Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního"

Transkript

1 Srovnání metod pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, Opava Klíčová slova Kouř, plyny, metody, srovnání, kvantitativní Abstrakt Příspěvek se zabývá srovnáním metod pro posuzování tvorby kouřových plynů z hlediska kvantitativního. Pro potřeby srovnání byla odvozena požadovaná srovnávací kritéria. Hodnocené metody byly srovnány z hlediska kvantity a kvality požadovaných vstupních hodnot a z hlediska diferencí získaných výsledků. Výstupní hodnoty byly podkladem pro závěrečná zevšeobecnění. Úvod Kouřové plyny (dále také plynné zplodiny hoření), vznikající jako jeden z průvodních jevů při požáru, mají zcela zásadní význam na bezpečnost osob, nacházejících se ve stavebních objektech. Doba, po kterou se mohou osoby zdržovat v prostoru, kde dochází k vývinu plynných zplodin hoření, aniž by došlo k jejich ohrožení, je ovlivněna řadou aspektů (rychlost odhořívání látek, rychlost šíření požáru, geometrické parametry prostoru apod.). Obr. 1 znázorňuje značné množství kouře doprovázející průběh požáru. Obr. 1 Kouřové plyny jako jeden z průvodních jevů požáru 1

2 Metody pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního Na výzkumných pracovištích jsou zkoumány jevy provázející požár a vyvíjeny metodiky pro jejich posuzování (např. Building and Fire Reserch Laboratory, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA). Rozsah metod zabývajících se posuzováním kouřových plynů je poměrně značný. Ke srovnání metod zabývajících se posuzováním tvorby kouře z hlediska kvantitativního byly využity Hinkleyho metoda, metoda prof. Torbena Jakobsena, metodika FIRECALC, metodika ASMET, metodika FPEtool a CFAST. Matematické vyjádření jednotlivých metod je rozvedeno v dostupné technické literatuře [1, 3, 4, 5, 6, 7 a 8]. Hinkleyho metoda a metodika ASMET jsou využity rovněž v části 5 připravované normy EN Podrobnější popis uvedených metod překračuje možnosti tohoto příspěvku. Přehled uvedených metod zabývajících se posuzováním kouřových plynů z hlediska kvantity není v žádném případě možné považovat za komplexní. Pro potřeby srovnání byly vybrány metodiky, které mají různé teoretické principy řešení a v navazujících částech bude možné jejich srovnání z hlediska rozsahu a kvality požadovaných vstupních hodnot a diferencí výsledků. Výběr srovnávaných metod byl rovněž ovlivněn jejich dostupností pro technickou veřejnost. Odvození základních charakteristik pro srovnání jednotlivých metod Uvolňovaný tepelný tok Oblast rozvoje požáru, která má z hlediska ohrožení osob kouřovými plyny největší význam, byla podrobena intenzivnímu výzkumu. Z výsledků výzkumu je zřejmé, že rozvoj požáru lze reálně popsat jednoduchými rovnicemi vyjadřujícími rychlost uvolňování tepla [9]. Pro praktické aplikace se často jako nejvhodnější jeví využití tzv. charakteristických druhů požáru (pomalý, střední, rychlý a velmi rychlý rozvoj požáru) [8]. Rychlost šíření požáru a rychlost odhořívání materiálů Z následujících odstavců příspěvku bude zřejmé, že jednotlivé metody zabývající se tvorbou kouřových plynů vyžadují zadání různých vstupních hodnot. Vstupní hodnoty se skládají z řady proměnných a konstant. Zpravidla se jedná o zadání uvolňovaného tepelného toku, výšky nad vrcholem hořlavých materiálů a frakčních zlomků tepelných ztrát (metodiky FIRECALC, ASMET, FPEtool a CFAST). V určitých případech je ovšem nutné zadat také například obvod požáru nebo teploty plynů (Hinkleyho metoda a metoda prof. Torbena Jakobsena). Z důvodu srovnatelnosti výsledných hodnot jednotlivých výpočtových metod, týkajících se stanovení tvorby plynných zplodin hoření z hlediska kvantitativního, bylo nutné vytvořit objektivní srovnávací kritéria. Jako příklad lze uvést odvození rychlosti šíření požáru a rychlosti odhořívání materiálů, na základě kterých je možné stanovit srovnatelný tepelný tok 2

3 odpovídající charakteristickému druhu tepelného namáhání. Další podrobnosti související s odvozením zmíněných veličin jsou rozvedeny v lit. [8]. Závislosti mezi charakteristickými druhy požárů, rychlostmi šíření požárů, rychlostmi odhořívání materiálů a druhy hořících materiálů jsou uvedeny v tab. 1. Tab. 1 Závislosti mezi charakteristickými druhy požárů, rychlostmi šíření požárů, rychlostmi odhořívání materiálů a druhy hořících materiálů Char. druh požáru Pomalý rozvoj požáru Střední rozvoj požáru Rychlý rozvoj požáru Velmi rychlý rozvoj požáru Rychlost šíření požáru [m.min -1 ] Rychlost odhořívání materiálů [kg.m -2.min -1 ] 0,3 0,2 Převažující druh hořících materiálů Pevný dřevěný materiál s horizontální orientací (podlaha) 0,4 0,3 Pevný dřevěný materiál (nábytek) 0,6 0,5 > 0,6 > 0,5 Lehký dřevěný materiál (skříně z překližky) Materiály na bázi textilií a plastů (čalouněná křesla) Rychlosti šíření požárů a rychlosti odhořívání materiálů byly odvozeny za předpokladu, že převážná většina hmot nacházejících se v hořícím prostoru je na bázi dřeva nebo celulózy a jejich normová výhřevnost tedy odpovídá nebo se blíží výhřevnosti dřeva (H 17 MJ.kg -1 ). Předpokládané průměrné teploty a hustoty kouřových plynů Pro srovnání uvedených metod posuzování tvorby plynů z hlediska kvantity, byly odvozeny tzv. průměrné teploty a hustoty plynů. Teplotu kouřových plynů lze stanovit rovnicí T Q k g = T 0 + [K] (1) M c P kde T g teplota plynných zplodin hoření [K] T 0 teplota okolního vzduchu [K] Q k konvektivní tepelný tok [kw] M množství plynných zplodin hoření [kg.s -1 ] c P měrná tepelná kapacita plynů [kj.kg -1.K -1 ] Hustotu kouřových plynů lze podle [2] stanovit rovnicí 354 ρ g = [kg.m -3 ] (2) T g kde ρ g hustota kouřových plynů [kg.m -3 ] T g teplota plynných zplodin hoření [K] Teploty a hustoty kouřových plynů pro charakteristické druhy požáru a stanovený časový interval jsou uvedeny v tab. 2. 3

4 Charakteristický druh požáru Tab. 2 Průměrné teploty a hustoty kouřových plynů Průměrná/Maximální teplota [K] Průměrná/Maximální hustota plynů podle stanovené teploty [kg.m -3 ] Pomalý rozvoj požáru 314/347 1,127/1,017 Střední rozvoj požáru 341/413 1,037/0,856 Rychlý rozvoj požáru 392/520 0,902/0,679 Velmi rychlý rozvoj požáru 467/645 0,757/0,548 Průměrná teplota kouřových plynů byla stanovena jako aritmetický průměr teplot z časového intervalu 0 až 600 s v závislosti na uvolňovaném tepelném toku pro daný charakteristický druh požáru (při výpočtech se předpokládalo 80 % tepla sdíleného konvekcí). Výška kouřového sloupce, kde docházelo k přisávání okolního vzduchu činila 6 m. Množství kouřových plynů bylo stanoveno modelem ASMET (deterministický zónový model požáru). Průběh teplot pro charakteristické druhy požáru je znázorněn na obr. 2. Teploty byly stanoveny rovnicí (1). Teplota [K] Čas [s] Pomalý Střední Rychlý Velmi rychlý Obr. 2 Průběh teplot při rozvoji požáru Srovnání vstupních a výstupních hodnot vybraných metod Srovnání vstupních hodnot vybraných metod Různé metody posuzování tvorby plynných zplodin hoření z hlediska kvantitativního mají rozdílné požadavky na kvalitu i na rozsah vstupních hodnot. Rozbor vstupních hodnot pro jednotlivé metody výpočtu je proveden v tab. 3. 4

5 Tab. 3 Rozbor vstupních hodnot pro jednotlivé metody výpočtu Druh metody pro stanovení tvorby plynných zplodin hoření Hinkleyho metoda Metoda prof. Torbena Jakobsena FIRECALC Metodika ASMET Metodika FPEtool a CFAST Požadované vstupní hodnoty 1. Obvod požáru. 2. Vzdálenost od podlahy ke spodní úrovni vrstvy plynných zplodin hoření pod stropem. 1. Obvod požáru. 2. Hustota okolního vzduchu. 3. Vzdálenost od podlahy ke spodní úrovni vrstvy plynných zplodin hoření pod stropem. 4. Gravitační zrychlení. 5. Teplota okolního vzduchu. 6. Teplota plynných zplodin hoření. 1. Uvolněný tepelný tok. 2. Výška mezi vrcholem hořlavých materiálů a spodní vrstvou plynných zplodin hoření pod stropem. 3. Frakční zlomek tepelných ztrát uvolněných radiací. 4. Frakční zlomek ostatních tepelných ztrát. 1. Tepelný tok uvolněný konvekcí. 2. Výška mezi vrcholem hořlavých materiálů a spodní vrstvou plynných zplodin hoření pod stropem. 3. Virtuální počátek sloupce kouřových plynů. 1. Uvolněný tepelný tok. 2. Výška, kde je vypočítáván tok plynů V(z). 3. Frakční zlomek tepelných ztrát uvolněných radiací. 4. Frakční zlomek ostatních tepelných ztrát. Z tab. 3 je zřejmé, že kvalita i kvantita požadovaných vstupních hodnot je odchylná pro různé metody řešení stanoveného problému. Otázka požadovaných vstupů pro provedení simulace sledovaného parametru může tedy ovlivnit také výběr metodiky řešení. Srovnání výstupních hodnot vybraných metod Srovnávací výpočty uvedené v této části příspěvku byly provedeny za následujících základních předpokladů: 1. Plocha požáru nebyla limitována stavebními konstrukcemi, které by omezovaly jeho volné šíření. Světlá výška prostoru, kde byly prováděny simulace, činila 6 m. Výška byla v průběhu výpočtů považována za konstantní a odpovídala výšce, kde dochází k přisávání vzduchu do 5

6 sloupce kouřových plynů. 2. Jednotlivé druhy požárů byly simulovány s využitím tzv. charakteristických druhů požáru (pomalý, střední, rychlý a velmi rychlý rozvoj požáru) a odvozených kriterií (rychlost šíření požáru, předpokládané teploty plynů v prostoru). 3. Rozvoj simulovaných požárů nebyl ovlivněn nedostatkem kyslíku. V tab. 4 jsou uvedeny výstupní hodnoty získané využitím metod uvedených v úvodu příspěvku pro pomalý rozvoj požáru. Čas t [s] Hinkleyho metoda 1 [m 3.s -1 ] Metoda prof. TJ [m 3.s -1 ] Tab. 4 Pomalý rozvoj požáru FIRECALC [m 3.s -1 ] ASMET [m 3.s -1 ] FPEtool, CFAST [m 3.s -1 ] Odchylka 2 x max % 10 0,72 1,47-3 0,70 0,61 0, ,18 4,42 1,49 1,40 1,29 0,20 13, ,37 8,84 2,37 2,30 2,06 0,31 13, ,79 17,68 3,80 3,70 3,31 0,49 12, ,26 26,52 5,04 4,90 4,41 0,63 12, ,77 35,36 6,17 6,10 5,43 0,74 11, ,33 44,20 7,25 7,30 6,41 0,89 12, ,93 53,04 8,30 8,50 7,37 1,13 13, ,58 61,88 9,33 9,70 8,32 1,38 14, ,27 70,72 10,40 10,90 9,27 1,63 14, ,01 79,56 11,40 12,10 10,23 1,87 15, ,79 88,40 12,40 13,40 11,19 2,21 16,49 Uvedení výstupních hodnot pro střední, rychlý a velmi rychlý rozvoj požáru překračuje možnosti tohoto příspěvku. 1 Konstanta v rovnici k = 0,38. 2 Odchylka je stanovena pro metody FIRECALC, ASMET, FPEtool a CFAST. 3 Hodnota uvolňovaného tepelného toku je menší než 1 kw (nelze řešit metodikou FIRECALC). 6

7 Objemové množství kouřových plynů stanovené jednotlivými metodami pro pomalý rozvoj požáru je znázorněno na obr. 3. Objemové množství kouře [m 3.s -1 ] Čas [s] Hinkley T. Jakobsen FIRECALC ASMET CFAST Obr. 3 Uvolňované množství kouře při pomalém rozvoji požáru Maximální hodnotová odchylka stanovaná pro charakteristické druhy požáru je znázorněna na obr Maximální hodnotová odchylka Čas [s] Pomalý Střední Rychlý Velmi rychlý Obr. 4 Stanovení maximální hodnotové odchylky Maximální procentuální odchylka pro charakteristické druhy požáru je znázorněna na obr. 5. 7

8 Maximální odchylka [%] Čas [s] Pomalý Střední Rychlý Velmi rychlý Obr. 5 Stanovení maximální procentuální odchylky Závěrečná shrnutí Zhodnocení poznatků získaných srovnáním vypočtených hodnot Srovnáním výsledných hodnot získaných jednotlivými vybranými metodami lze dospět k následujícím závěrům: 1. Maximální hodnotová diference výsledků všech srovnávaných metod činí mnohdy 100 % a více. Srovnání těchto hodnot je z hlediska praktických aplikací nevyužitelné. Výsledné hodnoty získané Hinkleyho metodou jsou využitelné pro prvotní rámcové odhady množství uvolňovaných kouřových plynů (připravovaná norma EN předpokládá aplikaci této metody u požárů rozsáhlejšího charakteru). Výsledné hodnoty lze považovat za hodnoty velmi konzervativní. Metoda prof. Torbena Jakobsena vyžaduje zadání většího rozsahu vstupních hodnot než metoda Hinkleyho. Současně výstupní hodnoty získané touto metodou se ostatním metodám blíží pouze za předpokladu vysokých teplot v hořícím prostoru. Při rozvoji požáru je ovšem předpoklad vysokých teplot zavádějící a využití této metody je diskutabilní. U obou výše uvedených metod je jednou ze stěžejních vstupních hodnot obvod požáru. Pro srovnání metod byly odvozeny rychlosti šíření požáru. Diametrálně odchylné výstupní hodnoty získané Hinkleyho metodou a metodou prof. Torbena Jakobsena mohou vést k úvahám o správnosti odvozených rychlostí šíření požáru. Ovšem i v případě podstatně nižších rychlostí šíření požáru pro jednotlivé charakteristické druhy požáru, vykazují zmíněné metody značné odchylky od metod ostatních. 2. Srovnáním vypočtených hodnot získaných metodikami FIRECALC, ASMET, FPEtool a CFAST lze stanovit maximální diferenci přibližně 29 %. Diference větší než 20 % bylo dosaženo ve 27,5 % ze všech vypočtených hodnot. V případě, že těchto 27,5 % vypočtených hodnot bude považováno za hodnotu zanedbatelnou nebo přijatelnou, je získaná procentuální diference (20 %) využitelná také pro praktické aplikace (např. formou bezpečnostního koeficientu). 8

9 Jako nejperspektivnější metody posuzování tvorby plynných zplodin hoření z hlediska kvantitativního se jeví metody, kde tvorba kouřových plynů závisí na uvolňovaném tepelném toku a na výšce nad povrchem hořlavých materiálů, případně na dalších souvisejících parametrech. Výsledky těchto metodik jsou srovnatelné v přípustných mezích. Rovněž požadované vstupní hodnoty jsou relativně dostupné. Zevšeobecnění získaných poznatků Na základě srovnání výsledných hodnot získaných jednotlivými vybranými metodami a následných grafických závislostí (obr. 3 až 5), lze odvodit následující všeobecné závěry: 1. S narůstajícím časem a hodnotou uvolňovaného tepelného toku, dochází k nárůstu kouřových plynů uvolňovaných za časovou jednotku. 2. S narůstajícím časem a hodnotou uvolňovaného tepelného toku, dochází k nárůstu maximální odchylky (vyjádřeno hodnotovou nebo procentuální odchylkou) mezi jednotlivými srovnávanými metodami pro daný charakteristický druh požáru. 3. S narůstajícím časem a hodnotou uvolňovaného tepelného toku, dochází zpravidla k nárůstu maximální odchylky (vyjádřeno hodnotovou nebo procentuální odchylkou) mezi jednotlivými charakteristickými druhy požáru. Z příspěvku je patrné, že pro posuzování kouřových plynů z hlediska kvantitativního lze využít řadu metodik. Metody pro stanovení množství plynných zplodin hoření jsou často založeny na experimentálních výsledcích a empirických poznatcích. Všechny uvedené metody mají vymezen přípustný aplikační rozsah stanovený jejich tvůrci. U většiny metod dochází současně k jejich dalšímu vývoji a srovnávání se skutečnými požáry. Na základě zjištěných skutečností jsou metody dále rozvíjeny a zdokonalovány. Je tedy zřejmé, že volba dané metodiky a možnosti následných aplikací jsou záležitostí poměrně citlivou a zpravidla vyžadují další znalosti popisované problematiky. Nesprávná volba metodiky nebo její použití, může vést ke zcela zcestným výsledkům a následným dimenzačním požadavkům. Předpoklad mnohých odborníků, kteří se zabývají požární ochranou, že pro posuzování ohrožení osob kouřovými plyny postačí základní znalosti dané problematiky a určitý minimální počet fyzikálních nebo empirických rovnic, může být v řadě případů nesprávný. Současně je nutné si uvědomit, že snižující se hladina kumulovaných kouřových plynů není jediným nebezpečným aspektem kouře tvořícího se v uzavřeném prostoru. Rovněž toxicita a vysoké teploty plynných zplodin hoření představují pro osoby značné riziko. Navíc posuzování toxicity plynů může být záležitosti nepoměrně složitější než posuzování kouřových plynů z hlediska kvantity. Literatura [1] Bradáčová, I.: Vývin kouře při požáru. In Sborník přednášek mezinárodní konference Požární ochrana 99. Ostrava, SPBI-TUO, 1999, s , ISBN [2] Šenovský, M., Prokop, P., Bebčák, P.: Větrání objektů. Ostrava, SPBI, 1998, 220 s., ISBN

10 [3] Morgan, H.P., Gardner, J.P.: Zásady projektování kouřového odsávání v uzavřených nákupních centrech. Borehamwood, Herts, Stanice výzkumu požárů, Instituce pro výzkum ve stavebnictví, 1999, 44 s. [4] Uživatelská příručka FIRECALC v Australia, CSIRO Division of Building, Construction and Engineering, 1993, s [5] Klote, H. J.: Method of Prediction Smoke Movement in Atria With Apllication to Smoke Management. Gaithersburg, Building and Fire Reserch Laboratory, National Institute of Standards and Technology, 1994, 98 s. [6] Deal, S.: Technical Reference Guide for FPEtool Version 3.2. Gaithersburg, Building and Fire Reserch Laboratory, National Institute of Standards and Technology, 1995, 149 s. [7] Peacock, D. R., Reneke, A. P., Jones W. W., Forney, P. G.: A Technical Reference for CFAST: An Engineering Tool for Estimating Fire and Smoke Transport. Gaithersburg, Building and Fire Reserch Laboratory, National Institute of Sandards and Technology, 2000, 171 s. [8] Pokorný, J.: Doktorská disertační práce, Zplodiny hoření, jejich tvorba a vliv na bezpečnost osob a zasahující hasičské jednotky. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1997, 102 s. [9] Pokorný, J.: Rozbor tepelného namáhání pro potřeby modelování požáru. Praha, MVředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v časopise 150-HOŘÍ č. 12/2002, 2002, s , ISSN

Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu

Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu Posuzování kouřových plynů v atriích s aplikací kouřového managementu Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 9, 746 1 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 0 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

VYUŽITELNOST PROVOZNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ K REALIZACI OCHRANNÝCH CÍLŮ PŘI POŽÁRU

VYUŽITELNOST PROVOZNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ K REALIZACI OCHRANNÝCH CÍLŮ PŘI POŽÁRU VYUŽITELNOST PROVOZNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ K REALIZACI OCHRANNÝCH CÍLŮ PŘI POŽÁRU Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. 1 ABSTRAKT Příspěvek se zabývá popisem studie VDMA zaměřené na posouzení vlivu provozních

Více

Zplodiny hoření, jejich tvorba a vliv na bezpečnost osob a zasahující hasičské jednotky

Zplodiny hoření, jejich tvorba a vliv na bezpečnost osob a zasahující hasičské jednotky Zplodiny hoření, jejich tvorba a vliv na bezpečnost osob a zasahující hasičské jednotky Pokorný Jiří Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Abstrakt Tento příspěvek se zabývá

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

Lokální požáry, teorie/aplikace

Lokální požáry, teorie/aplikace ODBORNÝ SEMINÁŘ Chování konstrukcí při požáru. Teplotní zatížení. Harmony Club Hotel, Ostrava Lokální požáry, teorie/aplikace Jiří Pokorný Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 19.7.2010 1 POSUZOVÁNÍ

Více

Kontrola provozuschopnosti požárního odvětrání s využitím kouřových generátorů

Kontrola provozuschopnosti požárního odvětrání s využitím kouřových generátorů Kontrola provozuschopnosti požárního odvětrání s využitím kouřových generátorů Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 44 Ostrava-Zábřeh E-mail: jirka.pokorny@email.cz

Více

Aplikace lokálního požáru při navrhování stavebních konstrukcí Application of the Local Fire in Designing Building Structures

Aplikace lokálního požáru při navrhování stavebních konstrukcí Application of the Local Fire in Designing Building Structures Aplikace lokálního požáru při navrhování stavebních konstrukcí Application of the Local Fire in Designing Building Structures Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická

Více

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Následující dokument rozvíjí požadavek stanovený čl. 5.1.3 ČSN 73 0802, kdy u stavebních objektů, kde je soustředěn velký počet

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Požáry v uzavřených prostorech

Požáry v uzavřených prostorech Požáry v uzavřených prostorech Flashover kontejner HAMRY, HZS Olomouckého kraje, ÚO Prostějov mjr. Ing. Ivo Jahn Výcvik Flashover kontejner TEORIE prezentace požárů v uzavřených prostorech prezentace 3D

Více

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Článek se zabývá problematikou vlivu kondenzující vodní páry a jejího množství na stavební konstrukce, aplikací na střešní pláště,

Více

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1 ODVOZENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL V DOPRAVNÍM PROUDU DLE JEJICH DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK DERIVATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES IN TRAFFIC FLOW ACCORDING TO ITS DYNAMIC CHARACTERISTICS

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Ivana Olivková 1 Anotace:Článek se zabývá provozním hodnocením městské hromadné dopravy. Provozní hodnocení zahrnuje kriteria související s provozem MHD tj. charakteristiky

Více

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostrava 2013

Více

Zkušenosti HZS s provozem tunelů na silničních komunikacích v ČR

Zkušenosti HZS s provozem tunelů na silničních komunikacích v ČR Zkušenosti HZS s provozem tunelů na silničních komunikacích v ČR Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 1. Solver Program Solver slouží pro vyhodnocení experimentálně naměřených dat. Základem

Více

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Nutnou podmínkou k zamezení přenosu požáru vně hořícího objektu je vymezení minimálních odstupových vzdáleností mezi objekty. Kolem hořícího

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Požární zkoušky v tunelu Valík, praktická aplikace některých poznatků

Požární zkoušky v tunelu Valík, praktická aplikace některých poznatků Požární zkoušky v tunelu Valík, praktická aplikace některých poznatků Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 44 Ostrava-Zábřeh E-mail: jirka.pokorny@email.cz

Více

Optimalizace organizačního uspořádání krizových štábů v Moravskoslezském kraji Anotace 1. Krizový štáb (KŠ) legislativní základ

Optimalizace organizačního uspořádání krizových štábů v Moravskoslezském kraji Anotace 1. Krizový štáb (KŠ) legislativní základ Krömer A., Hendrych T., Kratochvílová D., Optimalizace organizačního uspořádání krizových štábů v Moravskoslezském kraji 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb. Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb. Ing. Marek Pokorný, Ph.D. , Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb Ing. Marek Pokorný, Ph.D. Sálání tepla Zdroj: Wikipedie odstupové vzdálenosg Vnitřní požár požární odolnost Vnější požár téže nebo sousední budovy

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Požární inženýrství jako prostředek k úsporám ve stavebnictví Fire Safety Engineering as Means for Saving in the Construction

Požární inženýrství jako prostředek k úsporám ve stavebnictví Fire Safety Engineering as Means for Saving in the Construction Požární inženýrství jako prostředek k úsporám ve stavebnictví Fire Safety Engineering as Means for Saving in the Construction Petr Kučera, Jiří Pokorný, Mikuláš Monoši Abstrakt Požární inženýrství je disciplínou,

Více

POŢÁRNÍ INŢENÝRSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POŢÁRNÍ INŢENÝRSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE POŢÁRNÍ INŢENÝRSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Rudolf Kaiser, Petr Kučera, Tomáš Pavlík, Jiří Pokorný Abstrakt: V průběhu let 2009 a 2010 byly v České republice vytvořeny podmínky pro aplikaci metod požárního inženýrství

Více

Matematické modelování dopravního proudu

Matematické modelování dopravního proudu Matematické modelování dopravního proudu Ondřej Lanč, Alena Girglová, Kateřina Papežová, Lucie Obšilová Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč lancondrej@centrum.cz Abstrakt: Cílem projektu bylo seznámení

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Stanovení základních materiálových parametrů

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Stanovení základních materiálových parametrů KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE Stanovení základních materiálových parametrů Vzor laboratorního protokolu Titulní strana: název experimentu jména studentů v pracovní skupině datum Protokol:

Více

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 3, díl 8, kapitola 4, str. 1 3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT Vyjadřování standardní kombinované nejistoty výsledku zkoušky Výsledek zkoušky se vyjadřuje v

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

Zákony hromadění chyb.

Zákony hromadění chyb. Zákony hromadění chyb. Zákon hromadění skutečných chyb. Zákon hromadění středních chyb. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky

Více

202/1999 Sb. VYHLÁŠKA. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

202/1999 Sb. VYHLÁŠKA. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří 202/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 31. srpna 1999, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. (DIMENZOVÁNÍ VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ BAZÉNU) Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Cvičení č. 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus,

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy BILANCE 2015/v2 Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Úvod Pro návrh

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

KOMISE. 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27

KOMISE. 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27 KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. března 2006, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dřevěné podlahoviny a deskové

Více

Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech

Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech pplk. Ing. Libor Folwarczny, mjr. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Evakuace osob

Více

TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD

TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD Andrea Michaliková a Jiří Molínek a Miroslav Příhoda a a VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra tepelné techniky, 7. listopadu 5, 708 Ostrava-

Více

Prezentace vysvětluje pojem tepelné ztráty a základním způsobem popisuje řešení

Prezentace vysvětluje pojem tepelné ztráty a základním způsobem popisuje řešení Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: zvládne Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: 1. Autor: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_09 Tepelné ztráty Vytápění 1. ročník

Více

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE 26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE Tereza Lévová Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodních staveb 1. Problematika splavenin - obecně Problematika

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více

Chování spotřebitelů na trhu s bydlením shánění bydlení

Chování spotřebitelů na trhu s bydlením shánění bydlení Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Chování spotřebitelů na trhu s bydlením shánění bydlení Semestrální projekt Vypracovali: Michal Semerád, Miroslav Mařík, Petr Hostička, Ondřej Stehlík,

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Pyrolýza a vznícení připálených materiálu pod přídavným tepelným prouděním

Pyrolýza a vznícení připálených materiálu pod přídavným tepelným prouděním Pyrolýza a vznícení připálených materiálu pod přídavným tepelným prouděním Abstract Experimentální měření byly testovány účinky vnějšího tepelného toku z pyrolýzy a spalovacích připálení materiálů pomocí

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

Tepelně vlhkostní posouzení Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí

Více

6 Měření transformátoru naprázdno

6 Měření transformátoru naprázdno 6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 2. Stanovte objem nádoby, ve které je uzavřený dusík o hmotnosti 20 [kg], teplotě 15 [ C] a tlaku 10 [MPa].

Cvičení z termomechaniky Cvičení 2. Stanovte objem nádoby, ve které je uzavřený dusík o hmotnosti 20 [kg], teplotě 15 [ C] a tlaku 10 [MPa]. Příklad 1 Stanovte objem nádoby, ve které je uzavřený dusík o hmotnosti 20 [kg], teplotě 15 [ C] a tlaku 10 [MPa]. m 20[kg], t 15 [ C] 288.15 [K], p 10 [MPa] 10.10 6 [Pa], R 8314 [J. kmol 1. K 1 ] 8,314

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004 Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24 Tato zpráva obsahuje analýzu provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24, která byla uvedena do provozu v roce 2 a

Více

www.decoen.cz VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE

www.decoen.cz VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE Influence Perforations thermal Insulation Composite System onto Humidity behavior of Structures Ing. Petr Jaroš, Ph.D.,

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

202/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva vnitra

202/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva vnitra 202/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva vnitra ze dne 31. srpna 1999, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB 24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB Síťová analýza 50.let V souvislosti s potřebou urychlit vývoj a výrobu raket POLARIS v USA při závodech ve zbrojení za studené války se SSSR V roce 1958 se díky aplikaci

Více

Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, 400 04 Trmice

Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, 400 04 Trmice ÚSTAV TECHNIK Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY Ústav techniky a řízení výroby Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Na Okraji 11 Tel.: +42 475 285 511 96 Ústí nad Labem Fax: +42 475 285 566 Internet: www.utrv.ujep.cz

Více

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy Petr Kuklík Praha 20.10.2011 Obsah: Dřevo ve městě

Více

ÚSKALÍ POUŽÍVÁNÍ MATEMATICKÝCH MODELŮ POŽÁRŮ MATEMATICKÝ MODEL FIRE DYNAMICS SIMULATOR Ing. Zdenka Pezdová

ÚSKALÍ POUŽÍVÁNÍ MATEMATICKÝCH MODELŮ POŽÁRŮ MATEMATICKÝ MODEL FIRE DYNAMICS SIMULATOR Ing. Zdenka Pezdová ÚSKALÍ POUŽÍVÁNÍ MATEMATICKÝCH MODELŮ POŽÁRŮ MATEMATICKÝ MODEL FIRE DYNAMICS SIMULATOR Ing. Zdenka Pezdová Přestože vývoj matematických modelů započal v sedmdesátých letech minulého století, jejich uplatnění

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

Požární minimum pro vzduchotechniku (I)

Požární minimum pro vzduchotechniku (I) ožární minimum pro vzduchotechniku (I) - TZB-info z 10 24.11.2015 15:01 Požární minimum pro vzduchotechniku (I) Datum: 19.9.2005 Autor: Ing. Stanislav Toman Organizace: Projektová kancelář ÚT+VZT Zdroj:

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

PROTOKOL. č. C2858c. Masarykova univerzita PF Ústav chemie Chemie konzervování a restaurování 1 POPIS PRAKTICKÉHO CVIČENÍ. 1.

PROTOKOL. č. C2858c. Masarykova univerzita PF Ústav chemie Chemie konzervování a restaurování 1 POPIS PRAKTICKÉHO CVIČENÍ. 1. PROTOKOL č. C2858c Masarykova univerzita PF Ústav chemie Chemie konzervování a restaurování Předmět: Znehodnocování a povrchové úpravy materiálů - cvičení Datum: Téma: Kvantifikace koroze a stanovení tolerancí

Více

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Autor: Dr. Ing. Milan SCHUSTER, ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 1/57, 316 00 Plzeň, e-mail: milan.schuster@skodavyzkum.cz Anotace: V příspěvku

Více

Měřicí přístroje a měřicí metody

Měřicí přístroje a měřicí metody Měřicí přístroje a měřicí metody Základní elektrické veličiny určují kvalitativně i kvantitativně stav elektrických obvodů a objektů. Neelektrické fyzikální veličiny lze převést na elektrické veličiny

Více

POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE

POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE 19. Konference Klimatizace a větrání 21 OS 1 Klimatizace a větrání STP 21 POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439. Oznámení předběžných informací. Služby

CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439. Oznámení předběžných informací. Služby 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:414439-2012:text:cs:html CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439 Oznámení předběžných informací Služby

Více

NORSKÉ FONDY 2009-2014 výzva CZ08 Zachycování a ukládání oxidu uhličitého

NORSKÉ FONDY 2009-2014 výzva CZ08 Zachycování a ukládání oxidu uhličitého NORSKÉ FONDY 2009-2014 výzva CZ08 Zachycování a ukládání oxidu uhličitého Studie pilotních technologií CCS pro uhelné zdroje v ČR Informace o projektu doba realizace 1. 1. 2015 30. 4. 2016 celkový rozpočet

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

Požár. - snadno a rychle

Požár. - snadno a rychle Požár - snadno a rychle Hoření Jako hoření označujeme každou chemickou oxidačně-redukční reakci, při které látky rychle reagují s oxidačním prostředkem. Při této reakci vzniká teplo (jedná se tedy o exotermickou

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

Jaký hasicí přístroj na co použít

Jaký hasicí přístroj na co použít Jaký hasicí přístroj na co použít Nedejte ohni šanci zničit Váš majetek a zastavte ho hned na začátku! Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou

Více

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský fakulta studijní program studijní obory typ forma Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství Integrální bezpečnost staveb Ovládání rizika magisterský prezenční Praha, říjen 2007

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Parametry požáru základy požární taktiky

Parametry požáru základy požární taktiky Parametry požáru základy požární taktiky I. Parametry požáru 1. Hlavní parametry požáru 1.1 Plocha požáru 1.2 Obvod požáru 1.3 Fronta požáru 1.4 Lineární rychlost šíření požáru 1.5 Rychlost odhořívání

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

ČÁST 1: Tepelná a mechanická zatížení

ČÁST 1: Tepelná a mechanická zatížení ČÁST 1: Tepelná a mechanická zatížení O. Vassart, L.G. Cajot & M. Brasseur ArcelorMittal, Esch/Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg M. Strejček České vysoké učení technické v Praze, Česká republika SHRNUTÍ:

Více

Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů

Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem Ing. Regazza Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů Regazzo Richard, Regazzová Marcela R & R NDT Zeleneč V článku se zabýváme měřením tloušťky

Více

Kinetická teorie ideálního plynu

Kinetická teorie ideálního plynu Přednáška 10 Kinetická teorie ideálního plynu 10.1 Postuláty kinetické teorie Narozdíl od termodynamiky kinetická teorie odvozuje makroskopické vlastnosti látek (např. tlak, teplotu, vnitřní energii) na

Více