OVZDUŠÍ. Přechod z vytápění tuhými palivy na plynové topení mýty a realita

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OVZDUŠÍ. Přechod z vytápění tuhými palivy na plynové topení mýty a realita"

Transkript

1 Přechod z vytápění tuhými palivy na plynové topení mýty a realita Vytápění plynem využívá v ČR asi 32 % bytů, je to pohodlný způsob, jak si doma zajistit teplo. Plynové kotle mají ekologické spalování s vysokou účinností (90 94%) a jsou snadno regulovatelné. Existují i takzvané kondenzační plynové kotle, které k vytápění využívají i kondenzující vodní páry (voda je jeden z vedlejších produktů hoření), která je následně ochlazena, a toto teplo je využito k ohřevu topné vody. Při topení v kondenzačním kotli se ušetří nemalé náklady za plyn. A oproti jiným kotlům mají vyšší životnost. Dále pak takové odkouření komína kondenzačního kotle vyjde levněji než odkouření komínů jiných kotlů. Náklady na provoz se sníží i využitím tepla, které je komínem odváděno. Toto dodatečně získané teplo je pak využito pro předehřev teplé vody. Správně nastavený kondenzační plynový kotel za rok uspoří % plynu oproti běžnému plynovému kotli. Finanční návratnost jsou pouhé 2 4 roky, což je skvělá zpráva. O ekologičnosti plynu vypovídá nízký obsah škodlivin. Spaliny po plynu obsahují zejména oxid uhličitý a vodní páru, v menším množství pak oxid uhelnatý, oxidy dusíku a oxidy síry. Je třeba podotknout, že obsah škodlivin klesá s teplotou spalování (což neplatí pouze pro spalování plynu, ale i pro ostatní paliva). Cena plynu je značně pohyblivá, dochází k jeho opakovanému zlevňování a zdražování. V současné topné sezoně cena plynu klesla, ale k dalšímu zlevňování plynu jsou odborníci i plynárenské společnosti skeptické. Už v roce 2010 by cena plynu mohla opět vzrůst.

2 Paliva používaná pro lokální topeniště Je prokázáno, že kvalita ovzduší v malých a středních obcích je lokálně výrazně ovlivňována způsobem vytápění a používanými technologiemi lokálních topenišť. Nejběžnějším palivem (v oblastech bez připojení na zemní plyn) je uhlí. Je známo, že uhlí (stejně jako zemní plyn) patří k neobnovitelným zdrojům energie. Uhlí je poměrně kvalitním palivem, ale velmi často je spalováno v nevyhovujících topeništích a nevhodným způsobem přikládání. Tvoří se tak množství škodlivin, které se dostávají do ovzduší, a to pak silně znečišťují. Snahou do budoucna je rozšiřování využívání obnovitelných zdrojů energie. Takovým zdrojem je rostlinná biomasa. Pěstování tzv. energetických rostlin u nás zatím nemá tradici. Energetické rostliny jsou byliny (topinabur) a dřeviny (bříza, vrba, olše), obě skupiny se vyznačují rychlým růstem nadzemních částí, další variantou obnovitelných paliv je takzvaná odpadní biomasa (kůra, rostlinné zbytky ze zemědělské výroby, jako jsou např. balíky slámy). Zajímavé je, že spalováním biomasy se uvolní takové množství CO2, kolik ho rostlina spotřebovala pro svůj růst. Ve srovnání s uhlím si biomasa vede v některých hlediscích lépe, v jiných zase hůře. Oproti uhlí biomasa obsahuje menší množství životu nebezpečných látek. Nevýhodou zase je, že pěstování čistě energetických rostlin je náročné na prostor, bude tedy zabírat značnou plochu zemědělské půdy. Cena je důležité hledisko, podle kterého se nejčastěji rozhodujeme. V současné době je nejekonomičtější spalování uhlí. Spalování biomasy je nákladnější z hlediska využívané technologie. Nicméně je více než předvídatelné, že kvůli tlaku, který je vyvíjen na ochranu životního prostředí, se v blízké budoucnosti budeme setkávat se zdražováním méně šetrných paliv a technologií a podporou těch ekologičtějších. Už nyní je možné získat na pořízení kotle pro spalování biomasy dotaci od MŽP.

3 Režim topení tuhými palivy Topení tuhými palivy je nejjednodušší a často i jedinou možností, jak si doma zajistit teplo. V ČR je situace ve vytápění domácností následující: 65 % bytů topí tuhými palivy, 32 % používá plyn, 1,5 % elekřinu a 1, 5% alternativní zdroje energie. Domácnosti, které mají to štěstí a jsou na dosah plynové přípojky, se s režimem vytápění nemusí trápit. Stačí nastavit požadované hodnoty na kotli a ten obstará vše potřebné. U vytápění tuhými palivy nezbývá nic jiného, než chodit přikládat. Obsluha kotle na pevná paliva si klade jisté nároky na čas a fyzické schopnosti uživatele (přikládání, čištění, regulace). Dobrou investicí při topení tuhými palivy jsou zplyňovací kotle na dřevo. Ty je možno připojit i ke kotlům na uhlí. Většinou se dají snadno regulovat a jejich účinnost dosahuje až 85 %, což znamená, že není nutno tak často přikládat. Pro inspiraci je účinnost v současnosti využívaných kotlů, při použití nejběžnějších typů tuhých paliv (dřevo, hnědé uhlí), následující: prohořívací kotel % při topení dřevem a % při topení hnědým uhlím, odhořívací kotel v obou případech % účinnost, ruční zplyňovací kotel (pouze dřevo) %, automatický (pouze uhlí) %. Kotle na pevná paliva se dělí do dvou kategorií jsou jimi kotle s ručním a se samočinným dávkováním paliva. V každé z těchto kategorií existují 3 základní třídy, které vymezuje norma (ČSN EN 303-5). Jednotlivé třídy se od sebe liší účinností vytápění a současně i v míře znečišťování ovzduší. Současným požadavkům na moderní zdroje tepla odpovídají pouze kotle 3. třídy a to zejména kotle zplyňovací a s automatickou dodávkou paliva. Cena těchto kotlů je poněkud vyšší, proto jsou málo rozšířené, ale dá se očekávat, že v nejbližších letech bude možno uvádět do provozu pouze tyto typy kotlů. Produkce škodlivých látek a prachu je pak logicky nepřímo úměrná účinnosti spalování kotle.

4 Možnosti tepelných úspor u novostaveb a starších domů Častým důvodem vysoké spotřeby paliva (a vysokých nákladů) při vytápění obytných prostor ve starších budovách jsou úniky tepla takzvanými tepelnými mosty nebo nevhodně zvolený tepelný zdroj s nepříliš vysokou účinností (nízká účinnost znamená vysoké náklady na paliva). U novostaveb je nejlepší variantou přemýšlet o co nejúspornějším a zároveň nejekologičtějším způsobu vytápění (mechanické větrání vzduchotechnika rozvedená po celém domě, kdy je pomocí ventilátorů ohříván vzduch vstupující do budovy vzduchem z budovy vystupujícím. Náklady na energii se zde omezily jen na energii, která pohání vzduchotechniku). Ve starších budovách se zvyšuje spotřeba energie kvůli únikům tepla. K únikům tepla dochází prostřednictvím takzvaných tepelných mostů. Tepelné mosty jsou místa, kterými uniká teplo domova do okolí. Nejčastěji se nachází pod střechou a v okolí oken a dveří, kde jsou rámy. Receptem, jak se zbavit úniků tepla tepelnými mosty, je jejich likvidace. A to důkladným utěsněním a zateplením fasády. Další variantou, jak uspořit náklady na energii, je regulace vytápění místností pomocí termostatů. Regulace vytápění místností pomocí termostatů pomáhá šetřit prostředky vynaložené na vytápění a samotné termostaty nejsou příliš nákladná záležitost. Finančně náročnější variantou je pořízení akumulačních nádrží, které se připojí ke stávající topné soustavě. Uplatní se především na podzim a na jaře, kdy se pak může topit jen dvakrát týdně, čímž se ročně ušetří až čtvrtina paliva. Náklady na pořízení akumulačních nádrží se vrátí za šest až sedm let.

5 Spalování odpadu z domácnosti Občan české republiky vyprodukuje za rok téměř 300 kg odpadu. V současnosti je největší snahou zredukovat objem odpadu jeho recyklací. Co nebylo, či není možno zrecyklovat, putuje na skládku nebo do spalovny. V menších obcích je odpad často spalován v lokálních topeništích a do popelnic putuje popel a odpad, který už není možné spálit. Nejrozšířenějším způsobem vytápění je vytápění kotli na tuhá paliva. V těchto kamnech se často spolu s pevnými palivy spaluje i domácí odpad, tedy přesněji odpad, který se nehodí ke kompostování (tedy zejména papír a plasty). Velmi nebezpečné je spalování plastů (PET lahve, PVC, syntetické textilie atd.). Na lokálním topeništi není možno dosáhnout takových podmínek, kdyby se ze spalovaného materiálu uvolnila jen vodní pára a oxid uhličitý. Proto se při spalování plastů do ovzduší uvolňuje velké množství škodlivých látek. Je tedy na místě poznamenat, že lokální topeniště uvolňují oproti spalovnám komunálního odpadu velké množství životu nebezpečných látek. Mezi ony nebezpečné látky patří zejména jedovatý oxid uhelnatý (katalyzátory je zachycován z výfukových plynů), protože blokuje přenos kyslíku v krvi, což může vést k nevolnosti, závratím, ztrátě vědomí a dokonce až k smrti. Dále těžké kovy (vyvolávají otravy), kyanovodík (negativní vliv na sliznice a podobné účinky jako oxid uhelnatý), čpavek (podráždění sliznic, závratě), kyselina sýrová (podíl na kyselých deštích), karcinogeny a mnohé další nebezpečné látky. Tyto škodliviny se spalováním dostávají do vzduchu, dále pak prostřednictvím srážek putují do půdy a odtud do těl rostlin a živočichů a potravním řetězcem dále do těla člověka.

6 Spalování organické hmoty ze zahrad a vypalování porostů Vypalování je především zjara oblíbeným způsobem, jak se zbavit staré suché trávy. Ekologičtější, avšak časově náročnější, by bylo ruční hrabání trávy a následné kompostování. Vypalováním trávy jsou postiženy rostliny i živočichové, dochází ke znečišťování ovzduší a vzniká tak riziko požáru. Při vypalování trávy může vznikat teplota až 800 C, jsou tak ohrožována i podzemní společenstva, kam patří nejrůznější prospěšné mikroorganismy. Časté utěšování, že popelem ze spálené trávy se zúrodňuje půda, je mylné, protože popel je většinou rozfoukán větrem. Proto je vypalování trávy zakázáno hned několika zákony (o ochraně ovzduší, o ochraně přírody a krajiny a požárním zákonem). Biologický odpad představuje nejobjemnější část odpadu produkovaného domácnostmi na venkově (až 40 %). Možností, jak se s takovým odpadem vypořádat, je více. Domácí kompost může být prostorově náročný. Výhodou je, že kompost obsahuje na živiny bohatý humus, který významně zkvalitňuje půdu. Poslední dobou mnohé obce zakládají obecní kompostárny, kam je svážen bioodpad z jednotlivých domácností. Další způsoby nakládání s bioodpadem jsou skládkování nebo spalování, nejedná se však o příliš vhodné varianty. Skládkováním biologického odpadu vzniká metan a veškeré živiny jsou degradovány. Při spalování bioodpadu se do vzduchu uvolňují nebezpečné dioxiny (chemické látky, které u dětí způsobují poruchy nervového systému, u mužů a žen způsobují nevratné poruchy pohlavní soustavy). Zákon o ochraně ovzduší obcím umožňuje vydání vyhlášky, která stanovuje podmínky, za kterých je možno spalovat suchý přírodní materiál. Fyzickými osobami je vypalování podrostů ze zákona zakázáno pod pokutou až ,- (50.000,- právnickým osobám), kterou ukládá záchranný hasičský sbor kraje. Pokutu za poškozování přírody vypalováním může udělit orgán ochrany přírody a to ve výši ,- až ,-. Obecní úřad ustanovuje vyhláškou, zda je možné spalovat rostlinný odpad, pokud je to zakázané, může uložit pokutu ,-. Zakazuje-li to obecní vyhláška, musí obec zajistit likvidaci rostlinné hmoty podle zákona o nakládání s odpady.

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu Jak na Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu SEVEn Zelená úsporám Obsah 1. Popis problematiky ve vztahu k podmínkám programu... 2 2. Postup při plánování a realizaci.......... 3 Krok č. 1 Co od řešení očekávat

Více

Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk. Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.

Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk. Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. V této publikaci byly použity výsledky výzkumných projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum MZe ČR: QF 4179 Využití

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky a ekologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Energetické využívání odpadu Pavel Hospr 2012 Energetické zpracování odpadů Pavel Hospr 2012

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Energetická účinnost budov. Studentská příručka

Energetická účinnost budov. Studentská příručka Energetická účinnost budov Studentská příručka Edice CZ 1.0 - září 2009 Aktualizované verze ke stažení na webu projektu IUSES www.iuses.eu. Prohlášení Tento projekt je financován s podporou Evropského

Více

a její dopady na životní prostředí

a její dopady na životní prostředí Vyroba energie a její dopady na životní prostředí 2010 Calla www.calla.cz energie života fosilní zdroje energie atomu obnovitelné zdroje energie sluneční energie energie v biomase energie vody energie

Více

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic Nezávisle Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Autoři: Karel Polanecký, Ivo Kropáček, Míla Zemanová Palánová, Karel Srdečný (kapitola Vlastní výroba

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM

SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM ČESKÉ EKOLOGICKÉ MANAŽERSKÉ CENTRUM ÚNOR 2009 Svaz výrobců cementu České republiky byl založen v roce 2002 jako samostatný

Více

4 Praktické využití biomasy

4 Praktické využití biomasy 4 Praktické využití biomasy Jakým způsobem a v jakých případech budeme nakonec biomasu prakticky využívat, závisí na mnoha faktorech: 1. Druh a forma biomasy například kusové dřevo je ideální pro topení

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

Kalové hospodářství Libereckého kraje

Kalové hospodářství Libereckého kraje Kalové hospodářství Libereckého kraje Realizační program Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje říjen 2005 Zpracovatel: spol. s r.o. / G.m.b.H Objednatel Název : Liberecký kraj Adresa: : U Jezu

Více

Matematické modelování biodegradačních procesů

Matematické modelování biodegradačních procesů MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Matematické modelování biodegradačních procesů Bc. Jiří Kalina DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří

Více

Komunální odpady a jejich likvidace Ing. Miroslava Dvořáková

Komunální odpady a jejich likvidace Ing. Miroslava Dvořáková Ekologickyservis.dvorakova@gmail.com 773 678 623 Komunální odpady a jejich likvidace Ing. Miroslava Dvořáková Odpady jako zdroje nebezpečných chemických látek Lidstvu je známo více než 10 milionů chemických

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Vzdělávací sada chemgeneration.com Úvod Vážení čtenáři, pravděpodobně se také denně držíte konceptu udržitelného rozvoje,

Více

Domácí ekologie, odpadové hospodářství

Domácí ekologie, odpadové hospodářství Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Monika PŮBALOVÁ Domácí ekologie,

Více

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku?

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? B - Požární prevence 1. Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? 2. Proč mít doma hlásiče požáru? 3. Jaký hasicí přístroj na co použít? 4. Požár v domácnosti - otevřený oheň 5. Požár v domácnosti

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

Možnosti snížení provozních nákladů

Možnosti snížení provozních nákladů Abstrakt Možnosti snížení provozních nákladů Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá návrhem energetických úspor v budovách. V dnešní době jsme svědkem stálého růstu cen energie, ať už se jedná o elektřinu

Více