17 ZABEZPEČENÍ PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI ROZVODU A POUŽITÍ PLYNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17 ZABEZPEČENÍ PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI ROZVODU A POUŽITÍ PLYNU"

Transkript

1 Zabezpečení plynových zařízení při rozvodu a použití plynu 17 ZABEZPEČENÍ PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI ROZVODU A POUŽITÍ PLYNU 17.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Úvod Plynová zařízení používaná k rozvodu nebo použití plynu se vyznačují svým specifickým charakterem při porovnání sjinými jinými medii. Plyn má vedle svých předností také další vlastnosti, které jej odlišují od ostatních zdrojů energie, zejména od pevných a kapalných paliv. Udržování plynu v uzavřeném stavu a pod kontrolou klade zvýšené nároky na vlastní zařízení, především na jeho těsnost a životnost, ale i na svědomitost a kvalifikaci osob, které s plynovým zařízením manipulují. Plyn může snadno unikat z potrubí nebo plynových zařízení, kde je i pod velmi malým tlakem; intenzivní difuze ve vzduchu napomáhá rychlému rozšíření do okolí a jeho ohrožení především v uzavřených prostorách. Při pracech na plynových zařízeních je vždy nezbytné objektivně a kvalifikovaně hodnotit možnost nahromadění výbušné směsi i možnosti výronu plynu se vznikem požáru. V souvislosti s úplným vytlačením svítiplynu (v ČR v roce 1996) bylo sice likvidováno riziko nehod a otrav primárním oxidem uhelnatým (CO), ale ostatní rizika (výbuch, požár, resp. účinky spalin) je nutno stále respektovat Základní požadavky při provádění oprav, rekonstrukcí a údržby Sítě a domovní přípojky Úvod Práce a různé zásahy na plynovodních sítích včetně přípojek (i domovních plynovodů) znamenají v podstatě dva provozně-bezpečnostní dopady: Souvisejí s dodávkou plynu a zájmem dodavatele plynu, aby byla minimálně omezena nebo přerušena jeho dodávka a způsobeno co nejméně odběratelských problémů; Záležitosti týkající se především pracovníků provádějících opravy, rekonstrukce a údržbu na sítích, alei osob ostatních, majetku apod. Zásahy na plynovodech podstatnějšího rázu vyvolané jejich provozem, stářím a poruchami, při nichž je nutno provádět opravy, rekonstrukce, propoje, odstavení částí potrubí a příslušenství apod. jsou částečně popisovány ve stávajících normách, bezpečnostních předpisech a technických pravidlech (viz kap. 17.3) Obecné zásady při pracech na plynovodní síti včetně přípojek Plynovodní sítě a domovní přípojky jsou provozovány - podle nového pojetí tlakového rozmezí - s maximálním provozním přetlakem do 0,4 MPa (4 bar). Při pracech, kdy je v plynovodu přítomen plyn, je nezbytné dodržovat dvě základní opatření: nesmí dojít k nahromadění plynu v takové koncentraci, která by mohla hrozit výbuchem nebo požárem; snižovat možnost úniku plynu na co nejmenší míru. Zpraxe je známo, že s ohledem na bezpečnost je nejbezpečnější provádět práce, pokud je v plynovodu plyn pod určitým a hlavně kontrolovaným přetlakem, pokud se nejedná vysloveně o potrubí nové. Pracemi při kontrolovaném (řízeném) úniku plynu jsou míněny takové práce, při kterých: se omezuje množství unikajícího plynu; je kontrolován unikající plyn; se bezpečně odvádí unikající plyn; jsou provedena účinná opatření, aby unikající plyn nemohl vniknout do nekontrolovaných prostorů; je zaručeno, že do příslušného úseku potrubí nemůže vniknout vzduch a že se také nemůže vytvořit explozní směs.

2 Plynárenská příručka Omezení množství unikajícího plynu je možno zajistit velmi účinným způsobem - snížením jeho tlaku. Tento požadavek lze realizovat použitím nástrojů nebo přípravků a postupů, které omezují nebo vylučují únik plynu (např. balonovací soupravy, navrtávací přípravky, seškrcení plynovodů z PE apod.). Uzavření přívodu plynu resp. spolehlivé oddělení plynovodu je možno provést několika způsoby, např.: zaslepení plynovodů (záslepka, slepá příruba) využitím dvou uzavíracích armatur s odvětráním mezikusu - prostoru mezi oběma armaturami. Mezikus musí být spolehlivě odtlakován a udržován bez tlaku seškrcením potrubí pokud je z plastového materiálu oddělením plynovodu a zaslepením slepou přírubou nebo použití balonů a balonovacích souprav. K opatřením, kdy musí být kontrolován unikající plyn, patří v prvé řadě trvalá kontrola tlakových poměrů (vzestup, pokles) i s ohledem na nepřerušovanou dodávku plynu pro odběratele napojené na příslušné části sítě, zásobovacího okruhu nebo na samostatném plynovodu. Neméně důležitý je také bezpečný způsob odvádění plynu. Souvisí s tím snižování tlaku, odvzdušňování nebo odplyňování. Prvním předpokladem je zamezení přítomnosti zápalných zdrojů v oblasti unikajícího plynu nebo směsi plynu se vzduchem tj. zavedení do takových míst, kde nehrozí proniknutí do dalších prostor, jako jsou šachty, sklepy, nevětrané prostory apod. Vniknutí plynu do opravovaného potrubí je nebezpečným stavem. Z těchto důvodů je důležitá důkladná kontrola všech napojení a trvalá kontrola přetlaku plynu. Pracemi při nekontrolovaném úniku plynu jsou míněny takové práce, při nichž není bezpečně známo místo úniku plynu. Tento stav bývá při nehodách nebo havariích, příp. při únicích plynu na více místech. V těchto případech je průběh prací odlišný od prací při kontrolovaném úniku plynu a vyžaduje obvykle okamžitá rozhodnutí, zejména: vymezení nebezpečné oblasti (a to i mimo nebezpečnou oblast, kde by se postupně mohl vyskytovat plyn); lokalizace oblasti s opatřením k zamezení vstupu nepovolaných osob; vyloučení přítomnosti zdrojů vznícení v oblasti; využití spolupráce s policií, hasiči apod. podle druhu a rozsahu nehody nebo havarie Přípravné práce Ověřenou skutečností - podobně jako při jiných činnostech - je to, že průběh a často i kvalita provedených prací jsou závislé na pracích přípravných. Základním předpokladem je důkladná prohlídka a příprava místa, kde budou práce prováděny. Vedoucí pracovník musí mít vždy k dispozici potřebnou dokumentaci odpovídající rozsahu prací a jejich charakteru, tzn. nejen dokumentaci plynovodů a příslušenství, ale i dokumentaci sousedních vedení, silových a telefonních kabelů, vodovodů, kanalizací atd., s nimiž by mohlo při provádění prací dojít ke kontaktu nebo i k narušení. Proto je podle charakteru práce často nutná spolupráce s cizími organizacemi. Rozsah této spolupráce musí být součástí přípravných prací. Často se jedná o práce vynucené, které nejsou předem naplánovány, nicméně musí být neodkladně řešeny, nebo může jít také o práce plánované. V tomto případě je vhodné - opět podle rozsahu prací - ověřit možnosti společného provádění prací s neplynárenskými organizacemi, které by mohly v dané lokalitě plánovat podobné opravy, výstavbu nebo rekonstrukce svého zařízení. V řadě případů by to mohlo přinést i úspory nákladů při provádění výkopů, úpravách povrchů, snížení doby omezení dopravy apod. Velmi důležitou součástí přípravných prací je i výběr vhodných pracovníků zejména v případech, kdy se jedná o náročné opravy, rekonstrukce či jiné zásahy. Není třeba připomínat, že práce na sítích mohou provádět jen osoby řádně a prokazatelně vyškolené a spolehlivé, mající zkušenosti se zacházení s plynem. Za výběr těchto pracovníků by měl zodpovídat pracovník, který je pověřený přípravou, kontrolou a dozorem nad pracemi, vybavením ochrannými pomůckami podle charakteru prací, hasící technikou, zabezpečením při zemních pracech, výkopů apod.

3 Zabezpečení plynových zařízení při rozvodu a použití plynu Opravy, rekonstrukce a údržba na síti a přípojkách UZAVÍRÁNÍ ÚSEKŮ POTRUBÍ POMOCÍ BALONŮ A BALONOVÝCH SOUPRAV Jak bylo uvedeno, je pro provádění propojů, odvzdušňování, oddělování úseků a podobné práce důležité spolehlivé uzavření přívodu plynu. Používají-li se pro uzavírání balony, musí být předem přezkoušeny a prohlédnuty. Balony musí odpovídat dimenzi a tlaku plynu v potrubí. Z provozně-bezpečnostních důvodů je nezbytné respektovat tlaky, které jsou vyvíjeny na balon. Příklad: Síla F (kg) působící na balon se dá vypočítat podle jednoduchého vzorce: Příklad: F P.)p.10 &7 kde P vnitřní průřez utěsňovaného potrubí (mm 2 ) )p je rozdíl tlaků před a za balonem (Pa) Potrubí DN 50 je uzavřeno balonem, na který působí jednostranný tlak 5 kpa. Jaká síla v kg působí na balon? Dosazením: (1) F &7 0,98 kg (2) Dosadí-li se tlak v bar, pak platí přibližně vzorec: F P.)p.10 &2 Je-li např. potrubí DN 100 uzavřeno jedním balonem, působí na něj síla: F &2 39,2 kg 4 (3) (4) Je třeba si však uvědomit, že zvyšování tlaku (a tím i síly působící na balon) znamenají lineární závislost, zatímco zvyšování DN má závislost exponenciální. Je proto nutné respektovat jak tlaky tak i DN uzavíraného potrubí. Při ručním vkládání balonů se musí dbát na to, aby výron plynu byl omezen na nejmenší míru. Příklad uspořádání při ručním balonování je uveden na obrázku Při pracech na plynovodech je nutné dbát na vodivé přemostění obou částí potrubí. Toto přemostění je nezbytné pro ochranu před nebezpečným dotykem a přeskokem jisker. Musí být zřízeno vždy před oddělením plynovodu z kovového materiálu. Pro správnou funkci přemostění je nutný bezvadný kontakt přemosťovacího vodiče s potrubím. Vyloučit se musí také Obr. 17.1: Příklad uzavírání nízkotlakého plynovodního úseku pomocí nespolehlivé způsoby, např. použití magnetických příchytek. Obvykle se použí- tlaku 2párů balonů s propláchnutím úseku inertním plynem a s kontrolou 2 vají měděné vodiče o odpovídajícím průřezu - např. do délky 10 m by měl být průřez nejméně 25 mm, nad 10 m 2 do 20 m má být nejméně 50 mm. Propojují-li se domovní plynovody nebo přípojky, postačí průřez nejméně 2 16 mm.

4 Plynárenská příručka Vposlední době se pro uzavírání úseků používají balonovací soupravy umožňující při uzavírání dotčeného úseku pracovat i s vyššími tlaky event. i dimenzemi potrubí. Výhodou je i zvýšení bezpečnosti práce, neboť nemusí dojít k úniku plynu. Je však nezbytné striktně dodržovat návod výrobce souprav, dodržovat plnící tlaky balonů, jejich druhy a velikosti s ohledem kdimenzi potrubí. Dbát se musí také na řádné uchycení soupravy a také před jejich použitím provést důkladnou prohlídku. Vzájmu bezpečnosti musí funkci balonu, uněhož by došlo k prasknutí, přejímat druhý seriově napojený balon. Na obr je příklad balonovací soupravy, kde je využito ochozové potrubí. Tato souprava se používá hlavně při pracech, kdy je vyžadováno nepřerušení dodávky plynu. Jednotlivé balony jsou vybaveny opěrnými patkami. K příslušenství patří tlaková láhev s inertním Obr. 17.2: Balonovací souprava s ochozem 1 zaváděcí trubka pro balon 5 pracovní úsek 2 dóm 6 balón pro dodat. utěsnění 3 spodní díl 7 tlak. balon 4 balon plynem. Pokud je ochozové potrubí zhotoveno z elektricky vodivého materiálu, může se upustit od výše uvedeného vodivého přemostění. Na obr je znázorněna jednoduchá balonovací souprava pro osazení dvou uzavíracích balonů s kontrolními manometry. Při práci s balony je také důležitá stálá kontrola jejich plnícího tlaku. Balony mají být nehořlavé nebo opatřeny obalem z nehořlavého materiálu, aby bylo zabráněno jejich poškození při svařování. Osazování komorových balonovacích souprav je možno provádět také přes varná hrdla s vnitřním závitem pomocí uchycovacího zařízení nebo pomocí vnějšího závitu pro kulový kohout. U plastových potrubí je možno použít elektrotvarovky. V případě, že se jedná o vyšší tlaky, kdy by nebylo by možno použít balonů, se používají uzavírací pístová zařízení vybavená písty nebo uzavíracími zátkami. Přiuzavírání plastového plynovodu je možno aplikovat využití balonů a balonovacích souprav, případně také seškrcení plynovodu zařízením znázorněným na obr Obr. 17.3: Souprava pro osazení dvou uzavíracích balonůfirmy Heinfich Hütz 1 nástavec zavádějící trubky 2 zaváděcí trubka 3 dóm 4 spodní uzáv. část 5 balonová botka 6 balon POUŽITÍ PŘESUVNÝCH DÍLCŮ Při pracech za přítomnosti plynu je zcela oprávněná snaha co nejvíce vyloučit sváření a řezání plamenem. Proto je často vhodné používat přesuvné díly opatřené těsněním, které umožňují nejen rychlé spojení trub stejných průměrů, ale i přechody z jednoho průměru na průměr o jeden stupeň vyšší. Někdy jsou tyto přesuvné díly opatřeny přírubou. Vedle výše uvedené výhody při použití přesuvných dílů také odpadá nutnost proplachování plynovodu inertním plynem. Na obr je znázorněn postup při montáži odbočky pomocí dvou navařovacích přesuvek.

5 Zabezpečení plynových zařízení při rozvodu a použití plynu Důležité je, aby před montáží přesuvného dílu byla odstraněna izolační vrstva. Potrubí musí být zbaveno nečistot, rzi a nátěrů, jeho povrch musí být čistý a hladký. Druhým neméně důležitým předpokladem je, aby přesuvka byla náležitě vystředěna. Po namontování a navaření přesuvného dílu se naruší el. obloukem těsnící kroužky tvarovky a na závěr přezkouší těsnost. svarů. Obr. 17.4: Uzavření potrubí z plastu pomocí seškrcovacího zařízení Domovní plynovody Úvod Práce na domovních plynovodech jsou v některých případech odlišné od prací na veřejném prostranství především s ohledem na únik plynu. Zásady dodržování bezpečnosti jsou zakotveny v příslušných předpisech (např. ČSN , bezpečnostní předpisy). U domovních plynovo- přesuvek Obr. 17.5: Postup při montáži odbočky pomocí dvou navařovacích dů dominuje snaha o to, aby nedocházelo k neovládanému nebo nekontrolovatelnému úniku plynu, a také aby se práce a pracovní postupy co nejvíce urychlily a zjednodušily. Obr. 17.6: Zavedení uzavíracího balonu uzávěrem 1 čistící T-kus 6 komora 2 2 kohout 7 balon 2 3 ventil pro zkoušku 8 redukce těsnosti 9 sedlo zátky 4 komora 1 (není zakresleno) 5 balon 1 10 zkušební ventil VÝMĚNA UZÁVĚRŮ,T-KUSŮ APOD. Častou operací je výměna hlavního uzávěru, čistícího T-kusu nebo ostatních částí plynovodu. S ohledem na dodržování bezpečnosti by měl být nekontrolovatelný únik plynu nepřípustný, jedná-li se o práce v budovách nebo v jiných uzavřených prostorách. Při těchto pracech existuje několik možností, zejména: dočasné uzavření přívodu plynu vně budovy dílčí oddělení a uzavření přívodního potrubí využití dalších metod (patří sem také seškrcení plynovodu z PE). Je-li nutno uzavřít plyn, může se použít jeden nebo dva uzavírací balony podle dimenze potrubí nebo tlaku. Pro uzavírání domovních přípojek při výše uvedených operacích je také možno použít komůrkové zařízení, které umožňuje zavedení balonu nebo zátky (v některých případech i průchodem hlavního uzávěru). Komůrkové zařízení může být provedeno: pomocí speciálního balonu upevněného na hadici, která se zavádí skrz uzávěr (obrázek 17.6 a 17.7)

6 Plynárenská příručka Obr. 17.8: Trubka s balonem pro uzavření přívodu k uzávěru 1 namontovaný balon 2 zaváděcí tyč sjednoduchým balonem a trubkou k uzavření průchodu plynu k hlavnímu uzávěru (obr. 17.8) pomocí adaptéru upevněného na čistícím T-kusu, který umožňuje zavedení tlakového pístu před čistící T-kus bez úniku plynu - viz obr komůrkové zařízení sestávající z válcovitého plexiskla s rukavicí pro sejmutí zátky z T-kusu a pro zavedení balonu do plynovodu (obr ). Na obr je zařízení pro demontáž plynoměrů bez úniku plynu a bez přerušení přívodu plynu. Lze jím odstranit zátku a zajistit provizorní uzavření přípojky bez úniku plynu. 5Při oddělování nebo spojování jednotlivých částí plynovodu musí být provedena ochrana proti dotyku nebo jiskření přemostěním elektrickým vodičem (viz výše - sítě a přípojky). Obr. 17.7: Zavedení balonu hlavním uzávěrem Obr. 17.9: Adaptér na čistícím Tkusu pro zavedení pístu ODVĚTRÁVÁNÍ A ODVZDUŠŇOVÁNÍ PLYNOVODŮ A VYHLEDÁVÁNÍ NETĚSNOSTÍ Obr : Komůrka z plexiskla s rukavicí pro sejmutí zátky a zavedení balonu. Odvětrávání nebo naopak odvzdušňování plynovodů jsou práce, kdy je nutno dodržovat stanovený pracovní postup, aby nedošlo k nahromadění výbušné směsi. Menší množství odvzdušňované směsi plynu se vzduchem je možno (např. při odvzdušňování krátkých úseků domovních plynovodů) spálit např. na plynovém sporáku. Obr : Zařízení pro demontáž plynoměru bez úniku a přerušení průtoku plynu Obr : Kontrola těsnosti pěnotvorným prostředkem Obr : Kontrola těsnosti detektorem Obr : Zajištění uzávěru proti nedovolené manipulaci Obr : Dodatečná kontrola pomocí plynoměru Náročné na zkušenosti je také vyhledávání netěsností na plynovodu, které vyžaduje svou praxi. Zásadně smí být prováděno buď pěnotvorným prostředkem nebo vhodným detekčním přístrojem nikdy otevřeným ohněm (obr a 17.13). Před začátkem prací na plynovodu se musí uzavřít příslušný uzávěr a v případě potřeby jej zajistit před zásahem nepovolaných osob, např. i zaplombováním (obr ).

7 Zabezpečení plynových zařízení při rozvodu a použití plynu Po skončení prací je montér povinen zkontrolovat, zda jsou všechny uzávěry, zátky, víčka apod. uzavřeny a dotaženy. Na plynoměru je pak možno provést dodatečnou kontrolu (obr. 15) Likvidace nehod a havarií na plynových zařízeních Úkoly a význam pohotovostních a poruchových (havarijních) služeb Zásadním úkolem těchto plynárenských služeb je zajištění rychlého zásahu při poruchách a nehodách, v kteroukoliv denní i noční dobu. Proto musí být stanovena služba přijímající hlášení o poruchách i o příslušných zásazích. Důležité je vybavení těchto služeb s ohledem na rozsah plynového zařízení i na místní podmínky. Týká se nejen pracovních prostředků, měřící a spojovací techniky, ale i kvalifikace zkušeného personálu. Existují určité zásady, podle kterých by měla být tato služba poskytována Výběr osob s ohledem na jejich způsobilost a počet Při výběru osob je nezbytné vážit jejich schopnosti a způsobilosti ke svěřovaným pracem. Je také nezbytné u každého případu vystihnout správné rozhodnutí, druh zásahu a související opatření. Osoby pověřené těmito úkoly musí znát nejen plynové zařízení na místních sítích a přípojkách, ale i plynová zařízení v budovách, funkce a druhy spotřebičů. Tyto osoby musí mít zkušenosti s vyhledáváním úniků i situacemi při šíření plynu z poškozeného plynového zařízení. Také místo a osoby, kam jsou soustřeďována hlášení, musí být rovněž odborně způsobilé doporučit první opatření při zjištění úniku nebo nehody. Zásadně musí mít vedoucí pohotovostní a zásahové skupiny trvalý přehled o všech opatřeních a samozřejmě dokonale ovládat organizaci zásahů Vyškolení a výcvik V praxi je nutno přihlížet k daným povinnostem, ale i k předpisům týkajícím se hlavně pracovních postupů. K samozřejmosti platí také to, že školení a výcvik musí být nejen kvalifikované, ale i prokazatené a zdokumentované. Nestačí provést pouze jediný výcvik a školení; je nutné tyto akce periodicky opakovat a znalosti rozšiřovat a aktualizovat vzhledem k novým zařízením a postupům. Tyto zásady se týkají všech pracovníků pohotovostní a poruchové služby i střediska příjmu hlášení Nepřetržitý výkon pohotovostní služby Bylo uvedeno, že pohotovostní a poruchová služba musí být zajištěna nepřetržitým způsobem. Přitom se přihlíží k místním podmínkám, jako je rozsah zařízení a možnosti centralizace těchto služeb Interní a externí komunikace Důležitou roli hrají interní i externí cesty. Pro tyto účely musí být vypracováno základní a prováděcí schema předávání zpráv a hlášení včetně stanovení konkrétních povinností. Organizační schéma musí být udržováno v aktuálním stavu a musí odpovídat místním a časovým skutečnostem. K vnějším kontaktům patří spolupráce s policií, hasiči, s veřejnými sdělovacími prostředky event. i s dalšími subjekty Vedení dokumentace Velmi důležitý je pečlivý záznam hlášení i skutečností o průběhu prací. Součástí činnosti je pečlivá dokumentace hlášených a provedených opatření, a to od přijatých a až po uskutečněná. Znamená to, že každé hlášení musí být zaevidováno vhodným způsobem (počitačový nebo jiný záznam, využití písemných formulářů apod.), který podá objektivní obraz o zásazích od příjmu až po likvidaci poruchy nebo havarie. Podle místních podmínek by mělo být příjmové středisko vybaveno alespoň dvěma telefonickými spoji, aby nedocházelo k blokování hlášení. Centrála resp. jiné příjmové místo musí být stále dosažitelné.

8 Plynárenská příručka Organizační zásady Stanovena musí být organizační pravidla, zejména kontakty s hasiči (likvidace požáru), policií (zejména při nutnosti vniknutí do uzavřených bytů, domů), se záchrannou službou a s dalšími organizacemi pro personální, přístrojovou nebo jinou pomoc, pro opravy komunikací, el. kabelů a rozvodů, kanalizace apod. Je třeba mít na paměti, že poruchy mohou mít různý charakter, často bývá nutno příslušné postupy předem projednat, zvážit a vytvořit tak určitá "pravidla hry". Některá spolupráce může nabýt velkého významu (např. s el. rozvodnými závody vypnutí el. proudu, s kanalizacemi - nebezpečí vniknutí propan-butanu do podzemních vedení atd.). Podle rozsahu poruchy nebo havarie musí být dbáno i na včasnou výměnu pracovníků. Při poruchách většího rozsahu resp. při dlouhodobějších pracech je nutno i na tyto věci pamatovat. Časový plán likvidace poruch musí vylučovat zbytečné časové průtahy. Proto musí být jak organizace tak i nasazení personálu účelné a předem promyšlené. Z praktického hlediska však nelze vždy průběhy a nastalé situace předvídat a jednoznačně jejich průběh zvládnout předem stanovenými technicko-organizačními opatřeními. Řádná příprava a využití osvědčených zkušeností se však vždy vyplácí a mnohdy pomáhá vyhnout se různým nepříjemným komplikacím a průtahům. Pohotovostní a likvidační postup spočívá zpravidla na čtyřech opatřeních: hlášení dohodnutí postupu zásahové úkony odstranění poruchy (oprava). Měla by být dodržována zásada, že každé hlášení úniku má být přešetřeno bez ohledu na to, je-li porucha hlášena na plynovém zařízení nebo i hlášen únik plynu z místa, kdy plyn není zaveden (např. přítomnost plynu v domě, do něhož nevede žádná přípojka plynu). Častou příčinou lokalizace přítomnosti plynu může být stav povrchu, zmrzlý terén apod. Každé místo při hlášeném úniku musí být co nejrychleji upřesněno včetně rozsahu úniku. Na základě toho pak musí být zorganizována zásahová skupina podle předpokládaného rozsahu prací. Je-li nutno provádět výkopy, musí být postupováno podle zásad bezpečnosti práce, tj. výkop musí mít dostatečné výběhy i prostor. Podle rozsahu prací musíbýt na místě i dostatečný počet hasící techniky a pracovníci samozřejmě vybaveni ochrannými pomůckami, oděvem, ochranou sluchu, detektory apod Vybavení pohotovostních a poruchových (havarijních) služeb Pohotovostní služby jsou vybaveny jednak v sídle řídícího stanoviště a jednak na určených pracovištích. V prvém případě musí být k dispozici pohotovostní vozidlo, které má být vybaveno příslušným signalizačním zvukovým a světelným zařízení v souladu s platnými dopravními předpisy tak, aby byla zajištěna řádná časová operativnost. Dále musí být k dispozici aktuální schéma organizace pohotovostní služby, seznamy osob včetně způsobu jejich přivolání i způsob vyžádání výpomoci dalších pracovníků. Na určených pracovištích patří k základnímu vybavení montážní vozidlo se signálním dopravním zařízením, které obsahuje potřebné nástroje, nářadí a materiál pro provádění oprav a montáží včetně pomůcek k ohraničení ohrožených lokalit, detekční techniku, spojovací prostředky (radiotechnika), hasící techniku, ochranné pomůcky i pro práce ve výkopech, (např. dýchací přístroje, záchranné pásy), osvětlovací zařízení, potřebné klíče na ovládání uzávěrů, napichovací bodla při lokalizaci úniků, lékárnička atd. Velmi důležitou součástí tohoto vybavení je aktuální dokumentace příslušné oblasti. Povinností vedoucího pohotovostní služby je toto vybavení kontrolovat.

9 Zabezpečení plynových zařízení při rozvodu a použití plynu 17.2 PREVENCE Poznatky o šíření úniků plynu v půdě Úvod U plynárenských rozvodů se jedná ve valné většině o plynovody a jejich příslušenství, které jsou ukryty pod povrchem země a tudíž není možno provádět jejich vizuální kontrolu, jako u volně vedených plynovodů. Proto mohou nastat případy, že dojde k úniku plynu různého rozsahu podle míry jejich poškození korozí, pohyby půdy, vlivem otřesů, mrazů apod. Unikající plyn v půdě se může chovat různým způsobem, při dlouhodobých únicích může např. ovlivňovat vegetaci, což se může stát i určitým vodítkem při lokalizaci jeho úniku Šíření plynu v půdě Zhlediska lokalizace úniku plynu je nejpříznivější případ, kdy uniká plyn lehčí vzduchu z poškozeného místa na plynovodu homogenní zeminou a propustným povrchem, a tudíž se dá předpokládat plynový prostor vytváří jakýsi nálevkovitý tvar. Koncentrace plynu zjištěná na povrchu pak vytváří určitou křivku podobného tvaru, jako je na obr Předpokladem je skutečně homogenní a porézní zemina (např. písčité materiály) s nezpevněným povrchem. Většinou však v praxi tento - téměř ideální případ nenastává. Koncentrace, kterou je možno změřit na povrchu, může být ovlivněna také povětrnostními vlivy, množstvím unikajícího plynu a velmi často nehomogenitou povrchu. Tvar nálevky a tím i koncentrační křivka však také závisí na druhu plynu resp. jeho hutnotě a samozřejmě i na jeho množství. Obr : Plyn vycházející z poškozeného plynovodu homogenní propustnou zeminou a povrchem vytváří nálevkovitý tvar Tyto skutečnosti jsou proto velmi důležité z toho důvodu, že i při velice přesném měření koncentrace plynu na povrchu nelze jednoznačně vyvozovat závěry o míře poškození plynovodu, a dokonce často ani nejde přesně lokalizovat skutečné místo úniku. Přesto je toto nálevkovité rozšíření jedním z nejdůležitějších kriterií při lokalizaci úniků. Obr : Únik plynu menšího rozsahu při dobré homogenitě (např. písčité povahy) zeminy s dobrou propustností (obr ) Malé úniky plynu Jedná-li se o malý únik plynu (malý výtokový otvor nebo nízký tlak), dobré podmínky pro propustnost plynu zeminou bez zpevněného povrchu, pak je tvar nálevky málo rozšířený (např. do 2-3 m) a lokalizace úniku bývá za těchto příznivých podmínek poměrně snadná Únik většího množství plynu Uniká-li větší množství plynu, avšak do málo propustné zeminy, jejíž povrch je zpevněný (např. vozovka), pak nastane rozšíření i změna prostorového tvaru nálevky. Její horní část se může velmi rozšířit, často až na průměr desítek metrů, jak je schematicky znázorněno na obr. 3. Z obr je zřejmé, že difúze plynu povrchem pak nastává na velké ploše. Je-li zemina i povrch homogenní, pak je i únik plynu rovnoměrný, tj. koncentrační oblast může mít tvar plochy kruhu. Obr : Rozšíření oblasti koncentrace plynu při zpevněném povrchu a větší intenzitě úniku

10 Plynárenská příručka Obr : Nehomogenní (trhlinový) povrch nad místem úniku plynu Má-li povrch nad místem úniku různé trhliny nebo je nehomogenní, jsou tyto poměry znázorněny na obr Jsou to podobné poměry jako jsou na obr. 2 s tím rozdílem, že povrch je více zpevněný, ale nehomogenní obsahující různé trhliny apod. Různou velikostí šipek jsou znázorněny nerovnoměrnosti koncentrace plynu nad povrchem. Bohužel se tento případ často vyskytuje v praxi, zejména ve městech apod., kde jsou často kombinovány povrchy asfaltové, z dlažebních kostek a s obrubníky. Z obrázku je také zřejmé, že se mohou naměřit i daleko silnější koncentrace plynu ve vzdálenějších místech od narušeného plynovodu než přímo nad místem úniku. Stává se, že správná lokalizace úniku může selhat při použití např. nasávacích detekčních přístrojů. Při dlohodobějším úniku plynu může dojít k ovlivnění vegetace. Jedním z následků úniku plynu je např. odumírání stromů, které se projevuje nezávisle na druhu plynu. Je tak vyvrácena domněnka, že toto odumírání způsobují toxické látky, zejména CO, kyanovodík, sírovodík apod.). Zkouškami se prokázalo, že pro vegetaci jsou "jedovaté" především organické látky, resp. látky obsahující uhlík, což je v tomto případě právě metan - zemní plyn. Metan se odbourává na CO kyslíkem obsazeným 2 v půdě - viz obr Výsledkem byl pokles koncentrace CH od místa 4 úniku, zatímco koncentrace CO je v blízkosti úniku 2 ve srovnání s "nezaplyněnou" půdou téměř beze změny; zvyšuje se však se vzdáleností od místa úniku až na několikanásobnou hodnotu. Tato hodnota Obr : Koncentrace O, CH a CO ve vodorovných vzdálenostech od místa úniku zemního plynu zůstává i vně zóny s ještě prokazatelným CH, dále pak (za zónou CH ) klesá CO na normální hodnotu Koncentrace O je v okolí úniku mimořádně nízká, a to až do té doby, pokud je ještě prokazatelná zóna CH. Pak 2 4 stoupá velice rychle, spolu s poklesem koncentrace CO. 2 Příčinou těchto jevů jsou zřejmě půdní bakterie a již zmíněná oxidace CH. Metan je pro bakterie - zjednodušeně 4 řečeno - "živinou" při současné spotřebě O podle celkové rovnice spalování CH : 2 4 CH + 2 O = CO + 2 H O Měření také přesvědčila o tom, že v blízkosti úniku plynu je koncentrace O v půdním vzduchu vždy pod hodnotou %, často však klesá až na 2 %, někdy dokonce až na nulu. Jsou-li úniky plynu malé, může nastat úplné odbourání CH těmito mikrobiálními mechanizmy. 4 Pro praxi je tato skutečnost velmi důležitá: CH se v těchto případech nedá zjistit přístroji ani sondováním, někdy 4 ani ve stopách. Odlišná je situace při únicích většího rozsahu. Navrtávací technikou může být zjištěn CH 4 (hladina 2 na obr ), vokrajových zónách CO 2, tedy plyn těžší vzduchu. Výsledky měření ukázaly, že pro některá kontrolní měření mohou být velmi vhodné detektory pracující na základě rychlosti zvuku, schopné prokázat i nehořlavý CO 2. Odumírání stromů v blízkosti úniku plynu tedy plyn způsobuje nepřímo; pravou příčinou je nedostatek kyslíku v oblasti jejich podzemních částí, tj. kořenů. Toto působení může být zesíleno zvláště v teplém vegetačním období, protože intenzita bakteriálních pochodů je závislá na teplotě. Poškození se projevuje na listech ztrácejících svou barvu, získávají matný šedivý tón, pak postupně vadnou, hnědnou a opadávají, přičemž k novému vyrašení listů už nedochází. K poškození vegetace však nemusí dojít jen v blízkosti plynovodu, neboť unikající plyn vyhledává cestu nejsnadnějšího pronikání zeminou. Provede-li se oprava plynovodu, je důležité, aby se okysličila, nejlépe provětráváním pomocí kompresoru. Může se zvolit již při odkrývání plynovodu pomocí injektorů (např. ve vzdálenosti 2-3 m od místa úniku) v křížovém uspořádání s orientací ke směru úniku. Injektáže se mohou po určité době (např. 20 min.) přemístit o 45. Přirozeně, že je nutno dodržovat bezpečnostní opatření, aby se nedostal plyn do domu apod.

11 Zabezpečení plynových zařízení při rozvodu a použití plynu Zásady správného využití detekční techniky V této kapitole nejsou popisovány všechny přístroje, které se používají v oblasti rozvodu a použití plynu. V současné době je těchto přístrojů téměř nepřehledné množství.nicméně je účelné všimnout si některých hledisek určujících jejich použitelnost a specifikaci pro zamýšlené účely. Detektory je možno roztřídit do skupiny se společným principy a použitím. Nejčastějšími oblastmi použití detektorů jsou tyto úkony: Vyhledávání úniků při hlášených nehodách, netěsnostech, a to na sítích, domovních plynovodech nebo spotřebičích; Lokalizace míst úniku a hodnocení jeho úrovně; Pravidelné (periodické) kontroly sítě a ostatních plynových zařízení. Je třeba si uvědomit, že detekční a kontrolní přístroje mají své specifické použití. Při nesprávné volbě detektoru může dojít k velmi nesprávným výsledkům nebo dokonce k ohrožení bezpečnosti. Parametry pro použitelnost detekčních a měřících přístrojů pro dozor a kontrolu plynovodních sítí lze rozdělit podle následujících hledisek: Pro systematickou kontrolu plynovodních sítí se používají přístroje s poměrně velkou citlivostí, řádově ppm. Někdy je nutné vybavení speciálními měřícími sondami (např. plošné, kobercové, zvonové). Měření a kontrola nesmí být narušovány cizími vlivy, např. výfukové plyny, zbytky olejů apod. Vybavení přístrojů má být takové, aby byly schopny měřit únik plynu v širokém rozsahu (až do 100 obj. %). Tento požadavek bývá nezbytný při zásazích na síti, při vymezování lokality úniku a zabraňování dalších škod, což se neobejde bez identifikace i malých koncentračních rozdílů. Často se provádějí práce nebo zásahy v uzavřených prostorách, jako jsou šachty, kanály, kolektory, regulační stanice apod. Detekční přístroj musí být schopen identifikovat i koncentrace plynu s ohledem na spodní mez výbušnosti. Na základě těchto kriterií je možno provést jednoduché rozdělení této techniky do jednotlivých specifických skupin (viz tabulka 1). Použije-li se pro zjištění koncentrace plynu na sítích nasávací technika, pak se uplatňují principy FID na základě ionizace plamene nebo i citlivých polovodičových senzorů, které poskytují dostatečnou přesnost. Tyto přístroje bývají konstruovány pro kontroly a údržbu sítí v přenosném kompaktním provedení. Vyráběny jsou i další typy citlivých detektorů (např. infračervené detektory), které však mají zvýšené nároky na přenosnost. Další skupinu tvoří detektory na laserovém principu, které jsou ještě náročnější a vyžadují např. speciální měřící vůz pro systematickou kontrolu sítí. Mají i své nevýhody, zejména při nepříznivých povětrnostních podmínkách a někdy mohou jen těžko nahradit v plném rozsahu přístroje přenosného typu. Pro měření a kontrolu v uzavřených prostorách bývá také vyžadována vysoká citlivost přístrojů i na nepatrné koncentrace plynu. Označení "detektory" se vžilo hlavně pro postupy, při nichž se zjišťují velmi nepatrné koncentrace plynu. Kupř. předpis DVGW G 465 definuje pojem citlivosti tak, že při koncentraci 10 ppm CH 4 ve vzorku musí být na stupnici naměřena odchylka nejméně 50 %, což znamená, že přístroj musí reagovat již při koncentraci pod 5 ppm. Ve druhé skupině jsou uvedeny přístroje pracující na principu katalytického spalování a využití teplotních změn. Jsou vhodné pro detekci CH 4. Pokud se nejedná o zemní plyn, ale jiný plyn s menším obj. % CH 4, musí být přístroj příslušně nastaven. Pro praxi obvykle vyhovuje ve valné většině případů naměření koncentrací pod spodní mezí výbušnosti, protože ta je z hlediska bezpečnosti zásadním kriteriem. Bývá to i koncentrace 5x nižší, kdy přístroj musí vydat varovný signál nebo impuls, což odpovídá koncentraci zhruba 1 obj. % CH 4. Někdy ae tyto přístroje označují jako "explozimetry". Důležité je, že nejsou vhodné pro vyhledávání úniku plynu. Do třetí skupiny spadají přístroje pro měření koncentrací až do 100 obj. % s možností využití principu tepelné vodivosti nebo na principu rozdílné rychlosti zvuku ve vzduchu a v měřeném vzorku. Oblíbené jsou kombinace přístrojů na principu katalytického spalování a tepelné vodivosti (v jednom přístroji), což však vyžaduje automatické přepínací zařízení rozsahů. Ve čtvrté skupině přístrojů jsou detektory pro stanovení CO (např. pro kontrolu spalování), jejichž funkce je založena na chemické reakci v detekčních trubičkách nebo i na elektrochemických senzorech. Tyto přístroje mají individuální způsoby použití.

12 Plynárenská příručka Zvýše uvedeného vyplývá důležitý fakt, že každý přístroj má své zaměření a použití. Z neznalosti těchto věcí by mohlo snadno dojít k nesprávným výsledkům, případně i k dalším rozporům nebo nehodám. V této souvislosti je nutno se zmínit o dalším velmi důležitém požadavku: Každý přístroj musí být podrobován kontrolám ve stanovených lhůtách. Důležitá je i denní kontrola citlivosti, zejména u přístrojů 1. skupiny (FID a polovodičové). V úvahu je nutno uvážit i režim jejich používání. Tabulka 1: Rozdělení detektorů a jejich použití Skupina dolní mez Měřící rozsah ppm Obj.% ppm měření v uzavřešachtách nasávací,kontrol Použití ných prostorách, lokalizace škod individ. měření a sítí Technika měření Přístroj FID Polovodič. senzory Tepelná vodivost Zvukové detektory Katalyt. spalování Chemické trubičky Elektrochem. senzory Stanovení kriterií pro určení plynovodů k výměně nebo sanaci Plynulá a bezpečná dodávka plynu je v úzké souvislosti ke stavu plynárenských rozvodů, zejména na místních sítích. Jedním z předpokladů k zajištění tohoto požadavku je zpracování plánu pro provádění rekonstrukcí a výměn příslušných částí na plynárenské síti. Rekonstrukce na místních sítích mohou být vyvolány např.: havarijními situacemi cizími organizacemi (např. rekonstrukce vozovek, stavební práce, zásahy v historických částech města apod.) na základě provedených kontrol, provozních revizí apod. Do druhé skupiny patří rekonstrukce plánované, které mohou mít dlouhodobější charakter a stanovené systematickým sledováním provozních údajů, poruch (úniků), stáří, evidence místních sítí i sledováním ostatních provozněbezpečnostních stavů. K základním kriteriím patří sledování: poruchovosti plynovodů, tj. hodnocení druhu a počtu poruch za určité časové období event. vztažené na 1 km plynovodu. přenosové kapacity plynovodu zahrnující sledování tlakových poměrů, kdy např. v zimních měsících nelze splnit požadované dodávky a tlaky stáří plynovodu celkového provozně-technického stavu, např. stav izolace, korozní napadení, zanešení prachem apod. druhu materiálu, spojů a použitých armatur ostatních vlivů (otřesy v oblasti dopravy, ohrožení bludnými proudy, poddolovaná území aj.). Pro každé kriterium lze stanovit určitý počet bodů a provést celkové zhodnocení - např. nejvyšší počet negativních bodů může být vodítkem pro výběr plynovodů, které by měly být zařazeny do plánu rekonstrukcí. Často a ve sporných případech je nutno provést i místní ověřovací zkoušky (např. kontrolní výřezy potrubí) a sestavit tak definitivní plán rekonstrukcí spolu se stanovením způsobu rekonstrukce, jako je výstavba nového plynovodu, použití sanační metody, zokruhování při nedostatečné kapacitě a jiné technicky i ekonomicky vyhodnocené způsoby.

13 Zabezpečení plynových zařízení při rozvodu a použití plynu Preventivní zabezpečovací prvky pro omezení následků při poškození a požáru Úvod Při provozu plynových zařízení a plynovodů uložených do země nelze nikdy vyloučit nebo spolehlivě předvídat všechny možnosti, kterými může být toto zařízení narušeno nebo jinak poškozeno okolím, lidskou činností, otřesy, požárem, povětrnostními podmínkami apod. Přesto, že jsou plynovody mimo budovy uloženy do země a tak zdánlivě chráněny vůči okolním vlivům, mohou být napadány korozí okolním prostředím, bludnými proudy, otřesy v blízkosti dopravních komunikací a poškozením při zemních pracech. Jako každé zařízení i plynovody podléhají stárnutí a jejich životnost může být různá. Prvořadou snahou však zůstává: předcházet následkům nehod nebo je zmírňovat Sítě a domovní přípojky Automatické uzávěry Konstrukce automatického bezpečnostního uzávěru (v otevřeném stavu) je znázorněna na obr Sestává z tělesa (1), uzávěru (2) s těsněním (5) a pružiny (4) v průtokové komoře (3). Na obrázku je tento uzávěr v otevřeném stavu. Při překročení hranice průtoku se zvýší rozdíl tlaků, přemůže se napětí pružiny a automaticky se uzavře průchod plynu. V uzavřeném stavu je pak udržován silovým působením vstupního tlaku. Těleso je zhotoveno z PE-HD, uzavírací komora a uzavírací prvek z vysoce pevného a tepelně Obr : Automatický uzávěr (GAS-Stop) 1 těleso 5 těsnící kroužek 2 uzavírací orgán 6 profil.těsnění 3 proudová komora 7 nátrubek 4 pružina odolného plastového materiálu. Ventil a profilované těsnění jsou vyrobeny z nitril-butadienového kaučuku, pružina je z kvalitní nerez-oceli. Pro provozní tlaky do 100 mbar (10 kpa) jsou technické údaje v tabulce 2. DN Tabulka 2: Provozní hodnoty do 100 mbar uzávěru GAS Stop pmin pmax Qmin Q max )p mbar )p mbar 3 3 mbar mbar m/h m/h provozní uzavírací do 2 do 4 pod 3 6 až do 6 do 8 pod 3 6 až do 10 do 18 pod 4 5 až do 15 do 30 pod 4 5 až 9 Funkce bezpečnostního uzávěru (byly vyvinuty i jiné méně použité konstrukce) spočívá na principu vzniku diferenčního tlaku při enormním proudění plynu při větším poškození plynovodu. Z diagramu na obr je vidět závislost diferenčního tlaku na množství protékajícího plynu. 3 Při max. průtoku Q max = 8 m /h (Vn) je u zemního plynu tlaková ztráta 1,1 až 1,9 mbar (110 až 190 Pa). Jestliže plyn 3 3 proudí v množství 3 m /h, je tlaková ztráta 0,2 mbar (200 Pa). K uzavření plynu dojde při průtoku od 16 do 20 m /h při rozdílu tlaků 6 až 9 mbar (600 až 900 Pa - uzavírací oblast. Pokud by došlo k poškození přípojky nebo odbočky DN 25/32 v rozmezí 10 až 15% průřezové plochy potrubí (odpovídá otvoru o průměru 8 až 10 mm), dochází k uzavření. Zkoušky na 50 metrové přípojce těchto rozměrů prokázaly, že došlo k uzavření GAS-STOPu již při vytvoření otvoru o průměru 9,5 mm na konci přípojky (tlak v síti 30 mbar - 3 kpa). Při poškození přípojky s větším průměrem

14 Plynárenská příručka DN 50/63 s provozním tlakem 4 bar (0,4 MPa) stačilo k uzavírací reakci již poškození 2-3 % velikosti průřezu. Pokud jsou v provozu plynové spotřebiče v domě, stačí pro zareagování uzávěru poškození plynovodu ještě v menším rozsahu. Nejvíce zranitelné jsou plynovody z PE, které mívají i největší rozsah poškození. Na obr je znázorněn příklad zabudovaného uzávěru v navařovací odbočkové soupravě. Otevření uzávěru může nastat teprve po vyrovnání tlaků mezi sítí a přípojkou. Pro provozní tlaky 30 až 100 mbar je k dispozici přepouštěcí zařízení, které po provedené opravě resp. odstranění poruchy umožňuje vyrovnání tlaku. Přípojky mají obvykle jen velmi malý objem a pak postačí jen několik zdvihů pumpičky a tlak pro otevření uzávěru je k dispozici. Již v roce 1990 byly provedeny terénní zkoušky 10 prototypů na síti. Po dvouletém provozu byly uzávěry demontovány a přezkoušeny z hlediska materiálového, těsnění a hlavně funkce, při nichž nebyly zjištěny závady. Při těchto praktických zkouškách bylo rovněž zjištěno, že nedošlo ani k zanešení ventilu nečistotami nebo drobnými částicemi vznikajícími při řezání nebo navrtávání PE. Pokud se jedná o částice větších rozměrů, zachytí se již před ventilovým sedlem a nemohou způsobit narušení funkce ventilu. Předpis pro umísťování regulátorů tlaku uvnitř obytné budovy se musí podle technických pravidel G instalovat tyto bezpečnostní prvky co nejblíže napojení na plynovod, a to pro případ mechanického poškození této přípojky. Obr : Bezpečnostní uzávěr na navařovací odbočce Obr : Funkční diagramy pro uzávěr GAS-Stop DN 25-DN 32 3 a) vstupní tlak mbar, Q max = 8 m /h 3 b) je vstupní tlak 150 mbar až 4 bar, Q max = 36 m /h 1 provozní oblast 2 uzavírací oblast

15 Zabezpečení plynových zařízení při rozvodu a použití plynu Omezovače tažných sil a pojistky proti vytržení Je-li plynovod (přípojka, vnější domovní plynovod) uložený v zemi v místech, kde by mohlo hrozit jeho poškození např. při bagrování a podobných zemních pracech, je vhodné jej pro zvýšení bezpečnosti opatřit omezovačem tažných sil spolu s pojistkou proti vytržení. Příklad uspořádání těchto bezpečnostních prvků je uveden na obr Obr : Pojistka proti vytržení opřená o vnitřní plochu obvodové zdi Obr : Příklad instalace omezovače sil a pojistky proti vytržení na přípojce Omezovač sil se navařuje do přímé části potrubí v blízkosti průchodu plynovodu (event. přechodky) zdí. V případě, že je na přípojku vyvíjeno tahové namáhání, může tento omezovač dovolit iurčitý axiální posuv, aniž by došlo k úniku plynu. Tímto způsobem se částečně sníží namáhání nebo možnost poškození vnitřního plynovodu. Na obr je znázorněn princip použití pojistky proti vytržení Domovní plynovody a instalace plynových spotřebičů Úvod Evropské předpisy a harmonizace předpisů jednotlivých zemí pro domovní plynovody a plynové spotřebiče se stále více orientují na bezpečnost a snížení rizika požáru. Je požadováno např. zabezpečení plynových spotřebičů tak, aby byl automaticky přerušen přívod plynu v případě požáru. Spotřebiče a potrubí vedoucí hořlavý plyn v bezprostřední blízkosti plynových spotřebičů, musí být vybaveny takovým zařízením, které musí: v případě vnějšího oteplení (nad 100EC) automaticky uzavřít přívod plynu; zajistit, aby při teplotě 650EC po dobu 30 minut neuniklo více plynu, než 30 l/h. Tyto požadavky mohou zajišťovat různé konstrukce např. protipožárních uzávěrů (kohoutů) a vsuvek Protipožární kohouty Nejčastěji bývají opatřeny protipožárním vybavením kulové kohouty. Reagují tak, že při dosažení zvýšené teploty automaticky uzavírají přívod plynu podle svého umístění na instalaci do domovního plynovodu, odboček, stoupacího vedení, do plynoměrů, spotřebičů apod. Jejich konstrukce je poměrně velmi jednoduchá - ovládacím prvkem, který udržuje uzavírací orgán v otevřeném stavu a reaguje na oteplení, může Obr : Kohout ovládaný nízkotavitelným prvkem být kupř. kov s nízkým bodem tání nebo a otevřeno b zavřeno hmota s vysokým koeficientem tepelné roztažnosti. Oba tyto principy jsou znázorněny na obr a 17.27, kde je uzavírací orgán kohoutu ovládán ocelovou pružinou, která je v napjatém stavu držena nízkotavitelným kovem (obr ) nebo prvkem s vysokou tepelnou roztažností (obr ).

16 Plynárenská příručka Tyto uzávěry však musí reagovat nejen na zvýšení teploty, ale při jejím dalším vzestupu musí po určitou dobu zachovávat jak vnitřní tak vnější těsnost - např. zareagování při teplotě okolí 70 C, těsnost po dobu nejméně 30 minut při teplotě 650 C i vyšší. Důležitým úkolem těchto (i dále uvedených protipožárních prvků) je tedy nejen uzavření plynu v případě požáru, ale hlavně jeho včasné uzavření. aby plyn preventivně Obr : Kulový kohout v protipožárním provedení (Streif-Sepprlfricke) Obr : Kohout ovládaný prvkem s vysokou tepelnou roztažností a) otevřeno b) uzavřeno nemohl vniknout do míst, kde by mohlo nastat nahrornadění výbušné směsi v důsledku menší odolnosti dalších plynových zařízení (plynoměr, spotřebiče, spoje potrubí atd.). Nekontrolované vniknutí plynu do prostorů. kde, ještě nenastal požár, může mít totiž. katastrofálnější důsledky než vlastní požár. Na obr , je příklad provedení protipožárního kohoutu Protipožární vsuvky Obdobný účel použití i princip konstrukce mají protipožární vsuvky, které se vkládají do rovných úseků potrubí. Příklad její konstrukce je na obrázku Obr : Požární vsuvka pro instalaci do rovného úseku plynovodu, která se instaluje jako běžná tvarovka. Táhlo je spojeno s pružinou, která, je udržována vnapjaté (stlačené) poloze tepelným prvkem Obr : Princip konstrukce protipožární vsuvky a spojena s táhlem ventilu. Při dosažení reakční teploty se uvolní a pohyhem doprava se ventil uzavře. Na obr je příklad provedení požární vsuvky. Obezpečném připojeni plvnový'ch spotřebičir je také pojednáno v kapitole PŘEDPISOVÉ ZÁLEŽITOSTI Základními předpisovými dokumenty jsou bezpečnostní předpisy, technické normy a technická pravidla. V současné době (kdy byla zpracovávána tato publikace) platí pro nízko- a středotlaké plynovody a přípojky ČSN , pro domovní plynovody ČSN (připravována jsou technická pravidla TPG ), dále Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci z roku 1979 a některé další předpisy uvedené v kap. 23 o domovních plynovodech LITERATURA [1] Bolte, O. G.,: Gasspür- und Gasmeßgeräte in der Rohrnetzüberwachung. 3R Int. 1/93 [2] Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v plynárenství výnos č. 1/1979 FMPE [3] Kol. autorů: Arbeiten an in Betrieb befindlichen Gasrohrleitungen, RBV, 3. vyd., Vulkan Verlag Essen 1995

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1246_plynovody_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN Technická (TPG), doporučení (TDG) a instrukce (TIN) GAS jsou nezávazné normativní dokumenty, které mají význam v oblasti ochrany veřejného zájmu (bezpečnost

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1250_regulace_plynu_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov

Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov Plynovody a přípojky Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov Plynovody a přípojky Schéma postupné redukce tlaku plynu Schéma zásobování STL Plynovody a přípojky Schéma zásobování NTL

Více

Přímočinné regulátory tlaku Přepouštěcí ventil Typ M 44-7 Obr. 1 Typ M 44-7 Přepouštěcí ventil, připojení G1, Kvs = 3.6 1. Konstrukce a funkční princip Tlakový regulační ventil, typ M 44-7, se skládá z

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 6 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Navrhněte vnitřní plynovod pro rodinný

Více

Ochrana proti výbuchu. Typy a schválení Typy Spínací funkce Potvrzení o zkoušce Zkoušky ATH-EXx-20. Strana 1/5. Typový list 60.

Ochrana proti výbuchu. Typy a schválení Typy Spínací funkce Potvrzení o zkoušce Zkoušky ATH-EXx-20. Strana 1/5. Typový list 60. Strana /5 Termostat pro povrchovou montáž Typová řada ATH-EXx - certifikát podle ATEX-předpis 94/9/EG - pro výbušné plyny, zóna - a pro výbušný prach, zóna 2; Provedení podle DIN 3440 TW teplotní hlídač

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 3 E

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 3 E Provozní předpis pro uzavírací klapky ABO série 3 E 1. Úvod 2. Bezpečnostní pokyny 3. Provedení klapek 4. Doprava a skladování 5. Montáž do potrubí 6. Tlaková zkouška potrubí 7. Provoz a údržba 8. Pomoc

Více

TYPU B (B, BCH, R, H, BE, BCHE) DOMOVNÍ REGULÁTORY PRO ZEMNÍ PLYN

TYPU B (B, BCH, R, H, BE, BCHE) DOMOVNÍ REGULÁTORY PRO ZEMNÍ PLYN Regulátory TYPU B (B, BCH, R, H, BE, BCHE) DOMOVNÍ REGULÁTORY PRO ZEMNÍ PLYN Strana 1 (celkem 8) TPM REG B/0702 POUŽITÍ Regulátory typu B jsou v zásadě určeny k napájení rodinných domků, společenských

Více

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TECHNICKÁ DOPORUČENÍ Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla Refuelling CNG stations for motor cars Schválena dne: 13.12. 2006 Realizace

Více

o revizi I!!Ynového zařízení Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům Demlova č.p. 1025, 1026 v Třebíči Demlova 1025/35 674 01 Třebíč

o revizi I!!Ynového zařízení Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům Demlova č.p. 1025, 1026 v Třebíči Demlova 1025/35 674 01 Třebíč ~ráva o revizi I!!Ynového zařízení čj.: 153/2008 Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům Demlova č.p. 1025, 1026 v Třebíči Demlova 1025/35 674 01 Třebíč Místo revize: Rozvod plynu ve dvouvchodovém

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1247_provedení_plynovodů_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

Tlakové zkoušky na PE plynovodech odpovídá jejich provádění souvisejícím předpisům?

Tlakové zkoušky na PE plynovodech odpovídá jejich provádění souvisejícím předpisům? Tlakové zkoušky na PE plynovodech odpovídá jejich provádění souvisejícím předpisům? Kontrola těsnosti a pevnosti tlakovými zkouškami Tlakové zkoušky se provádějí před uvedením do provozu trubních rozvodů,

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.CZ VYPRACOVAL: JAROSLAV HANZLÍK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ČURDA MUDr. Martina KOCÁNOVÁ Jírovcova 2060/83,

Více

Systém Venturiho trubice. BALLOREX Venturi. Tlaková ztráta. Signál. Měřící jednotka s tradiční clonou. Tlaková ztráta

Systém Venturiho trubice. BALLOREX Venturi. Tlaková ztráta. Signál. Měřící jednotka s tradiční clonou. Tlaková ztráta BALLOREX Venturi BALLOREX Venturi - regulační ventily pro přesné vyvažování BALLOREX Venturi je statický ventil pro měření průtoku, regulaci a uzavírání. Ventil se používá pro vyvažování otopných a chladicích

Více

VZDUCH V POTRUBÍ APLIKACE VZDUŠNÍKŮ

VZDUCH V POTRUBÍ APLIKACE VZDUŠNÍKŮ VZDUCH V POTRUBÍ APLIKACE VZDUŠNÍKŮ Ing. Jaromír Sobotka HAWLE ARMATURY spol. s r.o., Jesenice u Prahy, e mail: jsobotka@hawle.cz Provozování vodárenských systémů provází celá řada náročných jevů a zákonitostí,

Více

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 600 a 900

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 600 a 900 Provozní předpis pro uzavírací klapky ABO série 600 a 900 1) Úvod 2) Bezpečnostní pokyny 3) Označování klapek 4) Doprava a skladování 5) Montáž do potrubí 6) Tlaková zkouška potrubí 7) Provoz a údržba

Více

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5.

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5. Zpráva o revizi LPS Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 Začátek revize : 17.5.2014 Datum zpracování : Konec revize : 17.5.2014 17.5.2014

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

D06F. Honeywell. Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ. Použití. Hlavní rysy.

D06F. Honeywell. Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ. Použití. Hlavní rysy. srpen 2007 D06F Redukční ventily REGULÁTOR TLAKU S VYVÁŽENOU REGULAČNÍ KUŽELKOU A SE STUPNICÍ NASTAVENÍ KATALOGOVÝ LIST Použití Redukční ventily D06F chrání vodovodní potrubí a připojené spotřebiče před

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Klapka Série 14b / Série 14c

Klapka Série 14b / Série 14c Klapka Série 14b / Série 14c Použití: Těsně uzavírací, dvojitě excentrická regulační klapka obvzáště pro chemický průmysl pro použití na agresivní média a páru: jmenovité světlosti 3 až 20, DN80 až DN500

Více

BOA-H uzavírací ventil s těsněním kov na kov

BOA-H uzavírací ventil s těsněním kov na kov Typový list 7150.1/5-64 BOA-H R uzavírací ventil s těsněním kov na kov s vlnovcem s prírubami dle nové evropské normy 1092-2 typ 21 šedá litina PN 16 DN 15-300 tvárná litina PN 16 DN 15-350 tvárná litina

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

Odkalovací filtr FSMad

Odkalovací filtr FSMad Leden 2014 objednací kód FSMadxx.200 (typ F76S) Odkalovací filtr FSMad JEMNÝ FILTR SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM Použití KATALOGOVÝ LIST Filtry se zpětným proplachem zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._39 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

Zpráva o revizi hromosvodu

Zpráva o revizi hromosvodu Zpráva o revizi hromosvodu Ev.ozn. - Vzor_404 Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do 11.2010 Revidovaný objekt Dlouhá 24, Medvědín provozovna Srnín 19.11.2008

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing. Jan Šritr 1 ing. Jan Šritr 2 1 Potrubí

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

Havarijní plán k řešení stavů nouze v energetice

Havarijní plán k řešení stavů nouze v energetice ENERGETIKA KUŘIM, a. s. Havarijní plán k řešení stavů nouze v energetice Část II. Rozvod zemního plynu Vypracoval : Miroslav Herrman hlavní energetik Schválil : Ing. Petr Tuček místopředseda představenstva

Více

UNIFITT SYSTÉM PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ

UNIFITT SYSTÉM PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ OBSAH 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 3. 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5. 5.1 5.2 VŠEOBECNÝ POPIS SYSTÉMU

Více

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek DOMOVNÍ PŘÍPOJKY FRIALEN Dokonalá technologie spojování pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek Domovní přípojky Vodovodní či plynovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody/plynu z hlavního

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

kohout filtr šroubení vodoměru zpětná klapka držák vodoměru

kohout filtr šroubení vodoměru zpětná klapka držák vodoměru VODOMĚRNÉ SOUPRAVY VODOMĚRNÉ SOUPRAVY Vodoměr je přesné měřící zařízení, které vyžaduje pro svoji spolehlivou funkci řádnou instalaci. Za tímto účelem společnost AWE ARMATURY spol. s r.o. již před více

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11.

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. 2011 Ing. Petr Bebčák, Ph.D. K.B.K. fire, s.r.o. Ostrava VŠB TU Ostrava

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech ČSN EN 60079-17:2008

Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech ČSN EN 60079-17:2008 Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech ČSN EN 60079-17:2008 Ing. Jan Pohludka Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava - Radvanice Autorizovaná zkušebna 210 Notifikovaná

Více

Objemový vodoměr Suchoběžné počitadlo Metrologická třída C pro všechny polohy

Objemový vodoměr Suchoběžné počitadlo Metrologická třída C pro všechny polohy 6 Objemový vodoměr Suchoběžné počitadlo Metrologická třída C pro všechny polohy Významné vlastnosti DN1 až 40 PN Vysoká přesnost a spolehlivost Nízké tlakové ztráty Malá citlivost na případné nečistoty

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z. č. 20212

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z. č. 20212 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z č. 20212 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu,

Více

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU 1.1. Malý výměník tepla VTM není, ve smyslu směrnice evropského parlamentu 97/23/ES, tlakové zařízení. 1.2. Výměník je teplosměnný trubkový

Více

Šoupátka Přehled 1.0. Řez šoupátkem:

Šoupátka Přehled 1.0. Řez šoupátkem: Přehled Řez šoupátkem: 1. Šoupátka List č. Název šoupátka 01_01 Měkcetěsnící šoupátko přírubové 01_02 Měkcetěsnící šoupátko F4 přírubové 400-1200 01_03 Měkcetěsnící šoupátko F5 přírubové 400-1200 01_04

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G s SC-Contur _CZ_090114.fm Seite 1 Montag, 16. Februar 2009 3:32 15 Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí Profipress G s SC-Contur _CZ_090114.fm Seite 2 Montag, 16. Februar 2009 3:32 15 Spojovací systém

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

síla pod povrchem Spojování plastů Ceník 01/2015

síla pod povrchem Spojování plastů Ceník 01/2015 síla pod povrchem Spojování plastů Ceník 01/2015 Platnost od: 1.2.2015 OBSAH Obsah: str. 3. - 17. Elektrotvarovky str. 18. - 37. Tvarovky NA TUPO str. 38. - 44. Mechanické spojky 2 Elektrotvarovky ELGEF

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

Třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3. normální, AA4,AB4,AB5,XX1 pro vlivy AC až AR (mimo AQ), BA1,BC1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1,BA4,BA5.

Třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3. normální, AA4,AB4,AB5,XX1 pro vlivy AC až AR (mimo AQ), BA1,BC1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1,BA4,BA5. Lhůty revizí Lhůty pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru,

Více

GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň

GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň List 1 z 5 1) Název produktu 1* Výrobky pro plynárenství ČSN EN 1594 (38 6410) ČSN EN 1775 (38 6441) ČSN EN 12007-1 (38 6413) ČSN EN 12007-2 (38 6413) ČSN EN 12007-3 (38 6413) ČSN EN 12007-4 (38 6413)

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

(str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody

(str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody (str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody Technické informace strana 174 Bezpečnostní sestava 4807 strana 181 SYRobloc 24 strana 185 SYRobloc 25 strana 189 Bezpečnostní sestava 322 strana

Více

VE4000 Série. Solenoidové ventily VE4000A1 třídy "A" KATALOGOVÝ LIST

VE4000 Série. Solenoidové ventily VE4000A1 třídy A KATALOGOVÝ LIST Vlastnosti normálně zavřený ventil (uzavře se při přerušení napájení) ON / OFF bez regulace otevírací / uzavírací čas < 1s maximum pracovních cyklů: 20 cyklů / min. nálitek pro klíč na těle na vstupní

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Plynové filtry DN15 DN150 WWW.GAS-AS.CZ

Plynové filtry DN15 DN150 WWW.GAS-AS.CZ FG Plynové filtry DN15 DN150 WWW.GAS-AS.CZ FG Filtry pro plynná média Obsah Popis... 2 Parametry... 2 Princip filtrace a aplikace... 3 Příslušenství a doplňky... 4 Technické parametry... 4 Průtokový diagram

Více

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) podle ČSN, TP a PN VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 04/2010 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133,143,233,243

Regulátory tlaku plynu typ 133,143,233,243 Regulátory tlaku plynu typ 133,143,233,243 Návod na instalaci a uvedení do provozu Provedení Funkce regulátoru: Regulátory jsou určeny k tomu, aby udržovali hodnoty výstupního tlaku na konstantní úrovni

Více

POJISTNÉ VENTILY SÉRIE V

POJISTNÉ VENTILY SÉRIE V POJISTNÉ VENTILY SÉRIE V Pružinou řízené pojistné ventily Série V/50 a V/60 Pružinové pojistné ventily jsou navrženy tak, aby udržovaly tlak v potrubí pod nastavenou hodnotou. Umísťují se za regulační

Více

Vyhláška č. 85/1978 Sb.

Vyhláška č. 85/1978 Sb. Vyhláška č. 85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. Český úřad bezpečnosti

Více

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000 85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000 Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle 5 odst. 1 písm.

Více

Provádění komínů a kouřovodů

Provádění komínů a kouřovodů Provádění komínů a kouřovodů Úvod - názvosloví Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy Komín s přirozeným tahem komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky

Více

VK 2 0,5 % 9 P 13 6/7 6 720 808 634-00.1T

VK 2 0,5 % 9 P 13 6/7 6 720 808 634-00.1T 8 0,5 % 6/7 11 3 4 5 15 10 9 P 13 1 13 14 15 16 13 17 6 70 808 634-00.1T [cs] Požadavky na bezpečnostní vybavu kotlů, sloužicích k ohřevu topné vody................ [pl] Wymagania dot. wyposażenia zabezpieczającego

Více

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006)

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) MOŽNÝ VZOR ZPRÁVY O REVIZI LPS Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) Revizní technik : Adresa revizního technika:

Více

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2-

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2- 01-01.2 04.11.CZ Přímočinné regulátory diferenčního tlaku a přímočinné regulátory diferenčního tlaku s omezovačem průtoku Přímočinné regulátory výstupního tlaku BEE line -1- tlaku -1-1 SET VENTIL SPOTŘEBIČ

Více

CERTIFICATION HELP DESK

CERTIFICATION HELP DESK CERTIFICATION HELP DESK Jednotná společná charakteristika výrobků podle DIN EN 1856-1:2003 v rámci CE značení Vícevrsté kouřovody s nerezovou komínovou vložkou a minerálním komínovým tělesem Systém eka

Více

TBV-CMP. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil

TBV-CMP. Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil IMI TA / Regulační ventily / je určen pro regulaci výkonu a hydronické vyvážení koncových

Více

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V PLAMENECH

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V PLAMENECH FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V PLAMENECH Demonstrační cvičení Bc Josef Kopačka Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Jiří Hladík Solartec s.r.o. 28. června 2012 Praha Obsah prezentace Úvod Pokusná měření

Více

Průtokem řízený regulátor teploty AVTQ DN 15

Průtokem řízený regulátor teploty AVTQ DN 15 Datový list Průtokem řízený regulátor teploty AVTQ DN 15 Popis AVTQ brání vzniku vysokých teplot ve výměníku tepla, když nedochází k žádnému odběru teplé vody, tím, že urychleně uzavře dodávku tepla (např.

Více

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh Přehled výrobků 1 b a r 0 O V Armatury pro připojení ke kotli Oventrop nabízí sestavu pro připojení ke kotli, která obsahuje

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka Vaillant roční prohlídka Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Celková kontrola výrobku dle doporučení výrobce Originální náhradní díly Vaillant Prováděno vyškolenými servisními

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku BARBORA HYBLEROVÁ » úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku a tím snížení škod na minimální míru»

Více

Trouby SPIRO z NEREZ materiálu (dále jen trouby) se používají pro klimatizaci a větrání. Mohou se použít i jinde, kde svými parametry vyhovují.

Trouby SPIRO z NEREZ materiálu (dále jen trouby) se používají pro klimatizaci a větrání. Mohou se použít i jinde, kde svými parametry vyhovují. KATALOGOVÝ LIST KM 0034/94d TROUBY SPIRO Vydání: 8/07 z oceli NEREZ Strana: 1 Stran: 2 Trouby SPIRO z NEREZ materiálu (dále jen trouby) se používají pro klimatizaci a větrání. Mohou se použít i jinde,

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

HS10S Domovní vodovodní filtrační stanice

HS10S Domovní vodovodní filtrační stanice srpen 2007 HS10S Domovní vodovodní filtrační stanice Konstrukce Domovní filtrační stanice HS10S se skládá z: Těleso s připojením pro manometry Zpětného ventilu na vstupu Testovacího bodu na zpětném ventilu

Více