Rekodifikace Cenné papíry a smlouvy o cenných papírech červen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekodifikace Cenné papíry a smlouvy o cenných papírech červen 2013"

Transkript

1 Bulletin BBH Rekodifikace Cenné papíry a smlouvy o cenných papírech červen 2013

2 Obsah 1. Základní přehled Institut cenného papíru Vydávání cenných papírů Inominátní cenné papíry Smlouvy o cenných papírech Úprava některých typů cenných papírů Některé související otázky Základní přehled Od nabude účinnosti nový občanský zákoník 1 ("NOZ"), který kromě jiného přinese mnoho změn v oblasti práva cenných papírů. Úprava by měla vyřešit některé nejasnosti spojené s cennými papíry, jako např. pojmové vyjasnění cenného papíru, nahrazování podpisu otiskem či vydávání zákonem neupravených cenných papírů. V důsledku komplexní úpravy cenných papírů v NOZ bude zrušen zákon o cenných papírech 2 ("ZCP") a vypuštěny pasáže o podobě cenného papíru dosud obsažené v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu ("ZPKT"). Novou úpravu cenných papírů v NOZ je potřebné vnímat též v kontextu přijetí nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech a nedávné novely zákona o dluhopisech. Cílem těchto změn je snaha přiblížit tak české právní prostředí moderním úpravám vyspělých evropských států a zvýšit flexibilitu právního rámce pro investování. 2. Institut cenného papíru Vymezení cenného papíru NOZ nově výslovně definuje cenný papír jako listinu, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Přičemž stávající ZCP cenný papír nedefinuje a pouze demonstrativně vyjmenovává některé druhy cenných papírů. Vzhledem ke změně koncepce pojetí věcí NOZ již považuje cenný papír za věc, oproti stávající úpravě, která jej považuje za tzv. jinou majetkovou hodnotu, což mimo jiné vyvolávalo pochybnosti o tom, jak nahlížet na 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2 Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech právo k cennému papíru, neboť vlastnické právo se vztahuje pouze k věcem. Posunem od stávající úpravy je také obecně stanovená abstraktnost závazku z cenného papíru, tj. absence povinnosti věřitele prokazovat důvod závazku. Pouze zákon může tuto povinnost věřiteli stanovit. Stále je však třeba rozlišovat abstraktnost závazku z cenného papíru a abstraktnost samotného cenného papíru. Abstraktní cenný papír je cenný papír, který neuvádí důvod závazku, typicky např. směnka. Oproti tomu akcie je z povahy věci kauzální cenný papír, neboť kauza, tedy důvod vzniku cenného papíru, musí být vždy z akcie patrná (kauzou je vznik akciové společnosti, případně zvýšení jejího základního kapitálu). Forma cenného papíru Forma cenného papíru určuje, jakým způsobem lze cenný papír převádět. Právní úprava formy cenného papíru zůstává nezměněna - cenný papír lze vydat ve formě na doručitele, na řad nebo na jméno. Zároveň se zavádí vyvratitelná právní domněnka, podle které je cenný papír, který obsahuje jméno oprávněné osoby, cenným papírem na řad, tj. je přípustný důkaz opaku. Má-li mít cenný papír nezpochybnitelně formu na jméno, bude potřeba to výslovně uvést. Dále se stanoví nevyvratitelná právní domněnka, že cenný papír, který neobsahuje jméno oprávněné osoby, zní na doručitele. U zaknihovaného cenného papíru není z povahy věci potřebné ani účelné formu rozlišovat, zejména vzhledem k rozsahu záznamů v příslušné evidenci a také s ohledem na převádění zaknihovaného cenného papíru pouhou změnou v evidenci. Podoba cenného papíru Institut podoby cenného papíru s novou úpravou zaniká, neboť zaknihovaný cenný papír bude nově stát vedle cenného papíru (tj. listiny) jako samostatná právní kategorie. Zaknihovaný cenný papír jako samostatný institut Zaknihované cenné papíry jsou dle NOZ samostatnou právní kategorií, která stojí vedle cenného papíru, který může existovat výhradně v podobě listiny. Vymezení zaknihovaného cenného papíru je poněkud tautologické - je-li cenný papír nahrazen zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak než změnou zápisu v této evidenci, jedná se o zaknihovaný cenný papír. Rekodifikace - Cenné papíry a smlouvy o cenných papírech Bulletin červen 2013 Strana 2

3 Zaknihovaný cenný papír je dle NOZ věcí, a to věcí nehmotnou, rozdílně od cenného papíru (tj. listiny), který je věcí hmotnou. Toto rozdělení vyplývá z pojetí věci v NOZ, kdy je definována pouze věc hmotná a věcí nehmotnou se rozumí některá práva a jiné věci bez hmotné podstaty. Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír bude přeměnou věci hmotné na věc nehmotnou a naopak. Pro zaknihované cenné papíry se obecně použijí ustanovení o cenných papírech, kromě případů, kdy to vylučuje jejich povaha nebo zákon. Obecná úprava zaknihovaných cenných papírů je přesunuta ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu do NOZ, včetně úpravy přeměny podoby cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a opačně. Zastupitelné cenné papíry Zastupitelnými cennými papíry jsou podle NOZ cenné papíry téhož druhu, vydané týmž emitentem, v téže formě a z nichž vznikají tatáž práva. Problematiku nahrazování podpisu jeho otiskem při hromadném vydávání zastupitelných cenných papírů stávající ZCP neupravuje a odkazuje ohledně náležitostí jednotlivých typů cenných papírů na zvláštní zákon. Drtivá většina předpisů, stanovujících náležitosti cenných papírů, tak mezi povinné náležitosti zahrnuje podpis emitenta, nikoliv jeho otisk, vyjma např. 6 zákona o dluhopisech. NOZ tuto otázku jednoznačně řeší, neboť u zastupitelných cenných papírů nově zavádí možnost nahradit podpis emitenta jeho otiskem za podmínky, že listina obsahuje ochranné prvky proti jejímu padělání či pozměnění. Hromadná listina Několik změn se objevuje v souvislosti s možností nahradit cenné papíry hromadnou listinou. Nově se tato možnost zavádí obecně u všech zastupitelných cenných papírů, oproti stávající úpravě, která vydání hromadné listiny umožňuje pouze u akcií, poukázek na akcie, podílových listů a dluhopisů. Najisto je dále stanoveno, že hromadná listina musí obsahovat čísla jednotlivých cenných papírů, které nahrazuje. NOZ rovněž výslovně zakotvuje právo vlastníka na výměnu hromadné listiny za jednotlivé cenné papíry, oproti stávající úpravě v ZCP, která počítá s předchozím vymezením tohoto práva stanovami, případně emisními podmínkami. Tím mimo jiné odpadnou úvahy o tom, zda a za jakých podmínek je možné vydat hromadnou listinu v případě, že o výměně hromadné listiny za jednotlivé cenné papíry stanovy či emisní podmínky mlčí. 2. Vydávání cenných papírů Pojem emise cenného papíru se nemění, a emisí se tedy stále rozumí soubor zastupitelných cenných papírů vydaných emitentem na základě jednoho rozhodnutí. Nemění se rovněž režim vydání cenného papíru a bude tedy platit, že k vydání cenného papíru musí být splněny dvě podmínky, a to (i) cenný papír splňuje náležitosti pro něj stanovené a (ii) cenný papír se stanoveným způsobem stane majetkem prvého nabyvatele. 3. Inominátní cenné papíry NOZ výslovně upravuje možnost vydání inominátního cenného papíru. Doposud byla možnost vydat inominátní cenný papír obecně připouštěna právní teorií a tento názor v praxi zastává i ČNB 3. Dle NOZ inominátní cenný papír, jakožto listina, musí stanovit právo, které je s cenným papírem spojeno, a údaj o emitentovi. Právo spojené s cenným papírem může být určeno buď přímo na listině, nebo jen odkazem na emisní podmínky. Tato úprava dále usnadňuje možnost vydávání např. investičních certifikátů či různých typů strukturovaných dluhových cenných papírů Smlouvy o cenných papírech Převod cenného papíru Úprava převodů cenných papírů se s menšími modifikacemi přejímá ze ZCP. Beze změny zůstává převod cenného papíru na doručitele, který se převádí smlouvou k okamžiku předání listiny. Ke změně dochází u cenných papírů na řad, kdy za stávající právní úpravy dochází k převodu cenného papíru na řad rubopisem. NOZ však stanoví, že vlastnické právo k cennému papíru na řad se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání, tj. obdobně jako u cenného papíru na doručitele. Je na místě poznamenat, že zákon směnečný a šekový 5 však stále obsahuje pravidlo, dle kterého se veškerá práva ze směnky převádějí rubopisací, a pro směnky bude i nadále platit převodní účinek rubopisu, jak je vymezen v zákoně směnečném a šekovém. Větší změny nastávají u cenných papírů na jméno (rektapapíry). Za stávající právní úpravy u nich dochází k převodu vlastnického práva 3 Úřední sdělení ČNB ze dne 10. září Bližší informace k investičním certifikátům lze nalézt např. v publikaci Strukturované investiční certifikáty na stránkách BBH: 5 Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový Rekodifikace - Cenné papíry a smlouvy o cenných papírech Bulletin červen 2013 Strana 3

4 předáním nabyvateli, NOZ zde však nově zavádí obecné pravidlo tzv. translačního účinku smlouvy, kdy se vlastnické právo převádí samotnou smlouvou k okamžiku jejího uzavření. A to i v případě, kdy cenný papír ještě např. nebyl nabyvateli předán. Smlouva o převodu cenného papíru na jméno již nemusí být písemná. NOZ přebírá úpravu nabytí vlastnického práva od neoprávněného, jak je v současné době upravena v ZCP, tj. za předpokladu dobré víry nabyvatele. Tato zásada se ovšem v NOZ uplatní pouze pro cenné papíry na doručitele. Pro cenné papíry na řad a na jméno připadají v úvahu pouze ostatní možnosti nabytí od neoprávněného, jak je stanoví 1109 NOZ, např. při nabytí věci ve veřejné dražbě či od podnikatele v rámci běžného obchodního styku. Vlastnické právo k zaknihovanému cennému papíru se nabývá jeho zápisem na účet vlastníka shodně se stávající úpravou. Koupě Úprava cenných papírů nově, až na několik výjimek, neobsahuje zvláštní úpravu smluv o cenných papírech, jako doposud. Na úplatný převod cenných papírů se budou aplikovat ustanovení o koupi v NOZ. Ta vychází z úpravy kupní smlouvy v současném ObchZ 6, přičemž je celá úprava zjednodušena. Nejprve se formulují obecná ustanovení společná pro všechny případy koupě a následují ustanovení o koupi movitých věcí, odchylky vztahující se ke koupi nemovitých věcí a ustanovení o vedlejších doložkách v kupní smlouvě. Nejedná se však o příliš zásadní změnu, neboť současný ZCP až na několik výjimek v podstatě pouze odkazoval na úpravu kupní smlouvy v ObchZ. Zápůjčka Dochází ke změně terminologie, kdy stávající pojem "půjčka" se nově označuje jako zápůjčka. Podstata smlouvy však zůstává stejná a věřitel, nyní označován jako zapůjčitel, se zavazuje převést zastupitelnou věc na dlužníka, nyní vydlužitele, který je povinen po čase vrátit věc stejného druhu. Smlouvou o zápůjčce přechází vlastnictví k věci. Úprava v NOZ neobsahuje specifická ustanovení pro zápůjčku cenných papírů, až na výslovnou možnost sjednání úroků, je-li zápůjčka poskytnuta v penězích či v cenných papírech. Rovněž možnost sjednání zpětného převedení většího množství cenných papírů namísto ceny v penězích je zachována, neboť s touto variantou přímo počítá obecná úprava zápůjčky v NOZ. Obstaravatelské smlouvy Pro obstaravatelské smlouvy o cenných papírech se užije obecná úprava smluv příkazního typu v NOZ. Úprava komise (komisionářské smlouvy) je s drobnými úpravami převzata ze současného ObchZ. Vzhledem k tomu, že po upuštění od dvojkolejnosti smluvních typů dle ObchZ a OZ 7 se právní úprava komise v NOZ bude aplikovat jak na smlouvy mezi podnikateli, tak na smlouvy mezi nepodnikateli, NOZ nepřevzal z ObchZ povinnost komisionáře jednat s odbornou péčí. Bude-li však komisionář vystupovat jako příslušník určitého povolání nebo stavu coby odborník (např. obchodník s cennými papíry), je dle NOZ obecně povinen jednat s odbornou péčí. Tímto samozřejmě není dotčena povinnost jednat s odbornou péčí podle zvláštních právních předpisů např. ZPKT. V nové úpravě rovněž není výslovně řešena otázka tzv. samovstupu, jak tomu je v současném ZCP. Samovstupem se rozumí případ, kdy se komisionář místo uzavření obchodu s třetí osobou sám stane stranou předmětné smlouvy. ZCP samovstup umožňuje pouze v případě, že to smlouva výslovně připouští. NOZ ovšem samovstup nezakazuje a bude tedy obecně přípustný. Nicméně pokud má být na základě komisonářské smlouvy poskytována investiční služba obchodvání na vlastní účet obchodníkem s cennými papíry, potom by smlouva toto ustanovení obsahovat měla. Na rozdíl od ZCP již NOZ neobsahuje ustanovení, která stanovují povinnost komisionáře prodat cenný papír za vyšší cenu nebo koupit cenný papír za cenu nižší, než která byla uvedena v pokynu komitenta, má-li komisionář takovou možnost. Podmínky dosažení nejlepší ceny bude případně nutné sjednat smluvně, přičemž se vždy uplatní obecný požadavek odborné péče vynakládané odborníkem dle zásady profesionality vyjádřené v NOZ. U obchodníků s cennými papíry bude obstarání prodejů či nákupů za nejlepších podmínek předmětem výslovného ujednání v pravidlech provádění pokynů dle ZPKT. Výše uvedené platí rovněž pro příkaz, který navazuje na mandátní smlouvu dle ObchZ a příkazní smlouvu v OZ, a zprostředkování, které je s menšími změnami převzato z ObchZ. Rekodifikace - Cenné papíry a smlouvy o cenných papírech Bulletin červen 2013 Strana 4 6 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 7 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

5 Pro obstaravatelské smlouvy jako takové NOZ příliš změn nepřináší, pro oblast cenných papírů se jeví jako nejpodstatnější absence speciální úpravy. Schovací smlouvy Úschova - úprava smlouvy o úschově cenných papírů je prakticky beze změny převzata ze stávajícího ZCP. Nově je doplněno ustanovení, podle něhož se na listinné cenné papíry v úschově podpůrně použijí ustanovení o zaknihovaných cenných papírech v těch případech, kdy nelze požadovat vydání jednotlivého cenného papíru. Skladování - úprava skladovací smlouvy je převzata z platného ObchZ. Může být otázkou, proč se tyto dva téměř totožné smluvní typy objevují v NOZ vedle sebe. Zastavení cenných papírů V obecné rovině je pro úpravu zástavního práva zřejmě největší změnou možnost sjednání tzv. propadné zástavy, která je v současné době možná pouze u finančního zajištění, 8 které však klade specifické požadavky na pohledávku, kterou lze takto zajistit a strany, které si mohou finanční zajištění sjednat. Možnost sjednání propadné zástavy lze dovodit z ustanovení 1315 NOZ, které stanoví, že dokud zajištěný dluh nedospěje, zakazuje se ujednat, že věřitel může zástavu zpeněžit libovolným způsobem nebo si ji může za libovolnou, anebo předem určenou cenu ponechat. Poté, kdy zajištěný dluh dospěje, je sjednání propadné zástavy možné. Toto ujednání však není přípustné, je-li zástavcem nebo zástavním dlužníkem spotřebitel nebo člověk, který je malým nebo středním podnikatelem. K realizaci zástavního práva u cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu již nebude nezbytně nutné angažovat obchodníka s cennými papíry. Takové cenné papíry bude možné prodat na regulovaném trhu nebo mimo něj (avšak nejméně za cenu, za kterou se obchodují na regulovaném trhu). Nově se rovněž NOZ vyžaduje písemná forma zástavní smlouvy pouze v případě, pokud není movitá věc jako zástava odevzdána zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě k opatrování, jinak může být dohoda ústní. Zastavení účtu vlastníka Úprava zastavení účtu vlastníka cenných papírů je přejata ze stávající úpravy. Zástavní právo tak vzniká zápisem v příslušné evidenci cenných papírů a vztahuje se jak na zaknihované cenné papíry, které jsou na účtu k okamžiku vzniku zástavního práva, tak na zaknihované cenné papíry, které budou na účet převedeny po dobu trvání zástavního práva. 5. Úprava některých typů cenných papírů Akcie Náležitosti akcie, které bude nově upravovat zákon o obchodních korporacích ("ZOK") 9 zůstávají stejné, nově však zákon nevyžaduje údaj o datu emise. Zákon v souladu se současnou úpravou zná dva druhy akcií kmenové (základní) a prioritní (jsou s nimi spojena přednostní práva na podíl na zisku), přičemž prioritní akcie budou moci tvořit až 90 % všech akcií vydaných společností oproti dnešním 50 %. Nově je možno vydat kusové akcie, které nemají jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti. Novinkou je též možnost vytvořit další druhy akcií tím, že jim stanovy přiřknou zvláštní práva. Tato práva však musí být svou povahou akcionářská, tj. musejí se týkat řízení společnosti či podílu na zisku (případně likvidačním zůstatku). ZOK stejně jako stávající obchodní zákoník zná akcie jako cenné papíry na řad nebo na doručitele. ZOK dále stanoví, že u zaknihovaných akcií je možné stanovami omezit převoditelnost. Vyvstává tedy otázka, zda bude možné omezit převoditelnost u zaknihovaných akcií na majitele. Kmenový list ZOK nově zavádí možnost vtělit podíl ve společnosti s ručením omezeným do cenného papíru. Musí tak určit společenská smlouva a lze jej vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena nebo podmíněna. Kmenový list lze vydat pouze jako cenný papír na řad, nelze jej vydat jako zaknihovaný cenný papír, nemůže být veřejně nabízen ani přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu. Investiční list Připravovaný zákon o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), který jako jednu z právních forem investičního fondu zavádí komanditní společnost, umožňuje vtělit podíl v komanditní společnosti do cenného papíru, který nazývá investičním Rekodifikace - Cenné papíry a smlouvy o cenných papírech Bulletin červen 2013 Strana 5 8 Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění 9 Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

6 listem. Investiční list má obdobnou povahu jako kmenový list dle úpravy v ZOK. Skladištní list Právní úprava skladištního listu zůstává bez větších změn, když NOZ obdobně jako současný ObchZ stanoví, že potvrzení o převzetí věci ke skladování lze nahradit skladištním listem. Skladištní list je cenný papír, se kterým je spojeno právo požadovat vydání skladované věci. Nově jej bude možné vydat ve všech zákonných formách, a tedy rovněž jako cenný papír na jméno, nikoliv pouze na řad či na doručitele, jak je stanoveno v současném ObchZ. Náložný list Smlouva o přepravě věci je přejata z ObchZ bez větších obsahových změn, stejně jako ustanovení o náložném listu, která jsou pouze vyčleněna do samostatného oddílu. Za náložný list se považuje cenný papír, se kterým je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem náložného listu. Další zákony upravující cenné papíry, zejména zákon o dluhopisech, zákon směnečný a šekový či zákon o zemědělských skladních listech, zůstávají v platnosti, přičemž samotnou rekodifikací nejsou dotčeny. 6. Některé související otázky Nový zákon o mezinárodním právu soukromém ("ZMPS") 10 upravuje určování rozhodného práva rovněž v souvislosti s cennými papíry. V tomto kontextu je třeba rozlišovat mezi právním a věcným statutem cenného papíru. Právní statut cenného papíru určuje, kterým právem se řídí vydání cenného papíru a v návaznosti na to rovněž určení práv a účinků, které jsou s cenným papírem spojeny. Určení právního statutu je podstatné zejména v souvislosti s platností vydání cenného papíru. Právní statut se určí v závislosti na povaze cenného papíru podle (i) práva, kterým se řídí právní způsobilost a vnitřní poměry emitenta - právnické osoby, (ii) práva, kterým se řídí právní poměr, jehož úprava vydání cenného papíru zakládá, (iii) práva místa emise cenného papíru, (iv) práva státu, v němž má sídlo nebo obvyklý pobyt emitent, (v) práva, které je v cenném papíru určeno, jestliže to povaha cenného papíru připouští. Věcný statut cenného papíru určuje, kterým právem se řídí následné dispozice s cenným papírem, zejména jeho převody. Pro určení věcného statutu ZMPS stanoví pravidlo lex rei sitae, rozhodné právo je tedy právo v místě, kde se cenný papír nachází. Rekodifikace - Cenné papíry a smlouvy o cenných papírech Bulletin červen 2013 Strana 6 10 Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

7 Advokátní kancelář BBH, advokátní kancelář, v. o. s. dlouhodobě poskytuje svým klientům právní poradenství v oblasti práva finančních trhů. V rámci svých služeb nabízí také základní informační servis o nejvýznamnějších aktualitách v oblasti regulace a práva finančního trhu. Bulletin BBH je určen pouze jako obecná informace o některých důležitých novinkách a událostech v oblasti finančních trhů a související právní problematice. Jeho obsah není právním poradenstvím ani doporučením k určitému postupu v konkrétní situaci. V případě zájmu o další informace nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené adrese. Kontakt: BBH, advokátní kancelář, v. o. s. Klimentská 1207/ Praha 1 Česká republika Tel.: Fax: Web: IČO: DIČ: CZ Městský soud v Praze oddíl A, vl ID datové schránky: 5e2sxwg Kde nás najdete: Rekodifikace - Cenné papíry a smlouvy o cenných papírech Bulletin červen 2013 Strana 7

Vybraná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( 514 až 544, 1103, 1104, 1328 až 1334 a 2409 až 2414) aktualizace: 15.

Vybraná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( 514 až 544, 1103, 1104, 1328 až 1334 a 2409 až 2414) aktualizace: 15. Vybraná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( 514 až 544, 1103, 1104, 1328 až 1334 a 2409 až 2414) aktualizace: 15. října 2014 (...) Díl 4 Cenný papír Oddíl 1 Obecná ustanovení 514 Cenný

Více

OBSAH. Použité zkratky. Kapitola 1. Co je cenný papír 1

OBSAH. Použité zkratky. Kapitola 1. Co je cenný papír 1 OBSAH Použité zkratky O autorovi Úvod XV XVII XIX Kapitola 1. Co je cenný papír 1 I. Různá pojetí cenného papíru 1 II. Ekonomický pojem cenného papíru 2 1. Mlčení ekonomické teorie k pojmu cenného papíru

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

Cenný papír. Oddíl 1 Obecná ustanovení

Cenný papír. Oddíl 1 Obecná ustanovení Cenný papír Oddíl 1 Obecná ustanovení 506 Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. 507 Nevydal-li

Více

Cenné papíry obecně. Listiny do kterých je vtěleno právo

Cenné papíry obecně. Listiny do kterých je vtěleno právo Jaromír Kožiak Cenné papíry obecně Listiny do kterých je vtěleno právo Právo sdílí osud listiny předání, zničení Definice CP v NOZ listina, se kterou je právo spojeno tak, že je nelze po vydání bez této

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

Cenné papíry. JUDr. J. Šedová, CSc. e-mail: jsedova econ.muni.cz Brno 7.1.2014

Cenné papíry. JUDr. J. Šedová, CSc. e-mail: jsedova econ.muni.cz Brno 7.1.2014 1 Cenné papíry JUDr. J. Šedová, CSc. e-mail: jsedova econ.muni.cz Brno 7.1.2014 Prameny práva Definice cenného papíru Formy cenného papíru Vydání cenného papíru Hromadná listina Zaknihované cenné papíry

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Akciová společnost. Základní pojmy

Akciová společnost. Základní pojmy Akciová společnost Základní pojmy Akciová společnost 243 ZOK (1)... je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. (2) Firma obsahuje označení akciová společnost, které může být

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ V. Z měna zákona o cenných papírech ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Úvodní ustanovení (1) Tento zákon se vztahuje na cenné papíry, kterými jsou zejména akcie, 1) zatímní listy, 2) poukázky na akcie, 2a)

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Z měna zákona o cenných papírech ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Úvodní ustanovení (1) Tento zákon se vztahuje na cenné papíry, kterými jsou zejména akcie, 1) zatímní listy, 2) poukázky na akcie, 2a) podílové

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Obsah. O autorovi... XI Seznam zkratek právních předpisů... XII Předmluva...XIII

Obsah. O autorovi... XI Seznam zkratek právních předpisů... XII Předmluva...XIII O autorovi... XI Seznam zkratek právních předpisů... XII Předmluva...XIII KAPITOLA 1 Úvod... 1 1.1 Pojetí a struktura publikace... 1 1.2 NOZ... 2 1.3 Zástavní právo v NOZ... 5 KAPITOLA 2 Zástavní právo...

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o cenných papírech ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o cenných papírech ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Úplná znění ustanovení zákonů dotčených zákonem, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech (s

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

JUDr. Josef Šilhán, Ph.D. katedra obchodního práva Právnická fakulta MU, Brno Akciová společnost

JUDr. Josef Šilhán, Ph.D. katedra obchodního práva Právnická fakulta MU, Brno Akciová společnost JUDr. Josef Šilhán, Ph.D. katedra obchodního práva Právnická fakulta MU, Brno josef.silhan@law.muni.cz Akciová společnost Akciová společnost (a.s.) typicky kapitálová forma OS vhodná pro větší rozsah podnikání

Více

Kapitálový trh a financování akvizice

Kapitálový trh a financování akvizice Kapitálový trh a financování akvizice Petr Vybíral 1 Co všechno je financování Zápůjčka Úvěr Finanční leasing Odložená splatnost Dluhopis Dluhový cenný papír nebo nástroj Emise akcií nebo jiných účastnických

Více

Kontraktační dovednosti

Kontraktační dovednosti Kontraktační dovednosti 1. Prameny obchodního práva VOŠ SOKRATES letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková Pilíře obchodního práva 4 PILÍŘE OBCHODNÍHO PRÁVA I. Nauka o obchodních společnostech a družstvech

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1.

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě Oddíl 1 Přeprava osob a věcí Pododdíl 1 Přeprava osoby 2550 Základní ustanovení Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Podílové listy pojem, vydání podílových listů, převody podílových

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

591/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 20. listopadu o cenných papírech

591/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 20. listopadu o cenných papírech 591/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o cenných papírech Změna: 89/1993 Sb. Změna: 331/1993 Sb. Změna: 259/1994 Sb. Změna: 61/1996 Sb., 152/1996 Sb. Změna: 15/1998 Sb. Změna:

Více

Seznam použitých zkratek 12 Prolog 16 Úvod 19

Seznam použitých zkratek 12 Prolog 16 Úvod 19 6 I Elektronické cenné papíry OBSAH Seznam použitých zkratek 12 Prolog 16 Úvod 19 I. ANONYMNÍ, LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ CENNÉ PAPÍRY A JEJICH VLIV NA TRANSPARENTNOST KORPORÁTNÍCH STRUKTUR 22 1. Listinné

Více

Úvod do práva cenných papírů v 2013 (včetně úvodu do REKODIFIKACE) (2005 ) 2013 Michal Černý, Ph.D.

Úvod do práva cenných papírů v 2013 (včetně úvodu do REKODIFIKACE) (2005 ) 2013 Michal Černý, Ph.D. Úvod do práva cenných papírů v 2013 (včetně úvodu do REKODIFIKACE) (2005 ) 2013 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Prameny práva Zákon 591/1992 Sb., o cenných papírech Zákon 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

591/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

591/1992 Sb. ZÁKON České národní rady 591/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o cenných papírech Změna: 89/1993 Sb. Změna: 331/1993 Sb. Změna: 259/1994 Sb. Změna: 61/1996 Sb., 152/1996 Sb. Změna: 15/1998 Sb. Změna:

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Úplné znění měněných částí. 190/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna o dluhopisech. Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou.

Úplné znění měněných částí. 190/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna o dluhopisech. Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou. Úplné znění měněných částí 190/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou. 6 (1) Listinný dluhopis obsahuje alespoň Náležitosti dluhopisu

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:30

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:30 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:30 Text úpln. zn. předpisu č. 591/1992 Sb. (4274/2004 Sb.p), s úč. 1.5.2004, platí, ve znění zákonů

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Cenné papíry po rekodifikaci soukromého práva Úvod do práva CP (zejména ve vztahu k AS) 2014 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.

Cenné papíry po rekodifikaci soukromého práva Úvod do práva CP (zejména ve vztahu k AS) 2014 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny. Cenné papíry po rekodifikaci soukromého práva Úvod do práva CP (zejména ve vztahu k AS) 2014 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Prameny práva Zákon 89/2012 Sb., (nový) Občanský zákoník (NOZ) Zákon

Více

CENNÉ PAPÍRY. Libor Kyncl, Michal Radvan Podzim 2011 MV932K Právo kapitálového trhu

CENNÉ PAPÍRY. Libor Kyncl, Michal Radvan Podzim 2011 MV932K Právo kapitálového trhu CENNÉ PAPÍRY Libor Kyncl, Michal Radvan Podzim 2011 MV932K Právo kapitálového trhu Kontakt JUDr. Bc. Libor Kyncl Ústav práva a technologií Místnost č. s61 Tel.: +420 549 494 612 Email: libor.kyncl@law.muni.cz

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Převzal dne: Jméno: Podpis: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti Consulting Company Novasoft, a.s., IČO: 27595137, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Prodej podniku převod cenných papírů Při prodeji podniku, jehož součástí jsou listinné cenné papíry, není k převodu těchto cenných papírů na kupujícího potřebný

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA. 6. volební období 715/0. Pozměňovací návrh poslance Michala Babáka

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA. 6. volební období 715/0. Pozměňovací návrh poslance Michala Babáka Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 6. volební období 715/0 Pozměňovací návrh poslance Michala Babáka k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Zvýšení základního kapitálu. MV608K Právo obchodních společností

Zvýšení základního kapitálu. MV608K Právo obchodních společností Zvýšení základního kapitálu MV608K Právo obchodních společností 1 Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti základní zásady Stoupá číselná hodnota zákl. kap. zapsaná v obchodním rejstříku, zvyšuje

Více

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI Úvodní výklady... 1 Kapitola 1. Pojem a předmět tzv. obchodů (obchodních závazků)... 1 1 I.

Více

Druhy akcií v akciové společnosti a jejich převod

Druhy akcií v akciové společnosti a jejich převod Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Druhy akcií v akciové společnosti a jejich převod Bakalářská práce Autor: Ondřej Skolil Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr.

Více

Akcie mechanická náhrada podpisu

Akcie mechanická náhrada podpisu Akcie a kmenové listy v českém právu J. Kotásek 16.9.2015 14:46 Akcie - podstata Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Akcie je cenný papír nebo

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Výčet položek číselníku: : 11 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: FZAJUV Charakteristika: Kategorie (formy) zajištění standardních a klasifikovaných úvěrů poskytnutých bankou, resp. pohledávek banky. Použití číselníku v parametrech:

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Úvod do směnečného práva. Mgr. Monika Příkazská Základy obchodního práva.

Úvod do směnečného práva. Mgr. Monika Příkazská Základy obchodního práva. Úvod do směnečného práva Mgr. Monika Příkazská 14. 12. 2015 Základy obchodního práva. Krátce k dalším druhům cenných papírů (co je třeba ještě znát) Podílový list Investiční list Skladištní list Náložný

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE AKCIE PLZEŇ 2015 Robin Tesárek Prohlášení Prohlašuji tímto, že jsem vypracoval práci samostatně a použil pouze uvedených pramenů a literatury.

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony A. OBECNÁ ČÁST I. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ REGULACE

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014 č.j.: 332/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 308 ze dne 07.05.2014 Smlouva o převodu akcií mezi akcionáři společnosti VIKTORIA ŽIŽKOV a. s. a Doprovodná dohoda k této smlouvě

Více

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz NOZ Závazkové právo Vybrané otázky JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz Systematika a pojmosloví Část čtvrtá : Relativní majetková práva Hlava I Všeobecná

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Nový občanský zákoník. Závazkové právo Změna závazků Část čtvrtá, Hlava I, Díl 6,

Nový občanský zákoník. Závazkové právo Změna závazků Část čtvrtá, Hlava I, Díl 6, Nový občanský zákoník Závazkové právo Změna závazků Část čtvrtá, Hlava I, Díl 6, 1879-1907 Oddíl 1 Změna v osobě věřitele nebo dlužníka: Pododdíl 1 Změna v osobě věřitele Postoupení pohledávky 1879-1886:

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, před prázdninami si Vás opětovně dovolujeme informovat, co je nového v rámci legislativy, praxe a budoucích změn v rámci občanského a obchodního práva. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

PRAVIDLA PRO AUKČNÍ OBCHODY

PRAVIDLA PRO AUKČNÍ OBCHODY PRAVIDLA PRO AUKČNÍ OBCHODY Článek 1 Základní charakteristiky aukce (1) Aukční obchody na RM-S jsou typem promptních obchodů organizovaných formou anonymního uspokojování pokynů ke koupi a pokynů k prodeji

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS Emil Holub 21. listopadu 2013 Obsah Úvod Předsmluvní odpovědnost Dopad NOZ na právní prověrku (due diligence) Asset deal Share

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

JUDr. Ivana Slavíková

JUDr. Ivana Slavíková JUDr. Ivana Slavíková Upravuje postavení podnikatelů Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Soustavná činnost míněno kontinuálně ve vztahu k profesnímu zaměření podnikatelského

Více

Právo ve financích a FS 9

Právo ve financích a FS 9 Právo ve financích a FS 9 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Právo ve financích a finančních

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Rekodifikace soukromého práva červen 2012

Rekodifikace soukromého práva červen 2012 Bulletin BBH Rekodifikace soukromého práva červen 2012 Obsah 1. Rekodifikace soukromého práva... 2 2. Nový občanský zákoník... 2 3. Zákon o obchodních korporacích... 3 4. Zákon o mezinárodním právu soukromém

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

Pravidla vedení samostatné evidence pro potřeby internalizace vypořádání

Pravidla vedení samostatné evidence pro potřeby internalizace vypořádání Pravidla vedení samostatné evidence pro potřeby internalizace vypořádání Část I. Obecná ustanovení 1 Úvod (1) Předpis Pravidla vedení samostatné evidence společností Fio banka, a.s., IČ: 61858374, zapsaná

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

Právní základy obchodování přednáška č. 3

Právní základy obchodování přednáška č. 3 OBCHOD S DŘÍVÍM A DŘEVAŘSKÝMI VÝROBKY Projekt FRVŠ 3187/2011/F5/b Právní základy obchodování přednáška č. 3 Ing. Dalibor Šafařík Ing. Jiří Holický Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana

Více

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý SPA a jiné akviziční instrumenty Petr Suchý Typické formy akvizice Tzv. share deal, tj. akvizice podílu (akcií) v cílové společnosti Tzv. asset deal (v širším smyslu) v českém právním prostředí buď formou

Více

ská smlouva Smlouvy se zástupci Smlouvy

ská smlouva Smlouvy se zástupci Smlouvy Smlouvy se zástupci: z Komisionářsk ská smlouva 2006-2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouvy se zástupci Podstatou podnikatelské činnosti je zastupování zájmů jiného podnikatele

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Exkurz - cenné papíry a akcie

Exkurz - cenné papíry a akcie Akciová společnost forma společnosti pro podnikání velkého rozsahu typická kapitálová společnost oddělení společníků/akcionářů od běžného života společnosti povinný ZK podíly jsou rozděleny na akcie akcionáři

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Plzeň, 2014 Aneta Matoušková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE TEORETICKÉ ASPEKTY CENNÝCH PAPÍRŮ Zpracovala:

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. 7

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 za okres Zlín v katastru Petrůvka u Slavičína Datum vyhlášení kola : 11.6.2007 Poslední den podání žádosti o nabídnuté pozemky : 11.7.2007

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1.1 Definice a rozdělení vkladů S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více