Rekodifikace Cenné papíry a smlouvy o cenných papírech červen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekodifikace Cenné papíry a smlouvy o cenných papírech červen 2013"

Transkript

1 Bulletin BBH Rekodifikace Cenné papíry a smlouvy o cenných papírech červen 2013

2 Obsah 1. Základní přehled Institut cenného papíru Vydávání cenných papírů Inominátní cenné papíry Smlouvy o cenných papírech Úprava některých typů cenných papírů Některé související otázky Základní přehled Od nabude účinnosti nový občanský zákoník 1 ("NOZ"), který kromě jiného přinese mnoho změn v oblasti práva cenných papírů. Úprava by měla vyřešit některé nejasnosti spojené s cennými papíry, jako např. pojmové vyjasnění cenného papíru, nahrazování podpisu otiskem či vydávání zákonem neupravených cenných papírů. V důsledku komplexní úpravy cenných papírů v NOZ bude zrušen zákon o cenných papírech 2 ("ZCP") a vypuštěny pasáže o podobě cenného papíru dosud obsažené v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu ("ZPKT"). Novou úpravu cenných papírů v NOZ je potřebné vnímat též v kontextu přijetí nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech a nedávné novely zákona o dluhopisech. Cílem těchto změn je snaha přiblížit tak české právní prostředí moderním úpravám vyspělých evropských států a zvýšit flexibilitu právního rámce pro investování. 2. Institut cenného papíru Vymezení cenného papíru NOZ nově výslovně definuje cenný papír jako listinu, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Přičemž stávající ZCP cenný papír nedefinuje a pouze demonstrativně vyjmenovává některé druhy cenných papírů. Vzhledem ke změně koncepce pojetí věcí NOZ již považuje cenný papír za věc, oproti stávající úpravě, která jej považuje za tzv. jinou majetkovou hodnotu, což mimo jiné vyvolávalo pochybnosti o tom, jak nahlížet na 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2 Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech právo k cennému papíru, neboť vlastnické právo se vztahuje pouze k věcem. Posunem od stávající úpravy je také obecně stanovená abstraktnost závazku z cenného papíru, tj. absence povinnosti věřitele prokazovat důvod závazku. Pouze zákon může tuto povinnost věřiteli stanovit. Stále je však třeba rozlišovat abstraktnost závazku z cenného papíru a abstraktnost samotného cenného papíru. Abstraktní cenný papír je cenný papír, který neuvádí důvod závazku, typicky např. směnka. Oproti tomu akcie je z povahy věci kauzální cenný papír, neboť kauza, tedy důvod vzniku cenného papíru, musí být vždy z akcie patrná (kauzou je vznik akciové společnosti, případně zvýšení jejího základního kapitálu). Forma cenného papíru Forma cenného papíru určuje, jakým způsobem lze cenný papír převádět. Právní úprava formy cenného papíru zůstává nezměněna - cenný papír lze vydat ve formě na doručitele, na řad nebo na jméno. Zároveň se zavádí vyvratitelná právní domněnka, podle které je cenný papír, který obsahuje jméno oprávněné osoby, cenným papírem na řad, tj. je přípustný důkaz opaku. Má-li mít cenný papír nezpochybnitelně formu na jméno, bude potřeba to výslovně uvést. Dále se stanoví nevyvratitelná právní domněnka, že cenný papír, který neobsahuje jméno oprávněné osoby, zní na doručitele. U zaknihovaného cenného papíru není z povahy věci potřebné ani účelné formu rozlišovat, zejména vzhledem k rozsahu záznamů v příslušné evidenci a také s ohledem na převádění zaknihovaného cenného papíru pouhou změnou v evidenci. Podoba cenného papíru Institut podoby cenného papíru s novou úpravou zaniká, neboť zaknihovaný cenný papír bude nově stát vedle cenného papíru (tj. listiny) jako samostatná právní kategorie. Zaknihovaný cenný papír jako samostatný institut Zaknihované cenné papíry jsou dle NOZ samostatnou právní kategorií, která stojí vedle cenného papíru, který může existovat výhradně v podobě listiny. Vymezení zaknihovaného cenného papíru je poněkud tautologické - je-li cenný papír nahrazen zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak než změnou zápisu v této evidenci, jedná se o zaknihovaný cenný papír. Rekodifikace - Cenné papíry a smlouvy o cenných papírech Bulletin červen 2013 Strana 2

3 Zaknihovaný cenný papír je dle NOZ věcí, a to věcí nehmotnou, rozdílně od cenného papíru (tj. listiny), který je věcí hmotnou. Toto rozdělení vyplývá z pojetí věci v NOZ, kdy je definována pouze věc hmotná a věcí nehmotnou se rozumí některá práva a jiné věci bez hmotné podstaty. Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír bude přeměnou věci hmotné na věc nehmotnou a naopak. Pro zaknihované cenné papíry se obecně použijí ustanovení o cenných papírech, kromě případů, kdy to vylučuje jejich povaha nebo zákon. Obecná úprava zaknihovaných cenných papírů je přesunuta ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu do NOZ, včetně úpravy přeměny podoby cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a opačně. Zastupitelné cenné papíry Zastupitelnými cennými papíry jsou podle NOZ cenné papíry téhož druhu, vydané týmž emitentem, v téže formě a z nichž vznikají tatáž práva. Problematiku nahrazování podpisu jeho otiskem při hromadném vydávání zastupitelných cenných papírů stávající ZCP neupravuje a odkazuje ohledně náležitostí jednotlivých typů cenných papírů na zvláštní zákon. Drtivá většina předpisů, stanovujících náležitosti cenných papírů, tak mezi povinné náležitosti zahrnuje podpis emitenta, nikoliv jeho otisk, vyjma např. 6 zákona o dluhopisech. NOZ tuto otázku jednoznačně řeší, neboť u zastupitelných cenných papírů nově zavádí možnost nahradit podpis emitenta jeho otiskem za podmínky, že listina obsahuje ochranné prvky proti jejímu padělání či pozměnění. Hromadná listina Několik změn se objevuje v souvislosti s možností nahradit cenné papíry hromadnou listinou. Nově se tato možnost zavádí obecně u všech zastupitelných cenných papírů, oproti stávající úpravě, která vydání hromadné listiny umožňuje pouze u akcií, poukázek na akcie, podílových listů a dluhopisů. Najisto je dále stanoveno, že hromadná listina musí obsahovat čísla jednotlivých cenných papírů, které nahrazuje. NOZ rovněž výslovně zakotvuje právo vlastníka na výměnu hromadné listiny za jednotlivé cenné papíry, oproti stávající úpravě v ZCP, která počítá s předchozím vymezením tohoto práva stanovami, případně emisními podmínkami. Tím mimo jiné odpadnou úvahy o tom, zda a za jakých podmínek je možné vydat hromadnou listinu v případě, že o výměně hromadné listiny za jednotlivé cenné papíry stanovy či emisní podmínky mlčí. 2. Vydávání cenných papírů Pojem emise cenného papíru se nemění, a emisí se tedy stále rozumí soubor zastupitelných cenných papírů vydaných emitentem na základě jednoho rozhodnutí. Nemění se rovněž režim vydání cenného papíru a bude tedy platit, že k vydání cenného papíru musí být splněny dvě podmínky, a to (i) cenný papír splňuje náležitosti pro něj stanovené a (ii) cenný papír se stanoveným způsobem stane majetkem prvého nabyvatele. 3. Inominátní cenné papíry NOZ výslovně upravuje možnost vydání inominátního cenného papíru. Doposud byla možnost vydat inominátní cenný papír obecně připouštěna právní teorií a tento názor v praxi zastává i ČNB 3. Dle NOZ inominátní cenný papír, jakožto listina, musí stanovit právo, které je s cenným papírem spojeno, a údaj o emitentovi. Právo spojené s cenným papírem může být určeno buď přímo na listině, nebo jen odkazem na emisní podmínky. Tato úprava dále usnadňuje možnost vydávání např. investičních certifikátů či různých typů strukturovaných dluhových cenných papírů Smlouvy o cenných papírech Převod cenného papíru Úprava převodů cenných papírů se s menšími modifikacemi přejímá ze ZCP. Beze změny zůstává převod cenného papíru na doručitele, který se převádí smlouvou k okamžiku předání listiny. Ke změně dochází u cenných papírů na řad, kdy za stávající právní úpravy dochází k převodu cenného papíru na řad rubopisem. NOZ však stanoví, že vlastnické právo k cennému papíru na řad se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání, tj. obdobně jako u cenného papíru na doručitele. Je na místě poznamenat, že zákon směnečný a šekový 5 však stále obsahuje pravidlo, dle kterého se veškerá práva ze směnky převádějí rubopisací, a pro směnky bude i nadále platit převodní účinek rubopisu, jak je vymezen v zákoně směnečném a šekovém. Větší změny nastávají u cenných papírů na jméno (rektapapíry). Za stávající právní úpravy u nich dochází k převodu vlastnického práva 3 Úřední sdělení ČNB ze dne 10. září Bližší informace k investičním certifikátům lze nalézt např. v publikaci Strukturované investiční certifikáty na stránkách BBH: 5 Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový Rekodifikace - Cenné papíry a smlouvy o cenných papírech Bulletin červen 2013 Strana 3

4 předáním nabyvateli, NOZ zde však nově zavádí obecné pravidlo tzv. translačního účinku smlouvy, kdy se vlastnické právo převádí samotnou smlouvou k okamžiku jejího uzavření. A to i v případě, kdy cenný papír ještě např. nebyl nabyvateli předán. Smlouva o převodu cenného papíru na jméno již nemusí být písemná. NOZ přebírá úpravu nabytí vlastnického práva od neoprávněného, jak je v současné době upravena v ZCP, tj. za předpokladu dobré víry nabyvatele. Tato zásada se ovšem v NOZ uplatní pouze pro cenné papíry na doručitele. Pro cenné papíry na řad a na jméno připadají v úvahu pouze ostatní možnosti nabytí od neoprávněného, jak je stanoví 1109 NOZ, např. při nabytí věci ve veřejné dražbě či od podnikatele v rámci běžného obchodního styku. Vlastnické právo k zaknihovanému cennému papíru se nabývá jeho zápisem na účet vlastníka shodně se stávající úpravou. Koupě Úprava cenných papírů nově, až na několik výjimek, neobsahuje zvláštní úpravu smluv o cenných papírech, jako doposud. Na úplatný převod cenných papírů se budou aplikovat ustanovení o koupi v NOZ. Ta vychází z úpravy kupní smlouvy v současném ObchZ 6, přičemž je celá úprava zjednodušena. Nejprve se formulují obecná ustanovení společná pro všechny případy koupě a následují ustanovení o koupi movitých věcí, odchylky vztahující se ke koupi nemovitých věcí a ustanovení o vedlejších doložkách v kupní smlouvě. Nejedná se však o příliš zásadní změnu, neboť současný ZCP až na několik výjimek v podstatě pouze odkazoval na úpravu kupní smlouvy v ObchZ. Zápůjčka Dochází ke změně terminologie, kdy stávající pojem "půjčka" se nově označuje jako zápůjčka. Podstata smlouvy však zůstává stejná a věřitel, nyní označován jako zapůjčitel, se zavazuje převést zastupitelnou věc na dlužníka, nyní vydlužitele, který je povinen po čase vrátit věc stejného druhu. Smlouvou o zápůjčce přechází vlastnictví k věci. Úprava v NOZ neobsahuje specifická ustanovení pro zápůjčku cenných papírů, až na výslovnou možnost sjednání úroků, je-li zápůjčka poskytnuta v penězích či v cenných papírech. Rovněž možnost sjednání zpětného převedení většího množství cenných papírů namísto ceny v penězích je zachována, neboť s touto variantou přímo počítá obecná úprava zápůjčky v NOZ. Obstaravatelské smlouvy Pro obstaravatelské smlouvy o cenných papírech se užije obecná úprava smluv příkazního typu v NOZ. Úprava komise (komisionářské smlouvy) je s drobnými úpravami převzata ze současného ObchZ. Vzhledem k tomu, že po upuštění od dvojkolejnosti smluvních typů dle ObchZ a OZ 7 se právní úprava komise v NOZ bude aplikovat jak na smlouvy mezi podnikateli, tak na smlouvy mezi nepodnikateli, NOZ nepřevzal z ObchZ povinnost komisionáře jednat s odbornou péčí. Bude-li však komisionář vystupovat jako příslušník určitého povolání nebo stavu coby odborník (např. obchodník s cennými papíry), je dle NOZ obecně povinen jednat s odbornou péčí. Tímto samozřejmě není dotčena povinnost jednat s odbornou péčí podle zvláštních právních předpisů např. ZPKT. V nové úpravě rovněž není výslovně řešena otázka tzv. samovstupu, jak tomu je v současném ZCP. Samovstupem se rozumí případ, kdy se komisionář místo uzavření obchodu s třetí osobou sám stane stranou předmětné smlouvy. ZCP samovstup umožňuje pouze v případě, že to smlouva výslovně připouští. NOZ ovšem samovstup nezakazuje a bude tedy obecně přípustný. Nicméně pokud má být na základě komisonářské smlouvy poskytována investiční služba obchodvání na vlastní účet obchodníkem s cennými papíry, potom by smlouva toto ustanovení obsahovat měla. Na rozdíl od ZCP již NOZ neobsahuje ustanovení, která stanovují povinnost komisionáře prodat cenný papír za vyšší cenu nebo koupit cenný papír za cenu nižší, než která byla uvedena v pokynu komitenta, má-li komisionář takovou možnost. Podmínky dosažení nejlepší ceny bude případně nutné sjednat smluvně, přičemž se vždy uplatní obecný požadavek odborné péče vynakládané odborníkem dle zásady profesionality vyjádřené v NOZ. U obchodníků s cennými papíry bude obstarání prodejů či nákupů za nejlepších podmínek předmětem výslovného ujednání v pravidlech provádění pokynů dle ZPKT. Výše uvedené platí rovněž pro příkaz, který navazuje na mandátní smlouvu dle ObchZ a příkazní smlouvu v OZ, a zprostředkování, které je s menšími změnami převzato z ObchZ. Rekodifikace - Cenné papíry a smlouvy o cenných papírech Bulletin červen 2013 Strana 4 6 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 7 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

5 Pro obstaravatelské smlouvy jako takové NOZ příliš změn nepřináší, pro oblast cenných papírů se jeví jako nejpodstatnější absence speciální úpravy. Schovací smlouvy Úschova - úprava smlouvy o úschově cenných papírů je prakticky beze změny převzata ze stávajícího ZCP. Nově je doplněno ustanovení, podle něhož se na listinné cenné papíry v úschově podpůrně použijí ustanovení o zaknihovaných cenných papírech v těch případech, kdy nelze požadovat vydání jednotlivého cenného papíru. Skladování - úprava skladovací smlouvy je převzata z platného ObchZ. Může být otázkou, proč se tyto dva téměř totožné smluvní typy objevují v NOZ vedle sebe. Zastavení cenných papírů V obecné rovině je pro úpravu zástavního práva zřejmě největší změnou možnost sjednání tzv. propadné zástavy, která je v současné době možná pouze u finančního zajištění, 8 které však klade specifické požadavky na pohledávku, kterou lze takto zajistit a strany, které si mohou finanční zajištění sjednat. Možnost sjednání propadné zástavy lze dovodit z ustanovení 1315 NOZ, které stanoví, že dokud zajištěný dluh nedospěje, zakazuje se ujednat, že věřitel může zástavu zpeněžit libovolným způsobem nebo si ji může za libovolnou, anebo předem určenou cenu ponechat. Poté, kdy zajištěný dluh dospěje, je sjednání propadné zástavy možné. Toto ujednání však není přípustné, je-li zástavcem nebo zástavním dlužníkem spotřebitel nebo člověk, který je malým nebo středním podnikatelem. K realizaci zástavního práva u cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu již nebude nezbytně nutné angažovat obchodníka s cennými papíry. Takové cenné papíry bude možné prodat na regulovaném trhu nebo mimo něj (avšak nejméně za cenu, za kterou se obchodují na regulovaném trhu). Nově se rovněž NOZ vyžaduje písemná forma zástavní smlouvy pouze v případě, pokud není movitá věc jako zástava odevzdána zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě k opatrování, jinak může být dohoda ústní. Zastavení účtu vlastníka Úprava zastavení účtu vlastníka cenných papírů je přejata ze stávající úpravy. Zástavní právo tak vzniká zápisem v příslušné evidenci cenných papírů a vztahuje se jak na zaknihované cenné papíry, které jsou na účtu k okamžiku vzniku zástavního práva, tak na zaknihované cenné papíry, které budou na účet převedeny po dobu trvání zástavního práva. 5. Úprava některých typů cenných papírů Akcie Náležitosti akcie, které bude nově upravovat zákon o obchodních korporacích ("ZOK") 9 zůstávají stejné, nově však zákon nevyžaduje údaj o datu emise. Zákon v souladu se současnou úpravou zná dva druhy akcií kmenové (základní) a prioritní (jsou s nimi spojena přednostní práva na podíl na zisku), přičemž prioritní akcie budou moci tvořit až 90 % všech akcií vydaných společností oproti dnešním 50 %. Nově je možno vydat kusové akcie, které nemají jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti. Novinkou je též možnost vytvořit další druhy akcií tím, že jim stanovy přiřknou zvláštní práva. Tato práva však musí být svou povahou akcionářská, tj. musejí se týkat řízení společnosti či podílu na zisku (případně likvidačním zůstatku). ZOK stejně jako stávající obchodní zákoník zná akcie jako cenné papíry na řad nebo na doručitele. ZOK dále stanoví, že u zaknihovaných akcií je možné stanovami omezit převoditelnost. Vyvstává tedy otázka, zda bude možné omezit převoditelnost u zaknihovaných akcií na majitele. Kmenový list ZOK nově zavádí možnost vtělit podíl ve společnosti s ručením omezeným do cenného papíru. Musí tak určit společenská smlouva a lze jej vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena nebo podmíněna. Kmenový list lze vydat pouze jako cenný papír na řad, nelze jej vydat jako zaknihovaný cenný papír, nemůže být veřejně nabízen ani přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu. Investiční list Připravovaný zákon o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), který jako jednu z právních forem investičního fondu zavádí komanditní společnost, umožňuje vtělit podíl v komanditní společnosti do cenného papíru, který nazývá investičním Rekodifikace - Cenné papíry a smlouvy o cenných papírech Bulletin červen 2013 Strana 5 8 Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění 9 Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

6 listem. Investiční list má obdobnou povahu jako kmenový list dle úpravy v ZOK. Skladištní list Právní úprava skladištního listu zůstává bez větších změn, když NOZ obdobně jako současný ObchZ stanoví, že potvrzení o převzetí věci ke skladování lze nahradit skladištním listem. Skladištní list je cenný papír, se kterým je spojeno právo požadovat vydání skladované věci. Nově jej bude možné vydat ve všech zákonných formách, a tedy rovněž jako cenný papír na jméno, nikoliv pouze na řad či na doručitele, jak je stanoveno v současném ObchZ. Náložný list Smlouva o přepravě věci je přejata z ObchZ bez větších obsahových změn, stejně jako ustanovení o náložném listu, která jsou pouze vyčleněna do samostatného oddílu. Za náložný list se považuje cenný papír, se kterým je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem náložného listu. Další zákony upravující cenné papíry, zejména zákon o dluhopisech, zákon směnečný a šekový či zákon o zemědělských skladních listech, zůstávají v platnosti, přičemž samotnou rekodifikací nejsou dotčeny. 6. Některé související otázky Nový zákon o mezinárodním právu soukromém ("ZMPS") 10 upravuje určování rozhodného práva rovněž v souvislosti s cennými papíry. V tomto kontextu je třeba rozlišovat mezi právním a věcným statutem cenného papíru. Právní statut cenného papíru určuje, kterým právem se řídí vydání cenného papíru a v návaznosti na to rovněž určení práv a účinků, které jsou s cenným papírem spojeny. Určení právního statutu je podstatné zejména v souvislosti s platností vydání cenného papíru. Právní statut se určí v závislosti na povaze cenného papíru podle (i) práva, kterým se řídí právní způsobilost a vnitřní poměry emitenta - právnické osoby, (ii) práva, kterým se řídí právní poměr, jehož úprava vydání cenného papíru zakládá, (iii) práva místa emise cenného papíru, (iv) práva státu, v němž má sídlo nebo obvyklý pobyt emitent, (v) práva, které je v cenném papíru určeno, jestliže to povaha cenného papíru připouští. Věcný statut cenného papíru určuje, kterým právem se řídí následné dispozice s cenným papírem, zejména jeho převody. Pro určení věcného statutu ZMPS stanoví pravidlo lex rei sitae, rozhodné právo je tedy právo v místě, kde se cenný papír nachází. Rekodifikace - Cenné papíry a smlouvy o cenných papírech Bulletin červen 2013 Strana 6 10 Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

7 Advokátní kancelář BBH, advokátní kancelář, v. o. s. dlouhodobě poskytuje svým klientům právní poradenství v oblasti práva finančních trhů. V rámci svých služeb nabízí také základní informační servis o nejvýznamnějších aktualitách v oblasti regulace a práva finančního trhu. Bulletin BBH je určen pouze jako obecná informace o některých důležitých novinkách a událostech v oblasti finančních trhů a související právní problematice. Jeho obsah není právním poradenstvím ani doporučením k určitému postupu v konkrétní situaci. V případě zájmu o další informace nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené adrese. Kontakt: BBH, advokátní kancelář, v. o. s. Klimentská 1207/ Praha 1 Česká republika Tel.: Fax: Web: IČO: DIČ: CZ Městský soud v Praze oddíl A, vl ID datové schránky: 5e2sxwg Kde nás najdete: Rekodifikace - Cenné papíry a smlouvy o cenných papírech Bulletin červen 2013 Strana 7

Univerzita Karlova Právnická fakulta DRUHY AKCIÍ V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI A JEJICH PŘEVOD

Univerzita Karlova Právnická fakulta DRUHY AKCIÍ V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI A JEJICH PŘEVOD Univerzita Karlova Právnická fakulta DRUHY AKCIÍ V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI A JEJICH PŘEVOD Vypracovala. Iva Janíčková, 4. ročník Výjezdní seminář z obchodního práva, ak. rok 2012/2013 ABSTRAKT Práce se věnuje

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Bulletin BBH Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013

Více

- Neoficiální verze zákonného opatření Senátu s důvodovou zprávou Oficiální text zákonného opatření Senátu je publikován ve Sbírce zákonů

- Neoficiální verze zákonného opatření Senátu s důvodovou zprávou Oficiální text zákonného opatření Senátu je publikován ve Sbírce zákonů 340 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu: ČÁST PRVNÍ DAŇ Hlava I Subjekt daně 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

Helena Šindelová Obchodní podíl Se zaměřením na společnost s ručením omezeným

Helena Šindelová Obchodní podíl Se zaměřením na společnost s ručením omezeným UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Helena Šindelová Obchodní podíl Se zaměřením na společnost s ručením omezeným Diplomová práce OLOMOUC 2010 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014. REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu)

INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014. REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu) INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014 REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu) EDITORIAL OBSAH 03 Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod

Více

Změny v pojetí podílu u společnosti s ručením omezeným

Změny v pojetí podílu u společnosti s ručením omezeným Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Diplomová práce Změny v pojetí podílu u společnosti s ručením omezeným Hana Švecová 2013/2014 0 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) 4. dubna 2014

NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) 4. dubna 2014 NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) 4. dubna 2014 Obsah prezentace I. Představení kanceláře 1. Kdo jsme? 2. Zaměření kanceláře II. Úvod do obchodních korporací 1. Faktické změny obchodního

Více

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku''

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Podle přechodných ustanovení ZOK ( 777) se ve stanovách všech družstev ruší k 1. lednu 2014 všechna ustanovení, která jsou v rozporu s

Více

Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014?

Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014? Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014? Business Organizations Facing the Recodification of the Czech Private Law or What shall we expect

Více

Právo a podnikání 2/2012

Právo a podnikání 2/2012 Právo a podnikání 2/2012 Téma vydání 2 2013: Rekodifikace civilního práva I. část Obecný výklad V příštím vydání v dohledné době připravujeme: Rekodifikace civilního práva II. část (Hlavní změny v oblasti

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice OBSAH 4...HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS: Základní principy nové úpravy 5...Becker & Poliakoff: Aplikuje se NOZ na již uzavřené smlouvy? 6...Baker &

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

standardní klient, ostatní 1

standardní klient, ostatní 1 ČSOB INVESTIČNÍ ÚČET KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 pobočka: jejímž jménem jedná/jednají: (dále jen

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Nakladatelství ANAG

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Nakladatelství ANAG DŮVODOVÁ ZPRÁVA k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Nakladatelství ANAG I. Obecná část Obecná část Zdroj: Parlament České republiky, Poslanecká

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Vývoj obchodního práva a jeho kodifikace na území současné České republiky byly a jsou silně ovlivněny rakouským a německým právem. První

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ŘÍJEN 2012 OBSAH VYBRANÉ ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY JEDNÁNÍ PODNIKATELE V NOVÉM OBČANSKÉM U OBCHODNÍ

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

OBSAH Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M Z Á K O N O O B C H O D N Í C H K O R P O R A C Í C H

OBSAH Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M Z Á K O N O O B C H O D N Í C H K O R P O R A C Í C H PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y B Ř E Z E N 2 0 1 3 OBSAH ZMĚNY V ŽIVOTĚ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PO 1. LEDNU

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Dispozice s obchodní firmou

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Dispozice s obchodní firmou ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Dispozice s obchodní firmou Zpracovala: Kateřina Godycká Plzeň 2014 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Dispozice

Více

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku)

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) 1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané právo, protože za prameny

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

Povinnosti společníka ve společnosti s ručením omezeným podle obchodního zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Povinnosti společníka ve společnosti s ručením omezeným podle obchodního zákoníku a zákona o obchodních korporacích Povinnosti společníka ve společnosti s ručením omezeným podle obchodního zákoníku a zákona o obchodních korporacích Jan Flídr Výjezdní seminář z obchodního práva letní semestr 2011/2012 Konzultant: JUDr.

Více

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 20. PROSINCE 2012. Články

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 20. PROSINCE 2012. Články 6 Ad Notam 6/2012 18. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 20. PROSINCE 2012 2012 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Petr Fiala, Jindřich Mayer: Přechodná ustanovení nového občanského

Více

Smluvní zastoupení v novém občanském zákoníku

Smluvní zastoupení v novém občanském zákoníku články BULLETIN ADVOKACIE 5/2011 Smluvní zastoupení v novém občanském zákoníku Mgr. FRANTIŠEK KORBEL, Ph.D. I. ÚVOD Příspěvek na téma smluvního zastoupení jsem si zvolil záměrně jako bývalý advokát, neboť

Více