STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA"

Transkript

1 STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013

2 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í ZÁKLADNÍ INFORMACE INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ Charakteristika zdrojů, jejichž emise znečišťujících látek mají být projektem sníženy, popis stávajícího stavu Stručná charakteristika úrovně znečištění ovzduší v lokalitě IDENTIFIKACE MOŽNÝCH SCÉNÁŘŮ ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Bez projektu S realizací projektu RÁMCOVÉ HODNOCENÍ VYBRANÉHO SCÉNÁŘE Hodnocení podle dopadů na snížení množství znečišťujících látek Hodnocení podle investičních nákladů a nákladů na provoz a údržbu Shrnutí výpočtu bodového ohodnocení POUŽITÁ LITERATURA

3 M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í Cílem předkládané studie je vyhodnotit vlivy modernizace veřejné městské hromadné dopravy na území města Chomutov. Studie je zpracována jako odborný podklad k žádosti o podporu z Operačního programu životní prostředí Prioritní osy 2. Cílem projektu je nahrazení stávajících dieselových autobusů novými autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a tím snížení imisní zátěže na území města Chomutov. Za tímto účelem je uvažován nákup 5 autobusů s pohonem na CNG, které v plném rozsahu nahradí 5 stávajících dieselových autobusů splňující emisní normu EURO 2. Ve studii se u nových autobusů na CNG předpokládá stejný dopravní výkon jako u stávajících autobusů. Nově pořízené autobusy budou součástí veřejné městské hromadné dopravy města Chomutov a budou provozovány společností Chomutovská doprava, a.s. formou závazku veřejné služby. Investiční náklady projektu jsou předběžně kalkulovány v celkové výši na ,- Kč bez DPH, z toho 34 mil. Kč tvoří nákup autobusů a 0,4 mil. Kč činí náklady na vybavení servisních prostor a garáží. Z výsledků hodnocení imisní zátěže území vyplývá, že současnou úroveň znečištění ovzduší v dotčeném území lze hodnotit jako zvýšenou. Podle map imisní zátěže, vydaných k tomuto účelu Státním fondem životního prostředí ČR, spadá téměř celé hodnocené území do nejvyšší kategorie 25 bodů. Rovněž výsledky měření na místní stanici imisního monitoringu ukazují náchylnost k možnému výskytu nadlimitních hodnot krátkodobých koncentrací suspendovaných částic frakce PM 10. Následující tabulka pak uvádí výsledky emisních výpočtů porovnání produkce EPS ve stavech bez projektu a s projektem. Emise bez projektu 2 029,3 kg.rok -1 Emise s projektem 326,8 kg.rok -1 Rozdíl ,6 kg.rok -1 Relativní změna -83,9 % 3

4 Následující tabulka pak obsahuje určení počtu bodů (celkem max. 100 bodů) na základě Hodnotících kritérií pro podoblast , stanovených SFŽP ČR. Kritérium Zdroj Hodnota E.1. Ekologická relevance Mapa imisní zátěže kraje 25 bodů a) Investiční náklady: CNG autobusy dle projektu včetně vybavení garáží: 34,4 mil. Kč bez DPH E.2. Měrná finanční náročnost na snížení emisí T.1. Snížení emisí v procentech Celkem srovnatelné dieselové autobusy dle MD ČR: 23,75 mil. Kč bez DPH rozdíl nákladů: 10,65 mil. Kč bez DPH b) Snížení emisí: 1,703 t.rok -1 c) Výpočet: / 1,703 t.rok -1 = 6 253,7 tis. Kč/(t.rok -1 ), tj. více nebo rovno a méně než tis. Kč/t a) Emise bez projektu: 2,029 t.rok -1 b) Snížení emisí: 1,703 t.rok -1 c) Výpočet: 100 1,703 / 2,029 = 83,9 %, tj. více než 80 % 10 bodů 50 bodů 85 bodů 4

5 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Název projektu: Pořízení autobusů CNG jako náhrady starých dieselových vozidel MHD Chomutov Žadatel: Chomutovská doprava, a.s. Staré náměstí Chomutov IČ: Místo realizace: Město Chomutov Název kraje: Kraj Ústecký Název místně příslušného stavebního úřadu: Magistrát města Chomutov Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí Obr. 1. Přehledná mapka 5

6 2 INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ 2.1 Charakteristika zdrojů, jejichž emise znečišťujících látek mají být projektem sníženy, popis stávajícího stavu Projekt pořízení autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) na území města Chomutov v rámci veřejné městské hromadné dopravy má za cíl částečně nahradit stávající vozový park, který v současnosti tvoří 23 autobusů s dieselovým pohonem, a tím snížit emisní a imisní zátěž z provozu veřejné dopravy na území města. V rámci studie je posuzováno nahrazení 5 městských dieselových autobusů splňující emisní normu EURO 2 stejným počtem autobusů s pohonem na CNG. Stávající vozový park MHD Chomutov se zvýrazněním nahrazovaných autobusů zobrazuje následující tabulka [2]: Tab. 1. Současný vozový park MHD Chomutov - autobusy Model/typ Počet autobusů Emisní norma Karosa B EURO 2 Karosa B EURO 2 Solaris Urbino 12 8 EURO 5 Solaris Urbino 18 3 EURO 5 Irisbus PS09D1 Citelis 7 EURO 4 Tučně jsou označeny autobusy, které jsou v projektu uvažovány k nahrazení novými autobusy CNG Průměrný pojezd autobusu po městě činí dle podkladů zadavatele 48,7 tis. km ročně. 2.2 Stručná charakteristika úrovně znečištění ovzduší v lokalitě Zhodnocení dle kritéria E.1. Ekologická relevance Určení hodnoty kritéria Ekologická relevance je provedeno na podkladě map imisní zátěže vydaných Státním fondem životního prostředí ČR [1]. V těchto mapách je celé území České republiky rozděleno do čtverců 1 1 km a každému čtverci je přiřazena hodnota 5, 10, 15, 20 nebo 25 bodů v závislosti na úrovni imisní zátěže. Poloha hodnoceného města Chomutov v rámci mapy imisní zátěže je uvedena na následujícím obrázku. Jak je patrné, téměř celé hodnocené území spadá do kategorie 25 bodů, jedná se tedy o území s největší imisní zátěží. 6

7 Obr. 2. Bodové ohodnocení území dle úrovně imisní zátěže dle SFŽP ČR [2] Výsledky imisního monitoringu Současný stav kvality ovzduší v hodnocených oblastech je možné vyhodnotit na základě údajů ze stanice imisního monitoringu [3] v místě záměru. Stanice Chomutov je pozaďová městská stanice v obytné zóně s automatizovaným měřicím programem. Stanice se nachází přímo v hodnocené oblasti. Následující tabulka uvádí výsledky měření na této stanici v roce 2012, a to pro látky, které mají v platné legislativě stanoven imisní limit nebo cílový imisní limit, jsou-li na stanici sledovány. 7

8 Tab. 2. Výsledky měření na vybraných stanicích v roce 2012 Kód Název Provozovatel UCHMA Chomutov ČHMÚ Látka Doba průměrování Imisní limit Měřené koncentrace SO 2 NO 2 PM 10 µg.m -3 1 hod (25. nejv.h. * ) ,6 24 hod (4. nejv.h. * ) ,4 1 rok 8,8 1 hod (19. nejv.h. * ) ,7 1 rok 40 20,4 24 hod (max) 118,4 24 hod (36 nejv.h. * ) 50 50,0 1 rok 40 25,8 PM 2,5 1 rok 25 BZN 1 rok 5 ng.m -3 BaP 1 rok 1 As 1 rok 6 Cd 1 rok 5 Ni 1 rok 20 Pb 1 rok 500 Hodnoty překračující imisní nebo cílový imisní limit jsou uvedeny tučně * ) Poznámka: v případě PM 10 je legislativou tolerováno nejvýše 35 překročení denního limitu. Pro vyhodnocení se proto uvádí 36. nevyšší hodnota. Obdobně se u hodinových koncentrací NO 2 uvádí 19. nevyšší hodnota, u hodinových koncentrací SO 2 se uvádí 25. hodnota a u denních koncentrací SO 2 se uvádí 4. nejvyšší hodnota. Jak je zřejmé z výsledků imisního monitoringu, byly na sledované stanici v roce 2012 splněny imisní limity všech znečišťujících látek, v případě 24hodinových koncentrací PM 10 však byly zaznamenány hodnoty na hranici imisního limitu. 8

9 3 IDENTIFIKACE MOŽNÝCH SCÉNÁŘŮ ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 3.1 Bez projektu V posuzovaném stavu bez realizace projektu je nadále uvažováno s provozem stávajících dieselových autobusů. Údaje o produkci emisí z provozu těchto autobusů jsou uvedeny v kapitole 4.1. Vypočteny jsou vyprodukované roční emise EPS dieselových autobusů splňující emisní normu EURO 2, které jsou ve stavu s realizací určeny k náhradě za nové autobusy s pohonem na CNG. 3.2 S realizací projektu Popis zvolené varianty Ve zvolené variantě řešení je uvažováno s nákupem nových autobusů s pohonem na CNG za účelem snížení imisní zátěže na území města Chomutov. Zvolená varianta počítá s nákupem 5 autobusů s pohonem na CNG, které v plném rozsahu nahradí 5 starých dieselových autobusů splňující emisní normu EURO 2. V posouzení je uvažováno se stejným ročním pojezdem kilometrů jako u stávajících autobusů, který ve městě Chomutov činí dle podkladu zadavatele průměrně 48,7 tis. vozokilometrů za rok na jeden autobus. Posouzeny jsou celkové vyprodukované roční emise a jejich snížení oproti variantě se zachováním provozu stávajících autobusů. Posouzeny jsou emise pouze u nahrazených a nových autobusů, ne pro celý vozový park provozovatele MHD Zdůvodnění zvolené varianty Zvolené řešení umožní dosáhnout dostatečně účinného snížení emisí z veřejné dopravy na území města Chomutov. Parametry řešení, tj. počet a typ nahrazených autobusů jsou zvoleny s cílem dosažení maximálního účinku za přijatelných investičních a provozních nákladů. Kvantifikace účinku z hlediska snížení emisí znečišťujících látek je provedena v následující kapitole. 9

10 4 RÁMCOVÉ HODNOCENÍ VYBRANÉHO SCÉNÁŘE 4.1 Hodnocení podle dopadů na snížení množství znečišťujících látek Hodnocení snížení emisí vychází z výpočtu emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic (tzv. EPS) pro stav bez projektu a následně s navrženým projektem. Indikátor EPS je definován vzorcem: kde: EPS = ((1 TZL) + (0,88 NO x ) + (0,54 SO 2 ) + (0,64 NH 3 )) EPS je emise primárních a prekurzorů sekundárních částic (kg/rok) TZL jsou tuhé znečišťující látky (kg/rok) NO x jsou oxidy dusíku (kg/rok) SO 2 je oxid siřičitý (kg/rok) NH 3 je amoniak (kg/rok) Emise amoniaku nebyly ve výpočtu EPS v rámci této studie uvažovány, neboť jsou zcela zanedbatelné a výslednou hodnotu EPS prakticky neovlivní Stávající dieselové autobusy 1. Nejprve jsou stanoveny emise stávajících autobusů, které jsou v návrhu projektu určeny k nahrazení. Jako vstupní hodnoty měrných emisních faktorů výše uvedených látek jsou použity hodnoty na úrovni emisního limitu, které daný autobus splňuje (tab. 3). Emisní limity jsou uvedeny u NO x a PM v gramech na kwh výkonu motoru, pro oxid siřičitý je emisní faktor stanoven na základě obsahu síry v palivu (10 mg/kg nafty) a vzhledem k minimálnímu příspěvku této znečišťující látky k celkové výši emisí je uvažován jednotně pro všechny emisní limity EURO. Tab. 3. Měrné emisní faktory pro znečišťující látky dieselové autobusy Znečišťující látka EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 NO x (g/kwh) limit 14,4 8,0 7,0 5,0 3,5 2,0 0,46 PM (g/kwh) limit 0,5 0,36 0,2 0,16 0,03 0,03 0,01 SO 2 (g/kg nafty) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Tučně jsou označeny hodnoty vstupující do následného výpočtu měrných emisí autobusů splňující emisní normu EURO 2. 10

11 2. Výpočet měrných emisí NO x a PM pro autobus splňující emisní normu EURO 2 je proveden dle následujícího vzorce: kde: E = měrná emise dieselové autobusy (g/km) H = výhřevnost motorové nafty (kwh/kg) ρ = hustota motorové nafty (kg/m 3 ) S = průměrná spotřeba motorové nafty (l/km) η = účinnost motoru (-) E = H ρ / 1000 S η EF EF = emisní faktor pro znečišťující látku dle příslušné emisní normy EURO dieselové autobusy (g/kwh) tab. 3 Výpočet měrných emisí SO 2 pro autobus splňující emisní normu EURO 2 je proveden dle následujícího vzorce: kde: E = ρ / 1000 S EF EF = emisní faktor pro znečišťující látku dieselové autobusy (g/kg nafty) tab. 3 ostatní parametry mají stejný význam jako v předchozí rovnici Pro výpočet měrných emisí v gramech na 1 km ujeté trasy v městském režimu byly uvažovány vstupní parametry uvedené v následující tabulce. Tab. 4. Hodnoty vstupních parametrů pro výpočet měrných emisí dieselové autobusy Parametr výhřevnost motorové nafty Hodnota parametru 11,8 kwh/kg hustota motorové nafty 832,5 kg/m 3 průměrná spotřeba nafty 40 l / 100 km účinnost motoru a přeměny energie 33,3 % Výsledné hodnoty měrných emisí NO x, PM a SO 2 pro autobus splňující emisní normu EURO 2 jsou uvedeny v tab Dle podkladů zadavatele činí průměrný dopravní výkon autobusů MHD v Chomutově 48,7 tis. vozokm/rok. Na základě tohoto údaje byly měrné emise přepočteny na celkové emise v kilogramech za rok na jeden autobus. Vypočtené emisní faktory a celkové roční emise pro nahrazované autobusy jsou uvedeny v následující tab

12 Tab. 5. Vypočtené emise stávajícího dieselového autobusu splňujícího limit EURO 2 Znečišťující látka Měrné emise (g/km) Roční emise (kg/rok) NO x 9, ,51 PM 0, ,76 SO 2 0,0067 0,32 Na základě ročních emisí jednotlivých znečišťujících látek (bez NH 3 ) byl proveden výpočet indikátoru EPS pro jeden dieselový autobus splňující emisní normu EURO 2: EPS = (1 TZL) + (0,88 NO x ) + (0,54 SO 2 ) = (1 12,76) + (0,88 446,51) + (0,54 0,32) = 405,86 kg/rok Vypočtený indikátor EPS pro jeden stávající dieselový autobus splňující emisní normu EURO 2 dosahuje hodnoty 405,86 kg/rok Nové CNG autobusy 1. Obdobný postup je použit pro výpočet emisí z nových autobusů s pohonem na CNG s tím rozdílem, že vstupní hodnoty měrných emisí jsou odvozeny na základě informací dodavatelů autobusů. Pozn.: Výše emisí (zejména NO x ) u CNG autobusu silně závisí na nastavení motoru. Motor může pracovat v režimu tzv. chudé směsi, kdy má motor vyšší poměr vzduchu oproti palivu, nebo v režimu stechiometrického spalování, kdy je přiváděné množství vzduchu (resp. kyslíku) řízeno tak, aby bylo právě dostatečné ke spálení paliva. Vzhledem k tomu, že motory v režimu chudé směsi mají vyšší emise NO x než dieselové motory, je uvažováno výhradně s nasazením autobusů s motory pracujícími v režimu stechiometrického spalování. Tato skutečnost bude zohledněna při volbě konkrétního dodavatele autobusu. Tab. 6. Měrné emisní faktory pro znečišťující látky CNG autobusy Znečišťující látka CNG NO x (g/kwh) 1,18 PM (g/kwh) 0,01 SO 2 (g/m 3 zemního plynu) 0,

13 2. Výpočet měrných emisí NO x a PM pro autobus na CNG je proveden dle následujícího vzorce: kde: E = měrná emise autobusy na CNG (g/km) E = EF RLE EF = emisní faktor pro znečišťující látku autobusy na CNG (g/kwh) tab. 6 RLE = průměrná spotřeba energie (Average road load energy, kwh/km) Výpočet měrných emisí SO 2 pro autobus na CNG je proveden dle následujícího vzorce: kde: E = měrná emise dieselové autobusy (g/km) E = EF S EF = emisní faktor pro znečišťující látku autobusy na CNG (g/m 3 zemního plynu) tab. 6 S = měrná spotřeba zemního plynu (m 3 /km) Pro výpočet měrných emisí v gramech na 1 km ujeté trasy v městském režimu byly uvažovány vstupní parametry uvedené v tab. 7. V případě emisí SO 2 byl jedním ze vstupních parametrů průměrná spotřeba energie, která byla převzata ze studie [4] a pro autobus se stechiometrickým spalováním zemního plynu činí 1,28 kwh/km. Tab. 7. Hodnoty vstupních parametrů pro výpočet měrných emisí CNG autobusy Parametr průměrná spotřeba energie měrná spotřeba zemního plynu Hodnota parametru 1,28 kwh/km 56,5 m 3 / 100 km Výsledné hodnoty měrných emisí NO x, PM a SO 2 pro autobus na CNG jsou uvedeny v tab Celkové roční emise z jednoho autobusu byly poté vypočteny opět na základě hodnoty dopravního výkonu, který je uvažován stejný jako v předchozím případě, tedy 48,7 tis. vozokilometrů za rok. Vypočtené emisní faktory a celkové roční emise nových autobusů na CNG jsou uvedeny v následující tab

14 Tab. 8. Vypočtené emise nového autobusu CNG Emise Měrné emise (g/km) Roční emise (kg/rok) NO x 1, ,55 PM 0,0128 0,62 SO 2 2,3E-04 1,1E-02 Celkové roční emise byly dále použity jako vstupní hodnoty do rovnice pro výpočet celkového indikátoru EPS pro jeden autobus na CNG: EPS = (1 TZL) + (0,88 NO x ) + (0,54 SO 2 ) = (1 0,62) + (0,88 73,55) + (0,54 1,1E-02) = 65,35 kg/rok Vypočtený indikátor EPS pro jeden nový autobus s pohonem na CNG dosahuje hodnoty EPS 65,35 kg/rok Vyhodnocení snížení emisí z náhrady autobusů ve městě Chomutov Hodnocený projekt náhrady stávajících dieselových autobusů veřejné městské hromadné dopravy města Chomutov předpokládá pořízení 5 autobusů s pohonem na CNG, které ve shodném rozsahu nahradí 5 dieselových autobusů splňujících emisní normu EURO 2. U obou typů se předpokládá stejný dopravní výkon v hodnotě 48,7 tis. vozokm/rok na jeden autobus. Vyhodnocení snížení emisí v důsledku nahrazení starých dieselových autobusů je uvedeno v následující tab. 9. Tab. 9. Vyhodnocení snížení emisí vlivem náhrady autobusů Indikátor EPS (kg/rok) Bez projektu (Diesel EURO 2) S projektem (CNG) Změna vlivem náhrady autobusů kg/rok % Výpočet pro 1 autobus 405,86 65,35-340,51-83,9 Výpočet pro celkový počet 5 autobusů 2 029,31 326, ,56-83,9 14

15 Z porovnání situace bez projektu a s projektem vyplývá, že: hodnota vypočteného indikátoru EPS je silně závislá na emisních faktorech, resp. emisních limitech, které splňují nahrazované dieselové autobusy. V případě hodnoceného projektu, který předpokládá nahrazení 5 dieselových autobusů splňujících emisní normu EURO 2, dosahuje indikátor EPS ve stavu bez projektu celkové hodnoty 2 029,3 kg/rok, ve stavu s projektem potom hodnoty 326,8 kg/rok. celkové snížení EPS tak dosahuje hodnoty kg/rok, v relativním srovnání jde o snížení emisí o 84 %. 4.2 Hodnocení podle investičních nákladů a nákladů na provoz a údržbu Způsobilé náklady investiční náklady V rozpočtu projektu se počítá s pořízením autobusů s pohonem na CNG, které plně nahradí stejný počet dieselových autobusů. Pořízeny budou autobusy podobné kategorie, které budou nahrazeny, bude se tedy jednat o autobus s krátkou karoserií do 12 m, avšak v nízkopodlažním provedení. Projekt počítá s pořízením autobusů, jejichž předpokládaná pořizovací cena za jeden kus činí dle podkladů zadavatele cca ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH. Celková cena 5 autobusů tudíž činí ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH. Kupujícím bude žadatel o podporu, společnost Chomutovská doprava, a.s., která provozuje veřejnou hromadnou městskou dopravu na území města Chomutova. Mezi další způsobilé investiční náklady spojené s pořízením nových autobusů s pohonem na CNG lze zařadit náklady na vybavení servisních prostor a garáží o nezbytné zařízení pro údržbu vozidel a vybavení prostor detektory úniku plynu a účinným odvětráváním. Předpokládaná cena tohoto vybavení činí dle dostupných informací cca ,- Kč bez DPH, tj ,- vč. DPH. Společnost nebude uplatňovat podporu na projektovou přípravu projektu. Celkové způsobilé investiční náklady projektu tedy činí celkem ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH. Bodové ohodnocení měrné finanční náročnosti se dle podkladů SFŽP ČR [1] neprovádí na základě celkových způsobilých investičních nákladů, ale pouze z rozdílu nákladů na pořízení CNG autobusů a nákladů na případné pořízení autobusů s dieselovým pohonem, přičemž pro dieselové autobusy se použijí ceny stanovené Ministerstvem dopravy ČR. Pro výpočet měrné finanční náročnosti je proto dále provedeno srovnání předpokládaných investičních nákladů projektu s investičními náklady na pořízení nových srovnatelných 15

16 autobusů s dieselovým pohonem, které vychází z cen autobusů pro rok 2013 stanovených Ministerstvem dopravy ČR na základě Nařízení vlády č. 493/2004 Sb. [5]. Tab. 10. Porovnání investičních nákladů na pořízení autobusů v rámci projektu a stanovených Ministerstvem dopravy ČR [5] Položka Nové CNG autobusy dle projektu Nové srovnatelné dieselové autobusy dle MD ČR Cena za 1 autobus (Kč) Cena za 5 autobusů (Kč) Náklady na vybavení garáží (Kč) Celkem (Kč) Rozdíl (Kč) Rozdíl investičních nákladů na pořízení nových autobusů na CNG oproti pořízení nových srovnatelných dieselových autobusů byl vyčíslen na 10,65 mil. Kč bez DPH. Tato hodnota dále vstupuje do výpočtu měrné finanční náročnosti na snížení emisí Nezpůsobilé náklady provozní náklady a jejich úspora Kromě investičních způsobilých nákladů jsou kalkulovány předpokládané náklady na běžný provoz a údržbu nových CNG autobusů, které ve stejném počtu a rozsahu nahradí stávající dieselové autobusy. Tyto náklady jsou nezpůsobilými náklady a budou plně hrazeny provozovatelem. Provozní náklady jsou kalkulovány na dobu 5 let provozu a obecně lze mezi ně zahrnout následující položky: spotřeba pohonných hmot servisní údržba a běžné opravy Stanovení provozních nákladů je provedeno v následujících kapitolách Spotřeba pohonných hmot a) Stávající dieselové autobusy Náklady na provoz stávajících dieselových autobusů jsou na základě údajů poskytnutých provozovatelem kalkulovány pro průměrnou spotřebu ve výši 40 l/100 km a pro cenu nafty 30 Kč/l bez DPH. Náklady na ujetí 1 km lze tedy odhadnout ve výši: (40 30)/100 = 12,0 Kč/km. 16

17 Pro dopravní výkon v hodnotě 48,7 tis. km na jeden autobus za rok činí náklady na pohonné hmoty ,- Kč bez DPH za rok na jeden autobus, v případě uvažovaných 5 autobusů potom ,- Kč bez DPH. Při provozu těchto 5 autobusů po dobu 5 let se tedy jedná o celkové náklady ve výši ,- Kč bez DPH. b) Nové CNG autobusy Předpokládaná spotřeba u nových autobusů s pohonem na CNG činí dle šetření provedeného zadavatelem 54 m 3 na 100 km jízdy. Průměrná cena CNG při čerpání na veřejné plnicí stanici, tj. neprovozované žadatelem se předpokládá na úrovni cca 15 Kč/m 3 bez DPH. Náklady na ujetí 1 km lze tedy odhadnout ve výši: (54 15)/100 = 8,10 Kč/km. Celkový dopravní výkon nových autobusů na CNG bude stejný jako dopravní výkon nahrazených dieselových autobusů, tj. 48,7 tis. km na jeden autobus za rok. Celkové roční náklady tak činí ,- Kč bez DPH za rok na jeden autobus, pro 5 autobusů pak ,- Kč za rok bez DPH. Při provozu těchto 5 autobusů po dobu 5 let se tedy jedná o celkové náklady ve výši ,- Kč bez DPH. Tab. 11. Přehled provozních nákladů z hlediska spotřeby pohonných hmot (bez DPH) Položka Stávající dieselové autobusy Nové CNG autobusy Náklady na ujetí 1 km (Kč) 12,0 8,1 Náklady na provoz 1 autobusu/1 rok (Kč) Celkové náklady 5 autobusů/5 let (Kč) Celková úspora 5 autobusů/5 let (Kč) Servisní údržba a běžné opravy Do této položky lze zařadit všechny běžné servisní úkony v rámci pravidelné údržby, která zahrnuje například výměny motorového oleje a jeho filtru, výměny vzduchového filtru, výměny plynového filtru a výměny ostatních hydraulických náplní. Vzhledem k tomu, že výrobci autobusů na CNG uvádějí pokyny pro údržbu srovnatelné s dieselovými autobusy, předpokládají se u nových CNG autobusů i přibližně stejné náklady na běžnou údržbu. Mezi další náklady u CNG autobusů patří revize tlakových nádrží, které se provádějí na základě doporučení výrobce daného autobusu. V rámci této studie je uvažováno s následujícími revizemi: 17

18 1 ročně kontrola úniku plynu 1 za 5 let tzv. velká kontrola zahrnující kontrolu celkového mechanického stavu nádrže a tlakové zkoušky Při uvažování charakteristického typu CNG autobusu, který obsahuje celkem 8 plynových nádrží umístěných na střeše, činí náklady na roční revize a jednu velkou kontrolu u jednoho autobusu celkem cca ,- Kč bez DPH za 5 let provozu. Pro předpokládaných 5 autobusů se tudíž jedná o celkové náklady v hodnotě ,- Kč bez DPH za 5 let provozu. Souhrnný přehled vypočtených nákladů a úspor plynoucí z provozu nových CNG autobusů oproti stávajícímu provozu 5 dieselových autobusů po dobu 5 let je uveden v následující tabulce. Tab. 12. Přehled provozních nákladů pro 5 let provozu (bez DPH) Položka Náklady celkem (Kč) Změna oproti stávajícímu stavu (Kč) Spotřeba pohonných hmot Servisní údržba a běžné opravy Celkem * * ) nezpůsobilé náklady Na základě provedeného porovnání lze předpokládat, že provozní náklady 5 autobusů s pohonem na CNG budou pro období 5 let činit celkem cca 10 mil. Kč bez DPH, což oproti stávajícímu provozu dieselových autobusů činí úsporu cca 4,6 mil. Kč bez DPH. Z pohledu OP ŽP se jedná o nezpůsobilé náklady Výše podpory z Operačního programu Životní prostředí Nákup CNG autobusů podléhá veřejné podpoře, neboť jsou kumulativně splněny všechny čtyři znaky veřejné podpory. Realizace nákupů CNG autobusů může být podpořena v režimu tzv. Služby obecného hospodářského zájmu. Pověření k výkonu veřejné služby nemá jednoznačně stanovenou formu. Rozhodujícím požadavkem je jeho právní závaznost. Pověřovací akt tedy může mít podobu například zákona, vyhlášky či smlouvy, rozhodující je však jeho obsah. Pověření nemusí být nutně soustředěno pouze v jednom dokumentu. 18

19 Pověřovací akt by měl specifikovat zejména následující skutečnosti: Povahu a délku trvání závazku veřejné služby Označení dotčeného podniku a území Povaha případných výhradních práv nebo zvláštních práv udělených dotčeným podnikům Ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení vyrovnávací platby Opatření směřující k vyloučení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby S ohledem na skutečnost, že společnost Chomutovská doprava, a.s. je svým zřizovatelem smluvně pověřena k výkonu veřejné služby se všemi náležitostmi výše uvedenými, je zde předpoklad pro získání maximální % výše dotace, a to 90% ze způsobilých výdajů v rámci Operačního programu životní prostředí. Tab. 15. Podpora projektu z Operačního programu Životní prostředí Položka Náklady (Kč bez DPH) Celkové způsobilé investiční náklady projektu Celkové nezpůsobilé náklady (5letá úspora provozních nákladů) Celkové způsobilé náklady Dotace z OPŽP (90 % celkových způsobilých nákladů) Vlastní zdroje žadatele

20 4.3 Shrnutí výpočtu bodového ohodnocení V následujícím shrnutí jsou uvedeny odkazy na vstupní data pro výpočet bodů dle jednotlivých hodnotících kritérií: E.1. Ekologická relevance mapa imisní zátěže kraje (počet bodů) kap E.2. Měrná finanční náročnost na snížení emisí rozdíl investičních nákladů na nové autobusy a nové srovnatelné autobusy dle MD ČR (Kč bez DPH) kap investiční náklady na pořízení autobusů v rámci projektu (Kč bez DPH) kap investiční náklady na pořízení nových srovnatelných autobusů s dieselovým pohonem, které vychází z cen autobusů pro rok 2013 stanovených MD ČR (Kč bez DPH) kap změna emisí vlivem náhrady autobusů (t/rok) kap indikátor EPS pro stav bez projektu (Diesel EURO 2) kap indikátor EPS pro stav s projektem (CNG) kap. 4.1 T.1. Snížení emisí v procentech změna emisí vlivem náhrady autobusů (%) kap indikátor EPS pro stav bez projektu (Diesel EURO 2) kap indikátor EPS pro stav s projektem (CNG) kap. 4.1 Následující tabulka pak obsahuje určení počtu bodů (celkem max. 100 bodů) na základě Hodnotících kritérií pro podoblast , stanovených SFŽP ČR. 20

21 Tab. 16. Výpočet bodového ohodnocení Kritérium Zdroj Hodnota E.1. Ekologická relevance Mapa imisní zátěže kraje 25 bodů a) Investiční náklady: CNG autobusy dle projektu včetně vybavení garáží: 34,4 mil. Kč bez DPH E.2.Měrná finanční náročnost na snížení emisí T.1. Snížení emisí v procentech Celkem srovnatelné dieselové autobusy dle MD ČR: 23,75 mil. Kč bez DPH rozdíl nákladů: 10,65 mil. Kč bez DPH b) Snížení emisí: 1,703 t.rok -1 c) Výpočet: / 1,703 t.rok -1 = 6 253,7 tis. Kč/(t.rok -1 ), tj. více nebo rovno a méně než tis. Kč/t a) Emise bez projektu: 2,029 t.rok -1 b) Emise s projektem: 1,703 t.rok -1 c) Výpočet: ,6 / 2029,3 = 83,9 %, tj. více než 80 % 10 bodů 50 bodů 85 bodů 21

22 5 POUŽITÁ LITERATURA [1] SFŽP ČR: Operační program Životní prostředí Hodnotící kritéria pro podoblast 2.1.5, Praha, 2013 [2] Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.: MHD vozový park [3] ČHMÚ: Znečištění ovzduší v datech tabelární ročenka portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2012_enh/index_cz.html [4] Pelkmans, L., De Keukeleere, D., Lenaers, G.: Emissions and fuel consumption of natural gas powered city buses versus diesel buses in realcity traffic, 2000 [5] Ministerstvo dopravy ČR: Oznámení cen jednotlivých typů autobusů v roce 2013 pro výpočet přiměřeného zisku. 22

23 Evropská unie Spolufinancováno z Prioritní osy 2 Dotace pro zlepšování kvality ovzduší Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí České republiky Zelená linka

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Příloha k nařízení č../... Sb. hl. m. Prahy INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ O B S A H Seznam zkratek... 5 Úvod... 7 A. Místo překročení limitních hodnot... 12 A.1.

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO OPAVA EKOTOXA

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z. V Praze dne 17. července 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z a výzva k uplatnění připomínek a námitek Ministerstvo

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz DOKUMENTACE

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VYHODNOCENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRAHA Květen 2014 OBSAH Strana ÚVOD...9

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 7. 8. 2014 Č.j.: 54015/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č. 100/2001

Více

A T E M Ateliér ekologických modelů, s. r. o. INTEGROVANÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE AKTUALIZACE 2012

A T E M Ateliér ekologických modelů, s. r. o. INTEGROVANÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE AKTUALIZACE 2012 A T E M Ateliér ekologických modelů, INTEGOVANÝ POGAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ STŘEDOČESKÉHO KAJE AKTUALIZACE Červen Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje Aktualizace ZADAL:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 31. ledna 2010 Č. j.: 7432/ENV/10 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP VERZE KE DNI 20. 6. 2014, ÚČINNÁ OD 20. 6. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8.1 Snižování emisí škodlivin ze zvláště velkých spalovacích st. zdrojů Skupina opatření směřuje zejména k omezení emisí látek, u kterých jsou zvláště velké spalovací zdroje významných

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008

ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008 Řešení problematiky veřejn ejné podpory v Regionáln lním m operačním m programu regionu soudržnosti Jihozápad Červen 2008 PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: ÚVOD 3 I. OBECNÉ POKYNY 4 Klasifikace

Více

TYPOVÝ PROJEKT STUDIE TYPOVÉHO PROJEKTU SNÍŽENÍ EMISÍ VOC V PROVOZOVNĚ SPOLEČNOSTI. Strana 1 (celkem 22)

TYPOVÝ PROJEKT STUDIE TYPOVÉHO PROJEKTU SNÍŽENÍ EMISÍ VOC V PROVOZOVNĚ SPOLEČNOSTI. Strana 1 (celkem 22) TYPOVÝ PROJEKT STUDIE TYPOVÉHO PROJEKTU SNÍŽENÍ EMISÍ VOC V PROVOZOVNĚ SPOLEČNOSTI Strana 1 Pro projekt Snížení VOC se, dle doporučení této zprávy, vyžadují přílohy uvedené v tabulce: Tab. Seznam příloh

Více