Komplex FCC v kralupské rafinérii. Ing. Jiří Horský, Aprochem 1998

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplex FCC v kralupské rafinérii. Ing. Jiří Horský, Aprochem 1998"

Transkript

1 Komplex FCC v kralupské rafinérii Ing. Jiří Horský, Aprochem Úvod Rafinérie v Kralupech n. Vlt je typickou palivářskou rafinérií hydroskimmingového typu (rafinérie se skládá z atmosférická destilace, hydrorafinace, semiregenerativního reformingu, jednotky dělení plynů, aminové jednotky, Clausovy jednotky, výroby MTBE, izomerace C5, pomocných provozů a tankoviště) o kapacitě zpracování ropy 3 mil.t/r. Minulá konfigurace s absentujícími jednotkami hlubokého zpracování ropy neumožňovala navýšit produkci žádaných paliv na úkor méně žádaných topných olejů. Rafinérie se tím ve srovnání se svými konkurenty dostávala do nevýhody. Proto hledání konverzních technologií doprovází rafinérii již od jejího uvedení do plného provozu v roce FCC technologie podstatně zvyšuje konkurenceschopnost kralupské rafinérie a to zejména navýšením produkce automobilových benzínů a motorových naft. Pokles produkce těžkého topného oleje spojený se snížením obsahu síry a nárůst množství LPG (zkapalněný propan - butan) přispívá ke zlepšení životního prostředí. Po vyhodnocení licenčních nabídek byla vybrána licence firmy UOP, licenční smlouva byla podepsána v září 97. Výstavba komplexu FCC významným způsobem ovlivnila každou jednotku stávající rafinérie. Úspěšné zakomponování nových jednotek do systému fungující rafinérie si vyžádalo vybudování nových potrubních propojení jak procesních proudů, energií tak i pomocných médií, změnami na tankovišti bylo třeba optimalizovat rozdělení skladovaných materiálů ve vztahu ke změně výrobkového spektra a potřebám budoucí rafinérie. Od samého začátku práce na projektu FCC se projevovala maximální snaha o optimalizaci využití energií, servisních proudů a stávajícího zařízení jejíž výsledkem je například propracovaný kaskádový systém procesních (promývacích) vod snižující množství odpadních vod na minimum, nebo využití existujících skladovacích nádrží na tankovišti bez nutnosti rozšíření skladovacích kapacit. 2. Produkty FCC Mezi produkty FCC komplexu patří : topný plyn (vodík - C2, inertní plyny) který bude sloužit jako palivo v procesních pecích komplexu, stávající rafinérie a kotlích teplárny a.s. Kaučuk propylen polymerační čistoty - dodávky do Chemopetrolu a.s. C3 frakce v kvalitě propanu pro vytápění C4 frakce - využitelná pro výrobu MTBE krakový benzín (částečně hydrogenovaný bez obsahu merkaptanů) - vysokooktanová složka autobenzínů se sníženým množstvím aromátů LCO - Lehký Cyklový Olej - poměrně sirná aromatická frakce s nízkým CČ vroucí v rozmezí typickém pro atmosférický plynový olej - bude zpracovávána společně s atmosférickým plynovým olejem na stávající hydrogenační rafinaci TTO topný olej s obsahem síry do 1%

2 3. Popis technologie Jednotka je navržena pro tři odlišné výrobní režimy : maximalizace výroby benzínu, středních destilátů (lehkého cyklového oleje) a LPG (zejména propylenu). Mezi nové výrobní jednotky komplexu FCC patří vákuová destilace, reaktorováregenerátorová sekce, frakcionační kolona, hydrogenace těžkého krakového benzínu, dělení plynů, aminová jednotka, Merox krakového benzinu a LPG, zpracování C3 frakce - výroba propylenu a stripování kyselých vod. Účelem jednotky vákuová destilace zpracovávající 2000 t/d mazutu je připravit jednu z komponent nástřiku na FCC - vakuové destiláty. Reaktorová - regenerátorová sekce je vlastním jádrem komplexu o kapacitě 3800 t/d - skládá se z reaktoru kde se nástřik smísený z mazutu, vakuových destilátů a těžkého plynového oleje po předehřátí nastřikuje systémem trysek do proudu fluidizovaného katalyzátoru unášeného vzhůru trubkovým reaktorem pomocí směsi páry a plynu. Po separaci katalyzátoru v systému cyklonů jsou produkty krakování odváděny do frakcionační kolony, zatímco deaktivovaný katalyzátor po vystripování zbytku uhlovodíků vodní párou odchází do regenerátoru, kde se po promísení se vzduchem hnaným dmychadlem vypálí koks, případně uhlovodíky blokované v kavitách katalyzátoru. Regenerovaný katalyzátor je od spalin oddělen v systému cyklónů a spojovacím potrubím je dopravován zpět do nejspodnější části trubkového reaktoru, kde se jeho koloběh v systému uzavírá. Spaliny zbavené katalyzátoru procházejí kotlem na odpadní teplo, kde se vyrábí pára 96 bar a 42 bar a poté jsou vedeny do elektrostatického odlučovače, kde jsou spaliny před vypuštěním do komína zbaveny jemných částic katalyzátoru na úroveň předepsanou příslušným emisním limitem. K základnímu rozdělení produktů krakování dochází v hlavní frakcionační koloně. Hlavový produkt (směs plynů a lehkého benzínu) je veden na jednotku dělení plynů, která pracuje na principu kombinace absorpce destilace. První boční odtah frakcionační kolony těžký krakový benzín se částečně zbavuje síry v hydrorafinační jednotce a odvádí se také na jednotku dělení plynů. Druhý boční odtah frakcionátoru LCO je veden do stávající jednotky hydrorafinace plynového oleje. Nejtěžší produkt frakcionace slurry olej (aromatická frakce s vysokou hustotou) se uplatňuje jako složka při mísení topného oleje. Krakový benzín je z jednotky dělení plynů veden na jednotku Merox benzínu, kde dochází k odstranění merkaptanické síry. Vodík spolu s C1/2 uhlovodíky se po zbavení sirovodíku v aminové vypírce odvádí do systému rafinérského topného plynu (produkce FCC topného plynu pokryje spotřebu procesních pecí FCC i stávající rafinérie). LPG frakce (uhlovodíky C3/4) se po odstranění sulfanu v aminovém extraktoru zbavují merkaptanické síry v jednotce Merox -LPG. Podstatou procesu je reakce merkaptanů s vodným roztokem louhu, při níž dochází k tvorbě merkaptidů rozpustných ve vodě, které jsou extrahovány do vodné fáze a v oxidátoru za účinku katalyzátoru a vzduchu dodávaným kompresorem jsou merkaptidy přeměněny na disulfidy ve vodě nerozpustné, zatímco dochází k regeneraci roztoku louhu, který je veden zpět do extraktoru.

3 4. Technická řešení spojená se specifiky procesu FCC Označení fluidní krakování dnes již plně nevystihuje podstatu vedení procesu, neboť rychlost pohybu katalyzátoru přesahuje prahovou rychlost úletu částic a katalyzátor je unášen vzhůru reaktorem - trubkou kruhového průřezu, přičemž doba kontaktu činí řádově sekundy. Přestože je rychlost částic katalyzátoru ve srovnání s rychlostí okolního prostředí poněkud nižší, lze proces přirovnat k reaktoru s pístovým tokem. Výhodou tohoto řešení je, že nástřik je v kontaktu s katalyzátorem po přesně ohraničenou dobu od smísení až po rozdělení v cyklónech, což je základní předpoklad pro maximalizaci výtěžku žádaných produktů na úkor koksu a topného plynu. Protože se aktivita katalyzátoru během jeho cirkulace v zařízení snižuje - zejména účinkem katalytických jedů (těžké kovy, měď, železo, kovy I. a II. skupiny, deaktivací vodní párou a abrazí ) je její udržení na optimální hodnotě klíčem k ekonomickému provozování FCC. K doplnění katalyzátoru se užívají dva postupy vsádkový a kontinuální. Při prvním z nich se periodicky do regenerátoru pomocí stlačeného vzduchu dopravuje určité množství katalyzátoru, při druhém se zkracuje perioda mezi přídavky na krátký interval (řádově minuty) s možností řízení přidávaného množství doladěním prodlevy mezi dávkami. Obnova aktivity katalyzátoru (vypálení koksu a adsorbovaných uhlovodíků) se provádí ve spodní části regenerátoru tzv. spalovací komoře, kde se po smísení katalyzátoru z reaktoru a vzduchu dodávaného dmychadlem katalyzátor regeneruje při teplotách kolem 700 o C. Pro nastartování tohoto procesu je třeba dosáhnout určité iniciační teploty čehož se dosahuje recirkulací regenerovaného katalyzátoru zpět do spalovací komory. Ačkoli je regenerovaný katalyzátor pro vlastní vypalování koksu balastem, teplo které je do spalovací komory tímto proudem přinášeno pomáhá významným způsobem akcelerovat hoření a tím zmenšit rozměry spalovací komory. Rychlost proudění slurry oleje v cirkulačním okruhu frakcionační kolony (destilační zbytek) je nutno udržet v předepsaném rozmezí - při poklesu pod spodní limitní rychlost dochází k sedimentaci katalyzátoru v zařízení (především ve výměnících), při překročení horního limitu má slurry olej, který vždy obsahuje určité množství katalyzátoru abrasivní účinky. Oddělení uhlovodíkového prostředí v reaktoru od kyslíkového v regenerátoru je základní podmínkou bezpečného provozování FCC. Za normálního provozu klesá tlak ve směru regenerátor - reaktor - frakcionační kolona. Pro dopravu deaktivovaného katalyzátoru z reaktoru (jeho spodní části tzv. striperu ) do regenerátoru je nutný tlakový spád, který je ze strany reaktoru (nižšího tlaku) vytvářen hydrostatickým tlakem fluidizovaného katalyzátoru. Totéž platí i o dopravě reaktivovaného katalyzátoru do reaktoru. Obě prostředí jsou tedy navzájem oddělena sloupcem fluidizovaného katalyzátoru a navíc ještě šoupaty speciální konstrukce, které mají kromě bezpečnostní funkce ještě funkci regulační. Úkolem šoupat je kromě řízení toku katalyzátoru jednotkou i oddělení reaktoru a regenerátoru v případě, kdy z různých důvodů dojde ke snížení tlaku v regenerátoru nad hodnotu tlaku v reaktoru (porušení tlakové rovnováhy) což může vyvolat havarijní stav označovaný jako oil reversal - průnik kapalného nástřiku do regenerátoru proti směru pohybu katalyzátoru (průnik uhlovodíků do regenerátoru by měl za následek nekontrolované hoření a enormní zvýšení teploty v regenerátoru - až 1100 o C). Separační účinnost cyklonů obecně se vzrůstající rychlostí stoupá a to až do okamžiku, kdy díky nárůstu rychlosti čištěného plynu a změně aerodynamických podmínek v cyklónu dojde ke strhávání separovaných částic do proudu vyčištěného plynu. V případě většího úniku katalyzátoru do frakcionační kolony (průnik přes cyklóny reaktorové sekce) hrozí zanesení cirkulačního okruhu slurry oleje, případně sedimentace katalyzátoru v dalším zařízení. Tatáž závislost účinnosti separace na rychlosti platí i pro cyklony regenerátoru - v případě překročení mezní rychlosti hrozí průnik katalyzátoru komínem do okolního prostředí. Zvýšení rychlosti proudění v cyklónech nad určitou mez může též způsobit erozi cyklónů a jejich destrukci.

4 5. Katalyzátor - vlastnosti, složení, aditiva FCC katalyzátory jsou dnes vyráběny převážně na bázi syntetických zeolitů. Každý z producentů FCC katalyzátoru vlastní a dále rozvíjí typovou řadu, z níž každý produkt je použitelný pro určitý specifický nástřik příp. výrobní režim. Tabulka vpravo uvádí typické rozdělení velikosti částic katalyzátoru. Obecně platí, že nejžádanější rozměr částic je ten největší, při kterém lze ještě dosáhnout fluidace. Sypná hustota čerstvého katalyzátoru se pohybuje v rozmezí 0,7 1 Rozměr částic v mikronech Podíl částic (%) méně než více než g/cm 3. Vlastní katalyzátor obsahuje jen asi 25 % krystalického zeolitu, zbytek tvoří pojivo, plnidlo a aluminosilikáty amorfní (nezeolytické) struktury. Užitné vlastnosti katalyzátoru lze upravit přídavkem vhodných aditiv různé funkce např. aditiva ZSM-5 podporující zvýšení oktanového čísla benzínu, nebo výtěžek olefinů, nebo tzv. pasivátory kovů, které inhibují dehydrogenační vlastnosti V a Ni a tím snižují výtěžek vodíku (topného plynu) ve prospěch žádaných produktů apod. Zcela specifickým typem aditiva je tzv. DeSOx aditivum nacházející použití jako poměrně levný prostředek snížení emisí SO 2 opouštějících regenerátor ve spalinách. Aditivum má krystalickou strukturu, po stránce chemického složení se jedná o soli hydratovaných hydroxohlinitanů. Pomocí DeSOx aditiva se v prostředí regenerátoru převádí SO 2 a SO 3 na siřičitany / sírany, které se dostávají v proudu zregenerovaného katalyzátoru do reaktoru, kde jsou při teplotách kolem 500 o C a v redukčním prostředí (vodíková atmosféra) převedeny na H 2 S, přičemž dochází k obnově původních adsorpčních vlastností aditiva. Reaktivované aditivum opouští reaktor v proudu deaktivovaného katalyzátoru zpět do spalovací komory regenerátoru. Použití DeSOx aditiva představuje poměrně účinnou a snadno aplikovatelnou metodu snižování emisí SO 2, která navíc nevyžaduje zásadní změnu technologie ani instalaci dalšího pomocného zařízení.

5

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Česká rafinérská, a. s., 436 70 Litvínov, Záluží 2, Czech Republic Tel.: +420/35/616 35 67, Fax: +420/35/616 50 86 Česká rafinérská,

Více

Vývoj technologií pro čistá paliva

Vývoj technologií pro čistá paliva Vývoj technologií pro čistá paliva Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, Česká rafinérská a.s., O.Wichterleho 809, 278 52 Kralupy n.vlt. Tel. 315718603, hugo.kittel@crc.cz Zpracováno jako příspěvek pro seminář Deset

Více

3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ. 3.1 Informace uvedené v této kapitole. Kapitola 3

3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ. 3.1 Informace uvedené v této kapitole. Kapitola 3 3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ Tato kapitola uvádí více podrobností o úvahách uvedených v sekcích.3 a 2.2.2.3 a popisuje techniky čištění odpadních vod a odpadních plynů podle jejich environmentální výkonnosti,

Více

1.3 Ropa. Jiříček I.-Rábl V. AZE 04/2005

1.3 Ropa. Jiříček I.-Rábl V. AZE 04/2005 1.3 Ropa (Nafta, Petroleum (VB), Crude Oil (USA), Nefť (Rusko), le Petrol (Fr) Ropa patří mezi tzv. fosilní paliva (uhlí, zemní plyn, ropné písky, břidlice) což znamená, že vznikla v dávné minulosti a

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ PŘI ENERGETICKÉM VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

OCHRANA OVZDUŠÍ PŘI ENERGETICKÉM VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ 44 OCHRANA OVZDUŠÍ 3 4/2002 OCHRANA OVZDUŠÍ PŘI ENERGETICKÉM VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ Doc. Ing. Jaroslav Hyžík EIC spol. s r.o. Ecological and Industrial Consulting, Praha POPIS ZAŘÍZENÍ TVO LIBEREC Úvod Ochrana

Více

Kalové hospodářství Libereckého kraje

Kalové hospodářství Libereckého kraje Kalové hospodářství Libereckého kraje Realizační program Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje říjen 2005 Zpracovatel: spol. s r.o. / G.m.b.H Objednatel Název : Liberecký kraj Adresa: : U Jezu

Více

4.3 Vedlejší živočišné produkty

4.3 Vedlejší živočišné produkty 4.3 Vedlejší živočišné produkty 4.3.1 Zařízení na zpracování vedlejších živočišných produktů - obecné metody použitelné na úrovni instalovaných zařízení 4.3.1.1 Nepřetržitý a segregovaný sběr vedlejších

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Termické zpracování odpadů. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.

Termické zpracování odpadů. Ing. Jan Malaťák, Ph.D. Termické zpracování odpadů SPALOVNY Ing. Jan Malaťák, Ph.D. Praha 2006 Termické zpracování odpadů Těmito postupy jsou původně nebezpečné látky v hořlavých odpadech přeměněny na poměrně neškodné produkty.

Více

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a nesmírným

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

CERTIFIKOVANÁ METODIKA Publikováno na stránkách www.vuzt.cz TERMOLÝZNÍ ZPRACOVÁNÍ ZBYTKOVÉ BIOMASY, SEPAROVANÝCH PLASTOVÝCH A CELULÓZOVÝCH PODÍLŮ TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ENERGETICKÉ A SUROVINOVÉ VYUŽITÍ Petr Jevič, Zdeňka

Více

SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM

SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM SOUČASNÁ PALIVA V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM ČESKÉ EKOLOGICKÉ MANAŽERSKÉ CENTRUM ÚNOR 2009 Svaz výrobců cementu České republiky byl založen v roce 2002 jako samostatný

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ PŘELED ZÁKLADNÍC C-SURVIN A JEJIC ZPRACVÁNÍ bsah 1 Úvod 2 2 Tuky a oleje 3 2.1 Výroba mýdla 2.2 Výroba mastných kyselin hydrolýzou triglyceridů 2.3 Výroba vysokých alkoholů 3 Sacharidy 4 4 Dřevo a jeho

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Ing. Jiří Kropáč, Ph.D. I Ing. Lukáš Frýba prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

EL A ROZSAH STUDIE, VÝCHOZÍ PODKLADY, KAPACITA, FOND PRACOVNÍ DOBY...

EL A ROZSAH STUDIE, VÝCHOZÍ PODKLADY, KAPACITA, FOND PRACOVNÍ DOBY... OBSAH 1. ÚČEL A ROZSAH STUDIE, VÝCHOZÍ PODKLADY, KAPACITA, FOND PRACOVNÍ DOBY... 4 1.1. ÚČEL A ROZSAH STUDIE... 4 1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY A VAZBA NA PLZEŇSKOU TEPLÁRENSKOU A SKLÁDKU CHOTÍKOV... 4 1.3. NÁVRHOVÉ

Více

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 1. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Únor 2010 Strategická výzkumná agenda vodíkových technologií Únor 2010 Česká vodíková technologická platforma (HYTEP Hydrogen Technology

Více

Strategická výzkumná agenda

Strategická výzkumná agenda Strategická výzkumná agenda dokument národní technologické platformy České Budějovice duben 2011 Tato Strategická výzkumná agenda vznikla jako výstup projektu TP Využití zemního plynu a biometanu v dopravě

Více

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě 1. ÚVOD celosvětovým rozvojem průmyslu v Americe, v Evropě a v některých státech Asie se zvyšuje i znečišťování životního prostředí, především

Více

v energetice a dopravě

v energetice a dopravě Katedra elektroenergetiky a ekologie Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni Diplomová práce Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice a dopravě T e r e z a V y š t e i n o v á Školitel:

Více

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy Ropa Též (surová nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů. Nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry nejčastěji v oblasti kontinentálních

Více

Praktická dílna. Spalovací motory I. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce. Motor Systémy a příslušenství. Automobil od A do Z.

Praktická dílna. Spalovací motory I. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce. Motor Systémy a příslušenství. Automobil od A do Z. omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8.1 Snižování emisí škodlivin ze zvláště velkých spalovacích st. zdrojů Skupina opatření směřuje zejména k omezení emisí látek, u kterých jsou zvláště velké spalovací zdroje významných

Více

Matematické modelování biodegradačních procesů

Matematické modelování biodegradačních procesů MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Matematické modelování biodegradačních procesů Bc. Jiří Kalina DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více