STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA"

Transkript

1 STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013

2 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í ZÁKLADNÍ INFORMACE INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ Charakteristika zdrojů, jejichž emise znečišťujících látek mají být projektem sníženy, popis stávajícího stavu Stručná charakteristika úrovně znečištění ovzduší v lokalitě IDENTIFIKACE MOŽNÝCH SCÉNÁŘŮ ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Bez projektu S realizací projektu RÁMCOVÉ HODNOCENÍ VYBRANÉHO SCÉNÁŘE Hodnocení podle dopadů na snížení množství znečišťujících látek Hodnocení podle investičních nákladů a nákladů na provoz a údržbu Shrnutí výpočtu bodového ohodnocení POUŽITÁ LITERATURA

3 M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í Cílem předkládané studie je vyhodnotit vlivy modernizace veřejné městské hromadné dopravy na území města Chomutov. Studie je zpracována jako odborný podklad k žádosti o podporu z Operačního programu životní prostředí Prioritní osy 2. Cílem projektu je nahrazení stávajících dieselových autobusů novými autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a tím snížení imisní zátěže na území města Chomutov. Za tímto účelem je uvažován nákup 5 autobusů s pohonem na CNG, které v plném rozsahu nahradí 5 stávajících dieselových autobusů splňující emisní normu EURO 2. Ve studii se u nových autobusů na CNG předpokládá stejný dopravní výkon jako u stávajících autobusů. Nově pořízené autobusy budou součástí veřejné městské hromadné dopravy města Chomutov a budou provozovány společností Chomutovská doprava, a.s. formou závazku veřejné služby. Investiční náklady projektu jsou předběžně kalkulovány v celkové výši na ,- Kč bez DPH, z toho 34 mil. Kč tvoří nákup autobusů a 0,4 mil. Kč činí náklady na vybavení servisních prostor a garáží. Z výsledků hodnocení imisní zátěže území vyplývá, že současnou úroveň znečištění ovzduší v dotčeném území lze hodnotit jako zvýšenou. Podle map imisní zátěže, vydaných k tomuto účelu Státním fondem životního prostředí ČR, spadá téměř celé hodnocené území do nejvyšší kategorie 25 bodů. Rovněž výsledky měření na místní stanici imisního monitoringu ukazují náchylnost k možnému výskytu nadlimitních hodnot krátkodobých koncentrací suspendovaných částic frakce PM 10. Následující tabulka pak uvádí výsledky emisních výpočtů porovnání produkce EPS ve stavech bez projektu a s projektem. Emise bez projektu 2 029,3 kg.rok -1 Emise s projektem 326,8 kg.rok -1 Rozdíl ,6 kg.rok -1 Relativní změna -83,9 % 3

4 Následující tabulka pak obsahuje určení počtu bodů (celkem max. 100 bodů) na základě Hodnotících kritérií pro podoblast , stanovených SFŽP ČR. Kritérium Zdroj Hodnota E.1. Ekologická relevance Mapa imisní zátěže kraje 25 bodů a) Investiční náklady: CNG autobusy dle projektu včetně vybavení garáží: 34,4 mil. Kč bez DPH E.2. Měrná finanční náročnost na snížení emisí T.1. Snížení emisí v procentech Celkem srovnatelné dieselové autobusy dle MD ČR: 23,75 mil. Kč bez DPH rozdíl nákladů: 10,65 mil. Kč bez DPH b) Snížení emisí: 1,703 t.rok -1 c) Výpočet: / 1,703 t.rok -1 = 6 253,7 tis. Kč/(t.rok -1 ), tj. více nebo rovno a méně než tis. Kč/t a) Emise bez projektu: 2,029 t.rok -1 b) Snížení emisí: 1,703 t.rok -1 c) Výpočet: 100 1,703 / 2,029 = 83,9 %, tj. více než 80 % 10 bodů 50 bodů 85 bodů 4

5 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Název projektu: Pořízení autobusů CNG jako náhrady starých dieselových vozidel MHD Chomutov Žadatel: Chomutovská doprava, a.s. Staré náměstí Chomutov IČ: Místo realizace: Město Chomutov Název kraje: Kraj Ústecký Název místně příslušného stavebního úřadu: Magistrát města Chomutov Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí Obr. 1. Přehledná mapka 5

6 2 INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ 2.1 Charakteristika zdrojů, jejichž emise znečišťujících látek mají být projektem sníženy, popis stávajícího stavu Projekt pořízení autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) na území města Chomutov v rámci veřejné městské hromadné dopravy má za cíl částečně nahradit stávající vozový park, který v současnosti tvoří 23 autobusů s dieselovým pohonem, a tím snížit emisní a imisní zátěž z provozu veřejné dopravy na území města. V rámci studie je posuzováno nahrazení 5 městských dieselových autobusů splňující emisní normu EURO 2 stejným počtem autobusů s pohonem na CNG. Stávající vozový park MHD Chomutov se zvýrazněním nahrazovaných autobusů zobrazuje následující tabulka [2]: Tab. 1. Současný vozový park MHD Chomutov - autobusy Model/typ Počet autobusů Emisní norma Karosa B EURO 2 Karosa B EURO 2 Solaris Urbino 12 8 EURO 5 Solaris Urbino 18 3 EURO 5 Irisbus PS09D1 Citelis 7 EURO 4 Tučně jsou označeny autobusy, které jsou v projektu uvažovány k nahrazení novými autobusy CNG Průměrný pojezd autobusu po městě činí dle podkladů zadavatele 48,7 tis. km ročně. 2.2 Stručná charakteristika úrovně znečištění ovzduší v lokalitě Zhodnocení dle kritéria E.1. Ekologická relevance Určení hodnoty kritéria Ekologická relevance je provedeno na podkladě map imisní zátěže vydaných Státním fondem životního prostředí ČR [1]. V těchto mapách je celé území České republiky rozděleno do čtverců 1 1 km a každému čtverci je přiřazena hodnota 5, 10, 15, 20 nebo 25 bodů v závislosti na úrovni imisní zátěže. Poloha hodnoceného města Chomutov v rámci mapy imisní zátěže je uvedena na následujícím obrázku. Jak je patrné, téměř celé hodnocené území spadá do kategorie 25 bodů, jedná se tedy o území s největší imisní zátěží. 6

7 Obr. 2. Bodové ohodnocení území dle úrovně imisní zátěže dle SFŽP ČR [2] Výsledky imisního monitoringu Současný stav kvality ovzduší v hodnocených oblastech je možné vyhodnotit na základě údajů ze stanice imisního monitoringu [3] v místě záměru. Stanice Chomutov je pozaďová městská stanice v obytné zóně s automatizovaným měřicím programem. Stanice se nachází přímo v hodnocené oblasti. Následující tabulka uvádí výsledky měření na této stanici v roce 2012, a to pro látky, které mají v platné legislativě stanoven imisní limit nebo cílový imisní limit, jsou-li na stanici sledovány. 7

8 Tab. 2. Výsledky měření na vybraných stanicích v roce 2012 Kód Název Provozovatel UCHMA Chomutov ČHMÚ Látka Doba průměrování Imisní limit Měřené koncentrace SO 2 NO 2 PM 10 µg.m -3 1 hod (25. nejv.h. * ) ,6 24 hod (4. nejv.h. * ) ,4 1 rok 8,8 1 hod (19. nejv.h. * ) ,7 1 rok 40 20,4 24 hod (max) 118,4 24 hod (36 nejv.h. * ) 50 50,0 1 rok 40 25,8 PM 2,5 1 rok 25 BZN 1 rok 5 ng.m -3 BaP 1 rok 1 As 1 rok 6 Cd 1 rok 5 Ni 1 rok 20 Pb 1 rok 500 Hodnoty překračující imisní nebo cílový imisní limit jsou uvedeny tučně * ) Poznámka: v případě PM 10 je legislativou tolerováno nejvýše 35 překročení denního limitu. Pro vyhodnocení se proto uvádí 36. nevyšší hodnota. Obdobně se u hodinových koncentrací NO 2 uvádí 19. nevyšší hodnota, u hodinových koncentrací SO 2 se uvádí 25. hodnota a u denních koncentrací SO 2 se uvádí 4. nejvyšší hodnota. Jak je zřejmé z výsledků imisního monitoringu, byly na sledované stanici v roce 2012 splněny imisní limity všech znečišťujících látek, v případě 24hodinových koncentrací PM 10 však byly zaznamenány hodnoty na hranici imisního limitu. 8

9 3 IDENTIFIKACE MOŽNÝCH SCÉNÁŘŮ ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 3.1 Bez projektu V posuzovaném stavu bez realizace projektu je nadále uvažováno s provozem stávajících dieselových autobusů. Údaje o produkci emisí z provozu těchto autobusů jsou uvedeny v kapitole 4.1. Vypočteny jsou vyprodukované roční emise EPS dieselových autobusů splňující emisní normu EURO 2, které jsou ve stavu s realizací určeny k náhradě za nové autobusy s pohonem na CNG. 3.2 S realizací projektu Popis zvolené varianty Ve zvolené variantě řešení je uvažováno s nákupem nových autobusů s pohonem na CNG za účelem snížení imisní zátěže na území města Chomutov. Zvolená varianta počítá s nákupem 5 autobusů s pohonem na CNG, které v plném rozsahu nahradí 5 starých dieselových autobusů splňující emisní normu EURO 2. V posouzení je uvažováno se stejným ročním pojezdem kilometrů jako u stávajících autobusů, který ve městě Chomutov činí dle podkladu zadavatele průměrně 48,7 tis. vozokilometrů za rok na jeden autobus. Posouzeny jsou celkové vyprodukované roční emise a jejich snížení oproti variantě se zachováním provozu stávajících autobusů. Posouzeny jsou emise pouze u nahrazených a nových autobusů, ne pro celý vozový park provozovatele MHD Zdůvodnění zvolené varianty Zvolené řešení umožní dosáhnout dostatečně účinného snížení emisí z veřejné dopravy na území města Chomutov. Parametry řešení, tj. počet a typ nahrazených autobusů jsou zvoleny s cílem dosažení maximálního účinku za přijatelných investičních a provozních nákladů. Kvantifikace účinku z hlediska snížení emisí znečišťujících látek je provedena v následující kapitole. 9

10 4 RÁMCOVÉ HODNOCENÍ VYBRANÉHO SCÉNÁŘE 4.1 Hodnocení podle dopadů na snížení množství znečišťujících látek Hodnocení snížení emisí vychází z výpočtu emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic (tzv. EPS) pro stav bez projektu a následně s navrženým projektem. Indikátor EPS je definován vzorcem: kde: EPS = ((1 TZL) + (0,88 NO x ) + (0,54 SO 2 ) + (0,64 NH 3 )) EPS je emise primárních a prekurzorů sekundárních částic (kg/rok) TZL jsou tuhé znečišťující látky (kg/rok) NO x jsou oxidy dusíku (kg/rok) SO 2 je oxid siřičitý (kg/rok) NH 3 je amoniak (kg/rok) Emise amoniaku nebyly ve výpočtu EPS v rámci této studie uvažovány, neboť jsou zcela zanedbatelné a výslednou hodnotu EPS prakticky neovlivní Stávající dieselové autobusy 1. Nejprve jsou stanoveny emise stávajících autobusů, které jsou v návrhu projektu určeny k nahrazení. Jako vstupní hodnoty měrných emisních faktorů výše uvedených látek jsou použity hodnoty na úrovni emisního limitu, které daný autobus splňuje (tab. 3). Emisní limity jsou uvedeny u NO x a PM v gramech na kwh výkonu motoru, pro oxid siřičitý je emisní faktor stanoven na základě obsahu síry v palivu (10 mg/kg nafty) a vzhledem k minimálnímu příspěvku této znečišťující látky k celkové výši emisí je uvažován jednotně pro všechny emisní limity EURO. Tab. 3. Měrné emisní faktory pro znečišťující látky dieselové autobusy Znečišťující látka EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 NO x (g/kwh) limit 14,4 8,0 7,0 5,0 3,5 2,0 0,46 PM (g/kwh) limit 0,5 0,36 0,2 0,16 0,03 0,03 0,01 SO 2 (g/kg nafty) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Tučně jsou označeny hodnoty vstupující do následného výpočtu měrných emisí autobusů splňující emisní normu EURO 2. 10

11 2. Výpočet měrných emisí NO x a PM pro autobus splňující emisní normu EURO 2 je proveden dle následujícího vzorce: kde: E = měrná emise dieselové autobusy (g/km) H = výhřevnost motorové nafty (kwh/kg) ρ = hustota motorové nafty (kg/m 3 ) S = průměrná spotřeba motorové nafty (l/km) η = účinnost motoru (-) E = H ρ / 1000 S η EF EF = emisní faktor pro znečišťující látku dle příslušné emisní normy EURO dieselové autobusy (g/kwh) tab. 3 Výpočet měrných emisí SO 2 pro autobus splňující emisní normu EURO 2 je proveden dle následujícího vzorce: kde: E = ρ / 1000 S EF EF = emisní faktor pro znečišťující látku dieselové autobusy (g/kg nafty) tab. 3 ostatní parametry mají stejný význam jako v předchozí rovnici Pro výpočet měrných emisí v gramech na 1 km ujeté trasy v městském režimu byly uvažovány vstupní parametry uvedené v následující tabulce. Tab. 4. Hodnoty vstupních parametrů pro výpočet měrných emisí dieselové autobusy Parametr výhřevnost motorové nafty Hodnota parametru 11,8 kwh/kg hustota motorové nafty 832,5 kg/m 3 průměrná spotřeba nafty 40 l / 100 km účinnost motoru a přeměny energie 33,3 % Výsledné hodnoty měrných emisí NO x, PM a SO 2 pro autobus splňující emisní normu EURO 2 jsou uvedeny v tab Dle podkladů zadavatele činí průměrný dopravní výkon autobusů MHD v Chomutově 48,7 tis. vozokm/rok. Na základě tohoto údaje byly měrné emise přepočteny na celkové emise v kilogramech za rok na jeden autobus. Vypočtené emisní faktory a celkové roční emise pro nahrazované autobusy jsou uvedeny v následující tab

12 Tab. 5. Vypočtené emise stávajícího dieselového autobusu splňujícího limit EURO 2 Znečišťující látka Měrné emise (g/km) Roční emise (kg/rok) NO x 9, ,51 PM 0, ,76 SO 2 0,0067 0,32 Na základě ročních emisí jednotlivých znečišťujících látek (bez NH 3 ) byl proveden výpočet indikátoru EPS pro jeden dieselový autobus splňující emisní normu EURO 2: EPS = (1 TZL) + (0,88 NO x ) + (0,54 SO 2 ) = (1 12,76) + (0,88 446,51) + (0,54 0,32) = 405,86 kg/rok Vypočtený indikátor EPS pro jeden stávající dieselový autobus splňující emisní normu EURO 2 dosahuje hodnoty 405,86 kg/rok Nové CNG autobusy 1. Obdobný postup je použit pro výpočet emisí z nových autobusů s pohonem na CNG s tím rozdílem, že vstupní hodnoty měrných emisí jsou odvozeny na základě informací dodavatelů autobusů. Pozn.: Výše emisí (zejména NO x ) u CNG autobusu silně závisí na nastavení motoru. Motor může pracovat v režimu tzv. chudé směsi, kdy má motor vyšší poměr vzduchu oproti palivu, nebo v režimu stechiometrického spalování, kdy je přiváděné množství vzduchu (resp. kyslíku) řízeno tak, aby bylo právě dostatečné ke spálení paliva. Vzhledem k tomu, že motory v režimu chudé směsi mají vyšší emise NO x než dieselové motory, je uvažováno výhradně s nasazením autobusů s motory pracujícími v režimu stechiometrického spalování. Tato skutečnost bude zohledněna při volbě konkrétního dodavatele autobusu. Tab. 6. Měrné emisní faktory pro znečišťující látky CNG autobusy Znečišťující látka CNG NO x (g/kwh) 1,18 PM (g/kwh) 0,01 SO 2 (g/m 3 zemního plynu) 0,

13 2. Výpočet měrných emisí NO x a PM pro autobus na CNG je proveden dle následujícího vzorce: kde: E = měrná emise autobusy na CNG (g/km) E = EF RLE EF = emisní faktor pro znečišťující látku autobusy na CNG (g/kwh) tab. 6 RLE = průměrná spotřeba energie (Average road load energy, kwh/km) Výpočet měrných emisí SO 2 pro autobus na CNG je proveden dle následujícího vzorce: kde: E = měrná emise dieselové autobusy (g/km) E = EF S EF = emisní faktor pro znečišťující látku autobusy na CNG (g/m 3 zemního plynu) tab. 6 S = měrná spotřeba zemního plynu (m 3 /km) Pro výpočet měrných emisí v gramech na 1 km ujeté trasy v městském režimu byly uvažovány vstupní parametry uvedené v tab. 7. V případě emisí SO 2 byl jedním ze vstupních parametrů průměrná spotřeba energie, která byla převzata ze studie [4] a pro autobus se stechiometrickým spalováním zemního plynu činí 1,28 kwh/km. Tab. 7. Hodnoty vstupních parametrů pro výpočet měrných emisí CNG autobusy Parametr průměrná spotřeba energie měrná spotřeba zemního plynu Hodnota parametru 1,28 kwh/km 56,5 m 3 / 100 km Výsledné hodnoty měrných emisí NO x, PM a SO 2 pro autobus na CNG jsou uvedeny v tab Celkové roční emise z jednoho autobusu byly poté vypočteny opět na základě hodnoty dopravního výkonu, který je uvažován stejný jako v předchozím případě, tedy 48,7 tis. vozokilometrů za rok. Vypočtené emisní faktory a celkové roční emise nových autobusů na CNG jsou uvedeny v následující tab

14 Tab. 8. Vypočtené emise nového autobusu CNG Emise Měrné emise (g/km) Roční emise (kg/rok) NO x 1, ,55 PM 0,0128 0,62 SO 2 2,3E-04 1,1E-02 Celkové roční emise byly dále použity jako vstupní hodnoty do rovnice pro výpočet celkového indikátoru EPS pro jeden autobus na CNG: EPS = (1 TZL) + (0,88 NO x ) + (0,54 SO 2 ) = (1 0,62) + (0,88 73,55) + (0,54 1,1E-02) = 65,35 kg/rok Vypočtený indikátor EPS pro jeden nový autobus s pohonem na CNG dosahuje hodnoty EPS 65,35 kg/rok Vyhodnocení snížení emisí z náhrady autobusů ve městě Chomutov Hodnocený projekt náhrady stávajících dieselových autobusů veřejné městské hromadné dopravy města Chomutov předpokládá pořízení 5 autobusů s pohonem na CNG, které ve shodném rozsahu nahradí 5 dieselových autobusů splňujících emisní normu EURO 2. U obou typů se předpokládá stejný dopravní výkon v hodnotě 48,7 tis. vozokm/rok na jeden autobus. Vyhodnocení snížení emisí v důsledku nahrazení starých dieselových autobusů je uvedeno v následující tab. 9. Tab. 9. Vyhodnocení snížení emisí vlivem náhrady autobusů Indikátor EPS (kg/rok) Bez projektu (Diesel EURO 2) S projektem (CNG) Změna vlivem náhrady autobusů kg/rok % Výpočet pro 1 autobus 405,86 65,35-340,51-83,9 Výpočet pro celkový počet 5 autobusů 2 029,31 326, ,56-83,9 14

15 Z porovnání situace bez projektu a s projektem vyplývá, že: hodnota vypočteného indikátoru EPS je silně závislá na emisních faktorech, resp. emisních limitech, které splňují nahrazované dieselové autobusy. V případě hodnoceného projektu, který předpokládá nahrazení 5 dieselových autobusů splňujících emisní normu EURO 2, dosahuje indikátor EPS ve stavu bez projektu celkové hodnoty 2 029,3 kg/rok, ve stavu s projektem potom hodnoty 326,8 kg/rok. celkové snížení EPS tak dosahuje hodnoty kg/rok, v relativním srovnání jde o snížení emisí o 84 %. 4.2 Hodnocení podle investičních nákladů a nákladů na provoz a údržbu Způsobilé náklady investiční náklady V rozpočtu projektu se počítá s pořízením autobusů s pohonem na CNG, které plně nahradí stejný počet dieselových autobusů. Pořízeny budou autobusy podobné kategorie, které budou nahrazeny, bude se tedy jednat o autobus s krátkou karoserií do 12 m, avšak v nízkopodlažním provedení. Projekt počítá s pořízením autobusů, jejichž předpokládaná pořizovací cena za jeden kus činí dle podkladů zadavatele cca ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH. Celková cena 5 autobusů tudíž činí ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH. Kupujícím bude žadatel o podporu, společnost Chomutovská doprava, a.s., která provozuje veřejnou hromadnou městskou dopravu na území města Chomutova. Mezi další způsobilé investiční náklady spojené s pořízením nových autobusů s pohonem na CNG lze zařadit náklady na vybavení servisních prostor a garáží o nezbytné zařízení pro údržbu vozidel a vybavení prostor detektory úniku plynu a účinným odvětráváním. Předpokládaná cena tohoto vybavení činí dle dostupných informací cca ,- Kč bez DPH, tj ,- vč. DPH. Společnost nebude uplatňovat podporu na projektovou přípravu projektu. Celkové způsobilé investiční náklady projektu tedy činí celkem ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH. Bodové ohodnocení měrné finanční náročnosti se dle podkladů SFŽP ČR [1] neprovádí na základě celkových způsobilých investičních nákladů, ale pouze z rozdílu nákladů na pořízení CNG autobusů a nákladů na případné pořízení autobusů s dieselovým pohonem, přičemž pro dieselové autobusy se použijí ceny stanovené Ministerstvem dopravy ČR. Pro výpočet měrné finanční náročnosti je proto dále provedeno srovnání předpokládaných investičních nákladů projektu s investičními náklady na pořízení nových srovnatelných 15

16 autobusů s dieselovým pohonem, které vychází z cen autobusů pro rok 2013 stanovených Ministerstvem dopravy ČR na základě Nařízení vlády č. 493/2004 Sb. [5]. Tab. 10. Porovnání investičních nákladů na pořízení autobusů v rámci projektu a stanovených Ministerstvem dopravy ČR [5] Položka Nové CNG autobusy dle projektu Nové srovnatelné dieselové autobusy dle MD ČR Cena za 1 autobus (Kč) Cena za 5 autobusů (Kč) Náklady na vybavení garáží (Kč) Celkem (Kč) Rozdíl (Kč) Rozdíl investičních nákladů na pořízení nových autobusů na CNG oproti pořízení nových srovnatelných dieselových autobusů byl vyčíslen na 10,65 mil. Kč bez DPH. Tato hodnota dále vstupuje do výpočtu měrné finanční náročnosti na snížení emisí Nezpůsobilé náklady provozní náklady a jejich úspora Kromě investičních způsobilých nákladů jsou kalkulovány předpokládané náklady na běžný provoz a údržbu nových CNG autobusů, které ve stejném počtu a rozsahu nahradí stávající dieselové autobusy. Tyto náklady jsou nezpůsobilými náklady a budou plně hrazeny provozovatelem. Provozní náklady jsou kalkulovány na dobu 5 let provozu a obecně lze mezi ně zahrnout následující položky: spotřeba pohonných hmot servisní údržba a běžné opravy Stanovení provozních nákladů je provedeno v následujících kapitolách Spotřeba pohonných hmot a) Stávající dieselové autobusy Náklady na provoz stávajících dieselových autobusů jsou na základě údajů poskytnutých provozovatelem kalkulovány pro průměrnou spotřebu ve výši 40 l/100 km a pro cenu nafty 30 Kč/l bez DPH. Náklady na ujetí 1 km lze tedy odhadnout ve výši: (40 30)/100 = 12,0 Kč/km. 16

17 Pro dopravní výkon v hodnotě 48,7 tis. km na jeden autobus za rok činí náklady na pohonné hmoty ,- Kč bez DPH za rok na jeden autobus, v případě uvažovaných 5 autobusů potom ,- Kč bez DPH. Při provozu těchto 5 autobusů po dobu 5 let se tedy jedná o celkové náklady ve výši ,- Kč bez DPH. b) Nové CNG autobusy Předpokládaná spotřeba u nových autobusů s pohonem na CNG činí dle šetření provedeného zadavatelem 54 m 3 na 100 km jízdy. Průměrná cena CNG při čerpání na veřejné plnicí stanici, tj. neprovozované žadatelem se předpokládá na úrovni cca 15 Kč/m 3 bez DPH. Náklady na ujetí 1 km lze tedy odhadnout ve výši: (54 15)/100 = 8,10 Kč/km. Celkový dopravní výkon nových autobusů na CNG bude stejný jako dopravní výkon nahrazených dieselových autobusů, tj. 48,7 tis. km na jeden autobus za rok. Celkové roční náklady tak činí ,- Kč bez DPH za rok na jeden autobus, pro 5 autobusů pak ,- Kč za rok bez DPH. Při provozu těchto 5 autobusů po dobu 5 let se tedy jedná o celkové náklady ve výši ,- Kč bez DPH. Tab. 11. Přehled provozních nákladů z hlediska spotřeby pohonných hmot (bez DPH) Položka Stávající dieselové autobusy Nové CNG autobusy Náklady na ujetí 1 km (Kč) 12,0 8,1 Náklady na provoz 1 autobusu/1 rok (Kč) Celkové náklady 5 autobusů/5 let (Kč) Celková úspora 5 autobusů/5 let (Kč) Servisní údržba a běžné opravy Do této položky lze zařadit všechny běžné servisní úkony v rámci pravidelné údržby, která zahrnuje například výměny motorového oleje a jeho filtru, výměny vzduchového filtru, výměny plynového filtru a výměny ostatních hydraulických náplní. Vzhledem k tomu, že výrobci autobusů na CNG uvádějí pokyny pro údržbu srovnatelné s dieselovými autobusy, předpokládají se u nových CNG autobusů i přibližně stejné náklady na běžnou údržbu. Mezi další náklady u CNG autobusů patří revize tlakových nádrží, které se provádějí na základě doporučení výrobce daného autobusu. V rámci této studie je uvažováno s následujícími revizemi: 17

18 1 ročně kontrola úniku plynu 1 za 5 let tzv. velká kontrola zahrnující kontrolu celkového mechanického stavu nádrže a tlakové zkoušky Při uvažování charakteristického typu CNG autobusu, který obsahuje celkem 8 plynových nádrží umístěných na střeše, činí náklady na roční revize a jednu velkou kontrolu u jednoho autobusu celkem cca ,- Kč bez DPH za 5 let provozu. Pro předpokládaných 5 autobusů se tudíž jedná o celkové náklady v hodnotě ,- Kč bez DPH za 5 let provozu. Souhrnný přehled vypočtených nákladů a úspor plynoucí z provozu nových CNG autobusů oproti stávajícímu provozu 5 dieselových autobusů po dobu 5 let je uveden v následující tabulce. Tab. 12. Přehled provozních nákladů pro 5 let provozu (bez DPH) Položka Náklady celkem (Kč) Změna oproti stávajícímu stavu (Kč) Spotřeba pohonných hmot Servisní údržba a běžné opravy Celkem * * ) nezpůsobilé náklady Na základě provedeného porovnání lze předpokládat, že provozní náklady 5 autobusů s pohonem na CNG budou pro období 5 let činit celkem cca 10 mil. Kč bez DPH, což oproti stávajícímu provozu dieselových autobusů činí úsporu cca 4,6 mil. Kč bez DPH. Z pohledu OP ŽP se jedná o nezpůsobilé náklady Výše podpory z Operačního programu Životní prostředí Nákup CNG autobusů podléhá veřejné podpoře, neboť jsou kumulativně splněny všechny čtyři znaky veřejné podpory. Realizace nákupů CNG autobusů může být podpořena v režimu tzv. Služby obecného hospodářského zájmu. Pověření k výkonu veřejné služby nemá jednoznačně stanovenou formu. Rozhodujícím požadavkem je jeho právní závaznost. Pověřovací akt tedy může mít podobu například zákona, vyhlášky či smlouvy, rozhodující je však jeho obsah. Pověření nemusí být nutně soustředěno pouze v jednom dokumentu. 18

19 Pověřovací akt by měl specifikovat zejména následující skutečnosti: Povahu a délku trvání závazku veřejné služby Označení dotčeného podniku a území Povaha případných výhradních práv nebo zvláštních práv udělených dotčeným podnikům Ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení vyrovnávací platby Opatření směřující k vyloučení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby S ohledem na skutečnost, že společnost Chomutovská doprava, a.s. je svým zřizovatelem smluvně pověřena k výkonu veřejné služby se všemi náležitostmi výše uvedenými, je zde předpoklad pro získání maximální % výše dotace, a to 90% ze způsobilých výdajů v rámci Operačního programu životní prostředí. Tab. 15. Podpora projektu z Operačního programu Životní prostředí Položka Náklady (Kč bez DPH) Celkové způsobilé investiční náklady projektu Celkové nezpůsobilé náklady (5letá úspora provozních nákladů) Celkové způsobilé náklady Dotace z OPŽP (90 % celkových způsobilých nákladů) Vlastní zdroje žadatele

20 4.3 Shrnutí výpočtu bodového ohodnocení V následujícím shrnutí jsou uvedeny odkazy na vstupní data pro výpočet bodů dle jednotlivých hodnotících kritérií: E.1. Ekologická relevance mapa imisní zátěže kraje (počet bodů) kap E.2. Měrná finanční náročnost na snížení emisí rozdíl investičních nákladů na nové autobusy a nové srovnatelné autobusy dle MD ČR (Kč bez DPH) kap investiční náklady na pořízení autobusů v rámci projektu (Kč bez DPH) kap investiční náklady na pořízení nových srovnatelných autobusů s dieselovým pohonem, které vychází z cen autobusů pro rok 2013 stanovených MD ČR (Kč bez DPH) kap změna emisí vlivem náhrady autobusů (t/rok) kap indikátor EPS pro stav bez projektu (Diesel EURO 2) kap indikátor EPS pro stav s projektem (CNG) kap. 4.1 T.1. Snížení emisí v procentech změna emisí vlivem náhrady autobusů (%) kap indikátor EPS pro stav bez projektu (Diesel EURO 2) kap indikátor EPS pro stav s projektem (CNG) kap. 4.1 Následující tabulka pak obsahuje určení počtu bodů (celkem max. 100 bodů) na základě Hodnotících kritérií pro podoblast , stanovených SFŽP ČR. 20

21 Tab. 16. Výpočet bodového ohodnocení Kritérium Zdroj Hodnota E.1. Ekologická relevance Mapa imisní zátěže kraje 25 bodů a) Investiční náklady: CNG autobusy dle projektu včetně vybavení garáží: 34,4 mil. Kč bez DPH E.2.Měrná finanční náročnost na snížení emisí T.1. Snížení emisí v procentech Celkem srovnatelné dieselové autobusy dle MD ČR: 23,75 mil. Kč bez DPH rozdíl nákladů: 10,65 mil. Kč bez DPH b) Snížení emisí: 1,703 t.rok -1 c) Výpočet: / 1,703 t.rok -1 = 6 253,7 tis. Kč/(t.rok -1 ), tj. více nebo rovno a méně než tis. Kč/t a) Emise bez projektu: 2,029 t.rok -1 b) Emise s projektem: 1,703 t.rok -1 c) Výpočet: ,6 / 2029,3 = 83,9 %, tj. více než 80 % 10 bodů 50 bodů 85 bodů 21

22 5 POUŽITÁ LITERATURA [1] SFŽP ČR: Operační program Životní prostředí Hodnotící kritéria pro podoblast 2.1.5, Praha, 2013 [2] Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.: MHD vozový park [3] ČHMÚ: Znečištění ovzduší v datech tabelární ročenka portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2012_enh/index_cz.html [4] Pelkmans, L., De Keukeleere, D., Lenaers, G.: Emissions and fuel consumption of natural gas powered city buses versus diesel buses in realcity traffic, 2000 [5] Ministerstvo dopravy ČR: Oznámení cen jednotlivých typů autobusů v roce 2013 pro výpočet přiměřeného zisku. 22

23 Evropská unie Spolufinancováno z Prioritní osy 2 Dotace pro zlepšování kvality ovzduší Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí České republiky Zelená linka

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ. S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

ZVEŘEJNĚNO DNE

ZVEŘEJNĚNO DNE Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 2, oblast podpory 2.1, podoblast podpory 2.1.5 ZVEŘEJNĚNO DNE 24. 1. 2014 Výběrová

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika zdrojů,

Více

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti PROJEKT Snížení imisní zátěže na území města Broumova Studie proveditelnosti Listopad 2011 OBSAH Manažerské shrnutí 1. Základní informace 2. Informace o řešené lokalitě 2.1. Charakteristika zdrojů, jejichž

Více

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ...

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ... 1 Obsah 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 NÁZEV PROJEKTU/ŽADATEL... 6 MÍSTO REALIZACE... 6 NÁZEV KRAJE... 6 NÁZEV MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU...

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.2 Operačního programu Životní prostředí

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.2 Operačního programu Životní prostředí HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.2 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 Specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 2, oblast podpory 2.

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 2, oblast podpory 2. Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 2, oblast podpory 2.3 ZVEŘEJNĚNO DNE 28. 2. 2014 Výběrová (hodnoticí) kritéria

Více

Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v MSK

Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v MSK Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v MSK Konference: Ochrana ovzduší ve státní správě Hustopeče Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Bc. Ladislav Sobotka Cíle

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 25. 7. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Zaměření PO 2 OPŽP Základní principy hodnocení projektů

Zaměření PO 2 OPŽP Základní principy hodnocení projektů PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Globálním cílem prioritní osy 2 pro období 2007 2013 je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Vzorový příklad provozní ztráta OH výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad provozní ztráta OH výstavba sběrného dvora Vzorový příklad provozní ztráta OH výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Teplo z biomasy)

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Teplo z biomasy) OZE_Příloha č. 4c Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Teplo z biomasy) Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární (vylučovací)

Více

OPŽP 2014 2020 PO2 SC 2.2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY HODNOCENÍ PROJEKTU

OPŽP 2014 2020 PO2 SC 2.2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY HODNOCENÍ PROJEKTU OPŽP 2014 2020 PO2 SC 2.2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY HODNOCENÍ PROJEKTU www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů náhrada, rekonstrukce nebo pořízení

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

VZOROVÝ PŘÍKLAD- MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍ SÍTĚ PŘÍLOHA 2. Manuál k Modelu plošné plynofikace Příloha 2

VZOROVÝ PŘÍKLAD- MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍ SÍTĚ PŘÍLOHA 2. Manuál k Modelu plošné plynofikace Příloha 2 VZOROVÝ PŘÍKLAD- MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍ SÍTĚ PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

Identifikace typových regionálních projektů

Identifikace typových regionálních projektů Identifikace typových regionálních projektů Obsah prezentace Dokumenty koncepční povahy v oblasti ochrany ovzduší v Středočeském kraji Charakteristika a důvody zpracování těchto dokumentů Využití programového

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

PROJEKT ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ V OBCI LECHOVICE STUDIE PROVEDITELNOSTI. zpracována v souladu s podmínkami LIX. výzvy Operačního programu Životní prostředí

PROJEKT ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ V OBCI LECHOVICE STUDIE PROVEDITELNOSTI. zpracována v souladu s podmínkami LIX. výzvy Operačního programu Životní prostředí PROJEKT ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ V OBCI LECHOVICE STUDIE PROVEDITELNOSTI zpracována v souladu s podmínkami LIX. výzvy Operačního programu Životní prostředí květen 2014 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu

Více

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Ing. Václav Píša, CSc. Autor Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 II. 1. Emisní inventura Zpracování této zprávy ukládá nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy

Více

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY V současné době dosud platí imisní limity dosavadní, avšak pro hodnocení do budoucnosti se používají imisní limity nové. V novém zákonu 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

Více

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY A VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23.10.2014 Hrotovice Jan Karel, ATEM Ateliér ekologických

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY OBMĚNY STARÉHO VOZOVÉHO PARKU MHD ZA AUTOBUSY CNG

ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY OBMĚNY STARÉHO VOZOVÉHO PARKU MHD ZA AUTOBUSY CNG ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY OBMĚNY STARÉHO VOZOVÉHO PARKU MHD ZA AUTOBUSY CNG Jan Karel ATEM Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Program Čistá mobilita Loučeň 6. 11. 2015 ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY OBMĚNY VOZOVÉHO

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí Lubomír Paroha Petra Borůvková Beroun, 5. Června 2007 Absorpční kapacita Schopnost efektivně a účinně využít finanční zdroje

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem (Komplexní projekty)

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem (Komplexní projekty) UE SZT_Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem (Komplexní projekty) Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na čtyři

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

38. výzva Ministerstva životního prostředí

38. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_038 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_38. výzva PO1, SC 1.1, kolová 38. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Praha verze 13. 6. 2006 PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Výchozí stav Emise všech znečišťujících

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ELEKTROVOZIDEL 26. 11. 2015 PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí

Více

42. výzva Ministerstva životního prostředí

42. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_042 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_42. výzva PO1, SC 1.1, kolová 42. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ČISTÉ MOBILITY 5. 11. 2015 LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: 7. 12. 2016 bod programu: 25 věc: Nákup elektromobilu - podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 13 SFŽP důvod předložení: Podání žádosti o dotaci spolufinancování

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší 20. července 2011 návrh zákona projednán vládou Na podzim

Více

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav 8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nový zákon o ochraně ovzduší Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP tis. tun Ilustrativní vývoj emisí vybraných ZL v ČR v letech 1989-2008 4000 3500 3000 2500

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární (vylučovací) kritéria

Více

SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI RATAJE STUDIE PROVEDITELNOSTI. zpracována v souladu s podmínkami LIX. výzvy Operačního programu Životní prostředí

SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI RATAJE STUDIE PROVEDITELNOSTI. zpracována v souladu s podmínkami LIX. výzvy Operačního programu Životní prostředí SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI RATAJE STUDIE PROVEDITELNOSTI zpracována v souladu s podmínkami LIX. výzvy Operačního programu Životní prostředí květen 2014 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s.

Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s. Obsah programu GreenPlan Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s. Obsah prezentace 1. Východiska přípravy obsahu programu GreenPlan

Více

Program podpory alternativních paliv v dopravě

Program podpory alternativních paliv v dopravě Program podpory alternativních paliv v dopravě Udržitelná doprava ve městech, NSZM MD, Praha, 14.9.24 Dr. Martin Bursík, poradce MŽP pro energetiku a ŽP Motivace Program podpory alternativních paliv v

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ za chladné období říjen 14 - březen 1 Datum: květen 1 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Linde Material Handling ČR Produktový trenér CNG obecně CNG = Compressed Natural Gas = stlačený zemní plyn Dosahuje běžně úspory cca 50 % v porovnání

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA Identifikace výzvy Operační

Více

173/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

173/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 173/016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Vláda nařizuje podle 37 odst. 7 písm. a) a 118 odst. 3 zákona

Více

Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2

Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2 Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2 OBSAH Podporované projekty Projektový cyklus administrace žádosti o podporu (popis jednotlivých etap, rozbor nedostatků

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 13. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 13. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 13. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 9. 10. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

XXII. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 16. srpna 2010 do 15. října 2010

XXII. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 16. srpna 2010 do 15. října 2010 XXII. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Rozvoj CNG v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie

Rozvoj CNG v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie Rozvoj CNG v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České republice a Evropské unii.

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA CNG autobusy Chcete zlepšit ovzduší ve svém městě? Chcete dát svým občanům čistou a levnou veřejnou dopravu? Chcete snížit dotace dopravním podnikům a využít je lépe? Chcete ušetřit

Více

Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o.

Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o. Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o. Obsah prezentace: > Představení RWE Energo; > Trh CNG v ČR a ve světě aktuální stav; > Nabídka spolupráce s RWE

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE IX. STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Jan Kužel - odbor ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Vladimíra

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe VIII Vladislav Bízek, Robert Skeřil Zdůvodnění programu na základě ustanovení 8 zákona

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX017QRQK* Čj: MSK 35288/2013 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Koloničná, Ph.D. Odbor: Odbor životního

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NÍZKOEMISNÍCH ZÓN VE MĚSTĚ OLOMOUCI. Jiří Jedlička, Libor Špička, Marek Tögel

STUDIE PROVEDITELNOSTI NÍZKOEMISNÍCH ZÓN VE MĚSTĚ OLOMOUCI. Jiří Jedlička, Libor Špička, Marek Tögel STUDIE PROVEDITELNOSTI NÍZKOEMISNÍCH ZÓN VE MĚSTĚ OLOMOUCI Jiří Jedlička, Libor Špička, Marek Tögel Obsah Výchozí situace Obecný postup studie proveditelnosti Konkrétní kroky studie proveditelnosti Závěr

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Smart Grids II. (Přenosová síť)

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Smart Grids II. (Přenosová síť) SG II_Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Smart Grids II. (Přenosová síť) Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární

Více

43. výzva Ministerstva životního prostředí

43. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_043 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_43. výzva PO1, SC 1.2, kolová 43. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Částka 66 Sbírka zákonů č. 173 / 2016 Strana 2843 173 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Vláda nařizuje podle

Více

Finanční analýza Strategie a zdroje financování

Finanční analýza Strategie a zdroje financování Finanční analýza Strategie a zdroje financování Konference: OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ IX, TEORIE A PRAXE 23.10.2014 HROTOVICE Ing. David Frolík Naviga4, s.r.o. Finanční analýza Strategie Zdroje

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),

Více

Implementace prioritní osy 2 OPŽP

Implementace prioritní osy 2 OPŽP Implementace prioritní osy 2 OPŽP Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe 11. listopadu 2015, Hustopeče Obsah PO 2 OPŽP SC 2.1. SC 2.2. SC 2.3. Současný stav Střednědobá strategie (do roku 2020)

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 ý příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) trukce environmentálního centra

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2015; Praha 20.5.2015 Ing. Ivana Vráblíková ředitelka odboru ochrany vod SFŽP ČR Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP 2007-2013 dosažený

Více

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH

Více

Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020

Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Konference o hospodaření a financování měst a obcí Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Požadavky na zpracování rozptylových studií Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Obsah Účel rozptylové studie Legislativní rámec Autorizace ke zpracování rozptylových studií

Více

Inovace Státní Imisní Sítě a nástrojů hodnocení kvality ovzduší (ISIS)

Inovace Státní Imisní Sítě a nástrojů hodnocení kvality ovzduší (ISIS) Inovace Státní Imisní Sítě a nástrojů hodnocení kvality ovzduší (ISIS) Ochrana ovzduší ve státní správě VII 8. 10. listopadu 2011, Hustopeče Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Východiska

Více