, M., Prokop, P., Bebčák, P.: Větrání objektů. Ostrava, SPBI, 1998, 220 s., ISBN

10 [3] Morgan, H.P., Gardner, J.P.: Zásady projektování kouřového odsávání v uzavřených nákupních centrech. Borehamwood, Herts, Stanice výzkumu požárů, Instituce pro výzkum ve stavebnictví, 1999, 44 s. [4] Uživatelská příručka FIRECALC v Australia, CSIRO Division of Building, Construction and Engineering, 1993, s [5] Klote, H. J.: Method of Prediction Smoke Movement in Atria With Apllication to Smoke Management. Gaithersburg, Building and Fire Reserch Laboratory, National Institute of Standards and Technology, 1994, 98 s. [6] Deal, S.: Technical Reference Guide for FPEtool Version 3.2. Gaithersburg, Building and Fire Reserch Laboratory, National Institute of Standards and Technology, 1995, 149 s. [7] Peacock, D. R., Reneke, A. P., Jones W. W., Forney, P. G.: A Technical Reference for CFAST: An Engineering Tool for Estimating Fire and Smoke Transport. Gaithersburg, Building and Fire Reserch Laboratory, National Institute of Sandards and Technology, 2000, 171 s. [8] Pokorný, J.: Doktorská disertační práce, Zplodiny hoření, jejich tvorba a vliv na bezpečnost osob a zasahující hasičské jednotky. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1997, 102 s. [9] Pokorný, J.: Rozbor tepelného namáhání pro potřeby modelování požáru. Praha, MVředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v časopise 150-HOŘÍ č. 12/2002, 2002, s , ISSN

Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu

Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 9, 746 1 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 0 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

VYUŽITELNOST PROVOZNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ K REALIZACI OCHRANNÝCH CÍLŮ PŘI POŽÁRU

VYUŽITELNOST PROVOZNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ K REALIZACI OCHRANNÝCH CÍLŮ PŘI POŽÁRU VYUŽITELNOST PROVOZNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ K REALIZACI OCHRANNÝCH CÍLŮ PŘI POŽÁRU Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. 1 ABSTRAKT Příspěvek se zabývá popisem studie VDMA zaměřené na posouzení vlivu provozních

Více

Evropské pojetí zařízení pro odvod tepla a kouře

Evropské pojetí zařízení pro odvod tepla a kouře Evropské pojetí zařízení pro odvod tepla a kouře Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 01 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz Klíčová

Více

Studie šíření kouřových plynů otvorem do sousedního prostoru; predikce kritických hodnot

Studie šíření kouřových plynů otvorem do sousedního prostoru; predikce kritických hodnot Studie šíření kouřových plynů otvorem do sousedního prostoru; predikce kritických hodnot Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 4 7 44 Ostrava - Zábřeh E-mail:

Více

Metody kontroly kouře v uzavřených stavebních objektech

Metody kontroly kouře v uzavřených stavebních objektech Metody kontroly kouře v uzavřených stavebních objektech Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 01 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

Prognóza teplot s využitím požárních modelů a srovnání s reálným experimentem provedeným v tunelu Valík

Prognóza teplot s využitím požárních modelů a srovnání s reálným experimentem provedeným v tunelu Valík Prognóza teplot s využitím požárních modelů a srovnání s reálným experimentem provedeným v tunelu Valík Ing. Petr Kučera, Tomáš Pavlík, Dušan Štěpáník VŠB Technická univerzita Ostrava Lumírova 13, 700

Více

Zplodiny hoření, jejich tvorba a vliv na bezpečnost osob a zasahující hasičské jednotky

Zplodiny hoření, jejich tvorba a vliv na bezpečnost osob a zasahující hasičské jednotky Zplodiny hoření, jejich tvorba a vliv na bezpečnost osob a zasahující hasičské jednotky Pokorný Jiří Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Abstrakt Tento příspěvek se zabývá

Více

Korelace optické hustoty kouře a viditelnosti, prognóza viditelnosti

Korelace optické hustoty kouře a viditelnosti, prognóza viditelnosti Korelace optické hustoty kouře a viditelnosti, prognóza viditelnosti Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 1 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

Proces transformace normy DIN díl 2, hodnotové srovnání různých znění normy

Proces transformace normy DIN díl 2, hodnotové srovnání různých znění normy Proces transformace normy DIN 18 232 díl 2, hodnotové srovnání různých znění normy Dr. Ing. Jiří Pokorný Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 01 Opava e-mail:

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

Chování pyrotechnických výrobků v podmínkách požáru

Chování pyrotechnických výrobků v podmínkách požáru Chování pyrotechnických výrobků v podmínkách požáru mjr. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., mjr. Ing. Věra Žídková, mjr. Ing. Radim Bezděk HZS Moravskoslezského kraje, foto archiv HZS Moravskoslezského kraje Kulturní,

Více

Lokální požáry, teorie/aplikace

Lokální požáry, teorie/aplikace ODBORNÝ SEMINÁŘ Chování konstrukcí při požáru. Teplotní zatížení. Harmony Club Hotel, Ostrava Lokální požáry, teorie/aplikace Jiří Pokorný Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 19.7.2010 1 POSUZOVÁNÍ

Více

Kontrola provozuschopnosti požárního odvětrání s využitím kouřových generátorů

Kontrola provozuschopnosti požárního odvětrání s využitím kouřových generátorů Kontrola provozuschopnosti požárního odvětrání s využitím kouřových generátorů Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 44 Ostrava-Zábřeh E-mail: jirka.pokorny@email.cz

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. VII.

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. VII. VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství VII. ročník konference Abstrakty POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2009 pod záštitou

Více

Aplikace lokálního požáru při navrhování stavebních konstrukcí Application of the Local Fire in Designing Building Structures

Aplikace lokálního požáru při navrhování stavebních konstrukcí Application of the Local Fire in Designing Building Structures Aplikace lokálního požáru při navrhování stavebních konstrukcí Application of the Local Fire in Designing Building Structures Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická

Více

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Následující dokument rozvíjí požadavek stanovený čl. 5.1.3 ČSN 73 0802, kdy u stavebních objektů, kde je soustředěn velký počet

Více

PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ

PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ Ing. David KUDLÁČEK, Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, VŠB TUO, Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava Poruba, tel.: 59

Více

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Radim Paluska, Miroslav Kyjovský V tomto příspěvku jsou uvedeny poznatky vyplývající ze zkoušek provedených za účelem vyhodnocení rozdílných režimů při

Více

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU 2. Konference Klimatizace a větrání 212 OS 1 Klimatizace a větrání STP 212 ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz

Více

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM ANOTACE OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 66 7 Praha 6 Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz Pro hodnocení

Více

KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb

KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb Cvičení č. 2 Požární úseky (PÚ), požární riziko, stupeň požární

Více

Požáry v uzavřených prostorech

Požáry v uzavřených prostorech Požáry v uzavřených prostorech Flashover kontejner HAMRY, HZS Olomouckého kraje, ÚO Prostějov mjr. Ing. Ivo Jahn Výcvik Flashover kontejner TEORIE prezentace požárů v uzavřených prostorech prezentace 3D

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9 Nestacionární vedení tepla v rovinné stěně Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Heydukova 1093/26, Ostrava Přívoz

Heydukova 1093/26, Ostrava Přívoz K.B.K. fire, s.r.o. Heydukova 1093/26, 702 00 Ostrava Přívoz projekce@kbkfire.cz Tel: +420 59 6920725 Fax: +420 59 6920724 www.kbkfire.cz Vypracoval: Ing. Martin Bebčák Kontroloval: Ing. Martin Bebčák

Více

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Článek se zabývá problematikou vlivu kondenzující vodní páry a jejího množství na stavební konstrukce, aplikací na střešní pláště,

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I OSNOVA 1. KAPITOLY 1. Základy měření Úvod do problematiky experimentální

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1 ODVOZENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL V DOPRAVNÍM PROUDU DLE JEJICH DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK DERIVATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES IN TRAFFIC FLOW ACCORDING TO ITS DYNAMIC CHARACTERISTICS

Více

Ing. Rudolf Kaiser Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 26, Praha

Ing. Rudolf Kaiser Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 26, Praha Postup při specifickém posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti (ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty - Příloha I) Ing. Petr Kučera VŠB - Technická univerzita Ostrava,

Více

Zkušenosti HZS s provozem tunelů na silničních komunikacích v ČR

Zkušenosti HZS s provozem tunelů na silničních komunikacích v ČR Zkušenosti HZS s provozem tunelů na silničních komunikacích v ČR Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Více

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy P. Šturm ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Abstrakt: Příspěvek se věnuje optimalizaci průtoku vzduchu chladícím kanálem ventilátoru lokomotivy. Optimalizace

Více

1 Analytické metody durace a konvexita aktiva (dluhopisu) $)*

1 Analytické metody durace a konvexita aktiva (dluhopisu) $)* Modely analýzy a syntézy plánů MAF/KIV) Přednáška 10 itlivostní analýza 1 Analytické metody durace a konvexita aktiva dluhopisu) Budeme uvažovat následující tvar cenové rovnice =, 1) kde jsou současná

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky Algoritmy řízení topného článku tepelného hmotnostního průtokoměru Autor práce: Vedoucí

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV 11

PROCESY V TECHNICE BUDOV 11 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 11 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová, Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního

Více

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ Rok vzniku: 29 Umístěno na: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního ženýrství, Technická 2, 616 69 Brno, Hala C3/Energetický ústav

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Rigips. Ploché střechy s EPS. Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti

Rigips. Ploché střechy s EPS. Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti Rigips Ploché střechy s EPS Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti 2 Ploché střechy s pěnovým polystyrenem Rigips požární bezpečnost Pěnový (expandovaný) polystyren EPS patří ve stavebnictví

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov 09/2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov, Thákurova 7,166 29

Více

Detailní porozumění podstatě měření

Detailní porozumění podstatě měření Nejistoty Účel Zjištění intervalu hodnot okolo výsledku měření, který lze přiřadit k hodnotě měřené veličiny Nejčastěji X X [%] X U X U [%] V roce 1990 byl vydán dokument WECC 19/90, který představoval

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Požární zkoušky v tunelu Valík, praktická aplikace některých poznatků

Požární zkoušky v tunelu Valík, praktická aplikace některých poznatků Požární zkoušky v tunelu Valík, praktická aplikace některých poznatků Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 44 Ostrava-Zábřeh E-mail: jirka.pokorny@email.cz

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb. Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb. Ing. Marek Pokorný, Ph.D. , Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb Ing. Marek Pokorný, Ph.D. Sálání tepla Zdroj: Wikipedie odstupové vzdálenosg Vnitřní požár požární odolnost Vnější požár téže nebo sousední budovy

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Stanovení základních materiálových parametrů

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Stanovení základních materiálových parametrů KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE Stanovení základních materiálových parametrů Vzor laboratorního protokolu Titulní strana: název experimentu jména studentů v pracovní skupině datum Protokol:

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení

Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení Požární bezpečnost staveb zahrnuje technická, provozní a organizační opatření zajišťující ve sledovaném objektu ochranu osob, zvířat a materiálních hodnot před

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

Nejčastější nedostatky při navrhování, instalaci a provozování ZOKT a jejich dopady v praxi

Nejčastější nedostatky při navrhování, instalaci a provozování ZOKT a jejich dopady v praxi Nejčastější nedostatky při navrhování, instalaci a provozování ZOKT a jejich dopady v praxi Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Více

134SEP - Seminární práce

134SEP - Seminární práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 134SEP - Seminární práce Modelování lokálního požáru Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor:

Více

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Nutnou podmínkou k zamezení přenosu požáru vně hořícího objektu je vymezení minimálních odstupových vzdáleností mezi objekty. Kolem hořícího

Více

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostrava 2013

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

Analýza sálavé charakteristiky elektrických topných

Analýza sálavé charakteristiky elektrických topných České vysoké učení technické v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Třinecká 1024 273 43 Buštěhrad www.uceeb.cz Analýza sálavé charakteristiky elektrických topných panelů FENIX závěrečná

Více

Simulace oteplení typového trakčního odpojovače pro různé provozní stavy

Simulace oteplení typového trakčního odpojovače pro různé provozní stavy Konference ANSYS 2009 Simulace oteplení typového trakčního odpojovače pro různé provozní stavy Regina Holčáková, Martin Marek VŠB-TUO, FEI, Katedra elektrických strojů a přístrojů Abstract: Paper focuses

Více

Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech

Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech pplk. Ing. Libor Folwarczny, mjr. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Evakuace osob

Více

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1 NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ Petr Frantík 1 Úvod Úloha pokritického vzpěru přímého prutu je řešena dynamickou metodou. Prut se statickým zatížením je modelován jako nelineární disipativní dynamický systém.

Více

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 1. Solver Program Solver slouží pro vyhodnocení experimentálně naměřených dat. Základem

Více

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 3, díl 8, kapitola 4, str. 1 3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT Vyjadřování standardní kombinované nejistoty výsledku zkoušky Výsledek zkoušky se vyjadřuje v

Více

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek,

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

Optimalizace organizačního uspořádání krizových štábů v Moravskoslezském kraji Anotace 1. Krizový štáb (KŠ) legislativní základ

Optimalizace organizačního uspořádání krizových štábů v Moravskoslezském kraji Anotace 1. Krizový štáb (KŠ) legislativní základ Krömer A., Hendrych T., Kratochvílová D., Optimalizace organizačního uspořádání krizových štábů v Moravskoslezském kraji 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

Modelování a simulace Lukáš Otte

Modelování a simulace Lukáš Otte Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast

Více

OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI

OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI Konference Vytápění Třeboň 2015 19. až 21. května 2015 OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI Ing. Petr Komínek 1, doc. Ing. Jiří Hirš, CSc 2 ANOTACE Většina realizovaných

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

Zákony hromadění chyb.

Zákony hromadění chyb. Zákony hromadění chyb. Zákon hromadění skutečných chyb. Zákon hromadění středních chyb. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze ČVUT v Praze Fakulta stavební Universitní centrum energeticky efektivních budov Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy Petr Kuklík Obsah: Dřevo ve městě současnost

Více

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍHO POVOLENÍ ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice Město Osek Zahradní č. 246Radniční 1 417 05 Osek Požárně bezpečnostní řešení 04/2010 Ing.Zábojník... Počet

Více

202/1999 Sb. VYHLÁŠKA. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

202/1999 Sb. VYHLÁŠKA. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří 202/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 31. srpna 1999, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

www.decoen.cz VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE

www.decoen.cz VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE Influence Perforations thermal Insulation Composite System onto Humidity behavior of Structures Ing. Petr Jaroš, Ph.D.,

Více

VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH

VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH E. HANSLÍK, E. JURANOVÁ, M. NOVÁK 1. Úvod V rámci řešení projektu MV VG20122015088

Více

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE 26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE Tereza Lévová Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodních staveb 1. Problematika splavenin - obecně Problematika

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. (DIMENZOVÁNÍ VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ BAZÉNU) Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY. B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1

ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY. B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1 ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1 1) Typy testů 2) Zkušební laboratoře 3) Dokumenty 4) Protokoly o školních měřeních 2/ N TYPY TESTŮ PROTOTYPOVÉ TESTY (TYPOVÁ ZKOUŠKA) KUSOVÉ

Více

Chování spotřebitelů na trhu s bydlením shánění bydlení

Chování spotřebitelů na trhu s bydlením shánění bydlení Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Chování spotřebitelů na trhu s bydlením shánění bydlení Semestrální projekt Vypracovali: Michal Semerád, Miroslav Mařík, Petr Hostička, Ondřej Stehlík,

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006 7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN 1995-1-2:2006 7.1 Úvod Konverze předběžné evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru ENV 1995-1-2, viz [7.1], na evropskou normu stejného označení

Více

Pevnost v tlaku betonu s popílky podle DIN EN 450 Přísada do betonu podle DIN

Pevnost v tlaku betonu s popílky podle DIN EN 450 Přísada do betonu podle DIN Pevnost v tlaku betonu s popílky podle DIN EN 450 Přísada do betonu podle DIN 1045-2 1. Úvod Zlepšeným konsistenčním působením a pucolánovou reaktivitou popílku jako přísady do betonu podle DIN 1045-2

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Téma 4: Stratifikované a pokročilé simulační metody

Téma 4: Stratifikované a pokročilé simulační metody 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 Dlouhodobé nahodilé Std Distribution: Gumbel Min. EV I Mean Requested: 140 Obtained: 141 Std Requested: 75.5 Obtained: 73.2-100 0 100 200 300 Mean Std Téma 4:

Více

TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD

TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD Andrea Michaliková a Jiří Molínek a Miroslav Příhoda a a VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra tepelné techniky, 7. listopadu 5, 708 Ostrava-

Více

KOMISE. 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27

KOMISE. 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27 KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. března 2006, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dřevěné podlahoviny a deskové

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

POŢÁRNÍ INŢENÝRSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POŢÁRNÍ INŢENÝRSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE POŢÁRNÍ INŢENÝRSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Rudolf Kaiser, Petr Kučera, Tomáš Pavlík, Jiří Pokorný Abstrakt: V průběhu let 2009 a 2010 byly v České republice vytvořeny podmínky pro aplikaci metod požárního inženýrství

Více

Zjišťování expozic RF v blízkosti telekomunikačních antén. E pole (db)

Zjišťování expozic RF v blízkosti telekomunikačních antén. E pole (db) Zjišťování expozic RF v blízkosti telekomunikačních antén E pole (db) Přetrvávající debata: Měření versus výpočet? Měření věří všichni, kromě člověka, který jej provádí. Výpočtu nevěří nikdo, kromě člověka,

Více

Požární inženýrství jako prostředek k úsporám ve stavebnictví Fire Safety Engineering as Means for Saving in the Construction

Požární inženýrství jako prostředek k úsporám ve stavebnictví Fire Safety Engineering as Means for Saving in the Construction Požární inženýrství jako prostředek k úsporám ve stavebnictví Fire Safety Engineering as Means for Saving in the Construction Petr Kučera, Jiří Pokorný, Mikuláš Monoši Abstrakt Požární inženýrství je disciplínou,

Více

Prezentace vysvětluje pojem tepelné ztráty a základním způsobem popisuje řešení

Prezentace vysvětluje pojem tepelné ztráty a základním způsobem popisuje řešení Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: zvládne Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: 1. Autor: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_09 Tepelné ztráty Vytápění 1. ročník

Více

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Ivana Olivková 1 Anotace:Článek se zabývá provozním hodnocením městské hromadné dopravy. Provozní hodnocení zahrnuje kriteria související s provozem MHD tj. charakteristiky

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2)

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2) D 1.3.1 Požárně bezpečnostní řešení požární zpráva Předmětem projektové dokumentace je projekt pro stavební řízení a provedení stavby na akci Stavební úpravy a zateplení objektu č.p. 93, Lipí u Náchoda,

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 2. Zpracování měření

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 2. Zpracování měření FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechanik a technik prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I OSNOVA. KAPITOLY. Zpracování měření Zpracování výsledků měření (nezávislých

Více