STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA"

Transkript

1 STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013

2 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í ZÁKLADNÍ INFORMACE INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ Charakteristika zdrojů, jejichž emise znečišťujících látek mají být projektem sníženy, popis stávajícího stavu Stručná charakteristika úrovně znečištění ovzduší v lokalitě IDENTIFIKACE MOŽNÝCH SCÉNÁŘŮ ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Bez projektu S realizací projektu RÁMCOVÉ HODNOCENÍ VYBRANÉHO SCÉNÁŘE Hodnocení podle dopadů na snížení množství znečišťujících látek Hodnocení podle investičních nákladů a nákladů na provoz a údržbu Shrnutí výpočtu bodového ohodnocení POUŽITÁ LITERATURA

3 M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í Cílem předkládané studie je vyhodnotit vlivy modernizace veřejné městské hromadné dopravy na území města Chomutov. Studie je zpracována jako odborný podklad k žádosti o podporu z Operačního programu životní prostředí Prioritní osy 2. Cílem projektu je nahrazení stávajících dieselových autobusů novými autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a tím snížení imisní zátěže na území města Chomutov. Za tímto účelem je uvažován nákup 5 autobusů s pohonem na CNG, které v plném rozsahu nahradí 5 stávajících dieselových autobusů splňující emisní normu EURO 2. Ve studii se u nových autobusů na CNG předpokládá stejný dopravní výkon jako u stávajících autobusů. Nově pořízené autobusy budou součástí veřejné městské hromadné dopravy města Chomutov a budou provozovány společností Chomutovská doprava, a.s. formou závazku veřejné služby. Investiční náklady projektu jsou předběžně kalkulovány v celkové výši na ,- Kč bez DPH, z toho 34 mil. Kč tvoří nákup autobusů a 0,4 mil. Kč činí náklady na vybavení servisních prostor a garáží. Z výsledků hodnocení imisní zátěže území vyplývá, že současnou úroveň znečištění ovzduší v dotčeném území lze hodnotit jako zvýšenou. Podle map imisní zátěže, vydaných k tomuto účelu Státním fondem životního prostředí ČR, spadá téměř celé hodnocené území do nejvyšší kategorie 25 bodů. Rovněž výsledky měření na místní stanici imisního monitoringu ukazují náchylnost k možnému výskytu nadlimitních hodnot krátkodobých koncentrací suspendovaných částic frakce PM 10. Následující tabulka pak uvádí výsledky emisních výpočtů porovnání produkce EPS ve stavech bez projektu a s projektem. Emise bez projektu 2 029,3 kg.rok -1 Emise s projektem 326,8 kg.rok -1 Rozdíl ,6 kg.rok -1 Relativní změna -83,9 % 3

4 Následující tabulka pak obsahuje určení počtu bodů (celkem max. 100 bodů) na základě Hodnotících kritérií pro podoblast , stanovených SFŽP ČR. Kritérium Zdroj Hodnota E.1. Ekologická relevance Mapa imisní zátěže kraje 25 bodů a) Investiční náklady: CNG autobusy dle projektu včetně vybavení garáží: 34,4 mil. Kč bez DPH E.2. Měrná finanční náročnost na snížení emisí T.1. Snížení emisí v procentech Celkem srovnatelné dieselové autobusy dle MD ČR: 23,75 mil. Kč bez DPH rozdíl nákladů: 10,65 mil. Kč bez DPH b) Snížení emisí: 1,703 t.rok -1 c) Výpočet: / 1,703 t.rok -1 = 6 253,7 tis. Kč/(t.rok -1 ), tj. více nebo rovno a méně než tis. Kč/t a) Emise bez projektu: 2,029 t.rok -1 b) Snížení emisí: 1,703 t.rok -1 c) Výpočet: 100 1,703 / 2,029 = 83,9 %, tj. více než 80 % 10 bodů 50 bodů 85 bodů 4

5 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Název projektu: Pořízení autobusů CNG jako náhrady starých dieselových vozidel MHD Chomutov Žadatel: Chomutovská doprava, a.s. Staré náměstí Chomutov IČ: Místo realizace: Město Chomutov Název kraje: Kraj Ústecký Název místně příslušného stavebního úřadu: Magistrát města Chomutov Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí Obr. 1. Přehledná mapka 5

6 2 INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ 2.1 Charakteristika zdrojů, jejichž emise znečišťujících látek mají být projektem sníženy, popis stávajícího stavu Projekt pořízení autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) na území města Chomutov v rámci veřejné městské hromadné dopravy má za cíl částečně nahradit stávající vozový park, který v současnosti tvoří 23 autobusů s dieselovým pohonem, a tím snížit emisní a imisní zátěž z provozu veřejné dopravy na území města. V rámci studie je posuzováno nahrazení 5 městských dieselových autobusů splňující emisní normu EURO 2 stejným počtem autobusů s pohonem na CNG. Stávající vozový park MHD Chomutov se zvýrazněním nahrazovaných autobusů zobrazuje následující tabulka [2]: Tab. 1. Současný vozový park MHD Chomutov - autobusy Model/typ Počet autobusů Emisní norma Karosa B EURO 2 Karosa B EURO 2 Solaris Urbino 12 8 EURO 5 Solaris Urbino 18 3 EURO 5 Irisbus PS09D1 Citelis 7 EURO 4 Tučně jsou označeny autobusy, které jsou v projektu uvažovány k nahrazení novými autobusy CNG Průměrný pojezd autobusu po městě činí dle podkladů zadavatele 48,7 tis. km ročně. 2.2 Stručná charakteristika úrovně znečištění ovzduší v lokalitě Zhodnocení dle kritéria E.1. Ekologická relevance Určení hodnoty kritéria Ekologická relevance je provedeno na podkladě map imisní zátěže vydaných Státním fondem životního prostředí ČR [1]. V těchto mapách je celé území České republiky rozděleno do čtverců 1 1 km a každému čtverci je přiřazena hodnota 5, 10, 15, 20 nebo 25 bodů v závislosti na úrovni imisní zátěže. Poloha hodnoceného města Chomutov v rámci mapy imisní zátěže je uvedena na následujícím obrázku. Jak je patrné, téměř celé hodnocené území spadá do kategorie 25 bodů, jedná se tedy o území s největší imisní zátěží. 6

7 Obr. 2. Bodové ohodnocení území dle úrovně imisní zátěže dle SFŽP ČR [2] Výsledky imisního monitoringu Současný stav kvality ovzduší v hodnocených oblastech je možné vyhodnotit na základě údajů ze stanice imisního monitoringu [3] v místě záměru. Stanice Chomutov je pozaďová městská stanice v obytné zóně s automatizovaným měřicím programem. Stanice se nachází přímo v hodnocené oblasti. Následující tabulka uvádí výsledky měření na této stanici v roce 2012, a to pro látky, které mají v platné legislativě stanoven imisní limit nebo cílový imisní limit, jsou-li na stanici sledovány. 7

8 Tab. 2. Výsledky měření na vybraných stanicích v roce 2012 Kód Název Provozovatel UCHMA Chomutov ČHMÚ Látka Doba průměrování Imisní limit Měřené koncentrace SO 2 NO 2 PM 10 µg.m -3 1 hod (25. nejv.h. * ) ,6 24 hod (4. nejv.h. * ) ,4 1 rok 8,8 1 hod (19. nejv.h. * ) ,7 1 rok 40 20,4 24 hod (max) 118,4 24 hod (36 nejv.h. * ) 50 50,0 1 rok 40 25,8 PM 2,5 1 rok 25 BZN 1 rok 5 ng.m -3 BaP 1 rok 1 As 1 rok 6 Cd 1 rok 5 Ni 1 rok 20 Pb 1 rok 500 Hodnoty překračující imisní nebo cílový imisní limit jsou uvedeny tučně * ) Poznámka: v případě PM 10 je legislativou tolerováno nejvýše 35 překročení denního limitu. Pro vyhodnocení se proto uvádí 36. nevyšší hodnota. Obdobně se u hodinových koncentrací NO 2 uvádí 19. nevyšší hodnota, u hodinových koncentrací SO 2 se uvádí 25. hodnota a u denních koncentrací SO 2 se uvádí 4. nejvyšší hodnota. Jak je zřejmé z výsledků imisního monitoringu, byly na sledované stanici v roce 2012 splněny imisní limity všech znečišťujících látek, v případě 24hodinových koncentrací PM 10 však byly zaznamenány hodnoty na hranici imisního limitu. 8

9 3 IDENTIFIKACE MOŽNÝCH SCÉNÁŘŮ ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 3.1 Bez projektu V posuzovaném stavu bez realizace projektu je nadále uvažováno s provozem stávajících dieselových autobusů. Údaje o produkci emisí z provozu těchto autobusů jsou uvedeny v kapitole 4.1. Vypočteny jsou vyprodukované roční emise EPS dieselových autobusů splňující emisní normu EURO 2, které jsou ve stavu s realizací určeny k náhradě za nové autobusy s pohonem na CNG. 3.2 S realizací projektu Popis zvolené varianty Ve zvolené variantě řešení je uvažováno s nákupem nových autobusů s pohonem na CNG za účelem snížení imisní zátěže na území města Chomutov. Zvolená varianta počítá s nákupem 5 autobusů s pohonem na CNG, které v plném rozsahu nahradí 5 starých dieselových autobusů splňující emisní normu EURO 2. V posouzení je uvažováno se stejným ročním pojezdem kilometrů jako u stávajících autobusů, který ve městě Chomutov činí dle podkladu zadavatele průměrně 48,7 tis. vozokilometrů za rok na jeden autobus. Posouzeny jsou celkové vyprodukované roční emise a jejich snížení oproti variantě se zachováním provozu stávajících autobusů. Posouzeny jsou emise pouze u nahrazených a nových autobusů, ne pro celý vozový park provozovatele MHD Zdůvodnění zvolené varianty Zvolené řešení umožní dosáhnout dostatečně účinného snížení emisí z veřejné dopravy na území města Chomutov. Parametry řešení, tj. počet a typ nahrazených autobusů jsou zvoleny s cílem dosažení maximálního účinku za přijatelných investičních a provozních nákladů. Kvantifikace účinku z hlediska snížení emisí znečišťujících látek je provedena v následující kapitole. 9

10 4 RÁMCOVÉ HODNOCENÍ VYBRANÉHO SCÉNÁŘE 4.1 Hodnocení podle dopadů na snížení množství znečišťujících látek Hodnocení snížení emisí vychází z výpočtu emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic (tzv. EPS) pro stav bez projektu a následně s navrženým projektem. Indikátor EPS je definován vzorcem: kde: EPS = ((1 TZL) + (0,88 NO x ) + (0,54 SO 2 ) + (0,64 NH 3 )) EPS je emise primárních a prekurzorů sekundárních částic (kg/rok) TZL jsou tuhé znečišťující látky (kg/rok) NO x jsou oxidy dusíku (kg/rok) SO 2 je oxid siřičitý (kg/rok) NH 3 je amoniak (kg/rok) Emise amoniaku nebyly ve výpočtu EPS v rámci této studie uvažovány, neboť jsou zcela zanedbatelné a výslednou hodnotu EPS prakticky neovlivní Stávající dieselové autobusy 1. Nejprve jsou stanoveny emise stávajících autobusů, které jsou v návrhu projektu určeny k nahrazení. Jako vstupní hodnoty měrných emisních faktorů výše uvedených látek jsou použity hodnoty na úrovni emisního limitu, které daný autobus splňuje (tab. 3). Emisní limity jsou uvedeny u NO x a PM v gramech na kwh výkonu motoru, pro oxid siřičitý je emisní faktor stanoven na základě obsahu síry v palivu (10 mg/kg nafty) a vzhledem k minimálnímu příspěvku této znečišťující látky k celkové výši emisí je uvažován jednotně pro všechny emisní limity EURO. Tab. 3. Měrné emisní faktory pro znečišťující látky dieselové autobusy Znečišťující látka EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 NO x (g/kwh) limit 14,4 8,0 7,0 5,0 3,5 2,0 0,46 PM (g/kwh) limit 0,5 0,36 0,2 0,16 0,03 0,03 0,01 SO 2 (g/kg nafty) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Tučně jsou označeny hodnoty vstupující do následného výpočtu měrných emisí autobusů splňující emisní normu EURO 2. 10

11 2. Výpočet měrných emisí NO x a PM pro autobus splňující emisní normu EURO 2 je proveden dle následujícího vzorce: kde: E = měrná emise dieselové autobusy (g/km) H = výhřevnost motorové nafty (kwh/kg) ρ = hustota motorové nafty (kg/m 3 ) S = průměrná spotřeba motorové nafty (l/km) η = účinnost motoru (-) E = H ρ / 1000 S η EF EF = emisní faktor pro znečišťující látku dle příslušné emisní normy EURO dieselové autobusy (g/kwh) tab. 3 Výpočet měrných emisí SO 2 pro autobus splňující emisní normu EURO 2 je proveden dle následujícího vzorce: kde: E = ρ / 1000 S EF EF = emisní faktor pro znečišťující látku dieselové autobusy (g/kg nafty) tab. 3 ostatní parametry mají stejný význam jako v předchozí rovnici Pro výpočet měrných emisí v gramech na 1 km ujeté trasy v městském režimu byly uvažovány vstupní parametry uvedené v následující tabulce. Tab. 4. Hodnoty vstupních parametrů pro výpočet měrných emisí dieselové autobusy Parametr výhřevnost motorové nafty Hodnota parametru 11,8 kwh/kg hustota motorové nafty 832,5 kg/m 3 průměrná spotřeba nafty 40 l / 100 km účinnost motoru a přeměny energie 33,3 % Výsledné hodnoty měrných emisí NO x, PM a SO 2 pro autobus splňující emisní normu EURO 2 jsou uvedeny v tab Dle podkladů zadavatele činí průměrný dopravní výkon autobusů MHD v Chomutově 48,7 tis. vozokm/rok. Na základě tohoto údaje byly měrné emise přepočteny na celkové emise v kilogramech za rok na jeden autobus. Vypočtené emisní faktory a celkové roční emise pro nahrazované autobusy jsou uvedeny v následující tab

12 Tab. 5. Vypočtené emise stávajícího dieselového autobusu splňujícího limit EURO 2 Znečišťující látka Měrné emise (g/km) Roční emise (kg/rok) NO x 9, ,51 PM 0, ,76 SO 2 0,0067 0,32 Na základě ročních emisí jednotlivých znečišťujících látek (bez NH 3 ) byl proveden výpočet indikátoru EPS pro jeden dieselový autobus splňující emisní normu EURO 2: EPS = (1 TZL) + (0,88 NO x ) + (0,54 SO 2 ) = (1 12,76) + (0,88 446,51) + (0,54 0,32) = 405,86 kg/rok Vypočtený indikátor EPS pro jeden stávající dieselový autobus splňující emisní normu EURO 2 dosahuje hodnoty 405,86 kg/rok Nové CNG autobusy 1. Obdobný postup je použit pro výpočet emisí z nových autobusů s pohonem na CNG s tím rozdílem, že vstupní hodnoty měrných emisí jsou odvozeny na základě informací dodavatelů autobusů. Pozn.: Výše emisí (zejména NO x ) u CNG autobusu silně závisí na nastavení motoru. Motor může pracovat v režimu tzv. chudé směsi, kdy má motor vyšší poměr vzduchu oproti palivu, nebo v režimu stechiometrického spalování, kdy je přiváděné množství vzduchu (resp. kyslíku) řízeno tak, aby bylo právě dostatečné ke spálení paliva. Vzhledem k tomu, že motory v režimu chudé směsi mají vyšší emise NO x než dieselové motory, je uvažováno výhradně s nasazením autobusů s motory pracujícími v režimu stechiometrického spalování. Tato skutečnost bude zohledněna při volbě konkrétního dodavatele autobusu. Tab. 6. Měrné emisní faktory pro znečišťující látky CNG autobusy Znečišťující látka CNG NO x (g/kwh) 1,18 PM (g/kwh) 0,01 SO 2 (g/m 3 zemního plynu) 0,

13 2. Výpočet měrných emisí NO x a PM pro autobus na CNG je proveden dle následujícího vzorce: kde: E = měrná emise autobusy na CNG (g/km) E = EF RLE EF = emisní faktor pro znečišťující látku autobusy na CNG (g/kwh) tab. 6 RLE = průměrná spotřeba energie (Average road load energy, kwh/km) Výpočet měrných emisí SO 2 pro autobus na CNG je proveden dle následujícího vzorce: kde: E = měrná emise dieselové autobusy (g/km) E = EF S EF = emisní faktor pro znečišťující látku autobusy na CNG (g/m 3 zemního plynu) tab. 6 S = měrná spotřeba zemního plynu (m 3 /km) Pro výpočet měrných emisí v gramech na 1 km ujeté trasy v městském režimu byly uvažovány vstupní parametry uvedené v tab. 7. V případě emisí SO 2 byl jedním ze vstupních parametrů průměrná spotřeba energie, která byla převzata ze studie [4] a pro autobus se stechiometrickým spalováním zemního plynu činí 1,28 kwh/km. Tab. 7. Hodnoty vstupních parametrů pro výpočet měrných emisí CNG autobusy Parametr průměrná spotřeba energie měrná spotřeba zemního plynu Hodnota parametru 1,28 kwh/km 56,5 m 3 / 100 km Výsledné hodnoty měrných emisí NO x, PM a SO 2 pro autobus na CNG jsou uvedeny v tab Celkové roční emise z jednoho autobusu byly poté vypočteny opět na základě hodnoty dopravního výkonu, který je uvažován stejný jako v předchozím případě, tedy 48,7 tis. vozokilometrů za rok. Vypočtené emisní faktory a celkové roční emise nových autobusů na CNG jsou uvedeny v následující tab

14 Tab. 8. Vypočtené emise nového autobusu CNG Emise Měrné emise (g/km) Roční emise (kg/rok) NO x 1, ,55 PM 0,0128 0,62 SO 2 2,3E-04 1,1E-02 Celkové roční emise byly dále použity jako vstupní hodnoty do rovnice pro výpočet celkového indikátoru EPS pro jeden autobus na CNG: EPS = (1 TZL) + (0,88 NO x ) + (0,54 SO 2 ) = (1 0,62) + (0,88 73,55) + (0,54 1,1E-02) = 65,35 kg/rok Vypočtený indikátor EPS pro jeden nový autobus s pohonem na CNG dosahuje hodnoty EPS 65,35 kg/rok Vyhodnocení snížení emisí z náhrady autobusů ve městě Chomutov Hodnocený projekt náhrady stávajících dieselových autobusů veřejné městské hromadné dopravy města Chomutov předpokládá pořízení 5 autobusů s pohonem na CNG, které ve shodném rozsahu nahradí 5 dieselových autobusů splňujících emisní normu EURO 2. U obou typů se předpokládá stejný dopravní výkon v hodnotě 48,7 tis. vozokm/rok na jeden autobus. Vyhodnocení snížení emisí v důsledku nahrazení starých dieselových autobusů je uvedeno v následující tab. 9. Tab. 9. Vyhodnocení snížení emisí vlivem náhrady autobusů Indikátor EPS (kg/rok) Bez projektu (Diesel EURO 2) S projektem (CNG) Změna vlivem náhrady autobusů kg/rok % Výpočet pro 1 autobus 405,86 65,35-340,51-83,9 Výpočet pro celkový počet 5 autobusů 2 029,31 326, ,56-83,9 14

15 Z porovnání situace bez projektu a s projektem vyplývá, že: hodnota vypočteného indikátoru EPS je silně závislá na emisních faktorech, resp. emisních limitech, které splňují nahrazované dieselové autobusy. V případě hodnoceného projektu, který předpokládá nahrazení 5 dieselových autobusů splňujících emisní normu EURO 2, dosahuje indikátor EPS ve stavu bez projektu celkové hodnoty 2 029,3 kg/rok, ve stavu s projektem potom hodnoty 326,8 kg/rok. celkové snížení EPS tak dosahuje hodnoty kg/rok, v relativním srovnání jde o snížení emisí o 84 %. 4.2 Hodnocení podle investičních nákladů a nákladů na provoz a údržbu Způsobilé náklady investiční náklady V rozpočtu projektu se počítá s pořízením autobusů s pohonem na CNG, které plně nahradí stejný počet dieselových autobusů. Pořízeny budou autobusy podobné kategorie, které budou nahrazeny, bude se tedy jednat o autobus s krátkou karoserií do 12 m, avšak v nízkopodlažním provedení. Projekt počítá s pořízením autobusů, jejichž předpokládaná pořizovací cena za jeden kus činí dle podkladů zadavatele cca ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH. Celková cena 5 autobusů tudíž činí ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH. Kupujícím bude žadatel o podporu, společnost Chomutovská doprava, a.s., která provozuje veřejnou hromadnou městskou dopravu na území města Chomutova. Mezi další způsobilé investiční náklady spojené s pořízením nových autobusů s pohonem na CNG lze zařadit náklady na vybavení servisních prostor a garáží o nezbytné zařízení pro údržbu vozidel a vybavení prostor detektory úniku plynu a účinným odvětráváním. Předpokládaná cena tohoto vybavení činí dle dostupných informací cca ,- Kč bez DPH, tj ,- vč. DPH. Společnost nebude uplatňovat podporu na projektovou přípravu projektu. Celkové způsobilé investiční náklady projektu tedy činí celkem ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH. Bodové ohodnocení měrné finanční náročnosti se dle podkladů SFŽP ČR [1] neprovádí na základě celkových způsobilých investičních nákladů, ale pouze z rozdílu nákladů na pořízení CNG autobusů a nákladů na případné pořízení autobusů s dieselovým pohonem, přičemž pro dieselové autobusy se použijí ceny stanovené Ministerstvem dopravy ČR. Pro výpočet měrné finanční náročnosti je proto dále provedeno srovnání předpokládaných investičních nákladů projektu s investičními náklady na pořízení nových srovnatelných 15

16 autobusů s dieselovým pohonem, které vychází z cen autobusů pro rok 2013 stanovených Ministerstvem dopravy ČR na základě Nařízení vlády č. 493/2004 Sb. [5]. Tab. 10. Porovnání investičních nákladů na pořízení autobusů v rámci projektu a stanovených Ministerstvem dopravy ČR [5] Položka Nové CNG autobusy dle projektu Nové srovnatelné dieselové autobusy dle MD ČR Cena za 1 autobus (Kč) Cena za 5 autobusů (Kč) Náklady na vybavení garáží (Kč) Celkem (Kč) Rozdíl (Kč) Rozdíl investičních nákladů na pořízení nových autobusů na CNG oproti pořízení nových srovnatelných dieselových autobusů byl vyčíslen na 10,65 mil. Kč bez DPH. Tato hodnota dále vstupuje do výpočtu měrné finanční náročnosti na snížení emisí Nezpůsobilé náklady provozní náklady a jejich úspora Kromě investičních způsobilých nákladů jsou kalkulovány předpokládané náklady na běžný provoz a údržbu nových CNG autobusů, které ve stejném počtu a rozsahu nahradí stávající dieselové autobusy. Tyto náklady jsou nezpůsobilými náklady a budou plně hrazeny provozovatelem. Provozní náklady jsou kalkulovány na dobu 5 let provozu a obecně lze mezi ně zahrnout následující položky: spotřeba pohonných hmot servisní údržba a běžné opravy Stanovení provozních nákladů je provedeno v následujících kapitolách Spotřeba pohonných hmot a) Stávající dieselové autobusy Náklady na provoz stávajících dieselových autobusů jsou na základě údajů poskytnutých provozovatelem kalkulovány pro průměrnou spotřebu ve výši 40 l/100 km a pro cenu nafty 30 Kč/l bez DPH. Náklady na ujetí 1 km lze tedy odhadnout ve výši: (40 30)/100 = 12,0 Kč/km. 16

17 Pro dopravní výkon v hodnotě 48,7 tis. km na jeden autobus za rok činí náklady na pohonné hmoty ,- Kč bez DPH za rok na jeden autobus, v případě uvažovaných 5 autobusů potom ,- Kč bez DPH. Při provozu těchto 5 autobusů po dobu 5 let se tedy jedná o celkové náklady ve výši ,- Kč bez DPH. b) Nové CNG autobusy Předpokládaná spotřeba u nových autobusů s pohonem na CNG činí dle šetření provedeného zadavatelem 54 m 3 na 100 km jízdy. Průměrná cena CNG při čerpání na veřejné plnicí stanici, tj. neprovozované žadatelem se předpokládá na úrovni cca 15 Kč/m 3 bez DPH. Náklady na ujetí 1 km lze tedy odhadnout ve výši: (54 15)/100 = 8,10 Kč/km. Celkový dopravní výkon nových autobusů na CNG bude stejný jako dopravní výkon nahrazených dieselových autobusů, tj. 48,7 tis. km na jeden autobus za rok. Celkové roční náklady tak činí ,- Kč bez DPH za rok na jeden autobus, pro 5 autobusů pak ,- Kč za rok bez DPH. Při provozu těchto 5 autobusů po dobu 5 let se tedy jedná o celkové náklady ve výši ,- Kč bez DPH. Tab. 11. Přehled provozních nákladů z hlediska spotřeby pohonných hmot (bez DPH) Položka Stávající dieselové autobusy Nové CNG autobusy Náklady na ujetí 1 km (Kč) 12,0 8,1 Náklady na provoz 1 autobusu/1 rok (Kč) Celkové náklady 5 autobusů/5 let (Kč) Celková úspora 5 autobusů/5 let (Kč) Servisní údržba a běžné opravy Do této položky lze zařadit všechny běžné servisní úkony v rámci pravidelné údržby, která zahrnuje například výměny motorového oleje a jeho filtru, výměny vzduchového filtru, výměny plynového filtru a výměny ostatních hydraulických náplní. Vzhledem k tomu, že výrobci autobusů na CNG uvádějí pokyny pro údržbu srovnatelné s dieselovými autobusy, předpokládají se u nových CNG autobusů i přibližně stejné náklady na běžnou údržbu. Mezi další náklady u CNG autobusů patří revize tlakových nádrží, které se provádějí na základě doporučení výrobce daného autobusu. V rámci této studie je uvažováno s následujícími revizemi: 17

18 1 ročně kontrola úniku plynu 1 za 5 let tzv. velká kontrola zahrnující kontrolu celkového mechanického stavu nádrže a tlakové zkoušky Při uvažování charakteristického typu CNG autobusu, který obsahuje celkem 8 plynových nádrží umístěných na střeše, činí náklady na roční revize a jednu velkou kontrolu u jednoho autobusu celkem cca ,- Kč bez DPH za 5 let provozu. Pro předpokládaných 5 autobusů se tudíž jedná o celkové náklady v hodnotě ,- Kč bez DPH za 5 let provozu. Souhrnný přehled vypočtených nákladů a úspor plynoucí z provozu nových CNG autobusů oproti stávajícímu provozu 5 dieselových autobusů po dobu 5 let je uveden v následující tabulce. Tab. 12. Přehled provozních nákladů pro 5 let provozu (bez DPH) Položka Náklady celkem (Kč) Změna oproti stávajícímu stavu (Kč) Spotřeba pohonných hmot Servisní údržba a běžné opravy Celkem * * ) nezpůsobilé náklady Na základě provedeného porovnání lze předpokládat, že provozní náklady 5 autobusů s pohonem na CNG budou pro období 5 let činit celkem cca 10 mil. Kč bez DPH, což oproti stávajícímu provozu dieselových autobusů činí úsporu cca 4,6 mil. Kč bez DPH. Z pohledu OP ŽP se jedná o nezpůsobilé náklady Výše podpory z Operačního programu Životní prostředí Nákup CNG autobusů podléhá veřejné podpoře, neboť jsou kumulativně splněny všechny čtyři znaky veřejné podpory. Realizace nákupů CNG autobusů může být podpořena v režimu tzv. Služby obecného hospodářského zájmu. Pověření k výkonu veřejné služby nemá jednoznačně stanovenou formu. Rozhodujícím požadavkem je jeho právní závaznost. Pověřovací akt tedy může mít podobu například zákona, vyhlášky či smlouvy, rozhodující je však jeho obsah. Pověření nemusí být nutně soustředěno pouze v jednom dokumentu. 18

19 Pověřovací akt by měl specifikovat zejména následující skutečnosti: Povahu a délku trvání závazku veřejné služby Označení dotčeného podniku a území Povaha případných výhradních práv nebo zvláštních práv udělených dotčeným podnikům Ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení vyrovnávací platby Opatření směřující k vyloučení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby S ohledem na skutečnost, že společnost Chomutovská doprava, a.s. je svým zřizovatelem smluvně pověřena k výkonu veřejné služby se všemi náležitostmi výše uvedenými, je zde předpoklad pro získání maximální % výše dotace, a to 90% ze způsobilých výdajů v rámci Operačního programu životní prostředí. Tab. 15. Podpora projektu z Operačního programu Životní prostředí Položka Náklady (Kč bez DPH) Celkové způsobilé investiční náklady projektu Celkové nezpůsobilé náklady (5letá úspora provozních nákladů) Celkové způsobilé náklady Dotace z OPŽP (90 % celkových způsobilých nákladů) Vlastní zdroje žadatele

20 4.3 Shrnutí výpočtu bodového ohodnocení V následujícím shrnutí jsou uvedeny odkazy na vstupní data pro výpočet bodů dle jednotlivých hodnotících kritérií: E.1. Ekologická relevance mapa imisní zátěže kraje (počet bodů) kap E.2. Měrná finanční náročnost na snížení emisí rozdíl investičních nákladů na nové autobusy a nové srovnatelné autobusy dle MD ČR (Kč bez DPH) kap investiční náklady na pořízení autobusů v rámci projektu (Kč bez DPH) kap investiční náklady na pořízení nových srovnatelných autobusů s dieselovým pohonem, které vychází z cen autobusů pro rok 2013 stanovených MD ČR (Kč bez DPH) kap změna emisí vlivem náhrady autobusů (t/rok) kap indikátor EPS pro stav bez projektu (Diesel EURO 2) kap indikátor EPS pro stav s projektem (CNG) kap. 4.1 T.1. Snížení emisí v procentech změna emisí vlivem náhrady autobusů (%) kap indikátor EPS pro stav bez projektu (Diesel EURO 2) kap indikátor EPS pro stav s projektem (CNG) kap. 4.1 Následující tabulka pak obsahuje určení počtu bodů (celkem max. 100 bodů) na základě Hodnotících kritérií pro podoblast , stanovených SFŽP ČR. 20

21 Tab. 16. Výpočet bodového ohodnocení Kritérium Zdroj Hodnota E.1. Ekologická relevance Mapa imisní zátěže kraje 25 bodů a) Investiční náklady: CNG autobusy dle projektu včetně vybavení garáží: 34,4 mil. Kč bez DPH E.2.Měrná finanční náročnost na snížení emisí T.1. Snížení emisí v procentech Celkem srovnatelné dieselové autobusy dle MD ČR: 23,75 mil. Kč bez DPH rozdíl nákladů: 10,65 mil. Kč bez DPH b) Snížení emisí: 1,703 t.rok -1 c) Výpočet: / 1,703 t.rok -1 = 6 253,7 tis. Kč/(t.rok -1 ), tj. více nebo rovno a méně než tis. Kč/t a) Emise bez projektu: 2,029 t.rok -1 b) Emise s projektem: 1,703 t.rok -1 c) Výpočet: ,6 / 2029,3 = 83,9 %, tj. více než 80 % 10 bodů 50 bodů 85 bodů 21

22 5 POUŽITÁ LITERATURA [1] SFŽP ČR: Operační program Životní prostředí Hodnotící kritéria pro podoblast 2.1.5, Praha, 2013 [2] Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.: MHD vozový park [3] ČHMÚ: Znečištění ovzduší v datech tabelární ročenka portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2012_enh/index_cz.html [4] Pelkmans, L., De Keukeleere, D., Lenaers, G.: Emissions and fuel consumption of natural gas powered city buses versus diesel buses in realcity traffic, 2000 [5] Ministerstvo dopravy ČR: Oznámení cen jednotlivých typů autobusů v roce 2013 pro výpočet přiměřeného zisku. 22

23 Evropská unie Spolufinancováno z Prioritní osy 2 Dotace pro zlepšování kvality ovzduší Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí České republiky Zelená linka

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Linde Material Handling ČR Produktový trenér CNG obecně CNG = Compressed Natural Gas = stlačený zemní plyn Dosahuje běžně úspory cca 50 % v porovnání

Více

Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s.

Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s. Obsah programu GreenPlan Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s. Obsah prezentace 1. Východiska přípravy obsahu programu GreenPlan

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 30. 1. 2015 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva Brno, leden 2014 Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách

Více

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Ing. Jiří Klenk Linde Material Handling ČR Zástupce obchodního ředitele Mgr. Martin Řehák Linde Material Handling ČR Produktový trenér CNG palivo pro manipulační techniku

Více

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s.

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. Výhody CNG vozidel Ekologické výhody CNG vozidel Směrnice EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva zajistit vybudování

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV

PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV Beroun Stanislav 1), Scholz Celestýn 1), Tuček Gerhard 2) 1) Katedra strojů průmyslové dopravy, Fakulta strojní,

Více

Projekt EKO plynofikace vozového parku společnosti Pražské služby a.s.

Projekt EKO plynofikace vozového parku společnosti Pražské služby a.s. Projekt EKO plynofikace vozového parku společnosti Pražské služby a.s. Země: Česká Republika Produktová skupina: vozidla Zdroj: www.psas.cz Stručný popis Pražské služby, a.s. jsou společností, která má

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Obsah: 1) Vysvětlení pojmu čisté mobility z pohledu MŽP -Proč podporovat čistou mobilitu? 1) Problematika

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

V Bruselu dne 23.11.2011 K(2011)8291 v konečném znění

V Bruselu dne 23.11.2011 K(2011)8291 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.11.2011 K(2011)8291 v konečném znění Věc: Státní podpora č. SA.33588 (2011/N) Česká republika Režim podpory pro snížení znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji Vážený

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ v3 10. března 2015 Obsah 1 Obecný postup... 3 1.1 Působnost čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006... 3 1.2 Referenční období...

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ostrava 29. června 2010 O projektu Název prioritní osy a oblasti podpory: Posilování dostupnosti, ochrana ŽP

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Dokumentace podprogramu 1

Dokumentace podprogramu 1 Dokumentace podprogramu 1 1. Základní údaje podprogramu: identifikační údaje: Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek 2. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu ISPROFIN S 05 270

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Závěrečná monitorovací zpráva

Závěrečná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Kraj Vysočina Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) Akceptační

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 2.7.29 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí lze

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Část díla: Pořizovatel: Územní plán Liberec - Koncept Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Magistrát města Liberec

Více

Program 1 snižování emisí Jihočeského kraje

Program 1 snižování emisí Jihočeského kraje Příloha č. 1 k Nařízení Jihočeského kraje č. 4 /2005, kterým se vydává Program snižování emisí Jihočeského kraje a Program ke zlepšování kvality ovzduší Jihočeského kraje Obsah: Program 1 snižování emisí

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Ohlašovací povinnost: Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší Formulář: F_OVZ_SPE Dle příslušné legislativy:

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění D O H O D A uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění Smluvní strany RWE Transgas, a. s. se sídlem v Praze 10, Limuzská 12, Zastoupená Dr. Ulrichem Jobsem, předsedou představenstva a Ing.

Více

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart. BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.info Nakupování a ochrana klimatu... 1 1. Výkonnostní tabulka

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 2 Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ing. Gajdacz Tomáš Ochrana ovzduší TŽ, a.s. 3 Cíl prezentace: Informovat o: Vývoji

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

JAK EFEKTIVNĚ CNG V DOPRAVĚ VE NSKÉM M KRAJI. Zlín n 3. 6. 2009 úška Project manager Bonett Gas Investment, a. s.

JAK EFEKTIVNĚ CNG V DOPRAVĚ VE NSKÉM M KRAJI. Zlín n 3. 6. 2009 úška Project manager Bonett Gas Investment, a. s. Jak efektivně využít potenciál CNG v dopravě? JAK EFEKTIVNĚ VYUŽÍT T POTENCIÁL CNG V DOPRAVĚ VE ZLÍNSK NSKÉM M KRAJI Zlín n 3. 6. 2009 Dušan Matúš úška Project manager Bonett Gas Investment, a. s. PROČ

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí. 1/12 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí. Číslo zprávy: TECH - Z 05 / 2012 Zprávu vypracoval: Ing. František Horák, CSc. Ředitel sekce:

Více

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU 2 PŘESVĚDČTE SE, PROČ SE VYPLATÍ JEZDIT NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN NEBO ELEKTŘINU. STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) JE PALIVEM BUDOUCNOSTI

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí

Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí Současný stav OPŽP Programový dokument na roky 2007 2013 Implementační dokument Členění na prioritní osy Proběhla 1. výzva pro podání

Více

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře Ekonomické nástroje závislé na rozpočtovém určení daní a dalších příjmech obce: finanční podpory přechodu domácností na zásobování

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 srpen 2014 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel: se sídlem, 788 13 DIČ: 699002721 Zastupuje: Ing. Ondřej Kopp, jednatel společnosti Kontakt: Ing. Sylva Suchá, tel. 583 392 122, 733 324 915, mail sylva.sucha@vuchs.cz

Více

GreenPlan. 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi. Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won

GreenPlan. 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi. Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won GreenPlan 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won Představení projektu GreenPlan» je globální iniciativou společnosti LeasePlan. Jde o první iniciativu svého druhu

Více

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: -

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013 Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Obsah: 1. Základní informace a princip výpočtu ceny dopravního výkonu

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší

Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší Jiřina Jílková Leoš Vítek Jan Pavel Ondřej Vojáček Žďár nad Sázavou, 9. června 2009 Kvalita ovzduší v ČR Motivace hledání nástroje pro řešení problému

Více